Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0881

2016 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/881, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų

OJ L 146, 3.6.2016, p. 8–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/881/oj

3.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/8


TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/881

2016 m. gegužės 25 d.

kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 ir 115 straipsnius,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

pastaraisiais metais mokestinio sukčiavimo ir mokesčių slėpimo problema labai išaugo ir kelia itin didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasaulyje. Automatiniai informacijos mainai – šiuo atžvilgiu svarbi priemonė; 2012 m. gruodžio 6 d. komunikate „Veiksmų planas stiprinti kovą su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu“ Komisija pabrėžė, kad reikia aktyviai skatinti automatinius informacijos mainus, kaip būsimą Europos ir tarptautinį skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių klausimais standartą. 2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų Taryba savo išvadose paprašė automatinius informacijos mainus išplėsti Sąjungos ir pasaulio lygmenimis, siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu;

(2)

tarptautinių įmonių grupės (TĮG) vykdo veiklą skirtingose šalyse, todėl jos turi galimybę taikyti agresyvaus mokesčių planavimo praktiką, o šalies įmonės to daryti negali. Jeigu tarptautinės įmonės taip elgiasi, gali būti daromas didelis poveikis visų pirma tik vietoje veikiančioms šalies įmonėms (paprastai mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)), nes joms tenka didesnė mokesčių našta, negu TĮG. Kita vertus, visos valstybės narės gali prarasti pajamų, taip pat kyla rizika, jog bus konkuruojama siekiant pritraukti TĮG siūlant joms tolesnes mokesčių lengvatas;

(3)

valstybių narių mokesčių administratoriams reikia išsamios ir aktualios informacijos apie TĮG struktūrą, sandorių kainodaros politiką ir vidaus sandorius Sąjungoje ir už jos ribų. Turėdami tokią informaciją, mokesčių administratoriai galės reaguoti į žalingą mokesčių praktiką – atlikti teisės aktų pakeitimus arba atitinkamus rizikos vertinimus bei mokesčių auditą, taip pat nustatyti, ar įmonės taiko praktiką, kurios poveikis – dirbtinis didelių pajamų sumų perkėlimas į mokestinės naudos aplinką;

(4)

didesnis skaidrumas mokesčių administratorių atžvilgiu galėtų paskatinti TĮG atsisakyti tam tikros praktikos ir sąžiningai mokėti mokesčius toje šalyje, kurioje jos uždirba pelną. Todėl TĮG veiklos skaidrumo gerinimas – itin svarbi mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo problemos sprendimo dalis;

(5)

Tarybos ir valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos asocijuotųjų įmonių elgesio, susijusio su sandorių kainodaros dokumentais, kodekso (ES SKD) (3) jau numatyta, kaip TĮG Sąjungoje mokesčių administratoriams turi teikti informaciją apie verslo operacijas pasaulyje ir sandorių kainodaros politiką (pagrindinė byla) bei informaciją apie konkrečius vietos subjekto sandorius (vietos byla). Tačiau šiuo metu ES SKD nėra numatytas ataskaitos pagal šalis teikimo mechanizmas;

(6)

ataskaitoje pagal šalis TĮG kasmet ir kiekvienam mokesčių jurisdikciją turinčiam subjektui, kuriame vykdo verslo veiklą, turėtų pateikti pajamų, pelno prieš sumokant pelno mokestį, sumokėto ir sukaupto pelno mokesčio sumas. Be to, TĮG turėtų pranešti savo darbuotojų skaičių, įstatinio kapitalo, sukaupto pelno ir materialinio turto sumas kiekviename mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte. Galiausiai TĮG turėtų nurodyti kiekvieną grupės subjektą, vykdantį verslo veiklą konkrečiame mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte, ir kokią verslo veiklą kiekvienas subjektas vykdo;

(7)

kad būtų padidintas viešųjų išteklių panaudojimo veiksmingumas ir sumažinta TĮG tenkanti administracinė našta, prievolė teikti informaciją turėtų būti taikoma tik TĮG, kurių metinės konsoliduotos grupės įplaukos viršija tam tikrą sumą. Šia direktyva turėtų būti užtikrinama, kad visoje Sąjungoje ta pati informacija būtų renkama ir teikiama mokesčių administratoriams laiku;

(8)

kad būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas, Sąjunga turi sudaryti sąlygas sąžiningai Sąjungai priklausančių ir Sąjungai nepriklausančių TĮG, kurių vienas arba keli subjektai įsikūrę Sąjungoje, konkurencijai. Todėl prievolė teikti informaciją turėtų būti nustatyta abiejų rūšių grupėms. Tačiau, siekiant užtikrinti sklandų perėjimą, valstybės narės turėtų turėti galimybę vieniems metams atidėti prievolės teikti informaciją taikymą į TĮG įeinantiems subjektams, kurie yra rezidentai valstybėje narėje ir kurie nėra TĮG pagrindiniai patronuojantieji subjektai ar jų pakaitiniai patronuojantieji subjektai;

(9)

valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, ir užtikrinti, kad tos sankcijos būtų taikomos. Nors sankcijų pasirinkimas paliekamas valstybių narių nuožiūrai, numatytos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;

(10)

siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, būtina užtikrinti, kad valstybės narės priimtų suderintas TĮG skaidrumo prievolių taisykles;

(11)

kalbant apie valstybių narių informacijos mainus, Tarybos direktyvoje 2011/16/ES (4) jau nustatyti automatiniai informacijos mainai keliose srityse;

(12)

privalomas automatinis valstybių narių keitimasis ataskaitomis pagal šalis kiekvienu atveju turėtų apimti apibrėžtos pagrindinės informacijos pateikimą, ir šia informacija turėtų galėti naudotis tos valstybės narės, kuriose pagal ataskaitoje pagal šalis pateiktą informaciją vienas arba daugiau TĮG subjektų yra rezidentas mokesčių tikslais arba kuriose apmokestinama jų verslo veikla, vykdoma per TĮG nuolatinę buveinę;

