EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1240

2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226

PE/21/2018/REV/1

OL L 236, 2018 9 19, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj

19.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 236/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1240

2018 m. rugsėjo 12 d.

kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus ir 87 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikate „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“ nurodyta, kad Sąjunga turi stiprinti ir tobulinti savo IT sistemas, duomenų valdymo struktūrą ir keitimąsi informacija sienų valdymo, teisėsaugos ir kovos su terorizmu srityje. Jame pabrėžiama, kad reikia gerinti informacinių sistemų sąveikumą. Svarbu tai, kad jame išdėstyta, kokiais būdais galima kuo labiau padidinti esamų informacinių sistemų teikiamą naudą ir prireikus kurti naujas jas papildančias sistemas užpildant esamas informacijos spragas;

(2)

2016 m. balandžio 6 d. komunikate nurodyta įvairių informacijos trūkumo atvejų. Vienas iš jų yra faktas, kad sienos apsaugos institucijos prie Šengeno erdvės išorės sienų neturi informacijos apie keliautojus, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą kertant išorės sienas (vizos reikalavimas). 2016 m. balandžio 6 d. komunikate paskelbta, kad Komisija pradės galimybių studiją dėl Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) sukūrimo. Galimybių studija buvo užbaigta 2016 m. lapkričio mėn. Prieš trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, keliaujant į Šengeno erdvę, tokia sistema nustatytų, ar jie atitinka reikalavimus ir ar dėl tokios kelionės gali kilti saugumo, nelegalios imigracijos rizika arba didelė epidemijos rizika;

(3)

2016 m. rugsėjo 14 d. komunikate „Didesnis saugumas judžiame pasaulyje. Geresnis keitimasis informacija kovojant su terorizmu ir patikimesnės išorės sienos“ patvirtinamas išorės sienų apsaugos prioritetas ir pateikiama konkrečių iniciatyvų, kaip paspartinti ir plėsti Sąjungos veiksmus, kuriais siekiama toliau stiprinti išorės sienų valdymą;

(4)

būtina tiksliai nustatyti ETIAS tikslus, jos techninę ir organizacinę struktūrą, nustatyti veikimo ir duomenų, kuriuos į sistemą turės įvesti prašymą teikiantis asmuo, naudojimo taisykles bei kelionės leidimų suteikimo arba atsisakymo juos suteikti taisykles, nustatyti tikslus, kuriais duomenys turi būti tvarkomi, nustatyti, kurios valdžios institucijos turės leidimą prieiti prie duomenų, ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą;

(5)

ETIAS turėtų būti taikoma trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas;

(6)

ji taip pat turėtų būti taikoma trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, kurie yra Sąjungos piliečio šeimos nariai, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB (3), arba trečiosios šalies piliečio, kuris naudojasi laisvo judėjimo teise, lygiaverte Sąjungos piliečių teisei pagal Sąjungos bei jos valstybių narių ir trečiosios valstybės susitarimą, šeimos nariai ir kurie neturi leidimo gyventi šalyje kortelės pagal Direktyvą 2004/38/EB arba leidimo gyventi pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1030/2002 (4). Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Atitinkami apribojimai ir sąlygos išdėstyti Direktyvoje 2004/38/EB;

(7)

kaip patvirtino Teisingumo Teismas (5), tokie šeimos nariai turi teisę atvykti į valstybių narių teritoriją ir šiam tikslui gauti atvykimo vizą. Todėl šeimos nariai, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, turėtų turėti teisę gauti kelionės leidimą. Valstybės narės turėtų tokiems asmenims suteikti visas galimybes gauti būtiną kelionės leidimą, kuris turėtų būti suteikiamas nemokamai;

(8)

teisė gauti kelionės leidimą nėra besąlygiška, nes ja gali būti neleista pasinaudoti tiems šeimos nariams, kurie kelia riziką viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba visuomenės sveikatai, kaip nustatyta Direktyvoje 2004/38/EB. Tokiomis aplinkybėmis gali būti reikalaujama, kad šeimos nariai pateiktų savo asmens duomenis, susijusius su jų tapatybe ir statusu, tik jeigu jų reikia norint įvertinti, ar jie gali kelti grėsmę saugumui. Analogiškai jų prašymai dėl kelionės leidimo turėtų būti tikrinami vertinant tik saugumo riziką, bet ne migracijos riziką;

(9)

ETIAS turėtų būti nustatytas kelionės leidimas, skirtas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, kad būtų galima apsvarstyti, ar dėl jų buvimo valstybių narių teritorijoje nekyla arba nekils saugumo, nelegalios imigracijos rizika arba didelė epidemijos rizika. Todėl kelionės leidimas turėtų būti sprendimas, kuris rodo, jog nėra faktinių prielaidų arba pagrįstų priežasčių manyti, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kyla tokia rizika. Kelionės leidimas savo pobūdžiu skiriasi nuo vizos; juo nebus reikalaujama daugiau informacijos ir nebus sudaroma didesnė našta prašytojams nei vizos atveju. Turėti galiojantį kelionės leidimą turėtų būti nauja atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlyga. Tačiau vien kelionės leidimo turėjimas savaime neturėtų suteikti teisės atvykti;

(10)

ETIAS teiktų lankytojų vertinimą prieš jiems atvykstant į išorės sienų perėjimo punktus ir taip turėtų padėti užtikrinti aukšto lygio saugumą, nelegalios imigracijos prevenciją ir visuomenės sveikatos apsaugą;

(11)

ETIAS turėtų padėti supaprastinti patikrinimus kertant sieną, kuriuos išorės sienos perėjimo punktuose atlieka sienos apsaugos pareigūnai. Ji taip pat turėtų užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiai, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas ir kurie ketina keliauti į valstybes nares, būtų vertinami suderintai ir vienodai. Be to, ji turėtų sudaryti sąlygas geriau informuoti prašytojus apie tai, ar jie atitinka kelionės į valstybes nares kriterijus. Be to, ETIAS taip pat turėtų padėti supaprastinti patikrinimus kertant sieną, nes sumažėtų atsisakymo leisti atvykti atvejų prie išorės sienų skaičius ir sienos apsaugos pareigūnams būtų suteikiama tam tikra papildoma informacija dėl žymų;

(12)

ETIAS taip pat turėtų remti Šengeno informacinės sistemos (SIS) tikslus, susijusius su perspėjimais apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems atsisakyta leisti atvykti ir pasilikti, apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti arba perdavimo ar ekstradicijos tikslais, apie dingusius asmenis, apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui, ir apie asmenis dėl atsargių patikrinimų arba konkrečių patikrinimų. Šiuo tikslu ETIAS turėtų palyginti atitinkamus prašymų bylų duomenis su atitinkamais perspėjimais SIS. Jei atlikus palyginimą nustatoma, kad prašymo byloje pateikti asmens duomenys atitinka perspėjimus apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems atsisakyta leisti atvykti ir pasilikti, arba asmenis, ieškomus siekiant juos suimti arba perdavimo ar ekstradicijos tikslais, prašymo byla turėtų būti tvarkoma rankiniu būdu atsakingos valstybės narės ETIAS nacionaliniame padalinyje. ETIAS nacionaliniam padaliniui atlikus vertinimą turėtų būti priimamas sprendimas suteikti kelionės leidimą arba jo nesuteikti. Jei atlikus palyginimą nustatoma, kad prašymo byloje pateikti asmens duomenys atitinka perspėjimus apie dingusius asmenis, apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui, ir apie asmenis dėl atsargių patikrinimų arba specialių patikrinimų, ši informacija turėtų būti perduota SIRENE biurui ir ji turėtų būti tvarkoma laikantis atitinkamų teisės aktų, susijusių su SIS;

(13)

kelionės leidimo išdavimo sąlygos turėtų derėti su konkrečiais tikslais, susijusiais su įvairiomis SIS užregistruotų perspėjimų rūšimis. Visų pirma tai, kad dėl prašytojų būtų paskelbtas perspėjimas apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti arba perdavimo ar ekstradicijos tikslais, arba perspėjimas apie asmenis dėl atsargių patikrinimų arba specialių patikrinimų, turėtų netrukdyti jiems išduoti kelionės leidimą siekiant, kad valstybės narės imtųsi atitinkamų veiksmų pagal Tarybos sprendimą 2007/533/TVR (6);

(14)

ETIAS turėtų sudaryti didelės apimties informacinė sistema – ETIAS informacinė sistema, ETIAS centrinis padalinys ir ETIAS nacionaliniai padaliniai;

(15)

ETIAS centrinis padalinys turėtų būti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros dalis. Tais atvejais, kai atliekant automatizuotą prašymo tvarkymą buvo nustatyta atitiktis, ETIAS centrinis padalinys turėtų būti atsakingas už patikrinimą, ar prašytojo asmens duomenys atitinka asmens, dėl kurio buvo nustatyta ta atitiktis, asmens duomenis. Jei atitiktis patvirtinama arba jei išlieka abejonių, ETIAS centrinis padalinys turėtų pradėti prašymo tvarkymą rankiniu būdu. Jis turėtų užtikrinti, kad duomenys, kuriuos jis įveda į prašymų bylas, būtų atnaujinti ir apibrėžti, nustatyti, įvertinti ex ante, įgyvendinti, įvertinti ex post, peržiūrėti ir išbraukti konkrečios rizikos rodiklius, užtikrinant, kad atliktos patikros ir kad jų rezultatai užregistruoti prašymų bylose. Jis taip pat turėtų atlikti prašymų tvarkymo ir ETIAS patikros taisyklių, įskaitant reguliarų jų poveikio pagrindinėms teisėms, visų pirma teisei į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą, įvertinimą, įgyvendinimo reguliarių auditų atlikimą. Be to, jis turėtų būti atsakingas už tam tikrų paramos užduočių, pavyzdžiui, būtinų pranešimų išsiuntimo užtikrinimo bei informacijos ir paramos teikimo, atlikimą. Jis turėtų veikti visą parą kasdien;

(16)

kiekviena valstybė narė turėtų įsteigti ETIAS nacionalinį padalinį, kuris būtų atsakingas už prašymų tikrinimą ir sprendimo suteikti kelionės leidimą ar atsisakyti jį suteikti, jį panaikinti ar atšaukti, priėmimą. Prašymų įvertinimo tikslais ETIAS nacionaliniai padaliniai turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir su Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas). ETIAS nacionaliniams padaliniams turėtų būti skiriama pakankamai išteklių, kad jie galėtų vykdyti savo užduotis, laikydamiesi šiame reglamente nustatytų terminų. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas sprendimų priėmimo procesui ir keitimuisi informacija tarp valstybių narių, taip pat sumažinti vertimo raštu išlaidas ir reagavimo laiką, pageidautina, kad visi ETIAS nacionaliniai padaliniai bendrautų viena bendra kalba;

(17)

kad pasiektų savo tikslus, ETIAS turėtų pateikti elektroninę prašymo formą, kurią prašytojas turėtų užpildyti įrašydamas pareiškimus, susijusius su jo tapatybe, kelionės dokumentu, informacija apie gyvenamąją vietą, kontaktiniais duomenimis, išsilavinimo lygiu ir profesinės veiklos grupe, jo kaip Sąjungos piliečio arba trečiosios šalies piliečio, kuris naudojasi laisvo judėjimo teise ir neturi leidimo gyventi šalyje kortelės pagal Direktyvą 2004/38/EB arba leidimo gyventi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002, šeimos nario statusu, o jeigu prašytojas yra nepilnametis – už jį atsakingo asmens duomenis ir atsakymus į kelis tikslinius klausimus;

(18)

ETIAS turėtų priimti prašymus, pateiktus prašytojo vardu tais atvejais, kai dėl įvairių priežasčių keliautojai patys negali parengti prašymo. Tokiais atvejais prašymą turėtų pateikti keliautojo įgaliota trečioji šalis, įskaitant komercinius tarpininkus, arba už jį teisiškai atsakingas trečiasis asmuo su sąlyga, kad šio asmens tapatybės duomenys įtraukti į prašymo formą. Keliautojai turėtų turėti galimybę duoti leidimą komerciniams tarpininkams parengti ir pateikti prašymą jų vardu. ETIAS centrinis padalinys turėtų atitinkamai reaguoti į bet kokius pranešimus apie komercinių tarpininkų pažeidimus;

(19)

turėtų būti nustatyti pateikto prašymo dėl kelionės leidimo priimtinumui patikrinti skirti parametrai, kuriais užtikrinamas prašymų išsamumas ir duomenų nuoseklumas. Pavyzdžiui, toks patikrinimas turėtų užkirsti kelią tam, kad būtų naudojami kelionės dokumentai, kurių likęs galiojimo laikotarpis yra trumpesnis kaip trys mėnesiai, kurie nebegalioja arba buvo išduoti prieš daugiau kaip 10 metų. Patikrinimas turėtų būti atliekamas prieš paprašant, kad prašytojas sumokėtų mokestį;

(20)

siekiant galutinai parengti prašymą, prašytojų turėtų būti reikalaujama sumokėti kelionės leidimo mokestį. Mokėjimą turėtų tvarkyti bankas arba finansų tarpininkas. Duomenys, kurių reikia elektroniniam mokėjimui, turėtų būti pateikiami tik bankui arba finansų tarpininkui, vykdančiam finansinį sandorį, ir neturėtų būti ETIAS laikomų duomenų dalis;

(21)

dauguma kelionės leidimų turėtų būti suteikiami per kelias minutes, nors nedideliam jų skaičiui galėtų prireikti daugiau laiko, ypač išimtiniais atvejais. Tokiais išimtiniais atvejais gali būti reikalinga prašytojo reikalauti pateikti papildomos informacijos arba papildomus dokumentus, apdoroti tokią papildomą informaciją ar dokumentus, ir, patikrinus prašytojo pateiktą informaciją ar dokumentus, pakviesti jį į pokalbį. Pokalbiai turėtų būti rengiami tik išskirtinėmis aplinkybėmis, kraštutiniu atveju ir tik užbaigus papildomos informacijos ar papildomų dokumentų tvarkymą, kai išlieka rimtų abejonių dėl prašytojo pateiktos informacijos ar dokumentų. Atsižvelgiant į tokį išimtinį pokalbių pobūdį, į juos turėtų būti kviečiama mažiau nei 0,1 % prašytojų. Komisija turėtų nuolat peržiūrėti į pokalbį pakviestų prašytojų skaičių;

(22)

prašytojo pateiktus asmens duomenis ETIAS turėtų tvarkyti tik vienu tikslu – įvertinti, ar dėl prašytojo atvykimo į Sąjungą galėtų kilti saugumo, nelegalios imigracijos rizika arba didelė epidemijos rizika Sąjungoje;

(23)

tokios rizikos vertinimo neįmanoma atlikti netvarkant asmens duomenų, kurie turi būti pateikiami kelionės leidimo prašyme. Prašymuose nurodyti asmens duomenys turėtų būti palyginami su duomenimis, įtrauktais į įrašą, bylą arba perspėjimą, užregistruotą ES informacinėje sistemoje ar duomenų bazėje (ETIAS centrinėje sistemoje, SIS, Vizų informacinėje sistemoje (VIS), atvykimo ir išvykimo sistemoje (AIS) arba Eurodac), Europolo duomenyse arba Interpolo duomenų bazėse (Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazėje (SLTD) arba Interpolo su pranešimais susijusių kelionės dokumentų duomenų bazėje (TDAWN). Prašymuose nurodyti asmens duomenys turėtų būti palyginami su ETIAS stebėjimo sąrašu ir su konkrečios rizikos rodikliais. Palyginimui turėtų būti naudojamos tik tos asmens duomenų kategorijos, kurios yra įtrauktos į tas ES informacines sistemas, kuriose buvo atliekama paieška, Europolo duomenis, Interpolo duomenų bazes, TIAS stebėjimo sąrašą arba konkrečios rizikos rodiklius;

(24)

lyginimas turėtų būti vykdomas automatizuotomis priemonėmis. Jeigu, atlikus palyginimą, nustatoma bet kurio prašyme pateikto asmens duomenų elemento arba tokių duomenų kombinacijos atitiktis konkrečios rizikos rodikliams, arba asmens duomenims, pateiktiems įraše, byloje arba perspėjime, esančiame pirmiau minėtose informacinėse sistemose, arba ETIAS stebėjimo sąraše, prašymą rankiniu būdu turėtų tvarkyti atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys. ETIAS nacionaliniam padaliniui atlikus vertinimą turėtų būti priimamas sprendimas suteikti kelionės leidimą arba jo nesuteikti;

(25)

tikimasi, kad naudojant automatizuotas priemones dėl didžiosios daugumos prašymų bus gaunamas teigiamas atsakymas. Atsisakymas išduoti kelionės leidimą, jo panaikinimas ar atšaukimas neturėtų būti grindžiamas vien automatizuotu prašymuose pateiktų asmens duomenų tvarkymo būdu. Todėl prašymus, dėl kurių gauta atitiktis, rankiniu būdu turėtų tvarkyti ETIAS nacionalinis padalinys;

(26)

prašytojai, kuriems atsisakyta suteikti kelionės leidimą, turėtų turėti teisę apskųsti šį sprendimą. Skundai turėtų būti nagrinėjami valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę;

(27)

prašymo bylai analizuoti turėtų būti naudojamos ETIAS patikros taisyklės: lyginami duomenys, įrašyti joje, ir konkrečios rizikos rodikliai, atitinkantys anksčiau nustatytą saugumo, nelegalios imigracijos riziką arba didelę epidemijos riziką. Konkrečios rizikos rodikliams nustatyti taikomi kriterijai jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti grindžiami tik asmens lytimi arba amžiumi. Be to, jokiomis aplinkybėmis jie neturėtų būti grindžiami informacija, susijusia su asmens odos spalva, rase, etnine arba socialine kilme, genetiniais požymiais, kalba, politinėmis ar kitomis pažiūromis, religija arba filosofiniais įsitikinimais, naryste profesinėje sąjungoje, priklausymu nacionalinei mažumai, nuosavybe, gimimo aplinkybėmis, negalia arba seksualine orientacija. Šiuos konkrečios rizikos rodiklius turėtų apibrėžti, nustatyti, įvertinti ex ante, įgyvendinti, įvertinti ex post, peržiūrėti arba išbraukti ETIAS centrinis padalinys, pasikonsultavęs su ETIAS patikros taryba, sudaryta iš susijusių ETIAS nacionalinių padalinių ir agentūrų atstovų. Siekiant padėti užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisėms įgyvendinant ETIAS patikros taisykles ir konkrečios rizikos rodiklius, turėtų būti įsteigta ETIAS pagrindinių teisių patariamoji taryba. Jos posėdžių sekretoriato paslaugas turėtų teikti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros pagrindinių teisių pareigūnas;

(28)

turėtų būti sudarytas ETIAS stebėjimo sąrašas, kad būtų galima nustatyti ryšius tarp prašymo byloje esančių duomenų ir informacijos, susijusios su asmenimis, kurie įtariami įvykdę teroristinį nusikaltimą ar kitą sunkią nusikalstamą veiką arba dalyvavę juos įvykdant, arba dėl kurių, remiantis bendro asmens įvertinimo rezultatais, yra faktinių prielaidų arba pagrįstų priežasčių manyti, kad jie įvykdys teroristinį nusikaltimą ar kitas sunkias nusikalstamas veikas. ETIAS stebėjimo sąrašas turėtų būti ETIAS centrinės sistemos dalis. Duomenis į ETIAS stebėjimo sąrašą turėtų įvesti Europolas, nedarydamas poveikio atitinkamoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/794 (7) nuostatoms dėl tarptautinio bendradarbiavimo, ir valstybės narės. Prieš įvedant duomenis į ETIAS stebėjimo sąrašą, turėtų būti nustatyta, ar duomenys yra tinkami, tikslūs ir pakankamai svarbūs, kad jie būtų įtraukti į ETIAS stebėjimo sąrašą, ir ar dėl jų įvedimo nesusidarytų neproporcingas prašymų, kurie turi būti tvarkomi rankiniu būdu, skaičius. Duomenys turėtų būti reguliariai peržiūrimi ir tikrinami siekiant užtikrinti jų aktualų tikslumą;

(29)

dėl nuolat atsirandančių naujų formų grėsmių saugumui, naujų nelegalios imigracijos modelių ir didelės epidemijos rizikos reikia imtis efektyvių veiksmų naudojant šiuolaikines priemones. Kadangi tos priemonės dažnai yra susijusios su didelio asmens duomenų kiekio tvarkymu, turėtų būti nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, kad teisės į privataus gyvenimo apsaugą ir teisės į asmens duomenų apsaugą apribojimas neviršytų to, kas būtina demokratinėje visuomenėje;

(30)

todėl ETIAS turėtų būti užtikrintas asmens duomenų saugumas. Prieigą prie jų turėtų turėti tik įgalioti darbuotojai. Jokiomis aplinkybėmis prieiga neturėtų būti naudojama priimant sprendimus, grindžiamus bet kurios formos diskriminacija. Saugomi asmens duomenys turėtų būti saugiai laikomi Sąjungoje – Europos didelės apimties informacinių sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) patalpose;

(31)

suteikti kelionės leidimai turėtų būti panaikinami arba atšaukiami, kai tik paaiškėja, kad nebuvo įvykdytos arba nebevykdomos jų suteikimo sąlygos. Visų pirma, kai SIS pranešama apie naują perspėjimą dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti šalyje arba apie pamestą, pavogtą, pasisavintą arba paskelbtą negaliojančiu kelionės dokumentą, SIS turėtų informuoti ETIAS. ETIAS tuomet turėtų patikrinti, ar šis naujas perspėjimas atitinka galiojantį kelionės leidimą. Jeigu pranešama apie naują perspėjimą dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti šalyje, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys turėtų atšaukti kelionės leidimą. Jeigu kelionės leidimas susijęs su kelionės dokumentu, apie kurį SIS pranešta, kad jis yra pamestas, pavogtas, pasisavintas arba paskelbtas negaliojančiu, arba SLTD pranešta, kad jis yra pamestas, pavogtas arba paskelbtas negaliojančiu, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys turėtų tvarkyti prašymo bylą rankiniu būdu. Panašiu būdu į ETIAS stebėjimo sąrašą įvesti nauji duomenys turėtų būti palyginami su ETIAS laikomomis prašymų bylomis, siekiant patikrinti, ar tie nauji duomenys atitinka galiojantį kelionės leidimą. Tokiais atvejais naujus duomenis įvedęs valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys arba, jeigu duomenis įvedė Europolas – pirmos numatomo buvimo vietos valstybė narė turėtų įvertinti atitiktį ir prireikus atšaukti kelionės leidimą. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė atšaukti kelionės leidimą prašytojo prašymu;

(32)

jeigu išskirtinėmis aplinkybėmis valstybė narė mano, kad trečiosios šalies piliečiui keliauti į jos teritoriją būtina dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų, ji turėtų turėti galimybę suteikti laikiną kelionės leidimą, galiojantį tik tam tikroje teritorijoje;

(33)

prieš įlaipinimą oro ir jūrų vežėjai, tarptautiniai vežėjai, vežantys asmenų grupes sausumos transportu (autobusais), turėtų privalėti patikrinti, ar keliautojai turi galiojantį kelionės leidimą. Vežėjai neturėtų turėti prieigos prie ETIAS bylos. Vežėjai turėtų turėti saugią prieigą prie ETIAS informacinės sistemos, kad jie galėtų atlikti patikrinimą naudojant kelionės dokumento duomenis;

(34)

nustatant naudojimosi ETIAS informacine sistema per vežėjų sąsają technines specifikacijas turėtų būti kuo labiau apribotas poveikis keleivių kelionėms ir vežėjams. Šiuo tikslu reikėtų apsvarstyti integravimo su AIS galimybę;

(35)

siekiant apriboti šiame reglamente išdėstytų prievolių poveikį tarptautiniams vežėjams, vežantiems asmenų grupes sausumos transportu (autobusais), turėtų būti numatyti naudotojams patogūs mobilieji sprendimai;

(36)

per dvejus metus nuo ETIAS veikimo pradžios Komisija turėtų įvertinti Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, įgyvendinimo (8) 26 straipsnyje nurodytų nuostatų tinkamumą, suderinamumą ir nuoseklumą ETIAS nuostatų dėl vežimo sausumos transportu (autobusais) tikslais. Turėtų būti atsižvelgiama į naujus pokyčius vežimo sausumos transportu (autobusais) srityje. Turėtų būti apsvarstytas poreikis iš dalies pakeisti tos konvencijos 26 straipsnyje arba šiame reglamente nurodytas nuostatas dėl vežimo sausumos transportu (autobusais);

(37)

kad būtų laikomasi peržiūrėtų atvykimo sąlygų, sienos apsaugos pareigūnai turėtų patikrinti, ar keliautojai turi galiojantį kelionės leidimą. Todėl, atlikdami standartinę sienų kontrolės procedūrą, sienos apsaugos pareigūnai turėtų elektroniniu būdu nuskaityti kelionės dokumento duomenis. Šiuo veiksmu turėtų būti pateikta užklausa įvairiose duomenų bazėse, kaip numatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/399 (9) (Šengeno sienų kodeksas), be kita ko, užklausa ETIAS, kuri turėtų pateikti naujausią kelionės leidimo statusą. Jei galiojančio kelionės leidimo nėra, sienos apsaugos pareigūnai turėtų atsisakyti leisti atvykti ir turėtų atitinkamai užbaigti sienų kontrolės procedūrą. Jeigu galiojantis kelionės leidimas yra, sprendimą dėl leidimo atvykti arba atsisakymo leisti atvykti turėtų priimti sienos apsaugos pareigūnai. Tam tikri ETIAS bylos duomenys turėtų būti prieinami sienos apsaugos pareigūnams, kad jiems būtų lengviau atlikti savo užduotis;

(38)

jeigu atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys mano, kad kai kuriuos prašymo dėl kelionės leidimo aspektus turėtų toliau nagrinėti sienos apsaugos institucijos, jis turėtų turėti galimybę pažymėti savo suteikiamą kelionės leidimą rekomenduodamas sienos perėjimo punkte atlikti antros linijos patikrinimą. Taip pat turėtų būti galima tokią žymą pridėti valstybės narės, su kuria konsultuojamasi, prašymu. Jeigu atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys mano, kad prašymo tvarkymo metu nustatyta konkreti atitiktis yra klaidinga, arba jeigu prašymą tvarkant rankiniu būdu paaiškėjo, kad nebuvo priežasčių atsisakyti suteikti kelionės leidimą, jis turėtų turėti galimybę pažymėti savo suteikiamą kelionės leidimą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos atlikti patikrinimus kertant sieną sienos apsaugos institucijoms suteikiant informacijos, susijusios su atliktomis patikromis, ir kad būtų apriboti neigiami klaidingų atitikčių padariniai keliautojams. Praktiniame vadove turėtų būti nustatytos sienos apsaugos institucijoms skirtos veiklos instrukcijos dėl kelionės leidimų tvarkymo;

(39)

kadangi galiojančio kelionės leidimo turėjimas yra viena iš tam tikrų kategorijų trečiųjų šalių piliečiams taikomų atvykimo ir buvimo šalyje sąlygų, valstybių narių imigracijos institucijos turėtų galėti atlikti paiešką ETIAS centrinėje sistemoje, kai AIS buvo atlikta išankstinė paieška ir šios paieškos rezultatai rodo, kad AIS nėra užregistruoto atvykimo įrašo, kuris atitiktų trečiosios šalies piliečio buvimo valstybių narių teritorijoje duomenis. Valstybių narių imigracijos institucijos turėtų turėti prieigą prie tam tikros informacijos, laikomos ETIAS centrinėje sistemoje, visų pirma grąžinimo tikslu;

(40)

kovojant su teroristiniais nusikaltimais ir kitomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis ir atsižvelgiant į nusikaltėlių tinklų globalizaciją, paskirtoms institucijoms, atsakingoms už teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ar tyrimą (toliau – paskirtosios institucijos), būtina turėti reikiamą informaciją, kad jos galėtų veiksmingai vykdyti savo uždavinius. Prieiga prie VIS saugomų duomenų tokiu tikslu jau padėjo tyrėjams gerokai pasistūmėti nagrinėjant atvejus, susijusius su prekyba žmonėmis, terorizmu ar prekyba narkotikais. VIS nėra duomenų apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems netaikomas vizos reikalavimas;

(41)

prieiga prie ETIAS turimos informacijos yra būtina teroristinių nusikaltimų, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/541 (10), arba kitų sunkių nusikalstamų veikų, kaip nurodyta Tarybos pagrindų sprendime 2002/584/TVR (11), prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais. Vykdant konkretų tyrimą ir norint gauti įrodymų ir informacijos, susijusios su asmeniu, kuris įtariamas padaręs sunkų nusikaltimą arba tapęs sunkaus nusikaltimo auka, paskirtosioms institucijoms gali prireikti prieigos prie ETIAS sukauptų duomenų. ETIAS laikomų duomenų taip pat gali prireikti siekiant nustatyti teroristinį nusikaltimą arba kitas sunkias nusikalstamas veikas įvykdžiusio asmens tapatybę, visų pirma tais atvejais, kai būtina skubiai imtis veiksmų. Prieiga prie ETIAS teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais yra kišimasis į asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi ETIAS, pagrindines teises į asmens privataus gyvenimo gerbimą ir asmens duomenų apsaugą. Todėl ETIAS laikomi duomenys turėtų būti saugomi ir su jais turėtų būti leidžiama susipažinti tik valstybių narių paskirtosioms institucijoms ir Europolui, laikantis šiame reglamente nustatytų griežtų sąlygų. Tai užtikrintų, kad ETIAS duomenų tvarkymas būtų griežtai ribotas ir nebūtų viršijama to, kas būtina teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijai, atskleidimui ir tyrimui laikantis reikalavimų, nustatytų Teismo praktikoje, visų pirma byloje Digital Rights Ireland (12);

(42)

visų pirma, prieiga prie ETIAS laikomų duomenų teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais turėtų būti suteikiama tik gavus pagrįstą paskirtosios institucijos vykdomojo padalinio prašymą, kuriame pagrindžiamas prieigos būtinumas. Skubos atvejais, jeigu būtina užkirsti kelią tuo metu asmens gyvybei gresiančiam pavojui, siejamam su teroristiniu nusikaltimu ar kita sunkia nusikalstama veika, patikra, ar sąlygos buvo įvykdytos, turėtų būti atliekama po to, kai paskirtosioms kompetentingoms institucijoms suteikiama prieiga prie tokių duomenų. Tokia ex post patikra atliekama nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias darbo dienas po prašymo tvarkymo užbaigimo;

(43)

todėl būtina paskirti valstybių narių institucijas, kurioms leidžiama prašyti tokios prieigos konkrečiais teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais;

(44)

centrinis (-iai) prieigos punktas (-ai) turėtų veikti nepriklausomai nuo paskirtųjų institucijų ir turėtų tikrinti, ar konkrečiu nagrinėjamu atveju laikomasi prašymo gauti prieigą prie ETIAS centrinės sistemos sąlygų;

(45)

Europolas yra Sąjungos keitimosi informacija centras. Jam tenka svarbus vaidmuo valstybių narių institucijų, atsakingų už tarpvalstybinių nusikaltimų tyrimus, bendradarbiavime, tarpvalstybinių nusikaltimų tyrimo srityje, remiant nusikalstamumo prevenciją, nagrinėjimą ir tyrimą visoje Sąjungoje. Todėl Europolas, vykdydamas savo užduotis ir pagal Reglamentą (ES) 2016/794, taip pat turėtų turėti prieigą prie ETIAS centrinės sistemos konkrečiais atvejais, kai tai būtina, kad jis galėtų remti ir stiprinti valstybių narių veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ar tyrimą;

(46)

kad nebūtų atliekama sistemingų paieškų, ETIAS centrinėje sistemoje laikomi duomenys turėtų būti tvarkomi tik konkrečiais atvejais ir tik tuomet, kai tai būtina teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais. Paskirtosios institucijos ir Europolas prieigos prie ETIAS turėtų prašyti tik tuomet, kai turi pagrįstų priežasčių manyti, kad tokia prieiga padės gauti informacijos, kuri jiems padės užtikrinti teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos prevenciją, atskleidimą ar tyrimą;

(47)

ETIAS įrašyti asmens duomenys turėtų būti saugomi ne ilgiau, nei būtina siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi. Kad ETIAS galėtų veikti, su prašytojais susijusius duomenis būtina saugoti visą kelionės leidimo galiojimo laikotarpį. Pasibaigus kelionės leidimo galiojimo laikotarpiui, duomenys turėtų būti saugomi tik su aiškiu prašytojo sutikimu, ir tik siekiant sudaryti palankesnes sąlygas nagrinėti naują ETIAS prašymą. Sprendimas atsisakyti suteikti, panaikinti arba atšaukti kelionės leidimą galėtų reikšti, kad prašytojas kelia saugumo, nelegalios imigracijos riziką arba didelę epidemijos riziką. Jeigu priimamas toks sprendimas, duomenys turėtų būti saugomi penkerius metus nuo to sprendimo priėmimo dienos, kad ETIAS galėtų tiksliai atsižvelgti į didesnę riziką, kurią galbūt kelia atitinkamas prašytojas. Jeigu duomenys, kurių pagrindu priimtas šis sprendimas, ištrinami anksčiau, prašymo byla turėtų būti ištrinta per septynias dienas. Tokiam laikotarpiui pasibaigus asmens duomenys turėtų būti ištrinami;

(48)

su ETIAS centrinėje sistemoje saugomais asmens duomenimis neturėtų būti leidžiama susipažinti jokiai trečiajai šaliai, tarptautinei organizacijai arba privačiai šaliai. Tačiau tos taisyklės išimties tvarka turėtų būti galima perduoti tokius asmens duomenis trečiajai šaliai, jeigu tokiam perdavimui taikomos griežtos sąlygos ir kai to reikia atskirais atvejais grąžinimo tikslu. Jeigu nėra sprendimo dėl tinkamumo, priimto įgyvendinimo aktu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 (13), arba pagal tą reglamentą perdavimams taikomų tinkamų apsaugos priemonių, išimties tvarka turėtų būti galima ETIAS saugomus duomenis grąžinimo tikslais perduoti trečiajai šaliai, bet tik tuo atveju, jei toks perdavimas būtinas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, kaip nurodyta tame reglamente;

(49)

asmens duomenis, kuriuos valstybės narės gavo pagal šį reglamentą, taip pat turėtų būti galima perduoti trečiajai šaliai išimtiniu skubos atveju, kai tuo metu gresia pavojus, susijęs su teroristiniu nusikaltimu, arba kai tuo metu gresia pavojus asmens gyvybei, siejamas su sunkia nusikalstama veika. Asmens gyvybei tuo metu gresiantis pavojus turėtų būti suprantamas kaip pavojus, kylantis dėl sunkios nusikalstamos veikos, padarytos prieš tą asmenį, pavyzdžiui, sunkaus kūno sužalojimo, neteisėtos prekybos žmogaus organais ir audiniais, žmogaus pagrobimo, neteisėto laisvės atėmimo ir žmogaus pagrobimo įkaitu, seksualinio vaikų išnaudojimo bei vaikų pornografijos ir išžaginimo;

