EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0596

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB Tekstas svarbus EEE

OL L 173, 2014 6 12, p. 1–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj

12.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 596/2014

2014 m. balandžio 16 d.

dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

tikra finansinių paslaugų vidaus rinka būtina siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Sąjungoje;

(2)

siekiant sukurti integruotą, veiksmingą ir skaidrią finansų rinką, būtinas rinkos vientisumas. Sklandus vertybinių popierių rinkų veikimas ir visuomenės pasitikėjimas rinkomis yra būtinos ekonomikos augimo ir gerovės sąlygos. Piktnaudžiavimas rinka kenkia finansų rinkų vientisumui ir visuomenės pasitikėjimui vertybiniais popieriais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB (4) papildyta ir atnaujinta Sąjungos rinkos vientisumo apsaugos teisės sistema. Tačiau po tos direktyvos įsigaliojimo įvyko teisės aktų, rinkų ir technologijų pokyčių ir atitinkamai gerokai pasikeitė finansinė situacija, todėl tą direktyvą reikėtų pakeisti, kad būtų tinkamai prisitaikoma prie tokių permainų. Taip pat reikalinga nauja teisėkūros priemonė, kuria būtų užtikrintos vienodos taisyklės ir svarbiausių sąvokų aiškumas, taip pat būtų sukurtas vienas taisyklių rinkinys remiantis 2009 m. vasario 25 d. ES Finansinės priežiūros aukšto lygio darbo grupės, kuriai pirmininkavo Jacques de Larosière (toliau – Larosière grupė), ataskaitos išvadomis;

(4)

reikia sukurti vienodesnę ir tvirtesnę sistemą, siekiant išsaugoti rinkos vientisumą, išvengti galimo reguliuojamojo arbitražo ir užtikrinti atsakomybę už bandymus ja manipuliuoti, taip pat užtikrinti didesnį teisinį tikrumą ir supaprastinti rinkos dalyviams reguliavimą. Šio reglamento tikslas – ryžtingai prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, todėl jo pagrindas turėtų būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 114 straipsnis, kaip yra nuosekliai aiškinama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje;

(5)

siekiant pašalinti likusias prekybos kliūtis ir reikšmingą konkurencijos iškraipymą, kurį lemia nacionalinių teisės aktų skirtumai, taip pat siekiant užkirsti kelią bet kokioms kitoms galimoms prekybos kliūtims ir svarbiems konkurencijos iškraipymo atvejams, būtina priimti reglamentą, kuriuo būtų nustatytas vienodesnis piktnaudžiavimo Sąjungos rinka sistemos aiškinimas, pagal kurį aiškiau apibrėžiamos taisyklės, taikytinos visose valstybėse narėse. Su piktnaudžiavimu rinka susijusius reikalavimus pateikus kaip reglamentą, būtų užtikrintas tiesioginis tų reikalavimų taikymas. Tokiu būdu būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir taip užkirstas kelias skirtingiems nacionaliniams reikalavimams, kurių susidaro dėl direktyvos perkėlimo. Šiuo reglamentu būtų reikalaujama, kad visi subjektai laikytųsi tų pačių taisyklių visoje Sąjungoje. Juo taip pat būtų sumažintas reguliavimo sudėtingumas ir įmonių, ypač tarpvalstybinę veiklą vykdančių įmonių, taisyklių laikymosi sąnaudos, ir jis padėtų atsikratyti konkurencijos iškraipymų;

(6)

2008 m. birželio 25 d. Komisijos komunikate „Smulkiojo verslo aktas Europai“ Sąjunga ir jos valstybės narės kviečiamos parengti taisykles, kad būtų sumažinta administracinė našta, teisės aktai būtų pritaikyti prie mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) rinkų emitentų poreikių ir būtų suteikiama daugiau galimybių gauti tų emitentų finansavimą. Kai kuriomis Direktyvos 2003/6/EB nuostatomis užkraunama administracinė našta emitentams, ypač tiems, kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkose. Tokią naštą reikėtų mažinti;

(7)

piktnaudžiavimas rinka – tai sąvoka, aprėpianti neteisėtą elgesį finansų rinkose; šiame reglamente jai turėtų būti priskiriama prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas ir manipuliavimas rinka. Toks elgesys neužtikrina visiško ir pakankamo rinkos skaidrumo, o tai būtina sąlyga visų ūkio veiklos vykdytojų prekybai integruotose finansų rinkose;

(8)

Direktyva 2003/6/EB visų pirma taikoma finansinėms priemonėms, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba dėl kurių paduotas prašymas leisti jomis prekiauti tokiose rinkose. Tačiau pastaraisiais metais finansinėmis priemonėmis vis dažniau prekiaujama daugiašalėse prekybos sistemose. Taip pat yra finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama tik kitų rūšių organizuotose prekybos sistemose arba kuriomis prekiaujama tik ne biržoje. Todėl šio reglamento taikymo sritis turėtų apimti bet kokias finansines priemones, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje, ir bet kokius kitus veiksmus, galinčius turėti poveikį tokioms finansinėms priemonėms nepriklausomai nuo to, ar jomis prekiaujama prekybos vietoje. Tam tikrų daugiašalių prekybos sistemų, kurios kaip reguliuojamos rinkos padeda bendrovėms finansuoti nuosavą kapitalą, atveju draudimas piktnaudžiauti rinka taikomas ir tada, kai pateiktas prašymas prekiauti tokiose rinkose. Todėl šio reglamento taikymo sritis turėtų apimti finansines priemones, dėl kurių pateikiamas prašymas leisti prekiauti daugiašalėse prekybos sistemose. Tai turėtų leisti pagerinti investuotojų apsaugą, turėtų būti išsaugotas rinkų vientisumas ir užtikrinta, kad būtų aiškiai draudžiama piktnaudžiauti rinka prekiaujant tokiomis priemonėmis;

(9)

siekdami skaidrumo, reguliuojamos rinkos, daugiašalės ar organizuotos prekybos sistemos dalyviai turėtų savo kompetentingai institucijai nedelsdami pranešti išsamią informaciją apie finansines priemones, kuriomis jiems leista prekiauti, dėl kurių paduotas prašymas leisti jomis prekiauti arba kuriomis buvo prekiaujama jų prekybos vietoje. Kai finansine priemone nebeleidžiama prekiauti, jie turėtų pateikti antrą pranešimą. Tokios prievolės turėtų taip pat būti taikomos finansinėms priemonėms, dėl kurių paduotas prašymas leisti jomis prekiauti prekybos vietoje, ir finansinėms priemonėms, kuriomis prekiauti buvo leista prieš šiam reglamentui įsigaliojant. Kompetentingos institucijos turėtų pateikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) pranešimus ir EVPRI turėtų paskelbti visų pateiktų finansinių priemonių sąrašą. Šis reglamentas taikomas finansinėms priemonėms nepriklausomai nuo to, ar jos įtrauktos į EVPRI paskelbtą sąrašą;

(10)

įmanoma, kad kai kurios finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama ne prekybos vietoje, gali būti naudojamos piktnaudžiaujant rinka. Šios finansinės priemonės apima priemones, kurių kaina arba vertė priklauso nuo finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, arba turi joms įtakos arba prekyba kuriomis turi įtakos kitų finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, kainai arba vertei. Pavyzdžiai, kai tokiomis priemonėmis galėtų būti naudojamasi piktnaudžiaujant rinka, galėtų būti viešai neatskleista informacija, susijusi su akcija ar obligacija, kuri gali būti naudojama įsigyjant išvestinę tos akcijos ar obligacijos priemonę, arba su rodikliu, kurio vertė priklauso nuo tos akcijos ar obligacijos. Kai finansinės priemonės naudojamos kaip orientacinė kaina, išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama ne biržoje, gali būti naudojamos siekiant pasipelnyti iš manipuliacijų kainomis arba siekiant manipuliuoti finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, kainomis. Kitas pavyzdys – planuojama naujo, kitaip į šio reglamento reguliavimo sritį nepatenkančių vertybinių popierių segmento emisija, tačiau prekyba tais vertybiniais popieriais galėtų daryti poveikį jau esamų į oficialųjį biržos sąrašą įtrauktų vertybinių popierių, kurie patenka į šio reglamento reguliavimo sritį, kainai arba vertei. Šis reglamentas taip pat taikomas tokiais atvejais, kai finansinės priemonės, kuria prekiaujama prekybos vietoje, kaina arba vertė priklauso nuo priemonių, kuriomis prekiaujama ne biržoje. Tas pats principas turėtų būti taikomas biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartims, kurių kaina pagrįsta ta išvestine finansine priemone, taip pat biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių, į kurias toje finansinėje priemonėje pateikiama nuoroda, pirkimui;

(11)

prekyba vertybiniais popieriais arba susijusiomis priemonėmis, skirtomis vertybinių popierių stabilizavimui, ar prekyba nuosavomis akcijomis atpirkimo programose gali būti teisėta dėl ekonominių priežasčių ir todėl tam tikromis aplinkybėmis turėtų būti taikoma išimtis draudimui piktnaudžiauti rinka, jeigu ji vykdoma laikantis būtino skaidrumo, kai atskleidžiama atitinkama informacija dėl stabilizavimo arba atpirkimo programos;

(12)

prekybos nuosavomis akcijomis pagal atpirkimo programas ir finansinės priemonės stabilizavimo veiksmai, kuriems netaikomos išimtys pagal šį reglamentą, savaime neturėtų būti laikomi piktnaudžiavimu rinka;

(13)

valstybės narės ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariai, ministerijos ir kitos vienos ar kelių valstybių narių ar Sąjungos agentūros arba specialiosios paskirties įmonės, taip pat tam tikros kitos valstybės institucijos ar joms atstovaujantys asmenys neturėtų būti varžomi sprendžiant monetarinius, valiutos keitimo kursų ar valstybės skolos valdymo politikos klausimus, jeigu jais siekiama viešųjų interesų ir jie susiję tik su šiomis politikos sritimis. Taip pat tokie sandoriai, pavedimai ar veiksmai, kuriuos vykdo Sąjunga, vienai ar kelioms valstybėms narėms skirta specialiosios paskirties įmonė, Europos investicijų bankas, Europos finansinio stabilumo fondas, Europos stabilumo mechanizmas arba dviejų ar daugiau valstybių narių įsteigta tarptautinė finansinė institucija, negali būti varžomi, kai jais siekiama telkti finansavimą ir suteikti finansinę pagalbą nariams. Laikantis šio reglamento, tokia reglamento taikymo srities išimtis gali taip pat būti taikoma tam tikroms valstybės institucijoms, kurioms pavesta valdyti valstybės skolą arba dalyvauti ją valdant, ir trečiųjų šalių centriniams bankams. Be to, monetarinei, valiutos keitimo kursų ar valstybės skolos valdymo politikai taikoma išimtis neturėtų būti išplečiama ir taikoma tais atvejais, kai tos valstybės institucijos sudaro sandorius, daro pavedimus arba imasi veiksmų, kuriais nesiekiama įgyvendinti tų politikos sričių, arba kai tose institucijose dirbantys asmenys sudaro sandorius, daro pavedimus arba imasi veiksmų savo labui;

(14)

apdairūs investuotojai savo investicinius sprendimus grindžia jau turima informacija, t. y. ex ante turima informacija. Todėl klausimą, ar priimdamas investicinį sprendimą apdairus investuotojas būtų linkęs atsižvelgti į tam tikrą informaciją, reikėtų vertinti remiantis ex ante turima informacija. Atliekant tokį vertinimą būtina atsižvelgti į tikėtiną informacijos poveikį, turint omenyje visą emitento veiklą, informacijos šaltinio patikimumą ir kitus rinkos veiksnius, kurie gali tam tikromis aplinkybėmis paveikti finansines priemones, susijusias biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstus aukcionuose parduodamus produktus;

(15)

ex post informacija gali būti naudojamasi norint patvirtinti prielaidą, kad ex ante informacija galėjo turėti poveikį kainoms, bet ja nereikėtų naudotis siekiant imtis veiksmų prieš asmenis, kurie padarė pagrįstas išvadas vadovaudamiesi turėta ex ante informacija;

(16)

kai viešai neatskleista informacija susijusi su procesu, kuris vyksta keliais etapais, kiekvienas šio proceso etapas, taip pat visas procesas galėtų būti viešai neatskleista informacija. Užsitęsusio proceso tarpinis etapas gali būti konkrečios aplinkybės, kurios susiklostė, ar įvykis, kuris jau įvyko, arba atsižvelgiant į bendrą atitinkamu laiku esamų veiksnių visumą yra reali tikimybė, kad tos aplinkybės susiklostys ar įvykis įvyks. Tačiau tos nuostatos nereikėtų aiškinti taip, kad reikia atsižvelgti į tų aplinkybių arba įvykio poveikio atitinkamų finansinių priemonių kainoms mastą. Tarpinis etapas galėtų būti viešai neatskleista informacija, jeigu jis pats atitinka viešai neatskleistai informacijai šiame reglamente nustatytus kriterijus;

(17)

informacija, susijusi su ilgesnio laikotarpio tarpiniu etapu įvykusiu įvykiu arba susiklosčiusiomis konkrečiomis aplinkybėmis, gali būti susijusi su derybų dėl sutarties eiga, preliminariomis per derybas sutartomis sąlygomis, galimybe disponuoti finansinėmis priemonėmis, sąlygomis, kuriomis bus prekiaujama finansinėmis priemonėmis, laikinomis disponavimo finansinėmis priemonėmis sąlygomis arba galimybe finansinę priemonę įtraukti į pagrindinį indeksą arba šią priemonę iš tokio indekso išbraukti;

(18)

didesnį teisinį tikrumą rinkos dalyviams reikėtų suteikti aiškiau apibrėžiant dvi itin svarbias viešai neatskleistos informacijos apibrėžties sudedamąsias dalis, būtent tikslų tokios informacijos pobūdį ir jos galimo poveikio finansinių priemonių kainoms, susijusioms biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartims ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstiems aukcione parduodamiems produktams reikšmingumą. Išvestinių finansinių priemonių, kurios yra didmeniniai energetikos produktai, atžvilgiu informacija, kuri turi būti atskleista pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 (5), turėtų būti visų pirma laikytina viešai neatskleista informacija;

(19)

šiuo reglamentu nesiekiama uždrausti bendro pobūdžio su emitentais susijusių akcininkų ir vadovybės diskusijų apie verslo ir rinkos pokyčius. Tokie santykiai būtini siekiant užtikrinti veiksmingą rinkų veikimą ir šiuo reglamentu nereikėtų jų drausti;

(20)

neatidėliotinų sandorių rinkos ir su jais susijusių išvestinių finansinių priemonių rinkos yra glaudžiai susijusios ir yra tarpvalstybinės, todėl rinka gali būti piktnaudžiaujama tarp šių rinkų ir tarp valstybių, taigi gali kilti didelė sisteminė rizika. Tai pasakytina ir apie prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir apie manipuliavimą rinka. Viešai neatskleista informacija neatidėliotinų sandorių rinkoje gali būti pelninga finansų rinkoje prekiaujančiam asmeniui. Su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusios viešai neatskleistos informacijos apibrėžtis turėtų būti informacija, kuri ir atitinka bendrą viešai neatskleistos informacijos, susijusios su finansinėmis rinkomis, apibrėžtį, ir kurią reikalaujama atskleisti pagal teisines arba normines nuostatas Sąjungos ar nacionaliniu lygiu, rinkos taisykles, sutartis ar paprotinę teisę atitinkamose biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ar neatidėliotinų sandorių rinkose. Geriausiai žinomi tokių taisyklių pavyzdžiai – Reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl energijos rinkos ir bendra organizacijų duomenų bazių iniciatyva (JODI) naftos rinkoje. Tokia informacija gali būti naudinga rinkos dalyviams pagrindžiant savo sprendimus sudaryti išvestinių finansinių priemonių arba susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis, todėl turėtų būti laikoma viešai neatskleista informacija, kurią reikalaujama atskleisti, jeigu tikėtina, kad ji gali turėti didelį poveikį tokių išvestinių finansinių priemonių arba susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių kainoms.

Be to, manipuliavimo strategijos gali aprėpti kelias neatidėliotinų sandorių ir išvestinių finansinių priemonių rinkas. Prekyba finansinėmis priemonėmis, įskaitant biržos prekių išvestines finansines priemones, galima pasinaudoti norint manipuliuoti su ja susijusiomis biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimis, o biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimis galima pasinaudoti norint manipuliuoti susijusiomis finansinėmis priemonėmis. Nuostatoje dėl draudimo manipuliuoti rinka turėtų atsispindėti šie tarpusavio ryšiai. Tačiau netikslinga ir konkrečiai neįmanoma išplėsti šio reglamento taikymo srities tiek, kad ji apimtų veiksmus, nesusijusius su finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, prekybą pagal biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis, kurios yra svarbios tik neatidėliotinų sandorių rinkai. Didmeninių energetikos produktų atžvilgiu kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į konkrečias Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 apibrėžčių charakteristikas, kai šiame reglamente išdėstytas viešai neatskleistos informacijos, prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka apibrėžtis taiko su didmeniniais energetikos produktais susijusioms finansinėms priemonėms;

(21)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (6) Komisija, valstybės narės ir kitos oficialiai paskirtos institucijos yra atsakingos, inter alia, už techninį apyvartinių taršos leidimų išdavimą, už jų nemokamą suteikimą reikalavimus atitinkantiems pramonės sektoriams ir naujiems dalyviams ir apskritai už Sąjungos klimato politikos sistemos, kuria remiamas apyvartinių taršos leidimų teikimas Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taisyklių besilaikantiems pirkėjams, plėtrą ir įgyvendinimą. Vykdydamos tas pareigas, tos viešosios institucijos taip pat gali turėti galimybę susipažinti su viešai neskelbiama informacija, kuri gali turėti poveikio kainoms, ir, remiantis Direktyva 2003/87/EB, joms gali prireikti atlikti tam tikras su apyvartiniais taršos leidimais susijusias rinkos operacijas. Kadangi persvarstant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB (7) apyvartiniai taršos leidimai priskiriami finansinėms priemonėms, šis reglamentas toms priemonėms taip pat bus taikomas.

Siekiant išsaugoti Komisijos, valstybių narių ir kitų oficialiai paskirtų institucijų gebėjimą rengti ir vykdyti Sąjungos klimato politiką, šis reglamentas neturėtų būti taikomas tų viešųjų institucijų veiklai, jeigu ji vykdoma tik viešaisiais interesais ir tik aiškiai įgyvendinant tą politiką ir yra susijusi su apyvartiniais taršos leidimais. Tokia išimtis neturėtų daryti neigiamo poveikio bendram rinkos skaidrumui, nes tos viešosios institucijos turi teisės aktais nustatytą pareigą veiklą vykdyti taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas, sąžiningas ir nediskriminacinis naujų sprendimų, pokyčių ir duomenų, kurie gali turėti poveikio kainoms, atskleidimas ir galimybė su jais susipažinti. Be to, konkrečios informacijos, kuri gali turėti poveikio kainoms ir kurią turi viešosios valdžios institucijos, sąžiningo ir nediskriminacinio atskleidimo užtikrinimo priemonės numatomos pagal Direktyvą 2003/87/EB ir ja vadovaujantis priimtus įgyvendinimo aktus. Tačiau viešosioms institucijoms, kurios veikia įgyvendindamos Sąjungos klimato politiką, taikoma išimtis neturėtų būti išplečiama ir taikoma tais atvejais, kai tos viešosios institucijos vykdo veiklą arba sudaro sandorius, kuriais nesiekiama įgyvendinti Sąjungos klimato politikos, arba kai bet kuriai iš tų institucijų dirbantys asmenys veiklą vykdo ar sandorius sudaro savo labui;

(22)

pagal SESV 43 straipsnį ir įgyvendindamos tarptautinius susitarimus, sudarytus pagal SESV, Komisija, valstybės narės ir kitos oficialiai paskirtos institucijos yra atsakingos, inter alia, už tai, kad būtų įgyvendinami bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir bendros žuvininkystės politikos (BŽP) tikslai. Vykdydamos tą pareigą tos viešosios institucijos imasi veiksmų ir priemonių, įskaitant viešąsias intervencijas, papildomų importo muitų nustatymą arba laikiną jų netaikymą, kuriomis siekiama valdyti žemės ūkio ir žuvininkystės rinkas. Atsižvelgiant į šio reglamento taikymo sritį, kurio tam tikros nuostatos apima ir biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis, kurios daro arba tikėtina, kad daro poveikį finansinėms priemonėms, ir finansines priemones, kurių vertė priklauso nuo biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių vertės ir kurios daro arba tikėtina, kad daro poveikį biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartims, būtina užtikrinti, jog nebūtų ribojama Komisijos, valstybių narių ir kitų institucijų, oficialiai paskirtų įgyvendinti BŽŪP ir BŽP, veikla. Siekiant išsaugoti Komisijos, valstybių narių ir kitų oficialiai paskirtų institucijų gebėjimą rengti ir vykdyti BŽŪP ir BŽP, šis reglamentas neturėtų būti taikomas tų viešųjų institucijų veiklai, jeigu ji vykdoma siekiant viešųjų interesų ir tik įgyvendinant tas politikos sritis. Tokia išimtis neturėtų daryti neigiamo poveikio bendram rinkos skaidrumui, nes šios viešosios institucijos turi teisės aktais nustatytą pareigą veiklą vykdyti taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas, sąžiningas ir nediskriminacinis naujų sprendimų, pokyčių ir duomenų, kurie gali turėti poveikio kainoms, atskleidimas ir galimybė su jais susipažinti. Tuo pačiu valstybės institucijoms, kurios veikia įgyvendindamos BŽŪP ir BŽP, taikoma išimtis neturėtų būti išplečiama ir taikoma tais atvejais, kai tos valstybės institucijos vykdo veiklą arba sudaro sandorius, kuriais nesiekiama įgyvendinti BŽŪP ir BŽP, arba kai bet kuriai iš tų institucijų dirbantys asmenys veiklą vykdo ar sandorius sudaro savo labui;

(23)

pagrindinis prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija požymis yra nesąžiningas pranašumas, įgytas dėl viešai neatskleistos informacijos ir kenkiantis apie tokią informaciją nežinantiems tretiesiems asmenims, todėl darantis žalą finansų rinkų vientisumui ir investuotojų pasitikėjimui. Taigi prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija draudimas turėtų būti taikomas, kai asmuo, dėl savo veiklos turintis tokios viešai neatskleistos informacijos, nesąžiningai ja pasinaudoja ir pagal ją rinkoje savo arba trečiojo asmens labui, tiesiogiai arba netiesiogiai sudaro sandorius, įsigydamas ar parduodamas arba bandydamas įsigyti ar parduoti, arba atšaukdamas ar keisdamas pavedimą įsigyti ar parduoti finansines priemones, su kuriomis ta informacija susijusi, arba bandydamas šį pavedimą atšaukti ar keisti. Naudojimasis viešai neatskleista informacija gali būti ir prekyba apyvartiniais taršos leidimais ar su jais susijusiomis išvestinėmis priemonėmis, dalyvavimas apyvartinių taršos leidimų ar kitų produktų, kuriais tokie leidimai yra pagrįsti, aukcionuose, rengiamuose remiantis Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1031/2010 (8);

(24)

kai juridinis arba fizinis asmuo, turintis viešai neatskleistos informacijos, savo arba trečiojo asmens labui, tiesiogiai arba netiesiogiai įsigyja ar parduoda arba bando įsigyti ar parduoti finansines priemones, su kuriomis ta informacija susijusi, turėtų būti preziumuojama, kad tas asmuo ta informacija pasinaudojo. Ta prezumpcija nedaro poveikio teisei į gynybą. Klausimas, ar asmuo pažeidė draudimą ir prekiavo vertybiniais popieriais naudodamasis viešai neatskleista informacija arba bandė prekiauti vertybiniais popieriais naudodamasis viešai neatskleista informacija, turėtų būti nagrinėjamas atsižvelgiant į šio reglamento tikslą, kuris yra saugoti finansų rinkų vientisumą ir sustiprinti investuotojų pasitikėjimą, kurie, savo ruožtu, pagrįsti garantijomis, kad investuotojams bus sudarytos vienodos sąlygos ir jie bus apsaugoti nuo netinkamo viešai neatskleistos informacijos panaudojimo;

(25)

pavedimai, padaryti prieš įgyjant viešai neatskleistą informaciją, neturėtų būti laikomi prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija. Tačiau kai asmuo įgyja viešai neatskleistą informaciją, turėtų būti preziumuojama, kad bet koks vėlesnis pakeitimas, siejantis tą informaciją su pavedimais, padarytais prieš įgyjant tokią informaciją, įskaitant pavedimo atšaukimą arba pakeitimą, arba bandymą atšaukti arba pakeisti pavedimą, yra prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija. Tačiau tą prezumpciją galima nuginčyti, jeigu asmuo įrodo, kad jis, sudarydamas sandorį, viešai neatskleista informacija nesinaudojo;

(26)

naudojimasis viešai neatskleista informacija gali būti asmens, kuris žino arba turėtų žinoti, kad turima informacija yra viešai neatskleista informacija, veiksmai įsigyjant arba parduodant finansinę priemonę arba apyvartiniais taršos leidimais pagrįstą aukcione parduodamą produktą, arba atšaukiant ar pakeičiant pavedimą, arba bandant įsigyti arba parduoti finansinę priemonę arba atšaukti ar pakeisti pavedimą. Šiuo atžvilgiu kompetentingos institucijos turėtų spręsti, ką žino ar turėtų žinoti normaliai atidus ir apdairus asmuo tomis aplinkybėmis;

(27)

šį reglamentą reikėtų aiškinti atsižvelgiant į valstybių narių patvirtintas priemones, kuriomis siekiama, kad būtų apsaugoti perleidžiamų vertybinių popierių savininkų, turinčių balsavimo teises bendrovėje (arba galinčių turėti tokias teises dėl to, kad buvo pasinaudota teisėmis, arba dėl konversijos), interesai, kai bendrovei pateikiamas oficialus pasiūlymas perimti jos akcijų paketą arba bet kuris kitas siūlomas kontrolės pakeitimas. Visų pirma šį reglamentą reikėtų aiškinti atsižvelgiant į įstatymus ir kitus teisės aktus, priimtus dėl įmonių perėmimo pasiūlymų, susijungimo sandorių ir kitų sandorių, turinčių įtakos nuosavybės teisėms į bendroves arba jų kontrolei, kuriuos reguliuoja priežiūros valdžios institucijos, valstybių narių paskirtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/25/EB (9) 4 straipsnį;

(28)

tyrimai ir vertinimai, atlikti remiantis viešai prieinamais duomenimis, neturėtų būti laikomi viešai neatskleista informacija, todėl remiantis tokiu tyrimu ar vertinimu įvykdytas sandoris neturėtų būti laikomas prekyba naudojantis viešai neatskleista informacija. Tačiau, pavyzdžiui, ši informacija gali būti laikoma viešai neatskleista informacija, kai rinkoje šios informacijos paskelbimo arba sklaidos pagrįstai tikimasi ir tokiu paskelbimu ar sklaida prisidedama prie finansinių priemonių kainodaros proceso arba informacijoje pateikiama pripažinto rinkos apžvalgininko ar institucijos, kuri gali informuoti apie finansinių priemonių kainas, nuomonė. Todėl tam, kad nustatytų, ar jie vykdytų prekybą remdamiesi viešai neatskleista informacija, rinkos dalyviai turi įvertinti, kiek informacija yra nevieša ir koks poveikis būtų daromas finansinėms priemonėms, jei jie vykdytų prekybą prieš atskleidžiant ar išplatinant informaciją;

