EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0764

2018 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/764 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai mokamų mokesčių bei rinkliavų ir jų mokėjimo sąlygų (Tekstas svarbus EEE. )

C/2018/2532

OL L 129, 2018 5 25, p. 68–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/764/oj

25.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/68


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/764

2018 m. gegužės 2 d.

dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai mokamų mokesčių bei rinkliavų ir jų mokėjimo sąlygų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (1), ypač į jo 80 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (toliau – Agentūra) įplaukas sudaro Sąjungos įnašas ir mokesčiai bei rinkliavos, kuriuos pareiškėjai moka už paraiškų išduoti sertifikatus bei leidimus ir priimti sprendimus dėl patvirtinimo nagrinėjimą, skundų nagrinėjimą ir kitas Agentūros teikiamas paslaugas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/796 64 straipsnyje;

(2)

Agentūrai mokėtini mokesčiai ir rinkliavos turėtų būti nustatomi skaidriai, sąžiningai ir vienodai, visų pirma siekiant supaprastinimo tikslo. Dėl jų taikymo neturėtų atsirasti nereikalingos finansinės naštos įmonėms ir neturėtų kilti pavojus Europos geležinkelių sektoriaus konkurencingumui;

(3)

jei būtina, apskaičiuojant mokesčius ir rinkliavas, turėtų būti atsižvelgiama į išlaidas darbuotojams ir išorės ekspertams, kurie dalyvauja nagrinėjant paraiškas. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į išlaidas, patiriamas teikiant su paraiškų nagrinėjimu susijusias pagalbines paslaugas ir vykdant susijusią veiklą, taip pat visas kitas veiklos išlaidas, patiriamas teikiant tas paslaugas. Tos išlaidos turėtų būti susijusios su atitinkama veikla, jai proporcingos ir turėtų būti nustatomos visiems vienodai;

(4)

Agentūros renkamais mokesčiais ir rinkliavomis turėtų būti padengiamos visos Agentūros suteiktų paslaugų išlaidos;

(5)

toms paslaugoms teikti Agentūros skirtas laikas apmokestinamas taikant valandinį tarifą, kol sistema bus išplėtota taip, kad būtų galima taikyti fiksuotų tarifų tvarką. Agentūros mokesčių ir rinkliavų dydis turėtų būti toks, kad nesusidarytų deficitas ar nesusikauptų didelis perviršis, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/796;

(6)

mokėtinos sumos neturėtų priklausyti nuo pareiškėjo įsisteigimo vietos arba kalbos, kuria paraiška parengta. Todėl kelionių ir vertimo išlaidos, susijusios su Agentūros nagrinėjama paraiškos dalimi, turėtų būti sudedamos ir vienodai padalijamos visoms paraiškoms;

(7)

mokesčiai ir rinkliavos turėtų būti nustatomi taip, kad atitiktų specialiuosius mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius. Įmonėms turėtų būti suteikta galimybė prireikus padalyti mokėjimą į kelias dalis;

(8)

Reglamentu (ES) 2016/796 pareiškėjams garantuota teisė teikti skundus, todėl jie turėtų turėti galimybę kreiptis dėl žalos atlyginimo ir pasinaudoti šia teise Agentūros sprendimų atžvilgiu. Todėl mokesčių ir rinkliavų už skundų dėl Agentūros sprendimų teikimą sumokėjimas neturėtų būti išankstinė skundo priėmimo sąlyga. Mokesčiai ir rinkliavos už skundų nagrinėjimą turėtų būti renkami tik jei skundas atmetamas;

(9)

laikantis gero projektų valdymo principų, pareiškėjui turėtų būti suteikta galimybė prašyti sąmatos. Kai įmanoma, pareiškėjas turėtų būti informuojamas apie tikėtiną sumą, kurią turės sumokėti, ir mokėjimo būdą. Turėtų būti nustatyti mokesčių ir rinkliavų mokėjimo terminai;

(10)

informacija apie šiame reglamente nustatytus mokesčius ir rinkliavas turėtų būti viešai prieinama. Bet koks būsimas Agentūros renkamų mokesčių persvarstymas turėtų būti grindžiamas skaidriu Agentūros išlaidų ir atitinkamų išlaidų, susijusių su nacionalinių saugos institucijų atliekamomis užduotimis, vertinimu;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Reglamento (ES) 2016/796 81 straipsnyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi mokesčiai ir rinkliavos, kurie turi būti mokami Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai (toliau – Agentūra) už paraiškų nagrinėjimą pagal Reglamento (ES) 2016/796 14, 20, 21 bei 22 straipsnius ir kitų paslaugų teikimą siekiant Agentūros įsteigimo tikslų. Jame taip pat nustatytas tų mokesčių ir rinkliavų apskaičiavimo metodas ir mokėjimo sąlygos.