(50)

siekiant užtikrinti visuomenės, ypač trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, informuotumą apie ETIAS, informacija apie ETIAS, įskaitant atitinkamus Sąjungos teisės aktus, ir apie prašymų dėl kelionės leidimo teikimo tvarką turėtų būti teikiama plačiajai visuomenei viešoje interneto svetainėje ir per mobiliųjų įrenginių programėlę, kuri turi būti naudojama teikiant prašymus ETIAS sistemoje. Ši informacija taip pat turėtų būti platinama naudojant bendrą atmintinę ir bet kurias kitas tinkamas priemones. Be to, prašymus dėl kelionės leidimo teikiantys asmenys turėtų gauti pranešimą el. paštu, kuriame būtų išdėstyta su jų prašymu susijusi aktuali informacija. Tame pranešime el. paštu turėtų būti pateikti saitai į taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus;

(51)

turėtų būti nustatytos tikslios taisyklės dėl „eu-LISA“ funkcijų, susijusių su ETIAS informacinės sistemos projektavimu, kūrimu ir techniniu valdymu. Taip pat turėtų būti nustatytos taisyklės dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, valstybių narių ir Europolo pareigų ETIAS atžvilgiu. „eu-LISA“ turėtų ypač daug dėmesio skirti rizikai, kad gali padidėti sąnaudos, ir užtikrinti pakankamą rangovų stebėseną;

(52)

„eu-LISA“ ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros veiklai, kurią jos atlieka vykdydamos šiuo reglamentu joms pavestas užduotis, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (14);

(53)

valstybių narių pagal šį reglamentą vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (ES) 2016/679;

(54)

asmens duomenų tvarkymui, kurį siekiant įvertinti prašymus teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais atlieka valstybių narių kompetentingos institucijos, taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 (15);

(55)

asmens duomenų tvarkymui, kurį teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais pagal šį reglamentą atlieka valstybių narių paskirtosios institucijos, taikoma Direktyva (ES) 2016/680;

(56)

nepriklausomos priežiūros institucijos, įsteigtos pagal Reglamentą (ES) 2016/679, turėtų stebėti, ar valstybės narės asmens duomenis tvarko teisėtai, o Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, kurio pareigybė sukurta Reglamentu (EB) Nr. 45/2001, turėtų stebėti su asmens duomenų tvarkymu susijusią Sąjungos institucijų ir įstaigų veiklą. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir priežiūros institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje stebėdami ETIAS;

(57)

turėtų būti nustatytos griežtos prieigos prie ETIAS centrinės sistemos taisyklės ir būtinos apsaugos priemonės. Taip pat reikia numatyti fizinių asmenų teises susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti, kad jie būtų ištaisyti, apriboti, papildyti ir ištrinti, taip pat teisę į žalos atlyginimą, visų pirma teisę kreiptis į teismą ir nepriklausomų valdžios institucijos vykdomą duomenų tvarkymo operacijų priežiūrą;

(58)

siekiant įvertinti saugumo, nelegalios imigracijos riziką arba didelę epidemijos riziką, kurias galėtų kelti keliautojas, turėtų būti užtikrintas ETIAS informacinės sistemos ir kitų ES informacinių sistemų sąveikumas. Sąveikumas turėtų būti užtikrintas visiškai laikantis Sąjungos acquis dėl pagrindinių teisių. Jeigu Sąjungos lygmeniu būtų sukurta centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema, ETIAS turėtų būti galima teikti užklausas tokioje sistemoje;

(59)

į šį reglamentą turėtų būti įtrauktos aiškios nuostatos dėl atsakomybės ir teisės gauti žalos atlyginimą už neteisėtą asmens duomenų tvarkymą ir už bet kuriuos kitus su šiuo reglamentu nesuderinamus veiksmus. Tokios nuostatos neturėtų daryti poveikio teisei gauti žalos atlyginimą iš duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo ir jų atsakomybei pagal Reglamentą (ES) 2016/679, Direktyvą (ES) 2016/680 ir Reglamentą (EB) Nr. 45/2001. „eu-LISA“ turėtų būti atsakinga už bet kokią žalą, kurią ji padaro veikdama kaip duomenų tvarkytoja tais atvejais, kai nesilaikė šiame reglamente jai nustatytų konkrečių prievolių arba kai veikė nepaisydama arba nesilaikydama valstybės narės, kuri yra duomenų valdytoja, teisėtų nurodymų;

(60)

siekiant veiksmingai stebėti šio reglamento taikymą, būtina reguliariai atlikti vertinimą. Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento pažeidimus, ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos;

(61)

siekiant nustatyti šio reglamento taikymui būtinas technines priemones, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus siekiant:

nustatyti saugios paskyros paslaugos reikalavimus,

parengti iš anksto nustatytą profesinės veiklos grupių sąrašą, naudojamą prašymo formoje,

nustatyti klausimų, susijusių su apkaltinamaisiais nuosprendžiais už nusikalstamas veikas, buvimu karo ar konfliktų zonose ir sprendimais išvykti iš teritorijos arba sprendimais grąžinti, kelionės leidimo prašantiems asmenims turinį ir formą,

nustatyti papildomų klausimų prašytojams, teigiamai atsakiusiems į vieną iš klausimų, susijusių su apkaltinamaisiais nuosprendžiais už nusikalstamas veikas, buvimu karo ar konfliktų zonose ir sprendimais išvykti iš teritorijos arba sprendimais grąžinti, turinį ir formą, ir pateikti iš anksto nustatytą atsakymų į tuos klausimus sąrašą,

nustatyti kelionės leidimo mokesčio rinkimo būdus ir tvarką ir to mokesčio sumos keitimo tvarką, atsižvelgiant į ETIAS sąnaudų padidėjimus,

nustatyti iš anksto nustatyto galimybių sąrašo, naudojamo kai prašytojų prašoma pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, turinį ir formą,

tiksliau apibrėžti tikrinimo priemonę,

tiksliau apibrėžti saugumo, nelegalios imigracijos riziką arba didelę epidemijos riziką, kuria remiantis būtų nustatomi konkrečios rizikos rodikliai,

nustatyti papildomos informacijos, susijusios su žymomis, kurios gali būti įtrauktos į ETIAS prašymo bylą, rūšį, jos formatus, kalbą ir žymų priežastis,

nustatyti tinkamas apsaugos priemones nustatant taisykles ir procedūras, kuriomis būtų išvengta prieštaravimų su kitose informacinėse sistemose pateiktais perspėjimais, ir apibrėžti žymėjimo sąlygas, kriterijus ir trukmę,

tiksliau apibrėžti priemonę, kurią prašytojai turės naudoti duodami ir atšaukdami savo sutikimą,

pratęsti pereinamojo laikotarpio, per kurį nereikalaujama kelionės leidimų, trukmę ir lengvatinio laikotarpio trukmę, per kurį sienos apsaugos pareigūnai išimties tvarka leis trečiųjų šalių piliečiams, neturintiems kelionės leidimo, atvykti, jei tenkinamos tam tikros sąlygos,

nustatyti, kokia finansinė parama turi būti teikiama valstybėms narėms už išlaidas, kurias jos patiria pritaikant ir automatizuojant patikrinimus kertant sieną, įgyvendinant ETIAS;

(62)

ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (16) nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(63)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti išsamias taisykles dėl:

formos, kurią naudojant būtų galima pranešti apie komercinių tarpininkų, prašytojų įgaliotų teikti prašymus jų vardu, pažeidimus,

viešos interneto svetainės ir mobiliųjų įrenginių programėlės veikimo sąlygų, ir dėl duomenų apsaugos bei saugumo, taikytinų viešai interneto svetainei ir mobiliųjų įrenginių programėlei,

reikalavimų, susijusių su į prašymo formą įvestinų asmens duomenų forma, parametrų ir patikrų, kurie turi būti įdiegti siekiant užtikrinti prašymo išsamumą ir šių duomenų nuoseklumą;

garso ir vaizdo ryšio priemonėms, naudojamoms pokalbiuose su prašytojais, taikomų reikalavimų, jų testavimo bei eksploatavimo, ir dėl duomenų apsaugos, saugumo ir konfidencialumo, taikytinų tokiai komunikacijai,

saugumo, nelegalios imigracijos rizikos ir didelės epidemijos rizikos, kuria grindžiami konkrečios rizikos rodikliai,

ETIAS stebėjimo sąrašo ir vertinimo priemonės, kuri turi būti naudojama vertinant galimą duomenų įvedimo į ETIAS stebėjimo sąrašą poveikį rankiniu būdu tvarkomų prašymų daliai, techninių specifikacijų,

atsisakymo suteikti kelionės leidimą, jo atšaukimo arba panaikinimo formos,

vežėjų naudojimosi saugia prieiga prie ETIAS informacinės sistemos sąlygų ir tokiai prieigai taikytinų duomenų apsaugos ir saugumo taisyklių,

tapatumo nustatymo sistemos siekiant tinkamai įgaliotiems vežėjų darbuotojams suteikti prieigą prie ETIAS informacinės sistemos,

atsarginių procedūrų, kurių reikia laikytis tuo atveju, kai vežėjams pateikti užklausą ETIAS informacinei sistemai techniškai neįmanoma,

tipinių nenumatytų atvejų planų, kai sienos apsaugos institucijoms yra techniškai neįmanoma atlikti paiešką ETIAS centrinėje sistemoje, arba ETIAS gedimo atveju,

tipinio saugumo plano ir tipinio veiklos tęstinumo bei veiklos atkūrimo po ekstremalių įvykių plano, susijusio su asmens duomenų tvarkymo saugumu,

prieigos prie ETIAS informacinės sistemos duomenų,

duomenų keitimo, ištrynimo ir paankstinto ištrynimo,

registracijos žurnalų laikymo ir prieigos prie jų,

veiksmingumo reikalavimų,

techninių sprendimų dėl centrinių prieigos punktų prijungimo prie ETIAS centrinės sistemos specifikacijų,

ETIAS centrinėje sistemoje saugomų duomenų kokybės reikalavimų laikymosi užtikrinimo mechanizmo, procedūrų ir aiškinimo,

bendrų atmintinių, kuriomis keliautojai būtų informuojami apie reikalavimą turėti galiojantį kelionės leidimą,

centrinės saugyklos, kurioje duomenys saugomi tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais, veikimo ir šiai saugyklai taikytinų duomenų apsaugos bei saugumo taisyklių ir

techninio sprendimo siekiant sudaryti palankesnes sąlygas rinkti statistinius duomenis, būtinus rengiant ataskaitas dėl prieigos prie ETIAS centrinėje sistemoje saugomų duomenų veiksmingumo teisėsaugos tikslais, specifikacijų.

Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 (17).

(64)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą ir nustatyti bendras prievoles, susijusias su toje sistemoje saugomų duomenų naudojimo sąlygomis bei tvarka, valstybės narės negali deramai pasiekti, todėl dėl siūlomų veiksmų masto ir poveikio jų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(65)

visos ETIAS informacinės sistemos, ETIAS centrinio padalinio ir ETIAS nacionalinių padalinių veiklos ir techninės priežiūros išlaidos turėtų būti padengiamos iš pajamų, gautų iš kelionės leidimo mokesčių. Todėl prireikus mokestis turėtų būti koreguojamas atsižvelgiant į patirtas išlaidas;

(66)

pajamos, gaunamos iš kelionės leidimo mokesčio, turėtų būti skirtos ETIAS informacinės sistemos, ETIAS centrinio padalinio ir ETIAS nacionalinių padalinių periodinėms veiklos ir techninės priežiūros išlaidoms apmokėti. Atsižvelgiant į ypatingą sistemos pobūdį, tikslinga šias pajamas laikyti vidaus asignuotosiomis pajamomis. Visos pajamos, likusios apmokėjus minėtas išlaidas, turėtų būti priskiriamos Sąjungos biudžetui;

(67)

šiuo reglamentu nedaroma poveikio Direktyvos 2004/38/EB taikymui;

(68)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

(69)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis reglamentas grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio reglamento, Danija turi nuspręsti, ar jį įtrauks į savo nacionalinę teisę;

(70)

šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (18); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(71)

šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (19); todėl Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(72)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (20), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (21) 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį;

(73)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (22), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (23) 3 straipsniu ir Tarybos sprendimo 2008/149/TVR (24) 3 straipsniu;

(74)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (25), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES (26) 3 straipsniu ir Tarybos sprendimo 2011/349/ES (27) 3 straipsniu;

(75)

siekiant nustatyti sąlygas, susijusias su trečiųjų šalių, dalyvaujančių įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, finansiniais įnašais, turėtų būti sudaryti papildomi Sąjungos ir tų šalių susitarimai, laikantis jų asociacijos susitarimų atitinkamų nuostatų. Tokie susitarimai turėtų būti laikomi tarptautiniais susitarimais, kaip apibrėžta SESV 218 straipsnyje;

(76)

siekiant įtraukti šį reglamentą į galiojančią teisinę sistemą ir atsižvelgti į būtinus operacinius pakeitimus, susijusius su „eu-LISA“ ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, turėtų būti iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1077/2011 (28), (ES) Nr. 515/2014 (29), (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 (30) ir (ES) 2017/2226 (31);

(77)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, ir jis pateikė nuomonę 2017 m. kovo 6 d. (32),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiuo reglamentu sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), skirta trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą kertant išorės sienas (toliau – vizos reikalavimas), kuria sudaroma galimybė apsvarstyti, ar dėl tų trečiųjų piliečių buvimo valstybių narių teritorijoje kiltų saugumo, nelegalios imigracijos rizika arba didelė epidemijos rizika. Šiuo tikslu nustatomi kelionės leidimas ir jo išdavimo arba atsisakymo jį išduoti sąlygos ir procedūros.

2.   Šiame reglamente nustatomos sąlygos, kuriomis valstybių narių paskirtosios institucijos ir Europolas gali susipažinti su ETIAS centrinėje sistemoje saugomais duomenimis teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų, priklausančių jų kompetencijai, prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas šių kategorijų trečiųjų šalių piliečiams:

a)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001 (33) II priede išvardytų trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas numatomam buvimui valstybių narių teritorijoje, kurio trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

b)

asmenims, kuriems pagal Reglamento (EB) Nr. 539/2001 4 straipsnio 2 dalį netaikomas vizos reikalavimas numatomam buvimui valstybių narių teritorijoje, kurio trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

c)

trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas ir kurie atitinka šias sąlygas:

i)

yra Sąjungos piliečio šeimos nariai, kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB, arba trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos bei jos valstybių narių ir trečiosios šalies susitarimą naudojasi laisvo judėjimo teise, lygiaverte Sąjungos piliečių laisvo judėjimo teisei, šeimos nariai ir

ii)

neturi leidimo gyventi šalyje kortelės pagal Direktyvą 2004/38/EB arba leidimo gyventi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

pabėgėliams ar asmenims be pilietybės, ar kitiems jokios šalies pilietybės neturintiems asmenims, gyvenantiems valstybėje narėje ir turintiems tos valstybės narės išduotą kelionės dokumentą;

b)

trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra Sąjungos piliečio šeimos nariai, kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB ir kurie turi toje direktyvoje nurodytą leidimo gyventi šalyje kortelę;

c)

trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos bei jos valstybių narių ir trečiosios šalies susitarimą naudojasi laisvo judėjimo teise, lygiaverte Sąjungos piliečių laisvo judėjimo teisei, šeimos nariai ir kurie turi Direktyvoje 2004/38/EB nurodytą leidimo gyventi šalyje kortelę arba leidimą gyventi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002;

d)

Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 16 punkte nurodytų leidimų gyventi turėtojams;

e)

vienodų vizų turėtojams;

f)

nacionalinių ilgalaikių vizų turėtojams;

g)

Andoros, Monako ir San Marino piliečiams ir Vatikano Miesto Valstybės arba Šventojo Sosto išduotų pasų turėtojams;

h)

trečiųjų šalių piliečiams, turintiems valstybių narių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1931/2006 (34) išduotus vietinio eismo per sieną leidimus, kai tokie leidimų turėtojai naudojasi savo teise pagal vietinio eismo per sieną režimą;

i)

asmenims ar asmenų kategorijoms, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 539/2001 4 straipsnio 1 dalies a–f punktuose;

j)

trečiųjų šalių piliečiams, turintiems diplomatinius arba tarnybinius pasus, kuriems pagal Sąjungos ir trečiosios šalies sudarytą tarptautinį susitarimą netaikomas vizos reikalavimas;

k)

asmenims, kuriems taikomas vizos reikalavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 539/2001 4 straipsnio 3 dalį;

l)

trečiųjų šalių piliečiams, kurie naudojasi judumo teise pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2014/66/ES (35) arba (ES) 2016/801 (36).

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   išorės sienos– išorės sienos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 2 punkte;

2)   teisėsauga– teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencija, atskleidimas arba tyrimas;

3)   antros linijos patikrinimas– antros linijos patikrinimas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 13 punkte;

4)   sienos apsaugos institucija– sienos apsaugos pareigūnas, pagal nacionalinę teisę paskirtas vykdyti patikrinimus kertant sieną, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 11 punkte;

5)   

kelionės leidimas

– pagal šį reglamentą priimtas sprendimas, kuriuo reikalaujama, kad šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti trečiosios šalies piliečiai tenkintų Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas atvykimo sąlygas, ir kuriame nurodoma, kad:

a)

nebuvo nustatyta jokių faktinių prielaidų arba faktinėmis prielaidomis grindžiamų pagrįstų priežasčių manyti, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kyla arba gali kilti saugumo, nelegalios imigracijos rizika arba didelė epidemijos rizika;

b)

nebuvo nustatyta jokių faktinių prielaidų arba faktinėmis prielaidomis grindžiamų pagrįstų priežasčių manyti, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kyla arba gali kilti saugumo, nelegalios imigracijos rizika arba didelė epidemijos rizika, tačiau lieka abejonių dėl to, ar yra pakankamų priežasčių atsisakyti išduoti kelionės leidimą pagal 36 straipsnio 2 dalį;

c)

tais atvejais, kai nustatomos faktinės prielaidos manyti, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kyla arba gali kilti saugumo, nelegalios imigracijos rizika arba didelė epidemijos rizika, buvo apribotas teritorinis leidimo galiojimas pagal 44 straipsnį, arba

d)

tais atvejais, kai nustatomos faktinės prielaidos manyti, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kyla arba gali kilti saugumo rizika, dėl keliautojo SIS paskelbiamas perspėjimas apie asmenis dėl atsargių patikrinimų arba konkrečių patikrinimų, arba SIS paskelbiamas perspėjimas apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti perdavimo tikslais remiantis Europos arešto orderiu arba ieškomus siekiant juos suimti ekstradicijos tikslais, remiant 4 straipsnio e punkte nurodytus SIS tikslus;

6)   saugumo rizika– grėsmės bet kurios valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui ar tarptautiniams santykiams rizika;

7)   nelegalios imigracijos rizika– rizika, kad trečiosios šalies pilietis netenkins atvykimo ir buvimo sąlygų, kaip išdėstyta Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnyje;

8)   didelė epidemijos rizika– liga, galinti sukelti epidemiją, kaip apibrėžta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) tarptautinėse sveikatos priežiūros taisyklėse arba Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC), ir kitos infekcinės ligos arba užkrečiamosios parazitinės ligos, jeigu jos yra apsaugos nuostatų, taikomų valstybių narių piliečiams, objektas;

9)   prašytojas– 2 straipsnyje nurodytas trečiosios šalies pilietis, pateikęs prašymą dėl kelionės leidimo;

10)   kelionės dokumentas– pasas arba kitas lygiavertis dokumentas, kuris suteikia jo turėtojui teisę kirsti išorės sienas ir į kurį gali būti įklijuota viza;

11)   trumpalaikis buvimas– buvimas valstybių narių teritorijoje, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalyje;

12)   užsibuvęs asmuo– trečiosios šalies pilietis, kuris netenkina arba nebetenkina sąlygų, susijusių su trumpalaikio buvimo valstybių narių teritorijoje trukme;

13)   mobiliųjų įrenginių programėlė– taikomoji programa, sukurta veikti mobiliuosiuose įrenginiuose, pavyzdžiui, išmaniuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose;

14)   atitiktis– atitikimas, nustatytas ETIAS centrinės sistemos prašymo byloje užregistruotus asmens duomenis palyginus su 33 straipsnyje nurodytais konkrečios rizikos rodikliais arba asmens duomenimis, esančiais įraše, byloje ar perspėjime, užregistruotais ETIAS centrinėje sistemoje, kitoje ES informacinėje sistemoje ar 20 straipsnio 2 dalyje nurodytoje duomenų bazėje (ES informacinės sistemos), Europolo duomenyse arba Interpolo duomenų bazėje, kuriose paiešką atlieka ETIAS centrinė sistema;

15)   teroristinis nusikaltimas– nusikalstama veika, atitinkanti kurią nors iš Direktyvoje (ES) 2017/541 nurodytų nusikalstamų veikų arba jai lygiavertė;

16)   sunki nusikalstama veika– nusikalstama veika, atitinkanti kurią nors iš Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų nusikalstamų veikų arba jai lygiavertė, jeigu už ją pagal nacionalinę teisę baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas – bent treji metai;

17)   Europolo duomenys– asmens duomenys, kuriuos tvarko Europolas Reglamento (ES) 2016/794 18 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytu tikslu;

18)   pasirašytas elektroniniu būdu– susitarimo patvirtinimas pažymint atitinkamą langelį prašymo formoje arba sutikimo prašyme;

19)   nepilnametis– jaunesnis nei 18 metų amžiaus trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės;

20)   konsulatas– valstybės narės diplomatinė atstovybė ar valstybės narės konsulinė įstaiga, kaip apibrėžta 1963 m. balandžio 24 d. Vienos konvencijoje dėl konsulinių santykių;

21)   paskirtoji institucija– institucija, valstybės narės pagal 50 straipsnį paskirta atsakinga už teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą arba tyrimą;

22)   

imigracijos institucija

– kompetentinga institucija, kuriai pagal nacionalinę teisę tenka viena ar daugiau iš toliau išvardytų pareigų:

a)

valstybių narių teritorijoje tikrinti, ar tenkinamos atvykimo į valstybių narių teritoriją arba buvimo joje sąlygos;

b)

nagrinėti sąlygas ir priimti sprendimus, susijusius su trečiųjų šalių piliečių gyvenimu valstybių narių teritorijoje, jei ta institucija nėra „sprendžiančioji institucija“, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES (37) 2 straipsnio f punkte, ir, kai aktualu, konsultuoti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 377/2004 (38);

c)

grąžinti trečiųjų šalių piliečius į trečiąją kilmės arba tranzito šalį.

2.   Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai ir „eu-LISA“ tvarkant asmens duomenis, Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnyje apibrėžti terminai turi tą pačią reikšmę ir šiame reglamente.

3.   Valstybių narių institucijoms tvarkant asmens duomenis šio reglamento 4 straipsnio a–e punktuose nustatytais tikslais, Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnyje apibrėžti terminai turi tą pačią reikšmę ir šiame reglamente.

4.   Valstybių narių institucijoms tvarkant asmens duomenis šio reglamento 4 straipsnio f punkte nustatytais tikslais, Direktyvos (ES) 2016/680 3 straipsnyje apibrėžti terminai turi tą pačią reikšmę ir šiame reglamente.

4 straipsnis

ETIAS tikslai

Remdama valstybių narių kompetentingas institucijas ETIAS:

a)

prisideda prie aukšto lygio saugumo sudarydama sąlygas atlikti nuodugnų prašytojų saugumo rizikos vertinimą prieš jiems atvykstant į išorės sienų perėjimo punktus, siekiant nustatyti, ar yra faktinių prielaidų arba faktinėmis prielaidomis grindžiamų pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kyla saugumo rizika;

b)

prisideda prie nelegalios imigracijos prevencijos sudarydama sąlygas atlikti prašytojų nelegalios imigracijos rizikos vertinimą prieš jiems atvykstant į išorės sienų perėjimo punktus;

c)

prisideda prie visuomenės sveikatos apsaugos sudarydama sąlygas atlikti vertinimą, ar prašytojas kelia didelę epidemijos riziką, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte, prieš jam atvykstant į išorės sienos perėjimo punktą;

d)

didina patikrinimų kertant sieną veiksmingumą;

e)

remia SIS tikslus, susijusius su perspėjimais apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomas draudimas atvykti ir būti, apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti perdavimo tikslais arba ekstradicijos tikslais, apie dingusius asmenis, apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui, ir apie asmenis dėl atsargių patikrinimų arba specialių patikrinimų;

f)

prisideda prie teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo.

5 straipsnis

Bendroji ETIAS struktūra

ETIAS sudaro:

a)

ETIAS informacinė sistema, nurodyta 6 straipsnyje;

b)

ETIAS centrinis padalinys, nurodytas 7 straipsnyje;

c)

ETIAS nacionaliniai padaliniai, nurodyti 8 straipsnyje.

6 straipsnis

ETIAS informacinės sistemos sukūrimas ir techninė struktūra

1.   ETIAS informacinę sistemą kuria ir jos techninį valdymą užtikrina Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“).

2.   ETIAS informacinę sistemą sudaro:

a)

ETIAS centrinė sistema, įskaitant ETIAS stebėjimo sąrašą, nurodytą 34 straipsnyje;

b)

kiekvienoje valstybėje narėje veikianti vienoda nacionalinė sąsaja (VNS), grindžiama bendromis techninėmis specifikacijomis ir tokia pati visose valstybėse narėse, per kurią ETIAS centrinė sistema gali saugiai prisijungti prie valstybių narių nacionalinių sienų infrastruktūros objektų ir centrinių prieigos punktų, nurodytų 50 straipsnio 2 dalyje;

c)

ETIAS centrinės sistemos ir VNS ryšių infrastruktūra, kuri turi būti saugi ir šifruota;

d)

saugi ETIAS centrinės sistemos ir 11 straipsnyje nurodytų informacinių sistemų ryšių infrastruktūra;

e)

vieša interneto svetainė ir mobiliųjų įrenginių programėlė;

f)

el. pašto paslauga;

g)

saugios paskyros paslauga, kuria prašytojams sudaroma galimybė prireikus pateikti reikalingą informaciją arba dokumentus;

h)

prašytojams skirta tikrinimo priemonė;

i)

priemonė, kuria prašytojams sudaroma galimybė duoti sutikimą dėl papildomo jų prašymo bylos saugojimo laikotarpio arba jį atšaukti;

j)

priemonė, kuria Europolui ir valstybėms narėms sudaroma galimybė įvertinti naujų duomenų įvedimo į ETIAS stebėjimo sąrašą galimą poveikį rankiniu būdu tvarkomų prašymų daliai;

k)

vežėjų sąsaja;

l)

saugi saityno paslauga, kuria sudaroma galimybė palaikyti ryšį tarp ETIAS centrinės sistemos ir viešos interneto svetainės, mobiliųjų įrenginių programėlės, el. pašto paslaugos, saugios paskyros paslaugos, vežėjų sąsajos, prašytojams skirtos tikrinimo priemonės, prašytojų sutikimui skirtos priemonės, mokėjimo tarpininko ir Interpolo duomenų bazių;

m)

programinė įranga, kuria ETIAS centriniam padaliniui ir ETIAS nacionaliniams padaliniams sudaroma galimybė tvarkyti prašymus ir administruoti konsultacijas su kitais ETIAS nacionaliniais padaliniais, kaip nurodyta 28 straipsnyje, ir konsultacijas su Europolu, kaip nurodyta 29 straipsnyje;

n)

centrinė duomenų saugykla ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais.

3.   ETIAS centrinė sistema, VNS, saityno paslauga, vežėjų sąsaja ir ETIAS ryšių infrastruktūra, kiek techniškai įmanoma, dalijasi AIS centrinės sistemos, AIS vienodų nacionalinių sąsajų, AIS saityno paslaugos ir AIS ryšių infrastruktūros aparatinės ir programinės įrangos komponentais ir juos pakartotinai naudoja, kaip nurodyta Reglamente (ES) 2017/2226.

4.   Komisijai pagal 89 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant apibrėžti šio straipsnio 2 dalies g punkte nurodytos saugios paskyros paslaugos reikalavimus.

7 straipsnis

ETIAS centrinis padalinys

1.   Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūroje įsteigiamas ETIAS centrinis padalinys.

2.   ETIAS centrinis padalinys veikia visą parą kasdien. Jis atsako už:

a)

tais atvejais, kai atliekant automatizuotą prašymų tvarkymą buvo nustatyta atitiktis, patikrinimą pagal 22 straipsnį, ar prašytojo asmens duomenys atitinka asmens duomenis, dėl kurių ETIAS centrinėje sistemoje buvo nustatyta ta atitiktis, įskaitant 34 straipsnyje nurodytą ETIAS stebėjimo sąrašą, bet kurioje iš ES informacinių sistemų, kuriose buvo atlikta paieška, esančius duomenis, Europolo duomenis, bet kurioje iš 12 straipsnyje nurodytų Interpolo duomenų bazių esančius duomenis arba 33 straipsnyje nurodytus konkrečios rizikos rodiklius, o tais atvejais, kai atitiktis pasitvirtina arba kai lieka abejonių – prašymo tvarkymo rankiniu būdu inicijavimą, kaip nurodyta 26 straipsnyje;

b)

užtikrinimą, kad duomenys, kuriuos jis įveda į prašymų bylas, būtų atnaujinami pagal atitinkamas 55 ir 64 straipsnių nuostatas;

c)

33 straipsnyje nurodytų konkrečios rizikos rodiklių apibrėžimą, nustatymą, ex ante vertinimą, įgyvendinimą, ex post vertinimą, peržiūrą ir ištrynimą pasikonsultavus su ETIAS patikros taryba;

d)

užtikrinimą, kad pagal 22 straipsnį atliktos patikros ir atitinkami rezultatai būtų užregistruoti prašymų bylose;

e)

prašymų tvarkymo ir 33 straipsnio įgyvendinimą, įskaitant reguliarų jų poveikio pagrindinėms teisėms, visų pirma teisei į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą, vertinimą, reguliarių auditų atlikimą;

f)

valstybės narės, atsakingos už prašymų tvarkymą rankiniu būdu kaip nurodyta 25 straipsnio 2 dalyje, nurodymą, kai reikia;

g)

kai kyla techninės problemos arba susidaro nenumatytos aplinkybės, prireikus, 28 straipsnyje nurodytų valstybių narių ir 29 straipsnyje nurodytų atsakingos valstybės narės ir Europolo konsultacijų palengvinimą;

h)

pranešimą vežėjams apie ETIAS informacinės sistemos gedimą, kaip nurodyta 46 straipsnio 1 dalyje;

i)

pranešimą valstybių narių ETIAS nacionaliniams padaliniams apie ETIAS informacinės sistemos gedimą, kaip nurodyta 48 straipsnio 1 dalyje;

j)

Europolo prašymų susipažinti su ETIAS centrinėje sistemoje saugomais duomenimis, kaip nurodyta 53 straipsnyje, tvarkymą;

k)

visos aktualios informacijos, susijusios su prašymais dėl kelionės leidimo, kaip nurodyta 71 straipsnyje, teikimą plačiajai visuomenei;

l)

bendradarbiavimą su Komisija rengiant 72 straipsnyje nurodytą informavimo kampaniją;

m)

paramos keliautojams, susidūrusiems su problemomis pildant prašymo formą ir paprašiusiems pagalbos per standartinę kontaktinę formą, teikimą raštu, dažnai užduodamų klausimų ir atsakymų sąrašo pildymą ir pateikimą internete;

n)

tolesnės veiklos užtikrinimą ir reguliarų ataskaitų teikimą Komisijai dėl gautų pranešimų apie komercinių tarpininkų pažeidimus, kaip nurodyta 15 straipsnio 5 dalyje.

3.   ETIAS centrinis padalinys skelbia metinę veiklos ataskaitą. Toje ataskaitoje pateikiama:

a)

statistika apie:

i)

ETIAS centrinės sistemos automatiškai išduotų kelionės leidimų skaičių;

ii)

ETIAS centrinio padalinio patikrintų prašymų skaičių;

iii)

kiekvienoje valstybėje narėje rankiniu būdu sutvarkytų prašymų skaičių;

iv)

atmestų prašymų skaičių pagal trečiąsias šalis ir atmetimo priežastis;

v)

tai, kokiu mastu laikytasi 22 straipsnio 6 dalyje bei 27, 30 ir 32 straipsniuose nurodytų terminų;

b)

bendra informacija apie ETIAS centrinio padalinio veikimą, šiame straipsnyje nustatytą jo veiklą ir informacija apie esamas tendencijas ir problemas, darančias poveikį jo užduočių atlikimui.

Metinė veiklos ataskaita ne vėliau kaip kitų metų kovo 31 d. perduodama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

8 straipsnis

ETIAS nacionaliniai padaliniai

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingą instituciją, kuri atlieka ETIAS nacionalinio padalinio funkciją.

2.   ETIAS nacionaliniai padaliniai atsako už:

a)

prašymų dėl kelionės leidimo nagrinėjimą ir sprendimų dėl jų priėmimą, kai atliekant automatizuotą prašymų tvarkymą buvo nustatyta atitiktis ir ETIAS centrinis padalinys inicijavo prašymo tvarkymą rankiniu būdu;

b)

užtikrinimą, kad pagal a punktą atliktos užduotys ir atitinkami rezultatai būtų užregistruoti prašymų bylose;

c)

užtikrinimą, kad duomenys, kuriuos jie įveda į prašymų bylas, būtų atnaujinti pagal atitinkamas 55 ir 64 straipsnių nuostatas;

d)

sprendimų dėl riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimų išdavimą, kaip nurodyta 44 straipsnyje;

e)

koordinavimo su kitais ETIAS nacionaliniais padaliniais ir Europolu, susijusio su 28 ir 29 straipsniuose nurodytais prašymais dėl konsultacijos, užtikrinimą;

f)

informacijos apie tvarką, kurios turi būti laikomasi teikiant skundą pagal 37 straipsnio 3 dalį, teikimą prašytojams;

g)

kelionės leidimo panaikinimą arba atšaukimą, kaip nurodyta 40 ir 41 straipsniuose.

3.   Valstybės narės suteikia ETIAS nacionaliniams padaliniams pakankamai išteklių, kad jie vykdytų savo užduotis laikydamiesi šiame reglamente nustatytų terminų.

9 straipsnis

ETIAS patikros taryba

1.   Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūroje įsteigiama ETIAS patikros taryba, kuri atlieka patariamąją funkciją. Ją sudaro po atstovą iš kiekvieno ETIAS nacionalinio padalinio, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros ir Europolo.

