EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1021

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE.)

PE/61/2019/REV/1

OJ L 169, 25.6.2019, p. 45–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj

25.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 169/45


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1021

2019 m. birželio 20 d.

dėl patvariųjų organinių teršalų

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas. Tą reglamentą reikia iš dalies keisti dar kartą, todėl siekiant aiškumo jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(2)

Sąjunga yra rimtai susirūpinusi dėl nuolatinio patvariųjų organinių teršalų (toliau –POT) išleidimo į aplinką. Tos cheminės medžiagos pernešamos per šalių sienas toli nuo jų šaltinių ir išlieka aplinkoje, biologiškai kaupiasi per maisto grandinę ir kelia pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl reikia imtis papildomų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti nuo tų teršalų;

(3)

atsižvelgdama į atsakomybę už aplinkos apsaugą, 2004 m. vasario 19 d. Sąjunga patvirtino 1979 m. Tolimų oro teršalų pernašų konvencijos protokolą dėl patvariųjų organinių teršalų (4) (toliau – Protokolas), o 2004 m. spalio 14 d. – Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų (5) (toliau – Konvencija);

(4)

siekiant užtikrinti nuoseklų ir veiksmingą Sąjungos įsipareigojimų pagal Protokolą ir Konvenciją įgyvendinimą, būtina nustatyti bendrą teisinę bazę, pagal kurią būtų imamasi priemonių, skirtų, visų pirma, panaikinti apgalvotai gaminamų POT gamybą, tiekimą rinkai ir naudojimą. Be to, į POT savybes turėtų būti atsižvelgta rengiant susijusias Sąjungos įvertinimo ir autorizacijos sistemas;

(5)

Sąjungos lygmeniu įgyvendinant Konvencijos nuostatas būtina užtikrinti koordinavimą ir derėjimą su Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, kurią Sąjunga patvirtino 2002 m. gruodžio 19 d. (6), Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės, kurią Sąjunga patvirtino 1993 m. vasario 1 d. (7), ir Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio, kurią Sąjunga patvirtino 2017 m. gegužės 11 d. (8), nuostatomis. Šis koordinavimas ir derėjimas taip pat turėtų būti išlaikyti prisidedant prie Strateginės tarptautinės cheminių medžiagų vadybos metodikos (SAICM), priimtos 2006 m. vasario 6 d. Dubajuje įvykusioje pirmojoje tarptautinėje konferencijoje cheminių medžiagų valdymo klausimais, ir saugaus cheminių medžiagų valdymo ir atliekų tvarkymo po 2020 m. įgyvendinimo ir tolesnio jų tobulinimo Jungtinėse Tautose;

(6)

be to, atsižvelgiant į tai, kad šio reglamento nuostatos grindžiamos Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) nustatytu atsargumo principu, prisimenant Rio deklaracijos dėl aplinkosaugos ir plėtros 15 principą dėl aplinkos saugojimo iš atsargumo paskatų ir atsižvelgiant į tikslą panaikinti, kai tai įmanoma, POT išleidimą į aplinką, tiktų tam tikrais atvejais numatyti griežtesnes kontrolės priemones, nei numatytos pagal Protokolą ir Konvenciją;

(7)

Sąjungoje daugumos Protokole ir Konvencijoje reglamentuojamų POT tiekimas rinkai ir naudojimas jau panaikintas taikant draudimus, nustatytus, be kita ko, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 1907/2006 (9), (EB) Nr. 1107/2009 (10) ir (ES) Nr. 528/2012 (11). Tačiau, norint įvykdyti Sąjungos įsipareigojimus pagal Protokolą ir Konvenciją ir iki minimumo sumažinti POT išleidimą, būtina ir tiktų taip pat uždrausti gaminti tokias chemines medžiagas ir kuo labiau apriboti išimtis, kad jos būtų taikomos tik tuomet, kai cheminė medžiaga atlieka svarbiausią konkretaus taikymo funkciją;

(8)

siekiant aiškumo ir derėjimo su kitais susijusiais Sąjungos teisės aktais, turėtų būti nustatytos tam tikros apibrėžtys, o terminai turėtų būti suderinti su Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB (12) vartojamais terminais;

(9)

Konvencijos reglamentuojamų cheminių medžiagų eksportą reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 (13), todėl šiame reglamente šis klausimas neturi būti aptariamas;

(10)

pasenusios ar nerūpestingai tvarkomos POT atsargos gali sukelti rimtą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, pavyzdžiui, užteršdamos dirvą ir gruntinius vandenis. Todėl tiktų nustatyti tokias šių atsargų tvarkymo nuostatas, kurios būtų griežtesnės už Konvencijos nuostatas. Draudžiamų cheminių medžiagų atsargos turėtų būti traktuojamos kaip atliekos, o apie cheminių medžiagų, kurių gamyba ar naudojimas tebėra leidžiami, atsargas turėtų būti informuojamos institucijos ir jos turėtų būti reikiamai prižiūrimos. Visų pirma, esamos atsargos, kurias sudaro ar kuriose yra uždraustų POT, turėtų būti kuo greičiau tvarkomos kaip atliekos. Jei ateityje būtų uždraustos kitos cheminės medžiagos, jų atsargos taip pat turėtų būti nedelsiant sunaikintos ir neturėtų būti kaupiamos jokios naujos atsargos;

(11)

laikantis Protokolo ir Konvencijos nuostatų, POT, kurie yra netyčiniai pramoninių procesų šalutiniai produktai, išmetimas turėtų būti kuo greičiau nustatytas ir sumažintas, siekiant, jei įmanoma, jį visiškai panaikinti. Kai tinkama, kuo greičiau turėtų būti parengti, atnaujinti ir įgyvendinti atitinkami nacionaliniai veiksmų planai, aprėpiantys visus šaltinius ir priemones, įskaitant numatytus esamuose Sąjungos teisės aktuose, skirti tokių išleidžiamų cheminių medžiagų kiekiui nuolat ir rentabiliai mažinti. Tuo tikslu pagal Konvenciją turėtų būti parengtos reikiamos priemonės;

(12)

gairės dėl geriausių prieinamų gamybos būdų ir preliminarios gairės dėl geriausios aplinkos apsaugos praktikos, susijusios su Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų 5 straipsniu ir C priedu, kurios buvo priimtos remiantis Stokholmo konvencija, turėtų būti naudojamos svarstant pasiūlymus statyti naujus įrenginius arba iš esmės pakeisti esamus įrenginius taikant procesus, per kuriuos cheminės medžiagos, išvardytos šio reglamento III priede, yra išleidžiamos;

(13)

turėtų būti parengtos arba, jei yra, toliau taikomos reikiamos programos ir mechanizmai, suteikiantys pakankamai stebėsenos duomenų apie cheminių medžiagų, išvardytų III priedo A dalyje, buvimą aplinkoje. Tačiau būtina užtikrinti, kad reikiamos priemonės būtų prieinamos ir jomis būtų galima naudotis ekonomiškai ir techniškai perspektyviomis sąlygomis;

(14)

pagal Konvenciją POT atliekose turi būti sunaikinti arba negrįžtamai transformuoti į chemines medžiagas, kurios neturi panašių savybių, nebent aplinkosaugos požiūriu būtų priimtinesnės kitokios operacijos. Siekiant laikytis Sąjungos įsipareigojimų pagal Konvenciją, būtina nustatyti konkrečias taisykles dėl tų cheminių medžiagų. Aukštam apsaugos lygiui užtikrinti turėtų būti nustatyti bendri cheminių medžiagų koncentracijos atliekose apribojimai, turėtų būti vykdoma jų stebėsena ir užtikrinamas jų laikymasis;

(15)

nustatyta šiame reglamente išvardytų polibromintų difenileterių, įskaitant „dekaBDE“, cheminių medžiagų koncentracijos riba atliekose yra 1 000 mg/kg. Atsižvelgiant į sparčią mokslo ir technikos pažangą, Komisija turėtų peržiūrėti tą koncentracijos ribą ir prireikus priimti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo ta vertė būtų sumažinta iki 500 mg/kg. Komisija turėtų kuo skubiau imtis veiksmų ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 16 d.;

(16)

atliekas, kurias sudaro, kuriose yra arba kurios užterštos POT, svarbu nustatyti ir atskirti šaltinyje siekiant iki minimumo sumažinti tų cheminių medžiagų pasklidimą į kitas atliekas. Direktyva 2008/98/EB nustatytos pavojingų atliekų tvarkymo Sąjungos taisyklės, įpareigojančios valstybes nares imtis būtinų priemonių reikalauti, kad įmonės, kurios šalina, regeneruoja, surenka ar veža pavojingas atliekas, nemaišytų skirtingų kategorijų pavojingų atliekų ar pavojingų atliekų su nepavojingomis;

(17)

siekiant skatinti atliekų, kuriose yra POT, atsekamumą ir užtikrinti kontrolę, pagal Direktyvos 2008/98/EB 17 straipsnį tokioms atliekoms, kuriose yra POT ir kurios pagal Komisijos sprendimą 2014/955/ES (14) nėra apibrėžiamos kaip pavojingos atliekos, taip pat turėtų būti taikomos įrašų saugojimo sistemos nuostatos;

(18)

būtina Sąjungos lygmeniu užtikrinti veiksmingą šio reglamento techninių ir administracinių aspektų koordinavimą ir valdymą. Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigta Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) turi kompetencijos ir patirties, susijusios su Sąjungos cheminių medžiagų teisės aktų ir tarptautinių susitarimų dėl cheminių medžiagų įgyvendinimu. Todėl su šio reglamento įgyvendinimo administraciniais, techniniais ir moksliniais aspektais bei su keitimusi informacija susijusias užduotis turėtų vykdyti valstybės narės ir Agentūra. Agentūra turėtų rengti ir nagrinėti techninius dokumentų rinkinius (taip pat organizuoti konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis), parengti nuomones, kuriomis Komisija turėtų pasinaudoti spręsdama, ar tam tikrą cheminę medžiagą siūlyti įtraukti į Konvenciją arba Protokolą kaip POT. Be to, Komisija, valstybės narės ir Agentūra turėtų bendradarbiauti, kad veiksmingai įgyvendintų Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus pagal Konvenciją;

(19)