2.   Šiuo reglamentu taip pat nustatomos procedūros, kuriomis užtikrinamas skaidrumas, vienodų sąlygų ir kitų pagrindinių Europos teisės principų taikymas išlaidoms, kurias nacionalinės saugos institucijos patiria nagrinėdamos su nacionalinėmis taisyklėmis susijusią paraiškų, už kurias Agentūra atsako pagal Reglamento (ES) 2016/796 14, 20 ir 21 dalis, dalį.

3.   Šis reglamentas netaikomas mokesčiams ir rinkliavoms, kurie renkami už šią nacionalinių saugos institucijų veiklą:

a)

paraiškų pagal Direktyvos (ES) 2016/798 (2) 10 straipsnio 8 dalį išduoti bendrus saugos sertifikatus nagrinėjimą ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/763 (3) numatytą susijusį išankstinį bendradarbiavimą;

b)

paraiškų išduoti leidimą pateikti transporto priemonę rinkai arba patvirtinti transporto priemonės tipą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 (4) 21 straipsnio 8 dalį ir 24 straipsnio 1 dalį nagrinėjimą ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/545 (5) numatytą susijusį išankstinį bendradarbiavimą;

c)

nuomonės dėl prašymo patvirtinti ERTMS kelio įrangą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 19 straipsnio 3 dalies paskutinę pastraipą pateikimą;

d)

laikinų leidimų atlikti bandymus vietoje išdavimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 3 ir 5 dalis.

2 straipsnis

Mokesčių ir rinkliavų rūšys

1.   Agentūra renka mokesčius už paraiškų nagrinėjimą, įskaitant sąmatų teikimą, taip pat jei pareiškėjas atsiima paraišką arba Agentūra iš dalies pakeičia sprendimą. Agentūra taip pat gali rinkti mokesčius, jeigu ji panaikina ankstesnį sprendimą dėl to, kad leidimo ar sertifikato turėtojas nesilaiko reikalavimų.

2.   1 dalyje nurodytos paraiškos susijusios su:

a)

leidimais pateikti transporto priemones rinkai arba leidimais patvirtinti transporto priemonės tipą pagal Reglamento (ES) 2016/796 20 ir 21 straipsnius;

b)

bendrais saugos sertifikatais, išduodamais pagal Reglamento (ES) 2016/796 14 straipsnį;

c)

sprendimais patvirtinti, kad ERTMS kelio įranga yra sąveiki ir atitinka susijusias technines sąveikos specifikacijas, priimamais pagal Reglamento (ES) 2016/796 22 straipsnį;

d)

Reglamento (ES) 2016/796 58 straipsnyje nurodytais skundais, teikiamais pagal šio reglamento 7 straipsnį.

3.   Agentūra renka mokesčius už 1 dalyje nenurodytas kitas paslaugas, kurių prašo pareiškėjas ar kitas asmuo. Visų pirma, ji renka rinkliavas už išankstinį bendradarbiavimą, numatytą Reglamente (ES) 2018/545 ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/763.

4.   Agentūra paslaugų sąrašą skelbia savo interneto svetainėje.

3 straipsnis

Mokesčių ir rinkliavų apskaičiavimas

1.   Mokesčių ir rinkliavų suma atitinka bendrą toliau nurodytų dydžių sumą:

a)

paraiškai nagrinėti Agentūros darbuotojų ir išorės ekspertų skirtų valandų skaičius, padaugintas iš Agentūros valandinio tarifo, ir

b)

atitinkamų išlaidų, kurias nacionalinės saugos institucijos patyrė nagrinėdamos su nacionalinėmis taisyklėmis susijusią paraiškos dalį, suma.

2.   1 dalies a punkto taikymo tikslais Agentūra taiko 130 EUR valandinį tarifą.

4 straipsnis

Mokesčių ir rinkliavų sumos sąmata

1.   Pareiškėjo prašymu, Agentūra pateikia su paraiška ar paslaugų prašymu susijusių mokesčių ir rinkliavų sumos neprivalomą sąmatą ir informuoja, kada pateiks sąskaitas faktūras.

Nagrinėjant paraišką dalyvaujančios nacionalinės saugos institucijos pateikia 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų savo išlaidų neprivalomą sąmatą Agentūrai, ir ta sąmata įtraukiama į Agentūros teikiamą sąmatą.

2.   Nagrinėdamos paraišką Agentūra ir nacionalinės saugos institucijos stebi savo išlaidas. Kai išlaidos gali viršyti sąmatą daugiau kaip 15 %, pareiškėjo prašymu, Agentūra apie tai jam praneša.

