EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0053

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB Tekstas svarbus EEE

OL L 153, 2014 5 22, p. 62–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj

22.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/62


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/53/ES

2014 m. balandžio 16 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB (3) buvo keletą kartų iš esmės keista. Kadangi turi būti padaryta naujų pakeitimų, siekiant aiškumo ją reikėtų pakeisti;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008 (4) nustatomos atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo taisyklės, numatoma gaminių rinkos priežiūros ir gaminių iš trečiųjų šalių tikrinimo sistema bei nustatomi bendrieji žymėjimo CE ženklu principai;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 768/2008/EB (5) nustatomi bendrieji principai ir orientacinės nuostatos, skirtos taikyti sektorių teisės aktams, siekiant nustatyti nuoseklų teisės aktų peržiūros ar jų naujos redakcijos rengimo pagrindą. Todėl Direktyva 1999/5/EB turėtų būti pritaikyta prie to sprendimo;

(4)

Direktyvoje 1999/5/EB nustatyti esminiai reikalavimai, susiję su fiksuotojo ryšio galiniais įrenginiais, t. y. užtikrinti asmenų ir naminių gyvūnų sveikatos apsaugą ir saugą bei nuosavybės apsaugą ir pakankamą elektromagnetinio suderinamumo lygį, yra tinkamai reglamentuojami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/35/ES (6) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/30/ES (7). Todėl ši direktyva neturėtų būti taikoma fiksuotojo ryšio galiniams įrenginiams;

(5)

Komisijos direktyva 2008/63/EB (8) tinkamai reglamentuoja galinių įrenginių rinkos konkurencijos klausimus, visų pirma joje yra nustatyta nacionalinių reguliavimo institucijų pareiga užtikrinti, kad būtų paskelbtos išsamios tinklo prieigos techninių sąsajų specifikacijos. Todėl į šią direktyvą nereikia įtraukti Direktyva 2008/63/EB reglamentuojamų reikalavimų, palengvinančių galinių įrenginių rinkos konkurenciją;

(6)

įrenginiai, kurių paskirtis – tikslingai skleisti ar priimti radijo bangas radijo ryšio arba radijo nustatymo tikslais, sistemingai naudoja radijo spektrą. Siekiant užtikrinti, kad radijo spektras būtų naudojamas veiksmingai ir taip būtų išvengta žalingųjų trukdžių, tokiems įrenginiams turėtų būti taikoma ši direktyva;

(7)

Direktyvoje 2014/35/ES nustatyti saugos reikalavimo tikslai pakankamai reglamentuoja radijo įrenginius, todėl jie turėtų būti laikomi baziniais ir taikomi vadovaujantis šia direktyva. Kad nuostatos, išskyrus tas, kuriomis nustatomi tokie esminiai reikalavimai, nereikalingai nesidubliuotų, Direktyva 2014/35/ES neturėtų būti taikoma radijo įrenginiams;

(8)

Direktyvoje 2014/30/ES nustatyti esminiai elekromagnetinio suderinamumo srities reikalavimai pakankamai reglamentuoja radijo įrenginius, todėl jie turėtų būti laikomi baziniais ir taikomi vadovaujantis šia direktyva. Kad nuostatos, išskyrus tas, kuriomis nustatomi tie atitinkami esminiai reikalavimai, nereikalingai nesidubliuotų, Direktyva 2014/30/ES neturėtų būti taikoma radijo įrenginiams;

(9)

ši direktyva turėtų būti taikoma visų rūšių tiekimui, įskaitant nuotolinį pardavimą;

(10)

siekiant užtikrinti, kad radijo įrenginiai naudotų radijo spektrą efektyviai ir padėtų veiksmingai naudoti radijo spektrą, radijo įrenginiai turėtų būti konstruojami taip, kad: kalbant apie siųstuvą, kai jis tinkamai sumontuotas, techniškai prižiūrimas ir naudojamas pagal paskirtį, siųstuvas skleistų radijo bangas, kurios nesukelia žalingųjų trukdžių, kol nepageidaujamų radijo bangų skleidimas, kurį sukelia siųstuvas (pvz., gretimais kanalais) ir kuris gali neigiamai paveikti radijo spektro politikos tikslus, turėtų būti ribojamas tiek, kad, taikant moderniausias technologijas, nesusidarytų žalingųjų trukdžių; o kalbant apie imtuvą, jo funkcijos turėtų būti tokio lygio, kad jį būtų galima naudoti pagal paskirtį ir kad jis apsaugotų nuo žalingųjų trukdžių, visų pirma iš bendrai naudojamų ar gretimų kanalų, ir kad tokiu būdu jis padėtų patobulinti veiksmingą bendrų ar gretimų kanalų naudojimą;

(11)

nors patys imtuvai nesukelia žalingųjų trukdžių, vis svarbesnis tampa jų gebėjimas priimti signalus, kuris leidžia užtikrinti, kad remiantis atitinkamais esminiais reikalavimais, nustatytais derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose, padidinus imtuvų atsparumą žalingiesiems trukdžiams ir nepageidaujamiems signalams, radijo spektras būtų naudojamas veiksmingai;