(13)

kad tiek mokesčių administratoriams, tiek TĮG tenkančios išlaidos ir administracinė našta būtų kuo mažesnės, būtina nustatyti tarptautinius pokyčius atitinkančias taisykles ir konstruktyviai prisidėti prie jų įgyvendinimo. 2013 m. liepos 19 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) paskelbė Veiksmų planą dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS veiksmų planas) – itin svarbią iniciatyvą, skirtą galiojančioms tarptautinėms mokesčių taisyklėms pakeisti. 2015 m. spalio 5 d. EBPO pateikė savo galutines ataskaitas, kurias patvirtino G 20 šalių finansų ministrai. 2015 m. lapkričio 15–16 d. vykusio posėdžio metu G 20 šalių vadovai taip pat patvirtino EBPO dokumentų rinkinį;

(14)

įgyvendinant BEPS veiksmų plano 13 veiksmą parengtas standartų rinkinys, pagal kurį TĮG turi teikti informaciją, įskaitant pagrindinę bylą, vietos bylą ir ataskaitą pagal šalis. Todėl nustatant ataskaitos pagal šalis teikimo taisykles tikslinga atsižvelgti į EBPO standartus;

(15)

tuo atveju, kai į TĮG įeinantis subjektas negali gauti ar įgyti visos informacijos, reikalingos ataskaitos teikimo reikalavimui pagal šią direktyvą įvykdyti, valstybės narės gali manyti, kad tai rodo, jog reikia atlikti sandorių kainodaros aukšto lygio rizikos ir kitokios mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo rizikos, susijusios su šia TĮG, įvertinimą;

(16)

valstybė narė, nustačiusi, kad kita valstybė narė nuolat automatiškai nepateikia ataskaitų pagal šalis, turėtų stengtis pasikonsultuoti su ta valstybe nare;

(17)

Sąjungos veiksmais ataskaitų pagal šalis teikimo srityje turėtų būti toliau ypač atsižvelgiama į būsimus EBPO lygmens pokyčius. Įgyvendindamos šią direktyvą, valstybės narės turėtų naudotis EBPO parengtu 2015 m. EBPO/G 20 mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo projekto 13 veiksmo baigiamuoju pranešimu, kaip šios direktyvos pavyzdžių ir aiškinimo šaltiniu, siekdamos užtikrinti nuoseklų taikymą visose valstybėse narėse;

(18)

būtina nurodyti kalbinius reikalavimus, taikytinus valstybėms narėms keičiantis ataskaitomis pagal šalis. Taip pat būtina patvirtinti praktinę tvarką, reikalingą Direktyvos 2011/16/ES 3 straipsnio 13 punkte apibrėžtam bendrojo ryšio tinklui (CCN) patobulinti. Siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2011/16/ES 20 straipsnio 6 dalies ir 21 straipsnio 6 dalies įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (5);

(19)

siekiant didinti išteklių naudojimo efektyvumą, palengvinti informacijos mainus ir išvengti būtinybės kiekvienai valstybei narei panašiai pritaikyti savo sistemas, informacijos mainai turėtų būti atliekami naudojantis CCN. Komisija turėtų patvirtinti tos sistemos tobulinimo praktinę tvarką Direktyvos 2011/16/ES 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka;

(20)

todėl privalomų informacijos mainų taikymo sritis turėtų būti išplėsta ir į ją turėtų būti įtraukti automatiniai informacijos apie ataskaitą pagal šalis mainai;

(21)

pagal Direktyvos 2011/16/ES 23 straipsnį valstybių narių Komisijai teikiamose metinėse ataskaitose turėtų būti išsamiai nurodytas pagal tos direktyvos 8aa straipsnį ir III priedo II skirsnio 1 punktą vykdomo informacijos teikimo vietos lygmeniu mastas ir visų jurisdikciją turinčių subjektų, kuriuose rezidentais yra Sąjungoje įsikūrusių į TĮG įeinančių subjektų pagrindiniai patronuojantieji subjektai, sąrašas;

(22)

vykdant informacijos mainus pagal šią direktyvą neturi būti atskleista komercinė, pramoninė arba profesinė paslaptis, komercinis procesas arba informacija, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai tvarkai;

(23)

šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

(24)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti veiksmingą valstybių narių administracinį bendradarbiavimą tokiomis sąlygomis, kurios būtų suderinamos su tinkamu vidaus rinkos veikimu, valstybės narės negali deramai pasiekti, o vienodumo ir veiksmingumo sumetimais to tikslo geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(25)

todėl Direktyva 2011/16/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2011/16/ES iš dalies keičiama taip:

1)

3 straipsnio 9 punktas pakeičiamas taip:

„9.   automatiniai mainai

a)

8 straipsnio 1 dalyje, 8a ir 8aa straipsniuose – sistemingas iš anksto nustatytos informacijos pateikimas kitai valstybei narei be išankstinio prašymo iš anksto nustatytais reguliariais intervalais; 8 straipsnio 1 dalyje nuoroda į turimą informaciją reiškia informaciją, kuri yra informaciją pateikiančios valstybės narės mokesčių dokumentuose ir kurią galima gauti taikant toje valstybėje narėje nustatytas informacijos rinkimo bei tvarkymo procedūras;

b)

8 straipsnio 3a dalyje – sistemingas iš anksto nustatytos informacijos apie rezidentus kitose valstybėse narėse pateikimas atitinkamai rezidavimo vietos valstybei narei be išankstinio prašymo iš anksto nustatytais reguliariais intervalais;

c)

šios direktyvos nuostatose, išskyrus 8 straipsnio 1 ir 3a dalis, 8a ir 8aa straipsnius, – sistemingas iš anksto nustatytos informacijos, pateiktos pagal šio punkto a ir b papunkčius, pateikimas.

