EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1239

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239, kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/2817

OJ L 206, 30.7.2016, p. 44–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj

30.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/44


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1239

2016 m. gegužės 18 d.

kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 178 straipsnį ir 223 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktus,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 buvo panaikintas ir pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (2), ir nustatytos žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijų taisyklės. Juo Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai priimti su tuo susijusius deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų importo ir eksporto licencijų sistemos veikimą pagal naująją teisinę sistemą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės; kadangi tų aktų tikslas yra supaprastinti importo ir eksporto licencijų sistemai taikomas nuostatas ir priderinti jas prie naujosios teisinės sistemos, nustatytos Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1237 (3) iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001 (4), (EB) Nr. 1342/2003 (5), (EB) Nr. 2336/2003 (6), (EB) Nr. 951/2006 (7), (EB) Nr. 341/2007 (8) ir (EB) Nr. 382/2008 (9) ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98 (10), (EB) Nr. 1345/2005 (11), (EB) Nr. 376/2008 (12) ir (EB) Nr. 507/2008 (13);

(2)

siekiant patikimo ir vienodo licencijų išdavimo sistemos administravimo, tikslinga nustatyti bendras paraiškų išduoti licenciją ir licencijų išdavimo sąlygas;

(3)

kad būtų galima nevienareikšmiškai identifikuoti licencijos pareiškėją ir nominalų turėtoją, reikėtų naudoti Ekonominių operacijų vykdytojo registravimo ir identifikavimo (EORI) kodą;

(4)

būtina nustatyti tinkamą išduodamų licencijų užstato dydį, taip užtikrinant, kad produktai bus importuoti ar eksportuoti licencijos galiojimo laikotarpiu;

(5)

turėtų būti galima išduoti licencijų išrašus, kurie turi tokią pačią galią, kaip ir licencijos, iš kurių jie yra padaryti, kad turint vieną licenciją tuo pačiu metu būtų galima atlikti kelias operacijas;

(6)

reikia nustatyti importo ir eksporto licencijų galiojimo laikotarpius. Konkrečių produktų atveju šis galiojimas gali skirtis ir turi būti nustatytas siekiant apibrėžti, kada įvykdomas įsipareigojimas eksportuoti arba importuoti;

(7)

atsižvelgiant į atitinkamiems žemės ūkio produktams taikomą tarptautinės prekybos praktiką, reikėtų nustatyti tam tikrų importuojamų arba eksportuojamų produktų kiekių paklaidų lygį, palyginti su licencijoje nurodytu kiekiu;

(8)

importo ir eksporto licencija reiškia teisę ir įsipareigojimą išleisti į laisvą apyvartą arba eksportuoti. Būtina apibrėžti, kada įsipareigojimai eksportuoti arba importuoti yra įvykdomi, ir kaip tai įrodyti;

(9)

tikslinga nustatyti nuostatas dėl procedūros, kurios reikia laikytis, kai licencija sunaikinta arba pamesta;

(10)

siekiant sumažinti administracinę naštą tais atvejais, kai užstato, kurio reikalaujama norint gauti licenciją, dydis yra palyginti nedidelis, reikėtų nustatyti ribą, kurios neviršijus užstato nereikalaujama;

(11)

siekiant sumažinti administracinę naštą tikslinga nustatyti konkrečių produktų, dėl kurių licencijos pateikti nereikia, didžiausius kiekius;

(12)

reikėtų imtis veiksmų, jei įsipareigojimai importuoti ar eksportuoti neįvykdomi, ypač tais atvejais, kai pripažįstamos force majeure aplinkybės. Tokiais atvejais tie įsipareigojimai gali būti laikomi panaikintais arba licencijos galiojimo laikotarpis gali būti pratęstas;

(13)

kanapių, česnako ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importo licencijų atveju reikia nustatyti kelis papildomus reikalavimus pranešti, kad būtų atsižvelgta į šių sektorių ypatumus;

(14)

atsižvelgiant į būtinybę sklandžiai pereiti nuo esamų taisyklių prie tų, kurios įvedamos šiuo reglamentu, reikėtų priimti kelias pereinamojo laikotarpio nuostatas;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (14) 5 straipsnio 15 dalyje pateikta „deklaranto“ ir 5 straipsnio 25 dalyje pateikta „rizikos valdymo“ apibrėžtys ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 (15) 1 straipsnio 19 dalyje pateikta „eksportuotojo“ apibrėžtis. Be to, taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 1 straipsnyje nustatytos apibrėžtys.

2 straipsnis

Paraiška išduoti licenciją ir licencijų išdavimas

1.   Paraiškos išduoti licenciją teikiamos ir licencijos išduodamos naudojant informacinių technologijų programas (toliau – IT programos) laikantis sąžiningumo ir kokybės standartų, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (16) I priedo 3.B punkte.

Jei tokių IT programų nėra arba jos neveikia, ir kaip atsarginiai egzemplioriai tuo atveju, jei IT programos neveiktų, paraiškos išduoti gali būti teikiamos ir licencijos išduodamos naudojant atsispausdintą šio reglamento I priede pateiktą modelį ir vadovaujantis tame priede išdėstytomis taisyklėmis.

2.   Įstaigų, kompetentingų priimti paraiškas išduoti licencijas ir išduoti licencijas, pavadinimai ir adresai skelbiami oficialiose tų įstaigų svetainėse arba kiekvienos valstybės narės oficialioje interneto svetainėje, skirtoje prekybai žemės ūkio produktais.

3.   Paraiškos ir licencijos pildomos ir išduodamos atspausdintos viena iš oficialių Sąjungos kalbų, kurią nurodo išduodančiosios valstybės narės kompetentinga įstaiga.

4.   Valstybių narių kompetentingos įstaigos prireikus gali pareikalauti, kad nesuderinti tekstai paraiškose išduoti licencijas arba lydimuosiuose dokumentuose pareiškėjo sąskaita būtų išversti į atitinkamos valstybės narės valstybinę kalbą arba į vieną iš jos valstybinių kalbų.