(12)

kai kuriais atvejais būtina užtikrinti tarptinklinį veikimą kartu su kitais radijo įrenginiais ir prisijungimą Sąjungoje prie tinkamo tipo sąsajų. Sąveikumas tarp radijo įrenginių ir pagalbinių įtaisų, kaip antai kroviklių, supaprastina radijo įrenginių naudojimą ir sumažina nereikalingas atliekos ir išlaidas. Būtina dar kartą pasistengti sukurti bendro naudojimo kroviklį tam tikrų kategorijų ar klasių radijo įrenginiams, visų pirma siekiant naudos vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams; todėl į direktyvą reikėtų įtraukti konkrečius reikalavimus toje srityje. Visų pirma rinkai tiekiami mobilieji telefonai turėtų galėti veikti su bendro naudojimo krovikliu;

(13)

į radijo įrenginius įdiegus specialias funkcijas gali būti padidinta radijo įrenginių naudotojų ir abonentų asmens duomenų apsauga bei privatumas ir apsauga nuo sukčiavimo. Todėl atinkamais atvejais radijo įrenginiai turėtų būti sukonstruoti taip, kad juose būtų įmanoma įdiegti tokias funkcijas;

(14)

radijo įrenginiai gali būti naudojami susisiekiant su skubios pagalbos tarnybomis. Todėl tinkamais atvejais radijo įrenginiai turėtų būti sukonstruoti taip, kad juose būtų įmanoma įdiegti funkcijas, kurių reikia norint su jomis susiekti;

(15)

radijo įrenginiai yra svarbūs neįgaliųjų, kurie sudaro didelę ir didėjančią valstybių narių gyventojų dalį, gerovei ir užimtumui. Todėl radijo įrenginiai tinkamais atvejais turėtų būti sukonstruoti taip, kad neįgalieji galėtų jais naudotis iš karto arba tik minimaliai pritaikę;

(16)

į kai kurių kategorijų radijo įrenginius įdiegus programinę įrangą arba pakeitus jos esamą programinę įrangą, tai gali turėti įtakos jų atitikčiai esminiams reikalavimams, nustatytiems šioje direktyvoje. Naudotojams, radijo įrenginiams ar trečiosioms šalims turėtų būti įmanoma į radijo įrenginius instaliuoti programinę įrangą tik jeigu dėl to radijo įrenginiai ir toliau atitiks taikomus esminius reikalavimus;

(17)

siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti tam tikras neesmines šios direktyvos nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(18)

siekiant veiksmingai spręsti klausimus atsižvelgiant į poreikius, susijusius su sąveikumu, asmens duomenų apsauga ir naudotojų bei abonentų privatumu, apsauga nuo sukčiavimo, galimybe susisiekti su skubios pagalbos tarnybomis, neįgaliesiems skirtu naudojimu arba reikalavimus neatitinkančiais radijo įrenginių ir programinės įrangos deriniais, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl radijo įrenginių, kurie turi tenkinti vieną ar daugiau papildomų šioje direktyvoje nustatytų esminių reikalavimų, aptariančių tuos poreikius;

(19)

neturėtų būti piktnaudžiaujama radijo įrenginių ir programinės įrangos derinių atitikties patikra naudojant radijo įrenginius, siekiant neleisti naudoti iš nepriklausomų tiekėjų gautą programinę įrangą. Viešosios valdžios institucijų, gamintojų ir naudotojų galimybė gauti informaciją apie numatomų radijo įrenginių ir programinės įrangos derinių atitiktį turėtų sudaryti palankesnes sąlygas konkurencijai. Siekiant tų tikslų, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus siekiant nustatyti radijo įrenginių, kurių gamintojai turi pateikti informaciją apie numatomų radijo įrenginių ir programinės įrangos derinių atitiktį šioje direktyvoje nustatytiems esminiams reikalvimams, kategorijas ar klases;

(20)

reikalavimas centrinėje sistemoje užregistruoti rinkai teiktinus radijo įrenginius gali padėti veiksmingiau ir rezultatyviau prižiūrėti rinką ir taip leistų užtikrinti aukštą atitikties šiai direktyvai lygį. Dėl tokio reikalavimo ekonominės veiklos vykdytojams susidarytų didesnė našta, todėl jis turėtų būti nustatytas tik dėl tų radijo įrenginių, kurioms priskiriamų atitikties lygis dar nėra aukštas, kategorijų. Siekiant užtikrinti tokio reikalavimo taikymą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus siekiant nustatyti radijo įrenginių kategorijų, kurias gamintojai turi užregistruoti centrinėje sistemoje, ir techninės dokumentacijos elementus, kurie turi būti pateikiami remiantis valstybių narių pateiktina informacija apie radijo įrenginių atitiktį, bei atlikus esminių reikalavimų neįgyvendinimo pavojaus vertinimą;

(21)

turėtų būti leidžiama į laisvą apyvartą išleisti radijo įrenginius, kurie atitinka atitinkamus esminius reikalavimus. Tokius įrenginius turėtų būti leista pradėti eksploatuoti ir naudoti pagal paskirtį laikantis taisyklių dėl radijo spektro naudojimo ir susijusių paslaugų teikimo, kai jos taikytinos;

(22)

siekdamos išvengti bereikalingų kliūčių prekybai radijo įrenginiais vidaus rinkoje, valstybės narės pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB (9) turėtų pranešti kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie technikos srities reglamentavimo projektus, kaip antai dėl radijo sąsajų, nebent tas technikos srities reglamentavimas leistų valstybėms narėms pasiekti atitiktį privalomiems Sąjungoms aktams, pvz., Komisijos sprendimamas dėl radijo spektro naudojimo priimtiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB (10), arba kai jie dera su radijo įrenginiais, kuriuos Sąjungoje galima pradėti eksploatuoti ir jais naudotis be jokių apribojimų;