2.   Su ETIAS patikros taryba konsultuojasi:

a)

ETIAS centrinis padalinys dėl 33 straipsnyje nurodytų konkrečios rizikos rodiklių apibrėžimo, nustatymo, ex ante vertinimo, įgyvendinimo, ex post vertinimo, peržiūros ir panaikinimo;

b)

valstybės narės dėl 34 straipsnyje nurodyto ETIAS stebėjimo sąrašo įgyvendinimo;

c)

Europolas dėl 34 straipsnyje nurodyto ETIAS stebėjimo sąrašo įgyvendinimo.

3.   ETIAS patikros taryba skelbia nuomones, gaires, rekomendacijas ir geriausios praktikos pavyzdžius 2 dalyje nurodytu tikslu. Skelbdama rekomendacijas, ETIAS patikros taryba atsižvelgia į ETIAS pagrindinių teisių patariamosios tarybos paskelbtas rekomendacijas.

4.   ETIAS patikros tarybos posėdžiai rengiami, kai yra poreikis ir bent du kartus per metus. Jos posėdžių išlaidas apmoka ir posėdžius organizuoja Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra.

5.   ETIAS patikros taryba gali konsultuotis su ETIAS pagrindinių teisių patariamąja taryba dėl konkrečių klausimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, visų pirma teise į privatų gyvenimą, asmens duomenų apsauga ir nediskriminavimu.

6.   ETIAS patikros taryba pirmame posėdyje paprasta narių balsų dauguma priima darbo tvarkos taisykles.

10 straipsnis

ETIAS pagrindinių teisių patariamoji taryba

1.   Įsteigiama nepriklausoma ETIAS pagrindinių teisių patariamoji taryba, kuri atlieka patariamąją ir vertinimo funkcijas. Šią tarybą sudaro Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros pagrindinių teisių pareigūnas, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros konsultacinio pagrindinių teisių forumo atstovas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno atstovas, Reglamentu (ES) 2016/679 įkurtos Europos duomenų apsaugos valdybos atstovas ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros atstovas, nedarant poveikio atitinkamai jų kompetencijai ir nepriklausomumui.

2.   ETIAS pagrindinių teisių patariamoji taryba reguliariai atlieka vertinimus ir skelbia rekomendacijas ETIAS patikros tarybai dėl prašymų tvarkymo ir 33 straipsnio įgyvendinimo poveikio pagrindinėms teisėms, visų pirma teisei į privatų gyvenimą, asmens duomenų apsaugai ir nediskriminavimui.

ETIAS pagrindinių teisių patariamoji taryba taip pat padeda ETIAS patikros tarybai vykdyti jos užduotis, kai pastaroji konsultuojasi su ja dėl konkrečių klausimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, visų pirma teise į privatų gyvenimą, asmens duomenų apsauga ir nediskriminavimu.

ETIAS pagrindinių teisių patariamoji taryba gali susipažinti su 7 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytų auditų rezultatais.

3.   ETIAS pagrindinių teisių patariamosios tarybos posėdžiai rengiami pagal poreikį ir bent du kartus per metus. Jos posėdžių išlaidas apmoka ir posėdžius organizuoja Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. Jos posėdžiai vyksta Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros patalpose. Jos posėdžių sekretoriato paslaugas teikia Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. ETIAS pagrindinių teisių patariamoji taryba pirmame posėdyje paprasta narių balsų dauguma priima darbo tvarkos taisykles.

4.   Vienas ETIAS pagrindinių teisių patariamosios tarybos narys kviečiamas dalyvauti ETIAS patikros tarybos posėdžiuose patariamojo balso teisėmis. ETIAS pagrindinių teisių patariamosios tarybos nariams suteikiama prieiga prie ETIAS patikros tarybos informacijos ir bylų.

5.   ETIAS pagrindinių teisių patariamoji taryba parengia metinę ataskaitą. Ataskaita skelbiama viešai.

11 straipsnis

Sąveikumas su kitomis ES informacinėmis sistemomis

1.   Siekiant sudaryti galimybę atlikti 20 straipsnyje nurodytą patikrinimą, užtikrinamas ETIAS informacinės sistemos, kitų ES informacinių sistemų ir Europolo duomenų sąveikumas.

2.   Teisės aktų, kuriais sukuriamos ES informacinės sistemos, pakeitimai, kurie yra būtini siekiant užtikrinti šių sistemų ir ETIAS sąveikumą, taip pat šio reglamento papildymas atitinkamomis nuostatomis priimami atskiru teisiniu dokumentu.

12 straipsnis

Paieška Interpolo duomenų bazėse

ETIAS centrinė sistema atlieka paiešką Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazėje (SLTD) ir Interpolo su pranešimais susijusių kelionės dokumentų duomenų bazėje (TDAWN). Visos paieškos ir patikros veiksmai atliekami taip, kad jokia informacija nebūtų atskleista Interpolo perspėjimą įvedusiai šaliai.

13 straipsnis

Prieiga prie ETIAS laikomų duomenų

1.   Prieiga prie ETIAS informacinės sistemos suteikiama tik tinkamai įgaliotiems ETIAS centrinio padalinio ir ETIAS nacionalinių padalinių darbuotojams.

2.   Sienos apsaugos institucijoms pagal 47 straipsnį suteikiama ribota prieiga prie ETIAS centrinės sistemos: jos gali tik vykdyti paiešką ETIAS centrinėje sistemoje siekdamos gauti informaciją apie keliautojo, esančio išorės sienos perėjimo punkte, kelionės leidimo statusą, ir gauti duomenis, nurodytus 47 straipsnio 2 dalies a, c ir d punktuose. Be to, sienos apsaugos institucijos automatiškai informuojamos apie 36 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas žymas, taip pat apie žymėjimo priežastis.

Kai išimtiniu atveju, remiantis žyma pasienyje rekomenduojama atlikti antros linijos patikrinimą arba reikia papildomų patikrų antros linijos patikrinimo tikslais, sienos apsaugos institucijoms suteikiama prieiga prie ETIAS centrinės sistemos siekiant gauti papildomos informacijos, numatytos 39 straipsnio 1 dalies e punkte arba 44 straipsnio 6 dalies f punkte.

3.   Vežėjams pagal 45 straipsnį suteikiama ribota prieiga prie ETIAS informacinės sistemos: jie gali tik siųsti užklausas ETIAS informacinei sistemai siekdami gauti informaciją apie keliautojo kelionės leidimo statusą.

4.   Imigracijos institucijoms pagal 49 straipsnį suteikiama ribota prieiga prie ETIAS centrinės sistemos: jos gali gauti tik informaciją apie keliautojo, esančio valstybės narės teritorijoje, kelionės leidimo statusą ir tam tikrus tame straipsnyje nurodytus duomenis.

Imigracijos institucijoms pagal 65 straipsnio 3 dalį suteikiama ribota prieiga prie ETIAS centrinės sistemos: jos gali gauti tik tame straipsnyje nurodytus duomenis.

5.   Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingas nacionalines institucijas, nurodytas šio straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse, ir nedelsdama pagal 87 straipsnio 2 dalį tų institucijų sąrašą perduoda „eu-LISA“. Tame sąraše nurodoma, kokiu tikslu tinkamai įgaliotiems kiekvienos institucijos darbuotojams suteikiama prieiga prie ETIAS informacinės sistemos saugomų duomenų pagal šio straipsnio 1, 2 ir 4 dalis.

14 straipsnis

Nediskriminavimas ir pagrindinės teisės

Bet kuriam naudotojui tvarkant asmens duomenis ETIAS informacinėje sistemoje trečiųjų šalių piliečiai nediskriminuojami dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės arba socialinės kilmės, genetinių požymių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitų pažiūrų, priklausymo nacionalinei mažumai, nuosavybės, gimimo aplinkybių, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Tvarkant asmens duomenis visapusiškai gerbiamas žmogaus orumas ir neliečiamybė ir pagrindinės teisės, įskaitant teisę į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą. Ypač daug dėmesio skiriama vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems. Visų pirma turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus.

II SKYRIUS

PRAŠYMAI

15 straipsnis

Praktinė prašymo pateikimo tvarka

1.   Prašytojai pateikia prašymą užpildydami elektroninę prašymo formą specialioje viešoje interneto svetainėje arba per mobiliųjų įrenginių programėlę likus pakankamai laiko iki numatomos kelionės arba, jei jie jau yra valstybių narių teritorijoje – prieš pasibaigiant esančio kelionės leidimo, kurie jie turi, galiojimui.

2.   Kelionės leidimo turėtojai gali pateikti prašymą dėl naujo kelionės leidimo likus 120 dienų iki kelionės leidimo galiojimo pabaigos.

Likus 120 dienų iki kelionės leidimo galiojimo pabaigos, ETIAS centrinė sistema, naudodamasi el. pašto paslauga, automatiškai informuoja to kelionės leidimo turėtoją apie:

a)

kelionės leidimo galiojimo pabaigos datą;

b)

galimybę pateikti prašymą dėl naujo kelionės leidimo;

c)

prievolę turėti galiojantį kelionės leidimą visą trumpalaikio buvimo valstybių narių teritorijoje trukmę.

3.   Visi pranešimai prašytojui, susiję su jo prašymu dėl kelionės leidimo, siunčiami el. pašto adresu, kurį prašytojas nurodė prašymo formoje, kaip nurodyta 17 straipsnio 2 dalies g punkte.

4.   Prašymą gali pateikti prašytojas arba asmuo ar komercinis tarpininkas, prašytojo įgaliotas pateikti prašymą jo vardu.

5.   Komisija įgyvendinimo aktu nustato formą, kurią naudojant pranešama apie šio straipsnio 4 dalyje nurodytų komercinių tarpininkų pažeidimus. Ši forma pateikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje specialioje viešoje interneto svetainėje arba per mobiliųjų įrenginių programėlę. Tokios užpildytos formos siunčiama ETIAS centriniam padaliniui, kuris imasi atitinkamų veiksmų, įskaitant reguliarų ataskaitų teikimą Komisijai. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

16 straipsnis

Vieša interneto svetainė ir mobiliųjų įrenginių programėlė

1.   Viešoje interneto svetainėje ir mobiliųjų įrenginių programėlėje trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, sudaroma galimybė pradėti prašymo dėl kelionės leidimo procedūrą, pateikti duomenis, būtinus prašymo formai užpildyti pagal 17 straipsnį, ir sumokėti kelionės leidimo mokestį.

2.   Per viešą interneto svetainę ir mobiliųjų įrenginių programėlę prašymo forma yra plačiai ir nesunkiai prieinama ir prašytojai ja gali naudotis nemokamai. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tam, kad vieša interneto svetainė ir mobiliųjų įrenginių programėlė būtų prieinama neįgaliesiems.

3.   Vieša interneto svetainė ir mobiliųjų įrenginių programėlė turi būti prieinamos visomis valstybių narių valstybinėmis kalbomis.

4.   Jeigu Reglamento (EB) Nr. 539/2001 II priede išvardytų šalių valstybinė (-ės) kalba (-os) neatitinka 3 dalyje nurodytų kalbų, „eu-LISA“ viešoje interneto svetainėje ir mobiliųjų įrenginių programėlėje bent viena iš nurodytų šalių valstybinių kalbų pateikia paaiškinamosios informacijos suvestinę apie ETIAS, prašymų teikimo tvarką, viešos interneto svetainės ir mobiliųjų įrenginių programėlės naudojimą, taip pat etapais išdėstytą prašymo teikimo vadovą. Jeigu tokioje šalyje yra daugiau nei viena valstybinė kalba, tokia informacijos suvestinė reikalinga tik tuo atveju, jei nė viena iš tų kalbų neatitinka 3 dalyje nurodytų kalbų.

5.   Viešoje interneto svetainėje ir mobiliųjų įrenginių programėlėje prašytojai informuojami apie kalbas, kurios gali būti naudojamos prašymo formai užpildyti.

6.   Viešoje interneto svetainėje ir mobiliųjų įrenginių programėlėje prašytojams suteikiama paskyros paslauga, kuria prašytojams sudaroma galimybė pateikti papildomos informacijos arba dokumentus, jei to reikalaujama.

7.   Viešoje interneto svetainėje ir mobiliųjų įrenginių programėlėje prašytojai informuojami apie jų teisę pateikti skundą pagal šį reglamentą, kai atsisakoma išduoti kelionės leidimą, jis atšaukiamas arba panaikinamas. Šiuo tikslu jose pateikiama informacija apie taikytiną nacionalinę teisę, kompetentingą instituciją, skundo pateikimo tvarką, jo pateikimo terminą ir informacija apie pagalbą, kurią gali suteikti nacionalinė duomenų apsaugos institucija.

8.   Viešoje interneto svetainėje ir mobiliųjų įrenginių programėlėje prašytojams sudaroma galimybė nurodyti, kad jų numatomo buvimo tikslas yra susijęs su humanitarinėmis priežastimis arba tarptautiniais įsipareigojimais.

9.   Viešoje interneto svetainėje pateikiama 71 straipsnyje nurodyta informacija.

10.   Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina išsamias taisykles dėl viešos interneto svetainės ir mobiliųjų įrenginių programėlės veikimo sąlygų ir dėl duomenų apsaugos ir saugumo, taikytinas viešai interneto svetainei ir mobiliųjų įrenginių programėlei. Tos išsamios taisyklės grindžiamos informacijos saugumo rizikos valdymu ir pritaikytosios bei standartizuotosios duomenų apsaugos principais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

17 straipsnis

Prašymo forma ir prašytojo asmens duomenys

1.   Kiekvienas prašytojas pateikia užpildytą prašymo formą, įskaitant pateiktų duomenų autentiškumo, išsamumo, teisingumo bei patikimumo deklaraciją ir padarytų pareiškimų tikrumo bei patikimumo deklaraciją. Kiekvienas prašytojas taip pat nurodo, kad jis suprato atvykimo sąlygas, nurodytas Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnyje, ir tai, kad jo gali būti paprašyta kaskart atvykus pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus. Nepilnamečiai pateikia prašymo formą, pasirašytą elektroniniu būdu asmens, turinčio nuolatines arba laikinas tėvų ar teisėto globėjo teises.

2.   Prašytojas prašymo formoje pateikia šiuos asmens duomenis:

a)

pavardę, vardą (-us) ir pavardę gimimo metu; gimimo datą, gimimo vietą, gimimo šalį, lytį, dabartinę pilietybę, prašytojo tėvų vardą (-us);

b)

kitus vardus (pseudonimą (-us), įprastinį (-ius) vardą (-us), jei turima;

c)

kitas pilietybes, jei turima;

d)

kelionės dokumento rūšį, numerį ir jį išdavusią šalį;

e)

kelionės dokumento išdavimo datą ir galiojimo pabaigos datą;

f)

prašytojo namų adresą arba, jei tokio nėra, jo gyvenamosios vietos miestą ir šalį;

g)

el. pašto adresą ir, jei turima, telefono numerius;

h)

išsilavinimą (pradinis, vidurinis, aukštasis ar jokio);

i)

dabartinę profesiją (profesinės veiklos grupę); jei prašymas tvarkomas rankiniu būdu laikantis 26 straipsnyje nustatytos tvarkos, atsakinga valstybė narė gali pagal 27 straipsnį prašyti, kad prašytojas pateiktų papildomos informacijos, susijusios su tiksliu pareigų pavadinimu ir darbdaviu, o studentų atveju – jų švietimo įstaigos pavadinimą;

j)

pirmos numatomo buvimo vietos valstybę narę ir, pasirinktinai – pirmos numatomo buvimo vietos adresą;

k)

nepilnamečių atveju – asmens, turinčio tėvų arba prašytojo teisėto globėjo teises, pavardę ir vardą (-us), namų adresą, el. pašto adresą ir, jei turima, telefono numerį;

l)

jeigu prašytojas deklaruoja 2 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą šeimos nario statusą:

i)

jo šeimos nario statusą;

ii)

šeimos nario, su kuriuo prašytoją sieja šeimos ryšys, pavardę, vardą (-us), gimimo datą, gimimo vietą, gimimo šalį, dabartinę pilietybę, namų adresą, el. pašto adresą ir, jei turima, telefono numerį;

iii)

šeimos ryšį su tuo šeimos nariu pagal Direktyvos 2004/38/EB 2 straipsnio 2 dalį;

m)

jeigu prašymą pildo ne prašytojas, o kitas asmuo – pavardę, vardą (-us), jei taikytina, įmonės, organizacijos pavadinimą, el. pašto adresą, pašto adresą ir, jei turima, to asmens telefono numerį; santykį su prašytoju ir pasirašytą atstovavimo deklaraciją.

3.   Dabartinę profesiją (profesinės veiklos grupę) prašytojas pasirenka iš sąrašo, kuris nustatomas iš anksto. Komisija pagal 89 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas šis iš anksto nustatytas sąrašas.

4.   Be to, prašytojas turi atsakyti į šiuos klausimus:

a)

ar per pastaruosius 10 metų jis buvo teistas dėl kurios nors iš priede išvardytų nusikalstamų veikų, o per pastaruosius 20 metų – dėl teroristinių nusikaltimų, o jei taip, kada buvo teistas ir kurioje šalyje;

b)

ar per pastaruosius 10 metų jis yra buvęs konkrečioje karo ar konflikto zonoje, ir nurodyti tokio buvimo priežastis;

c)

ar jo atžvilgiu buvo priimtas bet koks sprendimas, kuriuo jam buvo nurodyta išvykti iš valstybės narės arba iš kurios nors iš Reglamento (EB) Nr. 539/2001 II priede išvardytų trečiųjų šalių teritorijos, arba jo atžvilgiu per pastaruosius 10 metų buvo priimtas sprendimas grąžinti.

5.   Komisija pagal 89 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas šio straipsnio 4 dalyje nurodytų klausimų turinys ir forma, kad prašytojai galėtų pateikti aiškius ir tikslius atsakymus.

6.   Jeigu prašytojas į bet kurį iš 4 dalyje nurodytų klausimų atsako teigiamai, jo paprašoma atsakyti į prašymo formos papildomo iš anksto nustatytų klausimų rinkinio klausimus, pasirenkant atsakymą iš sąrašo, kuris nustatomas iš anksto. Komisija pagal 89 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas tų papildomų klausimų turinys bei forma ir iš anksto nustatytas atsakymų į tuos klausimus sąrašas.

7.   2 ir 4 dalyse nurodytus duomenis prašytojas įrašo lotynų abėcėlės rašmenimis.

8.   Pateikus prašymo formą ETIAS informacinė sistema užregistruoja IP adresą, iš kurio prašymo forma buvo pateikta.

9.   Komisija įgyvendinimo aktais apibrėžia šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytus reikalavimus, susijusius su asmens duomenų, kurie turi būti įtraukti į prašymo formą, forma, taip pat parametrus ir patikras, kurie turi būti įdiegti siekiant užtikrinti prašymo išsamumą ir tų duomenų nuoseklumą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

18 straipsnis

Kelionės leidimo mokestis

1.   Prašytojas už kiekvieną prašymą moka 7 EUR kelionės leidimo mokestį.

2.   Kelionės leidimo mokestis netaikomas prašytojams, kurie prašymo pateikimo metu yra jaunesni nei 18 arba vyresni nei 70 metų amžiaus.

3.   Kelionės leidimo mokestis mokamas eurais.

4.   Komisija pagal 89 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl kelionės leidimo mokesčio mokėjimo būdų bei tvarkos ir to mokesčio sumos pakeitimų. Sumos pakeitimais atsižvelgiama į bet kokį 85 straipsnyje nurodytų išlaidų padidėjimą.

III SKYRIUS

PRAŠYMO RINKMENOS SUKŪRIMAS IR ETIAS CENTRINĖS SISTEMOS VYKDOMAS PRAŠYMO PATIKRINIMAS

19 straipsnis

Priimtinumas ir prašymo bylos sukūrimas

1.   ETIAS informacinė sistema automatiškai patikrina, ar pateikus prašymą:

a)

buvo užpildyti visi prašymo formos laukai ir ar juose yra visi 17 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodyti elementai;

b)

buvo sumokėtas kelionės leidimo mokestis.

2.   Jei 1 dalies a ir b punktuose nurodytos sąlygos tenkinamos, prašymas laikomas priimtinu. ETIAS centrinė sistema po to nedelsdama automatiškai sukuria prašymo bylą ir priskiria jai prašymo numerį.

3.   Sukūrus prašymo bylą, ETIAS centrinėje sistemoje užregistruojami ir saugomi šie duomenys:

a)

prašymo numeris;

b)

informacija apie statusą, iš kurios matyti, kad pateiktas prašymas dėl kelionės leidimo;

c)

17 straipsnio 2 dalyje ir, kai taikytina, 17 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodyti asmens duomenys, įskaitant kelionės dokumentą išdavusios šalies trijų raidžių kodą;

d)

17 straipsnio 8 dalyje nurodyti duomenys;

e)

prašymo formos pateikimo data bei laikas ir sėkmingai sumokėto kelionės leidimo mokesčio nuoroda ir unikalus mokėjimo nuorodos numeris.

4.   Sukūrus prašymo bylą, ETIAS centrinė sistema, palygindama 17 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytus duomenis su ETIAS centrinėje sistemoje laikomų prašymų bylų asmens duomenimis, nustato, ar prašytojas turi kitą prašymo bylą ETIAS centrinėje sistemoje. Tokiu atveju ETIAS centrinė sistema susieja naują prašymo bylą su ankstesne esama tam pačiam prašytojui sukurta prašymo byla.

5.   Sukūrus prašymo bylą, per el. pašto paslaugą prašytojas nedelsiant gauna pranešimą, kuriame paaiškinama, kad tvarkant prašymą prašytojo gali būti paprašyta pateikti papildomos informacijos arba dokumentų, arba išskirtinėmis aplinkybėmis – atvykti į pokalbį. Tokiame pranešime nurodoma:

a)

informacija apie statusą, patvirtinant, kad pateiktas prašymas išduoti kelionės leidimą, ir

b)

prašymo numeris.

Pranešimu prašytojui sudaroma galimybė pasinaudoti 6 straipsnio 2 dalies h punkte nurodyta tikrinimo priemone.

20 straipsnis

Automatizuotas tvarkymas

1.   ETIAS centrinė sistema automatiškai tvarko prašymų bylas, kad nustatytų atitiktį (-is). ETIAS centrinėje sistemoje kiekvienas prašymas tikrinamas individualiai.

2.   ETIAS centrinė sistema palygina atitinkamus duomenis, nurodytus 17 straipsnio 2 dalies a, b, c, d, f, g, j, k ir m punktuose ir to straipsnio 8 dalyje, su duomenimis, įtrauktais į įrašą, bylą arba perspėjimą, užregistruotus ETIAS centrinėje sistemoje, SIS, AIS, VIS, sistemoje Eurodac, Europolo duomenyse ir Interpolo SLTD ir TDAWN duomenų bazėse.

Visų pirma ETIAS centrinė sistema patikrina:

a)

ar prašymui naudojamas kelionės dokumentas atitinka kelionės dokumentą, apie kurį SIS pranešta kaip apie pamestą, pavogtą, pasisavintą arba paskelbtą negaliojančiu;

b)

ar prašymui naudojamas kelionės dokumentas atitinka kelionės dokumentą, apie kurį SLTD pranešta kaip apie pamestą, pavogtą ar paskelbtą negaliojančiu;

c)

ar dėl prašytojo SIS užregistruotas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti šalyje;

d)

ar dėl prašytojo SIS paskelbtas perspėjimas apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti perdavimo tikslais remiantis Europos arešto orderiu arba ieškomus siekiant juos suimti ekstradicijos tikslais;

e)

ar prašytojo ir kelionės dokumento duomenys atitinka kelionės leidimo, kurį buvo atsisakyta išduoti, kuris buvo atšauktas ar panaikintas, duomenis ETIAS centrinėje sistemoje;

f)

ar prašyme pateikti kelionės dokumento duomenys atitinka kito prašymo dėl kelionės leidimo, siejamo su kitais tapatybės duomenimis, nurodytais 17 straipsnio 2 dalies a punkte, duomenis ETIAS centrinėje sistemoje;

g)

ar apie prašytoją šiuo metu pranešama kaip apie užsibuvusį asmenį arba ar AIS pagalba ir anksčiau apie prašytoją buvo pranešta kaip apie užsibuvusį asmenį;

h)

ar AIS yra įrašas apie tai, kad prašytojui buvo atsisakyta leisti atvykti;

i)

ar dėl prašytojo buvo priimtas VIS užregistruotas sprendimas atsisakyti išduoti trumpalaikę vizą, ją panaikinti arba atšaukti;

j)

ar prašyme pateikti duomenys atitinka Europolo duomenų bazėje užregistruotus duomenis;

k)

ar prašytojas yra užregistruotas sistemoje Eurodac;

l)

ar prašymui naudojamas kelionės dokumentas atitinka kelionės dokumentą, užregistruotą TDAWN byloje;

m)

jeigu prašytojas yra nepilnametis – ar dėl asmens, kuris turi prašytojo tėvų ar teisėto globėjo teises:

i)

SIS paskelbtas perspėjimas apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti perdavimo tikslais remiantis Europos arešto orderiu arba ieškomus siekiant juos suimti ekstradicijos tikslais;

ii)

SIS užregistruotas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti šalyje.

3.   ETIAS centrinė sistema patikrina, ar prašytojas į kurį nors iš 17 straipsnio 4 dalyje išvardytų klausimų atsakė teigiamai ir ar prašytojas nepateikė namų adreso, o nurodė tik gyvenamosios vietos miestą ir šalį, kaip nurodyta 17 straipsnio 2 dalies f punkte.

4.   ETIAS centrinė sistema palygina atitinkamus duomenis, nurodytus 17 straipsnio 2 dalies a, b, c, d, f, g, j, k bei m punktuose ir to straipsnio 8 dalyje, su duomenimis, įtrauktais į 34 straipsnyje nurodytą ETIAS stebėjimo sąrašą.

5.   ETIAS centrinė sistema palygina atitinkamus duomenis, nurodytus 17 straipsnio 2 dalies a, c, f, h ir i punktuose, su 33 straipsnyje nurodytais konkrečios rizikos rodikliais.

6.   ETIAS centrinė sistema papildo prašymo bylą nuoroda į atitiktį, nustatytą pagal 2–5 dalis.

7.   Kai prašymo byloje užregistruoti duomenys atitinka duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis pagal 2 ir 4 dalis, ETIAS centrinė sistema, kai aktualu, nustato, kuri (-ios) valstybė (-s) narė (-ės) įvedė arba pateikė duomenis, dėl kurių nustatyta (-os) atitiktis (-ys), ir tai užregistruoja prašymo byloje.

8.   Nustačius atitiktį pagal 2 dalies j punktą ir 4 dalį ir tuo atveju, kai nė viena valstybė narė nėra pateikusi duomenų, dėl kurių nustatyta atitiktis, ETIAS centrinė sistema nustato, ar duomenis įvedė Europolas, ir tai užregistruoja prašymo byloje.

21 straipsnis

Automatizuoto tvarkymo rezultatai

1.   Jeigu atliekant 20 straipsnio 2–5 dalyse nustatytą automatizuotą tvarkymą atitikčių nenustatoma, ETIAS centrinė sistema automatiškai išduoda kelionės leidimą pagal 36 straipsnį ir apie tai praneša prašytojui pagal 38 straipsnį.

2.   Jeigu atliekant 20 straipsnio 2–5 dalyse nustatytą automatizuotą tvarkymą nustatoma viena arba kelios atitiktys, prašymas tvarkomas laikantis 22 straipsnyje nustatytos tvarkos.

3.   Tais atvejais, kai atliekant 22 straipsnyje nustatytą patikrą patvirtinama, kad prašymo byloje užregistruoti duomenys atitinka duomenis, dėl kurių nustatoma atitiktis atliekant automatizuotą tvarkymą pagal 20 straipsnio 2–5 dalis, arba kai atlikus tokią patikrą lieka abejonių dėl prašytojo tapatybės, prašymas tvarkomas laikantis 26 straipsnyje nustatytos tvarkos.

4.   Tais atvejais, kai atliekant automatizuotą tvarkymą pagal 20 straipsnio 3 dalį nustatoma, kad prašytojas į kurį nors iš 17 straipsnio 4 dalyje išvardytų klausimų atsakė teigiamai, ir jei nenustatoma kitos atitikties, prašymas nusiunčiamas atsakingos valstybės narės ETIAS nacionaliniam padaliniui, kad būtų tvarkomas rankiniu būdu, kaip išdėstyta 26 straipsnyje.

22 straipsnis

ETIAS centrinio padalinio vykdomas tikrinimas

1.   Jeigu atliekant automatizuotą tvarkymą pagal 20 straipsnio 2–5 dalis nustatoma viena arba kelios atitiktys, ETIAS centrinė sistema automatiškai kreipiasi į ETIAS centrinį padalinį.

2.   Kai kreipiamasi į ETIAS centrinį padalinį, jam suteikiama prieiga prie prašymo bylos ir net kurios susietos (-ų) prašymo bylos (-ų), taip pat prie visų atitikčių, nustatytų atliekant automatizuotą tvarkymą pagal 20 straipsnio 2–5 dalis, ir prie informacijos, kurią nustatė ETIAS centrinė sistema pagal 20 straipsnio 7 ir 8 dalis.

3.   ETIAS centrinis padalinys patikrina, ar prašymo byloje užregistruoti duomenys atitinka vieną ar daugiau:

a)

33 straipsnyje nurodytus konkrečios rizikos rodiklius;

b)

duomenis, esančius ETIAS centrinėje sistemoje, įskaitant 34 straipsnyje nurodytą ETIAS stebėjimo sąrašą;

c)

duomenis, esančius vienoje iš ES informacinių sistemų, į kurias kreipiamasi;

d)

Europolo duomenis;

e)

duomenis, esančius Interpolo SLTD arba TDAWN duomenų bazėse.

4.   Jei duomenys nesutampa ir jei atliekant automatizuotą tvarkymą pagal 20 straipsnio 2–5 dalis kitų atitikčių nenustatoma, ETIAS centrinis padalinys ištrina klaidingą atitiktį iš prašymo bylos, o ETIAS centrinė sistema pagal 36 straipsnį automatiškai išduoda kelionės leidimą.

5.   Jei duomenys sutampa su prašytojo duomenimis arba jeigu lieka abejonių dėl prašytojo tapatybės, prašymas tvarkomas rankiniu būdu laikantis 26 straipsnyje nustatytos tvarkos.

6.   ETIAS centrinis padalinys užbaigia tvarkymą rankiniu būdu ne vėliau kaip per 12 valandų nuo prašymo bylos gavimo.

23 straipsnis

SIS tikslų rėmimas

1.   4 straipsnio e punkto tikslais ETIAS centrinė sistema 17 straipsnio 2 dalies a, b ir d punktuose nurodytus atitinkamus duomenis palygina su į SIS įtrauktais duomenimis, kad nustatytų, ar dėl prašytojo nėra paskelbtas vienas iš šių perspėjimų:

a)

perspėjimas apie dingusius asmenis;

b)

perspėjimas apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui;

c)

perspėjimas apie asmenis dėl atsargių patikrinimų arba konkrečių patikrinimų.

2.   Jei atliekant 1 dalyje nurodytą palyginimą nustatoma viena arba kelios atitiktys, ETIAS centrinė sistema nusiunčia automatinį pranešimą ETIAS centriniam padaliniui. ETIAS centrinis padalinys patikrina, ar prašytojo asmens duomenys atitinka perspėjime pateiktus asmens duomenis, dėl kurių nustatyta ta atitiktis, ir, jei toks atitikimas patvirtinamas, ETIAS centrinė sistema nusiunčia automatinį pranešimą perspėjimą įvedusios valstybės narės SIRENE biurui. Atitinkamas SIRENE biuras toliau tikrina, ar prašytojo asmens duomenys atitinka perspėjime pateiktus asmens duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis, ir imasi atitinkamų tolesnių veiksmų.

ETIAS centrinė sistema taip pat nusiunčia automatinį pranešimą valstybės narės, kuri įvedė perspėjimą, dėl kurio SIS nustatyta atitiktis atliekant 20 straipsnyje nurodytą automatizuotą tvarkymą, SIRENE biurui, jeigu ETIAS centriniam padaliniui atlikus 22 straipsnyje nurodytą patikrą dėl to perspėjimo buvo atliekamas prašymo tvarkymas rankiniu būdu pagal 26 straipsnį.

3.   Perspėjimą įvedusios valstybės narės SIRENE biurui pateiktame pranešime pateikiami šie duomenys:

a)

pavardė (-ės), vardas (-ai) ir, jeigu turima, kiti vardai;

b)

gimimo vieta ir data;

c)

lytis;

d)

pilietybė ir, jei turima, kitos pilietybės;

e)

pirmos numatomo buvimo vietos valstybė narė ir, jei turima – pirmos numatomo buvimo vietos adresas;

f)

prašytojo namų adresas arba, jei tokio nėra, jo gyvenamosios vietos miestas ir šalis;

g)

informacija apie kelionės leidimo statusą, nurodant, ar kelionės leidimas buvo išduotas, buvo atsisakyta jį išduoti, arba prašymas tvarkomas rankiniu būdu pagal 26 straipsnį;

h)

nuoroda į pagal 1 ir 2 dalis nustatytą (-as) bet kurią (-ias) atitiktį (-is), įskaitant atitikties nustatymo datą ir laiką.

4.   ETIAS centrinė sistema papildo prašymo bylą nuoroda į atitiktį, nustatytą pagal 1 dalį.

24 straipsnis

Konkrečios taisyklės, taikomos Sąjungos piliečių ar kitų trečiųjų šalių piliečių, kurie pagal Sąjungos teisę naudojasi laisvo judėjimo teise, šeimos nariams

1.   2 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų trečiųjų šalių piliečių atveju kelionės leidimas, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte, suprantamas kaip sprendimas, priimtas pagal šį reglamentą, kuriame nurodoma, jog nėra faktinių prielaidų arba faktinėmis prielaidomis pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kiltų saugumo rizika arba didelė epidemijos rizika pagal Direktyvą 2004/38/EB.

2.   Kai 2 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas trečiosios šalies pilietis teikia prašymą dėl kelionės leidimo, taikomos šios konkrečios taisyklės:

a)

prašytojas neturi atsakyti į klausimą, nurodytą 17 straipsnio 4 dalies c punkte;

b)

neimamas 18 straipsnyje nurodytas mokestis.

3.   Tvarkydama 2 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyto trečiosios šalies piliečio prašymą dėl kelionės leidimo, ETIAS centrinė sistema netikrina, ar:

a)

apie prašytoją šiuo metu pranešama kaip apie užsibuvusį asmenį, arba, ar atlikus paiešką AIS nustatyta, kad ir anksčiau apie prašytoją buvo pranešta kaip apie užsibuvusį asmenį, kaip nurodyta 20 straipsnio 2 dalies g punkte;

b)

prašytojas atitinka asmenį, kurio duomenys yra užregistruoti sistemoje Eurodac, kaip nurodyta 20 straipsnio 2 dalies k punkte.