Konvencijoje numatyta, kad kiekviena Šalis turi parengti savo įsipareigojimų pagal Konvenciją įgyvendinimo planą, atnaujinti ir stengtis atitinkamai jį įgyvendinti. Valstybės narės turėtų suteikti galimybę rengiant, įgyvendinant ir atnaujinant įgyvendinimo planus dalyvauti visuomenei. Kadangi Sąjunga ir valstybės narės dalijasi šios srities kompetencija, įgyvendinimo planai turėtų būti rengiami ir atnaujinami tiek nacionaliniu, tiek Sąjungos lygmeniu. Turėtų būti skatinamas bendradarbiavimas ir keitimasis informacija, įskaitant informaciją apie POT užterštas teritorijas, tarp Komisijos, Agentūros ir valstybių narių institucijų;

(20)

šio reglamento I priedo A dalyje arba II priedo A dalyje išvardytas chemines medžiagas turėtų būti leidžiama gaminti ir naudoti kaip uždaros sistemos tik vietoje naudojamas tarpines medžiagas, tik jei atitinkamame priede pateikta aiški atitinkama anotacija ir jei gamintojas atitinkamai valstybei narei įrodo, kad cheminė medžiaga gaminama ir naudojama tik griežtai kontroliuojamomis sąlygomis;

(21)

pagal Konvenciją ir Protokolą informacija apie POT turėtų būti teikiama kitoms tų susitarimų Šalims. Taip pat turėtų būti skatinamas keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis, nesančiomis tų susitarimų Šalimis;

(22)

visuomenė, ypač besivystančiose šalyse, dažnai nepakankamai žino apie pavojų, kurį POT kelia dabartinės bei būsimų kartų sveikatai ir aplinkai, todėl būtina plačiai teikti informaciją, kad padidėtų atsargumas ir visuomenė geriau suprastų, kodėl taikomi ribojimai bei draudimai. Pagal Konvencijos nuostatas reikėtų skatinti ir remti visuomenės, ypač jautriausių grupių, informavimo apie tas medžiagas programas, kiek tai susiję su tų cheminių medžiagų poveikiu sveikatai bei aplinkai, ir darbuotojų, mokslininkų, švietėjų, techninio ir vadovaujančio personalo mokymą. Sąjunga turėtų užtikrinti prieigą prie informacijos, nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 1049/2001 (15) ir (EB) Nr. 1367/2006 (16) bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2003/4/EB (17);

(23)

siekdama paskatinti išsamios cheminių medžiagų poveikio ir toksiškumo žinių bazės kūrimą, kaip numatyta bendrojoje Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programoje iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ (7-oji AVP) (18), Komisija įsteigė Cheminių medžiagų stebėsenos informacijos platformą. Valstybes nares reikėtų skatinti naudotis ta platforma kaip priemone teikti privalomas cheminių medžiagų aptikties duomenų ataskaitas ir taip supaprastinti bei sumažinti savo ataskaitų teikimo pareigas;

(24)

gavusios prašymą ir atsižvelgdamos į turimus išteklius, Komisija, Agentūra ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti teikdamos atitinkamą ir savalaikę techninę pagalbą, specialiai skirtą sustiprinti besivystančių šalių ir pereinamosios ekonomikos šalių gebėjimą įgyvendinti Konvenciją. Techninė pagalba turėtų aprėpti tinkamų alternatyvių produktų, metodikos ir strategijos rengimą ir įgyvendinimą pagal Konvenciją siekiant užtikrinti, kad POT būtų naudojami tik kai atitinkamoje šalyje nėra saugių, veiksmingų ir įperkamų vietinių alternatyvų;

(25)

turėtų būti reguliariai vertinamas priemonių, kurių imamasi POT išleidimui sumažinti, veiksmingumas. Tuo tikslu valstybės narės turėtų reguliariai Agentūrai teikti nustatytos formos ataskaitas, ypač dėl išleidžiamų cheminių medžiagų inventoriaus, praneštų atsargų ir ribojamų cheminių medžiagų gamybos bei tiekimo rinkai;

(26)

siekiant patenkinti informacijos apie įgyvendinimą ir reikalavimų laikymąsi poreikį, reikėtų įdiegti alternatyvią informacijos rinkimo ir teikimo sistemą, atsižvelgiant į Komisijos ataskaitos „Aplinkosaugos ataskaitų teikimo supaprastinimo veiksmai“ ir susijusios tinkamumo patikros rezultatus. Visų pirma valstybės narės turėtų užtikrinti prieigą prie visų reikiamų duomenų. Taip turėtų būti užtikrinta, kad visų subjektų administracinė našta būtų kuo mažesnė. Tuo tikslu reikia, kad nacionaliniu lygmeniu aktyvi duomenų sklaida būtų vykdoma pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/4/EB ir 2007/2/EB (19) – taip bus užtikrinta tinkama viešos prieigos, ataskaitų teikimo ir viešųjų institucijų dalijimosi duomenimis infrastruktūra. Todėl valstybės narės ir Agentūra erdvinių duomenų specifikacijas turėtų grįsti įgyvendinimo aktais, priimtais pagal Direktyvą 2007/2/EB;

(27)

Konvencijoje ir Protokole numatyta, kad jų Šalys gali siūlyti tarptautinius veiksmus dėl papildomų cheminių medžiagų, taigi vėliau į tų susitarimų sąrašus gali būti įtrauktos papildomos cheminės medžiagos. Tokiais atvejais šis reglamentas turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiamas;

(28)

siekiant iš dalies pakeisti kai kurias neesmines šio reglamento nuostatas, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl šio reglamento dalinio pakeitimo, kuriais būtų leidžiama atitinkamais atvejais gaminti ir naudoti šio reglamento I priedo A dalyje arba II priedo A dalyje nurodytą cheminę medžiagą kaip uždaros sistemos tik vietoje naudojamą tarpinę medžiagą ir kuriais būtų iš dalies keičiami tuo tikslu atitinkamame priede įrašytos anotacijos terminai, šio reglamento III priedas siekiant perkelti cheminę medžiagą iš jo B dalies į A dalį ir šio reglamento I, II ir III priedai siekiant juos suderinti su Konvencijos arba Protokolo prieduose pateiktų cheminių medžiagų sąrašų pakeitimais bei patikslinti esamus šio reglamento I ir II priedų įrašus arba nuostatas siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (20) nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(29)

kai šio reglamento priedai iš dalies keičiami įgyvendinant papildomo, apgalvotai gaminamo POT įtraukimo į Protokolą ar Konvenciją nuostatas, toks įrašas turėtų būti įtraukiamas į II priedą vietoj I priedo tik išskirtiniais, tinkamai pagrįstais atvejais;

(30)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti priemones, susijusias su atliekų tvarkymu ir būtiniausia informacija, kurią turi pateikti valstybės narės, kad būtų galima stebėti šio reglamento įgyvendinimą. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 (21);

(31)

siekiant užtikrinti skaidrumą, nešališkumą ir nuoseklumą vykdymo priežiūros veiklos lygiu, valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento pažeidimus, ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, kadangi reikalavimų nesilaikymas gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Siekiant užtikrinti darnų ir veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą, valstybės narės turėtų susijusią veiklą koordinuoti ir keistis informacija Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigtame Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forume. Tam tikrais atvejais informacija apie šio reglamento nuostatų pažeidimus turėtų būti paskelbiama viešai;

(32)

Komisijai šio reglamento tikslais, išskyrus su atliekomis susijusius klausimus, turėtų padėti Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigtas komitetas, siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį į Sąjungos cheminių medžiagų teisės aktus;

(33)

Komisijai šio reglamento tikslais su atliekomis susijusiais klausimais turėtų padėti Direktyva 2008/98/EB įsteigtas komitetas, siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį į Sąjungos atliekų teisės aktus;

(34)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. saugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo POT, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl tų teršalų tarpvalstybinio poveikio ir to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas ir dalykas

Ypač atsižvelgiant į atsargumo principą, šio reglamentu tikslas – apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo POT uždraudžiant, kuo greičiau palaipsniui nutraukiant arba apribojant cheminių medžiagų, kurioms taikoma Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Konvencija) arba 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Protokolas dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Protokolas), gamybą, tiekimą rinkai ir naudojimą, ir iki minimumo sumažinant tų medžiagų išmetimą, kad, kai įmanoma, jis būtų kuo greičiau panaikintas, ir įtvirtinant nuostatas dėl atliekų, kurias sudaro kuri nors iš tų cheminių medžiagų, kuriose yra kurios nors iš tų cheminių medžiagų arba kurios yra užterštos kuria nors iš tų cheminių medžiagų.

Kai tinkama, laikydamosi SESV, valstybės narės gali taikyti griežtesnius nei šiame reglamente nustatyti reikalavimai.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)   tiekimas rinkai– tiekimas rinkai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 12 punkte;

2)   gaminys– gaminys, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 3 punkte;

3)   cheminė medžiaga– cheminė medžiaga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 1 punkte;

4)   cheminis mišinys– cheminis mišinys, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 2 punkte;

5)   gamyba– gamyba, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 8 punkte;

6)   naudojimas– naudojimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 24 punkte;

7)   importas– importas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 10 punkte;

8)   atliekos– atliekos, kaip apibrėžta Direktyvos (EB) Nr. 2008/98/EB 3 straipsnio 1 punkte;

9)   šalinimas– šalinimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 19 punkte;

10)   regeneravimas– regeneravimas, kaip apibrėžtas „naudojimas“ Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 15 punkte;

11)   uždaros sistemos tik vietoje naudojama tarpinė medžiaga– cheminė medžiaga, pagaminta ir panaudota cheminiam technologiniam procesui, kurį vykdant ji paverčiama kita chemine medžiaga (sintezė) ir kai tarpinės medžiagos gamyba ir vienos ar daugiau kitų cheminių medžiagų sintezė, vykstanti iš tos tarpinės medžiagos, toje pačioje vietoje atliekama vieno ar daugiau juridinių asmenų, griežtai kontroliuojamomis sąlygomis ir griežtai kontroliuojant techninėmis priemonėmis visą jos gyvavimo ciklą;

12)   netyčia susidarantis teršalų kiekis– cheminės medžiagos, kuri atsitiktinai susidaro mažu kiekiu, kiekis, žemiau kurio tos cheminės medžiagos negalima prasmingai panaudoti ir kuris viršija esamų aptikimo metodų aptikimo ribas, leidžiančias kontroliuoti ir užtikrinti reikalavimų vykdymą;

13)   atsargos– cheminės medžiagos, mišiniai ar gaminiai, kuriuos sukaupė turėtojas ir kurias sudaro kuri nors iš I arba II priede išvardytų cheminių medžiagų arba kuriose yra kurios nors iš tų cheminių medžiagų.