(23)

teikiant informaciją apie reguliuojamas radijo sąsajas ir jų naudojimo sąlygas sumažėja kliūčių radijo įrenginiams patekti į vidaus rinką. Todėl Komisija turėtų įvertinti ir nustatyti reguliuojamų radijo sąsajų lygiavertiškumą ir pateikti tokią informaciją radijo įrenginių klasių forma;

(24)

pagal Komisijos sprendimą 2007/344/EB (11) valstybės narės turi naudotis Europos telekomunikacijų biuro (European Radiocommunications Office, ERO) radijo dažnių informacine sistema (toliau – EFIS), siekdamos internete paviešinti palyginamą informaciją apie radijo spektro naudojimą kiekvienoje valstybėje narėje. Prieš pateikdami rinkai radijo įrenginius gamintojai EFIS sistemoje gali susirasti visų valstybių narių su dažniu susijusią informaciją ir taip įvertinti, ar tokie radijo įrenginiai gali būti naudojami kiekvienoje valstybėje narėje ir kokiomis sąlygomis. Todėl į šią direktyvą nebūtina įtraukti papildomų nuostatų, kaip antai dėl išankstinio pranešimo, leidžiančių gamintojams būti informuotiems apie radijo įrenginių, veikiančių nesuderintų dažnių juostose, naudojimą;

(25)

mokslinių tyrimų ir demonstravimo skatinimo tikslais turėtų būti sudarytos sąlygos prekybos mugėse, parodose ir panašiuose renginiuose eksponuoti radijo įrenginius, kurie neatitinka šios direktyvos ir kurių negalima teikti rinkai, su sąlyga, kad parodų rengėjai pasirūpintų, kad lankytojams būtų suteikta pakankamai informacijos;

(26)

ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti atsakingi už radijo įrenginių atitiktį šiai direktyvai, jų atitinkamo vaidmens tiekimo grandinėje atžvilgiu, kad būtų užtikrintas aukštas žmonių ir naminių gyvūnų sveikatos apsaugos ir saugos, taip pat nuosavybės apsaugos lygis, pakankamas elektromagnetinio suderinamumo lygis, kad radijo spektras būtų naudojamas efektyviai ir veiksmingai, kad prireikus būtų užtikrinamas aukštas visuomenės interesų apsaugos lygis ir kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija Sąjungos rinkoje;

(27)

visi tiekimo ir platinimo grandinėje dalyvaujantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų imtis reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog visi rinkai tiekiami jų radijo įrenginiai atitiktų šią direktyvą. Reikia aiškiai ir proporcingai paskirstyti pareigas, kurios atitiktų kiekvieno tiekimo ir platinimo grandinėje dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį;

(28)

tam, kad būtų pagerinti ekonominės veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros institucijų ir vartotojų ryšiai, valstybės narės turėtų skatinti ekonominės veiklos vykdytojus greta pašto adreso pateikti interneto svetainės adresą;

(29)

gamintojas gerai išmano projektavimo ir gamybos procesą, todėl gali geriausiai atlikti atitikties įvertinimo procedūrą. Todėl atitikties vertinimas turėtų išlikti tik gamintojo pareiga;

(30)

gamintojai turėtų pateikti pakankamai informacijos apie radijo įrenginių paskirtį, kad juos būtų galima naudoti laikantis esminių reikalavimų. Į tokią informaciją gali reikėti įtraukti pagalbinių įtaisų, kaip antai antenų ir komponentų (programinės įrangos), aprašus ir radijo įrenginių instaliavimo proceso specifikacijas;

(31)

paaiškėjo, kad taikant Direktyvoje 1999/5/EB nustatytą reikalavimą kartu su įrenginiu pateikti ES atitikties deklaraciją tapo paprasčiau pateikti informaciją, ji tapo tinkamesnė ir padidėjo rinkos priežiūros veiksmingumas. Numačius galimybę pateikti supaprastintą ES atitikties deklaraciją sumažėjo su šiuo reikalavimu susijusi našta, bet ne veiksmingumas, todėl tokia galimybė turėtų būti numatyta šioje direktyvoje. Be to, siekiant užtikrinti galimybes paprastai ir veiksmingai pasinaudoti ES atitikties deklaracija, įskaitant supaprastintą ES atitikties deklaraciją, turėtų būti įmanoma ją pritvirtinti prie atitinkamų radijo įrenginių pakuotės;

(32)

būtina užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į Sąjungos rinką patenkantys radijo įrenginiai atitiktų šią direktyvą, visų pirma, kad gamintojai būtų atlikę tinkamas tų radijo įrenginių atitikties vertinimo procedūras. Todėl reikėtų numatyti, kad importuotojai pasirūpintų, kad jų rinkai pateikiami radijo įrenginiai atitiktų šios direktyvos reikalavimus ir kad jie rinkai nepateiktų tokių reikalavimų neatitinkančių arba riziką keliančių radijo įrenginių. Taip pat reikėtų nustatyti importuotojų pareigą įsitikinti, ar buvo atliktos atitikties vertinimo procedūros, ir ar gamintojai paženklino radijo įrenginius ir parengė dokumentus, kad kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti;

(33)

kiekvienas importuotojas, pateikdamas radijo įrenginius rinkai, turėtų ant jų nurodyti savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo būtų galima į jį kreiptis. Reikėtų numatyti išimtis tais atvejais, kai to negalima padaryti dėl radijo įrenginio dydžio ar pobūdžio. Tai apima ir atvejus, kai importuotojas turėtų atidaryti pakuotę, kad galėtų ant radijo įrenginio nurodyti savo pavadinimą ir adresą;