5.   Paraiška išduoti licenciją pildoma atsižvelgiant į licencijos tikslą ir taip, kaip nustatyta pranešime apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas (17).

6.   Licencijas išduodanti įstaiga nepriima atitinkamų Sąjungos taisyklių neatitinkančių paraiškų. Įstaiga licencijas išduoda nedelsdama, naudodama pareiškėjo pateiktą informaciją ir įrašydama informaciją, kaip nustatyta pranešime apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas. Popieriniuose egzemplioriuose licencijas išduodanti įstaiga licencijos išdavimą patvirtina parašu, atspaudu arba reljefiniu antspaudu. Elektroniniai egzemplioriai tvirtinami vadovaujantis 1 dalyje nustatytais standartais.

3 straipsnis

Terminai

1.   Nukrypstant nuo Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 (18) 5 straipsnio, paraiškos išduoti licenciją pateikimo diena laikoma darbo diena, kurią ją gavo licencijas išduodanti įstaiga, jei ji buvo gauta ne vėliau kaip 13 val. Briuselio laiku.

Paraiška, gauta darbo dieną po 13 val. Briuselio laiku, laikoma pateikta pirmą darbo dieną po tos dienos, kurią ji buvo faktiškai gauta.

2.   Prašymą anuliuoti paraišką išduoti licenciją galima pateikti tik elektroninėmis priemonėmis arba raštu, o licencijas išduodanti įstaiga jį turi gauti ne vėliau kaip paraiškos gavimo dienos 13 val. Briuselio laiku.

3.   Jei šiame reglamente yra nustatytas procedūrų vykdymo laikotarpis, o jo pradžios arba pabaigos diena yra šeštadienis, sekmadienis arba valstybinė šventė, kaip apibrėžta Reglamente (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71:

a)

pradžios diena yra kita darbo diena ir ji prasideda nuo 24 val., atsižvelgiant į oficialias biuro darbo valandas;

b)

nukrypstant nuo to reglamento 3 straipsnio 2 dalies b punkto ir 4 dalies, pabaigos diena yra kita darbo diena ir ji baigiasi 13 val. Briuselio laiku.

Pirma pastraipa taikoma oficialioms nacionalinėms ir regioninėms švenčių dienoms, kurias atitinkama valstybė narė tinkamai paskelbė.

4 straipsnis

Ekonominių operacijų vykdytojo registravimo ir identifikavimo kodas

1.   Ekonominių operacijų vykdytojo registravimo ir identifikavimo kodas (toliau – EORI kodas), pareiškėjui, nominaliam turėtojui arba teisių perėmėjui suteiktas pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 9 straipsnį, įrašomas paraiškos ir licencijos 4 langelyje arba, tam tikrais atvejais, 6 skiltyje.

Pareiškėjai arba licencijas išduodančios įstaigos, remdamosi nacionalinėmis taisyklėmis, pareiškėjo, nominalaus turėtojo arba teisių perėmėjo EORI kodą gali nurodyti 20 skiltyje, jei 4 arba 6 skiltyje nurodytas vardas, pavardė ar pavadinimas arba identifikavimo numeris susietas su EORI kodu 20 skiltyje.

2.   Jei atstovas muitinėje produktus deklaruoja išleidimui į laisvą apyvartą arba eksportui, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 18 straipsnyje, nominalaus turėtojo arba teisių perėmėjo EORI kodas nurodomas atitinkamame elektroninės muitinės deklaracijos duomenų elemente.

5 straipsnis

Užstato dydis

1.   Jei užstato reikalaujama pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 4 straipsnio 1 dalį, užstato dydis nustatomas šio reglamento II priede.

2.   Jei konvertavus eurus į sumas nacionaline valiuta, kurios turi būti įrašytos licencijoje, gaunama suma su skaičiumi po kablelio, užstato dydis suapvalinamas iki artimiausio mažiausio sveikojo skaičiaus nacionaline valiuta.

6 straipsnis

Išrašai

1.   Jei licencijoje nurodytas kiekis dėl procedūrinių arba logistinių priežasčių turi būti padalytas, arba jei nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas vienoje valstybėje narėje elektronine forma išduota licencija turi pasinaudoti kitoje valstybėje narėje, kuri nėra prisijungusi prie išduodančiosios valstybės narės IT programų, licencijas išduodanti įstaiga nominalaus turėtojo arba teisių perėmėjo prašymu gali išduoti licencijų išrašus (toliau – išrašai).

2.   Išrašai turi tą pačią juridinę galią kaip licencijos, iš kurių jie yra padaryti, ir taikomi tokiems kiekiams, kokiems jie išduodami.

3.   Paraiškos išduoti licenciją, jų išdavimo ir grąžinimo procedūros taikomos ir išrašams. Licencijas išduodanti įstaiga gali numatyti supaprastintas paraiškų teikimo procedūras.

4.   Licencijas išduodanti įstaiga išraše nurodytą kiekį atima iš licencijos originale nurodyto kiekio, tam tikrais atvejais jį padidindama leistina paklaida. Šalia to atimto kiekio licencijos originale įrašomas žodis „išrašas“.

5.   Išrašai išduodami nedelsiant, be papildomo mokesčio, elektronine forma arba spausdintine forma, naudojant I priede pateiktą modelį.

6.   Iš išrašo nedaromi jokie kiti išrašai.

7.   Nominalus turėtojas panaudotą arba nebegaliojantį jam priklausantį išrašo egzempliorių grąžina licencijas išduodančiai įstaigai kartu su nominalaus turėtojo licencijos originalo egzemplioriumi.

7 straipsnis

Galiojimo laikotarpis

1.   II priede išvardytų produktų atveju licencijų galiojimo laikotarpis nustatytas tame priede.

2.   Licencija galioja nuo faktinės jos išdavimo dienos, nurodytos importo licencijos 25 langelyje arba eksporto licencijos 23 langelyje ir patvirtintos licencijas išduodančios įstaigos kodu arba antspaudu. Ta diena įtraukiama apskaičiuojant licencijos galiojimo laikotarpį.