(29)

siekiant išvengti to, kad būtų per neapsižiūrėjimą uždraudžiama teisėta finansinė veikla, t. y. veikla, kuria nepiktnaudžiaujama rinka, reikia pripažinti tam tikrą teisėtą veiklą. Pavyzdžiui, ji gali apimti rinkos formuotojų, kurie veikia teisėtai užtikrindami rinkos likvidumą, vaidmens pripažinimą;

(30)

vien tai, kad rinkos formuotojai arba asmenys, įgalioti veikti kaip sandorio subjektai, vykdo teisėtą veiklą, susijusią su finansinių priemonių pirkimu ar pardavimu, arba tai, kad asmenys, įgalioti vykdyti pavedimus žinančių viešai neatskleistą informaciją trečiųjų asmenų vardu, pagal savo pareigas vykdo atšaukiamą ar keičiamą pavedimą, neturėtų būti savaime laikoma prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija. Tačiau pagal šį reglamentą nustatyta apsauga, teikiama rinkos formuotojams, asmenims, įgaliotiems veikti kaip sandorio subjektai, arba asmenims, įgaliotiems vykdyti pavedimus žinančių viešai neatskleistą informaciją trečiųjų asmenų vardu, netaikoma veiklai, kuri šiuo reglamentu aiškiai draudžiama, pavyzdžiui, vadinamajai kliento aplenkimo (angl. front-running) praktikai. Kai juridiniai asmenys ėmėsi visų pagrįstų priemonių, siekdami išvengti rinkos piktnaudžiavimo, tačiau jiems dirbantys fiziniai asmenys šių juridinių asmenų vardu vis tiek piktnaudžiauja rinka, tokiu atveju neturėtų būti laikoma, kad rinka piktnaudžiauja juridinis asmuo. Dar vienas pavyzdys, kuris neturėtų būti laikomas viešai neatskleistos informacijos pasinaudojimu, – sandoriai, sudaryti atlyginant už ankstesnę prievolę suėjus jos terminui. Galimybė susipažinti su viešai neatskleista informacija, susijusia su kita bendrove, ir pasinaudojimas ja teikiant viešą pasiūlymą perimti akcijų paketą, siekiant kontroliuoti tą bendrovę, arba siūlant susijungti su ja neturėtų būti laikoma prekyba vertybiniai popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija;

(31)

kadangi prieš įsigydamas ar parduodamas finansines priemones asmuo, kuris atlieka vieną ar kitą iš šių operacijų, būtinai pirmiausia priima sprendimą įsigyti ar parduoti, todėl toks įsigijimas ar pardavimas savaime nereiškia, kad naudojamasi viešai neatskleista informacija. Veiksmai pagal savo prekybos planus ir strategijas nelaikomi naudojimusi viešai neatskleista informacija. Tačiau nei vienas iš tų fizinių arba juridinių asmenų neturėtų įgyti apsaugos dėl savo einamų pareigų; apsauga jiems turėtų būti suteikta tik tuo atveju, jeigu jie elgėsi tinkamai ir teisingai, laikėsi savo profesijos ir šio reglamento standartų, t. y. rinkos vientisumo ir investuotojų apsaugos. Vis dėlto galėtų būti manoma, kad pažeidimas padarytas, jeigu kompetentinga institucija nustatė, jog buvo neteisėta priežastis tiems sandoriams sudaryti arba prekybos pavedimams pateikti ar tiems veiksmams vykdyti arba asmuo pasinaudojo viešai neatskleista informacija;

(32)

rinkos tyrimai yra finansinių priemonių pardavėjo ir vieno arba daugiau potencialių investuotojų santykiai prieš paskelbiant apie sandorį siekiant atkreipti potencialių investuotojų dėmesį į galimą sandorį ir jo kainą, mastą ir struktūrą. Rinkos tyrimai galėtų apimti pirminį arba antrinį atitinkamų vertybinių popierių siūlymą ir skiriasi nuo įprastos prekybos. Jie yra labai vertinga priemonė siekiant atkreipti potencialių investuotojų dėmesį, paskatinti akcininkų dialogą, užtikrinti, kad prekyba vyktų sklandžiai ir kad būtų suderintos emitentų, esamų akcininkų ir potencialių investuotojų nuomonės. Jie gali būti ypač naudingi tada, kai pasitikėjimas rinkomis nedidelis ar trūksta atitinkamo indekso arba rinkos yra nepastovios. Taigi gebėjimas atlikti rinkos tyrimus svarbus siekiant tinkamo finansų rinkų veikimo, todėl šie tyrimai neturėtų būti laikomi piktnaudžiavimu rinkomis;

(33)

rinkos tyrimų pavyzdžiai apima atvejus, kai parduodančio subjekto įmonė veda diskusijas su emitentu dėl galimos sandorio ir nusprendžia atkreipti potencialių investuotojų dėmesį, siekdama nustatyti sąlygas, kuriomis būtų sudarytas sandoris, kai emitentas ketina paskelbti apie skolos vertybinių popierių emisiją ar papildomą kapitalo didinimo operaciją ir su pagrindiniais investuotojais susisiekia parduodančio subjekto įmonė ir išdėsto jiems visus sandoriui sudaryti būtinus finansinio įsipareigojimo reikalavimus, arba kai parduodantis subjektas investuotojo vardu siekia parduoti didelį kiekį vertybinių popierių ir siekia į tuos vertybinius popierius atkreipti potencialių investuotojų dėmesį;

(34)

atliekant rinkos tyrimus gali tekti potencialiems investuotojams atskleisti viešai neatskleistą informaciją. Paprastai galimybė gauti finansinės naudos iš prekybos remiantis viešai neatskleista informacija, perduota vykdant rinkų tyrimus, būna tik tuomet, kai yra tokia finansinių priemonių, kurių rinkos tyrimas atliekamas, arba susijusių finansinių priemonių rinka. Atsižvelgiant į tokių diskusijų laiką gali būti, kad viešai neatskleista informacija potencialiam investuotojui bus atskleista vykdant rinkos tyrimus po to, kai finansine priemone buvo leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba ja prekiaujama daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje. Prieš pradedant rinkos tyrimus informaciją atskleidžiantys rinkos dalyviai turėtų įvertinti, ar rinkų tyrimai apims viešai neatskleistos informacijos atskleidimą;

(35)

manoma, kad viešai neatskleista informacija atskleista teisėtai, jeigu ji atskleidžiama asmeniui atliekant įprastines einamas pareigas, vykdant profesinę veiklą arba pareigas. Kai rinkos tyrimai apima viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, turėtų būti manoma, kad ją atskleidžiantis rinkos dalyvis atliko įprastines einamas pareigas, vykdė profesinę veiklą arba pareigas, jeigu jis atskleisdamas šią informaciją informavo asmenį, kuriam ši informacija teikiama, kad jam gali būti suteikiama viešai neatskleista informacija, ir gavo šio asmens sutikimą; kad pagal šio reglamento nuostatas jo galimybės prekiauti arba imtis veiksmų remiantis šia informacija bus ribojamos; kad reikia imtis atsakingų veiksmų siekiant nuolat saugoti šios informacijos konfidencialumą; taip pat, kad jis privalo informuoti atskleidžiantį rinkos dalyvį apie visų fizinių ir juridinių asmenų, kuriems reaguojant į rinkos tyrimus informacija atskleidžiama, tapatybę. Atskleidžiantis rinkos dalyvis taip pat turėtų laikytis prievolių, kurios išsamiai nustatomos techniniuose reguliavimo standartuose, dėl atskleidžiamos informacijos įrašų saugojimo. Neturėtų būti preziumuojama, kad jeigu rinkos dalyviai, atlikdami rinkos tyrimą, nesilaikė šio reglamento, jie neteisėtai atskleidė viešai neatskleistą informaciją, vis dėlto jie neturėtų galėti pasinaudoti išimtimi, taikoma tiems, kurie tokių nuostatų laikėsi. Klausimas, ar jie pažeidė neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo draudimą turėtų būti nagrinėjamas atsižvelgiant į atitinkamas šio reglamento nuostatas, ir visi informaciją atskleidžiantys rinkos dalyviai turėtų turėti prievolę prieš pradėdami rinkos tyrimus raštu registruoti savo vertinimą, ar tas rinkų tyrimas apims viešai neatskleistos informacijos atskleidimą;

(36)

potencialūs investuotojai, kuriems taikomi rinkos tyrimai, turėtų savo ruožtu apsvarstyti, ar jiems atskleista informacija prilygsta viešai neatskleistai informacijai ir dėl to jie negalėtų ja remdamiesi prekiauti arba toliau atskleisti tos informacijos. Potencialiems investuotojams ir toliau taikomos prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir neteisėto viešai neatskleistos informacijos atskleidimo taisyklės, nustatytos šiame reglamente. Siekdama padėti potencialiems investuotojams priimti sprendimus ir nuspręsti, kokių veiksmų jie turėtų imtis, kad nepažeistų šio reglamento, EVPRI turėtų paskelbti gaires;

(37)

Reglamente (ES) Nr. 1031/2010 numatyti du lygiagretūs piktnaudžiavimui rinka taikomi režimai, taikytini apyvartinių taršos leidimų aukcionams. Tačiau, kadangi apyvartiniai taršos leidimai priskiriami finansinėms priemonėms, šis reglamentas turėtų būti vienas bendras taisyklių rinkinys, susijęs su piktnaudžiavimui rinka taikomomis priemonėmis, taikytinomis visose pirminėse ir antrinėse apyvartinių taršos leidimų rinkose. Šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas veiksmams ar sandoriams, įskaitant kainų pasiūlymus, susijusius su apyvartinių taršos leidimų ar jais pagrįstų aukciono platformoje, kuri patvirtinta kaip reguliuojama rinka, parduodamų produktų, įskaitant tuos atvejus, kai aukcione parduodami produktai nėra finansinės priemonės, pardavimu aukcione reguliuojamoje rinkoje, kuriam leista veikti kaip aukciono platformai, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010;

(38)

šiame reglamente reikėtų numatyti priemones, susijusias su manipuliavimu rinka, kurias būtų galima pritaikyti prie naujų galimą piktnaudžiavimą sukeliančių prekybos formų ar naujų strategijų. Siekiant atsižvelgti į tai, kad prekyba finansinėmis priemonėmis vis labiau automatizuojama, pageidautina, kad manipuliavimo rinka apibrėžtyje būtų pateikta konkrečių piktnaudžiavimo strategijų pavyzdžių, kuriuos galima įgyvendinti visais esamais prekybos būdais, įskaitant algoritminę prekybą ir prekybą sudarant dažnus trumpalaikio pobūdžio sandorius. Pateikti pavyzdžiai nėra baigtinis jų sąrašas ir jais taip pat neketinama daryti prielaidos, kad kitomis priemonėmis įgyvendintos tos pačios strategijos taip pat nebūtų susijusios su piktnaudžiavimu;

(39)

piktnaudžiavimo rinka draudimas turėtų taip pat būti taikomas asmenims, kurie bendrininkauja piktnaudžiaudami rinka. Pavyzdžiui, tai galėtų būti makleriai, kurie parengia ir rekomenduoja prekybos strategiją, dėl kurios bus piktnaudžiaujama rinka, asmenys, kurie skatina asmenis, turinčius viešai neatskleistos informacijos, ją neteisėtai atskleisti, asmenys, kurie, bendradarbiaudami su prekiautojais, ar asmenys, kurie sukuria programinę įrangą, kurios paskirtis – palengvinti piktnaudžiavimą rinką, tačiau ne tik jie;

(40)

siekiant užtikrinti, kad atsakomybė tektų ir juridiniam asmeniui, ir visiems fiziniams asmenims, dalyvaujantiems priimant juridinio asmens sprendimus, reikia pripažinti įvairias valstybių narių teisines priemones. Tokios priemonės turėtų būti tiesiogiai susijusios su atsakomybės priskyrimo būdais pagal nacionalinės teisės aktus;

(41)

siekiant papildyti draudimą manipuliuoti rinka, šiame reglamente turėtų būti įtvirtintas draudimas bandyti manipuliuoti rinka. Bandymą manipuliuoti rinka reikėtų atskirti nuo realių veiksmų, dėl kurių labai tikėtina, kad bus manipuliuojama rinka, nes pagal šį reglamentą draudžiamos abi šios veikos. Tokie bandymai gali apimti atvejus, kai buvo pradėta ir nebaigta vykdyti veiksmų, pavyzdžiui, dėl technologijos sutrikimų arba nurodymai prekybai buvo neįvykdyti. Drausti bandymus manipuliuoti rinka būtina siekiant kompetentingas institucijas įgalinti taikyti sankcijas už tokius bandymus;

(42)

nedarant poveikio šio reglamento tikslui ir jo tiesiogiai taikomoms nuostatoms, asmuo, sudaręs sandorius ar pateikęs prekybos pavedimus, kurie gali būti laikomi manipuliavimu rinka, gali sugebėti įrodyti, kad jo motyvai sudaryti tokius sandorius ar pateikti pavedimus prekiauti buvo teisėti ir kad tie sandoriai bei prekybos pavedimai neprieštaravo atitinkamoje reguliuojamoje rinkoje priimtai praktikai. Rinkoje priimtą praktiką gali nustatyti tik kompetentinga institucija, atsakinga už piktnaudžiavimo rinka priežiūrą atitinkamoje rinkoje. Konkrečioje rinkoje pripažinta praktika negali būti laikoma tinkama taikyti kitose rinkose, išskyrus atvejus, kai tų kitų rinkų kompetentingos institucijos oficialiai pripažino tą praktiką. Vis dėlto galima laikyti, kad pažeidimas padarytas, jeigu kompetentinga institucija nustatė, jog buvo kita neteisėta priežastis tiems sandoriams sudaryti arba prekybos pavedimams pateikti;

(43)

šiame reglamente taip pat turėtų būti paaiškinta, kad su finansine priemone susijusiam manipuliavimui rinka ar bandymui manipuliuoti rinka gali būti priskiriami ir veiksmai su susijusiomis finansinėmis priemonėmis, kaip antai išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama kitoje prekybos vietoje ar ne biržoje;

(44)

daugelio finansinių priemonių kaina nustatoma pagal lyginamuosius indeksus. Faktinės manipuliacijos lyginamaisiais indeksais, įskaitant tarpbankines palūkanų normas, arba bandymai tai daryti gali smarkiai sumenkinti pasitikėjimą rinka, o investuotojams gali sukelti didelių nuostolių ir iškreipti realiąją ekonomiką. Todėl siekiant išsaugoti rinkų vientisumą ir sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms užtikrinti aiškaus draudimo manipuliuoti lyginamaisiais indeksais vykdymą, reikia lyginamųjų indeksų atžvilgiu nustatyti konkrečias nuostatas. Tos nuostatos turėtų būti taikomos visiems paskelbtiems lyginamiesiems indeksams, įskaitant tuos, kuriuos galima gauti internetu nemokamai arba mokamai, kaip antai kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksai ir indeksų indeksai. Būtina papildyti bendrą draudimą manipuliuoti rinka, uždraudžiant manipuliavimą pačiu lyginamuoju indeksu ir melagingos ar klaidinančios informacijos skleidimą, melagingų ar klaidinančių duomenų teikimą ar visą kitą veiklą, kuria siekiama manipuliuoti apskaičiuojant lyginamąjį indeksą, jeigu bendrai apibrėžta, kad tas skaičiavimas apima visų duomenų, susijusių su lyginamojo indekso skaičiavimu, gavimą ir vertinimą, visų pirma apima susiaurintus duomenis, ir įskaitant manipuliavimą lyginamojo indekso apskaičiavimo metodu nepriklausomai nuo to, jis algoritminis ar loginis, visas ar dalinis. Tos taisyklės papildo Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011, kuriuo draudžiama sąmoningai pateikti neteisingą informaciją įmonėms, kurios teikia kainų vertinimus arba rinkos ataskaitas dėl didmeninių energetikos produktų, taip klaidinant rinkos dalyvius, kurie veikia, remdamiesi tais kainų įvertinimais arba rinkos ataskaitomis;

(45)

siekiant užtikrinti vienodas rinkos sąlygas prekybos vietose ir sistemose pagal šį reglamentą, bet kurie asmenys, vykdantys reguliuojamų rinkų veiklą, daugiašalės ir organizuotos prekybos sistemos turėtų nustatyti ir užtikrinti veiksmingas nuostatas, sistemas ir procedūras manipuliavimo rinka ir piktnaudžiavimo veiksmams užkardyti ir nustatyti;

(46)

manipuliavimui ar bandymui manipuliuoti finansinėmis priemonėmis taip pat gali būti priskiriamas pavedimų, kurių negalima vykdyti, teikimas. Be to, finansine priemone galima manipuliuoti vykdant veiksmus ne prekybos vietoje. Asmenys, kurių profesija susijusi su sandorių organizavimu ar vykdymu, privalėtų nustatyti ir užtikrinti efektyvias, veikiančias įtartinų sandorių nustatymo ir pranešimo apie juos priemones, sistemas bei procedūras. Jos turėtų apimti pranešimus apie įtartinus pavedimus ir įtartinus sandorius, vykstančius ne prekybos vietoje;

(47)

manipuliavimas ar bandymas manipuliuoti finansinėmis priemonėmis taip pat gali būti susijęs su melagingos ar klaidinančios informacijos platinimu. Melagingos ar klaidinančios informacijos platinimas gali turėti didelį poveikį finansinių priemonių kainai per palyginti trumpą laikotarpį. Tai gali būti akivaizdžiai melagingos informacijos kūrimas, taip pat tyčinis svarbių faktų slėpimas ir tyčinis neteisingas informacijos pristatymas. Ta manipuliavimo rinka priemonė ypač žalinga investuotojams, nes tokiu atveju savo sprendimus dėl investicijų jie grindžia neteisinga ar iškraipyta informacija. Tai taip pat kenkia emitentams, nes sumažėja pasitikėjimas apie juos turima informacija. Nepakankamas pasitikėjimas rinka savo ruožtu gali pakenkti emitento galimybėms išleisti naujas finansines priemones ar gauti kreditą iš kitų rinkos dalyvių veiklai finansuoti. Informacija rinkoje sklinda labai greitai. Todėl investuotojams ir emitentams padaryta žala gali turėti palyginti ilgalaikį poveikį, kol bus nustatyta, kad informacija yra melaginga ar klaidinanti, ir kol emitentas ar už jos platinimą atsakingi asmenys galės ją pataisyti. Todėl melagingos ar klaidinančios informacijos, įskaitant gandus ir melagingas ar klaidinančias žinias, platinimą būtina laikyti šio reglamento pažeidimu. Todėl reikėtų neleisti finansinių rinkų dalyviams laisvai pateikti informaciją, kuri prieštarauja jų pačių nuomonei ar pagrįstiems įsitikinimams ir kuri, kaip jiems žinoma ar turėtų būti žinoma, yra melaginga ar klaidinanti ir kenkia investuotojams ir emitentams;

(48)

atsižvelgiant į išaugusį naudojimąsi interneto svetainėmis, tinklaraščiais ir socialine žiniasklaida, svarbu paaiškinti, kad melagingos arba klaidinančios informacijos skleidimas internete, įskaitant socialinės žiniasklaidos svetaines arba anoniminius tinklaraščius, taikant šį reglamentą turėtų būti laikomas lygiaverčiu informacijos skleidimui naudojantis labiau tradicinėmis komunikacijos priemonėmis;

(49)

emitento viešai neatskleistos informacijos viešas atskleidimas yra būtinas, kad būtų išvengta prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir užtikrinta, kad investuotojai nebūtų klaidinami. Todėl iš emitentų reikėtų reikalauti, kad jie kuo skubiau informuotų visuomenę apie viešai neatskleistą informaciją. Tačiau ta prievolė tam tikromis aplinkybėmis gali kenkti emitentų teisėtiems interesams. Tokiomis aplinkybėmis reikėtų leisti atskleisti informaciją vėliau, jeigu delsiant tai padaryti visuomenė nebūtų klaidinama, o emitentas gali užtikrinti informacijos konfidencialumą. Emitentas privalo atskleisti viešai neatskleistą informaciją tik tuomet, jeigu jis padavė paraišką finansinę priemonę įtraukti į prekybos sąrašus arba sutiko, kad ji būtų į juos įtraukta;

(50)

taikant šiame reglamente numatytus reikalavimus, susijusius su viešu viešai neatskleistos informacijos atskleidimu ir su tokio viešo atskleidimo atidėjimu, teisėti interesai gali, visų pirma, būti siejami su šiame nebaigtiniame sąraše nurodytomis aplinkybėmis: a) vykstančios derybos arba susiję veiksniai, jeigu viešas atskleidimas gali daryti įtaką tų derybų rezultatui ar įprastai tvarkai. Visų pirma, jeigu emitento finansiniam gyvybingumui gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus, nors ir nepriskiriamas galiojančio įstatymo dėl nemokumo taikymo sričiai, viešas informacijos atskleidimas gali būti uždelstas ribotą laikotarpį, jeigu toks viešas atskleidimas sukeltų rimtą grėsmę esamų ir potencialių akcininkų interesams, kenkdamas konkrečių derybų, skirtų užtikrinti ilgalaikį emitento finansinį atsigavimą, užbaigimui; b) emitento valdymo organo priimti sprendimai ar sudarytos sutartys, kuriems įsigalioti reikalingas emitento kito organo patvirtinimas, jeigu tokio emitento struktūra reikalauja tų organų atskyrimo, su sąlyga, kad viešas informacijos atskleidimas prieš tokį patvirtinimą, kartu paskelbiant, kad vis dar laukiama tokio patvirtinimo, sukeltų grėsmę, jog visuomenė neteisingai įvertins informaciją;

(51)

be to, reikalavimas atskleisti viešai neatskleistą informaciją turi būti nustatytas taršos leidimų rinkos dalyviams. Siekiant išvengti nereikalingos informacijos teikimo ir užtikrinti numatomos priemonės ekonomiškumą, būtina apriboti to reikalavimo reguliuojamąjį poveikį, jį taikant tik tiems ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos dalyviams, kurie, atsižvelgiant į jų dydį ir veiklos pobūdį, gali turėti didelį poveikį apyvartinių taršos leidimų kainai, ja pagrįstiems produktams, parduodamiems aukcione, arba susijusioms išvestinėms finansinėms priemonėms ir kainų siūlymui aukcionuose pagal Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010. Komisija, priimdama deleguotuosius aktus, turėtų patvirtinti priemones, kuriomis nustatoma mažiausia vertė, kad būtų galima taikyti tą išimtį. Atskleistina informacija turėtų būti susijusi su informaciją atskleidžiančio subjekto fizinėmis operacijomis, o ne su jo apyvartinių taršos leidimų prekybos planais ar strategijomis, jais pagrįstais produktais, parduodamais aukcione, arba susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Jei apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai jau vykdo panašias viešai neatskleistos informacijos atskleidimo reikalavimus, visų pirma pagal Reglamentą dėl energetikos rinkos vientisumo ir skaidrumo Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011, prievolė atskleisti viešai neatskleistą informaciją apie apyvartinius taršos leidimus neturėtų reikšti, kad privalu du kartus teikti iš esmės tą pačią informaciją. Apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvių, kurių bendras išmetamų teršalų kiekis ar nominali šiluminė galia atitinka nustatytą ribinę vertę arba yra žemiau jos, atveju, atsižvelgiant į tai, jog nemanoma, kad informaciją apie jų fizines operacijas būtų svarbu atskleisti, neturėtų būti manoma, jog jie daro didelį poveikį apyvartinių taršos leidimų kainai, ja pagrįstiems produktams, parduodamiems aukcione, arba susijusioms išvestinėms finansinėms priemonėms. Tačiau tokiems apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams turėtų būti taikomas prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija draudimas, susijęs su bet kokia kita informacija, kurią jie gali gauti ir kuri yra viešai neatskleista informacija;

(52)

siekiant apsaugoti viešąjį interesą, finansinės sistemos stabilumą ir, pavyzdžiui, išvengti to, kad finansų įstaigų likvidumo krizė dėl skuboto lėšų atsiėmimo taptų mokumo krize, išskirtinėmis aplinkybėmis gali prireikti leisti kredito ir finansų įstaigoms atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą. Visų pirma tai gali būti taikoma informacijai, susijusiai su laikinomis likvidumo problemomis, kai reikia gauti centrinio banko paskolą, įskaitant neatidėliotiną centrinio banko pagalbą likvidumui padidinti, jeigu šios informacijos atskleidimas darytų sisteminį poveikį. Šis atidėjimas turėtų būti galimas su sąlyga, kad emitentas iš atitinkamos kompetentingos institucijos gaus sutikimą ir kad viešasis interesas bei ekonominiai interesai, užtikrinami šio atskleidimo atidėjimo, yra svarbesni nei rinkos, kurioje gaunama informacija, kurios atskleidimas atidėtas, interesai;

(53)

finansų įstaigų, ypač kai centrinis bankas teikia joms paskolas, įskaitant neatidėliotiną pagalbą likvidumui didinti, atveju vertinimą, ar informacija yra sisteminės svarbos ir ar informacijos atskleidimo atidėjimas atitinka viešuosius interesus, turėtų atlikti kompetentinga institucija, atitinkamai pasikonsultavusi su nacionaliniu centriniu banku, makrolygio rizikos ribojimo institucija arba bet kuria kita atitinkama nacionaline institucija;

(54)

naudojimasis arba bandymas naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant savo ar trečiojo asmens labui turėtų būti aiškiai uždraustas. Naudojimasis viešai neatskleista informacija gali būti ir prekyba apyvartiniais taršos leidimais ar su jais susijusiomis išvestinėmis priemonėmis, dalyvavimas apyvartinių taršos leidimų ar kitų produktų, kuriais tokie leidimai yra pagrįsti, aukcionuose, rengiamuose pagal Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010, jeigu tai daro asmenys, kurie žino arba turėtų žinoti, kad jų turima informacija yra viešai neatskleista informacija. Informacija, susijusi su rinkos dalyvių prekybos planais ir strategijomis, neturėtų būti laikoma viešai neatskleista informacija, tačiau informacija apie trečiųjų asmenų prekybos planus ir strategijas gali būti laikoma viešai neatskleista informacija;

(55)

reikalavimas atskleisti viešai neatskleistą informaciją gali būti našta mažoms ir vidutinėms įmonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES (10), kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkose, turint omenyje jų turimos informacijos stebėsenos sąnaudas ir išlaidas konsultacijoms su teisininkais dėl to, ar reikėtų atskleisti informaciją ir kada tai reikėtų padaryti. Vis dėlto skubus viešai neatskleistos informacijos atskleidimas yra itin svarbus užtikrinant investuotojų pasitikėjimą tais emitentais. Todėl EVPRI turėtų turėti galimybę parengti gaires, kurios padėtų emitentams vykdyti prievolę atskleisti viešai neatskleistą informaciją nemažinant investuotojų apsaugos;

(56)

viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašai yra svarbi priemonė reguliavimo institucijoms tiriant galimo piktnaudžiavimo rinka atvejus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės į tokius sąrašus reikalauja įtraukti skirtingus duomenis, emitentams tenka nereikalinga administracinė našta. Todėl duomenų laukeliai viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašuose turėtų būti vienodi, kad išlaidos būtų mažesnės. Svarbu, kad asmenys, įtraukti į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašus, būtų informuoti apie tą faktą ir jo padarinius pagal šį reglamentą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/57/ES (11). Dėl reikalavimo sudaryti ir nuolat atnaujinti viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašus administracinė našta susidaro būtent MVĮ augimo rinkų emitentams. Kadangi kompetentingos institucijos gali vykdyti veiksmingą piktnaudžiavimo rinka priežiūrą neturėdamos tų emitentų viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų, juos reikėtų atleisti nuo šios prievolės, kad būtų sumažintos šiuo reglamentu nustatytos administracinės išlaidos. Tačiau kompetentingoms institucijoms paprašius tokie emitentai turėtų pateikti viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą;

