EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0545

2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės (Tekstas svarbus EEE. )

C/2018/1866

OJ L 90, 6.4.2018, p. 66–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/545/oj

6.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/66


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/545

2018 m. balandžio 4 d.

kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (1), ypač į jos 21 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje (ES) 2016/797 nurodytomis praktinėmis priemonėmis turėtų būti mažinamas transporto priemonių tvirtinimo sudėtingumas, trukmė ir sąnaudos, nustatomos vienodos sąlygos Sąjungoje suderinti transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai išdavimą ir skatinamas visų transporto priemonės tvirtinime dalyvaujančių šalių bendradarbiavimas; Kad transporto priemonių tvirtinimo trukmė ir sąnaudos būtų mažesnės, turėtų būti nustatyti kuo trumpesni laikotarpiai;

(2)

atsižvelgiant į patirtį, kurią nacionalinės saugos institucijos gavo tvirtindamos transporto priemones ir rengdamos Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 14 dalyje nurodytus bendradarbiavimo susitarimus, pripažįstama, kad racionalu derinimą su pareiškėju („išankstinį bendradarbiavimą“) pradėti kuo anksčiau, nes tai padeda transporto priemonės tvirtinime dalyvaujančioms šalims plėtoti tarpusavio ryšius. Pareiškėjas turėtų turėti galimybę išankstinį bendradarbiavimą pradėti iki transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraiškos pateikimo, kad leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, galėtų geriau išnagrinėti projektą. Kad pareiškėjas žinotų, ko tikėtis, per išankstinį bendradarbiavimą jam turėtų būti paaiškintos taikytinos taisyklės, pateikta išsami informacija apie transporto priemonių tvirtinimą, įskaitant sprendimų priėmimo procesą, ir turėtų būti įsitikinta, kad pareiškėjas gavo pakankamai informacijos. Pareiškėjo pareiga yra užtikrinti, kad teikdamas transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraišką jis būtų įvykdęs visus reikalavimus. Pareiškėjui atlikti jo pareigas padeda kiti subjektai, pavyzdžiui, atitikties vertinimo įstaigos, tiekėjai ir paslaugų teikėjai;

(3)

siekiant masto ekonomijos ir mažesnės administracinės naštos, transporto priemonės tipo patvirtinimą gavęs pareiškėjas turėtų galėti pagaminti tam tikrą tokios pačios konstrukcijos transporto priemonių skaičių ir lengviau gauti tų transporto priemonių patvirtinimą. Transporto priemonės tipu apibūdinama konstrukcija, kuri bus įgyvendinta visose atitinkamo tipo transporto priemonėse. Kiekvienas naujas transporto priemonės tipas turėtų būti tvirtinamas, o naujas tipas turėtų būti kuriamas tik jeigu jis patvirtintas;

(4)

turėtų būti vartojamos transporto priemonės tipo varianto ir versijos sąvokos, kad per esamo tipo transporto priemonės gyvavimo ciklą būtų įmanoma atskirti kitokią galimą konfigūraciją, o variantas nuo versijos skiriasi tuo, kad patvirtinimo reikia variantui, tačiau ne versijai;

(5)

siekiant užtikrinti, kad transporto priemonės tipas ilgainiui atitiktų reikalavimus ir kad būtų laikoma, kad darant konstrukcijos pakeitimus, turinčius įtakos transporto priemonės konstrukcijos pagrindinėms charakteristikoms, kuriamas naujas transporto priemonės tipo variantas ir (arba) versija, turėtų būti taikomas transporto priemonės tipo konfigūracijos valdymas. Transporto priemonės tipo patvirtinimą gavęs pareiškėjas yra atsakingas už transporto priemonės tipo konfigūracijos valdymą;

(6)

transporto priemonių konfigūracijos valdymas būtinas tik tiems pakeitimams, kurių neapima patvirtinto transporto priemonės tipo konfigūracijos valdymas;

(7)

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (toliau – Agentūra) turėtų parengti gaires, kuriose būtų aprašyti ir, jei reikia, paaiškinti šiuo reglamentu nustatomi reikalavimai. Gairės turėtų būti atnaujinamos, skelbiamos ir visiems pateikiamos nemokamai. Siekiant suvienodinti keitimosi informacija ir jos registravimo vieno langelio principu veikiančioje sistemoje, nurodytoje Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/796 (2) 12 straipsnyje, metodus, gairėse turėtų būti pavyzdiniai šablonai, kuriuos bendradarbiaudamos parengtų Agentūra ir nacionalinės saugos institucijos;

(8)

siekdamos užtikrinti transporto priemonių tvirtinimo reikalavimų laikymąsi, Agentūra ir nacionalinės saugos institucijos turėtų įdiegti vidaus tvarką ir procedūras;

(9)

atsižvelgiant į tai, kad racionalu keistis patirtimi, nacionalinės saugos institucijos ir Agentūra turėtų būti skatinamos dalytis susijusia aktualia informacija. Agentūra tam turėtų parengti protokolus ir procedūras, kurių laikydamosi Agentūra ir nacionalinės saugos institucijos registruotų informaciją ir ja keistųsi;

(10)

kad vertinimas nesidubliuotų ir kad administracinė našta bei sąnaudos pareiškėjui būtų kuo mažesnės, Agentūra ir nacionalinės saugos institucijos turėtų atsižvelgti į bendradarbiavimo susitarimus ir daugiašalius susitarimus, sudarytus pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 14 ir 15 dalis;

(11)

Agentūra ir nacionalinės saugos institucijos visą aktualią informaciją ir sprendimo argumentų dokumentus turėtų registruoti vieno langelio principu veikiančioje sistemoje, kad galėtų pagrįsti kiekvieno transporto priemonės tvirtinimo etapo sprendimus. Jeigu Agentūra ir nacionalinės saugos institucijos turi nuosavas informacijos valdymo sistemas, naudojamas atliekant vertinimą, jos turėtų užtikrinti, kad visa aktuali informacija dėl tų pačių priežasčių būtų perduodama į vieno langelio principu veikiančią sistemą. Kad suinteresuotosioms šalims būtų lengviau teikti duomenis, Agentūros ir nacionalinių saugos institucijų parengtose gairėse turėtų būti numatytos praktinės priemonės, kaip teikti duomenis, kurie nėra aktualūs sprendimų priėmimo atžvilgiu, todėl jų nereikia teikti vieno langelio principu veikiančia sistema;

(12)

jei transporto priemonės tipo naudojimo vieta yra tik vienos valstybės narės tinkle, to tipo patvirtinimas be naudojimo vietos išplėtimo galioja transporto priemonėms, važinėjančioms į netoli valstybių sienos esančias kaimyninių valstybių narių, kurių tinklo charakteristikos panašios, stotis. Tokiu atveju pareiškėjas gali transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraišką pateikti Agentūrai arba nacionalinei saugos institucijai. Jei leidimus išduodanti įstaiga yra Agentūra, ji pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 8 dalį konsultuojasi su atitinkamomis nacionalinėmis saugos institucijomis ir atsižvelgia į aktualius tarpvalstybinius susitarimus;

(13)

jei leidimus išduodanti įstaiga yra Agentūra, pareiškėjas turėtų turėti teisę be įtakos Direktyvos (ES) 2016/797 IV priedo 2.6 punkto nuostatoms paraišką Agentūrai pateikti viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų. Vertinant paraišką, nacionalinės saugos institucijos turėtų turėti teisę su vertinimu susijusius dokumentus Agentūrai pateikti savo valstybės narės kalba ir neturėtų būti įpareigotos juos išversti į kitas kalbas;

(14)

Agentūra ir nacionalinės saugos institucijos turėtų įdiegti transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai išdavimo valdymo vidaus tvarką ir procedūras, kad administracinė našta ir sąnaudos pareiškėjui būtų kuo mažesnės. Todėl pareiškėjas turėtų turėti galimybę paraiškos byloje pateikti dokumentų kopijas. Transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai išdavusios Agentūra ir nacionalinės saugos institucijos turėtų turėti galimybę patikrinti tų dokumentų originalus;

(15)

būtina suderinti klausimų, iškeltų vertinant paraišką, priskyrimą prie kategorijų, kad pareiškėjui būtų aiškus visų Agentūros ir nacionalinės saugos institucijos klausimų reikšmingumas. Klausimus prie kategorijų priskirti ypač svarbu, kai procese dalyvauja kelios nacionalinės saugos institucijos. Kad transporto priemonę tvirtinti būtų lengviau ir kad administracinė našta būtų kuo mažesnė, kai nėra taikytinų nacionalinių taisyklių, Agentūra su susijusiomis nacionalinėmis saugos institucijomis, atsakingomis už naudojimo vietą, konsultuojasi tik tiek, kad patikrintų, ar teisingai apibūdinta naudojimo vieta atitinkamoje valstybėje narėje. Jei yra konkrečios techninių sąveikos specifikacijų nuostatos, naudojimo vieta turėtų būti visas Sąjungos tinklas ir turėtų užtekti Agentūros atliekamos patikros;

(16)

transporto priemonės ir transporto priemonių tipai turi būti laikomi patvirtintais pagal Direktyvos (ES) 2016/797 54 straipsnio 2 dalį be įtakos tos direktyvos 21 straipsnio 12 daliai ir 24 straipsnio 3 daliai. Jei tokios transporto priemonės atnaujinamos arba tobulinamos, šio reglamento nuostatos turi būti taikomos pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 12 dalį;

(17)

nauja transporto priemonių tvirtinimo tvarka pagal Direktyvos (ES) 2016/797 54 straipsnio 4 dalį taikoma nuo 2019 m. birželio 16 d. tačiau valstybės narės, pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalį Agentūrai ir Komisijai pranešusios, kad pratęsė direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį, transporto priemonių tipo patvirtinimus ir (arba) leidimus pateikti transporto priemones rinkai gali išduoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB (3) iki 2020 m. birželio 16 d.2019 m. birželio 16 d. – 2020 m. birželio 15 d. gali būti laikomasi dviejų skirtingų teisinių tvarkų, pagal kurias lygiagrečiai veikia skirtingos leidimus išduodančios įstaigos. Todėl būtina išaiškinti, kaip naujoji tvarka turėtų būti taikoma kartu su senąja tvarka, jei numatoma naudojimo vieta yra vienoje arba keliose valstybėse narėse;

(18)

jei nacionalinė saugos institucija pripažįsta negalėsianti transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pradėti eksploatuoti transporto priemonę išduoti pagal Direktyvą 2008/57/EB iki 2019 m. birželio 16 d., o valstybių narių, Agentūrai ir Komisijai pateikusių Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą, atveju iki 2020 m. birželio 16 d., Agentūra, atliekanti leidimus išduodančios įstaigos funkcijas, turėtų priimti nacionalinės saugos institucijos vertinimo rezultatus, kad vertinimas nesidubliuotų ir nenusitęstų pareiškėjo darbas;

(19)

kad būtų lengviau transporto priemones pateikti rinkai ir kad administracinė našta būtų kuo mažesnė, Agentūros išduotas transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai turi būti laikomas lygiaverčiu Direktyvos 2008/57/EB 26 straipsnyje nurodytam transporto priemonės tipo patvirtinimui ir Direktyvos 2008/57/EB 22 ir 24 straipsniuose nurodytam leidimui pradėti eksploatuoti transporto priemonę;

(20)

techninėse sąveikos specifikacijose pagal Direktyvos (ES) 2016/797 4 straipsnio 3 dalies f punktą, taip pat nacionalinėse taisyklėse turėtų būti numatytas laipsniškas perėjimas, atsižvelgiant visų pirma į Direktyvos (ES) 2016/797 2 straipsnio 23 dalyje apibrėžtus gerokai pažengusius projektus;

(21)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Tarybos direktyvos 96/48/EB (4) 21 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi reikalavimai, kurių turi laikytis:

a)

pareiškėjas, kai vieno langelio principu veikiančia sistema, nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/796 12 straipsnyje, teikia transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraišką;

b)

Agentūra ir nacionalinės saugos institucijos, kai tvarko transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraiškas ir kai vykdo išankstinį bendradarbiavimą;

c)

leidimus išduodanti įstaiga, kai sprendžia, ar išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą arba leidimą pateikti transporto priemonę rinkai;

d)

infrastruktūros valdytojai, kai nustato bandymų atlikimo savo tinkle (-uose) sąlygas ir teikia transporto priemonės tvirtinimo informaciją, susijusią su naudojimo vieta.

2.   Šis reglamentas taikomas be įtakos Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 16 ir 17 dalims.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   leidimus išduodanti įstaiga– transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai išduodanti įstaiga;

2)   transporto priemonės konstrukcijos pagrindinės charakteristikos– transporto priemonės tipo identifikavimo parametrai, nurodyti išduotame transporto priemonės tipo patvirtinime ir įrašyti į Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registrą (ERATV);

3)   konfigūracijos valdymas– organizacinis, techninis ir administracinis procesas, kuris visą transporto priemonės ir (arba) transporto priemonės tipo gyvavimo ciklą metodiškai taikomas siekiant dokumentus tarpusavyje derinti ir padarytus jų pakeitimus atsekti taip, kad:

a)

būtų laikomasi aktualių Sąjungos teisės reikalavimų,

b)

pakeitimai būtų kontroliuojami ir įforminami dokumentais techninėse bylose arba prie išduoto leidimo pridedamoje byloje,

c)

informacija ir duomenys būtų atnaujinti ir tikslūs,

d)

apie pakeitimus būtų reikiamai informuojamos susijusios šalys;

4)   paraiškos gavimo diena

a)

jei leidimus išduodančios įstaigos funkcijas atlieka Agentūra, pirmoji bendra Agentūros ir nacionalinių saugos institucijų, susijusių su numatoma naudojimo vieta, darbo diena po paraiškos gavimo patvirtinimo,

b)

jei leidimus išduodančios įstaigos funkcijas atlieka nacionalinė saugos institucija, pirmoji darbo diena atitinkamoje valstybėje narėje po paraiškos gavimo patvirtinimo;

5)   pakeitimą valdantis subjektas– transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas, transporto priemonės valdytojas arba jų patikėtinis;

6)   transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas– fizinis arba juridinis asmuo, kuris kreipėsi ir gavo transporto priemonės tipo patvirtinimą, arba jo teisių perėmėjas;

7)   pagrįsta abejonė– pagal 41 straipsnio 1 dalies d punktą prie 4 tipo priskiriamas leidimus išduodančios įstaigos ir (arba) už naudojimo vietą atsakingos nacionalinės saugos institucijos iškeltas transporto priemonės naudojimo vietos klausimas su argumentais ir įrodymais, susijęs su informacija, kurią savo paraiškoje pateikė pareiškėjas;

8)   už naudojimo vietą atsakinga nacionalinė saugos institucija– nacionalinė saugos institucija, kuri atlieka vieną arba daugiau iš šių užduočių:

a)

vertina bylos elementus pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 5 dalies b punktą,

b)

konsultuojasi pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 8 dalį,

c)

prireikus išduoda laikinus leidimus naudoti transporto priemonę bandymams tinkle ir imasi priemonių užtikrinti, kad tokie bandymai galėtų vykti, kaip nustatyta Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 3 dalyje;

9)   išankstinis bendradarbiavimas– pareiškėjo prašymu pradedamas procedūros etapas iki leidimo paraiškos pateikimo;

10)   pradiniai išankstinio bendradarbiavimo argumentai– leidimus išduodančios įstaigos ir susijusių už naudojimo vietą atsakingų nacionalinių saugos institucijų nuomonė dėl išankstinio bendradarbiavimo dokumentų bylos;

11)   reikalavimų fiksavimas– reikalavimų nustatymas, paskyrimas, įgyvendinimas ir tikrinimas, kuriuos atlieka pareiškėjas, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi aktualių Sąjungos ir nacionalinių reikalavimų. Reikalavimų fiksavimas gali būti gaminio kūrimo dalis;

