EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1129

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 2017 m. birželio 14 d. dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EBTekstas svarbus EEE.

OJ L 168, 30.6.2017, p. 12–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj

30.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/12


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1129

2017 m. birželio 14 d.

dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

šis reglamentas yra esminis žingsnis užbaigiant kurti kapitalo rinkų sąjungą, aprašytą 2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos komunikate „Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo veiksmų planas“. Kapitalo rinkų sąjungos tikslas – padėti įmonėms pasinaudoti įvairesniais kapitalo šaltiniais Europos Sąjungoje (toliau – Sąjunga), užtikrinti, kad rinkos veiktų efektyviau, o investuotojams ir santaupų turintiems asmenims pasiūlyti papildomų galimybių investuoti savo lėšas, kad būtų skatinamas ekonomikos augimas ir kuriamos darbo vietos;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/71/EB (4) nustatyti suderinti principai ir taisyklės dėl prospekto, kurį reikia parengti, patvirtinti ir paskelbti, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą. Atsižvelgiant į teisėkūros ir rinkos pokyčius, įvykusius po šios direktyvos įsigaliojimo, tą direktyvą reikėtų panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu;

(3)

atskleisti informaciją, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, yra itin svarbu tam, kad būtų apsaugomi investuotojai – būtų panaikinta investuotojų ir emitentų turimos informacijos asimetrija. Suderinus tokią atskleidžiamą informaciją, būtų galima sukurti tarpvalstybinio paso mechanizmą, kuriuo būtų palengvintas efektyvus daugelio įvairių vertybinių popierių vidaus rinkos veikimas;

(4)

jei būtų taikoma įvairi metodika, vidaus rinka būtų suskaidyta, nes emitentai, siūlytojai ir asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skirtingose valstybėse narėse turėtų laikytis skirtingų taisyklių, o vienoje valstybėje narėje patvirtintų prospektų nebūtų galima naudoti kitose valstybėse narėse. Taigi, jeigu nebūtų suderintos sistemos, kuria būtų užtikrinamas atskleidžiamos informacijos vienodumas ir paso mechanizmo veikimas Sąjungoje, tikėtina, kad valstybių narių teisės skirtumai trukdytų vertybinių popierių vidaus rinkai sklandžiai veikti. Todėl, norint užtikrinti, kad vidaus rinka tinkamai veiktų, ir pagerinti jos veikimo sąlygas, ypač kapitalo rinkų srityje, taip pat garantuoti aukšto lygio vartotojų ir investuotojų apsaugą, tikslinga sukurti prospektų reglamentavimo Sąjungos lygmeniu sistemą;

(5)

teisėkūros atžvilgiu taisykles dėl informacijos atskleidimo, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, tikslinga ir būtina išdėstyti reglamento forma ir taip užtikrinti, kad nuostatos, kuriomis tiesiogiai nustatomos prievolės asmenims, dalyvaujantiems vertybinius popierius siūlant viešai ir leidžiant jais prekiauti reguliuojamoje rinkoje, būtų vienodai taikomos visoje Sąjungoje. Kadangi nuostatų dėl prospektų teisinėje sistemoje būtinai turi būti priemonės, kuriomis nustatomi tikslūs visų įvairių prospektams būdingų aspektų reikalavimai, net ir nedideli kuriam nors iš tų aspektų taikomos metodikos skirtumai galėtų tapti didelėmis vertybinių popierių tarpvalstybinio platinimo, įtraukimo į keletą prekybos reguliuojamose rinkose sąrašų ir Sąjungos vartotojų apsaugos taisyklių taikymo kliūtimis. Todėl, pasirinkus reglamentą, kuris yra taikomas tiesiogiai ir kurio nereikia perkelti į nacionalinę teisę, turėtų sumažėti tikimybė, kad nacionaliniu lygmeniu bus imtasi skirtingų priemonių, ir turėtų būti užtikrintas metodikos nuoseklumas, didesnis teisinis tikrumas ir turėtų būti užkertamas kelias tokioms didelėms kliūtims. Pasirinkus reglamentą, visoje Sąjungoje taip pat padidės pasitikėjimas rinkų skaidrumu, reglamentavimas taps paprastesnis, o bendrovės patirs mažiau paieškos ir reikalavimų laikymosi išlaidų;

(6)

įvertinus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/73/ES (5), paaiškėjo, kad kai kuriais ta direktyva padarytais pakeitimais numatytų pradinių tikslų pasiekti nepavyko ir kad Sąjungos prospektų tvarką reikia toliau keisti, kad ši tvarka būtų paprastesnė, geriau taikoma, efektyvesnė ir kad padidėtų Sąjungos tarptautinis konkurencingumas ir taip būtų padedama mažinti administracinę naštą;

(7)

šio reglamento tikslas – užtikrinti investuotojų apsaugą ir rinkos efektyvumą, kartu stiprinant vidaus kapitalo rinką. Teikiant informaciją, kuri, atsižvelgiant į emitento ir vertybinių popierių pobūdį, yra būtina investuotojams, kad šie galėtų priimti pagrįstus investavimo sprendimus, ir kartu taikant veiklos vykdymo taisykles užtikrinama investuotojų apsauga. Be to, toks informavimas yra efektyvi priemonė, kuria didinamas pasitikėjimas vertybiniais popieriais, taigi – prisidedama prie tinkamo vertybinių popierių rinkų veikimo ir plėtojimo. Tinkamas tos informacijos suteikimo būdas – skelbti prospektą;

(8)

šiame reglamente išdėstytais informacijos atskleidimo reikalavimais valstybei narei ar kompetentingai institucijai arba biržai pagal savo taisyklių sąvadą nekliudoma nustatyti kitų specialių vertybinių popierių įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą reikalavimų, ypač dėl įmonių valdymo. Tokiais reikalavimais neturėtų būti nei tiesiogiai, nei netiesiogiai ribojamas kompetentingos institucijos tvirtinamo prospekto rengimas, turinys ir platinimas;

(9)

valstybės narės arba vienos iš valstybės narės regioninės ar vietos valdžios institucijų, viešųjų tarptautinių organizacijų, kurių narės yra viena ar daugiau valstybių narių, Europos Centrinio Banko arba valstybių narių centrinių bankų išleistiems ne nuosavybės vertybiniams popieriams šis reglamentas neturėtų būti taikomas, taigi jiems jis neturėtų daryti poveikio;

(10)

siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, prievolė skelbti prospektą turėtų būti taikoma ir nuosavybės, ir ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kurie yra siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamose rinkose sąrašą. Kai kuriais iš vertybinių popierių, kuriems taikomas šis reglamentas, jų turėtojams suteikiama teisė įsigyti perleidžiamuosius vertybinius popierius arba, kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais remiantis kitomis priemonėmis, visų pirma perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, valiuta, palūkanų normomis arba pelningumu, prekėmis arba kitais rodikliais ar priemonėmis, gauti tam tikrą sumą grynaisiais pinigais. Šis reglamentas taikomas visų pirma varantams, padengtiems varantams, sertifikatams, depozitoriumo pakvitavimams ir konvertuojamosioms obligacijoms, pavyzdžiui, investuotojo pasirinkimu konvertuojamiems vertybiniams popieriams;

(11)

siekiant užtikrinti, kad prospektas būtų patvirtintas ir jam būtų suteiktas pasas, taip pat siekiant užtikrinti šio reglamento laikymosi priežiūrą, kiekvieno prospekto atveju reikia nurodyti kompetentingą instituciją. Taigi, šiame reglamente reikėtų aiškiai nurodyti, kuriai buveinės valstybės narei yra geriausia tvirtinti prospektą;

(12)

kai viešo vertybinių popierių siūlymo bendra pardavimo Sąjungoje vertė yra mažesnė negu 1 000 000 EUR, prospekto rengimo pagal šį reglamentą sąnaudos gali būti neproporcingos pajamoms, kurias numatoma gauti iš siūlymo. Todėl tikslinga nustatyti, kad prievolė rengti prospektą pagal šį reglamentą turėtų būti netaikoma tokio nedidelio masto siūlymams. Valstybės narės neturėtų taikyti prievolės parengti prospektą pagal šį reglamentą, kai vertybinių popierių viešų siūlymų bendra pardavimo vertė neviršija tos ribos. Tačiau valstybės narės turėtų turėti teisę reikalauti, kad nacionaliniu lygmeniu būtų taikomi kiti informacijos atskleidimo reikalavimai, jeigu tokiais reikalavimais tokiems vertybinių popierių siūlymams nebūtų užkrauta neproporcinga arba bereikalinga našta;

(13)

be to, atsižvelgiant į skirtingą visos Sąjungos finansų rinkų dydį, tikslinga suteikti valstybėms narėms galimybę vertybinių popierių viešų siūlymų, kurių pardavimo vertė neviršija 8 000 000 EUR, atveju taikyti šiame reglamente nustatytos prievolės skelbti prospektą išimtį. Visų pirma reikėtų, kad valstybės narės nacionalinėje teisėje galėtų laisvai 1 000 000–8 000 000 EUR intervale nustatyti vertybinių popierių siūlymo bendra pardavimo Sąjungoje per 12 mėnesių verte išreikštą ribą, iki kurios reikėtų taikyti šią išimtį, atsižvelgdamos į, jų nuomone, reikalingą investuotojų vidaus apsaugos lygį. Tačiau tokių vertybinių popierių viešų siūlymų atveju neturėtų būti galimybės pasinaudoti paso suteikimo mechanizmu pagal šį reglamentą. Iki tos ribos valstybės narės turėtų galėti reikalauti, kad nacionaliniu lygmeniu būtų taikomi kiti informacijos atskleidimo reikalavimai, jeigu tokiais reikalavimais tokiems vertybinių popierių siūlymams, kuriems taikoma išimtis, nebūtų užkrauta neproporcinga arba bereikalinga našta. Jokia šio reglamento nuostata neturėtų kliudyti toms valstybėms narėms nacionaliniu lygmeniu nustatyti taisykles, kuriomis daugiašalių prekybos sistemų (DPS) operatoriams leidžiama nustatyti įtraukimo į prekybos sąrašą dokumento, kurį iš emitento reikalaujama pateikti pirmą kartą įtraukiant jo vertybinius popierius į prekybos sąrašą, turinį arba jo peržiūros tvarką;

(14)

vien vertybinių popierių įtraukimas į prekybos DPS sąrašą arba prikimo ir pardavimo kainų skelbimas neturėtų savaime būti laikomas viešu vertybinių popierių siūlymu, todėl jo atžvilgiu netaikoma prievolė parengti prospektą pagal šį reglamentą. Prospektas turėtų būti reikalaujamas tik tais atvejais, kai kartu pateikiamas pranešimas, atitinkantis „viešo vertybinių popierių siūlymo“ apibrėžtį, nustatytą šiame reglamente;

(15)

jeigu vertybinių popierių siūlymas yra skirtas tik ribotam investuotojų ratui, o šie investuotojai nėra profesionalieji investuotojai, atsižvelgiant į tai, kad siūlymas skiriamas nedideliam asmenų skaičiui, prospekto rengimo sąnaudos būtų neproporcinga našta, todėl prospektą rengti neturėtų būti reikalaujama. Tai būtų taikoma, pavyzdžiui, siūlymui, kuris teikiamas ribotam skaičiui bendrovės vadovybės giminaičių arba asmeninių pažįstamų;

(16)

kai taikoma, įmonių perėmimo pasiūlymų, susijungimo sandorių ir kitų sandorių, turinčių įtakos nuosavybės teisėms į bendroves arba jų kontrolei, atveju šis reglamentas turėtų būti aiškinamas nuosekliai su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB (6);

(17)

direktoriams ir darbuotojams taikomos paskatos turėti savo bendrovės vertybinių popierių gali padaryti teigiamą poveikį bendrovių valdymui ir, skatinant darbuotojų lojalumą ir atsakomybės jausmą, padėti kurti ilgalaikę vertę, suderinant atitinkamus akcininkų ir darbuotojų interesus ir suteikiant darbuotojams galimybių investuoti. Darbuotojų dalyvavimas savo bendrovės nuosavybės struktūroje ypač svarbus mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atveju; jose pavieniai darbuotojai dažnai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant tokios įmonės sėkmę. Todėl tais atvejais, kai siūlymai teikiami Sąjungoje pagal akcijų platinimo darbuotojams programas, pareigos skelbti prospektą nereikėtų taikyti, jeigu yra parengtas dokumentas, kuriame pateikta informacija apie vertybinių popierių skaičių ir pobūdį, nurodytos siūlymo priežastys ir pateikti išsamūs duomenys apie siūlymą arba paskirstymą, kad būtų išlaikyta investuotojų apsauga. Siekiant užtikrinti visiems direktoriams ir darbuotojams, nepaisant to, ar jų darbdavys yra įsikūręs Sąjungoje ar už jos ribų, vienodas galimybes dalyvauti akcijų platinimo darbuotojams programose, sprendimo dėl trečiosios valstybės rinkų lygiavertiškumo nebeturėtų būti reikalaujama, jeigu yra parengtas toks informacinis dokumentas. Taigi, visi akcijų platinimo darbuotojams programos dalyviai galės naudotis vienodomis sąlygomis ir vienoda informacija;

(18)

akcijų arba vertybinių popierių, kuriais suteikiama prieiga prie akcijų, emisijos, dėl kurių sumažėja gautinos sumos, dažnai yra rodiklis, kad sudaromi sandoriai, kuriais daromas didelis poveikis emitento kapitalo struktūrai, perspektyvoms ir finansinei padėčiai – tam reikalinga prospekte teikiama informacija. Priešingai, kai emitentas turi akcijų, kurios jau įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, vėliau tos pačios klasės akcijų įtraukimui į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, įskaitant tuos atvejus, kai tokios akcijos gaunamos konvertavus arba iškeitus kitus vertybinius popierius arba pasinaudojus kitais vertybiniais popieriais suteiktomis teisėmis, prospekto neturėtų būti reikalaujama su sąlyga, kad akcijos, kurios naujai įtraukiamos į prekybos sąrašą, sudaro nedidelę tos pačios klasės į tą pačią reguliuojamą rinką jau įtrauktų akcijų dalį, nebent toks įtraukimas yra derinamas su viešu vertybinių popierių siūlymu, kuriam taikomas šis reglamentas. Tą patį principą bendresniais aspektais reikėtų taikyti vertybiniams popieriams, pakeičiamiems vertybiniais popieriais, kurie jau įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą;

(19)

tais atvejais, kai nenustatyta prievolė skelbti prospektą, šis reglamentas nedaro poveikio pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES (7), ypač jos 53 straipsnio 2 dalį, 59 straipsnio 2 dalį ir 63 straipsnio 1 ir 2 dalis, priimtiems įstatymams ir kitiems teisės aktams dėl kredito įstaigų pertvarkymo;

(20)

prievolės skelbti prospektą pagal šį reglamentą išimtis turėtų būti galima taikyti kartu viešo vertybinių popierių siūlymo ir (arba) įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą atveju, jei vienu metu tenkinamos tų išimčių taikymo sąlygos. Pavyzdžiui, jeigu siūlymas yra skirtas vienu metu profesionaliesiems investuotojams, neprofesionaliesiems investuotojams, įsipareigojantiems investuoti bent po 100 000 EUR, emitento darbuotojams ir taip pat ribotam skaičiui neprofesionaliųjų investuotojų, neviršijančiam šiame reglamente nustatyto skaičiaus, prievolė skelbti prospektą to siūlymo atveju neturėtų būti taikoma;

(21)

siekiant užtikrinti tinkamą ne nuosavybės vertybinių popierių didmeninės rinkos veikimą ir padidinti rinkos likvidumą, svarbu nustatyti atskiras lengvatines sąlygas ne nuosavybės vertybiniams popieriams, įtrauktiems į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą ir skirtiems profesionaliesiems investuotojams. Tokias lengvatines sąlygas turėtų sudaryti būtiniausios informacijos reikalavimai, mažiau griežti nei reikalavimai, taikomi neprofesionaliesiems investuotojams siūlomiems ne nuosavybės vertybiniams popieriams; neturėtų būti reikalavimo į prospektą įtraukti santrauką ir turėtų būti taikomi lankstesni kalbų vartojimo reikalavimai. Lengvatinės sąlygos pirmiausia turėtų būti taikomos ne nuosavybės vertybiniams popieriams, neatsižvelgiant į jų nominaliąją vertę, kuriais prekiaujama tik reguliuojamoje rinkoje, į kurią prekybos tokiais vertybiniais popieriais tikslais gali patekti tik profesionalieji investuotojai, arba konkrečiame tokios rinkos segmente ir taip pat ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kurių vieneto nominalioji vertė yra bent 100 000 EUR, nes tai atspinti investuotojų, kuriems prospektas yra skirtas, didesnį investavimo pajėgumą. Profesionaliesiems investuotojams neturėtų būti leidžiama perparduoti neprofesionaliesiems investuotojams ne nuosavybės vertybinius popierius, kuriais prekiaujama tik reguliuojamoje rinkoje arba konkrečiame jos segmente, į kuriuos prekybos tokiais vertybiniais popieriais tikslais gali patekti tik profesionalieji investuotojai, nebent pagal šį reglamentą būtų parengiamas neprofesionaliesiems investuotojams tinkamas prospektas. Tuo tikslu būtina, kad rinkos operatoriai, kurdami tokias reguliuojamas rinkas arba konkrečius jų segmentus, neleistų neprofesionaliesiems investuotojams tiesiogiai arba netiesiogiai patekti į tą reguliuojamą rinką arba konkretų jos segmentą;

(22)

jeigu vertybiniai popieriai paskirstomi be galimybės jų gavėjui priimti individualų sprendimą, įskaitant vertybinių popierių paskirstymą be teisės atsisakyti paskirstomų vertybinių popierių, arba jeigu vertybiniai popieriai teismui priėmus sprendimą paskirstomi automatiškai, pavyzdžiui, kai vertybiniai popieriai paskirstomi esamiems kreditoriams nemokumo bylą nagrinėjant teisme, toks paskirstymas neturėtų būti laikomas viešu vertybinių popierių siūlymu;

(23)

nuo prievolės skelbti prospektą atleistiems vertybinių popierių emitentams, siūlytojams arba asmenims, prašantiems įtraukti į prekybos vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje sąrašą, nusprendusiems savanoriškai laikytis šio reglamento, reikėtų suteikti galimybę naudotis bendru pasu;

(24)

atsižvelgiant į įvairių rūšių vertybinių popierių, emitentų, siūlymų ir įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą ypatumus, šiame reglamente išdėstomos taisyklės, taikomos įvairių rūšių prospektams: standartiniam prospektui, didmeninės prekybos prospektui ne nuosavybės vertybiniams popieriams, baziniam prospektui, supaprastintam antrinės emisijos prospektui ir ES augimo prospektui. Todėl visos šiame reglamente daromos nuorodos į „prospektą“ turi būti suprantamos kaip nuorodos į visų tų formų prospektus, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip;

(25)

neturėtų būti reikalaujama prospektu atskleisti informaciją, kai vieši vertybinių popierių siūlymai yra skirti tik profesionaliesiems investuotojams. Priešingai, visais viešo perpardavimo arba viešos prekybos atvejais, kai įtraukiama į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, neturėtų būti reikalaujama skelbti prospektą;

(26)

emitento arba už prospekto parengimą atsakingo asmens parengtame galiojančiame prospekte, kuris skelbiamas viešai finansų tarpininkų vykdomo galutinio vertybinių popierių platinimo metu arba vėliau vertybinius popierius perparduodant, pateikiama pakankamai informacijos, kad investuotojai galėtų priimti pagrįstus investavimo sprendimus. Todėl finansų tarpininkams, kurie platina arba vėliau perparduoda vertybinius popierius, turėtų būti suteikta teisė naudoti emitento arba už prospekto parengimą atsakingo asmens paskelbtą pirminį prospektą, jei šis prospektas yra galiojantis ir deramai papildytas, o emitentas arba už to prospekto rengimą atsakingas asmuo sutinka, kad prospektas būtų naudojamas. Emitentui arba už prospekto parengimą atsakingam asmeniui reikėtų leisti nustatyti tokio sutikimo sąlygas. Sutikimą, kad prospektas būtų naudojamas, įskaitant visas tam taikomas sąlygas, reikėtų suteikti rašytiniu susitarimu, pagal kurį atitinkamoms šalims būtų leidžiama tikrinti, ar vertybinių popierių perpardavimas arba galutinis platinimas atitinka susitarimą. Jeigu sutikimas, kad prospektas būtų naudojamas, suteiktas, atsakomybė už jame pateiktą informaciją, o bazinio prospekto atveju – už galutinių sąlygų nustatymą ir oficialų pateikimą, turėtų tekti emitentui arba už pirminio prospekto parengimą atsakingam asmeniui; jokio kito prospekto neturėtų būti reikalaujama. Tačiau jeigu emitentas arba už tokio pirminio prospekto parengimą atsakingas asmuo nesutinka, kad prospektas būtų naudojamas, turėtų būti reikalaujama, kad finansų tarpininkas paskelbtų naują prospektą. Tokiu atveju atsakomybė už prospekte pateikiamą informaciją, įskaitant visą informaciją, įtraukiamą pateikiant nuorodą, o bazinio prospekto atveju – už informaciją galutinėse sąlygose, turėtų tekti finansų tarpininkui;

(27)

prospekte teikiamos informacijos suderinimas turėtų Sąjungos mastu užtikrinti lygiavertę investuotojų apsaugą. Kad investuotojai galėtų priimti pagrįstą investavimo sprendimą, ta informacija turėtų būti pakankama bei objektyvi ir turėtų būti parašyta bei pateikta lengvai analizuojama, glausta ir suprantama forma. Į prospektą įtraukta informacija turėtų būti pritaikyta pagal prospekto rūšį, emitento pobūdį bei aplinkybes, vertybinių popierių rūšį ir tai, ar investuotojai, kuriems siūlymas yra skirtas, yra tik profesionalieji investuotojai. Į prospektą nereikėtų įtraukti informacijos, kuri emitentui nėra reikšminga arba nėra būdinga konkrečiai jam ir atitinkamiems vertybiniams popieriams, nes ji gali užgožti investavimo sprendimui svarbią informaciją, taigi – susilpninti investuotojų apsaugą;

(28)

prospekto santrauka turėtų būti naudingas informacijos šaltinis investuotojams, ypač neprofesionaliesiems investuotojams. Tai turėtų būti atsieta prospekto dalis ir joje turėtų būti pateikta pagrindinė investuotojams reikalinga informacija, kad jie galėtų nuspręsti, kuriuos vertybinių popierių siūlymus arba į prekybos sąrašus įtrauktus vertybinius popierius jie norėtų nagrinėti toliau perskaitydami visą prospektą, kad priimtų sprendimą. Tokia pagrindinė informacija turėtų apimti duomenis apie esmines emitento, bet kurio garanto ir siūlomų arba į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtrauktų vertybinių popierių savybes ir su jais susijusią riziką. Joje taip pat turėtų būti nurodyti bendri siūlymo terminai ir sąlygos;

(29)

santraukoje išdėstant informaciją apie rizikos veiksnius, reikėtų nurodyti atrinktus kelis konkrečius, emitento manymu, investavimo sprendimą priimančiam investuotojui aktualiausius rizikos veiksnius. Santraukoje pateiktas rizikos veiksnių apibūdinimas turėtų būti aktualus konkretaus siūlymo atžvilgiu ir turėtų būti parengtas vien tik investuotojų reikmėms; jame neturėtų būti bendro pobūdžio teiginių apie investavimo riziką ir jis neturėtų riboti emitento, siūlytojo ar bet kokio jų vardu veikiančio asmens atsakomybės. Tais rizikos veiksniais, kai taikoma, turėtų būti akcentuojama rizika, ypač neprofesionaliesiems investuotojams, kylanti tais atvejais, kai vertybinius popierius išleidžia kredito įstaigos, kurioms pagal Direktyvą 2014/59/ES taikomos gelbėjimo privačiomis lėšomis nuostatos;

(30)

prospekto santrauka turėtų būti trumpa, paprasta ir investuotojams lengvai suprantama. Ji turėtų būti parašyta paprasta, netechnine kalba, informaciją pateikiant lengvai prieinamu būdu. Tai neturėtų būti vien prospekto ištraukų rinkinys. Tikslinga nustatyti didžiausią santraukos ilgį ir taip užtikrinti, kad investuotojai nebūtų atgrasomi ją skaityti, o emitentus paskatinti atrinkti investuotojams esminę informaciją. Tam tikromis šiame reglamente nurodytomis aplinkybėmis turėtų būti nustatytas didžiausias galimas santraukos ilgis;

(31)

siekiant užtikrinti, kad prospekto santraukos struktūra būtų vienoda, reikėtų pateikti bendrus skirsnius bei poskirsnius ir kartu pažymėti, kokio turinio informaciją turėtų įrašyti emitentas, pateikdamas trumpus aiškinamuosius apibūdinimus ir prireikus skaičius. Emitentams turėtų būti leidžiama savo nuožiūra parinkti informaciją, kuri, jų nuomone, yra reikšminga ir prasminga, su sąlyga, kad informaciją jie pateiks sąžiningai ir proporcingai;

(32)

kuriant prospekto santraukos modelį reikėtų kuo labiau vadovautis pagrindinės informacijos dokumento, kurį reikalaujama rengti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 (8), pavyzdžiu. Jeigu vertybiniams popieriams taikomas ir šis reglamentas, ir Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014, viso pagrindinės informacijos dokumento turinio panaudojimas santraukoje sumažintų emitentams tenkančias reikalavimų laikymosi išlaidas ir administracinę naštą ir todėl toks pakartotinis panaudojimas šiuo reglamentu yra palengvinamas. Tačiau tais atvejais, kai reikalaujama parengti pagrindinės informacijos dokumentą, reikalavimo parengti santrauką nereikėtų panaikinti, nes pagrindinės informacijos dokumente nepateikiama pagrindinė informacija apie emitentą ir atitinkamų vertybinių popierių viešą siūlymą arba įtraukimą į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje;

(33)

jokiam asmeniui neturėtų būti taikoma civilinė atsakomybė remiantis vien santrauka, įskaitant visus jos vertimus, nebent santrauka yra klaidinanti, netiksli arba nenuosekli, palyginti su atitinkamomis prospekto dalimis, arba santraukoje, ją skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuri investuotojams padėtų apsispręsti, ar investuoti į tokius vertybinius popierius. Santraukoje turėtų būti aiškiai apie tai įspėjama;

(34)

emitentams, kurie pakartotinai bando pritraukti finansavimą kapitalo rinkose, reikėtų pasiūlyti naudoti specialaus formato registracijos dokumentus ir prospektus, taip pat naudotis specialia jų oficialaus pateikimo ir tvirtinimo tvarka, kad jie galėtų veikti lanksčiau ir pasinaudoti palankiomis rinkos sąlygomis. Bet kuriuo atveju šie formatai ir tvarka turėtų būti neprivalomi ir pasirenkami emitentų nuožiūra;

(35)

kai leidžiami visi ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įskaitant leidžiamus nuolat, pakartotinai arba įtraukiami į siūlymo programą, emitentams turėtų būti leidžiama parengti bazinio prospekto formos prospektą;

(36)

tikslinga paaiškinti, kad bazinio prospekto galutinėse sąlygose reikėtų pateikti tik su atskirai emisijai skirtu vertybinių popierių raštu susijusią informaciją, kurią galima nustatyti tik atskiros emisijos metu. Šią informaciją gali sudaryti, pavyzdžiui, tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (toliau – ISIN), emisijos kaina, terminas, esamos atkarpos, vykdymo data, vykdymo kaina, išpirkimo kaina ir kitos sąlygos, kurios rengiant bazinį prospektą nėra žinomos. Jeigu galutinės sąlygos nėra įtrauktos į bazinį prospektą, nereikėtų reikalauti, kad kompetentinga institucija jas tvirtintų, jas reikėtų tik oficialiai pateikti kompetentingai institucijai. Kitą naują informaciją, kuri gali turėti įtakos vertinant emitentą ir vertybinius popierius, reikėtų įtraukti į bazinio prospekto priedą. Nei galutinėse sąlygose, nei priede nereikėtų aprašyti tokios rūšies vertybinių popierių, kurie dar nebuvo aprašyti baziniame prospekte;

(37)

kai rengiamas bazinis prospektas, jo santrauką emitentas turėtų rengti tik apie kiekvieną atskirą emisiją, kad būtų sumažinta administracinė našta ir investuotojams būtų lengviau jį skaityti. Atskirai emisijai skirtą santrauką reikėtų pridėti prie galutinių sąlygų; kompetentinga institucija ją turėtų patvirtinti tik tada, kai galutinės sąlygos įtraukiamos į bazinį prospektą arba jo priedą;

(38)

siekiant padidinti bazinio prospekto lankstumą ir jo rengimo išlaidų efektyvumą, emitentui turėtų būti leidžiama bazinį prospektą rengti kaip atskirus dokumentus.

