EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0729

2018 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/729, kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 (Tekstas svarbus EEE. )

C/2018/1062

OJ L 123, 18.5.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/729/oj

18.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 123/4


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/729

2018 m. vasario 26 d.

kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (1), ypač į jo 15 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 111/2005, nustatantį prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (2), ypač į jo 30a straipsnį,

kadangi:

(1)

tiek Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priede, tiek Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede pateiktas oficialus medžiagų, kurioms taikoma keletas šiuose reglamentuose nustatytų suderintos kontrolės ir stebėsenos priemonių, sąrašas;

(2)

Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos sprendimais 60/12 ir 60/13, priimtais 2017 m. kovo 16 d. vykusioje jos šešiasdešimtojoje sesijoje, 4-anilino-N-fenetilpiperidinas (ANPP) ir N-fenetil-4-piperidonas (NPP) įtraukti į 1988 m. gruodžio 19 d. Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (3) (toliau – 1988 m. JT konvencija) I lentelę;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 tikslas – Sąjungoje įgyvendinti 1988 m. JT konvencijos 12 straipsnį. Taigi ANPP ir NPP turėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priedą ir į Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedą;

(4)

tuose prieduose išvardytos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, yra suskirstytos į kategorijas, kurioms taikomos skirtingos priemonės, siekiant užtikrinti tinkamą kiekvienos konkrečios medžiagos keliamos grėsmės ir teisėtai prekybai tenkančios naštos pusiausvyrą. Griežčiausios kontrolės ir stebėsenos priemonės taikomos prie 1 kategorijos priskirtoms medžiagoms. Pavyzdžiui, 1 kategorijos medžiagas reikia laikyti saugiose patalpose, o kiekvienas su šiomis medžiagomis dirbantis veiklos vykdytojas turi turėti licenciją;

(5)

ANPP yra tiesioginis fentanilio ir acetilfentanilio prekursorius. NPP gali būti naudojamas kaip pradinė medžiaga, iš kurios gaunamas ANPP, iš kurio vėliau sintetinamas fentanilis, arba gali būti naudojamas kaip tiesioginis įvairių fentanilio analogų prekursorius. Kitaip tariant, abi medžiagas galima nesunkiai paversti fentaniliu arba jo analogais;

(6)

kai kuriuose Sąjungos regionuose dėl netinkamo fentanilio ir jo analogų naudojimo ir dėl piktnaudžiavimo jais kyla didelių socialinių ir visuomenės sveikatos problemų (visų pirma, daugėja mirčių nuo perdozavimo). Yra požymių, kad Sąjungoje vykdoma stambaus masto neteisėta fentanilio gamyba iš ANPP ir NPP. Siekiant išspręsti šią problemą, reikėtų įvesti ANPP ir NPP importo kontrolę;

(7)

ANPP ir NPP teisėtai gamybai, prekybai ir naudojimui Sąjungoje taikomi apribojimai. Todėl oficialiai įrašius šias medžiagas priskiriant jas prie 1 kategorijos Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams ir kompetentingoms institucijoms susidarytų nedaug papildomos administracinės naštos. Be to, per konsultacijas su ekonominės veiklos vykdytojais ir valstybėmis narėmis paaiškėjo, kad pirmenybė aiškiai skiriama abiejų medžiagų įtraukimui į reglamentus jas priskiriant prie 1 kategorijos;

(8)

atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta 5, 6 ir 7 konstatuojamosiose dalyse, medžiagos ANPP ir NPP turėtų būti oficialiai įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priedą ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedą jas priskiriant prie 1 kategorijos;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(10)

kadangi Sąjungoje vykdoma teisėta ANPP ir NPP gamyba, prekyba ir naudojimas, ekonominės veiklos vykdytojams ir kompetentingoms institucijoms reikėtų suteikti pakankamai laiko prisitaikyti prie šiuo reglamentu padarytų pakeitimų;

(11)

Reglamentu (EB) Nr. 273/2004 ir Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 bendrai įgyvendinamos tam tikros 1988 m. JT konvencijos nuostatos. Kadangi tarp šių dviejų reglamentų esama glaudaus materialinio ryšio, yra pateisinama pakeitimus priimti vienu deleguotuoju aktu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 273/2004 I priedo lentelėje, skirtoje į oficialų sąrašą įtrauktoms 1 kategorijos medžiagoms, į medžiagų sąrašą tinkamoje vietoje eilės tvarka pagal KN kodą įterpiami šie įrašai:

Medžiaga

KN pavadinimas (jei skiriasi)

KN kodas

CAS numeris

„4-anilino-N-fenetilpiperidinas (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7

N-fenetil-4-piperidonas (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 111/2005 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedo lentelėje, skirtoje į oficialų sąrašą įtrauktoms 1 kategorijos medžiagoms, į medžiagų sąrašą tinkamoje vietoje eilės tvarka pagal KN kodą įterpiami šie įrašai:

Medžiaga

KN pavadinimas (jei skiriasi)

KN kodas

CAS Nr.

„4-anilino-N-fenetilpiperidinas (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7

N-fenetil-4-piperidonas (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4“

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. liepos 7 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. vasario 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 47, 2004 2 18, p. 1.

(2)  OL L 22, 2005 1 26, p. 1.

(3)  OL L 326, 1990 11 24, p. 57.


Top