EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1237

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008 (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/2835

OL L 206, 2016 7 30, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj

30.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1237

2016 m. gegužės 18 d.

kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 177 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 66 straipsnio 3 dalies c ir e punktus,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 buvo panaikintas ir pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (3), ir nustatytos žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijų taisyklės. Juo Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai priimti su tuo susijusius deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Siekiant užtikrinti sklandų importo ir eksporto licencijų sistemos veikimą pagal naująją teisinę sistemą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 176 straipsnyje numatyta, kad importuojant vieną ar kelis tame straipsnyje nurodytų sektorių produktus, skirtus išleisti į laisvą apyvartą, arba juos eksportuojant, gali būti reikalaujama pateikti licenciją. Turėtų būti sudarytas tų sektorių produktų, kuriems taikomas reikalavimas pateikti importo arba eksporto licenciją, sąrašas;

(3)

licencijomis reguliuojamų prekybos srautų stebėsena turi būti vykdoma lanksčiai. Nustatant atvejus, kuriais reikalinga licencija, reikėtų atsižvelgti į kitus galimus informacijos šaltinius, konkrečiai, į muitinės priežiūros sistemą, ir į licencijų poreikį arba laiką, kurio reikia informacijai surinkti remiantis licencijomis. Turėtų būti nustatyti konkretūs atvejai, kai licencijos nereikalaujama;

(4)

būtina numatyti, kad licencijos turi būti išduodamos pateikus užstatą, taip užtikrinant, kad produktai bus importuoti ar eksportuoti licencijos galiojimo laikotarpiu. Taip pat būtina nustatyti, kada įsipareigojimas importuoti arba eksportuoti yra laikomas įvykdytu;

(5)

importo arba eksporto licencija suteikiama teisė importuoti arba eksportuoti, todėl siekiant pasinaudoti šia teise, licencija turėtų būti pateikiama kartu su importo arba eksporto deklaracija;

(6)

licencija besinaudojantis asmuo negali būti nei nominalus turėtojas, nei teisių perėmėjas, todėl siekiant teisinio aiškumo ir veiksmingo administravimo, reikėtų tiksliai nurodyti, kurie asmenys, įskaitant nominalaus turėtojo arba teisių perėmėjo vardu veikiantį atstovą muitinėje, yra įgalioti naudotis licencija;

(7)

atsižvelgiant į atitinkamiems žemės ūkio produktams taikomą tarptautinės prekybos praktiką, turėtų būti leidžiama tam tikra importuojamų arba eksportuojamų produktų kiekių paklaida, palyginti su licencijoje nurodytu kiekiu;

(8)

jei importo licencija naudojama ir tarifinėms kvotoms, kurių atžvilgiu taikomi lengvatiniai susitarimai, administruoti, tokie lengvatiniai susitarimai turi būti taikomi importuotojams pagal licenciją, kuri tam tikrais atvejais turi būti pateikiama kartu su trečiosios šalies išduotu dokumentu. Kad kvota nebūtų viršyta, lengvatinis susitarimas turi būti taikomas tam kiekiui, kuriam buvo išduota licencija. Tokiais atvejais paklaida turėtų būti leidžiamas su sąlyga, kad kiekiui, licencijoje nurodytą kiekį viršijančiam nustatyto paklaidos ribose, lengvatinis susitarimas nėra taikomas ir už jį yra mokamas konvencinis muitas;

(9)

tikslinga nustatyti konkrečias taisykles dėl licencijos perduodamumo;

(10)

turėtų būti parengtos nuostatos dėl užstato, pateikto už importo ir eksporto licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo;

(11)

dėl sektoriaus specifiškumo būtina nustatyti tam tikras papildomas sąlygas, taikomas kanapių ir česnakų importo licencijoms;

(12)

siekiant aiškumo, tikslinga nustatyti taisykles, susijusias su importo ir eksporto licencijomis, išduodamomis produktams, kuriems įsipareigojimas, susijęs su importo arba eksporto licencija, yra panaikintas arba jis buvo pakeistas pagal šį reglamentą, ir kurios yra vis dar galiojančios šio reglamento taikymo dieną;