Konkrečios rizikos rodikliai, grindžiami nelegalios imigracijos rizika, nustatyti pagal 33 straipsnį, netaikomi.

4.   Prašymo dėl kelionės leidimo neatsisakoma patenkinti remiantis nelegalios imigracijos rizika, kaip nurodyta 37 straipsnio 1 dalies c punkte.

5.   Jei atliekant automatizuotą tvarkymą pagal 20 straipsnį nustatoma atitiktis, atitinkanti atsisakymą leisti atvykti ir būti šalyje, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 (39) 24 straipsnyje, ETIAS nacionalinis padalinys patikrina sprendimo, kuriuo remiantis šis perspėjimas buvo įvestas į SIS, pagrindą. Jei šis pagrindas yra susijęs su nelegalios imigracijos rizika, vertinant prašymą į šį perspėjimą neatsižvelgiama. ETIAS nacionalinis padalinys laikosi Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 25 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

6.   Taip pat taikomos šios taisyklės:

a)

38 straipsnio 1 dalyje nurodytame pranešime prašytojui pateikiama informacija apie tai, kad kirsdamas išorės sieną jis turi galėti įrodyti, kad yra piliečio, kuris naudojasi laisvo judėjimo teise, šeimos narys, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte; į tokią informaciją taip pat įtraukiamas priminimas, kad piliečio, kuris naudojasi laisvo judėjimo teise, šeimos narys, turintis kelionės leidimą, turi teisę atvykti tik tuo atveju, jeigu tas šeimos narys lydi Sąjungos pilietį arba kitos trečiosios šalies pilietį, kuris naudojasi laisvo judėjimo teise, arba vyksta kartu su juo;

b)

37 straipsnio 3 dalyje nurodytas skundas pateikiamas pagal Direktyvą 2004/38/EB;

c)

prašymo bylos saugojimo laikotarpis, nurodytas 54 straipsnio 1 dalyje, yra:

i)

kelionės leidimo galiojimo laikotarpis;

ii)

penkeri metai nuo paskutinio sprendimo atsisakyti išduoti, panaikinti arba atšaukti kelionės leidimą pagal 37, 40 ir 41 straipsnius. Jeigu duomenys, kurie yra įtraukti į įrašą, bylą arba perspėjimą, užregistruotus vienoje iš ES informacinių sistemų, Europolo duomenys, Interpolo SLTD arba TDAWN duomenų bazėse ar ETIAS stebėjimo sąraše esantys duomenys, arba į ETIAS patikros taisykles įtraukti duomenys, kurių pagrindu priimtas toks sprendimas, ištrinami nepasibaigus minėtam penkerių metų laikotarpiui, prašymo byla ištrinama per septynias dienas nuo duomenų tame įraše, byloje arba perspėjime ištrynimo datos. Tuo tikslu ETIAS centrinė sistema reguliariai ir automatiškai tikrina, ar vis dar tenkinamos šiame punkte nurodytos prašymų bylų saugojimo sąlygos. Jeigu jos nebetenkinamos, ji automatizuotai ištrina atitinkamą prašymo bylą.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pateikti naują prašymą pasibaigus ETIAS kelionės leidimo galiojimo laikotarpiui, prašymo byla gali būti saugoma ETIAS centrinėje sistemoje papildomą ne ilgesnį kaip trejų metų laikotarpį po to, kai kelionės leidimo galiojimo laikotarpis baigėsi, ir tik tuo atveju, jeigu gavęs prašymą dėl sutikimo prašytojas savanoriškai ir aiškiai davė sutikimą pateikdamas elektroniniu būdu pasirašytą deklaraciją. Prašymai duoti sutikimą pateikiami tokiu būdu, kad jie būtų aiškiai atskirti nuo kitų klausimų, pateikiami suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 7 straipsnyje.

Reikalaujama duoti sutikimą po automatinio informacijos suteikimo pagal 15 straipsnio 2 dalį. Automatiškai suteikiamoje informacijoje prašytojui primenama apie duomenų saugojimo tikslą remiantis 71 straipsnio o punkte nurodyta informacija.

IV SKYRIUS

ETIAS NACIONALINIŲ PADALINIŲ VYKDOMAS PRAŠYMŲ TIKRINIMAS

25 straipsnis

Atsakinga valstybė narė

1.   Už 26 straipsnyje nurodytą prašymų tvarkymą rankiniu būdu atsakinga valstybė narė (toliau – atsakinga valstybė narė) ETIAS centrinėje sistemoje nustatoma taip:

a)

jeigu nustatoma, kad duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis pagal 20 straipsnį, įvedė ar pateikė tik viena valstybė narė, ta valstybė narė yra atsakinga valstybė narė;

b)

jeigu nustatoma, kad duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis pagal 20 straipsnį, įvedė ar pateikė kelios valstybės narės, atsakinga valstybė narė yra:

i)

valstybė narė, kurį įvedė ar pateikė naujausius duomenis, susijusius su perspėjimu, kaip nurodyta 20 straipsnio 2 dalies d punkte, arba

ii)

jeigu jokie iš tų duomenų nėra perspėjimas, kaip nurodyta 20 straipsnio 2 dalies d punkte, ta valstybė narė, kuri įvedė ar pateikė naujausius duomenis, susijusius su perspėjimu, kaip nurodyta 20 straipsnio 2 dalies c punkte, arba

iii)

jeigu jokie iš tų duomenų nėra perspėjimas, kaip nurodyta 20 straipsnio 2 dalies c arba d punkte, ta valstybė narė, kuri įvedė ar pateikė naujausius duomenis, susijusius su perspėjimu, kaip nurodyta 20 straipsnio 2 dalies a punkte;

c)

jeigu nustatoma, kad duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis pagal 20 straipsnį, įvedė ar pateikė kelios valstybės narės, tačiau jokie iš tų duomenų nėra perspėjimas, kaip nurodyta 20 straipsnio 2 dalies a, c ar d punkte, atsakinga valstybė narė yra ta valstybė narė, kuri įvedė ar pateikė naujausius duomenis.

Pirmos pastraipos a ir c punktų tikslais nustatant atsakingą valstybę narę į atitiktis, nustatytas dėl duomenų, kuriuos įvedė ar pateikė ne valstybės narės, neatsižvelgiama. Jeigu prašymo tvarkymas rankiniu būdu nepradedamas vykdyti dėl duomenų, kuriuos įvedė ar pateikė valstybės narės, atsakinga valstybė narė yra pirmos numatomo buvimo vietos valstybė narė.

2.   ETIAS centrinė sistema prašymo byloje nurodo atsakingą valstybę narę. Jeigu ETIAS centrinė sistema negali nustatyti atsakingos valstybės narės kaip nurodyta 1 dalyje, ją nustato ETIAS centrinis padalinys.

26 straipsnis

ETIAS nacionalinių padalinių vykdomas prašymų tvarkymas rankiniu būdu

1.   Jeigu atliekant 20 straipsnio 2–5 dalyse nustatytą automatizuotą tvarkymą nustatoma viena arba kelios atitiktys, prašymą rankiniu būdu tvarko atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys. Tas ETIAS nacionalinis padalinys turi prieigą prie prašymo bylos ir bet kurios (-ių) susietos (-ų) prašymo bylos (-ų), taip pat prie visų atitikčių, nustatytų atliekant 20 straipsnio 2–5 dalyse nustatytą automatizuotą tvarkymą. ETIAS centrinis padalinys informuoja atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinį padalinį, ar nustatyta, kad viena arba kelios kitos valstybės narės arba Europolas yra įvedę arba pateikę duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis pagal 20 straipsnio 2 arba 4 dalį. Jeigu nustatyta, kad viena ar kelios valstybės narės yra įvedusios arba pateikusios duomenis, dėl kurių nustatyta tokia atitiktis, ETIAS centrinis padalinys taip pat nurodo, kurios valstybės narės tai yra padariusios.

2.   Atlikęs prašymo tvarkymą rankiniu būdu, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys:

a)

išduoda kelionės leidimą arba

b)

atsisako išduoti kelionės leidimą.

3.   Jeigu atliekant 20 straipsnio 2 dalyje nustatytą automatizuotą tvarkymą nustatoma atitiktis, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys:

a)

atsisako išduoti kelionės leidimą, jeigu atitiktis atitinka vieną arba kelias iš 20 straipsnio 2 dalies a ir с punktuose nurodytų patikrų;

b)

įvertina saugumo arba nelegalios imigracijos riziką ir priima sprendimą išduoti kelionės leidimą arba atsisakyti jį išduoti, jeigu atitiktis atitinka vieną arba kelias iš 20 straipsnio 2 dalies b ir d–m punktuose nurodytų patikrų.

4.   Jeigu atliekant automatizuotą tvarkymą pagal 20 straipsnio 3 dalį nustatoma, kad prašytojas į vieną iš 17 straipsnio 4 dalyje nurodytų klausimų atsakė teigiamai, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys įvertina saugumo arba nelegalios imigracijos riziką ir priima sprendimą išduoti kelionės leidimą arba atsisakyti jį išduoti.

5.   Jeigu atliekant automatizuotą tvarkymą pagal 20 straipsnio 4 dalį nustatoma atitiktis, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys įvertina saugumo riziką ir priima sprendimą išduoti kelionės leidimą arba atsisakyti jį išduoti.

6.   Jeigu atliekant automatizuotą tvarkymą pagal 20 straipsnio 5 dalį nustatoma atitiktis, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys įvertina saugumo, nelegalios imigracijos riziką arba didelę epidemijos riziką ir priima sprendimą išduoti kelionės leidimą arba atsisakyti jį išduoti. Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys jokiomis aplinkybėmis negali priimti sprendimo automatiškai, remdamasis atitiktimi, pagrįsta konkrečios rizikos rodikliais. Visais atvejais atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys atlieka individualų saugumo, nelegalios imigracijos rizikos ir didelės epidemijos rizikos vertinimą.

7.   ETIAS informacinėje sistemoje saugomi įrašai apie visas duomenų tvarkymo operacijas, kurias vykdydamas vertinimus pagal šį straipsnį atlieka atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys arba valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi pagal 28 straipsnį, ETIAS nacionaliniai padaliniai. Tie įrašai sukuriami ir į prašymo bylą įvedami automatiškai. Juose turi būti nurodoma kiekvienos operacijos data ir laikas, atliekant paiešką kitose ES informacinėse sistemose naudoti duomenys, su nustatyta atitiktimi susiję duomenys ir rizikos vertinimą atlikusių darbuotojų duomenys.

Saugumo, nelegalios imigracijos rizikos arba didelės epidemijos rizikos įvertinimo rezultatus ir sprendimo išduoti kelionės leidimą arba atsisakyti jį išduoti pagrindimą prašymo byloje užregistruoja darbuotojas, kuris atliko rizikos vertinimą.

27 straipsnis

Prašymas, kad prašytojas pateiktų papildomos informacijos arba dokumentus

1.   Jeigu atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys mano, kad prašytojo prašymo formoje pateiktos informacijos nepakanka, kad jis galėtų priimti sprendimą išduoti kelionės leidimą arba atsisakyti jį išduoti, jis gali prašyti prašytojo pateikti papildomos informacijos arba dokumentus. Gavęs valstybės narės, su kuria konsultuojamasi pagal 28 straipsnį, prašymą, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys paprašo pateikti papildomos informacijos arba dokumentus.

2.   Apie prašymą pateikti papildomos informacijos arba dokumentus pranešama naudojantis 6 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyta el. pašto paslauga prašymo byloje nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu. Prašyme pateikti papildomos informacijos arba dokumentus aiškiai nurodoma informacija arba dokumentai, kuriuos prašytojo prašoma pateikti, taip pat pateikiamas kalbų, kuriomis informacija arba dokumentai gali būti pateikti, sąrašas. Į tą sąrašą turėtų būti įtraukta bent anglų, prancūzų arba vokiečių kalba, nebent į jį būtų įtraukta trečiosios šalies, kurios pilietybę prašytojas yra nurodęs turintis, valstybinė kalba. Kai prašoma pateikti papildomus dokumentus, taip pat prašoma pateikti dokumentų originalo elektroninę kopiją. Prašytojas pateikia papildomą informaciją arba dokumentus tiesiogiai atsakingos valstybės narės ETIAS nacionaliniam padaliniui naudodamasis 6 straipsnio 2 dalies g punkte nurodyta saugios paskyros paslauga, per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Tokią informacija arba dokumentus prašytojas pateikia viena iš prašyme nurodytų kalbų. Nereikalaujama, kad prašytojas pateiktų oficialų vertimą. Gali būti prašoma tik tos papildomos informacijos arba dokumentų, kurie būtini ETIAS prašymui įvertinti.

3.   Prašymo pateikti papildomos informacijos arba dokumentus, kaip nurodyta 1 dalyje, tikslais atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys naudojasi iš anksto nustatytu galimybių sąrašu. Komisijai pagal 89 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi šio iš anksto nustatyto galimybių sąrašo turinys ir forma.

4.   Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kraštutiniu atveju ir tik užbaigus papildomos informacijos ar dokumentų tvarkymą, kai lieka rimtų abejonių dėl prašytojo pateiktos informacijos arba dokumentų, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys gali pakviesti prašytoją į pokalbį jo gyvenamosios vietos šalyje esančiame konsulate, kuris yra arčiausiai prašytojo gyvenamosios vietos. Išimtiniu atveju ir kai tai atitinka prašytojo interesus, pokalbis gali vykti kitoje šalyje, nei prašytojo gyvenamosios vietos šalis, esančiame konsulate.

Jeigu atstumas nuo prašytojo gyvenamosios vietos iki artimiausio konsulato yra didesnis nei 500 km, prašytojui pasiūloma galimybė pokalbį surengti naudojantis nuotolinėmis garso ir vaizdo ryšio priemonėmis. Jeigu atstumas yra mažesnis nei 500 km, prašytojas ir atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys gali kartu susitarti naudoti tokias garso ir vaizdo ryšio priemones. Kai naudojamos tokios garso ir vaizdo ryšio priemonės, pokalbį veda atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys arba, išimtiniu atveju, vienas iš tos valstybės narės konsulatų. Nuotolinėmis garso ir vaizdo ryšio priemonėmis užtikrinamas tinkamas saugumo ir konfidencialumo lygis.

Prašymo surengti pokalbį priežastis užregistruojama prašymo byloje.

5.   Komisija įgyvendinimo aktais nustato 4 dalyje nurodytoms garso ir vaizdo ryšio priemonėms taikomus reikalavimus, be kita ko, dėl duomenų apsaugos, saugumo ir konfidencialumo taisyklių, taip pat taisykles dėl tų priemonių bandymų, atrankos ir naudojimo.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.   Kvietimą į pokalbį prašytojui pateikia atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys, naudodamasis 6 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyta el. pašto paslauga prašymo byloje nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu. Kvietimas į pokalbį pateikiamas per 72 valandas nuo prašytojo papildomos informacijos arba dokumentų pateikimo pagal šio straipsnio 2 dalį. Į kvietimą į pokalbį įtraukiama informacija apie kvietimą pateikusią valstybę narę, šio straipsnio 4 dalyje nurodytas galimybes ir atitinkami kontaktiniai duomenys. Prašytojas kuo skubiau ir ne vėliau kaip per penkias dienas nuo kvietimo į pokalbį pateikimo dienos susisiekia su atsakingos valstybės narės ETIAS nacionaliniu padaliniu arba konsulatu, kad susitartų dėl abipusiai patogios pokalbio, datos ir laiko, taip pat dėl to, ar pokalbis bus vykdomas nuotoliniu būdu. Pokalbis turi įvykti per 10 dienų nuo pranešimo apie kvietimą pateikimo dienos.

ETIAS centrinė sistema informaciją apie kvietimą į pokalbį užregistruoja prašymo byloje.

7.   Jei, gavęs kvietimą į pokalbį, prašytojas neatvyksta į pokalbį, kaip numatyta šio straipsnio 6 dalyje, prašymas atmetamas pagal 37 straipsnio 1 dalies g punktą. Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys nedelsdamas informuoja prašytoją.

8.   4 dalyje nurodyto pokalbio tikslais atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys nurodo pokalbį vedančiam pareigūnui klausimus, kuriuos pokalbį vedantis pareigūnas turi užduoti. Tie klausimai turi būti susiję su priežastimis, dėl kurių buvo paprašyta pokalbio.

Pokalbis naudojant nuotolines garso ir vaizdo ryšio priemones vykdomas atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinio padalinio, kuris paprašė pokalbio, vartojama kalba arba to padalinio pasirinkta kalba, kuria turi būti pateikiama papildoma informacija arba dokumentai.

Konsulate surengtas pokalbis vykdomas trečiosios šalies, kurioje yra konsulatas, valstybine kalba arba kita kalba, dėl kurios vartojimo susitaria prašytojas ir konsulatas.

Pokalbiui pasibaigus, pokalbį vedantis pareigūnas parengia nuomonę, kuria pagrindžiamos jo rekomendacijos.

Užduoti klausimai ir nuomonė įtraukiami į formą, kuri turi būti užregistruota prašymo byloje tą pačią dieną, kurią įvyko pokalbis.

9.   Prašytojui pateikus papildomą informaciją arba dokumentus pagal 2 dalį, ETIAS centrinė sistema tą informaciją arba dokumentus užregistruoja ir saugo prašymo byloje. Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys prašymo bylą papildo pokalbio pagal 6 dalį metu pateikta papildoma informacija arba dokumentais.

Su pokalbiui naudojama forma ir prašymo byloje užregistruota papildoma informacija arba dokumentais galima susipažinti tik prašymo įvertinimo ir sprendimo dėl jo priėmimo tikslais, taip pat skundų pateikimo tvarkos valdymo ir to paties prašytojo pateikto naujo prašymo tvarkymo tikslais.

10.   Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys atnaujina prašymo tikrinimą, kai prašytojas pateikia papildomos informacijos arba dokumentus arba, kai taikytina, nuo pokalbio dienos.

28 straipsnis

Konsultacijos su kitomis valstybėmis narėmis

1.   Jeigu, atlikus patikrą pagal 22 straipsnį, nustatoma, kad duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis pagal 20 straipsnio 7 dalį, įvedė ar pateikė viena arba kelios valstybės narės, ETIAS centrinis padalinys apie tai praneša atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) ETIAS nacionaliniam padaliniui, taip inicijuodamas jų ir atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinio padalinio konsultacijų procesą.

2.   Valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi, ETIAS nacionaliniai padaliniai gali susipažinti su prašymo bylomis.

3.   Valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi, ETIAS nacionaliniai padaliniai:

a)

pateikia pagrįstą teigiamą nuomonę dėl prašymo arba

b)

pateikia pagrįstą neigiamą nuomonę dėl prašymo.

Valstybės narės, su kuria konsultuojamasi, ETIAS nacionalinis padalinys teigiamą arba neigiamą nuomonę užregistruoja prašymo byloje.

4.   Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys taip pat gali konsultuotis su vienos arba kelių valstybių narių ETIAS nacionaliniais padaliniais, gavęs prašytojo atsakymą į prašymą pateikti papildomos informacijos. Jeigu tokios papildomos informacijos buvo paprašyta valstybės narės, su kuria konsultuojamasi, vardu pagal 27 straipsnio 1 dalį, gavęs prašytojo atsakymą į tą prašymą pateikti papildomos informacijos, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys konsultuojasi su valstybės narės, su kuria buvo konsultuojamasi, ETIAS nacionaliniu padaliniu. Tokiais atvejais valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi, ETIAS nacionaliniai padaliniai taip pat turi prieigą prie atitinkamos papildomos informacijos arba dokumentų, kuriuos pateikė prašytojas, gavęs atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinio padalinio prašymą dėl klausimo, dėl kurio su jomis konsultuojamasi. Jeigu konsultuojamasi su keliomis valstybėmis narėmis, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys užtikrina veiklos koordinavimą.

5.   Valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi, ETIAS nacionaliniai padaliniai atsako per 60 valandų nuo pranešimo apie konsultaciją dienos. Jeigu neatsakoma iki nustatyto termino, tai laikoma teigiama nuomone dėl prašymo.

6.   Konsultacijų proceso metu prašymas dėl konsultacijos ir atsakymai į jį teikiami naudojantis 6 straipsnio 2 dalies m punkte nurodyta programine įranga ir pateikiami atsakingos valstybės narės ETIAS nacionaliniam padaliniui.

7.   Jeigu bent vienos valstybės narės, su kuriomis konsultuojamasi, ETIAS nacionalinis padalinys pateikia neigiamą nuomonę dėl prašymo, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys atsisako išduoti kelionės leidimą pagal 37 straipsnį. Ši dalis nedaro poveikio 44 straipsniui.

8.   Prireikus, kai kyla techninės problemos arba susidaro nenumatytos aplinkybės, ETIAS centrinis padalinys nustato atsakingą valstybę narę ir valstybes nares, su kuriomis turi būti konsultuojamasi, ir sudaro palankias sąlygas šiame straipsnyje nurodytoms valstybių narių konsultacijoms.

29 straipsnis

Europolo pareigos

1.   Jeigu nustatoma, kad duomenis, dėl kurių nustatyta atitiktis pagal šio reglamento 20 straipsnio 8 dalį, pateikė Europolas, ETIAS centrinis padalinys jam apie tai praneša, taip inicijuodamas Europolo ir atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinio padalinio konsultacijų procesą. Tokios konsultacijos vyksta pagal Reglamentą (ES) 2016/794, visų pirma jo IV skyrių.

2.   Jeigu konsultuojamasi su Europolu, ETIAS centrinis padalinys perduoda Europolui atitinkamus konsultacijoms reikalingus prašymo bylos duomenis ir duomenis apie atitiktį.

3.   Bet kuriuo atveju Europolas neturi prieigos prie asmens duomenų, susijusių su prašytojo išsilavinimu, kaip nurodyta 17 straipsnio 2 dalies h punkte.

4.   Jeigu konsultuojamasi pagal 1 dalį, Europolas pateikia pagrįsta nuomonę dėl prašymo. Europolo nuomonė pateikiama atsakingos valstybės narės ETIAS nacionaliniam padaliniui, kuris ją užregistruoja prašymo byloje.

5.   Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys gali konsultuotis su Europolu gavęs prašytojo atsakymą į prašymą pateikti papildomos informacijos. Tokiais atvejais ETIAS nacionalinis padalinys perduoda Europolui prašytojo pateiktą atitinkamą papildomą informaciją arba dokumentus, susijusius su prašymu dėl kelionės leidimo, dėl kurio konsultuojamasi su Europolu.

6.   Europolas atsako per 60 valandų nuo pranešimo apie konsultaciją dienos. Jeigu Europolas iki nustatyto termino neatsako, tai laikoma teigiama nuomone dėl prašymo.

7.   Konsultacijų proceso metu prašymas dėl konsultacijos ir atsakymai į jį teikiami naudojantis 6 straipsnio 2 dalies m punkte nurodyta programine įranga ir pateikiami atsakingos valstybės narės ETIAS nacionaliniam padaliniui.

8.   Jeigu Europolas pateikia neigiamą nuomonę dėl prašymo, o atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys nusprendžia išduoti kelionės leidimą, ETIAS nacionalinis padalinys pagrindžia savo sprendimą ir jo pagrindimą įrašo prašymo byloje.

9.   Prireikus, kai kyla techninės problemos arba susidaro nenumatytos aplinkybės, ETIAS centrinis padalinys nustato atsakingą valstybę narę ir sudaro palankias sąlygas šiame straipsnyje nurodytoms atsakingos valstybės narės ir Europolo konsultacijoms.

30 straipsnis

Pranešimo prašytojui pateikimo terminai

Per 96 valandas nuo prašymo, kuris yra priimtinas pagal 19 straipsnį, pateikimo prašytojas gauna pranešimą, kuriame nurodoma:

a)

ar jo kelionės leidimas išduotas, ar atsisakyta jį išduoti arba

b)

kad prašoma pateikti papildomos informacijos ar dokumentus ir kad prašytojas gali būti pakviestas į pokalbį, nurodant maksimalius nagrinėjimo terminus, taikomus pagal 32 straipsnio 2 dalį.

31 straipsnis

Tikrinimo priemonė

Komisija sukuria prašytojams skirtą tikrinimo priemonę, kad jie galėtų patikrinti savo prašymo statusą ir savo kelionės leidimo galiojimo trukmę ir statusą (galiojantis, atsisakytas išduoti, panaikintas arba atšauktas). Prieiga prie tos priemonės suteikiama viešoje interneto svetainėje arba per mobiliųjų įrenginių programėlę, kaip nurodyta 16 straipsnyje.

Komisija pagal 89 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl tikslesnio tikrinimo priemonės apibrėžimo.

32 straipsnis

Sprendimas dėl prašymo

1.   Sprendimai dėl prašymų priimami ne vėliau kaip per 96 valandas nuo prašymo, kuris yra priimtinas pagal 19 straipsnį, pateikimo.

2.   Išimtiniu atveju, kai pranešama apie prašymą pateikti papildomos informacijos arba dokumentus, ir kai prašytojas pakviečiamas į pokalbį, šio straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas pratęsiamas. Sprendimas dėl tokio prašymo priimamas ne vėliau kaip per 96 valandas po to, kai prašytojas pateikia papildomos informacijos arba dokumentus. Kai prašytojas pakviečiamas į pokalbį, kaip nurodyta 27 straipsnio 4 dalyje, sprendimas dėl prašymo priimamas ne vėliau, kaip per 48 valandas po pokalbio.

3.   Iki šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų terminų pabaigos priimamas sprendimas:

a)

išduoti kelionės leidimą pagal 36 straipsnį arba

b)

atsisakyti išduoti kelionės leidimą pagal 37 straipsnį.

V SKYRIUS

ETIAS PATIKROS TAISYKLĖS IR ETIAS STEBĖJIMO SĄRAŠAS

33 straipsnis

ETIAS patikros taisyklės

1.   ETIAS patikros taisyklės yra algoritmas, sudarantis galimybę atlikti profiliavimą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 4 punkte, palyginant duomenis pagal šio reglamento 20 straipsnį, užregistruotus ETIAS centrinės sistemos prašymo byloje, su konkrečios rizikos rodikliais, parengtais ETAIS centrinio padalinio pagal šio straipsnio 4 dalį, rodančiais saugumo, nelegalios imigracijos riziką arba didelę epidemijos riziką. ETIAS centrinis padalinys užregistruoja ETIAS patikros taisykles ETIAS centrinėje sistemoje.

2.   Komisija pagal 89 straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo tiksliau apibrėžiamos saugumo, nelegalios imigracijos rizika arba didelė epidemijos rizika, grindžiama:

a)

AIS sukaupta statistika, kuri rodo neįprastai didelį konkrečiai keliautojų grupei priklausančių užsibuvusių asmenų ir asmenų, kuriems atsisakyta leisti atvykti, skaičių;

b)

ETIAS pagal 84 straipsnį sukaupta statistika, kuri rodo neįprastai didelį atsisakymų išduoti kelionės leidimus dėl saugumo, nelegalios imigracijos rizikos arba didelės epidemijos rizikos, susijusios su konkrečia keliautojų grupe, skaičių;

c)

ETIAS pagal 84 straipsnį ir AIS sukaupta statistika, kuri rodo sąsajas tarp informacijos, surinktos iš prašymų formų, ir užsibuvusių keliautojų bei atsisakymų leisti atvykti skaičiaus;

d)

faktiniais ir įrodymais pagrįstais elementais grindžiama valstybių narių pateikta informacija apie tos valstybės narės nustatytus konkrečios saugumo rizikos rodiklius arba grėsmes;

e)

faktiniais ir įrodymais pagrįstais elementais grindžiama valstybių narių pateikta informacija apie neįprastai didelį konkrečiai keliautojų grupei priklausančių užsibuvusių asmenų ir asmenų, kuriems atsisakyta leisti atvykti, skaičių tose valstybėse narėse;

f)

valstybių narių pateikta informacija apie konkrečią didelę epidemijos riziką ir ECDC pateikta epidemiologinės stebėsenos informacija ir rizikos vertinimais bei PSO pranešimais apie ligos protrūkius.

3.   Komisija įgyvendinimo aktu nustato konkrečią riziką, kaip apibrėžta šiame reglamente ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytame deleguotajame akte, kuria grindžiami šio straipsnio 4 dalyje nurodyti konkrečios rizikos rodikliai. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Bent kas šešis mėnesius atliekama konkrečios rizikos rūšių peržiūra ir prireikus Komisija, laikydamasi 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima naują įgyvendinimo aktą.

4.   Remdamasis pagal 3 dalį nustatytomis konkrečiomis rizikomis, ETIAS centrinis padalinys nustato konkrečios rizikos rodiklių rinkinį, kuriuos sudaro duomenų kombinacija, įskaitant vieną arba kelis iš toliau išvardytų duomenų:

a)

amžiaus grupę, lytį, pilietybę;

b)

gyvenamosios vietos šalį ir miestą;

c)

išsilavinimą (pradinis, vidurinis, aukštasis ar jokio);

d)

dabartinę profesiją (profesinės veiklos grupę).

5.   Konkrečios rizikos rodikliai turi būti tiksliniai ir proporcingi. Jokiomis aplinkybėmis jie negali būti grindžiami tik asmens lytimi ar amžiumi. Be to, jokiomis aplinkybėmis jie neturėtų būti grindžiami informacija, susijusia su asmens odos spalva, rase, etnine arba socialine kilme, genetiniais požymiais, kalba, politinėmis ar kitomis pažiūromis, religija arba filosofiniais įsitikinimais, naryste profesinėje sąjungoje, priklausymu nacionalinei mažumai, nuosavybe, gimimo aplinkybėmis, negalia arba seksualine orientacija.

6.   Konkrečios rizikos rodiklius apibrėžia, nustato, ex ante vertina, įgyvendina, ex post vertina, peržiūri ir ištrina ETIAS centrinis padalinys, pasikonsultavęs su ETIAS patikros taryba.

34 straipsnis

ETIAS stebėjimo sąrašas

1.   ETIAS stebėjimo sąrašą sudaro duomenys, susiję su asmenimis, kurie įtariami įvykdę teroristinį nusikaltimą ar kitą sunkią nusikalstamą veiką arba dalyvavę juos įvykdant, arba su asmenimis, dėl kurių yra faktinių prielaidų arba pagrįstų bendro asmens įvertinimo rezultatais grindžiamų priežasčių manyti, kad jie įvykdys teroristinį nusikaltimą ar kitas sunkias nusikalstamas veikas. ETIAS stebėjimo sąrašas yra ETIAS centrinės sistemos dalis.

2.   ETIAS stebėjimo sąrašas sudaromas remiantis informacija, susijusia su teroristiniais nusikaltimais ar kitomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis.

3.   2 dalyje nurodytą informaciją į ETIAS stebėjimo sąrašą įtraukia Europolas, nedarant poveikio Reglamentui (ES) 2016/794, arba valstybės narės. Tiek Europolas, tiek atitinkama valstybė narė yra atsakingi už jų įvestus duomenis. ETIAS stebėjimo sąraše nurodoma kiekvieno Europolo arba valstybės narės įvesto duomenų elemento įvedimo data ir laikas.

4.   Remiantis 2 dalyje nurodyta informacija, ETIAS stebėjimo sąrašą sudaro duomenys, kuriuose nurodomas vienas arba daugiau šių elementų:

a)

pavardė;

b)

pavardė gimimo metu;

c)

gimimo data;

d)

kiti vardai (alias, pseudonimas (-ai), įprastinis (-iai) vardas (-ai));

e)

kelionės dokumentas (-ai) (kelionės dokumento (-ų) rūšis, numeris ir jį išdavusi valstybė);

f)

namų adresas;

g)

el. pašto adresas;

h)

telefono numeris;

i)

įmonės arba organizacijos pavadinimas, el. pašto adresas, pašto adresas, telefono numeris;

j)

IP adresas.

Atitinkamas įrašas, kurį sudaro bent vienas iš pirmiau išvardytų duomenų elementų, papildomas šiais duomenų elementais (jei žinomi): vardas (-ai), gimimo vieta, gimimo šalis, lytis ir tautybė.

35 straipsnis

Įsipareigojimai ir užduotys, susiję su ETIAS stebėjimo sąrašu

1.   Prieš įvesdami duomenis į ETIAS stebėjimo sąrašą, Europolas arba valstybė narė:

a)

nustato, ar informacija yra tinkama, tiksli ir pakankami svarbi, kad būtų įtraukta į ETIAS stebėjimo sąrašą;

b)

įvertina galimą duomenų poveikį rankiniu būdu tvarkomų prašymų santykiui;

c)

patikrina, ar duomenys atitinka perspėjimą, įvestą į SIS.

2.   „eu-LISA“ sukuria konkrečią priemonę, skirtą įvertinimui pagal 1 dalies b punktą.

3.   Jeigu patikrinus pagal 1 dalies c punktą paaiškėja, kad duomenys atitinka perspėjimą, įvestą į SIS, jie neįvedami į ETIAS stebėjimo sąrašą. Jei tenkinamos sąlygos naudoti duomenis perspėjimui įvesti į SIS, pirmenybė teikiama perspėjimo įvedimui į SIS.

4.   Valstybės narės ir Europolas yra atsakingi už 34 straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų, kuriuos jie įveda į ETIAS stebėjimo sąrašą, tikslumą ir jų nuolatinį atnaujinimą.

5.   Europolas reguliariai ir bent kartą per metus peržiūri ir patikrina į ETIAS stebėjimo sąrašą įvestų duomenų elementų aktualų tikslumą. Valstybės narės taip pat reguliariai ir bent kartą per metus peržiūri ir patikrina į ETIAS stebėjimo sąrašą savo įvestų duomenų aktualų tikslumą. Europolas ir valstybės narės parengia ir įgyvendina bendrą procedūrą, skirtą užtikrinti savo pareigų pagal šią dalį įvykdymą.

6.   Atlikus peržiūrą, valstybės narės ir Europolas pašalina duomenų elementus iš ETIAS stebėjimo sąrašo, jeigu įrodoma, kad nebeliko priežasčių, dėl kurių jie buvo įvesti, arba duomenų elementai yra nebeaktualūs ar pasenę.

7.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų ETIAS stebėjimo sąrašo ir vertinimo priemonės techninį parengimą ir prieglobą suteikia „eu-LISA“. Komisija įgyvendinimo aktais nustato ETIAS stebėjimo sąrašo ir tos vertinimo priemonės technines specifikacijas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

VI SKYRIUS

KELIONĖS LEIDIMO IŠDAVIMAS, ATSISAKYMAS JĮ IŠDUOTI, PANAIKINIMAS ARBA ATŠAUKIMAS

36 straipsnis

Kelionės leidimo išdavimas

1.   Jeigu patikrinus prašymą III, IV ir V skyriuose nustatyta tvarka paaiškėja, kad nėra faktinių prielaidų arba faktinėmis prielaidomis grindžiamų pagrįstų priežasčių daryti išvadą, kad dėl asmens buvimo valstybių narių teritorijoje kyla saugumo, nelegalios imigracijos rizika arba didelė epidemijos rizika, ETIAS centrinė sistema arba atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys išduoda kelionės leidimą.