(57)

vertinga rinkos vientisumo apsaugos priemonė – emitentų ar jų vardu ar labui veikiančių kitų asmenų sudaromi sąrašai asmenų, dirbančių jiems pagal darbo sutartį ar kitu pagrindu ir turinčių prieigą prie viešai neatskleistos informacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su emitentu. Tokie sąrašai emitentams ar tokiems asmenims leistų kontroliuoti viešai neatskleistos informacijos srautus ir taip padėtų atlikti savo konfidencialumo pareigas. Be to, tie sąrašai gali būti vertinga priemonė kompetentingoms institucijoms, norinčioms nustatyti asmenų, turinčių prieigą prie viešai neatskleistos informacijos, tapatybę ir kada jiems ta prieiga buvo suteikta. Į tokį sąrašą įtrauktų asmenų prieiga prie viešai neatskleistos informacijos, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su emitentu, nedaro poveikio šiuo reglamentu nustatytiems draudimams;

(58)

didesnis emitento vadovo pareigas einančių asmenų ir tam tikrais atvejais su jais glaudžiai susijusių asmenų vykdomų sandorių skaidrumas yra piktnaudžiavimo rinka, visų pirma prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, prevencijos priemonė. Skelbimai bent jau apie kai kuriuos tokius sandorius taip pat gali būti labai naudingas informacijos šaltinis investuotojams. Būtina paaiškinti, kad prievolė skelbti informaciją apie tokius vadovų sandorius taip pat taikoma ir finansinių priemonių įkeitimo ar skolinimo atvejams, nes akcijų įkeitimas, jeigu jos bus skubotai ir neplanuotai parduodamos, gali turėti faktinį ir potencialų destabilizuojantį poveikį bendrovei. Neatskleidus informacijos rinka nežinotų, jog, pavyzdžiui, buvo didesnė galimybė, kad ateityje iš esmės pasikeis akcijų savininkai; padidės akcijų pasiūla rinkoje arba bus prarastos balsavimo teisės toje bendrovėje. Todėl pagal šį reglamentą reikalaujama pateikti pranešimą, jeigu vertybiniai popieriai įkeičiami kaip platesnio sandorio, pagal kurį vadovas vertybinius popierius įkeičia kaip užstatą, kad gautų kreditą iš trečiojo asmens, dalis. Be to, visiškas ir tinkamas rinkos skaidrumas yra būtina sąlyga siekiant rinkos dalyvių, visų pirma bendrovių akcininkų, pasitikėjimo. Taip pat būtina paaiškinti, kad prievolė paskelbti vadovų sandorius taikoma ir sandoriams, kuriuos vykdo kitas vadovo pareigas einantis asmuo. Siekiant tinkamai suderinti skaidrumo lygį ir kompetentingoms institucijoms ir visuomenei teikiamų ataskaitų skaičių, šiuo reglamentu reikėtų nustatyti ribines vertes, iki kurių apie sandorius nereikia pranešti;

(59)

pranešimai apie vadovaujamas pareigas einančio asmens ir su juo glaudžiai susijusio asmens savo labui vykdomus sandorius yra ne tik naudinga informacija rinkos dalyviams, bet ir papildoma priemonė kompetentingoms institucijoms prižiūrėti rinkas. Prievolė teikti pranešimus apie sandorius nedaro poveikio šiame reglamente nustatytiems draudimams;

(60)

pranešimas apie sandorius turėtų atitikti asmens duomenų perdavimo taisykles, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB (12);

(61)

vadovaujamas pareigas einantiems asmenims turėtų būti draudžiama prekiauti anksčiau nei paskelbiama tarpinė finansinė ataskaita arba metų pabaigos ataskaita, kurią atitinkamas emitentas pagal prekybos vietos taisykles, kai emitento akcijomis leidžiama prekiauti, arba pagal nacionalinės teisės aktus privalo viešai paskelbti, išskyrus atvejus, kai yra konkrečios ir ribotos aplinkybės, pateisinančios emitento leidimą, leidžiantį vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui prekiauti. Tačiau visi tokie leidimai nedaro poveikio šiame reglamente nustatytiems draudimams;

(62)

kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos veiksmingomis priemonėmis, įgaliojimais ir ištekliais užtikrinamas priežiūros veiksmingumas. Atitinkamai, šiame reglamente visų pirma numatyti būtiniausi priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, kuriuos reikėtų suteikti valstybių narių kompetentingoms institucijoms vadovaujantis nacionaline teise. Kai to reikalaujama pagal nacionalinės teisės aktus, tie įgaliojimui turėtų būti vykdomi pateikiant prašymą kompetentingoms teisminėms institucijoms. Kompetentingos institucijos, pagal šį reglamentą įgyvendindamos savo įgaliojimus, turėtų veikti objektyviai ir nešališkai ir priimti sprendimus nepriklausomai;

(63)

rinkos įmonės ir visi ūkio veiklos vykdytojai taip pat turėtų prisidėti prie rinkos vientisumo užtikrinimo. Todėl, jei paskirta viena kompetentinga institucija, atsakinga už piktnaudžiavimo rinka klausimus, tai nereiškia, kad ji, siekdama užtikrinti veiksmingą šio reglamento nuostatų vykdymo priežiūrą, negali bendradarbiauti su rinkos įmonėmis ar joms perduoti savo įgaliojimų. Kai asmenys, teikiantys ar platinantys investavimo rekomendacijas arba kitą informaciją, kurioje rekomenduojama arba siūloma investavimo į vieną ar kelias finansines priemones strategija, taip pat savo labui prekiauja šiomis priemonėmis, kompetentingos institucijos turėtų, inter alia, galėti pareikalauti arba paprašyti šių asmenų suteikti informaciją, būtiną nustatant, ar jų teikiamos arba platinamos rekomendacijos atitinka šį reglamentą;

(64)

siekiant nustatyti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka atvejus, kompetentingoms institucijoms pagal nacionalinės teisės aktus turėtų būti suteikta galimybė patekti į fizinių ir juridinių patalpas, kad galėtų atlikti dokumentų poėmį. Galimybė patekti į tokias patalpas yra būtina, kai yra pagrindo manyti, kad yra dokumentų ir kitų duomenų, susijusių su tyrimo dalyku, ir jie gali būti naudingi siekiant įrodyti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka atvejus; Taip pat galimybė patekti į šias patalpas yra būtina, kai asmuo, kuriam jau pateiktas prašymas suteikti informaciją, (visai ar iš dalies) to prašymo nevykdo arba kai yra pagrindo manyti, kad, jei toks prašymas būtų pateiktas, jis nebūtų vykdomas ar kad dokumentai ar informacija, su kuriais susijęs prašymas suteikti informaciją, būtų pašalinti, sugadinti ar sunaikinti. Jeigu pagal nacionalinės teisės aktus iš atitinkamos valstybės narės teisminės institucijos reikia gauti išankstinį leidimą, patekti į patalpas būtų galima tik gavus tą tesiminės institucijos išankstinį leidimą;

(65)

sandorius vykdančių ir šių sandorių vykdymą registruojančių investicinių įmonių, kredito įstaigų ir finansų įstaigų telefoninių pokalbių įrašai ir duomenų išklotinės, taip pat telekomunikacijų operatorių turimos telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinės yra svarbus ir dažnai vienintelis įrodymas siekiant nustatyti ir įrodyti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka atvejus. Iš telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinių galima nustatyti už melagingos ar klaidinančios informacijos platinimą atsakingo asmens tapatybę arba tai, kad asmenys tam tikru metu susisiekė ir kad du ar daugiau asmenų palaiko ryšį. Todėl kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę reikalauti investicinės įmonės, kredito įstaigos arba finansų įstaigos turimų telefoninių pokalbių įrašų, elektroninių pranešimų ir duomenų srauto išklotinių pagal Direktyvą 2014/65/ES. Galimybė susipažinti su telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinėmis būtina siekiant gauti įrodymus ir tirti įtarimus galima prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ar manipuliavimu rinka, taigi taip nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus ir pritaikyti sankcijas. Siekiant Sąjungoje nustatyti vienodas sąlygas, susijusias su prieiga prie telekomunikacijų operatoriaus turimų telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinių ar investicinės įmonės, kredito institucijos ar finansinės institucijos, turimų telefoninių pokalbių įrašų ir duomenų išklotinių, pagal nacionalinės teisės aktus kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė reikalauti telekomunikacijų operatoriaus turimų telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinių, kai tai leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus, ir investicinės įmonės turimų telefoninių pokalbių įrašų ir duomenų išklotinių, tais atvejais, kai yra pakankamai pagrindo manyti, kad tokie su patikra arba tyrimu susiję įrašai gali būti svarbūs siekiant įrodyti, kad buvo prekiaujama vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija arba manipuliuojama rinka pažeidžiant šį reglamentą. Galimybė susipažinti su telekomunikacijų operatoriaus turimomis telefoninių pokalbių ir duomenų išklotinėmis neapima prieigos prie telefoninių pokalbių balsu turinio;

(66)

nors šiame reglamente nurodomi būtiniausi įgaliojimai, kuriuos reikėtų suteikti kompetentingoms institucijoms, jie turi būti įgyvendinami laikantis išsamios nacionalinės teisės sistemos reikalavimų, užtikrinančių pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant teisę į privatumą. Užtikrindamos, kad būtų galima įgyvendinti tuos įgaliojimus, kuriais gali būti rimtai pažeidžiama teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, susirašinėjimo slaptumą, valstybės narės turėtų nustatyti pakankamas ir veiksmingas nepiktnaudžiavimo garantijas, pavyzdžiui, prireikus, reikalavimą gauti atitinkamos valstybės narės teisminių institucijų išankstinį leidimą. Valstybės narės turėtų sudaryti galimybę kompetentingoms institucijoms šiuos invazinio pobūdžio įgaliojimus vykdyti tiek, kiek tai būtina tinkamam sunkių bylų tyrimui ir nėra lygiaverčių priemonių, kuriomis būtų galima pasiekto to paties rezultato;

(67)

kadangi rinka gali būti piktnaudžiaujama tarp valstybių ir rinkų, visais atvejais, išskyrus išimtinius atvejus, kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis kompetentingomis bei reguliavimo institucijomis ir su EVPRI, visų pirma tiriamosios veiklos srityje. Kai kompetentinga institucija yra tikra, kad kitoje valstybėje narėje piktnaudžiaujama ar piktnaudžiauta rinka arba kad piktnaudžiaujant rinka daromas poveikis finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama kitoje valstybėje narėje, ji turėtų apie tai pranešti kompetentingai institucijai ir EVPRI. Kai rinka piktnaudžiaujama tarpvalstybiniu mastu, EVPRI turėtų galėti koordinuoti tyrimą, jei į ją su tokiu prašymu kreipėsi viena iš dalyvaujančių kompetentingų institucijų;

(68)

svarbu, kad kompetentingos institucijos turėtų priemones, reikalingas veiksmingai kelių rinkų pavedimų knygos priežiūrai. Pagal Direktyvą 2014/65/ES kompetentingos institucijos gali kreiptis į kitas kompetentingas institucijas dėl duomenų, susijusių su pavedimų knygomis, ir juos gauti, taip sudarant galimybes stebėti ir nustatyti tarpvalstybinio pobūdžio manipuliavimą rinka;

(69)

siekdamos užtikrinti keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą su trečiųjų šalių institucijomis ir veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą, kompetentingos institucijos turėtų sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su kolegomis trečiosiose šalyse. Bet koks asmens duomenų perdavimas pagal tuos susitarimus turėtų atitikti Direktyvą 95/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (13);

(70)

rizikos ribojimo principu pagrįstos patikimos veiklos sistema finansų sektoriuje turėtų remtis griežta priežiūros, tyrimo ir sankcijų tvarka. Tam priežiūros institucijoms reikėtų suteikti pakankamus įgaliojimus veikti ir jos turėtų turėti galimybę taikyti vienodų griežtų ir atgrasomąjį poveikį turinčių sankcijų tvarką visais finansinių pažeidimų atvejais; sankcijos turėtų būti įgyvendinamos veiksmingai. Tačiau, Larosière grupės nuomone, šiuo metu nėra nė vieno iš tų elementų. Esami sankcijų taikymo įgaliojimai ir praktinis jų taikymas siekiant skatinti sankcijų konvergenciją vykdant visų rūšių priežiūros veiklą apžvelgti 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikate dėl sankcijų taikymo režimų finansų sektoriuje griežtinimo;

(71)

todėl reikėtų numatyti sankcijų ir kitų administracinių priemonių rinkinį, kad valstybėse narėse būtų užtikrintas bendras požiūris ir kad būtų daromas didesnis atgrasomasis poveikis. Kompetentinga institucija turėtų turėti galimybę atimti teisę eiti vadovaujamas pareigas investicinėse įmonėse. Prireikus nustatyti konkrečiais atvejais taikomas sankcijas reikėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip bet kokios nustatytos finansinės naudos grąžinimas, pažeidimo sunkumas ir trukmė, sunkinančios ar švelninančios aplinkybės, būtinybė užtikrinti baudų atgrasomąjį poveikį ir tam tikrais atvejais nuolaida už bendradarbiavimą su kompetentinga institucija. Visų pirma, faktinė konkrečiais atvejais skiriamų administracinių baudų suma už labai sunkius pažeidimus gali siekti pagal šį reglamentą nustatytą aukščiausią lygį arba pagal nacionalinės teisės aktus nustatytą už jį aukštesnį lygį, o baudos už nesunkius pažeidimus arba sudarius susitarimą gali būti daug mažesnės nei aukščiausias lygis. Šiuo reglamentu neribojama valstybių narių galimybė nustatyti didesnes administracines sankcijas ar kitas administracines priemones;

(72)

nors niekaip neribojama valstybių narių teisė nustatyti taisyklių dėl administracinių sankcijų ir baudžiamųjų sankcijų už tuos pačius pažeidimus, neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų taisykles dėl administracinių sankcijų už šio reglamento pažeidimus, kuriems taikoma nacionalinė baudžiamoji teisė iki 2016 m. liepos 3 d. Laikydamosi nacionalinės teisės aktų valstybės narės neprivalo skirti ir administracinių, ir baudžiamųjų sankcijų už tą patį pažeidimą, tačiau jos tai gali daryti, jeigu leidžiama pagal jų nacionalinius teisės aktus. Tačiau išlaikant baudžiamąsias sankcijas vietoj administracinių sankcijų už šio reglamento arba Direktyvos 2014/57/ES pažeidimus neturėtų sumažėti arba būti kitaip paveiktas kompetentingų institucijų gebėjimas šio reglamento tikslais bendradarbiauti su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, laiku susipažinti su informacija ar ja keistis, taip pat po to, kai kreipiamasi į kompetentingas teismines institucijas dėl patraukimo baudžiamojon atsakomybėn atitinkamų pažeidimų atvejais;

(73)

siekiant užtikrinti, kad kompetentingų institucijų sprendimai turėtų atgrasomą poveikį visai visuomenei, jie paprastai turėtų būti paskelbiami. Sprendimų paskelbimas taip pat yra svarbi kompetentingų institucijų priemonė rinkos dalyviams informuoti apie tai, koks elgesys laikomas šio reglamento pažeidimu, ir platesniu mastu skatinti tinkamą rinkos dalyvių elgesį. Jeigu toks paskelbimas daro neproporcingą žalą dalyvaujantiems asmenims, kelia grėsmę finansų rinkų stabilumui ar tebevykstančiam tyrimui, kompetentingos institucijos turėtų anonimiškai ir vadovaudamosi nacionaline teise paskelbti administracines sankcijas ir kitas administracines priemones arba atidėti paskelbimą. Kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę nepaskelbti administracinių sankcijų ir kitų administracinių priemonių, jeigu anonimiškai paskelbti arba atidėti paskelbimo nepakanka siekiant užtikrinti, kad nebūtų pakenkta finansinių rinkų stabilumui. Taip pat turėtų būti nereikalaujama, kad kompetentingos institucijos paskelbtų priemones, kurios laikomos nereikšmingomis priemonėmis ir kurias paskelbti būtų neproporcinga;

(74)

asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, gali atkreipti kompetentingų institucijų dėmesį į naują informaciją ir taip padeda joms nustatyti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimu rinka atvejus, taip pat taikyti sankcijas. Tačiau asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, gali nenorėti teikti informaciją bijodami, kad su jais bus susidorota, arba dėl to, kad nėra skatinamųjų priemonių. Pranešti apie šio reglamento pažeidimus būtina siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus ir pritaikyti sankcijas. Asmenims, informuojantiems apie galimus pažeidimus, skirtos priemonės būtinos siekiant padėti nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus ir užtikrinti asmenų, informuojančių apie galimus pažeidimus, ir kaltinamųjų apsaugą ir pagarba jų teisėms. Todėl šiuo reglamentu reikėtų užtikrinti, kad būtų numatytos tinkamos nuostatos, kuriomis asmenims, informuojantiems apie galimus pažeidimus, būtų sudarytos galimybės atkreipti kompetentingų institucijų dėmesį į galimus šio reglamento pažeidimus ir jie būtų apsaugoti nuo susidorojimo. Valstybėms narėms turėtų būti leista numatyti finansines paskatas asmenims, teikiantiems svarbią informaciją apie galimus šio reglamento pažeidimus. Tačiau asmenys, informuojantys apie galimus pažeidimus, turėtų turėti galimybę pasinaudoti tokiomis skatinamosiomis priemonėmis tik kai jie pateikia naujos informacijos, kurios pagal teisės aktų reikalavimus jie dar nėra įpareigoti teikti, ir kai gavus tokią informaciją dėl šio reglamento pažeidimo pritaikomos sankcijos. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad jų įgyvendinamose asmenims, informuojantiems apie galimus pažeidimus, taikomose sistemose būtų numatyti tinkamos kaltinamųjų apsaugos mechanizmai, visų pirma paisoma jų teisių į asmens duomenų apsaugą, taip pat procedūros, kuriomis būtų užtikrinama kaltinamųjų teisė į veiksmingą teisinę gynybą, teisė būti išklausytiems prieš priimant sprendimą dėl jų, taip pat teisė veiksmingai apskųsti teisme dėl jų priimtą sprendimą;

(75)

kadangi valstybės narės patvirtino teisės aktus, kuriais įgyvendinama Direktyva 2003/6/EB, ir kadangi šiame reglamente numatyti deleguotieji aktai, techniniai reguliavimo standartai ir techniniai įgyvendinimo standartai, kurie turėtų būti patvirtinti prieš tai, kai nustatytina sistema pradedama tinkamai taikyti, pagrindinių šio reglamento nuostatų taikymą būtina atidėti pakankamam laikui;

(76)

siekiant užtikrinti sklandų pereinamąjį laikotarpį prieš pradedant taikyti šį reglamentą ir taikant Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 2 dalies a punktą, rinkos praktika, įsitvirtinusi prieš įsigaliojant šiam reglamentui ir pripažinta kompetentingų institucijų pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2273/2003 (14), gali būti taikoma su sąlyga, kad apie ją būtų pranešta EVPRI per nustatytą laikotarpį, iki kol kompetentinga institucija priėmė sprendimą dėl tokios praktikos tęstinumo pagal šį reglamentą;

(77)

šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija). Taigi šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas atsižvelgiant į tas teises ir principus. Visų pirma, kai šiame reglamente nurodytos spaudos ir žodžio laisvei kitose žiniasklaidos priemonėse taikytinos taisyklės ir žurnalistų profesinės taisyklės arba kodeksai, reikėtų atkreipti dėmesį į tas laisves, nes jos garantuojamos Sąjungoje ir valstybėse narėse ir pripažįstamos pagal Chartijos 11 straipsnį ir kitas atitinkamas nuostatas;

(78)

siekdamos užtikrinti skaidrumą ir geriau informuoti apie sankcijų tvarkos veikimą, kompetentingos institucijos nuasmenintus ir apibendrintus duomenis turėtų kasmet teikti EVPRI. Tie duomenys turėtų apimti tyrimų, kurie buvo pradėti, skaičių, vykstančių tyrimų ir baigtų tyrimų skaičių per atitinkamą laikotarpį;

(79)

EVPRI atliekamas asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą reglamentuojamas Direktyva 95/46/EB ir Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 su valstybių narių kompetentingų institucijų, visų pirma valstybių narių paskirtų nepriklausomų viešųjų institucijų priežiūra. Bet koks kompetentingų institucijų keitimasis informacija ar informacijos perdavimas turėtų atitikti asmens duomenų perdavimo taisykles pagal Direktyvą 95/46/EB. Bet koks EVPRI keitimasis informacija ar informacijos perdavimas turėtų atitikti asmens duomenų perdavimo taisykles pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001;

(80)

šiuo reglamentu ir pagal jį patvirtintais deleguotaisiais aktais, įgyvendinimo aktais, techniniais reguliavimo standartais, techniniais įgyvendinimo standartais ir gairėmis nedaromas poveikis Sąjungos konkurencijos taisyklių taikymui;

(81)

siekiant konkrečiai nurodyti šiame reglamente nustatytus reikalavimus Komisijai pagal SESV 290 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant užtikrinti, kad į reglamento taikymo sritį nepatektų tam tikros trečiųjų šalių institucijos ir centriniai bankai, taip pat tam tikros trečiųjų šalių, sudariusių su ES susiejimo susitarimus pagal Direktyvos 2003/87/EB 25 straipsnį, oficialiai paskirtos institucijos; taip pat dėl šio reglamento I priede išvardytų manipuliavimo veiksmų rodiklių, ribinių verčių, kurias pasiekus apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams turi būti taikoma prievolė viešai atskleisti informaciją; aplinkybių, kuriomis galima leisti prekiauti draudimo laikotarpiu; ir dėl tam tikrų sandorių, kuriuos sudaro vadovaujamas pareigas einantys asmenys arba glaudžiai su jais susiję asmenys, rūšių dėl kurių atsiranda reikalavimas pranešti. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(82)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas pranešimo apie šio reglamento pažeidimus procedūrų atžvilgiu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai konkrečiai nurodyti tas procedūras, įskaitant nuostatas dėl tolesnių veiksmų dėl pranešimų ir pagal darbo sutartis dirbančių asmenų apsaugos priemones, taip pat asmens duomenų apsaugos priemones. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 (15);

(83)

finansinių paslaugų techniniais standartais visoje Sąjungoje turėtų būti užtikrintos vienodos sąlygos, susijusios su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas. Būtų veiksminga ir tinkama EVPRI, kaip itin specializuotų žinių turinčiai institucijai, patikėti parengti Komisijai teiktiną reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, kurie nesusiję su sprendimais dėl politikos variantų, projektą;

(84)

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti EVPRI parengtą techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame būtų konkrečiai nurodytas pranešimų, kuriuos turės teikti reguliuojamų rinkų, daugiašalės ir organizuotos prekybos sistemų dalyviai ir kurie susiję su finansinėmis priemonėmis, kuriomis leidžiama prekiauti, kuriomis prekiaujama ir dėl kurių leisti prekiauti prekybos vietoje pateiktas prašymas, turinys, šių priemonių sąrašo, kurį sudaro EVPRI, sudarymo, skelbimo ir tvarkymo būdai ir sąlygos; konkrečiai nurodytos atpirkimo programų ir stabilizavimo priemonių sąlygos, įskaitant prekybos sąlygas, laiko ir masto apribojimus, prievoles atskleisti informaciją bei teikti ataskaitas ir kainų sąlygas; dėl reguliuojamųjų techninių standartų, susijusių su prekybos vietoms taikytinomis procedūrų ir taisyklių sistemomis, kuriomis siekiama užkardyti ir nustatyti piktnaudžiavimo rinka atvejus, su sistemomis ir šablonais, kuriais bus naudojamasi siekiant nustatyti ir pranešti apie įtartinus pavedimus ir sandorius; dėl atitinkamos tvarkos, procedūrų ir registravimo reikalavimų vykdant rinkos tyrimus; taip pat su techninėmis taisyklėmis dėl asmenų kategorijų, siekiant užtikrinti, kad rekomenduojant investicijų strategiją informacija būtų pristatoma objektyviai ir kad būtų atskleidžiami tam tikrus interesai ar interesų konfliktų požymiai taikant deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį ir remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (16) 10–14 straipsniais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais;

(85)

Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai patvirtinti techninius įgyvendinimo standartus priimant įgyvendinimo aktus pagal SESV 291 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnį. EVPRI turėtų būti patikėta parengti Komisijai teiktinus techninius įgyvendinimo standartus, susijusius su viešai neatskleistos informacijos atskleidimu, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų formatais ir kompetentingų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija tarpusavyje ir su EVPRI formatais ir procedūromis;

(86)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka vykdant prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, neteisėtam viešai neatskleistos informacijos atskleidimui ir manipuliavimui rinka, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(87)

kadangi Direktyvos 2003/6/EB nuostatos nebėra aktualios ar pakankamos, ta direktyva turėtų būti panaikinta nuo 2016 m. liepos 3 d. Šio reglamento reikalavimai ir draudimai yra griežtai susiję su Direktyvoje 2014/65/ES nustatytais reikalavimais ir draudimais, ir todėl turėtų įsigalioti tos direktyvos įsigaliojimo dieną;

(88)

siekiant tinkamai taikyti šį reglamentą, būtina, kad valstybės narės imtųsi visų reikalingų priemonių, kad jų nacionalinė teisė ne vėliau kaip 2016 m. liepos 3 d. atitiktų šio reglamento nuostatas dėl kompetentingų institucijų ir jų įgaliojimų, administracinių sankcijų ir kitų administracinių priemonių, pranešimo apie pažeidimus ir dėl sprendimų skelbimo;

(89)

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 2012 m. vasario 10 m. pateikė nuomonę (17),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma prekybai vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, neteisėtam viešai neatskleistos informacijos atskleidimui ir manipuliavimui rinka (piktnaudžiavimui rinka), taip pat piktnaudžiavimo rinka prevencinėms priemonėms taikoma bendra reguliavimo sistema, siekiant užtikrinti Sąjungos finansų rinkų vientisumą, taip pat sustiprinti investuotojų apsaugą ir padidinti pasitikėjimą tomis rinkomis.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas:

a)

finansinėms priemonėms, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar dėl kurių pateiktas prašymas leisti prekiauti reguliuojamoje rinkoje;

b)

finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama, leidžiama prekiauti ar dėl kurių pateiktas prašymas leisti prekiauti daugiašalėje prekybos sistemoje;

c)

finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama organizuotoje prekybos sistemoje;

d)

finansinėms priemonėms, neišvardytoms a, b arba c punktuose, kurių kaina ar vertė priklauso nuo tuose punktuose nurodytų finansinių priemonių, įskaitant kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius ir sandorius dėl kainų skirtumo, tačiau jais neapsiribojant, arba kurios daro poveikį tų finansinių priemonių kainai ar vertei.

Šis reglamentas taip pat taikomas veiksmams ar sandoriams, įskaitant kainų pasiūlymus, susijusius su apyvartinių taršos leidimų ar jais pagrįstų aukcione parduodamų produktų, įskaitant tuos atvejus, kai aukcione parduodami produktai nėra finansinės priemonės, pardavimu aukciono platformoje, patvirtintoje kaip reguliuojama rinka, pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/2010. Nedarant poveikio jokioms konkrečioms nuostatoms, susijusioms su aukcionuose pateikiamais kainų pasiūlymais, tokiems kainų pasiūlymams taikomi bet kurie šiame reglamente numatyti reikalavimai ar draudimai, susiję su prekybos pavedimais.

