EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1010

2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1010 dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos teisės aktų srityje, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005 ir Tarybos direktyva 86/278/EEB (Tekstas svarbus EEE)

PE/8/2019/REV/1

OJ L 170, 25.6.2019, p. 115–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1010/oj

25.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/115


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1010

2019 m. birželio 5 d.

dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos teisės aktų srityje, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005 ir Tarybos direktyva 86/278/EEB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį ir 207 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

siekiant patenkinti poreikį gauti informaciją apie teisės aktų įgyvendinimą ir laikymąsi, reikėtų atlikti kelių Sąjungos aplinkos teisėkūros procedūra priimtų aktų dalinius pakeitimus, atsižvelgiant į 2017 m. birželio 9 d. Komisijos ataskaitos „Aplinkosaugos ataskaitų teikimo supaprastinimo veiksmai“ kartu su 2017 m. birželio 9 d.„ES aplinkos srities politikos stebėsenos ir ataskaitų teikimo tinkamumo patikra“ (toliau kartu – Ataskaitų teikimo tinkamumo patikra) rezultatus;

(2)

šiuo reglamentu siekiama modernizuoti informacijos valdymą ir užtikrinti nuoseklesnį požiūrį į teisėkūros procedūra priimtus aktus, patenkančius į jo taikymo sritį, supaprastinant ataskaitų teikimą, kad būtų sumažinta administracinė našta, sustiprinant duomenų bazę būsimiems įvertinimams ir visuomenės naudai padidinant skaidrumą, kaskart atsižvelgiant į aplinkybes;

(3)

duomenų prieinamumas turi būti toks, kad būtų užtikrinta, jog visiems subjektams, ypač nevyriausybiniams subjektams, pavyzdžiui, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), tenkanti administracinė našta būtų kuo mažesnė. Tokiam prieinamumui reikia aktyviai skleisti duomenis nacionaliniu lygmeniu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/4/EB (3) ir 2007/2/EB (4) ir jų įgyvendinimo taisykles, siekiant užtikrinti tinkamą infrastruktūrą visuomenei susipažinti su informacija, ataskaitų teikimą ir duomenų dalijimąsi tarp valdžios institucijų;

(4)

duomenys ir valstybių narių išsamiai ir laiku atliekamas ataskaitų teikimo procesas yra labai svarbūs, kad Komisija galėtų stebėti, peržiūrėti ir vertinti teisės aktų veiksmingumą siekiant juose nustatytų tikslų, kad būtų galima tuo remtis ateityje atliekant teisės aktų vertinimą pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (5) 22 punktą. Tikslinga kelis aplinkos sektoriaus teisės aktus papildyti nuostatomis būsimo jų vertinimo tikslu, remiantis duomenimis, surinktais juos įgyvendinant, galimai duomenis papildant kitais moksliniais ir analitiniais duomenimis. Tomis aplinkybėmis reikia tinkamų duomenų, kuriais remiantis būtų galima geriau vertinti Sąjungos teisės aktų efektyvumą, veiksmingumą, aktualumą, suderinamumą ir pridėtinę vertę, todėl būtina užtikrinti tinkamus ataskaitų teikimo mechanizmus, kurie taip pat galėtų būti rodikliai šiuo tikslu tiek sprendimus priimantiems asmenims, tiek plačiajai visuomenei;

(5)

būtina iš dalies pakeisti ataskaitų teikimo pareigas, išdėstytas Tarybos direktyvos 86/278/EEB (6) 10 ir 17 straipsniuose. Pareiga teikti ataskaitas Komisijai turėtų būti supaprastinta ir kartu iš valstybių narių turėtų būti reikalaujama užtikrinti didesnį skaidrumą, taigi informacija, kurią reikalaujama pateikti, bus pateikiama elektroninėmis priemonėmis lengvai prieinamu būdu, laikantis direktyvų 2003/4/EB ir 2007/2/EB, ypač kiek tai susiję su visuomenės galimybėmis susipažinti su informacija, dalijimusi duomenimis ir paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, kad itin svarbu sudaryti galimybę Sąjungos piliečiams greitai susipažinti su informacija apie aplinką, būtina, kad valstybės narės kaip tik techniškai įmanoma greičiau paskelbtų duomenis viešai, siekiant, kad su informacija būtų galima susipažinti per tris mėnesius nuo metų pabaigos;