(13)

kadangi šiuo reglamentu ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1239 (4) siekiama supaprastinti importo ir eksporto licencijų sistemai taikomas nuostatas ir jas suderinti su Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 nustatyta nauja teisine sistema, dabar taikomos nuostatos turėtų būti pakeistos. Siekiant aiškumo, tam tikros Komisijos reglamentų (EB) Nr. 2535/2001 (5), (EB) Nr. 1342/2003 (6), (EB) Nr. 2336/2003 (7), (EB) Nr. 951/2006 (8), (EB) Nr. 341/2007 (9) ir (EB) Nr. 382/2008 (10) nuostatos turėtų būti išbrauktos, o Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98 (11), (EB) Nr. 1345/2005 (12), (EB) Nr. 376/2008 (13) ir (EB) Nr. 507/2008 (14) turėtų būti panaikinti;

(14)

perėjimas nuo tvarkos, numatytos išbrauktose nuostatose ir panaikintuose reglamentuose, prie šiame reglamente nustatytos tvarkos, gali turėti tam tikrų praktinių pasekmių, todėl šio reglamento taikymą reikėtų atidėti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   licencija– konkrečios galiojimo trukmės elektroninis arba popierinis dokumentas, kuriame nurodoma teisė ir įsipareigojimas importuoti ar eksportuoti produktus;

b)   pranešimas apie žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijas– išsamios importo licencijos arba eksporto licencijos nuostatos ir informacija, kuri turi būti nurodyta licencijos paraiškoje ir Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje skelbiamoje licencijoje (15).

2 straipsnis

Atvejai, kai licencijos reikalaujama

1.   Importo licencija turi būti pateikiama dėl šių produktų:

a)

priedo I dalyje išvardytų produktų, kai jie deklaruojami išleidimui į laisvą apyvartą bet kokiomis sąlygomis, išskyrus tarifinių kvotų, jei toje I dalyje nėra numatyta kitaip;

b)

produktų, deklaruotų išleidimui į laisvą apyvartą pagal tarifines kvotas, administruojamas taikant vienalaikio nagrinėjimo metodą arba tradicinių ir (arba) naujų ūkio subjektų metodą, kaip nurodyta atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, arba jų derinį arba kitą tinkamą metodą;

c)

produktų, dėl kurių priedo I dalyje daroma nuoroda į šią nuostatą, kai jie deklaruojami išleidimui į laisvą apyvartą pagal tarifines kvotas, administruojamas taikant eiliškumo principu grindžiamą metodą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsnio 2 dalies a punkte;

d)

produktų, išvardytų priedo I dalyje, kai jie deklaruojami išleidimui į laisvą apyvartą pagal lengvatinį susitarimą, administruojamą remiantis licencijomis;

e)

produktų, kuriems taikoma laikinojo išvežimo perdirbti procedūra, naudojant eksporto licenciją, ir kurie grąžinami išleidimui į laisvą apyvartą kaip produktai, išvardyti priedo I dalies A arba B skirsniuose;

f)

produktų, deklaruotų išleidimui į laisvą apyvartą pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 185 straipsnį, kai taikomas sumažintas importo muitas.

2.   Eksporto licencija turi būti pateikiama dėl šių produktų:

a)

priedo II dalyje išvardytų produktų;

b)

Sąjungos produktų, dėl kurių turi būti pateikta eksporto licencija siekiant įvežti produktus pagal kvotą, kurią administruoja Sąjunga arba trečioji šalis, ir kurią buvo leista pradėti naudoti toje šalyje dėl tų produktų;

c)

šių priedo II dalyje nurodytų eksportuojamų Sąjungos produktų:

i)

produktų, kuriems taikoma laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra;

ii)

produktų, kurie yra pagrindiniai produktai, išvardyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2014 (16) III priede, ir kuriems taikoma laikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūra;

iii)

produktų, kurių importo ar eksporto muito suma turi būti išieškota ar yra atsisakyta ją išieškoti, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (17) III antraštinės dalies 3 skyriuje, dėl kurių dar nėra priimtas galutinis sprendimas.