2.   12 ir 15 straipsniai taip pat taikomi:

a)

biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartims, kai jų objektas – ne didmeniniai energetikos produktai, kai tokiu sandoriu, pavedimu ar veiksmu daromas ar gali būti padarytas poveikis arba poveikį ketinama padaryti šio straipsnio 1 dalyje nurodytos finansinės priemonės kainai ar vertei; ir

b)

finansinių priemonių tipams, įskaitant išvestinių finansinių priemonių sutartis ar kredito rizikos perleidimo išvestines finansines priemones, kai tokiu sandoriu, pavedimu, kainų pasiūlymu ar veiksmu daromas ar gali būti padarytas poveikis biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių kainai arba vertei, jeigu ši kaina arba vertė priklauso nuo tų finansinių priemonių kainos ar vertės; ir

c)

veiksmams, susijusiems su lyginamaisiais rodikliais.

3.   Šis reglamentas taikomas bet kokiems sandoriams arba veiksmams, susijusiems su finansinėmis priemonėmis, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse, nepriklausomai nuo to, ar toks sandoris, pavedimas arba veiksmas vykdomas prekybos vietoje.

4.   Šio reglamento draudimai ir reikalavimai taikomi Sąjungoje ir trečiojoje šalyje vykdomiems veiksmams ir neveikimui, susijusiems su 1 ir 2 dalyse nurodytomis priemonėmis.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.

finansinė priemonė – finansinė priemonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte;

2.

investicinė įmonė – investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

3.

kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (18) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

4.

finansų įstaiga – finansų įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 26 punkte;

5.

rinkos dalyvis – rinkos dalyvis, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 18 punkte;

6.

reguliuojama rinka – reguliuojama rinka, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 21 punkte;

7.

daugiašalė prekybos sistema – daugiašalė sistema, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 22 punkte;

8.

organizuota prekybos sistema – Sąjungos sistema, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 23 punkte;

9.

pripažinta rinkos praktika – tam tikra rinkos praktika, kurią atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija pripažino pagal 13 straipsnį.

10.

prekybos vieta – prekybos vieta, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte;

11.

MVĮ augimo rinka – MVĮ augimo rinka, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 12 punkte;

12.

kompetentinga institucija – kompetentinga institucija, paskirta pagal 22 straipsnį, nebent nurodyta kitaip šiame reglamente;

13.

asmuo –fizinis ar juridinis asmuo;

14.

biržos prekė – biržos prekė, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 (19) 2 straipsnio 1 punkte;

15.

biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartis – sutartis tiekti biržos prekę, kuria prekiaujama neatidėliotinų sandorių rinkoje ir kuri nedelsiant pristatoma už sandorį atsiskaičius, ir sutartis tiekti biržos prekę, kuri nėra finansinė priemonė, įskaitant išankstinio mokėjimo barterinių mainų sutartį;

16.

neatidėliotinų sandorių rinka – bet kokių biržos prekių rinka, kurioje biržos prekės parduodamos už grynuosius pinigus ir nedelsiant pristatomos už sandorį atsiskaičius, taip pat kitos ne finansinės rinkos, pavyzdžiui, išankstinių sandorių biržos prekių rinkos;

17.

atpirkimo programa – prekyba nuosavomis akcijomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/30/ES (20) 21–27 straipsnius;

18.

algoritminė prekyba – algoritminė prekyba, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 39 punkte;

19.

apyvartinis taršos leidimas – apyvartinis taršos leidimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 11 punkte;

20.

apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis – bet koks asmuo, kuris sudaro sandorius su apyvartiniais taršos leidimais, įskaitant prekybos pavedimų teikimą, jais pagrįstais produktais, parduodamais aukcione, arba susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir kuriam netaikoma išimtis pagal 17 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą;

21.

emitentas – juridinis asmuo, kurio veikla reglamentuojama pagal privatinę ar viešąją teisę, išleidžiantis arba siūlantis išleisti finansines priemones; depozitoriumo pakvitavimų atstovavimo finansinėms priemonėms atveju emitentas yra atstovaujamos finansinės priemonės emitentas;

22.

didmeninis energetikos produktas – didmeninis energetikos produktas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 2 straipsnio 4 punkte;

23.

nacionalinė reguliavimo institucija – nacionalinė reguliavimo institucija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 2 straipsnio 10 punkte.

24.

biržos prekių išvestinės finansinės priemonės – biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (21) 2 straipsnio 1 dalies 30 punkte;

25.

vadovaujamas pareigas einantis asmuo – emitente veikiantis asmuo, apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis arba kitas 19 straipsnio 10 dalyje nurodytas subjektas, kuris:

a)

yra tos organizacijos administracinės vadovybės ar priežiūros organų narys;

b)

aukščiausio rango vadovas, kuris nėra a punkte nurodytų organų narys, turintis nuolatinę prieigą prie viešai neatskleistos informacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su ta organizacija, ir įgaliojimus priimti vadovo sprendimus, darančius poveikį tos organizacijos būsimai plėtrai ir verslo perspektyvoms;

26.

glaudžiai susijęs asmuo:

a)

sutuoktinis arba partneris, pagal nacionalinės teisės aktus prilyginamas sutuoktiniui;

b)

išlaikomas vaikas, kaip nustatyta pagal nacionalinės teisės aktus;

c)

giminaitis, kuris gyveno kartu bent vienus metus iki atitinkamo sandorio atlikimo dienos; ar

d)

juridinis asmuo, patikos fondas ar partnerystė, kurio vadovaujamas pareigas eina vadovaujamas pareigas einantis asmuo arba a, b ar c papunkčiuose nurodytas asmuo, arba kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas tokio asmens arba yra įsteigtas tokio asmens naudai arba kurio ekonominiai interesai iš esmės lygiaverčiai tokio asmens interesams;

27.

duomenų išklotinės – duomenų perdavimo išklotinės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB (22) 2 straipsnio antros pastraipos b punkte;

28.

asmuo, profesionaliai organizuojantis ar vykdantis sandorius – asmuo, profesionaliai dalyvaujantis priimant ir perduodant pavedimus arba vykdant finansinių priemonių sandorius;

29.

lyginamasis indeksas – bet koks viešai atskleistas ar paskelbtas tarifas, indeksas arba skaičius, kuris periodiškai ar reguliariai nustatomas taikant formulę vieno ar daugiau pagrindinio turto vienetų vertei ar kainoms, įskaitant apskaičiuotąsias kainas, faktines ir apskaičiuotas palūkanų normas ir kitas vertes, arba jomis remiantis ir atsižvelgiant į tyrimo duomenis ir kuriuo remiantis nustatoma pagal finansinę priemonę mokėtina suma arba finansinės priemonės vertė;

30.

rinkos formuotojas – rinkos formuotojas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 7 punkte.

31.

akcijų paketo didinimas – bendrovės vertybinių popierių įsigijimas, kuriam netaikoma teisinė ar reguliavimo prievolė pranešti apie pasiūlymą perimti tos bendrovės akcijas;

32.

atskleidžiantis rinkos dalyvis – fizinis arba juridinis asmuo, patenkantis į bet kurią 11 straipsnio 1 dalies a–d punktuose arba 11 straipsnio 2 dalyje nustatytą kategoriją ir rinkos tyrimo metu atskleidžiantis informaciją;

33.

didelio dažnio prekybos metodas – didelio dažnio algoritminės prekybos metodas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 40 punkte;

34.

investavimo strategijos rekomendavimas ar siūlymas – tai informacija:

i)

parengta nepriklausomo analitiko, investicinės įmonės, kredito įstaigos, bet kurio kito asmens, kurio pagrindinis verslas yra teikti investavimo rekomendacijas, arba fizinio asmens, dirbančio jiems pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai išreiškia konkretų investavimo pasiūlymą, susijusį su finansine priemone ar emitentu; arba

ii)

parengta kitų i papunktyje nenurodytų asmenų, kurie tiesiogiai siūlo konkretų finansinės priemonės investavimo sprendimą;

35.

investavimo rekomendacija – informacija, pagal kurią tiesiogiai ar netiesiogiai rekomenduojama arba siūloma investavimo strategija, susijusi su viena ar keliomis finansinėmis priemonėmis arba emitentais, įskaitant bet kokią nuomonę dėl tokių priemonių dabartinės ar būsimosios vertės arba kainos, skirta platinimo šaltiniams arba visuomenei;

2.   5 straipsnio tikslais taikomos šios terminų apibrėžtys:

a)   vertybiniai popieriai– tai:

i)

akcijos ir kiti akcijoms lygiaverčiai vertybiniai popieriai;

ii)

obligacijos ir kitokios formos skolos vertybiniai popieriai; arba

iii)

vertybiniais popieriais pakeista skola, paverčiama akcijomis ar akcijoms lygiaverčiais vertybiniais popieriais arba iškeičiama į juos.

b)   susijusios priemonės– toliau nurodytos priemonės, įskaitant priemones, kuriomis neprekiaujama arba neleidžiama prekiauti prekybos vietoje, arba dėl kurių nebuvo paduotas prašymas leisti jomis prekiauti prekybos vietoje:

i)

sutartys arba teisės pasirašyti, įsigyti arba disponuoti vertybiniais popieriais;

ii)

išvestinės finansinės priemonės, susijusios su vertybiniais popieriais;

iii)

jeigu vertybiniai popieriai yra konvertuojamos arba keičiamos skolos priemonės – tie vertybiniai popieriai, į kuriuos tokios konvertuojamos arba keičiamos skolos priemonės gali būti konvertuojamos arba keičiamos;

iv)

priemonės, kurias išleido arba garantavo vertybinių popierių emitentas arba garantas ir kurių rinkos kaina gali iš esmės paveikti vertybinių popierių kainą, arba atvirkščiai;

v)

jeigu vertybiniai popieriai yra vertybiniai popieriai, lygiaverčiai akcijoms, tos akcijos, kurias reprezentuoja tie vertybiniai popieriai, ir bet kokie kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai toms akcijoms;

c)   reikšmingas platinimas– pirminis arba antrinis vertybinių popierių siūlymas, kuris skiriasi nuo įprastos prekybos tiek siūlomų vertybinių popierių sumos verte, tiek taikytinais pardavimo metodais;

d)   stabilizavimas– vertybinių popierių pirkimas ar siūlymas juos pirkti arba jiems lygiavertėmis susijusiomis priemonėmis taikomas sandoris, kurį imasi vykdyti kredito įstaiga arba investicinė įmonė reikšmingo tokių vertybinių popierių platinimo metu dėl sunkumų parduodant tokius vertybinius popierius, tik siekdamos palaikyti tų vertybinių popierių rinkos kainą per iš anksto nustatytą laikotarpį;

4 straipsnis

Pranešimai ir finansinių priemonių sąrašas

1.   Reguliuojamų rinkų rinkos dalyviai ir investicinės įmonės, taip pat daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje veikiantys rinkos dalyviai nedelsdami pateikia pranešimą prekybos vietos kompetentingai institucijai apie bet kurią finansinę priemonę, dėl kurios buvo pateiktas prašymas leisti prekiauti prekybos vietoje, kuria leidžiama prekiauti arba kuria prekiaujama pirmą kartą.

Jie taip pat pateikia pranešimą tai prekybos vietos kompetentingai institucijai, kai finansine priemone nebeprekiaujama arba nebeleidžiama prekiauti, nebent yra žinoma data, kai finansine priemone nebus prekiaujama arba nebus leidžiama prekiauti, ir ta data buvo nurodyta pranešime, pateiktame pagal pirmą pastraipą.

Šioje dalyje nurodytuose pranešimuose, kai tinkama, nurodomi atitinkamų finansinių priemonių pavadinimai ir identifikatoriai, data ir laikas, kai pateiktas prašymas leisti prekiauti, kai buvo leista prekiauti, ir data bei laikas, kai buvo sudarytas pirmas sandoris.

Rinkos dalyviai ir investicinės įmonės prekybos vietos kompetentingai institucijai taip pat perduoda informaciją, nustatytą pagal trečią pastraipą, susijusią su finansinėmis priemonėmis, dėl kurių prašymas leisti prekiauti pateiktas arba kuriomis leista prekiauti prieš 2014 m. liepos 2 d. ir kad jomis toliau leista prekiauti arba buvo prekiaujama tą dieną.

2.   Prekybos vietos kompetentingos institucijos nedelsdamos perduoda pagal 1 dalį gautus pranešimus EVPRI. EVPRI, gavusi tuos pranešimus, nedelsdama paskelbia savo interneto svetainėje jų sąrašą. EVPRI, iš prekybos vietos kompetentingos institucijos gavusi pranešimą, nedelsdama tą sąrašą atnaujina. Šio reglamento taikymo sritis neapribojama šiuo sąrašu.

3.   Sąraše turi būti ši informacija:

a)

finansinių priemonių, dėl kurių pateiktas prašymas leisti prekiauti, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama pirmą kartą reguliuojamose rinkose, daugiašalės ir organizuotos prekybos sistemose, pavadinimai ir identifikatoriai;

b)

data ir laikas, kai pateiktas prašymas leisti prekiauti, kai buvo leista prekiauti, ir kai buvo sudarytas pirmas sandoris;

c)

išsami informacija apie prekybos vietas, kuriose dėl finansinių priemonių buvo pateiktas prašymas prekiauti, kuriose jomis buvo leista prekiauti ir kuriose pirmą kartą buvo prekiaujama;

d)

data ir laikas, kada finansinėmis priemonėmis nebus prekiaujama arba nebus leidžiama prekiauti.

4.   Siekiant užtikrinti nuoseklią šio straipsnio harmonizaciją, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustato:

a)

1 dalyje nurodytų pranešimų turinį; ir

b)

3 dalyje nurodyto sąrašo sudarymo, skelbimo ir saugojimo būdus ir sąlygas.

EVPRI pateikia Komisijai tuos techninių reguliavimo standartų projektus ne vėliau kaip 2015 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (23) 10–14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

5.   Siekiant užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais nustato pranešimų formą ir šabloną bei tų pranešimų pateikimo laiką pagal 1 ir 2 dalis.

EVPRI pateikia Komisijai tuos techninių reguliavimo standartų projektus ne vėliau kaip 2015 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

5 straipsnis

Atpirkimo programoms ir stabilizavimo veiksmams taikomos išimtys

1.   Šio reglamento 14 ir 15 straipsniuose įtvirtinti draudimai netaikomi prekybai nuosavomis akcijomis pagal atpirkimo programas, kai:

a)

visa informacija apie programą atskleidžiama prieš prekybos pradžią,

b)

apie prekybos sandorius, kaip apie atpirkimo programos dalį, pagal 1 dalį pranešama prekybos vietos kompetentingai institucijai, o po to informuojama visuomenė; ir

c)

laikomasi atitinkamų kainos ir kiekio ribų.

d)

ji vykdoma atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytus tikslus ir šiame straipsnyje nustatytas sąlygas bei 6 dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

2.   Siekiant pasinaudoti 1 dalyje nustatyta išimtimi, atpirkimo programos vienintelis tikslas turi būti:

a)

sumažinti emitento kapitalą;

b)

įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su skolos finansinėmis priemonėmis, kurios keičiamos į akcinio kapitalo priemones; ar

c)

įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su akcijų pasirinkimo programomis ar kitu akcijų skyrimu emitento arba susijusios bendrovės darbuotojams, administracijos nariams ar priežiūros institucijoms.

3.   Siekiant pasinaudoti 1 dalyje nustatyta išimtimi, emitentas teikia ataskaitas apie prekybą tos prekybos vietos, kurioje akcijos buvo įtrauktos į prekybos sąrašą arba kurioje jomis prekiaujama, kompetentingai institucijai apie kiekvieną sandorį, susijęs su atpirkimo programomis, įskaitant informaciją, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 600/2014 25 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 26 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse.

4.   Šio reglamento 14 ir 15 straipsniuose įtvirtinti draudimai netaikomi prekybai vertybiniais popieriais arba susijusiomis priemonėmis siekiant stabilizuoti vertybinius popierius, kai:

a)

stabilizavimas vykdomas ribotą laiką;

b)

atskleidžiama svarbi informacija apie stabilizavimą ir ji prekybos vietos pranešama kompetentingai institucijai pagal 5 dalį;

c)

laikomasi tinkamų kainos ribų; ir

d)

tokia prekyba suderinta su stabilizavimui taikomomis sąlygomis, išdėstytomis 6 dalyje nurodytuose techniniuose reguliavimo standartuose.

5.   Nedarant poveikio šio reglamento 23 straipsnio 1 daliai, emitentai, siūlytojai arba subjektai, kurie vykdo stabilizavimą, veikdami tokių asmenų arba savo vardu, prekybos vietos kompetentingai institucijai turi pranešti išsamią informaciją apie visus stabilizavimo sandorius ne vėliau kaip iki septintos kasdieninės biržos prekybos sesijos pabaigos po tokių sandorių įvykdymo dienos.

6.   Siekiant užtikrinti nuoseklią šio straipsnio harmonizaciją, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatomos 1 ir 4 dalyse nurodytoms atpirkimo programoms ir stabilizavimo priemonėms taikytinos sąlygos, įskaitant prekybos sąlygas, laiko ir kiekio apribojimus, informacijos atskleidimo ir pranešimo prievoles ir kainų sąlygas, projektus.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

6 straipsnis

Išimtis, taikoma su pinigų ir valstybės skolos valdymu susijusiai veiklai ir su klimato politika susijusiai veiklai

1.   Šis reglamentas netaikomas sandoriams, pavedimams ar veiksmams, kuriuos įgyvendinant pinigų, valiutos keitimo kurso ar valstybės skolos valdymo politiką vykdo

a)

valstybė narė,

b)

ECBS nariai,

c)

ministerija, agentūra ar vienos arba kelių valstybių narių specialiosios paskirties įmonė, arba jų vardu veikiantis asmuo,

d)

federacinės valstybės narės atveju – federacijos narys.

2.   Jis taip pat netaikomas sandoriams, pavedimams ar veiksmams, kuriuos vykdo Komisija arba bet kuris kitas oficialiai paskirtas subjektas ar jo vardu veikiantis asmuo, siekdamas įgyvendinti valstybės skolos valdymo politiką.

Šis reglamentas netaikomas tokiems sandoriams, pavedimams ar veiksmams, kuriuos vykdo:

a)

Sąjunga,

b)

vienos ar kelių valstybių narių specialiosios paskirties įmonė,

c)

Europos investicijų bankas,

d)

Europos finansinio stabilumo fondas,

e)

Europos stabilumo mechanizmas,

f)

dviejų ar daugiau valstybių narių įsteigta tarptautinė finansinė institucija, kurių tikslas – sukaupti finansavimą ir suteikti finansinę pagalbą nariams, kurie patiria didelių finansinių problemų arba kuriems tokios problemos gresia.

3.   Šis reglamentas netaikomas valstybės narės, Komisijos ar bet kurio kito oficialiai paskirto subjekto ar jų vardu veikiančio asmens veiklai, susijusiai su apyvartiniais taršos leidimais ir vykdomai įgyvendinant Sąjungos klimato politiką pagal Direktyvą 2003/87/EB.

4.   Šis reglamentas netaikomas valstybės narės, Komisijos ar bet kurio kito oficialiai paskirto subjekto ar jų vardu veikiančio asmens veiklai, vykdomai įgyvendinant Sąjungos žemės ūkio politiką arba Sąjungos žuvininkystės politiką pagal SESV patvirtintus teisės aktus arba sudarytus susitarimus.

5.   Komisijai pagal 35 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais 1 dalyje nurodyta išimtis būtų taikoma ir tam tikromis trečiųjų šalių institucijomis ir centriniais bankais.

Tuo tikslu Komisija ne vėliau kaip 2016 m. sausio 3 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje įvertinamas valstybės įstaigų, valdančių valstybės skolą ar dalyvaujančių ją valdant, ir trečiųjų šalių centrinių bankų traktavimas tarptautiniu lygmeniu;

Ataskaitoje pateikiama trečiųjų šalių teisės sistemai priklausančių tų įstaigų ir centrinių bankų, rizikos valdymo standartų, taikomų sandoriams, kuriuos šiose jurisdikcijose sudaro tos įstaigos ir centriniai bankai, lyginamoji analizė. Jei ataskaitoje, visų pirma pagal lyginamosios analizės rezultatus, padaroma išvada, kad tų trečiųjų šalių centrinių bankų fiskalinei atsakomybei būtina netaikyti šio reglamento priemonių ir draudimų, Komisija 1 dalyje nurodytą išimtį tai pat taiko tų trečių šalių centriniams bankams.

6.   Komisijai pagal 35 straipsnį taip pat suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais taikoma 3 dalyje nustatyta išimtis tam tikroms trečiųjų šalių, sudariusių su Sąjunga susitarimus pagal Direktyvos 2003/87/EB 25 straipsnį, oficialiai paskirtoms valstybės institucijoms.

7.   Šis straipsnis netaikomas asmenims, pagal darbo sutartį arba kitais pagrindais dirbantiems šiame straipsnyje nurodytiems subjektams, kai tie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai savo labui sudaro sandorius arba pavedimus, arba imasi veiksmų.

2   SKYRIUS

VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA, PREKYBA VERTYBINIAIS POPIERIAIS NAUDOJANTIS VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA, NETEISĖTAS VIEŠAI NEATSKLEISTOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS IR MANIPULIAVIMAS RINKA

7 straipsnis

Viešai neatskleista informacija

1.   Šiame reglamente viešai neatskleista informacija yra:

a)

konkretaus pobūdžio informacija, kuri nėra atskleista viešai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar daugiau emitentų arba viena ar daugiau finansinių priemonių ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tų finansinių priemonių kainoms ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių kainai;

b)

su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusi konkretaus pobūdžio informacija, kuri nėra atskleista viešai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su viena ar daugiau tokių išvestinių finansinių priemonių arba tiesiogiai – su jomis susijusia biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimi ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tokių išvestinių finansinių priemonių ar su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių kainoms, ir kai ta informacija, kaip pagrįstai tikimasi, bus atskleista arba kurią būtina atskleisti pagal Sąjungos ar nacionalines teisės ar reguliavimo nuostatas, rinkos taisykles, sutartis, praktiką ar tradicijas tam tikrose biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ar neatidėliotinų sandorių rinkose;

c)

su apyvartiniais taršos leidimais ar produktais, kurie tais leidimais pagrįsti ir kuriais prekiaujama aukcione, susijusi konkretaus pobūdžio informacija, kuri nėra atskleista viešai, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su viena ar daugiau tokių priemonių ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tų priemonių kainoms ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių kainoms;

d)

asmenų, kuriems pavesta vykdyti su finansinėmis priemonėmis susijusius pavedimus, atžvilgiu tai taip pat kliento pateikta ir su kliento pateiktais pavedimais dėl finansinių priemonių susijusi informacija, kuri yra konkretaus pobūdžio, kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar daugiau emitentų ar viena ar daugiau finansinių priemonių ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tų finansinių priemonių kainoms, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių kainai ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių kainai;

2.   Taikant 1 dalį informacija laikoma konkretaus pobūdžio informacija, jei joje nurodomos aplinkybės, kurios yra susiklosčiusios ar kurios, kaip galima pagrįstai tikėtis, susiklostys, arba įvykis, kuris jau įvyko ar kuris, kaip galima pagrįstai tikėtis, įvyks, taip pat jei ta informacija yra pakankamai tiksli, kad būtų galima daryti išvadą dėl galimo tokių aplinkybių ar įvykio poveikio finansinių priemonių ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstų aukcione parduodamų produktų kainoms. Atsižvelgiant į tai, ilgesnį laikotarpį vykstančio proceso atveju, kai siekiama, kad susiklostytų tam tikros aplinkybės ar įvyktų tam tikras įvykis, arba kai susiklosto tam tikros aplinkybės ar įvyksta tam tikras įvykis, tos ateityje susiklostysiančios aplinkybės arba įvyksiantis įvykis bei to proceso tarpiniai etapai, susiję su tuo, kad tos aplinkybės susiklostytų arba įvykis įvyktų, gali būti laikomi konkretaus pobūdžio informacija.

3.   Pats ilgesnį laikotarpį vykstančio proceso tiesioginis etapas gali būti laikomas viešai neatskleista informacija, jeigu jis atitinka šiame straipsnyje nurodytus viešai neatskleistos informacijos kriterijus.

4.   Pagal 1 dalį informacija, kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį finansinių priemonių, su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstų aukcione parduodamų produktų kainoms – tai informacija, kuria sumanus investuotojas būtų linkęs pasinaudoti priimdamas sprendimus dėl investicijų.

Apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvių, kurių bendras išmetamų teršalų kiekis ar nominali šiluminė galia atitinka 17 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą nustatytą ribinę vertę arba yra žemiau jos, atveju nelaikoma, kad informaciją apie jų fizines operacijas daro didelį poveikį apyvartinių taršos leidimų kainai, ja pagrįstiems produktams, parduodamiems aukcione, arba susijusių išvestinių finansinių priemonių kainoms.

5.   EVPRI paskelbia gaires, pagal kurias nustatomas nebaigtinis orientacinis sąrašas informacijos, kuri, kaip pagrįstai tikimasi, bus atskleista arba kurią būtina atskleisti pagal Sąjungos ar nacionalines teisės ar reguliavimo nuostatas, rinkos taisykles, sutartis, praktiką ar tradicijas tam tikrose biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ar neatidėliotinų sandorių rinkose, kaip nurodyta 1 dalies b punkte. EVPRI tinkamai atsižvelgia į tų rinkų ypatumus.

8 straipsnis

Prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija

1.   Šiame reglamente laikoma, kad prekiaujama vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, kai asmuo turi viešai neatskleistos informacijos ir pasinaudoja ta informacija, kad savo ar trečiojo asmens labui tiesiogiai ar netiesiogiai įsigytų ar parduotų finansines priemones, su kuriomis ta informacija yra susijusi. Kai viešai neatskleista informacija pasinaudojama atšaukiant ar keičiant pavedimą dėl finansinės priemonės, su kuria susijusi ši informacija, jei pavedimas buvo pateiktas prieš tai, kai atitinkamas asmuo sužino viešai neatskleistą informaciją, tai taip pat laikoma prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija. Kalbant apie apyvartinių taršos leidimų ar kitų jais pagrįstų aukcione parduodamų produktų aukcionus, rengiamus remiantis Reglamentu (ES) Nr. 1031/2010, naudojimasis viešai neatskleista informacija taip pat apima savo ar trečiojo asmens labui teikiamą pasiūlymą, jo pakeitimą ar atsiėmimą.

2.   Šiame reglamente laikoma, kad asmuo pataria kitam asmeniui prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija arba jį į tokią prekybą įtraukia, jei toks asmuo turi viešai neatskleistos informacijos ir:

a)

remdamasis ta informacija, pataria kitam asmeniui įsigyti ar parduoti finansines priemones, su kuriomis ta informacija yra susijusi, arba skatina jį įsigyti ar parduoti tokias priemones, arba

b)

remdamasis ta informacija, pataria kitam asmeniui atšaukti ar pakeisti pavedimą dėl finansinių priemonių, su kuriomis ta informacija yra susijusi, arba skatina jį atšaukti ar pakeisti pavedimą dėl šių priemonių.

