EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1158

2016 m. liepos 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1158, kuriuo dėl trečiųjų šalių vežėjams išduodamo leidimo šablono ir susijusių specifikacijų išbraukimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 452/2014 (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/4237

OJ L 192, 16.7.2016, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1158/oj

16.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 192/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1158

2016 m. liepos 15 d.

kuriuo dėl trečiųjų šalių vežėjams išduodamo leidimo šablono ir susijusių specifikacijų išbraukimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 452/2014

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 452/2014 (2) išdėstyta, kaip Reglamento (EB) Nr. 216/2008 4 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų orlaivių naudotojams iš trečiųjų šalių, vykdantiems komercinius skrydžius į teritoriją, kuriai taikomos Sutarties nuostatos, joje arba iš jos, turi būti išduodami leidimai laikantis taikytinų Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) standartų. To reglamento 2 priedo (ART dalis) I ir II priedėliuose pateiktas to leidimo šablonas ir su juo susijusios specifikacijos;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 452/2014 taikymo patirtis parodė, kad siekiant laiku atsižvelgti į dažnai besikeičiančius ICAO standartus, reikėtų nuolat daryti to šablono pakeitimų ir taip būtų užkraunama nepagrįsta administracinė našta. Reikalavimas naudoti tą šabloną yra nepagrįstas atsižvelgiant į tai, kad nesant to reikalavimo Europos aviacijos saugos agentūra galės pati nustatyti ir atnaujinti reikiamus šablonus. Todėl tas reikalavimas ir tas šablonas turėtų būti išbraukti iš Reglamento (ES) Nr. 452/2014;

(3)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 452/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 452/2014 2 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. liepos 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  2014 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 452/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams, vykdomiems trečiųjų šalių vežėjų, susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 133, 2014 5 6, p. 12).


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 452/2014 2 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

ART.210 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)

Agentūra išduota leidimą, įskaitant susijusias specifikacijas, jei:

1.

yra įsitikinusi, kad trečiosios šalies vežėjas turi vežėjo valstybės išduotą galiojantį AOC arba lygiavertį dokumentą ir susijusias skrydžių vykdymo specifikacijas;

2.

yra įsitikinusi, kad vežėjo valstybė trečiosios šalies vežėjui leidžia vykdyti skrydžius į ES;

3.

yra įsitikinusi, kad trečiosios šalies vežėjas užtikrino:

i)

atitiktį taikytiniems TCO dalies reikalavimams;

ii)

skaidrų, tinkamą ir spartų bendravimą atsakant į, jei taikoma, tolesnį agentūros vertinimą ir (arba) auditą ir

iii)

laiku sėkmingai įgyvendintus taisomuosius veiksmus atsakant į nustatytą neatitikimą (jei jis nustatytas);

4.

nesama įrodymų, kad vežėjo valstybės arba registracijos valstybės, jei taikoma, vežėjo ir (arba) orlaivio sertifikavimo ir priežiūros pagal taikytinus ICAO standartus pajėgumai turi didelių trūkumų, ir

5.

prašymo teikėjui netaikomas draudimas vykdyti veiklą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005.“

2.

I ir II priedėliai išbraukiami.


Top