EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2177

2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2177 dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/7692

OJ L 307, 23.11.2017, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2177/oj

23.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2177

2017 m. lapkričio 22 d.

dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (1), ypač į jos 13 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

(1)

pagrindinės Direktyvos 2012/34/ES taisyklės dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir naudojimosi tuose įrenginiuose teikiamomis paslaugomis, pvz. nuostatos dėl prieigos teisių, esminės prašymų tvarkymo procedūrų taisyklės ir informacijos skelbimo reikalavimai, taikomos visiems geležinkelių paslaugų įrenginiams. Direktyvoje 2012/34/ES nustatytos skirtingos įvairių rūšių paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose taisyklės. Į šiuos skirtumus turėtų būti atsižvelgta ir šiame reglamente.

Atsižvelgiant į Direktyvos 2012/34/ES tikslą ir taikymo sritį, nuostatos dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamomis paslaugomis turėtų būti taikomos tik paslaugoms, susijusioms su geležinkelių transporto paslaugų teikimu;

(2)

siekiant išvengti neproporcingos naštos mažų geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams, atrodo tinkama užtikrinti galimybę reguliavimo institucijoms išimties tvarka netaikyti geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams visų ar tam tikrų šio reglamento nuostatų, išskyrus tam tikras nuostatas dėl įpareigojimo skelbti geležinkelių paslaugų įrenginio aprašą, kai reguliavimo institucija mano, kad įrenginys nėra strategiškai svarbus rinkos veikimui. Reguliavimo institucija turėtų turėti teisę suteikti tokias išimtis ir tada, kai atitinkamoje geležinkelių paslaugų įrenginių rinkoje palyginamas paslaugas teikia įvairūs konkuruojantys operatoriai arba kai reguliavimo institucija mano, kad konkrečios šio reglamento nuostatos galėtų neigiamai paveikti geležinkelių paslaugų įrenginių rinkos veikimą. Taip galėtų būti, pvz., kai geležinkelio įmonė teikia paslaugas kitai geležinkelio įmonei, kad padėtų jai vykdyti veiklą tolimose vietovėse, ir kai toks bendradarbiavimas būtinas, nes kitaip ta veikla būtų neekonomiška.

Reguliavimo institucijos turėtų atskirai vertinti kiekvieną išimties prašymą. Jei, išnagrinėjusi skundą dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginio arba atitinkamos su geležinkeliais susijusios paslaugos, reguliavimo institucija mano, jog aplinkybės pasikeitė taip, kad anksčiau padaryta išimtis neigiamai veikia geležinkelių transporto paslaugų rinką, ji turėtų peržiūrėti išimtį ir gali ją atšaukti.

Reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad išimtys būtų nuosekliai taikomos visose valstybėse narėse; iki 2 straipsnio taikymo pradžios jos turėtų parengti bendrus su išimtimis susijusių nuostatų taikymo principus. Vadovaudamasi Direktyvos 2012/34/ES 57 straipsnio 8 dalimi, Komisija prireikus gali patvirtinti priemones, kuriomis nustatomi tokie principai.

Geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams, kuriems buvo padaryta šio reglamento nuostatų taikymo išimtis, ir toliau taikomos visos kitos Direktyvoje 2012/34/ES nustatytos prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir naudojimosi su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis taisyklės;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/352 (2) nustatyta uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės. Tame reglamente išsamiai nustatyta procedūra ir kriterijai, kurių turi laikytis geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai ir pareiškėjai, ir jis turėtų būti taikomas ir jūrų bei vidaus uostų įrenginiams, susijusiems su geležinkelių veikla.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/798 (3) nustatytos už priežiūrą atsakingo subjekto pareigos. Šiuo reglamentu neturėtų būti daroma poveikio tos direktyvos nuostatų taikymui;

(4)

prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir su geležinkeliais susijusių paslaugų sąlygų skaidrumas ir informacija apie mokesčius yra būtinos sąlygos siekiant užtikrinti, kad visi pareiškėjai nediskriminavimo principu galėtų naudotis prieiga prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir tuose įrenginiuose teikiamomis paslaugomis. Taikant paslėptas nuolaidas, dėl kurių, nesilaikant bendrų principų, su kiekvienu pareiškėju deramasi individualiai, būtų pažeidžiamas nediskriminacinės prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir su geležinkeliais susijusių paslaugų principas. Tačiau informacija apie nuolaidų schemų principus geležinkelių paslaugų įrenginio apraše turi būti pateikiama atsižvelgiant į komercinio konfidencialumo reikalavimus;

(5)

Direktyvoje 2012/34/ES reikalaujama, kad geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai teiktų nediskriminacinę prieigą prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir tuose įrenginiuose teikiamų paslaugų. Ta direktyva taikoma ir tada, kai įmonės paslaugas teikia pačios sau, ir tada, kai paslaugas teikia geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius. Kai reikia pašalinti rinkos iškraipymą ar išvengti nepageidaujamų rinkos pokyčių, reguliavimo institucija turėtų turėti galimybę reikalauti, kad geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius suteiktų prieigą prie įrenginio įmonėms, kurios paslaugas teikia pačios sau, su sąlyga, kad tai teisiškai ir techniškai įmanoma ir nekelia pavojaus veiklos saugai;

(6)

kai norint pasiekti geležinkelių paslaugų įrenginį reikia pervažiuoti privačia atšakos linija ar privažiuojamuoju keliu, geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius turėtų pateikti informaciją apie privačią atšakos liniją ir privažiuojamąjį kelią. Tokia informacija turėtų užtikrinti galimybę pareiškėjui suprasti, kieno prašyti prieigos prie tos linijos pagal Direktyvos 2012/34/ES 10 straipsnį;

(7)

infrastruktūros valdytojai turėtų sudaryti sąlygas rinkti informaciją apie geležinkelių paslaugų įrenginius, o geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams lengvai prieinamoje vietoje, pvz., savo žiniatinklio portale, pateikti šabloną ir taip mažinti jiems tenkančią administracinę naštą. Šį šabloną turėtų parengti geležinkelių sektoriaus atstovai ir reguliavimo institucijos, konsultuodamiesi su geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriais. Geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai pagal Direktyvos 2012/34/ES 31 straipsnio 10 dalį ir IV priedo 6 punktą įpareigoti infrastruktūros valdytojams suteikti visą svarbią informaciją. Pagrindinis infrastruktūros valdytojas, kuriam geležinkelių paslaugų įrenginio aprašas turi būti pateiktas tuo atveju, kai infrastruktūros, prie kurios yra prijungtas susijęs įrenginys, valdytojas yra atleistas nuo pareigos skelbti tinklo nuostatus, turėtų būti valdytojas, kurį valstybė narė nustatė dalyvavimo Direktyvos 2012/34/ES 7f straipsnyje nurodyto tinklo veikloje tikslais;