3.   Naudojimasis patarimais arba skatinimais, nurodytais 2 dalyje, laikomas prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija pagal šį straipsnį, jei asmuo, kuris naudojasi patarimais ar skatinimais, žino arba turėtų žinoti, kad jie grindžiami viešai neatskleista informacija.

4.   Šis straipsnis taikomas bet kuriam viešai neatskleistos informacijos turinčiam asmeniui, nes tas asmuo:

a)

yra emitento arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio administracinių, valdymo ar priežiūros organų narys;

b)

turi emitento arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio kapitalo dalį;

c)

turi galimybę susipažinti su informacija vykdydamas profesines ar darbines pareigas; ar

d)

dalyvauja nusikalstamoje veikoje.

Šis straipsnis taip pat taikomas bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris viešai neatskleistą informaciją įgyja kitomis aplinkybėmis nei numatyta pirmoje pastraipoje, jeigu tam asmeniui žinoma ar turėtų būti žinoma, kad tai yra viešai neatskleista informacija.

5.   Jei asmuo yra juridinis asmuo, šis straipsnis taip pat taikomas fiziniams asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę dalyvauja priimant sprendimą įsigyti ar parduoti finansines priemones atitinkamo juridinio asmens vardu arba atšaukti ar pakeisti pavedimą dėl tų priemonių.

9 straipsnis

Teisėti veiksmai

1.   Taikant 8 ir 14 straipsnius, vien tai, kad juridinis asmuo turi ar turėjo viešai neatskleistos informacijos, nereiškia, kad tas asmuo yra pasinaudojęs ta informacija ir todėl vykdęs prekybą vertybiniais popieriais naudodamasis viešai neatskleista informacija, pagrįstą finansinių priemonių įsigijimu ar pardavimu, jeigu tas juridinis asmuo:

a)

nustatė, įgyvendino ir išlaikė pakankamą ir veiksmingą vidaus tvarką ir procedūras, kad veiksmingai užtikrintų, jog nei fiziniai asmenys, kurie jo vardu priėmė sprendimą įsigyti arba parduoti finansines priemones, su kuriomis susijusi informacija, nei kiti fiziniai asmenys, kurie galėjo turėti įtakos tam sprendimui, neturėtų viešai neatskleistos informacijos, ir

b)

neskatino, nepatarė ar kitaip nedarė įtakos fiziniam asmeniui, kuris juridinio asmens vardu įsigijo ar pardavė finansines priemones, su kuriomis susijusi informacija.

2.   Taikant 8 ir 14 straipsnius vien tai, kad asmuo turi viešai neatskleistos informacijos, nereiškia, kad tas asmuo pasinaudojo ta informacija ir todėl vykdė prekybą vertybiniais popieriais naudodamasis viešai neatskleista informacija, pagrįstą finansinių priemonių įsigijimu ar pardavimu, jeigu tas asmuo:

a)

veikia kaip tos finansinės priemonės, su kuria informacija susijusi, rinkos formuotojas arba subjektas, įgaliotas veikti kaip sandorio subjektas ir kai finansinės priemonės, su kuriomis ta informacija susijusi, perkamos arba parduodamos teisėtai, atliekant įprastas jų rinkos formuotojo arba sandorio subjekto, susijusio su ta finansine priemone, funkcijas, arba

b)

yra įgaliotas vykdyti pavedimus trečiųjų asmenų vardu ir kai finansinės priemonės, su kuriomis tas pavedimas susijęs, įsigyjamos arba parduodamos teisėtai pagal tą pavedimą, atliekant įprastas to asmens profesines ar darbo pareigas.

3.   Taikant 8 ir 14 straipsnius vien tai, kad asmuo turi viešai neatskleistos informacijos, nereiškia, kad tas asmuo pasinaudojo ta informacija ir todėl vykdė prekybą vertybiniais popieriais naudodamasis viešai neatskleista informacija, pagrįstą finansinių priemonių įsigijimu ar pardavimu, jeigu tas asmuo sudaro sandorį įsigyti ar parduoti finansines priemones ir tas sandoris įvykdomas sąžiningai įgyvendinant prievolę, kurios terminas baigėsi, ir nesiekiant išvengti draudimo prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir:

a)

kai ta prievolė atsiranda dėl pavedimo, kuris pateiktas, arba susitarimo, kuris sudarytas, anksčiau nei asmuo gavo viešai neatskleistą informaciją; arba

b)

kai tas sandoris vykdomas siekiant patenkinti teisinę ar reguliavimo prievolę, kuri atsirado anksčiau nei asmuo gavo viešai neatskleistą informaciją.

4.   Taikant 8 ir 14 straipsnius vien tai, kad asmuo turi viešai neatskleistos informacijos, nereiškia, kad asmuo pasinaudojo ta informacija ir todėl vykdė prekybą vertybiniais popieriais naudodamasis viešai neatskleista informacija, jeigu asmuo įgijo tą viešai neatskleistą informaciją, vykdydamas viešą pasiūlymą perimti akcijų paketą arba bendrovių susijungimą ir tą viešai neatskleistą informaciją naudoja tik siekdamas toliau vykdyti tą viešą pasiūlymą perimti akcijų paketą arba bendrovių susijungimą, jeigu patvirtinus susijungimą arba tos bendrovės akcininkams priėmus pasiūlymą visa viešai neatskleista informacija atskleidžiama arba dėl kitų priežasčių nustoja būti viešai neatskleista informacija.

Ši dalis netaikoma akcijų paketui didinti.

5.   Taikant 8 ir 14 straipsnius, vien tai, kad asmuo, naudodamasis savo žiniomis nusprendžia įsigyti arba parduoti finansines priemones, šių finansinių priemonių įsigijimas ar pardavimas nėra naudojimasis viešai neatskleista informacija.

6.   Neatsižvelgiant į šio straipsnio 1–5 dalis gali būti laikoma, kad pažeistas 14 straipsnyje nurodytas draudimas prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, jeigu kompetentinga institucija nustato, jog priežastis atitinkamiems prekybos pavedimams pateikti, sandoriams sudaryti ar veiksmams vykdyti buvo neteisėta.

10 straipsnis

Neteisėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas

1.   Šio reglamento tikslais viešai neatskleista informacija atskleidžiama neteisėtai, jeigu asmuo turi viešai neatskleistos informacijos ir atskleidžia tą informaciją bet kuriam asmeniui, nebent informacija atskleidžiama asmeniui atliekant įprastines su darbu susijusias funkcijas, profesinę veiklą arba pareigas.

Ši dalis taikoma bet kuriam fiziniam ir juridiniam asmeniui esant situacijoms ar aplinkybėms nurodytoms 8 straipsnio 4 dalyje.

2.   Šio reglamento tikslais naudojimasis patarimais arba skatinimais, nurodytais 8 straipsnio 2 dalyje, laikomi neteisėtu viešai neatskleistos informacijos atskleidimu pagal šį straipsnį, kai asmuo, atskleidžiantis patarimą arba skatinimą, žino arba turėtų žinoti, kad jis buvo pagrįstas viešai neatskleista informacija.

11 straipsnis

Rinkos tyrimai

1.   Rinkos tyrimai yra informacijos perdavimas vienam arba daugiau potencialių investuotojų prieš paskelbiant apie sandorį, siekiant atkreipti potencialių investuotojų dėmesį į galimą sandorį ir jo sąlygas, pavyzdžiui, galimą mastą ir kainą; tą informaciją perduoda:

a)

emitentas;

b)

finansinės priemonės antrinis siūlytojas, kai sandoris skiriasi nuo įprastos prekybos dėl siūlomų vertybinių popierių kiekio arba vertės ir pardavimo metodas pagrįstas išankstiniu potencialių investuotojų galimo susidomėjimo vertinimu;

c)

apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis, arba

d)

trečiasis asmuo, veikiantis a, b ar c punkte nurodytų asmenų vardu arba jų labui.

2.   Nedarant poveikio 23 straipsnio 3 daliai, jeigu viešai neatskleistą informaciją subjektams, turintiems teisę į vertybinius popierius, atskleidžia asmuo, siekiantis pateikti pasiūlymą perimti bendrovės vertybinius popierius arba bendrovių susijungimo, tai taip pat yra rinkos tyrimas, jeigu:

a)

informacija būtina siekiant, kad subjektai, turintys teisę į vertybinius popierius, susidarytų nuomonę apie tai, ar jie nori pasiūlyti savo vertybinius popierius, ir

b)

siekiant sprendimo perimti akcijas arba sujungti bendroves pagrįstai reikia subjektų, turinčių teisę į vertybinius popierius, noro pasiūlyti savo vertybinius popierius.

3.   Atskleidžiantis rinkos dalyvis, prieš vykdydamas rinkos tyrimą, atskirai įvertina, ar rinkos tyrimas bus susijęs su viešai neatskleistos informacijos atskleidimu. Atskleidžiantis rinkos dalyvis padaro įrašą apie savo išvadą ir jos motyvus. Kompetentingai institucijai paprašius, jis pateikia tuos įrašus. Vykdant rinkos tyrimą ši prievolė taikoma kiekvienam informacijos atskleidimui atskirai. Atskleidžiantis rinkos dalyvis atitinkamai atnaujina šioje dalyje nurodytus įrašus.

4.   Remiantis 10 straipsnio 1 dalimi, viešai neatskleistos informacijos atskleidimas rinkos tyrimų metu laikomas įprastu, jeigu ji atskleidžiama asmeniui atliekant įprastas su darbu susijusias funkcijas, profesinę veiklą arba pareigas, kai atskleidžiantis rinkos dalyvis laikosi šio straipsnio 3 ir 5 dalių.

5.   4 dalies tikslais atskleidžiantis rinkos dalyvis, prieš atskleisdamas informaciją, turi:

a)

gauti asmens, gaunančio rinkos tyrimą, sutikimą gauti viešai neatskleistą informaciją;

b)

informuoti asmenį, gaunantį rinkos tyrimą, kad jam draudžiama naudotis ta informacija ar bandyti naudotis ta informacija savo ar trečiojo asmens labui įsigyjant ar parduodant finansines priemones, tiesiogiai ar netiesiogiai, susijusias su ta informacija;

c)

informuoti asmenį, gaunantį rinkos tyrimą, kad jam draudžiama naudotis ta informacija ar bandyti naudotis ta informacija atšaukiant arba pakeičiant jau pateiktus pavedimus dėl finansinių priemonių, susijusių su ta informacija; ir

d)

informuoti asmenį, gaunantį rinkos tyrimą, kad jis, sutikdamas gauti informaciją, taip pat priverstas ją laikyti konfidencialia.

Atskleidžiantis rinkos dalyvis daro ir saugo visos informacijos, kuri buvo suteikta asmeniui, gaunančiam rinkos tyrimą, įskaitant informaciją, suteiktą pagal pirmos pastraipos a–d punktus, ir potencialių investuotojų, kuriems informacija buvo atskleista, įskaitant juridinius asmenis ir fizinius asmenis, veikiančius potencialių investuotojų vardu, bet jais nepasiribojant, tapatybę ir kiekvieno atskleidimo datos ir laiko įrašus. Kompetentingai institucijai paprašius atskleidžiantis rinkos dalyvis pateikia tuos įrašus.

6.   Kai informacija, kuri buvo atskleista vykdant rinkos tyrimą, pagal atskleidžiančio rinkos dalyvio vertinimą nebelaikoma viešai neatskleista informacija, atskleidžiantis rinkos dalyvis nedelsdamas atitinkamai informuoja apie tai gavėją.

Atskleidžiantis rinkos dalyvis saugo pagal šią dalį pateiktos informacijos įrašus ir kompetentingai institucijai paprašius jai juos pateikia.

7.   Nepaisant šio straipsnio nuostatų asmuo, gaunantis rinkos tyrimus pas įvertina, ar jo turima informacija yra viešai neatskleista informacija ir kada ji nustoja būti tokia.

8.   Šiame straipsnyje nurodytus įrašus atskleidžiantis rinkos dalyvis saugo bent penkerius metus po to, kai jie padaromi.

9.   Siekiant užtikrinti nuoseklią šio straipsnio harmonizaciją, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatoma tvarka, procedūros ir įrašų laikymo reikalavimai, atitinkantys šio straipsnio 4, 5, 6 ir 8 dalyse nustatytus reikalavimus, projektus.

EVPRI techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

10.   Tam, kad būtų užtikrintos šio straipsnio vienodos taikymo sąlygos, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais nustatomos sistemos ir pranešimų šablonai, kuriais subjektai galėtų naudotis, kad įgyvendintų šio straipsnio 4, 5, 6 ir 8 dalyse nurodytus reikalavimus, visų pirma, tikslus 4–8 dalyse nurodytų įrašų formatas ir atitinkamiems 6 dalyje nurodytiems informacijos pranešimams, teikiamiems asmenims, kurie gauna rinkos tyrimus, skirtos techninės priemonės.

EVPRI techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

11.   EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsnį paskelbia gaires, skirtas asmenims, gaunantiems rinkos tyrimus, susijusias su:

a)

veiksniais, į kuriuos tokie asmenys turi atsižvelgti, kai jiems atskleidžiama dalį rinkos tyrimo sudaranti informacija tam, kad jie galėtų įvertinti, ar ši informacija gali būti viešai neatskleista informacija;

b)

veiksmais, kurių tokie asmenys turi imtis, jeigu jiems buvo atskleista viešai neatskleista informacija tam, kad jie galėtų laikytis šio reglamento 8 ir 10 straipsnių; ir

c)

įrašai, kuriuos tokie asmenys turi saugoti tam, kad jie galėtų įrodyti, kad laikosi šio reglamento 8 ir 10 straipsnių.

12 straipsnis

Manipuliavimas rinka

1.   Šiame reglamente manipuliavimui rinka priskiriami tokie veiksmai:

a)

sudaromas sandoris, pateikiamas prekybos pavedimas ar atliekamas bet koks kitas veiksmas, jei:

i)

siunčiami ar gali būti siunčiami netikri ar klaidinantys signalai dėl finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties pasiūlos, paklausos ar kainos arba aukciono produkto, pagrįsto apyvartiniais taršos leidimais; ar

ii)

fiksuojama ar gali būti fiksuojama vienos ar daugiau finansinių priemonių, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių ar aukciono produkto, pagrįsto apyvartiniais taršos leidimais, nenormalaus ar dirbtinio lygio kaina;

išskyrus atvejus, kai asmuo, kuris sudarė sandorių, pateikdamas nurodymus prekybai, ar pradėjo bet kurią kitą veiklą, įrodo, kad jo motyvai toks sandorius, nurodymas ar elgesys buvo teisėtų priežasčių ir atitinka priimtai rinkos praktikai, kaip nustatyta 13 straipsnyje;

b)

sudaromas sandoris, pateikiamas prekybos pavedimas ar atliekamas bet koks kitas veiksmas ar veikla, darantys arba galintys daryti poveikį vienos ar kelių finansinių priemonių, su jomis susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba aukciono produkto, pagrįsto apyvartiniais taršos leidimais, kainai, kai pasinaudojama fiktyvia priemone ar kitaip mėginama apgauti ar manipuliuoti;

c)

žiniasklaidoje, internetu ar kitomis priemonėmis skleidžiama informacija, kuria siunčiami ar gali būti siunčiami netikri ar klaidinantys signalai dėl finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba aukciono produkto, pagrįsto apyvartiniais taršos leidimais, pasiūlos, paklausos ar kainos, arba fiksuojama ar gali būti fiksuojama vienos ar daugiau finansinių priemonių, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių arba aukciono produkto, pagrįsto apyvartiniais taršos leidimais, nenormalaus ar dirbtinio lygio kaina, įskaitant gandų skleidimą, kai tokią informaciją skleidžiantis asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija yra melaginga ar klaidinanti;

d)

melagingos ar klaidinančios informacijos skleidimas arba melagingų ar klaidinančių duomenų teikimas, susijęs su lyginamuoju indeksu, kai asmuo, kuris paskleidė informaciją ar pateikė duomenis žinojo arba turėjo žinoti, kad jie melagingi ar klaidinantys, arba bet kokia kita veikla, kuria siekiama manipuliuoti apskaičiuojant lyginamąjį indeksą.

2.   Toliau išvardyti veiksmai, inter alia, laikomi manipuliavimu rinka:

a)

veikla, kurią vykdydamas asmuo ar sutartinai veikiantys asmenys bando užsitikrinti dominuojančią padėtį finansinės priemonės, su ja susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių arba aukciono produkto, pagrįsto apyvartiniais taršos leidimais, pasiūlos ar paklausos atžvilgiu, arba kuria tiesiogiai ar netiesiogiai daromas arba, tikėtina, gali būti daromas poveikis fiksuoto pirkimo ar pardavimo kainoms arba dėl kurios sukuriamos arba, tikėtina, gali būti sukuriamos kitokios nesąžiningos prekybos sąlygos;

b)

finansinių priemonių pirkimas ar pardavimas pačioje prekybos rinkoje sesijos pradžioje ar pabaigoje, dėl kurio buvo arba, tikėtina, bus suklaidinti investuotojai, priimantys sprendimus remdamiesi paskelbtomis kainomis, įskaitant sesijos pradžios ar pabaigos kainas;

c)

pavedimų pateikimas prekybos vietoje, įskaitant bet kokį jų atšaukimą ar pakeitimą, naudojantis bet kuriomis turimomis prekybos priemonėmis – taip pat ir elektroninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, algoritmine prekyba ir dažnų trumpalaikių sandorių strategija, kurio daromas poveikis – vienas iš nurodytų 1 dalies a arba b punkte:

i)

sutrikdytas ar sulėtintas arba galimai sutrikdytas ar sulėtintas prekybos vietos veikimas;

ii)

trukdoma ar galimai trukdoma kitiems asmenims nustatyti tikrus prekybos sistemos pavedimus prekybos vietoje, įskaitant teikiant pavedimus, dėl kurių sukuriama per didelė pavedimų knygos apkrova arba nestabilumas, arba

iii)

duodant ar galimai duodant netikrą ar klaidinantį signalą apie finansinės priemonės pasiūlą, paklausą ar kainą, visų pirma teikiant pavedimus inicijuoti arba sustiprinti tendenciją.

d)

pasinaudojimas galimybe kartais ar reguliariai pasirodyti tradicinėse ar elektroninėse žiniasklaidos priemonėse ir išdėstyti nuomonę apie finansinę priemonę, su ja susijusią biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartį arba aukciono produktą, pagrįstą apyvartiniais taršos leidimais (ar netiesiogiai apie jos emitentą), jei anksčiau tos finansinės priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba aukciono produkto, pagrįsto apyvartiniais taršos leidimais, atžvilgiu jau buvo užimta tam tikra pozicija ir jei vėliau gaunama naudos dėl išsakytos nuomonės poveikio tos priemonės, su ja susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties arba aukciono produkto, pagrįsto apyvartiniais taršos leidimais, kainai, o tas interesų konfliktas visuomenei neatskleidžiamas tinkamai ir veiksmingai;

e)

apyvartinių taršos leidimų ar su jais susijusių išvestinių priemonių pirkimas ar pardavimas antrinėje rinkoje prieš aukcioną pagal Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010, taip fiksuojant galutinę aukcione parduodamų produktų nenormalaus ar dirbtinio lygio kainą ar klaidinant pasiūlymų teikėjus aukcionuose.

3.   Taikant 1 dalies a ir b punktus ir nedarant poveikio 2 dalyje nustatytiems veiksmams, I priede apibrėžiami kai kurie rodikliai, susiję su fiktyvių priemonių ar kitų apgaulės ar manipuliavimo būdų naudojimu, taip pat kai kurie rodikliai, susiję su neteisingais ar klaidinančiais signalais ir kainų fiksavimu.

4.   Kai šiame straipsnyje nurodytas asmuo yra juridinis asmuo, šis straipsnis taip pat taikomas fiziniams asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę dalyvauja priimant sprendimą vykdyti veiksmus to juridinio asmens vardu.

5.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 35 straipsnį, kuriais būtų tikslinami I priede įtvirtinti rodikliai, siekiant paaiškinti jų sudedamąsias dalis ir atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose.

13 straipsnis

Pripažinta rinkos praktika

1.   15 straipsnyje nurodytas draudimas netaikomas veiksmams, nurodytiems 12 straipsnio 1 dalies a punkte, jeigu asmuo, sudarydamas sandorį, pateikdamas prekybos pavedimą ar atlikdamas bet kokį kitą veiksmą, įrodo, kad toks sandoris, pavedimas arba veiksmas buvo padarytas dėl teisėtų priežasčių ir atitinka pripažintą rinkos praktiką, nustatytą pagal šį straipsnį.

2.   Kompetentinga institucija gali patvirtinti pripažintą rinkos praktiką atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

a)

rinkos praktikos skaidrumo lygį, palyginti su visa rinka;

b)

rinkos praktika užtikrinamą aukšto lygio rinkos jėgų veikimo apsaugą ir tinkamą pasiūlos bei paklausos jėgų sąveiką;

c)

rinkos praktikos daromą teigiamą poveikį rinkos likvidumui ir veiksmingumui;

d)

pagal rinkos praktiką atsižvelgiama į atitinkamos rinkos prekybos mechanizmą ir leidžiama rinkos dalyviams tinkamai ir laiku reaguoti į naują padėtį rinkoje, kuri atsiranda dėl tos praktikos;

e)

su rinkos praktika susijusį pavojų, kurį ji kelia tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių reguliuojamų ar nereguliuojamų atitinkamos finansinės priemonės rinkų vientisumui Sąjungoje;

f)

bet kokio atitinkamos rinkos praktikos tyrimo, kurį atliko kompetentingos institucijos ar kitos institucijos, rezultatus, ypač kai taikant atitinkamą rinkos praktiką pažeidžiamos taisyklės ar nuostatos arba elgesio kodeksai, skirti apsaugoti nuo piktnaudžiavimo rinka – nesvarbu, ar tai taikytina aptariamai rinkai, ar tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms rinkoms Sąjungoje; ir

g)

atitinkamas rinkos struktūrines savybes, be kita ko, ar ji reguliuojama, ar ne, parduodamų finansinių priemonių ir rinkos dalyvių tipus, įskaitant mažmeninių investuotojų dalyvavimo atitinkamoje rinkoje mastą.

Rinkos praktika, kuri kompetentingos institucijos nustatyta kaip pripažinta rinkos praktika konkrečioje rinkoje, nelaikoma tinkama taikyti kitose rinkose, išskyrus atvejus, kai tų kitų rinkų kompetentingos institucijos yra oficialiai pripažinusios tą praktiką pagal šį straipsnį.

3.   Prieš nustatydama pripažintą rinkos praktiką pagal 2 dalį, kompetentinga institucija praneša EVPRI ir kitoms kompetentingoms institucijoms apie savo ketinimą patvirtinti pripažintą rinkos praktiką ir pateikia vertinimo, atlikto pagal 2 dalyje nustatytus kriterijus, rezultatus. Toks pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki numatomo rinkos praktikos pripažinimo įsigaliojimo.

4.   Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo EVPRI pranešimą pateikusiai kompetentingai institucijai pateikia nuomonę, kurioje įvertinamas kiekvienos pripažintos rinkos praktikos ir 2 dalyje nustatytų ir pagal 7 dalį priimtų reguliavimo techniniuose standartuose apibrėžtų reikalavimų suderinamumas. EVPRI taip pat įvertina, ar pripažinus rinkos praktiką nekiltų pavojus rinkų pasitikėjimui Sąjungos finansų rinka. Nuomonė skelbiama EVPRI interneto svetainėje.

5.   Jeigu, priešingai negu teigiama pagal 4 dalį pateiktoje EVPRI nuomonėje, kompetentinga institucija pripažįsta rinkos praktiką, ji per 24 valandas nuo rinkos praktikos pripažinimo savo interneto svetainėje paskelbia pranešimą, kuriame išdėsto visus tokio savo sprendimo motyvus, įskaitant tai, kodėl pripažinta rinkos praktika nekelia pavojaus rinkos pasitikėjimui.

6.   Kai kompetentinga institucija mano, kad kita kompetentinga institucija nustatė pripažintą rinkos praktiką, kuri neatitinka 2 dalyje nustatytų kriterijų, EVPRI padeda atitinkamoms institucijoms pasiekti susitarimą pagal savo įgaliojimais vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsniu.

Jeigu atitinkamos kompetentingos institucijos susitarimo nepasiekia, EVPRI gali priimti sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnio 3 dalį.

7.   EVPRI, siekdama užtikrinti nuoseklią šio straipsnio harmonizaciją, parengia techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatomi rinkos praktikos pripažinimo pagal 2, 3 ir 4 dalis, taip pat pripažinimo išsaugojimo, užbaigimo arba pripažinimo sąlygų pakeitimo kriterijai, procedūra ir reikalavimai, projektus.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

8.   Kompetentingos institucijos nuolat ir bent kas dvejus metus apsvarsto savo pripažintą rinkos praktiką, visų pirma atsižvelgdamos į svarbius atitinkamos rinkos aplinkos pokyčius, pavyzdžiui, į prekybos taisyklių arba rinkos infrastruktūros pokyčius, ir priimdamos sprendimus, ar išsaugoti pripažinimą, jį užbaigti ar pakeisti jo sąlygas.

9.   EVPRI savo interneto svetainėje paskelbia pripažintos rinkos praktikos sąrašą, kartu nurodydama, kuriose valstybėse narėse ji taikoma.

10.   EVPRI stebi pripažintos rinkos praktikos taikymą ir kasmet teikia Komisijai ataskaitą apie jos taikymą atitinkamose rinkose.

11.   Kompetentingos institucijos apie savo iki šiam reglamentui įsigaliojant pripažintą rinkos praktiką praneša EVPRI iki 2014 m. liepos 2 d. per tris mėnesius po to, kai įsigalioja 7 dalyje nurodyti techniniai reguliavimo standartai.

Pripažinta rinkos praktika, nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje toliau taikoma atitinkamoje valstybėje narėje, kol kompetentinga institucija, atsižvelgdama į EVPRI nuomonę, pateiktą pagal 4 dalį, priima sprendimo dėl tos praktikos tolesnio taikymo.

14 straipsnis

Draudimas prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir neteisėtai atskleisti viešai neatskleistą informaciją

Draudžiama:

a)

prekiauti ar mėginti prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija;

b)

patarti kitam asmeniui ar skatinti kitą asmenį užsiimti prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija arba

c)

neteisėtai atskleisti viešai neatskleistą informaciją.

15 straipsnis

Draudimas manipuliuoti rinka

Draudžiama manipuliuoti rinka ar bandyti manipuliuoti rinka.

16 straipsnis

Piktnaudžiavimo rinka prevencija ir nustatymas

1.   Rinkos dalyviai ir investicinės įmonės, valdantys prekybos vietą, nustato ir įgyvendina veiksmingas taisykles, sistemas ir procedūras, skirtas prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, manipuliavimo rinka ir bandymo prekiauti vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija bei manipuliuoti rinka atvejams pagal Direktyvos 2014/65/ES 31 ir 54 straipsnius užkardyti ir nustatyti.

Pirmoje pastraipoje nurodytas asmuo nedelsdamas praneša prekybos vietos kompetentingai institucijai apie pavedimus ir sandorius, įskaitant bet kokius nutraukimus ar jų dalinius pakeitimus, kurie gali būti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, manipuliavimo rinka, bandymo manipuliuoti rinka ar vykdyti prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija atvejai.