3 straipsnis

Atvejai, kai licencijos nereikalaujama

1.   Licencijos neturi būti reikalaujama ir ji neišduodama arba nepateikiama:

a)

išleidžiant į laisvą apyvartą arba eksportuojant nekomercinio pobūdžio produktus, kaip išdėstyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (18) I priedo pirmos dalies II skirsnio D dalies 2 punkte;

b)

atvejais, kai nuo importo muitų, eksporto muitų ir priemonių, priimtų remiantis Sutarties 207 straipsniu, turi būti atleidžiama pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1186/2009 (19);

c)

dėl produktų, kurie turi būti išleisti į laisvą apyvartą arba eksportuoti, kiekio, neviršijančio priede nurodytų kiekių;

d)

dėl produktų, kurie turi būti išleisti į laisvą apyvartą kaip grąžintos prekės pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 VI antraštinės dalies 2 skyriaus 1 skirsnį;

e)

dėl produktų, už kuriuos tuo metu, kai priimama reeksporto deklaracija, deklaruotojas pateikia įrodymą, kad buvo priimtas palankus sprendimas dėl tokių produktų importo muitų grąžinimo arba atsisakymo juos išieškoti pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 III antraštinės dalies 3 skyriaus 3 skirsnį.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos b ir c punktų, licencijos reikalaujama, kai į laisvą apyvartą išleidžiama arba eksportuojama pagal lengvatinius susitarimus, kurių sudarymą reiškia išduota licencija.

Taikant pirmos pastraipos c punktą, kiekis, dėl kurio išduodama viena licencija, apskaičiuojamas sudedant visus kiekius, kurie per tą pačią logistikos operaciją bus išleisti į laisvą apyvartą arba eksportuoti.

2.   Eksporto licencijos nereikalaujama ir ji neišduodama ar nepateikiama dėl privačių asmenų arba jų grupių įsigyjamų produktų, siekiant juos nemokamai paskirstyti kaip humanitarinę pagalbą trečiosiose šalyse, jei tokios siuntos siunčiamos tik retsykiais, jos sudarytos iš įvairių produktų ir neviršija iš viso 30 000 kg vienai transporto priemonei. Pagalbos maistu operacijoms, neatitinkančioms šių sąlygų, reikalinga licencija pagal šį reglamentą ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1239.

4 straipsnis

Užstatas

1.   Licencijos išduodamos pateikus užstatą, išskyrus priede numatytus atvejus.

2.   Teikdamas paraišką išduoti licenciją pareiškėjas turi pateikti užstatą licencijas išduodančiai įstaigai ne vėliau kaip paraiškos pateikimo dienos 13 val. Briuselio laiku.

3.   Užstato nereikalaujama, jei jo suma yra 100 eurų arba mažesnė.

Tuo tikslu užstato dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į visus kiekius, susijusius su įsipareigojimais pagal tą pačią logistikos operaciją.

4.   Užstato nereikalaujama, kai pareiškėjas yra:

a)

valstybinė įstaiga, atsakinga už valdžios institucijos funkcijų vykdymą, arba

b)

privati įstaiga, kuri, prižiūrima valstybės narės, vykdo a punkte nurodytas funkcijas.

5.   Užstatas, pateiktas už kiekį, kuriam licencija nebuvo išduota, turi būti grąžinamas nedelsiant.

5 straipsnis

Teisės ir įsipareigojimai, paklaida

1.   Importo arba eksporto licencija reiškia teisę ir įsipareigojimą licencijos galiojimo laikotarpiu išleisti į laisvą apyvartą arba eksportuoti licencijoje nurodytą produktų kiekį pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 7 straipsnio 1 dalį.

2.   Muitinės deklaraciją dėl prekių išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto pateikia:

a)

licencijos, kurios šablonas pateiktas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 I priede, 4 skirsnyje nurodytas nominalus turėtojas (toliau – nominalus turėtojas);

b)

a punkte nurodytos licencijos 6 skirsnyje nurodytas teisių perėmėjas; arba

c)

paskirtasis atstovas muitinėje, veikiantis nominalaus turėtojo arba teisių perėmėjo vardu, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 18 straipsnyje, muitinės deklaracijoje nurodant, kad nominalus turėtojas arba teisių perėmėjas yra asmuo, kurio vardu vykdoma 1 dalyje nurodytas įsipareigojimas.