(8)

už sprendimą dėl geležinkelių paslaugų įrenginio prieigos sąlygų, pajėgumų paskirstymo geležinkelių paslaugų įrenginyje ir su geležinkeliais susijusių paslaugų teikimo gali būti atsakingi skirtingi subjektai. Tokiais atvejais visi subjektai laikytini geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriais, kaip apibrėžta Direktyvoje 2012/34/ES. Be to, kiekvienas iš jų turėtų užtikrinti atitiktį šio reglamento reikalavimams, taikomiems daliai, už kurią yra atsakingas. Jei įrenginys priklauso keliems subjektams ir keli subjektai jį valdo ir eksploatuoja, geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriais turėtų būti laikomi tik subjektai, kurie faktiškai atsako už informacijos teikimą ir sprendimų dėl prašymų suteikti prieigą prie geležinkelių paslaugų įrenginio ir naudotis su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis priėmimą;

(9)

turima patirtis rodo, kad daugeliu atvejų prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių prašo tokie pareiškėjai, kaip siuntėjai ir ekspeditoriai. Tačiau dažnai pareiškėjo paskirta geležinkelio įmonė nėra sudariusi sutarties su geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriumi. Todėl reikėtų paaiškinti, kad teisę prašyti prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių šiame reglamente nustatytomis sąlygomis turi ne tik geležinkelio įmonės, bet ir kiti pareiškėjai,kai tokia galimybė numatyta nacionalinės teisės aktuose. Tokių geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai turėtų būti saistomi šio reglamento nepaisant to, ar jie yra sudarę sutartį su geležinkelio įmone ar kitu pareiškėju, turinčiu teisę prašyti pajėgumų geležinkelių paslaugų įrenginiuose pagal nacionalinės teisės aktus;

(10)

traukinių linijas ir geležinkelių paslaugų įrenginių pajėgumus dažnai skirsto skirtingi subjektai. Todėl svarbu, kad tie subjektai bendrautų tarpusavyje, siekdami užtikrinti, kad traukinių linijų ir laiko tarpsnių geležinkelių paslaugų įrenginiuose skyrimo tvarkaraštis būtų nuoseklus ir traukiniai galėtų važiuoti sklandžiai ir efektyviai. Tas pats principas turėtų būti taikomas ir tada, kai pareiškėjas prašo su geležinkeliais susijusių paslaugų, kurias paslaugų įrenginyje teikia skirtingi teikėjai. Kai paslauga nėra tiesiogiai susijusi su infrastruktūros pajėgumu, tokio bendradarbiavimo neturėtų būti reikalaujama;

(11)

subjektų, užsakančių transporto paslaugas, geležinkelio įmonių ir terminalų operatorių keitimasis sekimo, maršrutų ir numatomo atvykimo ir išvykimo laiko duomenimis turėtų padėti užtikrinti geresnę paslaugų kokybę ir ekonomiškumą logistikos grandinėje;

(12)

reikalavimas bendrame žiniatinklio portale teikti orientacinę tikralaikę informaciją apie turimą geležinkelių paslaugų įrenginio pajėgumą galėtų būti įvykdomas pateikiant informaciją, kad geležinkelių paslaugų įrenginys naudojamas visu pajėgumu, jame yra ribotas likutinis pajėgumas arba kad yra pakankamas pajėgumas ir galima priimti bet kurios rūšies prašymą. Teikiant tam tikras paslaugas, kaip antai priežiūros, kuomet transporto priemonės eksploatavimas nutraukiamas ilgesniam laikotarpiui, tokios informacijos gali nereikėti. Didžiausias eksploatacinis pajėgumas gali būti mažesnis nei didžiausias teorinis pajėgumas. Taip yra todėl, kad gali reikėti atitinkamai papildomo laiko norint užtikrinti patikimas paslaugas tam tikrose situacijose, pvz., kai traukinys vėluoja atvykti į paslaugų įrenginį arba kai yra veiklos sutrikimų. Nurodant pajėgumą turėtų būti nurodomas turimas eksploatacinis pajėgumas;

(13)

geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai neturėtų įpareigoti pareiškėjų pirkti įrenginyje siūlomų paslaugų, kurių pareiškėjui nereikia. Tačiau šis principas nereiškia, kad pareiškėjas gali priversti įrenginio operatorių leisti teikti paslaugas pačiam sau operatoriaus patalpose, kai operatorius atitinkamą paslaugą siūlo laikydamasis Direktyvos 2012/34/ES ir šio reglamento nuostatų;

(14)

kai geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius gauna su kitu prašymu nesuderinamą prašymą arba kai pajėgumas jau yra paskirtas, jis pirmiausia turėtų patikrinti, ar būtų įmanoma priimti papildomą prašymą siūlant kitą laiko tarpsnį, iš dalies pakeičiant paskirtą laiko tarpsnį, jei pareiškėjas su tuo sutinka, arba imantis priemonių, kurios padėtų padidinti įrenginio pajėgumą. Operatorius neturėtų būti įpareigotas, pvz., keisti darbo valandas ar imtis priemonių, kurias įgyvendinant reikėtų papildomai investuoti, kad būtų galima padidinti įrenginio pajėgumą. Tačiau, kai pareiškėjas garantuoja investicijų išlaidų arba papildomų veiklos išlaidų padengimą, geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius turėtų apsvarstyti šią galimybę;

(15)

kai koordinavimo procedūra neužtikrina galimybės suderinti vienas kitam prieštaraujančių prašymų, geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius, spręsdamas, kurį iš nesuderinamų prašymų tenkinti, gali taikyti pirmumo kriterijus. Šie kriterijai turėtų būti nediskriminaciniai, skaidrūs ir turėtų būti paskelbti geležinkelių paslaugų įrenginio apraše, kurį peržiūri reguliavimo institucija;