2.   Kai kyla abejonių dėl to, ar yra pakankamų priežasčių atsisakyti išduoti kelionės leidimą, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys turi turėti galimybę, be kita ko, surengus pokalbį, išduoti kelionės leidimą su žyma, rekomenduojančia sienos apsaugos institucijoms atlikti antros linijos patikrinimą.

Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys taip pat gali tokią žymą pridėti valstybės narės, su kuria konsultuojamasi, prašymu. Tokia žyma turi būti matoma tik sienos apsaugos institucijoms.

Žyma automatiškai panaikinama, kai tik sienos apsaugos institucijoms atlieka patikrinimą ir įveda įrašą apie atvykimą į AIS.

3.   Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys turi galimybę pridėti žymą, nurodančią sienos apsaugos institucijoms ir kitoms prieigą prie ETIAS centrinės sistemos duomenų turinčioms institucijoms, kad nagrinėjant prašymą nustatyta konkreti atitiktis buvo įvertinta ir buvo nustatyta, kad ji klaidinga, arba kad atliekant tvarkymą rankiniu būdu nustatyta, kad nėra priežasčių atsisakyti išduoti kelionės leidimą.

4.   Komisija pagal 89 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tinkamos apsaugos priemonės nustatant taisykles ir procedūras, kuriomis būtų išvengta prieštaravimų su kitose informacinėse sistemose pateiktais perspėjimais, ir apibrėžiamos žymėjimo sąlygos, kriterijai ir trukmė pagal šį reglamentą.

5.   Kelionės leidimas galioja trejus metus arba iki teikiant prašymą užregistruoto kelionės dokumento galiojimo pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė, ir galioja valstybių narių teritorijoje.

6.   Kelionės leidimas savaime nesuteikia teisės atvykti arba būti šalyje.

37 straipsnis

Atsisakymas išduoti kelionės leidimą

1.   Kelionės leidimą išduoti atsisakoma, jeigu prašytojas:

a)

naudojosi kelionės dokumentu, apie kurį SIS pranešta, kaip apie pamestą, pavogtą, pasisavintą arba paskelbtą negaliojančiu;

b)

kelia saugumo riziką;

c)

kelia nelegalios imigracijos riziką;

d)

kelia didelę epidemijos riziką;

e)

yra asmuo, dėl kurio į SIS buvo įvestas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti šalyje;

f)

neatsako į prašymą pateikti papildomos informacijos arba dokumentus iki 27 straipsnyje nurodyto termino;

g)

neatvyksta į 27 straipsnio 4 dalyje nurodytą pokalbį.

2.   Kelionės leidimą išduoti taip pat atsisakoma, jeigu prašymo pateikimo metu yra pagrįstų ir rimtų abejonių dėl duomenų autentiškumo, prašytojo padarytų pareiškimų patikimumo, prašytojo pateiktų patvirtinamųjų dokumentų arba jų turinio tikrumo.

3.   Prašytojai, kuriems atsisakyta išduoti kelionės leidimą, turi teisę apskųsti tokį sprendimą. Skundai nagrinėjami valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys teikia prašytojams informaciją apie skundų pateikimo tvarką. Informacija teikiama viena iš Reglamento (EB) Nr. 539/2001 II priede išvardytų šalių, kurios pilietis prašytojas yra, valstybinių kalbų.

4.   Jeigu anksčiau buvo atsisakyta išduoti kelionės leidimą, neturi būti automatiškai atsisakoma nagrinėti naujo prašymo. Naujas prašymas vertinamas remiantis visa turima informacija.

38 straipsnis

Pranešimas apie kelionės leidimo išdavimą arba atsisakymą jį išduoti

1.   Jeigu kelionės leidimas išduodamas, per el. pašto paslaugą prašytojas nedelsiant gauna pranešimą, kuriame, be kita ko:

a)

aiškiai nurodoma, kad kelionės leidimas išduotas, ir nurodomas prašymo dėl kelionės leidimo numeris;

b)

nurodomos kelionės leidimo galiojimo pradžios ir pabaigos datos;

c)

aiškiai nurodoma, kad atvykęs prašytojas turės pateikti tą patį kelionės dokumentą, kuris nurodytas prašymo formoje, ir kad po bet kokio kelionės dokumento pasikeitimo reikės pateikti naują prašymą dėl kelionės leidimo;

d)

primenamos Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnyje nustatytos atvykimo sąlygos ir tai, kad trumpalaikis buvimas galimas tik laikotarpiu, kurio trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

e)

primenama, kad vien kelionės leidimo turėjimas savaime nesuteikia teisės atvykti;

f)

primenama, kad sienos apsaugos institucijos, siekdamos patikrinti, ar tenkinamos atvykimo ir buvimo sąlygos, prie išorės sienų gali pareikalauti patvirtinamųjų dokumentų;

g)

primenama, kad galiojančio kelionės leidimo turėjimas yra viena iš buvimo sąlygų, kuri turi būti tenkinama visą trumpalaikio buvimo valstybių narių teritorijoje laikotarpį;

h)

pateikiama nuoroda į Reglamento (ES) 2017/2226 13 straipsnyje nurodytą saityno paslaugą, sudarančią galimybę trečiųjų šalių piliečiams bet kuriuo metu patikrinti likusį leidžiamo buvimo laiką;

i)

kai taikytina, nurodomos valstybė (-ės) narė (-ės), į kurią (-as) prašytojui leista keliauti;

j)

pateikiama nuoroda į ETIAS viešą interneto svetainę, kurioje pateikta informacija apie tai, kad prašytojas gali prašyti atšaukti kelionės leidimą, kad kelionės leidimas gali būti atšauktas, jeigu nebetenkinamos jo išdavimo sąlygos, ir galimybė jį panaikinti, jeigu paaiškėja, kad leidimo išdavimo metu nebuvo tenkinamos jo išdavimo sąlygos;

k)

pateikiama informacija apie naudojimosi teisėmis pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 13–16 straipsnius ir Reglamento (ES) 2016/679 15–18 straipsnius tvarką; Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros duomenų apsaugos pareigūno, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir pirmos numatomo buvimo vietos valstybės narės, kurioje ETIAS centrinė sistema išdavė kelionės leidimą, nacionalinės priežiūros institucijos arba atsakingos valstybės narės, kurioje ETIAS nacionalinis padalinys išdavė kelionės leidimą, kontaktiniai duomenys.

2.   Jeigu atsisakoma išduoti kelionės leidimą, per el. pašto paslaugą prašytojas nedelsiant gauna pranešimą, kuriame, be kita ko:

a)

aiškiai nurodoma, kad kelionės leidimą atsisakyta išduoti, ir nurodomas prašymo dėl kelionės leidimo numeris;

b)

nurodomas atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys, kuris atsisakė išduoti kelionės leidimą, ir jo adresas;

c)

nurodoma (-os) priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) atsisakyta išduoti kelionės leidimą, nurodant taikytinas priežastis iš 37 straipsnio 1 ir 2 dalyse pateikto sąrašo, sudarant prašytojui galimybę pateikti skundą;

d)

pateikiama informacija apie teisę pateikti skundą ir šio pateikimo terminai; nuoroda į 16 straipsnio 7 dalyje nurodytą informaciją interneto svetainėje;

e)

pateikiama informacija apie naudojimosi teisėmis pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 13–16 straipsnius ir Reglamento (ES) 2016/679 15–18 straipsnius tvarką; Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros duomenų apsaugos pareigūno, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir atsakingos valstybės narės nacionalinės priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys.

3.   Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina standartinę atsisakymo išduoti kelionės leidimą, tokio leidimo panaikinimo arba atšaukimo formą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

39 straipsnis

Duomenys, kuriais turi būti papildoma prašymo byla priėmus sprendimą išduoti kelionės leidimą arba atsisakyti jį išduoti

1.   Jeigu priimamas sprendimas išduoti kelionės leidimą, ETIAS centrinė sistema arba, jeigu sprendimas priimamas atlikus tvarkymą rankiniu būdu, kaip numatyta IV skyriuje, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys į prašymo bylą nedelsdamas įrašo šiuos duomenis:

a)

informaciją apie statusą, iš kurios matyti, kad kelionės leidimas buvo išduotas;

b)

nuorodą apie tai, ar kelionės leidimą išdavė ETIAS centrinė sistema, ar jis išduotas atlikus tvarkymą rankiniu būdu; jeigu jis išduotas atlikus tvarkymą rankiniu būdu, informaciją apie atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinį padalinį, kuris priėmė tą sprendimą, ir jo adresą;

c)

sprendimo išduoti kelionės leidimą datą;

d)

kelionės leidimo galiojimo pradžios ir pabaigos datas;

e)

visas prie kelionės leidimo pridėtas žymas, kaip nustatyta 36 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kartu nurodant tokios (-ių) žymos (-ų) priežastis ir papildomą informaciją, susijusią su antros linijos patikrinimais 36 straipsnio 2 dalies atveju, ir pateikiant papildomą sienos apsaugos institucijoms aktualią informaciją 36 straipsnio 3 dalies atveju.

2.   Komisija pagal 89 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais išsamiau apibrėžiama papildomos informacijos, kuri gali būti pridedama, rūšis, jos pateikimo kalba ir formos, taip pat priežastys, dėl kurių pridedamos žymos.

3.   Jeigu priimamas sprendimas atsisakyti išduoti kelionės leidimą, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys į prašymo bylą įrašo šiuos duomenis:

a)

informaciją apie statusą, iš kurios matyti, kad kelionės leidimą atsisakyta išduoti;

b)

nurodomas atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys, kuris atsisakė išduoti kelionės leidimą, ir jo adresas;

c)

sprendimo atsisakyti išduoti kelionės leidimą datą;

d)

priežastį (-is), dėl kurios (-ių) atsisakyta išduoti kelionės leidimą, nurodant priežastis iš 37 straipsnio 1 ir 2 dalyse pateikto sąrašo.

4.   Be 1 ir 3 dalyse nurodytų duomenų, jeigu priimamas sprendimas išduoti kelionės leidimą arba atsisakyti jį išduoti, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys taip pat nurodo galutinio sprendimo priežastis, išskyrus atvejus, kai tas sprendimas yra atsisakymas išduoti leidimą, grindžiamas valstybės narės, su kuria konsultuotasi, neigiama nuomone.

40 straipsnis

Kelionės leidimo panaikinimas

1.   Kelionės leidimas panaikinamas, jeigu paaiškėja, kad kelionės leidimo išdavimo metu nebuvo tenkinamos jo išdavimo sąlygos. Kelionės leidimas panaikinamas remiantis viena arba keliomis atsisakymo išduoti kelionės leidimą priežastimis, nustatytomis 37 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

2.   Jeigu valstybė narė turi įrodymų, kad kelionės leidimo išdavimo metu nebuvo tenkinamos jo išdavimo sąlygos, tos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys kelionės leidimą panaikina.

3.   Asmuo, kurio kelionės leidimas buvo panaikintas, turi teisę apskųsti tokį sprendimą. Skundai nagrinėjami valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl panaikinimo, ir pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys teikia prašytojams informaciją apie skundų pateikimo tvarką. Ta informacija pateikiama viena iš Reglamento (EB) Nr. 539/2001 II priede išvardytų šalių, kurios pilietis prašytojas yra, valstybinių kalbų.

4.   Sprendimo panaikinti kelionės leidimą pagrindimą prašymo byloje užregistruoja darbuotojas, kuris atliko rizikos vertinimą.

41 straipsnis

Kelionės leidimo atšaukimas

1.   Kelionės leidimas atšaukiamas, jeigu paaiškėja, kad nebetenkinamos jo išdavimo sąlygos. Kelionės leidimas atšaukiamas remiantis viena arba keliomis atsisakymo išduoti kelionės leidimą priežastimis, nustatytomis 37 straipsnio 1 dalyje.

2.   Jeigu valstybė narė turi įrodymų, kad nebetenkinamos kelionės leidimo išdavimo sąlygos, tos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys kelionės leidimą atšaukia.

3.   Nedarant poveikio 2 daliai, jeigu į SIS įvedamas naujas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti šalyje arba dėl kelionės dokumento, apie kurį pranešta kaip apie pamestą, pavogtą, pasisavintą arba paskelbtą negaliojančiu, SIS informuoja ETIAS centrinę sistemą. ETIAS centrinė sistema patikrina, ar šis naujas perspėjimas yra susijęs su galiojančiu kelionės leidimu. Jeigu jis yra susijęs, ETIAS centrinė sistema perduoda prašymo bylą perspėjimą įvedusios valstybės narės ETIAS nacionaliniam padaliniui. Jeigu įvedamas naujas perspėjimas dėl atsisakymo leisti atvykti ir būti šalyje, ETIAS nacionalinis padalinys atšaukia kelionės leidimą. Jeigu kelionės leidimas susijęs su kelionės dokumentu, apie kurį SIS arba SLTD pranešta kaip apie pamestą, pavogtą, pasisavintą arba paskelbtą negaliojančiu, ETIAS nacionalinis padalinys tvarko prašymo bylą rankiniu būdu.

4.   Į ETIAS stebėjimo sąrašą įvesti nauji duomenys palyginami su prašymų bylų duomenimis ETIAS centrinėje sistemoje. ETIAS centrinė sistema patikrina, ar tie nauji duomenys yra susiję su galiojančiu kelionės leidimu. Jeigu jie yra susiję, ETIAS centrinė sistema perduoda prašymo bylą naujus duomenis įvedusios valstybės narės ETIAS nacionaliniam padaliniui, o jeigu naujus duomenis įvedė Europolas – pirmos numatomo buvimo vietos valstybės narės, kurią prašytojas nurodė pagal 17 straipsnio 2 dalies j punktą, ETIAS nacionaliniam padaliniui. Tas ETIAS nacionalinis padalinys įvertina saugumo riziką ir atšaukia kelionės leidimą, jei padaro išvadą, kad nebetenkinamos jo išdavimo sąlygos.

5.   Jeigu į AIS įvedami duomenys apie atsisakymą leisti atvykti galiojančio kelionės leidimo turėtojui, ir tas atsisakymas grindžiamas Reglamento (ES) 2016/399 V priedo B dalies B arba I punktuose nurodyta priežastimi, ETIAS centrinė sistema perduoda prašymo bylą valstybės narės, atsisakiusios leisti atvykti, ETIAS nacionaliniam padaliniui. Tas ETIAS nacionalinis padalinys įvertina, ar tebėra tenkinamos kelionės leidimo išdavimo sąlygos, ir, jei jos nebetenkinamos, atšaukia kelionės leidimą.

6.   Sprendimo atšaukti kelionės leidimą pagrindimą prašymo byloje užregistruoja darbuotojas, kuris atliko rizikos vertinimą.

7.   Prašytojas, kurio kelionės leidimas buvo atšauktas, turi teisę apskųsti tokį sprendimą. Skundai nagrinėjami valstybėje narėje, kuri priėmė sprendimą dėl atšaukimo, pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys teikia prašytojams informaciją apie skundų pateikimo tvarką. Ta informacija teikiama viena iš Reglamento (EB) Nr. 539/2001 II priede išvardytų šalių, kurios pilietis prašytojas yra, valstybinių kalbų.

8.   Kelionės leidimas gali būti atšauktas prašytojo prašymu. Dėl atšaukimo šiuo pagrindu skundai negali būti teikiami. Jeigu prašytojas yra valstybės narės teritorijoje, kai pateikiamas toks prašymas, atšaukimas įsigalioja tuo metu, kai prašytojas išvyksta iš šios teritorijos ir kai AIS sukuriamas atitinkamas atvykimo/išvykimo įrašas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/2226 16 straipsnio 3 dalyje ir 17 straipsnio 2 dalyje.

42 straipsnis

Pranešimas apie kelionės leidimo panaikinimą arba atšaukimą

Jeigu kelionės leidimas panaikinamas arba atšaukiamas, per el. pašto paslaugą prašytojas nedelsiant gauna pranešimą, kuriame, be kita ko:

a)

aiškiai nurodoma, kad kelionės leidimas buvo panaikintas arba atšauktas, ir nurodomas prašymo dėl kelionės leidimo numeris;

b)

nurodomas atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys, kuris panaikino arba atšaukė kelionės leidimą, ir jo adresas;

c)

nurodomos priežastys, dėl kurių panaikintas ar atšauktas kelionės leidimas, nurodant taikytinas priežastis iš 37 straipsnio 1 ir 2 dalyse pateikto sąrašo, sudarant prašytojui galimybę pateikti skundą;

d)

pateikiama informacija apie teisę pateikti skundą ir šio pateikimo terminai, taip pat nuoroda į 16 straipsnio 7 dalyje nurodytą informaciją interneto svetainėje;

e)

aiškiai nurodoma, kad galiojančio kelionės leidimo turėjimas yra viena iš buvimo sąlygų, kuri turi būti tenkinama visą trumpalaikio buvimo valstybių narių teritorijoje laikotarpį;

f)

pateikiama informacija apie naudojimosi teisėmis pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 13–16 straipsnius ir Reglamento (ES) 2016/679 15–18 straipsnius tvarką, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros duomenų apsaugos pareigūno, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir atsakingos valstybės narės nacionalinės priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys.

43 straipsnis

Duomenys, kuriais turi būti papildoma prašymo byla priėmus sprendimą panaikinti arba atšaukti kelionės leidimą

1.   Jeigu priimamas sprendimas panaikinti arba atšaukti kelionės leidimą, kelionės leidimą panaikinęs arba atšaukęs atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys į prašymo bylą nedelsdamas įrašo šiuos duomenis:

a)

informaciją apie statusą, iš kurios matyti, kad kelionės leidimas buvo panaikintas arba atšauktas;

b)

informaciją apie atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinį padalinį, kuris panaikino arba atšaukė kelionės leidimą, bei jo adresą ir

c)

sprendimo panaikinti arba atšaukti kelionės leidimą datą.

2.   Kelionės leidimą panaikinęs arba atšaukęs atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys prašymo byloje taip pat nurodo panaikinimo arba atšaukimo priežastį (-is), kuri (-ios) yra taikytina (-os) pagal 37 straipsnio 1 ir 2 dalis arba nurodo, kad kelionės leidimas buvo atšauktas prašytojo prašymu pagal 41 straipsnio 8 dalį.

44 straipsnis

Riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimo išdavimas dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų

1.   Jei prašymas laikomas priimtinu pagal 19 straipsnį, valstybė narė, į kurią atitinkamas trečiosios šalies pilietis ketina keliauti gali išimtiniu atveju išduoti riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimą, jei ta valstybė narė mano, kad tai būtina dėl humanitarinių priežasčių pagal jos nacionalinę teisę, dėl nacionalinių interesų arba dėl tarptautinių įsipareigojimų, nepaisant to, kad:

a)

dar neužbaigtas rankiniu būdu vykdomas tvarkymas pagal 26 straipsnį arba

b)

buvo atsisakyta išduoti kelionės leidimą, jis buvo panaikintas ar atšauktas.

Tokie leidimai paprastai galios tik išdavusios valstybės narės teritorijoje. Tačiau išimtiniu atveju jie taip pat gali galioti daugiau kaip vienos valstybės narės teritorijoje, jeigu per kiekvienos tokios valstybės narės ETIAS nacionalinius padalinius gaunamas jų sutikimas. Jeigu ETIAS nacionalinis padalinys planuoja išduoti keliose valstybėse narėse galiojantį riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimą, tas atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys konsultuojasi su tomis valstybėmis narėmis.

Jeigu šios dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytomis aplinkybėmis buvo paprašyta išduoti ar išduotas riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas, dėl to nenutraukiamas rankiniu būdu vykdomas prašymo tvarkymas siekiant išduoti kelionės leidimą, kurio teritorinis galiojimas neribojamas.

2.   1 dalies tikslais ir kaip nurodyta viešoje interneto svetainėje ir mobiliųjų įrenginių programėlėje, prašytojas gali kreiptis į ETIAS centrinį padalinį nurodydamas savo prašymo numerį, valstybę narę, į kurią ketina keliauti, ir tai, kad jo kelionės tikslas grindžiamas humanitarinėmis priežastimis arba kad ta kelionė yra susijusi su tarptautiniais įsipareigojimais. Po tokio kreipimosi ETIAS centrinis padalinys informuoja valstybės narės, į kurią trečiosios šalies pilietis ketina keliauti, ETIAS nacionalinį padalinį, ir užregistruoja informaciją prašymo byloje.

3.   Valstybės narės, į kurią trečiosios šalies pilietis ketina keliauti, ETIAS nacionalinis padalinys gali prašyti, kad prašytojas pateiktų papildomos informacijos arba dokumentus, ir nustatyti terminą, iki kurio tokia papildoma informacija ar dokumentai turi būti pateikti. Apie tokius prašymus pranešama naudojantis 6 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyta el. pašto paslauga prašymo byloje nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu; jame nurodomas kalbų sąrašas, kuriomis informacija arba dokumentai gali būti pateikti. Į tą sąrašą turėtų būti įtraukta bent anglų, prancūzų arba vokiečių kalba, nebent į jį būtų įtraukta trečiosios šalies, kurios pilietybę prašytojas yra nurodęs turintis, valstybinė kalba. Nereikalaujama, kad prašytojas pateiktų oficialų vertimą į tas kalbas. Prašytojas pateikia papildomą informaciją arba dokumentus tiesiogiai ETIAS nacionaliniam padaliniui naudodamasis saugios paskyros paslauga, nurodyta 6 straipsnio 2 dalies g punkte. Pateikus papildomą informaciją arba dokumentus, ETIAS centrinė sistema tą informaciją arba dokumentus užregistruoja ir saugo prašymo byloje. Su prašymo byloje užregistruota papildoma informacija arba dokumentais galima susipažinti tik prašymo įvertinimo ir sprendimo dėl jo priėmimo tikslais, skundų pateikimo tvarkos valdymo ar to paties prašytojo pateikto naujo prašymo tvarkymo tikslais.

4.   Riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas galioja tik išdavusios valstybės narės teritorijoje ir ne ilgiau kaip 90 dienų nuo pirmo atvykimo remiantis tuo leidimu dienos.

5.   Kelionės leidimams, išduotiems pagal šį straipsnį, gali būti taikomos žymos pagal 36 straipsnio 2 arba 3 dalį.

6.   Jeigu išduodamas riboto teritorinio galiojimo leidimas, tą leidimą išdavęs ETIAS nacionalinis padalinys į prašymo bylą įrašo šiuos duomenis:

a)

informaciją apie statusą, iš kurios matyti, kad buvo išduotas riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas;

b)

valstybę (-es) narę (-es), į kurią (-ias) kelionės leidimo turėtojas turi teisę keliauti, ir to kelionės leidimo galiojimo laikotarpį;

c)

valstybės narės, kuri išdavė riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimą, ETIAS nacionalinį padalinį ir jo adresą;

d)

sprendimo išduoti riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimą data;

e)

nuorodą į humanitarines priežastis, nacionalinius interesus arba tarptautinius įsipareigojimus, kuriais remtasi;

f)

visas prie kelionės leidimo pridėtas žymas, kaip nustatyta 36 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kartu nurodant tokios (-ių) žymos (-ų) priežastis ir papildomą informaciją, susijusią su antros linijos patikrinimais 36 straipsnio 2 dalies atveju, ir pateikiant papildomą sienos apsaugos institucijoms aktualią informaciją 36 straipsnio 3 dalies atveju.

Jeigu ETIAS nacionalinis padalinys išduoda riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimą prašytojui nepateikus jokios informacijos arba dokumentų, tas ETIAS nacionalinis padalinys prašymo byloje užregistruoja ir saugo atitinkamą informaciją arba dokumentus, kuriais grindžiamas tas sprendimas.

7.   Jeigu išduodamas riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas, per el. pašto paslaugą prašytojas gauna pranešimą, kuriame, be kita ko:

a)

aiškiai nurodoma, kad išduotas riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas, ir nurodomas prašymo dėl kelionės leidimo numeris;

b)

nurodomos riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimo galiojimo pradžios ir pabaigos datos;

c)

aiškiai nurodoma, į kurias valstybes nares to leidimo turėtojas turi teisę keliauti, ir kad jis gali keliauti tik tų valstybių narių teritorijoje;

d)

primenama, kad galiojančio kelionės leidimo turėjimas yra viena iš buvimo sąlygų, kuri turi būti tenkinama visą trumpalaikio buvimo valstybės narės teritorijoje laikotarpį, kuriam išduotas riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas;

e)

nuorodą į Reglamento (ES) 2017/2226 13 straipsnyje nurodytą saityno paslaugą, kuria sudaroma galimybė trečiųjų šalių piliečiams bet kuriuo metu pasitikrinti jų likusį leidžiamo buvimo laiką.

VII SKYRIUS

VEŽĖJŲ NAUDOJIMASIS ETIAS

45 straipsnis

Vežėjų prieiga prie duomenų siekiant juos patikrinti

1.   Oro vežėjai, jūrų vežėjai ir tarptautiniai vežėjai, vežantys asmenų grupes sausumos transportu (autobusais), teikia užklausas ETIAS informacinei sistemai, kad patikrintų, ar trečiosios šalies piliečiai, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, turi galiojantį kelionės leidimą.

2.   Saugi prieiga prie vežėjo sąsajos, nurodytos 6 straipsnio 2 dalies k punkte, įskaitant galimybę naudoti mobiliuosius techninius sprendimus, suteikia vežėjams galimybę pateikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą užklausą prieš keleivio įlaipinimą. Vežėjas pateikia kelionės dokumento mašininio nuskaitymo zonoje esančius duomenis ir nurodo atvykimo valstybę narę. Taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, tranzito per oro uostą atveju vežėjas neprivalo tikrinti, ar trečiosios šalies pilietis turi galiojantį kelionės leidimą.

ETIAS informacinė sistema per vežėjo sąsają pateikia vežėjams atsakymą „Gerai“ (OK) arba „Negerai“ (NOT OK), nurodydama, ar asmuo turi galiojantį kelionės leidimą, ar jo neturi. Jeigu pagal 44 straipsnį išduotas riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimas, ETIAS centrinės sistemos pateikiamame atsakyme atsižvelgiama į tai, kurioje (-se) valstybėje (-se) narėje (-se) tas leidimas galioja, ir į tai, kurią atvykimo valstybę narę nurodė vežėjas. Vežėjai išsiųstą informaciją ir gautą atsakymą gali saugoti laikydamiesi taikytinos teisės. Atsakymas „Gerai“ (OK) arba „Negerai“ (NOT OK) negali būti laikomas sprendimu leisti arba atsisakyti leisti atvykti pagal Reglamentą (ES) 2016/399.

Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina išsamias taisykles dėl vežėjo sąsajos veikimo sąlygų ir taikytinas duomenų apsaugos ir saugumo taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   Komisija įgyvendinimo aktais nustato tik vežėjams skirtą tapatumo nustatymo sistemą, kuria naudojantis tinkamai įgaliotiems vežėjo darbuotojams suteikiama prieiga prie vežėjo sąsajos šio straipsnio 2 dalies tikslais. Kuriant tapatumo nustatymo sistemą, atsižvelgiama į informacijos saugumo rizikos valdymą, taip pat į pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos principus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.   Vežėjo sąsajai naudojama atskira tik skaitymo režimu prieinama duomenų bazė, kasdien atnaujinama taikant vienpusio ETIAS laikomų duomenų poaibio, apimančio būtiniausius duomenis, išgavimo procedūrą. „eu-LISA“ yra atsakinga už vežėjo sąsajos saugumą, už joje esančių asmens duomenų saugumą ir už atskirai tik skaitymo režimu prieinamai duomenų bazei skirtų asmens duomenų išgavimo procedūrą.

5.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems vežėjams, vežantiems trečiųjų šalių piliečius, kurie, nors jiems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, neturi galiojančio kelionės leidimo, taikomos baudos, numatytos pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, įgyvendinimo (toliau – Šengeno susitarimo įgyvendinimo konvencija) 26 straipsnio 2 dalį ir Tarybos direktyvos 2001/51/EB (40) 4 straipsnį.

6.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 5 dalies, kai dėl to paties trečiosios šalies piliečio šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems vežėjams jau taikomos baudos, numatytos pagal Šengeno susitarimo įgyvendinimo konvencijos 26 straipsnio 2 dalį ir Direktyvos 2001/51/EB 4 straipsnį, baudos, nurodytos šio straipsnio 5 dalyje, netaikomos.

7.   5 dalies įgyvendinimo arba galimų dėl jo taikymo kylančių ginčų sprendimo tikslais „eu-LISA“ saugo visų duomenų tvarkymo operacijų, kurias naudodamiesi vežėjo sąsaja atliko vežėjai, registracijos žurnalus. Tuose registracijos žurnaluose nurodoma kiekvienos operacijos data ir laikas, užklausai atlikti naudoti duomenys, vežėjo sąsajos perduoti duomenys ir atitinkamo vežėjo pavadinimas.

Registracijos žurnalai saugomi dvejus metus. Registracijos žurnalai tinkamomis priemonėmis saugomi nuo neleistinos prieigos.

8.   Jeigu trečiųjų šalių piliečiams atsisakoma leisti atvykti, vežėjas, kuris oru, jūra ir sausuma atvežė juos prie išorės sienų, privalo nedelsiant vėl prisiimti atsakomybę už juos. Sienos apsaugos institucijų prašymu vežėjai privalo sugrąžinti trečiųjų šalių piliečius į trečiąją šalį, iš kurios jie buvo vežami, arba į trečiąją šalį, išdavusią kelionės dokumentą, su kuriuo jie keliavo, arba į bet kurią kitą trečiąją šalį, į kurią jie tikrai būtų įleisti.

9.   Nukrypstant nuo 1 dalies, vežėjų, vežančių asmenų grupes sausumos transportu (autobusais), atžvilgiu pirmuosius trejus metus po to, kai pradeda veikti ETIAS, 1 dalyje nurodytas patikrinimas yra neprivalomas ir 5 dalyje nurodytos nuostatos jiems netaikomos.

46 straipsnis

Atsarginės procedūros, taikomos tuo atveju, kai prieiga prie duomenų vežėjams yra techniškai neįmanoma

1.   Jeigu pateikti 45 straipsnio 1 dalyje nurodytą užklausą techniškai neįmanoma dėl bet kurios ETIAS informacinės sistemos dalies gedimo, vežėjai atleidžiami nuo pareigos tikrinti, ar asmuo turi galiojantį kelionės leidimą. Jeigu tokį gedimą aptinka „eu-LISA“, ETIAS centrinis padalinys praneša apie tai vežėjams. Ji taip pat praneša vežėjams, kai gedimas pašalinamas. Jeigu tokį gedimą aptinka vežėjai, jie gali apie tai pranešti ETIAS centriniam padaliniui.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais 45 straipsnio 5 dalyje nurodytos baudos vežėjams netaikomos.

3.   Jeigu dėl kitų priežasčių, nei bet kurios ETIAS informacinės sistemos dalies gedimas, vežėjui pateikti 45 straipsnio 1 dalyje nurodytą užklausą yra ilgą laiką techniškai neįmanoma, tas vežėjas informuoja ETIAS centrinį padalinį.

4.   Komisija įgyvendinimo aktu nustato išsamias atsarginės procedūros, nurodytos šiame straipsnyje, nuostatas. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

VIII SKYRIUS

SIENOS APSAUGOS INSTITUCIJŲ NAUDOJIMASIS ETIAS PRIE IŠORĖS SIENŲ

47 straipsnis

Prieiga prie duomenų siekiant juos patikrinti prie išorės sienų

1.   Sienos apsaugos institucijos, turinčios kompetenciją atlikti patikrinimus išorės sienų perėjimo punktuose pagal Reglamentą (ES) 2016/399, atlieka paiešką ETIAS centrinėje sistemoje naudodamos kelionės dokumento mašininio nuskaitymo zonoje esančius duomenis.

2.   ETIAS centrinė sistema atsako nurodydama:

a)

ar asmuo turi galiojantį kelionės leidimą, o riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimo, išduoto pagal 44 straipsnį, atveju – nurodydama valstybę (-es) narę (-es), kurioje (-se) jis galioja;

b)

visas kelionės leidimo žymas pagal 36 straipsnio 2 ir 3 dalis;

c)

ar kelionės leidimo galiojimas baigsis per artimiausias 90 dienų, ir nurodydama likusį galiojimo laikotarpį;

d)

17 straipsnio 2 dalies k ir l punktuose nurodytus duomenis.

3.   Jeigu kelionės leidimo galiojimas baigsis per artimiausias 90 dienų, sienos apsaugos institucijos informuoja to kelionės leidimo turėtoją apie likusį galiojimo laikotarpį, galimybę pateikti prašymą dėl naujo kelionės leidimo taip pat ir buvimo valstybių narių teritorijoje metu ir prievolę turėti galiojantį kelionės leidimą visą trumpalaikio buvimo laikotarpį. Tą informaciją pateikia sienos apsaugos pareigūnas patikrinimų kertant sieną metu arba ji nurodoma naudojant sienų perėjimo punktuose įdiegtą įrangą, kuria trečiosios šalies piliečiui sudaroma galimybė pasinaudoti 31 straipsnyje nurodyta tikrinimo priemone. Be to, informacija suteikiama ir per 16 straipsnyje nurodytą viešą interneto svetainę. Be to, ETIAS centrinė sistema automatiškai pateikia tą pačią informaciją to kelionės leidimo turėtojui naudodama el. pašto paslaugą.

4.   Jeigu ETIAS centrinė sistema atsako, nurodydama kelionės leidimo žymą pagal 36 straipsnio 2 dalį, sienos apsaugos institucijos pradeda antros linijos patikrinimą. Antros linijos patikrinimo tikslais joms suteikiami įgaliojimai susipažinti su papildoma informacija, įtraukta į prašymo bylą pagal 39 straipsnio 1 dalies e punktą arba 44 straipsnio 6 dalies f punktą.

Jeigu ETIAS centrinė sistema atsako, nurodydama 36 straipsnio 3 dalyje nurodytą žymą, ir jeigu reikalingi papildomi patikrinimai, sienos apsaugos institucijos gali prisijungti prie ETIAS centrinės sistemos, kad gautų 39 straipsnio 1 dalies e punkte arba 44 straipsnio 6 dalies f punkte numatytą papildomą informaciją.

48 straipsnis

Atsarginės procedūros, taikomos tuo atveju, kai prieiga prie duomenų prie išorės sienų yra techniškai neįmanoma

1.   Jeigu dėl bet kurios dalies ETIAS informacinės sistemos gedimo techniškai neįmanoma atlikti 47 straipsnio 1 dalyje nurodytos paieškos, ETIAS centrinis padalinys praneša apie tai sienos apsaugos institucijoms ir valstybių narių ETIAS nacionaliniams padaliniams.