3 straipsnis

Cheminių medžiagų gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo kontrolė bei jų įtraukimas į sąrašą

1.   Vadovaujantis 4 straipsniu draudžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti I priede išvardytas chemines medžiagas – atskiras, esančias mišinių ar gaminių sudėtyje.

2.   Vadovaujantis 4 straipsniu ribojama II priede išvardytų cheminių medžiagų – atskirų, esančių mišinių ar gaminių sudėtyje – gamyba, tiekimas rinkai ir naudojimas.

3.   Valstybės narės ir Komisija pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus taikydamos esamų bei naujų cheminių medžiagų įvertinimo ir autorizacijos sistemas atsižvelgia į Konvencijos D priedo 1 skyriuje nustatytus kriterijus ir imasi atitinkamų priemonių esamoms cheminėms medžiagoms kontroliuoti ir užkirsti kelią naujų cheminių medžiagų, kurios turi POT savybių, gamybai, tiekimui rinkai ir naudojimui.

4.   Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigta Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) padeda Komisijai, kuri pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį rengia pasiūlymą Tarybai įtraukti cheminę medžiagą į sąrašą vadovaujantis Konvencijos nuostatomis, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalies c punkte. Valstybių narių kompetentingos institucijos gali Komisijai pateikti pasiūlymus dėl įtraukimo į sąrašą. Agentūra tolesniuose įtraukimo į sąrašą proceso etapuose teikia paramą Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalies e punkte.

5.   Komisija ir Agentūra visuose 3 ir 4 dalyse nurodyto proceso etapuose bendradarbiauja su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir jas informuoja.

6.   Atliekos, kurias sudaro kuri nors iš IV priede išvardytų cheminių medžiagų, kuriose yra kurios nors iš tų cheminių medžiagų arba kurios užterštos kuria nors iš tų cheminių medžiagų, yra reglamentuojamos 7 straipsniu.

4 straipsnis

Kontrolės priemonių išimtys

1.   3 straipsnis netaikomas:

a)

cheminei medžiagai, naudojamai laboratorinio masto tyrimuose arba kaip etalonas;

b)

cheminei medžiagai, kuri yra kaip netyčia susidarantis teršalų kiekis, kaip nurodyta atitinkamuose I arba II priedų įrašuose, cheminėse medžiagose, mišiniuose ar gaminiuose;

2.   Cheminei medžiagai, į I arba II priedą įtrauktai po 2019 m. liepos 15 d., 3 straipsnis netaikomas šešių mėnesių laikotarpiu, jei tos cheminės medžiagos yra gaminiuose, pagamintuose iki šio reglamento taikymo tai cheminei medžiagai pradžios arba to taikymo pradžios dieną.

3 straipsnis netaikomas cheminei medžiagai, kuri yra gaminiuose, jau naudotuose iki šio reglamento arba Reglamento (EB) Nr. 850/2004 taikymo tai cheminei medžiagai pradžios arba to taikymo pradžios dieną, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Valstybė narė informuoja Komisiją ir Agentūrą apie pirmoje ir antroje pastraipose minimus gaminius iškart, kai tik apie juos sužino.

Kai Komisija gauna tokią informaciją arba sužino apie tokius gaminius kitais būdais, ji prireikus nedelsdama informuoja apie tai Konvencijos sekretoriatą.

3.   Kai cheminė medžiaga yra nurodyta I priedo A dalyje arba II priedo A dalyje ir valstybė narė pageidauja iki atitinkamame priede nurodyto termino leisti gaminti ir naudoti tą cheminę medžiagą kaip uždaros sistemos tik vietoje naudojamą tarpinę medžiagą, ji praneša apie tai Konvencijos sekretoriatui.

Tokį pranešimą leidžiama pateikti tik įvykdžius šiuos reikalavimus:

a)

valstybės narės prašymu ar Komisijos iniciatyva, remiantis 4 pastraipa priimamu deleguotuoju aktu, atitinkamame priede įrašoma anotacija;

b)

gamintojas kompetentingai valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, institucijai įrodo, jog gamybos procesu cheminė medžiaga bus transformuojama į vieną ar daugiau cheminių medžiagų, kurios neturi POT savybių, užtikrinant, kad cheminė medžiaga bus griežtai kontroliuojama techninėmis priemonėmis visą savo gyvavimo ciklą;

c)

gamintojas kompetentingai valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, institucijai įrodo, jog cheminė medžiaga yra uždaros sistemos tik vietoje naudojama tarpinė medžiaga, ir nesitikima, kad cheminės medžiagos gamybos ir naudojimo metu žmonės ar aplinka bus paveikti dideliu šios medžiagos kiekiu;

d)

gamintojas valstybei narei pateikia informaciją apie visą pagamintą arba planuojamą pagaminti atitinkamos cheminės medžiagos kiekį ir naudojimą ir uždaros sistemos tik vietoje naudojamo proceso pobūdį, nurodant bet kokį netransformuoto ir netyčinio bet kokio POT (pirminės medžiagos) kiekį galutinėje cheminėje medžiagoje, mišinyje ar gaminyje.

Per vieną mėnesį nuo pranešimo pateikimo Konvencijos sekretoriatui, valstybė narė perduoda tą pranešimą kitoms valstybėms narėms, Komisijai bei Agentūrai, ir jame pateikiama informacija apie visą pagamintą arba planuojamą pagaminti atitinkamos cheminės medžiagos kiekį ir panaudojimą ir uždaros sistemos tik vietoje naudojamo proceso pobūdį, nurodant bet kokį netransformuoto ir netyčinio bet kokio POT (pirminės medžiagos) kiekį galutinėje cheminėje medžiagoje, mišinyje ar gaminyje.

Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, aiškiai įrašant anotacijas, kad atitinkamo priedo A dalyje nurodytos cheminės medžiagos, kuri yra uždaros sistemos tik vietoje naudojama tarpinė medžiaga, gamyba ir naudojimas gali būti leidžiami, ir iš dalies keičiami tose anotacijose nurodyti terminai tais atvejais, kai po pakartotinio atitinkamos valstybės narės pranešimo Konvencijos sekretoriatui pagal Konvenciją suteikiamas aiškus arba numanomas leidimas toliau gaminti ir naudoti cheminę medžiagą papildomą laikotarpį.

4.   Atliekos, kurias sudaro kuri nors iš IV priede išvardytų cheminių medžiagų, kuriose yra kurios nors iš tų cheminių medžiagų arba kurios užterštos kuria nors iš tų cheminių medžiagų, yra reglamentuojamos 7 straipsniu.

5 straipsnis

Atsargos

1.   Atsargų, kurias sudaro kuri nors iš I arba II priede išvardytų cheminių medžiagų arba kuriose yra kurios nors iš tų cheminių medžiagų ir kurių naudoti neleidžiama, turėtojas tvarko tas atsargas kaip atliekas pagal 7 straipsnio nuostatas.

2.   Didesnių kaip 50 kg atsargų, kurias sudaro kuri nors iš I arba II priede išvardytų cheminių medžiagų arba kuriose yra kurios nors iš tų cheminių medžiagų ir kurias naudoti leidžiama, turėtojas pateikia valstybės narės, kurioje atsargos yra, kompetentingai institucijai informaciją apie tų atsargų pobūdį ir dydį. Tokia informacija pateikiama per 12 mėnesių nuo šio reglamento arba Reglamento (EB) Nr. 850/2004 taikymo tai cheminei medžiagai pradžios datos, atsižvelgiant į tai, kuri data turėtojui yra pirmesnė, ir nuo I arba II priedų atitinkamų pakeitimų įsigaliojimo, o vėliau kasmet iki I arba II priede nustatyto riboto naudojimo termino.

Turėtojas tvarko atsargas saugiu, veiksmingu ir aplinkai saugiu būdu, laikydamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/18/ES (22) nustatytų ribų ir reikalavimų ir imdamasis visų tinkamų veiksmų, kad būtų užtikrinta, jog atsargos tvarkomos žmonių sveikatai ir aplinkai saugiu būdu.

3.   Valstybės narės stebi atsargų, apie kurias pranešta, naudojimą ir tvarkymą.

6 straipsnis

Išleidimo mažinimas, sumažinimas iki minimumo ir panaikinimas

1.   Per dvejus metus nuo šio reglamento arba Reglamento (EB) Nr. 850/2004 įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra pirmesnė, valstybės narės sudaro III priede išvardytų cheminių medžiagų išleidimo į orą, vandenį ir žemę inventorius pagal savo įsipareigojimus pagal Konvenciją ir Protokolą ir toliau tuos inventorius tvarko.

2.   Valstybės narės Komisijai, Agentūrai ir kitoms valstybėms narėms perduoda savo veiksmų planus dėl priemonių, skirtų bendram III priede išvardytų cheminių medžiagų išleidžiamam kiekiui, nurodytam pagal savo įsipareigojimus pagal Konvenciją parengtuose inventoriuose, nustatyti, apibūdinti ir sumažinti iki minimumo, siekiant, jei įmanoma, kuo greičiau jį panaikinti; veiksmų planai rengiami pagal jų nacionalinius įgyvendinimo planus, numatytus 9 straipsnyje.

Tokie veiksmų planai turi aprėpti priemones, skirtas skatinti kurti, o kai manoma, kad tai tinka – reikalauti naudoti pakaitines ar modifikuotas chemines medžiagas, mišinius, gaminius ir procesus, kad būtų išvengta III priede išvardytų cheminių medžiagų susidarymo ir išleidimo.

3.   Vertindamos pasiūlymus statyti naujus arba žymiai modernizuoti esamus įrenginius, kuriuose vykdomi procesai, per kuriuos išleidžiamos III priede išvardytos cheminės medžiagos, valstybės narės, nepažeisdamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES (23), turi teikti pirmenybę alternatyviems procesams, metodams ir praktikai, kurių naudingumas panašus, bet kuriuos taikant nesusiformuoja ir neišleidžiamos III priede išvardytos cheminės medžiagos.