(16)

terminas „perspektyvi alternatyva“ apima įvairius elementus, įskaitant visų pirma fizines ir technines savybes, kaip antai įrenginio vietą, galimybę privažiuoti keliu, geležinkeliu, priplaukti vandens keliu ar pasiekti viešuoju transportu, inžinerinių statinių artumo gabaritą, geležinkelio kelio ilgį ir elektrifikavimą; veiklos charakteristikas, kaip antai darbo valandas, įrenginio pajėgumą ir jo aplinkos pajėgumą, traukinių mašinistų mokymo reikalavimus ir siūlomų paslaugų apimtį ir rūšį; transporto paslaugų patrauklumą ir konkurencingumą, kaip antai maršrutų parinkimą, sąsajas su kitų rūšių transportu ir pervežimo laiką; ir ekonominius aspektus, kaip antai poveikį veiklos išlaidoms ir numatomų paslaugų pelningumą;

(17)

geležinkelių paslaugų įrenginio statybai reikia daug investicijų, o tai, kad geležinkeliai sudaro tinklą, reiškia, kad įrenginius galima statyti ne bet kur; todėl daugelio geležinkelių paslaugų įrenginių negalima lengvai dubliuoti. Kai atlikus koordinavimo procedūrą paaiškėja, kad prieigos prie įrenginio prašymų negalima patenkinti ir įrenginys beveik perkrautas, reguliavimo institucijos turėtų galėti reikalauti, kad geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius imtųsi priemonių įrenginio naudojimui optimizuoti. Geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius turėtų nustatyti tinkamas priemones šiam tikslui pasiekti. Jos galėtų apimti, pvz., finansines nuobaudas pareiškėjams, kurie nesinaudoja suteiktomis prieigos teisėmis, arba reikalavimą, kad pareiškėjas atsisakytų geležinkelių paslaugų įrenginio prieigos arba naudojimosi su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis teisių, jei jis ne kartą sąmoningai nepasinaudojo tomis teisėmis arba sutrikdė geležinkelių paslaugų įrenginio veikimą arba kito pareiškėjo veiklą;

(18)

siekiant kuo geriau panaudoti esamus įrenginius, turėtų būti skelbiama galimybė išperkamosios nuomos arba nuomos būdu naudoti įrenginius, kurie nebuvo naudojami bent dvejus metus, jei geležinkelio įmonė, remdamasi įrodytu poreikiu, pareiškia susidomėjimą naudotis tokiu įrenginiu. Bet koks to įrenginio naudojimu suinteresuotas ūkio subjektas turėtų galėti dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose ir pateikti pasiūlymą perimti įrenginio eksploatavimą. Tačiau viešojo pirkimo procedūros pradėti nebūtina, jei jau vyksta oficialus paskirties keitimo atsisakant naudoti jį geležinkelių transporto tikslais procesas ir įrenginys rekonstruojamas naudoti kitais nei geležinkelių paslaugų įrenginys tikslais;

(19)

šiame reglamente nustatomas naujų taisyklių, taikomų geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams, rinkinys. Tiems operatoriams reikia laiko esamoms vidaus procedūroms pritaikyti, kad būtų visapusiškai laikomasi visų šio reglamento reikalavimų. Todėl reglamentas turėtų būti taikomas tik nuo 2019 m. birželio 1 d. Tai reiškia, kad geležinkelių paslaugų įrenginio aprašas, kurio reikalaujama pagal 4 straipsnį, arba saitas į atitinkamą informaciją turės būti parengtas ir į galiojančio tvarkaraščio tinklo nuostatus pirmą kartą įtrauktas tik nuo 2020 m. gruodžio mėn.;

(20)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka bendros Europos geležinkelių erdvės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma išsami prieigos prie paslaugų, kurios bus teikiamos Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2, 3 ir 4 punktuose išvardytuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose, procedūra ir kriterijai, kurių turi būti laikomasi.

Šio reglamento nuostatose nuorodos į pareiškėjus turi būti suprantamos kaip nuorodos į geležinkelio įmones. Kai nacionalinės teisės aktais suteikiama teisė prašyti prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir su geležinkeliais susijusių paslaugų kitiems nei geležinkelio įmonės pareiškėjams, atitinkamos šio reglamento nuostatos pagal nacionalinės teisės aktus taikomos ir tiems pareiškėjams.

2 straipsnis

Atleidimas nuo nuostatų taikymo

1.   2 dalyje nurodytų geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai gali prašyti atleisti juos nuo visų arba tam tikrų šio reglamento nuostatų, išskyrus 4 straipsnio 2 dalies a–d ir m punktus ir 5 straipsnį, taikymo.

Geležinkelių paslaugų įrenginių, kurie egzistuoja vien tam, kad jais galėtų naudotis paveldo geležinkelių veiklos vykdytojai savo tikslams, operatoriai gali prašyti atleisti juos nuo visų šio reglamento nuostatų taikymo.

Tokie prašymai pateikiami reguliavimo institucijai ir turi būti tinkamai pagrįsti.

2.   Reguliavimo institucijos gali nuspręsti nuo nuostatų taikymo atleisti geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius, kurie eksploatuoja šiuos geležinkelių paslaugų įrenginius arba teikia šias paslaugas:

geležinkelių paslaugų įrenginius arba paslaugas, kurie nėra strategiškai svarbūs geležinkelių transporto paslaugų rinkos veikimui, visų pirma kiek tai susiję su įrenginio naudojimo lygiu, eismo, kuriam gali būti daromas poveikis, rūšimi ir apimtimi ir įrenginyje siūlomų paslaugų rūšimi;

geležinkelių paslaugų įrenginius arba paslaugas, kurie eksploatuojami arba kurios teikiamos konkurencingos rinkos aplinkoje, kuomet įvairūs varžovai teikia palyginamas paslaugas;

geležinkelių paslaugų įrenginius arba paslaugas, kuriems taikant šį reglamentą galėtų būti neigiamai paveiktas geležinkelių paslaugų įrenginių rinkos veikimas.

3.   Reguliavimo institucijos bet kokį sprendimą taikyti 2 dalyje nurodytą atleidimą nuo nuostatų taikymo per dvi savaites nuo sprendimo priėmimo paskelbia savo interneto svetainėje.

4.   Kai 2 dalyje nurodyto atleidimo suteikimo kriterijai nebetenkinami, reguliavimo institucija atšaukia atleidimą nuo nuostatų.