2.   Jeigu 47 straipsnio 1 dalyje nurodytos paieškos techniškai neįmanoma atlikti dėl valstybės narės nacionalinės sienų infrastruktūros gedimo, sienos apsaugos institucijos praneša apie tai ETIAS centriniam padaliniui ir tos valstybės narės ETIAS nacionaliniam padaliniui. Tada ETIAS centrinis padalinys nedelsdamas informuoja „eu-LISA“ ir Komisiją.

3.   Abiem atvejais, nurodytais šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, sienos apsaugos institucijos vadovaujasi savo nacionaliniais nenumatytų atvejų planais. Vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/399, pagal nacionalinį nenumatytų atvejų planą galima suteikti sienos apsaugos institucijoms įgaliojimus laikinai nukrypti nuo šio reglamento 47 straipsnio 1 dalyje nurodytos prievolės atlikti paiešką ETIAS centrinėje sistemoje.

4.   Komisija įgyvendinimo aktais nustato tipinius nenumatytų atvejų planus, taikomus šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais, įskaitant procedūras, kurių turi laikytis sienos apsaugos institucijos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Valstybės narės patvirtina nacionalinius nenumatytų atvejų planus, parengtus remiantis tipiniais nenumatytų atvejų planais, kuriuos prireikus galima patikslinti nacionaliniu lygmeniu.

IX SKYRIUS

IMIGRACIJOS INSTITUCIJŲ NAUDOJIMASIS ETIAS

49 straipsnis

Imigracijos institucijų prieiga prie duomenų

1.   Siekiant patikrinti arba įsitikinti, ar tenkinamos atvykimo į valstybių narių teritoriją arba buvimo joje sąlygos, ir imtis su tuo susijusių tinkamų priemonių, valstybių narių imigracijos institucijoms suteikiama prieiga atlikti paiešką ETIAS centrinėje sistemoje pagal 17 straipsnio 2 dalies a–e punktuose nurodytus duomenis.

2.   Prieiga prie ETIAS centrinės sistemos pagal šio straipsnio 1 dalį leidžiama tik tuo atveju, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a)

anksčiau buvo atlikta paieška AIS pagal Reglamento (ES) 2017/2226 26 straipsnį ir

b)

atlikus tą paiešką nustatyta, kad AIS nėra užregistruoto atvykimo įrašo, kuris atitiktų trečiosios šalies piliečio buvimo valstybių narių teritorijoje duomenis.

Tai, ar įvykdytos šios dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos sąlygos, prireikus patikrinama AIS sistemoje prisijungiant prie registracijos žurnalų, kaip numatyta pagal Reglamento (ES) 2017/2226 46 straipsnį, kurie atitinka šios dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytą paiešką ir tos pastraipos b punkte nurodytą atsakymą.

3.   ETIAS centrinė sistema atsako nurodydama, ar asmuo turi galiojantį kelionės leidimą, o riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimo, išduoto pagal 44 straipsnį, atveju – nurodydama valstybes nares, kuriose tas kelionės leidimas galioja. ETIAS centrinė sistema taip pat nurodo, ar kelionės leidimo galiojimas baigsis per artimiausias 90 dienų, ir nurodo likusį galiojimo laikotarpį.

Nepilnamečių atveju imigracijos institucijos taip pat turi turėti prieigą prie informacijos, susijusios su keliautojo tėvų teises turinčiais asmenimis arba jo teisėtu globėju, kaip nurodyta 17 straipsnio 2 dalies k punkte.

X SKYRIUS

PRIEIGOS PRIE ETIAS CENTRINĖS SISTEMOS TEISĖSAUGOS TIKSLAIS SUTEIKIMO PROCEDŪRA IR SĄLYGOS

50 straipsnis

Valstybių narių paskirtosios institucijos

1.   Valstybės narės paskiria institucijas, turinčias teisę prašyti leisti susipažinti su ETIAS centrinėje sistemoje užregistruotais duomenimis teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais.

2.   Kiekviena valstybė narė paskiria centrinį prieigos punktą, kuris turi prieigą prie ETIAS centrinės sistemos. Centrinis prieigos punktas įsitikina, ar tenkinamos 52 straipsnyje nustatytos prašymo suteikti prieigą prie ETIAS centrinės sistemos sąlygos.

Paskirtoji institucija ir centrinis prieigos punktas gali priklausyti tai pačiai organizacijai, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinę teisę, tačiau vykdydamas šiame reglamente nustatytas užduotis centrinis prieigos punktas veikia visiškai nepriklausomai nuo paskirtųjų institucijų. Centrinis prieigos punktas veikia atskirai nuo paskirtųjų institucijų ir nepriima jų nurodymų dėl patikrinimo rezultatų – jį jis atlieka nepriklausomai.

Valstybės narės gali paskirti daugiau nei vieną centrinį prieigos punktą, kad būtų atsižvelgta į jų organizacinę ir administracinę struktūrą vykdant konstitucinius ar kitus teisinius reikalavimus.

Valstybės narės praneša „eu-LISA“ ir Komisijai apie savo paskirtąsias institucijas ir centrinius prieigos punktus ir gali bet kuriuo metu padaryti savo pranešimo pakeitimų arba pakeisti jį kitu pranešimu.

3.   Kiekviena valstybė narė nacionaliniu lygmeniu sudaro paskirtųjų institucijų vykdomųjų padalinių, turinčių teisę prašyti leisti susipažinti su ETIAS centrinėje sistemoje saugomais duomenimis per centrinius prieigos punktus, sąrašą.

4.   Prieiga prie ETIAS centrinės sistemos pagal 51 ir 52 straipsnius suteikiama tik tinkamai įgaliotiems centrinių prieigos punktų darbuotojams.

51 straipsnis

Prieigos prie ETIAS centrinės sistemos teisėsaugos tikslais suteikimo procedūra

1.   50 straipsnio 3 dalyje nurodytas vykdomasis padalinys pateikia 50 straipsnio 2 dalyje nurodytam centriniam prieigos punktui pagrįstą elektroninį arba rašytinį prašymą leisti susipažinti su konkrečiu ETIAS centrinėje sistemoje saugomu duomenų rinkiniu. Jeigu norima susipažinti su 17 straipsnio 2 dalies i punkte ir 4 dalies a–c punktuose nurodytais duomenimis, į pagrįstą elektroninį arba rašytinį prašymą įtraukiamas būtinybės susipažinti su šiais konkrečiais duomenimis pagrindimas.

2.   Gavęs prašymą dėl prieigos, toks centrinis prieigos punktas patikrina, ar tenkinamos 52 straipsnyje nurodytos prieigos sąlygos, be kita ko, patikrindamas, ar prašymas susipažinti su 17 straipsnio 2 dalies i punkte ir 17 straipsnio 4 dalies a–c punktuose nurodytais duomenimis yra pagrįstas.

3.   Jeigu 52 straipsnyje nurodytos prieigos sąlygos yra tenkinamos, centrinis prieigos punktas prašymą tvarko. ETIAS centrinėje sistemoje saugomi duomenys, prie kurių gavo prieigą centrinis prieigos punktas, perduodami vykdomajam padaliniui, kuris pateikė prašymą, tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas duomenų saugumas.

4.   Skubos atvejais, jeigu būtina užkirsti kelią tuo metu asmens gyvybei gresiančiam pavojui dėl teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos, centrinis prieigos punktas prašymą tvarko nedelsdamas ir tik ex post patikrina, ar buvo tenkinamos visos 52 straipsnyje nurodytos sąlygos, ir ar tikrai buvo skubos atvejis. Toks ex post patikrinimas atliekamas nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias darbo dienas po prašymo tvarkymo užbaigimo.

Jeigu atlikus ex post patikrinimą nustatoma, kad susipažinimas su ETIAS centrinėje sistemoje užregistruotais duomenimis ar prieiga prie jų buvo nepagrįsti, visos prieigą prie tokių duomenų turėjusios institucijos iš ETIAS centrinės sistemos gautą informaciją ištrina. Apie tai institucijos praneša valstybės narės, kurioje buvo pateiktas prašymas, atitinkamam centriniam prieigos punktui.

52 straipsnis

Valstybių narių paskirtųjų institucijų prieigos prie ETIAS centrinėje sistemoje užregistruotų duomenų sąlygos

1.   Paskirtosios institucijos gali prašyti susipažinti su ETIAS centrinėje sistemoje saugomais duomenimis, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

prieiga prie duomenų siekiant su jais susipažinti būtina teroristinio nusikaltimo ar kitos sunkios nusikalstamos veikos prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais;

b)

prieiga prie duomenų siekiant su jais susipažinti būtina ir proporcinga konkrečiu atveju ir

c)

yra įrodymų arba pagrįstų priežasčių manyti, kad susipažinimas su ETIAS centrinėje sistemoje saugomais duomenimis padės užkirsti kelią bet kurioms atitinkamoms nusikalstamoms veikoms, jas atskleisti ar tirti, visų pirma tais atvejais, kai yra pagrįstų įtarimų, kad teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo, tokio nusikaltimo vykdytojas arba auka patenka į keliautojų, kuriems taikomas šis reglamentas, kategoriją.

2.   Paiešką ETIAS centrinėje sistemoje galima atlikti tik pagal vieną ar kelis iš toliau nurodytų prašymo byloje užregistruotų duomenų elementų:

a)

pavardę ir, jei jis (jie) žinomas (-i), vardą (-us);

b)

kitus vardus (alias, pseudonimą (-us), įprastinį (-ius) vardą (-us));

c)

kelionės dokumento numerį;

d)

namų adresas;

e)

el. pašto adresą;

f)

telefono numerius;

g)

IP adresas.

3.   Atliekant paiešką ETIAS centrinėje sistemoje pagal 2 dalyje išvardytus duomenis, paieškai susiaurinti juos galima derinti su šiais prašymo byloje saugomais duomenimis:

a)

pilietybe arba pilietybėmis;

b)

lytimi;

c)

gimimo data arba amžiaus grupe.

4.   Jeigu naudojant prašymo byloje užregistruotus duomenis nustatoma atitiktis, per paiešką ETIAS centrinėje sistemoje suteikiama prieiga prie 17 straipsnio 2 dalies a–g ir j–m punktuose nurodytų duomenų, kurie yra užregistruoti toje prašymo byloje, ir duomenų, įvestų į tą prašymo bylą, dėl kelionės leidimo išdavimo, atsisakymo jį išduoti, panaikinimo arba atšaukimo pagal 39 ir 43 straipsnius. Prieiga prie 17 straipsnio 2 dalies i punkte ir 4 dalies a–c punktuose nurodytų duomenų, kurie yra užregistruoti prašymo byloje, suteikiama tik tuo atveju, jeigu vykdomieji padaliniai aiškiai paprašė susipažinti su tais duomenimis pagal 51 straipsnio 1 dalį pateikdami pagrįstą elektroninį arba rašytinį prašymą ir jeigu prašymą savarankiškai patikrino bei patvirtino centrinis prieigos punktas. Atliekant paiešką ETIAS centrinėje sistemoje nesuteikiama prieiga prie duomenų, susijusių su išsilavinimu, kaip nurodyta 17 straipsnio 2 dalies h punkte.

53 straipsnis

Europolo prieigos prie ETIAS centrinėje sistemoje užregistruotų duomenų suteikimo procedūra ir sąlygos

1.   1 straipsnio 2 dalies tikslais Europolas gali prašyti leisti susipažinti su ETIAS centrinėje sistemoje saugomais duomenimis ir ETIAS centriniam padaliniui pateikti pagrįstą elektroninį prašymą leisti susipažinti su konkrečiu ETIAS centrinėje sistemoje saugomu duomenų rinkiniu. Jeigu norima susipažinti su 17 straipsnio 2 dalies i punkte ir 4 dalies a–c punktuose nurodytais duomenimis, į pagrįstą elektroninį prašymą įtraukiamas būtinybės susipažinti su šiais konkrečiais duomenimis pagrindimas.

2.   Šiame pagrįstame prašyme pateikiami įrodymai, kad įvykdytos visos šios sąlygos:

a)

susipažinti su duomenimis būtina siekiant remti ir stiprinti valstybių narių veiksmus, susijusius su teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų, kuriuos tirti įgaliotas Europolas, prevencija, atskleidimu ar tyrimu;

b)

susipažinti su duomenimis būtina ir proporcinga konkrečiu atveju;

c)

norint susipažinti su duomenimis, paieška atliekama tik pagal 52 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis, prireikus derinant su 52 straipsnio 3 dalyje išvardytais duomenimis;

d)

yra įrodymų arba pagrįstų priežasčių manyti, kad susipažinimas su šiais duomenimis padės užkirsti kelią bet kurioms atitinkamoms nusikalstamoms veikoms, jas atskleisti ar tirti, visų pirma tais atvejais, kai yra pagrįstų įtarimų, kad teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo, tokio nusikaltimo vykdytojas arba auka patenka į keliautojų, kuriems taikomas šis reglamentas, kategoriją.

3.   Europolo prašymus susipažinti su ETIAS centrinėje sistemoje saugomais duomenimis iš anksto tikrina specializuotas padalinys, kuriame dirba tinkamai įgalioti Europolo pareigūnai, – jis veiksmingai ir laiku patikrina, ar prašymas atitinka visas 2 dalyje nustatytas sąlygas.

4.   Jeigu naudojant prašymo byloje saugomus duomenis nustatoma atitiktis, per paiešką ETIAS centrinėje sistemoje suteikiama prieiga prie 17 straipsnio 2 dalies a–g ir j–m punktuose nurodytų duomenų ir duomenų, įvestų į tą prašymo bylą, dėl kelionės leidimo išdavimo, atsisakymo jį išduoti, jo panaikinimo arba atšaukimo pagal 39 ir 43 straipsnius. Prieiga prie 17 straipsnio 2 dalies i punkte ir 4 dalies a–c punktuose nurodytų duomenų, įrašytų prašymo byloje, suteikiama tik tuo atveju, jeigu Europolas aiškiai paprašė susipažinti su tais duomenimis. Atliekant paiešką ETIAS centrinėje sistemoje nesuteikiama prieiga prie duomenų, susijusių su išsilavinimu, kaip nurodyta 17 straipsnio 2 dalies h punkte.

5.   Jeigu specializuotas padalinys, kuriame dirba tinkamai įgalioti Europolo pareigūnai, patvirtino prašymą, ETIAS centrinis padalinys tvarko prašymą leisti susipažinti su ETIAS centrinėje sistemoje saugomais duomenimis. Jis perduoda prašomus duomenis, prie kurių Europolas gavo prieigą, tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas duomenų saugumas.

XI SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR KEITIMAS

54 straipsnis

Duomenų saugojimas

1.   Kiekviena prašymo byla saugoma ETIAS centrinėje sistemoje:

a)

kelionės leidimo galiojimo laikotarpiu;

b)

penkerius metus nuo paskutinio sprendimo atsisakyti išduoti, panaikinti arba atšaukti kelionės leidimą pagal 37, 40 ir 41 straipsnius. Jeigu duomenys, kurie yra įtraukti į įrašą, bylą arba perspėjimą, užregistruotus vienoje iš ES informacinių sistemų, arba yra įtraukti į Europolo duomenis, Interpolo SLTD arba TDAWN duomenų bazes, ETIAS stebėjimo sąrašą arba ETIAS patikros taisykles, kurių pagrindu priimtas atitinkamas sprendimas, ištrinami prieš pasibaigiant tam penkerių metų laikotarpiui, prašymo byla ištrinama per septynias dienas nuo tame įraše, byloje ar perspėjime esančių duomenų ištrynimo datos. Tuo tikslu ETIAS centrinė sistema reguliariai ir automatiškai tikrina, ar vis dar tenkinamos šiame punkte nurodytų prašymų bylų saugojimo sąlygos. Jeigu jos nebetenkinamos, ji automatizuotai ištrina atitinkamą prašymo bylą.

2.   Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pateikti naują prašymą pasibaigus ETIAS kelionės leidimo galiojimo laikotarpiui, prašymo byla gali būti saugoma ETIAS centrinėje sistemoje papildomą ne ilgesnį kaip trejų metų laikotarpį nuo to, kai kelionės leidimo galiojimo laikotarpis baigėsi ir tik tuo atveju, jeigu gavęs prašymą dėl sutikimo prašytojas savanoriškai ir aiškiai davė sutikimą pateikdamas elektroniniu būdu pasirašytą deklaraciją. Prašymai duoti sutikimą pateikiami tokiu būdu, kad jie būtų aiškiai atskirti nuo kitų klausimų, pateikiami suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 7 straipsnyje.

Automatizuotai teikiant informaciją pagal 15 straipsnio 2 dalį, reikia gauti sutikimą. Automatizuotai teikiama informacija prašytojui primenama apie duomenų saugojimą tikslą, remiantis 71 straipsnio o punkte nurodyta informacija, ir apie galimybę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą.

Pagal Reglamento (ES) 2016/679 7 straipsnio 3 dalį prašytojas gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jeigu prašytojas atšaukia sutikimą, prašymo byla automatiškai ištrinama iš ETIAS centrinės sistemos.

„eu-LISA“ sukuria priemonę, kuria prašytojams sudaroma galimybė duoti sutikimą ir jį atšaukti. Prieiga prie tos priemonės suteikiama viešoje interneto svetainėje arba per mobiliųjų įrenginių programėlę.

Komisija pagal 89 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais tiksliau apibrėžia priemonę, kurią prašytojai turi naudoti duodami ir atšaukdami savo sutikimą.

3.   Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, prašymo byla automatiškai ištrinama iš ETIAS centrinės sistemos.

55 straipsnis

Duomenų keitimas ir paankstintas duomenų ištrynimas

1.   ETIAS centrinis padalinys ir ETIAS nacionaliniai padaliniai privalo atnaujinti ETIAS centrinėje sistemoje saugomus duomenis ir užtikrinti, kad jie būtų tikslūs. ETIAS centrinis padalinys ir ETIAS nacionaliniai padaliniai neturi teisės keisti pagal 17 straipsnio 2, 3 arba 4 dalį prašytojo tiesiogiai į prašymo formą įrašytų duomenų.

2.   Jeigu ETIAS centrinis padalinys turi įrodymų, kad duomenys, kuriuos ETIAS centrinis padalinys užregistravo ETIAS centrinėje sistemoje, yra faktiškai netikslūs arba kad duomenys ETIAS centrinėje sistemoje buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, jis patikrina atitinkamus duomenis ir prireikus nedelsdamas juos pakeičia arba ištrina iš ETIAS centrinės sistemos.

3.   Jeigu atsakinga valstybė narė turi įrodymų, kad ETIAS centrinėje sistemoje užregistruoti duomenys yra faktiškai netikslūs arba kad duomenys ETIAS centrinėje sistemoje buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ETIAS nacionalinis padalinys patikrina atitinkamus duomenis ir prireikus nedelsdamas juos pakeičia arba ištrina iš ETIAS centrinės sistemos.

4.   Jeigu ETIAS centrinis padalinys turi įrodymų, kuriais remiantis galima teigti, kad ETIAS centrinėje sistemoje saugomi duomenys yra faktiškai netikslūs arba kad duomenys ETIAS centrinėje sistemoje buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, jis per 14 dienų susisiekia su atsakingos valstybės narės ETIAS nacionaliniu padaliniu. Jeigu tokių įrodymų turi valstybė narė, kuri nėra atsakinga valstybė narė, ji taip pat per 14 dienų susisiekia su ETIAS centriniu padaliniu arba su atsakingos valstybės narės ETIAS nacionaliniu padaliniu. ETIAS centrinis padalinys arba atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys per vieną mėnesį patikrina duomenų tikslumą bei jų tvarkymo teisėtumą ir prireikus nedelsdamas duomenis pakeičia arba ištrina iš ETIAS centrinės sistemos.

5.   Jeigu trečiosios šalies pilietis įgijo valstybės narės pilietybę arba pateko į 2 straipsnio 2 dalies a–c punktų taikymo sritį, tos valstybės narės institucijos patikrina, ar tas asmuo turi galiojantį kelionės leidimą, ir, kai aktualu, nedelsdamos ištrina prašymo bylą iš ETIAS centrinės sistemos. Už prašymo bylos ištrynimą atsakinga institucija yra:

a)

kelionės dokumentą išdavusios valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys, kaip nurodyta 2 straipsnio 2 dalies a punkte;

b)

valstybės narės, kurios pilietybę trečiosios šalies pilietis įgijo, ETIAS nacionalinis padalinys;

c)

leidimo gyventi šalyje kortelę arba leidimą gyventi išdavusios valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys.

6.   Jeigu trečiosios šalies pilietis pateko į 2 straipsnio 2 dalies d, e, f arba l punkto taikymo sritį, jis gali informuoti tame straipsnyje nurodytą leidimą gyventi, vienodą vizą arba nacionalinę ilgalaikę vizą išdavusios valstybės narės kompetentingas institucijas, kad jis turi galiojantį kelionės leidimą, ir gali paprašyti ištrinti atitinkamą prašymo bylą iš ETIAS centrinės sistemos. Tos valstybės narės institucijos patikrina, ar tas asmuo turi galiojantį kelionės leidimą. Jeigu patvirtinama, kad tas asmuo iš tikrųjų tokį leidimą turi, leidimą gyventi, vienodą vizą arba nacionalinę ilgalaikę vizą išdavusios valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys nedelsdamas ištrina prašymo bylą iš ETIAS centrinės sistemos.

7.   Jeigu trečiosios šalies pilietis pateko į 2 straipsnio 2 dalies g punkto taikymo sritį, jis gali apie šį pasikeitimą informuoti pirmos valstybės narės, į kurią jis po to atvyksta, kompetentingas institucijas. Ta valstybė narė per 14 dienų susisiekia su ETIAS centriniu padaliniu. ETIAS centrinis padalinys per vieną mėnesį patikrina duomenų tikslumą ir prireikus nedelsdamas ištrina prašymo bylą iš ETIAS centrinės sistemos.

8.   Nedarant poveikio turimoms administracinėms arba neteisminėms teisių gynimo priemonėms, asmenys turi teisę į veiksmingą teisminę teisių gynimo priemonę siekiant užtikrinti, kad ETIAS laikomi duomenys būtų pakeisti arba ištrinti.

XII SKYRIUS

DUOMENŲ APSAUGA

56 straipsnis

Duomenų apsauga

1.   Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros ir „eu-LISA“ vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

2.   ETIAS nacionalinių padalinių, tikrinančių prašymus, sienos apsaugos institucijų ir imigracijos institucijų vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (ES) 2016/679.

Kai ETIAS nacionalinių padalinių vykdomą asmens duomenų tvarkymą atlieka kompetentingos institucijos, vertinančios prašymus teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais, taikoma Direktyva (ES) 2016/680.

Kai ETIAS nacionalinis padalinys sprendžia dėl kelionės leidimo išdavimo, atsisakymo jį išduoti, atšaukimo arba panaikinimo, taikomas Reglamentas (ES) 2016/679.

3.   Valstybių narių paskirtųjų institucijų vykdomam asmens duomenų tvarkymui šio reglamento 1 straipsnio 2 dalies tikslais taikoma Direktyva (ES) 2016/680.

4.   Europolo vykdomam asmens duomenų tvarkymui pagal šio reglamento 29 ir 53 straipsnius taikomas Reglamentas (ES) 2016/794.

57 straipsnis

Duomenų valdytojas

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio d punktą duomenų valdytoju, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu ETIAS centrinėje sistemoje, laikoma Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. Kiek tai susiję su ETIAS centrinės sistemos informacijos saugumo valdymu, duomenų valdytoju laikoma „eu-LISA“.

2.   Kiek tai susiję su valstybės narės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ETIAS centrinėje sistemoje, pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 7 dalį duomenų valdytoju laikomas ETIAS nacionalinis padalinys. Jam tenka pagrindinė atsakomybė už tos valstybės narės vykdomą asmens duomenų tvarkymą ETIAS centrinėje sistemoje.

58 straipsnis

Duomenų tvarkytojas

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio e punktą duomenų tvarkytoju, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu ETIAS informacinėje sistemoje, laikoma „eu-LISA“.

2.   „eu-LISA“ užtikrina, kad ETIAS informacinė sistema būtų naudojama pagal šį reglamentą.

59 straipsnis

Duomenų tvarkymo saugumas

1.   „eu-LISA“, ETIAS centrinis padalinys ir ETIAS nacionaliniai padaliniai užtikrina asmens duomenų tvarkymo saugumą pagal šį reglamentą. „eu-LISA“, ETIAS centrinis padalinys ir ETIAS nacionaliniai padaliniai bendradarbiauja vykdydami su duomenų saugumu susijusias užduotis.

2.   Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 45/2001 22 straipsniui, „eu-LISA“ imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų ETIAS informacinės sistemos saugumą.

3.   Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 45/2001 22 straipsniui ir Reglamento (ES) 2016/679 32 ir 34 straipsniams, „eu-LISA“, ETIAS centrinis padalinys ir ETIAS nacionaliniai padaliniai patvirtina būtinas priemones, įskaitant saugumo planą ir veiklos tęstinumo bei veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą, siekdami:

a)

fiziškai apsaugoti duomenis, be kita ko, parengiant nenumatytų atvejų planus ypatingos svarbos infrastruktūrai apsaugoti;

b)

užtikrinti, kad leidimo neturintiems asmenims nebūtų suteikta prieiga prie saugios saityno paslaugos, el. pašto paslaugos, saugios paskyros paslaugos, vežėjo sąsajos, prašytojams skirtos tikrinimo priemonės ir prašytojų sutikimui skirtos priemonės;

c)

užtikrinti, kad leidimo neturintiems asmenims nebūtų suteikta prieiga prie duomenų tvarkymo įrangos ir nacionalinių įrenginių, vadovaujantis ETIAS tikslais;

d)

užkirsti kelią neleistinam duomenų laikmenų skaitymui, kopijavimui, keitimui arba pašalinimui;

e)

užkirsti kelią neleistinam duomenų įvedimui ir neleistinam užregistruotų asmens duomenų tikrinimui, keitimui arba ištrynimui;

f)

užkirsti kelią tam, kad leidimo neturintys asmenys, kurie naudojasi duomenų perdavimo įranga, naudotųsi automatizuotomis duomenų tvarkymo sistemomis;

g)

užkirsti kelią neleistinam duomenų tvarkymui ETIAS centrinėje sistemoje ir bet kokiam neleistinam ETIAS centrinėje sistemoje tvarkomų duomenų keitimui arba ištrynimui;

h)

užtikrinti, kad asmenys, kurie turi leidimą naudotis ETIAS informacine sistema, turėtų prieigą tik prie tų duomenų, dėl kurių jiems išduotas prieigos leidimas, tik nurodant asmenines ir unikalias naudotojo tapatybes ir taikant konfidencialius prieigos būdus;

i)

užtikrinti, kad visos institucijos, turinčios prieigos prie ETIAS informacinės sistemos teisę, parengtų profilius, kuriuose būtų apibūdintos asmenų, turinčių prieigos prie duomenų teisę, funkcijos ir pareigos, ir suteikti galimybę priežiūros institucijoms susipažinti su šiais profiliais;

j)

užtikrinti, kad būtų galima patikrinti ir nustatyti, kurioms įstaigoms asmens duomenys gali būti perduodami naudojantis duomenų perdavimo įranga;

k)

užtikrinti, kad būtų galima patikrinti ir nustatyti, kokius duomenis, kada, kas ir kokiu tikslu tvarkė ETIAS informacinėje sistemoje;

l)

užkirsti kelią neleistinam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar trynimui tuo metu, kai asmens duomenys perduodami į ETIAS informacinę sistemą arba iš jos arba kai gabenamos duomenų laikmenos, visų pirma naudojant tinkamus šifravimo būdus;

m)

užtikrinti, kad nutrūkus įdiegtų sistemų darbui būtų galima atkurti normalų jų veikimą;

n)

užtikrinti patikimumą garantuojant, kad apie visus ETIAS veikimo trūkumus būtų tinkamai pranešama ir kad būtų įdiegtos būtinos techninės priemonės siekiant užtikrinti, kad įvykus duomenų iškraipymui dėl ETIAS trikties asmens duomenis būtų galima atkurti;

o)

stebėti šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių efektyvumą ir imtis būtinų su vidaus stebėsena susijusių organizacinių priemonių, kad būtų užtikrintas šio reglamento laikymasis.

4.   Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina tipinį saugumo planą ir tipinį veiklos tęstinumo bei veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. „eu-LISA“ valdyba, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros valdyba ir valstybės narės patvirtina saugumo, veiklos tęstinumo bei veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planus atitinkamai dėl „eu-LISA“, ETIAS centrinio padalinio ir ETIAS nacionalinių padalinių. Jie naudoja Komisijos patvirtintus tipinius planus kaip pagrindą, prireikus juos pakoreguodami.

5.   „eu-LISA“ informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną apie priemones, kurių ji imasi pagal šį straipsnį.

60 straipsnis

Saugumo incidentai

1.   Bet koks įvykis, kuris paveikė arba gali paveikti ETIAS saugumą ir kuris gali padaryti ETIAS saugomiems duomenims žalos arba dėl kurio ETIAS duomenys gali būti prarasti, laikomas saugumo incidentu, visų pirma, jeigu galėjo būti pasinaudota neleistina prieiga prie duomenų arba jeigu buvo pakenkta ar galėjo būti pakenkta duomenų prieinamumui, vientisumui ir konfidencialumui.

2.   Saugumo incidentai valdomi taip, kad būtų užtikrintas greitas, veiksmingas ir deramas reagavimas.

3.   Nedarant poveikio pranešimui ir informacijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus pagal Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnį, Direktyvos (ES) 2016/680 30 straipsnį arba abu šiuos straipsnius, valstybės narės praneša apie saugumo incidentus Komisijai, „eu-LISA“ ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Jeigu įvyksta su ETIAS informacine sistema susijęs saugumo incidentas, „eu-LISA“ praneša apie tai Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Jeigu įvyksta su ETIAS susijęs saugumo incidentas, Europolas praneša apie tai Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

4.   Informacija apie saugumo incidentą, kuris paveikė arba gali paveikti ETIAS veikimą arba ETIAS laikomų duomenų prieinamumą, vientisumą ir konfidencialumą, pateikiama Komisijai ir, jeigu jiems tai turi įtakos, ETIAS centriniam padaliniui, ETIAS nacionaliniams padaliniams ir Europolui. Apie tokius incidentus pranešama laikantis incidentų valdymo plano, kurį turi parengti „eu-LISA“.

5.   Įvykus saugumo incidentui, valstybės narės, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, „eu-LISA“ ir Europolas bendradarbiauja.

61 straipsnis

Savikontrolė

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, Europolas ir valstybės narės užtikrina, kad kiekviena institucija, turinti prieigos prie ETIAS informacinės sistemos teisę, imtųsi priemonių, kurios yra būtinos, kad būtų laikomasi šio reglamento, ir prireikus bendradarbiautų su priežiūros institucija.

62 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šį reglamentą, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

63 straipsnis

Atsakomybė

1.   Nedarant poveikio teisei gauti žalos atlyginimą iš duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo ir jų atsakomybei pagal Reglamentą (ES) 2016/679, Direktyvą (ES) 2016/680 ir Reglamentą (EB) Nr. 45/2001:

a)

bet kuris asmuo ar valstybė narė, patyrę materialinę arba nematerialinę žalą dėl valstybės narės atliktos neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar bet kurio kito veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę gauti žalos atlyginimą iš tos valstybės narės;

b)

bet kuris asmuo ar valstybė narė, patyrę materialinę arba nematerialinę žalą dėl bet kurio „eu-LISA“ veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę gauti žalos atlyginimą iš tos agentūros. „eu-LISA“ atsako už neteisėtas asmens duomenų tvarkymo operacijas atsižvelgiant į jos vykdomas duomenų tvarkytojo arba, kai taikytina, duomenų valdytojo funkcijas.

Valstybė narė arba „eu-LISA“ visiškai arba iš dalies atleidžiamos nuo atsakomybės pagal pirmą pastraipą, jei įrodo, kad jos nėra atsakingos už įvykį, dėl kurio buvo padaryta žala.

2.   Jeigu dėl to, kad valstybė narė nesilaiko savo įsipareigojimų pagal šį reglamentą, padaroma žala ETIAS centrinei sistemai, ta valstybė narė laikoma atsakinga už tą žalą; ši nuostata netaikoma tais atvejais ir ta apimtimi, kuria „eu-LISA“ arba kita ETIAS centrinėje sistemoje dalyvaujanti valstybė narė nesiėmė pagrįstų priemonių, kad neleistų tai žalai atsirasti arba kuo labiau sumažintų jos poveikį.

3.   Valstybei narei pateiktus reikalavimus atlyginti 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą reglamentuoja tos valstybės narės nacionalinė teisė. Duomenų valdytojui arba „eu-LISA“ pateiktiems reikalavimams atlyginti 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą taikomos Sutartyse nustatytos sąlygos.

64 straipsnis

Teisė gauti prieigą prie asmens duomenų, prašyti juos ištaisyti, papildyti ir ištrinti, bei apriboti jų tvarkymą

1.   Nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsniuose nustatytai teisei į informaciją, prašytojai, kurių duomenys yra saugomi ETIAS centrinėje sistemoje, jų duomenų surinkimo metu informuojami apie naudojimosi teisėmis pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 13–16 straipsnius ir Reglamento (ES) 2016/679 15–18 straipsnius tvarką. Jiems taip pat tuo pačiu metu pateikiami Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

2.   Bet kuris prašytojas, norėdamas pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 13–16 straipsnius ir Reglamento (ES) 2016/679 15–18 straipsnius, turi teisę kreiptis į ETIAS centrinį padalinį arba už jo prašymą atsakingą ETIAS nacionalinį padalinį. Padalinys, kuris gauna užklausą, kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 30 dienų ją išnagrinėja ir atsako į ją.

Jeigu atsakant į užklausą nustatoma, kad ETIAS centrinėje sistemoje saugomi duomenys yra faktiškai netikslūs arba buvo užregistruoti neteisėtai, ETIAS centrinis padalinys arba atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys tuos duomenis ETIAS centrinėje sistemoje nedelsdamas ištaiso arba iš jos ištrina.

Jeigu atsakant į užklausą pagal šią dalį ETIAS centrinis padalinys arba ETIAS nacionalinis padalinys pakeičia kelionės leidimą jo galiojimo laikotarpiu, ETIAS centrinėje sistemoje atliekamas 20 straipsnyje nustatytas automatizuotas tvarkymas, kad būtų nustatyta, ar dėl pakeistos prašymo bylos bus nustatyta atitiktis pagal 20 straipsnio 2–5 dalis. Jeigu atlikus automatizuotą tvarkymą atitikties nenustatoma, ETIAS centrinė sistema išduoda pakeistą kelionės leidimą su tokiu pačiu galiojimo laikotarpiu, kaip ir pirminis leidimas, ir informuoja apie tai prašytoją. Jeigu atlikus automatizuotą tvarkymą nustatoma viena arba kelios atitiktys, atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys įvertina saugumo, nelegalios imigracijos riziką arba didelę epidemijos riziką pagal 26 straipsnį. Tuomet jis nusprendžia, ar išduoti pakeistą kelionės leidimą, arba, jeigu jis nustato, kad kelionės leidimo išdavimo sąlygos nebetenkinamos, atšaukti kelionės leidimą.