(34)

platintojas tiekia radijo įrenginius rinkai po to, kai juos rinkai pateikia gamintojas ar importuotojas, todėl turėtų deramai pasirūpinti, kad tvarkydamas radijo įrenginius nepadarytų neigiamo poveikio radijo įrenginių atitikčiai;

(35)

ekonominės veiklos vykdytojas, pateikiantis radijo įrenginius rinkai savo vardu ar su savo prekės ženklu arba pakeičiantis radijo įrenginius taip, kad gali pasikeisti jų atitikčiai šiai direktyvai, turėtų būti laikomas gamintoju ir jam turėtų tekti gamintojo pareigos;

(36)

platintojai ir importuotojai yra glaudžiai susiję su rinka, todėl jie turėtų būti įtraukti į kompetentingų nacionalinių institucijų atliekamą rinkos priežiūros darbą ir būti pasirengę aktyviai jame dalyvauti teikdami toms institucijoms visą būtiną informaciją apie atitinkamus radijo įrenginius;

(37)

radijo įrenginių atsekamumo visoje tiekimo grandinėje užtikrinimas padeda padaryti rinkos priežiūrą paprastesne ir veiksmingesne. Efektyvi atsekamumo sistema palengvina rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti ekonominės veiklos vykdytojus, patiekusius rinkai reikalavimų neatitinkančius radijo įrenginius. Saugant pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją, skirtą identifikuoti kitus ekonominės veiklos vykdytojus, nereikalaujama, kad ekonominės veiklos vykdytojai atnaujintų tokią informacijąapie kitus ekonominės veiklos vykdytojus, kurie jiems patiekė radijo įrenginius arba kuriems jie tiekė radijo įrenginius;

(38)

šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti tik esminiai reikalavimai. Kad būtų lengviau vertinti atitiktį tiems reikalavimams, būtina numatyti radijo įrenginių, atitinkančių darniuosius standartus, kurie priimami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 (12), kad būtų nustatytos išsamios techninės tų reikalavimų specifikacijos, atitikties prielaidą;

(39)

Reglamente (ES) Nr. 1025/2012 numatyta prieštaravimo darniesiems standartams procedūra, kuri taikoma, kai tie standartai ne visiškai atitinka šios direktyvos reikalavimus;

(40)

kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų įrodyti, kad jų rinkai tiekiami radijo įrenginiai atitinka esminius reikalavimus, o kompetentingos valdžios institucijos galėtų užtikrinti tų gaminių atitiktį šiems reikalavimams, būtina numatyti atitikties įvertinimo procedūras. Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatyti atitikties įvertinimo procedūrų moduliai, apimantys procedūras nuo nuosaikiausios iki griežčiausios proporcingai galimam susijusios rizikos ir reikiamos saugos lygiui. Siekiant užtikrinti, kad visuose sektoriuose procedūros būtų taikomos nuosekliai, ir siekiant išvengti ad-hoc variantų, atitikties vertinimo procedūros turėtų būti pasirenkamos iš šių modulių;

(41)

gamintojai turėtų parengti ES atitikties deklaraciją ir joje pateikti pagal šią direktyvą reikalaujamą informaciją apie radijo įrenginių atitiktį šios direktyvos ir kitų susijusių derinamųjų Sąjungos teisės aktų reikalavimams;

(42)

tam, kad būtų užtikrinta efektyvi prieiga prie informacijos rinkos priežiūros tikslais, informacija, kurios reikia, kad būtų galima nustatyti visus taikytinus Sąjungos aktus, turėtų būti pateikiama bendroje ES atitikties deklaracijoje. Siekiant sumažinti administracinę naštą ekonominės veiklos vykdytojams, ta bendra ES atitikties deklaracija gali būti byla, sudaryta iš atitinkamų atskirų atitikties deklaracijų;

(43)

CE ženklas, kuriuo nurodoma radijo įrenginių atitiktis, yra matomas viso proceso, apimančio atitikties vertinimą plačiąja prasme, rezultatas. Bendrieji žymėjimo CE ženklu principai yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Šioje direktyvoje reikėtų nustatyti žymėjimo CE ženklu taisykles;

(44)

reikalavimas ant gaminių nurodyti CE ženklą yra svarbus siekiant informuoti vartotojus ir kompetentingas valdžios institucijas. Direktyvoje 1999/5/EB numatyta galimybė ant mažų įrenginių nurodyti sumažintą CE ženklą, su sąlyga, kad jis išliktų matomas ir įskaitomas, leido supaprastinti to reikalavimo taikymą, nesumažinant jo veiksmingumo, todėl ji turėtų būti įtraukta į šią direktyvą;

(45)

paaiškėjo, kad taikant Direktyvoje 1999/5/EB nustatytą reikalavimą įrenginių pakuotes žymėti CE ženklu vykdyti rinkos priežiūros funkciją tapo paprasčiau, todėl jis turėtų būti įtrauktas į šią direktyvą;

(46)

valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad radijo įrenginiai būtų tiekiami rinkai tik tuo atveju, jei juos tinkamai instaliavus, atliekant jų techninę priežiūrą ir naudojant pagal paskirtį jie atitinka šioje direktyvoje nustatytus esminius reikalavimus, ir, kalbant apie esminį reikalavimą, siekiant užtikrinti žmonių ir naminių gyvūnų sveikatos apsaugą ir saugą bei nuosavybės apsaugą, taip pat esant tokioms naudojimo sąlygoms, kurias galima pagrįstai numatyti. Radijo įrenginiai turėtų būti laikomi neatitinkančiais to esminio reikalavimo tik esant tokioms naudojimo sąlygoms, kurias galima pagrįstai numatyti, t. y. kai toks jų naudojimas atsirastų dėl teisėto ir iš anksto nuspėjamo žmogaus elgesio;