7 straipsnis

Atliekų tvarkymas

1.   Atliekų gamintojai ir turėtojai imasi visų pagrįstų priemonių, kad išvengtų, jei įmanoma, jų užteršimo IV priede išvardytomis cheminėmis medžiagomis.

2.   Nepaisant Tarybos direktyvos 96/59/EB (24), atliekos, kurias sudaro kuri nors iš šio reglamento IV priede išvardytų cheminių medžiagų, kuriose yra kurios nors iš tų cheminių medžiagų arba kurios užterštos kuria nors iš tų cheminių medžiagų, pašalinamos arba regeneruojamos be reikalo nedelsiant ir laikantis šio reglamento V priedo 1 dalies taip, kad POT būtų garantuotai sunaikinti arba negrįžtamai transformuoti ir kad likusios atliekos bei išleidžiamos cheminės medžiagos neturėtų POT savybių.

Atliekant tokį šalinimą ar regeneravimą, bet kokia iš IV priede išvardytų cheminių medžiagų gali būti atskirta nuo atliekų, jei vėliau ji pašalinama pagal pirmos pastraipos nuostatas.

3.   Draudžiamos šalinimo ar regeneravimo operacijos, dėl kurių IV priede išvardytos atskiros cheminės medžiagos gali būti regeneruotos, perdirbtos, atnaujintos arba pakartotinai panaudotos.

4.   Nukrypstant nuo 2 dalies:

a)

atliekos, kuriose yra kurios nors iš IV priede išvardytų cheminių medžiagų arba kurios yra užterštos kuria nors iš tų cheminių medžiagų, gali būti kitaip šalinamos arba regeneruojamos pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus, jei išvardytų cheminių medžiagų kiekis atliekose yra mažesnis už ribinę koncentraciją, nustatytą IV priede;

b)

valstybė narė arba tos valstybės narės paskirta kompetentinga institucija išskirtiniais atvejais gali leisti V priedo 2 dalyje išvardytas atliekas, kuriose yra IV priede nurodytos cheminės medžiagos arba kurios yra užterštos tokia chemine medžiaga, jei tos cheminės medžiagos koncentracija neviršija V priedo 2 dalyje nustatytų koncentracijos ribų, tvarkyti kitaip, taikant vieną iš V priedo 2 dalyje išvardytų metodų, jei tenkinamos šios sąlygos:

i)

atitinkamas turėtojas atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodė, kad IV priede išvardytų cheminių medžiagų pašalinimas iš atliekų yra neįvykdomas ir kad POT sunaikinimas ar negrįžtamas transformavimas, atliekamas pagal geriausią aplinkosaugos praktiką ar geriausią turimą technologiją, nesuteikia aplinkosaugos požiūriu priimtinos alternatyvos, ir kompetentinga institucija po to leido taikyti alternatyvų būdą;

ii)

atitinkamas turėtojas pateikė kompetentingai institucijai informaciją apie POT kiekį atliekose;

iii)

toks tvarkymas atitinka atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir reikalavimus, nustatytus taikytinose papildomose priemonėse, nurodytose 5 dalyje;

iv)

atitinkama valstybė narė informavo kitas valstybes nares, Agentūrą ir Komisiją apie suteiktą leidimą ir jo pagrindimą.

5.   Komisija, atsižvelgdama į technikos vystymąsi ir atitinkamas tarptautines gaires bei sprendimus ir valstybės narės ar tos valstybės narės pagal 4 dalį ir V priedą įgaliotos kompetentingos institucijos suteiktus leidimus, gali atitinkamais atvejais priimti įgyvendinimo aktus dėl šio straipsnio įgyvendinimo. Visų pirma, Komisija gali nustatyti, kokio formato informaciją turi teikti valstybės narės pagal 4 dalies b punkto iv papunktį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 20 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta atliekų, kuriose yra kurios nors iš šio reglamento IV priede išvardytų cheminių medžiagų arba kurios yra užterštos kuria nors iš tų cheminių medžiagų, kontrolę ir atsekamumą pagal Direktyvos 2008/98/EB 17 straipsnį.

8 straipsnis

Agentūros užduotys ir forumas

1.   Be 9, 10, 11, 13 ir 17 straipsniuose numatytų užduočių, Agentūra atlieka šias užduotis:

a)

Komisijai pritarus, valstybių narių paskirtosioms kompetentingoms institucijoms, Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigto keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo (toliau – forumas) nariams ir, atitinkamais atvejais, suinteresuotiesiems subjektams teikia pagalbą ir technines bei mokslines rekomendacijas, kad būtų užtikrintas veiksmingas šio reglamento taikymas;

b)

Komisijai paprašius, teikia jai techninę ir mokslinę informaciją ir padeda jai, kad būtų užtikrintas veiksmingas šio reglamento įgyvendinimas;

c)

teikia Komisijai techninę ir mokslinę paramą ir informaciją, susijusią su cheminėmis medžiagomis, kurios gali atitikti įtraukimo į Konvenciją arba Protokolą kriterijus, tinkamai atsižvelgdama į esamų vertinimo sistemų rezultatus, kaip nurodyta 3 straipsnio 3 dalyje;

d)

savo interneto svetainėje paskelbia pranešimą, kad Komisija parengs pasiūlymą įtraukti cheminę medžiagą į sąrašą, paragina visas suinteresuotąsias šalis per aštuonias savaites pateikti pastabų ir paskelbia tas pastabas savo interneto svetainėje;

e)

teikia Komisijai ir valstybėms narėms techninę ir mokslinę paramą rengiant ir peržiūrint cheminių medžiagų, kurios svarstomos pagal Konvenciją, rizikos apžvalgas ir rizikos valdymo įvertinimus, ragina visas suinteresuotąsias šalis per aštuonias savaites pateikti pastabų ar papildomos informacijos arba ir pastabų, ir papildomos informacijos ir paskelbia tas pastabas savo interneto svetainėje;

f)

Komisijai paprašius, teikia jai techninę ir mokslinę paramą, susijusią su Konvencijos įgyvendinimu ir tolesniu jos plėtojimu, ypač su POT kontrolės komiteto veikla;

g)

renka, registruoja, apdoroja ir pateikia Komisijai bei valstybių narių kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri gaunama arba yra prieinama pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, 7 straipsnio 4 dalies b punkto iv papunktį, 9 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį. Jei informacija nėra konfidenciali, Agentūra ją skelbia viešai savo interneto svetainėje ir sudaro sąlygas tos informacijos keitimuisi su atitinkamomis informacijos platformomis, pavyzdžiui, su nurodytąja 13 straipsnio 2 dalyje;

h)

savo interneto svetainėje sukuria ir tvarko puslapius, skirtus visiems su šio reglamento įgyvendinimu susijusiems klausimams.

2.   Už šio reglamento vykdymo užtikrinimą atsakingų valstybių narių valdžios institucijų tinklas koordinuojamas per forumą.

Valstybės narės paskirti forumo nariai užtikrina tinkamą forumo užduočių ir valstybės narės kompetentingos institucijos darbo koordinavimą.

Sprendžiant su atliekomis susijusius klausimus į forumą įtraukiamos už atliekas atsakingos valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijos.

3.   Šiuo reglamentu Agentūrai skirtas užduotis vykdo Agentūros sekretoriatas.

9 straipsnis

Įgyvendinimo planai

1.   Rengdamos ir atnaujindamos savo nacionalinius įgyvendinimo planus valstybės narės pagal savo nacionalines procedūras iš anksto suteikia visuomenei veiksmingas galimybes dalyvauti šiame procese.

2.   Kai tik valstybė narė patvirtina savo nacionalinį įgyvendinimo planą pagal savo įsipareigojimus pagal Konvenciją, ji paskelbia jį viešai ir apie jo paskelbimą praneša Komisijai, Agentūrai ir kitoms valstybėms narėms.

3.   Kai valstybės narės rengia ir atnaujina savo įgyvendinimo planus, Agentūros padedama Komisija ir valstybės narės keičiasi informacija apie jų turinį, įskaitant informaciją apie priemones, kurių buvo imtasi nacionaliniu lygmeniu siekiant nustatyti ir įvertinti POT užterštas vietoves, kai to reikia.

4.   Agentūros padedama, Komisija prižiūri Sąjungos įsipareigojimų pagal Konvenciją įgyvendinimo planą ir jį atitinkamai skelbia, persvarsto ir atnaujina.

10 straipsnis

Stebėsena

1.   Agentūros padedama, Komisija ir valstybės narės, artimai bendradarbiaudamos, parengia arba prireikus prižiūri atitinkamas pažangiausio lygio programas ir mechanizmus, skirtus palyginamiems stebėsenos duomenims apie III priedo A dalyje išvardytų cheminių medžiagų buvimą aplinkoje reguliariai teikti. Diegiant arba prižiūrint tokias programas ir mechanizmus tinkamai atsižvelgiama į pokyčius, susijusius su Protokolu ir Konvencija.

2.   Komisija reguliariai vertina III priedo B dalyje išvardytų cheminių medžiagų privalomos stebėsenos poreikį. Atsižvelgiant į šį vertinimą ir visus valstybių narių pateiktus duomenis Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas III priedas, kad prireikus būtų galima perkelti cheminę medžiagą iš III priedo B dalies į A dalį.

11 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Komisija, Agentūra ir valstybės narės padeda keistis ir keičiasi Sąjungos viduje ir su trečiosiomis šalimis informacija, susijusia su POT gamybos, naudojimo ir išleidimo mažinimu, sumažinimu iki minimumo ar panaikinimu, jei įmanoma, ir su tų cheminių medžiagų alternatyvomis, nurodydamos su tomis alternatyvomis susijusią riziką ir ekonomines bei socialines sąnaudas.

2.   Komisija, Agentūra ir valstybės narės, kai reikia, skatina ir lengvina tokius su POT susijusius dalykus:

a)

informacijos suteikimo programas, įskaitant su poveikiu sveikatai ir padariniais aplinkai susijusias programas, jų alternatyvas ir su gamybos, naudojimo ir išleidimo mažinimu ar panaikinimu susijusias programas, visų pirma skirtas:

i)

politikos formuotojams ir sprendimų priėmėjams;

ii)

itin jautrioms grupėms;

b)

informacijos teikimą visuomenei;

c)

darbuotojų, mokslininkų, švietėjų ir techninio bei vadovaujančio personalo mokymą.