5.   Reguliavimo institucijos parengia ir paskelbia bendrus principus, kuriais vadovaujantis priimami sprendimai dėl 2 dalyje nurodytų kriterijų taikymo.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   pagrindinė paslauga– bet kuriame iš Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte išvardytų geležinkelių paslaugų įrenginių teikiama paslauga;

2)   su geležinkeliais susijusi paslauga– Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2, 3 arba 4 punkte nurodyta pagrindinė, papildoma arba pagalbinė paslauga;

3)   geležinkelių paslaugų įrenginio aprašas– dokumentas, kuriame pateikiama išsami informacija, būtina norint gauti prieigą prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir su geležinkeliais susijusių paslaugų;

4)   geležinkelių paslaugų įrenginio pajėgumas– galimybė naudoti geležinkelių paslaugų įrenginį ir teikti paslaugą tam tikrą laiką, atsižvelgiant į tai, kiek užtrunka įvažiuoti į geležinkelių paslaugų įrenginį ir iš jo išvažiuoti;

5)   koordinavimo procedūra– procedūra, pagal kurią geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius ir pareiškėjai bando išspręsti situacijas, kuriose su tuo pačiu geležinkelių paslaugų įrenginio pajėgumu susiję prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginio ar su geležinkeliais susijusių paslaugų poreikiai yra nesuderinami;

6)   susietieji geležinkelių paslaugų įrenginiai– vienas greta kito esantys geležinkelių paslaugų įrenginiai, kai vienas iš jų yra pasiekiamas tik per kitą;

7)   kontroliuojantysis subjektas– įstaiga ar įmonė, turinti tiesioginę arba netiesioginę geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriaus kontrolę ir kartu veikianti ir dominuojanti nacionalinėse geležinkelių transporto paslaugų rinkose, kuriose naudojamas geležinkelių paslaugų įrenginys, arba turinti tiesioginę arba netiesioginę geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriaus ir dominuojančią padėtį turinčios geležinkelio įmonės kontrolę;

8)   paslaugų teikimas sau– padėtis, kai geležinkelio įmonė su geležinkeliais susijusią paslaugą teikia pati sau geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriaus patalpose, su sąlyga, kad prieiga tai geležinkelio įmonei prie įrenginio ir jo naudojimas yra teisiškai ir techniškai įmanomi ir nekelia pavojaus geležinkelių veiklos saugai, o atitinkamo geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius siūlo tokią galimybę;

9)   paskirties keitimas– oficialus geležinkelių paslaugų įrenginio paskirties keitimo į kitokią nei su geležinkeliais susijusių paslaugų teikimas paskirtį procesas;

10)    ad hoc prašymas– prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginio arba su geležinkeliais susijusios paslaugos prašymas, susijęs su Direktyvos 2012/34/ES 48 straipsnio 1 dalyje nurodytu ad hoc prašymu skirti traukinio liniją;

11)   pavėluotas prašymas– prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginio arba su geležinkeliais susijusios paslaugos prašymas, pateiktas to įrenginio operatoriaus nustatytam prašymų teikimo terminui pasibaigus.

4 straipsnis

Geležinkelių paslaugų įrenginio aprašas

1.   Geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai parengia geležinkelių paslaugų įrenginio ir paslaugų, už kuriuos jie atsakingi, aprašą.

2.   Geležinkelių paslaugų įrenginio apraše tiek, kiek reikalaujama šiame reglamente, nurodoma bent ši informacija:

a)

sąrašas visų objektų, kuriuose teikiamos su geležinkeliais susijusios paslaugos, įskaitant informaciją apie jų vietas ir darbo valandas;

b)

pagrindiniai geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriaus kontaktiniai duomenys;

c)

geležinkelių paslaugų įrenginio techninių savybių aprašas, pvz., privažiuojamieji keliai, manevravimo ir rūšiavimo keliai, techninė pakrovimo ir iškrovimo, plovimo ir techninės priežiūros įranga, turimas laikymo pajėgumas; informacija apie privačias atšakas ir privažiuojamuosius kelius, kurie nėra geležinkelių infrastruktūros dalis, bet kurių reikia norint pasiekti geležinkelių paslaugų įrenginius, būtinus geležinkelių transporto paslaugoms teikti;

d)

visų įrenginyje teikiamų su geležinkeliais susijusių paslaugų aprašas, nurodant paslaugos rūšį (pagrindinė, papildoma ar pagalbinė);

e)

galimybė teikti su geležinkeliais susijusias paslaugas sau ir joms taikomos sąlygos;

f)

informacija apie prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginio arba jame teikiamų paslaugų, arba abiejų šių dalykų prašymo procedūras, prašymų pateikimo terminai ir ilgiausi tų prašymų nagrinėjimo terminai;

g)

kai geležinkelių paslaugų įrenginius eksploatuoja ir su geležinkeliais susijusias paslaugas teikia daugiau nei vienas operatorius, nurodoma, ar būtina teikti atskirus prašymus dėl prieigos prie tų įrenginių ir paslaugų;

h)

informacija apie minimalų prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir su geležinkeliais susijusių paslaugų prašymų turinį ir formą arba tokio prašymo šablonas;

i)

bent jau tuo atveju, kai operatoriai geležinkelių paslaugų įrenginius eksploatuoja ir su geležinkeliais susijusias paslaugas teikia tiesiogiai arba netiesiogiai valdomi kontroliuojančiojo subjekto, prieigos sutarties pavyzdys ir bendrosios sutarčių nuostatos ir sąlygos;

j)

kai tinkama, informacija apie naudojimosi operatoriaus IT sistemomis sąlygas, jei reikalaujama, kad pareiškėjai naudotųsi tomis sistemomis, ir neskelbtinų komercinių duomenų apsaugos taisyklės;

k)

koordinavimo procedūros, 10 straipsnyje nurodytų reguliavimo priemonių ir 11 straipsnyje nurodytų pirmumo kriterijų aprašas;

l)

informacija apie geležinkelių paslaugų įrenginio techninių savybių pasikeitimus ir laikinus pajėgumo apribojimus, kurie gali turėti didelį poveikį geležinkelių paslaugų įrenginio veikimui, įskaitant planuojamus darbus;

m)

informacija apie prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių mokesčius ir mokesčius už naudojimąsi juose teikiamomis su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis;

n)

informacija apie pareiškėjams siūlomų nuolaidų schemų principus, pateikiama laikantis komercinio konfidencialumo reikalavimų.

5 straipsnis

Geležinkelių paslaugų įrenginio aprašo skelbimas

1.   Geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai nemokamai paskelbia geležinkelių paslaugų įrenginio aprašą vienu iš šių būdų:

a)

paskelbia savo žiniatinklio portale arba bendrame žiniatinklio portale ir infrastruktūros valdytojams pateikia nuorodą, įtrauktiną į tinklo nuostatus;

b)

pateikia infrastruktūros valdytojams atitinkamą parengtą skelbti į tinklo nuostatus įtrauktiną informaciją.