12)   saugus integravimas– Direktyvos (ES) 2016/797 III priede nustatytų esminių saugos reikalavimų laikymasis, kad dalys į visumą, pavyzdžiui, į transporto priemonę arba posistemį, taip pat tarp transporto priemonės ir tinklo, būtų diegiamos techniškai suderinamai;

13)   transporto priemonės tipo variantas– transporto priemonės tipo konfigūravimo galimybė, nustatyta pirmą kartą tvirtinant tipą pagal 24 straipsnio 1 dalį arba per transporto priemonės gyvavimo ciklą darant tokius jos pakeitimus, dėl kurių reikia naujo transporto priemonės tipo patvirtinimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 24 straipsnio 1 dalį ir 21 straipsnio 12 dalį;

14)   transporto priemonės tipo versija– transporto priemonės tipo arba tipo varianto konfigūravimo galimybė arba, atsižvelgiant į transporto priemonės konstrukcijos pagrindinių charakteristikų pakeitimus, per transporto priemonės gyvavimo laikotarpį daromi esamo transporto priemonės tipo arba tipo varianto pakeitimai, dėl kurių nereikia naujo transporto priemonės tipo patvirtinimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 24 straipsnio 1 dalį ir 21 straipsnio 12 dalį;

15)   leidimas pateikti transporto priemonę rinkai– leidimus išduodančios įstaigos sprendimas, grindžiamas pakankamu užtikrinimu, kad pareiškėjas ir su transporto priemonės projektavimu, gamyba, tikrinimu ir patvirtinimu susiję subjektai įvykdė atitinkamus jų įpareigojimus ir laikėsi savo pareigų, kad užtikrintų atitiktį esminiams taikytinų teisės aktų reikalavimams arba kad užtikrintų atitiktį patvirtintam transporto priemonės tipui, todėl transporto priemonę galima pateikti rinkai ir jos naudojimo vietoje ją galima saugiai naudoti pagal transporto priemonės patvirtinime ir transporto priemonės tipo patvirtinime nustatytas naudojimo sąlygas ir kitus apribojimus, jeigu jų yra;

16)   transporto priemonės tipo patvirtinimas– leidimus išduodančios įstaigos sprendimas, grindžiamas pakankamu užtikrinimu, kad pareiškėjas ir su transporto priemonės tipo projektavimu, gamyba, tikrinimu ir patvirtinimu susiję subjektai įvykdė atitinkamus jų įpareigojimus ir laikėsi savo pareigų, kad užtikrintų atitiktį esminiams taikytinų teisės aktų reikalavimams, todėl pagal šį projektą pagamintą transporto priemonę galima pateikti rinkai ir transporto priemonės tipo naudojimo vietoje ją galima saugiai naudoti pagal transporto priemonės tipo patvirtinime nustatytas visoms pagal šį tipą patvirtintoms transporto priemonėms taikomas naudojimo sąlygas ir kitus apribojimus, jeigu jų yra;

17)   atitinkama data– 2019 m. birželio 16 d. arba, jei valstybės narės pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalį Agentūrai ir Komisijai pranešė, kad pratęsė tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį, 2020 m. birželio 16 d.

3 straipsnis

Pareiškėjo pareigos

Transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraiškas pareiškėjai teikia pagal šio reglamento nuostatas.

Pareiškėjo pareiga yra išsiaiškinti aktualius taikytinų teisės aktų reikalavimus ir jų laikytis teikiant transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraiškas.

4 straipsnis

Leidimus išduodančios įstaigos pareigos

1.   Leidimus išduodanti įstaiga transporto priemonių tipo patvirtinimus ir (arba) leidimus pateikti transporto priemones rinkai (toliau – leidimus) išduoda pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21, 24 ir 25 straipsnius ir pagal šio reglamento nuostatas.

2.   Kad išduotų arba atsisakytų išduoti leidimą, leidimus išduodanti įstaiga:

a)

derina užduočių paskyrimą atitinkamoms šalims ir jų tarpusavio derinimo tvarkos parengimą;

b)

vertina paraiškos bylą, kad gautų pakankamą užtikrinimą, kad transporto priemonės tipas ir (arba) transporto priemonė atitinka taikomus teisės aktus;

c)

parengia visus papildomus dokumentus, visų susijusių vertinimų rezultatus ir sprendimo pagal šį reglamentą išduoti leidimą arba jo neišduoti argumentų dokumentus.

3.   Jei leidimus išduodanti įstaiga yra Agentūra, savo veiklą, susijusią su transporto priemonės tipo patvirtinimu ir (arba) leidimu pateikti transporto priemonę rinkai, ji derina su nacionalinėmis saugos institucijomis, atsakingomis už naudojimo vietą.

4.   Leidimus išduodanti įstaiga pradeda išankstinį bendradarbiavimą, jei to paprašo pareiškėjas.

5.   Savo užduotis leidimus išduodanti įstaiga vykdo atvirai, visiems vienodomis sąlygomis, skaidriai ir remiasi profesinėmis žiniomis, veikia nešališkai bei proporcingai ir pateikia visus sprendimo argumentų dokumentus.

6.   Leidimus išduodanti įstaiga nusistato vidaus tvarką arba procedūras, kuriomis valdo transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai išdavimą. Toje tvarkoje ir procedūrose atsižvelgiama į Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 14 dalyje nurodytus susitarimus ir, jei reikia, į Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 15 dalyje nurodytus daugiašalius susitarimus.

7.   Jei pagal 5 straipsnio 2 dalį pareiškėjas nurodo, kad esama įtakos tipo patvirtinimo galiojimui, leidimus išduodanti įstaiga atitinkamai atnaujina duomenis Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registre.

8.   Jei savo paraiškoje pareiškėjas nurodo, kad transporto priemonės (-ių) arba transporto priemonės tipo naudojimo sritis apima netoli valstybių sienos esančias kaimyninių valstybių narių, kurių tinklo charakteristikos panašios, stotis, leidimus išduodanti įstaiga:

a)

prieš išduodama transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai, iš kaimyninės valstybės narės nacionalinės saugos institucijos gauna patvirtinimą, kad laikomasi atitinkamų nacionalinių taisyklių, apie kurias pranešta, ir įsipareigojimų, susijusių su aktualiais tarpvalstybiniais susitarimais; ir

b)

į išduodamus leidimus įrašo, kad transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai galioja tokiose stotyse be naudojimo vietos išplėtimo.

5 straipsnis

Transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojo pareigos

1.   Transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas yra atsakingas už transporto priemonės tipo konfigūracijos valdymą ir už pridedamą bylą, kuria remiantis priimamas sprendimas pagal 46 straipsnį.

2.   Nedarant įtakos 53 ir 54 straipsniams, transporto priemonės tipo konfigūraciją valdantis transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas leidimus išduodančią įstaigą, išdavusią transporto priemonės tipo patvirtinimą, informuoja apie visus Sąjungos teisės aktų pakeitimus, turinčius įtakos tipo patvirtinimo galiojimui.

6 straipsnis

Infrastruktūros valdytojo pareigos

1.   Kai transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai išduodamas remiantis pareiškėjo pagal 18 straipsnį pateikta informacija, infrastruktūros valdytojo pareigos yra nustatyti ir pateikti naudojimo vietos:

a)

eksploatavimo sąlygas, kuriomis transporto priemonė naudojama bandymams tinkle;

b)

būtinas infrastruktūros priemones, kad būtų užtikrintas saugus ir patikimas eksploatavimas atliekant bandymus tinkle;

c)

būtinas infrastruktūros įrenginių priemones, kad būtų galima atlikti bandymus tinkle.

2.   Susiję naudojimo vietos infrastruktūros valdytojai:

a)

pareiškėjui padeda sąlygų, kuriomis transporto priemonė naudojama bandymams tinkle, klausimais;

b)

informaciją apie infrastruktūrą, reikalingą transporto priemonės bandymams tinkle, pateikia visiems vienodomis sąlygomis;

c)

remdamasis pareiškėjo pateikta informacija, per Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 3 ir 5 dalyse numatytą laiką nustato ir pateikia transporto priemonės naudojimo bandymams tinkle sąlygas ir priemones;

d)

susitaręs su pareiškėju, dalyvauja išankstiniame bendradarbiavime.

7 straipsnis

Už naudojimo vietą atsakingų nacionalinių saugos institucijų pareigos

1.   Išduodant transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai, už naudojimo vietą atsakingos nacionalinės saugos institucijos yra atsakingos:

a)

už joms tenkančią vertinimo pagal 40 straipsnį dalį;

b)

už vertinimo bylos išdavimą leidimus išduodančiai įstaigai pagal 40 straipsnio 6 dalį.

2.   Atlikdamos savo pareigas, už naudojimo vietą atsakingos nacionalinės saugos institucijos savo užduotis vykdo atvirai, visiems vienodomis sąlygomis, skaidriai ir remiasi profesinėmis žiniomis, veikia nešališkai bei proporcingai ir pateikia visus padarytos išvados argumentų dokumentus.

3.   Už atitinkamą naudojimo vietą atsakingos nacionalinės saugos institucijos pradeda išankstinį bendradarbiavimą, jei to paprašo pareiškėjas.

4.   Už naudojimo vietą atsakingos nacionalinės saugos institucijos su Agentūra ir visomis kitomis nacionalinėmis saugos institucijomis dalijasi įgyta technine ir veiklos patirtimi surinkta visa informacija, kuri gali būti svarbi išduodant transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai, pavyzdžiui:

a)

pagal Direktyvos (ES) 2016/798 4 straipsnio 5 dalies b punktą gauta informacija;

b)

informacija apie esminių reikalavimų nesilaikymą, dėl kurio pagal Direktyvos (ES) 2016/797 26 straipsnį gali reikėti iš dalies keisti arba atšaukti leidimą;

c)

informacija apie trūkumus techninėje sąveikos specifikacijoje pagal Direktyvos (ES) 2016/797 6 straipsnį.

5.   Už naudojimo vietą atsakingos nacionalinės saugos institucijos nusistato vidaus tvarką arba procedūras, kuriomis valdo transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai išdavimą. Toje tvarkoje ir procedūrose atsižvelgiama į Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 14 dalyje nurodytus susitarimus ir, jei reikia, į Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 15 dalyje nurodytus daugiašalius susitarimus.

6.   Už naudojimo vietą atsakingos nacionalinės saugos institucijos parengia, paskelbia, atnaujina ir visiems nemokamai pateikia gaires, kuriose aprašoma jų kalbos politika, ryšių nuostatos ir laikino leidimo išdavimo procesas, jei tokio leidimo reikia pagal pagrindinius nacionalinės teisės aktus.

8 straipsnis

Agentūros pareigos

1.   Agentūra visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis parengia, paskelbia, atnaujina ir visiems nemokamai pateikia gaires, kuriose aprašomi ir paaiškinami šiame reglamente nustatyti reikalavimai. Gairėse, be kita ko, turi būti pavyzdiniai šablonai, kuriais leidimus išduodanti įstaiga ir už naudojimo vietą atsakingos nacionalinės saugos institucijos gali keistis informacija ir ją fiksuoti, taip pat pavyzdiniai paraiškos šablonai, kuriais gali naudotis pareiškėjas.

2.   Agentūra parengia ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos fiksavimo ir keitimosi ja protokolą ir procedūras. Kitos paveiktos arba susijusios šalys aktualią informaciją gali gauti, jei išsaugomas informacijos slaptumas.

9 straipsnis

Patvirtintos transporto priemonės naudojimas

Atlikę Direktyvos (ES) 2016/797 23 straipsnyje nurodytus patikrinimus, geležinkelio įmonė arba infrastruktūros valdytojas gali transporto priemonę jos naudojimo vietoje naudoti laikydamiesi transporto priemonės tipo patvirtinime ir (arba) leidime pateikti transporto priemonę rinkai nustatytų transporto priemonės naudojimo sąlygų ir kitų apribojimų.

10 straipsnis

Kalba

1.   Jei transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai išduodamas pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 5–7 dalis, pareiškėjas:

a)

paraišką ir prie jos pridedamą bylą pateikia viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų;

b)

paprašytas pagal Direktyvos (ES) 2016/797 IV priedo 2.6 punktą, išverčia prie paraiškos pridėtos bylos dalis. Tokiais atvejais vartojamą kalbą nustato nacionalinė saugos institucija ir įrašo ją į 7 straipsnio 6 dalyje nurodytas gaires.

2.   Visi Agentūros sprendimai, susiję su transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai išdavimu, įskaitant, jei reikia, sprendimo argumentų dokumentus, ir išduotas transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai parengiami 1 dalies a punkte nurodyta kalba.

11 straipsnis

Transporto priemonės leidimų išdavimas tramvajams traukiniams bendroje Europos geležinkelių erdvėje

1.   Jei reikia, nedarant įtakos Direktyvos (ES) 2016/797 1 straipsniui, išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai tramvajui traukiniui, kuris bus naudojamas Sąjungos geležinkelių sistemoje, ir jei susijusiai tramvajaus traukinio transporto priemonei arba tramvajaus traukinio transporto priemonės tipui netaikoma jokia techninė sąveikos specifikacija, kaip aprašyta Direktyvos (ES) 2016/797 1 straipsnio 5 dalies b punkte, valstybė narė gali taikyti jos pagrindiniuose nacionalinės teisės aktuose numatytą procedūrą, susijusią su transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai išdavimu tramvajams traukiniams. Pareiškėjas tokiu atveju laikosi atitinkamos valstybės narės pagrindiniuose nacionalinės teisės aktuose nustatytos procedūros, pagal kurią transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai išduodamas tramvajui traukiniui.

2.   Jei transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai išduodamas tramvajui traukiniui, kuris Sąjungos geležinkelių sistemoje bus naudojamas tarpvalstybiniam susisiekimui, ir jei atitinkamam tramvajaus traukinio transporto priemonės tipui netaikoma jokia techninė sąveikos specifikacija, pareiškėjas kreipiasi į susijusių valstybių narių paskirtas leidimus išduodančias įtaigas, kurios bendradarbiauja, kad tramvajui traukiniui išduotų transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai.

3.   Kitais atvejais tramvajaus traukinio transporto priemonės ir tramvajaus traukinio transporto priemonės tipo, kuriems taikoma Direktyva (ES) 2016/797, leidimai išduodami pagal šiame reglamente nustatytą procedūrą.

12 straipsnis

Tarpvalstybiniai susitarimai

1.   Nacionalinės saugos institucijos, laikydamosi Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 8 dalies, savo interneto svetainėse viešai skelbia procedūrą, kaip tarpvalstybinius leidimų susitarimus taikyti stotims kaimyninėse valstybėse narėse, ypač:

a)

kokių galiojančių tarpvalstybinių susitarimų, kuriuos yra sudariusios nacionalinės saugos institucijos, gali reikėti laikytis;

b)

kokią procedūrą taikyti, jei tokių tarpvalstybinių susitarimų nėra.

2.   Jei tarpvalstybiniu susitarimu reguliuojamas leidimo, taikomo stotims kaimyninėse valstybėse narėse, išdavimas, nacionalinės saugos institucijos, laikydamosi Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 8 dalies, nustato taikytinas procedūras ir nurodo bent:

a)

procedūrų etapus;

b)

laikotarpius;

c)

techninę ir geografinę taikymo sritis;

d)

dalyvaujančių šalių funkcijas bei užduotis; ir

e)

praktinę konsultavimosi su atitinkamomis šalimis tvarką.

2 SKYRIUS

PARAIŠKOS RENGIMAS

13 straipsnis

Reikalavimų fiksavimas

1.   Atsižvelgdamas į bendrą tikslą valdyti ir iki priimtino lygio sumažinti nustatytą riziką, pareiškėjas iki paraiškos teikimo fiksuoja reikalavimus, siekdamas užtikrinti, kad visi būtini transporto priemonės konstrukcijos reikalavimai per visą gyvavimo ciklą būtų:

a)

tinkamai nustatyti;

b)

priskirti prie funkcijų arba posistemių arba į juos būtų atsižvelgiama naudojimo sąlygose arba kituose apribojimuose; ir

c)

įgyvendinti bei patikrinti.