Jei pagal konkrečius teisės aktus taikoma kita galiojimo laikotarpio pradžios data, licencijas išduodanti įstaiga papildomai nurodo tą datą, prieš kurią pirmoje pastraipoje nurodytuose licencijų skiltyse įrašomi žodžiai „galioja nuo“.

8 straipsnis

Paklaida ir apvalinimas

1.   Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 5 straipsnio 4 dalyje nurodytas teigiama arba neigiama paklaida yra ne didesnė kaip 5 %.

2.   Apskaičiuojant kiekį taikomos šios apvalinimo taisyklės:

a)

jei pirmas skaičius po kablelio yra penki arba daugiau, kiekis suapvalinamas iki artimiausio didžiausio 17 langelyje nurodyto matavimo vieneto sveikojo skaičiaus. Jei pirmas skaičius po kablelio yra mažesnis už penkis, skaičius po kablelio išbraukiamas;

b)

jei kiekis remiasi gyvulių skaičiumi, kiekis suapvalinamas iki didesnio sveikojo gyvulių skaičiaus.

9 straipsnis

Muitinės deklaracija

1.   Muitinės deklaracijoje naudojant specialų kodą ir licencijos išdavimo numerį, nurodytą jos 23 arba 25 langelyje, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (19) B priedo II antraštinėje dalyje arba, tam tikrais atvejais, I priedo 2 skirsnio 4 punkte, daroma nuoroda į licenciją arba išrašą.

2.   Licencijas išduodančios įstaigos IT programomis muitinės įstaigai gali būti suteikta tiesioginė prieiga prie elektroninių licencijų arba išrašų. Jei tiesioginės prieigos nėra, deklarantas arba licencijas išduodanti įstaiga muitinės įstaigai licenciją arba išrašą nusiunčia elektronine forma.

Jei licencijas išduodančios įstaigos arba muitinės įstaigos IT programos netinkamos, kad būtų galima taikyti pirmą pastraipą, licencijas arba išrašus galima nusiųsti popierine forma.

3.   Deklarantas muitinės įstaigai pateikia popierinės licencijos arba išrašo nominalaus turėtojo egzempliorių arba pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 163 straipsnį laiko juos muitinės žinioje.

10 straipsnis

Įrašai dėl paskirtų kiekių ir patvirtinimas

1.   Vadovaujantis elektroninių licencijų išdavimo procedūros taisyklėmis paskiriama įstaiga, kuri licencijoje įrašo į laisvą apyvartą išleidžiamą arba eksportuojamą kiekį, ir nurodo, kaip deklarantas ir licencijas išduodanti įstaiga gali gauti prieigą prie tos informacijos.

2.   Popierinėje licencijoje muitinės įstaiga nurodo ir patvirtina kiekį, kuris buvo išleistas į laisvą apyvartą arba eksportuotas, arba, jei taip numatyta pagal nacionalines administracines taisykles, patvirtina deklaranto nurodytą kiekį nominalaus turėtojo egzemplioriaus 29 ir 30 langeliuose, patvirtina tą egzempliorių ir grąžina jį deklarantui arba, jei to reikalaujama pagal konkrečius teisės aktus, grąžina tą egzempliorių licencijas išduodančiai įstaigai.

3.   Jei į laisvą apyvartą išleistas arba eksportuotas kiekis neatitinka licencijoje nurodyto kiekio, muitinė pataiso įrašą licencijoje ir nurodo faktinį kiekį, neviršijantį galimo licencijoje nurodyto kiekio.

4.   Jei vietos įrašams dėl paskirtų kiekių ant popierinių licencijų arba įrašų nepakanka, įstaigos gali pridėti papildomų lapų, kurie patvirtinami antspaudais.

5.   Įrašo dėl paskirtų kiekių data yra išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto deklaracijos priėmimo data.

6.   Valstybės narės nusprendžia, kuri įstaiga atlieka šiame straipsnyje nurodytas su elektroninėmis licencijomis susijusias funkcijas, ir šią informaciją skelbia savo viešoje interneto svetainėje.

11 straipsnis

Perdavimas

Kai nominalus turėtojas pateikia prašymą perduoti teises, teisių perėmėjo duomenys ir atitinkamo įrašo data įrašomi licencijoje vadovaujantis pranešimu apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas. Perdavimą tvirtina licencijas išduodanti įstaiga.

Kai perduotos teisės grąžinamos nominaliam turėtojui, licencijas išduodanti įstaiga patvirtina grąžinimą ir vadovaudamasi pranešimu apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas jo datą įrašo licencijoje.

Teisių perdavimas arba susigrąžinimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią licencijas išduodanti įstaiga jį patvirtino.

12 straipsnis

Saugojimas

1.   Valstybės narės gali leisti, kad licencija būtų saugoma licencijas išduodančioje įstaigoje, mokėjimo agentūroje arba muitinėje, arba liktų prieinama IT programose.

2.   Licencijas išduodanti įstaiga nustato atvejus, kai licencija gali būti saugojama įstaigoje, kuri dalyvauja išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto procedūroje, ir sąlygas, kurias turi tenkinti nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas.

3.   Valstybės narės paskiria įstaigą, susijusia su saugojimo sistema, kuri atlieka 10 straipsnyje nurodytas funkcijas, ir šią informaciją skelbia savo viešoje interneto svetainėje.

4.   Popierinės muitinės deklaracijos 44 langelyje arba atitinkamame elektroninės muitinės deklaracijos duomenų elemente deklarantas prie licencijos numerio įrašo žodį „saugojama“. Elektroninių licencijų atveju valstybės narės gali netaikyti šių įsipareigojimų arba šiuo tikslu taikyti specialų kodą.