Jei infrastruktūros, prie kurios prijungtas įrenginys, valdytojas yra atleistas nuo įpareigojimo skelbti tinklo nuostatus pagal Direktyvos 2012/34/ES 2 straipsnio 3 arba 4 dalį, geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius atitinkamą nuorodą arba parengtą skelbti informaciją pateikia pagrindiniam infrastruktūros valdytojui.

2.   Infrastruktūros valdytojai tinklo nuostatuose arba savo žiniatinklio portale nurodo tinklo nuostatuose paskelbtinos informacijos arba nuorodos pateikimo terminą, kad tą informaciją arba nuorodą būtų galima paskelbti iki Direktyvos 2012/34/ES 27 straipsnio 4 dalyje nurodytos datos.

Infrastruktūros valdytojai pateikia bendrą šabloną, kurį iki 2018 m. birželio 30 d. turi parengti geležinkelių sektoriaus atstovai, bendradarbiaudami su reguliavimo institucijomis, kad juo galėtų naudotis geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai informacijai pateikti. Šablonas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas.

3.   Geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai geležinkelių paslaugų įrenginio aprašą prireikus atnaujina. Jie laiku informuoja pareiškėjus, kurie jau yra paprašę prieigos arba užsisakę vieną arba daugiau geležinkelių paslaugų įrenginyje teikiamų paslaugų, apie visus aktualius įrenginio aprašo pakeitimus.

4.   Jei geležinkelių paslaugų įrenginį eksploatuoja daugiau nei vienas operatorius arba paslaugas jame teikia daugiau nei vienas teikėjas, tie operatoriai arba tie teikėjai derina veiksmus tarpusavyje, kad:

a)

savo paslaugų įrenginio aprašus pateiktų vienoje vietoje arba

b)

savo geležinkelių paslaugų įrenginio aprašuose nurodytų visus geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius, atsakingus už sprendimus dėl prieigos prie įrenginio arba tame pačiame geležinkelių paslaugų įrenginyje teikiamų su geležinkeliais susijusių paslaugų.

Jei toks derinimas nepavyksta, reguliavimo institucija gali priimti sprendimą paskirti vieną iš geležinkelių paslaugų įrenginio operatorių laikytis pirmoje pastraipoje nurodyto reikalavimo. Visos atitinkamos išlaidos paskirstomos visiems susijusiems geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriams.

5.   1 dalyje ir 4 straipsnyje nurodytas įpareigojimas įvykdomas proporcingai atitinkamo geležinkelių paslaugų įrenginio dydžiui, techninėms savybėms ir svarbai.

6 straipsnis

Papildoma informacija

1.   Reguliavimo institucija gali pareikalauti, kad paslaugų įrenginių operatoriai pagrįstų, kodėl su geležinkeliais susijusią paslaugą laiko pagrindine, papildoma arba pagalbine.

2.   Jei pareiškėjas paprašo, Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkto a–g papunkčiuose nurodytų geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai pateikia orientacinę informaciją apie turimą geležinkelių paslaugų įrenginio pajėgumą.

3.   Kai ėmusis pagrįstų ekonominių pastangų techniškai įmanoma, geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją ir 4 straipsnio 2 dalies l punkte nurodytą informaciją realiuoju laiku teikia bendrame žiniatinklio portale.

7 straipsnis

Bendradarbiavimas skirstant ir naudojant geležinkelių paslaugų įrenginio pajėgumą

1.   Pareiškėjai prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir su geležinkeliais susijusių paslaugų prašymus pateikia laikydamiesi geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių nustatytų terminų. Kai tinkama, Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte išvardytų geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai, nustatydami tuos terminus, tinkamai atsižvelgia į infrastruktūros valdytojų nustatytus terminus ir pirmumo kriterijus, kad išvengtų nenuoseklumo.

2.   Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte išvardytų geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai ir infrastruktūros valdytojai bendradarbiauja, siekdami užtikrinti, kad infrastruktūros pajėgumai ir geležinkelių paslaugų įrenginių pajėgumai būtų, kai reikia, paskirstomi nuosekliai. Bendradarbiavimo įpareigojimas taikomas ir susietųjų geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams. Jei prašoma, šiame bendradarbiavime gali dalyvauti ir susiję pareiškėjai. Pareiškėjai taip pat gali prašyti, kad bendradarbiavime dalyvautų ir subjektai, atsakingi už privačių atšakos linijų ir privažiuojamųjų kelių prieigos, reikalingos norint patekti į geležinkelių paslaugų įrenginius, būtinus geležinkelių transporto paslaugoms teikti, suteikimą.

Kai pareiškėjas prašo Direktyvos 2012/34/ES II priedo 3 ir 4 punktuose išvardytų papildomų arba pagalbinių paslaugų, kurias įrenginyje siūlo vienas arba daugiau operatorių, kurie nėra atsakingi už prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginio suteikimą, pareiškėjas gali prašyti, kad bendradarbiavime dalyvautų visi šias paslaugas teikiantys geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai.

Kol vyksta infrastruktūros valdytojo atliekamas traukinių tvarkaraščio sudarymo procesas, prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir su geležinkeliais susijusių paslaugų prašymai neatmetami remiantis tuo, kad prašoma traukinio linija dar nepaskirta. Tačiau atitinkami Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte išvardytų geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai ir infrastruktūros valdytojai siekia suderinti atitinkamus savo sprendimus.

3.   Kai tinkama, geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai, infrastruktūros valdytojai ir pareiškėjai bendradarbiauja, siekdami užtikrinti traukinių eismo į geležinkelių paslaugų įrenginius ir iš jų efektyvumą. Kai traukinių eismas yra susijęs su geležinkelio krovinių terminalais, įskaitant jūrų ir vidaus vandenų uostų terminalus, šis bendradarbiavimas apima keitimąsi informacija apie traukinio buvimo vietos nustatymą ir sekimą ir, kai žinoma, apskaičiuotąjį atvykimo ir išvykimo laiką, jei traukinys vėluoja arba yra eismo sutrikimų.

4.   Reguliavimo institucijos prašymu geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai raštu įrodo, kad trejus pastaruosius metus vykdė bendradarbiavimo reikalavimą pagal šį straipsnį.

8 straipsnis

Prašymai dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir naudojimosi su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis

1.   Pareiškėjai gali teikti prašymus dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir naudojimosi su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis.