3.   Jei taip numatyta konkrečiuose Sąjungos teisės aktuose, įsipareigojimas išleisti prekes į laisvą apyvartą arba eksportuoti gali apimti įsipareigojimą išleisti į laisvą apyvartą arba eksportuoti į licencijoje nurodytą šalį arba šalių grupę.

4.   Įsipareigojimas išleisti prekes į laisvą apyvartą arba eksportuoti laikomas įvykdytu, jei visą licencijoje nurodytą kiekį muitinė įformino pagal atitinkamą procedūrą. Tuo tikslu teigiama arba neigiama paklaida nuo licencijoje nurodyto kiekio taikoma pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 8 straipsnį.

5.   Teigiama paklaida netaikoma, jei importo licencijoje nurodytas kiekis yra lygus eksporto dokumente nurodytam kiekiui – tai yra dalis įrodymo, kad produktui gali būti taikomas lengvatinis susitarimas dėl produkto ypatingos kokybės, rūšies ar savybių, kaip reikalaujama atitinkamame tarptautiniame susitarime.

Kai importo licencijos reikalaujama pagal tarifinę kvotą, kiekis, viršijantis importo licencijoje nurodytą kiekį teigiamos paklaidos ribose, išleidžiamas į laisvą apyvartą pagal tą pačią licenciją, taikant konvencinę muito normą.

6 straipsnis

Perdavimas

1.   Licencijomis įgyjami įsipareigojimai neperduodami. Išskyrus atvejus, kai numatyta kitaip, licencijomis suteikiamas teises nominalus turėtojas gali perduoti kitam subjektui licencijos galiojimo laikotarpiu.

2.   Licencija ar jos išrašu suteikiamos teisės gali būti perduodamos tik vienam teisių perėmėjui ir turi apimti pagal licenciją ar jos išrašą dar nepaskirtus kiekius.

3.   Perduoti teises prašo nominalus turėtojas, kreipdamasis į licencijas išduodančią įstaigą, kuri išdavė licencijos originalą.

4.   Teisių perėmėjai neturi toliau perduoti savo teisių, tačiau jie gali jas grąžinti nominaliam turėtojui. Nominaliam turėtojui grąžinama licencija turi apimti tik kiekius, kurie nebuvo paskirti pagal licenciją ar jos išrašą. Licencijas išduodanti įstaiga registruoja grąžinimo faktą remdamasi pranešimu dėl importo ir eksporto licencijų žemės ūkio produktams.

5.   Teisių perdavimas arba perduotų teisių grąžinimas nominaliam turėtojui įsigalioja nuo licencijas išduodančios įstaigos patvirtintos datos.

7 straipsnis

Užstatų grąžinimas ir negrąžinimas

1.   Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (20) 24 straipsnio 2 dalyje numatytas užstato grąžinimas gali būti dalinis, proporcingas produktų kiekiui, dėl kurių pateiktas įrodymas apie importo arba eksporto įsipareigojimo įvykdymą. Šis kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 5 % viso licencijoje nurodyto kiekio.

Tačiau, jeigu importuotas arba eksportuotas kiekis sudaro mažiau nei 5 % licencijoje nurodyto kiekio, negrąžinamas visas užstatas.

2.   Apskaičiuojant, kokia užstato dalis turėtų būti negrąžinama, jei reikia, licencijas išduodanti įstaiga turi išskaičiuoti sumą, atitinkančią 5 straipsnio 4 dalyje nurodytą kiekybinę paklaidą.

3.   Jei licencijas išduodanti įstaiga nereikalauja pateikti užstato, nes užstatu užtikrinamos sumos vertė yra mažesnė nei 500 EUR, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 18 straipsnio 2 dalyje, sumą, lygią negrąžinamam užstatui, turi sumokėti atitinkama šalis praėjus 60 dienų nuo licencijos galiojimo pabaigos.