2.   Bet kuris asmuo, profesionaliai organizuojantis ar vykdantis finansinių priemonių sandorius, nustato ir palaiko veiksmingą tvarką, sistemas ir procedūras, kurias naudojant būtų nustatomi įtartini pavedimai ir sandoriai ir apie juos pranešama. Kai toks asmuo pagrįstai įtaria, kad pavedimas dėl finansinės priemonės ar finansinių priemonių sandoris, pateiktas ar vykdomas prekybos vietoje ar už jos ribų, gali būti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, manipuliavimo rinka, prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ar bandymo manipuliuoti rinka atvejis, jis nedelsdamas apie tai praneša prekybos vietos kompetentingai institucijai, kaip nurodyta 3 dalyje.

3.   Nedarant poveikio 22 straipsniui, asmenims, profesionaliai organizuojantiems ar vykdantiems sandorius, taikomos tos valstybės narės, kurioje jie registruoti arba kurioje yra jų pagrindinė buveinė, o filialo atveju – tos valstybės narės, kurioje yra filialas, pranešimų teikimo procedūros taisyklės. Pranešimas adresuojamas tos valstybės narės kompetentingai institucijai.

4.   Pranešimą apie įtartinus pavedimus ar sandorius gavusios kompetentingos institucijos, kaip nurodyta 3 dalyje, nedelsdamos perduoda tokią informaciją atitinkamų prekybos vietų kompetentingoms institucijoms.

5.   Siekiant užtikrinti nuoseklią šio straipsnio harmonizaciją„ EVPRI rengia techninių reguliavimo standartų projektą, siekdama nustatyti:

a)

tinkamas taisykles, sistemas ir procedūras, kad subjektai vykdytų 1 ir 2 dalių reikalavimus; ir

b)

sistemas ir pranešimų šablonus, kuriais subjektai galėtų naudotis, kad įgyvendintų 1 ir 2 dalių reikalavimus;

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2016 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

3   SKYRIUS

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO REIKALAVIMAI

17 straipsnis

Viešai neatskleistos informacijos atskleidimas

1.   Emitentas nedelsdamas informuoja visuomenę apie viešai neatskleistą informaciją, tiesiogiai susijusią su tuo emitentu.

Emitentas užtikrina, kad viešai neatskleista informacija būtų paskelbta taip, kad visuomenė galėtų greitai ją gauti ir visiškai, teisingai ir laiku įvertinti ir, kai taikoma, taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB (24) 21 straipsnyje nurodytą oficialiai nustatytą mechanizmą. Emitentas nederina viešai neatskleistos informacijos atskleidimo visuomenei ir savo veiklos rinkodaros. Emitentas savo oficialioje interneto svetainėje skelbia visą viešai neatskleistą informaciją, kurią jis privalo viešai atskleisti, ir bent penkerius metus jos iš ten nepašalina.

Šis straipsnis taikomas emitentams, kurie yra pateikę prašymą ar turi leidimą prekiauti savo finansinėmis priemonėmis valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, arba, jei priemone prekiaujama tik daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje, tiems, kurie turi leidimą prekiauti savo finansinėmis priemonėmis valstybės narės daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje arba yra padavę prašymą leisti jomis prekiauti valstybės narės daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje.

2.   Apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis viešai, veiksmingai ir laiku atskleidžia viešai neatskleistą informaciją apie savo turimus apyvartinius taršos leidimus, susijusius su jo verslu, įskaitant aviacijos veiklą, kaip nurodyta Direktyvos 2003/87/EB I priede, ar įrenginiais, kaip apibrėžta tos direktyvos 3 straipsnio e punkte, kuriuos dalyvis, patronuojančioji bendrovė ar su ja susijusi įmonė valdo nuosavybės teise ar kontroliuoja ar už kurių praktinius valdymo aspektus dalyvis, jo patronuojančioji bendrovė ar su ja susijusi įmonė visiškai ar iš dalies atsako. Atskleidžiama svarbi informacija apie įrenginių pajėgumus ir panaudojimą, įskaitant planuotą ar neplanuotą naudojimosi tokiais įrenginiais sustabdymą.

Pirma pastraipa netaikoma dalyviui apyvartinių taršos leidimų rinkoje, kai įrenginių ar aviacijos veiklos, kurią jis valdo nuosavybės teise, kontroliuoja ar už kurią atsako, išlakos prieš tai ėjusiais metais neviršijo mažiausio anglies dioksido ekvivalento lygio, o kai vykdoma deginimo veikla, jų nominali šiluminė galia neviršijo mažiausio nustatyto lygio.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 35 straipsnį, kuriais nustato mažiausią anglies dioksido ekvivalento lygį ir mažiausią nominalios šiluminės galios lygį, kad būtų galima taikyti šios dalies antroje pastraipoje numatytą išimtį.

3.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 35 straipsnį, kuriais nurodoma kompetentinga institucija kuriai pagal šio straipsnio 4 ir 5 dalis teikiami pranešimai.

4.   Emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis, prisiimdamas visą atsakomybę, gali atidėti viešą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

skubiai atskleidus informaciją gali būti padaryta žala emitento ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio teisėtiems interesams;

b)

tikėtina, kad dėl informacijos atskleidimo atidėjimo visuomenė nebus suklaidinta;

c)

emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis gali užtikrinti tokios informacijos konfidencialumą.

Ilgesnį laikotarpį vykstančio ir į etapus padalyto proceso atveju, kai siekiama, kad susiklostytų tam tikros aplinkybės arba įvyktų tam tikras įvykis, arba kai tokios aplinkybės susiklostė ar toks įvykis įvyko, emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis, prisiimdamas visą atsakomybę, gali atidėti viešą viešai neatskleistos informacijos, susijusios su šiuo procesu, atskleidimą laikantis pirmos pastraipos a, b ir c punktų.

Kai emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis atidėjo viešai neatskleistos informacijos atskleidimą pagal šią dalį, jis informuoja kompetentingą instituciją, nurodytą šioje dalyje, kad informacijos atskleidimas atidėtas ir raštu paaiškina, kaip laikomasi šioje dalyje nustatytų sąlygų, iš karto po to, kai informacija atskleidžiama viešai. Kaip alternatyva, valstybės narės gali numatyti, kad tokio paaiškinimo įrašas pateikiamas tik kompetentingai institucijai, nurodytai šioje dalyje, paprašius.

5.   Siekdamas užtikrinti finansų sistemos stabilumą, finansinės priemonės emitentas, kuris yra kredito įstaiga arba finansinė institucija, prisiimdamas visą atsakomybę gali atidėti viešą viešai neatskleistos informacijos, įskaitant informaciją, susijusią su laikinomis likvidumo problemomis, ir visų pirma poreikį gauti neatidėliotiną centrinio banko ar paskutinio skolintojo pagalbą likvidumui padidinti, atskleidimą, jei tenkinamos visos toliau išvardytos sąlygos:

a)

atskleidus informaciją gali būti pakenkta emitento ir finansų sistemos stabilumui;

b)

jos atskleidimas atidėtas paisant viešojo intereso;

c)

gali būti užtikrintas tos informacijos konfidencialumas ir

d)

kompetentinga institucija, nurodyta 3 dalyje, pritarė atidėjimui, remdamasi tuo, kad laikomasi a, b ir c punktuose išdėstytų sąlygų.

6.   Taikant 5 dalies a–d punktus, emitentas praneša kompetentingai institucijai, nurodytai 3 dalyje, apie savo ketinimus atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą ir pateikia įrodymus, kad laikomasi sąlygų, išdėstytų 5 dalies a, b ir c punktuose. Kompetentinga institucija, nurodytai 3 dalyje, atitinkamai konsultuojasi su nacionaliniu centriniu banku ar su makrolygio rizikos ribojimo institucija, kai yra, arba alternatyviai su viena iš šių institucijų:

a)

jeigu emitentas yra kredito institucija arba investicinė įmonė - institucija, nustatyta pagal Europos Parlamenot ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (25) 133 straipsnio 1 dalį;

b)

kitais nei a punkte nurodytais atvejais –bet kuri kita nacionalinė institucija, atsakinga už emitento priežiūrą.

Kompetentinga institucija, nurodyta 3 dalyje, užtikrina, kad viešai neatskleistos informacijos atskleidimas būtų atidėtas tik tiek, kiek būtina, kad būtų apsaugotas viešasis interesas. Kompetentinga institucija, nurodytai 3 dalyje, kiekvieną savaitę įvertina bent tai, ar laikomasi sąlygų, nustatytų 5 dalies a, b ir c punktuose.

Jeigu kompetentinga institucija, nurodyta 3 dalyje, nesutinka, kad būtų atidėtas viešai neatskleistos informacijos atskleidimas, emitentas nedelsdamas ją atskleidžia.

Ši dalis taikoma tada, kai emitentas nusprendžia neatidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimo pagal 4 dalį.

Šioje dalyje nuoroda į kompetentingą instituciją, nurodytą 3 dalyje, nedaro poveikio kompetentingos institucijos įgaliojimams vykdyti savo funkcijas bet kuriuo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu.

7.   Jeigu pagal 4 ar 5 dalį viešai neatskleistos informacijos atskleidimas buvo atidėtas ir nebeužtikrinamas tos viešai neatskleistos informacijos konfidencialumas, emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis kaip įmanoma greičiau atskleidžia visuomenei tą viešai neatskleistą informaciją.

Ši dalis apima atvejus, kai gandai aiškiai susiję su viešai neatskleista informacija, kurios atskleidimas buvo atidėtas pagal 4 arba 5 dalį, ir tie gandai pakankamai tikslūs, kad tos informacijos konfidencialumas nebūtų užtikrinamas.

8.   Jei emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis, ar jų vardu ar už juos veikiantis asmuo atskleidžia kokią nors viešai neatskleistą informaciją trečiajam asmeniui vykdydamas įprastines su jo darbu, profesija ar pareiga susijusias užduotis, kaip numatyta 10 straipsnio 1 dalyje, jis privalo veiksmingai atskleisti visą tokią informaciją tuo pat metu, jei informacija atskleidžiama planuotai, ir nedelsiant, jei informacija atskleidžiama netyčia. Ši dalis netaikoma, jei informaciją gaunantis asmuo privalo saugoti konfidencialumą, nepaisant to, ar ši pareiga jam nustatyta pagal teisės aktus, reguliavimo nuostatas, įstatus ar sutartį.

9.   Viešai neatskleistą informaciją, susijusią su emitentais, kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje, savo svetainėje gali skelbti ne emitentas, o prekybos vieta, jei prekybos vietą valdantis subjektas nusprendžia teikti tokią paslaugą tos rinkos emitentams.

10.   Tam, kad būtų užtikrintos šio straipsnio vienodos taikymo sąlygos, EVPRI rengia techninių įgyvendinimo standartų projektą, siekdama nustatyti:

a)

technines viešai neatskleistos informacijos tinkamo atskleidimo priemones, kaip nurodyta 1, 2, 8 ir 9 dalyse; ir

b)

technines viešai neatskleistos informacijos atskleidimo atidėjimo priemones, kaip nurodyta 4 ir 5 dalyse.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2016 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

11.   EVPRI paskelbia gaires, pagal kurias nustatomas nebaigtinis orientacinis teisėtų emitentų interesų, kaip nurodyta 4 dalies a punkte, ir atvejų, kai atidėjus viešai neatskleistos informacijos atskleidimą visuomenė būtų suklaidinta, kaip nurodyta 4 dalies b punkte, sąrašas.

18 straipsnis

Viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašai

1.   Emitentai ar bet kurie jų vardu ar jų sąskaita veikiantys asmenys:

a)

sudaro visų turinčiųjų galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija ir pagal sutartį ar kitais pagrindais užduotis vykdančių ir todėl galinčių susipažinti su viešai neatskleista informacija asmenų, pavyzdžiui, konsultantų, buhalterių ar kredito reitingų agentūrų, sąrašą (viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašas);

b)

nedelsdami atnaujina viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą pagal 4 dalį ir

c)

nedelsdami teikia viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą kompetentingai institucijai, kai ši to paprašo.

2.   Emitentai ar bet kurie jų vardu ar jų sąskaita veikiantys asmenys imasi visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, jog bet koks į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą įtrauktas asmuo raštu pripažintų savo atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas pareigas ir žinotų apie sankcijas, taikomas prekybai vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir neteisėtam viešai neatskleistos informacijos atskleidimui.

Jeigu kitas asmuo, veikdamas emitento vardu arba sąskaita, imasi vykdyti užduotį parengti ir atnaujinti viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą, emitentas lieka visiškai atsakingas už tai, kad būtų laikomasi prievolių pagal šį straipsnį. Emitentas visada turi teisę susipažinti su viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašu.

3.   Viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąraše nurodoma bent:

a)

bet kurio asmens, turinčio prieigą prie viešai neatskleistos informacijos, tapatybė;

b)

asmens įtraukimo į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą priežastys;

c)

data ir laikas, kai asmuo susipažino su viešai neatskleista informacija; ir

d)

viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo parengimo data.

4.   Emitentai ar bet kurie asmenys, veikiantys jų vardu arba jų labui, nedelsdami atnaujina viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą ir nurodo jo atnaujinimo datą, kai:

a)

pasikeičia priežastis, dėl kurios asmuo įtrauktas į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą;

b)

naujas asmuo susipažįsta su viešai neatskleista informacija, todėl jį reikia įtraukti į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą; ir

c)

asmuo nebegali susipažinti su viešai neatskleista informacija.

Kiekviename atnaujintame sąraše nurodoma įvykio, dėl kurio sąrašas atnaujintas, data ir laikas.

5.   Emitentai ir bet kurie jų vardu ar jų labui veikiantys asmenys viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą saugo bent penkerius metus nuo tada, kai jis parengtas arba atnaujintas.

6.   Nereikalaujama, kad viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą sudarytų emitentai, kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

emitentas imasi visų pagrįstų priemonių, reikalingų užtikrinti, kad bet koks asmuo, turintis galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija, pripažintų atitinkamas įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas pareigas ir žinotų apie sankcijas, taikomas prekybai vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, ir neteisėtam viešai neatskleistos informacijos atskleidimui; ir

b)

kompetentingai institucijai paprašius emitentas gali pateikti viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą.

7.   Šis straipsnis taikomas emitentams, kurie yra pateikę prašymą ar patvirtinę prekybą jų finansinėmis priemonėmis valstybės narės reguliuojamoje rinkoje arba, jei priemone prekiaujama tik daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje, tiems, kurie yra patvirtinę prekybą jų finansinėmis priemonėmis valstybės narės daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje arba pateikę prašymą leisti prekiauti jų finansinėmis priemonėmis valstybės narės daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje.

8.   Šio straipsnio 1–5 dalys taip pat taikomos:

a)

apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams dėl viešai neatskleistos informacijos apie apyvartinius taršos leidimus, apie kurią sužinoma dėl to apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio vykdomų fizinių operacijų.

b)

bet kokioms aukcionų platformoms, aukcionų rengėjams ir stebėtojams, susijusiems su apyvartinių taršos leidimų ar kitų jais pagrįstų aukcione parduodamų produktų aukcionais, rengiamais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010.

9.   Tam, kad būtų užtikrintos šio straipsnio vienodos taikymo sąlygos, EVPRI rengia techninių įgyvendinimo standartų projektą, siekdama nustatyti konkretų viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų formatą ir tokių sąrašų atnaujinimo formatą, kaip nurodyta šiame straipsnyje.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2016 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

19 straipsnis

Vadovų sandoriai

1.   Vadovaujamas pareigas einantys asmenys, taip pat su jais glaudžiai susiję asmenys emitentui arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviui ir 2 dalies antroje pastraipoje nurodytai kompetentingai institucijai praneša

a)

emitentų atveju, apie kiekvieną savo labui vykdomą sandorį, susijusį su to emitento akcijomis arba skolos priemonėmis, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar kitomis su jais siejamomis finansinėmis priemonėmis,

b)

apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvių atveju, apie kiekvieną savo labui vykdomą sandorį, susijusį su apyvartiniais taršos leidimais, aukcione parduodamais produktais ar susijusiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Tokie pranešimai pateikiami nedelsiant ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas po sandorio.

Pirma pastraipa taikoma po to, kai bendra sandorių suma per kalendorinius metus pasiekė 8 ir 9 dalyse, kai taikoma, nustatytą ribą.

2.   Taikant 1 dalį ir nedarant poveikio valstybių narių teisei nustatyti kitus pranešimų teikimo įpareigojimus nei nurodyta šiame straipsnyje, 1 dalyje nurodyti asmenys praneša kompetentingoms institucijoms apie visus savo sąskaita sudarytus sandorius.

Taisyklės, taikytinos pranešimams, kurių 1 dalyje nurodyti asmenys privalo laikytis, yra taisyklės, galiojančios valstybėje narėje, kurioje registruotas emitentas arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis. Pranešimai tos valstybės narės kompetentingai institucijai pateikiami per tris darbo dienas nuo sandorio datos. Kai emitentas nėra registruotas valstybėje narėje, pranešama tos valstybės narės, kurioje jis turi teikti kasmetinę informaciją apie akcijas buveinės kompetentingai institucijai pagal Direktyvos 2004/109/EB 2 straipsnio 1 dalies i punktą arbai jos nesant, prekybos vietos kompetentingai institucijai.

3.   Emitentas arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis užtikrina, kad informacija, apie kurią pranešama pagal 1 dalį, būtų nedelsiant ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas po sandorio viešai atskleista tokiu būdu, kad ją nediskriminaciniu pagrindu būtų galima gauti pagal 17 straipsnio 10 dalies a punkte nustatytus įgyvendinimo techninius standartus.

Emitentas arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis naudoja tokias žiniasklaidos priemones, kuriomis būtų galima pagrįstai pasitikėti siekiant veiksmingai skleisti informaciją visoje Sąjungoje, ir, jeigu taikoma, naudojasi Direktyvos 2004/109/EB 21 straipsnyje nurodytu oficialiai nustatytu mechanizmu.

Kaip alternatyva nacionalinės teisės aktuose gali būti numatyta, kad kompetentinga institucija gali pati viešai skelbti šią informaciją.

4.   Šis straipsnis taikomas finansinės priemonės emitentams, kurie:

a)

yra pateikę prašymą ar patvirtinę prekybą savo finansinėmis priemonėmis reguliuojamoje rinkoje; arba,

b)

jei priemone prekiaujama tik daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje, tiems, kurie yra patvirtinę prekybą savo finansinėmis priemonėmis daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje arba pateikę prašymą leisti prekiauti savo finansinėmis priemonėmis daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje.

5.   Emitentai ir apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai raštu praneša vadovaujamas pareigas einantiems asmenims apie jų prievoles pagal šį straipsnį. Emitentai parengia visų vadovaujamas pareigas einančių asmenų ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sąrašą.

Vadovaujamas pareigas einantys asmenys raštu praneša su jais glaudžiai susijusiems asmenims apie jų prievoles pagal šį straipsnį ir saugo šio pranešimo kopiją.

6.   Pranešime dėl 1 dalyje nurodytų sandorių pateikiama ši informacija:

a)

asmens vardas ir pavardė;

b)

pranešimo priežastis;

c)

atitinkamo emitento arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio pavadinimas;

d)

finansinės priemonės identifikatorius ir aprašymas;

e)

sandorio (sandorių) pobūdis (pvz., ar tai įsigijimas, ar pardavimas), nurodant, ar jis susijęs su akcijų pasirinkimo programų ar kitų 7 dalyje nurodytų konkrečių pavyzdžių vykdymu;

f)

sandorio (sandorių) data ir vieta ir

g)

sandorio (sandorių) kaina ir mastas. Įkeitimo, kurio sąlygose nurodyta, kad jo kaina gali keistis, atveju tai turėtų būti atskleista kartu su verte tą pačią dieną, kai jis įkeičiamas.

7.   Kiti sandoriai, apie kuriuos reikia pranešti pagal 1 dalį:

a)

asmens, einančio vadovaujamas pareigas ar su juo glaudžiai susijusio asmens, kaip nurodyta 1 dalyje, ar jo vardu vykdomas finansinių priemonių įkeitimas ar skolinimas;

b)

asmenų, profesionaliai organizuojančių ar vykdančių finansinių priemonių sandorius, vardu arba kito asmens 1 dalyje nurodyto vadovaujamas pareigas einančio asmens vardu ar su juo glaudžiai susijusio asmens vardu vykdomi sandoriai, taip pat, kai veikiama savo nuožiūra;

c)

sandoriai pagal gyvybės draudimo polisus, kaip apibrėžta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB (26), kai:

i)

draudėjas yra vadovaujamas pareigas einantis arba su juo glaudžiai susijęs asmuo, kaip nurodyta 1 dalyje,

ii)

investavimo rizika tenka draudėjui, ir

iii)

draudėjas turi įgaliojimus arba gali savo nuožiūra priimti investicinius sprendimus dėl konkrečių priemonių tame gyvybės draudimo polise arba vykdyti konkrečių priemonių tame gyvybės draudimo polise sandorius.

Taikant a punktą apie įkeitimą arba panašias finansinių priemonių užtikrinimo priemones, kai finansinės priemonės padedamos į depozitinę sąskaitą, pranešti nereikia, išskyrus atvejus, kai toks įkeitimas ar kita vertybinių popierių užtikrinimo priemonė yra skirta specialiai kredito priemonei apsaugoti.

Tol, kol reikalaujama, kad draudėjas pagal šią dalį praneštų apie sandorius, prievolė pranešti draudimo bendrovei netaikoma.

8.   1 dalis taikoma visiems tolesniems sandoriams, kai bendroji vertė per kalendorinius metus pasiekia 5 000 EUR. 5 000 EUR riba skaičiuojama sudedant visus 1 dalyje nurodytus sandorius, neatsižvelgiant į užskaitą.

9.   Kompetentinga institucija gali nuspręsti 8 dalyje nurodytą ribą padidinti iki 20 000 EUR ir praneša EVPRI apie savo sprendimą padidinti ribą prieš pradėdama jį taikyti, taip pat nurodo šio sprendimo motyvus, ypatingą dėmesį skirdama rinkos sąlygoms. EVPRI savo interneto svetainėje paskelbia pagal šį straipsnį taikomų ribų ir kompetentingų institucijų pateiktų motyvų, susijusių su tokiomis ribomis, sąrašą.

10.   Šis straipsnis taip pat taikomas vadovaujamas pareigas einantiems asmenims, bet kokių aukcionų platformų pareigas einantiems asmenims, aukcionų rengėjams ir stebėtojams, dalyvaujantiems aukcionuose, rengiamuose pagal Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010, taip pat su tokiais asmenimis glaudžiai susijusiems asmenims, jeigu jų sandoriai susiję su apyvartinių taršos leidimais, su išvestinėmis priemonėmis, kurios siejamos su šiais leidimais, arba su šiais leidimais grindžiamais aukcione parduodamais produktais. Tie asmenys praneša apie savo sandorius aukcionų platformoms, aukcionų rengėjams ir stebėtojams, atitinkamai, ir kompetentingoms institucijoms, kur aukcionų platformos, aukcionų rengėjai ir stebėtojai yra registruoti. Aukcionų platformos, aukcionų rengėjai, aukcionų stebėtojai arba kompetentinga institucija paviešina informaciją, apie kurią taip buvo pranešta, pagal 3 dalį.

11.   Nedarant poveikio 14 ir 15 straipsniams, vadovaujamas emitento pareigas einantis asmuo tiesiogiai arba netiesiogiai savo arba trečiojo asmens labui nevykdo jokios prekybos, susijusios su akcijomis ar emitento skolos priemonėmis arba išvestinėmis priemonėmis ar kitomis su jomis susijusiomis finansinėmis priemonėmis, 30 kalendorinių dienų draudimo laikotarpiu prieš paskelbiant tarpinę finansinę ataskaitą arba metų pabaigos ataskaitą, kurią atitinkamas emitentas:

a)

privalo viešai paskelbti pagal prekybos vietos taisykles, kai emitento akcijomis leidžiama prekiauti; arba

b)

pagal nacionalinės teisės aktus.

12.   Nedarant poveikio 14 ir 15 straipsniams, emitentas gali leisti vadovaujamas emitento pareigas einančiam asmeniui vykdyti prekybą savo arba trečiojo asmens labui per 11 dalyje nustatytą draudimo laikotarpį arba:

a)

atskirais atvejais susiklosčius ypatingoms aplinkybėms, pavyzdžiui, susidūrus su dideliais finansiniais sunkumais, dėl kurių būtina nedelsiant parduoti akcijas; ar

b)

dėl vykdomos ar įvykdytos prekybos pobūdžio arba prekybos, susijusios su darbuotojų akcijų schemomis, taupymo fondais, akcijų ar prekybos kvalifikavimu arba sandoriais, kai atitinkamo vertybinio popieriaus vertė nesikeičia.

13.   Komisijai pagal 35 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų nurodomos aplinkybės, kuriomis emitentas gali draudimo laikotarpiu leisti prekiauti, kaip nurodyta 12 dalyje, įskaitant aplinkybes, kurios būtų laikomos išskirtinėmis, ir sandorių rūšis, kurias leisti būtų pateisinama.

14.   Komisija pagal 35 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodomos sandorių, dėl kurių atsiranda 1 dalyje nurodytas reikalavimas, rūšys.

15.   Siekdama užtikrinti vienodą 1 dalies taikymą, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, pagal kuriuos nustatoma, kokią formą ir šabloną naudojant turi būti pranešama apie informaciją, nurodytą 1 dalyje, ir ji viešai atskleidžiama, projektus.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

20 straipsnis

Rekomendacijos dėl investicijų ir statistika

1.   Asmenys, rengiantys ar skleidžiantys investavimo rekomendacijas arba kitą informaciją, kurioje rekomenduojama ar siūloma investavimo strategija imasi tinkamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad tokia informacija būtų pristatoma objektyviai, ir atskleisti savo interesus ar interesų konfliktą, susijusį su finansinėmis priemonėmis, dėl kurių teikiama ta informacija.

2.   Valstybės institucijos, platinančios statistikos duomenis arba prognozes, kurie gali turėtų didelį poveikį finansų rinkoms, juos platina objektyviai ir skaidriai.

3.   Siekiant užtikrinti nuoseklią šio straipsnio harmonizaciją, EVPRI rengia techninių reguliavimo standartų projektą, siekdama nustatyti technines taisykles, skirtas įvairių 1 dalyje nurodytų kategorijų asmenims, objektyviai pristatyti investavimo rekomendacijas ar kitą informaciją, kuria rekomenduojama arba siūloma investicijų strategija, ir atskleisti tam tikri interesus ar interesų konfliktų požymius.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

3 dalyje nurodytuose techniniuose reguliavimo standartuose išdėstytos techninės taisyklės netaikomos žurnalistams, kuriems taikomas lygiavertis ir atitinkamas valstybių narių reguliavimas, įskaitant lygiavertį atitinkamą savireguliavimą, jeigu tokiu reguliavimu užtikrinamas panašus poveikis kaip ir tomis techninėmis taisyklėmis. Valstybės narės pateikia Komisijai to lygiaverčio atitinkamo reguliavimo tekstą.

21 straipsnis

Informacijos atskleidimas arba platinimas žiniasklaidoje

Taikant 10 straipsnį, 12 straipsnio 1 dalies c punktą ir 20 straipsnį, kai informacija atskleidžiama ar platinama ir kai rekomendacijos pateikiamos arba platinamos užsiimant žurnalistine veikla arba kita saviraiškos forma žiniasklaidoje, toks informacijos atskleidimas arba platinimas vertinamas atsižvelgiant į kitose žiniasklaidos priemonėse spaudos ir žodžio laisvei taikytinas taisykles ir žurnalistų profesines taisykles arba kodeksus, nebent:

a)

atitinkami asmenys arba su jais glaudžiai susiję asmenys dėl atitinkamos informacijos atskleidimo arba platinimo tiesiogiai ar netiesiogiai gauna naudos arba pelno, arba

b)

informacija atskleidžiama ar platinama siekiant suklaidinti rinką dėl finansinių priemonių pasiūlos, paklausos ar kainos.