2.   Pareiškėjas reikalavimus fiksuoja laikydamasis visų pirma šių sąlygų:

a)

3 straipsnyje nurodytų ir Direktyvos (ES) 2016/797 III priede nustatytų posistemiams taikomų esminių reikalavimų;

b)

transporto priemonės posistemių techninio suderinamumo;

c)

saugaus posistemių integravimo transporto priemonėje; ir

d)

transporto priemonės ir jos naudojimo vietos tinklo techninio suderinamumo.

3.   Esminius saugos reikalavimus, susijusius su transporto priemone ir posistemiais, taip pat su saugaus posistemių integravimo aspektais, nereguliuojamais techninėmis sąveikos specifikacijomis ir nacionalinėmis taisyklėmis, pareiškėjas fiksuoja, taikydamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 402/2013 (5) I priede nustatyto pavojaus valdymo proceso metodus.

14 straipsnis

Reikiamo leidimo išsirinkimas

1.   Reikiamą leidimą pareiškėjas išsirenka iš šių atvejų:

a)

pirmas leidimas – transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai leidimus išduodanti įstaiga pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 1 dalį išduoda naujai transporto priemonei, įskaitant, jei yra, jos variantus ir (arba) versijas ir, jei taikoma, pirmajai tipo transporto priemonei;

b)

atnaujintas transporto priemonės tipo leidimas – transporto priemonės tipo atnaujinimas pagal Direktyvos (ES) 2016/797 24 straipsnio 3 dalį, dėl kurio nereikia keisti transporto priemonės tipo konstrukcijos;

c)

išplėsta naudojimo vieta – transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai atitinkama leidimus išduodanti įstaiga pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 13 dalį išduoda patvirtintam transporto priemonės tipui ir (arba) transporto priemonei, kad naudojimo vieta būtų išplėsta nekeičiant konstrukcijos;

d)

naujas leidimas – transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai leidimus išduodanti įstaiga pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 12 dalį ir 24 straipsnio 3 dalį išduoda po patvirtintos transporto priemonės ir (arba) transporto priemonės tipo pakeitimo;

e)

leidimas pagal atitikties tipui deklaraciją – leidimas pateikti transporto priemonę rinkai išduodamas pagal Direktyvos (ES) 2016/797 25 straipsnio 1 dalį transporto priemonei arba jų serijai, atitinkančioms galiojantį patvirtintą transporto priemonės tipą, remiantis atitikties tam tipui deklaracija. Jei taikoma, turi būti aiškiai nurodoma transporto priemonės tipo versija ir (arba) transporto priemonės tipo variantas, kuriuos atitinka transporto priemonė arba jų serija.

2.   Jei transporto priemonės tipo patvirtinimai išduodami pagal c ir d atvejus, esamo transporto priemonės tipo patvirtinimą turintis pareiškėjas sprendžia, ar išduodant patvirtinimą kuriamas:

a)

naujas transporto priemonės tipas arba

b)

naujas esamo transporto priemonės tipo variantas, pagrįstas tuo tipu.

Jei pareiškėjas neturi esamo transporto priemonės tipo patvirtinimo, išduodant patvirtinimą kuriamas naujas tipas pagal 15 straipsnio 4 dalį.

3.   Pareiškėjas gali:

a)

naujo patvirtinimo prašymą sujungti su išplėstos naudojimo vietos patvirtinimo prašymu arba

b)

pirmo patvirtinimo prašymą sujungti su prašymu išduoti patvirtinimą pagal atitikties tipui deklaraciją.

Sudėtinei paraiškai taikomi 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyti laikotarpiai. Leidimus išduodanti įstaiga pagal tokią paraišką gali, jei reikia, priimti kelis patvirtinimo sprendimus.

15 straipsnis

Patvirtinto transporto priemonės tipo pakeitimai

1.   Kiekvienas patvirtinto transporto priemonės tipo pakeitimas išnagrinėjamas, priskiriamas prie vienos iš čia išvardytų pakeitimo kategorijų ir tvirtinamas, kaip numatyta toliau:

a)

pakeitimas, kurį padarius nenukrypstama nuo techninių bylų, pridedamų prie posistemių patikros EB deklaracijų. Tokiu atveju nebūtina, kad atitikties vertinimo įstaiga atliktų patikrą, o pradinės posistemių patikros EB deklaracijos ir transporto priemonės tipo patvirtinimas galioja toliau ir nekeičiami;

b)

pakeitimas, kurį padarius nukrypstama nuo techninių bylų, pridedamų prie posistemių patikros EB deklaracijų, ir gali reikėti naujo tikrinimo, todėl būtina patikra pagal taikytinus atitikties vertinimo modulius, tačiau toks pakeitimas neturi jokio poveikio transporto priemonės tipo konstrukcijos pagrindinėms charakteristikoms ir dėl jo nereikia naujo patvirtinimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 12 dalies kriterijus;

c)

transporto priemonės tipo konstrukcijos pagrindinių charakteristikų pakeitimas, kurį padarius nereikia naujo patvirtinimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 12 dalies kriterijus;

d)

pakeitimas, kurį padarius reikia naujo patvirtinimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 12 dalies kriterijus.

2.   Jei pakeitimas priskiriamas prie 1 dalies b arba c punkto, turi būti atnaujintos techninės bylos, pridedamos prie posistemių patikros EB deklaracijų, o transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas saugo turimą aktualią informaciją, jeigu to paprašo leidimus išduodanti įstaiga ir (arba) už naudojimo vietą atsakingos nacionalinės saugos institucijos.

3.   Jei pakeitimas priskiriamas prie 1 dalies c punkto, transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas parengia naują transporto priemonės tipo versiją arba naują transporto priemonės tipo varianto versiją ir pateikia aktualią informaciją leidimus išduodančiai įstaigai. Leidimus išduodanti įstaiga naują transporto priemonės tipo versiją arba naują transporto priemonės tipo varianto versiją įrašo į Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registrą pagal 50 straipsnį.

4.   Jei pakeitimą valdantis subjektas nėra transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas ir esamo transporto priemonės tipo pakeitimai priskiriami prie 1 dalies b, c arba d punkto, taikomos šios nuostatos:

a)

sukuriamas naujas transporto priemonės tipas;

b)

pakeitimą valdantis subjektas tampa pareiškėju; ir

c)

naujo transporto priemonės tipo patvirtinimo paraiška gali būti grindžiama esamu transporto priemonės tipu ir pareiškėjas gali rinktis 14 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytą leidimo atvejį.

16 straipsnis

Patvirtintos transporto priemonės pakeitimai

1.   Jei atliekant prevencinę arba taisomąją techninę priežiūrą daromi patvirtintos transporto priemonės pakeitimai yra susiję su sudedamųjų dalių keitimu kitomis identiškų funkcijų ir veikimo charakteristikų sudedamosiomis dalimis, leidimo pateikti transporto priemonę rinkai dėl tokių pakeitimų nereikia.

2.   Visi transporto priemonės pakeitimai išnagrinėjami ir pagal 15 straipsnio 1 dalį priskiriami prie kategorijos.

3.   Jei pakeitimas priskiriamas prie 15 straipsnio 1 dalies d punkto, pakeitimą valdantis subjektas naujo patvirtinimo prašo pagal 14 straipsnio 1 dalies d punktą.

4.   Jei patvirtintos transporto priemonės pakeitimus, priskiriamus prie 15 straipsnio 1 dalies b ir c punktų, valdantis subjektas nėra transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas, jis:

a)

vertina nuokrypius nuo techninių bylų, pridedamų prie posistemių patikros EB deklaracijų;

b)

padaro išvadą, kad nėra nei vieno kriterijaus, nustatyto Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 12 dalyje, atitikties;

c)

atnaujina technines bylas, pridedamas prie posistemių patikros EB deklaracijų;

d)

apie pakeitimus praneša leidimus išduodančiai įstaigai.

Šie reikalavimai gali būti taikomi vienai transporto priemonei arba kelioms identiškoms transporto priemonėms.

Leidimus išduodanti įstaiga gali per keturis mėnesius pateikti motyvuotą sprendimą, kad reikia pateikti leidimo paraišką, jei pakeitimai priskirti prie ne tų kategorijų arba informacija nepakankamai pagrįsta.

5.   Visiems transporto priemonės pakeitimams taikomi konfigūracijos valdymo reikalavimai, už kuriuos atsakingas transporto priemonės valdytojas arba jo patikėtinis.

17 straipsnis

Taisyklių išsirinkimas ir techninių sąveikos specifikacijų netaikymas

1.   Atsižvelgdamas į 14 straipsnyje nustatytus leidimo atvejus ir 13 straipsnyje nustatytą reikalavimų fiksavimą, pareiškėjas išsirenka visas taikytinas taisykles, ypač technines sąveikos specifikacijas ir nacionalines taisykles.

Pareiškėjas taip pat peržiūri ir atsižvelgia į Agentūros interneto svetainėje skelbiamą techninių sąveikos specifikacijų trūkumų sąrašą.

Tokiu atveju pareiškėjas išsiaiškina, kurias Agentūros pateiktas tinkamas atitikties užtikrinimo priemones naudoti drauge su techninėmis sąveikos specifikacijomis siekiant įvertinti atitiktį techninėms sąveikos specifikacijoms, kad būtų išduotas transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai.

2.   Pareiškėjas nurodo visus atvejus, kuriems pagal Direktyvos (ES) 2016/797 7 straipsnį netaikomos techninės sąveikos specifikacijos, ir savo paraišką pateikia susijusioms valstybėms narėms. Jei techninės sąveikos specifikacijos netaikomos transporto priemonėms, kurių naudojimo vieta yra daugiau nei vienoje valstybėje narėje, leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, turi su pareiškėju suderinti alternatyvias priemones, kurių reikia siekiant galutinio projekto suderinamumo.

3.   Jei naujoje techninių sąveikos specifikacijų redakcijoje numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, pareiškėjas gali pereinamuoju laikotarpiu rinktis reikalavimus iš naujosios techninių sąveikos specifikacijų redakcijos, jei tokia galimybė aiškiai numatyta naujoje redakcijoje.

4.   Jei pagal 3 dalį pasirenkami reikalavimai iš techninės sąveikos specifikacijos naujesnės redakcijos, taikomos šios nuostatos:

a)

pareiškėjas taikytinus reikalavimus gali rinktis iš įvairių techninės sąveikos specifikacijos redakcijų ir:

i)

pagrindžia reikalavimų, pasirinktų iš įvairių taikytinos techninės sąveikos specifikacijos redakcijų, rinkinių nuoseklumą ir parengia nuoseklumo dokumentus,

ii)

pagal I priedą leidimo paraiškoje nurodo reikalavimus, išrinktus iš įvairių techninės sąveikos specifikacijos redakcijų,

iii)

jei yra pradinių išankstinio bendradarbiavimo argumentų ir jei aktualu, pagal 24 straipsnio 4 dalies nuostatas pareiškėjas prašo, kad leidimus išduodanti įstaiga iš dalies pakeistų arba atnaujintų argumentus, susijusius su technine sąveikos specifikacija;

b)

vertindama paraišką, leidimus išduodanti įstaiga tikrina, ar pareiškėjo pasiūlyti techninės sąveikos specifikacijos reikalavimai išsamūs;

c)

nereikalaujama, kad dėl tų reikalavimų pareiškėjas pateiktų techninės sąveikos specifikacijos netaikymo prašymą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 7 straipsnį.

5.   Jei to reikia pagal valstybės narės teisės aktus, pareiškėjas gali reikalavimus iš įvairių nacionalinių taisyklių išsirinkti taip pat, kaip juos išsirenka iš techninės sąveikos specifikacijos pagal 3 dalį.

6.   Kol nepriimtos atitinkamos techninės sąveikos specifikacijos, Direktyvos (ES) 2016/797 6 straipsnio 3 dalyje nurodytomis tinkamomis atitikties užtikrinimo priemonėmis pareiškėjas ir notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os) gali naudotis EB atitikties patikros tikslais.

7.   Direktyvos (ES) 2016/797 13 straipsnio 2 dalyje nurodytomis tinkamomis nacionalinės atitikties priemonėmis pareiškėjas ir paskirtoji (-osios) įstaiga (-os) gali naudotis, kad įrodytų atitiktį nacionalinėms taisyklėms.

18 straipsnis

Priemonių, būtinų transporto priemonės naudojimo bandymams tinkle, nustatymas ir apibrėžimas

Pagal nacionalines bandymo taisykles pareiškėjas išsirenka ir apibrėžia priemones, būtinas transporto priemonės naudojimo bandymams tinkle.

19 straipsnis

Laikinasis leidimas naudoti transporto priemonę bandymams tinkle

1.   Laikinąjį leidimą naudoti transporto priemonę bandymams tinkle, jeigu tokio leidimo reikia ir jeigu jis nustatytas valstybės narės pagrindiniuose nacionalinės teisės aktuose, gali išduoti tik nacionalinė saugos institucija.

2.   Prašymus išduoti laikinąjį leidimą naudoti transporto priemonę bandymams tinkle nacionalinės saugos institucijos vertina pagal aktualius pagrindinius nacionalinės teisės aktus.

20 straipsnis

Numatomų transporto priemonės naudojimo sąlygų ir kitų apribojimų nustatymas

Numatomas transporto priemonės naudojimo sąlygas ir kitus su transporto priemonės tipu susijusius apribojimus nustato pareiškėjas.

21 straipsnis

Būtino atitikties vertinimo išsirinkimas

Atitikties vertinimą, būtiną pagal Direktyvos (ES) 2016/797 IV priedą, išsirenka pareiškėjas.

3 SKYRIUS

IŠANKSTINIS BENDRADARBIAVIMAS

22 straipsnis

Išankstinis bendradarbiavimas

1.   Jei to paprašo pareiškėjas, leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, nagrinėja išankstinio bendradarbiavimo paraiškas, kad pradinius išankstinio bendradarbiavimo argumentus nustatytų pirmiau, nei bus pateikta transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraiška. Išankstinio bendradarbiavimo paraišką kartu su dokumentų byla, kurioje yra bent 23 straipsnyje nustatyta būtina informacija, pareiškėjas oficialiai teikia naudodamasis vieno langelio principu veikiančia sistema.

2.   Laikotarpis nuo dienos, kurią pateikiama 24 straipsnio 2 dalyje nurodyta nuomonė, iki dienos, kurią pareiškėjas pateikia transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraišką, turi būti ne ilgesnis kaip 84 mėnesiai.

3.   Pareiškėjas su leidimus išduodančia įstaiga, kurią išsirinko išankstiniam bendradarbiavimui, bendradarbiauja privalomai, kol:

a)

arba pareiškėjas pateikia atitinkamą transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraišką;

b)

arba baigiasi 2 dalyje nurodytas laikotarpis nuo dienos, kurią pateikiama 24 straipsnio 2 dalyje nurodyta nuomonė, iki dienos, kurią pareiškėjas pateikia transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraišką; arba

c)

pareiškėjas paprašo nutraukti išankstinį bendradarbiavimą.

4.   Jei su viena leidimus išduodančia įstaiga išankstinį bendradarbiavimą pradėjęs pareiškėjas nori pradėti išankstinį bendradarbiavimą su kita leidimus išduodančia įstaiga, jis turi paprašyti nutraukti pradėtą išankstinį bendradarbiavimą. Tada pareiškėjas gali naują išankstinio bendradarbiavimo paraišką siųsti kitai leidimus išduodančiai įstaigai.

5.   Pareiškėjas leidimo paraišką gali vieno langelio principu veikiančia sistema pateikti bet kada, kol vyksta išankstinis bendradarbiavimas. Tokiu atveju išankstinis bendradarbiavimas nutraukiamas.