4.   Jei bendras konkrečios licencijos užstato dydis, kuris būtų negrąžintas, yra 100 EUR arba mažiau, licencijas išduodanti įstaiga grąžina visą užstatą.

8 straipsnis

Pranešimai

Vadovaudamosi išsamiomis sąlygomis, nustatytomis įgyvendinimo akte, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 223 straipsnio 3 dalį, valstybės narės praneša Komisijai apie:

a)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 15 straipsnio 5 dalyje nurodytas išduotas pakaitines licencijas;

b)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 16 straipsnio 3 dalyje nurodytus force majeure atvejus;

c)

kanapių atveju – priimtas nuostatas, taikytas nuobaudas ir patikras atliekančias kompetentingas valdžios institucijas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 17 straipsnio 2 dalyje;

d)

česnakų atveju – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 18 straipsnyje nurodytoje „B“ licencijoje nustatytus kiekius;

e)

etilo alkoholio atveju – Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 19 straipsnyje nurodytas išduotas importo licencijas;

f)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 20 straipsnio 2 dalyje nurodytus pažeidimus;

g)

valdžios institucijas, kompetentingas gauti licencijų paraiškas ir išduoti licencijas arba pakaitines licencijas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 20 straipsnio 3 dalyje;

h)

oficialius antspaudus ir, prireikus, apie Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 20 straipsnio 4 dalyje nurodytus reljefinius spaudų atspaudus.

II SKYRIUS

KONKREČIAM SEKTORIUI TAIKOMOS NUOSTATOS

9 straipsnis

Kanapės

1.   Kanapių produktų, išvardytų šio reglamento priedo I dalies C, D ir G skirsniuose, išleidimui į laisvą apyvartą reikalaujama pateikti importo licenciją, atitinkančią Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1239 I priede nustatytą šabloną („importo licencija AGRIM“).

Licencija išduodama tik tada, kai tai valstybei narei, kurioje kanapių produktai bus išleisti į laisvą apyvartą, yra tinkamai įrodoma, kad buvo patenkintos visos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 189 straipsnio 1 punkte ir šiame reglamente nustatytos sąlygos ir atitinkamos valstybės narės pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 189 straipsnio 2 dalį nustatyti reikalavimai.

2.   Paraiškoje išduoti licenciją pateikiama informacija, parengta atsižvelgiant į pranešime dėl importo ir eksporto licencijų žemės ūkio produktams nustatytus nurodymus dėl kanapių produktų.

Valstybės narės gali nustatyti papildomus reikalavimus dėl licencijos paraiškos ir jos išdavimo bei naudojimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 189 straipsnio 2 dalyje.

3.   Taikydamos Reglamento (EB) Nr. 1308/2013 189 straipsnio 1 dalies c punktą atitinkamos valstybės narės nustato tvarką dėl kanapių sėklų, išskyrus sėjai skirtas kanapių sėklas, importuotojų patvirtinimo. Ta tvarka apima patvirtinimo, patikrų ir nuobaudų už pažeidimus sąlygų nustatymą.

4.   Išleidžiant į laisvą apyvartą kanapių sėklas, išskyrus sėjai skirtas kanapių sėklas, kaip nurodyta priedo I dalies G skirsnyje, importo licencija išduodama tik tada, jei patvirtintas importuotojas įsipareigoja valdžioms institucijoms, atsakingoms už atitinkamos veiklos kontrolę toje valstybėje narėje, kurioje importuotojas yra patvirtintas, pateikti per valstybės narės nustatytą laikotarpį ir sąlygomis dokumentus, įrodančius, kad su licencijoje nurodytomis kanapių sėklomis per trumpesnį negu 12 mėnesių laikotarpį nuo licencijos išdavimo datos buvo atlikta viena iš šių operacijų:

a)

jos padarytos netinkamomis sėjai;

b)

jos yra sumaišytos su kitomis nei kanapių sėklomis, siekiant jas naudoti kaip pašarus gyvūnams, kai kanapių sėklos sudaro ne daugiau kaip 15 % viso mišinio, o išimtiniais atvejais – ne daugiau kaip 25 %, kai to prašo pagrindimą pateikęs įgaliotasis importuotojas;

c)

eksportuotos į trečiąsias šalis;

Tačiau, jeigu su dalimi licencijoje nurodytų kanapių sėklų per 12 mėnesių laikotarpį nebuvo atlikta viena iš pirmoje pastraipoje nurodytų operacijų, valstybė narė pagrindimą pateikusio patvirtinto importuotojo prašymu minėtą terminą gali pratęsti vienam arba dviem šešių mėnesių laikotarpiams.