(39)

dažnai vertybinius popierius leidžiančius emitentus reikėtų skatinti savo prospektus rengti kaip atskirus dokumentus, nes tai gali padėti sumažinti šio reglamento laikymosi išlaidas ir greičiau reaguoti į susidariusias palankias rinkos sąlygas. Taigi, emitentai, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos reguliuojamose rinkose arba daugiašalėse prekybos sistemose sąrašą, turėtų turėti galimybę, bet ne prievolę, kiekvienais finansiniais metais parengti ir paskelbti universalų registracijos dokumentą, kuriame būtų pateikta teisinė, veiklos, finansinė, apskaitos ir akcijų nuosavybės informacija ir apibūdinama emitento padėtis tais finansiniais metais. Jei emitentas atitinka šiame reglamente išdėstytus kriterijus, dažnai vertybinius popierius leidžiančiu emitentu jis turėtų būti laikomas nuo momento, kai kompetentingai institucijai pateikia tvirtinti universalų registracijos dokumentą. Universalaus registracijos dokumento parengimas turėtų suteikti emitentui galimybę užtikrinti, kad informacija būtų nuolat atnaujinama, ir, susiklosčius viešam vertybinių popierių siūlymui arba įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą palankioms rinkos sąlygoms, parengti prospektą pridedant vertybinių popierių raštą ir santrauką. Universalų registracijos dokumentą turėtų būti galima panaudoti daugeliu tikslų, nes jo turinys turėtų būti vienodas, nepaisant to, ar emitentas vėliau jį naudos viešam vertybinių popierių siūlymui arba įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje nuosavybės arba ne nuosavybės vertybiniais popieriais sąrašą. Todėl universaliam registracijos dokumentui taikomi informacijos atskleidimo standartai turėtų būti grindžiami nuosavybės vertybiniams popieriams taikomais standartais. Universalus registracijos dokumentas turėtų būti informacijos apie emitentą šaltinis, iš kurio investuotojai ir analitikai gautų būtiniausios informacijos, kurios jiems reikia pagrįstam bendrovės veiklos, finansinės padėties, įplaukų ir perspektyvų, valdymo ir akcijų nuosavybės įvertinimui atlikti;

(40)

emitentą, kuris oficialiai teikė patvirtinti universalų registracijos dokumentą ir kurio universalus registracijos dokumentas buvo patvirtintas dvejus metus iš eilės, galima laikyti kompetentingai institucijai gerai žinomu. Todėl visus paskesnius universalius registracijos dokumentus ir jų pakeitimus turėtų būti leidžiama oficialiai teikti be išankstinio patvirtinimo ir kompetentinga institucija juos gali peržiūrėti ex post pagrindu, jei ta kompetentinga institucija mano, kad to reikia. Kiekviena kompetentinga institucija turėtų nuspręsti, kaip dažnai tokią peržiūrą atlikti, atsižvelgdama, pavyzdžiui, į emitento rizikos įvertinimą, jo anksčiau atskleistos informacijos kokybę arba tai, kiek laiko praėjo nuo oficialiai pateikto universalaus registracijos dokumento paskutinės peržiūros;

(41)

universalų registracijos dokumentą, kol jis netapo patvirtinto prospekto sudedamąja dalimi, turėtų būti galima iš dalies keisti – tai galėtų savanoriškai daryti emitentas, pavyzdžiui, jeigu įvyko reikšmingų emitento organizacijos arba finansinės padėties pokyčių, arba tai galėtų būti daroma kompetentingos institucijos prašymu, kai oficialiai pateiktas universalus registracijos dokumentas peržiūrimas ir nustatoma, kad jis neatitinka išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo standartų. Tokie pakeitimai turėtų būti skelbiami ta pačia tvarka, kuri taikoma universaliam registracijos dokumentui. Visų pirma, jeigu kompetentinga institucija nustato, kad universaliame registracijos dokumente padarytas reikšmingas praleidimas, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, emitentas turėtų nepagrįstai nedelsdamas iš dalies pakeisti savo universalų registracijos dokumentą ir viešai paskelbti tą pakeitimą. Kol vertybiniai popieriai nesiūlomi viešai ir neįtraukiami į prekybos sąrašą, universalus registracijos dokumentas turėtų būti iš dalies keičiamas pagal kitą nei prospekto papildymo tvarką, kuri turėtų būti taikoma tik tada, kai prospektas jau patvirtintas;

(42)

jeigu emitentas parengia iš atskirų dokumentų susidedantį prospektą, reikėtų tvirtinti visas prospekto sudedamąsias dalis, kai taikoma, įskaitant universalų registracijos dokumentą ir jo pakeitimus, jeigu jie kompetentingai institucijai buvo anksčiau oficialiai pateikti, bet nebuvo patvirtinti. Universalaus registracijos dokumento pakeitimus kompetentinga institucija turėtų tvirtinti ne oficialaus pateikimo metu, o tik tada, kai tvirtinti pateikiamos visos prospekto sudedamosios dalys;

(43)

siekiant paspartinti prospekto rengimo procesą ir sudaryti palankesnes sąlygas ekonomiškai efektyviu būdu patekti į kapitalo rinkas, dažnai vertybinius popierius leidžiantiems emitentams, kurie rengia universalų registracijos dokumentą, reikėtų leisti naudotis greitesnio patvirtinimo tvarka, nes pagrindinė prospekto sudedamoji dalis jau patvirtinta arba jau pateikta kompetentingai institucijai peržiūrėti. Todėl, kai registracijos dokumentas yra parengtas kaip universalus registracijos dokumentas, prospektui patvirtinti reikalingą laiką reikėtų sutrumpinti;

(44)

dažnai vertybinius popierius leidžiantiems emitentams turėtų būti leidžiama universalų registracijos dokumentą ir jo pakeitimus naudoti kaip bazinio prospekto sudedamąją dalį. Jeigu dažnai vertybinius popierius leidžiantis emitentas atitinka reikalavimus, kad galėtų parengti ES augimo prospektą, supaprastintą prospektą, kuriam taikoma antrinėms emisijoms skirta supaprastinta informacijos atskleidimo tvarka arba didmeninės prekybos prospektą ne nuosavybės vertybiniams popieriams, jam turėtų būti leidžiama kaip bet kurių tokių prospektų sudedamąją dalį naudoti ne specialų registracijos dokumentą, kurio reikalaujama pagal tą informacijos atskleidimo tvarką, o universalų registracijos dokumentą ir jo pakeitimus;

(45)

jeigu emitentas laikosi reglamentuojamos informacijos oficialaus teikimo, platinimo ir saugojimo procedūrų, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB (9) 4 ir 5 straipsniuose nustatytų terminų, jam turėtų būti leidžiama metų ir pusmečio finansines ataskaitas, kurių reikalaujama pagal Direktyvą 2004/109/EB, paskelbti kaip universalaus registracijos dokumento dalis, išskyrus atvejus, kai emitento buveinės valstybės narės pagal šį reglamentą ir Direktyvą 2004/109/EB yra skirtingos, ir atvejus, kai kalba, kuria parengtas universalus registracijos dokumentas, neatitinka Direktyvos 2004/109/EB 20 straipsnio sąlygų. Tai turėtų palengvinti administracinę naštą, susijusią su daug kartų oficialiai teikiama informacija, bet nepaveikti pagal Direktyvą 2004/109/EB viešai skelbiamose ataskaitose teikiamos informacijos ir tų ataskaitų priežiūros;

(46)

kad investavimo sprendimai nebūtų priimami remiantis pasenusia informacija, reikėtų nustatyti aiškų prospekto galiojimo terminą. Siekiant užtikrinti didesnį teisinį tikrumą prospektas turėtų įsigalioti jį patvirtinus – šį laiko momentą kompetentinga institucija gali lengvai patikrinti. Vertybinių popierių viešo siūlymo pagal bazinį prospektą galiojimo laikotarpis už bazinio prospekto galiojimo laikotarpį turėtų būti ilgesnis tik tuo atveju, jei prieš pasibaigiant bazinio prospekto galiojimo laikotarpiui patvirtinamas ir paskelbiamas tęsiamam siūlymui taikomas paskesnis bazinis prospektas;

(47)

pagal savo pobūdį prospekte pateikiama informacija apie mokesčius už pajamas iš vertybinių popierių gali būti tik bendra ir atskiriems investuotojams turi mažai informuojamosios vertės. Kadangi tokią informaciją reikia teikti ne tik apie emitento registruotos buveinės valstybę, bet ir apie valstybes, kuriose vertybiniai popieriai siūlomi arba siekiama juos įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, tais atvejais, kai prospektui taikomas paso mechanizmas, informaciją parengti yra brangu ir tai gali būti kliūtis tarpvalstybiniams siūlymams. Todėl prospekte reikėtų tik įspėti, kad investuotojo valstybės narės ir valstybės narės, kurioje įsteigtas emitentas, mokesčių teisės aktai galėtų daryti poveikį iš vertybinių popierių gaunamoms pajamoms. Tačiau jeigu siūloma investicija yra susijusi su konkrečiu mokesčių režimu, pavyzdžiui, kai investuojama į vertybinius popierius, kuriais investuotojams suteikiama mokesčių lengvatų, reikiamą informaciją apie apmokestinimą prospekte vis tiek reikėtų pateikti;

(48)

kai tam tikros klasės vertybiniai popieriai įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, emitentas investuotojams nuolat teikia informaciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 (10) ir Direktyvą 2004/109/EB. Todėl poreikis, kad tokiam emitentui vėliau vertybinius popierius viešai siūlant arba įtraukiant į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą būtų rengiamas visas prospektas, nėra toks didelis. Todėl, kai vykdomos antrinės emisijos, turėtų būti rengiamas atskiras supaprastintas prospektas, o jo turinys turėtų būti paprastesnis, palyginti su įprasta tvarka, atsižvelgiant į tai, kokia informacija jau atskleista. Vis dėlto investuotojams reikia pateikti apibendrintą, aiškios struktūros informaciją, ypač jei nėra reikalaujama nuolat skelbti tokią informaciją pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 ir Direktyvą 2004/109/EB;

(49)

supaprastintą antrinėms emisijoms skirtą informacijos atskleidimo tvarką turėtų būti galima taikyti emitentų, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama MVĮ augimo rinkose, viešiems siūlymams, nes pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES (11) reikalaujama, kad jų operatoriai nustatytų ir taikytų taisykles, kuriomis užtikrinama, kad informacija būtų nuolat tinkamai atskleidžiama;

(50)

antrinėms emisijoms skirtą supaprastintą informacijos atskleidimo tvarką turėtų būti leidžiama taikyti tik praėjus minimaliam laikotarpiui nuo tada, kai emitento tam tikros klasės vertybiniai popieriai pirmą kartą įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje ar MVĮ augimo rinkoje sąrašą. Nustačius 18 mėnesių terminą turėtų būti užtikrinta, kad emitentas būtų bent kartą įvykdęs prievolę paskelbti metinę finansinę ataskaitą pagal Direktyvą 2004/109/EB arba pagal MVĮ augimo rinkos operatoriaus taisykles;

(51)

vienas iš pagrindinių kapitalo rinkų sąjungos tikslų – sudaryti palankesnes sąlygas Sąjungos MVĮ gauti finansavimą kapitalo rinkose. Siekiant užtikrinti šio reglamento ir Direktyvos 2014/65/ES tarpusavio nuoseklumą, tikslinga išplėsti MVĮ apibrėžtį, kad ji apimtų ir Direktyvoje 2014/65/ES apibrėžtas MVĮ. Kadangi MVĮ paprastai reikia pritraukti palyginti mažiau lėšų negu kitiems emitentams, standartinio prospekto rengimo sąnaudos šioms įmonėms galėtų būti neproporcingai didelės ir atgrasyti jas nuo savo vertybinių popierių viešo siūlymo. Kartu dėl MVĮ dydžio ir galbūt mažesnės patirties joms gali būti būdinga specifinė investicijų rizika, palyginti su stambesniais emitentais, todėl jos turėtų atskleisti pakankamai informacijos, kad investuotojai galėtų priimti investavimo sprendimą. Be to, siekiant paskatinti MVĮ naudotis kapitalo rinkų finansavimu, šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad MVĮ augimo rinkoms – perspektyviai priemonei, suteikiančiai galimybių mažesnėms augančioms bendrovėms pritraukti kapitalo – būtų skiriamas ypatingas dėmesys. Tačiau tokių vietų sėkmė priklauso nuo jų gebėjimo patenkinti augančių MVĮ finansavimo poreikius. Analogiškai, tam tikroms įmonėms, viešai siūlančioms vertybinius popierius, kurių bendra pardavimo vertė Sąjungoje neviršija 20 000 000 EUR, būtų naudingas paprastesnis būdas gauti kapitalo rinkos finansavimą, kad jos galėtų plėstis, ir jos turėtų turėti galimybę pritraukti lėšų nepatirdamos neproporcingai didelių išlaidų. Todėl tikslinga šiuo reglamentu nustatyti specialią proporcingą ES augimo prospekto tvarką, kuria galėtų naudotis tokios įmonės. Formuluojant ES augimo prospekto turinį, reikėtų užtikrinti tinkamą galimybės ekonomiškai efektyviu būdu patekti į finansų rinkas ir investuotojų apsaugos pusiausvyrą. Kaip ir kitų rūšių prospektams pagal šį reglamentą, patvirtintam ES augimo prospektui turėtų būti taikomas pagal šį reglamentą veikiantis paso mechanizmas, todėl jis turėtų galioti bet kokiems viešiems vertybinių popierių siūlymams visoje Sąjungoje;

(52)

mažesnės informacijos, kurią reikalaujama atskleisti ES augimo prospektuose, reikalavimus reikėtų suformuluoti taip, kad dėmesys būtų sutelkiamas į informaciją, kuri yra esminė ir aktuali investuojant į siūlomus vertybinius popierius, ir į poreikį užtikrinti įmonės dydžio bei jos poreikio pritraukti lėšų ir prospekto rengimo sąnaudų proporcingumą.

(53)

ES augimo prospektams taikomos proporcingos informacijos atskleidimo tvarkos neturėtų būti leidžiama taikyti tais atvejais, kai įmonės vertybiniai popieriai jau yra įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašus, kad reguliuojamų rinkų investuotojai būtų tikri, kad emitentams, į kurių vertybinius popierius jie investuoja, yra taikomos vienodos informacijos atskleidimo taisyklės. Todėl reguliuojamose rinkose neturėtų būti taikomi dvejopi nuo emitento dydžio priklausantys informacijos atskleidimo standartai;

(54)

pagrindinis informacijos apie rizikos veiksnius įtraukimo į prospektą tikslas – užtikrinti, kad investuotojai pagrįstai įvertintų tokią riziką ir todėl sprendimus dėl investavimo priimtų žinodami visus faktus. Todėl nurodant rizikos veiksnius reikėtų apsiriboti emitentui ir jo vertybiniams popieriams reikšmingais ir būdingais rizikos veiksniais, kurie būtų patvirtinti prospekto turiniu. Prospekte nereikėtų nurodyti bendro pobūdžio rizikos veiksnių, jei jie nurodomi tik norint apriboti atsakomybę, nes ši informacija gali užgožti duomenis apie būdingesnius rizikos veiksnius, apie kuriuos investuotojams reikėtų žinoti, ir tada prospekte pateikiama informacija nebūtų lengvai analizuojama, glausta ir suprantama. Be kita ko, emitentui ir jo vertybiniams popieriams būdingi ir reikšmingi rizikos veiksniai taip pat gali būti aplinkos, socialinės bei valdymo aplinkybės, ir tokiu atveju informacija apie jas taip pat turėtų būti atskleista. Kad padėtų investuotojams nustatyti reikšmingiausią riziką, emitentas turėtų prospekte tinkamai aprašyti ir nurodyti kiekvieną rizikos veiksnį. Į santrauką turėtų būti įtraukta keletas emitento pasirinktų rizikos veiksnių;

(55)

rinkos praktika, kai patvirtintame prospekte nepateikiama galutinė siūlymo kaina ir (arba) viešai siūlomų vertybinių popierių kiekis (išreikštas vertybinių popierių skaičiumi arba bendra nominalia suma), turėtų būti priimtina, kai tokia galutinė siūlymo kaina ir (arba) kiekis negali būti įtraukti į prospektą, su sąlyga, kad tokiu atveju investuotojams garantuojama apsauga. Investuotojai turėtų turėti atšaukimo teisę, kai galutinė pasiūlymo kaina ar vertybinių popierių kiekis pateikiami, arba kitu atveju prospekte turėtų būti atskleidžiama didžiausia kaina, kurią investuotojams galėtų tekti mokėti už vertybinius popierius, didžiausias vertybinių popierių kiekis arba vertės nustatymo metodai ir kriterijai ir (arba) sąlygos, pagal kuriuos nustatoma vertybinių popierių kaina, ir turėtų būti paaiškinti visi naudojami vertės nustatymo metodai, pavyzdžiui, diskontuotų pinigų srautų metodas, panašių įmonių grupių analizė arba bet kurie kiti visuotinai pripažinti vertės nustatymo metodai. Vertės nustatymo metodai ir kriterijai turėtų būti pakankamai tikslūs, kad kaina būtų nuspėjama, ir jais užtikrinamas investuotojų apsaugos lygis turėtų būti panašus į tą, kuris užtikrinamas atskleidžiant didžiausią siūlymo kainą. Tuo požiūriu, jei į prospektą neįtraukiama didžiausia kaina, vien užsakymų portfelio sudarymo metodo nurodymas nebūtų priimtinas kaip vertės nustatymo metodų ir kriterijų pateikimas;

(56)

tam tikromis aplinkybėmis, siekiant išvengti emitentui žalingų situacijų, kompetentingos institucijos gali leisti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas ir prospekte arba jo sudedamosiose dalyse neteikti neskelbtinos informacijos;

(57)

valstybės narės skelbia daug informacijos apie savo finansinę padėtį, kuri dažniausiai būna viešai prieinama. Taigi, jeigu valstybė narė suteikia vertybinių popierių siūlymo garantiją, tokios informacijos prospekte pateikti nereikėtų;

(58)

emitentams leidus pateikiant nuorodą įtraukti dokumentus su informacija, kurią reikia atskleisti prospekte – taikant reikalavimą, kad tokie dokumentai būtų buvę paskelbti elektroniniu būdu, – turėtų būti palengvinta prospekto rengimo procedūra, o emitentams turėtų sumažėti išlaidos, nekeliant pavojaus investuotojų apsaugai. Tačiau, siekiant tikslo supaprastinti prospektų rengimą ir sumažinti tokio rengimo išlaidas, neturėtų būti pakenkta kitiems interesams, kuriuos prospektu norima apsaugoti, įskaitant informacijos prieinamumą. Informacija, kuri į prospektą įtraukiama pateikiant nuorodą, turėtų būti parengta ta kalba, kuri turi būti vartojama pagal prospektams taikomą kalbų vartojimo tvarką. Informacijoje, kuri įtraukiama pateikiant nuorodą, turėtų būti nurodyti istoriniai duomenys, tačiau, jeigu dėl reikšmingų pokyčių tokia informacija nebėra aktuali, prospekte tai reikėtų aiškiai nurodyti ir taip pat turėtų būti pateikta atnaujinta informacija;

(59)

visą reglamentuojamą informaciją, apibrėžtą Direktyvos 2004/109/EB 2 straipsnio 1 dalies k punkte, turėtų būti leidžiama į prospektą įtraukti pateikiant nuorodą. Emitentams, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama daugiašalėje prekybos sistemoje, ir emitentams, kuriems pagal Direktyvos 2004/109/EB 8 straipsnio 1 dalies b punktą netaikomas reikalavimas skelbti metų ir pusmečio finansines ataskaitas, taip pat turėtų būti leidžiama visą metinę ir tarpinę finansinę informaciją, audito ataskaitas, finansines ataskaitas, vadovybės ataskaitas arba įmonės valdymo pareiškimus arba dalį šios informacijos, jei ji paskelbta elektroniniu formatu, į prospektą įtraukti pateikiant nuorodas;

(60)

kadangi valstybių narių kompetentingos institucijos laikosi skirtingos metodikos, ne visi emitentai turi galimybę susipažinti su pakankama informacija ir paaiškinimais apie tikrinimo bei tvirtinimo procesą ir informacija apie tai, ką reikia atlikti, kad prospektas būtų patvirtintas. Šiuo reglamentu tie skirtumai turėtų būti panaikinti, nes būtų suderinti prospektų tikrinimo kriterijai ir, supaprastinus kompetentingų institucijų tvirtinimo procesams taikomas taisykles, būtų suderintos šios taisyklės. Svarbu užtikrinti, kad visos kompetentingos institucijos, tikrindamos prospektuose pateiktos informacijos išsamumą, nuoseklumą ir suprantamumą, laikytųsi vienodos metodikos, atsižvelgdamos į tai, kad tikrinant prospektus reikia laikytis proporcingo požiūrio, grindžiamo emitento ir emisijos aplinkybėmis. Gairės, kaip kreiptis dėl prospekto patvirtinimo, turėtų būti viešai skelbiamos kompetentingų institucijų svetainėse. Skatinant šios srities priežiūros konvergenciją vienas pagrindinių vaidmenų turėtų tekti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (toliau – ESMA); ji tuo tikslu turėtų naudotis savo įgaliojimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 (12). Visų pirma ESMA, likus pakankamai laiko iki šio reglamento peržiūros, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 turėtų atlikti tarpusavio vertinimus, per kuriuos būtų įvertinta kompetentingų institucijų pagal šį reglamentą vykdoma veikla;

(61)

kad būtų lengviau patekti į valstybių narių rinkas, svarbu, kad kompetentingų institucijų renkami mokesčiai už prospektų ir su jais susijusių dokumentų patvirtinimą ir oficialų pateikimą būtų pagrįsti, proporcingi ir viešai atskleidžiami;

(62)

kadangi internetu užtikrinama patogi prieiga prie informacijos ir norint užtikrinti, kad investuotojams būtų lengviau susipažinti su informacija, patvirtinti prospektai visada turėtų būti skelbiami elektronine forma. Prospektus reikėtų skelbti emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba, kai taikoma, finansų tarpininkų, kurie platina arba parduoda vertybinius popierius, įskaitant mokėjimų tarpininkus, specialioje svetainės dalyje arba reguliuojamos rinkos, kurioje prašoma įtraukti į prekybos sąrašą, ar daugiašalės prekybos sistemos administratoriaus svetainėje;

(63)

visi patvirtinti prospektai arba tų prospektų sąrašas, pateikiant saitus į atitinkamos specialios interneto svetainės skiltis ę, turėtų būti paskelbti emitento buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos svetainėje, o kompetentinga institucija kiekvieną prospektą turėtų persiųsti ESMA kartu su atitinkamais duomenimis, kad prospektą būtų galima suklasifikuoti. ESMA turėtų sukurti centralizuotą prospektų saugojimo mechanizmą, prie kurio visuomenė galėtų jungtis nemokamai ir naudotis tinkamomis paieškos funkcijomis. Siekiant užtikrinti, kad investuotojai galėtų susipažinti su patikimais duomenimis, kuriuos būtų galima laiku ir efektyviai naudoti ir analizuoti, prospektuose nurodoma tam tikra informacija, pavyzdžiui, tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (toliau – ISIN) ir emitentų, siūlytojų ir garantų identifikatoriai (LEI), turėtų būti kompiuterio skaitoma, įskaitant atvejus, kai naudojami metaduomenys. Prospektai turėtų išlikti viešai prieinami bent 10 metų nuo jų paskelbimo, siekiant užtikrinti, kad viešos prieigos prie jų laikotarpis būtų suderintas su viešos prieigos prie metinių ir pusmečio finansinių ataskaitų, rengiamų pagal Direktyvą 2004/109/EB, laikotarpiu. Investuotojų prašymu prospektas jiems visada turėtų būti nemokamai pateikiamas patvariojoje laikmenoje. Kai potencialus investuotojas konkrečiai prašo pateikti popierinę kopiją, tas investuotojas turėtų galėti gauti spausdintinį prospektą. Tačiau dėl to nereikalaujama, kad emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba finansų tarpininkas turėtų spausdintinių prospekto kopijų rezervą tokiems potencialiems prašymams patenkinti;

(64)

taip pat būtina suderinti reklamą, kad nesumažėtų visuomenės pasitikėjimas ir finansų rinkoms nebūtų trukdoma tinkamai veikti. Reklamos sąžiningumas ir tikslumas, taip pat jos nuoseklumas su prospekto turiniu yra ypač svarbūs investuotojų, įskaitant neprofesionaliuosius investuotojus, apsaugai. Nedarant poveikio pagal šį reglamentą taikomam paso mechanizmui, tokios reklamos priežiūra yra neatskiriama kompetentingų institucijų funkcijų dalis. Šiame reglamente nustatyti reklamai taikomi reikalavimai turėtų nedaryti poveikio kitoms taikytinoms Sąjungos teisės nuostatoms, visų pirma susijusioms su vartotojų apsauga ir nesąžininga prekybos praktika;

(65)

bet kurį svarbų naują veiksnį, reikšmingą klaidą arba reikšmingą netikslumą, kuris galėtų turėti įtakos investicijos vertinimui ir atsiranda po prospekto paskelbimo, bet iki siūlymo pabaigos arba prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžios, investuotojai turėtų tinkamai įvertinti; todėl tam reikia nepagrįstai nedelsiant patvirtinti ir išplatinti prospekto priedą;

(66)

siekiant užtikrinti didesnį teisinį tikrumą, reikėtų aiškiau nustatyti atitinkamus laikotarpius, per kuriuos emitentas turi paskelbti prospekto priedą ir per kuriuos investuotojai turi teisę, paskelbus priedą, atšaukti sutikimą dėl siūlymo. Viena vertus, prievolė parengti prospekto priedą turėtų būti taikoma, kai svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsiranda iki siūlymo laikotarpio pabaigos arba laiko, kada prasideda prekyba tais vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau. Kita vertus, teisė atšaukti sutikimą turėtų būti taikoma tik tada, kai prospektas yra susijęs su viešu vertybinių popierių siūlymu, o svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui ir pateikiant vertybinius popierius. Taigi, teisė atšaukti sutikimą turėtų būti susieta su tuo, kada atsiranda svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, dėl kurio reikia rengti priedą; reikėtų laikyti, kad įvykis, dėl kurio susiklosto sąlygos ta teise naudotis, įvyko siūlymo galiojimo laikotarpiu ir prieš pateikiant vertybinius popierius. Teisei atšaukti sutikimą, suteikiamai investuotojams dėl svarbaus naujo veiksnio, reikšmingos klaidos arba reikšmingo netikslumo, atsiradusio arba pastebėto prospekto galiojimo laikotarpiu, nedaro poveikio tai, kad atitinkamas priedas paskelbiamas pasibaigus to prospekto galiojimo laikotarpiui. Konkrečiu atveju, kai siūlymas tęsiamas pagal du vienas po kito paskelbtus bazinius prospektus, tai, kad emitentas teikia tvirtinti vėlesnį bazinį prospektą, nepanaikina prievolės papildyti ankstesnį bazinį prospektą iki jo galiojimo laikotarpio pabaigos ir suteikti susijusias teises atšaukti sutikimą. Kad teisinis tikrumas būtų didesnis, prospekto priede reikėtų patikslinti, kada baigiasi teisės atšaukti sutikimą galiojimas. Kai investuotojai pasinaudoja savo teise atšaukti sutikimą, finansų tarpininkai turėtų informuoti investuotojus apie jų teises ir palengvinti procesą;

(67)

emitentų prievolė išversti visą prospektą į visas atitinkamas valstybines kalbas atgraso nuo tarpvalstybinių siūlymų ar daugiašalės prekybos. Siekiant palengvinti tarpvalstybinius siūlymus, priimančiosios valstybės narės valstybine kalba arba bent viena iš jos valstybinių kalbų arba kita tos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba reikėtų pateikti tik santrauką;

(68)

priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų turėti teisę iš buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos gauti pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad prospektas parengtas pagal šį reglamentą. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija taip pat turėtų pranešti emitentui arba už prospekto parengimą atsakingam asmeniui apie priimančiosios valstybės narės institucijai teikiamą prospekto patvirtinimo pažymą, kad emitentas arba už prospekto parengimą atsakingas asmuo tikrai žinotų, ar ir kada pranešimas faktiškai pateiktas. Visi pranešimo tikslais kompetentingų institucijų vienų kitoms teikiami dokumentai turėtų būti perduodami per pranešimo portalą, kurį turi sukurti ESMA;

(69)

jeigu šiuo reglamentu emitentui leidžiama prospekto patvirtinimo tikslu pasirinkti savo buveinės valstybę narę, tikslinga užtikrinti, kad toks emitentas kaip savo prospekto sudedamąją dalį galėtų panaudoti registracijos dokumentą arba universalų registracijos dokumentą, kurį jau yra patvirtinusi kitos valstybės narės kompetentinga institucija. Todėl turėtų būti įdiegta kompetentingų institucijų keitimosi pranešimais sistema, siekiant užtikrinti, kad prospektą tvirtinanti kompetentinga institucija tokio registracijos dokumento arba universalaus registracijos dokumento netikrintų ir netvirtintų ir kad kompetentingos institucijos liktų atsakingos tik už jų patvirtintą prospekto sudedamąją dalį, taip pat ir tuo atveju, kai vėliau parengiamas priedas;

(70)

siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti visi šio reglamento tikslai, jį reikia taikyti ir trečiųjų valstybių įstatymų reglamentuojamų emitentų leidžiamiems vertybiniams popieriams. Kad užtikrintų keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą su trečiųjų valstybių institucijomis efektyviam šio reglamento vykdymui užtikrinti, kompetentingos institucijos turėtų su atitinkamomis trečiųjų valstybių institucijomis sudaryti bendradarbiavimo susitarimus. Bet koks asmens duomenų perdavimas pagal tuos susitarimus turėtų būti vykdomas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (13) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (14);

(71)

kadangi valstybių narių kompetentingos institucijos yra įvairios ir joms tenka skirtingos pareigos, galėtų kilti bereikalingų sąnaudų, o pareigos gali dubliuotis be jokios papildomos naudos. Kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti paskirta viena kompetentinga institucija, kuri tvirtintų prospektus ir prisiimtų atsakomybę už šio reglamento laikymosi priežiūrą. Ta kompetentinga institucija turėtų būti įsteigta kaip administracinė institucija ir tokia forma, kad būtų užtikrintas jos nepriklausomumas nuo ekonominės veiklos vykdytojų ir būtų išvengta interesų konfliktų. Tai, kad paskiriama už prospektų tvirtinimą atsakinga kompetentinga institucija, neturėtų reikšti, kad ta kompetentinga institucija negali bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, bankų ir draudimo reguliavimo institucijomis arba biržinėmis institucijomis, kad būtų garantuotas veiksmingas prospektų tikrinimas ir patvirtinimas vadovaujantis emitentų, investuotojų, rinkų dalyvių ir rinkų interesais. Kompetentingai institucijai turėtų būti leidžiama trečiosioms šalims pavesti tik su patvirtintų prospektų skelbimu susijusias užduotis;

(72)

priežiūros efektyvumas garantuojamas efektyviomis valstybių narių kompetentingų institucijų priemonėmis, įgaliojimais ir ištekliais. Todėl šiame reglamente visų pirma reikėtų numatyti būtiniausius priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, kuriuos pagal nacionalinę teisę reikėtų suteikti valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Kai to reikalaujama pagal nacionalinę teisę, tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi kreipiantis į kompetentingas teismines institucijas. Naudodamosi savo įgaliojimais pagal šį reglamentą, kompetentingos institucijos ir ESMA turėtų veikti objektyviai ir nešališkai ir sprendimus priimti savarankiškai;

(73)

kad kompetentingos institucijos galėtų nustatyti šio reglamento pažeidimus, reikia, kad jos galėtų patekti į patalpas, išskyrus fizinių asmenų privačias gyvenamąsias vietas, ir konfiskuoti dokumentus. Galimybė patekti į tokias patalpas yra būtina, kai kyla pagrįstas įtarimas, kad yra su patikrinimo arba tyrimo dalyku susijusių dokumentų ir kitų duomenų, kurie galėtų būti svarbūs norint įrodyti, kad šis reglamentas buvo pažeistas. Be to, galimybė patekti į tokias patalpas būtina tais atvejais, kai asmuo, kuriam jau pateiktas reikalavimas suteikti informaciją, to reikalavimo nevykdo, arba kai yra pagrįstų priežasčių manyti, kad, jei toks reikalavimas būtų pateiktas, jis nebūtų vykdomas, arba kad dokumentai ar informacija, su kuriais susijęs reikalavimas suteikti informaciją, būtų pašalinti, sugadinti arba sunaikinti;

(74)

remiantis 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikatu „Sankcijų taikymo režimų finansinių paslaugų sektoriuje griežtinimas“ ir siekiant užtikrinti, kad šio reglamento reikalavimai būtų vykdomi, svarbu, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių užtikrinti, kad už šio reglamento pažeidimus būtų taikomos tinkamos administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės. Tos sankcijos ir priemonės turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos, jomis turėtų būti užtikrinta, kad valstybės narės laikytųsi bendro požiūrio, ir užtikrinamas atgrasomasis poveikis. Šis reglamentas neturėtų apriboti valstybių narių galimybės numatyti griežtesnes administracines sankcijas;

(75)

siekiant užtikrinti, kad kompetentingų institucijų sprendimai skirti administracines priemones ar priimtos kitos administracinės priemonės darytų atgrasomąjį poveikį plačiajai visuomenei, jie paprastai turėtų būti skelbiami, nebent kompetentinga institucija pagal šį reglamentą mano, jog sprendimą geriau paskelbti anonimiškai, sprendimo paskelbimą atidėti arba neskelbti;

(76)

nors valstybės narės turėtų galėti nustatyti taisykles dėl administracinių ir baudžiamųjų sankcijų už tuos pačius pažeidimus, iš valstybių narių nereikėtų reikalauti nustatyti taisyklių dėl administracinių sankcijų už šio reglamento pažeidimus, už kuriuos ne vėliau kaip 2018 m. liepos 21 d. taikomos baudžiamosios sankcijos jų nacionalinėje teisėje. Pagal nacionalinę teisę valstybės narės neprivalo skirti ir administracinių, ir baudžiamųjų sankcijų už tą pačią nusikalstamą veiką, tačiau jos turėtų galėti tai daryti, jeigu pagal jų nacionalinę teisę tai yra leidžiama. Tačiau tai, kad už šio reglamento pažeidimus paliekamos baudžiamosios, o ne administracinės sankcijos, neturėtų sumažinti arba kitaip paveikti kompetentingų institucijų galimybės bendradarbiauti, laiku susipažinti su informacija ir ja keistis su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis šio reglamento taikymo tikslais, taip pat ir po to, kai dėl atitinkamų pažeidimų kreipiamasi į kompetentingas teismines institucijas dėl baudžiamojo persekiojimo;