13 straipsnis

Sąžiningumas ir licencijų kontrolė bei savitarpio pagalba

1.   Išdavus licencijas ar jų išrašus, įrašai šiuose dokumentuose negali būti keičiami.

2.   Jei kompetentingai muitinės įstaigai kyla abejonių dėl licencijos arba išrašo įrašų tikslumo, ji grąžina licenciją arba išrašą licencijas išduodančiai įstaigai. Jei licencijas išduodančiai įstaigai kyla abejonių dėl licencijos arba išrašo įrašų tikslumo, ji grąžina licenciją arba išrašą kompetentingai muitinės įstaigai.

Pirma pastraipa netaikoma, jei tai susiję su nedidelėmis arba akivaizdžiomis klaidomis, kurias licencijas išduodanti įstaiga arba kompetentinga muitinės įstaiga gali ištaisyti tinkamai taikydamos teisės aktus.

3.   Jei licencijas išduodanti įstaiga mano, kad būtina atlikti ištaisymą, ji panaikina licenciją arba išrašą ir nedelsdama išduoda pataisytą licenciją arba išrašą.

4.   Elektroninių licencijų arba jų išrašų atveju licencijas išduodanti įstaiga patvirtina pataisytą versiją, kuri pakeičia originalią versiją. Popierinėse licencijose arba išrašuose licencijas išduodanti įstaiga įrašo „licencija pataisyta [data]“ arba „išrašas pataisytas [data]“. Kiekviename egzemplioriuje perrašomi visi ankstesni įrašai.

5.   Jei licencijas išduodanti įstaiga mano, kad ištaisymo atlikti nebūtina, ji tai patvirtina IT programose. Popierinėse licencijose arba išrašuose licencijas išduodanti įstaiga pažymi, kad patvirtina teisingumą, licencijoje arba išraše įrašydama „patikrinta [data]“, uždėdama savo antspaudą, inicialus ir nurodydama datą arba taikydama panašų metodą.

6.   Licencijas išduodančiai įstaigai paprašius nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas grąžina licenciją arba išrašą.

Jei, remiantis rizikos valdymo principais, reikia patikrinti popierinės licencijos arba išrašo ar jų įrašų arba patvirtinimo autentiškumą, arba jei dėl jų kyla abejonių, atitinkama įstaiga grąžina licenciją, išrašą arba jų fotokopiją kompetentingoms įstaigoms, atsakingoms už tikrinimą.

Prašymas patikrinti ir atsakymas su rezultatais perduodami elektroninėmis priemonėmis pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 (20), naudojant standartinę formą, nustatytą pranešime apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas. Įstaigos gali sutikti dar labiau supaprastinti procedūrą, įskaitant tiesiogines konsultacijas, naudojantis muitinės įstaigų sąrašu, skelbiamu oficialioje Komisijos interneto svetainėje (21).

Įstaiga, į kurią kreipiamasi, užtikrina, kad atsakymas prašančiajai įstaigai būtų nusiųstas per 20 kalendorinių dienų, kai įstaigos yra įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje. Kai įstaigos yra iš skirtingų valstybių narių, atsakymas nusiunčiamas per 60 kalendorinių dienų.

7.   Kai licencija arba išrašas yra grąžinami, kompetentinga įstaiga, gavusi prašymą, atitinkamai šaliai išduoda gavimo patvirtinimą arba pažymą ir atitinkamos šalies pateiktoje fotokopijoje antspaudu pažymi gavimo datą.

14 straipsnis

Įsipareigojimų įvykdymas ir to įrodymas

1.   Licencijos užstatas grąžinamas, jei buvo įvykdyti Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 24 straipsnyje ir šiame straipsnyje nurodyti įpareigojimai.

2.   Laikoma, kad teise išleisti produktus į laisvą apyvartą arba juos eksportuoti pasinaudota ir kad atitinkami įsipareigojimai įvykdyti tą dieną, kurią licencijos galiojimo laikotarpiu buvo priimta atitinkama muitinės deklaracija ir jei:

a)

išleidimo į laisvą apyvartą atveju – produktai iš tiesų buvo išleisti į laisvą apyvartą;

b)

eksporto atveju – produktai Sąjungos muitų teritoriją paliko per 150 kalendorinių dienų nuo muitinės deklaracijos priėmimo dienos.

3.   Įsipareigojimų išleisti produktus į laisvą apyvartą įvykdymo įrodymas yra muitinės tinkamai patvirtintas licencijos arba išrašo nominalaus turėtojo arba teisių perėmėjo egzempliorius arba jo elektroninis atitikmuo.

4.   Įsipareigojimų eksportuoti įvykdymo įrodymai yra šie:

a)

muitinės tinkamai patvirtintas licencijos arba išrašo nominalaus turėtojo arba teisių perėmėjo egzempliorius arba jo elektroninis atitikmuo ir

b)

eksporto muitinės įstaigos eksportuotojui arba deklarantui pateiktas prekių išvežimo patvirtinimas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 334 straipsnyje.

5.   4 dalies b punkte nurodytas įrodymas pateikiamas ir patikrinamas tokiu būdu:

a)

4 dalies b punkte nurodytas eksportuotojas arba deklarantas išvežimo patvirtinimą perduoda nominaliam turėtojui, o nominalus turėtojas įrodymą elektronine forma pateikia licencijas išduodančiai įstaigai. Jei išvežimo patvirtinimas panaikinamas dėl išvežimo muitinės įstaigos atliekamo taisymo, eksporto muitinės įstaiga informuoja eksportuotoją arba jo atstovą muitinėje, o eksportuotojas arba jo atstovas muitinėje informuoja nominalų turėtoją, kuris savo ruožtu informuoja licencijas išduodančią įstaigą;

b)

a punkte nustatyta procedūra apima atitinkamo pagrindinio registracijos numerio (MRN), apibrėžto Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnio 22 dalyje, pateikimą licencijas išduodančiai įstaigai,

jei eksporto procedūroje dalyvauja daugiau negu viena valstybė narė, arba

jei eksporto muitinės įstaiga yra kitoje valstybėje narėje negu licencijas išduodanti įstaiga, arba

jei MRN naudojamas eksporto procedūroje, kuri užbaigta valstybėje narėje, kurioje pateikta eksporto deklaracija,

c)

licencijas išduodanti įstaiga, remdamasi rizikos valdymo principais, patikrina gautą informaciją, įskaitant išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos datos teisingumą. Jei pagal MRN ir MRN duomenų banką (22) negalima tinkamai patikrinti, muitinė, licencijas išduodančios įstaigos prašymu ir remdamasi atitinkamu MRN, patvirtina arba pataiso išvežimo datą.