8 straipsnio 3a ir 7a dalyse, 21 straipsnio 2 dalyje bei 25 straipsnio 2 ir 3 dalyse terminų reikšmė yra apibrėžta I priede išdėstytose atitinkamose apibrėžtyse. 8aa straipsnio ir III priedo terminų reikšmė yra apibrėžta III priede išdėstytose atitinkamose apibrėžtyse.“;

2.

II skyriaus II skirsnyje įterpiamas šis straipsnis:

„8aa straipsnis

Privalomų automatinių informacijos apie ataskaitas pagal šalis mainų taikymo sritis ir sąlygos

1.   Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, reikalaudama, kad TĮG pagrindinis patronuojantysis subjektas, kuris yra rezidentas mokesčių tikslais jos teritorijoje, arba bet koks kitas pagal III priedo II skirsnį ataskaitas teikiantis subjektas, pateiktų savo ataskaitinių finansinių metų ataskaitą pagal šalis per 12 mėnesių nuo TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos pagal III priedo II skirsnį.

2.   Valstybės narės, gavusios ataskaitą pagal šalis pagal 1 dalį, kompetentinga institucija automatinių mainų būdu ir per 4 dalyje nustatytą terminą siunčia ataskaitą pagal šalis visoms valstybėms narėms, kuriose, remiantis ataskaitoje pagal šalis pateikta informacija, vienas arba daugiau į ataskaitą teikiančio subjekto TĮG įeinančių subjektų yra rezidentas mokesčių tikslais arba apmokestinama jo verslo veikla, vykdoma per nuolatinę buveinę.

3.   Ataskaitoje pagal šalis pateikiama tokia informacija apie TĮG:

a)

apibendrinta informacija, susijusi su pajamomis, pelnu (nuostoliu) prieš sumokant pelno mokestį, sumokėtu pelno mokesčiu, sukauptu pelno mokesčiu, įstatiniu kapitalu, sukauptu pelnu, darbuotojų skaičiumi, materialiniu turtu, išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus, pagal jurisdikcijas, kuriose TĮG vykdo veiklą;

b)

kiekvieno į TĮG įeinančio subjekto tapatybė nurodant to į TĮG įeinančio subjekto rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turintį subjektą ir mokesčių jurisdikciją turintį subjektą, pagal kurio įstatymus tas į TĮG įeinantis subjektas yra sudarytas, jeigu jis skiriasi nuo rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turinčio subjekto, ir to į TĮG įeinančio subjekto pagrindinės verslo veiklos arba veiklų pobūdis.

4.   Informacija pateikiama per 15 mėnesių nuo TĮG, su kuria susijusi ataskaita pagal šalis, finansinių metų paskutinės dienos. Pirmoji ataskaita pagal šalis pateikiama už TĮG finansinius metus, prasidedančius 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau, ir tai atliekama per 18 mėnesių nuo paskutinės tų finansinių metų dienos.“;

3)

16 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6.   Neatsižvelgiant į šio straipsnio 1–4 dalis, pagal 8aa straipsnį tarp valstybių narių perduodama informacija naudojama sandorių kainodaros aukšto lygio rizikai ir kitokiai su mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimu susijusiai rizikai, įskaitant riziką, kad TĮG nariai nesilaikys taikytinų sandorių kainodaros taisyklių, įvertinti ir, atitinkamais atvejais, ekonominės ir statistinės analizės tikslais. Priimančiosios valstybės narės mokesčių administratorių vykdomas sandorių kainodaros patikslinimas neturi būti grindžiamas informacijos mainais pagal 8aa straipsnį. Nepaisant to, kas nurodyta pirmiau, nedraudžiama naudotis pagal 8aa straipsnį tarp valstybių narių perduodama informacija tolesniems tyrimams, susijusiems su TĮG sandorių kainodaros tvarka arba kitais mokesčių klausimais, mokesčių audito metu atlikti; atsižvelgus į tai gali būti padaryti atitinkami į TĮG įeinančio subjekto apmokestinamųjų pajamų pakoregavimai.“;

4)

20 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6.   Automatiniai informacijos apie ataskaitas pagal šalis mainai pagal 8aa straipsnį vykdomi naudojant standartinę formą, pateiktą III priedo III skirsnio 1, 2 ir 3 lentelėse. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtina lingvistines tokių mainų nuostatas iki 2016 m. gruodžio 31 d. Jomis neužkertamas kelias valstybėms narėms 8aa straipsnyje nurodytą informaciją pateikti bet kuria Sąjungos oficialiąja ir darbo kalba. Tačiau tokiomis lingvistinėmis nuostatomis gali būti nustatyta, kad pagrindiniai tokios informacijos elementai taip pat siunčiami kita oficialiąja Sąjungos kalba. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;

5)

21 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6.   Pagal 8aa straipsnio 2 dalį perduodama informacija teikiama elektroninėmis priemonėmis naudojantis CCN tinklu. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato praktinę CNN tinklo tobulinimo tvarką. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;

6)

23 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybės narės pateikia Komisijai metinį automatinių informacijos mainų, kaip nurodyta 8, 8a ir 8a straipsniuose, veiksmingumo įvertinimą ir praneša apie pasiektus praktinius rezultatus. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato to metinio įvertinimo pateikimo formą ir sąlygas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;

7)

Įterpiamas šis straipsnis:

„25a straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva ir susijusių su 8aa straipsniu, pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.“;

8)

26 straipsnis pakeičiamas taip:

„26 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Administracinio bendradarbiavimo mokesčių srityje komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (*).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

(*)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“;"

9)

Pridedamas III priedas, kurio tekstas pateikiamas šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. birželio 4 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2017 m. birželio 5 d.

Valstybės narės, patvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  2016 m. gegužės 12 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2016 m. balandžio 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2006 m. birželio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl Europos Sąjungos asocijuotųjų įmonių sandorių kainodaros dokumentų (ES SKD) elgesio kodekso (OL C 176, 2006 7 28, p. 1).

(4)  2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).

(5)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).


PRIEDAS

„III PRIEDAS

TARPTAUTINIŲ ĮMONIŲ GRUPIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLĖS

I SKIRSNIS

TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1.