(77)

informatoriai kompetentingoms institucijoms galėtų pateikti naujos informacijos, kuri šioms padėtų nustatyti šio reglamento pažeidimus ir už juos skirti sankcijas. Todėl šiuo reglamentu reikėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tinkama tvarka, kuria informatoriams būtų suteikiama galimybė įspėti kompetentingas institucijas apie faktinius arba galimus šio reglamento pažeidimus ir jie būtų apsaugomi nuo atsakomųjų veiksmų;

(78)

siekiant patikslinti šiame reglamente nustatytus reikalavimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tam tikrų dokumentų, kurie turi būti viešai skelbiami dėl perėmimo teikiant mainų pasiūlymą, jungimosi ar skaidymosi, būtiniausios informacijos turinio, universalaus registracijos dokumento ir jo pakeitimų tikrinimo, tvirtinimo, oficialaus pateikimo ir peržiūros, taip pat sąlygų, kuriomis prarandamas dažnai vertybinius popierius leidžiančio emitento statusas, prospekto, bazinio prospekto ir galutinių sąlygų formato, konkrečios informacijos, kurią reikia įtraukti į prospektą, būtiniausios informacijos, kuri turi būti pateikiama universaliame registracijos dokumente, sutrumpintos informacijos, kuri turi būti pateikiama supaprastintame prospekte antrinių emisijų atveju ir kurią turi pateikti MVĮ, ES augimo prospekto ir jo konkrečios santraukos konkretaus sutrumpinto turinio, standartizuoto formato ir jame pateikiamos informacijos išdėstymo eilės tvarkos, emitento atliekamo rizikos veiksnių įvertinimo ir pateikimo kriterijų, prospektų tikrinimo bei tvirtinimo ir bendrų trečiosios valstybės emitentų parengtų prospektų lygiavertiškumo kriterijų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (15) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(79)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas trečiųjų valstybių prospektų teisės aktų lygiavertiškumo atžvilgiu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti sprendimą dėl tokio lygiavertiškumo. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (16);

(80)

techniniais finansinių paslaugų standartais tinkama investuotojų ir vartotojų apsauga turėtų būti užtikrinta visoje Sąjungoje. Būtų efektyvu ir tikslinga pavesti ESMA, kaip itin specializuotos praktinės patirties turinčiai įstaigai, parengti ir Komisijai pateikti techninių reguliavimo standartų, kurie nėra susiję su sprendimais dėl politikos, projektus;

(81)

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti ESMA parengtus techninių reguliavimo standartus dėl santraukoje pateiktinos pagrindinės finansinės informacijos turinio ir formos, atvejų, kai galima prospekte nepateikti tam tikros informacijos, informacijos, kuri turi būti įtraukta pateikiant nuorodą, kitų rūšių dokumentų, kuriuos pagal Sąjungos teisę reikalaujama pateikti, prospektų skelbimo, duomenų, kurių reikia prospektams klasifikuoti ESMA tvarkomame prospektų saugojimo mechanizme, nuostatų dėl reklamos, situacijų, kai dėl svarbaus naujo veiksnio, reikšmingos klaidos arba reikšmingo netikslumo, susijusių su prospekte pateikta informacija, reikia parengti prospekto, kurį ketinama paskelbti, priedą, ESMA pranešimų portalo veikimui būtinų techninių priemonių, bendradarbiavimo susitarimų su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis būtiniausio turinio ir tiems susitarimams naudotinų šablonų, taip pat informacijos, kuria kompetentingos institucijos keičiasi su ESMA vykdydamos prievolę bendradarbiauti. Komisija tuos techninių reguliavimo standartų projektus turėtų patvirtinti priimdama deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius;

(82)

Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti ESMA parengtus techninius įgyvendinimo standartus dėl standartinių formų, šablonų ir procedūrų, skirtų pranešti apie patvirtinimo pažymą, prospektą, registracijos dokumentą, universalų registracijos dokumentą, jo priedą ir vertimą, prospekto priedą, prospekto ir (arba) santraukos vertimą, standartinių formų, šablonų ir procedūrų, skirtų kompetentingoms institucijoms bendradarbiauti ir keistis informacija, ir procedūrų bei formų, skirtų kompetentingoms institucijoms ir ESMA keistis informacija. Komisija turėtų priimti tuos įgyvendinimo techninius standartus kaip įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 straipsnį ir vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu;

(83)

naudodamasi pagal šį reglamentą suteiktais įgaliojimais priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, Komisija turėtų laikytis šių principų:

poreikio užtikrinti neprofesionaliųjų investuotojų ir MVĮ pasitikėjimą finansų rinkomis, finansų rinkose skatinant laikytis griežtų skaidrumo standartų,

poreikio informacijos atskleidimo prospekte reikalavimus nustatyti atsižvelgiant į emitento dydį ir informaciją, kurią emitentas jau privalo atskleisti pagal Direktyvą 2004/109/EB ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014,

poreikio padėti MVĮ lengviau patekti į kapitalo rinkas ir kartu užtikrinti investuotojų pasitikėjimą investicijomis į tokias įmones,

poreikio suteikti investuotojams daug įvairių konkuruojančių investavimo galimybių ir užtikrinti jų padėtį atitinkantį informacijos atskleidimo lygį ir apsaugą,

poreikio užtikrinti, kad nepriklausomos reguliavimo institucijos imtųsi nuoseklių taisyklių vykdymo užtikrinimo priemonių, ypač kovodamos su tarnautojų daromais nusikaltimais,

poreikio užtikrinti aukštą skaidrumo lygį ir konsultuotis su visais rinkos dalyviais ir su Europos Parlamentu bei Taryba,

poreikio skatinti naujoves finansų rinkose, kad jos būtų dinamiškos ir efektyvios,

poreikio užtikrinti sisteminį finansų sistemos stabilumą, atidžiai stebint finansų naujoves ir į jas reaguojant,

kapitalo sąnaudų mažinimo ir prieinamumo didinimo svarbos,

poreikio visiems rinkos dalyviams užtikrinti ilgalaikę dėl visų įgyvendinimo priemonių patiriamų sąnaudų ir iš jų gaunamos naudos pusiausvyrą,

poreikio skatinti tarptautinį Sąjungos finansų rinkų konkurencingumą, nedarant poveikio labai reikalingam tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimui,

poreikio visiems rinkos dalyviams užtikrinti vienodas veiklos sąlygas nustatant Sąjungos teisę kiekvieną kartą, kai tai tikslinga,

poreikio užtikrinti derėjimą su kita šios srities Sąjungos teise, nes informacijos disbalansas ir skaidrumo stoka galėtų kelti pavojų rinkų veikimui ir, svarbiausia, kenkti vartotojams ir smulkiems investuotojams;

(84)

visas asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą, pavyzdžiui, kompetentingų institucijų keitimasis asmens duomenimis arba jų perdavimas, turėtų būti atliekamas laikantis Reglamento (ES) 2016/679, o ESMA, keisdamasi informacija arba ją perduodama, visais atvejais turėtų laikytis Reglamento (EB) Nr. 45/2001;

(85)

ne vėliau kaip 2022 m. liepos 21 d. Komisija turėtų peržiūrėti, kaip jis taikomas, ypač įvertinti, ar antrinėms emisijoms ir ES augimo prospektui taikoma informacijos atskleidimo tvarka, universalus registracijos dokumentas ir prospekto santrauka vis dar yra tinkami šiuo reglamentu užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Visų pirma ataskaitoje turėtų būti išanalizuoti atitinkami duomenys ir tendencijos, susiję su ES augimo prospektu, ir įvertinta, ar nauja tvarka užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos ir įmonėms, kurios turi teisę ja naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo pusiausvyra. Atliekant tokią peržiūrą taip pat reikėtų įvertinti, ar emitentai, ypač MVĮ, gali gauti LEI ir ISIN už pagrįstą kainą ir per pagrįstą laikotarpį;

(86)

šio reglamento reikalavimų taikymą reikėtų atidėti, kad būtų galima priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, o kompetentingos institucijos ir rinkos dalyviai galėtų susipažinti su naujomis priemonėmis ir pasiruošti jas taikyti;

(87)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. kuriant kapitalo rinkų sąjungą padidinti investuotojų apsaugą ir rinkos efektyvumą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(88)

šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Todėl šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus;

(89)

pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalį buvo konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas, taikymo sritis ir išimtys

1.   Šiuo reglamentu nustatomi prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos valstybėje narėje esančioje arba veikiančioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, sudarymo, tvirtinimo ir platinimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas šių rūšių vertybiniams popieriams:

a)

investiciniams vienetams, kuriuos išleido kolektyvinio investavimo subjektai, išskyrus uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektus;

b)

ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kuriuos išleido valstybė narė arba viena iš valstybės narės regioninės ar vietos valdžios institucijų, viešosios tarptautinės organizacijos, kurių narės yra viena ar daugiau valstybių narių, Europos Centrinis Bankas arba valstybių narių centriniai bankai;

c)

valstybių narių centrinių bankų kapitalo akcijoms;

d)

vertybiniams popieriams, kuriuos besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja valstybė narė arba viena iš valstybės narės regioninės ar vietos valdžios institucijų;

e)

vertybiniams popieriams, kuriuos išleido valstybės narės pripažintos juridinio asmens statusą turinčios asociacijos arba ne pelno organizacijos, kad gautų lėšų, kurios joms reikalingos ne pelno tikslų įgyvendinimui finansuoti;

f)

neapkeičiamoms kapitalo akcijoms, kurių pagrindinė paskirtis – suteikti turėtojui teisę užimti butą ar kitokio pobūdžio nekilnojamąjį turtą ar jo dalį, jei tokių akcijų negalima parduoti neatsisakant tos teisės;

3.   Nedarant poveikio šios dalies antrai pastraipai ir 4 straipsniui, šis reglamentas netaikomas viešam vertybinių popierių siūlymui, kurio bendra pardavimo vertė, kuri turi būti apskaičiuojama 12 mėnesių laikotarpiui, Sąjungoje yra mažesnė negu 1 000 000 EUR.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytiems viešiems vertybinių popierių siūlymams valstybės narės nenustato prievolės parengti prospektą pagal šį reglamentą. Tačiau tais atvejais valstybės narės gali reikalauti, kad nacionaliniu lygmeniu būtų taikomi kiti informacijos atskleidimo reikalavimai, tiek, kiek tokiais reikalavimais neužkraunama neproporcinga arba bereikalinga našta.

4.   3 straipsnio 1 dalyje nustatyta prievolė skelbti prospektą netaikoma toliau išvardytų rūšių viešiems vertybinių popierių siūlymams:

a)

vertybinių popierių siūlymui, skirtam tik profesionaliesiems investuotojams;

b)

vertybinių popierių siūlymui, skirtam mažiau nei 150 vienos valstybės narės fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra profesionalieji investuotojai;

c)

vertybinių popierių, kurių vieneto nominalioji vertė siekia bent 100 000 EUR, siūlymui;

d)

vertybinių popierių siūlymui, skirtam investuotojams, įsigyjantiems vertybinius popierius, kurių bendra pardavimo vertė, tenkanti vienam investuotojui pagal kiekvieną atskirą siūlymą, yra bent 100 000 EUR;

e)

akcijoms, kurios išleidžiamos vietoj jau išleistų tos pačios klasės akcijų, jei tokių naujų akcijų emisija nedidinamas išleistas kapitalas;

f)

vertybiniams popieriams, kurių siūlymas susijęs su perėmimu ir teikiamas kaip mainų pasiūlymas, jeigu laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos yra viešai paskelbiamas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie sandorį ir jo poveikį emitentui;

g)

vertybiniams popieriams, kurie siūlomi, paskirstomi arba kuriuos ketinama paskirstyti susijungimo ar skaidymosi atveju, jeigu laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos yra viešai paskelbiamas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie sandorį ir jo poveikį emitentui;

h)

dividendams, kurie esamiems akcininkams išmokami tos pačios klasės akcijomis kaip akcijos, už kurias tokie dividendai mokami, jeigu yra parengtas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie akcijų skaičių, pobūdį, siūlymo priežastis ir išsamūs siūlymo duomenys;

i)

vertybiniams popieriams, kuriuos esamiems arba buvusiems direktoriams ar darbuotojams siūlo, paskirsto ar ketina paskirstyti jų darbdavys arba susijusi įmonė, jeigu yra parengtas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie vertybinių popierių skaičių, pobūdį, siūlymo arba paskirstymo priežastys ir išsamūs siūlymo arba paskirstymo duomenys;

j)

ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių bendra agreguota pardavimo vertė, tenkanti vienai kredito įstaigai paskaičiuota per 12 mėnesių laikotarpį, yra mažesnė nei 75 000 000 EUR ir jeigu tie vertybiniai popieriai:

i)

nėra subordinuoti, konvertuojami ar keičiami ir

ii)

jais nesuteikiama teisė pasirašyti arba įsigyti kitų rūšių vertybinių popierių ir jie nėra susieti su išvestine finansine priemone.

5.   3 straipsnio 3 dalyje nustatyta prievolė skelbti prospektą netaikoma toliau nurodytų vertybinių popierių įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą:

a)

vertybinių popierių, apkeičiamų su vertybiniais popieriais, jau įtrauktais į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, jeigu jie per 12 mėnesių laikotarpį sudaro mažiau negu 20 % vertybinių popierių, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skaičiaus;

b)

akcijų, gaunamų konvertavus arba išmainius kitus vertybinius popierius arba pasinaudojus kitais vertybiniais popieriais suteikiamomis teisėmis, jeigu gaunamos akcijos yra tos pačios klasės kaip akcijos, jau įtrauktos į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir jeigu gautos akcijos per 12 mėnesių laikotarpį sudaro mažiau negu 20 % tos pačios klasės akcijų, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skaičiaus, laikantis šios dalies antros pastraipos.

c)

vertybinių popierių, gaunamų pertvarkymo institucijai konvertavus arba iškeitus kitus vertybinius popierius, nuosavas lėšas arba tinkamus įsipareigojimus šiai institucijai naudojantis Direktyvos 2014/59/ES 53 straipsnio 2 dalyje, 59 straipsnio 2 dalyje arba 63 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytais įgaliojimais;

d)

akcijų, išleidžiamų vietoj tos pačios klasės akcijų, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, jei tokių akcijų emisija nedidinamas išleistas kapitalas;

e)

vertybinių popierių, kurių siūlymas susijęs su perėmimu ir teikiamas kaip mainų pasiūlymas, jeigu laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos yra viešai paskelbiamas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie sandorį ir jo poveikį emitentui;

f)

vertybinių popierių, kurie siūlomi, paskirstomi arba kuriuos ketinama paskirstyti susijungimo ar skaidymosi atveju, jeigu laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos yra viešai paskelbiamas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie sandorį ir jo poveikį emitentui;

g)

akcijų, kurios siūlomos, paskirstomos arba kurias ketinama paskirstyti esamiems akcininkams nemokamai, ir dividendų, kurie išmokami tos pačios klasės akcijomis kaip akcijos, už kurias tokie dividendai yra mokami, jeigu minėtos akcijos yra tos pačios klasės kaip akcijos, jau įtrauktos į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir yra parengtas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie akcijų skaičių, pobūdį, siūlymo arba paskirstymo priežastys ir išsamūs siūlymo arba paskirstymo duomenys;

h)

vertybinių popierių, kuriuos esamiems arba buvusiems direktoriams ar darbuotojams siūlo, paskirsto arba ketina paskirstyti jų darbdavys arba susijusi įmonė, jeigu tie vertybiniai popieriai yra tos pačios klasės kaip vertybiniai popieriai, jau įtraukti į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir yra parengtas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie vertybinių popierių skaičių, pobūdį ir siūlymo arba paskirstymo priežastys ir išsamūs siūlymo arba paskirstymo duomenys;

i)

ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriuos nepertraukiamai ar pakartotinai leidžia kredito įstaiga, jei Sąjungoje siūlomų vertybinių popierių bendra agreguota pardavimo vertė, tenkanti vienai kredito įstaigai paskaičiuota per 12 mėnesių laikotarpį, yra mažesnė nei 75 000 000 EUR ir jeigu tie vertybiniai popieriai:

i)

nėra subordinuoti, konvertuojami ar keičiami ir

ii)

jais nesuteikiama teisė pasirašyti arba įsigyti kitų rūšių vertybinių popierių ir jie nėra susieti su išvestine finansine priemone;

j)

vertybinių popierių, jau įtrauktų į prekybos kitoje reguliuojamoje rinkoje sąrašą ir atitinkančių šias sąlygas:

i)

tie vertybiniai popieriai arba tos pačios klasės vertybiniai popieriai jau daugiau nei 18 mėnesių yra įtraukti į prekybos toje kitoje reguliuojamoje rinkoje sąrašą;

ii)

jeigu vertybiniai popieriai pirmą kartą įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą po 2005 m. liepos 1 d., į prekybos toje kitoje reguliuojamoje rinkoje sąrašą jie įtraukti su sąlyga, kad pagal Direktyvą 2003/71/EB būtų patvirtintas ir paskelbtas prospektas;

iii)

jeigu vertybiniai popieriai pirmą kartą įtraukti į biržos sąrašą po 1983 m. birželio 30 d., išskyrus atvejus, kai taikomas ii papunktis, pagal Tarybos direktyvos 80/390/EEB (17) arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/34/EB (18) reikalavimus buvo patvirtintas informacinis biuletenis;

iv)

buvo įvykdyti galiojantys prekybos toje kitoje reguliuojamoje rinkoje įpareigojimai;

v)

asmuo, prašantis įtraukti vertybinius popierius į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą pagal j punkte nustatytą išimtį, reguliuojamos rinkos, kurioje vertybinius popierius prašoma įtraukti į prekybos sąrašą, valstybėje narėje laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos viešai paskelbia dokumentą, kurio turinys atitinka 7 straipsnio nuostatas (išskyrus tai, kad 7 straipsnio 3 dalyje nustatytas didžiausias santraukos ilgis padidinamas dviem papildomais A4 dydžio puslapiais), parengtą reguliuojamos rinkos, kurioje vertybinius popierius prašoma įtraukti į prekybos sąrašą, valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba; ir

vi)

v punkte nurodytame dokumente nurodoma, kur galima gauti naujausią prospektą ir kur emitentas, laikydamasis prievolės nuolat atskleisti informaciją, paskelbė finansinę informaciją.

Reikalavimas, kad gaunamos akcijos per 12 mėnesių laikotarpį sudarytų mažiau negu 20 % tos pačios klasės akcijų, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skaičiaus, kaip nurodyta pirmos pastraipos b punkte, netaikomas toliau nurodytais atvejais:

a)

jeigu prospektas buvo parengtas pagal šį reglamentą arba Direktyvą 2003/71/EB teikiant viešą vertybinių popierių, kuriais suteikiama prieiga prie akcijų, siūlymą arba juos įtraukiant į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą;

b)

jeigu vertybiniai popieriai, kuriais suteikiama prieiga prie akcijų, buvo išleisti anksčiau nei 2017 m. liepos 20 d.;

c)

jeigu akcijos priskiriamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (19) 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte apibrėžtos įstaigos bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsniams, kaip nustatyta to reglamento 26 straipsnyje, ir yra gaunamos konvertavus tos įstaigos išleistas papildomas 1 lygio priemones įvykus tam tikram įvykiui, kaip nustatyta to reglamento 54 straipsnio 1 dalies a punkte;

d)

jeigu akcijos priskiriamos tinkamoms nuosavoms lėšoms arba tinkamoms pagrindinėms nuosavoms lėšoms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB (20) I antraštinės dalies VI skyriaus 3 skirsnyje, ir yra gaunamos kitus vertybinius popierius konvertavus tam, kad būtų įvykdyti įsipareigojimai atitikti mokumo kapitalo reikalavimą arba minimalaus kapitalo reikalavimą, kaip nustatyta Direktyvos 2009/138/EB I antraštinės dalies VI skyriaus 4 ir 5 skirsniuose, arba grupės mokumo reikalavimą, kaip nustatyta Direktyvos 2009/138/EB III antraštinėje dalyje;

6.   Prievolės skelbti prospektą išimtys, nustatytos 4 ir 5 dalyse, gali būti taikomos kartu. Tačiau 5 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos išimtys kartu netaikomos, jei dėl tokio jų bendro taikymo per 12 mėnesių laikotarpį į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą iš karto arba per tam tikrą laiką galėtų būti įtraukta daugiau nei 20 % tos pačios klasės akcijų, jau įtrauktų į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skaičiaus, nepaskelbus prospekto.

7.   Komisijai pagal 44 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant šio straipsnio 4 dalies f ir g punktuose ir 5 dalies pirmos pastraipos e ir f punktuose nurodytų dokumentų būtiniausios informacijos turinį.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

vertybiniai popieriai – perleidžiamieji vertybiniai popieriai, apibrėžti Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkte, išskyrus pinigų rinkos priemones, apibrėžtas Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte, kurių terminas yra trumpesnis negu 12 mėnesių;

b)

nuosavybės vertybiniai popieriai – akcijos ir kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, lygiaverčiai bendrovių akcijoms, taip pat teisę įsigyti bet kuriuos iš minėtųjų vertybinių popierių suteikiantys visų kitų rūšių perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kai jie konvertuojami arba kai pasinaudojama jais suteikiamomis teisėmis, jeigu pastarieji vertybiniai popieriai išleisti pagrindinių akcijų emitento arba minėtojo emitento grupei priklausančio subjekto;

c)

ne nuosavybės vertybiniai popieriai – visi vertybiniai popieriai, kurie nėra nuosavybės vertybiniai popieriai;

d)

viešas vertybinių popierių siūlymas – bet kokia forma ir priemonėmis asmenims teikiamas pranešimas, kuriuo pateikiama pakankamai informacijos apie siūlymo sąlygas ir siūlomus vertybinius popierius, kad investuotojas galėtų nuspręsti, ar tuos vertybinius popierius pirkti arba pasirašyti. Ši apibrėžtis taip pat apima vertybinių popierių platinimą per finansų tarpininkus;

e)

profesionalieji investuotojai – asmenys arba subjektai, išvardyti Direktyvos 2014/65/ES II priedo I skirsnio 1–4 punktuose, ir asmenys arba subjektai, pačių prašymu pagal to priedo II skirsnį laikomi profesionaliais klientais arba pagal Direktyvos 2014/65/ES 30 straipsnį pripažįstami tinkamomis sandorio šalimis, nebent jie sudarė susitarimą būti laikomais neprofesionaliais klientais pagal to priedo I skirsnio ketvirtą pastraipą. Šio punkto pirmo sakinio taikymo tikslais investicinės įmonės ir kredito įstaigos emitento prašymu informuoja emitentą apie savo klientų klasifikavimą laikantis atitinkamų duomenų apsaugos teisės aktų;

f)

mažosios ir vidutinės įmonės arba MVĮ yra bet kurie iš šių subjektų:

i)

bendrovės, kurios pagal savo paskutines metines arba konsoliduotąsias finansines ataskaitas atitinka bent du iš šių trijų kriterijų: vidutinis darbuotojų skaičius finansiniais metais yra mažesnis nei 250, bendras balansas yra ne didesnis kaip 43 000 000 EUR, o metinė grynoji apyvarta neviršija 50 000 000 EUR;

ii)

mažosios ir vidutinės įmonės, apibrėžtos Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 13 punkte;

g)

kredito įstaiga –Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžta kredito įstaiga;

h)

emitentas – juridinis asmuo, leidžiantis arba siūlantis išleisti vertybinius popierius;

i)

siūlytojas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris viešai siūlo vertybinius popierius;

j)

reguliuojama rinka – Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 21 punkte apibrėžta reguliuojama rinka;

k)

reklama – tai pranešimas, kuriam būdingi abu šie požymiai:

i)

kuris yra susijęs su konkrečiu viešu vertybinių popierių siūlymu arba įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą;

ii)

kuriuo konkrečiai siekiama skatinti galimą vertybinių popierių pasirašymą arba įsigijimą;

l)

reglamentuojama informacija – Direktyvos 2004/109/EB 2 straipsnio 1 dalies k punkte apibrėžta reglamentuojama informacija;

m)

buveinės valstybė narė:

i)

visiems Sąjungoje įsisteigusiems vertybinių popierių emitentams, nepaminėtiems ii punkte, – valstybė narė, kurioje yra emitento registruota buveinė;

ii)

visų ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieneto nominalioji vertė siekia bent 1 000 EUR, emisijų ir visų teisę įsigyti bet kokių perleidžiamųjų vertybinių popierių arba gauti tam tikrą sumą pinigų suteikiančių ne nuosavybės vertybinių popierių, kai jie konvertuojami arba kai pasinaudojama jais suteikiamomis teisėmis, jeigu ne nuosavybės vertybinių popierių emitentas nėra pagrindinių vertybinių popierių emitentas arba to emitento grupei priklausantis subjektas, emisijų atvejais – tai emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pasirinkimu valstybė narė, kurioje yra emitento registruota buveinė arba kurioje vertybiniai popieriai buvo ar bus įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba kurioje vertybiniai popieriai siūlomi viešai. Ta pati tvarka taikoma ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kurių vertė išreikšta kita valiuta nei euro, jeigu jų minimali nominalioji vertė yra beveik lygi 1 000 EUR;

iii)

visiems trečiojoje valstybėje įsisteigusiems vertybinių popierių emitentams, nepaminėtiems ii punkte, – tai emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pasirinkimu valstybė narė, kurioje vertybinius popierius ketinama viešai siūlyti pirmą kartą arba kurioje pateikiamas pirmas prašymas įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, atsižvelgiant į vėlesnį trečiojoje valstybėje įsisteigusių emitentų pasirinkimą bet kuriuo iš šių atvejų:

buveinės valstybė narė nebuvo nustatyta tų emitentų pasirinkimu,

remiantis Direktyvos 2004/109/EB 2 straipsnio 1 dalies i punkto iii papunkčiu;

n)

priimančioji valstybė narė – valstybė narė, kurioje vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba kurioje prašoma įtraukti vertybinius popierius į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, jei ji nesutampa su buveinės valstybe nare;

o)

kompetentinga institucija – institucija, kurią pagal 31 straipsnį paskiria kiekviena valstybė narė, nebent šiame reglamente nurodyta kitaip;

p)

kolektyvinio investavimo subjektai, išskyrus uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektus, – savitarpio fondai ir investicinės bendrovės, kuriems būdingos abi šios savybės:

i)

jie pritraukia kapitalą iš įvairių investuotojų, kad jį investuotų tų investuotojų naudai pagal nustatytą investavimo politiką;

ii)

jų investiciniai vienetai turėtojo prašymu gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai atpirkti arba išpirkti naudojant šių subjektų turtą;

q)

kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai – vertybiniai popieriai, kuriuos išleido kolektyvinio investavimo subjektas ir kurie sudaro tokios įmonės dalyvių teises į jos turtą;

r)

patvirtinimas – teigiamas sprendimas, priimamas remiantis buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos atlikto prospekte pateiktos informacijos išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo patikrinimo rezultatais;

s)

bazinis prospektas –8 straipsnį atitinkantis prospektas ir, emitento pasirinkimu, galutinės pasiūlymo sąlygos;

t)

darbo dienos – atitinkamos kompetentingos institucijos darbo dienos, išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir valstybines šventes, nustatytas tai kompetentingai institucijai taikomoje nacionalinėje teisėje;

u)

daugiašalė prekybos sistema – Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 22 punkte apibrėžta daugiašalė prekybos sistema;

v)

organizuotos prekybos sistema – Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 23 punkte apibrėžta organizuotos prekybos sistema;

w)

MVĮ augimo rinka – Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 12 punkte apibrėžta MVĮ augimo rinka;

x)

trečiosios valstybės emitentas – trečiojoje valstybėje įsisteigęs emitentas;

y)

siūlymo laikotarpis – laikotarpis, per kurį potencialūs investuotojai gali įsigyti atitinkamų vertybinių popierių arba juos pasirašyti;

z)

patvarioji laikmena – priemonė, kuria:

i)

klientui sudaroma galimybė saugoti asmeniškai tam klientui skirtą informaciją taip, kad ji būtų vėliau prieinama tos informacijos tikslus atitinkantį laikotarpį, ir

ii)

sudaroma galimybė saugomą informaciją atgaminti nepakitusią.

3 straipsnis

Prievolė skelbti prospektą ir išimtis

1.   Nedarant poveikio 1 straipsnio 4 daliai, vertybiniai popieriai Sąjungoje siūlomi viešai tik prieš tai paskelbus prospektą pagal šį reglamentą.

2.   Nedarant poveikio 4 straipsniui, valstybė narė gali nuspręsti vertybinių popierių viešam siūlymui netaikyti 1 dalyje nustatytos prievolės skelbti prospektą, jeigu:

a)

tokiems siūlymams netaikoma pranešimo procedūra pagal 25 straipsnį ir

b)

kiekvieno tokio siūlymo bendra pardavimo vertė Sąjungoje yra mažesnė negu apskaičiuota 12 mėnesių laikotarpio piniginė suma, kuri negali viršyti 8 000 000 EUR.

Valstybės narės praneša Komisijai ir ESMA, ar ir kokiu būdu jos nusprendžia taikyti pirmoje pastraipoje numatytą išimtį, taip pat nurodo piniginę sumą, kurios nesiekiantiems siūlymams toje valstybėje narėje yra taikoma išimtis. Jos taip pat praneša Komisijai ir ESMA apie bet kokius vėlesnius tos piniginės sumos pakeitimus.

3.   Nedarant poveikio 1 straipsnio 5 daliai, vertybiniai popieriai į prekybos reguliuojamoje rinkoje, kuri yra arba veikia Sąjungoje, sąrašą įtraukiami tik prieš tai paskelbus prospektą pagal šį reglamentą.

4 straipsnis

Savanoriškas prospektas

1.   Jeigu viešam vertybinių popierių siūlymui arba jų įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą pagal 1 straipsnio 3 dalį šis reglamentas netaikomas arba pagal 1 straipsnio 4 dalį, 1 straipsnio 5 dalį arba 3 straipsnio 2 dalį jiems taikoma prievolės skelbti prospektą išimtis, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, turi teisę savanoriškai parengti prospektą pagal šį reglamentą.

2.   Tokiu savanoriškai parengtu buveinės valstybės narės, nustatytos pagal 2 straipsnio m punktą, kompetentingos institucijos patvirtintu prospektu suteikiamos visos teisės ir pareigos, kurios numatytos pagal šį reglamentą reikalaujamo prospekto atveju, ir, prižiūrint tai kompetentingai institucijai, jam taikomos visos šio reglamento nuostatos.

5 straipsnis

Paskesnis vertybinių popierių perpardavimas

1.   Bet koks paskesnis vertybinių popierių, kurie anksčiau buvo įtraukti į vieną ar kelis 1 straipsnio 4 dalies a–d punktuose išvardytų rūšių viešus vertybinių popierių siūlymus, perpardavimas laikomas atskiru siūlymu, o sprendžiant, ar perpardavimas yra vertybinių popierių viešas siūlymas, taikoma 2 straipsnio d punkte pateikta apibrėžtis. Vertybinių popierių platinimui per finansų tarpininkus taikomas reikalavimas skelbti prospektą, išskyrus atvejus, kai galutiniam platinimui taikoma viena iš 1 straipsnio 4 dalies a–d punktuose išvardytų išimčių.