Jei eksporto muitinės įstaiga yra įsisteigusi kitoje valstybėje narėje negu licencijas išduodanti įstaiga, 13 straipsnio 6 dalies antroje pastraipoje nustatytos procedūros taikomos mutatis mutandis.

Įstaigos gali susitarti, kad pirmoje pastraipoje nustatytas procedūras tiesiogiai atliktų atitinkamos įstaigos. Licencijas išduodančios įstaigos gali nustatyti supaprastintą procedūrą a dalies taikymo tikslais.

6.   Licencijas išduodanti įstaiga produktų išleidimo į laisvą apyvartą įrodymą turi gauti per 60 kalendorinių dienų nuo licencijos galiojimo pabaigos.

Licencijas išduodanti įstaiga eksporto ir išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos įrodymą turi gauti per 180 kalendorinių dienų nuo licencijos galiojimo pabaigos.

Jei pirmoje ir antroje pastraipose numatytų laikotarpių neįmanoma laikytis dėl techninių problemų, licencijas išduodanti įstaiga, gavusi nominalaus turėtojo prašymą ir įrodymus, tuos laikotarpius gali, prireikus ex post, pratęsti iki ne daugiau kaip 730 kalendorinių dienų, atsižvelgiant į Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 23 straipsnio 4 dalį.

7.   Licencijas išduodančios įstaigos gali nereikalauti pateikti 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų įrodymų, jei jos jau turi reikalingą informaciją.

15 straipsnis

Pakaitinė licencija ir dublikatas arba išrašai

1.   Jei popierinė licencija arba išrašas, išduoti Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies a punkte arba 2 dalies a punkte nurodytiems produktams, yra iš dalies arba visiškai sunaikinti arba pamesti, nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas gali prašyti, kad licencijas išduodanti įstaiga išduotų pakaitinę licenciją arba išrašą. Pakaitinė licencija arba išrašas pakeičia licenciją originalą arba išrašą, įskaitant visas atitinkamas teises ir įsipareigojimus.

Šioje dalyje nurodytų pakaitinių licencijų atveju užstatas pateikiamas pagal 5 straipsnį.

Jei randamas pamestas arba iš dalies sunaikintas licencijos originalas, nominalus turėtojas licencijos originalą grąžina licencijas išduodančiai įstaigai, kuri nedelsdama grąžina likusią užstato už licencijos originalo dalį.

2.   Pakaitinė licencija arba išrašas gali būti išduoti tik vieną kartą, tokiam laikotarpiui, kurį galiojo licencijos originalas arba išrašas, licencijos originalui arba išrašui skirto kiekio likučiui.

Pakaitinė licencija arba išrašas neišduodami, jei konkretaus produkto licencijų arba išrašų išdavimas sustabdytas arba jei jie susiję su importo arba eksporto tarifine kvota.

3.   Užstatas už pakaitinę licenciją ir užstatas už licencijos originalą, jei jis nebuvo rastas, grąžinamas pagal 14 straipsnį.

4.   Jei prašymas susijęs su iš dalies arba visiškai sunaikinta arba pamesta licencija arba išrašu, išduotais kitiems nei Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies a punkte arba 2 dalies a punkte nurodytiems produktams, taikomos šios sąlygos:

a)

nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas licencijas išduodančiai įstaigai įtikinamai įrodo, kad licencija arba išrašas buvo visiškai arba iš dalies sunaikinti;

b)

pakaitinė licencija arba išrašas neišduodami, jei nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas neįrodo, jog ėmėsi visų tinkamų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta licencijos arba išrašo sunaikinimo, arba jei nominalaus turėtojo pateiktų įrodymų nepakanka;

c)

užstatas, kurį reikia pateikti už pakaitinę licenciją arba išrašą, sudaro 150 % licencijos originalo užstato ir ne mažiau kaip 3 EUR už 100 kilogramų arba už hektolitrą arba už gyvulį, atsižvelgiant į kiekio likutį sunaikinimo momentu, ir, jei taikoma, į teigiamą paklaidą. Licencijos originalo užstato likutį galima panaudoti teikiant užstatą už pakaitinę licenciją. Bet kokia užstato už licencijos originalą permoka, palyginti su užstatu už pakaitinę licenciją ir atsižvelgiant į likusį kiekį, nedelsiant grąžinama.

5.   Kai išduodamos pakaitinės licencijos arba užstatai, licencijas išduodanti įstaiga nedelsiant informuoja Komisiją apie:

a)

išduotų pakaitinių licencijų arba išrašų numerį ir jomis pakeičiamų licencijų arba išrašų numerį;

b)

juose nurodytus produktus su jų kombinuotosios nomenklatūros kodu (KN kodu) ir jų kiekiu.

Komisija apie tai informuoja valstybes nares.