3.   Jei paraiška nagrinėjama arba paslauga teikiama ilgiau nei vienus metus, pareiškėjas gali paprašyti pateikti jam naują sąmatą.

4.   Jei paprašoma pateikti sąmatas ar jas peržiūrėti, Direktyvos (ES) 2016/797 19 straipsnio 4 dalimi bei 21 straipsnio 6 dalimi ir Direktyvos (ES) 2016/798 10 straipsnio 6 dalimi nustatytų laikotarpių skaičiavimas gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip dešimt darbo dienų.

5 straipsnis

Mokėjimo sąlygos

1.   Agentūra išduoda mokesčiams ir rinkliavoms sumokėti skirtą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo:

a)

Agentūros arba Apeliacinės tarybos sprendimo priėmimo dienos; arba

b)

paslaugos teikimo užbaigimo dienos; arba

c)

paraiškos atsiėmimo dienos; arba

d)

dienos, kurią įvyko bet koks kitas įvykis, dėl kurio paraiškos nagrinėjimas nutrauktas.

2.   Sąskaitoje faktūroje nurodoma:

a)

Agentūros valandų skaičius ir,

b)

atitinkamais atvejais, išlaidos, tenkančios atsakingai nacionalinei saugos institucijai. Išlaidos nurodomos kartu su užduotimis ir joms atlikti skirtu laiku arba nurodomi fiksuoti tarifai, taikomi paraiškos dalies, kuri susijusi su nacionalinėmis taisyklėmis, nagrinėjimui.

3.   Nacionalinės saugos institucijos pateikia Agentūrai išlaidų ataskaitą, kad jų patirtos išlaidos būtų įtrauktos į Agentūros pateikiamą sąskaitą faktūrą, – vėliausiai, kai to paprašo Agentūra. Išlaidų ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie tų išlaidų apskaičiavimo metodiką.

4.   Mokesčiai ir rinkliavos išreiškiami ir mokami eurais.

5.   Agentūra praneša pareiškėjams apie sprendimą ir pateikia sąskaitą faktūrą per vieno langelio sistemą, nurodytą Reglamento (ES) 2016/796 12 straipsnyje.

6.   Tarpinių sumų mokėjimo sąskaitas faktūras Agentūra gali pateikti kas 6 mėnesius.

7.   Mokesčiai ir rinkliavos mokami pervedant lėšas į tuo tikslu nurodytą Agentūros banko sąskaitą.

8.   Pareiškėjai užtikrina, kad mokėtinas sumas, į kurias turi būti įskaičiuoti visi su tuo mokėjimu susiję banko mokesčiai, Agentūra gautų per 60 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią pranešta apie sąskaitą faktūrą.

9.   Jei pareiškėjas yra mažoji arba vidutinė įmonė, Agentūra atsižvelgia į pagrįstus prašymus nustatyti vėlesnius mokėjimo ir mokėjimo dalimis terminus.

Šio reglamento taikymo tikslais mažoji arba vidutinė įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR arba bendras metinis balansas neviršija 43 mln. EUR.

10.   Išlaidos, patirtos nagrinėjant su nacionalinėmis taisyklėmis susijusią paraiškų dalį, nacionalinėms saugos institucijoms atlyginamos per 8 ir 9 dalyse nurodytus laikotarpius.

6 straipsnis

Nesumokėjimas

1.   Jei Agentūra negauna mokėjimo per 5 straipsnio 8 ir 9 dalyse nurodytus laikotarpius, už kiekvieną papildomą kalendorinę dieną ji gali skaičiuoti delspinigius, kol mokėjimas bus gautas, ir ji taiko Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (6) 80 straipsnyje nustatytas susigrąžinimo taisykles.

2.   Delspinigių norma yra Europos Centrinio Banko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikoma norma, paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ir galiojanti mėnesio, kurį sueina mokėjimo terminas, pirmą kalendorinę dieną, padidinus ją aštuoniais procentiniais punktais.

3.   Jeigu Agentūra turi įrodymų, kad pareiškėjas gali būti finansiškai nepajėgus, ji gali atmesti paraišką, nebent pareiškėjas pateiktų banko garantiją arba garantuotą užstatą.

4.   Agentūra gali atmesti naują paraišką, jei pareiškėjas yra neįvykdęs savo mokėjimo įsipareigojimų, susijusių su Agentūros anksčiau atliktomis leidimų bei sertifikatų išdavimo ir patvirtinimo užduotimis ar suteiktomis paslaugomis, nebent jei pareiškėjas sumokėtų už tas leidimų bei sertifikatų išdavimo ir patvirtinimo užduotis ar suteiktas paslaugas mokėtinas sumas.