6.   Išankstiniam bendradarbiavimui naudojamasi 41 straipsnyje nustatytomis iškeltų klausimų kategorijomis, kad būtų galima sekti leidimus išduodančios įstaigos ir, jei taikoma, susijusių nacionalinių saugos institucijų, atsakingų už naudojimo vietą, pareiškėjui iškeltus klausimus.

23 straipsnis

Išankstinio bendradarbiavimo dokumentų byla

Prie išankstinio bendradarbiavimo paraiškos pridedamoje išankstinio bendradarbiavimo dokumentų byloje turi būti:

a)

transporto priemonės tipo ir (arba) transporto priemonės (įskaitant, jei taikoma, numatytus naudoti jų variantus ir (arba) versijas), kuriuos reikia patvirtinti, aprašymas ir jų projektavimo užduočių bei veiklos aprašymas;

b)

nurodyta pareiškėjo išsirinkta leidimus išduodanti įstaiga ir 14 straipsnyje numatytas (-i) leidimo atvejis (-ai);

c)

numatomos naudojimo vietos apibūdinimas;

d)

pagal 20 straipsnį numatytų transporto priemonės naudojimo sąlygų ir nustatytų kitų apribojimų apibūdinimas;

e)

užduočių, kurias tvirtinant transporto priemonę atliks pareiškėjas, planas, įskaitant, jei taikoma, bandymų tinkle planą;

f)

nurodyta reikalavimų fiksavimo pagal 13 straipsnį metodika;

g)

taisyklių ir reikalavimų, kurie, pareiškėjo nuomone, turi būti taikomi pagal 17–18 straipsnius, sąrašas;

h)

pagal 21 straipsnį išsirinktų atitikties vertinimų sąrašas, įskaitant taikomus modulius ir, jei taikoma, naudojamas tarpinės posistemio patikros pažymas;

i)

jei taikoma, praktinės tvarkos, kuria transporto priemonė naudojama bandymams tinkle, aprašymas;

j)

dokumentų, kuriuos pareiškėjas ketina pateikti leidimus išduodančiai įstaigai ir susijusioms nacionalinėms saugos institucijoms, atsakingoms už naudojimo vietą, kad būtų išduotas transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai, turinio sąrašas;

k)

tvirtinimo proceso kalbos, vartojamos pagal 10 straipsnį, pasiūlymas;

l)

pareiškėjo organizacijos, dalyvausiančios tvirtinant transporto priemonę, aprašymas, be kita ko, pareiškėjo duomenys ryšiams, asmenų ryšiams informacija, prašymai pasirengti derinimui ir susitikimams su leidimus išduodančia įstaiga ir susijusiomis nacionalinėmis saugos institucijomis, atsakingomis už naudojimo vietą.

24 straipsnis

Pradiniai išankstinio bendradarbiavimo argumentai

1.   Leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, per mėnesį nuo išankstinio bendradarbiavimo paraiškos gavimo dienos praneša pareiškėjui, ar išankstinio bendradarbiavimo dokumentų byla yra išsami, arba jo paprašo aktualios papildomos informacijos ir nustato pagrįstą jos pateikimo terminą.

2.   Jei pareiškėjui pranešta, kad dokumentų byla yra išsami, leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, naudodamosi vieno langelio principu veikiančia sistema, per du mėnesius nuo minėto pranešimo pateikia nuomonę apie metodus, kuriuos išankstinio bendradarbiavimo paraiškoje pasiūlė pareiškėjas. Pateiktojoje nuomonėje nurodomi pradiniai išankstinio bendradarbiavimo argumentai, be kita ko, nedarant įtakos 4 dalies taikymui, nustatoma, kuri techninių sąveikos specifikacijų redakcija ir kurios nacionalinės taisyklės bus taikomos paskui pateiktai leidimo paraiškai.

3.   Pradiniuose išankstinio bendradarbiavimo argumentuose nustatoma, kuri kalba turi būti vartojama pagal 10 straipsnį.

4.   Jei išankstinio bendradarbiavimo dokumentų byloje padaroma pakeitimų, nuo kurių priklauso pradiniai išankstinio bendradarbiavimo argumentai, pareiškėjas nusiunčia pataisytą ir atnaujintą išankstinio bendradarbiavimo paraišką, kurioje atsižvelgiama vien į pakeitimus ir į sąsajas su nepakeistomis dalimis. Taip gali būti, jei:

a)

konstrukcijos arba vertinimo metodikos pakeitimai daromi dėl svarbių saugos klausimų;

b)

pradiniai išankstinio bendradarbiavimo argumentai neteko galios dėl pakeistų teisinių reikalavimų; arba

c)

pakeitimus pareiškėjas padarė savo iniciatyva.

5.   Leidimus išduodanti įstaiga ir, jei taikoma, susijusios už naudojimo vietą atsakingos nacionalinės saugos institucijos iš dalies pakeistą ir atnaujintą išankstinio bendradarbiavimo paraišką peržiūri, per mėnesį pateikia nuomonę apie ją ir įrašo tą nuomonę į iš dalies pakeistus ir atnaujintus pradinius išankstinio bendradarbiavimo argumentus.

4 SKYRIUS

ATITIKTIES VERTINIMAS

25 straipsnis

Atitikties vertinimas

Kiekviena atitikties vertinimo įstaiga yra atsakinga už visų atitikties vertinimo, kurį ji atlieka pagal 26 straipsnį, dokumentų ir visų būtinų ataskaitų parengimą.

26 straipsnis

Patikra ir įrodymų surinkimas

1.   Pareiškėjas atlieka priklausomai nuo leidimo atvejo būtinas patikras, kad surinktų I priede nurodytus įrodymus.

2.   Leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, nenustato, kokius reikalavimus taikyti įrodymams, kuriuos reikia įtraukti į technines bylas, pridedamas prie posistemių EB patikros deklaracijų, tačiau turėdamos pagrįstą abejonę jos gali prašyti, kad pareiškėjas atliktų papildomas patikras.

27 straipsnis

Neatitikties reikalavimams taisymas

1.   Neatitiktį techninių sąveikos specifikacijų ir (arba) nacionalinių taisyklių reikalavimams taiso pareiškėjas, nebent pagal Direktyvos (ES) 2016/797 7 straipsnį suteiktas leidimas netaikyti techninės sąveikos specifikacijos. Ši nuostata, mutatis mutandis, gali būti taikoma nacionalinėms taisyklėms, jei tokia galimybė numatyta valstybės narės pagrindiniuose nacionalinės teisės aktuose.

2.   Siekdamas sumažinti neatitikties laipsnį, pareiškėjas gali pasirinktinai imtis vienos arba daugiau iš šių priemonių:

a)

pakeisti konstrukciją (tokiu atveju procesas pradedamas nuo pradžios – pagal 13 straipsnį fiksuojami su vien pakeistais elementais ir pakeitimo paveiktais elementais susiję reikalavimai);

b)

pagal 20 straipsnį nustatyti transporto priemonės naudojimo sąlygas ir kitus apribojimus (tokiu atveju transporto priemonės naudojimo sąlygas ir kitus apribojimus nustato pareiškėjas ir patikrina susijusi atitikties vertinimo įstaiga).

3.   Transporto priemonės naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai, kuriuos pagal 20 straipsnį pasiūlė pareiškėjas, kad ištaisytų neatitiktį reikalavimams, grindžiami būtinu atitikties vertinimu pagal 25 straipsnį.

5 SKYRIUS

PARAIŠKOS TEIKIMAS

28 straipsnis

Įrodymų paraiškai surinkimas

Transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai prašantis pareiškėjas, siekdamas surinkti įrodymus paraiškai:

a)

sutelkia transporto priemonės posistemių patikros EB deklaracijas ir prie EB deklaracijų pridedamose techninėse bylose pateikia atitikties vertinimo, išsirinkto pagal 21 straipsnį, išvadų įrodymus;

b)

užtikrina, kad į techninėse sąveikos specifikacijose ir (arba) nacionalinėse taisyklėse neapibrėžtas posistemių sąsajas būtų atsižvelgta pagal 13 straipsnį užfiksuotuose reikalavimuose ir kad tos sąsajos atitiktų Direktyvos (ES) 2016/797 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus esminius reikalavimus.

29 straipsnis

Prie paraiškos pridedamos dokumentų bylos surinkimas

1.   Pareiškėjas parengia ir struktūriškai sutvarko prie paraiškos pridedamos bylos dokumentus, būtinus pagal I priedą.

2.   Jei pareiškėjas prašo leidimo, nurodyto 14 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose, jis patikrina, ar galioja esamas transporto priemonės tipo patvirtinimas.

3.   Jei pareiškėjas prašo leidimo, nurodyto 14 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose, sprendimui priimti būtinus dokumentus, įskaitant, jei yra, visus prie ankstesnio patvirtinimo bylos pridėtus dokumentus, jis pateikia leidimus išduodančiai įstaigai.

30 straipsnis

Paraiškos turinys ir išsamumas

1.   Kad leidimus išduodanti įstaiga ir, jei taikoma, susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, paraišką pripažintų išsamia, paraiškoje turi būti I priede nustatyta informacija.

2.   Jei prašoma patvirtinti 14 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą išplėstą naudojimo vietą, taikomos šios sąlygos:

a)

dokumentai, kuriuos pareiškėjas prideda prie pirminės visų dokumentų bylos, kuria remiantis priimtas sprendimas pagal 46 straipsnį, turi būti susiję tik su aktualių nacionalinių taisyklių aspektais ir transporto priemonės bei tinklo išplėstoje naudojimo vietoje techniniu suderinamumu;

b)

jei pirminiame transporto priemonės tipo patvirtinime buvo numatyta netaikyti techninių sąveikos specifikacijų, prie pirminės visų dokumentų bylos, kuria remiantis priimtas sprendimas pagal 46 straipsnį, pareiškėjas prideda aktualius pagal Direktyvos (ES) 2016/797 7 straipsnį priimtus techninių sąveikos specifikacijų netaikymo sprendimus, taikomus išplėstai naudojimo vietai;

c)

jei transporto priemonė ir (arba) transporto priemonės tipas patvirtintas pagal Direktyvą 2008/57/EB arba anksčiau, pareiškėjas, be kitos su a punkto aspektais susijusios informacijos, prie pirminės dokumentų bylos prideda taikytinas nacionalines taisykles.

31 straipsnis

Leidimo paraiškos teikimas naudojantis vieno langelio principu veikiančia sistema

1.   Pareiškėjas transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraišką, kurioje turi būti I priede nustatyta informacija, oficialiai pateikia naudodamasis Reglamento (ES) 2016/796 12 straipsnyje nurodyta vieno langelio principu veikiančia sistema.

2.   Teikdamas transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraišką, pareiškėjas leidimus išduodančią įstaigą išsirenka pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 5 ir 8 dalis.

3.   Pareiškėjo priimtas leidimus išduodančios įstaigos pasirinkimo sprendimas yra privalomas tol, kol leidimus išduodanti įstaiga priima transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai sprendimą ar paraiškos atmetimo sprendimą arba tol, kol pareiškėjas atsiima paraišką.

4.   Pareiškėjo dokumentų byla susijusioms nacionalinėms saugos institucijoms, atsakingoms už naudojimo vietą, perduodama vieno langelio principu veikiančia sistema.

6 SKYRIUS

PARAIŠKOS TVARKYMAS

32 straipsnis

Paraiškos išsamumo tikrinimas

1.   Leidimus išduodanti įstaiga tikrina informacijos ir dokumentų, kuriuos paraiškoje pagal 30 straipsnį pateikė pareiškėjas, išsamumą.

2.   Susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą:

a)

tikrina, ar jų dalyje teisingai apibrėžta naudojimo vieta;

b)

kelia klausimus dėl informacijos ir dokumentų, pateiktų taikytinoms nacionalinėms taisyklėms įvertinti pagal III priedą, išsamumo.

3.   Kad įvertintų paraiškos išsamumą pagal 1 ir 2 dalis, leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, tikrina, ar:

a)

pareiškėjas transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraiškoje pateikė visą būtiną 30 straipsnyje nurodytą informaciją ir dokumentus;

b)

pateikta informacija ir dokumentai yra tinkami, kad leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, galėtų atlikti vertinimą pagal 38–40 straipsnius.

33 straipsnis

Paraiškos gavimo patvirtinimas

1.   Vieno langelio principu veikianti sistema automatiškai sukuria paraiškos gavimo patvirtinimą pareiškėjui.

2.   Paraiškos vertinimas prasideda paraiškos gavimo dieną.

34 straipsnis

Paraiškos vertinimo laikotarpis

1.   Leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, paraiškos dalių, už kurias jos yra atsakingos, išsamumą patikrina pagal 32 straipsnį per mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos. Leidimus išduodanti įstaiga atitinkamai informuoja pareiškėją.

2.   Jei pareiškėjui pranešta, kad jo dokumentų byla išsami, galutinis sprendimas, ar išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai, turi būti priimtas ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo minėto pranešimo.

3.   Jei prašoma leidimo pagal atitikties tipui deklaraciją, kaip numatyta 14 straipsnio 1 dalies e punkte, leidimus išduodanti įstaiga sprendimą pateikia per mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos.

4.   Jei pareiškėjui pranešta, kad jo dokumentų byla neišsami, galutinis sprendimas, ar išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai, turi būti priimtas ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo dienos, kurią pareiškėjas pateikė trūkstamą informaciją, nebent paraiška nekokybiška iš esmės – tokiu atveju ji atmetama.

5.   NET jei paraiška išsami, kaip nurodyta 2 dalyje, ją vertindama leidimus išduodanti įstaiga arba susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, gali bet kada paprašyti papildomos informacijos ir nustatyti pagrįstą jos pateikimo terminą, tačiau nesustabdyti vertinimo, nebent taikomos 6 dalies nuostatos.

6.   Jei leidimus išduodanti įstaiga arba susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, turi pagrįstą abejonę ir pareiškėjas turi pateikti papildomos informacijos, leidimus išduodanti įstaiga gali sustabdyti vertinimą ir tinkamai užregistruotu susitarimu su pareiškėju nustatyti ilgesnį laikotarpį už numatytąjį Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 4 dalyje. Papildomos informacijos pateikimo laikotarpis turi atitikti tai, kiek pareiškėjui sudėtinga pateikti informaciją, kurios paprašyta. Kai pareiškėjas pateikia informaciją, kurios paprašyta, vertinimas tęsiamas ir laikotarpis skaičiuojamas toliau. Jei nėra susitarimo su pareiškėju, leidimus išduodanti įstaiga arba susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, sprendimą priima remdamosi turima informacija.

35 straipsnis

Ryšys paraiškos vertinimo laikotarpiu

1.   Leidimus išduodanti įstaiga, susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, ir pareiškėjas ryšį visais 41 straipsnyje nurodytais klausimais palaiko vieno langelio principu veikiančia sistema.

2.   Apie visų transporto priemonės tvirtinimo etapų statusus, sprendimus dėl paraiškos ir to sprendimo argumentų dokumentus pareiškėjui pranešama vieno langelio principu veikiančia sistema.

3.   Agentūros ir nacionalinių saugos institucijų gairėse turi būti nustatyta jų tarpusavio ryšio ir ryšio su pareiškėju palaikymo tvarka.

36 straipsnis

Informacijos, susijusios su paraiškos vertinimu, valdymas

1.   Leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, vieno langelio principu veikiančioje sistemoje įrašo visų transporto priemonės tvirtinimo etapų, kuriuose jos dalyvauja, (kiekviena savo vertinimo dalies) rezultatus, įskaitant paraiškos dokumentus, susijusius su:

a)

gavimu;

b)

tvarkymu;

c)

vertinimu;

d)

45 straipsnyje nustatytomis paraiškos vertinimo išvadomis;

e)

galutiniu sprendimu, ar išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą arba leidimą pateikti transporto priemonę rinkai;

f)

47 straipsnyje nustatytais transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai galutiniais dokumentais.