6.   Jei popierinė licencija arba išrašas yra pamesti arba sunaikinti, o pamestas arba sunaikintas dokumentas buvo panaudotas visas arba iš dalies, tam, kad būtų grąžintas vis dar neišmokėtas užstatas, susijęs su išleidimu į laisvą apyvartą arba eksportu, kurie jau buvo užregistruoti licencijos originale, taikomos šios sąlygos:

a)

nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas gali prašyti, kad licencijas išduodanti įstaiga išduotų licencijos dublikatą arba parengtų išrašą ir juos patvirtintų tokiu pat būdu, kaip dokumento originalą. Licencijos arba ištraukos dublikatas gali būti išduotas tik vieną kartą;

b)

licencijas išduodanti įstaiga nominaliam turėtojui arba teisių perėmėjui gali išduoti licencijos arba išrašo dublikatą, kurio kiekviename egzemplioriuje yra aiškiai pažymėta, kad tai yra dublikatas;

c)

licencijos arba išrašo dublikatas pateikiamas kompetentingai priimti išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto deklaracijas muitinės įstaigai, kurioje ta deklaracija buvo priimta pagal pamestą licenciją arba išrašą. Muitinės įstaiga padaro įrašus dublikate ir patvirtina dublikatą, susijusį su išleidimu į laisvą apyvartą arba eksportu, atliekamais pagal licencijos originalą arba išrašą.

16 straipsnis

Force majeure

1.   Valstybės narės kompetentinga įstaiga, kuri išdavė licenciją arba išrašą, gali pripažinti atvejį force majeure, atsižvelgdama į Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 (23) 50 straipsnį, ir gali nuspręsti:

a)

panaikinti šio reglamento 14 straipsnio 1 dalyje nurodytą įsipareigojimą išleisti į laisvą apyvartą arba eksportuoti licencijoje nurodytus produktus ir jų kiekį licencijos galiojimo laikotarpiu ir grąžinti užstatą arba, atsižvelgdama į atvejo aplinkybes, pratęsti licencijos galiojimo laikotarpį ne daugiau kaip180 dienų nuo licencijos pirminio galiojimo laikotarpio pabaigos; arba

b)

pratęsti šio reglamento 14 straipsnio 6 dalyje nurodytą išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto įrodymo pateikimo laikotarpį neviršijant toje nuostatoje nustatytų ribų ir negrąžinant dalies užstato.

Pagal a punktą priimtas sprendimas yra susijęs tik su produktų kiekiu, kurio dėl force majeure nebuvo galima išleisti į laisvą apyvartą arba eksportuoti.

2.   Pranešime pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014 50 straipsnio 4 dalį kompetentingos įstaigos informuoja Komisiją apie atitinkamus produktus, pateikdamos jų KN kodą, ir apie jų kiekį ir nurodo, ar tai susiję su išleidimu į laisvą apyvartą arba su eksportu, ar su licencijos panaikinimu arba su licencijos galiojimo laikotarpio arba išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto įrodymo pateikimo laikotarpio pratęsimu, ir nurodo naują laikotarpį. Komisija apie tai informuoja kitas kompetentingas įstaigas tam skirtoje savo interneto svetainėje, prie kurios prieigą turi licencijas išduodančios įstaigos ir muitinė.

3.   Jei tuo metu, kol laukiama sprendimo dėl force majeure, nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas pareiškia, kad turi toliau naudoti licenciją kiekiams, dėl kurių neprašoma pripažinti force majeure, licencijas išduodanti įstaiga išduoda išrašą tam likučiui ir įrašo pranešime apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas nurodytą informaciją.

Tie išrašai neperduodami.

17 straipsnis

Su kanapėmis susijęs informavimas ir pranešimai

1.   Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 9 straipsnio 4 dalyje nurodytų operacijų kontrolės tikslais, kai operacijos atliekamos kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje importuotojas yra gavęs leidimą importuoti kanapių sėklas, išskyrus sėjai skirtas kanapių sėklas, leidimą išdavusi įstaiga nusiunčia kitos valstybės narės kompetentingai įstaigai leidimus turinčių importuotojų pateiktų dokumentų, susijusių su jos teritorijoje atliktomis operacijomis, egzempliorius.

Jei atliekant patikrinimus, nurodytus Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 9 straipsnio 4 dalies ketvirtoje pastraipoje nustatomi pažeidimai, atitinkamos valstybės narės kompetentinga įstaiga informuoja įstaiga, kompetentingą suteikti leidimus valstybėje narėje, kurioje atitinkamas importuotojas yra gavęs leidimą.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie nuostatas, priimtas, kad būtų taikomos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 9 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys ir to straipsnio 4 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos.

Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 31 d. kompetentingos įstaigos informuoja Komisiją apie taikytas nuobaudas arba priemones, susijusias su ankstesniais prekybos metais nustatytais pažeidimais.

Kompetentingos įstaigos Komisijai nusiunčia įstaigų, atsakingų už Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 9 straipsnio 4 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodytus patikrinimus, pavadinimus ir adresus. Komisija tuos pavadinimus ir adresus perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms įstaigoms.

18 straipsnis

Su česnakais susiję pranešimai

Iki kiekvienos savaitės trečiadienio valstybės narės praneša Komisijai apie praėjusią savaitę gautose paraiškose išduoti B licencijas nurodytą bendrą kiekį.

Informacija apie kiekį suskirstoma pagal paraiškos išduoti importo licenciją datą, kilmę ir KN kodus. Taip pat perduodami kitų nei česnakai produktų, nurodytų II priedo E ir F skiltyse, pavadinimai, nurodyti paraiškos išduoti importo licenciją 14 skiltyje.

19 straipsnis

Su etilo alkoholio importo licencijomis susiję pranešimai

1.   Kiekvieną ketvirtadienį arba pirmą darbo dieną po jo, jei ketvirtadienis yra valstybinė šventė, valstybės narės praneša Komisijai produktų, nurodytų II priedo I dalies H skirsnyje, kiekius, kuriems per praėjusią savaitę buvo išduotos importo licencijos, suskirstytus pagal KN kodą ir kilmės šalį.

2.   Jeigu valstybė narė nusprendžia, kad kiekiai, kuriems buvo prašoma importo licencijų, toje valstybėje narėje gali trikdyti rinką, ta valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją, nurodydama kiekius pagal susijusių produktų rūšis. Komisija išnagrinėja padėtį ir apie tai informuoja valstybes nares.

20 straipsnis

Keitimasis informacija ir pranešimai Komisijai

1.   Kad šis reglamentas būtų tinkamai taikomas, kompetentingos įstaigos keičiasi informacija apie licencijas ir jų išrašus, taip pat apie su jais susijusius pažeidimus.