Terminas „grupė“ – grupė įmonių, susijusių tokiais nuosavybės arba kontrolės ryšiais, kad pagal taikomus apskaitos principus jos turi rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas finansinės atskaitomybės tikslais arba turėtų tai daryti, jeigu viešojoje vertybinių popierių biržoje būtų prekiaujama kurios nors iš jų nuosavo kapitalo akcijomis.

2.

Terminas „įmonė“ – bet kokia verslo, kuriuo užsiima 3 straipsnio 11 punkto b, c ir d papunkčiuose nurodytas asmuo, forma.

3.

Terminas „tarptautinių įmonių grupė (TĮG)“ – grupė, kurią sudaro dvi ar daugiau įmonių, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais priklauso skirtingiems mokesčių jurisdikciją turintiems subjektams, arba kurios sudėtyje yra įmonė, kurios rezidavimo vieta mokesčių tikslais priklauso vienam mokesčių jurisdikciją turinčiam subjektui, o apmokestinama jos verslo veikla, vykdoma per nuolatinę buveinės vietą, priklausančią kitam mokesčių jurisdikciją turinčiam subjektui, išskyrus pajamų ribos neviršijančią TĮG.

4.

Terminas „pajamų ribos neviršijanti TĮG“ – grupė, kurios visos konsoliduotos grupės pajamos bet kuriais grupės finansiniais metais yra mažesnės negu 750 000 000 EUR arba mažesnės už sumą vietos valiuta, kuri 2015 m. sausio mėn. buvo lygiavertė maždaug 750 000 000 EUR, finansiniais metais, ėjusiais iškart prieš ataskaitinius finansinius metus, kaip atspindėta tokių pirmesnių finansinių metų konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

5.

Terminas „į TĮG įeinantis subjektas“ – bet kuris iš šių subjektų:

a)

bet kuris atskiras TĮG verslo padalinys, kuris finansinės atskaitomybės tikslais yra įtrauktas į TĮG konsoliduotąsias finansines ataskaitas arba būtų į jas tais tikslais įtrauktas, jeigu viešojoje vertybinių popierių biržoje būtų prekiaujama tokio TĮG verslo padalinio nuosavo kapitalo akcijomis;

b)

bet kuris toks verslo padalinys, kuris neįtraukiamas į TĮG konsoliduotąsias metines ataskaitas vien tik dėl dydžio arba reikšmingumo priežasčių;

c)

bet kuri TĮG atskiro verslo padalinio, įtraukto į a arba b punktus, nuolatinė buveinė, jeigu finansinės atskaitomybės, reguliavimo, mokesčių ataskaitų arba vidaus valdymo kontrolės tikslais tas verslo padalinys rengia atskirą tokios nuolatinės buveinės finansinę ataskaitą.

6.

Terminas „ataskaitas teikiantis subjektas“ – į TĮG įeinantis subjektas, kuris savo rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte TĮG vardu turi teikti ataskaitą pagal šalis, atitinkančią 8aa straipsnio 3 dalies reikalavimus. Ataskaitas teikiantis subjektas gali būti pagrindinis patronuojantysis subjektas, pakaitinis patronuojantysis subjektas arba bet kuris subjektas, apibūdintas II skirsnio 1 punkte.

7.

Terminas „pagrindinis patronuojantysis subjektas“ – į TĮG įeinantis subjektas, atitinkantis šiuos kriterijus:

a)

jam tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso pakankama tokios TĮG vieno arba kelių kitų į TGĮ įeinančių subjektų akcijų dalis, kuri yra tokia, kad reikia rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas pagal apskaitos principus, įprastai taikomus rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte, arba jam reikėtų tai daryti, jeigu rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turinčio subjekto viešojoje vertybinių popierių rinkoje būtų prekiaujama jo nuosavo kapitalo akcijomis;

b)

nėra kito į tokią TGĮ įeinančio subjekto, kuriam tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso pirmiau minėto į TGĮ įeinančio subjekto akcijų dalis, apibūdinta a punkte.

8.

Terminas „pakaitinis patronuojantysis subjektas“ – į TGĮ įeinantis subjektas, kurį tokia TGĮ paskyrė vieninteliu pagrindinio patronuojančiojo subjekto pakaitiniu subjektu, turinčiu tokios TGĮ vardu teikti ataskaitą pagal šalis to į TGĮ įeinančio subjekto rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte, kai taikoma viena arba kelios sąlygos, nustatytos II skirsnio 1 punkto b papunktyje.

9.

Terminas „finansiniai metai“ – metinis ataskaitinis laikotarpis, kurio finansines ataskaitas rengia TĮG pagrindinis patronuojantysis subjektas.

10.

Terminas „ataskaitiniai finansiniai metai“ – finansiniai metai, kurių finansiniai ir veiklos rezultatai įtraukti į ataskaitą pagal šalis, nurodytą 8aa straipsnio 3 dalyje.

11.

Terminas „kvalifikuotasis kompetentingų institucijų susitarimas“ – ES valstybių narių įgaliotųjų atstovų ir ES nepriklausančių jurisdikciją turinčių subjektų, kurie yra tarptautinių susitarimų šalys, sudarytas susitarimas, pagal kurį reikalaujama, kad jurisdikciją turintys subjektai susitarimo šalys automatiškai keistųsi ataskaitomis pagal šalis.

12.

Terminas „tarptautinis susitarimas“ – daugiašalė konvencija dėl administracinės savitarpio pagalbos mokesčių srityje, bet kokia dvišalė arba daugiašalė mokesčių srities konvencija arba bet koks susitarimas dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais, kurio šalis yra valstybė narė, pagal kurių sąlygas jurisdikciją turintiems subjektams suteikiami teisiniai įgaliojimai tarpusavyje keistis informacija mokesčių klausimais, įskaitant automatinius tokios informacijos mainus.

13.