Kai vykdomas toks paskesnis vertybinių popierių perpardavimas arba galutinis vertybinių popierių platinimas per finansų tarpininkus, papildomo prospekto nereikalaujama, jeigu yra pateiktas galiojantis prospektas, kaip nurodyta 12 straipsnyje, o emitentas arba už tokio prospekto parengimą atsakingas asmuo rašytiniu susitarimu sutinka, kad jis būtų naudojamas.

2.   Tais atvejais, kai prospektas yra susijęs su ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriais bus prekiaujama tik reguliuojamoje rinkoje arba konkrečiame jos segmente, į kurią (-į) prekybos tokiais vertybiniais popieriais tikslais gali patekti tik profesionalieji investuotojai, įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, vertybiniai popieriai negali būti perparduodami neprofesionaliesiems investuotojams, išskyrus atvejus, kai pagal šį reglamentą parengiamas neprofesionaliesiems investuotojams tinkamas prospektas.

II SKYRIUS

PROSPEKTO RENGIMAS

6 straipsnis

Prospektas

1.   Nedarant poveikio 14 straipsnio 2 daliai ir 18 straipsnio 1 daliai, prospekte pateikiama būtina informacija, kuri yra reikšminga investuotojui, kad jis galėtų pagrįstai įvertinti:

a)

emitento ir bet kokio garanto turtą ir įsipareigojimus, pelną ir nuostolius, finansinę padėtį ir perspektyvas;

b)

vertybiniais popieriais suteikiamas teises ir

c)

emisijos priežastis ir jos poveikį emitentui.

Ta informacija gali skirtis priklausomai nuo:

a)

emitento pobūdžio,

b)

vertybinių popierių rūšies,

c)

emitento aplinkybių,

d)

atitinkamais atvejais – to, ar ne nuosavybės vertybinių popierių vieneto nominalioji vertė yra bent 100 000 EUR, ar vertybiniais popieriais bus prekiaujama tik reguliuojamoje rinkoje arba konkrečiame jos segmente, į kurią (-į) prekybos vertybiniais popieriais tikslais gali patekti tik profesionalieji investuotojai.

2.   Prospekte pateikiama informacija yra parengiama ir pateikiama lengvai analizuojama, glausta ir suprantama forma, atsižvelgiant į 1 dalies antroje pastraipoje išdėstytus veiksnius.

3.   Emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, prospektą gali parengti kaip vieną dokumentą ar kaip kelis atskirus dokumentus.

Nedarant poveikio 8 straipsnio 8 daliai ir 7 straipsnio 1 dalies antrai pastraipai, iš atskirų dokumentų sudarytame prospekte reikalaujama informacija padalijama į registracijos dokumentą, vertybinių popierių raštą ir santrauką. Registracijos dokumente pateikiama informacija apie emitentą. Vertybinių popierių rašte pateikiama informacija apie vertybinius popierius, kurie siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

7 straipsnis

Prospekto santrauka

1.   Prospekte pateikiama santrauka su pagrindine informacija, kurios investuotojams reikia, kad jie suprastų emitento, garanto ir vertybinių popierių, kurie yra siūlomi arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pobūdį ir riziką, ir kuri turi būti skaitoma kartu su kitomis prospekto dalimis, siekiant padėti investuotojams apsispręsti, ar investuoti į tokius vertybinius popierius.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kai prospektas susijęs su ne nuosavybės vertybinių popierių įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pateikti santrauką nereikalaujama, jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:

a)

tais vertybiniais popieriais bus prekiaujama tik reguliuojamoje rinkoje arba konkrečiame jos segmente, į kurią (-į) prekybos tokiais vertybiniais popieriais tikslais gali patekti tik profesionalieji investuotojai, arba

b)

tų vertybinių popierių vieneto nominalioji vertė siekia bent 100 000 EUR.

2.   Santraukos turinys turi būti tikslus, teisingas, aiškus ir neklaidinantis. Ji turi būti skaitoma kaip prospekto įvadas ir derėti su kitomis prospekto dalimis.

3.   Santrauka rengiama kaip trumpas glaustai surašytas dokumentas; atspausdintą santrauką gali sudaryti ne daugiau kaip septyni A4 dydžio puslapiai. Santrauka:

a)

pateikiama ir išdėstoma taip, kad ją būtų lengva skaityti, naudojant perskaitomo dydžio simbolius;

b)

rašoma tokia kalba ir stiliumi, kad informaciją būtų lengviau suprasti, visų pirma vartojamos aiškios, ne techninės, glaustos ir investuotojams suprantamos formuluotės.

4.   Santrauką sudaro šie keturi skirsniai:

a)

įvadas, kuriame pateikiami ir įspėjimai;

b)

pagrindinė informacija apie emitentą;

c)

pagrindinė informacija apie vertybinius popierius;

d)

pagrindinė informacija apie viešą vertybinių popierių siūlymą ir (arba) įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

5.   4 dalies a punkte nurodytame skirsnyje pateikiami:

a)

vertybinių popierių pavadinimas ir tarptautiniai vertybinių popierių identifikavimo numeriai (ISIN);

b)

emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant jo juridinio asmens identifikatorių (LEI);

c)

kai taikoma, siūlytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant jo LEI, jeigu siūlytojas yra juridinis asmuo, arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, tapatybė ir kontaktiniai duomenys;

d)

kompetentingos institucijos, tvirtinančios prospektą ir – jei tai skirtingos institucijos – kompetentingos institucijos, patvirtinusios registracijos dokumentą ar universalų registracijos dokumentą, tapatybė ir kontaktiniai duomenys;

e)

prospekto patvirtinimo data.

Jame pateikiami šie įspėjimai:

a)

santrauka turėtų būti skaitoma kaip prospekto įvadas;

b)

bet kokį sprendimą investuoti į vertybinius popierius investuotojas turėtų priimti remdamasis visu prospektu;

c)

kai taikoma, tai, kad investuotojas galėtų prarasti visą arba dalį investuoto kapitalo, o tais atvejais, kai investuotojo atsakomybė neapribojama investicijos suma, įspėjama, kad investuotojas galėtų prarasti daugiau kapitalo nei investavo, ir apie tokio galimo nuostolio mastą;

d)

jeigu teismui pateikiamas ieškinys dėl prospekte esančios informacijos, pagal nacionalinę teisę ieškovui investuotojui prieš pradedant teismo procesą gali tekti padengti prospekto vertimo išlaidas;

e)

civilinė atsakomybė numatyta tik tiems asmenims, kurie pateikė santrauką, įskaitant visus jos vertimus, tačiau tik tuo atveju, jei santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli, ją skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis, arba santraukoje, ją skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti investuotojams apsispręsti, ar investuoti į tokius vertybinius popierius;

f)

kai taikoma, pateikiamas įspėjimas dėl supratimo, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 8 straipsnio 3 dalies b punktą.

6.   4 dalies b punkte nurodytame skirsnyje pateikiama tokia informacija:

a)

poskirsnyje „Vertybinių popierių emitentas“ glaustai apibūdinamas vertybinių popierių emitentas, įskaitant bent šiuos duomenis:

i)

jo buveinės vieta bei teisinė forma, jo LEI, teisė, pagal kurią jis veikia, ir įsteigimo šalis;

ii)

jo pagrindinės veiklos sritys;

iii)

jo pagrindiniai akcininkai, įskaitant tai, ar jis kam nors tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso (ir kam) arba yra kieno nors kontroliuojamas (ir kieno);

iv)

pagrindinių valdančiųjų direktorių tapatybė;

v)

teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių tapatybė;

b)

poskirsnyje „Emitento pagrindinė finansinė informacija“ pateikiama atrinkta pagrindinė istorinė finansinė informacija, apimanti kiekvienus istorinės finansinės informacijos laikotarpio finansinius metus ir visus paskesnius tarpinius finansinius laikotarpius, kartu pateikiant to paties ankstesnių finansinių metų laikotarpio lyginamuosius duomenis. Reikalavimas pateikti lyginamąją balanso informaciją įvykdomas pateikus metų pabaigos balanso informaciją. Pagrindinė finansinė informacija, kai taikoma, apima:

i)

formalią finansinę informaciją;

ii)

audito ataskaitoje pateiktų vertinimų, susijusių su istorine finansine informacija, glaustą apibūdinimą;

c)

poskirsnyje „Pagrindinė emitentui būdinga rizika“ glaustai apibūdinami emitentui būdingi reikšmingiausi rizikos veiksniai, išdėstyti prospekte, neviršijant 10 dalyje nustatyto bendro rizikos veiksnių skaičiaus.

7.   4 dalies c punkte nurodytame skirsnyje pateikiama tokia informacija:

a)

poskirsnyje „Pagrindiniai vertybinių popierių ypatumai“ glaustai apibūdinami vertybiniai popieriai, kurie yra viešai siūlomi ir (arba) įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, įskaitant bent šiuos duomenis:

i)

vertybinių popierių rūšis, klasė, ir ISIN;

ii)

kai taikoma, vertybinių popierių valiuta, nominalios vertės išraiška, vieneto nominali vertė, išleistų vertybinių popierių skaičius ir terminas;

iii)

vertybiniais popieriais suteikiamos teisės;

iv)

santykinis vertybinių popierių prioritetas emitento kapitalo struktūroje emitento nemokumo atveju, įskaitant, kai taikoma, informaciją apie vertybinių popierių subordinacijos lygį ir galimą poveikį investicijoms pertvarkymo atveju pagal Direktyvą 2014/59/ES;

v)

visi laisvo vertybinių popierių perleidimo apribojimai;

vi)

kai taikoma, dividendų arba išmokėjimo politika;

b)

poskirsnyje „Prekybos vertybiniais popieriais vieta“ nurodoma, ar dėl vertybinių popierių yra arba bus teikiamas prašymas įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą arba prekiauti daugiašalėje prekybos sistemoje, ir nurodomos visos rinkos, kuriose vertybiniais popieriais yra arba bus prekiaujama;

c)

kai vertybiniams popieriams teikiama garantija, poskirsnyje „Vertybiniams popieriams suteikiama garantija“, pateikiama ši informacija:

i)

glaustas garantijos pobūdžio ir masto apibūdinimas;

ii)

glaustas garanto apibūdinimas, įskaitant jo LEI;

iii)

atitinkama pagrindinė finansinė informacija, skirta garanto gebėjimui įvykdyti savo įsipareigojimus pagal garantiją įvertinti, ir

iv)

reikšmingiausių su garantu susijusių rizikos veiksnių, kurie įtraukiami į prospektą pagal 16 straipsnio 3 dalį, neviršijant 10 dalyje nustatyto bendro rizikos veiksnių skaičiaus, glaustas apibūdinimas;

d)

poskirsnyje „Pagrindinė vertybiniams popieriams būdinga rizika“ glaustai apibūdinami vertybiniams popieriams būdingi reikšmingiausi rizikos veiksniai, išdėstyti prospekte, neviršijant 10 dalyje nustatyto bendro rizikos veiksnių skaičiaus.

Jeigu reikalaujama parengti pagrindinės informacijos dokumentą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, vietoj šioje dalyje nurodytos informacijos gali pateikti Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 8 straipsnio 3 dalies c–i punktuose nurodytą informaciją. Kiekviena valstybė narė, kuri šio reglamento tikslais yra buveinės valstybė narė, tuo atveju, kai taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014, gali reikalauti, kad emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, jų kompetentingos institucijos patvirtintuose prospektuose vietoj šioje dalyje nurodytos informacijos pateiktų Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 8 straipsnio 3 dalies c–i punktuose nurodytą informaciją.

Jei taikant antrą pastraipą pateikiama joje nurodyta kita informacija, 3 dalyje nurodytas didžiausias santraukos ilgis padidinamas trimis papildomais A4 dydžio puslapiais. Pagrindinės informacijos dokumento turinys įtraukiamas į santrauką kaip atskiras jos skirsnis. Tas skirsnis išdėstomas lape taip, kad būtų aišku, jog tai pagrindinės informacijos dokumento turinys, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 8 straipsnio 3 dalies c–i punktuose.

Jeigu pagal 8 straipsnio 9 dalies trečią pastraipą vienoje santraukoje aprašomi keli vertybiniai popieriai, kurie skiriasi tik keliais labai nežymiais aspektais, tokiais kaip emisijos kaina arba termino data, 3 dalyje nurodytas didžiausias santraukos ilgis padidinamas dviem papildomais A4 dydžio puslapiais. Tačiau jeigu pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 tiems vertybiniams popieriams reikalaujama parengti pagrindinės informacijos dokumentą, o emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pateikia kitą informaciją, kaip nurodyta šios dalies antroje pastraipoje, didžiausias santraukos ilgis padidinamas trimis papildomais A4 dydžio puslapiais kiekvienam papildomam vertybiniam popieriui.

Jei santraukoje pateikiama pirmos pastraipos c punkte nurodyta informacija, 3 dalyje nurodytas didžiausias santraukos ilgis padidinamas vienu papildomu A4 dydžio puslapiu.

8.   4 dalies d punkte nurodytame skirsnyje pateikiama tokia informacija:

a)

poskirsnyje „Kokiomis sąlygomis ir pagal kokį tvarkaraštį galiu investuoti į šiuos vertybinius popierius?“, kai taikoma, nurodomos siūlymo bendrosios sąlygos, kitos sąlygos ir numatomas tvarkaraštis, įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą duomenys, platinimo planas, tai, kokia suma ir procentine dalimi dėl siūlymo iš karto sumažėja gautinos sumos, visų emisijos ir (arba) siūlymo išlaidų sąmata, įskaitant įvertintas emitento arba siūlytojo išlaidas, kurias dengia investuotojas;

b)

poskirsnyje „Siūlytojas ir (arba) asmuo, prašantis įtraukti į prekybos sąrašą“ (jei jie skiriasi nuo emitento) glaustai apibūdinamas vertybinių popierių siūlytojas ir (arba) asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, nurodant jo buveinės vietą ir teisinę formą, teisę, pagal kurią jis vykdo veiklą, ir jo įsisteigimo šalį;

c)

poskirsnyje „Kodėl rengiamas šis prospektas“ glaustai apibūdinamos siūlymo arba įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą priežastys ir, kai taikoma,

i)

tai, kaip bus panaudotos gautos grynosios pajamos ir kiek jų numatoma gauti,

ii)

nurodoma, ar siūlymui taikomas tvirto įsipareigojimo pagrindu sudarytas garantavimo susitarimas, nurodant kokiai daliai jis netaikomas,

iii)

nurodomi reikšmingiausi interesų konfliktai, susiję su siūlymu ar įtraukimu į prekybos sąrašą.

9.   Į kiekvieną 6, 7 ir 8 dalyse aprašytą skirsnį emitentas gali įterpti poskirsnius, jei mano, kad to reikia.

10.   Bendras į santraukos skirsnius įtrauktų 6 dalies c punkte ir 7 dalies pirmos pastraipos c punkto iv papunktyje bei d punkte nurodytų rizikos veiksnių skaičius negali viršyti 15.

11.   Santraukoje negalima pateikti kryžminių nuorodų į kitas prospekto dalis arba informaciją įtraukti pateikiant nuorodą.

12.   Jeigu viešai siūlomiems vertybiniams popieriams pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 reikalaujama parengti pagrindinės informacijos dokumentą, o buveinės valstybė narė reikalauja, kad emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, vietoj pagrindinės informacijos dokumento turinio pateiktų kitą informaciją vadovaujantis šio straipsnio 7 dalies antros pastraipos antru sakiniu laikoma, kad emitento, siūlytojo arba asmens, kuris prašo įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, vardu dėl vertybinių popierių konsultuojantys arba jų vardu juos parduodantys asmenys per siūlymo laikotarpį prievolę pagal Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 13 straipsnį pateikti pagrindinės informacijos dokumentą įvykdė, su sąlyga, kad vietoj jo atitinkamiems investuotojams jie pateikia prospekto santrauką, laikydamiesi to reglamento 13 ir 14 straipsniuose nustatytų terminų ir sąlygų.

13.   ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nurodomas 6 dalies b punkte nurodytos pagrindinės finansinės informacijos ir 7 dalies c punkto iii papunktyje nurodytos atitinkamos pagrindinės finansinės informacijos turinys ir pateikimo formatas, atsižvelgiant į įvairių rūšių vertybinius popierius ir emitentus ir užtikrinant, kad parengta informacija būtų glausta ir suprantama.

ESMA tų techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip 2018 m. liepos 21 d.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

8 straipsnis

Bazinis prospektas

1.   Ne nuosavybės vertybinių popierių, įskaitant visų formų varantus, atveju emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pasirinkimu prospektą gali sudaryti bazinis prospektas, kuriame būtų pateikiama būtina informacija apie emitentą ir vertybinius popierius, kurie siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

2.   Baziniame prospekte pateikiama ši informacija:

a)

„galutinių sąlygų forma“ pavadinta forma, kurią reikės užpildyti apie kiekvieną atskirą emisiją; joje nurodomos esamos galimybės, susijusios su informacija, kurios bus nustatytos siūlymo galutinėse sąlygose;

b)

svetainės, kurioje bus paskelbtos galutinės sąlygos, adresas.

3.   Jei baziniame prospekte pateikiamos galimybės, susijusios su informacija, privaloma pagal atitinkamą vertybinių popierių raštą, galutinėse sąlygose nustatoma, kuri iš galimybių yra taikytina atskirai emisijai, pateikiant nuorodą į atitinkamus bazinio prospekto skirsnius arba tokią informaciją pakartojant.

4.   Galutinės sąlygos pateikiamos atskirame dokumente arba įtraukiamos į bazinį prospektą ar jo priedą. Galutinės sąlygos parengiamos lengvai analizuojama ir suprantama forma.

Galutinėse sąlygose pateikiama tik su vertybinių popierių raštu susijusi informacija, jų negalima naudoti baziniam prospektui papildyti. Tokiais atvejais taikomas 17 straipsnio 1 dalies b punktas.

5.   Jeigu galutinės sąlygos neįtrauktos nei į bazinį prospektą, nei į priedą, emitentas jas viešai paskelbia laikydamasis 21 straipsnyje nustatytos tvarkos ir oficialiai pateikia buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai kuo anksčiau, kai teikiamas viešas vertybinių popierių pasiūlymas, ir, kai įmanoma, iki vertybinių popierių viešo siūlymo pradžios arba įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

Į galutines sąlygas įterpiamas aiškus ir gerai matomas pareiškimas, kuriame nurodoma:

a)

kad galutinės sąlygos parengtos pagal šį reglamentą ir kad, norint gauti visą svarbią informaciją, jas reikia skaityti kartu su baziniu prospektu ir jo priedais;

b)

kur bazinis prospektas ir jo priedai skelbiami laikantis 21 straipsnyje nustatytos tvarkos;

c)

kad atskiros emisijos santrauka yra pridėta prie galutinių sąlygų.

6.   Bazinis prospektas gali būti parengtas kaip vienas dokumentas arba kaip atskiri dokumentai.

Jeigu emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, dėl ne nuosavybės vertybinių popierių yra oficialiai pateikęs registracijos dokumentą arba universalų registracijos dokumentą vadovaujantis 9 straipsniu ir nusprendžia rengti bazinį prospektą, bazinį prospektą sudaro:

a)

registracijos dokumente arba universaliame registracijos dokumente pateikta informacija;

b)

informacija, kuri kitu atveju būtų pateikiama atitinkamame vertybinių popierių rašte, išskyrus galutines sąlygas, kai galutinės sąlygos nėra įtraukiamos į bazinį prospektą.

7.   Konkreti informacija apie kiekvieną atskirą vertybinį popierių, įtrauktą į bazinį prospektą, aiškiai atskiriama.

8.   Santrauka rengiama tik tada, kai į bazinį prospektą ar priedą įtraukiamos arba oficialiai pateikiamos galutinės sąlygos ir tokia santrauka rengiama apie atskirą emisiją.

9.   Atskiros emisijos informacijos santraukai galioja tie patys šiame straipsnyje išdėstyti reikalavimai, kurie taikomi galutinėms sąlygoms; santrauka pridedama prie galutinių sąlygų.

Atskiros emisijos informacijos santrauka turi atitikti 7 straipsnį ir joje pateikiama:

a)

pagrindinė informacija baziniame prospekte, įskaitant pagrindinę informaciją apie emitentą;

b)

pagrindinė informacija atitinkamose galutinėse sąlygose, įskaitant pagrindinę informaciją, kuri nebuvo įtraukta į bazinį prospektą.

Kai galutinės sąlygos taikomos keliems vertybiniams popieriams, kurie skiriasi tik keliais labai nežymiais aspektais, tokiais kaip emisijos kaina arba termino data, visiems šiems vertybiniams popieriams galima pridėti vieną bendrą atskiros emisijos informacijos santrauką, jeigu informacija apie skirtingus vertybinius popierius yra aiškiai atskirta.

10.   Baziniame prospekte pateikta informacija prireikus papildoma pagal 23 straipsnį.

11.   Viešo vertybinių popierių siūlymo laikotarpis gali tęstis pasibaigus bazinio prospekto, pagal kurį siūlymas įsigaliojo, galiojimui, jeigu ne vėliau kaip paskutinę ankstesnio bazinio prospekto galiojimo laikotarpio dieną patvirtinamas ir paskelbiamas paskesnis bazinis prospektas. Tokio siūlymo galutinių sąlygų pirmame puslapyje pateikiamas aiškiai matomas įspėjimas dėl paskutinės ankstesnio bazinio prospekto galiojimo laikotarpio dienos ir nurodoma, kur bus paskelbtas paskesnis bazinis prospektas. Paskesniame baziniame prospekte pateikiama arba pateikiant nuorodą įtraukiama pirminio bazinio prospekto galutinių sąlygų forma ir nurodomos galutinės sąlygos, kurios yra svarbios tęsiamam siūlymui.

Pagal 23 straipsnio 2 dalį suteikiama atšaukimo teisė taip pat taikoma investuotojams, kurie sutiko pirkti arba pasirašyti vertybinius popierius per ankstesnio bazinio prospekto galiojimo laikotarpį, nebent vertybiniai popieriai jiems jau pateikti.

9 straipsnis

Universalus registracijos dokumentas

1.   Emitentas, kurio vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje, kiekvienais finansiniais metais gali parengti universalaus registracijos dokumento formos registracijos dokumentą, kuriame aprašoma bendrovės organizacinė struktūra, veikla, finansinė padėtis, pajamos, perspektyvos, valdymas ir akcijų nuosavybės struktūra.

2.   Bet kuris emitentas, kuris nusprendžia kiekvienais finansiniais metais rengti universalų registracijos dokumentą, 20 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyta tvarka pateikia tą dokumentą tvirtinti savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

Jeigu kompetentinga institucija emitento universalų registracijos dokumentą patvirtina dvejus finansinius metus iš eilės, vėlesnius universalius registracijos dokumentus galima oficialiai teikti kompetentingai institucijai prieš tai negavus jos patvirtinimo.

Jeigu emitentas vėliau vienais finansiniais metais oficialiai nepateikia universalaus registracijos dokumento, oficialaus teikimo be išankstinio patvirtinimo lengvatą jis praranda ir teikia kompetentingai institucijai tvirtinti visus paskesnius universalius registracijos dokumentus, kol vėl įvykdo antroje pastraipoje išdėstytą sąlygą.

Prašyme kompetentingai institucijai emitentas nurodo, ar universalus registracijos dokumentas pateikiamas tvirtinti, ar oficialiai teikiamas be išankstinio patvirtinimo.

Jei šios dalies antroje pastraipoje nurodytas emitentas prašo pranešti apie jo universalų registracijos dokumentą pagal 26 straipsnį, jis pateikia patvirtinti savo universalų registracijos dokumentą, įskaitant visas anksčiau oficialiai pateiktus jo pakeitimus.

3.   Emitentams, kurie anksčiau nei 2019 m. liepos 21 d. turėjo pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 809/2004 (21) I priedą parengtą ir kompetentingos institucijos bent dvejus finansinius metus iš eilės patvirtintą registracijos dokumentą, o vėliau pagal Direktyvos 2003/71/EB 12 straipsnio 3 dalį tokį registracijos dokumentą kasmet oficialiai teikė arba toks registracijos dokumentas buvo kasmet patvirtinamas, nuo 2019 m. liepos 21 d. leidžiama pagal šio straipsnio 2 dalies antrą pastraipą oficialiai teikti universalų registracijos dokumentą be išankstinio patvirtinimo.

4.   Universalus registracijos dokumentas ir šio straipsnio 7 bei 9 dalyse nurodyti jo pakeitimai, juos patvirtinus arba oficialiai pateikus be išankstinio patvirtinimo, nepagrįstai nedelsiant viešai paskelbiami 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

5.   Universalus registracijos dokumentas rengiamas laikantis 27 straipsnyje nustatytų kalbų vartojimo reikalavimų.

6.   Universaliame registracijos dokumente 19 straipsnyje nustatytomis sąlygomis informaciją galima įtraukti pateikiant nuorodą.

7.   Universalų registracijos dokumentą oficialiai pateikus arba patvirtinus, emitentas gali bet kuriuo metu atnaujinti jame pateiktą informaciją kompetentingai institucijai oficialiai pateikdamas jo pataisą. Jeigu laikomasi 10 straipsnio 3 dalies pirmos ir antros pastraipų, oficialiai teikiant pataisą kompetentingai institucijai patvirtinimo nereikalaujama.

8.   Kompetentinga institucija gali bet kuriuo metu peržiūrėti bet kokio be išankstinio patvirtinimo oficialiai pateikto universalaus registracijos dokumento ir jo pakeitimų turinį.

Per šią peržiūrą kompetentinga institucija tikrina universaliame registracijos dokumente ir jo pakeitimuose pateiktos informacijos išsamumą, nuoseklumą ir suprantamumą.

9.   Jeigu per šią peržiūrą kompetentinga institucija nustato, kad universalus registracijos dokumentas neatitinka išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo standartų arba jį reikia pataisyti arba yra reikalinga papildoma informacija, apie tai ji praneša emitentui.

Į kompetentingos institucijos prašymą pataisyti arba papildyti informaciją emitentas turi atsižvelgti tik oficialiai teikdamas kitą kitų finansinių metų universalų registracijos dokumentą, išskyrus tuos atvejus, kai universalų registracijos dokumentą emitentas nori naudoti kaip tvirtinti teikiamo prospekto sudedamąją dalį. Tokiu atveju emitentas universalaus registracijos dokumento pataisą oficialiai pateikia vėliausiai tada, kai teikia 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą prašymą.

Nukrypstant nuo antros pastraipos, jeigu kompetentinga institucija praneša emitentui, kad jos prašymas pataisyti arba papildyti informaciją yra teikiamas dėl reikšmingo praleidimo, reikšmingos klaidos arba reikšmingo netikslumo, dėl kurių visuomenė gali klaidingai suprasti faktus ir aplinkybes, būtinus, kad emitentą galėtų pagrįstai įvertinti, universalaus registracijos dokumento pataisą emitentas oficialiai pateikia nepagrįstai nedelsdamas.

Kompetentinga institucija gali prašyti emitento pateikti pataisyto universalaus registracijos dokumento suvestinę redakciją, kai tokia suvestinė redakcija būtina norint užtikrinti tame dokumente pateiktos informacijos suprantamumą. Emitentas gali savanoriškai pataisos priede pateikti pataisyto universalaus registracijos dokumento suvestinę redakciją.

10.   7 ir 9 dalys taikomos tik jeigu universalus registracijos dokumentas nėra naudojamas kaip prospekto sudedamoji dalis. Visais atvejais, kai universalus registracijos dokumentas yra naudojamas kaip prospekto sudedamoji dalis, nuo prospekto patvirtinimo iki paskutinės viešo vertybinių popierių siūlymo dienos arba, atitinkamais atvejais, iki prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžios, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau, taikomas tik 23 straipsnis dėl prospekto papildymo.

11.   Šio straipsnio 2 dalies pirmoje arba antroje pastraipoje arba 3 dalyje išdėstytas sąlygas atitinkantis emitentas įgyja dažnai vertybinius popierius leidžiančio emitento statusą ir gali naudotis paspartinta patvirtinimo tvarka pagal 20 straipsnio 6 dalį, jeigu:

a)

oficialiai pateikęs arba pateikęs tvirtinti kiekvieną universalų registracijos dokumentą, emitentas kompetentingai institucijai raštu patvirtina, kad jo turimomis žiniomis visa reglamentuojama informacija, kurią jis privalėjo atskleisti pagal Direktyvą 2004/109/EB, jei taikoma, ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, per praėjusius 18 mėnesių arba per laikotarpį, nuo kurio pradėta taikyti prievolė atskleisti reglamentuojamą informaciją, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis trumpesnis, buvo oficialiai pateikta ir paskelbta laikantis tų aktų, ir

b)

tuo atveju, kai kompetentinga institucija atliko 8 dalyje nurodytą peržiūrą, emitentas 9 dalyje nustatyta tvarka pataisė savo universalų registracijos dokumentą.

Jeigu emitentas neįvykdo kurios nors iš pirmiau išdėstytų sąlygų, jis praranda dažnai vertybinius popierius leidžiančio emitento statusą.

12.   Jeigu kompetentingai institucijai oficialiai pateiktas arba kompetentingos institucijos patvirtintas universalus registracijos dokumentas viešai paskelbiamas ne vėliau kaip per keturis mėnesius po finansinių metų pabaigos ir jame pateikiama informacija, kurią reikalaujama atskleisti Direktyvos 2004/109/EB 4 straipsnyje nurodytoje metinėje finansinėje ataskaitoje, laikoma, kad prievolę paskelbti tame straipsnyje reikalaujamą metinę finansinę ataskaitą emitentas įvykdė.

Jeigu kompetentingai institucijai oficialiai pateiktas arba kompetentingos institucijos patvirtintas universalus registracijos dokumentas arba jo pataisa viešai paskelbiami ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pirmųjų šešių finansinių metų mėnesių pabaigos ir juose pateikiama informacija, kurią reikalaujama atskleisti Direktyvos 2004/109/EB 5 straipsnyje nurodytoje pusmečio finansinėje ataskaitoje, laikoma, kad prievolę paskelbti tame straipsnyje reikalaujamą pusmečio finansinę ataskaitą emitentas įvykdė.

Pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytais atvejais emitentas:

a)

į universalų registracijos dokumentą įtraukia kryžminių nuorodų sąrašą, iš kurio būtų matyti, kurioje universalaus registracijos dokumento dalyje pateiktas kiekvienas metinėje ir pusmečio finansinėse ataskaitose reikalaujamas pateikti punktas;

b)

universalų registracijos dokumentą oficialiai pateikia pagal Direktyvos 2004/109/EB 19 straipsnio 1 dalį ir perduoda oficialiai paskirtam tos direktyvos 21 straipsnio 2 dalyje nurodytam mechanizmui;

c)

į universalų registracijos dokumentą įtraukia Direktyvos 2004/109/EB 4 straipsnio 2 dalies c punkte ir 5 straipsnio 2 dalies c punkte išdėstytas sąlygas atitinkantį pareiškimą dėl atsakomybės.

13.   12 dalis taikoma tik tada, kai emitento buveinės valstybė narė šio reglamento tikslais sutampa su buveinės valstybe nare Direktyvos 2004/109/EB tikslais ir kai universalaus registracijos dokumento kalba atitinka tos direktyvos 20 straipsnio sąlygas.

14.   Komisija ne vėliau kaip 2019 m. sausio 21 d. pagal 44 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas patikslinant universalaus registracijos dokumento bei jo pakeitimų tikrinimo ir peržiūros kriterijus ir tų dokumentų tvirtinimo ir oficialaus teikimo procedūras, taip pat sąlygas, kuriomis prarandamas dažnai vertybinius popierius leidžiančio emitento statusas.