(6)

remiantis 2016 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB (7) vertinimu, reikia racionalizuoti ataskaitų dėl triukšmo žemėlapių ir veiksmų planų teikimo terminus, kad būtų skirta pakankamai laiko konsultacijoms su visuomene dėl veiksmų planų. Tuo tikslu veiksmų planų peržiūros arba pataisymo galutinis terminas tik vieną kartą turėtų būti nukeliamas vieniems metams, taigi kito veiksmų planų ketvirtojo etapo galutinis terminas turėtų būti ne 2023 m. liepos 18 d., o 2024 m. liepos 18 d. Taigi, pradedant nuo ketvirtojo etapo, valstybėms narėms bus suteikiamas maždaug dviejų metų terminas nuo triukšmo žemėlapių parengimo iki veiksmų planų peržiūros ar pataisymo užbaigimo; šiuo metu nustatytas vienų metų terminas. Vėlesniuose veiksmų planų etapuose vėl bus laikomasi penkerių metų ciklo atliekant peržiūrą ar pataisymą. Be to, siekiant geriau įgyvendinti Direktyvos 2002/49/EB tikslus ir suteikti pagrindą priemonėms rengti Sąjungos lygmeniu, valstybių narių ataskaitos turėtų būti teikiamos elektroninėmis priemonėmis. Taip pat būtina didinti visuomenės dalyvavimą, reikalaujant, kad viešai būtų teikiama suprantama, tiksli ir palyginama informacija kartu derinant šią pareigą su kitais Sąjungos teisėkūros procedūra priimamais aktais, pavyzdžiui, Direktyva 2007/2/EB, tačiau nedubliuojant praktinių reikalavimų;

(7)

Sąjunga yra įsipareigojusi skaidriai stiprinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB (8) pagrindžiančios informacijos bazę, kaip Komisijos ekspertų grupė įsipareigojo tos direktyvos klausimu. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas parengti palyginamus duomenis, Komisija turėtų parengti gaires, kuriose būtų nustatytas bendras termino „žala aplinkai“, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/35/EB 2 straipsnyje, supratimas;

(8)

remiantis 2016 m. liepos 20 d. Komisijos ataskaita dėl Direktyvos 2007/2/EB įgyvendinimo kartu su 2016 m. rugpjūčio 10 d. vertinimu, siekiant supaprastinti tos direktyvos įgyvendinimą ir sumažinti su valstybių narių vykdoma stebėsena susijusią administracinę naštą, tikslinga nebereikalauti iš valstybių narių kas trejus metus siųsti Komisijai ataskaitas ir iš Komisijos nebereikalauti teikti suvestinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kadangi Ataskaitų teikimo tinkamumo patikra patvirtinta, kad tokios ataskaitos nėra labai naudingos. Vis dėlto Komisija ir toliau kas penkerius metus turėtų atlikti Direktyvos 2007/2/EB vertinimą ir skelbti tą vertinimą viešai;

(9)

2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos ES gamtos srities teisės aktų (Paukščių ir Buveinių direktyvų), t. y. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB (9) ir Tarybos direktyvos 92/43/EEB (10), tinkamumo patikroje padaryta išvada, kad pagal Direktyvą 2009/147/EB yra privalomas trejų metų ataskaitų teikimo ciklas. Tačiau praktikoje Direktyvos 2009/147/EB atveju taikomas šešerių metų ciklas kaip pagal Direktyvą 92/43/EEB, atliekant panašią pagrindinę užduotį teikti naujausią informaciją apie rūšių būklę ir tendencijas. Poreikis supaprastinti direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB įgyvendinimą pagrindžia šių teisės aktų priderinimą prie bendros praktikos, užtikrinant, kad būklės vertinimas būtų atliekamas kas šešerius metus, ir kartu pripažįstant, kad valstybėms narėms vis dar reikia atlikti būtiną kai kurių pažeidžiamų rūšių stebėsenos veiklą. Ta bendra praktika taip pat turėtų sudaryti palankesnes sąlygas kas šešerius metus rengti ataskaitas apie direktyvų, kurias valstybės narės turi pateikti Komisijai, taikymą. Siekiant užtikrinti politikos pažangos vertinimą, iš valstybių narių turėtų būti reikalaujama teikti informaciją, visų pirma apie laukinių paukščių rūšių būklę ir tendencijas, joms kylančias grėsmes ir poveikio veiksnius, apsaugos priemones, kurių imtasi, ir Specialių apsaugos teritorijų tinklo indėlį siekiant Direktyvos 2009/147/EB tikslų;