(47)

atsižvelgiant į tai, kad technologijos sparčiai kinta ir naudojama vis mažiau popieriaus, kai radijo įrenginiuose įtaisomas integruotas ekranas, Komisija, kaip dalį šios direktyvos veikimo peržiūros, turėtų išnagrinėti, ar įmanoma pakeisti reikalavimus, taikomus siekiant nurodyti: gamintojų pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, CE ženklą ir ES atitikties deklaraciją; juose turėtų būti funkcija, kuria naudojantis tokia informacija automatiškai pateikiama ekrane arba paleidus radijo įrenginį, arba funkcija, sudaranti galimybę galutiniam vartotojui pasirinkti, kad ekrane būtų pateikiama atitinkama informacija. Be to, nagrinėdama, ar tai įvykdoma, kai radijo įrenginiuose įmontuojamas integruotas ekranas veikia naudodamas integruotą bateriją, kuri iš pradžių nebūna įkrauta, Komisija taip pat turėtų apsvarstyti galimybę naudoti nuimamas integruotą ekraną dengiančias permatomas etiketes, kuriose būtų nurodoma ta pati informacija;

(48)

pagal šioje direktyvoje nustatytas tam tikras atitikties vertinimo procedūras reikalaujama, kad vertinant atitiktį dalyvautų atitikties vertinimo įstaigos, apie kurias valstybės narės yra pranešusios Komisijai;

(49)

patirtis rodo, kad Direktyvoje 1999/5/EB nustatyti kriterijai, kuriuos atitikties vertinimo įstaigos turi atitikti, kad apie jas būtų pranešta Komisijai, nėra pakankami, kad visoje Sąjungoje būtų užtikrintas vienodai aukštas notifikuotųjų įstaigų teikiamų paslaugų lygis. Vis dėlto labai svarbu, kad visos notifikuotosios įstaigos savo funkcijas vykdytų vienodai gerai ir sąžiningos konkurencijos sąlygomis. Todėl atitikties vertinimo įstaigoms, kurios nori, kad apie jas būtų pranešta, siekiančioms teikti atitikties vertinimo paslaugas, reikia nustatyti privalomus reikalavimus;

(50)

jei atitikties vertinimo įstaiga įrodo atitinkanti darniuosiuose standartuose nustatytus kriterijus, turėtų būti laikoma, kad ji atitinka šioje direktyvoje nustatytus atitinkamus reikalavimus;

(51)

siekiant užtikrinti nuoseklų atitikties vertinimo kokybės lygį, taip pat reikia nustatyti reikalavimus notifikuojančiosioms įstaigoms ir kitoms įstaigoms, dalyvaujančioms vertinant ir pranešant apie notifikuotąsias įstaigas ir vykdant jų stebėseną;

(52)

šioje direktyvoje nustatytą sistemą turėtų papildyti akreditacijos sistema, numatyta Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Kadangi akreditacija yra labai svarbi atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos vertinimo priemonė, reikėtų ją taikyti ir pranešimo tikslais;

(53)

Reglamente (EB) Nr. 765/2008 numatytą skaidrią akreditaciją, kuria užtikrinamas būtinas pasitikėjimo atitikties sertifikatais lygis, nacionalinės institucijos visoje Sąjungoje turėtų laikyti pageidautinu atitikties vertinimo įstaigų techninės kompetencijos įrodymo būdu. Vis dėlto nacionalinės institucijos gali manyti turinčios tam vertinimui atlikti tinkamų priemonių. Tokiais atvejais siekdamos užtikrinti tinkamą kitų nacionalinių institucijų atlikto vertinimo patikimumo lygį jos turėtų Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius įvertintų atitikties vertinimo įstaigų atitiktį atitinkamiems norminiams reikalavimams;

(54)

dažnai atitikties vertinimo įstaigos dalį savo veiklos, susijusios su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovams arba joms pavaldžioms įstaigoms. Siekiant užtikrinti reikiamą Sąjungos rinkai pateiktinų radijo įrenginių apsaugos lygį, labai svarbu, kad atitikties vertinimo subrangovai ir pavaldžiosios įstaigos atitiktų tuos pačius atitikties vertinimo užduočių atlikimo reikalavimus, kurie yra taikomi notifikuotosioms įstaigoms. Todėl svarbu, kad vertinant jau notifikuotų įstaigų kompetenciją bei veiklos rezultatus ir atliekant notifikuotųjų įstaigų stebėseną taip pat būtų vertinama subrangovų bei pavaldžiųjų įstaigų veikla ir atliekama šios veiklos stebėsena;

(55)

būtina pasirūpinti, kad pranešimo procedūra būtų veiksmingesnė ir skaidresnė ir visų pirma pritaikyti ją prie naujų technologijų, kad ją būtų galima atlikti internetu;

(56)

notifikuotosios įstaigos gali teikti paslaugas visoje Sąjungoje, todėl tikslinga suteikti valstybėms narėms ir Komisijai galimybę pareikšti prieštaravimą dėl notifikuotosios įstaigos. Todėl svarbu nustatyti laikotarpį, per kurį būtų galima išnagrinėti visus abejonių ar susirūpinimą dėl atitikties vertinimo įstaigų kompetencijos keliančius klausimus prieš šioms įstaigoms pradedant veikti kaip notifikuotosioms įstaigoms;