Pirmoje pastraipoje nurodytus dokumentus parengia operacijas atlikę ekonominės veiklos vykdytojai, ir juose turi būti pateikta bent jau ši informacija:

a)

valstybės narės pavadinimas ir tikslus adresas bei ekonominės veiklos vykdytojo parašas;

b)

atliktos operacijos, atitinkančios pirmoje pastraipoje nustatytas sąlygas, apibūdinimas ir jos atlikimo data;

c)

kanapių sėklų, su kuriomis susijusi operacija, kiekis kilogramais.

Kiekviena atitinkama valstybė narė, atsižvelgdama į rizikos analizę, tikrina patvirtinimų, susijusių su pirmoje pastraipoje nurodytomis valstybės narės teritorijoje atliktomis operacijomis, tikslumą.

5.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 dalies, kanapių produktų importo licencijomis suteiktos teisės neperduodamos.

10 straipsnis

Česnakai

1.   Priedo I dalies E ir F skirsniuose nurodytos importo licencijos laikomos B licencijomis.

2.   Pareiškėjai gali patekti paraiškas B licencijoms tik valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, ir kurioje jie yra registruoti PVM mokėtojais, licencijas išduodančiai įstaigai.

3.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 dalies, B licencijomis suteikiamos teisės negali būti perduodamos.

III SKYRIUS

PAKEITIMAI, PANAIKINIMAS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008 pakeitimai.

1.   Panaikinamos šios nuostatos:

a)

Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20, 21 ir 22 straipsniai;

b)

Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnio 1 dalies a punktas, 8 straipsnio 2 dalis, 9 straipsnio 1 ir 2 dalys, 12 straipsnio a punktas ir 16 straipsnis;

c)

Reglamento (EB) Nr. 2336/2003 5 ir 7 straipsniai;

d)

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 4c, 4d, 4e straipsniai, 5 straipsnio 1 dalis, 7–7f straipsniai, 8a straipsnis, 9 ir 10 straipsniai, 11 straipsnio 1 dalies a punktas ir 2 dalis, 12a straipsnis, 17 straipsnio 1 dalis ir 18 straipsnio 1 dalis;

e)

Reglamento (EB) Nr. 341/2007 5 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, 13 ir 14 straipsniai;

f)

Reglamento (EB) Nr. 382/2008 2 straipsnis, 5 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnio 1 ir 2 dalys, 7 straipsnis ir 8 straipsnio 1 ir 2 dalys;

2.   1 dalyje nurodytos nuostatos toliau taikomos licencijoms, išduotoms pagal atitinkamus reglamentus.

12 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008 panaikinami.

Tačiau:

tie reglamentai toliau taikomi licencijoms, išduotoms pagal tuos reglamentus ir

Reglamento (EB) Nr. 376/2008 34 straipsnio 10 dalis toliau taikoma iki tol, kol bus priimtos atitinkamos taisyklės dėl tarifų kvotų, patvirtintų remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 186 ir 187 straipsniais.

13 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Šis reglamentas neturi poveikio taikomam licencijos galiojimo laikotarpiui ir už licencijas, kurių galiojimas nepasibaigė 2016 m. lapkričio 6 d., pateiktų užstatų dydžiui.

2.   Nominalaus turėtojo prašymu už licenciją pateiktas užstatas grąžinamas, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

a)

1 dalyje nurodytą datą licencijos galiojimas nėra pasibaigęs;

b)

atitinkamiems produktams licencijos nebereikalaujama nuo 1 dalyje nurodytos datos;

c)

1 dalyje nurodytą datą licencijoje nurodyti kiekiai buvo panaudoti iš dalies arba visai nepanaudoti.