3.   Jeigu ETIAS centrinis padalinys arba už prašymą atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys nesutinka su teiginiu, kad ETIAS centrinėje sistemoje saugomi duomenys yra faktiškai netikslūs arba buvo užregistruoti neteisėtai, ETIAS centrinis padalinys arba atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys priima administracinį sprendimą, kuriame atitinkamam asmeniui nedelsiant raštu paaiškinama, kodėl jis nėra pasirengęs ištaisyti su atitinkamu asmeniu susijusių duomenų arba juos ištrinti.

4.   Tame sprendime atitinkamam asmeniui taip pat pateikiama informacija, kuria paaiškinama galimybė apskųsti dėl 2 dalyje nurodytos užklausos priimtą sprendimą, ir, kai aktualu, informacija, kaip pateikti ieškinį arba skundą kompetentingoms institucijoms arba teismams, ir informacija apie pagalbą tam asmeniui, įskaitant kompetentingų nacionalinių priežiūros institucijų pagalbą.

5.   Pagal 2 dalį pateiktose užklausose pateikiama informacija, būtina atitinkamo asmens tapatybei nustatyti. Ta informacija naudojama tik tam, kad būtų sudaryta galimybė naudotis 2 dalyje nurodytomis teisėmis; paskui ji nedelsiant ištrinama.

6.   ETIAS centrinis padalinys arba atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys rašytiniame dokumente užfiksuoja, kad 2 dalyje nurodyta užklausa buvo pateikta ir kaip ji buvo išnagrinėta. Jis nedelsdamas, ne vėliau kaip per septynias dienas po 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto sprendimo ištaisyti arba ištrinti duomenis priėmimo arba, atitinkamai, 3 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo, pateikia tą dokumentą kompetentingoms nacionalinėms duomenų apsaugos priežiūros institucijoms.

65 straipsnis

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms ir privatiems subjektams

1.   ETIAS centrinėje sistemoje saugomi asmens duomenys neperduodami ir prieiga prie jų nesuteikiama trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms ar privatiems subjektams, išskyrus perdavimą Interpolui šio reglamento 20 straipsnio 2 dalies b ir l punktuose nurodyto automatizuoto tvarkymo tikslu. Asmens duomenų perdavimą Interpolui reglamentuoja Reglamento (EB) Nr. 45/2001 9 straipsnio nuostatos.

2.   Asmens duomenys, prie kurių valstybė narė arba Europolas turėjo prieigą ETIAS centrinėje sistemoje 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais, neperduodami ir prieiga prie jų nesuteikiama jokiai trečiajai šaliai, tarptautinei organizacijai arba privačiai šaliai. Tas draudimas taip pat taikomas, jei tie duomenys toliau tvarkomi nacionaliniu lygmeniu arba tarp valstybių narių.

3.   Nukrypstant nuo šio reglamento 49 straipsnio, jeigu tai būtina grąžinimo tikslu, imigracijos institucijos gali prisijungti prie ETIAS centrinės sistemos, kad gautų duomenis, kurie atskirais atvejais turi būti perduoti trečiajai šaliai, tik tuo atveju, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

anksčiau buvo atlikta paieška AIS pagal Reglamento (ES) 2017/2226 26 straipsnį ir

b)

atlikus paiešką nustatoma, kad AIS nėra duomenų apie trečiosios šalies pilietį, kuris turi būti grąžintas.

Tai, ar tenkinamos šios sąlygos, prireikus patikrinama prisijungiant prie registracijos žurnalų, numatytų Reglamento (ES) 2017/2226 46 straipsnyje, kurie atitinka šios dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytą paiešką ir tos pastraipos b punkte nurodytą paieškos rezultatą.

Jeigu tos sąlygos tenkinamos, imigracijos institucijoms suteikiama prieiga pateikti užklausą ETIAS centrinėje sistemoje dėl visų arba kai kurių iš šio reglamento 17 straipsnio 2 dalies a–e punktuose nurodytų duomenų. Jeigu ETIAS prašymo byla atitinka tuos duomenis, imigracijos institucijos turi prieigą prie šio reglamento 17 straipsnio 2 dalies a–g punktuose, o nepilnamečių atveju – ir to straipsnio 2 dalies k punkte nurodytų duomenų.

Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, duomenys, prie kurių imigracijos institucijos turėjo prieigą ETIAS centrinėje sistemoje, gali būti perduodami trečiajai šaliai atskirais atvejais, jeigu tai būtina norint įrodyti trečiųjų šalių piliečių tapatybę tik grąžinimo tikslu ir tik tuo atveju, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:

a)

Komisija pagal Reglamento (ES) 2016/679 45 straipsnio 3 dalį yra priėmusi sprendimą dėl tinkamo asmens duomenų apsaugos toje trečiojoje šalyje lygio;

b)

yra numatytos Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnyje nurodytos tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, pagal galiojantį Sąjungos ar valstybės narės ir atitinkamos trečiosios šalies readmisijos susitarimą,

c)

taikomas Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 dalies d punktas.

Šio reglamento 17 straipsnio 2 dalies a, b, d, e, ir f punktuose nurodyti duomenys gali būti perduodami tik tuo atveju, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

duomenys perduodami laikantis atitinkamų Sąjungos teisės nuostatų, visų pirma nuostatų dėl duomenų apsaugos, įskaitant Reglamento (ES) 2016/679 V skyrių, readmisijos susitarimų, taip pat duomenis perduodančios valstybės narės nacionalinės teisės;

b)

trečioji šalis sutiko tvarkyti duomenis tik tais tikslais, kuriais jie buvo suteikti, ir

c)

atitinkamo trečiosios šalies piliečio atžvilgiu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB (41) yra priimtas sprendimas grąžinti ir tokio sprendimo grąžinti vykdymas nėra sustabdytas, taip pat nėra pateiktas skundas, dėl kurio galėtų būti sustabdytas to sprendimo grąžinti vykdymas.

4.   Pagal 3 dalį perduodant asmens duomenis trečiosioms šalims nedaromas poveikis tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, teisėms, visų pirma susijusioms su negrąžinimu.

5.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, 52 straipsnio 4 dalyje nurodytus ETIAS centrinės sistemos duomenis, prie kurių paskirtosios institucijos turėjo prieigą 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais, paskirtoji institucija atskirais atvejais gali perduoti trečiajai šaliai arba suteikti jai prieigą prie jų tik tuo atveju, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

ypatingos skubos atveju, jeigu:

i)

gresia pavojus, susijęs su teroristiniu nusikaltimu, arba

ii)

gresia pavojus asmens gyvybei ir tas pavojus yra susijęs su sunkia nusikalstama veika;

b)

perduoti duomenis būtina siekiant valstybių narių teritorijoje arba atitinkamoje trečiojoje šalyje užkirsti kelią tokiam teroristiniam nusikaltimui arba sunkiai nusikalstamai veikai, juos atskleisti arba tirti;

c)

paskirtoji institucija turi prieigą prie tokių duomenų 51 ir 52 straipsniuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

d)

duomenys perduodami laikantis taikytinų sąlygų, nustatytų Direktyvoje (ES) 2016/680, visų pirma jos V skyriuje;

e)

trečioji šalis yra pateikusi tinkamai pagrįstą rašytinį arba elektroninį prašymą;

f)

užtikrinamas bet kurios kelionių leidimų sistemose esančios informacijos, kurią turi prašymą pateikusi trečioji šalis, teikimas abipusiu pagrindu ETIAS naudojančioms valstybėms narėms.

Jeigu duomenų perdavimas vykdomas pagal šios dalies pirmą pastraipą, toks perdavimas dokumentuojamas ir dokumentai, gavus prašymą, pateikiami pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalį įsteigtai priežiūros institucijai, nurodant duomenų perdavimo datą ir laiką, informaciją apie gaunančiąją kompetentingą instituciją, perdavimo pagrindimą ir perduotus asmens duomenis.

66 straipsnis

Priežiūros institucijos vykdoma priežiūra

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalį įsteigta priežiūros institucija nepriklausomai stebėtų, ar atitinkama valstybė narė teisėtai tvarko asmens duomenis pagal šį reglamentą, įskaitant jų perdavimą į ETIAS ir iš jos.

2.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal Direktyvą (ES) 2016/680 priimti nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai taip pat būtų taikomi jų nacionalinių institucijų prieigai prie ETIAS pagal šio reglamento X skyrių, be kita ko, asmenų, prie kurių duomenų prieiga suteikta, teisių atžvilgiu.

3.   Valstybių narių prieigos prie asmens duomenų pagal šio reglamento X skyrių, įskaitant duomenų perdavimą į ETIAS ir iš jos, teisėtumo stebėseną vykdo pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalį įsteigta priežiūros institucija. Atitinkamai taikomos šio reglamento 66 straipsnio 5 ir 6 dalys.

4.   Priežiūros institucija ar institucijos, įsteigtos vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalimi, užtikrina, kad ne rečiau kaip kas trejus metus po to, kai ETIAS pradeda veikti, pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas ETIAS nacionalinių padalinių vykdomų duomenų tvarkymo operacijų auditas. Į to audito rezultatus gali būti atsižvelgta pagal Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 (42) sukurtą mechanizmą atliekamuose vertinimuose. Priežiūros institucija, įsteigta vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalimi, kasmet skelbia prašymų ištaisyti, papildyti ar ištrinti duomenis arba apriboti jų tvarkymą skaičių, veiksmus, kurių imtasi vėliau, ir ištaisymų, papildymų, ištrynimų ir tvarkymo apribojimų, padarytų atsižvelgiant į atitinkamų asmenų pateiktus prašymus, skaičių.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad jų priežiūros institucijos, įsteigtos vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalimi, turėtų pakankamai išteklių ir ekspertinių žinių šiuo reglamentu jai patikėtoms užduotims atlikti.

6.   Valstybės narės teikia visą priežiūros institucijos, įsteigtos vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalimi, prašomą informaciją. Jos visų pirma pateikia jai informaciją apie veiklą, vykdytą pagal joms šiame reglamente nustatytas pareigas. Valstybės narės suteikia priežiūros institucijai, įsteigtai vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalimi, prieigą prie savo registracijos žurnalų ir leidžia jai bet kuriuo metu patekti į visas savo patalpas, naudojamas ETIAS tikslais.

67 straipsnis

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vykdoma priežiūra

1.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra atsakingas už „eu-LISA“, Europolo ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos, susijusios su ETIAS, stebėseną ir užtikrinimą, kad tokia veikla būtų vykdoma laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 ir šio reglamento.

2.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas trejus metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas „eu-LISA“ ir ETIAS centrinio padalinio vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. To audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, „eu-LISA“ ir priežiūros institucijoms. „eu-LISA“ ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai suteikiama galimybė prieš patvirtinant ataskaitą pateikti pastabas.

3.   „eu-LISA“ ir ETIAS centrinis padalinys pateikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno prašomą informaciją, suteikia jam prieigą prie visų dokumentų ir savo registracijos žurnalų ir leidžia jam bet kuriuo metu patekti į visas savo patalpas.

68 straipsnis

Priežiūros institucijų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno tarpusavio bendradarbiavimas

1.   Priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas – kiekvienas iš jų pagal atitinkamą savo kompetenciją – aktyviai bendradarbiauja vykdydami savo atitinkamas pareigas. Jie užtikrina suderintą ETIAS ir nacionalinės sienų infrastruktūros priežiūrą.

2.   Priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas keičiasi aktualia informacija, padeda vieni kitiems atlikti auditą ir patikrinimus, nagrinėja šio reglamento aiškinimo ar taikymo sunkumus, analizuoja problemas, susijusias su nepriklausomos priežiūros vykdymu ar naudojimusi duomenų subjekto teisėmis, rengia suderintus pasiūlymus dėl problemų bendrų sprendimų ir reikiamu mastu didina informuotumą apie teises į duomenų apsaugą.

3.   2 dalies tikslu priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ne rečiau kaip du kartus per metus rengia posėdžius Europos duomenų apsaugos valdyboje, įsteigtoje Reglamentu (ES) 2016/679. Tų posėdžių išlaidas dengia ir juos organizuoja ta valdyba. Pirmame posėdyje patvirtinamos darbo tvarkos taisyklės. Reikiamu mastu kartu nustatomi kiti darbo metodai.

4.   Europos duomenų apsaugos valdyba kas dvejus metus siunčia bendrą veiklos ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai ir „eu-LISA“. Toje ataskaitoje yra kiekvienai valstybei narei skirtas skyrius, kurį parengia tos valstybės narės priežiūros institucija.

69 straipsnis

Registracijos žurnalų tvarkymas

1.   „eu-LISA“ saugo registracijos žurnalus apie visas ETIAS informacinėje sistemoje atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Tuose registracijos žurnaluose, be kita ko, nurodoma:

a)

prieigos tikslas;

b)

kiekvienos operacijos data ir laikas;

c)

automatizuotam prašymų tvarkymui naudoti duomenys;

d)

atliekant 20 straipsnyje nurodytą automatizuotą tvarkymą nustatytos atitiktys;

e)

ETIAS centrinėje sistemoje arba kitose informacinėse sistemose ir duomenų bazėse laikomi duomenys, naudoti tapatybei patikrinti;

f)

22 straipsnyje nurodyto patikros proceso rezultatai ir

g)

jį atlikusio darbuotojo duomenys.

2.   ETIAS centrinis padalinys saugo įrašus apie darbuotojus, tinkamai įgaliotus atlikti tapatybės patikras.

Atsakingos valstybės narės ETIAS nacionalinis padalinys saugo įrašus apie darbuotojus, tinkamai įgaliotus įvesti arba gauti duomenis.

3.   „eu-LISA“ saugo visų ETIAS informacinėje sistemoje atliekamų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su 47 straipsnyje nurodyta sienos apsaugos institucijų prieiga ir 49 straipsnyje nurodyta imigracijos institucijų prieiga, registracijos žurnalus. Tuose registracijos žurnaluose nurodoma kiekvienos operacijos data ir laikas, paieškai pradėti naudoti duomenys, ETIAS centrinės sistemos perduoti duomenys ir sienos apsaugos institucijų ir imigracijos institucijų, įvedančių ir gaunančių duomenis, pavadinimai.

Be to, kompetentingos institucijos saugo įrašus apie darbuotojus, tinkamai įgaliotus įvesti ir gauti duomenis.

4.   Tokie registracijos žurnalai gali būti naudojami tik duomenų tvarkymo priimtinumui stebėti ir siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir vientisumą. Jie tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus vieniems metams nuo 54 straipsnyje nurodyto saugojimo laikotarpio pabaigos, jeigu jie nereikalingi jau pradėtoms stebėsenos procedūroms vykdyti.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir kompetentingų priežiūros institucijų prašymu „eu-LISA“ ir ETIAS nacionaliniai padaliniai suteikia jiems galimybę susipažinti su registracijos žurnalais.

70 straipsnis

Registracijos žurnalų, susijusių su prašymais susipažinti su duomenimis teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais, saugojimas

1.   „eu-LISA“ saugo visų ETIAS centrinėje sistemoje atliekamų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su centrinių prieigos punktų, nurodytų 50 straipsnio 2 dalyje, prieiga 1 straipsnio 2 dalies tikslais, registracijos žurnalus. Tuose registracijos žurnaluose nurodoma kiekvienos operacijos data ir laikas, paieškai pradėti naudoti duomenys, ETIAS centrinės sistemos perduoti duomenys ir centrinių prieigos punktų įgaliotų darbuotojų, įvedančių ir gaunančių duomenis, vardai ir pavardės.

2.   Be to, kiekviena valstybė narė ir Europolas saugo visų ETIAS centrinėje sistemoje atliekamų duomenų tvarkymo operacijų, kurios atliekamos dėl prašymų susipažinti su ETIAS centrinėje sistemoje saugomais duomenimis arba prieigos prie jų 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais, registracijos žurnalus.

3.   2 dalyje nurodytuose registracijos žurnaluose nurodoma:

a)

tikslus prašymo leisti susipažinti su ETIAS centrinėje sistemoje saugomais duomenimis arba suteikti prieigą prie jų tikslas, įskaitant duomenis apie atitinkamą teroristinį nusikaltimą arba kitą sunkią nusikalstamą veiką, o Europolo atveju – tikslus prašymo susipažinti su duomenimis tikslas;

b)

priimtas sprendimas dėl prašymo priimtinumo;

c)

nacionalinės bylos numeris;

d)

prašymo suteikti prieigą, kurį centrinis prieigos punktas pateikė ETIAS centrinei sistemai, data ir tikslus laikas;

e)

kai taikytina – 51 straipsnio 4 dalyje nurodytos skubos procedūros taikymas ir ex post tikrinimo rezultatai;

f)

kurie duomenys arba duomenų rinkiniai, nurodyti 52 straipsnio 2 ir 3 dalyse, buvo naudojami paieškai atlikti, ir

g)

pagal nacionalines taisykles arba Reglamentą (ES) 2016/794 – duomenų paiešką atlikusio pareigūno ir duomenų paiešką arba perdavimą atlikti nurodžiusio pareigūno identifikavimo ženklas.

4.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti registracijos žurnalai naudojami tik siekiant patikrinti prašymo priimtinumą, stebėti duomenų tvarkymo teisėtumą ir užtikrinti duomenų vientisumą ir saugumą. Registracijos žurnalai tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neleistinos prieigos. Jie ištrinami praėjus vieniems metams nuo 54 straipsnyje nurodyto saugojimo laikotarpio pabaigos, jeigu jie nereikalingi jau pradėtoms stebėsenos procedūroms vykdyti. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir už duomenų tvarkymo teisėtumo, duomenų vientisumo ir saugumo stebėseną atsakingos kompetentingos priežiūros institucijos, vykdydami savo pareigas, pateikę prašymą gauna prieigą prie tų registracijos žurnalų. Už prašymo priimtinumo tikrinimą atsakinga institucija tuo tikslu taip pat gauna prieigą prie tų registracijos žurnalų. Kai tikslai nėra tokie, asmens duomenys po vieno mėnesio ištrinami iš visų nacionalinių ir Europolo bylų, nebent tie duomenys reikalingi konkretaus vykdomo nusikalstamos veikos tyrimo, dėl kurio jų yra paprašiusi valstybė narė arba Europolas, tikslais. 92 straipsnyje nurodytai stebėsenai ir vertinimui gali būti naudojami tik tokie registracijos žurnalai, kuriuose saugomi ne asmens duomenys.

XIII SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMUOTUMAS

71 straipsnis

Plačiajai visuomenei skirta informacija

Pasikonsultavęs su Komisija ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, ETIAS centrinis padalinys teikia plačiajai visuomenei visą svarbią informaciją, susijusią su prašymu dėl kelionės leidimo. Tokia informacija pateikiama viešoje interneto svetainėje ir apima:

a)

prašymo suteikti kelionės leidimą pateikimo kriterijus, sąlygas ir procedūras;

b)

informaciją apie interneto svetainę ir mobiliųjų įrenginių programėlę, kuriuose gali būti pateikiamas prašymas;

c)

informaciją apie tai, kad prašymą gali pateikti kitas asmuo arba komercinis tarpininkas;

d)

informaciją apie galimybę pranešti apie komercinių tarpininkų piktnaudžiavimo atvejus naudojant 15 straipsnio 5 dalyje nurodytą formą;

e)

32 straipsnyje numatytus sprendimo dėl prašymo priėmimo terminus;

f)

informaciją apie tai, kad kelionės leidimas yra susietas su prašymo formoje nurodytu kelionės dokumentu, ir kad dėl to, pasibaigus kelionės dokumento galiojimo terminui arba jį iš dalies pakeitus, kelionės leidimas, kertant sieną, bus laikomas negaliojančiu arba nepripažįstamas;

g)

informaciją apie tai, kad prašytojai yra atsakingi už teikiamų duomenų autentiškumą, išsamumą, teisingumą ir patikimumą ir už jų padarytų pareiškimų tikrumą ir patikimumą;

h)

informaciją apie tai, kad apie sprendimus dėl prašymų turi būti pranešta prašytojui, kad tais atvejais, kai atsisakyta išduoti kelionės leidimą, tokiuose sprendimuose turi būti nurodytos atsisakymo priežastys ir kad prašytojai, kurių prašymai buvo atmesti, turi teisę apskųsti sprendimą, suteikiant informaciją apie apskundimo atveju taikytiną procedūrą, įskaitant išsamius duomenis apie kompetentingą instituciją, ir apie skundo pateikimo terminą;

i)

informaciją apie tai, kad prašytojai turi galimybę susisiekti su ETIAS centriniu padaliniu ir nurodyti, kad jų kelionės tikslas yra grindžiamas humanitarinėmis priežastimis arba yra susijęs su tarptautiniais įsipareigojimais, ir informaciją apie atitinkamas su tuo susijusias sąlygas bei procedūras;

j)

Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnyje nustatytas atvykimo sąlygas ir informaciją apie tai, kad trumpalaikis buvimas galimas tik laikotarpiu, neviršijančiu 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, išskyrus trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomos palankesnės dvišalio susitarimo, galiojusio iki Šengeno susitarimo įgyvendinimo konvencijos, sąlygos, atvejus;

k)

informaciją apie tai, kad vien kelionės leidimo turėjimas savaime nesuteikia teisės atvykti;

l)

informaciją apie tai, kad sienos apsaugos institucijos, siekdamos patikrinti, ar tenkinamos atvykimo sąlygos, prieš išorės sienų gali pareikalauti patvirtinamųjų dokumentų;

m)

informaciją apie tai, kad galiojančio kelionės leidimo turėjimas yra buvimo sąlyga, kurios turi būti laikomasi visą trumpalaikio buvimo valstybių narių teritorijoje trukmę;

n)

nuorodą į Reglamento (ES) 2017/2226 13 straipsnyje nurodytą saityno paslaugą, suteikiančią galimybę trečiųjų šalių piliečiams bet kuriuo metu pasitikrinti likusį leidžiamo buvimo laiką;

o)

informaciją apie tai, kad į ETIAS informacinę sistemą įvesti duomenys naudojami sienų valdymo tikslais, įskaitant patikrinimus duomenų bazėse, ir tai, kad teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais su duomenimis gali susipažinti valstybės narės ir Europolas, laikydamiesi X skyriuje nurodytų procedūrų ir sąlygų;

p)

informaciją apie laikotarpį, kurį duomenys bus saugomi;

q)

informaciją apie duomenų subjektų teises pagal reglamentus (EB) Nr. 45/2001, (ES) 2016/679 ir (ES) 2016/794 bei Direktyvą (ES) 2016/680;

r)

informaciją apie galimybę keliautojams gauti pagalbą, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalies m punkte.

72 straipsnis

Informavimo kampanija

Komisija, bendradarbiaudama su Europos išorės veiksmų tarnyba, ETIAS centriniu padaliniu ir valstybėmis narėmis, įskaitant jų konsulatus atitinkamose trečiosiose šalyse, ETIAS veiksmų veikimo pradžioje surengia informavimo kampaniją, kad informuotų trečiųjų šalių piliečius, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį, apie jiems taikomą reikalavimą kertant išorės sienas ir visą jų trumpalaikio buvimo valstybių narių teritorijoje trukmę turėti galiojantį kelionės leidimą.

Ta informavimo kampanija vykdoma reguliariai ir bent viena iš šalių, kurių piliečiai patenka į šio reglamento taikymo sritį, valstybinių kalbų.

XIV SKYRIUS

PAREIGOS

73 straipsnis

„eu-LISA“ pareigos projektavimo ir kūrimo etape

1.   „eu-LISA“ savo techninėse stotyse suteikia ETIAS centrinei sistemai prieglobą ir užtikrina, kad šiame reglamente nustatytos funkcijos būtų vykdomos laikantis šio straipsnio 3 dalyje ir 74 straipsnio 1 dalyje nustatytų saugumo, prieinamumo, kokybės ir operatyvumo sąlygų.

2.   Infrastruktūros sistemų, užtikrinančių viešos interneto svetainės, mobiliųjų įrenginių programėlės, el. pašto paslaugos, saugios paskyros paslaugos, prašytojams skirtos tikrinimo priemonės, prašytojų sutikimui skirtos priemonės, ETIAS stebėjimo sąrašui skirtos vertinimo priemonės, vežėjų sąsajos, saityno paslaugos, prašymų tvarkymui skirtos programinės įrangos, centrinės duomenų saugyklos ir 92 straipsnio 8 dalyje nurodytų techninių sprendimų veikimą, priegloba suteikiama „eu-LISA“ techninėse stotyse arba Komisijos techninėse stotyse. Šios infrastruktūros sistemos geografiškai paskirstomos, kad užtikrintų, kad šiame reglamente nustatytos funkcijos būtų vykdomos laikantis saugumo, duomenų apsaugos ir duomenų saugumo, prieinamumo, kokybės ir operatyvumo sąlygų pagal šio straipsnio 3 dalį ir 74 straipsnio 1 dalį. ETIAS stebėjimo sąrašo priegloba suteikiama „eu-LISA“ techninėje stotyje.

3.   „eu-LISA“ atsako už ETIAS informacinės sistemos techninį kūrimą ir už visus techninius tobulinimus, būtinus, kad būtų užtikrintas ETIAS centrinės sistemos ir 11 straipsnyje nurodytų ES informacinių sistemų sąveikumas, ir už galimybės vykdyti 12 straipsnyje nurodytą paiešką Interpolo duomenų bazėse sudarymą.

„eu-LISA“ apibrėžia sistemos, įskaitant jos ryšių infrastruktūrą, fizinės struktūros projektą, taip pat nustato jos technines specifikacijas ir jų plėtojimą bei VNS. Jeigu gaunama palanki Komisijos nuomonė, tas technines specifikacijas patvirtina „eu-LISA“ valdyba. „eu-LISA“ taip pat įgyvendina visas pritaikymo prie AIS, SIS, sistemos Eurodac ar VIS priemones, kurios yra būtinos sąveikumui su ETIAS užtikrinti.

„eu-LISA“ sukuria ir įdiegia ETIAS centrinę sistemą, įskaitant ETIAS stebėjimo sąrašą, VNS ir ryšių infrastruktūrą, kuo greičiau, kai įsigalioja šis reglamentas ir Komisija priima:

a)

6 straipsnio 4 dalyje, 16 straipsnio 10 dalyje, 17 straipsnio 9 dalyje, 31 straipsnyje, 35 straipsnio 7 dalyje, 45 straipsnio 2 dalyje, 54 straipsnio 2 dalyje, 74 straipsnio 5 dalyje, 84 straipsnio 2 dalyje, 92 straipsnio 8 dalyje numatytas priemones ir

b)

laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos tikrinimo procedūros priimamas priemones, būtinas ETIAS centrinės sistemos, VNS, ryšių infrastruktūros ir vežėjų sąsajos kūrimui ir techniniam įgyvendinimui, visų pirma įgyvendinimo aktus dėl:

i)

prieigos prie duomenų pagal 22–29 straipsnius ir 33–53 straipsnius;

ii)

duomenų keitimo, trynimo ir paankstinto trynimo pagal 55 straipsnį;

iii)

registracijos žurnalų laikymo ir prieiga prie jų pagal 45 straipsnį ir 69 straipsnį;

iv)

veiksmingumo reikalavimų;

v)

techninių sprendimų dėl centrinių prieigos punktų prijungimo pagal 51–53 straipsnius specifikacijų.

Kūrimas apima techninių specifikacijų parengimą ir įgyvendinimą, bandymus ir bendrą projekto koordinavimą. Šiuo atžvilgiu „eu-LISA“ taip pat vykdo šias užduotis:

a)

atlieka saugumo rizikos vertinimą;

b)

per visą ETIAS kūrimo ciklą vadovaujasi pritaikytosios privatumo apsaugos ir standartizuotosios privatumo apsaugos principais ir

c)

atlieka saugumo rizikos vertinimą, susijusį su 11 straipsnyje nurodytu ETIAS sąveikumu su ES informacinėmis sistemomis ir Europolo duomenimis.

4.   Projektavimo ir kūrimo etape įsteigiama projekto valdyba, kurią sudaro ne daugiau kaip 10 narių. Ją sudaro šeši „eu-LISA“ valdybos iš savo narių arba pakaitinių narių paskirti nariai, 91 straipsnyje nurodytos AIS ir ETIAS patariamosios grupės pirmininkas, „eu-LISA“ atstovaujantis jos vykdomojo direktoriaus paskirtas narys, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai atstovaujantis jos vykdomojo direktoriaus paskirtas narys ir vienas Komisijos paskirtas narys. „eu-LISA“ valdybos skiriami nariai yra renkami tik iš tų valstybių narių, kurios pagal Sąjungos teisę yra visapusiškai saistomos teisėkūros priemonių, reglamentuojančių visų „eu-LISA“ valdomų didelės apimties IT sistemų kūrimą, diegimą, veikimą ir naudojimą, ir kurios dalyvaus ETIAS veikloje. Projekto valdyba posėdžiauja reguliariai ir ne rečiau kaip tris kartus per ketvirtį. Ji užtikrina tinkamą ETIAS projektavimo ir kūrimo etapo valdymą. Projekto valdyba kiekvieną mėnesį teikia „eu-LISA“ valdybai rašytines projekto pažangos ataskaitas. Ji neturi teisės priimti sprendimus ir neturi įgaliojimų atstovauti „eu-LISA“ valdybos nariams.

5.   „eu-LISA“ valdyba nustato projekto valdybos darbo tvarkos taisykles, kurios visų pirma apima taisykles dėl:

a)

pirmininkavimo;

b)

posėdžių vietų;

c)

posėdžių rengimo;

d)

ekspertų dalyvavimo posėdžiuose;

e)

komunikacijos planų, kuriais užtikrinama, kad nedalyvaujantys „eu-LISA“ valdybos nariai būtų visapusiškai informuojami.

Projekto valdybai pirmininkauja valstybė narė, kuri pagal Sąjungos teisę yra visapusiškai saistoma teisėkūros priemonių, reglamentuojančių visų „eu-LISA“ valdomų didelės apimties IT sistemų kūrimą, diegimą, veikimą ir naudojimą.

Visas projekto valdybos narių patirtas kelionių ir pragyvenimo išlaidas atlygina „eu-LISA“. Mutatis mutandis taikomas „eu-LISA“ darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnis. Projekto valdybos sekretoriato funkcijas vykdo „eu-LISA“.

AIS ir ETIAS patariamoji grupė posėdžiauja reguliariai, kol ETIAS pradės veikti. Po kiekvieno posėdžio ji atsiskaito projekto valdybai. Ji teikia technines ekspertines žinias, kad padėtų vykdyti projekto valdybos užduotis, ir stebi, koks yra valstybių narių pasirengimo lygis.

74 straipsnis

„eu-LISA“ pareigos pradėjus veikti ETIAS

1.   Pradėjus veikti ETIAS, „eu-LISA“ atsako už ETIAS centrinės sistemos ir VNS techninį valdymą. Ji taip pat atsako už visus techninius bandymus, reikalingus siekiant nustatyti ir atnaujinti ETIAS patikros taisykles. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ji užtikrina, kad visada būtų naudojamos geriausios turimos technologijos, atsižvelgiant į sąnaudų ir naudos analizę. „eu-LISA“ taip pat yra atsakinga už ETIAS centrinės sistemos ir VNS ryšių infrastruktūros, viešos interneto svetainės, mobiliųjų įrenginių programėlės, el. pašto paslaugos, saugios paskyros paslaugos, prašytojams skirtos tikrinimo priemonės, prašytojų sutikimui skirtos priemonės, ETIAS stebėjimo sąrašo vertinimo priemonės, vežėjų sąsajos, saityno paslaugos, prašymų tvarkymui skirtos programinės įrangos ir centrinės duomenų saugyklos techninį valdymą, nurodytą 6 straipsnyje.

ETIAS techninis valdymas apima visas užduotis, reikalingas, kad ETIAS informacinė sistema visą parą kasdien veiktų pagal šį reglamentą, visų pirma techninę priežiūrą ir techninius pakeitimus, būtinus siekiant užtikrinti, kad sistema veiktų palaikant pakankamą techninės kokybės lygį, visų pirma kiek tai susiję su techninėse specifikacijose numatytu laiku, per kurį gaunamas atsakymas atliekant paiešką ETIAS centrinėje sistemoje.

2.   Nedarant poveikio Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų, nustatytų Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (43), 17 straipsniui, visiems savo darbuotojams, kurie turi dirbti su ETIAS centrinėje sistemoje saugomais duomenimis, „eu LISA“ taiko tinkamas profesinės paslapties taisykles arba kitas lygiavertes konfidencialumo įsipareigojimus reglamentuojančias taisykles. Ta pareiga toliau taikoma ir tokiems darbuotojams išėjus iš tarnybos ar darbo arba nutraukus savo veiklą.

3.   Tais atvejais, kai vykdant su ETIAS susijusias užduotis „eu-LISA“ bendradarbiauja su išorės rangovais, ji atidžiai stebi rangovo veiklą, kad užtikrintų atitiktį visoms šio reglamento nuostatoms, visų pirma įskaitant saugumą, konfidencialumą ir duomenų apsaugą.

4.   „eu-LISA“ taip pat vykdo užduotis, susijusias su mokymu ETIAS informacinės sistemos techninio naudojimo klausimais.

5.   „eu-LISA“ sukuria ir prižiūri mechanizmą ir procedūras, skirtus duomenų ETIAS centrinėje sistemoje kokybės patikrinimams atlikti, ir reguliariai teikia ataskaitas valstybėms narėms bei ETIAS centriniam padaliniui. „eu-LISA“ reguliariai teikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai apie kilusias problemas. Komisija įgyvendinimo aktais nustato ir plėtoja tą mechanizmą, procedūras ir atitinkamus reikalavimus, skirtus duomenų kokybės atitikčiai užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

75 straipsnis

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros pareigos

1.   Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra atsako už:

a)

ETIAS centrinio padalinio įsteigimą bei veikimą ir sąlygų saugiam ETIAS laikomų duomenų valdymui užtikrinimą;

b)

automatizuotą prašymų tvarkymą ir

c)

ETIAS patikros taisykles.

2.   Prieš suteikiant teisę tvarkyti ETIAS centrinėje sistemoje užregistruotus duomenis, prieigos prie ETIAS centrinės sistemos teisę turintiems ETIAS centrinio padalinio darbuotojams rengiami tinkami mokymai apie duomenų saugumą ir pagrindines teises, visų pirma apie duomenų apsaugą. Jie taip pat dalyvauja „eu-LISA“ rengiamuose mokymuose apie ETIAS informacinės sistemos techninį naudojimą ir apie duomenų kokybę.