(57)

dėl konkurencingumo labai svarbu, kad notifikuotosios įstaigos atitikties vertinimo procedūras taikytų taip, kad ekonominės veiklos vykdytojams neatsirastų nereikalingos naštos. Dėl tos pačios priežasties ir siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visiems ekonominės veiklos vykdytojams reikia užtikrinti, kad atitikties vertinimo procedūros būtų taikomos techniškai nuosekliai. Geriausias būdas tai pasiekti – notifikuotosioms įstaigoms tinkamai koordinuoti tarpusavio veiksmus ir bendradarbiauti;

(58)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą reikia patikslinti, kad radijo įrenginiams, kuriems taikoma ši direktyva, taikomos Reglamente (EB) Nr. 765/2008 nustatytos Sąjungos rinkos priežiūros ir į Sąjungos rinką įvežamų gaminių kontrolės taisyklės. Šia direktyva neturėtų būti užkirstas kelias valstybėms narėms rinktis kompetentingas institucijas toms užduotims atlikti;

(59)

Direktyvoje 1999/5/EB jau yra numatyta apsaugos procedūra, kuri taikoma tik tuo atveju, jei valstybės narės nesutaria dėl priemonių, kurias taiko valstybė narė. Kad būtų padidintas skaidrumas ir sutrumpintas dokumentų nagrinėjimo laikas, būtina patobulinti galiojančią apsaugos procedūrą, kad ji taptų efektyvesnė ir būtų pasiremta valstybių narių turimomis ekspertinėmis žiniomis;

(60)

pagal Sprendimą Nr. 676/2002/EB priimti Komisijos sprendimai gali apimti galimybių naudotis radijo spektru ir veiksmingo jo naudojimo sąlygas, dėl kurių gali būti apribotas bendras ekspluotojamų radijo įrenginių skaičius, kaip antai pabaigos terminas, didžiausia rinkos dalis ar didžiausias radijo įrenginių skaičius kiekvienoje valstybėje narėje ar Sąjungoje. Pagal šias sąlygas sudaromos galimybės atverti rinką naujiems radijo įrenginiams ir drauge apribojama žalingųjų trukdžių rizika, kuri gali kilti sudarius per dideliam eksploatuojamų radijo įrenginių skaičiui, net jeigu pavieniai tie įrenginiai atitinka šioje direktyvoje nustatytus esminius reikalavimus. Pažeidus šias sąlygas gali kilti rizika esminiams reikalavimams, ypač žalingųjų trukdžių rizika;

(61)

esamą sistemą reikėtų papildyti procedūra, pagal kurią suinteresuotosios šalys būtų informuojamos apie priemones, kurių ketinama imtis dėl radijo įrenginių, keliančių pavojų asmenų sveikatai ar saugai arba su šia direktyva reglamentuojamų visuomenės interesų apsauga susijusių aspektų požiūriu. Be to, ji turėtų sudaryti sąlygas rinkos priežiūroms institucijoms bendradarbiauti su atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais ir veiksmų tokių radijo įrenginių atžvilgiu imtis ankstesniame etape;

(62)

kai valstybės narės ir Komisija susitaria dėl valstybės narės taikomos priemonės pagrįstumo, Komisija neturėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus atvejus, kai aparatas reikalavimų neatitinka dėl darniojo standarto trūkumų;

(63)

siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (13);

(64)

patariamoji procedūra turėtų būti naudojama priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose nurodoma, kaip pateikti informaciją tais atvejais, kai yra eksploatavimo apribojimų ar naudojimo leidimo išdavimo reikalavimų; ir notifikuojančiosios valstybės narės prašoma imtis būtinų taisomųjų priemonių notifikuotosios įstaigos, kuri nevykdo ar nebevykdo pranešimo apie ją reikalavimų, atžvilgiu;

(65)

nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma priimti įgyvendinimo aktus, kuriais: nustatoma, ar tam tikrų kategorijų elektriniai ar elektroniniai gaminiai atitinka „radijo įrenginių“ apibrėžtį; nustatomos taikytinos taisyklės dėl prieigos prie informacijos apie atitiktį suteikimo; nustatomos taikytinos registracijos taisyklės ir taikytinų registracijos numerių pritvirtinimas ant radijo įrenginių taisyklių; nustatoma radijo sąsajų, apie kurias buvo pranešta, lygiavertiškumas ir priskiriama radijo įrenginių klasei. Taip pat ji turėtų būti naudojama reikalavimus atitinkantiems radijo įrenginiams, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba kitiems viešųjų interesų apsaugos aspektams;

(66)

Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su reikalavimus atitinkančiais radijo įrenginiais, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

(67)

pagal nusistovėjusią praktiką pagal šią direktyvą įsteigtas komitetas gali vaidinti naudingą vaidmenį nagrinėjant šios direktyvos taikymo klausimus, kuriuos, remiantis jo darbo tvarkos taisyklėmis, gali pateikti arba jo pirmininkas, arba valstybės narės atstovas;

(68)

kai nagrinėjami kiti su šia direktyva susiję klausimai nei jos įgyvendinimas ar pažeidimai, t. y. Komisijos ekspertų grupėje, Europos Parlamentas, laikydamasis esamos praktikos, turėtų gauti visapusišką informaciją ir dokumentus bei, kai taikoma, kvietimą dalyvauti tokiuose posėdžiuose;

(69)