3.   Nedarant poveikio reglamentams (EB) Nr. 1049/2001 ir (EB) Nr. 1367/2006 bei Direktyvai 2003/4/EB, informacija apie žmonių sveikatą bei jų ir aplinkos saugumą neturi būti laikoma konfidencialia. Komisija, Agentūra ir valstybės narės, besikeisdamos informacija su trečiosiomis šalimis, saugo bet kokią konfidencialią informaciją pagal Sąjungos teisę.

12 straipsnis

Techninė pagalba

Pagal Konvencijos 12 ir 13 straipsnius Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja laiku teikdamos reikiamą techninę ir finansinę pagalbą besivystančioms šalims ir pereinamosios ekonomikos šalims, kai jos prašoma, atsižvelgdamos į turimus išteklius ir konkrečius poreikius, taip siekdamos padėti joms sukurti ir sustiprinti jų pajėgumą visiškai įgyvendinti jų įsipareigojimus pagal Konvenciją. Tokia pagalba taip pat gali būti teikiama per Konvencijoje nurodytus regioninius centrus, nevyriausybines organizacijas arba Agentūrą.

13 straipsnis

Įgyvendinimo stebėsena

1.   Nedarant poveikio direktyvoms 2003/4/EB ir 2007/2/EB, valstybės narės parengia ir paskelbia ataskaitą, kurioje pateikiama:

a)

informacija apie šio reglamento taikymą, įskaitant informaciją apie vykdymo užtikrinimo veiksmus, pažeidimus ir sankcijas;

b)

informacija, surinkta iš pranešimų, gautų pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, 5 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 4 dalies b punkto iv papunktį;

c)

informacija, surinkta iš išleidžiamų cheminių medžiagų inventorių, sudarytų pagal 6 straipsnio 1 dalį;

d)

informacija apie įgyvendinimą pagal nacionalinius įgyvendinimo planus, sudarytus pagal 9 straipsnio 2 dalį;

e)

informacija apie III priedo A dalyje išvardytų cheminių medžiagų buvimą aplinkoje, surinkta pagal 10 straipsnį;

f)

metiniai stebėsenos ir statistiniai duomenys apie visą pagamintą ir patiektą rinkai arba planuojamą pagaminti ir tiekti rinkai bet kokios iš I arba II priede išvardytų cheminių medžiagų kiekį, įskaitant susijusius rodiklius, apžvalginius žemėlapius, ataskaitas.

Valstybės narės ataskaitą atnaujina kasmet, jei gaunama naujų duomenų ar informacijos, o kitu atveju – ne rečiau kaip kas trejus metus.

Valstybės narės Komisijai ir Agentūrai suteikia prieigą prie ataskaitose pateiktos informacijos.

2.   Jei valstybė narė 1 dalies e punkte nurodyta informacija pasidalija Cheminių medžiagų stebėsenos informacijos platformoje, šis faktas nurodomas tos valstybės narės ataskaitoje ir laikoma, kad valstybė narė tame punkte nustatytą ataskaitų teikimo pareigą įvykdė.

Jei 1 dalies e punkte nurodytą informaciją valstybė narė įtraukia į Agentūrai pateiktą ataskaitą, Agentūra tą informaciją renka, saugo ir ja dalijasi naudodamasi Cheminių medžiagų stebėsenos informacijos platforma.

3.   Konvencijos Šalių konferencijos nustatytu dažnumu Komisija, padedama Agentūros, rengia ataskaitas dėl Konvencijoje išvardytų cheminių medžiagų, remdamasi valstybių narių Agentūrai pagal 1 dalies f punktą pateikiama informacija, ir perduoda jas Konvencijos sekretoriatui.

4.   Remdamasi 1 ir 2 dalyse nurodytais duomenimis, kuriuos paskelbia arba pateikia valstybės narės, Agentūra sudaro ir paskelbia Sąjungos apžvalgos ataskaitą. Prireikus į Sąjungos apžvalgos ataskaitą įtraukiami rezultatų rodikliai, šio reglamento rezultatai ir poveikis, Sąjungos apžvalginiai žemėlapiai ir valstybių narių ataskaitos. Sąjungos apžvalgos ataskaitą Agentūra atnaujina ne rečiau kaip kas šešis mėnesius arba Komisijai paprašius.

5.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus dėl būtiniausios informacijos, kurią reikia pateikti pagal 1 dalį, įskaitant susijusių rodiklių apibrėžtis, apžvalginius žemėlapius ir ataskaitas, nurodytus 1 dalies f punkte. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 20 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

14 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Jei to dar nepadarė iki šio reglamento įsigaliojimo, valstybės narės praneša apie tas taisykles ir priemones Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. liepos 16 d. ir nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

15 straipsnis

Priedų daliniai pakeitimai

1.   Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami šio reglamento I, II ir III priedai siekiant juos suderinti su Konvencijos arba Protokolo prieduose pateiktų cheminių medžiagų sąrašų pakeitimais, remiantis tuo, kad Sąjunga parėmė susijusius pakeitimus patvirtindama juos pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį priimtu Tarybos sprendimu, arba patikslinti esamus šio reglamento I ir II priedų įrašus arba nuostatas siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

Kiekvieną kartą iš dalies keisdama šio reglamento I, II arba III priedą Komisija priima atskirą deleguotąjį aktą dėl kiekvienos cheminės medžiagos.

2.   Komisija nuolat persvarsto IV ir V priedus ir prireikus teikia pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais iš dalies keičiami šie priedai, siekiant juos suderinti su Konvencijos arba Protokolo prieduose pateiktų cheminių medžiagų sąrašų pakeitimais arba patikslinti esamus šio reglamento priedų įrašus arba nuostatas siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

16 straipsnis

Agentūros biudžetas

1.   Šio reglamento tikslais Agentūros pajamas sudaro:

a)

Sąjungos subsidija, numatyta bendrame Sąjungos biudžete (Komisijos skirsnis);

b)

bet kokie savanoriški valstybių narių įnašai.

2.   Su veikla, vykdoma pagal šį reglamentą, susijusios pajamos ir išlaidos sumuojamos su pajamomis ir išlaidomis, susijusiomis su veikla, vykdoma pagal Reglamentą (ES) Nr. 649/2012, ir nurodomos tame pačiame Agentūros biudžeto skirsnyje. 1 dalyje minimos Agentūros pajamos naudojamos su šiuo reglamentu susijusioms užduotims vykdyti.

17 straipsnis

Formatai ir programinė įranga informacijai skelbti arba pranešti

Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Agentūra nustato, kokiais formatais ir kokią programinę įrangą naudodamos valstybės narės turėtų skelbti arba pranešti duomenis pagal šį reglamentą, ir pateikia juos nemokamai savo interneto svetainėje. Erdvinių duomenų rinkinių formatus ir erdvinių duomenų paslaugas valstybės narės ir Agentūra parengia pagal Direktyvos 2007/2/EB reikalavimus. Tais formatais ir programine įranga valstybės narės ir kiti subjektai, kuriems taikomas šis reglamentas, naudojasi tvarkydami duomenis arba keisdamiesi jais su Agentūra.

18 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   4 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. liepos 15 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

19 straipsnis

Kompetentingos institucijos

Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, atsakingas už administracines užduotis, kurias reikia atlikti pagal šį reglamentą, ir jo vykdymo užtikrinimą. Ji informuoja apie tokį paskyrimą Komisiją ne vėliau kaip per tris mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo, nebent jau būtų tai padariusi iki šio reglamento įsigaliojimo; taip pat informuoja Komisiją apie visus paskirtosios kompetentingos institucijos pakeitimus.

20 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Išskyrus 2 dalyje nurodytą atvejį, Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsniu įsteigtas komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Su atliekomis susijusiais klausimais Komisijai padeda pagal Direktyvos 2008/98/EB 39 straipsnį įsteigtas komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

3.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

21 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal VII priede pateiktą atitikties lentelę.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. birželio 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  OL C 367, 2018 10 10, p. 93.

(2)  2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 7).

(4)  OL L 81, 2004 3 19, p. 37.

(5)  OL L 209, 2006 7 31, p. 3.

(6)  OL L 63, 2003 3 6, p. 29.

(7)  OL L 39, 1993 2 16, p. 3.

(8)  OL L 142, 2017 6 2, p. 4.

(9)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(10)  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).

(11)  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).

(12)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

(13)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL L 201, 2012 7 27, p. 60).

(14)  2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas 2014/955/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2000/532/EB nuostatos dėl atliekų sąrašo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (OL L 370, 2014 12 30, p. 44).

(15)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

(16)  2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

(17)  2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).

(18)  OL L 354, 2013 12 28, p. 171.

(19)  2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).

(20)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(21)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(22)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB (OL L 197, 2012 7 24, p. 1).

(23)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).

(24)  1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) (OL L 243, 1996 9 24, p. 31).


I PRIEDAS

A dalis

Konvencijoje ir Protokole išvardytos cheminės medžiagos ir tik Konvencijoje išvardytos cheminės medžiagos

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Speciali išimtis dėl tarpinio naudojimo ar kita specifikacija

Tetrabromdifenileteris

C12H6Br4O

40088-47-9 ir kiti

254-787-2 ir kiti

1.

Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas tetrabromdifenileteriui, esančiam cheminėse medžiagose, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).

2.

Įrašuose dėl tetra-, penta-, heksa-, hepta- ir dekaBDE 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas toms cheminėms medžiagoms, esančioms mišiniuose arba gaminiuose, kai jų suminė koncentracija yra iki 500 mg/kg. Šią nuostatą Komisija peržiūri ir įvertina iki 2021 m. liepos 16 d. Atliekant šią peržiūrą, inter alia, įvertinamas visas poveikis sveikatai ir aplinkai.

3.

Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti:

elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/EB (1).

4.

Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra tetrabromdifenileterio ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Pentabromdifenileteris

C12H5Br5O

32534-81-9 ir kiti

251-084-2 ir kiti

1.

Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas pentabromdifenileteriui, esančiam cheminėse medžiagose, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).

2.