2.   Pareiškėjai savo prašymuose nurodo susijusį geležinkelių paslaugų įrenginį arba atitinkamas su geležinkeliu susijusias paslaugas arba abu šiuos dalykus. Geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai nekelia sąlygos, kad prieiga prie įrenginio bus suteikiama arba su geležinkeliais susijusi paslauga bus teikiama tik jei pareiškėjas pirks kitas paslaugas, kurios nėra susijusios su prašoma paslauga.

3.   Geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius nedelsdamas patvirtina, kad gavo prašymą. Jei prašyme nepateikta visa pagal geležinkelių paslaugų įrenginio aprašą reikalaujama informacija, būtina sprendimui priimti, atitinkamo geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius apie tai informuoja pareiškėją ir nustato pagrįstą trūkstamos informacijos pateikimo terminą. Jei tam terminui suėjus tokia informacija nepateikiama, prašymas gali būti atmestas.

9 straipsnis

Atsakymas į prašymus

1.   Gavęs visą būtiną informaciją, geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius per pagrįstą laikotarpį, kurį pagal Direktyvos 2012/34/ES 13 straipsnio 4 dalį nustatė reguliavimo institucija, atsako į prieigos prie Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte išvardytų geležinkelių paslaugų įrenginių ir paslaugų juose teikimo prašymus. Terminai įvairių rūšių geležinkelių paslaugų įrenginiams ir (arba) paslaugoms gali skirtis.

2.   Jei geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius, atsakydamas į prašymą pateikė prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginio pasiūlymą, tas pasiūlymas galioja pagrįstą laikotarpį, kurį operatorius nurodo ir kurį nustatant atsižvelgiama į pareiškėjo verslo poreikius.

3.   Prieš pirmą kartą paskelbiant tinklo nuostatus pagal šiame įgyvendinimo reglamente nustatytas taisykles, kad būtų užtikrinta atitiktis Direktyvos 2012/34/ES 27 straipsnio 4 daliai, reguliavimo institucijos nustato atsakymo į pareiškėjų prašymus terminą, kaip numatyta Direktyvos 2012/34/ES 13 straipsnio 4 dalyje.

4.   Kai atsakoma į ad hoc prašymus dėl prieigos prie II priedo 2 punkto a–d ir f–i papunkčiuose išvardytų paslaugų įrenginių ir juose teikiamų paslaugų, nustatydamos atsakymo terminą pagal Direktyvos 2012/34/ES 13 straipsnio 4 dalį, reguliavimo institucijos atsižvelgia į Direktyvos 2012/34/ES 48 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Jei reguliavimo institucijos nenustatė atsakymo į tokius ad hoc prašymus termino, geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius į prašymą atsako per direktyvos 48 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

Jei geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius nustatė metinį prašymų dėl prieigos prie II priedo 2 punkto a–d ir f–i papunkčiuose išvardytų geležinkelių paslaugų įrenginių ir su geležinkeliais susijusių paslaugų pateikimo terminą, reguliavimo institucija, nustatydama atsakymo į pavėluotus prašymus terminą, atsižvelgia į infrastruktūros valdytojų taikomus tokių prašymų tvarkymo terminus.

Kai prašoma prieigos prie II priedo 2 punkto e papunktyje nurodytų geležinkelių paslaugų įrenginių ir su geležinkeliais susijusių paslaugų, terminas pradedamas skaičiuoti tada, kai įvertinamas riedmenų, tų įrenginių ir įrangos techninis suderinamumas ir apie tai informuojamas pareiškėjas.

5.   Geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai, teikiantys Direktyvos 2012/34/ES II priedo 3 ir 4 punktuose išvardytas papildomas ir pagalbines paslaugas, į prašymus dėl tokių paslaugų atsako per reguliavimo institucijos nustatytą terminą, o jei toks terminas nenustatytas, – per pagrįstą laikotarpį. Jei pareiškėjas pateikia ad hoc prašymus dėl kelių viename geležinkelių paslaugų įrenginyje teikiamų su geležinkeliais susijusių paslaugų ir nurodo, kad jam naudingos tik visos paslaugos kartu, visi susiję geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriai, įskaitant II priedo 3 ir 4 punktuose išvardytų papildomų ir pagalbinių paslaugų teikėjus, į tuos prašymus atsako per 4 dalyje nurodytą pagrįstą laikotarpį.

Kai prašoma II priedo 4 punkto e papunktyje nurodytų su geležinkeliais susijusių paslaugų, terminas pradedamas skaičiuoti tada, kai įvertinamas riedmenų, įrenginių ir įrangos techninis suderinamumas ir apie tai informuojamas pareiškėjas.

6.   Jei atitinkamas pareiškėjas sutinka, 3, 4 ir 5 dalyse nurodytus terminus galima pratęsti.

7.   Prieigos prie geležinkelių infrastruktūros ir su geležinkeliais susijusių paslaugų teisės kitiems pareiškėjams neperleidžiamos.

8.   Jei pareiškėjas ketina nepasinaudoti geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriaus suteikta prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginio ar su geležinkeliais susijusios paslaugos teise, jis nedelsdamas apie tai informuoja susijusį operatorių.

10 straipsnis

Koordinavimo procedūra

1.   Jei Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte nurodyto geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius gauna prašymą dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginio ar paslaugos teikimo, kuris yra nesuderinamas su kitu prašymu arba yra susijęs su jau paskirtu geležinkelių paslaugų įrenginio pajėgumu, jis stengiasi, aptardamas klausimą ir koordinuodamas veiksmus su susijusiais pareiškėjais, užtikrinti kuo geresnį visų prašymų suderinimą. Šiame koordinavime dalyvauja ir Direktyvos 2012/34/ES II priedo 3 ir 4 punktuose išvardytų papildomų ir pagalbinių paslaugų teikėjai, jei tokios paslaugos įrenginyje siūlomos ir pareiškėjas jų prašo. Bet koks jau suteiktų prieigos teisių pakeitimas daromas tik jei sutinka atitinkamas pareiškėjas.

2.   Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte išvardytų geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai neatmeta prieigos prie savo geležinkelių paslaugų įrenginio arba paslaugos teikimo prašymų ir nesiūlo pareiškėjui perspektyvių alternatyvų, jei pareiškėjo poreikius atitinkančiu pajėgumu galima naudotis jo geležinkelių paslaugų įrenginyje (arba numatoma, kad juo taps galima naudotis vykdant koordinavimo procedūrą ar ją užbaigus).

