Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0523

2016 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/523, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pranešimo apie vadovų sandorius ir jų viešo atskleidimo forma ir šablonu (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/1088

OJ L 88, 5.4.2016, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/523/oj

5.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/523

2016 m. kovo 10 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pranešimo apie vadovų sandorius ir jų viešo atskleidimo forma ir šablonu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (1), ypač į jo 19 straipsnio 15 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant didinti pranešimo apie vadovų sandorius proceso veiksmingumą ir visuomenei teikti palyginamą informaciją, tikslinga nustatyti vienodas taisykles, pagal kurias prašoma informacija turėtų būti pranešama ir paviešinama naudojant vieną šabloną;

(2)

šablone turėtų būti pateikta informacija apie visus vadovaujamas pareigas einančių asmenų arba su jais glaudžiai susijusių asmenų konkrečią dieną įvykdytus sandorius. Kad visuomenė galėtų susidaryti išsamų vaizdą, šablone turėtų būti galima pateikti tiek informaciją apie pavienius sandorius, tiek apibendrintą informaciją. Apibendrintai reikėtų nurodyti visų to paties pobūdžio sandorių, susijusių su ta pačia finansine priemone, įvykdytų tą pačią prekybos dieną toje pačioje prekybos vietoje arba ne prekybos vietoje, apimtį, pateikiant vieną skaičių, atitinkantį kiekvieno sandorio apimties aritmetinę sumą. Taip pat turėtų būti nurodyta apibendrinta atitinkama vidutinė kaina, įvertinta pagal apimtį. Į formą įrašant skirtingo pobūdžio sandorius, pavyzdžiui, pirkimo ir pardavimo, jų duomenys niekada neturėtų būti nei apibendrinami, nei užskaitomi tarpusavyje;

(3)

siekiant supaprastinti jau pateikto neteisingo pranešimo pakeitimo procesą, šablone turėtų būti laukelis, skirtas keičiamame pranešime identifikuoti pirminiam pranešimui ir paaiškinti jame buvusį netikslumą;

(4)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(5)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

(6)

siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, šis reglamentas turi įsigalioti kuo skubiau, o juo nustatytos nuostatos turi būti taikomos nuo tos pačios datos kaip Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamo termino apibrėžtis: elektroninės priemonės – elektroninė duomenų apdorojimo (įskaitant skaitmeninį glaudinimą), laikymo ir perdavimo laidais, radijo bangomis, taip pat naudojant optines technologijas arba bet kokias kitas elektromagnetines priemones, įranga.

2 straipsnis

Pranešimo forma ir šablonas

1.   Vadovaujamas pareigas einantys asmenys ir su jais glaudžiai susiję asmenys užtikrina, kad priede nustatytas pranešimo šablonas būtų naudojamas pateikiant pranešimus apie Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 1 dalyje nurodytus sandorius.

2.   Vadovaujamas pareigas einantys asmenys ir su jais glaudžiai susiję asmenys užtikrina, kad perduodant 1 dalyje nurodytus pranešimus būtų naudojamos elektroninės priemonės. Tomis elektroninėmis priemonėmis užtikrinama, kad perduodant informaciją būtų išlaikytas jos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas ir užtikrinamas perduotos informacijos šaltinio aiškumas.

3.   2 dalyje nurodytas elektronines priemones, kuriomis perduotina informacija, kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia savo interneto svetainėje.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


PRIEDAS

Pranešimo apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sandorius ir jų viešo atskleidimo šablonas

1.

Informacija apie vadovaujamas pareigas einančius asmenis/su jais glaudžiai susijusius asmenis

a)

Pavadinimas

[Fizinių asmenų: vardas (-ai) ir pavardė (-ės).]

[Juridinių asmenų: visas pavadinimas, įskaitant teisinę formą, nurodytą registre, kuriame užregistruotas jo įsteigimas, jei taikoma.]

2.

Pranešimo priežastis

a)

Pareigos / statusas

[Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atveju: reikėtų nurodyti emitento, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio / aukcionų platformos / aukcionų rengėjo / aukcionų stebėtojo subjektuose einamas pareigas, pvz., generalinis direktorius, finansų direktorius.]

[Glaudžiai susijusių asmenų atveju:

nuoroda, kad pranešimas susijęs su asmeniu, glaudžiai susijusiu su vadovaujamas pareigas einančiu asmeniu;

atitinkamo vadovaujamas pareigas einančio asmens vardas, pavardė ir pareigos.]

b)

Pirminis pranešimas/Pakeitimas

[Nurodoma, ar tai pirminis pranešimas, ar ankstesnių pranešimų pakeitimas. Pakeitimo atveju paaiškinama klaida, kuri šiuo pranešimu ištaisoma.]

3.