(10)

siekiant didinti skaidrumą ir mažinti administracinę naštą, būtina iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/63/ES (11) 43, 54 ir 57 straipsniuose nustatytas ataskaitų teikimo pareigas. Yra būtina sukurti centrinę, atviros prieigos paieškai pritaikytą duomenų bazę, kurioje būtų saugomos netechninės projektų santraukos ir susiję vertinimai atgaline data, ir Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimus. Tie įgyvendinimo įgaliojimai turėtų apimti bendros netechninių projektų santraukų ir susijusių vertinimų atgaline data teikimo formos nustatymą, taip pat bendros formos ir informacijos turinio informacijos apie įgyvendinimą ir statistinės informacijos pateikimui nustatymą. Taip pat yra būtina Komisijai taikomą reikalavimą kas trejus metus teikti statistines ataskaitas pakeisti reikalavimu Komisijai sukurti ir palaikyti dinamišką centrinę duomenų bazę ir kasmet skelbti statistinę informaciją;

(11)

remiantis 2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos atlikto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 166/2006 (12) REFIT vertinimo išvadomis, būtina iš dalies pakeisti ar panaikinti tame reglamente nustatytas ataskaitų teikimo pareigas. Siekiant padidinti suderinamumą su ataskaitų teikimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES (13), Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti informacijos, kurią reikia teikti pagal Reglamentą (EB) Nr. 166/2006, rūšį, formą ir teikimo dažnumą bei panaikinti tame reglamente dabar nustatytą ataskaitų teikimo formą. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (14). Atsižvelgiant į tai, kad itin svarbu sudaryti galimybę Sąjungos piliečiams greitai susipažinti su informacija apie aplinką, būtina, kad valstybės narės ir Komisija kaip tik techniškai įmanoma greičiau paskelbtų duomenis viešai, siekiant, kad su informacija būtų galima susipažinti per tris mėnesius nuo metų pabaigos, be kita ko, tam tikslui laipsniškai pasiekti pasitelkiant pagal Reglamentą (EB) Nr. 166/2006 priimtą įgyvendinimo aktą. Taip pat būtina iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 166/2006 11 straipsnį dėl konfidencialumo, kad būtų užtikrintas didesnis ataskaitų teikimo Komisijai skaidrumas. Siekiant kuo labiau sumažinti valstybėms narėms ir Komisijai tenkančią administracinę naštą, toliau būtina panaikinti to reglamento 16 ir 17 straipsniuose nustatytas ataskaitų teikimo pareigas, kadangi laikantis šių pareigų teikiama informacija yra nelabai naudinga arba neatitinka politikos poreikių;

(12)

siekiant, kad visuomenė galėtų geriau susipažinti su informacija apie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 (15) įgyvendinimą ir tam būtų sudarytos palankesnės sąlygos, valstybių narių pateiktus duomenis apie to reglamento įgyvendinimą Komisija turėtų viešai skelbti bendroje tų duomenų Sąjungos apžvalgoje. Siekiant padidinti informacijos nuoseklumą ir sudaryti palankesnes sąlygas to reglamento veikimo stebėsenai, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti, kokia forma ir pagal kokią procedūrą valstybės narės turi teikti informaciją, o informacijos teikimo dažnumas ir laikotarpis turėtų būti suderinti su numatytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2173/2005 (16). Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;

(13)

siekiant, kad visuomenė galėtų geriau susipažinti su informacija apie Reglamento (EB) Nr. 2173/2005 įgyvendinimą ir tam būtų sudarytos palankesnės sąlygos, valstybių narių pateiktus duomenis apie to reglamento įgyvendinimą Komisija turėtų viešai skelbti bendroje Sąjungos apžvalgoje. Remiantis patirtimi, kurią Komisija ir valstybės narės įgijo pirmaisiais miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena licencijavimo schemos taikymo metais, reikia atnaujinti su ataskaitų teikimu susijusias Reglamento (EB) Nr. 2173/2005 nuostatas. Komisijai, naudojantis įgyvendinimo įgaliojimais nustatyti valstybių narių teikiamos informacijos formą ir procedūrą, turėtų padėti pagal to reglamento 11 straipsnį įsteigtas komitetas. Be to, reikia atnaujinti nuostatas dėl to reglamento vertinimo;