14 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. lapkričio 6 d.

Tačiau 11 straipsnio 1 dalies d punktas taikomas nuo 2017 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(4)  2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239, kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės (žr. šoi Oficialiojo leidinio p. 44).

(5)  2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2535/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (OL L 341, 2001 12 22, p. 29).

(6)  2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003, nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (OL L 189, 2003 7 29, p. 12).

(7)  2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (OL L 346, 2003 12 31, p. 19).

(8)  2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (OL L 178, 2006 7 1, p. 24).

(9)  2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2007, kuriuo leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą (OL L 90, 2007 3 30, p. 12).

(10)  2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (OL L 115, 2008 4 29, p. 10).

(11)  1998 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2390/98, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1706/98 dėl tam tikrų Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių arba užjūrio šalių ir teritorijų kilmės grūdų pakaitalų produktų ir perdirbtų grūdų bei ryžių produktų importo tvarkos ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2245/90, taikymo taisykles (OL L 297, 1998 11 6, p. 7).

(12)  2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1345/2005, nustatantis išsamias importo licencijų sistemos taikymo alyvuogių aliejui taisykles (OL L 212, 2005 8 17, p. 13).

(13)  2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (OL L 114, 2008 4 26, p. 3).

(14)  2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 507/2008, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1673/2000 dėl bendro pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo taikymo taisykles (OL L 149, 2008 6 7, p. 38).

(15)  Pranešimas apie importo ir eksporto licencijas (OL C 278, 2016 7 30).

(16)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 510/2014, kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1216/2009 ir (EB) Nr. 614/2009 (OL L 150, 2014 5 20, p. 1).

(17)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(18)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(19)  2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (OL L 324, 2009 12 10, p. 23).

(20)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).


PRIEDAS

I DALIS

PRIEVOLĖ IŠDUOTI LICENCIJAS IMPORTUOJAMIEMS PRODUKTAMS

2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų produktų sąrašas

A.   Ryžiai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo II dalies 1 straipsnio 2 dalies b punktas)

KN kodas

Aprašymas

Grynasis kiekis (1)

1006 20

Lukštenti (rudieji) ryžiai, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte

1 000  kg

1006 30

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte

1 000  kg

1006 40 00

Skaldyti ryžiai, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte

1 000  kg


B.   Cukrus (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo III dalies 1 straipsnio 2 dalies c punktas)

KN kodas

Aprašymas

Grynasis kiekis (2)

1701

Visi produktai, importuojami pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką (3), (4)

(—)


C.   Sėklos (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo V dalies 1 straipsnio 2 dalies e punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstatas

Grynasis kiekis (5)

ex 1207 99 20

Kanapių sėklos, skirtos sėjai

 (6)

(—)


D.   Linai ir kanapės (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo VIII dalies 1 straipsnio 2 dalies h punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstatas

Grynasis kiekis (7)

5302 10 00

Sėjamosios kanapės, žaliavinės arba mirkytos

 (8)

(—)


E.   Vaisiai ir daržovės (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo IX dalies 1 straipsnio 2 dalies i punktas)

KN kodas

Aprašymas

Grynasis kiekis (9)

0703 20 00

Česnakai, švieži arba atšaldyti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte (10)

(—)

ex 0703 90 00

Kitos šviežios arba atšaldytos svogūninės daržovės ir produktai, importuojami pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte (10)

(—)


F.   Perdirbti vaisiai ir daržovės (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo X dalies 1 straipsnio 2 dalies j punktas)

KN kodas

Aprašymas

Grynasis kiekis (11)

ex 0710 80 95

Česnakai (12) ir Allium ampeloprasum (nevirti arba virti garuose ar vandenyje), užšaldyti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte (13)

(—)

ex 0710 90 00

Daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (12) ir (arba) Allium ampeloprasum (nevirti arba virti garuose ar vandenyje), užšaldyti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte (13)

(—)

ex 0711 90 80

Konservuoti česnakai (12) ir Allium ampeloprasum, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte (13)