2.   Apie galutinį sprendimą, ar išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai, pareiškėjui pranešama vieno langelio principu veikiančia sistema.

3.   Leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, 1 dalyje išvardytus dokumentus tvarko vieno langelio principu veikiančioje sistemoje įdiegtais dokumentų valdymo procesais.

4.   Jei nacionalinės saugos institucijos joms siunčiamas paraiškas tvarko informacijos valdymo sistemomis, jos visą aktualią informaciją perkelia į vieno langelio principu veikiančią sistemą.

37 straipsnis

Paraiškos vertinimo, kurį atlieka leidimus išduodančios įstaigos ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, derinimas

1.   Siekdamos įvertinti paraišką, susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, planuoja, organizuoja ir suderina būtinas priemones, kad atsižvelgtų į nacionalinių taisyklių klasifikavimą ir tarpusavio pripažinimą, nurodytus Direktyvos (ES) 2016/797 14 straipsnio 10 dalyje. Apie suderintas paraiškos vertinimo priemones pranešama leidimus išduodančiai įstaigai ir pareiškėjui.

2.   Leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, derina veiklą tarpusavyje, kad išspręstų visas problemas, įskaitant, kai reikia iš dalies keisti paraišką ir (arba) prašyti papildomos informacijos, jei nuo papildomos informacijos pateikimo priklauso vertinimo laikotarpis arba gali priklausyti jų darbas, ir sprendžia dėl tolesnių veiksmų.

3.   Suderinusios 2 dalyje nurodytą veiklą, leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, kiekviena sprendžia dėl savo vertinimo dalies informuoti pareiškėją vieno langelio principu veikiančia sistema apie visus atvejus, kuriais reikia iš dalies keisti paraišką ir (arba) prašyti papildomos informacijos.

4.   Leidimus išduodanti įstaiga, prieš priimdama savo galutinį sprendimą, ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, prieš pateikdamos savo vertinimo bylas:

a)

aptaria savo atitinkamo vertinimo rezultatus ir

b)

susitaria, kokias naudojimo sąlygas ir kitus naudojimo vietos apribojimus ir (arba) išimtis įrašyti į transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai.

5.   Remdamasi šio straipsnio 4 dalyje nurodyto derinimo rezultatais, leidimus išduodanti įstaiga pareiškėjui pateikia savo sprendimo argumentų dokumentus. Tai darydama, ji atsižvelgia į 40 straipsnio 6 dalyje nurodytas susijusių nacionalinių saugos institucijų, atsakingų už naudojimo vietą, vertinimo bylas, susijusias su transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai išdavimu arba atsisakymu jį išduoti, įskaitant visas transporto priemonės naudojimo sąlygas ir kitus naudojimo vietos apribojimus ir (arba) išimtis, įrašomus į transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai.

6.   Leidimus išduodanti įstaiga surenka derinimo dokumentus ir juos saugo vieno langelio principu veikiančioje sistemoje pagal 36 straipsnį.

38 straipsnis

Paraiškos vertinimas

Leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, vertina paraišką, kad gautų pakankamą užtikrinimą, kad pareiškėjas ir jo pagalbininkai, projektuodami, gamindami, tikrindami ir patvirtindami transporto priemonę ir (arba) transporto priemonės tipą, įvykdė įpareigojimus ir atliko pareigas, kad užtikrintų atitiktį esminiams taikytinų teisės aktų reikalavimams, todėl transporto priemonę galima pateikti rinkai ir transporto priemonės tipo naudojimo vietoje saugiai naudoti laikantis paraiškoje nustatytų naudojimo sąlygų ir kitų apribojimų.

39 straipsnis

Paraiškos vertinimas, kurį atlieka leidimus išduodanti įstaiga

1.   Leidimus išduodanti įstaiga paraišką vertiną II priede nustatytais aspektais.

2.   Jei transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai turi būti išduotas vienos valstybės narės tinkluose esančiai naudojimo vietai ir jei pareiškėjas pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 8 dalį paprašė, kad leidimus išduodančia įstaiga būtų nacionalinė saugos institucija, leidimus išduodanti įstaiga, be 1 dalyje nurodyto vertinimo, atlieka vertinimą III priede nustatytais aspektais. Leidimus išduodanti įstaiga, be III priede išvardytų aspektų, tokiu atveju tikrina, ar yra pagal 8 straipsnio 2 dalį užregistruotos aktualios informacijos ir į ją atsižvelgia vertindama paraišką. Visi iškelti klausimai registruojami 41 straipsnyje nurodytame klausimų žurnale.

3.   Jei pareiškėjas taikė nestandartinę reikalavimų fiksavimo metodiką, leidimus išduodanti įstaiga ją vertina remdamasi II priede nustatytais kriterijais.

4.   Nepriklausomai nuo taikyto metodo, leidimus išduodanti įstaiga tikrina įrodymų, surinktų taikyta metodika fiksuojant reikalavimus, išsamumą, aktualumą ir nuoseklumą. Jei prašoma išduoti naują leidimą pagal 14 straipsnio 1 dalies d punktą, leidimus išduodanti įstaiga vertina tik pakeistas transporto priemonės dalis ir jų poveikį nepakeistoms transporto priemonės dalims. Jei prašoma išplėstos naudojimo vietos leidimo, nustatyto 14 straipsnio 1 dalies c punkte, leidimus išduodanti įstaiga tikrina tik nacionalines taisykles ir transporto priemonės bei tinklo išplėstoje naudojimo vietoje techninį suderinamumą. Leidimus išduodanti įstaiga nekartoja ankstesniam patvirtinimui atlikto tikrinimo.

5.   Leidimus išduodanti įstaiga pateikia vertinimo bylą, kurioje turi būti:

a)

aiškus teiginys, ar pareiškėjo kiekvieno prašymo, pateikto dėl atitinkamos naudojimo vietos, vertinimo rezultatas yra teigiamas ar neigiamas, taip pat, jei reikia, naudojimo sąlygos arba apribojimai;

b)

atliktų vertinimų santrauka;

c)

pagal atitinkamos naudojimo vietos klausimų žurnalą parengta ataskaita;

d)

užpildytas kontrolinis sąrašas, kuriuo įrodoma, kad vertinimas atliktas visais II priede ir, jei taikoma, III priede nustatytais aspektais.

40 straipsnis

Paraiškos vertinimas, kurį atlieka susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą

1.   Susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, atlieka vertinimą III priede nustatytais aspektais. Nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, vertina tik atitiktį pagal naudojimo vietai aktualias nacionalines taisykles, atsižvelgdamos į suderintas priemones, nurodytas 37 straipsnio 1 dalyje.

2.   Vertindamos reikalavimų fiksavimą, nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, tikrina įrodymų, kuriuos surinko pareiškėjas, taikyta metodika fiksuodamas reikalavimus, išsamumą, aktualumą ir nuoseklumą.

3.   Jei prašoma išduoti naują leidimą pagal 14 straipsnio 1 dalies d punktą, nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, vertina tik pakeistas transporto priemonės dalis ir jų poveikį nepakeistoms transporto priemonės dalims.

4.   Jei prašoma išplėstos naudojimo vietos leidimo, nustatyto 14 straipsnio 1 dalies c punkte, nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, tikrina tik atitiktį pagal nacionalines taisykles ir transporto priemonės bei tinklo išplėstoje naudojimo vietoje techninį suderinamumą. Nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, nekartoja ankstesniam patvirtinimui atlikto tikrinimo.

5.   Nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, pagal Direktyvos (ES) 2016/797 6 ir 14 straipsnius, be III priede išvardytų aspektų, tikrina, ar yra pagal 8 straipsnio 2 dalį užregistruotos aktualios informacijos ir į ją atsižvelgia vertindamos paraišką. Visi iškelti klausimai registruojami 41 straipsnyje nurodytame klausimų žurnale.

6.   Nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, pateikia vertinimo bylą, kurioje turi būti:

a)

aiškus teiginys, ar pareiškėjo kiekvieno prašymo, pateikto dėl atitinkamos naudojimo vietos, vertinimo rezultatas yra teigiamas ar neigiamas, taip pat, jei reikia, naudojimo sąlygos ir apribojimai;

b)

atliktų vertinimų santrauka;

c)

pagal atitinkamos naudojimo vietos klausimų žurnalą parengta ataskaita;

d)

užpildytas kontrolinis sąrašas, kuriuo įrodoma, kad vertinimas atliktas visais III priede nustatytais aspektais.

41 straipsnis

Klausimų priskyrimas prie kategorijų

1.   Leidimus išduodanti įstaiga ir, jei taikoma, susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, iškilusius paraiškos bylos vertinimo klausimus įrašo į klausimų žurnalą ir priskiria juos prie šių kategorijų:

a)   1 kategorija– į klausimą turi atsakyti pareiškėjas, kad būtų įmanoma suprasti paraiškos bylą;

b)   2 kategorija– dėl iškelto klausimo gali reikėti iš dalies pakeisti paraiškos bylą arba gali reikėti nedidelių pareiškėjo veiksmų. Pareiškėjas sprendžia, kokių veiksmų imtis, ir jie netrukdo išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai;

c)   3 kategorija– būtina, kad pareiškėjas pataisytų paraiškos bylą, tačiau tai netrukdo išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai, kuriuose nustatomos transporto priemonės naudojimo papildomos sąlygos griežtesnės ir (arba) apribojimai kitokie, nei pareiškėjas nustatė savo paraiškoje, tačiau klausimą būtina išspręsti, kad būtų išduotas transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai. Visus klausimo sprendimo veiksmus pasiūlo ir su šalimi, iškėlusia klausimą, suderina pareiškėjas;

d)   4 kategorija– dėl iškelto klausimo būtina, kad pareiškėjas iš dalies pakeistų paraiškos bylą. Transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai nebus išduotas, jei klausimas nebus išspręstas. Visus klausimo sprendimo veiksmus pasiūlo ir su šalimi, iškėlusia klausimą, suderina pareiškėjas. Prie 4 kategorijos priskiriami visų pirma neatitikties, numatytos Direktyvos (ES) 2016/797 26 straipsnio 2 dalyje, klausimai.

2.   Gavusi pareiškėjo atsakymą arba atsižvelgdama į veiksmus, kurių jis ėmėsi, leidimus išduodanti įstaiga arba susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, persvarsto iškeltą klausimą, priskiria jį, jei reikia, prie kitos kategorijos, ir kiekvienam iškeltam klausimui suteikia vieną iš šių statusų:

a)

„klausimas sprendžiamas“, jei pareiškėjo pateikti įrodymai netinkami ir vis dar reikia papildomos informacijos;

b)

„klausimas išspręstas“, jei pareiškėjas pateikė tinkamą atsakymą, todėl neliko priežasčių reikšti abejonę.

42 straipsnis

Pagrįsta abejonė

1.   Turėdamos pagrįstą abejonę, leidimus išduodanti įstaiga ir (arba) susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, gali imtis vienos arba kelių iš šių priemonių:

a)

griežčiau ir išsamiau patikrinti pareiškėjo pateiktą informaciją;

b)

paprašyti pareiškėjo pateikti papildomos informacijos;

c)

paprašyti, kad pareiškėjas atliktų bandymus tinkle.

2.   Leidimus išduodanti įstaiga ir (arba) susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, savo prašyme nurodo dalyką, dėl kurio pareiškėjas turi imtis veiksmų, tačiau nenurodo taisomųjų veiksmų, kurių turi imtis pareiškėjas, pobūdžio arba turinio. Pareiškėjas sprendžia, kokiu būdu geriausia atsakyti į leidimus išduodančios įstaigos ir (arba) susijusių nacionalinių saugos institucijų, atsakingų už naudojimo vietą, prašymą.

3.   Dėl pareiškėjo pasiūlytų veiksmų leidimus išduodanti įstaiga tariasi su susijusiomis nacionalinėmis saugos institucijomis, atsakingomis už naudojimo vietą.

4.   Leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, pagrįstos abejonės duomenis valdo, nedarydamos įtakos 35 straipsnio taikymui, naudodamosi 41 straipsnyje nurodytu klausimų žurnalu. Pagrįsta abejonė visada:

a)

priskiriama prie 41 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytos 4 kategorijos;

b)

pagrindžiama; ir

c)

turi aiškų dalyko, dėl kurio pareiškėjas turi pateikti atsakymą, aprašymą.

5.   Jei pareiškėjas sutinka pateikti papildomos informacijos, kaip to pagal 1 dalies b ir c punktus prašo leidimus išduodanti įstaiga ir (arba) susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, papildomos informacijos pateikimo laikotarpis nustatomas pagal 34 straipsnio 5 ir 6 dalis.

6.   Jei pagrįstą abejonę įmanoma pašalinti nustačius griežtesnes transporto priemonės papildomas naudojimo sąlygas ir (arba) kitokius apribojimus, nei pareiškėjas nustatė savo paraiškoje, ir jei su tuo sutinka pareiškėjas, transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai gali būti išduotas taikant tokias transporto priemonės naudojimo sąlygas ir kitus apribojimus.

7.   Jei pareiškėjas nesutinka pateikti papildomos informacijos, kad panaikintų leidimus išduodančios įstaigos ir (arba) susijusių nacionalinių saugos institucijų, atsakingų už naudojimo vietą, pareikštą pagrįstą abejonę, leidimus išduodanti įstaiga priima sprendimą remdamasi turima informacija.

43 straipsnis

Susijusių nacionalinių saugos institucijų, atsakingų už naudojimo vietą, vertinimo patikra, kurią turi atlikti leidimus išduodanti įstaiga

1.   Leidimus išduodanti įstaiga tikrina, ar nacionalinių saugos institucijų, atsakingų už naudojimo vietą, vertinimai dera tarpusavyje 40 straipsnio 6 dalies a punkte nurodytų vertinimų rezultatų atžvilgiu.

2.   Jei 1 dalyje nurodytos patikros rezultatai rodo, kad nacionalinių saugos institucijų, atsakingų už naudojimo vietą, vertinimai dera tarpusavyje, leidimus išduodanti įstaiga tikrina, ar:

a)

užpildyti 40 straipsnio 6 dalies d punkte nurodyti kontroliniai sąrašai;

b)

atsakyta į visus aktualius klausimus.

3.   Jei 1 dalyje nurodytos patikros rezultatai rodo, kad vertinimai nedera tarpusavyje, leidimus išduodanti įstaiga prašo, kad susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, toliau nagrinėtų priežastis. Išnagrinėjus priežastis, taikoma viena arba abi šios nuostatos:

a)

leidimus išduodanti įstaiga gali peržiūrėti savo vertinimą, atliktą pagal 39 straipsnį;

b)

susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, gali peržiūrėti savo vertinimą.

4.   3 dalyje nurodyto nacionalinių saugos institucijų, atsakingų už naudojimo vietą, nagrinėjimo rezultatai pateikiami visoms su transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraiška susijusioms nacionalinėms saugos institucijoms, atsakingoms už naudojimo vietą.

5.   Jei 2 dalies a punkte nurodytas kontrolinis sąrašas neužpildytas arba jei neatsakyta į visus klausimus pagal 2 dalies b punktą, leidimus išduodanti įstaiga prašo, kad susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, toliau nagrinėtų priežastis.

6.   Nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, atsako į leidimus išduodančios įstaigos prašymus, susijusius su 3 dalyje nurodytų vertinimų nenuoseklumu, 2 dalies a punkte nurodytų kontrolinių sąrašų neužpildymu ir (arba) klausimus, neišspręstus pagal 2 dalies b punktą. Leidimus išduodanti įstaiga visapusiškai atsižvelgia į nacionalinių saugos institucijų, atsakingų už naudojimo vietą, atliktą nacionalinių taisyklių vertinimą. Leidimus išduodanti įstaiga tikrina tik vertinimų nuoseklumą ir 1 bei 2 dalyse nurodytų vertinimų išsamumą.

7.   Jei leidimus išduodanti įstaiga ir susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, nesusitaria, taikoma Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 7 dalyje nurodyta arbitražo procedūra.