Terminas „konsoliduotosios finansinės ataskaitos“ – TĮG finansinės ataskaitos, kuriose pagrindinis patronuojantysis subjektas ir į TĮG įeinančių subjektų turtas, įsipareigojimai, pajamos, išlaidos ir grynųjų pinigų srautai pateikiami kaip vieno ekonominės veiklos vykdytojo finansinės ataskaitos.

14.

Terminas „sistemingas nepateikimas“, taikomas jurisdikciją turinčiam subjektui, reiškia arba tai, kad jurisdikciją turinčio subjekto ir valstybės narės kvalifikuotasis kompetentingų institucijų susitarimas galioja, bet automatiniai mainai laikinai sustabdyti (dėl kitų priežasčių nei numatytos pagal susitarimo sąlygas), arba tai, kad jurisdikciją turinčio subjekto turimos ataskaitos pagal šalis apie TĮG, į kurią įeinančių subjektų yra toje valstybėje narėje, nuolat nebuvo automatiškai pateikiamos valstybei narei.

II SKIRSNIS

BENDRIEJI INFORMACIJOS TEIKIMO REIKALAVIMAI

1.

Į TĮG įeinantis subjektas, kuris yra rezidentas valstybėje narėje ir kuris nėra TĮG pagrindinis patronuojantysis subjektas, teikia TĮG, į kurią jis įeina, ataskaitinių finansinių metų ataskaitas pagal šalis, jeigu įvykdomi šie kriterijai:

a)

subjektas yra rezidentas mokesčių tikslais valstybėje narėje;

b)

taikoma viena šių sąlygų:

i)

TĮG pagrindinis patronuojantysis subjektas neprivalo pateikti ataskaitos pagal šalis savo rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte;

ii)

jurisdikciją turintis subjektas, kuriame pagrindinis patronuojantysis subjektas yra rezidentas mokesčių tikslais, yra sudaręs galiojantį tarptautinį susitarimą, kurio šalis yra valstybė narė, tačiau nėra sudaręs kvalifikuotojo kompetentingų institucijų susitarimo, kurio šalis valstybė narė yra 8aa straipsnio 1 dalyje nurodytu metu, kuriuo reikia pateikti ataskaitinių finansinių metų ataskaitą pagal šalis;

iii)

pagrindinio patronuojančiojo subjekto rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turintis subjektas sistemingai nepateikia informacijos ir apie tai valstybė narė pranešė į TĮG įeinančiam subjektui, kuris yra rezidentas mokesčių tikslais toje valstybėje narėje.

Nedarant poveikio 8aa straipsnio 1 dalyje nurodytai pagrindinio patronuojančiojo subjekto ar jo pakaitinio patronuojančiojo subjekto prievolei pateikti pirmą TGĮ finansinių metų, prasidedančių 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau, ataskaitą pagal šalis, valstybės narės gali nuspręsti, kad šio skirsnio 1 punkte į TĮG įeinantiems subjektams nustatyta prievolė ataskaitų pagal šalis atžvilgiu taikoma nuo ataskaitinių finansinių metų, kurie prasideda 2017 m. sausio 1 d. arba vėliau.

Į TĮG įeinantis subjektas, kuris yra rezidentas valstybėje narėje, kaip apibrėžta šio punkto pirmoje pastraipoje, paprašo savo pagrindinio patronuojančiojo subjekto pateikti jam visą reikiamą informaciją, kad jis galėtų įvykdyti savo prievoles pateikti ataskaitą pagal šalis, laikydamasis 8aa straipsnio 3 dalies. Jei nepaisant to, tas į TĮG įeinantis subjektas negavo ar neįgijo visos reikiamos informacijos TĮG ataskaitai teikti, šis į TĮG įeinantis subjektas pateikia ataskaitą pagal šalis su visa savo turima gauta arba įgyta informacija ir praneša valstybei narei, kurios rezidentas jis yra, kad pagrindinis patronuojantysis subjektas atsisakė pateikti būtiną informaciją. Tai nedaro poveikio atitinkamos valstybės narės teisei taikyti sankcijas, numatytas jos nacionalinės teisės aktuose, ir ta valstybė narė apie šį atsisakymą praneša visoms valstybėms narėms.

Jeigu į tą pačią TĮG įeinančių subjektų, kurie Sąjungoje yra rezidentai mokesčių tikslais, yra daugiau negu vienas ir taikoma viena arba daugiau b punkte nustatytų sąlygų, TĮG gali paskirti vieną iš tokių į ją įeinančių subjektų pateikti bet kurių ataskaitinių finansinių metų ataskaitą pagal šalis, atitinkančią 8aa straipsnio 3 dalies reikalavimus, per 8aa straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį ir pranešti valstybei narei, kad pateikiant ataskaitą siekiama įvykdyti informacijos teikimo reikalavimą, taikomą visiems tokiems į TĮG įeinantiems subjektams, kurie Sąjungoje yra rezidentai mokesčių tikslais. Pagal 8aa straipsnio 2 dalį ta valstybė narė perduoda gautą ataskaitą pagal šalis visoms kitoms valstybėms narėms, kuriose, remiantis ataskaitoje pagal šalis pateikta informacija, vienas arba daugiau į TĮG įeinančių subjektų yra rezidentas mokesčių tikslais arba apmokestinama jų verslo veikla, vykdoma per nuolatinę buveinės vietą.

Jei į TĮG įeinantis subjektas negali gauti ar įgyti visos reikiamos informacijos ataskaitai pagal šalis pateikti, vadovaujantis 8aa straipsnio 3 dalimi, tada toks į TĮG įeinantis subjektas neturi teisės būti paskirtas TĮG ataskaitas teikiančiu subjektu pagal šio punkto ketvirtą pastraipą. Ši taisyklė nedaro poveikio į TĮG įeinančio subjekto prievolei pranešti valstybei narei, kurios rezidentas jis yra, kad pagrindinis patronuojantysis subjektas atsisakė pateikti būtiną informaciją.

2.