4   SKYRIUS

EVPRI IR KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS

22 straipsnis

Kompetentingos institucijos

Nedarant poveikio teisminių institucijų kompetencijai, kiekviena valstybė narė šio reglamento tikslais skiria vieną administracinę kompetentingą instituciją. Valstybės narės praneša apie paskirtą instituciją atitinkamai Komisijai, EVPRI ir kitų valstybių narių kitoms kompetentingoms institucijoms. Kompetentinga institucija užtikrina, kad jos teritorijoje šio reglamento nuostatos būtų taikomos visiems jos teritorijoje vykdomiems veiksmams, taip pat užsienyje vykdomiems veiksmams, susijusiems su priemonėmis, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, dėl kurių pateiktas prašymas prekiauti reguliuojamoje rinkoje, kuriomis prekiaujama aukcionų platformose arba kuriomis prekiaujama pagal kompetentingos institucijos teritorijoje veikiančią daugiašalę ar organizuotą prekybos sistemą arba dėl kurių pateiktas prašymas prekiauti kompetentingos institucijos teritorijoje veikiančioje daugiašalėje ar organizuotoje prekybos sistemoje.

23 straipsnis

Kompetentingų institucijų įgaliojimai

1.   Kompetentingos institucijos vykdo savo funkcijas ir įgaliojimus:

a)

tiesiogiai;

b)

bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis ar su rinkos subjektais;

c)

pagal savo pareigas perduodamos įgaliojimus tokioms institucijoms ar rinkos subjektams;

d)

kreipdamosi į kompetentingas teismines institucijas.

2.   Siekdamos vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą, kompetentingos institucijos pagal nacionalinius teisės aktus turi bent šiuos priežiūros ir tyrimo įgaliojimus:

a)

galimybę susipažinti su bet kokiu bet kokio pavidalo dokumentu ir kitais duomenimis ir gauti ar pasidaryti jų kopiją;

b)

reikalauti arba prašyti informacijos iš bet kurio asmens, įskaitant tuos, kurie nuolat dalyvauja teikiant pavedimus ar vykdant tam tikrus susijusius sandorius, taip pat iš jų vadovo, ir prireikus kviesti ir apklausti tokius asmenis siekiant gauti informacijos;

c)

reikalauti, kad tam tikrų neatidėliotinų sandorių rinkų dalyviai pateiktų standartinės formos informaciją apie biržos prekių išvestines finansines priemones, gauti ataskaitas apie sandorius ir turėti tiesioginę prieigą prie prekybos dalyvių sistemų;

d)

atlikti patikras ir tyrimus vietoje, išskyrus privačias fizinių asmenų gyvenamąsias patalpas;

e)

laikantis antros pastraipos, patekti į fizinių ir juridinių asmenų patalpas ar atlikti dokumentų ir bet kokio formato duomenų poėmį, kai yra pagrįstas įtarimas, kad su patikra arba tyrimu susiję dokumentai ir duomenys gali būti svarbūs norint įrodyti, kad vertybiniais popieriais prekiaujama naudojantis viešai neatskleista informacija arba manipuliuojama rinka pažeidžiant šį reglamentą;

f)

perduoti bylą baudžiamajam tyrimui;

g)

reikalauti investicinių įmonių, kredito institucijų ar finansų įstaigų turimų telefoninių pokalbių įrašų, elektroninių pranešimų ir duomenų išklotinių;

h)

reikalauti, jei leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus, telekomunikacijų operatoriaus turimų duomenų išklotinių, kai pagrįstai įtariama, kad pažeidimas padarytas, ir jei tokios išklotinės gali būti svarbios atliekant 14 straipsnio a ir b punktų arba 15 straipsnio pažeidimo tyrimą;

i)

reikalauti įšaldyti arba areštuoti turtą;

j)

sustabdyti prekybą atitinkama finansine priemone;

k)

reikalauti laikinai nutraukti bet kokią veiklą, kurią kompetentinga institucija laiko prieštaraujančia šiam reglamentui;

l)

reikalauti laikinai uždrausti vykdyti profesinę veiklą;

m)

imtis visų reikalingų priemonių siekiant, kad visuomenė būtų teisingai informuota, taip pat ištaisyti melagingą ar klaidinančią atskleistą informaciją, be kita ko, reikalaujant, kad emitentas ar kitas melagingą ar klaidinančią informaciją paskelbęs ar išplatinęs asmuo paskelbtų taisomąjį pareiškimą.

Jeigu pagal nacionalinius teisės aktus iš atitinkamos valstybės narės teisminės institucijos reikia gauti išankstinį leidimą patekti į fizinių ir juridinių asmenų, nurodytų tame punkte, patalpas, įgaliojimai, kaip nurodyta pirmos pastraipos e punkte, įgyvendinami tik gavus tokį išankstinį leidimą.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų įgyvendintos tinkamos priemonės ir kompetentingos institucijos turėtų visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų pareigoms vykdyti.

Šis reglamentas nedaro poveikio įstatymams ir kitiems teisės aktams, priimtiems atsižvelgiant į įmonių perėmimo pasiūlymus, susijungimo sandorius ir kitus sandorius, turinčius įtakos bendrovių valdymui arba jų kontrolei, reguliuojamiems priežiūros institucijos, valstybių narių paskirtos pagal Direktyvos 2004/25/EB 4 straipsnį, kuriuo papildomi šio reglamento reikalavimai.

4.   Asmuo, pagal šį reglamentą teikiantis informaciją kompetentingai institucijai, nelaikomas pažeidusiu kokius nors informacijos atskleidimo apribojimus, nustatytus sutartimi arba bet kokia įstatymų ir kitų teisės aktų nuostata, ir pranešančiajam asmeniui neužkraunama jokios su tokiu pranešimu susijusios atsakomybės.

24 straipsnis

Bendradarbiavimas su EVPRI

1.   Įgyvendinant šį reglamentą kompetentingos institucijos bendradarbiauja su EVPRI pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.

2.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 35 straipsnį kompetentingos institucijos nedelsdamos teikia EVPRI visą informaciją, būtiną EVPRI pareigoms vykdyti.

3.   Tam, kad būtų užtikrintos šio straipsnio vienodos taikymo sąlygos, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektą, siekdama nustatyti keitimosi informacija tvarką ir priemones, nurodytas 2 dalyje.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2016 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

25 straipsnis

Pareiga bendradarbiauti

1.   Kompetentingos institucijos bendradarbiauja viena su kita ir su EVPRI, kai tai būtina įgyvendinant šį reglamentą, išskyrus atvejus, kai taikoma viena iš išimčių, nurodytų 2 dalyje. Visų pirma, kompetentingos institucijos teikia paramą kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir EVPRI. Pirmiausia, jos be reikalo nedelsdamos keičiasi informacija ir bendradarbiauja tiriamosios veiklos, priežiūros ir teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimo klausimais.

Pirmoje pastraipoje nurodyta pareiga bendradarbiauti ir teikti paramą taikoma ir Komisijai, kai keičiamasi informacija, susijusia su biržos prekėmis, kurios yra SESV I priede išvardyti žemės ūkio produktai.

Kompetentingos institucijos ir EVPRI bendradarbiauja pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, ypač jo 35 straipsnį.

Valstybėms narėms pagal 30 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą nusprendus už šio reglamento nuostatų pažeidimus, nurodytus tame straipsnyje, nustatyti baudžiamąsias sankcijas, jos užtikrina, kad būtų parengtos atitinkamos priemonės, kurias taikant kompetentingoms institucijoms būtų suteikti visi reikalingi įgaliojimai bendradarbiauti su teisminėmis institucijoms savo jurisdikcijoje ir gauti specifinę informaciją, susijusią su baudžiamuoju tyrimu arba procesu, pradėtu dėl galimų šio reglamento pažeidimų, taip pat tokią pat informaciją teikti kitoms kompetentingoms institucijoms ir EVPRI ir taip vykdyti pareigą, nustatytą pagal šį reglamentą, bendradarbiauti tarpusavyje ir su EVPRI.

2.   Kompetentinga institucija gali atsisakyti patenkinti prašymą suteikti informaciją ar bendradarbiauti vykdant tyrimą tik susiklosčius šioms išskirtinėms aplinkybėms, visų pirma, kai:

a)

atitinkamos informacijos teikimas galėtų neigiamai paveikti valstybės narės, į kurią kreiptasi, saugumą, ypač kovojant su terorizmu ir kitais sunkiais nusikaltimais;

b)

prašymo tenkinimas gali neigiamai paveikti jos pačios tyrimą ar teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimą arba, jei taikoma, nusikalstamų veikų tyrimą;

c)

valstybės narės, į kurią kreiptasi, institucijose jau pradėtas teismo procesas dėl tų pačių veikų prieš tuos pačius asmenis, arba

d)

valstybėje narėje, į kurią kreiptasi, jau paskelbtas galutinis teismo sprendimas tiems patiems asmenims už tuos pačius veiksmus.

3.   Kompetentingos institucijos ir EVPRI bendradarbiauja su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (angl. ACER), įsteigta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009 (27), ir valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, siekdamos užtikrinti koordinuotą požiūrį į tam tikrų taisyklių įgyvendinimą, kai sandoriai, prekybos pavedimai ar kiti veiksmai yra susiję su viena ar daugiau finansinių priemonių, kurioms taikomas šis reglamentas, taip pat su vienu ar daugiau didmeninių energetikos produktų, kuriems taikomi Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 3, 4 ir 5 straipsniai. Taikydamos šio reglamento 7, 8 ir 12 straipsnius su didmeniniais energetikos produktais susijusioms finansinėms priemonėms, kompetentingos institucijos atsižvelgia į Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 2 straipsnyje pateiktų apibrėžčių ypatumus ir Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 3, 4 ir 5 straipsnių nuostatas.

4.   Paprašius, kompetentingos institucijos nedelsdamos teikia bet kokią reikiamą informaciją pagal 1 dalį.

5.   Jei kompetentinga institucija yra tikra, kad kitos valstybės narės teritorijoje vykdomi ar buvo vykdomi šio reglamento nuostatoms prieštaraujantys veiksmai ar kad tam tikri veiksmai daro poveikį finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama kitos valstybės narės prekybos vietoje, ji kuo išsamiau apie tai praneša tos kitos valstybės narės kompetentingai institucijai ir EVPRI, o kai tai susiję su didmeniniais energetikos produktais – ir ACER. Įvairių valstybių narių kompetentingos institucijos viena su kita ir su EVPRI (o kai tai susiję su didmeniniais energetikos produktais – ir su ACER) tariasi dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis, ir informuoja viena kitą apie svarbius tarpinius rezultatus. Jos koordinuoja veiksmus, kad išvengtų galimo dubliavimosi taikant administracines sankcijas ir kitas administracines priemones tokiais tarpvalstybiniais atvejais pagal 30 ir 31 straipsnius, taip pat padeda viena kitai užtikrinti priimtų sprendimų vykdymą.

6.   Vienos valstybės narės kompetentinga institucija gali prašyti, kad kitos valstybės narės kompetentinga institucija jai padėtų vykdyti patikras vietoje ar tyrimus.

Prašančioji kompetentinga institucija gali informuoti EVPRI apie pirmoje pastraipoje nurodytus prašymus. Tarpvalstybinio tyrimo ar patikros atveju EVPRI koordinuoja tokį tyrimą ar patikrą, jei to prašo viena iš kompetentingų institucijų.

Jei kompetentinga institucija gauna kitos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą atlikti patikrą vietoje ar tyrimą, ji gali:

a)

pati vykdyti patikrą vietoje ar tyrimą;

b)

leisti prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai dalyvauti vykdant patikrą vietoje ar tyrimą;

c)

leisti prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai pačiai vykdyti patikrą vietoje ar tyrimą;

d)

paskirti tikrintojus ar ekspertus, kurie vykdys patikrą vietoje ar tyrimą;

e)

vykdyti konkrečias su priežiūros veikla susijusias užduotis kartu su kita kompetentinga institucija.

Kompetentingos institucijos taip pat gali bendradarbiauti su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis siekdamos palengvinti piniginių sankcijų išieškojimą.

7.   Nedarant poveikio SESV 258 straipsniui, kompetentinga institucija, kurios prašymas suteikti informaciją ar suteikti pagalbą pagal 1, 3, 4 ir 5 dalis nepatenkintas per priimtiną laiką ar kurios prašymas suteikti informaciją ar suteikti paramą atmestas, gali kreiptis į EVPRI dėl tokio atmetimo ar neveikimo per pagrįstą laikotarpį.

Tais atvejais EVPRI gali imtis veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį, nedarant poveikio EVPRI teisei imtis veiksmų pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 17 straipsnį.

8.   Kompetentingos institucijos bendradarbiauja ir keičiasi informacija su tam tikromis nacionalinėmis ir trečiųjų šalių reguliavimo institucijomis, atsakingomis už tam tikras neatidėliotinų sandorių rinkas, kai jos pagrįstai įtaria, kad pažeidžiant šį reglamentą vykdoma ar buvo vykdoma prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, yra ar buvo neteisėtai atskleidžiama viešai neatskleista informacija ar yra ar buvo manipuliuojama rinka. Taip bendradarbiaujant užtikrinama konsoliduota finansinių ir neatidėliotinų sandorių rinkų priežiūra, nustatomi su keliomis rinkomis ir keliomis valstybėmis susiję piktnaudžiavimo rinka atvejai ir taikomos sankcijos.

Bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija apie apyvartinius taršos leidimus pagal pirmą pastraipą užtikrina:

a)

aukcionų stebėtojas, kai rengiami apyvartinių taršos leidimų ar kitų tokiais leidimais pagrįstų aukcione parduodamų produktų aukcionai pagal Reglamentą (ES) Nr. 1031/2010; ir

b)

kompetentingos institucijos, registrų administratoriai, įskaitant centrinę administravimo instituciją, taip pat kitos pagal Direktyvą 2003/87/EB reikalavimų vykdymą prižiūrinčios valstybės institucijos.

EVPRI teikia pagalbą ir koordinuoja kitų valstybių narių ir trečiųjų šalių kompetentingų institucijų ir reguliavimo institucijų bendradarbiavimą ir informacijos mainus. Jei įmanoma, kompetentingos institucijos sudaro bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų šalių reguliavimo institucijomis, atsakingomis už tam tikras neatidėliotinų sandorių rinkas pagal 26 straipsnį.

9.   Tam, kad būtų užtikrintos šio straipsnio vienodos taikymo sąlygos, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektą, siekdama nustatyti keitimosi informacija ir paramos teikimo tvarką ir priemones pagal šį straipsnį.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2016 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

26 straipsnis

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos prireikus sudaro bendradarbiavimo susitarimus su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis dėl informacijos mainų ir pagal šį reglamentą nustatytų prievolių vykdymo priežiūros trečiosiose šalyse. Tais bendradarbiavimo susitarimais užtikrinamas bent jau efektyvus keitimasis informacija, kuris leistų kompetentingoms institucijoms vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą.

Kompetentinga institucija informuoja EVPRI ir kitas kompetentingas institucijas apie ketinimą sudaryti tokį susitarimą.

2.   EVPRI, kai įmanoma, palengvina ir koordinuoja kompetentingų institucijų ir tam tikrų trečiųjų šalių priežiūros institucijų bendradarbiavimo susitarimų rengimą.

Tam, kad būtų užtikrintos šio straipsnio vienodos taikymo sąlygos, EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose pateikiamas standartinis bendradarbiavimo susitarimo dokumentas, kuriuo, jeigu įmanoma, naudojasi valstybių narių kompetentingos institucijos.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti antroje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

EVPRI taip pat, kai įmanoma, palengvina ir koordinuoja kompetentingų institucijų keitimąsi informacija, gauta iš trečiųjų šalių priežiūros institucijų, kuri gali būti svarbi imantis priemonių pagal 30 ir 31 straipsnius.

3.   Kompetentingos institucijos sudaro bendradarbiavimo susitarimus dėl informacijos mainų su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis tik tokiu atveju, jei atskleidžiamai informacijai būtina taikyti profesinės paslapties užtikrinimo priemones, bent jau lygiavertes toms, kurios išdėstytos 27 straipsnyje. Tokia informacija keičiamasi tik jei tai būtina tų kompetentingų institucijų užduotims vykdyti.

27 straipsnis

Profesinė paslaptis

1.   Bet kokiai konfidencialiai informacijai, kuri yra gauta, kuria keičiamasi ar kuri yra perduodama pagal šį reglamentą, taikomos 2 ir 3 dalyse išdėstytos profesinės paslapties sąlygos.

2.   Visa informacija, kuria pagal šį reglamentą tarpusavyje keičiasi kompetentingos institucijos ir kuri susijusi su verslo ar veiklos sąlygomis ar su kitais ekonominiais ar asmeniniais reikalais, laikoma konfidencialia, ir jai taikomi profesinės paslapties reikalavimai, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos perdavimo metu kompetentinga institucija pareiškia, kad tokia informacija gali būti atskleidžiama arba kad jos atskleidimas būtinas teisminiam nagrinėjimui.

3.   Prievolė saugoti profesinę paslaptį taikoma visiems asmenims, kurie dirba ar anksčiau dirbo kompetentingoje institucijoje arba bet kurioje institucijoje ar rinkos subjekte, kuriam kompetentinga institucija perdavė savo įgaliojimus, įskaitant kompetentingos institucijos nusamdytus auditorius ir ekspertus. Profesine paslaptimi laikoma informacija negali būti atskleista jokiam kitam asmeniui ar institucijai, išskyrus pagal Sąjungos ar nacionaliniuose teisės aktuose išdėstytas nuostatas.

28 straipsnis

Duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymui pagal šį reglamentą kompetentingos institucijos vykdo savo funkcijas, taikydamos šį reglamentą pagal nacionalinius teisės aktus, įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais perkeliamos Direktyvos 95/46/EB nuostatos. Tvarkydama asmens duomenis pagal šį reglamentą, EVPRI laikosi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų.

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei penkerius metus.

29 straipsnis

Asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

1.   Valstybės narės kompetentinga institucija, kiekvieną atvejį apsvarstydama atskirai, gali perduoti asmens duomenis trečiajai šaliai, jei įvykdomi Direktyvos 95/46/EB reikalavimai. Kompetentinga institucija užtikrina, kad duomenys būtų perduodami tik jei tai būtina pagal šį reglamentą ir kad trečioji šalis neperduotų duomenų kitai trečiajai šaliai, nebent aiškiai suteiktas leidimas raštu ir įvykdytos valstybės narės kompetentingos institucijos nustatytos sąlygos.

2.   Valstybės narės kompetentinga institucija iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos gautus asmens duomenis trečiosios šalies priežiūros institucijai atskleidžia tik gavusi aiškų duomenis suteikusios kompetentingos institucijos leidimą; be to, jei taikoma, duomenys atskleidžiami tik tais tikslais, kuriems ta kompetentinga institucija davė sutikimą.

3.   Jei bendradarbiavimo susitarime numatytas keitimasis asmens duomenimis, vadovaujamasi įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais perkeliama Direktyva 95/46/EB.

5   SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS PRIEMONĖS IR SANKCIJOS

30 straipsnis

Administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės

1.   Nedarant poveikio bet kurioms baudžiamosioms sankcijoms ir nedarant poveikio kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimams pagal 23 straipsnį, valstybės narės vadovaudamosi nacionaliniais teisės aktais įgalioja kompetentingas institucijas imtis atitinkamų administracinių sankcijų ir kitų administracinių priemonių ir taikyti jas bent šiems pažeidimams:

a)

šio reglamento 14 ir 15 straipsnių, 16 straipsnio 1 ir 2 dalių, 17 straipsnio 1, 2, 4 ir 5 bei 8 dalių, 18 straipsnio 1–6 dalių, 19 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7 ir 11 dalių bei 20 straipsnio 1 dalies pažeidimams; ir

b)

jeigu nebendradarbiaujama arba nevykdomi reikalavimai atliekant tyrimą ar patikrinimą arba nevykdomas 23 straipsnio 2 dalyje nurodytas prašymas.

Valstybės narės iki 2016 m. liepos 3 d. gali nuspręsti nenustatyti administracinių sankcijų, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, kai toje pastraipos a ir b punktuose nurodytiems pažeidimams jau taikomos baudžiamosios sankcijos pagal jų nacionalinę teisę. Jei valstybės narės taip nusprendžia, jos praneša Komisijai ir EVPRI apie atitinkamas baudžiamosios teisės nuostatas.

Ne vėliau kaip 2016 m. liepos 3 d. valstybės narės išsamiai informuoja Komisiją ir EVPRI apie pirmoje ir antroje pastraipose nurodytas taisykles. Jos nedelsdamos praneša Komisijai ir EVPRI apie bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.

2.   Valstybės narės pagal nacionalinius teisės aktus užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus skirti bent jau toliau nurodytas administracines sankcijas ir imtis bent jau toliau nurodytų administracinių priemonių įvykus 1 dalyje pirmos pastraipos a punkte nurodytiems pažeidimams:

a)

nurodyti, kad pažeidimą padaręs asmuo nutrauktų su pažeidimu susijusią veiklą ir nebekartotų tų veiksmų;

b)

reikalauti grąžinti dėl pažeidimo gautą pelną ar sumą, pelnytą išvengus nuostolių, jeigu tai galima nustatyti;

c)

paskelbti viešą įspėjimą, kuriame nurodytas pažeidimą padaręs asmuo ir pažeidimo pobūdis;

d)

atšaukti arba sustabdyti investicinės įmonės leidimą;

e)

vadovaujamas investicinės įmonės pareigas einančiam asmeniui ar kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, laikinai uždrausti eiti vadovaujamas pareigas investicinėse įmonėse;

f)

jeigu pakartotinai padaromi 14 ar 15 straipsnių pažeidimai, bet kuriam vadovaujamas investicinės įmonės pareigas einančiam asmeniui ar kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, visam laikui uždrausti eiti vadovaujamas pareigas investicinėse įmonėse;

g)

vadovaujamas investicinės įmonės pareigas einančiam asmeniui ar kitam fiziniam asmeniui, kuris laikomas atsakingu už pažeidimą, laikinai uždrausti veikti savo labui;

h)

taikyti didžiausias administracines pinigines sankcijas, kurių suma gali būti iki trijų kartų didesnė nei padarius pažeidimą gauto pelno ar išvengtų nuostolių suma, kai ją įmanoma nustatyti;

i)

fiziniams asmenims taikyti didžiausias administracines pinigines sankcijas, kurių dydis bent:

i)

už 14 ir 15 straipsnių pažeidimus – 5 000 000 EUR, o tose valstybėse narėse, kuriose euro nėra oficiali valiuta, – atitinkama suma nacionaline valiuta pagal valiutos keitimo kursą 2014 m. liepos 2 d.;

ii)

už 16 ir 17 straipsnių pažeidimus – 1 000 000 EUR, o tose valstybėse narėse, kuriose euro nėra oficiali valiuta, – atitinkama suma nacionaline valiuta pagal valiutos keitimo kursą 2014 m. liepos 2 d.; ir

iii)

už 18, 19 ir 20 straipsnių pažeidimus – 500 000 EUR, o tose valstybėse narėse, kuriose euro nėra oficiali valiuta, – atitinkama suma nacionaline valiuta pagal valiutos keitimo kursą 2014 m. liepos 2 d.; ir

j)

juridiniams asmenims taikyti didžiausias administracines pinigines sankcijas, kurių dydis bent:

i)

už 14 ir 15 straipsnių pažeidimus – 15 000 000 EUR arba 15 % bendros juridinio asmens metinės apyvartos pagal paskutinę turimą valdymo organo patvirtintą atskaitomybę, o tose valstybėse narėse, kuriose euro nėra oficiali valiuta, – atitinkama suma nacionaline valiuta pagal valiutos keitimo kursą 2014 m. liepos 2 d.;

ii)

už 16 ir 17 straipsnių pažeidimus – 2 500 000 EUR arba 2 % bendros juridinio asmens metinės apyvartos pagal paskutines turimas valdymo organo patvirtintas sąskaitas, o tose valstybėse narėse, kuriose euro nėra oficiali valiuta, – atitinkama suma nacionaline valiuta pagal valiutos keitimo kursą 2014 m. liepos 2 d.; ir

iii)

už 18, 19 ir 20 straipsnių pažeidimus – 1 000 000 EUR, o tose valstybėse narėse, kuriose euro nėra oficiali valiuta, – atitinkama suma nacionaline valiuta pagal valiutos keitimo kursą 2014 m. liepos 2 d.

Nuorodos į kompetentingą instituciją nedaro poveikio kompetentingos institucijos įgaliojimams vykdyti savo funkcijas bet kuriuo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu.

Taikant pirmos pastraipos j punkto i ir ii papunkčius, jei juridinis asmuo yra patronuojančioji bendrovė arba patronuojančiosios bendrovės patronuojamoji įmonė, kuri turi parengti konsoliduotas finansines sąskaitas pagal Direktyvą 2013/34/ES (28), atitinkama bendra metine apyvarta laikoma bendra metinė apyvarta arba atitinkamos rūšies pajamos pagal atitinkamas apskaitos direktyvas – Direktyva 86/635/EEB (29) dėl bankų ir Direktyva 91/674/EEB (30) dėl draudimo įmonių, nurodytos paskutinėse turimose pagrindinės patronuojančiosios bendrovės valdymo organo patvirtintose konsoliduotose finansinėse sąskaitose.

3.   Be 2 dalyje nurodytų įgaliojimų taikyti sankcijas valstybės narės gali kompetentingoms institucijoms pagal nacionalinius teisės aktus suteikti kitus sankcijų taikymo įgaliojimus ir užtikrinti didesnes sankcijas nei nustatyta toje dalyje.

31 straipsnis

Naudojimasis priežiūros įgaliojimais ir sankcijų taikymas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad, priimdamos sprendimą dėl administracinių sankcijų tipo ir lygio, kompetentingos institucijos atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, įskaitant, jeigu taikoma:

a)

pažeidimo sunkumą ir trukmę;

b)

už pažeidimą atsakingo asmens atsakomybę;

c)

už pažeidimą atsakingo asmens finansinį pajėgumą, kaip nurodyta, pavyzdžiui, pagal juridinio asmens visą apyvartą ar fizinio asmens metines pajamas;

d)

už pažeidimą atsakingo asmens gauto pelno ar išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, reikšmingumą;

e)

už pažeidimą atsakingo asmens bendradarbiavimo su kompetentinga institucija lygį, neapribojant reikalavimo užtikrinti, kad toks asmuo atsilygintų už gautą pelną ar išvengtus nuostolius;

f)

už pažeidimą atsakingo asmens anksčiau padarytus pažeidimus; ir

g)

priemones, kurių už pažeidimą atsakingas asmuo ėmėsi siekdamas, kad šis pažeidimas nepasikartotų.

2.   Kompetentingos institucijos, vykdydamos administracinių sankcijų ir kitų administracinių priemonių taikymo įgaliojimus pagal 30 straipsnį, glaudžiai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad priežiūros ir tyrimo įgaliojimai bei administracinės sankcijos, kurias jos taiko, ir kitos administracinės priemonės, kurių jos imasi, būtų veiksmingi ir tinkami pagal šį reglamentą. Jos koordinuoja savo veiksmus pagal 25 straipsnį, kad išvengtų galimo dubliavimosi tarpvalstybiniais atvejais naudojantis priežiūros ir tyrimo įgaliojimais ir taikant administracines sankcijas.