10 straipsnis

Prospektai, kuriuos sudaro atskiri dokumentai

1.   Emitentas, kurio registracijos dokumentą jau yra patvirtinusi kompetentinga institucija, turi parengti tik vertybinių popierių raštą ir, kai taikoma, santrauką, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą. Tokiu atveju vertybinių popierių raštas ir santrauka tvirtinami atskirai.

Jeigu patvirtinus registracijos dokumentą atsiranda naujas svarbus veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, susiję su registracijos dokumente pateikta informacija ir galintys turėti įtakos vertybinių popierių vertinimui, ne vėliau kaip kartu su vertybinių popierių raštu ir santrauka pateikiamas tvirtinti registracijos dokumento priedas. Tokiu atveju teisė atšaukti sutikimą pagal 23 straipsnio 2 dalį netaikoma.

Registracijos dokumentas ir, kai taikoma, jo priedas, kartu su vertybinių popierių raštu ir santrauka, kai juos patvirtina kompetentinga institucija, sudaro prospektą.

2.   Kai registracijos dokumentas patvirtinamas, jis nepagrįstai nedelsiant viešai paskelbiamas 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

3.   Emitentas, kurio universalų registracijos dokumentą jau yra patvirtinusi kompetentinga institucija arba kuris yra oficialiai pateikęs universalų registracijos dokumentą be išankstinio patvirtinimo pagal 9 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, turi parengti tik vertybinių popierių raštą ir santrauką, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

Jeigu universalus registracijos dokumentas jau yra patvirtintas, vertybinių popierių raštas, santrauka ir visi po universalaus registracijos dokumento patvirtinimo oficialiai pateikti universalaus registracijos dokumento pakeitimai tvirtinami atskirai.

Jeigu emitentas oficialiai pateikė universalų registracijos dokumentą be išankstinio patvirtinimo, tvirtinami visi dokumentai, įskaitant universalaus registracijos dokumento pakeitimus, nepaisant to, kad tie dokumentai išlieka atskiri.

Pagal 9 straipsnio 7 arba 9 dalį pataisytas universalus registracijos dokumentas kartu su vertybinių popierių raštu ir santrauka, kai juos patvirtina kompetentinga institucija, sudaro prospektą.

11 straipsnis

Su prospektu susijusi atsakomybė

1.   Valstybės narės užtikrina, kad atsakomybė už prospekte ir jo priede pateiktą informaciją tektų bent emitentui arba jo administraciniam, valdymo ar priežiūros organui, siūlytojui, asmeniui, prašančiam įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba garantui, priklausomai nuo konkretaus atvejo. Už prospektą ir jo priedą atsakingi asmenys prospekte aiškiai identifikuojami: nurodomi jų vardai, pavardės ir funkcijos arba, jei tai juridiniai asmenys, jų pavadinimai ir registruotos buveinės, taip pat pateikiami jų pareiškimai, kad, jų turimomis žiniomis, prospekte pateikiama informacija atitinka faktus ir kad prospekte nepraleista nieko, kas galėtų turėti įtakos jo reikšmei.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad už prospekte pateiktą informaciją atsakingiems asmenims būtų taikomi jų įstatymai ir kiti teisės aktai dėl civilinės atsakomybės.

Tačiau valstybės narės užtikrina, kad jokia civilinė atsakomybė nebūtų taikoma jokiam asmeniui tik dėl santraukos pagal 7 straipsnį arba specialios ES augimo prospekto santraukos pagal 15 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, įskaitant bet kokį jos vertimą, nebent:

a)

santrauka yra klaidinanti, netiksli arba nenuosekli, ją skaitant su kitomis prospekto dalimis, arba

b)

santraukoje, ją skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti investuotojams apsispręsti, ar investuoti į vertybinius popierius.

3.   Atsakomybė už registracijos dokumente arba universaliame registracijos dokumente pateiktą informaciją 1 dalyje nurodytiems asmenims taikoma tik tais atvejais, kai registracijos dokumentas arba universalus registracijos dokumentas yra naudojamas kaip patvirtinto prospekto sudedamoji dalis.

Kai į universalų registracijos dokumentą įtraukiama informacija pagal Direktyvos 2004/109/EB 4 ir 5 straipsnius, pirma pastraipa taikoma nedarant poveikio tiems straipsniams.

12 straipsnis

Prospekto, registracijos dokumento ir universalaus registracijos dokumento galiojimas

1.   Prospektas, neatsižvelgiant į tai, ar jį sudaro vienas, ar keli atskiri dokumentai, galioja 12 mėnesių po jo patvirtinimo viešiems siūlymams arba įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, jeigu prie jo pridėti visi pagal 23 straipsnį reikalaujami priedai.

Jeigu prospektą sudaro atskiri dokumentai, prospekto galiojimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai patvirtinamas vertybinių popierių raštas.

2.   Anksčiau patvirtintas registracijos dokumentas galioja ir gali būti naudojamas kaip prospekto sudedamoji dalis 12 mėnesių po jo patvirtinimo.

Tokio registracijos dokumento galiojimo pabaiga neturi įtakos prospekto, kurio sudedamoji dalis jis yra, galiojimui.

3.   Universalus registracijos dokumentas galioja ir gali būti naudojamas kaip prospekto sudedamoji dalis 12 mėnesių po 9 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto jo patvirtinimo arba 9 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto oficialaus jo pateikimo.

Tokio universalaus registracijos dokumento galiojimo pabaiga neturi įtakos prospekto, kurio sudedamoji dalis jis yra, galiojimui.

III SKYRIUS

PROSPEKTO TURINYS IR FORMATAS

13 straipsnis

Būtiniausia informacija ir formatas

1.   Komisija pagal 44 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, kiek tai susiję su prospekto, bazinio prospekto ir galutinių sąlygų formatu ir formomis, kuriose apibrėžiama, kokią konkrečiai informaciją reikia įtraukti į prospektą, įskaitant LEI ir ISIN, taip išvengiant informacijos dubliavimo tais atvejais, kai prospektą sudaro atskiri dokumentai.

Nustatant įvairias prospekto formas, pirmiausia atsižvelgiama į šiuos dalykus:

a)

įvairias informacijos apie nuosavybės vertybinius popierius, palyginti su ne nuosavybės vertybiniais popieriais, kurios reikia investuotojams, rūšis; teikiant prospekte reikalaujamą informaciją apie vertybinius popierius, kurių ekonominis pagrindas panašus, visų pirma apie išvestinius vertybinius popierius, reikia laikytis nuoseklios metodikos;

b)

įvairias ne nuosavybės vertybinių popierių siūlymų ir įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą rūšis ir ypatumus;

c)

ne nuosavybės vertybinių popierių, įskaitant visų formų varantus, baziniuose prospektuose naudojamą formatą ir reikalaujamą pateikti informaciją;

d)

kai taikoma, viešąjį emitento pobūdį;

e)

kai taikoma, specialų emitento veiklos pobūdį.

Taikant antros pastraipos b punktą, nustatydama įvairias prospekto formas Komisija išdėsto konkrečius informacijos reikalavimus, taikomus prospektams, susijusiems su ne nuosavybės vertybinių popierių įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, kai:

a)

tais vertybiniais popieriais bus prekiaujama tik reguliuojamoje rinkoje arba jos konkrečiame segmente, į kurią (-į) prekybos tokiais vertybiniais popieriais tikslais gali patekti tik profesionalieji investuotojai, arba

b)

tų vertybinių popierių vieneto nominalioji vertė siekia bent 100 000 EUR.

Tie informacijos reikalavimai turi būti tinkami, atsižvelgiant į atitinkamų investuotojų informacijos poreikius.

2.   Komisija ne vėliau kaip 2019 m. sausio 21 d. pagal 44 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant formą, kurioje apibrėžiama būtiniausia universaliame registracijos dokumente pateiktina informacija.

Tokia forma užtikrinama, kad universaliame registracijos dokumente būtų pateikta visa būtina informacija apie emitentą, siekiant, kad tą patį universalų registracijos dokumentą būtų galima vienodai naudoti vėlesniam nuosavybės vertybinių popierių ar ne nuosavybės vertybinių popierių viešam siūlymui arba įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą. Finansinė informacija, veiklos ir finansinė apžvalga, informacija apie perspektyvas ir įmonės valdymą kuo labiau suderinama su informacija, kurią reikalaujama atskleisti Direktyvos 2004/109/EB 4 ir 5 straipsniuose nurodytose metinėse ir pusmečio finansinėse ataskaitose, įskaitant vadovybės pranešimą ir įmonės valdymo pareiškimą.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti deleguotieji aktai rengiami remiantis tarptautinių vertybinių popierių komisijos organizacijų, ypač Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO), finansinės ir ne finansinės informacijos standartais ir šio reglamento I, II ir III priedais

14 straipsnis

Antrinėms emisijoms skirta supaprastinta informacijos atskleidimo tvarka

1.   Kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, toliau išvardyti asmenys gali nuspręsti rengti supaprastintą prospektą pagal antrinėms emisijoms skirtą supaprastintą informacijos atskleidimo tvarką:

a)

emitentai, kurių vertybiniai popieriai yra be pertraukų įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašą bent praėjusius 18 mėnesių ir kurie leidžia vertybinius popierius, apkeičiamus esamais vertybiniais popieriais, kurie buvo išleisti anksčiau;

b)

emitentai, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai yra be pertraukų įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašą bent praėjusius 18 mėnesių ir kurie leidžia ne nuosavybės vertybinius popierius;

c)

vertybinių popierių, be pertraukų įtrauktų į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašą bent praėjusius 18 mėnesių, siūlytojai.

Supaprastintą prospektą sudaro santrauka pagal 7 straipsnį, specialus registracijos dokumentas (jį gali naudoti šios dalies pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodyti asmenys) ir specialus vertybinių popierių raštas (jį gali naudoti tos pastraipos a ir c punktuose nurodyti asmenys).

2.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 dalies ir nedarant poveikio 18 straipsnio 1 daliai, supaprastintame prospekte pateikiama atitinkama sutrumpinta informacija, kuri yra būtina, kad investuotojai galėtų suprasti:

a)

emitento perspektyvas ir svarbius emitento ir garanto veiklos ir finansinės padėties pokyčius, įvykusius nuo paskutinių finansinių metų pabaigos, jei tokių buvo,

b)

vertybiniais popieriais suteikiamas teises,

c)

emisijos priežastis ir emisijos poveikį emitentui, be kita ko, jo bendrai kapitalo struktūrai, taip pat gautų pajamų panaudojimą.

Supaprastintame prospekte pateikiama informacija turi būti rašytinė ir pateikta lengvai analizuojama, glausta bei suprantama forma, ir turi suteikti investuotojams galimybę priimti informacija pagrįstą investavimo sprendimą. Joje taip pat atsižvelgiama į reglamentuojamą informaciją, kuri jau buvo atskleista viešai pagal Direktyvą 2004/109/EB, kai taikoma, ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014.

3.   Komisija ne vėliau kaip 2019 m. sausio 21 d. pagal 44 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant formas, nurodančias sutrumpintą informaciją, kurią reikia įtraukti taikant 1 dalyje nurodytą supaprastintą informacijos atskleidimo tvarką.

Į formas visų pirma įtraukiama:

a)

metinė ir pusmečio finansinė informacija, paskelbta per 12 mėnesių iki prospekto patvirtinimo;

b)

kai taikoma, pelno prognozės ir duomenys apie preliminarų pelną;

c)

atitinkamos informacijos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 atskleistos per 12 mėnesių iki prospekto patvirtinimo, trumpa santrauka;

d)

rizikos veiksniai;

e)

nuosavybės vertybinių popierių atveju – pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo, pareiškimas dėl kapitalizacijos ir įsiskolinimo, atitinkamų interesų konfliktų ir sandorių su susijusiomis šalimis atskleidimas, informacija apie stambius akcininkus ir, kai taikoma, formali finansinė informacija.

Nustatydama, kokia sutrumpinta informacija turi būti įtraukta pagal supaprastintą informacijos atskleidimo tvarką, Komisija atsižvelgia į poreikį sudaryti palankesnes sąlygas lėšų rinkimui kapitalo rinkose ir į tai, kad svarbu sumažinti kapitalo sąnaudas. Kad būtų išvengta bereikalingos naštos emitentams, nustatydama, kokia turi būti sutrumpinta informacija, Komisija taip pat atsižvelgia į tai, kokią informaciją emitentas jau privalo atskleisti pagal Direktyvą 2004/109/EB, kai taikoma, ir Reglamentą (ES) Nr. 596/2014. Komisija taip pat suformuluoja sutrumpintos informacijos reikalavimus taip, kad daugiausia dėmesio būtų skiriama antrinėms emisijoms svarbiai informacijai ir kad informacija būtų proporcinga.

15 straipsnis

ES augimo prospektas

1.   Toliau nurodyti asmenys viešo vertybinių popierių siūlymo atveju gali nuspręsti rengti ES augimo prospektą pagal šiame straipsnyje nustatytą proporcingą informacijos atskleidimo tvarką, jeigu jokie jų vertybiniai popieriai nėra įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą:

a)

MVĮ;

b)

emitentai, išskyrus MVĮ, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama arba bus prekiaujama MVĮ augimo rinkoje, su sąlyga, kad tų emitentų vidutinė rinkos kapitalizacija, remiantis paskutinių trejų kalendorinių metų kotiravimo verte metų pabaigoje, buvo mažesnė nei 500 000 000 EUR;

c)

emitentai, išskyrus a ir b punktuose nurodytus emitentus, jeigu viešo vertybinių popierių siūlymo bendra pardavimo Sąjungoje vertė neviršija 20 000 000 EUR sumos, apskaičiuotos per 12 mėnesių laikotarpį, ir su sąlyga, kad tokių emitentų vertybiniais popieriais nėra prekiaujama daugiašalėje prekybos sistemoje (DPS), o jų vidutinis darbuotojų skaičius praėjusiais finansiniais metais buvo ne didesnis kaip 499;

d)

vertybinių popierių, kuriuos išleido a ir b punktuose nurodyti emitentai, siūlytojai.

Pagal proporcingą informacijos atskleidimo tvarką rengiamas ES augimo prospektas turi būti standartizuotos formos dokumentas, parašytas vartojant paprastas formuluotes, kurį emitentams būtų lengva užpildyti. Jį sudaro speciali santrauka, grindžiama 7 straipsniu, specialus registracijos dokumentas ir specialus vertybinių popierių raštas. Informacija ES augimo prospekte išdėstoma standartizuota eilės tvarka, vadovaujantis 2 dalyje nurodytu deleguotuoju aktu.

2.   Komisija ne vėliau kaip 2019 m. sausio 21 d. pagal 44 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant ES augimo prospekto sutrumpintą turinį bei standartizuotą formą ir jame pateikiamos informacijos išdėstymo eilės tvarką, taip pat specialios santraukos sutrumpintą turinį ir standartizuotą formą.

Specialia santrauka nenustatoma jokia papildoma našta ar sąnaudos emitentams, nes ją rengiant reikalaujama pateikti tik svarbią informaciją, jau įtrauktą į ES augimo prospektą. Nustatydama specialios santraukos standartizuotą formą, Komisija suformuluoja reikalavimus taip, kad užtikrintų, kad ši santrauka būtų trumpesnė nei 7 straipsnyje numatyta santrauka.

Nustatydama ES augimo prospekto sutrumpintą turinį bei standartizuotą formą ir jame pateikiamos informacijos eilės tvarką, Komisija suformuluoja reikalavimus taip, kad daugiausia dėmesio būtų skirta:

a)

informacijai, kuri yra reikšminga ir svarbi investavimo sprendimą priimantiems investuotojams;

b)

poreikiui užtikrinti įmonės dydžio ir prospekto rengimo sąnaudų tarpusavio proporcingumą.

Tai atlikdama Komisija atsižvelgia į:

a)

poreikį užtikrinti, kad ES augimo prospektas būtų gerokai paprastesnis nei standartinis prospektas, t. y. būtų gerokai mažesnė administracinė našta ir sąnaudos emitentams;

b)

poreikį sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ patekti į kapitalo rinkas ir kuo labiau sumažinti MVĮ tenkančias sąnaudas, kartu užtikrinant investuotojų pasitikėjimą investicijomis į tokias įmones;

c)

įvairias informacijos apie nuosavybės vertybinius popierius ir ne nuosavybės vertybinius popierius, kurios reikia investuotojams, rūšis.

Tie deleguotieji aktai grindžiami IV bei V priedais.

16 straipsnis

Rizikos veiksniai

1.   Prospekte išdėstyti rizikos veiksniai turi būti susiję tik su emitentui ir (arba) vertybiniams popieriams būdinga rizika, kuri yra reikšminga siekiant priimti informacija pagrįstą investavimo sprendimą, kaip patvirtinama registracijos dokumento ir vertybinių popierių rašto turiniu.

Rengdamas prospektą, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, įvertina rizikos veiksnių reikšmingumą remdamasis jų atsiradimo tikimybe ir numatomu jų neigiamo poveikio dydžiu.

Kiekvienas rizikos veiksnys tinkamai apibūdinamas paaiškinant, kokį poveikį jis daro emitentui arba siūlomiems ar įtrauktiniems į prekybos sąrašą vertybiniams popieriams. Be to, gali būti atskleistas antroje pastraipoje numatytas rizikos veiksnių reikšmingumo vertinimas taikant kokybinę skalę: mažas (-a), vidutinis (-ė) arba didelis (-ė).

Rizikos veiksniai nurodomi suskirsčius juos į keletą kategorijų, atsižvelgiant į jų pobūdį. Kiekvienoje kategorijoje reikšmingiausi rizikos veiksniai nurodomi pirmiausia, atsižvelgiant į antroje pastraipoje numatytą įvertinimą.

2.   Rizikos veiksniai taip pat apima veiksnius, atsirandančius dėl tam tikro vertybinio popieriaus subordinacijos lygio ir dėl poveikio numatomam mokėjimų vertybinių popierių turėtojams dydžiui ar numatomam jų išmokėjimo laikui, kai taikoma bankroto procedūra arba bet kuri kita panaši procedūra, įskaitant, kai taikytina, kredito įstaigos nemokumo procedūrą arba jos pertvarkymą ar restruktūrizaciją pagal Direktyvą 2014/59/ES.

3.   Jeigu vertybiniams popieriams suteikiama garantija, prospekte nurodomi specifiniai ir reikšmingi rizikos veiksniai, susiję su garantu tiek, kiek jie yra svarbūs garanto gebėjimui įvykdyti savo įsipareigojimą pagal tą garantiją.

4.   Siekiant skatinti tinkamai ir kryptingai atskleisti rizikos veiksnius, ESMA parengia gaires, kad padėtų kompetentingoms institucijoms peržiūrėti rizikos veiksnių specifiškumą bei reikšmingumą ir informacijos apie rizikos veiksnius išdėstymą pagal kategorijas, atsižvelgiant į jų pobūdį.

5.   Komisijai pagal 44 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas būtų papildomas nustatant kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinami rizikos veiksnių specifiškumas bei reikšmingumas ir būtų išdėstyta informacija apie rizikos veiksnius pagal kategorijas, atsižvelgiant į jų pobūdį.

17 straipsnis

Galutinė vertybinių popierių siūlymo kaina ir jų galutinis kiekis

1.   Jeigu vertybinių popierių, kurie bus siūlomi viešai, galutinės siūlymo kainos ir (arba) galutinio kiekio, išreikšto vertybinių popierių skaičiumi arba bendra nominalia suma, į prospektą įtraukti negalima:

a)

sutikimas įsigyti vertybinių popierių arba juos pasirašyti gali būti atšauktas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po oficialaus duomenų apie vertybinių popierių, kurie bus siūlomi viešai, galutinę siūlymo kainą ir (arba) galutinį kiekį pateikimo; arba

b)

prospekte atskleidžiama ši informacija:

i)

vertybinių popierių didžiausia kaina ir (arba) didžiausias kiekis, jeigu jie žinomi, arba

ii)

vertės nustatymo metodai bei kriterijai ir (arba) sąlygos, pagal kuriuos nustatoma galutinė siūlymo kaina, ir visų taikytų vertės nustatymo metodų paaiškinimas.

2.   Galutinės vertybinių popierių siūlymo kainos ir jų galutinio kiekio duomenys oficialiai pateikiami buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir viešai paskelbiami 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

18 straipsnis

Informacijos nepateikimas

1.   Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti prospekte ar jo sudedamosiose dalyse nepateikti tam tikros į prospektą ar jo sudedamąsias dalis įtrauktinos informacijos, jeigu ji mano, kad tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:

a)

tokios informacijos atskleidimas prieštarautų viešajam interesui;

b)

tokios informacijos atskleidimas labai pakenktų emitentui arba garantui, jeigu toks yra, su sąlyga, kad dėl tokios informacijos nepateikimo neatsirastų tikimybė, kad visuomenė klaidingai supras faktus ir aplinkybes, būtinus tam, kad būtų galima atlikti informacija grindžiamą emitento arba garanto, jeigu toks yra, ir vertybiniais popieriais, kuriems skirtas prospektas, suteikiamų teisių įvertinimą;

c)

tokia informacija konkrečiam vertybinių popierių siūlymui arba įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą nėra labai svarbi ir neturėtų įtakos emitento arba garanto, jeigu toks yra, finansinės padėties ir perspektyvų įvertinimui.

Kompetentinga institucija kasmet pateikia ESMA ataskaitą apie tai, kokios informacijos ji leido neteikti.

2.   Su sąlyga kad investuotojams teikiama tinkama informacija, jeigu išimtiniais atvejais tam tikra informacija, kurią reikalaujama įtraukti į prospektą arba jo sudedamąsias dalis, yra netinkama pagal emitento arba garanto, jeigu toks yra, veiklos sritį arba teisinę formą, arba pagal vertybinius popierius, kuriems skirtas prospektas, prospekte arba jo sudedamosiose dalyse pateikiama informacija, lygiavertė reikalaujamai informacijai, nebent tokios informacijos nėra.

3.   Jeigu vertybiniams popieriams suteikiama valstybės narės garantija, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, rengdamas prospektą pagal 4 straipsnį, turi teisę neteikti informacijos apie tą valstybę narę.

4.   ESMA gali parengti arba Komisijos prašymu parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodomi atvejai, kai informacijos galima neteikti pagal 1 dalį, atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytas kompetentingų institucijų ataskaitas ESMA.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

19 straipsnis

Informacijos įtraukimas pateikiant nuorodą

1.   Informaciją į prospektą galima įtraukti pateikiant nuorodą, jeigu ta informacija anksčiau buvo arba tuo pačiu metu yra skelbiama elektronine forma, yra parengta 27 straipsnio reikalavimus atitinkančia kalba ir pateikiama viename iš šių dokumentų:

a)

dokumentuose, kuriuos kompetentinga institucija patvirtino arba kurie jai oficialiai pateikti pagal šį reglamentą arba Direktyvą 2003/71/EB;

b)

1 straipsnio 4 dalies f–i punktuose ir 1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos e–h punktuose bei j punkto v papunktyje nurodytuose dokumentuose;

c)

reglamentuojamos informacijos dokumentuose;

d)

metinės ir tarpinės finansinės informacijos dokumentuose;

e)

audito ataskaitose ir finansinėse ataskaitose;

f)

vadovybės pranešimuose, nurodytuose Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES (22) 5 skyriuje;

g)

įmonių valdymo pareiškimuose, nurodytuose Direktyvos 2013/34/ES 20 straipsnyje;

h)

turto arba bendrovės vertės nustatymo ataskaitose;

i)

atlyginimų ataskaitose, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/36/EB (23) 9b straipsnyje;

j)

metinėse ataskaitose arba bet kokiuose informacijai atskleisti skirtuose dokumentuose, kurie pateikiami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES (24) 22 ir 23 straipsniuose nustatytų reikalavimų;

k)

steigimo dokumente ir įstatuose.

Tokia informacija turi būti naujausia emitento turima informacija.

Jeigu pateikiant nuorodą įtraukiamos tik tam tikros dokumento dalys, į prospektą įtraukiamas pareiškimas, kad neįtrauktos dalys yra investuotojui nesvarbios arba kad informacija apie jas yra pateikta kitose prospekto dalyse.

2.   Kai emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, informaciją įtraukia pateikdami nuorodą, jie turi užtikrinti informacijos prieinamumą. Visų pirma prospekte pateikiamas kryžminių nuorodų sąrašas, kad investuotojai galėtų lengvai išskirti konkrečius informacijos punktus, taip pat prospekte pateikiami saitai į visus dokumentus su informacija, įtraukta pateikiant nuorodą.

3.   Jeigu įmanoma, kartu su pirmuoju kompetentingai institucijai teikiamu prospekto projektu ir bet kuriuo atveju prospekto peržiūros proceso metu emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, elektroniniu formatu, leidžiančiu naudoti paieškos funkciją, pateikia visą informaciją, kuri į prospektą įtraukta pateikiant nuorodą, išskyrus atvejus, kai prospektą tvirtinanti kompetentinga institucija jau yra patvirtinusi tokią informaciją arba tokie informacija jai jau yra oficialiai pateikta.

4.   ESMA gali parengti arba Komisijos prašymu parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais atnaujinamas šio straipsnio 1 dalyje nustatytų dokumentų sąrašas – įtraukiami papildomų rūšių dokumentai, kuriuos pagal Sąjungos teisę būtina oficialiai pateikti valdžios institucijai arba kuriuos turi patvirtinti valdžios institucija.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

IV SKYRIUS

NUOSTATOS DĖL PROSPEKTO PATVIRTINIMO IR SKELBIMO

20 straipsnis

Prospekto tikrinimas ir patvirtinimas

1.   Prospektas nėra skelbiamas, jeigu atitinkama kompetentinga institucija nėra jo patvirtinusi arba nėra patvirtinusi visų jo sudedamųjų dalių pagal 10 straipsnį.

2.   Kompetentinga institucija emitentui, siūlytojui arba asmeniui, prašančiam įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, apie savo sprendimą dėl prospekto patvirtinimo praneša per 10 darbo dienų nuo prospekto projekto pateikimo.

Jeigu kompetentinga institucija nepriima sprendimo dėl prospekto per šios dalies pirmoje pastraipoje ir 3 bei 6 dalyse nustatytą laikotarpį, tai nereiškia, kad prašymas patvirtintas.

Kompetentinga institucija praneša ESMA apie prospekto ir bet kokių jo priedų patvirtinimą kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki pirmos darbo dienos pabaigos nuo tada, kai apie tą patvirtinimą pranešama emitentui, siūlytojui arba asmeniui, prašančiam įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą.

3.   2 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas terminas pratęsiamas iki 20 darbo dienų, jeigu viešas siūlymas yra susijęs su vertybiniais popieriais, kuriuos leidžia emitentas, neturintis jokių vertybinių popierių, įtrauktų į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba anksčiau viešai nesiūlęs vertybinių popierių.

20 darbo dienų terminas taikomas tik pirmą kartą pateikiant prospekto projektą. Jeigu vėliau reikia pateikti peržiūrėtą projektą arba papildomą informaciją pagal 4 dalį, taikomas 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas terminas.

4.   Jeigu kompetentinga institucija nustato, kad prospekto projektas neatitinka išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo standartų, kuriuos jis turi atitikti, kad jį būtų galima patvirtinti ir (arba) kad yra reikalingi pakeitimai arba papildoma informacija:

a)

ji nedelsdama ir ne vėliau kaip per 2 dalies pirmoje pastraipoje arba, kai taikoma, 3 dalyje nustatytą laikotarpį, apskaičiuojamą nuo prospekto projekto ir (arba) papildomos informacijos pateikimo dienos, praneša apie tai emitentui, siūlytojui arba asmeniui, prašančiam įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir

b)

ji aiškiai nurodo, kokie pakeitimai ir (arba) papildoma informacija yra reikalingi.

Tokiais atvejais 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatytas terminas taikomas tik nuo tos dienos, kurią kompetentingai institucijai pateikiamas peržiūrėtas prospekto projektas arba pateikiama prašoma papildoma informacija.

5.   Jeigu emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, negali arba nenori padaryti reikiamų pakeitimų arba pateikti pagal 4 dalį prašomos papildomos informacijos, kompetentinga institucija turi teisę atsisakyti tvirtinti prospektą ir nutraukti peržiūros procesą. Tokiu atveju kompetentinga institucija praneša apie savo sprendimą emitentui, siūlytojui arba asmeniui, prašančiam įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir nurodo tokio atsisakymo priežastis.

6.   Nukrypstant nuo 2 ir 4 dalių, 2 dalies pirmoje pastraipoje ir 4 dalyje nustatyti terminai 9 straipsnio 11 dalyje nurodytiems dažnai vertybinius popierius leidžiančių emitentų, įskaitant dažnai vertybinius popierius leidžiančius emitentus, kurie naudojasi 26 straipsnyje nustatyta pranešimo procedūra, parengtiems iš atskirų dokumentų susidedantiems prospektams sutrumpinamas iki penkių darbo dienų. Dažnai vertybinius popierius leidžiantis emitentas informuoja kompetentingą instituciją ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki numatytos patvirtinimo prašymo pateikimo dienos.

Dažnai vertybinius popierius leidžiantis emitentas pateikia kompetentingai institucijai prašymą su visais reikalingais universalaus registracijos dokumento ir, kai taikoma, vertybinių popierių rašto ir santraukos, kurie pateikti patvirtinti, pakeitimais.

7.   Kompetentingos institucijos savo svetainėse pateikia tikrinimo ir tvirtinimo proceso gaires, kad prospektus būtų lengviau tvirtinti efektyviai ir laiku. Tokiose gairėse patvirtinimo tikslu pateikiami kontaktiniai duomenys. Emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba už prospekto parengimą atsakingas asmuo viso prospekto tvirtinimo proceso metu turi turėti galimybę tiesiogiai kreiptis į kompetentingos institucijos darbuotojus ir su jais palaikyti ryšį.

8.   Emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, prašymu buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali perduoti prospektą tvirtinti kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, prieš tai apie tai pranešusi ESMA ir gavusi tos kompetentingos institucijos sutikimą. Savo sprendimo dieną buveinės valstybės narės kompetentinga institucija elektroniniu formatu perduoda oficialiai pateiktus dokumentus, kartu su sprendimu leisti perdavimą, kitos valstybės narės kompetentingai institucijai. Emitentui, siūlytojui arba asmeniui, prašančiam įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, apie tokį perdavimą pranešama per tris darbo dienas nuo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos sprendimo priėmimo dienos. 2 dalies pirmoje pastraipoje ir 3 dalyje nustatyti terminai taikomi nuo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos sprendimo priėmimo dienos. Prospekto tvirtinimo perdavimui pagal šią dalį netaikoma Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 28 straipsnio 4 dalis. Užbaigus prospekto tvirtinimo perdavimo procesą, kompetentinga institucija, kuriai prospektas perduotas tvirtinti, šio reglamento tikslais laikoma to prospekto buveinės valstybės narės kompetentinga institucija.

9.   Šis reglamentas nedaro poveikio kompetentingos institucijos atsakomybei; ją ir toliau reglamentuoja tik nacionalinė teisė.

Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinės nuostatos dėl kompetentingų institucijų atsakomybės būtų taikomos tik jų kompetentingos institucijos suteikiamiems prospektų patvirtinimams.

10.   Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nustatyti mokesčiai už prospektų, dokumentų, kurie, kaip numatoma, taps prospektų sudedamosiomis dalimis pagal 10 straipsnį, arba prospektų priedų patvirtinimą ir oficialų universalių registracijos dokumentų, jų pakeitimų ir galutinių sąlygų pateikimą turi būti pagrįsti bei proporcingi ir skelbiami visuomenei bent kompetentingos institucijos svetainėje.