Įrašuose dėl tetra-, penta-, heksa-, hepta- ir dekaBDE 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas toms cheminėms medžiagoms, esančioms mišiniuose arba gaminiuose, kai jų suminė koncentracija yra iki 500 mg/kg. Šią nuostatą Komisija peržiūri ir įvertina iki 2021 m. liepos 16 d. Atliekant šią peržiūrą, inter alia, įvertinamas visas poveikis sveikatai ir aplinkai.

3.

Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti:

elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/EB.

4.

Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra pentabromdifenileterio ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Heksabromdifenileteris

C12H4Br6O

36483-60-0 ir kiti

253-058-6 ir kiti

1.

Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas heksabromdifenileteriui, esančiam cheminėse medžiagose, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).

2.

Įrašuose dėl tetra-, penta-, heksa-, hepta- ir dekaBDE 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas toms cheminėms medžiagoms, esančioms mišiniuose arba gaminiuose, kai jų suminė koncentracija yra iki 500 mg/kg. Šią nuostatą Komisija peržiūri ir įvertina iki 2021 m. liepos 16 d. Atliekant šią peržiūrą, inter alia, įvertinamas visas poveikis sveikatai ir aplinkai.

3.

Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti:

elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/EB.

4.

Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra heksabromdifenileterio ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Heptabromdifenileteris

C12H3Br7O

68928-80-3 ir kiti

273-031-2 ir kiti

1.

Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas heptabromdifenileteriui, esančiam cheminėse medžiagose, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).

2.

Įrašuose dėl tetra-, penta-, heksa-, hepta- ir dekaBDE 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas toms cheminėms medžiagoms, esančioms mišiniuose arba gaminiuose, kai jų suminė koncentracija yra iki 500 mg/kg. Šią nuostatą Komisija peržiūri ir įvertina iki 2021 m. liepos 16 d. Atliekant šią peržiūrą, inter alia, įvertinamas visas poveikis sveikatai ir aplinkai.

3.

Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti:

elektros ir elektroninę įrangą, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/EB.

4.

Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra heptabromdifenileterio ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Bis(pentabromfenil)eteris (dekabromdifenileteris, „dekaBDE“)

1163-19-5

214-604-9

1.

Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas dekaBDE, esančiam cheminėse medžiagose, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).

2.

Įrašuose dėl tetra-, penta-, heksa-, hepta- ir dekaBDE 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas toms cheminėms medžiagoms, esančioms mišiniuose arba gaminiuose, kai jų suminė koncentracija yra iki 500 mg/kg. Šią nuostatą Komisija peržiūri ir įvertina iki 2021 m. liepos 16 d. Atliekant šią peržiūrą, inter alia, įvertinamas visas poveikis sveikatai ir aplinkai.

3.

Nukrypstant nuo reikalavimų, „dekaBDE“ leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti toliau nurodytais tikslais, su sąlyga, kad valstybės narės iki 2019 m. gruodžio mėn. pagal Konvenciją pateikia Komisijai ataskaitą:

a)

orlaivių, dėl kurių tipo patvirtinimo prašymas buvo pateiktas iki 2019 m. kovo 2 d., o tipo patvirtinimas buvo gautas iki 2022 m. gruodžio mėn., gamybai iki 2023 m. gruodžio 18 d. arba, jei tolesnė būtinybė yra pagrįsta, iki 2027 m. kovo 2 d.;

b)

gaminant atsargines dalis, skirtas toliau išvardintiems objektams:

i)

orlaiviams, dėl kurių tipo patvirtinimo prašymas buvo pateiktas iki 2019 m. kovo 2 d., o tipo patvirtinimas buvo gautas iki 2022 m. gruodžio mėn., kurie buvo pagaminti iki 2023 m. gruodžio 18 d. arba, jei tolesnė būtinybė yra pagrįsta, buvo pagaminti iki 2027 m. kovo 2 d., iki tų orlaivių eksploatavimo laiko pabaigos;

ii)

iki 2019 m. liepos 15 d. pagamintoms motorinėms transporto priemonėms, patenkančioms į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB (2) taikymo sritį, iki ankstesniosios iš šių datų: 2036 m. arba tų motorinių transporto priemonių eksploatavimo laiko pabaigos;

c)

elektros ir elektroninei įrangai, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/EB.

4.

Specialiosios išimtys, nustatytos motorinių transporto priemonių, nurodytų 2 dalies b punkto ii papunktyje, atsarginėms dalims, taikomos komercinio „dekaBDE“ gamybai ir naudojimui, patenkantiems į vieną iš šių kategorijų:

a)

galios pavaros ir po variklio dangčiu esantys įtaisai, kaip antai akumuliatoriaus masės laidai, akumuliatoriaus sujungimo laidai, kilnojamosios oro kondicionavimo įrangos (MAC) vamzdžiai, galios pavaros, išmetimo kolektoriaus įdėklai, po variklio dangčiu montuojama izoliacija, po variklio dangčiu montuojami laidai ir diržai (variklio laidai ir pan.), greičio jutikliai, žarnelės, ventiliatoriaus moduliai ir detonacijos jutikliai;

b)

kuro sistemos įtaisai, kaip antai kuro žarnos, kuro bakai ir dugno kuro bakai;

c)

pirotechnikos prietaisai ir įtaisai, kuriems poveikį daro pirotechnikos prietaisai, kaip antai oro pagalvių išskleidimo laidai, sėdynių užvalkalai ir audiniai (tik jei susiję su oro pagalvėmis) ir oro pagalvės (priekinės ir šoninės).

5.

Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra „dekaBDE“ ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2019 m. liepos 15 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

6.

Nedarant poveikio kitų Sąjungos nuostatų dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymui, gaminius, kuriuose naudojamas „dekaBDE“, per visą jų gyvavimo ciklą turi būti įmanoma identifikuoti naudojant ženklinimą ar kitas priemones.

7.

Tiekti rinkai ir naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra „dekaBDE“ ir kurie importuoti siekiant taikyti specialias 2 punkte nurodytas išimtis, leidžiama iki tų išimčių galiojimo pabaigos. 6 punktas taikomas taip, tarsi tie gaminiai būtų pagaminti pagal 2 punkte numatytą išimtį. Iki atitinkamos išimties galiojimo pabaigos datos jau naudojami gaminiai gali būti toliau naudojami.

8.

Šiame įraše „orlaiviai“ – tai:

a)

civiliniai orlaiviai, pagaminti laikantis tipo pažymėjimo, išduoto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 (3) arba projekto patvirtinimo, išduoto pagal nacionalines ICAO susitariančiosios valstybės taisykles, nuostatų, arba kurių tinkamumo skraidyti pažymėjimą išdavė ICAO susitariančioji valstybė pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 8 priedą;

b)

kariniai orlaiviai.

Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir kiti dariniai, įskaitant polimerus)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 ir kiti

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 ir kiti

1.

Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas PFOS, esantiems cheminėse medžiagose arba mišiniuose, kai jų koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 % masės).

2.

Šiame įraše 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas PFOS, esantiems pusfabrikačiuose arba gaminiuose ar jų dalyse, jei PFOS koncentracija, apskaičiuota struktūriškai arba mikrostruktūriškai atskirų, PFOS turinčių dalių masės atžvilgiu, yra mažesnė kaip 0,1 % masės, arba, tekstilės ar kitų dengtų medžiagų atveju, jei PFOS kiekis yra mažesnis kaip 1 μg/m2 dengtos medžiagos.

3.

Leidžiama naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra PFOS ir kurie Sąjungoje buvo naudojami iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

4.

Jei į aplinką išleidžiamas kiekis sumažinamas iki minimumo ir su sąlyga, kad valstybės narės kas ketverius metus pateiks Komisijai PFOS atsisakymo pažangos ataskaitą, leidžiama gaminti ir tiekti rinkai šioms konkrečioms paskirtims:

rūko slopikliams (inhibitoriams), naudojamiems nedekoratyviojo kietojo chromo (VI) dangoms gauti uždarojo ciklo sistemose.

Jei tokios leidžiančios nukrypti nuostatos susijusios su gamyba arba naudojimu įrenginiuose, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB (4), PFOS išmetimo prevencijai ir išmetamam kiekiui mažinti taikomi atitinkami geriausi prieinami gamybos būdai, aprašyti Komisijos paskelbtoje informacijoje pagal Direktyvos 2008/1/EB 17 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

Kai tik gaunama nauja išsami informacija apie naudojimą ir saugesnes alternatyvias chemines medžiagas arba technologijas, Komisija persvarsto antrosios pastraipos leidžiančią nukrypti nuostatą, kad:

a)

PFOS naudojimas būtų palaipsniui nutrauktas, kai tik įmanoma techniškai ir ekonomiškai įgyvendinti saugesnes alternatyvas;

b)

nukrypti leidžiančios nuostatos toliau galėtų būti taikomos tik svarbiausioms naudojimo paskirtims, kurioms nėra saugesnių alternatyvų, ir buvo pranešta apie įdėtas pastangas ieškant saugesnių alternatyvų;

c)

į aplinką išleidžiamas PFOS kiekis būtų sumažintas iki minimumo taikant geriausius prieinamus gamybos būdus.

5.

Europos standartizacijos komitetui (CEN) priėmus standartus, jie naudojami kaip analitiniai bandymo metodai cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių atitikčiai 1 ir 2 punktams įrodyti. Vietoje CEN standartų gali būti naudojamas bet kuris kitas analitinis metodas, jei naudotojas gali įrodyti, kad tas metodas tiek pat patikimas.

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etanas)

50-29-3

200-024-3

Chlordanas

57-74-9

200-349-0

Heksachlorcikloheksanai, įskaitant lindaną

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrinas

60-57-1

200-484-5

Endrinas

72-20-8

200-775-7

Heptachloras

76-44-8

200-962-3

Endosulfanas

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.

Leidžiama tiekti rinkai ir naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra endosulfano ir kurie buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai.

2.

1 punkte nurodytiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Heksachlorbenzenas

118-74-1

204-273-9

Chlordekonas

143-50-0

205-601-3

Aldrinas

309-00-2

206-215-8

Pentachlorbenzenas

608-93-5

210-172-0

Polichlorinti bifenilai (PCB)

1336-36-3 ir kiti

215-648-1 ir kiti

Nepažeidžiant Direktyvos 96/59/EB, leidžiama naudoti gaminius, kurie jau naudojami šio reglamento įsigaliojimo dieną.