5.   Agentūra imasi visų atitinkamų teisinių veiksmų, kad pateiktos sąskaitos faktūros būtų visiškai apmokėtos. Šiuo tikslu nacionalinės saugos institucijos, kurios yra pateikusios Agentūrai kompensuotinų išlaidų ataskaitą, padeda Agentūrai šiame procese.

7 straipsnis

Skundai ir jų mokesčiai

1.   Agentūra už kiekvieną atmestą arba atsiimtą skundą renka mokestį.

2.   Skundo mokestis yra 10 000 EUR arba yra lygus mokesčio, renkamo už sprendimą, dėl kurio teikiamas skundas (priklausomai nuo to, kuri suma yra mažesnė), sumai.

3.   Apeliacinės tarybos kancleris informuoja skundo pateikėją apie mokėjimo sąlygas. Skundo pateikėjas turi atlikti mokėjimą per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią pranešta apie sąskaitą faktūrą.

4.   Pareiškėjas gali Apeliacinei tarybai pateikti skundą dėl sąskaitose faktūrose nurodytų mokesčių ir rinkliavų.

8 straipsnis

Tarifų skelbimas ir peržiūra

1.   Savo valandinį tarifą, nurodytą 3 straipsnyje, Agentūra skelbia savo interneto svetainėje.

2.   Nacionalinės saugos institucijos skelbia tarifus, į kuriuos atsižvelgiant apskaičiuojamos 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos išlaidos, kurias turi padengti Agentūra. Jei nacionalinė saugos institucija taiko fiksuotą tarifą, ji nurodo, kuriais leidimų ir sertifikatų išdavimo atvejais tas fiksuotas tarifas taikomas.

3.   Agentūros interneto svetainėje pateikiama nuoroda į tą informaciją.

4.   Agentūra į Reglamento (ES) 2016/796 51 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą metinę ataskaitą įrašo informaciją apie elementus, kuriais remiantis apskaičiuojamas valandinis tarifas, finansinius rezultatus ir prognozes.

9 straipsnis

Agentūros darbo tvarka

1.   Kad atskirtų įplaukas ir išlaidas, susijusias su veikla, apmokestinama 1 straipsnio 1 dalyje nurodytais mokesčiais ir rinkliavomis, Agentūra:

a)

gauna ir laiko iš mokesčių ir rinkliavų gautas pajamas atskiroje banko sąskaitoje;

b)

kasmet praneša apie vykdant mokesčiais ir rinkliavomis apmokestinamą veiklą gautas bendras įplaukas ir patirtas išlaidas, taip pat išlaidų struktūrą ir veiklos rezultatus.

2.   Jeigu finansinių metų pabaigoje bendros įplaukos iš mokesčių ir rinkliavų viršija bendras veiklos, už kurią renkami mokesčiai ir rinkliavos, išlaidas, perviršis laikomas biudžeto rezerve ir naudojamas perviršiui ar deficitui tvarkyti pagal Agentūros Finansinį reglamentą.

3.   Užtikrinamas pajamų, gautų vykdant veiklą, už kurią renkami mokesčiai ir rinkliavos, tvarumas.

10 straipsnis

Vertinimas ir peržiūra

1.   Mokesčių ir rinkliavų tvarka vertinama kartą per kiekvienus finansinius metus. Šis vertinimas grindžiamas ankstesniais Agentūros finansiniais rezultatais ir jos parengta išlaidų ir įplaukų sąmata. Jis taip pat turi būti susijęs su Agentūros bendruoju programavimo dokumentu.

2.   Komisija, remdamasi Agentūros finansinių rezultatų ir prognozių vertinimu, prireikus persvarsto mokesčius ir rinkliavas.

3.   Atsižvelgiant į informaciją, kurią Agentūra pateikė 8 straipsnyje nurodytoje savo metinėje ataskaitoje, ir siekiant palaipsniui pereiti prie fiksuotų mokesčių, šis reglamentas peržiūrimas ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 16 d.

11 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Reglamento (ES) 2018/545 55 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/763 15 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais darbui, kuris atliekamas iki paraiškos pateikimo Agentūrai, netaikomi šiame reglamente nurodyti mokesčiai bei rinkliavos ir jam taikomi nacionalinės teisės aktai.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. vasario 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 138, 2016 5 26, p. 1.

(2)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos (OL L 138, 2016 5 26, p. 102).

(3)  2018 m. balandžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/763, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomos bendrų saugos sertifikatų išdavimo geležinkelio įmonėms praktinės taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007 (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 49)

(4)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (OL L 138, 2016 5 26, p. 44).

(5)  2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės (OL L 90, 2018 4 6, p. 66).

(6)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).


Top