(14)

ataskaitų teikimą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 (17) reikia supaprastinti ir suderinti su ataskaitų teikimo reikalavimais pagal 1973 m. kovo 3 d. Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją (CITES), kurios šalys yra Sąjunga ir valstybės narės. Ataskaitų teikimo reikalavimai pagal CITES buvo iš dalies pakeisti 2016 m. vykusioje 17-oje CITES Šalių konferencijoje: patikslintas ataskaitų dėl CITES įgyvendinimo priemonių teikimo dažnumas ir sukurtas naujas ataskaitų dėl neteisėtos prekybos į CITES sąrašą įtrauktomis rūšimis teikimo mechanizmas. Tie pakeitimai turi būti atspindėti Reglamente (EB) Nr. 338/97;

(15)

Europos aplinkos agentūra jau atlieka su Sąjungos aplinkos teisės aktų stebėsena ir ataskaitų teikimu šioje srityje susijusias svarbias užduotis ir tos užduotys turėtų būti aiškiai įtrauktos į atitinkamus teisės aktus. Kitų aplinkos teisės aktų atžvilgiu Europos aplinkos agentūros vaidmens ir išteklių padedant Komisijai ataskaitų teikimo aplinkos srityje klausimas bus svarstomas užbaigus šiuo metu atliekamą vertinimą;

(16)

todėl reglamentai (EB) Nr. 166/2006, (ES) Nr. 995/2010, (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005 ir direktyvos 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB, 2010/63/ES ir 86/278/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarybos direktyvos 86/278/EEB daliniai pakeitimai

Direktyva 86/278/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnis papildomas šiais punktais:

„e)   „erdvinių duomenų paslaugos“– erdvinių duomenų paslaugos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB (*1) 3 straipsnio 4 punkte;

f)   „erdvinių duomenų rinkinys“– erdviniai duomenys, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/2/EB 3 straipsnio 3 punkte.

(*1)  2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).“;"

2)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

1.   Valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų renkama naujausia informacija, kuria registruojama:

a)

pagaminto dumblo kiekiai ir pateikti naudoti žemės ūkyje kiekiai;

b)

dumblo sudėtis ir savybės pagal II A priede nurodytus parametrus;

c)

atlikto apdorojimo rūšis, kaip apibrėžta 2 straipsnio b punkte;

d)

dumblo gavėjų vardai, pavardės (pavadinimai) bei adresai ir vieta, kur turi būti naudojamas dumblas;

e)

kita informacija apie šios direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą, kurią valstybės narės teikia Komisijai pagal 17 straipsnį.

Renkama informacija pateikiama erdvinių duomenų rinkiniais, naudojantis erdvinių duomenų paslaugomis.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama visuomenei ir su ja galima lengvai susipažinti kiekvienais kalendoriniais metais per aštuonis mėnesius nuo atitinkamų kalendorinių metų pabaigos suvestine forma, kaip nustatyta Komisijos sprendimo 94/741/EB (*2) priede, arba kita pagal šios direktyvos 17 straipsnį nustatyta suvestine forma.

Valstybės narės Komisijai elektroninėmis priemonėmis pateikia šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją.

3.   Informacija apie apdorojimo būdus ir tyrimų rezultatus suteikiama kompetentingoms institucijoms.

(*2)  1994 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas 94/741/EB dėl valstybių narių ataskaitų klausimynų dėl tam tikrų atliekų sektoriaus direktyvų įgyvendinimo (Tarybos direktyvos 91/692/EEB įgyvendinimas) (OL L 296, 1994 11 17, p. 42).“;"

3)

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

Komisijai suteikiami įgaliojimai įgyvendinimo aktais nustatyti formą, pagal kurią valstybės narės turi teikti informaciją apie šios direktyvos įgyvendinimą, kaip reikalaujama 10 straipsniu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisijos tarnybos paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, įskaitant žemėlapius, grindžiamus valstybių narių pateiktais duomenimis, vadovaujantis 10 straipsniu ir šiuo straipsniu.“.