44 straipsnis

Arbitražas pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 7 dalį ir Reglamento (ES) 2016/796 12 straipsnio 4 dalies b punktą

Jei leidimus išduodanti įstaiga yra Agentūra, ji gali, pasikonsultavusi su susijusiomis nacionalinėmis saugos institucijomis, atsakingomis už naudojimo vietą, sustabdyti tvirtinimą, kol šalys bendradarbiaudamos susitars dėl joms visoms priimtino vertinimo ir, jei taikoma, kol apeliacinė taryba priims sprendimą per Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 7 dalyje nustatytą laiką. Agentūra tvirtinimo sustabdymo argumentus pateikia pareiškėjui.

45 straipsnis

Paraiškos vertinimo pabaiga

1.   Leidimus išduodanti įstaiga užtikrina, kad paraiškos vertinimas būtų atliktas teisingai, todėl nepriklausomai tikrina, ar:

a)

teisingai laikytasi paraiškos vertinimo etapų;

b)

yra pakankamai įrodymų, kad paraiška įvertinta visais aktualiais atžvilgiais;

c)

iš pareiškėjo gauti atsakymai raštu į iškeltus 3 ir 4 kategorijų klausimus ir į pateiktus papildomos informacijos prašymus;

d)

išspręsti visi 3 ir 4 kategorijų klausimai arba, jeigu jie neišspręsti, pateikti aiškūs argumentų dokumentai;

e)

vertinimas ir priimti sprendimai objektyvūs bei nuoseklūs ir yra parengti jų dokumentai;

f)

padarytos išvados pagrįstos vertinimo byla ir atitinka visą vertinimą.

2.   Jei padaroma išvada, kad paraiškos vertinimas atliktas teisingai, užtenka patvirtinimo, kad 1 dalies nuostatos pritaikytos teisingai, prie kurio pridedamos pastabos.

3.   Jei padaroma išvada, kad paraiškos vertinimas atliktas neteisingai, tokios išvados argumentai turi būti aiškūs ir konkretūs.

4.   Paraiškos vertinimo pabaigoje leidimus išduodanti įstaiga papildo vertinimo bylą pagal 2 arba 3 dalies nuostatas, remdamasi įvertinimo bylomis, pateiktomis pagal 39 straipsnio 5 dalį ir 40 straipsnio 6 dalį.

5.   Leidimus išduodanti įstaiga 4 dalyje nurodytoje vertinimo byloje pateikia savo išvados argumentų dokumentus.

46 straipsnis

Sprendimas išduoti leidimą arba atmesti paraišką

1.   Nedarydama įtakos 34 straipsnio nuostatų taikymui, leidimus išduodanti įstaiga sprendimą išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai arba atmesti paraišką priima per savaitę nuo vertinimo pabaigos. Sprendimas priimamas remiantis 45 straipsnio 5 dalyje nurodytais argumentų dokumentais.

2.   Leidimus išduodanti įstaiga transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai išduoda, jei vertinimas II priede ir, jei taikoma, III priede išvardytais aspektais duoda pakankamą užtikrinimą, kaip nurodyta 38 straipsnyje, kad pareiškėjas ir jo pagalbininkai atliko savo pareigas taip, kaip būtina.

3.   Leidimus išduodanti įstaiga paraišką atmeta, jei vertinimas II priede ir, jei taikoma, III priede išvardytais aspektais neduoda pakankamo užtikrinimo, kaip nurodyta 38 straipsnyje, kad pareiškėjas ir jo pagalbininkai įvykdė įpareigojimus ir atliko pareigas taip, kaip būtina.

4.   Leidimus išduodanti įstaiga savo sprendime išvardija:

a)

visas transporto priemonės naudojimo sąlygas ir kitus apribojimus;

b)

sprendimo argumentus;

c)

galimybes ir priemones sprendimą skųsti ir skundo pateikimo terminus.

5.   Transporto priemonės naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai nustatomi pagal tam tikro tipo transporto priemonės konstrukcijos pagrindines charakteristikas.

6.   Leidimo sprendime neturi būti jokių laiko atžvilgiu ribojamų transporto priemonės naudojimo sąlygų ir kitų apribojimų, nebent tenkinamos šios sąlygos:

a)

laiko ribojimo reikia, nes iki leidimo išdavimo neįmanoma visiškai įrodyti atitikties techninėms sąveikos specifikacijoms ir (arba) nacionalinėms taisyklėms ir (arba)

b)

pagal technines sąveikos specifikacijas ir (arba) nacionalines taisykles pareiškėjas turi pateikti patikimą atitikties įvertį.

Leidime tuomet gali būti sąlyga, kad naudojamos transporto priemonės tikrosios charakteristikos nustatytą laikotarpį atitiktų įvertį.

7.   Galutinis sprendimas išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai arba atmesti paraišką užregistruojamas vieno langelio principu veikiančioje sistemoje ir per tą sistemą kartu su vertinimo bylomis pateikiamas pareiškėjui ir susijusioms nacionalinėms saugos institucijoms, atsakingoms už naudojimo vietą.

8.   Jei nuspręsta paraišką atmesti arba transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai išduoti kitokiomis transporto priemonės naudojimo sąlygomis ir su kitokiais apribojimais, nei pareiškėjas nustatė savo paraiškoje, pareiškėjas gali prašyti, kad leidimus išduodanti įstaiga savo sprendimą persvarstytų pagal šio reglamento 51 straipsnį. Jei pareiškėjas nesutinka su leidimus išduodančios įstaigos atsakymu, jis gali pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 11 dalį pateikti skundą kompetentingai institucijai.

7 SKYRIUS

GALUTINIAI DOKUMENTAI

47 straipsnis

Transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai galutiniai dokumentai

1.   Transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai yra dokumentas, kuriame įrašyta 48 ir (arba) 49 straipsnyje nurodyta informacija.

2.   Išduotas transporto priemonės tipo patvirtinimas ir (arba) leidimas pateikti transporto priemonę rinkai žymimas unikaliu Europos identifikaciniu numeriu (EIN), kurio sandarą ir turinį nustato ir administruoja Agentūra.

3.   Į transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai įrašomos transporto priemonės naudojimo sąlygos ir apribojimai gali būti kitokie, nei pareiškėjas nustatė savo paraiškoje.

4.   Leidimus išduodanti įstaiga transporto priemonės tipo patvirtinime ir (arba) leidime pateikti transporto priemonę rinkai įrašo datą ir jį pasirašo.

5.   Leidimus išduodanti įstaiga užtikrina, kad pagal 46 straipsnį priimtas sprendimas ir visa prie jo pridedama dokumentų byla būtų saugoma archyve pagal 52 straipsnį.

48 straipsnis

Informacija išduotame transporto priemonės tipo patvirtinime

Leidimus išduodančios įstaigos išduotame transporto priemonės tipo patvirtinime turi būti ši informacija:

a)

teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi leidimus išduodanti įstaiga turi teisę išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą;

b)

nurodyta:

i)

leidimus išduodanti įstaiga,

ii)

paraiška,

iii)

14 straipsnyje nustatytas leidimo atvejis,

iv)

pareiškėjas, prašantis transporto priemonės tipo patvirtinimo,

v)

su transporto priemonės tipo patvirtinimu siejamas Europos identifikacinis numeris (EIN);

c)

nurodytos tam tikro tipo transporto priemonės konstrukcijos pagrindinės charakteristikos,

i)

įrašytos tipo ir (arba) konstrukcijos tyrimo sertifikatuose,

ii)

transporto priemonės naudojimo vieta,

iii)

transporto priemonės naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai,

iv)

nuoroda pagal Reglamento (ES) Nr. 402/2013 16 straipsnį, įskaitant dokumento identifikavimo numerį ir redakciją, į pasiūlymo teikėjo, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 402/2013 3 straipsnio 11 dalyje, rašytinį pareiškimą dėl transporto priemonės tipo;

d)

nurodyta:

i)

transporto priemonės tipo identifikacija pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2011/665/ES II priedą (6),

ii)

transporto priemonės tipo variantai, jei taikoma,

iii)

transporto priemonės tipo versijos, jei taikoma,

iv)

techninėse sąveikos specifikacijose ir, jei taikoma, nacionalinėse taisyklėse nustatytos parametrų vertės, reikalingos tikrinant transporto priemonės ir naudojimo vietos techninį suderinamumą,

v)

transporto priemonės tipo atitiktis techninėms sąveikos specifikacijoms ir nacionalinių taisyklių, susijusių su 1 dalies d punkto iv papunktyje nurodytais parametrais, rinkiniams;

e)

nuoroda į posistemių patikros EB deklaracijas;

f)

nuoroda į Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus, kuriuos atitinka transporto priemonės tipas;

g)

nuoroda į argumentų, kuriais remiantis priimtas 45 straipsnio 5 dalyje nurodytas sprendimas, dokumentus;

h)

sprendimo išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą data ir priėmimo vieta;

i)

sprendimą išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą pasirašęs asmuo ir

j)

galimybė ir priemonės sprendimą skųsti ir skundo pateikimo terminai, įskaitant informaciją apie nacionalinę sprendimų skundimo tvarką.

49 straipsnis

Informacija išduotame leidime pateikti transporto priemonę rinkai

Leidimus išduodančios įstaigos išduotame leidime pateikti transporto priemonę rinkai turi būti ši informacija:

a)

teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi leidimus išduodanti įstaiga turi teisę išduoti leidimą pateikti transporto priemonę rinkai;

b)

nurodyta:

i)

leidimus išduodanti įstaiga,

ii)

paraiška,

iii)

14 straipsnyje nustatytas leidimo atvejis,

iv)

pareiškėjas, prašantis leidimo pateikti transporto priemonę rinkai,

v)

su leidimu pateikti transporto priemonę rinkai siejamas Europos identifikacinis numeris (EIN);

c)

nuoroda į transporto priemonės tipo registraciją Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registre, įskaitant informaciją apie transporto priemonės tipą ir (arba) transporto priemonės tipo versiją, jei taikoma;

d)

nurodytos:

i)

transporto priemonės,

ii)

naudojimo vietos,

iii)

transporto priemonės naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai;

e)

nuoroda į posistemių patikros EB deklaracijas;

f)

nuoroda į Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus, kuriuos atitinka transporto priemonė;

g)

nuoroda į argumentų, kuriais remiantis priimtas 45 straipsnio 5 dalyje nurodytas sprendimas, dokumentus;

h)

jei išduodamas leidimas pagal atitikties tipui deklaraciją, kaip numatyta 14 straipsnio 1 dalies e punkte, nuoroda į atitikties patvirtintam transporto priemonės tipui deklaraciją, įskaitant informaciją apie transporto priemonės tipo versiją ir (arba) transporto priemonės tipo variantą, jei taikoma;

i)

sprendimo išduoti leidimą pateikti transporto priemonę rinkai data ir priėmimo vieta;

j)

sprendimą išduoti leidimą pateikti transporto priemonę rinkai pasirašęs asmuo; ir

k)

galimybė ir priemonės sprendimą skųsti ir skundo pateikimo terminai, įskaitant informaciją apie nacionalinę sprendimų skundimo tvarką.

50 straipsnis

Registravimas Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registre ir Europos geležinkelio agentūros sąveikos ir saugos duomenų bazėje

1.   Leidimus išduodanti įstaiga informaciją, kurią su transporto priemonės tipo patvirtinimo paraiška pateikė pareiškėjas, įrašo į Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registrą (ERATV). Pareiškėjas yra atsakingas už leidimus išduodančiai įstaigai pateiktų duomenų vientisumą. Leidimus išduodanti įstaiga yra atsakinga už pareiškėjo pateiktų duomenų nuoseklumo patikrinimą ir už viešą prieigą prie Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registro įrašo.

2.   Leidimus išduodanti įstaiga užtikrina, kad Europos geležinkelio agentūros sąveikos ir saugos duomenų bazės (ERADIS) duomenys būtų reikiamai atnaujinti iki transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai išdavimo.

3.   Jei pakeitimai daromi pagal 15 straipsnio 1 dalies c punktą ir 15 straipsnio 3 dalį, leidimus išduodanti įstaiga, naudodamasi transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojo pateikta informacija, naują transporto priemonės tipo versiją arba naują transporto priemonės tipo varianto versiją įrašo į Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registrą. Transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas yra atsakingas už leidimus išduodančiai įstaigai pateiktų duomenų vientisumą. Leidimus išduodanti įstaiga yra atsakinga už transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojo pateiktų duomenų nuoseklumo patikrinimą ir už viešą prieigą prie Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registro įrašo.

Kol registruojama nauja transporto priemonės tipo versija arba nauja transporto priemonės tipo varianto versija, transporto priemones galima naudoti nedelsiant, jeigu jos modifikuotos taip, kad atitiktų naują versiją.

51 straipsnis

Persvarstymas pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 11 dalį

1.   Jeigu leidimus išduodančios įstaigos sprendimas neigiamas arba jeigu jame nustatytos kitokios transporto priemonės naudojimo sąlygos ir kitokie apribojimai, nei pareiškėjas nustatė savo paraiškoje, pareiškėjas gali per mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos prašyti sprendimą persvarstyti. Pareiškėjas tokį prašymą teikia naudodamasis vieno langelio principu veikiančia sistema.

2.   Prašyme pareiškėjas išvardija dalykus, į kuriuos, jo nuomone, tinkamai neatsižvelgta vertinant transporto priemonės tipo patvirtinimo ar leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraišką.

3.   Įrodymais nelaikoma jokia papildoma informacija, parengta ir vieno langelio principu veikiančioje sistemoje užregistruota po tvirtinimo sprendimo priėmimo dienos.

4.   Leidimus išduodanti įstaiga, jei taikoma, bendradarbiaudama su susijusiomis nacionalinėmis saugos institucijomis, atsakingomis už naudojimo vietą, užtikrina persvarstymo nešališkumą.

5.   Pagal pareiškėjo prašymą persvarstant sprendimą nagrinėjami argumentai, kuriais pagrįstas neigiamas leidimus išduodančios įstaigos sprendimas.

6.   Jei leidimus išduodanti įstaiga yra Agentūra, jos sprendimo panaikinimo arba nepanaikinimo klausimas svarstomas, jei taikoma, bendradarbiaujant su susijusiomis nacionalinėmis saugos institucijomis, atsakingomis už naudojimo vietą.

7.   Leidimus išduodanti įstaiga savo pirmąjį sprendimą patvirtina arba panaikina per du mėnesius nuo persvarstymo prašymo gavimo dienos. Apie tą sprendimą susijusioms šalims pranešama naudojantis vieno langelio principu veikiančia sistema.

52 straipsnis

Sprendimo ir visos prie jo pridedamos dokumentų bylos saugojimas archyve pagal 46 straipsnį

1.   Pagal 46 straipsnį priimtas sprendimas ir visa prie jo pridedama dokumentų byla vieno langelio principu veikiančioje sistemoje turi būti saugoma bent 15 metų.

2.   Sprendimo, kurį pagal 46 straipsnį priėmė leidimus išduodanti įstaiga, dokumentų byloje turi būti visi dokumentai, kuriais naudojosi leidimus išduodanti įstaiga, ir susijusių nacionalinių saugos institucijų, atsakingų už naudojimo vietą, vertinimo bylos.

3.   Pasibaigus 1 dalyje nurodytam saugojimo laikotarpiui, pagal 46 straipsnį priimtas sprendimas išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai ir visa prie jo pridedama byla perkeliami į istorijos archyvą ir jame saugomi penkerius metus po transporto priemonės naudojimo pabaigos, įrašytos į Direktyvos (ES) 2016/797 47 straipsnyje nurodytame registrą.

8 SKYRIUS

IŠDUOTO LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, ATŠAUKIMAS ARBA PAKEITIMAS

53 straipsnis

Išduoto leidimo galiojimo sustabdymas, atšaukimas arba pakeitimas

1.   Leidimus išduodanti įstaiga pagal Direktyvos (ES) 2016/797 26 straipsnio 3 dalį gali taikyti laikiną saugos priemonę – sustabdyti transporto priemonės tipo patvirtinimo galiojimą.