11.   Komisija ne vėliau kaip 2019 m. sausio 21 d. pagal 44 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant prospektų, visų pirma juose pateiktos informacijos išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo, tikrinimo kriterijus ir prospekto tvirtinimo procedūras.

12.   ESMA naudojasi Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 jai suteiktais įgaliojimais skatinti priežiūros konvergenciją, susijusią su kompetentingų institucijų vykdomomis tikrinimo ir tvirtinimo procedūromis joms vertinant prospektuose pateiktos informacijos išsamumą, nuoseklumą ir suprantamumą. Tuo tikslu ESMA parengia kompetentingoms institucijoms skirtas prospektų priežiūros ir vykdymo užtikrinimo gaires, apimančias nagrinėjimą, kaip laikomasi šio reglamento ir bet kurių pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų. Visų pirma ESMA skatina kompetentingų institucijų atliekamo prospektuose pateiktos informacijos tikrinimo efektyvumo, metodų ir laiko konvergenciją, ypač naudodamasi tarpusavio vertinimais pagal 13 straipsnį.

13.   Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 30 straipsniui, ESMA organizuoja ir atlieka bent vieną kompetentingų institucijų taikomų tikrinimo ir tvirtinimo procedūrų, įskaitant pranešimus apie patvirtinimą, kuriais keičiasi kompetentingos institucijos, tarpusavio vertinimą. Tarpusavio vertinimu taip pat įvertinamas įvairios kompetentingų institucijų taikomos tikrinimo ir tvirtinimo metodikos poveikis emitentų gebėjimui pritraukti kapitalo Sąjungoje. Tarpusavio vertinimo ataskaita skelbiama ne vėliau kaip2022 m. liepos 21 d. Atlikdama tarpusavio vertinimą ESMA atsižvelgia į Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnyje nurodytos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės nuomones ar rekomendacijas.

21 straipsnis

Prospekto skelbimas

1.   Kai prospektas patvirtinamas, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, likus pakankamai laiko iki atitinkamų vertybinių popierių viešo siūlymo pradžios arba įtraukimo į prekybos sąrašą dienos, o vėliausiai tokio laikotarpio pradžioje, viešai paskelbia prospektą.

Tam tikros klasės akcijų, kurios pirmą kartą įtraukiamos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pirminio viešo siūlymo atveju prospektas turi būti paskelbtas viešai likus ne mažiau kaip šešioms darbo dienoms iki siūlymo pabaigos.

2.   Prospektas, neatsižvelgiant į tai, ar jį sudaro vienas, ar keli atskiri dokumentai, laikomas paskelbtu viešai, kai jis paskelbiamas elektronine forma bet kurioje iš šių svetainių:

a)

emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, svetainėje,

b)

finansų tarpininkų, platinančių arba parduodančių vertybinius popierius, įskaitant mokėjimų tarpininkus, svetainėje,

c)

reguliuojamos rinkos, kurioje prašoma įtraukti į prekybos sąrašą, svetainėje arba, kai neprašoma įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, daugiašalės prekybos sistemos administratoriaus svetainėje.

3.   Prospektas skelbiamas specialioje svetainės dalyje, kuri, prisijungus prie svetainės, turi būti lengvai prieinama. Prospektas skelbiamas tokiu elektroniniu formatu, kad prospektą būtų galima parsisiųsti, atsispausdinti, panaudoti paieškos funkciją, bet jo nebūtų galima keisti.

Dokumentai su informacija, kuri į prospektą įtraukiama pateikiant nuorodą, prospekto priedai ir (arba) galutinės sąlygos bei atskira santraukos kopija pateikiami toje pačioje dalyje kaip prospektas; taip pat prireikus jie pateikiami kaip saitai.

Atskiroje santraukos kopijoje aiškiai nurodoma, su kuriuo prospektu ji yra susijusi.

4.   Norint susipažinti su prospektu, nereikalaujama užsiregistruoti, sutikti su teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimu arba sumokėti mokestį. Įspėjimai, kuriuose nurodoma, kurioje (-iose) jurisdikcijoje (-jose) pateikiamas siūlymas ar įtraukiama į prekybos sąrašus, nelaikomi teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimais.

5.   Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija savo svetainėje skelbia visus patvirtintus prospektus arba bent patvirtintų prospektų sąrašą, įskaitant saitą į šio straipsnio 3 dalyje nurodytas specialias svetainės dalis, ir nurodo priimančiąją (-iąsias) valstybę (-es) narę (-es), kurioje (-iose) apie prospektus pranešta pagal 25 straipsnį. Paskelbtas sąrašas, įskaitant saitus, nuolat atnaujinamas, o kiekvienas sąrašo punktas svetainėje išlieka bent šio straipsnio 7 dalyje nurodytą laikotarpį.

Kompetentinga institucija, pranešdama ESMA apie prospekto arba bet kurio jo priedo patvirtinimą, tuo pačiu metu pateikia ESMA elektronines prospekto ir visų jo priedų kopijas, taip pat duomenis, kurių ESMA reikia prospektui klasifikuoti 6 dalyje nurodytame saugojimo mechanizme ir 47 straipsnyje nurodytai ataskaitai parengti.

Priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija savo svetainėje skelbia informaciją apie visus pagal 25 straipsnį gautus pranešimus.

6.   Nepagrįstai nedelsdama, ESMA savo svetainėje paskelbia visus iš kompetentingų institucijų gautus prospektus, įskaitant visus jų priedus, galutines sąlygas ir susijusius vertimus, kai taikoma, taip pat informaciją apie priimančiąją (-iąsias) valstybę (-es) narę (-es), kurioje (-iose) apie prospektus pranešta pagal 25 straipsnį. Informacijai skelbti naudojamasi saugojimo mechanizmu, prie kurio visuomenė gali nemokamai prisijungti ir naudotis paieškos funkcijomis.

7.   Visi patvirtinti prospektai išlieka viešai prieinami elektronine forma ne trumpiau kaip 10 metų po jų paskelbimo 2 ir 6 dalyse nurodytose svetainėse.

Jeigu informacijai, kuri į prospektą įtraukiama pateikiant nuorodą, ir prospekto priedams ir (arba) galutinėms sąlygoms nurodyti naudojami saitai, tokie saitai turi veikti pirmoje pastraipoje nurodytu laikotarpiu.

8.   Patvirtintame prospekte pateikiamas aiškus įspėjimas, kuriame nurodoma, kada baigsis prospekto galiojimas. Įspėjime taip pat nurodoma, kad, kai prospektas nebegalioja, prievolė papildyti prospektą atsiradus svarbių naujų veiksnių, reikšmingų klaidų ar reikšmingų neatitikimų netaikoma.

9.   Jeigu prospektą sudaro keli dokumentai ir (arba) informacija į jį įtraukta pateikiant nuorodą, prospektą sudarantys dokumentai ir informacija gali būti skelbiami ir platinami atskirai, jei tie dokumentai yra viešai paskelbti pagal 2 dalį. Jeigu prospektą sudaro atskiri dokumentai pagal 10 straipsnį, kiekviename iš tų prospektą sudarančių dokumentų, išskyrus dokumentus, kurie įtraukti pateikiant nuorodą, nurodoma, kad jis yra tik prospekto dalis, ir nurodoma, kur galima gauti kitus prospektą sudarančius dokumentus.

10.   Viešai paskelbtų prospekto ir prospekto priedų tekstas ir forma visada turi tiksliai atitikti buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintą jo originalą.

11.   Emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba vertybinius popierius platinantys ar parduodantys finansų tarpininkai bet kurio potencialaus investuotojo prašymu nemokamai pateikia jam prospekto kopiją patvariojoje laikmenoje. Jeigu potencialus investuotojas konkrečiai prašo pateikti popierinę kopiją, emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba vertybinius popierius platinantis ar parduodantis finansų tarpininkas pateikia spausdintinį prospektą. Jis pateikiamas tik tose jurisdikcijose, kuriose vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba kuriose vertybiniai popieriai įtraukiami į prekybos sąrašą pagal šį reglamentą.

12.   ESMA gali parengti arba Komisijos prašymu parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais papildomai patikslinami prospekto skelbimo reikalavimai.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

13.   ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslinami duomenys, būtini prospektams klasifikuoti, kaip nurodyta 5 dalyje, ir nustatoma praktinė tvarka siekiant užtikrinti, kad tokie duomenys, įskaitant vertybinių popierių ISIN ir emitentų, siūlytojų bei garantų LEI, būtų kompiuterio skaitomi.

ESMA tų techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2018 m. liepos 21 d.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

22 straipsnis

Reklama

1.   Bet kokia reklama, susijusi su viešu vertybinių popierių siūlymu arba įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, turi atitikti 2–5 dalyse nurodytus principus. 2–4 dalys ir 5 dalies b punktas taikomi tik tais atvejais, kai emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, privalo parengti prospektą.

2.   Reklamoje nurodoma, kad prospektas buvo arba bus paskelbtas ir kur investuotojai gali arba galės jį gauti.

3.   Reklama turi būti aiškiai atpažįstama kaip reklama. Reklamoje pateikiama informacija negali būti netiksli arba klaidinanti ir turi atitikti prospekte pateiktą informaciją, jei prospektas jau paskelbtas, arba informaciją, kurią reikalaujama įtraukti į prospektą, jei prospektas dar tik bus paskelbtas.

4.   Visa žodžiu arba raštu atskleidžiama informacija apie vertybinių popierių viešą siūlymą arba įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, net jei ji atskleidžiama ne reklamos tikslais, turi atitikti prospekte pateikiamą informaciją.

5.   Jeigu emitentas arba siūlytojas žodžiu ar raštu atskleidžia reikšmingą informaciją vienam ar daugiau atrinktų investuotojų, tokia informacija, jei taikoma, arba:

a)

atskleidžiama visiems kitiems investuotojams, kuriems siūlymas yra skirtas, jeigu pagal 1 straipsnio 4 ir 5 dalis paskelbti prospekto nereikalaujama; arba

b)

įtraukiama į prospektą arba prospekto priedą pagal 23 straipsnio 1 dalį, jeigu reikalaujama paskelbti prospektą.

6.   Valstybės narės, kurioje skleidžiama reklama, kompetentinga institucija įgaliojama kontroliuoti, ar reklaminė veikla, susijusi su vertybinių popierių viešu siūlymu arba įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, atitinka 2–4 dalis.

Prireikus buveinės valstybės narės kompetentinga institucija padeda valstybės narės, kurioje skleidžiama reklama, kompetentingai institucijai įvertinti, ar reklama atitinka prospekte pateiktą informaciją.

Nedarant poveikio 32 straipsnio 1 daliai, kompetentingos institucijos atliekamas reklamos patikrinimas nėra laikomas išankstine vertybinių popierių viešo siūlymo arba įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą kurioje nors priimančiojoje valstybėje narėje sąlyga.

Apie visus priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos naudojimosi 32 straipsnyje nustatytais priežiūros ir tyrimo įgaliojimais siekiant užtikrinti šio straipsnio vykdymą atvejus nepagrįstai nedelsiant pranešama emitento buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

7.   Priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos gali imti mokesčius tik už savo priežiūros užduočių pagal šį straipsnį vykdymą. Mokesčių dydis atskleidžiamas kompetentingų institucijų svetainėse. Mokesčiai turi būti nediskriminaciniai, pagrįsti ir proporcingi atitinkamai priežiūros užduočiai. Priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nenustato jokių kitų reikalavimų ar administracinių procedūrų nei tie, kurie yra būtini jų priežiūros užduotims vykdyti pagal šį straipsnį.

8.   Nukrypstant nuo 6 dalies, bet kurios dvi kompetentingos institucijos gali sudaryti susitarimą, pagal kurį, siekiant kontroliuoti, ar tarpvalstybiniais atvejais vykdant reklaminę veiklą laikomasi reikalavimų, tų reikalavimų laikymosi kontrolė liktų buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos prerogatyva. Apie visus tokius susitarimus pranešama ESMA. ESMA paskelbia tokių susitarimų sąrašą ir reguliariai jį atnaujina.

9.   ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais papildomai patikslinamos 2–4 dalyse išdėstytos nuostatos, susijusios su reklama, be kita ko, patikslinamos nuostatos dėl reklamos sklaidos ir nustatomos buveinės valstybės narės ir valstybės narės, kurioje skleidžiama reklama, kompetentingų institucijų bendradarbiavimo procedūros.

ESMA tų techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2018 m. liepos 21 d.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

10.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį ESMA parengia kompetentingoms institucijoms skirtas gaires ir rekomendacijas dėl pagal šio straipsnio 6 dalį vykdomos kontrolės. Šiose gairėse ir rekomendacijose atsižvelgiama į poreikį užtikrinti, kad tokia kontrolė nekliudytų 25 straipsnyje nustatytam pranešimo procedūros veikimui, kartu kuo labiau sumažinant administracinę naštą emitentams, teikiantiems tarpvalstybinius siūlymus Sąjungoje.

11.   Šis straipsnis nedaro poveikio kitoms taikytinoms Sąjungos teisės nuostatoms.

23 straipsnis

Prospekto priedai

1.   Prospekto priede nepagrįstai nedelsiant nurodomas kiekvienas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, susiję su prospekte pateikta informacija ir galintys turėti įtakos vertybinių popierių vertinimui, atsiradę arba pastebėti laikotarpiu tarp prospekto patvirtinimo ir siūlymo laikotarpio pabaigos arba prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžios, priklausomai nuo to, kas įvyks vėliau.

Toks priedas patvirtinamas tokiu pačiu būdu kaip prospektas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas ir paskelbiamas laikantis bent tokios pačios tvarkos, kokia buvo taikoma skelbiant prospekto originalą pagal 21 straipsnį. Siekiant atsižvelgti į naują priede pateiktą informaciją, prireikus taip pat papildoma prospekto santrauka ir visi jos vertimai.

2.   Jeigu prospektas susijęs su vertybinių popierių viešu siūlymu, investuotojai, kurie jau yra sutikę įsigyti vertybinių popierių arba juos pasirašyti prieš paskelbiant priedą, turi teisę, kuria jie gali pasinaudoti per dvi darbo dienas po priedo paskelbimo, atšaukti savo sutikimą, jeigu 1 dalyje nurodytas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui arba prieš pateikiant vertybinius popierius, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Šį laikotarpį emitentas arba siūlytojas gali pratęsti. Galutinis teisės atšaukti sutikimą terminas nurodomas priede.

Priede pateikiamas aiškus pareiškimas dėl teisės atšaukti sutikimą, kuriame aiškiai nurodoma:

a)

kad teisė atšaukti sutikimą suteikiama tik tiems investuotojams, kurie jau buvo sutikę įsigyti vertybinių popierių arba juos pasirašyti prieš paskelbiant priedą, ir jeigu tuo metu, kai atsirado arba buvo pastebėtas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, vertybiniai popieriai dar nebuvo pateikti investuotojams;

b)

laikotarpis, kuriuo investuotojai gali pasinaudoti savo teise atšaukti sutikimą, ir

c)

į ką investuotojai gali kreiptis, jei nuspręstų pasinaudoti teise atšaukti sutikimą.

3.   Jeigu vertybinių popierių įsigyjama arba jie pasirašomi per finansų tarpininką, tas finansų tarpininkas informuoja investuotojus apie tai, kad gali būti paskelbtas priedas, kur ir kada jis bus paskelbtas, ir kad finansų tarpininkas jiems padės pasinaudoti savo teise tokiu atveju atšaukti sutikimą.

Finansų tarpininkas susisiekia su investuotojais tą dieną, kai paskelbiamas priedas.

Jeigu vertybinių popierių įsigyjama tiesiogiai iš emitento arba jie pasirašomi tiesiogiai su emitentu, tas emitentas informuoja investuotojus apie tai, kad gali būti paskelbtas priedas, ir kur jis bus paskelbtas, ir kad tokiu atveju jie galėtų pasinaudoti teise atšaukti sutikimą.

4.   Jeigu emitentas parengia priedą dėl baziniame prospekte pateiktos informacijos, kuri yra susijusi tik su viena arba keliomis atskiromis emisijomis, 2 dalyje nurodyta investuotojų teisė atšaukti savo sutikimą galioja tik atitinkamai (-oms) emisijai (-oms), o ne bet kuriai kitai vertybinių popierių emisijai, kuriai taikomas bazinis prospektas.

5.   Jeigu 1 dalyje nurodytas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas yra susiję tik su registracijos dokumente arba universaliame registracijos dokumente pateikta informacija ir tas registracijos dokumentas arba universalus registracijos dokumentas vienu metu yra naudojamas kaip kelių prospektų sudedamoji dalis, parengiamas ir patvirtinamas tik vienas priedas. Tokiu atveju priede nurodomi visi prospektai, su kuriais jis yra susijęs.

6.   Prieš patvirtinimą tikrindama priedą kompetentinga institucija gali prašyti, kad priedo priedėlyje būtų pateikta suvestinė papildyto prospekto, registracijos dokumento arba universalaus registracijos dokumento redakcija, jeigu tokios suvestinės redakcijos reikia siekiant užtikrinti, kad prospekte pateikta informacija būtų suprantama. Toks prašymas laikomas 20 straipsnio 4 dalyje nurodytu prašymu pateikti papildomos informacijos. Emitentas gali bet kuriuo atveju priedo priedėlyje savanoriškai pateikti suvestinę papildyto prospekto, registracijos dokumento arba universalaus registracijos dokumento redakciją.

7.   ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslinami atvejai, kai dėl svarbaus naujo veiksnio, reikšmingos klaidos arba reikšmingo netikslumo, susijusio su prospekte pateikta informacija, reikia paskelbti prospekto priedą.

ESMA tų techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2018 m. liepos 21 d.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

V SKYRIUS

TARPVALSTYBINIAI SIŪLYMAI, ĮTRAUKIMAS Į PREKYBOS REGULIUOJAMOJE RINKOJE SĄRAŠĄ IR KALBŲ VARTOJIMAS

24 straipsnis

Prospektų tvirtinimas Sąjungos mastu

1.   Nedarant poveikio 37 straipsniui, jeigu viešas vertybinių popierių siūlymas arba įtraukimas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą vyksta vienoje ar keliose valstybėse narėse arba kitoje valstybėje narėje nei buveinės valstybė narė, buveinės valstybės narės patvirtintas prospektas ir visi jo priedai galioja viešam siūlymui arba įtraukimui į prekybos sąrašą bet kokiame priimančiųjų valstybių narių skaičiuje, jei ESMA ir kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija informuojamos pagal 25 straipsnį. Priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nevykdo jokių su kitų valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintais prospektais bei priedais ir galutinėmis sąlygomis susijusių patvirtinimo ar administracinių procedūrų.

2.   Jeigu per 23 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį atsiranda arba pastebimas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija reikalauja, kad pagal 20 straipsnio 1 dalį būtų patvirtintas priedo paskelbimas. ESMA ir priimančios valstybės narės kompetentinga institucija gali informuoti buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, kad reikalinga nauja informacija.

25 straipsnis

Pranešimas apie prospektus ir priedus ir galutinių sąlygų pranešimas

1.   Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija emitento, siūlytojo, asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba už prospekto parengimą atsakingo asmens prašymu per vieną darbo dieną nuo to prašymo gavimo arba, jei prašymas pateikiamas kartu su prospekto projektu, per vieną darbo dieną po prospekto patvirtinimo priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia patvirtinimo pažymą, liudijančią, kad prospektas buvo parengtas pagal šį reglamentą, ir pateikia to prospekto elektroninę kopiją.

Kai taikoma, kartu su pirmoje pastraipoje nurodytu pranešimu pateikiamas prospekto ir santraukos vertimas, parengtas emitento, siūlytojo, asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba už prospekto parengimą atsakingo asmens atsakomybe.

Tokia pat procedūra taikoma ir bet kokiam prospekto priedui.

Emitentui, siūlytojui, asmeniui, prašančiam įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba už prospekto parengimą atsakingam asmeniui apie patvirtinimo pažymą pranešama tuo pačiu metu kaip priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai.

2.   Patvirtinimo pažymoje nurodoma, ar taikomos 18 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos, ir nurodomi motyvai.

3.   Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija praneša ESMA apie prospekto arba jo priedo patvirtinimo pažymą tuo pačiu metu kaip priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai.

4.   Jeigu bazinio prospekto, apie kurį pranešta anksčiau, galutinės sąlygos nėra įtrauktos nei į bazinį prospektą, nei į priedą, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija perduoda jas priimančiosios (-iųjų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingai institucijai ir ESMA elektroniniu būdu iš karto, kai gali, po to, kai oficialiai pateikiamos galutinės sąlygos.

5.   Už pranešimą apie prospektus ir jų priedus arba pranešimo apie juos priėmimą ir už jokią su tuo susijusią priežiūros veiklą, nepaisant to, ar tai atliekama buveinės valstybėje narėje, ar priimančiojoje (-iosiose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse), kompetentingos institucijos neima jokio mokesčio.

6.   Šio straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse ir 26 straipsnyje nurodytų pranešimų tikslu ESMA sukuria pranešimų portalą, į kurį kiekviena kompetentinga institucija įkelia šio straipsnio 1 dalyje ir 26 straipsnio 2 dalyje nurodytas patvirtinimo pažymas bei elektronines kopijas ir bazinių prospektų galutines sąlygas.

Kompetentingos institucijos šiuos dokumentus vienos kitoms visada perduoda per tą pranešimų portalą.

7.   ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nurodomos techninės priemonės, būtinos, kad veiktų 6 dalyje nurodytas pranešimų portalas.

ESMA tų techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2018 m. liepos 21 d.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

8.   Siekdama užtikrinti vienodas šio reglamento taikymo sąlygas ir atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose, ESMA gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais būtų nustatytos standartinės pranešimo apie patvirtinimo pažymą, prospektą, jo priedą ir prospekto ir (arba) santraukos vertimą formos, šablonai ir procedūros.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

26 straipsnis

Pranešimas apie registracijos dokumentus arba universalius registracijos dokumentus

1.   Šis straipsnis taikomas tik ne nuosavybės vertybinių popierių emisijoms, nurodytoms 2 straipsnio m punkto ii papunktyje, ir 2 straipsnio m punkto iii papunktyje nurodytiems trečiojoje valstybėje įsisteigusiems emitentams, kai buveinės valstybė narė, prospektui patvirtinti pasirinkta pagal tas nuostatas, nėra valstybė narė, kurios kompetentinga institucija yra patvirtinusi emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, parengtą registracijos dokumentą arba universalų registracijos dokumentą.

2.   Registracijos dokumentą arba universalų registracijos dokumentą ir jo pakeitimus patvirtinusi kompetentinga institucija emitento, siūlytojo, asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba už tokio dokumento parengimą atsakingo asmens prašymu buveinės valstybės narės institucijai, kompetentingai patvirtinti prospektą, pateikia patvirtinimo pažymą, liudijančią, kad registracijos dokumentas arba universalus registracijos dokumentas ir jų pakeitimai buvo parengtas pagal šį reglamentą, ir pateikia to dokumento elektroninę kopiją. Tas pranešimas pateikiamas per vieną darbo dieną po prašymo gavimo arba, jei prašymas pateikiamas kartu su registracijos dokumento projektu arba universalaus registracijos dokumento projektu, per vieną darbo dieną po to dokumento patvirtinimo.

Kai taikoma, kartu su pirmoje pastraipoje nurodytu pranešimu pateikiamas registracijos dokumento arba universalaus registracijos dokumento ir jų pakeitimų vertimas, už kurį yra atsakingas emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba už tokių dokumentų parengimą atsakingas asmuo.

Emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba už registracijos dokumento arba universalaus registracijos dokumento ir jų pakeitimų parengimą atsakingas asmuo informuojamas apie patvirtinimo pažymą tuo pačiu metu kaip buveinės valstybės narės institucija, kompetentinga patvirtinti prospektą.

Pažymoje nurodoma, ar taikomos 18 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos, ir nurodomi motyvai.

Registracijos dokumentą arba universalų registracijos dokumentą ir jų pakeitimus patvirtinusi kompetentinga institucija informuoja ESMA apie tų dokumentų patvirtinimo pažymą tuo pačiu metu kaip buveinės valstybės narės instituciją, kompetentingą patvirtinti prospektą.

Tos kompetentingos institucijos neima jokio mokesčio už pranešimą apie registracijos dokumentus ar universalius registracijos dokumentus ir jų pakeitimus arba už pranešimo priėmimą ir už jokią su tuo susijusią priežiūros veiklą.

3.   Registracijos dokumentas arba universalus registracijos dokumentas, apie kurį pranešta pagal 2 dalį, gali būti naudojamas kaip buveinės valstybės narės institucijai, kompetentingai patvirtinti prospektą, pateikto prospekto sudedamoji dalis.

Buveinės valstybės narės institucija, kompetentinga patvirtinti prospektą, netikrina ir netvirtina registracijos dokumento ar universalaus registracijos dokumento, apie kurį buvo pranešta, ir jų pakeitimų, ir tik gavusi pranešimą patvirtina tik vertybinių popierių raštą ir santrauką.

4.   Prie registracijos dokumento arba universalaus registracijos dokumento, apie kurį pranešta pagal 2 dalį, pridedamas priedėlis, kuriame pateikiama 7 straipsnio 6 dalyje nurodyta pagrindinė informacija apie emitentą. Tvirtinant registracijos dokumentą arba universalų registracijos dokumentą, tvirtinamas ir jo priedėlis.

Kai taikoma pagal 27 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir 27 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, prie pranešimo pridedamas registracijos dokumento arba universalaus registracijos dokumento priedėlio vertimas, už kurį yra atsakingas emitentas, siūlytojas arba už registracijos dokumento arba universalaus registracijos dokumento parengimą atsakingas asmuo.

Rengiant santrauką, emitentas, siūlytojas arba už prospekto parengimą atsakingas asmuo nepakeistą priedėlio turinį įtraukia į 7 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytą skirsnį. Buveinės valstybės narės institucija, kompetentinga patvirtinti prospektą, netikrina to santraukos skirsnio.

5.   Jei 23 straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu atsiranda arba pastebimas svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, susijęs su registracijos dokumente arba universaliame registracijos dokumente pateikta informacija, priedas, kurį reikalaujama parengti pagal 23 straipsnį, pateikiamas registracijos dokumentą arba universalų registracijos dokumentą patvirtinusiai kompetentingai institucijai pavirtinti. Per vieną darbo dieną po to priedo patvirtinimo, laikantis šio straipsnio 2 ir 3 dalyse išdėstytos procedūros, apie jį pranešama buveinės valstybės narės institucijai, kompetentingai patvirtinti prospektą.

Jei registracijos dokumentas arba universalus registracijos dokumentas tuo pačiu metu naudojamas kaip kelių prospektų sudedamoji dalis, kaip numatyta pagal 23 straipsnio 5 dalį, apie priedą pranešama kiekvienai kompetentingai institucijai, kuri yra patvirtinusi tokius prospektus.

6.   Siekdama užtikrinti vienodas šio reglamento taikymo sąlygas ir atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose, ESMA gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais būtų nustatytos standartinės pranešimo apie patvirtinimo pažymą, susijusią su registracijos dokumentu, universaliu registracijos dokumentu, jo priedu ir vertimu, formos, šablonai ir procedūros.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

27 straipsnis

Kalbų vartojimas

1.   Jei viešas vertybinių popierių siūlymas teikiamas arba įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą prašoma tik buveinės valstybėje narėje, prospektas parengiamas buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba.

2.   Jei viešas vertybinių popierių siūlymas teikiamas arba įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą prašoma vienoje ar keliose valstybėse narėse, išskyrus buveinės valstybę narę, prospektas parengiamas emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pasirinkta tų valstybių narių kompetentingoms institucijoms priimtina kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

Kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija reikalauja, kad 7 straipsnyje nurodyta santrauka būtų pateikta tos valstybės narės valstybine kalba arba bent viena iš jos valstybinių kalbų, arba kita tos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba, tačiau nereikalauja jokių kitų prospekto dalių vertimo.

Kad buveinės valstybės narės kompetentinga institucija galėtų atlikti tikrinimo ir tvirtinimo procedūras, prospektas parengiamas emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pasirinkta tai institucijai priimtina kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

3.   Jei viešas vertybinių popierių siūlymas teikiamas arba įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą prašoma daugiau nei vienoje valstybėje narėje, įskaitant buveinės valstybės narę, prospektas parengiamas buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba ir taip pat pateikiamas emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pasirinkta kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

Kiekvienos priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija reikalauja, kad 7 straipsnyje nurodyta santrauka būtų pateikta tos valstybės narės valstybine kalba arba bent viena iš jos valstybinių kalbų, arba kita tos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba, tačiau nereikalauja jokių kitų prospekto dalių vertimo.

4.   Atskiros emisijos galutinės sąlygos ir santrauka parengiamos ta pačia kalba kaip patvirtintas bazinis prospektas.

Kai pagal 25 straipsnio 4 dalį galutinės sąlygos pateikiamos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai arba, jei yra daugiau nei viena priimančioji valstybė narė, priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, galutinėms sąlygoms ir prie jų pridėtai santraukai taikomos šios kalbų vartojimo taisyklės:

a)

prie galutinių sąlygų pridėta atskiros emisijos santrauka pateikiama priimančiosios valstybės narės valstybine kalba arba bent viena iš priimančiosios valstybės valstybinių kalbų, arba kita priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba, pagal atitinkamai 2 dalies antrą pastraipą arba 3 dalies antrą pastraipą;

b)

kai bazinį prospektą reikia išversti pagal atitinkamai 2 arba 3 dalį, galutinėms sąlygoms ir prie jų pridėtai atskiros emisijos santraukai taikomi tie patys vertimo reikalavimai, kaip ir baziniam prospektui.

5.   Kai prospektas yra susijęs su ne nuosavybės vertybinių popierių įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą ir juos siekiama įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą vienoje ar keliose valstybėse narėse, prospektas parengiamas emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pasirinkta atitinkamai buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms priimtina kalba arba tarptautinių finansų srityje įprasta kalba, jeigu:

a)

tokiais vertybiniais popieriais bus prekiaujama tik reguliuojamoje rinkoje arba jos konkrečiame segmente, į kurią (-į) prekybos tokiais vertybiniais popieriais tikslais gali patekti tik profesionalieji investuotojai; arba

b)

tokių vertybinių popierių vieneto nominalioji vertė siekia bent 100 000 EUR.

VI SKYRIUS

SPECIALIOS TAISYKLĖS DĖL TREČIOSIOSE VALSTYBĖSE ĮSTEIGTŲ EMITENTŲ

28 straipsnis

Viešas vertybinių popierių siūlymas arba įtraukimas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą naudojantis šiame reglamente nustatyta tvarka parengtu prospektu

Jeigu trečiosios valstybės emitentas ketina viešai siūlyti vertybinius popierius Sąjungoje arba prašyti įtraukti vertybinius popierius į prekybos Sąjungoje įsteigtoje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, naudodamasis pagal šį reglamentą parengtu prospektu, jis 20 straipsnyje nustatyta tvarka kreipiasi į savo buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, kad ši patvirtintų jo prospektą.

Kai prospektas patvirtinamas pagal pirmą pastraipą, suteikiamos visos šiame reglamente numatytos su prospektu susijusios teisės ir pareigos, be to, prospektui ir trečiosios valstybės emitentui taikomos visos šio reglamento nuostatos, prižiūrint buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

29 straipsnis

Viešas vertybinių popierių siūlymas arba įtraukimas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą naudojantis trečiosios valstybės teisės aktuose nustatyta tvarka parengtu prospektu

1.   Trečiosios valstybės emitento buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali patvirtinti viešam vertybinių popierių siūlymui arba įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą skirtą prospektą, kuris yra parengtas pagal trečiosios valstybės emitento nacionalinės teisės aktus ir kuriam taikomi trečiosios valstybės emitento nacionalinės teisės aktai, jeigu:

a)

tos trečiosios valstybės teisės aktuose nustatyti informacijos reikalavimai yra lygiaverčiai šio reglamento reikalavimams; ir

b)

buveinės valstybės narės kompetentinga institucija yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus su atitinkamomis trečiosios valstybės emitento priežiūros institucijomis pagal 30 straipsnį.