2 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2002/49/EB iš dalies keičiama taip:

1)

3 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„w)

„duomenų saugykla“ – Europos aplinkos agentūros valdoma informacinė sistema, kurioje saugoma per valstybių narių kontroliuojamus nacionalinių duomenų teikimo ir keitimosi jais mazgus teikiama informacija apie aplinkos triukšmą ir su juo susiję duomenys.“;

2)

8 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Veiksmų planai peržiūrimi ir, jei būtina, pataisomi, kai tam tikras didelis pokytis turi įtakos esamam triukšmingumui, ir ne rečiau kaip kas penkerius metus nuo tų planų patvirtinimo datos.

Peržiūros ir pataisymai, kurie pagal pirmą pastraipą būtų atliekami 2023 m., atidedami ir turi būti atlikti ne vėliau kaip 2024 m. liepos 18 d.“;

3)

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės užtikrina, kad jų sudaryti ir, kai tinkama, patvirtinti strateginiai triukšmo žemėlapiai ir jų parengti veiksmų planai būtų pateikti visuomenei ir jai išplatinti pagal atitinkamus Sąjungos teisėkūros procedūra priimtus aktus, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/4/EB (*3) ir 2007/2/EB (*4), ir vadovaujantis šios direktyvos IV ir V priedais, be kita ko, pasinaudojant turimomis informacinėmis technologijomis.

(*3)  2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26)."

(*4)  2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).“;"

4)

10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės užtikrina, kad strateginių triukšmo žemėlapių informacija ir veiksmų planų suvestinių informacija, nurodyta VI priede, būtų išsiųsta Komisijai per šešis mėnesius nuo atitinkamai 7 ir 8 straipsniuose nustatytų datų. Tuo tikslu valstybės narės pateikia informaciją elektroninėmis priemonėmis tik į privalomą duomenų saugyklą, kurią Komisija turi įsteigti įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Tuo atveju, jei valstybė narė nori atnaujinti informaciją, pateikdama atnaujintą informaciją į duomenų saugyklą ji apibūdina atnaujintos ir pirminės informacijos skirtumus ir nurodo atnaujinimo priežastis.“;

5)

VI priedo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Keitimosi informacija mechanizmas

Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros, įgyvendinimo aktais sukuria privalomą keitimosi skaitmenine informacija mechanizmą, skirtą dalytis strateginių triukšmo žemėlapių informacija ir veiksmų planų suvestinių informacija, kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalyje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“.

3 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2004/35/EB iš dalies keičiama taip:

1)

14 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

2)

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Informacija apie įgyvendinimą ir duomenų bazę

1.   Komisija iš valstybių narių surenka informaciją, išplatintą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB (*5), ir (kiek jos turima) apie patirtį, įgytą taikant šią direktyvą. Ta informacija apima šios direktyvos VI priede nurodytus duomenis ir turi būti surinkta ne vėliau kaip 2022 m. balandžio 30 d., o vėliau renkama kas penkerius metus.

2.   Remdamasi 1 dalyje nurodyta informacija, Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą ir paskelbia jį anksčiau nei 2023 m. balandžio 30 d., o vėliau vertinimą atlieka kas penkerius metus.

3.   Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija parengia gaires dėl bendro termino „žala aplinkai“, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, supratimo.

(*5)  2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).“;"

3)

VI priedas pakeičiamas taip:

„VI PRIEDAS

18 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTA INFORMACIJA IR DUOMENYS

18 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija apima informacijos apie žalos aplinkai pagal šią direktyvą atvejus, o kiekvienu atveju pateikiama ši informacija ir duomenys:

1.

Žalos aplinkai rūšis, žalos padarymo ir (arba) žalos aptikimo data. Žala aplinkai pagal rūšį skirstoma į žalą saugomoms rūšims ir natūralioms buveinėms, vandeniui ir žemei, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 punkte.

2.

Veiklos srities aprašymas pagal III priedą.

Valstybės narės įtraukia kitą susijusią informaciją apie patirtį, įgytą įgyvendinant šią direktyvą.“.