76 straipsnis

Valstybių narių pareigos

1.   Kiekviena valstybė narė atsako už:

a)

prisijungimą prie VNS;

b)

ETIAS nacionalinių padalinių organizavimą, valdymą, veikimą ir techninę priežiūrą dėl prašymų išduoti kelionės leidimą tvarkymo rankiniu būdu, jei atliekant automatizuotą tvarkymą nustatoma atitiktis, kaip nurodyta 26 straipsnyje;

c)

centrinių prieigos punktų organizavimą ir jų prijungimą prie VNS teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais;

d)

valdymą ir priemones, kad tinkamai įgalioti kompetentingų nacionalinių institucijų darbuotojai turėtų prieigą prie ETIAS informacinės sistemos pagal šį reglamentą, ir už tokių darbuotojų bei jų profilių sąrašo sudarymą ir reguliarų atnaujinimą;

e)

ETIAS nacionalinių padalinių įsteigimą ir veikimą;

f)

duomenų, susijusių su teroristiniais nusikaltimais arba kitomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis, įvedimą į ETIAS stebėjimo sąrašą pagal 34 straipsnio 2 ir 3 dalis ir

g)

užtikrinimą, kad kiekviena iš jos institucijų, turinčių prieigos prie ETIAS informacinės sistemos teisę, imtųsi priemonių, kurios būtinos, kad būtų laikomasi šio reglamento, įskaitant priemones, būtinas siekiant užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisėms ir duomenų saugumą.

2.   Visos valstybės narės, teikdamos užklausas ETIAS centrinei sistemai prie išorės sienų, taiko automatizuotus procesus.

3.   Prieš suteikiant teisę tvarkyti ETIAS centrinėje sistemoje užregistruotus duomenis, prieigos prie ETIAS informacinės sistemos teisę turintiems ETIAS nacionalinių padalinių darbuotojams rengiami tinkami mokymai apie duomenų saugumą ir pagrindines teises, visų pirma apie duomenų apsaugą.

Jie taip pat dalyvauja „eu-LISA“ rengiamuose mokymuose apie ETIAS informacinės sistemos techninį naudojimą ir apie duomenų kokybę.

77 straipsnis

Europolo pareigos

1.   Europolas užtikrina 20 straipsnio 2 dalies j punkte ir 4 dalyje nurodytų užklausų tvarkymą. Jis atitinkamai pritaiko savo informacinę sistemą.

2.   Europolas vykdo su ETIAS stebėjimo sąrašu susijusias pareigas ir užduotis, kaip nustatyta 35 straipsnio 1 ir 3–6 dalyse.

3.   Europolas, gavęs prašymą dėl susipažinimo su duomenimis pagal 29 straipsnį, atsako už pagrįstos nuomonės pateikimą.

4.   Remiantis 34 straipsnio 2 dalimi, Europolas atsako už duomenų, susijusių su teroristiniais nusikaltimais arba kitomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis, įvedimą į ETIAS stebėjimo sąrašą.

5.   Prieš Europolo darbuotojams suteikiant įgaliojimus vykdyti bet kurias iš 34 ir 35 straipsniuose nurodytų užduočių, jiems surengiami tinkami mokymai apie duomenų saugumą ir pagrindines teises, visų pirma apie duomenų apsaugą. Jie taip pat dalyvauja „eu-LISA“ rengiamuose mokymuose apie ETIAS informacinės sistemos techninį naudojimą ir apie duomenų kokybę.

XV SKYRIUS

KITŲ SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ DALINIAI PAKEITIMAI

78 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 dalinis pakeitimas

Reglamente (ES) Nr. 1077/2011 įterpiamas šis straipsnis:

5b straipsnis

Su ETIAS susijusios užduotys

ETIAS atžvilgiu Agentūra vykdo užduotis, pavestas jai Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1240 (*1) 73 straipsniu.

79 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 515/2014 pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 515/2014 6 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„3a.   Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) kūrimo etape, be bazinės sumos, valstybės narės gauna papildomą 96,5 mln. EUR sumą ir ją visą skiria ETIAS, kad užtikrintų greitą ir veiksmingą jos kūrimą pagal ETIAS centrinės sistemos diegimo planus, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/1240 (*2).

80 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/399 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) 2016/399 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

jie turi galiojančią vizą, jei to reikalaujama pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001 (*3), arba galiojantį kelionės leidimą, jei to reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1240 (*4), išskyrus atvejus, kai jie turi galiojantį leidimą gyventi arba galiojančią ilgalaikę vizą;

(*3)  2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001 nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, p. 1)."

(*4)  2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1).“;"

b)

pridedamos šios pastraipos:

„Pereinamuoju laikotarpiu, nustatytu pagal Reglamento (ES) 2018/1240 83 straipsnio 1 ir 2 dalis, naudotis Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) neprivaloma, o reikalavimas turėti galiojantį kelionės leidimą, nustatytą šios dalies pirmos pastraipos b punkte, netaikomas. Valstybės narės informuoja išorės sienas kertančius trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, apie reikalavimą turėti galiojantį kelionės leidimą, kai pasibaigs pereinamasis laikotarpis. Šiuo tikslu valstybės narės šios kategorijos keliautojams dalija bendrą atmintinę, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/1240 83 straipsnio 2 dalyje.

Per lengvatinį laikotarpį, nustatytą pagal Reglamento (ES) 2018/1240 83 straipsnio 3 dalį, sienos apsaugos institucijos išimtiniu atveju leidžia kelionės leidimo neturintiems trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, kirsti išorės sienas, kai jie tenkina visas kitas šiame straipsnyje nustatytas sąlygas, jeigu jie kerta valstybių narių išorės sienas pirmą kartą po Reglamento (ES) 2018/1240 83 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto pereinamojo laikotarpio pabaigos. Sienos apsaugos institucijos informuoja tokius trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, apie reikalavimą turėti galiojantį kelionės leidimą pagal šį straipsnį. Šiuo tikslu sienos apsaugos institucijos šiems keliautojams dalija Reglamento (ES) 2018/1240 83 straipsnio 3 dalyje nurodytą bendrą atmintinę, kuria jie informuojami, kad jiems išimtiniu atveju leista kirsti išorės sienas, nors jie nesilaikė reikalavimo turėti galiojantį kelionės leidimą, ir kurioje paaiškinamas tas reikalavimas.“;

2)

8 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

patikrinimą, ar trečiosios šalies pilietis turi galiojantį dokumentą, kuris yra tinkamas kirsti sieną ir kurio galiojimo terminas nėra pasibaigęs, ir, kai taikoma, ar kartu su dokumentu yra reikalaujama viza, kelionės leidimas arba leidimas gyventi.“;

b)

įterpiamas šis punktas:

„ba)

jeigu trečiosios šalies pilietis turi šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą kelionės leidimą, atliekant nuodugnius patikrinimus atvykstant taip pat tikrinamas kelionės leidimo autentiškumas, galiojimas bei statusas ir, jei taikytina, kelionės leidimo turėtojo tapatybė atliekant paiešką ETIAS pagal Reglamento (ES) 2018/1240 47 straipsnį. Kai techniškai neįmanoma susipažinti su duomenimis arba atlikti paiešką, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/1240 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taikoma to reglamento 48 straipsnio 3 dalis.“;

3)

V priedo B dalyje, Atsisakymo leisti atvykti kertant sieną standartinis blanke atsisakymo leisti atvykti priežasčių sąrašo C punktas pakeičiamas taip:

„C)

neturi galiojančios vizos, kelionės leidimo arba leidimo gyventi.“

81 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/1624 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) 2016/1624 iš dalies keičiamas taip:

1)

8 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis punktas:

„qa)

vykdo Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai pavestas užduotis ir pareigas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/1240 (*5), ir užtikrina ETIAS centrinio padalinio įsteigimą ir veikimą pagal to reglamento 7 straipsnį.

(*5)  2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1).“;"

2)

II skyrius papildomas šiuo skirsniu:

5 skirsnis

ETIAS

33a straipsnis

ETIAS centrinio padalinio sukūrimas

1.   Sukuriamas ETIAS centrinis padalinys.

2.   Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra užtikrina ETIAS centrinio padalinio įsteigimą ir veikimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1240 (*6) 7 straipsnį.“

(*6)  2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1).“"

82 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/2226 dalinis pakeitimas

Reglamento (ES) 2017/2226 64 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Finansavimas, kuris turi būti sutelktas iš Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies b punkte nurodyto paketo siekiant padengti šio straipsnio 1–4 dalyse nurodytas išlaidas, įgyvendinamas taikant netiesioginį valdymą „eu-LISA“ patirtų išlaidų atžvilgiu ir pasidalijamąjį valdymą valstybių narių patirtų išlaidų atžvilgiu.“

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

83 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis ir pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Šešis mėnesius nuo ETIAS veikimo pradžios naudotis ETIAS neprivaloma, o reikalavimas turėti galiojantį kelionės leidimą netaikomas. Komisija gali pagal 89 straipsnį priimti deleguotąjį aktą, kuriuo minėtas laikotarpis būtų pratęstas ne ilgesniam kaip dar šešių mėnesių laikotarpiui; šis terminas gali būti vieną kartą pratęstas.

2.   1 dalyje nurodytu laikotarpiu valstybės narės informuoja išorės sienas kertančius trečiųjų šalių piliečius, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, apie reikalavimą turėti galiojantį kelionės leidimą, kai pasibaigs šešių mėnesių laikotarpis. Šiuo tikslu valstybės narės šios kategorijos keliautojams dalija bendrą atmintinę. Galimybė gauti atmintinę taip pat suteikiama valstybių narių konsulatuose tose šalyse, kurių piliečiai patenka į šio reglamento taikymo sritį.

3.   Pasibaigus šio straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, taikomas šešių mėnesių lengvatinis laikotarpis. Per lengvatinį laikotarpį taikomas reikalavimas turėti galiojantį kelionės leidimą. Per lengvatinį laikotarpį sienos apsaugos institucijos išimtiniu atveju leidžia kelionės leidimo neturintiems trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas kelionės leidimo reikalavimas, kirsti išorės sienas, kai jie tenkina visas kitas Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, jeigu jie kerta valstybių narių išorės sienas pirmą kartą po šio straipsnio 1 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos. Sienos apsaugos institucijos informuoja tokius trečiųjų šalių piliečius apie reikalavimą turėti galiojantį kelionės leidimą pagal Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalies b punktą. Tuo tikslu sienos apsaugos institucijos tiems keliautojams dalija bendrą atmintinę, kuria jie informuojami, kad jiems išimtiniu atveju leista kirsti išorės sienas, nors jie nesilaikė reikalavimo turėti galiojantį kelionės leidimą, ir kurioje paaiškinamas tas reikalavimas. Komisija gali pagal šio reglamento 89 straipsnį priimti deleguotąjį aktą, kuriuo tas laikotarpis būtų pratęstas ne ilgesniam kaip dar šešių mėnesių laikotarpiui.

Lengvatiniu laikotarpiu neatsižvelgiama į atvykimo į AIS nenaudojančių valstybių narių teritoriją atvejus.

4.   Komisija įgyvendinimo aktais parengia dvi bendras atmintines, nurodytas šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, kuriose pateikiama bent 71 straipsnyje nurodyta informacija. Atmintinės turi būti aiškios, paprastos ir parengtos bent viena kiekvienos šalies, kurių piliečiai patenka į šio reglamento taikymo sritį, valstybinių kalbų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytu pereinamuoju laikotarpiu ETIAS informacinė sistema atsako į 45 straipsnio 2 dalyje nurodytą vežėjų užklausą pateikdama vežėjams atsakymą „Gerai“ (OK). Šio straipsnio 3 dalyje nurodytu lengvatiniu laikotarpiu ETIAS informacinės sistemos siunčiamame atsakyme į vežėjų užklausas atsižvelgiama į tai, ar trečiosios šalies pilietis valstybės narės išorės sienas kerta pirmą kartą po šio straipsnio 1 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos.

84 straipsnis

Duomenų naudojimas ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais

1.   Tinkamai įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos, „eu-LISA“ ir ETIAS centrinio padalinio darbuotojai tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais, nesuteikiant galimybės nustatyti atskirų asmenų tapatybės ir laikantis 14 straipsnyje nurodytų su nediskriminavimu susijusių apsaugos priemonių, turi prieigą susipažinti su toliau nurodytais duomenimis:

a)

informacija apie prašymo statusą;

b)

prašytojo pilietybės, lytis ir gimimo metai;

c)

gyvenamosios vietos šalis;

d)

išsilavinimas (pradinis, vidurinis, aukštasis ar jokio);

e)

dabartinė profesija (profesinės veiklos grupė);

f)

kelionės dokumento rūšis ir jį išdavusios šalies trijų raidžių kodas;

g)

kelionės leidimo rūšis ir, riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimo, kaip nurodyta 44 straipsnyje, atveju – nuoroda į valstybę (-es) narę (-es), išduodančią (-ias) riboto teritorinio galiojimo kelionės leidimą;

h)

kelionės leidimo galiojimo laikotarpis ir

i)

atsisakymo išduoti kelionės leidimą, jo atšaukimo arba panaikinimo priežastys.

2.   1 dalies tikslais „eu-LISA“ sukuria ir įdiegia centrinę saugyklą ir teikia jai prieglobą savo techninėse stotyse; šioje saugykloje laikomi 1 dalyje nurodyti duomenys, iš kurių neįmanoma nustatyti atskirų asmenų tapatybės, tačiau kurie suteiktų galimybę 1 dalyje nurodytoms institucijoms gauti individualiems poreikiams pritaikytas ataskaitas ir statistiką, kad pagerėtų saugumo, nelegalios imigracijos rizikos ir didelės epidemijos rizikos vertinimas, padidėtų patikrinimų kertant sienas efektyvumas, būtų padedama ETIAS centriniam padaliniui ir ETIAS nacionaliniams padaliniams tvarkyti prašymus dėl kelionės leidimo ir būtų remiamas įrodymais grindžiamas Sąjungos migracijos politikos formavimas. Saugykloje taip pat laikoma kasdienė 4 dalyje nurodytų duomenų statistika. Prieiga prie centrinės saugyklos suteikiama naudojant saugią prieigą per TESTA tinklą, užtikrinant prieigos kontrolę ir naudojant konkrečius naudotojų profilius tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais.

Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina išsamias centrinės saugyklos veikimo taisykles ir saugyklai taikomas duomenų apsaugos ir saugumo taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   „eu-LISA“ nustatytos procedūros, skirtos ETIAS informacinės sistemos kūrimui ir veikimui stebėti, kaip nurodyta 92 straipsnio 1 dalyje, apima galimybę reguliariai rengti statistiką, kad būtų užtikrinta tokia stebėsena.

4.   Kiekvieną ketvirtį „eu-LISA“ skelbia ETIAS informacinės sistemos statistiką, kurioje visų pirma parodomas prašytojų, kuriems buvo išduotas kelionės leidimas arba atsisakyta jį išduoti, skaičius ir pilietybė, įskaitant atsisakymo išduoti leidimą priežastis, taip pat trečiųjų šalių piliečių, kurių kelionės leidimas buvo panaikintas arba atšauktas, skaičius ir pilietybė.

5.   Kiekvienų metų pabaigoje statistiniai duomenys kompiliuojami tų metų metinėje ataskaitoje. Ataskaita paskelbiama ir perduodama Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai ir nacionalinėms priežiūros institucijoms.

6.   Komisijos prašymu „eu-LISA“ teikia jai statistiką, susijusią su konkrečiais šio reglamento įgyvendinimo aspektais, taip pat 3 dalyje nurodytą statistiką.

85 straipsnis

Išlaidos

1.   Išlaidos, patirtos dėl ETIAS informacinės sistemos kūrimo, esamos nacionalinės sienų infrastruktūros integravimo ir prijungimo prie VNS, VNS prieglobos ir ETIAS centrinio padalinio bei ETIAS nacionalinių padalinių kūrimo, apmokamos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis.

„eu-LISA“ ypač daug dėmesio skiria sąnaudų padidėjimo rizikai ir užtikrina pakankamą rangovų stebėseną.

2.   ETIAS veiklos išlaidos apmokamos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis. Tai apima ETIAS informacinės sistemos, įskaitant VNS, veikimo ir techninės priežiūros išlaidas, ETIAS centrinio padalinio veiklos išlaidas, išlaidas darbuotojams bei techninei įrangai (aparatinei ir programinei įrangai), kurie būtini ETIAS nacionalinių padalinių užduočių vykdymui, ir pagal 27 straipsnio 2 ir 8 dalis patirtas vertimo išlaidas.

Tai neapima išlaidų, susijusių su:

a)

valstybių narių projekto valdymo biuru (posėdžiai, komandiruotės, biurai);

b)

nacionalinių IT sistemų priegloba (patalpos, įgyvendinimas, elektra, aušinimas);

c)

nacionalinių IT sistemų veikimu (operatoriai ir paramos sutartys);

d)

nacionalinių ryšių tinklų projektavimu, kūrimu, diegimu, veikimu ir technine priežiūra.

3.   ETIAS veikimo išlaidos taip pat apima finansinę paramą valstybėms narėms už išlaidas, patirtas pritaikant ir automatizuojant patikrinimus kertant sieną, siekiant įgyvendinti ETIAS. Bendra šios finansinės paramos suma neviršija 15 mln. EUR per pirmus veikimo metus, 25 mln. EUR per antrus veikimo metus, o tolesniais veikimo metais neviršija 50 mln. EUR per metus. Komisija pagal 89 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais išsamiau nustatoma ta finansinė parama.

4.   Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai, „eu-LISA“ ir Europolui skiriamas tinkamas papildomas finansavimas ir darbuotojai, kurių reikia pagal šį reglamentą jiems pavestoms užduotims vykdyti.

5.   Finansavimas, kuris turi būti sutelktas iš Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies b punkte nurodyto paketo siekiant padengti šio straipsnio 1–4 dalyse nurodytas šio reglamento įgyvendinimo išlaidas, įgyvendinamas taikant netiesioginį valdymą „eu-LISA“ ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros patirtų išlaidų atžvilgiu ir pasidalijamąjį valdymą valstybių narių patirtų išlaidų atžvilgiu.

86 straipsnis

Pajamos

ETIAS gaunamos pajamos yra vidaus asignuotosios įplaukos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (44) 21 straipsnio 4 dalį. Jos asignuojamos ETIAS veikimo ir techninės priežiūros išlaidoms padengti. Visos pajamos, likusios apmokėjus šias išlaidas, priskiriamos Sąjungos biudžetui.

87 straipsnis

Pranešimai

1.   Valstybės narės praneša Komisijai apie instituciją, kuri turi būti laikoma duomenų valdytoju, nurodytu 57 straipsnyje.

2.   ETIAS centrinis padalinys ir valstybės narės praneša Komisijai ir „eu-LISA“ apie 13 straipsnyje nurodytas kompetentingas institucijas, kurios turi prieigą prie ETIAS informacinės sistemos.

Praėjus trims mėnesiams nuo ETIAS veikimo pradžios pagal 88 straipsnį, „eu-LISA“Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia suvestinį tų institucijų sąrašą. Be to, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir „eu-LISA“ apie tų institucijų pakeitimus. Jeigu daroma sąrašo pakeitimų, „eu-LISA“ kartą per metus skelbia atnaujintą suvestinę tos informacijos redakciją. „eu-LISA“ prižiūri nuolat atnaujinamą viešą interneto svetainę, kurioje laikoma ta informacija.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai ir „eu-LISA“ apie savo paskirtąsias institucijas ir 50 straipsnyje nurodytus centrinius prieigos punktus ir nedelsdamos praneša apie visus su tuo susijusius pasikeitimus.

4.   „eu-LISA“ praneša Komisijai apie sėkmingai atliktą bandymą, nurodytą 88 straipsnio 1 dalies e punkte.

Komisija skelbia 1 ir 3 dalyse nurodytą informaciją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jeigu informacijoje daroma pakeitimų, Komisija kartą per metus skelbia atnaujintą jos suvestinę redakciją. Komisija prižiūri nuolat atnaujinamą viešą interneto svetainę, kurioje laikoma informacija.

88 straipsnis

Veikimo pradžia

1.   Komisija nustato datą, nuo kurios ETIAS turi pradėti veikti, po to, kai įvykdomos šios sąlygos:

a)

įsigaliojo reikiami teisės aktų, kuriais sukuriamos 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos ES informacinės sistemos, su kuriomis turi būti užtikrintas ETIAS informacinės sistemos sąveikumas, pakeitimai;

b)

įsigaliojo reglamentas, kuriuo „eu-LISA“ pavedamas ETIAS operacijų valdymas;

c)

įsigaliojo reikiami teisės aktų, kuriais sukuriamos 20 straipsnio 2 dalyje nurodytos ES informacinės sistemos, pakeitimai, kuriais ETIAS centriniam padaliniui suteikiama prieiga prie tų duomenų bazių;

d)

priimtos 15 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 3, 5 ir 6 dalyse, 18 straipsnio 4 dalyje, 27 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 33 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 36 straipsnio 3 dalyje, 38 straipsnio 3 dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 45 straipsnio 3 dalyje, 46 straipsnio 4 dalyje, 48 straipsnio 4 dalyje, 59 straipsnio 4 dalyje, 73 straipsnio 3 dalies b punkte, 83 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse ir 85 straipsnio 3 dalyje nurodytos priemonės;

e)

„eu-LISA“ pranešė, kad sėkmingai atliktas išsamus ETIAS bandymas;

f)

„eu-LISA“ ir ETIAS centrinis padalinys patvirtino technines ir teisines priemones, skirtas 17 straipsnyje nurodytiems duomenims rinkti ir perduoti ETIAS centrinei sistemai, ir pranešė apie jas Komisijai;

g)

valstybės narės ir ETIAS centrinis padalinys pranešė Komisijai įvairių 87 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų institucijų duomenis.

2.   1 dalies e punkte nurodytą ETIAS bandymą atlieka „eu-LISA“, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir ETIAS centriniu padaliniu.

3.   Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie bandymo, atlikto pagal 1 dalies e punktą, rezultatus.

4.   1 dalyje nurodytas Komisijos sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5.   Valstybės narės ir ETIAS centrinis padalinys pradeda naudoti ETIAS nuo tos dienos, kurią Komisija nustato pagal 1 dalį.

89 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   6 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 3, 5 ir 6 dalyse, 18 straipsnio 4 dalyje, 27 straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnyje, 33 straipsnio 2 dalyje, 36 straipsnio 4 dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 54 straipsnio 2 dalyje, 83 straipsnio 1 ir 3 dalyse bei 85 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2018 m. spalio 9 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 3, 5 ir 6 dalyse, 18 straipsnio 4 dalyje, 27 straipsnio 3 dalyje, 31 straipsnyje, 33 straipsnio 2 dalyje, 36 straipsnio 4 dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 54 straipsnio 2 dalyje, 83 straipsnio 1 ir 3 dalyse bei 85 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 6 straipsnio 4 dalį, 17 straipsnio 3, 5 arba 6 dalį, 18 straipsnio 4 dalį, 27 straipsnio 3 dalį, 31 straipsnį, 33 straipsnio 2 dalį, 36 straipsnio 4 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 54 straipsnio 2 dalį, 83 straipsnio 1 arba 3 dalį, arba 85 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus tam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

90 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

91 straipsnis

Patariamoji grupė

Į „eu-LISA“ AIS patariamosios grupės pareigas įtraukiama ETIAS. Ta AIS ir ETIAS patariamoji grupė teikia „eu-LISA“ ekspertines žinias, susijusias su ETIAS, visų pirma rengiant jos metinę darbo programą ir jos metinę veiklos ataskaitą.

92 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

1.   „eu-LISA“ užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros ETIAS informacinės sistemos kūrimui stebėti, atsižvelgiant į tikslus, susijusius su planavimu ir išlaidomis, ir ETIAS veikimui stebėti, atsižvelgiant į tikslus, susijusius su techniniais rezultatais, išlaidų efektyvumu, saugumu ir paslaugų kokybe.

2.   Ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 10 d. ir vėliau kas šešis mėnesius ETIAS informacinės sistemos kūrimo etape „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl padėties kuriant ETIAS centrinę sistemą, VNS bei ETIAS centrinės sistemos ir VNS ryšių infrastruktūrą. Toje ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie patirtas išlaidas ir informacija apie riziką, galinčią turėti įtakos bendroms sistemos išlaidoms, kurios pagal 85 straipsnį turi būti apmokamos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis.

Ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 10 d. ir vėliau kas šešis mėnesius ETIAS informacinės sistemos kūrimo etape Europolas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl pasirengimo šio reglamento įgyvendinimui padėties, įskaitant išsamią informaciją apie patirtas išlaidas ir informaciją apie riziką, galinčią turėti įtakos bendroms sistemos išlaidoms, kurios pagal 85 straipsnį turi būti apmokamos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis.

Pasibaigus kūrimo etapui, „eu-LISA“ pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje išsamiai paaiškinama, kaip buvo įgyvendinti tikslai, visų pirma su planavimu ir išlaidomis susiję tikslai, taip pat pagrindžiami bet kokie nukrypimai.

3.   Techninės priežiūros tikslais „eu-LISA“ turi prieigą prie būtinos informacijos, susijusios su ETIAS informacinėje sistemoje atliekamomis duomenų tvarkymo operacijomis.

4.   Praėjus dvejiems metams nuo ETIAS veikimo pradžios ir vėliau kas dvejus metus „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ETIAS informacinės sistemos techninio veikimo, įskaitant jos saugumą, ataskaitą ir su ETIAS stebėjimo sąrašu susijusius statistinius duomenis pagal 35 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytą peržiūros procedūrą.

5.   Praėjus trejiems metams nuo ETIAS veikimo pradžios ir vėliau kas ketverius metus Komisija vertina ETIAS ir teikia būtinas rekomendacijas Europos Parlamentui ir Tarybai. Tas vertinimas apima:

a)

užklausų teikimą Interpolo SLTD ir TDAWN duomenų bazėms per ETIAS, įskaitant informaciją apie atitikties atvejų tose Interpolo duomenų bazėse skaičių, atvejų, kai po tokių atitikčių atsisakyta išduoti kelionės leidimą, skaičių ir informaciją apie visas problemas, su kuriomis susidurta, taip pat, jei tikslinga, pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies keičiamas šis reglamentas, poreikio vertinimą;

b)

ETIAS pasiektus rezultatus atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis;

c)

ETIAS veiklos rezultatų ir jos darbo praktikos poveikį, rezultatyvumą ir efektyvumą jos tikslų, įgaliojimų ir užduočių atžvilgiu;

d)

ETIAS saugumo vertinimą;

e)

rizikai vertinti taikomas ETIAS patikros taisykles;

f)

ETIAS stebėjimo sąrašo poveikį, įskaitant prašymų dėl kelionės leidimo, kurie buvo atmesti dėl to, kad buvo atsižvelgta į ETIAS stebėjimo sąraše nustatytą teigiamą atitiktį, skaičių;

g)

galimą poreikį keisti ETIAS centrinio padalinio įgaliojimus ir tokių pakeitimų finansinius padarinius;

h)

poveikį pagrindinėms teisėms;

i)

poveikį Sąjungos ir susijusių trečiųjų šalių diplomatiniams santykiams;

j)

pajamas, gautas iš kelionės leidimo mokesčio, išlaidas, patirtas dėl ETIAS kūrimo, ETIAS veikimo išlaidas, „eu-LISA“, Europolo ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros patirtas išlaidas, susijusias su jų užduotimis pagal šį reglamentą, taip pat visas pagal 86 straipsnį paskirstytas pajamas;

k)

ETIAS naudojimą teisėsaugos tikslais remiantis informacija, nurodyta šio straipsnio 8 dalyje;

l)

pokalbiui pakviestų prašytojų skaičių ir jo procentinę dalį bendrame prašytojų skaičiuje, priežastis, dėl kurių prašyta surengti pokalbį, nuotoliniu būdu vykdytų pokalbių skaičių, sprendimų, kuriais kelionės leidimas buvo suteiktas, suteiktas pridedant žymą arba atsisakyta jį suteikti, skaičių ir pokalbiui pakviestų, tačiau neatvykusių prašytojų skaičių, ir, jei tikslinga, pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies keičiamas šis reglamentas, poreikio vertinimą.

Komisija vertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai.

6.   Valstybės narės ir Europolas teikia „eu-LISA“, ETIAS centriniam padaliniui ir Komisijai informaciją, reikalingą 4 ir 5 dalyse nurodytoms ataskaitoms parengti. Ši informacija neturi trikdyti darbo metodų ar apimti informacijos, kuri atskleistų paskirtųjų institucijų šaltinius, darbuotojus arba tyrimus.

7.   „eu-LISA“ ir ETIAS centrinis padalinys teikia Komisijai informaciją, reikalingą 5 dalyje nurodytiems vertinimams parengti.

8.   Kiekviena valstybė narė ir Europolas, atsižvelgdami į nacionalinės teisės nuostatas dėl neskelbtinos informacijos viešinimo, rengia metines ataskaitas dėl prieigos prie ETIAS centrinėje sistemoje saugomų duomenų veiksmingumo teisėsaugos tikslais, kuriose pateikiama informacija ir statistika apie:

a)

tikslų susipažinimo su duomenimis tikslą, įskaitant teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos rūšį;

b)

pagrįstas priežastis, kuriomis grindžiamas įtarimas, kad įtariamajam, nusikaltimo vykdytojui arba aukai taikomas šis reglamentas;

c)

prašymų teisėsaugos tikslais suteikti prieigą prie ETIAS centrinės sistemos skaičių;

d)

atitikties nustatymo atvejų skaičių ir pobūdį;

e)

atvejų, kuriais buvo taikoma 51 straipsnio 4 dalyje nurodyta skubos procedūra, skaičių ir pobūdį, įskaitant atvejus, kai skubos pagrįstumo centrinis prieigos punktas per ex post patikrinimą nepripažino.

Siekiant sudaryti palankias sąlygas pagal X skyrių rinkti tuos duomenis šioje dalyje nurodytos statistikos rengimo tikslais, valstybėms narėms pateikiamas techninis sprendimas. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina techninio sprendimo specifikacijas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 90 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

93 straipsnis

Praktinis vadovas

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis Sąjungos agentūromis, parengia praktinį vadovą, kuriame pateikiamos gairės, rekomendacijos ir geriausia praktika dėl šio reglamento įgyvendinimo. Praktiniame vadove atsižvelgiama į susijusius esamus vadovus. Komisija patvirtina praktinį vadovą kaip rekomendaciją.

94 straipsnis

Seuta ir Melilja

Šis reglamentas nedaro poveikio specialioms taisyklėms, taikomoms Seutos ir Meliljos (Melilijos) miestams, kaip nustatyta Ispanijos Karalystės deklaracijoje dėl Seutos ir Melilijos miestų, skelbiamoje Susitarimo dėl Ispanijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo baigiamajame akte.

95 straipsnis

Šengeno acquis įgyvendinimo, taikymo ir plėtojimo srityje asocijuotųjų šalių finansiniai įnašai

Dėl Šengeno acquis įgyvendinimo, taikymo ir plėtojimo srityje asocijuotųjų šalių finansinių įnašų susitarimai sudaromi pagal atitinkamas jų asociacijos susitarimų nuostatas.

96 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo Komisijos pagal 88 straipsnį nustatytos datos, išskyrus 6, 11, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72, 73, 75–79, 82, 85, 87, 89, 90, 91 straipsnius, 92 straipsnio 1 ir 2 dalis, 93 ir 95 straipsnius bei nuostatas, susijusias su 88 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytomis priemonėmis, – jie taikomi nuo 2018 m. spalio 9 d.

Nuostatos, susijusios su susipažinimu su sistemos Eurodac duomenimis, taikomos nuo tos dienos, kai pradedamas taikyti naujos redakcijos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 (45).

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2018 m. rugsėjo 12 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

K. EDTSTADLER


(1)  OL C 246, 2017 7 28, p. 28.

(2)  2018 m. liepos 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. rugsėjo 5 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).

(4)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1030/2002, nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą (OL L 157, 2002 6 15, p. 1).

(5)  2006 m. sausio 31 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Ispaniją, C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.

(6)  2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 205, 2007 8 7, p. 63).

(7)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

(8)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19.

(9)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).

(10)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

(11)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).

(12)  2014 m. balandžio 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas Digital Rights Ireland Ltd sujungtose bylose C-293/12 ir C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(13)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(14)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(15)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

(16)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(17)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(18)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(19)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(20)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(21)  1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).

(22)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(23)  2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/146/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 1).

(24)  2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/149/TVR dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 50).

(25)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.

(26)  2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/350/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su patikrinimų prie vidaus sienų panaikinimu ir asmenų judėjimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 19).

(27)  2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/349/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję visų pirma su teismų bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 1).

(28)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p. 1).

(29)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).

(30)  2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

(31)  2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20).

(32)  OL C 162, 2017 5 23, p. 9.

(33)  2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001 nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, p. 1).

(34)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1931/2006, nustatantis vietinio eismo per valstybių narių išorines sausumos sienas taisykles ir iš dalies keičiantis Šengeno konvencijos nuostatas (OL L 405, 2006 12 30, p. 1).

(35)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/66/ES dėl bendrovės viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų (OL L 157, 2014 5 27, p. 1).

(36)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).

(37)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013 6 29, p. 60).

(38)  2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (OL L 64, 2004 3 2, p. 1).

(39)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 381, 2006 12 28, p. 4).

(40)  2001 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2001/51/EB, papildanti Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio nuostatas (OL L 187, 2001 7 10, p. 45).

(41)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

(42)  2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27).

(43)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(44)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(45)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1).


PRIEDAS

17 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytų nusikalstamų veikų sąrašas

1)

Teroristiniai nusikaltimai;

2)

dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje;

3)

prekyba žmonėmis;

4)

seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija;

5)

neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis;

6)

neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis;

7)

korupcija;

8)

sukčiavimas, įskaitant Sąjungos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą;

9)

nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas ir pinigų, įskaitant eurus, padirbinėjimas;

10)

elektroniniai/kibernetiniai nusikaltimai;

11)

nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančių rūšių gyvūnais ir nykstančių rūšių bei veislių augalais;

12)

pagalba neteisėtai patekti į šalį ir joje apsigyventi;

13)

nužudymas, sunkus kūno sužalojimas;

14)

neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais;

15)

žmogaus pagrobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir pagrobimas įkaitu;

16)

organizuotas ir ginkluotas apiplėšimas;

17)

neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius;

18)

gaminių klastojimas ir piratavimas;

19)

administracinių dokumentų klastojimas ir prekyba jais;

20)

neteisėta prekyba hormoninėmis medžiagomis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis;

21)

neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis;

22)

išžaginimas;

23)

Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimai;

24)

neteisėtas orlaivio ar laivo užgrobimas;

25)

sabotažas;

26)

prekyba vogtomis transporto priemonėmis;

27)

pramoninis šnipinėjimas;

28)

padegimas;

29)

rasizmas ir ksenofobija.


Top