Nukrypstant nuo 1 punkto, kai taikoma viena ar daugiau 1 punkto pirmos pastraipos b papunktyje nustatytų sąlygų, 1 punkte apibūdintam subjektui nereikia pateikti bet kurių ataskaitinių metų ataskaitos pagal šalis, jeigu TĮG, į kurią įeina tas subjektas, pateikė tų ataskaitinių metų ataskaitą pagal šalis pagal 8aa straipsnio 3 dalį per pakaitinį patronuojantįjį subjektą, kuris teikia tą ataskaitą pagal šalis savo rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turinčio subjekto mokesčių administratoriui 8aa straipsnio 1 dalyje nurodytą dieną arba anksčiau, ir kuri, jeigu pakaitinis patronuojantysis subjektas yra rezidentas ES nepriklausančiame mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte, atitinka šias sąlygas:

a)

pakaitinio patronuojančiojo subjekto rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turintis subjektas reikalauja, kad būtų teikiamos ataskaitos pagal šalis, atitinkančios 8aa straipsnio 3 dalies reikalavimus;

b)

pakaitinio patronuojančiojo subjekto rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turintis subjektas yra sudaręs kvalifikuotąjį kompetentingosios institucijos susitarimą, kurio šalis valstybė narė yra 8aa straipsnio 1 dalyje nurodytu metu, kuriuo reikia pateikti ataskaitinių finansinių metų ataskaitą pagal šalis;

c)

pakaitinio patronuojančiojo subjekto rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turintis subjektas nepranešė valstybei narei apie sistemingą informacijos nepateikimą;

d)

į TĮG įeinantis subjektas, kuris yra rezidentas savo mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte, pakaitinio patronuojančiojo subjekto rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turinčiam subjektui ne vėliau, kaip iki tokios TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos pranešė, kad jis yra pakaitinis patronuojantysis subjektas;

e)

valstybei narei pateiktas pranešimas pagal 4 punktą.

3.

Valstybės narės paprašo, kad į TĮG įeinantis subjektas, kuris yra rezidentas mokesčių tikslais valstybėje narėje, ne vėliau kaip iki tokios TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos praneštų tai valstybei narei, ar jis yra pagal 1 punktą nurodytas pagrindinis patronuojantysis subjektas, ar pakaitinis patronuojantysis subjektas ar į TĮG įeinantis subjektas. Valstybės narės gali pratęsti šį terminą iki paskutinės to į TĮG įeinančio subjekto mokesčių deklaracijos už prieš tai ėjusius finansinius metus pateikimo laikotarpio dienos.

4.

Valstybės narės paprašo, kad kai į TĮG įeinantis subjektas, kuris yra rezidentas mokesčių tikslais valstybėje narėje, nėra nei pagrindinis patronuojantysis subjektas, nei pakaitinis patronuojantysis subjektas, nei į TĮG įeinantis subjektas, nurodytas pagal 1 punktą, jis praneštų tai valstybei narei informaciją teikiančio subjekto tapatybę ir rezidavimo vietą mokesčių tikslais ne vėliau, kaip iki tokios TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos. Valstybės narės gali pratęsti šį terminą iki paskutinės to į TĮG įeinančio subjekto mokesčių deklaracijos už prieš tai ėjusius finansinius metus pateikimo laikotarpio dienos.

5.

Ataskaitoje pagal šalis nurodoma toje ataskaitoje pateiktų sumų valiuta.

III SKIRSNIS

ATASKAITA PAGAL ŠALIS

Α.   Ataskaitos pagal šalis šablonas

1 lentelė.   Pajamų, mokesčių ir verslo veiklos apžvalga pagal mokesčių jurisdikciją turintį subjektą

TĮG pavadinimas:

Atitinkami finansiniai metai:

Naudota valiuta:

Mokesčių jurisdikciją turintis subjektas

Pajamos

Pelnas (nuostoliai) prieš sumokant pelno mokestį

Sumokėtas pelno mokestis (grynaisiais)

Sukauptas pelno mokestis. Einamieji metai

Įstatinis kapitalas

Sukauptas pelnas

Darbuotojų skaičius

Materialusis turtas, išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus

Nesusijusi šalis

Susijusi šalis

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 lentelė.   Visų į TĮG įeinančių subjektų, įtrauktų į kiekvieną informacijos suvestinę, sąrašas pagal mokesčių jurisdikciją turintį subjektą.

TĮG pavadinimas:

Atitinkami finansiniai metai:

Mokesčių jurisdikciją turintis subjektas

Į TĮG įeinantys subjektai, kurie yra rezidentai mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte

Sudarymo arba steigimo mokesčių jurisdikciją turintis subjektas, jeigu jis skiriasi nuo rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turinčio subjekto

Pagrindinė verslo veikla

Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra

Intelektinės nuosavybės turėjimas arba valdymas

Pirkimas arba viešieji pirkimai

Apdirbimas arba gamyba

Pardavimas, rinkodara arba platinimas

Administracinės, valdymo arba pagalbinės paslaugos

Paslaugų teikimas nesusijusioms šalims

Grupės vidaus finansai

Reguliuojamosios finansinės paslaugos

Draudimas

Akcijų ar kitų nuosavybės priemonių turėjimas

Nevykdoma

Kita (1)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė.   Papildoma informacija

TĮG pavadinimas:

Atitinkami finansiniai metai:

Pateikite papildomos glaustos informacijos arba paaiškinimų, jeigu manote, kad jie būtini arba dėl jų būtų lengviau suprasti privalomą informaciją, pateikiamą ataskaitoje pagal šalis

B.   Bendrieji ataskaitos pagal šalis pildymo nurodymai

1.   Paskirtis

Šablonas naudojamas pranešant apie tarptautinių įmonių grupės pajamų, mokesčių ir verslo veiklos paskirstymą pagal atskirus mokesčių jurisdikciją turinčius subjektus.