4 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB, daliniai pakeitimai

Direktyva 2007/2/EB iš dalies keičiama taip:

1)

21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„2.   Ne vėliau kaip kovo 31 d. kiekvienais metais valstybės narės, jei būtina, atnaujina ir paskelbia suvestinę ataskaitą. Tose ataskaitose, kurias viešai skelbia Komisijos tarnybos, padedamos Europos aplinkos agentūros, trumpai apibendrinama:“;

b)

3 dalis išbraukiama;

2)

23 straipsnis pakeičiamas taip:

„23 straipsnis

Europos aplinkos agentūra skelbia ir kasmet atnaujina bendrą Sąjungos apžvalgą, parengtą remiantis metaduomenimis ir duomenimis, kuriuos, naudodamosi savo tinklo paslaugomis, pagal 21 straipsnį teikia valstybės narės. Į bendrą Sąjungos apžvalgą atitinkamai įtraukiami šia direktyva sukuriamos vertės, rezultatų ir poveikio rodikliai, bendrų Sąjungos apžvalgų žemėlapiai ir valstybių narių apžvalgų ataskaitos.

Komisija ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. ir bent kas penkerius metus po to atlieka šios direktyvos ir jos įgyvendinimo vertinimą ir paskelbia jį viešai. Tas vertinimas atliekamas remiantis, inter alia, šiais elementais:

a)

įgyvendinant šią direktyvą sukaupta patirtimi;

b)

valstybių narių pagal 21 straipsnį surinkta informacija ir Europos aplinkos agentūros parengtomis bendromis Sąjungos apžvalgomis;

c)

aktualiais moksliniais, analitiniais duomenimis;

d)

kita informacija, įskaitant aktualius mokslinius, analitinius duomenis, kurių reikalaujama pagal geresnio reglamentavimo gaires, ypač remiantis efektyvaus ir veiksmingo informacijos valdymo procesais.“.

5 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2009/147/EB iš dalies keičiama taip:

1)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kas šešerius metus valstybės narės Komisijai siunčia ataskaitą apie priemonių, kurių imtasi pagal šią direktyvą, įgyvendinimą ir svarbiausią šių priemonių poveikį; ši ataskaita siunčiama tais pačiais metais, kaip ir pagal Tarybos direktyvos 92/43/EEB (*6) 17 straipsnio 1 dalį rengiama ataskaita. Ta ataskaita paskelbiama viešai ir į ją visų pirma įtraukiama informacija apie laukinių paukščių rūšių, saugomų pagal šią direktyvą, būklę ir tendencijas, joms kylančias grėsmes ir poveikio veiksnius, apsaugos priemones, kurių dėl jų imtasi, ir Specialių apsaugos teritorijų tinklo indėlį siekiant šios direktyvos 2 straipsnyje nustatytų tikslų.

Komisija įgyvendinimo aktais nustato šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos ataskaitos formą. Tos ataskaitos forma turi būti suderinta su Direktyvos 92/43/EEB 17 straipsnio 1 dalyje nurodytos ataskaitos forma. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šios direktyvos 16a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

(*6)  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).“;"

b)

2 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„2.   Komisija padedama Europos aplinkos agentūros kas šešerius metus parengia ir paskelbia bendrą ataskaitą, paremtą 1 dalyje nurodyta informacija.“;

2)

įterpiamas šis straipsnis:

„16a straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (*7).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

(*7)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“."

6 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/63/ES daliniai pakeitimai

Direktyva 2010/63/ES iš dalies keičiama taip:

1)

43 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Valstybės narės gali reikalauti netechninėje projekto santraukoje nurodyti, ar projektas turi būti vertinamas atgaline data ir, jeigu taip, nustatyti terminą. Tokiu atveju nuo 2021 m. sausio 1 d. valstybės narės užtikrina, kad netechninė projekto santrauka per šešis mėnesius po vertinimo atgaline data užbaigimo būtų atnaujinta pagal jo rezultatus.

3.   Valstybės narės iki 2020 m. gruodžio 31 d. paskelbia projektų, kuriems buvo išduotas leidimas, netechnines projektų santraukas ir visus jų atnaujinimus. Nuo 2021 m. sausio 1 d. valstybės narės pateikia paskelbti netechnines projektų santraukas ne vėliau kaip per šešis mėnesius po leidimo išdavimo, taip pat visus jų atnaujinimus, juos elektroninėmis priemonėmis perduodamos Komisijai.“;

b)

papildomas šia dalimi:

„4.   Komisija įgyvendinimo aktais nustato bendrą šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos teikimo formą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 56 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Komisijos tarnybos sukuria ir palaiko paieškai pritaikytą, atviros prieigos netechninių projektų santraukų ir visų jų atnaujinimų duomenų bazę.“;

2)

54 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas bei 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINIMĄ IR STATISTINIŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2023 m. lapkričio 10 d. ir kas penkerius metus po to Komisijai siunčia informaciją apie šios direktyvos, visų pirma jos 10 straipsnio 1 dalies, 26, 28, 34, 38, 39, 43 ir 46 straipsnių, įgyvendinimą.