(—)

ex 0711 90 90

Daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (12) ir (arba) Allium ampeloprasum, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte (13)

(—)

ex 0712 90 90

Džiovinti česnakai (12) ir Allium ampeloprasum bei džiovintų daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (12) ir (arba) Allium ampeloprasum, nepjaustyti, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti, įskaitant produktus, importuojamus pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte (13)

(—)


G.   Kiti produktai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo XXIV dalies 1 skirsnio 1 straipsnio 2 dalies x punktas)

KN kodas

Aprašymas

Užstatas

Grynasis kiekis (14)

1207 99 91

Kanapių sėklos, išskyrus skirtas sėjai

 (15)

(—)


H.   Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo XXI dalies 1 straipsnio 2 dalies u punktas)

KN kodas

Aprašymas

Grynasis kiekis (16)

ex 2207 10 00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

100 hl

ex 2207 20 00

Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kokio stiprumo spiritai, gauti iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

100 hl

ex 2208 90 91

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

100 hl

ex 2208 90 99

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

100 hl

II DALIS

PRIEVOLĖ IŠDUOTI LICENCIJAS EKSPORTUOJAMIEMS PRODUKTAMS

2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų produktų sąrašas

A.   Ryžiai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo II dalies 1 straipsnio 2 dalies b punktas)

KN kodas

Aprašymas

Grynasis kiekis (17)

1006 20

Lukštenti (rudieji) ryžiai

500 kg

1006 30

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti

500 kg


B.   Cukrus (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo III dalies 1 straipsnio 2 dalies c punktas)

KN kodas

Aprašymas

Grynasis kiekis (18)

1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas (19)

2 000  kg

1702 60 95

1702 90 95

Kiti cukrūs, kurių būvis kietas, ir cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų, išskyrus laktozę, gliukozę, maltodekstriną ir izogliukozę (19)

2 000  kg

2106 90 59

Aromatizuoti arba dažyti cukraus sirupai, išskyrus izogliukozės, laktozės, gliukozės ir maltodekstrino sirupus (19)

2 000  kg


(1)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(2)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(3)  Importo licencijos prievolė taikoma iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

(4)  Išskyrus lengvatinėmis sąlygomis importuojamą cukrų, kurio KN kodas yra 1701 99 10 ir kurio kilmės šalis yra Moldova, kaip nurodyta 2014 m. birželio 16 d. Tarybos sprendime 2014/492/ESdėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 260, 2014 8 30, p. 1) ir lengvatinėmis sąlygomis importuojamą cukrų, kurio KN kodas yra 1701 ir kurio kilmės šalis Gruzija, kaip nurodyta 2014 m. birželio 16 d. Tarybos sprendime 2014/494/ES dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 261, 2014 8 30, p. 1).

(—)

Licencijas reikia pateikti dėl visų kiekių.

(5)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(6)  Užstato neprašoma.

(—)

Licencijas reikia pateikti dėl visų kiekių.

(7)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(8)  Užstato neprašoma.

(—)

Licencijas reikia pateikti dėl visų kiekių.

(9)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(10)  Importo licencijos prievolė taikoma iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

(—)

Licencijas reikia pateikti dėl visų kiekių.

(11)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(12)  Ši sąvoka taip pat apima produktus, kurių apibūdinime yra žodis „česnakai“. Tokios sąvokos gali apimti „solo garlic“, „elephant garlic“ (askaloninį česnaką), „single clove garlic“ (vienskiltį česnaką) arba „great-headed garlic“ (gausiažiedį porą).

(13)  Importo licencijos prievolė taikoma iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

(—)

Licencijas reikia pateikti dėl visų kiekių.

(14)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(15)  Užstato neprašoma.

(—)

Licencijas reikia pateikti dėl visų kiekių.

(16)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(17)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(18)  Didžiausi kiekiai, dėl kurių pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą nereikalaujama pateikti licencijos. Netaikoma lengvatinėmis sąlygomis arba pagal tarifinę kvotą, kuri administruojama išduodant licencijas, importuojamiems produktams.

(19)  Eksporto licencijos prievolė taikoma iki 2017 m. rugsėjo 30 d.


Top