2.   Direktyvos (ES) 2016/797 26 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais ir po priemonių, kurių buvo imtasi siekiant spręsti rimto pavojaus saugai problemą, peržiūros leidimus išduodanti įstaiga, išdavusi leidimą, pagal Direktyvos (ES) 2016/797 26 straipsnio 4 dalį gali nuspręsti atšaukti arba iš dalies pakeisti leidimą.

3.   Pareiškėjas gali pagal Direktyvos (ES) 2016/797 26 straipsnio 5 dalį skųsti sprendimą atšaukti arba iš dalies pakeisti leidimą.

4.   Leidimus išduodanti įstaiga informuoja Agentūrą apie sprendimą atšaukti arba iš dalies pakeisti leidimą ir pateikia savo sprendimo argumentus. Apie sprendimą atšaukti arba iš dalies pakeisti leidimą ir sprendimo argumentus Agentūra informuoja nacionalines saugos institucijas.

54 straipsnis

Išduoto leidimo galiojimo sustabdymo, atšaukimo arba pakeitimo poveikis įrašams Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registre, Europos geležinkelio agentūros sąveikos ir saugos duomenų bazėje ir transporto priemonių registruose

1.   Jei leidimus išduodanti įstaiga priėmė sprendimą atšaukti transporto priemonės tipo patvirtinimą, sustabdyti jo galiojimą arba jį iš dalies pakeisti, ji, laikydamasi Direktyvos (ES) 2016/797 26 straipsnio 4 dalies nuostatų, atnaujina įrašus Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registre ir užtikrina, kad būtų atitinkamai atnaujinti įrašai Europos geležinkelio agentūros sąveikos ir saugos duomenų bazėje.

2.   Valstybė narė, kurioje užregistruota transporto priemonė, užtikrina, kad visi sprendimai atšaukti arba iš dalies pakeisti transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai būtų įrašomi į Direktyvos (ES) 2016/797 47 straipsnyje nurodytą registrą.

9 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Jei nacionalinė saugos institucija pripažįsta negalėsianti susijusioje valstybėje narėje transporto priemonės leidimo pagal Direktyvą 2008/57/EB išduoti iki atitinkamos datos, ji nedelsdama informuoja pareiškėją ir Agentūrą.

2.   Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 8 dalyje nurodytais atvejais pareiškėjas sprendžia, ar vertinimą turėtų tęsti nacionalinė saugos institucija, ar pateikti paraišką Agentūrai. Kai pareiškėjas apie savo sprendimą praneša tai institucijai ir Agentūrai, taikomos šios sąlygos:

a)

jei pareiškėjas nusprendė teikti paraišką Agentūrai, nacionalinė saugos institucija paraiškos bylą ir savo vertinimo rezultatus perduoda Agentūrai. Agentūra priima nacionalinės saugos institucijos atliktą vertinimą;

b)

jei pareiškėjas nusprendė, kad vertinimą turėtų tęsti nacionalinė saugos institucija, ta institucija įvertina paraišką ir sprendžia, ar išduoti transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnį ir šį reglamentą.

3.   Jei naudojimo vieta yra ne vienoje valstybėje narėje, Agentūra yra leidimus išduodanti įstaiga ir taikoma 2 dalies a punkte nustatyta procedūra.

4.   2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais pareiškėjas persvarstytą transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraišką pagal šį reglamentą pateikia naudodamasis vieno langelio principu veikiančia sistema. Pareiškėjas gali prašyti, kad dalyvaujančios leidimus išduodančios įstaigos padėtų papildyti dokumentų bylą.

5.   Leidimai pateikti transporto priemones rinkai ir (arba) transporto priemonės tipo patvirtinimai, kuriuos Agentūra išduos 2019 m. birželio 16 d. – 2020 m. birželio 16 d., negalios valstybių narių, kurios Agentūrai ir Komisijai pateikė Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą, tos direktyvos nuostatų neperkėlė į nacionalinę teisę ir neužtikrino, kad būtų įsigaliojusios perkėlimo į nacionalinę teisę priemonės, tinkle ar tinkluose. Tokį pranešimą pateikusių valstybių narių nacionalinės saugos institucijos:

a)

laiko, kad Agentūros išduotas transporto priemonės tipo patvirtinimas yra lygiavertis pagal Direktyvos 2008/57/EB 26 straipsnį išduotiems transporto priemonių tipų patvirtinimams ir tam transporto priemonės tipui taiko Direktyvos 2008/57/EB 26 straipsnio 3 dalį;

b)

priima Agentūros išduotą leidimą pateikti transporto priemonę rinkai kaip lygiavertį pirmajam pagal Direktyvos 2008/57/EB 22 arba 24 straipsnį išduotam leidimui ir išduoda papildomą leidimą pagal Direktyvos 2008/57/EB 23 arba 25 straipsnį.

6.   2 dalies a punkte ir 5 dalyje nurodytais atvejais Agentūra Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 5 dalies a punkte nustatytus elementus vertina bendradarbiaudama ir vertinimą derindama su nacionaline saugos institucija.

7.   Jei prekiniai vagonai atitinka Vagonų posistemio techninių sąveikos specifikacijų reglamento (ES) Nr. 321/2013 priedo 7.1.2 punktą ir turi leidimą pateikti transporto priemonę rinkai, 2019 m. birželio 16 d. – 2020 m. birželio 16 d. laikoma, kad jie yra transporto priemonės, turinčios leidimus pradėti eksploatuoti transporto priemonę pagal Direktyvos 2008/57/EB nuostatas, kuriuos išdavusios valstybės narės Agentūrai ir Komisijai pateikė Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą, tos direktyvos nuostatų neperkėlė į nacionalinę teisę ir neužtikrino, kad būtų įsigaliojusios perkėlimo į nacionalinę teisę priemonės.

56 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Valstybėse narėse, kurios Agentūrai ir Komisijai pateikė Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą, šis reglamentas taikomas nuo 2019 m. birželio 16 d. Visose valstybėse narėse jis taikomas nuo 2020 m. birželio 16 d.

Tačiau 55 straipsnio 1 dalis visose valstybėse narėse taikoma nuo 2019 m. vasario 16 d. 55 straipsnio 2, 3, 4 ir 6 dalyse numatytos pagalbinės priemonės taikomos nuo 2019 m. vasario 16 d. 55 straipsnio 5 dalis visose valstybėse narėse taikoma nuo 2019 m. birželio 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (nauja redakcija) (OL L 138, 2016 5 26, p. 44).

(2)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004 (OL L 138, 2016 5 26, p. 1).

(3)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (OL L 191, 2008 7 18, p. 1).

(4)  1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos (OL L 235, 1996 9 17, p. 6).

(5)  2013 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 (OL L 121, 2013 5 3, p. 8).

(6)  2011 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/665/ES dėl Europos patvirtintų geležinkelio transporto priemonių tipų registro (OL L 264, 2011 10 8, p. 32).


I PRIEDAS

Paraiškos turinys

M– būtina informacija, kurią turi pateikti pareiškėjas.

O– neprivaloma informacija, kurią pareiškėjas gali vis tiek pateikti.

1.   Paraiškos tipas (M)

1.1.

Leidimo tipas

a)

Transporto priemonės tipo variantai (jei taikoma)

b)

Transporto priemonės tipo versijos (jei taikoma)

1.2.

Leidimas pateikti rinkai

a)

vieną transporto priemonę ar

b)

transporto priemonių seriją

2.   Leidimo atvejis (M)

2.1.

Pirmas leidimas

2.2.

Naujas leidimas

2.3.

Išplėsta naudojimo vieta

2.4.

Atnaujintas tipo patvirtinimas

2.5.

Leidimas pagal atitikties tipui deklaraciją

3.   Naudojimo vieta (M)

3.1.

Valstybės narės

3.2.

Tinklai (kiekvienoje valstybėje narėje)

3.3.

Netoli valstybių sienos esančios kaimyninių valstybių narių, kurių tinklo charakteristikos panašios, stotys, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 8 dalyje (jei taikoma)

3.4.

Išplėstos naudojimo vietos apibūdinimas (taikoma tik jei prašoma išplėstos naudojimo vietos leidimo)

3.5.

Visas ES tinklas

4.   Leidimo išdavimo institucija (M)

4.1.

Agentūra arba

4.2.

valstybės narės nacionalinė saugos institucija (taikoma tik jei naudojimo vieta yra vienoje valstybėje ir jei pareiškėjas paraišką teikia, kaip nustatyta Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 8 dalyje)

5.   Pareiškėjo informacija

5.1.

Teisinė įmonės forma (M)

5.2.

Pareiškėjo pavadinimas (M)

5.3.

Akronimas (O)

5.4.

Tikslus pašto adresas (M)

5.5.

Telefonas (M)

5.6.

Faksas (O)

5.7.

E. pašto adresas (M)

5.8.

Svetainė internete (O)

5.9.

PVM mokėtojo kodas (O)

5.10.

Kita aktuali informacija (O)

6.   Asmens ryšiams informacija

6.1.

Vardas (M)

6.2.

Pavardė (M)

6.3.

Laipsnis arba pareigos (M)

6.4.

Tikslus pašto adresas (M)

6.5.

Telefonas (M)

6.6.

Faksas (O)

6.7.

E. pašto adresas (M)

6.8.

Vartojamos kalbos (M)

7.   Galiojančio transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas (netaikoma, jei leidimas pirmas) (M)

7.1.

Teisinė įmonės forma (M)

7.2.

Tipo patvirtinimo turėtojo pavadinimas (M)

7.3.

Akronimas (O)

7.4.

Tikslus pašto adresas (M)

7.5.

Telefonas (M)

7.6.

Faksas (O)

7.7.

E. pašto adresas (M)

7.8.

Svetainė internete (O)

7.9.

PVM mokėtojo kodas (M)

7.10.

Kita aktuali informacija (O)

8.   Vertinimo įstaigų informacija (M)

8.1.

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)

a)

Teisinė įstaigos forma (M)

b)

Notifikuotosios įstaigos pavadinimas (M)

c)

Notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris (M)

d)

Akronimas (O)

e)

Tikslus pašto adresas (M)

f)

Telefonas (M)

g)

Faksas (O)

h)

E. pašto adresas (M)

i)

Svetainė internete (O)

j)

PVM mokėtojo kodas (M)

k)

Kita aktuali informacija (O)

8.2.

Paskirtoji (-osios) įstaiga (-os)

a)

Teisinė įstaigos forma (M)

b)

Paskirtosios įstaigos pavadinimas (M)

c)

Akronimas (O)

d)

Tikslus pašto adresas (M)

e)

Telefonas (M)

f)

Faksas (O)

g)

E. pašto adresas (M)

h)

Svetainė internete (O)

i)

PVM mokėtojo kodas (M)

j)

Kita aktuali informacija (O)

8.3.

Vertinimo įstaiga (pavojaus vertinimo pagal bendrąjį saugos būdą); netaikoma, jei prašoma patvirtinimo pagal atitikties tipui deklaraciją

a)

Teisinė įstaigos forma (M)

b)

Vertinimo įstaigos (pavojaus vertinimo pagal bendrąjį saugos būdą) pavadinimas (M)

c)

Akronimas (O)

d)

Tikslus pašto adresas (M)

e)

Telefonas (M)

f)

Faksas (O)

g)

E. pašto adresas (M)

h)

Svetainė internete (O)

i)

PVM mokėtojo kodas (M)

j)

Kita aktuali informacija (O)

9.   Išankstinis bendradarbiavimas

9.1.

Nuoroda į pradinius išankstinio bendradarbiavimo argumentus (O)

9.2.

Kita aktuali projekto informacija (O)

10.   Transporto priemonės tipo aprašas ((*) parengiamas pagal Sprendimo 2011/665/ES II priedą) (M)

10.1.

Tipo identifikacija (*)

10.2.

Transporto priemonės tipo versijos (jei taikoma)

10.3.

Transporto priemonės tipo variantai (jei taikoma)

10.4.

Įrašymo į Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registrą (*) data (netaikoma, jei patvirtinimas pirmas)

10.5.

Tipo pavadinimas (*)

10.6.

Kitas tipo pavadinimas (*) (jei taikoma)

10.7.

Kategorija (*)

10.8.

Pakategorė (*)

11.   Informacija apie transporto priemones (jei yra, pateikiama pagal Sprendimą 2007/756/ES  (1) ) (M)

11.1.

Europos transporto priemonės numeriai arba iš anksto rezervuoti transporto priemonės numeriai

11.2.

Kitokia transporto priemonių specifikacija, jei nėra Europos transporto priemonės numerių arba iš anksto rezervuotų numerių

12.   Nuoroda į galiojantį transporto priemonės tipo patvirtinimą (netaikoma, jei leidimas pirmas) (M)

13.   Pakeitimų, palyginti su patvirtintu transporto priemonės tipu, aprašas (taikoma tik jei leidimas naujas) (M)

14.   Transporto priemonės naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai (parengiami pagal Sprendimo 2011/665/ES II priedą) (M)

14.1.

Koduoti apribojimai

14.2.

Nekoduoti apribojimai

15.   Kontrolės, valdymo ir signalizacijos papildomos funkcijos (M)

16.   Taikytinos taisyklės (M)

16.1.

Techninės sąveikos specifikacijos su nuoroda į teisės aktus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

16.2.

Techninių sąveikos specifikacijų straipsniai visą ES tinklą apimančiai naudojimo vietai (jei taikoma)

16.3.

Iš naujesnės, palyginti su vertinimui naudotomis techninėmis sąveikos specifikacijomis, redakcijos techninių sąveikos specifikacijų išrinkti reikalavimai (įskaitant atšauktus reikalavimus) (jei taikoma)

16.4.

Nacionalinės taisyklės (jei taikoma)

16.5.

Techninių sąveikos specifikacijų netaikymo atvejai pagal Direktyvos (ES) 2016/797 7 straipsnio nuostatas (jei taikoma)

16.6.

Išplėstai naudojimo vietai taikomos taisyklės

16.7.

Atnaujintos techninės sąveikos specifikacijos ir (arba) nacionalinės taisyklės (taikoma tik jei tipo patvirtinimas atnaujintas)

17.   Pareiškėjo patvirtinimas ir parašas (M)

18.   Priedai (M)

Į paraišką įtraukiama informacija, nurodyta kiekvienam leidimo atvejui. Iksas (x) leidimo atvejo skiltyje reiškia, kad tuo leidimo atveju informacija yra privaloma.

 

 

Pirmas leidimas

Atnaujintas tipo patvirtinimas

Išplėsta naudojimo vieta

Naujas leidimas

Patvirtinimas pagal atitikties tipui deklaraciją

18.1

Reikalavimų fiksavimo pagal 13 straipsnio 1 dalį įrodymai

Jei pareiškėjas laikosi Reglamento (ES) Nr. 402/2013 I priede nustatytos metodikos, įrodymais laikomi Reglamento (ES) Nr. 402/2013 16 straipsnyje nurodytas pasiūlymo teikėjo pareiškimas ir Reglamento (ES) Nr. 402/2013 15 straipsnyje nurodyta saugos vertinimo ataskaita.

Jei laikomasi kitos metodikos, būtinieji įrodymai yra tie, kuriais įrodoma, kad pasiektas patikimumo lygis yra toks pats, koks pasiekiamas laikantis Reglamento (ES) Nr. 402/2013 I priede nustatytos metodikos.