Valstybės narės teikia ir skelbia tuos duomenis, juos perduodamos elektroninėmis priemonėmis Komisijos pagal 4 dalį nustatyta forma.

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po to, kai valstybės narės pateikia antroje pastraipoje nurodytus duomenis, Komisijos tarnybos, remdamosi tais duomenimis, paskelbia bendrą Sąjungos apžvalgą ir ją reguliariai atnaujina.

2.   Valstybės narės kasmet renka ir viešai skelbia statistinę informaciją apie gyvūnų naudojimą procedūroms, įskaitant informaciją apie faktinį procedūrų sunkumą ir apie procedūroms naudotų nežmoginių primatų kilmę bei rūšį.

Valstybės narės tą statistinę informaciją elektroninėmis priemonėmis Komisijos pagal 4 dalį nustatyta nesuvestine forma pateikia Komisijai ne vėliau kaip kitų metų lapkričio 10 d.

Komisija sukuria ir palaiko paieškai pritaikytą, atviros prieigos duomenų bazę, kurioje kaupiama ta statistinė informacija. Kiekvienais metais Komisijos tarnybos viešai paskelbia valstybių narių pagal šią dalį pateiktą statistinę informaciją ir jos suvestinę ataskaitą.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija įgyvendinimo aktais nustato bendrą šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos teikimo formą ir informacijos turinį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 56 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

3)

57 straipsnis išbraukiamas.

7 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 166/2006 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 166/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kiekvieno objekto, kuriame vykdoma vienos ar kelių I priede nurodytų rūšių veikla viršija taikytiną ten pat nurodytą pajėgumo ribą, operatorius savo kompetentingai institucijai elektroninėmis priemonėmis 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta forma pateikia informaciją, pagal kurią identifikuojamas objektas, nebent tokią informaciją kompetentinga institucija jau turi.“;

2)

7 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Valstybės narės kiekvienais metais Komisijai elektroninėmis priemonėmis pateikia ataskaitą, į kurią įtraukiami visi 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys ir ji pateikiama tokia forma ir iki tokios datos, kaip įgyvendinimo aktais nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Ataskaita bet kokiu atveju pateikiama ne vėliau kaip per 11 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

3.   Komisijos tarnybos, padedamos Europos aplinkos agentūros, per vieną mėnesį nuo dienos, kai baigiamos teikti valstybių narių ataskaitos pagal 2 dalį, valstybių narių praneštą informaciją įtraukia į Europos IPTR.“;

3)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Konfidencialumas

Jei vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB (*8) 4 straipsniu valstybė narė laiko tam tikrą informaciją konfidencialia, pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 dalį teikiamoje atitinkamų ataskaitinių metų ataskaitoje atskirai dėl kiekvieno objekto nurodo, kokios informacijos ir kodėl negalima apie jį viešinti.

(*8)  2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).“;"

4)

16 ir 17 straipsniai išbraukiami;

5)

III priedas išbraukiamas.

8 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, daliniai pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 995/2010 20 straipsnio pavadinimas ir 1, 2 bei 3 dalys pakeičiami taip:

Įgyvendinimo stebėsena ir prieiga prie informacijos

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia visuomenei ir Komisijai informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais. Komisija įgyvendinimo aktais nustato tokios valstybių narių informacijos teikimo formą ir procedūrą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.   Remdamosi 1 dalyje nurodyta informacija Komisijos tarnybos kasmet viešai skelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, parengtą remiantis valstybių narių pateiktais duomenimis. Rengdamos tą apžvalgą Komisijos tarnybos atsižvelgia į pažangą, padarytą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2173/2005 sudarant ir įgyvendinant FLEGT SPS, ir jų indėlį mažinant neteisėtai paruoštos medienos ir iš tokios medienos pagamintų medienos produktų kiekius vidaus rinkoje.