2.   Filialų ir nuolatinių buveinių traktavimas

Duomenys apie nuolatinę buveinę pranešami nurodant mokesčių jurisdikciją turintį subjektą, kuriame ji yra įsikūrusi, o ne nurodant mokesčių jurisdikciją turintį subjektą, kuriame rezidentas yra verslo padalinys, kurio dalis yra nuolatinė buveinė. Jeigu informacija apie verslo padalinį, kurio dalis yra nuolatinė buveinė, teikiama jo rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte, su nuolatine buveine susiję finansiniai duomenys neįtraukiami.

3.   Laikotarpis, kurį reikia įtraukti į metinį šabloną

Šablonas apima informaciją teikiančios tarptautinės įmonės finansinius metus. Į TĮG įeinančių subjektų atveju, informaciją teikiančios tarptautinės įmonės nuožiūra, į šabloną nuolat įtraukiama tokia informacija:

a)

informacija, susijusi su atitinkamų į TĮG įeinančių subjektų finansiniais metais, kurie baigiasi tą pačią dieną, kaip ir informaciją teikiančios tarptautinės įmonės finansiniai metai, arba kurie baigiasi per 12 mėnesių laikotarpį iki tos dienos;

b)

informacija, susijusi su visais atitinkamais į TĮG įeinančiais subjektais, apie kuriuos tais finansiniais metais pranešė informaciją teikianti tarptautinė įmonė.

4.   Duomenų šaltinis

Pildydama šabloną, informaciją teikianti tarptautinė įmonė kasmet sistemingai naudoja tuos pačius duomenų šaltinius. Informaciją teikianti tarptautinė įmonė gali naudoti duomenis, surinktus iš konsoliduotų informacijos teikimo rinkinių, iš atskirų subjekto teisės aktais nustatytų finansinių ataskaitų, reguliavimo finansinių ataskaitų arba vidaus valdymo ataskaitų. Pranešamų pajamų, pelno ir mokesčių duomenų šablone su konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis suderinti nebūtina. Jeigu teikiant informaciją naudojamos teisės aktais numatytos finansinės ataskaitos, šablono papildomos informacijos dalyje visos sumos turi būti apskaičiuotos informaciją teikiančios tarptautinės įmonės nurodyta funkcine valiuta pagal vidutinį nurodytų metų keitimo kursą. Tačiau jeigu skiriasi atskirų mokesčių jurisdikciją turinčių subjektų apskaitos principai, reikia atlikti koregavimus.

Šablono papildomos informacijos dalyje informaciją teikianti tarptautinė įmonė pateikia trumpą rengiant šabloną naudotų duomenų šaltinių apibūdinimą. Jeigu kasmet naudoti duomenų šaltiniai keičiami, šablono papildomos informacijos dalyje informaciją teikianti tarptautinė įmonė paaiškina tokio pakeitimo priežastis ir pasekmes.

C.   Specialieji ataskaitos pagal šalis pildymo nurodymai

1.   Pajamų, mokesčių ir verslo veiklos apžvalga pagal mokesčių jurisdikciją turintį subjektą (1 lentelė)

1.1.   Mokesčių jurisdikciją turintis subjektas

Pirmoje šablono skiltyje informaciją teikianti tarptautinė įmonė išvardija visus mokesčių jurisdikciją turinčius subjektus, kuriuose į TGĮ įeinantys subjektai yra rezidentai mokesčių tikslais. Mokesčių jurisdikciją turintis subjektas – valstybės arba ne valstybės jurisdikciją turintis subjektas, turintis fiskalinę autonomiją. Visi į TĮG įeinantys subjektai, kuriuos informaciją teikianti tarptautinė įmonė laiko neturinčiais rezidavimo vietos mokesčių tikslais nė viename mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte, įtraukiami atskira eilute. Jeigu į TĮG įeinantis subjektas yra rezidentas daugiau negu viename mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte, taikoma mokesčių sutarties teisės pirmumo (angl. tie breaker) taisyklė, kad būtų nustatytas buveinės mokesčių jurisdikciją turintis subjektas. Jeigu galiojančios mokesčių sutarties nėra, į TĮG įeinantis subjektas priskiriamas į TĮG įeinančio subjekto pagrindinio administracijos centro mokesčių jurisdikciją turinčiam subjektui. Pagrindinis administracijos centras nustatomas pagal tarptautiniu lygmeniu suderintus standartus.

1.2.   Pajamos

Trijose šablono dalies „Pajamos“ skiltyse informaciją teikianti tarptautinė įmonė pateikia tokią informaciją:

a)

visų į TĮG įeinančių subjektų pagal atitinkamą mokesčių jurisdikciją turintį subjektą pajamų sumą, gautą iš sandorių su asocijuotosiomis įmonėmis;

b)

visų į TĮG įeinančių subjektų pagal atitinkamą mokesčių jurisdikciją turintį subjektą pajamų sumą, gautą iš sandorių su neasocijuotosiomis šalimis;

c)

bendrą a ir b punktuose nurodytų dydžių sumą.

Į pajamas įtraukiamos pajamos, gautos pardavus atsargas ir turtą, suteikus paslaugas, autoriniai atlyginimai, palūkanos, įmokos ir bet kokios kitos sumos. Į pajamas neįtraukiami mokėjimai, gauti iš kitų į TĮG įeinančių subjektų, pagal mokėtojo mokesčių jurisdikciją turintį subjektą laikomi dividendais.

1.3.   Pelnas (nuostoliai) prieš sumokant pelno mokestį

Penktoje šablono skiltyje informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša visų į TĮG įeinančių subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamuose mokesčių jurisdikciją turinčiuose subjektuose, pelno (nuostolių) sumas prieš sumokant pelno mokestį. Į pelną (nuostolius) prieš sumokant pelno mokestį įtraukiami visi neįprastų pajamų ir išlaidų punktai.