Komisija, naudodamasi teise priimti įgyvendinimo aktus, ir atsižvelgdama į jų specifinį pobūdį, turėtų, netaikydama Reglamento (ES) Nr. 182/2011, nustatyti, ar valstybių narių priemonės, priimtos reikalavimų neatitinkančio radijo įrenginio atžvilgiu, yra pateisinamos;

(70)

valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalinės teisės nuostatas, taikymo taisykles ir užtikrinti tų taisyklių vykdymą. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

(71)

būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio tvarką, pagal kurią būtų galima tiekti rinkai ir pradėti eksploatuoti radijo įrenginius, kurie jau buvo jai pateikti pagal Direktyvą 1999/5/EB;

(72)

buvo konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu;

(73)

kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. užtikrinti, kad rinkoje esantys radijo įrenginiai atitiktų reikalavimus, kuriais nustatomas aukštas sveikatos apsaugos ir saugos, pakankamas elektromagnetinio suderinamumo lygis ir efektyvaus bei veiksmingo radijo spektro naudojimas, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių, tuo pat metu užtikrinant tinkamą vidaus rinkos veikimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jų masto ir poveikio tuos tikslus galima geriau pasiekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(74)

Direktyva 1999/5/EB turėtų būti panaikinta;

(75)

pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų (14) valstybės narės pagrįstais atvejais įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šia direktyva nustatoma radijo įrenginių pateikimo rinkai ir eksploatacijos pradžios Sąjungoje reguliavimo sistema.

2.   Ši direktyva netaikoma įrenginiams, išvardytiems I priede.

3.   Ši direktyva netaikoma radijo įrenginiams, išimtinai naudojamiems vykdant veiklą, susijusią su visuomenės saugumu, gynyba, valstybės saugumu, įskaitant valstybės ekonominę gerovę, kai veiksmai yra susiję su valstybės saugumo reikalais, ir su valstybės veiksmais baudžiamosios teisės srityje.

4.   Į šios direktyvos taikymo sritį patenkantiems radijo įrenginiams Direktyva 2014/35/ES netaikoma, išskyrus atvejus, nustatytus šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies a punkte.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.   Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1.

radijo įrenginys – elektrinis ar elektroninis gaminys, kurio paskirtis – tikslingai skleisti ir (arba) priimti radijo bangas radijo ryšio ir (arba) radijo nustatymo tikslais, arba elektrinis ar elektroninis gaminys, kuris privalo būti naudojamas kartu su pagalbiniu įtaisu, kaip antai antena, kad galėtų tikslingai skleisti ir (arba) priimti radijo bangas radijo ryšio ir (arba) radijo nustatymo tikslais;

2.

radijo ryšys – komunikacijos ryšys naudojant radijo bangas;

3.

radijo nustatymas – objekto padėties, greičio ir (arba) kitų charakteristikų nustatymas arba informacijos, susijusios su šiais parametrais gavimas naudojantis radijo bangų sklidimo ypatybėmis;

4.

radijo bangos – be dirbtinio bangolaidžio erdvėje sklindančios elektromagnetinės bangos, kurių dažnis žemesnis nei 3 000 GHz;

5.

radijo sąsaja – reguliuojamo radijo spektro naudojimo specifikacija;

6.

radijo įrenginio klasė – klasė, kuriai priskiriami konkrečių kategorijų radijo įrenginiai, kurie pagal šią direktyvą laikomi panašiais, ir tos radijo sąsajos, kurioms šie radijo įrenginiai yra skirti;

7.

žalingieji trukdžiai – žalingieji trukdžiai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB (15) 2 straipsnio r punkte;

8.

elektromagnetiniai trikdžiai – elektromagnetiniai trikdžiai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/30/ES 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte;

9.

tiekimas rinkai – radijo įrenginių, skirtų platinti, vartoti ar naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

10.

pateikimas rinkai – radijo įrenginių tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

11.

eksploatacijos pradžia – pirmas galutinio vartotojo radijo įrenginių panaudojimas Sąjungoje;

12.

gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagamina radijo įrenginius arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti radijo įrenginius ir parduoda tuos įrenginius savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

13.

įgaliotasis atstovas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis;

14.

importuotojas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris Sąjungos rinkai pateikia radijo įrenginius iš trečiosios šalies;

15.

platintojas – tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia rinkai radijo įrenginius ir nėra nei gamintojas, nei importuotojas;

16.

ekonominės veiklos vykdytojai – gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas;

17.

techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti radijo įrenginiai;

18.

darnusis standartas – darnusis standartas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 2 straipsnio 1 punkto c papunktyje;

19.

akreditavimas – akreditavimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 10 punkte;

20.

nacionalinė akreditacijos įstaiga – nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 punkte;

21.

atitikties vertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar radijo įrenginiai atitinka esminius šios direktyvos reikalavimus;

22.

atitikties vertinimo įstaiga – įstaiga, vykdanti atitikties vertinimo veiklą;

23.

atšaukimas – priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžinti galutiniam naudotojui jau pateikti radijo įrenginiai;

24.

pašalinimas – priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią radijo įrenginių tiekimui rinkai tiekimo grandinėje;

25.

derinamieji Sąjungos teisės aktai – Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pardavimo sąlygos;

26.

CE ženklas – ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad radijo įrenginiai atitinka taikytinus derinamųjų Sąjungos teisės aktų dėl ženklinimo šiuo ženklu reikalavimus.