3.   Geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai svarsto įvairias galimybes patenkinti nesuderinamus prašymus dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginio ar paslaugos teikimo geležinkelių paslaugų įrenginyje. Tokios galimybės prireikus apima kuo didesnio pajėgumo įrenginyje užtikrinimo priemones, nesusijusias su papildomomis investicijomis į išteklius ar įrenginius. Tokios priemonės gali būti:

alternatyvaus laiko tarpsnio siūlymas;

kai įmanoma, darbo valandų arba pamainų grafiko pakeitimas;

prieigos prie įrenginio suteikimas, kad pareiškėjas galėtų teikti paslaugas sau.

4.   Pareiškėjai ir geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai gali kartu prašyti, kad koordinavimo procedūroje kaip stebėtoja dalyvautų reguliavimo institucija.

5.   Jei atlikus koordinavimo procedūrą prašymo dėl prieigos prie Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte nurodyto geležinkelių paslaugų įrenginio patenkinti negalima ir geležinkelių paslaugų įrenginys yra beveik perkrautas, reguliavimo institucija gali reikalauti, kad geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius imtųsi priemonių, siekdamas užtikrinti galimybę patenkinti papildomus prašymus suteikti prieigą prie savo geležinkelių paslaugų įrenginio. Tokios priemonės turi būti skaidrios ir nediskriminacinės.

11 straipsnis

Pirmumo kriterijai

Kai nesuderinamų prašymų dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginio arba su geležinkeliais susijusių paslaugų negalima patenkinti atlikus koordinavimo procedūrą, geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriai gali nustatyti pajėgumo skyrimo pirmumo kriterijus.

Tokie pirmumo kriterijai turi būti nediskriminaciniai ir objektyvūs ir skelbiami geležinkelių paslaugų įrenginio apraše pagal 4 straipsnio 2 dalies k punktą. Juos nustatant atsižvelgiama į įrenginio paskirtį, susijusių geležinkelių transporto paslaugų paskirtį ir pobūdį ir tikslą užtikrinti efektyvų turimo pajėgumo naudojimą.

Nustatant pirmumo kriterijus gali būti atsižvelgiama ir į šiuos aspektus:

galiojančias sutartis;

ketinimą ir gebėjimą naudotis prašomu pajėgumu, įskaitant, kai tinkama, tai, kad anksčiau buvo visiškai arba iš dalies nepasinaudota skirtu pajėgumu ir to nepasinaudojimo priežastis;

jau paskirtas traukinių linijas, susijusias su prašomomis paslaugomis;

traukinių linijų skyrimo pirmumo kriterijus;

prašymų pateikimą laiku.

12 straipsnis

Perspektyvios alternatyvos

1.   Jei atlikus koordinavimo procedūrą prašymo dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir su geležinkeliais susijusių paslaugų patenkinti negalima, Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte nurodyto geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius nedelsdamas informuoja atitinkamą pareiškėją ir reguliavimo instituciją, jei ji paprašo. Valstybės narės gali reikalauti, kad reguliavimo institucija būtų informuojama net jei ji neprašo.

2.   Jei prašymo patenkinti negalima, Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte nurodyto geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius ir pareiškėjas kartu įvertina, ar yra perspektyvių alternatyvų ekonomiškai priimtinomis sąlygomis teikti atitinkamą krovinių arba keleivių vežimo tuo pačiu maršrutu arba alternatyviais maršrutais paslaugą. Neturėtų būti reikalaujama, kad pareiškėjas atskleistų savo verslo strategiją.

3.   Taikant 2 dalį geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius nurodo galimas alternatyvas, įskaitant, kai tinkama, kitose valstybėse narėse, remdamasis kitų geležinkelių paslaugų įrenginių aprašymais, bendrame žiniatinklio portale pagal 5 straipsnį paskelbta informacija ir visa pareiškėjo suteikta informacija. Siūlydamas galimas alternatyvas geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius tiek, kiek gali pats įvertinti, atsižvelgia bent į šiuos kriterijus:

alternatyvaus geležinkelių paslaugų įrenginio eksploatacinių savybių atitikimą;

alternatyvaus geležinkelių paslaugų įrenginio fizinių ir techninių savybių atitikimą;

aiškų poveikį pareiškėjo numatytos teikti geležinkelių transporto paslaugos patrauklumui ir konkurencingumui;

skaičiuotines papildomas išlaidas pareiškėjui.

Geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius užtikrina pareiškėjo suteiktos informacijos komercinį konfidencialumą.

4.   Jei informacija apie siūlomos alternatyvos pajėgumą nėra viešai prieinama, pareiškėjas ją patikrina.

Pareiškėjas įvertina, ar pasinaudodamas siūloma alternatyva galėtų teikti numatytą transporto paslaugą ekonomiškai priimtinomis sąlygomis. Apie savo vertinimo rezultatą jis per bendrai sutartą terminą informuoja geležinkelių paslaugų įrenginio operatorių.

5.   Pareiškėjas gali prašyti geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriaus nenurodyti perspektyvių alternatyvų ir neatlikti bendro vertinimo.

13 straipsnis

Atsisakymas suteikti prieigą

1.   Jei Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte nurodyto geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius ir pareiškėjas padaro išvadą, kad perspektyvių alternatyvų nėra, ir atlikus koordinavimo procedūrą prašymo dėl prieigos prie įrenginio arba paslaugos jame teikimo patenkinti negalima, geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius gali atsisakyti patenkinti prašymą.

Jei geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius ir pareiškėjas negali sutarti dėl perspektyvios alternatyvos, geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius gali atsisakyti patenkinti prašymą, nurodydamas alternatyvas, kurios, jo manymu, yra perspektyvios.

Pareiškėjas pagal Direktyvos 2012/34/ES 13 straipsnio 5 dalį gali pateikti skundą reguliavimo institucijai.

2.   Jei geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius ir pareiškėjas bendrai nustatė perspektyvių alternatyvų, geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius gali atsisakyti patenkinti prašymą.

3.   Direktyvos 2012/34/ES 13 straipsnio 3 dalyje nurodyto geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius pareiškėjui raštu pagrindžia, kodėl, atlikus koordinavimo procedūrą, negalima patenkinti prašymo ir kodėl, remdamasis turima informacija, jis mano, kad siūlomos alternatyvos atitinka pareiškėjo reikalavimus ir yra perspektyvios.

4.   Jei geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius atsisako patenkinti prašymą, jis reguliavimo institucijai ir pareiškėjui, jei jie prašo, nurodo atsisakymo priežastis, įskaitant išnagrinėtas alternatyvas ir koordinavimo procedūros rezultatus.