2.   Jeigu trečiosios valstybės emitento išleisti vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą valstybėje narėje, kuri nėra buveinės valstybė narė, taikomi 24, 25 ir 27 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

3.   Komisijai pagal 44 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas būtų papildomas nustatant bendruosius lygiavertiškumo kriterijus, pagrįstus 6, 7, 8 ir 13 straipsniuose nustatytais reikalavimais.

Remdamasi pirmiau nurodytais kriterijais, Komisija gali priimti įgyvendinimo sprendimą, kuriame nustatoma, kad trečiosios valstybės nacionalinės teisės nustatyti informacijos reikalavimai yra lygiaverčiai šio reglamento reikalavimams. Toks įgyvendinimo sprendimas priimamas laikantis 45 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

30 straipsnis

Bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis

1.   Taikant 29 straipsnį ir, jei manoma, kad to reikia, taikant 28 straipsnį, valstybių narių kompetentingos institucijos sudaro bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis ir dėl prievolių, kylančių pagal šį reglamentą, vykdymo užtikrinimo trečiosiose valstybėse, išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius deleguotuosius aktus, Komisijos priimtus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 (25) 9 straipsnį, tos trečiosios valstybės yra įtrauktos į jurisdikcijų, kurių nacionaliniai kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, dėl kurių Sąjungos finansų sistemai kyla didelių grėsmių, sąrašą,. Tais bendradarbiavimo susitarimais užtikrinamas bent efektyvus keitimasis informacija, kad kompetentingos institucijos galėtų vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą.

Kompetentinga institucija informuoja ESMA ir kitas kompetentingas institucijas apie siūlymą sudaryti tokį susitarimą.

2.   Taikant 29 straipsnį ir, jei manoma, kad to reikia, taikant 28 straipsnį, ESMA padeda sudaryti kompetentingų institucijų ir trečiųjų valstybių atitinkamų priežiūros institucijų bendradarbiavimo susitarimus ir šį procesą koordinuoja.

ESMA taip pat, jei reikia, padeda kompetentingoms institucijoms keistis iš trečiųjų valstybių priežiūros institucijų gauta informacija, kuri gali būti svarbi imantis priemonių pagal 38 ir 39 straipsnius, ir šį procesą koordinuoja.

3.   Kompetentingos institucijos sudaro bendradarbiavimo susitarimus dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis tik tada, jei atskleidžiamai informacijai taikomi profesinės paslapties apsaugos reikalavimai yra bent lygiaverčiai 35 straipsnyje nustatytiems reikalavimams. Toks keitimasis informacija turi būti skirtas tų kompetentingų institucijų užduotims vykdyti.

4.   ESMA gali parengti arba Komisijos prašymu parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustatomas būtiniausias 1 dalyje nurodytų bendradarbiavimo susitarimų turinys ir tiems susitarimams naudotinas šablonas.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

VII SKYRIUS

ESMA IR KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS

31 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria vieną kompetentingą administracinę instituciją, kuri būtų atsakinga už pareigų pagal šį reglamentą vykdymą ir užtikrintų, kad būtų taikomos šio reglamento nuostatos. Valstybės narės apie tai atitinkamai informuoja Komisiją, ESMA ir kitų valstybių narių kompetentingas institucijas.

Kompetentinga institucija turi būti nepriklausoma nuo rinkos dalyvių.

2.   Valstybės narės gali leisti savo kompetentingai institucijai patvirtintų prospektų ir susijusių dokumentų skelbimo elektroniniu būdu užduotis pavesti trečiosioms šalims.

Visais atvejais užduotys pavedamos konkrečiu sprendimu, kuriame nurodoma:

a)

užduotys, kurios turi būti vykdomos, ir jų vykdymo sąlygos;

b)

nuostata, kuria atitinkama trečioji šalis įpareigojama veikti ir savo veiklą organizuoti taip, kad būtų išvengta interesų konfliktų ir užtikrinta, kad vykdant pavestas užduotis gauta informacija nebūtų naudojama nesąžiningai arba siekiant trukdyti konkurencijai; ir

c)

visi kompetentingos institucijos ir trečiosios šalies, kuriai pavedamos užduotys, sudaryti susitarimai.

Galutinė atsakomybė už priežiūrą, kad būtų laikomasi šio reglamento, ir prospekto patvirtinimą tenka pagal 1 dalį paskirtai kompetentingai institucijai.

Valstybės narės informuoja Komisiją, ESMA ir kitų valstybių narių kompetentingas institucijas apie visus antroje pastraipoje nurodytus sprendimus pavesti užduotis ir tikslias sąlygas, kuriomis užduotys buvo perduotos.

3.   1 ir 2 dalys nedaro poveikio valstybės narės galimybei sudaryti atskirus teisinius ir administracinius susitarimus dėl Europos užjūrio teritorijų, už kurių išorės santykius ta valstybė narė yra atsakinga.

32 straipsnis

Kompetentingų institucijų įgaliojimai

1.   Kad galėtų vykdyti šiuo reglamentu nustatytas pareigas, kompetentingos institucijos pagal nacionalinę teisę turi turėti bent šiuos priežiūros ir tyrimo įgaliojimus:

a)

reikalauti, kad emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, į prospektą įtrauktų papildomos informacijos, jei to reikia investuotojams apsaugoti;

b)

reikalauti, kad emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir asmenys, kurie juos kontroliuoja arba yra jų kontroliuojami, pateiktų informaciją ir dokumentus;

c)

reikalauti, kad emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, auditoriai ir vadovai, taip pat finansų tarpininkai, įgalioti teikti viešą vertybinių popierių siūlymą arba prašyti įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pateiktų informaciją;

d)

sustabdyti viešą vertybinių popierių siūlymą arba įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą vienu kartu ne daugiau kaip 10 darbo dienų iš eilės, jei turima pagrįstų priežasčių įtarti, kad buvo pažeistas šis reglamentas;

e)

uždrausti arba sustabdyti reklamą, arba reikalauti, kad emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba atitinkami finansų tarpininkai nutrauktų arba sustabdytų reklamą vienu kartu ne daugiau kaip 10 darbo dienų iš eilės, jeigu turima pagrįstų priežasčių manyti, kad buvo pažeistas šis reglamentas;

f)

uždrausti viešą vertybinių popierių siūlymą arba įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, jei jos nustato, kad buvo pažeistas šis reglamentas, arba turima pagrįstų priežasčių įtarti, kad jis bus pažeistas;

g)

sustabdyti prekybą reguliuojamoje rinkoje, daugiašalėje prekybos sistemoje arba organizuotos prekybos sistemoje vienu kartu ne daugiau kaip 10 darbo dienų iš eilės arba reikalauti, kad atitinkamos reguliuojamos rinkos, daugiašalės prekybos sistemos arba organizuotos prekybos sistemos ją sustabdytų ne daugiau kaip 10 darbo dienų iš eilės, jeigu turima pagrįstų priežasčių manyti, kad buvo pažeistas šis reglamentas;

h)

uždrausti prekybą reguliuojamoje rinkoje, daugiašalėje prekybos sistemoje arba organizuotos prekybos sistemoje, jei jos nustato, kad buvo pažeistas šis reglamentas;

i)

paviešinti tai, kad emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, nevykdo savo prievolių;

j)

sustabdyti tvirtinti pateikto prospekto tikrinimą arba sustabdyti ar apriboti viešą vertybinių popierių siūlymą arba įtraukimą į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, jeigu kompetentinga institucija pasinaudoja įgaliojimais nustatyti draudimą arba apribojimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (26) 42 straipsnį, kol toks draudimas arba apribojimas nebus panaikintas;

k)

atsisakyti patvirtinti bet kurį tam tikro emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, parengtą prospektą ne ilgiau kaip penkerius metus, jeigu tas emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pakartotinai ir grubiai pažeidė šį reglamentą;

l)

siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą arba sklandų rinkos veikimą, atskleisti visą reikšmingą informaciją, kuri gali turėti įtakos vertybinių popierių, kurie siūlomi viešai arba yra įtraukti į prekybos reguliuojamose rinkose sąrašus, vertinimui, arba reikalauti, kad emitentas ją atskleistų;

m)

sustabdyti prekybą vertybiniais popieriais arba reikalauti, kad atitinkama reguliuojama rinka, daugiašalė prekybos sistema arba organizuotos prekybos sistema ją sustabdytų, jei manoma, kad emitento padėtis yra tokia, kad prekyba būtų žalinga investuotojų interesams;

n)

atlikti patikrinimus arba tyrimus vietoje, išskyrus fizinių asmenų privačias gyvenamąsias vietas, ir tuo tikslu patekti į patalpas siekiant susipažinti su dokumentais ir kitais bet kurios formos duomenimis, jeigu pagrįstai įtariama, kad su patikrinimo arba tyrimo dalyku susiję dokumentai ir kiti duomenys gali būti svarbūs įrodant šio reglamento pažeidimą.

Jeigu to reikia pagal nacionalinę teisę, kompetentinga institucija gali prašyti atitinkamos teisminės institucijos priimti sprendimą dėl naudojimosi pirmoje pastraipoje nurodytais įgaliojimais.

Kai kompetentinga institucija pagal pirmos pastraipos k punktą atsisako patvirtinti prospektą, ji apie tai informuoja ESMA, o ši po to apie tai informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 21 straipsnį ESMA turi teisę dalyvauti pirmos pastraipos n punkte nurodytuose patikrinimuose vietoje, kai tuos patikrinimus kartu atlieka dvi arba daugiau kompetentingų institucijų.

2.   Kompetentingos institucijos vykdo 1 dalyje nurodytas funkcijas ir naudojasi 1 dalyje nurodytais įgaliojimais bet kuriais iš šių būdų:

a)

tiesiogiai;

b)

bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis;

c)

savo atsakomybe pavesdamos funkcijas tokioms institucijoms;

d)

kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų įgyvendintos tinkamos priemonės siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos turėtų visus savo pareigoms vykdyti būtinus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus.

4.   Šis reglamentas nedaro poveikio įstatymams ir kitiems teisės aktams dėl perėmimo pasiūlymų, susijungimo sandorių ir kitų sandorių, turinčių įtakos nuosavybės teisėms į bendroves arba jų kontrolei, kuriais į nacionalinę tiesę perkeliama Direktyva 2004/25/EB ir kuriais papildomi šiuo reglamentu nustatyti reikalavimai.

5.   Asmuo, pagal šį reglamentą teikiantis informaciją kompetentingai institucijai, nelaikomas pažeidusiu kokius nors informacijos atskleidimo apribojimus, nustatytus sutartimi arba įstatymų ir kitų teisės aktų nuostata, ir už tokį pranešimą jam netaikoma jokio pobūdžio atsakomybė.

6.   1–3 dalys nedaro poveikio valstybės narės galimybei sudaryti atskirus teisinius ir administracinius susitarimus dėl Europos užjūrio teritorijų, už kurių išorės santykius ta valstybė narė yra atsakinga.

33 straipsnis

Kompetentingų institucijų bendradarbiavimas

1.   Taikant šį reglamentą, kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje ir su ESMA. Jos nepagrįstai nedelsdamos keičiasi informacija ir bendradarbiauja vykdydamos tyrimų, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veiklą.

Jeigu valstybės narės pagal 38 straipsnį yra nusprendusios už šio reglamento pažeidimus nustatyti baudžiamąsias sankcijas, jos užtikrina, kad būtų įgyvendintos tinkamos priemonės siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos turėtų visus reikiamus įgaliojimus palaikyti ryšius su savo jurisdikcijos teisminėmis institucijoms ir gauti konkrečią su nusikalstamų veikų tyrimais arba procesais, pradėtais dėl galimų šio reglamento pažeidimų, susijusią informaciją, taip pat teikti šią informaciją kitoms kompetentingoms institucijoms ir ESMA, kad būtų vykdoma jų prievolė šio reglamento tikslais bendradarbiauti tarpusavyje ir su ESMA.

2.   Kompetentinga institucija gali atsisakyti patenkinti prašymą pateikti informaciją ar prašymą bendradarbiauti vykdant tyrimą tik susiklosčius kuriai nors iš šių išimtinių aplinkybių:

a)

jeigu prašymo įvykdymas gali neigiamai paveikti jos pačios atliekamą tyrimą, vykdymo užtikrinimo veiklą arba nusikalstamos veikos tyrimą;

b)

jeigu valstybės narės, į kurią kreiptasi, institucijose jau pradėtas teismo procesas dėl tų pačių veiksmų prieš tuos pačius asmenis;

c)

jeigu valstybėje narėje, į kurią kreiptasi, jau paskelbtas galutinis teismo sprendimas tiems patiems asmenims dėl tų pačių veiksmų.

3.   Gavusios prašymą, kompetentingos institucijos nedelsdamos pateikia visą šio reglamento tikslais reikalingą informaciją.

4.   Kompetentinga institucija gali prašyti, kad kitos valstybės narės kompetentinga institucija padėtų vykdyti patikrinimus ar tyrimus vietoje.

Prašančioji kompetentinga institucija informuoja ESMA apie visus pirmoje pastraipoje nurodytus prašymus. Patikrinimo vietoje ar tarpvalstybinį poveikį darančio tyrimo atveju ESMA, jei to prašo viena iš kompetentingų institucijų, koordinuoja patikrinimą arba tyrimą.

Jeigu kompetentinga institucija gauna kitos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą atlikti patikrinimą arba tyrimą vietoje, ji gali atlikti bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų:

a)

pati atlikti patikrinimą arba tyrimą vietoje;

b)

leisti prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai dalyvauti vykdant patikrinimą arba tyrimą vietoje;

c)

leisti prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai pačiai vykdyti patikrinimą arba tyrimą vietoje;

d)

paskirti auditorius arba ekspertus, kurie vykdytų patikrinimą arba tyrimą vietoje;

e)

pasidalyti konkrečiomis su priežiūros veikla susijusiomis užduotimis su kitomis kompetentingomis institucijomis.

5.   Jeigu prašymas bendradarbiauti, visų pirma keistis informacija, atmetamas arba į jį per pagrįstą laiką nesureaguojama, kompetentingos institucijos gali kreiptis į ESMA. Nedarant poveikio SESV 258 straipsniui, šios dalies pirmame sakinyje nurodytais atvejais ESMA gali imtis veiksmų, naudodamasi pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį jai suteiktais įgaliojimais.

6.   ESMA gali parengti arba Komisijos prašymu parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nurodoma, kokia informacija kompetentingos institucijos turi keistis tarpusavyje pagal 1 dalį.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

7.   ESMA gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais būtų nustatytos standartinės kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija formos, šablonai ir procedūros.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

34 straipsnis

Bendradarbiavimas su ESMA

1.   Taikant šį reglamentą, kompetentingos institucijos bendradarbiauja su ESMA pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.

2.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnį kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos pateikia ESMA visą informaciją, būtiną ESMA pareigoms vykdyti.

3.   Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, ESMA gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais būtų nustatytos 2 dalyje nurodyto keitimosi informacija procedūros ir formos.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

35 straipsnis

Profesinė paslaptis

1.   Visa informacija, kuria kompetentingos institucijos keičiasi tarpusavyje pagal šį reglamentą ir kuri yra susijusi su verslo ar veiklos sąlygomis ir kitais ekonominiais ar asmeniniais reikalais, laikoma konfidencialia ir jai taikomi profesinės paslapties reikalavimai, išskyrus atvejus, kai kompetentinga institucija perduodama tokią informaciją nurodo, kad informaciją galima atskleisti arba ją būtina atskleisti dėl teismo proceso.

2.   Prievolė saugoti profesinę paslaptį galioja visiems asmenims, kurie dirba arba dirbo kompetentingai institucijai arba kuriai nors trečiajai šaliai, kuriai kompetentinga institucija yra perdavusi savo įgaliojimus. Profesine paslaptimi laikoma informacija negali būti atskleista jokiam kitam asmeniui ar institucijai, išskyrus Sąjungos arba nacionalinės teisės aktų nuostatose nurodytus atvejus.

36 straipsnis

Duomenų apsauga

Kai tvarkomi asmens duomenys pagal šį reglamentą, kompetentingos institucijos vykdo savo užduotis šio reglamento tikslais laikydamosi Reglamento (ES) 2016/679.

Tvarkydama asmens duomenis pagal šį reglamentą, ESMA laikosi Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

37 straipsnis

Atsargumo priemonės

1.   Jeigu priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių manyti, kad emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba už viešą vertybinių popierių siūlymą atsakingi finansų tarpininkai padarė pažeidimų arba pažeidė jiems šiuo reglamentu nustatytus įpareigojimus, tas išvadas ji perduoda buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir ESMA.

2.   Jeigu, nepaisant buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos taikytų priemonių, emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba už viešą vertybinių popierių siūlymą atsakingi finansų tarpininkai ir toliau pažeidžia šį reglamentą, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją ir ESMA, imasi visų reikiamų priemonių, kad apsaugotų investuotojus, ir nepagrįstai nedelsdama apie jas informuoja Komisiją ir ESMA.

3.   Jeigu kompetentinga institucija nesutinka su kokiomis nors priemonėmis, kurių ėmėsi kita kompetentinga institucija pagal 2 dalį, ji gali perduoti klausimą ESMA. ESMA gali imtis veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsniu jai suteiktus įgaliojimus.

VIII SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS SANKCIJOS IR KITOS ADMINISTRACINĖS PRIEMONĖS

38 straipsnis

Administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės

1.   Nedarant poveikio kompetentingų institucijų priežiūros ir tyrimo įgaliojimams pagal 32 straipsnį ir valstybių narių teisei numatyti ir skirti baudžiamąsias sankcijas, valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės, numato, kad kompetentingos institucijos turėtų teisę skirti reikiamas administracines sankcijas ir imtis atitinkamų kitų administracinių priemonių, kurios būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Tos administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės taikomos bent už:

a)

3 straipsnio, 5 straipsnio, 6 straipsnio, 7 straipsnio 1–11 dalių, 8 straipsnio, 9 straipsnio, 10 straipsnio, 11 straipsnio 1 ir 3 dalių, 14 straipsnio 1 ir 2 dalių, 15 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, 17 straipsnio, 18 straipsnio, 19 straipsnio 1–3 dalių, 20 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio 1–4 ir 7–11 dalių, 22 straipsnio 2–5 dalių, 23 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalių ir 27 straipsnio pažeidimus;

b)

nebendradarbiavimą arba reikalavimų nevykdymą tyrimo, patikrinimo arba prašymo, kuriems taikomas 32 straipsnis, atveju.

Valstybės narės gali nuspręsti nenustatyti pirmoje pastraipoje nurodytų administracinių sankcijų taisyklių, jeigu už tos pastraipos a arba b punkte nurodytus pažeidimus jų nacionalinėje teisėje ne vėliau kaip 2018 m. liepos 21 d. jau numatytos baudžiamosios sankcijos. Jei valstybės narės taip nusprendžia, jos išsamiai praneša Komisijai ir ESMA apie atitinkamas savo baudžiamosios teisės nuostatas.

Ne vėliau kaip 2018 m. liepos 21 d. valstybės narės išsamiai praneša Komisijai ir ESMA apie pirmoje ir antroje pastraipose nurodytas taisykles. Jos nedelsdamos praneša Komisijai ir ESMA apie bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.

2.   Valstybės narės pagal nacionalinę teisę užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus už 1 dalies a punkte išvardytus pažeidimus skirti bent šias administracines sankcijas ir nustatyti bent šias kitas administracines priemones:

a)

paskelbti viešą pranešimą ir jame nurodyti atsakingą fizinį arba juridinį asmenį ir pažeidimo pobūdį pagal 42 straipsnį;

b)

paskelbti įsakymą, kuriuo būtų reikalaujama, kad atsakingas fizinis arba juridinis asmuo nutrauktų veiklą, kuria daro pažeidimą;

c)

taikyti maksimalias administracines pinigines sankcijas, kurių suma būtų bent du kartus didesnė už padarius pažeidimą gautą pelną ar išvengtus nuostolius, jeigu juos įmanoma nustatyti;

d)

jei tai juridinis asmuo, skirti administracines pinigines sankcijas, kurių maksimalus dydis yra ne mažesnis kaip 5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta 2017 m. liepos 20 d., arba 3 % to juridinio asmens bendros metinės apyvartos, remiantis naujausiomis valdymo organo patvirtintomis finansinėmis ataskaitomis.

Jeigu juridinis asmuo yra patronuojančioji įmonė arba patronuojančiosios įmonės, kuri pagal Direktyvą 2013/34/ES turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, patronuojamoji įmonė, atitinkama bendra metinė apyvarta yra bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos pagal atitinkamą Sąjungos teisę apskaitos srityje, remiantis naujausiomis turimomis valdymo organo patvirtintomis pagrindinės patronuojančiosios įmonės konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis;

e)

jei tai fizinis asmuo, skirti administracines pinigines sankcijas, kurių maksimalus dydis yra ne mažesnis kaip 700 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkama suma nacionaline valiuta 2017 m. liepos 20 d.

3.   Valstybės narės gali numatyti papildomas sankcijas arba priemones ir didesnes administracines pinigines sankcijas, negu nustatyta šiame reglamente.

39 straipsnis

Naudojimasis priežiūros įgaliojimais ir įgaliojimais skirti sankcijas

1.   Kompetentingos institucijos, nustatydamos administracinių sankcijų ir kitų administracinių priemonių rūšį ir dydį, atsižvelgia į visas svarbias aplinkybes, įskaitant, jei tinka:

a)

pažeidimo sunkumą ir trukmę;

b)

už pažeidimą atsakingo asmens atsakomybės laipsnį;

c)

už pažeidimą atsakingo asmens finansinį patikimumą, kuris nustatomas pagal atsakingo juridinio asmens bendrą apyvartą arba atsakingo fizinio asmens metines pajamas ir grynąjį turtą;

d)

pažeidimo poveikį neprofesionaliųjų investuotojų interesams;

e)

už pažeidimą atsakingo asmens dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtų nuostolių arba trečiųjų šalių patirtų nuostolių dydį, jeigu juos įmanoma nustatyti;

f)

už pažeidimą atsakingo asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį, nedarant poveikio poreikiui užtikrinti, kad toks asmuo grąžintų gautą pelną ar atlygintų išvengtus nuostolius;

g)

už pažeidimą atsakingo asmens anksčiau padarytus pažeidimus;

h)

priemones, kurių po pažeidimo ėmėsi už pažeidimą atsakingas asmuo, kad pažeidimas nepasikartotų.

2.   Kompetentingos institucijos, naudodamosi įgaliojimais skirti administracines sankcijas ir taikyti kitas administracines priemones pagal 38 straipsnį, glaudžiai bendradarbiauja, siekdamos užtikrinti, kad jų naudojimasis priežiūros ir tyrimo įgaliojimais bei jų skiriamos administracinės sankcijos ir taikomos kitos administracinės priemonės būtų efektyvūs ir tinkami pagal šį reglamentą. Jos koordinuoja savo veiksmus, kad tarpvalstybiniais atvejais naudodamosi savo priežiūros ir tyrimo įgaliojimais ir skirdamos administracines sankcijas bei taikydamos kitas administracines priemones, išvengtų dubliavimo ir kartojimo.

40 straipsnis

Teisė apskųsti

Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą priimti sprendimai būtų tinkamai pagrįsti ir juos būtų galima apskųsti teisme.

Taikant 20 straipsnį, teisė apskųsti taip pat taikoma tais atvejais, kai kompetentinga institucija nepriima sprendimo patvirtinti ar atmesti patvirtinimo prašymą ir neprašo padaryti su tuo prašymu susijusių pakeitimų ar pateikti papildomos informacijos per 20 straipsnio 2, 3 ir 6 dalyse nustatytus laikotarpius.

41 straipsnis

Pranešimas apie pažeidimus

1.   Kompetentingos institucijos sukuria efektyvius mechanizmus, kuriais būtų skatinama ir sudaromos sąlygos joms pranešti apie faktinius arba galimus šio reglamento pažeidimus.

2.   1 dalyje nurodyti mechanizmai apima bent:

a)

specialias pranešimų apie faktinius arba galimus pažeidimus gavimo ir tolesnių veiksmų procedūras, įskaitant saugių ryšių kanalų tokiems pranešimams teikti sukūrimą;

b)

tinkamą pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, kurie praneša apie pažeidimus, apsaugą bent nuo keršto, diskriminacijos ir kitokio nesąžiningo jų darbdavių arba trečiųjų šalių elgesio;

c)

asmens, kuris praneša apie pažeidimus, ir fizinio asmens, kuris, kaip įtariama, yra atsakingas už pažeidimą, tapatybės ir asmens duomenų apsaugą visais procedūros etapais, nebent tokius duomenis atskleisti reikalaujama pagal nacionalinę teisę vykdant tolesnį tyrimą arba vėliau vykstant teismo procesui.

3.   Svarbią informaciją apie faktinius arba galimus šio reglamento pažeidimus suteikiantiems asmenims valstybės narės gali nustatyti finansines paskatas, kurios būtų skiriamos pagal nacionalinę teisę, jeigu tie asmenys neturi kitų jau esamų teisinių arba sutartinių pareigų pranešti tokią informaciją, ir jeigu informacija yra nauja ir ja remiantis už šio reglamento pažeidimą nustatoma administracinė arba baudžiamoji sankcija arba imamasi kitos administracinės priemonės.

4.   Valstybės narės reikalauja, kad darbdaviai, kurie vykdo finansinių paslaugų tikslais reguliuojamą veiklą, nustatytų tinkamas procedūras, pagal kurias jų darbuotojai galėtų įmonės viduje specialiu, nepriklausomu ir autonominiu kanalu pranešti apie faktinius arba galimus pažeidimus.

42 straipsnis

Sprendimų skelbimas

1.   Sprendimą už šio reglamento pažeidimą skirti administracinę sankciją arba taikyti kitą administracinę priemonę kompetentingos institucijos paskelbia savo oficialiose svetainėse iš karto, kai apie tą sprendimą pranešama asmeniui, kuriam tas sprendimas skirtas. Paskelbiama bent informacija apie pažeidimo rūšį bei pobūdį ir atsakingų asmenų tapatybę. Tas įpareigojimas netaikomas sprendimams, kuriais nustatomos tiriamojo pobūdžio priemonės.

2.   Jeigu kompetentinga institucija, kiekvienu atveju atskirai įvertinusi tokių duomenų skelbimo proporcingumą, mano, kad skelbti juridinių asmenų arba fizinių asmenų tapatybės arba asmens duomenis yra neproporcinga arba jeigu paskelbus tuos duomenis būtų pakenkta finansų rinkų stabilumui arba vykdomam tyrimui, valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos atliktų kurį nors iš šių veiksmų:

a)

atidėtų sprendimo skirti sankciją ar taikyti priemonę paskelbimą, kol neišnyks neskelbimo priežastys;

b)

paskelbtų sprendimą skirti sankciją arba taikyti priemonę anonimiškai, nacionalinę teisę atitinkančiu būdu, jeigu taip anonimiškai paskelbus duomenis užtikrinama efektyvi atitinkamų asmens duomenų apsauga;

c)

neskelbtų sprendimo skirti sankciją arba taikyti priemonę, jeigu mano, kad a ir b punktuose išdėstytos galimybės yra nepakankamos siekiant užtikrinti, kad:

i)

nekiltų pavojus finansų rinkų stabilumui;

ii)

tokių sprendimų paskelbimas būtų proporcingas atsižvelgiant į priemones, kurios laikomos mažareikšmėmis.

Jeigu apie skirtą sankciją arba taikomą priemonę nusprendžiama paskelbti anonimiškai, kaip nurodyta pirmos pastraipos b punkte, atitinkamų duomenų paskelbimą galima atidėti pagrįstam laikotarpiui, jei numatoma, kad per tą laikotarpį priežastys juos skelbti anonimiškai išnyks.

3.   Kai sprendimas skirti sankciją arba taikyti priemonę apskundžiamas atitinkamoms teisminėms arba kitoms institucijoms, kompetentingos institucijos iš karto apie tai paskelbia savo oficialioje svetainėje, taip pat paskelbia visą vėlesnę informaciją apie to skundo nagrinėjimo rezultatus. Taip pat paskelbiami visi sprendimai panaikinti ankstesnį sprendimą skirti sankciją arba taikyti priemonę.

4.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad visa pagal šį straipsnį paskelbta informacija išliktų jų oficialioje svetainėje bent penkerius metus nuo paskelbimo. Į paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys kompetentingos institucijos oficialioje svetainėje laikomi tik tiek laiko, kiek būtina pagal taikomas duomenų apsaugos taisykles.

43 straipsnis

ESMA informavimas apie sankcijas

1.   Kompetentinga institucija kiekvienais metais pateikia ESMA apibendrintą informaciją apie visas pagal 38 straipsnį skirtas administracines sankcijas ir taikytas kitas administracines priemones. ESMA tą informaciją skelbia metinėje ataskaitoje.

Jeigu valstybės narės pagal 38 straipsnio 1 dalį nusprendė skirti baudžiamąsias sankcijas už toje dalyje nurodytų nuostatų pažeidimus, jų kompetentingos institucijos kasmet pateikia ESMA anoniminius ir apibendrintus duomenis apie visus vykdytus nusikalstamų veikų tyrimus ir skirtas baudžiamąsias sankcijas. ESMA duomenis apie skirtas baudžiamąsias sankcijas skelbia metinėje ataskaitoje.

2.   Jeigu kompetentinga institucija yra viešai atskleidusi informaciją apie administracines sankcijas, kitas administracines priemones ar baudžiamąsias sankcijas, ji tuo pačiu metu apie jas praneša ESMA.

3.   Kompetentingos institucijos informuoja ESMA apie visas nustatytas, tačiau pagal 42 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktą nepaskelbtas administracines sankcijas arba kitas administracines priemones, įskaitant visus dėl to pateiktus skundus ir skundų nagrinėjimo rezultatus. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos gautų informaciją ir galutinį sprendimą dėl kiekvienos skirtos baudžiamosios sankcijos ir šiuos duomenis pateiktų ESMA. ESMA tvarko sankcijų, apie kurias jai pranešta, centrinę duomenų bazę tik kompetentingų institucijų tarpusavio keitimosi informacija tikslais. Ta duomenų bazė prieinama tik kompetentingoms institucijoms ir atnaujinama remiantis kompetentingų institucijų pateikiama informacija.

IX SKYRIUS

DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

44 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   1 straipsnio 7 dalyje, 9 straipsnio 14 dalyje, 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 14 straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 16 straipsnio 5 dalyje, 20 straipsnio 11 dalyje ir 29 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2017 m. liepos 20 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 7 dalyje, 9 straipsnio 14 dalyje, 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 14 straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 16 straipsnio 5 dalyje, 20 straipsnio 11 dalyje ir 29 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 1 straipsnio 7 dalį, 9 straipsnio 14 dalį, 13 straipsnio 1 ir 2 dalis, 14 straipsnio 3 dalį, 15 straipsnio 2 dalį, 16 straipsnio 5 dalį, 20 straipsnio 11 dalį ir 29 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

45 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Europos vertybinių popierių komitetas, įsteigtas Komisijos sprendimu 2001/528/EB (27). Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46 straipsnis

Panaikinimas

1.   Direktyva 2003/71/EB panaikinama nuo 2019 m. liepos 21 d., išskyrus:

a)

Direktyvos 2003/71/EB 4 straipsnio 2 dalies a ir g punktus, kurie panaikinami nuo 2017 m. liepos 20 d., ir

b)

Direktyvos 2003/71/EB 1 straipsnio 2 dalies h punktą ir 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktą, kurie panaikinami nuo 2018 m. liepos 21 d.