Valstybės narės turi kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. nustatyti įrangą (t. y. transformatorius, kondensatorius ar kitas talpyklas, kuriose yra skystų atsargų), kurioje yra daugiau kaip 0,005 % ir daugiau kaip 0,05 dm3 PCB, ir uždrausti ją naudoti.

Mireksas

2385-85-5

219-196-6

Toksafenas

8001-35-2

232-283-3

Heksabrombifenilas

36355-01-8

252-994-2

1 Heksabromciklododekanas

Heksabromciklododekanas – heksabromciklododekanas, 1,2,5,6,9,10-heksabromciklododekanas ir jo pagrindiniai diasteroizomerai: alfa heksabromciklododekanas, beta heksabromciklododekanas ir gama heksabromciklododekanas.

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.

Šiame įraše, kurį Komisija peržiūri iki 2019 m. kovo 22 d., 4 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas heksabromciklododekanui, esančiam cheminėse medžiagose, mišiniuose, gaminiuose, arba kaip gaminių, apdorotų antipirenu, sudedamoji dalis, kai jo koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 100 mg/kg (0,01 % masės).

2.

Toliau galima naudoti polistireninio putplasčio gaminius, kurių sudėtyje yra heksabromciklododekano ir kurie pastatuose buvo naudojami iki 2018 m. vasario 21 d. pagal Komisijos reglamentą (ES) 2016/293 (5) ir Komisijos įgyvendinimo sprendimą Nr. 2016/C 12/06 (6), ir ekstruzinio polistireno gaminius, kurių sudėtyje yra heksabromciklododekano ir kurie pastatuose buvo naudojami iki 2016 m. birželio 23 d. Tokiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

3.

Nedarant poveikio kitų Sąjungos nuostatų dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymui, po 2016 m. kovo 23 d. rinkai tiekiamą polistireninį putplastį, kuriame buvo naudotas heksabromciklododekanas, per visą jo gyvavimo ciklą turi būti įmanoma identifikuoti naudojant ženklinimą ar kitas priemones.

Heksachlorbutadienas

87-68-3

201-765-5

1.

Leidžiama tiekti rinkai ir naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra heksachlorbutadieno ir kurie buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai.

2.

1 punkte nurodytiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Pentachlorfenolis ir jo druskos bei esteriai

87-86-5 ir kiti

201-778-6 ir kiti

 

Polichlorinti naftalenai (7)

70776-03-3 ir kiti

274-864-4 ir kiti

1.

Leidžiama tiekti rinkai ir naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra polichlorintų naftalenų ir kurie buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai.

2.

1 punkte nurodytiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

Alkanai C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorinti parafinai) (SCCP)

85535-84-8 ir kiti

287-476-5

1.

Nukrypstant nuo reikalavimų, leidžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti chemines medžiagas arba mišinius, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 1 % masės, arba gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, kurių koncentracija yra mažesnė nei 0,15 % masės.

2.

Naudoti leidžiama:

a)

kalnakasybos pramonei skirtas konvejerio juostas ir užtvankų sandariklius, kurių sudėtyje yra SCCP ir kurie buvo naudojami iki 2015 m. gruodžio 4 d. imtinai, ir

b)

gaminius, kurių sudėtyje yra SCCP, išskyrus a punkte nurodytus gaminius, kurie buvo naudojami iki 2012 m. liepos 10 d. imtinai.

3.

2 punkte nurodytiems gaminiams taikomos 4 straipsnio 2 dalies trečia ir ketvirta pastraipos.

B dalis

Tik Protokole išvardytos cheminės medžiagos

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Speciali išimtis dėl tarpinio naudojimo ar kita specifikacija

 

 

 

 


(1)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 174, 2011 7 1, p. 88).

(2)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1)

(3)  2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1).

(4)  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (kodifikuota redakcija) (OL L 24, 2008 1 29, p. 8).

(5)  2016 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/293, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas (OL L 55, 2016 3 2, p. 4).

(6)  OL C 10, 2016 1 13, p. 3.

(7)  Polichlorinti naftalenai – cheminiai junginiai, sudaryti iš naftaleno žiedo sistemos, kurioje vienas arba keli vandenilio atomai pakeisti chloro atomais.


II PRIEDAS

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ, KURIOMS TAIKOMI APRIBOJIMAI, SĄRAŠAS

A dalis

Konvencijoje ir Protokole išvardytos cheminės medžiagos

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Ribojimo sąlygos

 

 

 

 

B dalis

Tik Protokole išvardytos cheminės medžiagos

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

Ribojimo sąlygos

 

 

 

 


III PRIEDAS

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ, KURIOMS TAIKOMOS NUOSTATOS DĖL IŠLEIDŽIAMO KIEKIO MAŽINIMO, SĄRAŠAS

A DALIS

Cheminė medžiaga (CAS Nr.)

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzfuranai (PCDD/PCDF)

Polichlorinti bifenilai (PCB)

B DALIS

Heksachlorbenzenas (HCB) (CAS Nr. 118-74-1)

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH) (1)

Pentachlorbenzenas (CAS Nr. 608-93-5)

Heksachlorbutadienas (CAS Nr. 87-68-3)

Polichlorinti naftalenai (CAS Nr. 70776-03-3 ir kiti)


(1)  Išmetamųjų medžiagų inventoriuose naudojami šie keturi sudėtiniai indikatoriai: benz(a)pirenas, benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas ir inden(1,2,3-cd)pirenas.


IV PRIEDAS

Cheminių medžiagų, kurioms taikomos 7 straipsnio nuostatos dėl atliekų tvarkymo, sąrašas

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

EB Nr.

7 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyta ribinė koncentracija

Endosulfanas

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Heksachlorbutadienas

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Polichlorinti naftalenai (1)

 

 

10 mg/kg

Alkanai, C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorinti parafinai) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tetrabromdifenileteris C12H6Br4O

40088-47-9 ir kiti

254-787-2 ir kiti

Tetrabromdifenileterio, pentabromdifenileterio, heksabromdifenileterio, heptabromdifenileterio ir dekabromdifenileterio koncentracijų suma – 1 000 mg/kg.

Komisija peržiūri šią ribinę koncentraciją ir prireikus, laikydamasi Sutarčių, priima pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl tos vertės sumažinimo iki 500 mg/kg. Komisija tokią peržiūrą atlieka kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 16 d.

Pentabromdifenileteris C12H5Br5O

32534-81-9 ir kiti

251-084-2 ir kiti

Heksabromdifenileteris C12H4Br6O

36483-60-0 ir kiti

253-058-6 ir kiti

Heptabromdifenileteris C12H3Br7O

68928-80-3 ir kiti

273-031-2 ir kiti

Dekabromdifenileteris C12Br10O

1163-19-5 ir kiti

214-604-9 ir kiti

Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir kiti dariniai, įskaitant polimerus)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 ir kiti

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 ir kiti

50 mg/kg

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzfuranai (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etanas)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordanas

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Heksachlorcikloheksanai, įskaitant lindaną

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrinas

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrinas

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachloras

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Heksachlorbenzenas

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Chlordekonas

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrinas

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentachlorbenzenas

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Polichlorinti bifenilai (PCB)

1336-36-3 ir kiti

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mireksas

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toksafenas

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Heksabrombifenilas

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Heksabromciklododekanas (4)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg – šią vertę Komisija peržiūri iki 2019 m. balandžio 20 d.


(1)  Polichlorinti naftalenai – cheminiai junginiai, sudaryti iš naftaleno žiedo sistemos, kurioje vienas arba keli vandenilio atomai pakeisti chloro atomais.

(2)  Ribinė koncentracija apskaičiuojama kaip PCDD ir PCDF, remiantis šiais toksinio ekvivalentiškumo faktoriais (TEF):

PCDD

TEF

 

PCDF

TEF

 

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

 

 

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

 

 

 

OCDF

0,0003

OCDD

0,0003

 

 

 

 

 

 

(3)  Taikomas Europos standartuose EN 12766–1 ir EN 12766–2 nustatytas apskaičiavimo metodas.

(4)  Heksabromciklododekanas – heksabromciklododekanas, 1,2,5,6,9,10-heksabromciklododekanas ir jo pagrindiniai diasteroizomerai: alfa heksabromciklododekanas, beta heksabromciklododekanas ir gama heksabromciklododekanas.


V PRIEDAS

ATLIEKŲ TVARKYMAS

1 dalis

Šalinimas ir regeneravimas pagal 7 straipsnio 2 dalį

7 straipsnio 2 dalies tikslais leidžiamos tokios Direktyvos 2008/98/EB I ir II prieduose numatytos šalinimo ir regeneravimo operacijos, taikant jas taip, kad būtų užtikrinta, jog patvarieji organiniai teršalai būtų sunaikinti arba negrįžtamai transformuoti:

D9

Fizinis ir cheminis apdorojimas.

D10

Deginimas sausumoje.

R1

Iš esmės naudojama kurui ar kitais būdais energijai gauti, išskyrus atliekas, kuriose yra PCB.

R4

Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas šiomis sąlygomis: operacijos taikomos tik geležies ir plieno gamybos likučiams, tokiems kaip dulkės arba nuosėdos, susidariusios valant dujas, arba frezavimo darbų atliekos ar plieno apdirbimo filtrų dulkės, kuriose yra cinko, vario liejyklų dujų valymo sistemų dulkės bei kitos panašios atliekos, ir spalvotųjų metalų gamybos druskų išplovimo likučiams, kuriuose yra švino. Tai netaikoma atliekoms, kuriose yra PCB. Operacijos taikomos tik geležies bei geležies lydinių (aukštakrosnė, šachtinė krosnis ir Marteno krosnis) ir spalvotųjų metalų (Waelz procesas rotacinėje krosnyje, metalo lydymo voniose procesai vertikaliose arba horizontaliose krosnyse) regeneravimo procesams, jei įrenginiai atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES (1) nustatytas PCDD ir PCDF teršalų ribines vertes, nepriklausomai nuo to, ar procesams ta direktyva yra taikoma, ir nepažeidžiant kitų tos direktyvos nuostatų.