5.   12 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius gali atsisakyti patenkinti prašymą nesilaikydamas šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytų reikalavimų.

6.   Jei pareiškėjas ne kartą yra nesumokėjęs už jau suteiktas ir panaudotas prieigos teises, geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius gali reikalauti finansinių garantijų, kad užtikrintų savo teisėtus su būsimomis pajamomis ir įrenginio naudojimu susijusius lūkesčius. Informacija apie tokias garantijas skelbiama geležinkelių paslaugų įrenginio apraše.

14 straipsnis

Skundai

Jei pareiškėjas pateikia skundą reguliavimo institucijai pagal Direktyvos 2012/34/ES 13 straipsnio 5 dalį, reguliavimo institucija, vertindama, koks bus galimo sprendimo skirti pareiškėjui atitinkamą pajėgumo dalį poveikis, atsižvelgia bent į šiuos dalykus, jei jie aktualūs:

kitų to geležinkelių paslaugų įrenginio naudotojų sutartinius įsipareigojimus ir verslo modelių perspektyvumą;

bendrą geležinkelių paslaugų įrenginio pajėgumą, jau paskirtą kitiems paveiktiems naudotojams;

kitų paveiktų naudotojų padarytas investicijas į įrenginį;

perspektyvių alternatyvų kitų paveiktų naudotojų poreikiams patenkinti buvimą, įskaitant alternatyvas kitose valstybėse narėse, kai teikiamos tarptautinio geležinkelių transporto paslaugos;

geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriaus verslo modelio perspektyvumą;

jungiamosios infrastruktūros prieigos teises.

15 straipsnis

Nenaudojami įrenginiai

1.   Jei Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte nurodyti geležinkelių paslaugų įrenginiai nebuvo naudojami bent dvejus metus iš eilės, skelbiamas kvietimas pareikšti susidomėjimą jais ir jie parduodami išperkamosios nuomos sąlygomis arba išnuomojami. Informacija apie nenaudojamus įrenginius skelbiama pagal 5 straipsnį.

2.   1 dalyje nurodytas dvejų metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti kitą dieną po to, kai atitinkamame geležinkelių paslaugų įrenginyje paskutinį kartą buvo suteikta su geležinkeliais susijusi paslauga.

3.   Pareiškėjas, suinteresuotas naudotis Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte nurodytu geležinkelių paslaugų įrenginiu, kuris nebuvo naudojamas bent dvejus metus iš eilės, raštu pareiškia atitinkamo įrenginio operatoriui savo susidomėjimą ir informuoja apie tai reguliavimo instituciją. Tokiame susidomėjimo pareiškime įrodomi atitinkamos geležinkelio įmonės poreikiai. Geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius gali nuspręsti atnaujinti veiklą taip, kad patenkintų įrodytus geležinkelio įmonės poreikius.

4.   Jei geležinkelių paslaugų įrenginio savininkas nėra jo operatorius, to įrenginio operatorius apie pareikštą susidomėjimą per 10 dienų nuo pareiškimo gavimo informuoja savininką. Įrenginio savininkas paskelbia, kad įrenginį arba jo dalį galima įsigyti išperkamosios nuomos būdu arba išsinuomoti, nebent geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius dėl pareikšto susidomėjimo nuspręstų atnaujinti veiklą.

5.   Prieš tokį paskelbimą geležinkelių paslaugų įrenginio savininkas gali geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriui leisti per keturias savaites pateikti savo pastabas dėl šio paskelbimo. Operatorius gali prieštarauti tam paskelbimui, pateikdamas dokumentus, kuriais patvirtinama, kad vykdomas įrenginio paskirties keitimas, pradėtas anksčiau nei buvo pareikštas susidomėjimas.

6.   Savininkas apie paskirties keitimo procesą informuoja reguliavimo instituciją, o ši gali paprašyti operatoriaus pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kad įvertintų informacijos tikrumą.

Jei vertinimo rezultatas nepatenkinamas, reguliavimo institucija pareikalauja paskelbti, kad įrenginys arba jo dalis parduodamas (-a) išperkamosios nuomos sąlygomis arba išnuomojamas (-a).

7.   Nedarant poveikio viešojo pirkimo taisyklių taikymui, Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte nurodyto geležinkelių paslaugų įrenginio savininkas paskelbia savo žiniatinklio portale pranešimą apie to įrenginio pardavimą išperkamosios nuomos sąlygomis arba išnuomavimą ir informuoja apie tai reguliavimo instituciją ir infrastruktūros valdytoją, prie kurio tinklo prijungtas tas įrenginys. Pranešime pateikiama visa reikalinga informacija, kad suinteresuotos įmonės galėtų pateikti pasiūlymą perimti įrenginio ar jo dalies eksploatavimą. Pateikiant šią informaciją visų pirma nurodoma:

a)

išsami informacija apie atrankos procedūrą, kuri turi būti skaidri ir nediskriminacinė ir kurioje atsižvelgiama į tikslą užtikrinti optimalų ir efektyvų įrenginio pajėgumo panaudojimą;

b)

atrankos kriterijai;

c)

pagrindinės geležinkelių paslaugų įrenginio techninės įrangos savybės;

d)

konkurso pasiūlymų pateikimo adresas ir terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo pranešimo paskelbimo.

8.   Atitinkamas infrastruktūros valdytojas taip pat paskelbia 7 dalyje nurodytą informaciją savo žiniatinklio portale.

9.   Nedarant poveikio viešojo pirkimo taisyklių taikymui, Direktyvos 2012/34/ES II priedo 2 punkte nurodyto geležinkelių paslaugų įrenginio savininkas nedelsdamas išrenka konkurso laimėtoją ir pateikia pagrįstą pasiūlymą.

10.   Valstybės narės gali taikyti esamą geležinkelių paslaugų įrenginių eksploatacijos nutraukimo reguliuojamosios kontrolės tvarką. Tokiu atveju reguliavimo institucija gali padaryti šio straipsnio nuostatų taikymo išimtį.

16 straipsnis

Peržiūra

Iki 2024 m. birželio 1 d. Komisija įvertina šio reglamento taikymą ir, remdamasi to vertinimo rezultatais, prireikus jį peržiūri.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. birželio 1 d.

Tačiau jo 2 straipsnis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 32.

(2)  2017 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/352, kuriuo nustatoma uosto paslaugų teikimo sistema ir bendros finansinio uostų skaidrumo taisyklės (OL L 57, 2017 3 3, p. 1).

(3)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos (OL L 138, 2016 5 26, p. 102).


Top