2.   Sužinojusios apie neatitikimus ir pažeidimus, susijusius su šiuo reglamentu, kompetentingos įstaigos nedelsdamos informuoja Komisiją.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai įstaigų, kompetentingų gauti paraiškas ir išduoti licencijas ir išrašus, kaip nurodyta 2 straipsnio 2 dalyje, interneto svetainės universalųjį ištekliaus adresą (URL), tą informaciją nuolat atnaujina ir prireikus vėl ją nusiunčia. Komisija atitinkamus URL skelbia savo viešoje interneto svetainėje.

4.   Valstybės narės pateikia Komisijai įstaigų naudojamų oficialių antspaudų ir, jei reikia, reljefinių antspaudų pavyzdžius. Komisija nedelsdama apie juos informuoja kitas valstybes nares apsaugotoje interneto svetainėje, prie kurios prieigą turi tik valstybių narių įstaigos.

5.   Šiame reglamente nurodyti pranešimai Komisijai teikiami remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 792/2009 (24).

21 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Kompetentingos įstaigos gali toliau naudoti Reglamento (EB) Nr. 376/2008 17 straipsnyje numatytų ir to reglamento I priede pateiktų paraiškų ir licencijų išdavimo modelių popierines versijas, kol nebus išnaudoti turimi ištekliai. Bet kuriuo atveju, pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalį kitoje valstybėje narėje pagal šio reglamento I priede pateiktą modelį parengtos paraiškos ir licencijos yra priimtini bet kuriuo procedūros etapu.

2.   14 straipsnio 4 dalies b punkte ir 5 dalyje numatytas išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos įrodymas yra priimtinas visada, jei toks įrodymas buvo pateiktas naudojant Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (25) 912a–912g straipsniuose nurodytą kontrolinį egzempliorių T5.

22 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja [septintąją] dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. lapkričio 6 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(3)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(4)  2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2535/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (OL L 341, 2001 12 22, p. 29).

(5)  2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003, nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (OL L 189, 2003 7 29, p. 12).

(6)  2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (OL L 346, 2003 12 31, p. 19).

(7)  2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (OL L 178, 2006 7 1, p. 24).

(8)  2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2007, kuriuo leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą (OL L 90, 2007 3 30, p. 12).

(9)  2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (OL L 115, 2008 4 29, p. 10).

(10)  1998 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2390/98, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1706/98 dėl tam tikrų Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių arba užjūrio šalių ir teritorijų kilmės grūdų pakaitalų produktų ir perdirbtų grūdų bei ryžių produktų importo tvarkos ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2245/90, taikymo taisykles (OL L 297, 1998 11 6, p. 7).

(11)  2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1345/2005, nustatantis išsamias importo licencijų sistemos taikymo alyvuogių aliejui taisykles (OL L 212, 2005 8 17, p. 13).

(12)  2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 114, 2008 4 26, p. 3).

(13)  2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 507/2008, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1673/2000 dėl bendro pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo taikymo taisykles (OL L 149, 2008 6 7, p. 38).

(14)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(15)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(16)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(17)  Pranešimas apie importo ir eksporto licencijas (OL C 278, 2016 7 30).

(18)  1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, 1971 6 8, p. 1).

(19)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(20)  1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1).

(21)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=0

(22)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=en

(23)  2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 2014 8 28, p. 59).

(24)  2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (OL L 228, 2009 9 1, p. 3).

(25)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).


I PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTAS MODELIS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1.

Licencijų formos pateikiamos rinkiniais, kuriuos sudaro egzempliorius Nr. 1, egzempliorius Nr. 2, paraiška ir papildomi licencijos egzemplioriai.

Tačiau licencijas išduodanti įstaiga gali reikalauti, kad pareiškėjai pildytų tik paraiškos formą, nepateikdami pirmoje pastraipoje nurodytų dokumentų rinkinių.

2.

Jei, įgyvendinant kokią nors Sąjungos priemonę, kiekis, kuriam išduodama licencija, yra mažesnis už pirmoje paraiškoje išduoti licenciją nurodytą kiekį, prašomas kiekis bei su juo susijusi užstato suma nurodomi tik paraiškos formoje.

3.

Licencijų išrašų formos pateikiamos rinkiniais, kuriuos sudaro egzempliorius Nr. 1 ir egzempliorius Nr. 2, įsegti minėta tvarka.

4.

2 skiltyje dokumentą išduodanti valstybė narė nurodoma naudojant atitinkamą valstybės kodą. Licencijas išduodanti įstaiga gali įrašyti skaičius, pagal kuriuos identifikuojamas dokumentas.

Valstybė narė

Valstybės kodas

Belgija

BE

Bulgarija

BG

Čekija

CZ

Danija

DK

Vokietija

DE

Estija

EE

Airija

IE

Graikija

EL

Ispanija

ES

Prancūzija

FR

Kroatija

HR

Italija

IT

Kipras

CY

Latvija

LV

Lietuva

LT

Liuksemburgas

LU

Vengrija

HU

Malta

MT

Nyderlandai

NL

Austrija

AT

Lenkija

PL

Portugalija

PT

Rumunija

RO

Slovėnija

SI

Slovakija

SK

Suomija

FI

Švedija

SE

Jungtinė Karalystė

UK

5.

Išduodant licencijas ir išrašus, 23 langelyje (eksporto licencijos atveju) arba 25 langelyje (importo licencijos atveju) gali būti nurodomas licencijas išduodančios įstaigos suteiktas išdavimo numeris.

6.

Paraiškos, licencijos ir išrašai pildomi mašinraščiu arba kompiuterinėmis priemonėmis.

7.

Licencijas išduodanti įstaiga gali leisti paraiškas pildyti ranka rašalu didžiosiomis raidėmis.