X

 

X

X

 

18.2

Atitikmenų lentelė, į kurią įrašoma, kur pateikta informacija aspektams vertinti pagal II ir III priedus

X

X

X

X

 

18.3

Aktualūs sprendimai netaikyti techninių sąveikos specifikacijų pagal Direktyvos (ES) 2016/797 7 straipsnį (jei yra)

X

X

X

X

X

18.4

Atitikties tipui deklaracija ir susiję dokumentai (Direktyvos (ES) 2016/797 24 straipsnis)

 

 

 

 

X

18.5

Mobilių posistemių EB patikros deklaracija su pridedamomis techninėmis bylomis (Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnis)

X

X

X

X

 

18.6

Prie paraiškos pridedama byla ir ankstesnio leidimo sprendimas arba, jei taikoma, nuoroda į sprendimą, priimtą pagal 46 straipsnį, ir į visą prie sprendimo pridedamą dokumentų bylą, saugomą vieno langelio principu veikiančioje sistemoje

 

X

X

X

 

18.7

Metodikos specifikacija ir, jei taikoma (2), aprašas, kuria užfiksuoti:

a)

3 straipsnyje ir Direktyvos (ES) 2016/797 III priede nustatyti posistemiams taikomi esminiai reikalavimai;

b)

transporto priemonės posistemių techninis suderinamumas;

c)

saugus posistemių integravimas transporto priemonėje ir

d)

transporto priemonės ir jos naudojimo vietos tinklo techninis suderinamumas.

X

 

X

X

 

18.8

Įvertinus pavojų bendruoju saugos būdu parengta saugos vertinimo ataskaita (Reglamento (ES) Nr. 402/2013 15 straipsnis), kurioje aprašomas posistemių esminių saugos reikalavimų ir saugaus posistemių integravimo reikalavimų fiksavimas

X

 

X

X

 

18.9

Jei techninėmis sąveikos specifikacijomis ir (arba) nacionalinėmis taisyklėmis reguliuojami ne visi aspektai, įrodymų, kad transporto priemonė techniškai suderinama su naudojimo vietos tinklu, dokumentai

X

 

X

X

 

18.10

Su aspektais, kuriems netaikomos techninės sąveikos specifikacijos ir nacionalinės taisyklės, susijęs pavojaus kontroliavimo pareiškimas (Reglamento (ES) Nr. 402/2013 16 straipsnis) dėl posistemių esminių saugos ir saugaus posistemių integravimo reikalavimų fiksavimo

X

 

X

X

 

18.11

Įvertinus pavojų bendruoju saugos būdu parengta saugos vertinimo ataskaita (Reglamento (ES) Nr. 402/2013 15 straipsnis), kurioje aprašomas galimas transporto priemonės bendro saugos lygio pakeitimas

 

 

X

X

 

18.12

Pavojaus kontroliavimo pareiškimas (Reglamento (ES) Nr. 402/2013 16 straipsnis) dėl galimo transporto priemonės bendro saugos lygio pakeitimo

 

 

X

X

 

18.13

Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registrui būtina informacija (pagal Sprendimo 2011/665/ES II priedą)

X

 

X

X

 

18.14

Techninės priežiūros ir naudojimo (įskaitant gelbėjimą) dokumentai, jei neįtraukti pagal 18.4 ir (arba) 18.5

X

 

X

X

 


(1)  2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5357) (OL L 305, 2007 11 23, p. 30).

(2)  Nestandartinė metodika.


II PRIEDAS

Aspektai, kuriais vertinimą atlieka leidimus išduodanti įstaiga

Informacija, kurią kiekvienu leidimo atveju vertina leidimus išduodanti įstaiga. Iksas (x) leidimo atvejo skiltyje reiškia, kad tuo leidimo atveju vertinimo aspektas yra privalomas.

 

 

Pirmas leidimas

Atnaujintas tipo patvirtinimas

Išplėsta naudojimo vieta

Naujas leidimas

Leidimas pagal atitikties tipui deklaraciją

1

Paraiška atitinka pradinius išankstinio bendradarbiavimo argumentus (jei taikoma)

X

X

X

X

X

2

Pareiškėjas leidimo atvejį išsirinko teisingai

X

X

X

X

X

3

Pareiškėjas techninėmis sąveikos specifikacijomis ir kitais taikytinais Sąjungos teisės aktais remiasi teisingai

X

X

X

X

 

4

Išsirinktos atitikties vertinimo įstaigos (notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os), vertinimo (pavojaus vertinimo pagal bendrąjį saugos būdą) įstaiga) yra reikiamai akredituotos arba pripažintos

X

X

X

X

 

5

Techninių sąveikos specifikacijų netaikymo atvejai pagal Direktyvos (ES) 2016/797 7 straipsnio nuostatas:

5.1.

galiojimas (laikas ir naudojimo vieta);

5.2.

taikoma projektui ir

5.3.

dera su išsirinktomis ir taikomomis taisyklėmis.

X

X

X

X

X

6

6.1.

Ar reikalavimų fiksavimo metodika atitinka paskirtį šiais aspektais:

a)

laikytasi standartizuotos/priimtos metodikos ir

b)

metodika skirta esminiams reikalavimams, kurie ja fiksuojami, ir yra jiems tinkama?

6.2.

Jei taikyta metodika nestandartizuota arba ja fiksuojami kiti esminiai reikalavimai nei tie, kuriems ji skirta, tikrinama, ar pakankamai atsižvelgta į šiuos aspektus ir ar jie fiksuojami ta metodika:

a)

pasiektas nepriklausomo vertinimo laipsnis;

b)

sistemos apibrėžtis;

c)

grėsmės nustatymas ir klasifikavimas;

d)

pavojaus priimtinumo principai;

e)

pavojaus vertinimas;

f)

nustatyti reikalavimai;

g)

atitikties reikalavimams įrodymas;

h)

grėsmės valdymas (žurnalas).

X

 

X

X

 

7

Pritaikius reikalavimų fiksavimo metodiką gauti pakankami įrodymai

7.1.

Jei reikalavimų fiksavimo metodika pasirinktas Reglamento (ES) Nr. 402/2013 I priede nustatytas pavojaus valdymo procesas, tikrinama, ar:

a)

įvertinus pavojų bendruoju saugos būdu parengtas pasiūlymo teikėjo pasirašytas pareiškimas (Reglamento (ES) Nr. 402/2013 16 straipsnis) patvirtina, kad nustatyta grėsmė ir susijęs pavojus yra kontroliuojami užtikrinant priimtiną saugos lygį;

b)

įvertinus pavojų bendruoju saugos būdu parengta saugos vertinimo ataskaita (Reglamento (ES) Nr. 402/2013 15 straipsnis) patvirtina prašymo teikėjo pareiškimą 13 straipsnyje nustatytu mastu ir bent esminio posistemių saugos reikalavimo ir saugaus posistemių integravimo transporto priemonėje atžvilgiais.

7.2.

Jei reikalavimų fiksavimo metodika nepasirinktas pavojaus valdymo procesas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 402/2013 I priede, tikrinama, ar:

a)

sistemos apibrėžtis išsami ir atitinka transporto priemonės konstrukciją;

b)

grėsmės nustatymas ir klasifikavimas nuoseklus ir tikroviškas;

c)

visi pavojaus veiksniai tinkamai valdomi ir mažinami;

d)

iš pavojaus valdymo išvestus reikalavimus galima aiškiai susieti su pavojumi ir su reikalavimo laikymosi įrodymu;

e)

grėsmės valdymas struktūriškai tvarkingas ir nuoseklus visose proceso grandyse;

f)

nepriklausomas vertinimas teigiamas.

X

 

X

X

 

8

EB patikros deklaracijose ir EB sertifikatuose (Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnis) tikrinama:

8.1.

parašai;

8.2.

galiojimas;

8.3.

taikymo sritis;

8.4.

transporto priemonės naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai, neatitiktis;

8.5.

techninių sąveikos specifikacijų netaikymas (jei numatyta jų netaikyti);

8.6.

atsižvelgiama į visus taikytinus teisės aktus, įskaitant kitus susijusius ne geležinkelių srities teisės aktus;

8.7.

sąveikos sudedamosios dalys (galiojimas, naudojimo vieta, naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai):

a)

atitikties EB sertifikatai,

b)

tinkamumo naudoti EB sertifikatai.

X

X

X

X

 

9

Atitikties vertinimo įstaigų ataskaitose (Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnis) tikrinama, ar:

9.1.

ataskaitos nuoseklios su EB patikros deklaracijomis ir EB sertifikatais;

9.2.

atsižvelgiama į visas taikytinas taisykles;

9.3.

nustatyti nuokrypio nuo reikalavimų arba jų nesilaikymo (jei taikoma) atvejai ir ar jie atitinka reikalavimų netaikymo prašymus;

9.4.

naudojamų modulių derinys leidžiamas;

9.5.

aiškiai nustatytos transporto priemonės naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai ir ar tos sąlygos ir apribojimai atitinka patvirtinimo (leidimo) paraiškoje įrašytas sąlygas;

9.6.

įrodymai, kuriais rėmėsi atitikties vertinimo įstaigos, atitinka techninėse sąveikos specifikacijose aprašytus vertinimo etapus (projekto peržiūra, tipo bandymas ir t. t.).

X

X

X

X

 

10

Nacionalinių saugos institucijų, atsakingų už naudojimo vietą, vertinimo patikra pagal 43 straipsnį

X

X

X

X

 

11

Pirminio transporto priemonės tipo patvirtinimo galiojimas

 

X

X

X

X

12

Pirminis transporto priemonės tipo patvirtinimas galioja atitinkamai naudojimo vietai

 

X

 

X

X

13

Transporto priemonės galiojančios naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai

 

X

X

X

 

14

Įvertinus pavojų bendruoju saugos būdu parengta saugos vertinimo ataskaita (Reglamento (ES) Nr. 402/2013 15 straipsnis), kurioje pateikiama teigiama nuomonė apie posistemių esminių saugos reikalavimų ir saugaus posistemių integravimo reikalavimų fiksavimą

X

 

X

X

 

15

Įvertinus pavojų bendruoju saugos būdu parengta saugos vertinimo ataskaita (Reglamento (ES) Nr. 402/2013 15 straipsnis), kurioje pateikiama teigiama nuomonė apie galimą transporto priemonės bendro saugos lygio pakeitimą (svarbų pakeitimą)

 

 

X

X

 

16

Pakeitimai, palyginti su patvirtintu transporto priemonės tipu, yra gerai aprašyti ir atitinka įvertinus pavojų bendruoju saugos būdu parengtą saugos vertinimo ataskaitą (Reglamento (ES) Nr. 402/2013 15 straipsnis)

 

 

 

X

 

17

EB patikros deklaracija ir EB sertifikatai tinkamai atnaujinti atsižvelgiant į pakeistas ir (arba) atnaujintas taisykles

 

X

 

 

 

18

Atitikties vertinimo įstaigų ataskaitos tinkamai atnaujintos atsižvelgiant į pakeistas ir (arba) atnaujintas taisykles:

18.1.

į pakeistas ir (arba) atnaujintas taisykles atsižvelgta;

18.2.

įrodyta, kad transporto priemonės tipas vis dar atitinka reikalavimus.

 

X

 

 

 

19

Įrodymai, kad transporto priemonės tipo konstrukcija nepasikeitė

 

X

X

 

 

20

Nurodytos transporto priemonės arba transporto priemonių serija, kurioms taikoma atitikties transporto priemonės tipui deklaracija

 

 

 

 

X

21

Atitikties tipui deklaracija ir papildomi dokumentai (Direktyvos (ES) 2016/797 24 straipsnis)

 

 

 

 

X


III PRIEDAS

Aspektai, kuriais vertinimą atlieka susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą

Šis priedas netaikomas, jei naudojimo vieta yra visas ES tinklas, o techninėse sąveikos specifikacijose tam numatytos konkrečios sąlygos.

Informacija, kurią susijusios nacionalinės saugos institucijos, atsakingos už naudojimo vietą, kiekvienu leidimo atveju vertina aktualių nacionalinių taisyklių atžvilgiu. Iksas (x) leidimo atvejo skiltyje reiškia, kad tuo patvirtinimo atveju vertinimo aspektas yra privalomas.

 

 

Pirmas leidimas

Naujas leidimas

Išplėsta naudojimo vieta

Atnaujintas tipo patvirtinimas

1

Paraiška atitinka pradinius išankstinio bendradarbiavimo argumentus (jei taikoma)

X

X

X

X

2

Naudojimo vieta atitinkamoje valstybėje narėje apibrėžta teisingai

X

X

X

X

3

Atitinkamos naudojimo vietos nacionalines taisykles ir reikalavimus pareiškėjas išsirinko teisingai

X

X

X

 

4

Išsirinktos atitikties vertinimo įstaigos, atsakingos už naudojimo vietą, (paskirtoji (-osios) įstaiga (-os), vertinimo (pavojaus vertinimo pagal bendrąjį saugos būdą) įstaiga) yra reikiamai akredituotos arba pripažintos.

X

X

X

X

5

Pritaikius reikalavimų fiksavimo metodiką gauti pakankami tik nacionalinių taisyklių taikymo susijusioje naudojimo vietoje įrodymai.

5.1.

Jei reikalavimų fiksavimo metodika nepasirinktas pavojaus valdymo procesas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 402/2013 I priede, tikrinama, ar:

a)

sistemos apibrėžtis išsami ir atitinka transporto priemonės konstrukciją;

b)

grėsmės nustatymas ir klasifikavimas nuoseklus ir tikroviškas;

c)

visi pavojaus veiksniai tinkamai valdomi ir mažinami;

d)

iš pavojaus valdymo išvestus reikalavimus galima aiškiai susieti su pavojumi ir su reikalavimo laikymosi įrodymu;

X

X

X

 

6

EB patikros deklaracijose ir sertifikatuose (nacionalinės taisyklės) (Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnis) tikrinama:

6.1.

parašai;

6.2.

galiojimas;

6.3.

taikymo sritis;

6.4.

transporto priemonės naudojimo sąlygos, kiti apribojimai, neatitiktis.

X

X

X

X

7

Atitikties vertinimo įstaigų ataskaitose (Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnis) tikrinama, ar:

7.1.

ataskaitos nuoseklios su EB patikros deklaracijomis ir sertifikatais;

7.2.

nustatyti nuokrypio nuo reikalavimų arba jų nesilaikymo (jei taikoma) atvejai;

7.3.

aiškiai nustatytos naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai ir ar tos sąlygos ir apribojimai atitinka patvirtinimo (leidimo) paraiškoje įrašytas sąlygas.

7.4.

Įrodymai, kuriais rėmėsi atitikties vertinimo įstaigos, atitinka nacionalinėse taisyklėse aprašytus vertinimo etapus.

X

X

X

X

8

Transporto priemonės galiojančios naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai

 

X

X

X

9

Įvertinus pavojų bendruoju saugos būdu parengta saugos vertinimo ataskaita (Reglamento (ES) Nr. 402/2013 15 straipsnis), kurioje pateikiama teigiama nuomonė apie posistemių esminių saugos reikalavimų ir saugaus posistemių integravimo reikalavimų fiksavimą

X

X

X

 

10

Įvertinus pavojų bendruoju saugos būdu parengta saugos vertinimo ataskaita (Reglamento (ES) Nr. 402/2013 15 straipsnis), kurioje pateikiama teigiama nuomonė apie galimą transporto priemonės bendro saugos lygio pakeitimą (svarbų pakeitimą)

 

X

X

 

11

Pakeitimai, palyginti su patvirtintu transporto priemonės tipu, yra gerai aprašyti ir atitinka įvertinus pavojų bendruoju saugos būdu parengtą saugos vertinimo ataskaitą (Reglamento (ES) Nr. 402/2013 15 straipsnis)

 

X

 

 

12

EB patikros deklaracija ir EB sertifikatai tinkamai atnaujinti atsižvelgiant į pakeistas ir (arba) atnaujintas nacionalines taisykles

 

 

 

X

13

Atitikties vertinimo įstaigų ataskaitos tinkamai atnaujintos atsižvelgiant į pakeistas ir (arba) atnaujintas taisykles:

13.1.

į pakeistas ir (arba) atnaujintas nacionalines taisykles atsižvelgta;

13.2.

įrodyta, kad transporto priemonės tipas vis dar atitinka reikalavimus.

 

 

 

X


Top