2.   Nuorodos į Direktyvą 2003/71/EB laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento VI priede pateiktą atitikties lentelę.

3.   Pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais Direktyva 2003/71/EB perkeliama į nacionalinę teisę, anksčiau nei 2019 m. liepos 21 d. patvirtinti prospektai toliau yra reglamentuojami tais nacionalinės teisės aktais iki jų galiojimo laikotarpio pabaigos arba dvylika mėnesių po 2019 m. liepos 21 d., priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

47 straipsnis

ESMA ataskaita apie prospektus

1.   Remdamasi dokumentais, viešai paskelbtais naudojant 21 straipsnio 6 dalyje nurodytą mechanizmą, ESMA kiekvienais metais skelbia ataskaitą, kurioje pateikia statistinius duomenis apie Sąjungoje patvirtintus ir praneštus prospektus ir tendencijų analizę pagal:

a)

emitentų rūšis, visų pirma 15 straipsnio 1 dalies a-d punktuose nurodytų asmenų kategorijas, ir

b)

emisijų rūšis, visų pirma siūlymų bendrą pardavimo vertę, perleidžiamųjų vertybinių popierių rūšis, prekybos vietos rūšis ir nominaliąsias vertes.

2.   1 dalyje nurodytoje ataskaitoje visų pirma pateikiama:

a)

analizė, kokia apimtimi visoje Sąjungoje taikoma 14 ir 15 straipsniuose išdėstyta informacijos atskleidimo tvarka ir 9 straipsnyje nurodytas universalus registracijos dokumentas;

b)

statistiniai duomenys apie bazinius prospektus bei galutines sąlygas ir apie prospektus, parengtus kaip atskiri dokumentai arba kaip vienas dokumentas;

c)

statistiniai duomenys apie nebiržinių bendrovių, bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama daugiašalėse prekybos sistemose, įskaitant MVĮ augimo rinkas, ir bendrovių, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos reguliuojamose rinkose sąrašus, pagal šį reglamentą viešai siūlomų vertybinių popierių vidutinę ir bendrą pardavimo vertę. Kai taikoma, šie statistiniai duomenys suskirstomi pagal pirminius viešus siūlymus ir vėlesnius siūlymus ir pagal nuosavybės ir ne nuosavybės vertybinius popierius;

d)

statistiniai duomenys apie naudojimąsi 25 ir 26 straipsniuose nurodytomis pranešimo procedūromis, įskaitant suskirstymą, kiek kiekvienoje valstybėje narėje yra praneštų patvirtinimo pažymų, susijusių su prospektais, registracijos dokumentais ir universaliais registracijos dokumentais.

48 straipsnis

Peržiūra

1.   Anksčiau nei 2022 m. liepos 21 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą ir, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2.   Ataskaitoje, inter alia, įvertinama, ar prospekto santrauka, 14 ir 15 straipsniuose nustatyta informacijos atskleidimo tvarka ir 9 straipsnyje nurodytas universalus registracijos dokumentas vis dar tinkami pagal savo paskirtį. Visų pirma ataskaitoje pateikiama:

a)

asmenų ES augimo prospektų skaičius pagal kiekvieną iš 15 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nurodytų keturių kategorijų ir kiekvieno tokio skaičiaus raidos bei asmenų, turinčių teisę naudotis ES augimo prospektais, prekybos vietų pasirinkimo tendencijų analizė;

b)

analizė, ar ES augimo prospektu užtikrinama tinkama investuotojų apsaugos ir asmenims, kurie turi teisę juo naudotis, tenkančios administracinės naštos mažinimo pusiausvyra.

3.   Remiantis 2 dalyje nurodyta analize ataskaitoje įvertinama, ar reikia padaryti kokių nors šio reglamento pakeitimų siekiant sudaryti dar palankesnes sąlygas mažesnėms bendrovėms pritraukti kapitalą, kartu užtikrinant pakankamo lygio investuotojų apsaugą, be kita ko, ar reikia patikslinti atitinkamas ribas.

4.   Be to, ataskaitoje įvertinama, ar emitentai, ypač MVĮ, LEI ir ISIN gali gauti už pagrįstą kainą ir per pagrįstą laikotarpį. Ataskaitoje atsižvelgiama į 20 straipsnio 13 dalyje nurodyto tarpusavio vertinimo rezultatus.

49 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Nedarant poveikio 44 straipsnio 2 daliai, šis reglamentas taikomas nuo 2019 m. liepos 21 d., išskyrus 1 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnio 2 dalį, kurios taikomos nuo 2018 m. liepos 21 d., ir 1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a, b ir c punktus bei 1 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą, kurie taikomi nuo 2017 m. birželio 20 d.

3.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. liepos 21 d. imasi priemonių, būtinų, kad būtų laikomasi 11 straipsnio, 20 straipsnio 9 dalies, 31 straipsnio, 32 straipsnio ir 38–43 straipsnių.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2017 m. birželio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

H. DALLI


(1)  OL C 195, 2016 6 2, p. 1.

(2)  OL C 177, 2016 5 18, p. 9.

(3)  2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. gegužės 16 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31 , p. 64).

(5)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/73/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo (OL L 327, 2010 12 11, p. 1).

(6)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (OL L 142, 2004 4 30, p. 12).

(7)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190).

(8)  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).

(9)  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

(10)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

(11)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(12)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(13)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(14)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(15)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(16)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(17)  1980 m. kovo 17 d. Tarybos direktyva 80/390/EEB dėl informacinių biuletenių, kuriuos privaloma paskelbti įtraukiant vertybinius popierius į oficialųjį biržos prekybos sąrašą, sudarymo, patikrinimo ir platinimo reikalavimų derinimo (OL L 100, 1980 4 17, p. 1).

(18)  2001 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/34/EB dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos vertybinius popierius (OL L 184, 2001 7 6, p. 1).

(19)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(20)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(21)  2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo (OL L 149, 2004 4 30, p. 1).

(22)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(23)  2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/36/EB dėl naudojimosi tam tikromis akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje (OL L 184, 2007 7 14, p. 17).

(24)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(25)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

(26)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(27)  2001 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas 2001/528/EB dėl Europos vertybinių popierių komiteto įsteigimo (OL L 191, 2001 7 13, p. 45).


I PRIEDAS

PROSPEKTAS

I.

Santrauka

II.

Direktorių, vyresniosios vadovybės, patarėjų ir auditorių tapatybė

Šio punkto tikslas – identifikuoti bendrovės atstovus ir kitus asmenis, susijusius su bendrovės siūlymu arba įtraukimu į prekybos sąrašą; tai yra asmenys, atsakingi už prospekto parengimą, ir asmenys, atsakingi už finansinių ataskaitų auditą.

III.

Siūlymo statistiniai duomenys ir numatomas tvarkaraštis

Šio punkto tikslas – suteikti esminę informaciją apie bet kokio siūlymo vykdymą ir svarbių su tuo siūlymu susijusių datų identifikavimas.

A.

Siūlymo statistiniai duomenys

B.

Metodas ir numatomas tvarkaraštis

IV.

Esminė informacija

Šio punkto tikslas – apibendrinti esminę informaciją apie bendrovės finansinę padėtį, kapitalizaciją ir rizikos veiksnius. Jei į dokumentą įtrauktos finansinės ataskaitos yra patikslintos siekiant atsižvelgti į reikšmingus bendrovės grupės struktūros arba apskaitos politikos pasikeitimus, pasirinkti finansiniai duomenys taip pat turi būti formuluojami iš naujo.

A.

Pasirinkti finansiniai duomenys

B.

Kapitalizacija ir įsiskolinimas (tik nuosavybės vertybinių popierių atveju)

C.

Siūlymo priežastys ir pajamų naudojimas

D.

Rizikos veiksniai

V.

Informacija apie bendrovę

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie bendrovės verslo veiklą, jos gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas ir verslui įtakos turinčius veiksnius. Jis taip pat skirtas teikti informacijai apie bendrovės ilgalaikio materialiojo turto pakankamumą ir tinkamumą, taip pat būsimo pajėgumo didinimo ar mažinimo planus.

A.

Bendrovės istorija ir raida

B.

Verslo apžvalga

C.

Organizacinė struktūra

D.

Ilgalaikis materialusis turtas

VI.

Veiklos ir finansinė apžvalga bei perspektyvos

Šio punkto tikslas – pateikti vadovybės paaiškinimą dėl veiksnių, turėjusių įtakos bendrovės finansinei padėčiai ir veiklos rezultatams finansinių ataskaitų apimamais istoriniais laikotarpiais, ir vadovybės atliktą veiksnių ir tendencijų, kurie, kaip tikimasi, turės reikšmingos įtakos bendrovės finansinei padėčiai ir veiklos rezultatams būsimais laikotarpiais, įvertinimą.

A.

Veiklos pajamos

B.

Likvidumas ir kapitalo ištekliai

C.

Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, patentai, licencijos ir t. t.

D.

Tendencijos

VII.

Direktoriai, vyresnioji vadovybė ir darbuotojai

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie bendrovės direktorius ir vadovus, kuri suteiks investuotojams galimybę įvertinti jų patirtį, kvalifikaciją ir atlyginimų dydį, taip pat jų santykius su bendrove.

A.

Direktoriai ir vyresnioji vadovybė

B.

Atlyginimas

C.

Valdybos veikla

D.

Darbuotojai

E.

Akcijų nuosavybė

VIII.

Stambūs akcininkai ir sandoriai su susijusiomis šalimis

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie stambius akcininkus ir kitus asmenis, galinčius kontroliuoti bendrovę ar daryti jai įtaką. Jame taip pat pateikiama informacija apie sandorius, kuriuos bendrovė sudarė su asmenimis, susijusiais su bendrove, ir informacija, ar tokių sandorių sąlygos yra sąžiningos bendrovės atžvilgiu.

A.

Stambūs akcininkai

B.

Sandoriai su susijusiomis šalimis

C.

Ekspertų ir patarėjų interesai

IX.

Finansinė informacija

Šio punkto tikslas – nurodyti, kurios finansinės ataskaitos turi būti įtrauktos į dokumentą, taip pat laikotarpius, kuriuos jos turi apimti, finansinių ataskaitų datas ir kitą finansinio pobūdžio informaciją. Apskaitos ir audito principai, kurie bus priimti naudoti rengiant ir audituojant finansines ataskaitas, bus nustatyti remiantis tarptautiniais apskaitos ir audito standartais.

A.

Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir kita finansinė informacija

B.

Svarbūs pakeitimai

X.

Siūlymo ir įtraukimo į prekybos sąrašą išsamus aprašas

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie vertybinių popierių siūlymą ir įtraukimą į prekybos sąrašą, vertybinių popierių platinimo planą ir susijusius klausimus.

A.

Siūlymas ir įtraukimas į prekybos sąrašą

B.

Platinimo planas

C.

Rinkos

D.

Parduodamų vertybinių popierių savininkai

E.

Gautinų sumų sumažėjimas (tik nuosavybės vertybinių popierių atveju)

F.

Emisijos išlaidos

XI.

Papildoma informacija

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos, daugiausia įstatyminio pobūdžio, kuri nenurodoma kitose prospekto dalyse.

A.

Akcinis kapitalas

B.

Steigimo dokumentas ir įstatai

C.

Reikšmingos sutartys

D.

Valiutų kontrolė

E.

Įspėjimas apie mokestines pasekmes

F.

Dividendai ir mokėjimų tarpininkai

G.

Ekspertų pareiškimai

H.

Viešieji dokumentai

I.

Papildoma informacija


II PRIEDAS

REGISTRACIJOS DOKUMENTAS

I.

Direktorių, vyresniosios vadovybės, patarėjų ir auditorių tapatybė

Šio punkto tikslas – identifikuoti bendrovės atstovus ir kitus asmenis, susijusius su bendrovės siūlymu arba įtraukimu į prekybos sąrašą; tai yra asmenys, atsakingi už prospekto parengimą, ir asmenys, atsakingi už finansinių ataskaitų auditą.

II.

Esminė informacija apie emitentą

Šio punkto tikslas – apibendrinti esminę informaciją apie bendrovės finansinę padėtį, kapitalizaciją ir rizikos veiksnius. Jei į dokumentą įtrauktos finansinės ataskaitos yra patikslintos siekiant atsižvelgti į reikšmingus bendrovės grupės struktūros arba apskaitos politikos pasikeitimus, pasirinkti finansiniai duomenys taip pat turi būti formuluojami iš naujo.

A.

Pasirinkti finansiniai duomenys

B.

Kapitalizacija ir įsiskolinimas (tik nuosavybės vertybinių popierių atveju)

C.

Su emitentu susiję rizikos veiksniai

III.

Informacija apie bendrovę

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie bendrovės verslo veiklą, jos gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas ir verslui įtakos turinčius veiksnius. Jis taip pat skirtas teikti informacijai apie bendrovės ilgalaikio materialiojo turto pakankamumą ir tinkamumą, taip pat būsimo pajėgumo didinimo ar mažinimo planus.

A.

Bendrovės istorija ir raida

B.

Verslo apžvalga

C.

Organizacinė struktūra

D.

Ilgalaikis materialusis turtas

IV.

Veiklos ir finansinė apžvalga bei perspektyvos

Šio punkto tikslas – pateikti vadovybės paaiškinimą dėl veiksnių, turėjusių įtakos bendrovės finansinei padėčiai ir veiklos rezultatams finansinių ataskaitų apimamais istoriniais laikotarpiais, ir vadovybės atliktą veiksnių ir tendencijų, kurie, kaip tikimasi, turės reikšmingos įtakos bendrovės finansinei padėčiai ir veiklos rezultatams būsimais laikotarpiais, įvertinimą.

A.

Veiklos pajamos

B.

Likvidumas ir kapitalo ištekliai

C.

Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, patentai, licencijos ir t. t.

D.

Tendencijos

V.

Direktoriai, vyresnioji vadovybė ir darbuotojai

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie bendrovės direktorius ir vadovus, kuri suteiks investuotojams galimybę įvertinti jų patirtį, kvalifikaciją ir atlyginimų dydį, taip pat jų santykius su bendrove.

A.

Direktoriai ir vyresnioji vadovybė

B.

Atlyginimas

C.

Valdybos veikla

D.

Darbuotojai

E.

Akcijų nuosavybė

VI.

Stambūs akcininkai ir sandoriai su susijusiomis šalimis

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie stambius akcininkus ir kitus asmenis, galinčius kontroliuoti bendrovę ar daryti jai įtaką. Jame taip pat pateikiama informacija apie sandorius, kuriuos bendrovė sudarė su asmenimis, susijusiais su bendrove, ir informacija, ar tokių sandorių sąlygos yra sąžiningos bendrovės atžvilgiu.

A.

Stambūs akcininkai

B.

Sandoriai su susijusiomis šalimis

C.

Ekspertų ir patarėjų interesai

VII.

Finansinė informacija

Šio punkto tikslas – nurodyti, kurios finansinės ataskaitos turi būti įtrauktos į dokumentą, taip pat laikotarpius, kuriuos jos turi apimti, finansinių ataskaitų datas ir kitą finansinio pobūdžio informaciją. Apskaitos ir audito principai, kurie bus priimti naudoti rengiant ir audituojant finansines ataskaitas, bus nustatyti remiantis tarptautiniais apskaitos ir audito standartais.

A.

Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir kita finansinė informacija

B.

Svarbūs pakeitimai

VIII.

Papildoma informacija

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos, daugiausia įstatyminio pobūdžio, kuri nenurodoma kitose prospekto dalyse.

A.

Akcinis kapitalas

B.

Steigimo dokumentas ir įstatai

C.

Reikšmingos sutartys

D.

Ekspertų pareiškimai

E.

Viešieji dokumentai

F.

Papildoma informacija


III PRIEDAS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ RAŠTAS

I.

Direktorių, vyresniosios vadovybės, patarėjų ir auditorių tapatybė

Šio punkto tikslas – identifikuoti bendrovės atstovus ir kitus asmenis, susijusius su bendrovės siūlymu arba įtraukimu į prekybos sąrašą; tai yra asmenys, atsakingi už prospekto parengimą, ir asmenys, atsakingi už finansinių ataskaitų auditą.

II.

Siūlymo statistiniai duomenys ir numatomas tvarkaraštis

Šio punkto tikslas – suteikti esminę informaciją apie bet kokio siūlymo vykdymą ir svarbių su tuo siūlymu susijusių datų identifikavimas.

A.

Siūlymo statistiniai duomenys

B.

Metodas ir numatomas tvarkaraštis

III.

Esminė informacija apie emitentą

Šio punkto tikslas – apibendrinti esminę informaciją apie bendrovės finansinę padėtį, kapitalizaciją ir rizikos veiksnius. Jei į dokumentą įtrauktos finansinės ataskaitos yra patikslintos siekiant atsižvelgti į reikšmingus bendrovės grupės struktūros arba apskaitos politikos pasikeitimus, pasirinkti finansiniai duomenys taip pat turi būti formuluojami iš naujo.

A.

Kapitalizacija ir įsiskolinimas (tik nuosavybės vertybinių popierių atveju)

B.

Su apyvartiniu kapitalu susijusi informacija (tik nuosavybės vertybinių popierių atveju)

C.

Siūlymo priežastys ir pajamų naudojimas

D.

Rizikos veiksniai

IV.

Esminė informacija apie vertybinius popierius

Šio punkto tikslas – suteikti esminę informaciją apie vertybinius popierius, kuriuos numatyta siūlyti viešai ir (arba) įtraukti į prekybos sąrašą.

A.

Viešai siūlomų ir (arba) į prekybos sąrašą įtraukiamų vertybinių popierių rūšies ir klasės apibūdinimas.

B.

Vertybinių popierių emisijos valiuta

C.

Santykinis vertybinių popierių prioritetas emitento kapitalo struktūroje emitento nemokumo atveju, įskaitant, kai taikoma, informaciją apie vertybinių popierių subordinacijos lygį ir galimą poveikį investicijoms pertvarkymo pagal Direktyvą 2014/59/ES atveju

D.

Dividendų išmokėjimo politika, su mokėtinomis palūkanomis susijusios nuostatos arba pagrindinės finansinės priemonės apibūdinimas, įskaitant pagrindinės finansinės priemonės susiejimo su palūkanų norma metodą, ir nurodymas, kur galima gauti informacijos apie ankstesnį ir tolesnį pagrindinės finansinės priemonės pelningumą ir jo kintamumą

E.

Visų vertybinių popierių suteikiamų teisių, įskaitant bet kokius šių teisių apribojimus, apibūdinimas ir naudojimosi tomis teisėmis tvarka

V.

Ekspertų interesai

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie sandorius, kuriuos bendrovė sudarė su ekspertais ar patarėjais, įdarbintais esant poreikiui.

VI.

Siūlymo ir įtraukimo į prekybos sąrašą išsamus aprašas

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie vertybinių popierių siūlymą ir įtraukimą į prekybos sąrašą, vertybinių popierių platinimo planą ir susijusius klausimus.

A.

Siūlymas ir įtraukimas į prekybos sąrašą

B.

Platinimo planas

C.

Rinkos

D.

Parduodamų vertybinių popierių savininkai

E.

Gautinų sumų sumažėjimas (tik nuosavybės vertybinių popierių atveju)

F.

Emisijos išlaidos

VII.

Papildoma informacija

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos, daugiausia įstatyminio pobūdžio, kuri nenurodoma kitose prospekto dalyse.

A.

Valiutų kontrolė

B.

Įspėjimas apie mokestines pasekmes

C.

Dividendai ir mokėjimų tarpininkai

D.

Ekspertų pareiškimai

E.

Viešieji dokumentai


IV PRIEDAS

ES AUGIMO PROSPEKTO REGISTRACIJOS DOKUMENTAS

I.

Atsakomybė už registracijos dokumentą

Šio punkto tikslas – identifikuoti emitentą ir jo atstovus bei kitus asmenis, susijusius su bendrovės siūlymu; tai yra asmenys, atsakingi už registracijos dokumento parengimą.

II.

Strategija, veiklos rezultatai ir verslo aplinka

Šio punkto tikslas – informuoti apie bendrovės strategiją ir tikslus, susijusius su plėtojimu ir būsimais veiklos rezultatais, ir suteikti informacijos apie bendrovės verslo veiklą, jos gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas, jos investicijas ir verslui įtakos turinčius veiksnius. Be to, turi būti įtraukta informacija apie bendrovei būdingus rizikos veiksnius ir aktuali informacija apie tendencijas.

III.

Įmonių valdymas

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie bendrovės direktorius ir vadovus, kuri suteiks investuotojams galimybę įvertinti jų patirtį, kvalifikaciją ir atlyginimų dydį, taip pat jų santykius su bendrove.

IV.

Finansinės ataskaitos ir pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai

Šio punkto tikslas – nustatyti, kurios finansinės ataskaitos ir kurie pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai turi būti įtraukti į dokumentą, apimantį paskutinius dvejus finansinius metus (nuosavybės vertybinių popierių atveju) arba paskutinius finansinius metus (ne nuosavybės vertybinių popierių atveju), arba tokį trumpesnį laikotarpį, kuriuo emitentas vykdo veiklą.

V.

Veiklos ir finansinės apžvalga (tik nuosavybės vertybinių popierių, išleistų bendrovių, kurių rinkos kapitalizacija yra didesnė nei 200 000 000 EUR, atveju).

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie finansinę padėtį ir veiklos pajamas, jei ataskaitos už laikotarpius, kuriuos apima istorinė finansinė informacija, pateiktos ir parengtos pagal Direktyvos 2013/34/ES 19 ir 29 straipsnius, nėra įtrauktos į ES augimo prospektą.

VI.

Akcininkų informacija

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie teisinius ir arbitražo procesus, interesų konfliktus ir sandorius su susijusiomis šalimis, taip pat suteikti informacijos apie akcinį kapitalą.


V PRIEDAS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ RAŠTAS DĖL ES AUGIMO PROSPEKTO

I.

Atsakomybė už vertybinių popierių raštą

Šio punkto tikslas – identifikuoti emitentą ir jo atstovus bei kitus asmenis, susijusius su bendrovės siūlymu arba įtraukimu į prekybos sąrašą; tai yra asmenys, atsakingi už prospekto parengimą.

II.

Pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo ir pareiškimas dėl kapitalizacijos ir įsiskolinimo (tik nuosavybės vertybinių popierių, išleistų bendrovių, kurių rinkos kapitalizacija yra didesnė nei 200 000 000 EUR, atveju).

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie emitento kapitalizaciją ir įsiskolinimą, taip pat informacijos, ar apyvartinio kapitalo pakanka esamiems emitento poreikiams, o jei ne, tai kaip emitentas siūlo parūpinti papildomą reikalingą apyvartinį kapitalą.

III.

Vertybinių popierių terminai ir sąlygos

Šio punkto tikslas – suteikti esminę informaciją apie vertybinių popierių terminus ir sąlygas ir visų vertybiniais popieriais suteikiamų teisių apibūdinimą. Be to, turi būti įtraukta informacija apie vertybiniams popieriams būdingus rizikos veiksnius.

IV.

Išsamūs siūlymo duomenys ir numatomas tvarkaraštis

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie siūlymą ir, kai taikoma, įtraukimą į prekybos DPS sąrašą, įskaitant galutinę siūlymo kainą ir vertybinių popierių, kurie bus siūlomi, kiekį (išreikštą vertybinių popierių skaičiumi arba bendra nominalia suma), siūlymo priežastis, vertybinių popierių platinimo planą, siūlymo pajamų panaudojimą, emisijos ir siūlymo išlaidas ir gautinų sumų sumažėjimą (tik nuosavybės vertybinių popierių atveju).

V.

Informacija apie garantą

Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie vertybinių popierių garantą, kai taikoma, įskaitant esminę informaciją apie vertybiniams popieriams suteikiamą garantiją, garantui būdingus rizikos veiksnius ir finansinę informaciją.


VI PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

(nurodyta 46 straipsnyje)

Direktyva 2003/71/EB

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio 2 dalies d punktas

1 straipsnio 2 dalies d punktas

1 straipsnio 2 dalies e punktas

1 straipsnio 2 dalies e punktas

1 straipsnio 2 dalies f punktas

1 straipsnio 2 dalies g punktas

1 straipsnio 2 dalies f punktas

1 straipsnio 2 dalies h punktas

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 2 dalies i punktas

1 straipsnio 2 dalies j punktas

1 straipsnio 4 dalies j punktas ir 1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos i punktas

1 straipsnio 3 dalis

4 straipsnis

1 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 1 dalies a punktas

2 straipsnio a punktas

2 straipsnio 1 dalies b punktas

2 straipsnio b punktas

2 straipsnio 1 dalies c punktas

2 straipsnio c punktas

2 straipsnio 1 dalies d punktas

2 straipsnio d punktas

2 straipsnio 1 dalies e punktas

2 straipsnio e punktas

2 straipsnio 1 dalies f punktas

2 straipsnio f punktas

2 straipsnio 1 dalies g punktas

2 straipsnio g punktas

2 straipsnio 1 dalies h punktas

2 straipsnio h punktas

2 straipsnio 1 dalies i punktas

2 straipsnio i punktas

2 straipsnio 1 dalies j punktas

2 straipsnio j punktas

2 straipsnio 1 dalies k punktas

2 straipsnio 1 dalies l punktas

2 straipsnio 1 dalies m punktas

2 straipsnio m punktas

2 straipsnio 1 dalies n punktas

2 straipsnio n punktas

2 straipsnio 1 dalies o punktas

2 straipsnio p punktas

2 straipsnio 1 dalies p punktas

2 straipsnio q punktas

2 straipsnio 1 dalies q punktas

2 straipsnio r punktas

2 straipsnio 1 dalies r punktas

2 straipsnio s punktas

2 straipsnio 1 dalies s punktas

2 straipsnio 1 dalies t punktas

2 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 4 dalies a punktas

3 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 4 dalies b punktas

3 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio 4 dalies d punktas

3 straipsnio 2 dalies d punktas

1 straipsnio 4 dalies c punktas

3 straipsnio 2 dalies e punktas

3 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos

5 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 1 dalies a punktas

1 straipsnio 4 dalies e punktas

4 straipsnio 1 dalies b punktas

1 straipsnio 4 dalies f punktas

4 straipsnio 1 dalies c punktas

1 straipsnio 4 dalies g punktas

4 straipsnio 1 dalies d punktas

1 straipsnio 4 dalies h punktas

4 straipsnio 1 dalies e punktas

1 straipsnio 4 dalies i punktas

4 straipsnio 1 dalies antra–penkta pastraipos

4 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

4 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktas

4 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos e punktas

4 straipsnio 2 dalies d punktas

1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos f punktas

4 straipsnio 2 dalies e punktas

1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g punktas

4 straipsnio 2 dalies f punktas

1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos h punktas

4 straipsnio 2 dalies g punktas

1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b ir c punktai

4 straipsnio 2 dalies h punktas

1 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos j punktas

4 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 7 dalis

5 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 ir 2 dalys, 14 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

7 straipsnis

5 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

8 straipsnio 10 dalis

5 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos pirmas sakinys

8 straipsnio 5 dalis ir 25 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos antras sakinys

8 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 5 dalis

13 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 13 dalis

6 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 2 dalies a punktas

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

7 straipsnio 2 dalies b punktas

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

7 straipsnio 2 dalies c punktas

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

7 straipsnio 2 dalies d punktas

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

7 straipsnio 2 dalies e punktas

15 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalies f punktas

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktas

7 straipsnio 2 dalies g punktas

14 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

17 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

17 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

17 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 3a dalis

18 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 4 dalis

18 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

9 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 4 dalis

12 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 4 dalis

12 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

12 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

12 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 3 dalis

20 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 4 dalis

20 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 5 dalis

20 straipsnio 8 dalis

13 straipsnio 6 dalis

20 straipsnio 9 dalis

13 straipsnio 7 dalis

14 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 3 dalis

14 straipsnio 4 dalis

21 straipsnio 5 dalis

14 straipsnio 4a dalis

21 straipsnio 6 dalis

14 straipsnio 5 dalis

21 straipsnio 9 dalis

14 straipsnio 6 dalis

21 straipsnio 10 dalis

14 straipsnio 7 dalis

21 straipsnio 11 dalis

14 straipsnio 8 dalis

21 straipsnio 12 dalis

15 straipsnio 1 dalis

22 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 2 dalis

22 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 3 dalis

22 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 4 dalis

22 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 5 dalis

22 straipsnio 5 dalis

15 straipsnio 6 dalis

22 straipsnio 6 dalis

15 straipsnio 7 dalis

22 straipsnio 9 dalis

16 straipsnio 1 dalis

23 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2 dalis

23 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 3 dalis

23 straipsnio 7 dalis

17 straipsnio 1 dalis

24 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 2 dalis

24 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 2 dalis

25 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

25 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

21 straipsnio 5 dalis

18 straipsnio 4 dalis

25 straipsnio 8 dalis

19 straipsnio 1 dalis

27 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 2 dalis

27 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 3 dalis

27 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 4 dalis

27 straipsnio 5 dalis

20 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 2 dalis

29 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio 3 dalis

29 straipsnio 3 dalis

21 straipsnio 1 dalis

31 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 1a dalis

34 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 1b dalis

34 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 2 dalis

31 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 3 dalies a punktas

32 straipsnio 1 dalies a punktas

21 straipsnio 3 dalies b punktas

32 straipsnio 1 dalies b punktas

21 straipsnio 3 dalies c punktas

32 straipsnio 1 dalies c punktas

21 straipsnio 3 dalies d punktas

32 straipsnio 1 dalies d punktas

21 straipsnio 3 dalies e punktas

32 straipsnio 1 dalies e punktas

21 straipsnio 3 dalies f punktas

32 straipsnio 1 dalies f punktas

21 straipsnio 3 dalies g punktas

32 straipsnio 1 dalies g punktas

21 straipsnio 3 dalies h punktas

32 straipsnio 1 dalies h punktas

21 straipsnio 3 dalies i punktas

32 straipsnio 1 dalies i punktas

21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

21 straipsnio 4 dalies a punktas

32 straipsnio 1 dalies l punktas

21 straipsnio 4 dalies b punktas

32 straipsnio 1 dalies m punktas

21 straipsnio 4 dalies c punktas

21 straipsnio 4 dalies d punktas

32 straipsnio 1 dalies n punktas

21 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

32 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

21 straipsnio 5 dalis

31 straipsnio 3 dalis ir 32 straipsnio 6 dalis

22 straipsnio 1 dalis

35 straipsnio 2 dalis

22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

33 straipsnio 1 dalis

22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

22 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

33 straipsnio 5 dalis

22 straipsnio 3 dalis

22 straipsnio 4 dalis

33 straipsnio 6 ir 7 dalys

23 straipsnio 1 dalis

37 straipsnio 1 dalis

23 straipsnio 2 dalis

37 straipsnio 2 dalis

24 straipsnio 1 dalis

45 straipsnio 1 dalis

24 straipsnio 2 dalis

45 straipsnio 2 dalis

24 straipsnio 2a dalis

24 straipsnio 3 dalis

24a straipsnis

44 straipsnis

24b straipsnis

44 straipsnis

24c straipsnis

44 straipsnis

25 straipsnio 1 dalis

38 straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 2 dalis

42 straipsnis

26 straipsnis

40 straipsnis

27 straipsnis

28 straipsnis

46 straipsnis

29 straipsnis

30 straipsnis

31 straipsnis

48 straipsnis

31a straipsnis

32 straipsnis

49 straipsnis

33 straipsnis


Top