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

II PRIEDAS

I DALIS

ĮSIPAREIGOJIMAS IŠDUOTI LICENCIJAS IMPORTUOJAMIEMS PRODUKTAMS

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų produktų sąrašas

A.   Ryžiai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo II dalies 1 straipsnio 2 dalies b punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

1006 20

Lukštenti (rudieji) ryžiai, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies c punkte

30 EUR/t

iki antro mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos

1006 30

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies c punkte

30 EUR/t

iki antro mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos

1006 40 00

Skaldyti ryžiai, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies c punkte

1 EUR/t

iki antro mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos


B.   Cukrus (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo III dalies 1 straipsnio 2 dalies c punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

1701

Visi produktai, importuojami pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką (1), (2)

20 EUR/t

iki trečio mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos


C.   Sėklos (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo V dalies 1 straipsnio 2 dalies e punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

ex 1207 99 20

Kanapių sėklos, skirtos sėjai

 (3)

jeigu valstybės narės nenumato kitaip, iki šešto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos


D.   Linai ir kanapės (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo VIII dalies 1 straipsnio 2 dalies h punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

5302 10 00

Sėjamosios kanapės, žaliavinės arba mirkytos

 (4)

jeigu valstybės narės nenumato kitaip, iki šešto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos


E.   Vaisiai ir daržovės (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo IX dalies 1 straipsnio 2 dalies i punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

0703 20 00

Česnakai, švieži arba atšaldyti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies c punkte (5)

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje

ex 0703 90 00

Kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 1 dalies c punkte (5)

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje


F.   Perdirbtų vaisių ir daržovių produktai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo X dalies 1 straipsnio 2 dalies j punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

ex 0710 80 95

Česnakai (6) ir Allium ampeloprasum (nevirti arba virti garuose ar vandenyje), užšaldyti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 (7) 2 straipsnio 1 dalies c punkte

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje

ex 0710 90 00

Daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų, (6) ir (arba) Allium ampeloprasum (nevirti arba virti garuose ar vandenyje), užšaldyti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 (7) 2 straipsnio 1 dalies c punkte

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje

ex 0711 90 80

Konservuoti česnakai (6) ir Allium ampeloprasum, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 (7) 2 straipsnio 1 dalies c punkte

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje

ex 0711 90 90

Daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (6) ir (arba) Allium ampeloprasum, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 (7) 2 straipsnio 1 dalies c punkte

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje

ex 0712 90 90

Džiovinti česnakai (6) ir Allium ampeloprasum bei džiovintų daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (6), ir (arba) Allium ampeloprasum, nepjaustyti, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 (7) 2 straipsnio 1 dalies c punkte

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje


G.   Kiti produktai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo XXIV dalies 1 skirsnio 1 straipsnio 2 dalies x punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

1207 99 91

Kanapių sėklos, išskyrus skirtas sėjai

 (8)

jeigu valstybės narės nenumato kitaip, iki šešto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos


H.   Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo XXI dalies 1 straipsnio 2 dalies u punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

ex 2207 10 00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

iki ketvirto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos

ex 2207 20 00

Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti spiritai, bet kurio stiprumo, gauti iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

iki ketvirto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos

ex 2208 90 91

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

iki ketvirto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos

ex 2208 90 99

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

iki ketvirto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos

II DALIS

ĮSIPAREIGOJIMAS IŠDUOTI LICENCIJAS EKSPORTUOJAMIEMS PRODUKTAMS

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1237 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų produktų sąrašas

A.   Ryžiai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo II dalies 1 straipsnio 2 dalies b punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

1006 20

Lukštenti (rudieji) ryžiai

3 EUR/t

iki ketvirto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos

1006 30

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti

3 EUR/t

iki ketvirto mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso licencijos išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos


B.   Cukrus (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo III dalies 1 straipsnio 2 dalies c punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstato suma

Galiojimo laikotarpis

1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas (9)

11 EUR/100 kg

iki trečio mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos (10)

1702 60 95

1702 90 95

Kiti cukrūs, kurių būvis kietas, ir cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų, išskyrus laktozę, gliukozę, maltodekstriną ir izogliukozę (9)

4,2 EUR/100 kg

iki trečio mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos (10)

2106 90 59

Aromatizuoti arba dažyti cukraus sirupai, išskyrus izogliukozės, laktozės, gliukozės ir maltodekstrino sirupus (9)

4,2 EUR/100 kg

iki trečio mėnesio po mėnesio, kuriam priklauso išdavimo diena, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, pabaigos (10)


(1)  Importo licencijos įsipareigojimas taikomas iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

(2)  Išskyrus pagal lengvatinę tvarką importuojamą cukrų, kurio KN kodas yra 1701 99 10 ir kurio kilmės šalis yra Moldova, kaip nurodyta 2014 m. birželio 16 d. Tarybos sprendime 2014/492/ES dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 260, 2014 8 30, p. 1) ir pagal lengvatinę tvarką importuojamą cukrų, kurio KN kodas yra 1701 ir kurio kilmės šalis Gruzija, kaip nurodyta 2014 m. birželio 16 d. Tarybos sprendime 2014/494/ES dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 261, 2014 8 30, p. 1).

(3)  Užstato nereikalaujama.

(4)  Užstato nereikalaujama.

(5)  Importo licencijos įsipareigojimas taikomas iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

(6)  Ši sąvoka taip pat apima produktus, kurių apibūdinime yra žodis „česnakai“. Tokios sąvokos gali apimti „solo garlic“, „elephant garlic“ (askaloninį česnaką), „single clove garlic“ (vienskiltį česnaką) arba „great-headed garlic“ (gausiažiedį porą).

(7)  Importo licencijos įsipareigojimas taikomas iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

(8)  Užstato nereikalaujama.

(9)  Eksporto licencijos įsipareigojimas taikomas iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

(10)  Jei kiekis neviršija 10 tonų, suinteresuotoji šalis gali naudotis ne daugiau kaip viena tokia licencija tokiam pačiam eksportui.


Top