1.4.   Sumokėtas pelno mokestis (grynaisiais)

Šeštoje šablono skiltyje informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša visų į TĮG įeinančių subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamuose mokesčių jurisdikciją turinčiuose subjektuose, visas pelno mokesčio sumas, faktiškai sumokėtas per atitinkamus finansinius metus. Į sumokėtus mokesčius įtraukiami mokesčiai grynaisiais pinigais, kuriuos į TĮG įeinantis subjektas sumokėjo rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turinčiam subjektui ir visiems kitiems mokesčių jurisdikciją turintiems subjektams. Į sumokėtus mokesčius įtraukiami išskaičiuojamieji mokesčiai, kuriuos sumokėjo kiti subjektai (asocijuotosios įmonės ir nepriklausomos įmonės), atlikdami mokėjimus į TĮG įeinančiam subjektui. Taigi jeigu bendrovė A, kuri yra rezidentė mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte A, uždirba palūkanų mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte B, apie mokesčių jurisdikciją turinčio subjekto B išskaičiuotus mokesčius praneša bendrovė A.

1.5.   Sukauptas pelno mokestis (einamieji metai)

Septintoje šablono skiltyje informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša visų į TĮG įeinančių subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamuose mokesčių jurisdikciją turinčiuose subjektuose, susikaupusių einamųjų mokesčių išlaidų, apskaičiuotų už apmokestinamą pelną arba nuostolius per ataskaitinius metus, sumą. Einamosios mokesčių išlaidos atspindi tik einamųjų metų operacijas, į jas neįtraukiami atidėtieji mokesčiai arba atidėjiniai neapibrėžtiems mokestiniams įsipareigojimams.

1.6.   Įstatinis kapitalas

Aštuntoje šablono skiltyje informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša visų į TĮG įeinančių subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamuose mokesčių jurisdikciją turinčiuose subjektuose, įstatinio kapitalo sumą. Apie nuolatinių buveinių įstatinį kapitalą praneša tos nuolatinės buveinės juridinis asmuo, jeigu nėra apibrėžto kapitalui taikomo reikalavimo reguliavimo tikslais nuolatinės buveinės mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte.

1.7.   Sukauptas pelnas

Devintoje šablono skiltyje informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša visų į TĮG įeinančių subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamuose mokesčių jurisdikciją turinčiuose subjektuose, visų sukauptų pajamų sumą. Apie nuolatinių buveinių sukauptas pajamas praneša tos nuolatinės buveinės juridinis asmuo.

1.8.   Darbuotojų skaičius

Dešimtoje šablono skiltyje informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša visų į TĮG įeinančių subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamuose mokesčių jurisdikciją turinčiuose subjektuose, bendrą visų darbuotojų skaičių visos darbo dienos ekvivalentais. Galima pranešti darbuotojų skaičių metų gale pagal tų metų vidutinius užimtumo lygius arba pagal kitus rodiklius, kurie kasmet sistemingai taikomi visuose mokesčių jurisdikciją turinčiuose subjektuose. Šiuo tikslu laisvai samdomi rangovai, dalyvaujantys į TĮG įeinančio subjekto įprastoje darbinėje veikloje, gali būti įtraukti į darbuotojų skaičių. Pagrįstas darbuotojų skaičiaus apvalinimas arba aproksimavimas leidžiamas, jeigu dėl tokio apvalinimo arba aproksimavimo neiškraipomas santykinis darbuotojų pasiskirstymas skirtinguose mokesčių jurisdikciją turinčiuose subjektuose. Kiekvienais metais visi subjektai taiko nuoseklius metodus.

1.9.   Materialusis turtas, išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus

Vienuoliktoje šablono skiltyje informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša visų į TĮG įeinančių subjektų, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamuose mokesčių jurisdikciją turinčiuose subjektuose, materialiojo turto grynųjų balansinių verčių sumą. Apie nuolatinių buveinių turtą pranešama nurodant mokesčių jurisdikciją turintį subjektą, kuriame nuolatinė buveinė yra įsikūrusi. Šiuo tikslu į materialųjį turtą neįtraukiami grynieji pinigai arba grynųjų pinigų ekvivalentai, nematerialusis turtas arba finansinis turtas.

2.   Visų į TĮG įeinančių subjektų, įtrauktų į kiekvieną informacijos suvestinę, sąrašas pagal mokesčių jurisdikciją turintį subjektą (2 lentelė)

2.1.   Į TĮG įeinantys subjektai, kurie yra rezidentai mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte

Informaciją teikianti tarptautinė įmonė išvardija – pagal mokesčių jurisdikciją turinčius subjektus ir pagal juridinių asmenų pavadinimus – visus į TĮG įeinančius subjektus, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais atitinkamuose mokesčių jurisdikciją turinčiuose subjektuose. Tačiau, kaip nurodyta bendrųjų nurodymų 2 punkte dėl nuolatinių buveinių, nuolatinės buveinės išvardijamos nurodant mokesčių jurisdikciją turintį subjektą, kuriame ji yra įsikūrusi. Nurodomas tos nuolatinės buveinės juridinis asmuo.

2.2.   Sudarymo arba steigimo mokesčių jurisdikciją turintis subjektas, jeigu jis skiriasi nuo rezidavimo vietos mokesčių jurisdikciją turinčio subjekto

Informaciją teikianti tarptautinė įmonė praneša mokesčių jurisdikciją turinčio subjekto, pagal kurio teisės aktus į TĮG įeinantis subjektas yra sudaromas arba įsteigiamas, pavadinimą, jeigu jis skiriasi nuo buveinės mokesčių jurisdikciją turinčio subjekto.

2.3.   Pagrindinė (-s) verslo veikla (-os)

Informaciją teikianti tarptautinė įmonė nustato pagrindinės (-ių) verslo veiklos (-ų), kurią (-as) vykdo į TĮG įeinantis subjektas, pobūdį atitinkamame mokesčių jurisdikciją turinčiame subjekte, pažymėdama vieną arba daugiau atitinkamų langelių.“


(1)  Prašome nurodyti į TĮG įeinančio subjekto veiklos pobūdį lentelėje „Papildoma informacija“.


Top