Prieš sunaikinant arba negrįžtamai transformuojant pagal šio priedo šią dalį gali būti atliekama pirminio apdorojimo operacija, jei į IV priedą įrašyta cheminė medžiaga, kuri per pirminį apdorojimą atskiriama nuo atliekų, vėliau yra pašalinama pagal šio priedo šią dalį. Kai patvariųjų organinių teršalų yra tik dalyje produktų ar atliekų, pavyzdžiui, įrangos atliekose, arba tik jų dalis yra užteršta šiais teršalais, ši dalis atskiriama ir pašalinama laikantis šio reglamento reikalavimų. Be to, prieš tokį pirminį apdorojimą arba prieš sunaikinimą ar negrįžtamą transformavimą pagal šio priedo šią dalį gali būti atliekamos perpakavimo ir laikino sandėliavimo operacijos.

2 dalis

Atliekos ir operacijos, kurioms taikomas 7 straipsnio 4 dalies b punktas

Toliau nurodytas operacijas leidžiama vykdyti 7 straipsnio 4 dalies b punkto tikslais su nustatytomis atliekomis, apibrėžtomis šešių skaitmenų kodu pagal Komisijos sprendimo 2000/532/EB (2) klasifikaciją.

Pirminio apdorojimo operacijos prieš nuolatinį sandėliavimą pagal šio priedo šią dalį gali būti atliekamos, jei į IV priedą įrašyta cheminė medžiaga, kuri per pirminį apdorojimą atskiriama nuo atliekų, vėliau yra pašalinama pagal šio priedo 1 dalį. Be to, prieš tokį pirminį apdorojimą arba prieš nuolatinį sandėliavimą pagal šio priedo šią dalį gali būti atliekamos perpakavimo ir laikino sandėliavimo operacijos.

Atliekos pagal Sprendimo 2000/532/EB klasifikaciją

Didžiausia leistina IV priede išvardytų cheminių medžiagų koncentracija (3)

Operacija

10

TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

Alkanai C10–C13, chloro (trumposios grandinės chlorinti parafinai) (SCCP) 10 000 mg/kg;

 

Aldrinas: 5 000 mg/kg;

 

Chlordanas: 5 000 mg/kg;

 

Chlordekonas: 5 000 mg/kg;

 

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etanas): 5 000 mg/kg;

 

Dieldrinas: 5 000 mg/kg;

 

Endosulfanas: 5 000 mg/kg;

 

Endrinas: 5 000 mg/kg;

 

Heptachloras: 5 000 mg/kg;

 

Heksabrombifenilas: 5 000 mg/kg;

 

Heksabromciklododekanas (5): 1 000 mg/kg;

 

Heksachlorbenzenas: 5 000 mg/kg;

 

Heksachlorbutadienas: 1 000 mg/kg;

 

Heksachlorcikloheksanai, įskaitant lindaną: 5 000 mg/kg;

 

Mireksas: 5 000 mg/kg;

 

Pentachlorbenzenas: 5 000 mg/kg;

 

Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, metalo druska (O-M+), halogenidas, amidas ir kiti dariniai, įskaitant polimerus): 50 mg/kg;

 

Polichlorinti bifenilai (PCB) (8): 50 mg/kg;

 

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzofuranai: 5 mg/kg;

 

Polichlorinti naftalenai *: 1 000 mg/kg;

 

Tetrabromdifenileterio C12H6Br4O), pentabromdifenileterio (C12H5Br5O), heksabromdifenileterio (C12H4Br6O) ir heptabromdifenileterio (C12H3Br7O) koncentracijų suma: 10 000 mg/kg;

 

Toksafenas: 5 000 mg/kg.

Nuolat saugoti leidžiama tik kai tenkinamos visos šios sąlygos:

1)

saugoma vienoje iš šių vietų:

saugiose, giliose, požeminėse kietų uolienų formacijose,

druskos kasyklose,

pavojingų atliekų sąvartynuose, su sąlyga, kad atliekos yra sukietintos arba iš dalies stabilizuotos, jei tai techniškai įmanoma, kaip reikalaujama siekiant priskirti atliekas Sprendimo 2000/532/EB 19 03 poskyriui;

2)

laikomasi Tarybos direktyvos 1999/31/EB (6) ir Tarybos sprendimo 2003/33/EB (7) nuostatų;

3)

įrodyta, kad pasirinktai operacijai teiktina pirmenybė aplinkosaugos sumetimais.

10 01

Elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus nurodytas 19 skyriuje)

10 01 14 * (4)

Bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 01 16 *

Bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 02

Geležies ir plieno pramonės atliekos

10 02 07 *

Dujų apdorojimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03

Aliuminio terminės metalurgijos atliekos

10 03 04 *

Pirminės gamybos šlakas

10 03 08 *

Antrinės gamybos druskų šlakas

10 03 09 *

Antrinės gamybos juodosios nuodegos

10 03 19 *

Dūmtakių dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 21 *

Kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 03 29 *

Druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 04

Švino terminės metalurgijos atliekos

10 04 01 *

Pirminės ir antrinės gamybos šlakas

10 04 02 *

Pirminės ir antrinės gamybos nuodegos ir šlakas

10 04 04 *

Dūmtakių dujų dulkės

10 04 05 *

Kitos dalelės ir dulkės

10 04 06 *

Dujų apdorojimo kietosios atliekos

10 05

Cinko terminės metalurgijos atliekos

10 05 03 *

Dūmtakių dujų dulkės

10 05 05 *

Dujų apdorojimo kietosios atliekos

10 06

Vario terminės metalurgijos atliekos

10 06 03 *

Dūmtakių dujų dulkės

10 06 06 *

Dujų apdorojimo kietosios atliekos

10 08

Kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos

10 08 08 *

Pirminės ir antrinės gamybos druskų šlakas

10 08 15 *

Dūmtakių dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09

Metalo liejinių gamybos atliekos

10 09 09 *

Dūmtakių dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16

KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 11

Iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos

16 11 01 *

Metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

16 11 03 *

Kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

17

STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)

17 01

Betonas, plytos, čerpės ir keramika

17 01 06 *

Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 05

Žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas

17 05 03 *

Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

17 09

Kitos statybinės ir griovimo atliekos

17 09 02 *

Statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB, išskyrus įrangą, kurioje yra PCB

17 09 03 *

Kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19

ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ, IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, ESANČIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS

19 01

Atliekų deginimo arba pirolizės atliekos

19 01 07 *

Dujų apdorojimo kietosios atliekos

19 01 11 *

Dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 13 *

Lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 01 15 *

Garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

19 04

Sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos

19 04 02 *

Lakieji pelenai ir kitos dūmtakių dujų apdorojimo atliekos

19 04 03 *

Nestiklinta kietoji fazė

Didžiausia polichlorintų dibenzo-p-dioksinų ir dibenzofuranų (PCDD ir PCDF) koncentracijos riba apskaičiuojama remiantis šiais toksinio ekvivalentiškumo faktoriais (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).

(2)  2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EB, pakeičiantis Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).

(3)  Leistina koncentracija taikoma tik pavojingų atliekų sąvartynams, o ne nuolatiniams požeminiams pavojingų atliekų saugojimo įrenginiams, įskaitant druskų kasyklas.

(4)  Visos žvaigždute (*) pažymėtos atliekos yra laikomos pavojingomis atliekomis pagal Direktyvą 2008/98/EB ir joms taikomos tos direktyvos nuostatos.

(5)  Heksabromciklododekanas – heksabromciklododekanas, 1,2,5,6,9,10-heksabromciklododekanas ir jo pagrindiniai diasteroizomerai: alfa heksabromciklododekanas, beta heksabromciklododekanas ir gama heksabromciklododekanas.

(6)  1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).

(7)  2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka (OL L 11, 2003 1 16, p. 27).

(8)  Naudojamas Europos standartuose EN 12766–1 ir EN 12766–2 nustatytas apskaičiavimo metodas.


VI PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesnių dalinių pakeitimų sąrašas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004

(OL L 158, 2004 4 30, p. 7)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1195/2006

(OL L 217, 2006 8 8, p. 1)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 172/2007

(OL L 55, 2007 2 23, p. 1)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 323/2007

(OL L 85, 2007 3 27, p. 3)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2009

(OL L 87, 2009 3 31, p. 109)

Tik priedo 3.7 skirsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 304/2009

(OL L 96, 2009 4 15, p. 33)

 

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 756/2010

(OL L 223, 2010 8 25, p. 20)

 

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 757/2010

(OL L 223, 2010 8 25, p. 29)

 

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 519/2012

(OL L 159, 2012 6 20, p. 1)

 

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1342/2014

(OL L 363, 2014 12 18, p. 67)

 

Komisijos reglamentas (ES) 2015/2030

(OL L 298, 2015 11 14, p. 1)

 

Komisijos reglamentas (ES) 2016/293

(OL L 55, 2016 3 2, p. 4)

 

Komisijos reglamentas (ES) 2016/460

(OL L 80, 2016 3 31, p. 17)

 


VII PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 850/2004

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnis

2 straipsnio įžanginė frazė

2 straipsnio įžanginė frazė

2 straipsnio a–d punktai

2 straipsnio 1–4 punktai

2 straipsnio 5–7 punktai

2 straipsnio e punktas

2 straipsnio 8 punktas

2 straipsnio f punktas

2 straipsnio 9 punktas

2 straipsnio g punktas

2 straipsnio 10 punktas

2 straipsnio 11–13 punktai

3 straipsnis

3 straipsnio 1–3 dalys

3 straipsnio 4 ir 5 dalys

1 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 1–3 dalys

4 straipsnio 1–3 dalys

4 straipsnio 3 dalies d punktas

1 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 4 dalis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnio 1–4 dalys

7 straipsnio 1–4 dalys

7 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 7 dalis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 1 dalies a punktas

12 straipsnio 3 dalies a punktas

13 straipsnio 1 dalies b punktas

12 straipsnio 3 dalies b punktas

13 straipsnio 1 dalies c punktas

13 straipsnio 1 dalies d punktas

12 straipsnio 3 dalies c punktas

13 straipsnio 1 dalies e punktas

12 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 1 dalies f punktas

13 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 4 dalis

12 straipsnio 5 dalis

13 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 6 dalis

13 straipsnio 4 ir 5 dalys

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 5 dalis

15 straipsnio 2 dalis

16 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

15 straipsnis

19 straipsnis

16 ir 17 straipsniai

20 straipsnis

18 straipsnis

21 straipsnis

19 straipsnis

22 straipsnis

I–V priedai

I–V priedai

VI priedas

VII priedas


Top