3.   Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 3 d. ir kas penkerius metus po to Komisija, remdamasi informacija, visų pirma informacija, nurodyta 1 dalyje, ir taikant šį reglamentą įgyta patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą, be kita ko, užkertant kelią neteisėtai paruoštos medienos ar iš tokios medienos pagamintų medienos produktų pateikimui rinkai. Ji visų pirma apsvarsto administracines pasekmes mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei tai, kokiems produktams taikomas šis reglamentas. Komisija šios peržiūros rezultatų ataskaitas teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ir, jei būtina, kartu su jomis pateikia atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.“.

9 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2173/2005 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

1.   Valstybės narės visuomenei ir Komisijai ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia informaciją apie šio reglamento taikymą praėjusiais kalendoriniais metais.

2.   Komisija įgyvendinimo aktais nustato šio straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybių narių informacijos teikimo formą ir procedūrą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   Remdamosi 1 dalyje nurodyta informacija Komisijos tarnybos kasmet viešai skelbia bendrą Sąjungos apžvalgą, parengtą remiantis valstybių narių pateiktais duomenimis.“;

2)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio mėn. ir kas penkerius metus po to Komisija, remdamasi informacija, visų pirma informacija, nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje, ir taikant šį reglamentą įgyta patirtimi, peržiūri šio reglamento veikimą ir veiksmingumą. Tai darydama ji atsižvelgia į pažangą, padarytą įgyvendinant savanoriškos partnerystės susitarimus. Komisija kas penkerius metus Europos Parlamentui ir Tarybai teikia šios peržiūros rezultatų ataskaitas ir, kai tikslinga, kartu su jomis pateikia pasiūlymus, kaip patobulinti FLEGT licencijavimo schemą.“.

10 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 daliniai pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

b, c ir d punktai pakeičiami taip:

„b)

Remdamosi a punkte nurodyta valstybių narių pateikta informacija, Komisijos tarnybos kasmet anksčiau nei spalio 31 d. viešai paskelbia rūšių, kurioms taikomas šis reglamentas, egzempliorių įvežimo į Sąjungą, eksporto bei reeksporto iš jos bendrą Sąjungos apžvalgą ir perduoda Konvencijos sekretoriatui informaciją apie rūšis, kurioms taikoma Konvencija.

c)

Nedarant poveikio šio reglamento 20 straipsniui, valstybių narių valdymo institucijos, likus vieniems metams iki kiekvieno Konvencijos Šalių konferencijos susitikimo, perduoda Komisijai visą atitinkamo ankstesnio laikotarpio informaciją, reikalingą Konvencijos VIII straipsnio 7 dalies b punkte minimoms ataskaitoms parengti, ir lygiavertę informaciją apie šio reglamento nuostatas, kurios nepatenka į Konvencijos taikymo sritį. Informacijos pateikimo formą įgyvendinimo aktais nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

d)

Remdamasi c punkte nurodyta valstybių narių pateikta informacija, Komisija viešai skelbia šio reglamento įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo bendrą Sąjungos apžvalgą.“;

2)

papildoma šiuo punktu:

„e)

Valstybių narių valdymo institucijos anksčiau nei birželio 15 d. kiekvienais metais pateikia Komisijai visą praėjusių metų informaciją, reikalingą rengiant CITES konferencijos rezoliucijoje Nr. 11.17 (red. CoP17) nurodytą metinę neteisėtos prekybos ataskaitą.“.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo jo įsigaliojimo dienos. Tačiau 7 straipsnio 2 ir 5 punktai ir 8, 9 bei 10 straipsniai taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d., o 1 straipsnis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. birželio 5 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. CIAMBA


(1)  OL C 110, 2019 3 22, p. 99.

(2)  2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2019 m. gegužės 21 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).

(4)  2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).

(5)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(6)  1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą (OL L 181, 1986 7 4, p. 6).

(7)  2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (OL L 189, 2002 7 18, p. 12).

(8)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (OL L 143, 2004 4 30, p. 56).

(9)  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

(10)  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

(11)  2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 2010 10 20, p. 33).

(12)  2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB (OL L 33, 2006 2 4, p. 1).

(13)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).

(14)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(15)  2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (OL L 295, 2010 11 12, p. 23).

(16)  2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo (OL L 347, 2005 12 30, p. 1).

(17)  1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL L 61, 1997 3 3, p. 1).


Top