EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1183

2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1183 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 papildymo, susijusio su informacijos ir dokumentų teikimu Komisijai (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/2417

OL L 171, 2017 7 4, p. 100–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj

4.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/100


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/1183

2017 m. balandžio 20 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 papildymo, susijusio su informacijos ir dokumentų teikimu Komisijai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (1), ypač į jo 67 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (2), ypač į jo 223 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

reglamentais (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 atitinkamai panaikinti ir pakeisti Tarybos reglamentai (EB) Nr. 73/2009 (3) ir (EB) Nr. 1234/2007 (4). Reglamentais (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 ir tų reglamentų pagrindu priimtais aktais nustatyti įvairūs valstybių narių įpareigojimai teikti Komisijai informaciją ir dokumentus. Tais reglamentais taip pat suteikiami įgaliojimai Komisijai priimti su tuo susijusius deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti, kad informacija ir dokumentai būtų teikiami Komisijai sklandžiai, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės. Tos taisyklės turėtų pakeisti Komisijos reglamente (EB) Nr. 792/2009 (5) nustatytas taisykles, o šis reglamentas turėtų būti atitinkamai panaikintas;

(2)

Komisija deda didesnes pastangas tam, kad sukurtų kompiuterines sistemas, leidžiančias elektroniniu būdu valdyti dokumentus ir procedūras tiek jai atliekant vidaus darbo procedūras, tiek palaikant santykius su valstybių narių valdžios institucijomis, atsakingomis už bendros žemės ūkio politikos įgyvendinimą. Valstybės narės taip pat sukūrė nacionaliniu lygmeniu veikiančias kompiuterines sistemas, kuriomis siekiama užtikrinti bendrą žemės ūkio politikos valdymą;

(3)

šiomis aplinkybėmis teisinėje sistemoje turėtų būti nustatytos bendros taisyklės, kurios būtų taikomos informacinėms sistemoms, sukurtoms tam, kad valstybės narės galėtų teikti informaciją ir dokumentus Komisijai;

(4)

reikėtų taip pat nustatyti, kokio pobūdžio ir rūšies informacija turėtų būti teikiama pagal reglamentus (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013;

(5)

tais atvejais, kai dėl rinkos pokyčių yra būtina gauti išsamesnės informacijos, nei numatyta šiame reglamente ir pridedamame įgyvendinimo reglamente, Komisijai turėtų būti leista prašyti tokios informacijos ribotą laikotarpį;

(6)

siekiant užtikrinti tinkamą informacijos teikimo sistemos veikimą, informacinės sistemos sąrangoje turėtų būti visada nurodyti subjektai, turintys teisę teikti informaciją. Kiekvienoje valstybėje narėje už identifikavimo procesą turėtų būti atsakinga tos valstybės narės paskirta viena ryšių palaikymo įstaiga. Be to, turėtų būti nustatytos prieigos prie Komisijos įdiegtų informacinių sistemų suteikimo teisės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomos taisyklės, kuriomis papildomi reglamentai (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013, dėl informacijos, kuri turi būti teikiama, pobūdžio bei tipo ir prieigos prie informacijos arba informacinių sistemų, kuriomis leidžiama naudotis siekiant vykdyti tuose reglamentuose ir remiantis tais reglamentais priimtuose teisės aktuose nustatytus informacijos teikimo įpareigojimus, teisių.

2.   Šiame reglamente nustatyti įpareigojimai teikti informaciją apima Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus sektorius.

2 straipsnis

Informacijos, kuri turi būti teikiama, pobūdis ir tipas

1.   Įpareigojimas teikti informaciją apima visą informaciją, kurios reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 67 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 223 straipsnyje nurodytais tikslais, arba siekiant taikyti teisės aktus, priimtus remiantis tais reglamentais, arba siekiant laikytis pagal SESV sudarytų tarptautinių susitarimų.

2.   Įpareigojimas teikti informaciją apima kiekybinius duomenis, kuriuos sudaro daugiausia skaičiai, ir kokybinius duomenis, kuriuos sudaro daugiausia tekstų ir ataskaitų forma pateikti duomenys.

3 straipsnis

Papildoma informacija dėl žemės ūkio rinkų valdymo

1.   Kai dėl rinkos pokyčių skubiai reikalinga papildoma informacija pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1185 (6) II skyrių, Komisija gali prašyti valstybių narių pateikti tokią papildomą informaciją ir jas aprūpinti tokiai informacijai teikti reikalingomis formomis.

2.   Pagal 1 dalį pateiktas prašymas galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jo pateikimo dienos.

4 straipsnis

Viena ryšių palaikymo įstaiga ir jos atsakomybė

1.   Valstybė narė skiria vieną ryšių palaikymo įstaigą ir pateikia Komisijai visus atitinkamus jos kontaktinius duomenis.

2.   Viena ryšių palaikymo įstaiga yra atsakinga už šias su informacine sistema susijusias užduotis:

a)

prieigos teisių vartotojams suteikimą;

b)

vartotojų, kuriems suteiktos prieigos teisės, tapatybės patvirtinimą;

c)

informacijos apie vartotojus, kuriems suteiktos prieigos prie informacinės sistemos teisės, suteikimą Komisijai.

3.   Komisija aktyvuoja vartotojų prieigos teises remdamasi informacija, kurią ji gauna iš vienos ryšių palaikymo įstaigos pagal 2 dalies c punktą.

5 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 792/2009 yra panaikinamas.

Nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 792/2009 laikomos nuorodomis į šį deleguotąjį reglamentą ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1185.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. balandžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 608.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(3)  2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 30, 2009 1 31, p. 16).

(4)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(5)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).

(6)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 113).


Top