32 straipsnis

Pranešimai apie pažeidimus

1.   Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos nustatytų veiksmingus mechanizmus, kuriais naudojantis kompetentingoms institucijoms būtų galima pranešti apie faktinius arba potencialius šio reglamento pažeidimus.

2.   1 dalyje nurodyti mechanizmai apima bent:

a)

konkrečią pranešimų apie pažeidimus gavimo ir paskesnės stebėsenos tvarką, įskaitant saugių komunikacijos šaltinių šiems pranešimams pateikti nustatymą;

b)

tinkamą apie pažeidimus pranešusių arba pažeidimais kaltinamų asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis, apsaugą jų darbo aplinkoje bent nuo keršto, diskriminacijos ar kitokio tipo nesąžiningo elgesio; ir

c)

apie pažeidimą pranešusio asmens ir fizinio asmens, tariamai įvykdžiusio pažeidimą, duomenų apsaugą, įskaitant apsaugą, susijusią su atitinkamų asmenų tapatybės apsaugojimu visais procedūros etapais nedarant poveikio informacijos atskleidimui, kurio reikia pagal nacionalinius teisės aktus, vykstant tyrimams arba tolesniam teismo procesui.

3.   Valstybės narės reikalauja, kad darbdaviai, vykdantys veiklą, kuri reglamentuojama finansinių paslaugų reglamento, numatytų atitinkamas vidaus procedūras, pagal kurias jų darbuotojai praneštų apie šio reglamento pažeidimus.

4.   Valstybės narės gali nustatyti finansines paskatas asmenims, teikiantiems svarbią informaciją apie galimus šio reglamento pažeidimus, kurios būtų numatomos pagal nacionalinius teisės aktus, kai tokie asmenys anksčiau neturėjo kitų teisinių ar sutartinių prievolių pranešti tokią informaciją ir jeigu informacija yra nauja ir jos pagrindu taikoma administracinė ar baudžiamoji sankcija ar imamasi kitos administracinės priemonės už šio reglamento pažeidimą.

5.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais tikslinamos 1 dalyje nurodytos procedūros, įskaitant pranešimo ir tolesnių pranešimų tvarką bei pagal darbo sutartį dirbančių asmenų apsaugos priemones ir asmens duomenų apsaugos priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 36 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

33 straipsnis

Keitimasis informacija su EVPRI

1.   Kompetentingos institucijos kasmet teikia EVPRI apibendrintą informaciją apie visas administracines ar baudžiamąsias sankcijas ir kitas administracines priemones, jų pritaikytas pagal 30, 31 ir 32 straipsnius. EVPRI tą informaciją skelbia metinėje ataskaitoje. Kompetentingos institucijos taip pat kasmet teikia EVPRI anoniminius ir apibendrintus duomenis apie visus pagal tuos straipsnius vykdytus administracinius tyrimus.

2.   Jei valstybės narės pagal 30 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą nustato baudžiamąsias sankcijas už tame straipsnyje nurodytus pažeidimus, nurodytus tame straipsnyje, jų kompetentingos institucijos kasmet teikia EVPRI anoniminius ir apibendrintus duomenis apie visus pagal 30, 31 ir 32 straipsnius teisminių institucijų vykdytus baudžiamuosius tyrimus ir pagal juos skirtas baudžiamąsias sankcijas. EVPRI informaciją apie skirtas baudžiamąsias sankcijas skelbia metinėje ataskaitoje.

3.   Kai kompetentinga institucija atskleidžia informaciją apie administracines ar baudžiamąsias sankcijas arba kitas administracines priemones visuomenei, ji tuo pat metu apie tai praneša EVPRI.

4.   Jei paskelbta administracinė ar baudžiamoji sankcija ar kita administracinė priemonė yra susijusi su investicine įmone pagal Direktyvą 2014/65/ES, nuorodą į tą paskelbtą sankciją ar priemonę EVPRI įtraukia į investicinių įmonių registrą pagal tos direktyvos 5 straipsnio 3 dalį.

5.   Tam, kad būtų užtikrintos šio straipsnio vienodos taikymo sąlygos, EVPRI rengia techninių įgyvendinimo standartų projektą, siekdama nustatyti keitimosi informacija tvarką ir priemones pagal šį straipsnį.

EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2016 m. liepos 3 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį priimti pirmojoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

34 straipsnis

Sprendimų skelbimas

1.   Laikantis trečios pastraipos, kompetentingos institucijos bet kurį sprendimą skirti administracinę sankciją arba taikyti kitą administracinę priemonę už šio reglamento pažeidimą skelbia savo interneto svetainėje iš karto po to, kai apie tą sprendimą pranešama asmeniui, kuriam taikytinas tas sprendimas. Tokia skelbiama informacija apima bent informaciją apie pažeidimo tipą ir pobūdį ir už asmens, kuriam taikytinas tas sprendimas, tapatybę.

Pirma pastraipa netaikoma sprendimams, kuriais skiriamos tiriamojo pobūdžio priemonės.

Jei kompetentinga institucija įvertinusi, mano, kad juridinių asmenų, kuriems taikomas sprendimas, tapatybės arba fizinių asmenų asmens duomenų paskelbimas būtų įvertinus kiekvienu atskiru atveju neproporcingas arba jei toks paskelbimas keltų grėsmę tebevykstančiam tyrimui ar finansų rinkų stabilumui, ji imasi vieno iš šių veiksmų:

a)

atideda sprendimo paskelbimą tol, kol nebelieka priežasčių tam atidėjimui;

b)

paskelbia sprendimą anoniminiu pagrindu pagal nacionalinius teisės aktus, jei tokiu paskelbimu užtikrinama veiksminga atitinkamų asmens duomenų apsauga;

c)

neskelbia sprendimo, jeigu kompetentinga institucija laikosi nuomonės, kad skelbimu pagal a ir b punktus būtų nepakankamai užtikrinta:

i)

kad nebus pakenkta finansinių rinkų stabilumui, arba

ii)

tokių sprendimų paskelbimo proporcingumas atsižvelgiant į priemones, kurios laikomos nesvarbaus pobūdžio.

Kai kompetentinga institucija nusprendžia paskelbti sprendimą anonimiškumo pagrindu, kaip numatyta trečios pastraipos b punkte, ji gali atidėti atitinkamų duomenų paskelbimą pagrįstam laikotarpiui, jei numatoma, kad per tą laikotarpį nebeliks anoniminio paskelbimo priežasčių.

2.   Kai sprendimas skirti sankciją ar priemonę gali būti apskųstas nacionalinėms teisminėms, administracinėms ar kitoms institucijoms, kompetentingos institucijos savo interneto svetainėje taip pat nedelsdamos paskelbia tokią informaciją ir bet kokią tolesnę informaciją apie tokio skundo rezultatus. Be to, bet koks sprendimas, kuriuo panaikinamas sprendimas, dėl kurio buvo pateiktas skundas, taip pat paskelbiamas.

3.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad bet koks pagal šį straipsnį paskelbtas sprendimas jų interneto svetainėje būtų prieinamas bent penkerių metų laikotarpiu po jo paskelbimo. Į tokią paskelbtą informaciją įtraukti asmens duomenys kompetentingos institucijos interneto svetainėje laikomi tik tokiu laikotarpiu, kuris būtinas vadovaujantis taikomomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.

6   SKYRIUS

DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

35 straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   6 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 12 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje, 17 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 13 ir 14 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 2 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 12 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje, 17 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 13 ir 14 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 6 straipsnio 5 ir 6 dalis, 12 straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, 17 straipsnio 3 dalį arba 19 straipsnio 13 arba 14 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

36 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Europos vertybinių popierių komitetas, įsteigtas pagal Komisijos sprendimą 2001/528/EB (31). Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

7   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37 straipsnis

Direktyvos 2003/6/EB panaikinimas ir jos įgyvendinimo priemonės

Direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2004/72/EB (32), 2003/125/EB (33) ir 2003/124/EB (34) bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2273/2003 (35) panaikinami nuo 2016 m. liepos 3 d. Nuorodos į Direktyvą 2003/6/EB laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento II priede pateiktą atitikties lentelę.

38 straipsnis

Ataskaita

Komisija ne vėliau kaip 2019 m. liepos 3 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitą kartu su teisėkūros pasiūlymu jį, jei reikia, iš dalies pakeisti. Toje ataskaitoje, inter alia, įvertinama:

a)

ar tinkama nustatyti bendras taisykles, susijusias su būtinybe visoms valstybėms narėms numatyti administracines sankcijas, taikytinas prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka atvejais;

b)

ar viešai neatskleistos informacijos apibrėžtis pakankama, kad apimtų visą informaciją, kuri reikalinga kompetentingoms institucijoms norint, kad jos veiksmingai kovotų su piktnaudžiavimu rinka;

c)

sąlygų, kuriomis pagal 19 straipsnio 11 dalį leidžiama taikyti draudimą prekiauti siekiant nustatyti, ar esama kitokių sąlygų, kuriomis turėtų būti taikomas draudimas, tinkamumas;

d)

galimybė nustatyti Sąjungos kelių rinkų pavedimų knygos priežiūros, susijusios su piktnaudžiavimu rinka, sistemą, vertinimą, įskaitant su tokia sistema susijusias rekomendacijas, ir

e)

nuostatų dėl lyginamojo standarto taikymo sritis.

Taikant pirmos pastraipos a punktą, EVPRI atlieka administracinių sankcijų taikymo ir, valstybėms narėms pagal 30 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą nusprendus už šio reglamento nuostatų pažeidimus, nurodytus tame straipsnyje, nustatyti baudžiamąsias sankcijas, baudžiamųjų sankcijų taikymo valstybėse narėse padėties analizę. Ta analizė apima ir duomenis, pateikiamus pagal 33 straipsnio 1 ir 2 dalis.

39 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 3 d., išskyrus 4 straipsnio 4 ir 5 dalis, 5 straipsnio 6 dalį, 6 straipsnio 5 ir 6 dalis, 7 straipsnio 5 dalį, 11 straipsnio 9, 10 ir 11 dalis, 12 straipsnio 5 dalį, 13 straipsnio 7 ir 11 dalis, 16 straipsnio 5 dalį, 17 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, 17 straipsnio 3, 10 ir 11 dalis, 18 straipsnio 9 dalį, 19 straipsnio 13, 14 ir 15 dalis, 20 straipsnio 3 dalį, 24 straipsnio 3 dalį, 25 straipsnio 9 dalį, 26 straipsnio 2 dalies antrą, trečią ir ketvirtą pastraipas, 32 straipsnio 5 dalį ir 33 straipsnio 5 dalį, kurios taikomos 2014 m. liepos 2 d.

3.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. liepos 3 d. imasi priemonių, būtinų siekiant atitikti 22, 23 ir 30 straipsnius, 31 straipsnio 1 dalį ir 32 bei 34 straipsnius.

4.   Nuorodos šiame reglamente į Direktyvą 2014/65/ES ir Reglamentą (ES) Nr. 600/2014 iki 2017 m. sausio 3 d. skaitomos kaip nuorodos į Direktyvą 2004/39/EB pagal atitikties lentelę, pateiktą Direktyvos 2014/65/ES IV priede, jei toje atitikties lentelėje yra nuostatų, kuriose daroma nuoroda į Direktyvą 2004/39/EB.

Kai šio reglamento nuostatose daroma nuoroda į organizuotas prekybos sistemas, MVĮ augimo rinkas, apyvartinius taršos leidimus ar į jais pagrįstus aukcionuose parduodamus produktus, tos nuostatos netaikomos organizuotoms prekybos sistemoms, MVĮ augimo rinkoms, apyvartiniams taršos leidimams ar jais pagrįstiems aukcionuose parduodamiems produktams iki 2017 m. sausio 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2014 m. balandžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 161, 2012 6 7, p. 3.

(2)  OL C 181, 2012 6 21, p. 64.

(3)  2013 m. rugsėjo 10 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (OL L 96, 2003 4 12, p. 16).

(5)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL L 326, 2011 12 8, p. 1).

(6)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(7)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

(8)  2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų (OL L 302, 2010 11 18, p. 1).

(9)  2004 m. sausio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo (OL L 142, 2004 4 30, p. 12).

(10)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 349).

(11)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/57/ES dėl baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą rinka (manipuliavimo rinka direktyva) (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 179).

(12)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(13)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių asmenų duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(14)  2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2273/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl išimčių, taikomų išperkamojo pirkimo programoms ir finansinių priemonių stabilizavimui (OL L 336, 2003 12 23, p. 33).

(15)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(16)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(17)  OL C 177, 2012 6 20, p. 1.

(18)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(19)  2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1287/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl investicinėms įmonėms taikomų apskaitos dokumentų tvarkymo reikalavimų, informacijos apie sandorius pateikimo, rinkos skaidrumo, leidimų prekiauti finansinėmis priemonėmis ir toje direktyvoje apibrėžtų sąlygų (OL L 241, 2006 9 2, p. 1).

(20)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/30/ES dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 54 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, akcines bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (OL L 315, 2012 11 14, p. 74).

(21)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 84).

(22)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

(23)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(24)  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

(25)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(26)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(27)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (OL L 211, 2009 8 14, p. 1).

(28)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(29)  1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).

(30)  1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva dėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 374, 1991 12 31, p. 7).

(31)  2001 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas 2001/528/EB dėl Europos vertybinių popierių komiteto įsteigimo (OL L 191, 2001 7 13, p. 45).

(32)  2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/72/EB, įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB nuostatas dėl priimtos rinkos praktikos, viešai neatskleistos informacijos, susijusios su biržos prekių išvestinėmis priemonėmis, organizacijai priklausančių asmenų sąrašo sudarymo, pranešimų apie vadovų sandorius ir apie įtartinus sandorius (OL L 162, 2004 4 30, p. 70).

(33)  2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2003/125/EB įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB nuostatas dėl teisingo investavimo rekomendacijų pateikimo ir interesų prieštaravimų atskleidimo (OL L 339, 2003 12 24, p. 73).

(34)  2003 gruodžio 22 d. Komisijos direktyva 2003/124/EB įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl viešai neatskleistos informacijos ir viešo jos atskleidimo bei manipuliavimo rinka apibrėžimo (OL L 339, 2003 12 24, p. 70).

(35)  2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2273/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/6/EB dėl išimčių, taikomų išperkamojo pirkimo programoms ir finansinių priemonių stabilizavimui (OL L 336, 2003 12 23, p. 33).


I PRIEDAS

A.   Manipuliavimo veiksmų, susijusių su melagingais ar klaidinančiais signalais ir kainų fiksavimu, požymiai

Taikant šio reglamento 12 straipsnio 1 dalies a punktą ir nedarant poveikio to straipsnio 2 dalyje išvardytiems veiksmams, kai rinkos dalyviai ir kompetentingos institucijos nagrinėja sandorius ar prekybos pavedimus, atsižvelgiama į toliau esančiame nebaigtiniame sąraše aprašytus rodiklius, kurie savaime nebūtinai laikomi manipuliavimo rinka atvejais:

a)

kokiu mastu pateikti prekybos pavedimai ar įvykdyti sandoriai yra svarbi sandorių, vykdomų su tam tikra finansine priemone, susijusia biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimi ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstu aukcione parduodamu produktu, dienos apyvartos dalis, ypač kai dėl tų veiksmų gerokai keičiasi šių priemonių kainos;

b)

kokiu mastu prekybos pavedimai ar sandoriai, kuriuos pateikė ar įvykdė asmenys, turintys reikšmingas finansinės priemonės pirkimo ar pardavimo pozicijas, susijusią biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartį ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstą aukcione parduodamą produktą, sukelia didelius tos finansinės priemonės, susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto kainos pokyčius;

c)

ar dėl įvykdytų sandorių nepasikeitė finansinės priemonės, susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto naudojimas neturint nuosavybės teisių;

d)

kiek dėl pateiktų prekybos pavedimų ar įvykdytų sandorių arba atšauktų pavedimų per trumpą laiką iš esmės keitėsi pozicija, kokiu mastu tai svarbi sandorių, vykdomų su tam tikra finansine priemone, susijusia biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutartimi ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįstu aukcione parduodamu produktu, dienos apyvartos dalis ir kiek tai galima sieti su dideliais finansinės priemonės, susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto kainos pasikeitimais;

e)

kokiu mastu prekybos pavedimai ar sandoriai pateikti ar sudaryti per trumpą prekybos sesijos laiko tarpą ir kiek tai lemia kainų pokyčius, kurių vėliau nebelieka;

f)

kiek dėl pateiktų prekybos pavedimų keičiasi geriausio pasiūlymo pateikimas ar finansinės priemonės, susijusios biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarties ar apyvartiniais taršos leidimais pagrįsto aukcione parduodamo produkto siūloma kaina arba apskritai kiek keičiasi rinkos dalyviams prieinamos pavedimų knygos pateikimas ir kiek dažnai pavedimai atsiimami prieš juos įvykdant; ir

g)

kokiu mastu prekybos pavedimai pateikiami ar sandoriai vykdomi konkrečiu laiku ar maždaug konkrečiu laiku, kai apskaičiuojamos orientacinės kainos, galutinės kainos ir vertinimai, ir kiek tai lemia kainų pokyčius, kurie daro poveikį tokioms kainoms ir vertinimams.

B.   Manipuliavimo veiksmų, susijusių su fiktyvių priemonių ar kitų apgaulės ar manipuliavimo būdų naudojimu, požymiai

Taikant šio reglamento 12 straipsnio 1 dalies b punktą ir nedarant poveikio to straipsnio 2 dalyje išvardytiems veiksmams, kai rinkos dalyviai ir kompetentingos institucijos nagrinėja sandorius ar prekybos pavedimus, atsižvelgiama į toliau pateiktame nebaigtiniame sąraše aprašytus rodiklius, kurie savaime nebūtinai laikomi manipuliavimo rinka atvejais:

a)

ar prekybos pavedimus teikiantys ar sandorius vykdantys asmenys arba su jais susiję asmenys prieš tai ar po to platina melagingą ar klaidinančią informaciją; ir

b)

ar asmenys prekybos pavedimus ar vykdo sandorius teikia prieš tai ar po to, kai tie patys asmenys ar su jais susiję asmenys renka ar platina rekomendacijas dėl investicijų, kurios yra neteisingos, šališkos ar kurioms akivaizdų poveikį turi materialiniai interesai.


II PRIEDAS

Atitikties lentelė

Šis reglamentas

Direktyva 2003/6/EB

1 straipsnis

 

2 straipsnis

 

2 straipsnio 1 dalies a punktas

9 straipsnio pirma pastraipa

2 straipsnio 1 dalies b punktas

 

2 straipsnio 1 dalies c punktas

 

2 straipsnio 1 dalies d punktas

9 straipsnio antra pastraipa

2 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio pirma pastraipa

2 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio a punktas

3 straipsnio 1 dalies 1 punktas

1 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas

 

3 straipsnio 1 dalies 3 punktas

 

3 straipsnio 1 dalies 4 punktas

 

3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

 

3 straipsnio 1 dalies 6 punktas

1 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 1 dalies 7 punktas

 

3 straipsnio 1 dalies 8 punktas

 

3 straipsnio 1 dalies 9 punktas

1 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 1 dalies 10 punktas

 

3 straipsnio 1 dalies 11 punktas

 

3 straipsnio 1 dalies 12 punktas

1 straipsnio 7 dalis

3 straipsnio 1 dalies 13 punktas

1 straipsnio 6 dalis

3 straipsnio 1 dalies 14–35 punktai

 

4 straipsnis

 

5 straipsnis

8 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis

7 straipsnis

6 straipsnio 2 dalis

 

6 straipsnio 3 dalis

 

6 straipsnio 4 dalis

 

6 straipsnio 5 dalis

 

6 straipsnio 6 dalis

 

6 straipsnio 7 dalis

 

7 straipsnio 1 dalies a punktas

1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 1 dalies b punktas

1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 1 dalies c punktas

 

7 straipsnio 1 dalies d punktas

1 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

7 straipsnio 2 dalis

 

7 straipsnio 3 dalis

 

7 straipsnio 4 dalis

 

7 straipsnio 5 dalis

 

8 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 2 dalis

 

8 straipsnio 2 dalies a punktas

3 straipsnio b punktas

8 straipsnio 2 dalies b punktas

 

8 straipsnio 3 dalis

 

8 straipsnio 4 dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies a punktas

8 straipsnio 4 dalies b punktas

2 straipsnio 1 dalies b punktas

8 straipsnio 4 dalies c punktas

2 straipsnio 1 dalies c punktas

8 straipsnio 4 dalies d punktas

2 straipsnio 1 dalies d punktas

8 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

4 straipsnis

8 straipsnio 5 dalis

2 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 1 dalis

 

9 straipsnio 2 dalis

 

9 straipsnio 3 dalies a punktas

2 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 3 dalies b punktas

2 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 4 dalis

 

9 straipsnio 5 dalis

 

9 straipsnio 6 dalis

 

10 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio a punktas

10 straipsnio 2 dalis

 

11 straipsnis

 

12 straipsnio 1 dalis

 

12 straipsnio 1 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies a punktas

12 straipsnio 1 dalies b punktas

1 straipsnio 2 dalies b punktas

12 straipsnio 1 dalies c punktas

1 straipsnio 2 dalies c punktas

12 straipsnio 1 dalies d punktas

 

12 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

12 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antra įtrauka

12 straipsnio 2 dalies c punktas

 

12 straipsnio 2 dalies d punktas

1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos trečia įtrauka

12 straipsnio 2 dalies e punktas

 

12 straipsnio 3 dalis

 

12 straipsnio 4 dalis

 

12 straipsnio 5 dalis

1 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

13 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalies a punkto antra pastraipa

13 straipsnio 1 dalis

 

13 straipsnio 2 dalis

 

13 straipsnio 3 dalis

 

13 straipsnio 4 dalis

 

13 straipsnio 5 dalis

 

13 straipsnio 6 dalis

 

13 straipsnio 7 dalis

 

13 straipsnio 8 dalis

 

13 straipsnio 9 dalis

 

13 straipsnio 10 dalis

 

13 straipsnio 11 dalis

 

14 straipsnio a punktas

2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

14 straipsnio b punktas

3 straipsnio b punktas

14 straipsnio c punktas

3 straipsnio a punktas

15 straipsnis

5 straipsnis

16 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 6 dalis

16 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 9 dalis

16 straipsnio 3 dalis

 

16 straipsnio 4 dalis

 

16 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 10 dalies septinta įtrauka

17 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

9 straipsnio trečia pastraipa

17 straipsnio 2 dalis

 

17 straipsnio 3 dalis

 

17 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 5 dalis

 

17 straipsnio 6 dalis

 

17 straipsnio 7 dalis

 

17 straipsnio 8 dalis

6 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos

17 straipsnio 9 dalis

 

17 straipsnio 10 dalis

6 straipsnio 10 dalies pirma ir antra įtraukos

17 straipsnio 11 dalis

 

18 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

18 straipsnio 2 dalis

 

18 straipsnio 3 dalis

 

18 straipsnio 4 dalis

 

18 straipsnio 5 dalis

 

18 straipsnio 6 dalis

 

18 straipsnio 7 dalis

9 straipsnio trečia pastraipa

18 straipsnio 8 dalis

 

18 straipsnio 9 dalis

6 straipsnio 10 dalies ketvirta įtrauka

19 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 4 dalis

19 straipsnio 1 dalies a punktas

6 straipsnio 4 dalis

19 straipsnio 1 dalies b punktas

 

19 straipsnio 2 dalis

 

19 straipsnio 3 dalis

 

19 straipsnio 4 dalies a punktas

 

19 straipsnio 4 dalies b punktas

 

19 straipsnio 5–13 dalys

 

19 straipsnio 14 dalis

6 straipsnio 10 dalies penkta įtrauka

19 straipsnio 15 dalis

6 straipsnio 10 dalies penkta įtrauka

20 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 5 dalis

20 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 8 dalis

20 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 10 dalies šešta įtrauka ir 6 straipsnio 11 dalis

21 straipsnis

1 straipsnio 2 dalies c punkto 2 sakinys

22 straipsnis

11 straipsnio pirma pastraipa 10 straipsnis

23 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 1 dalis

23 straipsnio 1 dalies a punktas

12 straipsnio 1 dalies a punktas

23 straipsnio 1 dalies b punktas

12 straipsnio 1 dalies b punktas

23 straipsnio 1 dalies c punktas

12 straipsnio 1 dalies c punktas

23 straipsnio 1 dalies d punktas

12 straipsnio 1 dalies d punktas

23 straipsnio 2 dalies a punktas

12 straipsnio 2 dalies a punktas

23 straipsnio 2 dalies b punktas

12 straipsnio 2 dalies b punktas

23 straipsnio 2 dalies c punktas

 

23 straipsnio 2 dalies d punktas

12 straipsnio 2 dalies c punktas

23 straipsnio 2 dalies e punktas

 

23 straipsnio 2 dalies f punktas

 

23 straipsnio 2 dalies g punktas

12 straipsnio 2 dalies d punktas

23 straipsnio 2 dalies h punktas

12 straipsnio 2 dalies d punktas

23 straipsnio 2 dalies i punktas

12 straipsnio 2 dalies g punktas

23 straipsnio 2 dalies j punktas

12 straipsnio 2 dalies f punktas

23 straipsnio 2 dalies k punktas

12 straipsnio 2 dalies e punktas

23 straipsnio 2 dalies l punktas

12 straipsnio 2 dalies h punktas

23 straipsnio 2 dalies m punktas

6 straipsnio 7 dalis

23 straipsnio 3 dalis

 

23 straipsnio 4 dalis

 

24 straipsnio 1 dalis

15a straipsnio 1 dalis

24 straipsnio 2 dalis

15a straipsnio 2 dalis

24 straipsnio 3 dalis

 

25 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

16 straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 2 dalis ir 16 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

25 straipsnio 2 dalies a punktas

16 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma įtrauka ir 16 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

25 straipsnio 2 dalies b punktas

 

25 straipsnio 2 dalies c punktas

16 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antra įtrauka ir 16 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

25 straipsnio 2 dalies d punktas

16 straipsnio 2 dalies antros pastraipos trečia įtrauka ir 16 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

25 straipsnio 3 dalis

 

25 straipsnio 4 dalis

16 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

25 straipsnio 5 dalis

16 straipsnio 3 dalis

25 straipsnio 6 dalis

16 straipsnio 4 dalis

25 straipsnio 7 dalis

16 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa ir 16 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

25 straipsnio 8 dalis

 

25 straipsnio 9 dalis

16 straipsnio 5 dalis

26 straipsnis

 

27 straipsnio 1 dalis

 

27 straipsnio 2 dalis

 

27 straipsnio 3 dalis

13 straipsnis

28 straipsnis

 

29 straipsnis

 

30 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

14 straipsnio 1 dalis

30 straipsnio 1 dalies a punktas

 

30 straipsnio 1 dalies b punktas

14 straipsnio 3 dalis

30 straipsnio 2 dalis

 

30 straipsnio 3 dalis

 

31 straipsnis

 

32 straipsnis

 

33 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

33 straipsnio 2 dalis

 

33 straipsnio 3 dalis

14 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

33 straipsnio 4 dalis

14 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

33 straipsnio 5 dalis

 

34 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 4 dalis

34 straipsnio 2 dalis

 

34 straipsnio 3 dalis

 

35 straipsnis

 

36 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 1 dalis

36 straipsnio 2 dalis

 

37 straipsnis

20 straipsnis

38 straipsnis

 

39 straipsnis

21 straipsnis

Priedas

 


Top