EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0799

2019 m. gegužės 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/799, kuriuo dėl kvapiosios medžiagos furan-2(5H)-ono išbraukimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/3688

OL L 132, 2019 5 20, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/799/oj

20.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/799

2019 m. gegužės 17 d.

kuriuo dėl kvapiosios medžiagos furan-2(5H)-ono išbraukimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktas Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų, patvirtintų naudoti maisto produktuose ir ant jų, sąrašas ir nurodytos jų naudojimo sąlygos;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 872/2012 (3) patvirtintas kvapiųjų medžiagų sąrašas ir tas sąrašas įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalį;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas gali būti atnaujintas pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą bendrą procedūrą Komisijos iniciatyva arba gavus valstybės narės ar suinteresuotosios šalies paraišką;

(4)

Sąjungos sąrašo A dalyje išvardytos įvertintos kvapiosios medžiagos ir tebevertinamos kvapiosios medžiagos;

(5)

kvapioji medžiaga furan-2(5H)-onas (FL Nr. 10.066) įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą kaip kvapioji medžiaga, kurios vertinimo procedūra nebaigta ir dėl kurios Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) paprašė papildomų mokslinių duomenų. Pareiškėjas tokius duomenis pateikė;

(6)

Tarnyba įvertino pateiktus duomenis ir 2018 m. gruodžio 11 d. mokslinėje nuomonėje (4) padarė išvadą, kad furan-2(5H)-onas (FL Nr. 10.066) kelia susirūpinimą sauga dėl genotoksiškumo, nes jis yra genotoksiškas in vivo;

(7)

todėl furan-2(5H)-ono (FL Nr. 10.066) naudojimas neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 4 straipsnio a punkte nustatytų bendrųjų kvapiųjų medžiagų naudojimo sąlygų. Dėl to ši medžiaga turėtų būti nedelsiant išbraukta iš sąrašo siekiant apsaugoti žmonių sveikatą;

(8)

kiek tai susiję su furan-2(5H)-ono (FL Nr. 10.066) identifikavimo duomenimis, Tarnyba savo nuomonėje pateikia papildomos informacijos apie šios medžiagos tapatybę ir apibūdinimą, kuri nėra įtraukta į dabartinį įrašą Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalyje. Siekiant užtikrinti aiškumą ir tikrumą dėl medžiagos tapatybės ir padėti suinteresuotiesiems subjektams tinkamai nustatyti šią medžiagą, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Tarnybos nuomonėje pateikta išsamesnė informacija apie furan-2(5H)-oną (FL Nr. 10.066) yra: CAS Nr. 497-23-4, JECFA Nr. 2000, o JECFA pavadinimas – 4-hidroksi-2-buteno rūgšties gama laktonas;

(9)

kadangi ši medžiaga kelia susirūpinimą sauga, Komisija turėtų pasinaudoti skubos procedūra, kad furan-2(5H)-onas būtų išbrauktas iš Sąjungos sąrašo. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 34.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  2012 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 872/2012, kuriuo patvirtinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2232/96 numatytas kvapiųjų medžiagų sąrašas, jis įtraukiamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 ir Komisijos sprendimas 1999/217/EB (OL L 267, 2012 10 2, p. 1).

(4)  EFSA FAF grupė (EFSA maisto priedų ir kvapiųjų medžiagų specialistų grupė). Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217 Revision 2 (FGE.217Rev2), consideration of genotoxicity potential for alpha, beta unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19: lactones; EFSA Journal 2019;17(1):5568.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalies 2 skirsnyje išbraukiamas šis įrašas:

„10.066

Furan-2(5H)-onas

 

 

 

 

 

2

EFSA“


Top