Informacija apie emitentą, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvį, aukcionų platformą, aukcionų rengėją arba aukcionų stebėtoją

a)

Pavadinimas

[Visas subjekto pavadinimas.]

b)

LEI

[Juridinio asmens identifikatorius pagal ISO 17442 LEI.]

4.

Išsami informacija apie sandorį (-ius): skiltis, kurią reikia pakartoti prie i) kiekvienos priemonės rūšies, ii) kiekvienos sandorio rūšies, iii) kiekvienos datos ir iv) kiekvienos vietos, kurioje įvyko sandoris.

a)

Finansinės priemonės aprašymas, priemonės rūšis

Identifikavimo kodas

[

Nurodomas priemonės pobūdis:

akcija, skolos priemonė, išvestinė finansinė priemonė arba su akcija ar skolos priemone susieta finansinė priemonė,

apyvartinis taršos leidimas, aukcione parduodamas produktas, grindžiamas apyvartiniu taršos leidimu, arba su apyvartiniu taršos leidimu susijusi išvestinė finansinė priemonė.

Priemonės identifikavimo kodas, kaip apibrėžta Komisijos deleguotajame reglamente, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pranešimu apie sandorius kompetentingoms institucijoms, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį.]

b)

Sandorio pobūdis

[Sandorio rūšies aprašymas naudojant, kai taikoma, sandorio rūšį, nurodytą Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/522  (1) , priimto pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 14 dalį, 10 straipsnyje, arba konkretų pavyzdį, pateiktą Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 7 dalyje.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 6 dalies e punktą nurodoma, ar sandoris susijęs su akcijų pasirinkimo programos vykdymu.]

c)

Kaina (-os) ir apimtis

Kaina (-os)

Apimtis

 

 

[Jei tą pačią dieną toje pačioje sandorio vietoje sudaromas daugiau negu vienas tokio paties pobūdžio (pirkimo, pardavimo, skolinimo, skolinimosi ir t. t.) sandoris, susijęs su ta pačia finansine priemone arba apyvartiniu taršos leidimu, šių sandorių kainos ir apimtis nurodomi šiame laukelyje, pirmiau pateiktoje dviejų skilčių formoje įterpiant tiek eilučių, kiek reikia.

Naudojami kainai ir kiekiui ir, kai taikoma, kainos valiutai ir kiekio valiutai skirti duomenų standartai, kaip apibrėžta Komisijos deleguotajame reglamente, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pranešimu apie sandorius kompetentingoms institucijoms, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį.]

d)

Apibendrinta informacija:

apibendrinta apimtis

kaina

[Pateikiama kelių sandorių apibendrinta apimtis, jei šie sandoriai yra:

susiję su ta pačia finansine priemone arba apyvartiniu taršos leidimu,

to paties pobūdžio,

įvykdyti tą pačią dieną ir

įvykdyti toje pačioje sandorio vietoje.

Naudojamas kiekiui ir, kai taikoma, kiekio valiutai skirtas duomenų standartas, kaip apibrėžta Komisijos deleguotajame reglamente, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pranešimu apie sandorius kompetentingoms institucijoms, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį.]

[Informacija apie kainą:

vieno sandorio atveju – vieno sandorio kaina,

jei apibendrinama kelių sandorių apimtis – susumuotų sandorių kainos svertinis vidurkis.

Naudojamas kainai ir, kai taikoma, kainos valiutai skirtas duomenų standartas, kaip apibrėžta Komisijos deleguotajame reglamente, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pranešimu apie sandorius kompetentingoms institucijoms, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį.]

e)

Sandorio data

[Konkreti diena, kurią įvykdytas sandoris, apie kurį pranešama.

Naudojamas ISO 8601 datos formatas: MMMM-MM-DD; suderintasis pasaulinis laikas.]

f)

Sandorio vieta

[Pavadinimas ir kodas, pagal kuriuos identifikuojama FPRD prekybos vieta, sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas ar organizuota prekybos platforma ne Sąjungoje, kur įvykdytas sandoris, kaip apibrėžta Komisijos deleguotajame reglamente, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pranešimu apie sandorius kompetentingoms institucijoms, priimtame pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį, arba

jei sandoris įvykdytas ne vienoje iš pirmiau nurodytų vietų, prašom nurodyti „ne prekybos vietoje“.]


(1)  Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522, 2015 m. gruodžio 17 d. kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos dėl tam tikroms trečiųjų šalių valstybės institucijoms ir centriniams bankams taikomos išimties, manipuliavimo rinka požymių, ribų, nuo kurių informacija turi būti atskleidžiama, kompetentingos institucijos, kuriai pranešama apie informacijos atskleidimo atidėjimą, leidimo prekiauti draudimo laikotarpiais ir vadovų sandorių, apie kuriuos reikia pranešti, rūšių (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).


Top