2.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, ar tam tikrų kategorijų elektriniai ir elektroniniai gaminiai atitinka šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą apibrėžtį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 45 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3 straipsnis

Esminiai reikalavimai

1.   Radijo įrenginiai konstruojami taip, kad būtų užtikrinta:

a)

žmonių ir naminių gyvūnų sveikatos apsauga ir sauga bei nuosavybės apsauga, įskaitant tikslus, susijusius su Direktyvoje 2014/35/ES apibrėžtais saugos reikalavimais, netaikant jokių įtampos apribojimų;

b)

pakankamas elektromagnetinio suderinamumo lygis, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/30/ES.

2.   Radijo įrenginiai konstruojami taip, kad jie efektyviai naudotų radijo spektrą ir padėtų veiksmingai naudoti radijo spektrą, jog būtų išvengta žalingųjų trukdžių.

3.   Tam tikrų kategorijų ar klasių radijo įrenginiai konstruojami taip, kad jie atitiktų šiuos esminius reikalavimus:

a)

radijo įrenginiai sąveikauja su pagalbiniais įtaisais, visų pirma su bendro naudojimo krovikliais;

b)

radijo įrenginiai sąveikauja su kitais radijo įrenginiais per tinklus;

c)

radijo įrenginiai gali būti prijungti prie atitinkamo tipo sąsajų visoje Sąjungoje;

d)

radijo įrenginiai nedaro žalos tinklui ar jo veikimui ir nenaudoja tinklo išteklių netinkamai tokiu būdu, kad dėl to neleistinai pablogėja teikiamos paslaugos;

e)

radijo įrenginiuose yra apsaugos priemonės, užtikrinančios naudotojo bei abonento asmens duomenų ir privatumo apsaugą;

f)

radijo įrenginiuose galima įdiegti tam tikras funkcijas, užtikrinančias apsaugą nuo sukčiavimo;

g)

radijo įrenginiuose galima įdiegti tam tikras funkcijas, leidžiančias susisiekti su skubios pagalbos tarnybomis;

h)

radijo įrenginiuose galima įdiegti tam tikras funkcijas, kad neįgaliesiems būtų paprasčiau jais naudotis;

i)

radijo įrenginiuose galima įdiegti tam tikras funkcijas, užtikrinančias, kad programinę įrangą būtų galima įkelti į radijo įrenginius, jeigu buvo įrodyta radijo įrenginių ir programinės įrangos derinių atitiktis.

Komisijai pagal 44 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodoma, kokių kategorijų arba klasių radijo įrenginiams yra taikomas bet kuris iš šios dalies pirmos pastraipos a–i punktuose nustatytų reikalavimų.

4 straipsnis

Informacijos apie radijo įrenginių ir programinės įrangos derinių atitiktį teikimas

1.   Radijo įrenginių ir programinės įrangos, leidžiančios radijo įrenginius naudoti pagal paskirtį, gamintojai teikia valstybėms narėms ir Komisijai informaciją apie radijo įrenginių ir programinės įrangos derinių atitiktį 3 straipsnyje nustatytiems esminiams reikalavimams. Tokia informacija gaunama atlikus atitikties vertinimą pagal 17 straipsnį ir ji pateikiama atitikties pareiškimo forma, kuri apima VI priede nustatytus elementus. Priklausomai nuo konkrečių radijo įrenginių ir programinės įrangos derinių, informacijoje tiksliai nurodoma, kokie radijo įrenginiai ir programinė įranga buvo vertinama, ir ji nuolat atnaujinama.

2.   Komisijai pagal 44 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodoma, kokių kategorijų arba klasių radijo įrenginiams taikomas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas.

3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato praktines taisykles dėl prieigos prie informacijos apie atitiktį, skirtų kategorijoms ir klasėms, nurodytoms pagal šio straipsnio 2 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 45 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5 straipsnis

Radijo įrenginių tipų užregistravimas juos priskiriant tam tikroms kategorijoms

1.   Nuo 2018 m. birželio 12 d. gamintojai 3 dalyje nurodytoje centrinėje sistemoje užregistruoja tų kategorijų radijo įrenginių, kurių atitikties šio straipsnio 4 straipsnyje nustatytiems esminiams reikalavimas lygis yra žemas, tipus prieš tų kategorijų radijo įrenginius pateikiant rinkai. Registruodami tokius radijo įrenginių tipus, gamintojai pateikia tam tikrus arba, jei pagrįsta – visus techninių dokumentų elementus, išvardytus V priedo a, d, e, f, g, h ir i punktuose. Kiekvienam užregistruotam radijo įrenginių tipui Komisija priskiria registracijos numerį, kurį gamintojai pritvirtinta ant rinkai teikiamų radijo įrenginių.

2.   Komisijai pagal 44 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodoma, kokių kategorijų radijo įrenginiams taikomas šio straipsnio 1 dalies reikalavimas ir kokie techninių dokumentų elementai turi būti pateikti, atsižvelgiant į informaciją apie radijo įrenginių atitiktį, kurią valstybės narės pateikia pagal 47 straipsnio 1 dalį, ir atlikus esminių reikalavimų neįvykdymo rizikos vertinimą.

3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoregistracijos praktines taisykles ir praktinių registracijos numerių pritvirtinimą ant radijo įrenginių taisyklių, skirtų kategorijoms, nurodytoms pagal šio straipsnio 2 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 45 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.   Komisija parengia centrinę sistemą, kurioje gamintojai gali užregistruoti reikiamą informaciją. Ta sistema užtikrina tinkamą prieigos prie slaptos informacijos kontrolę.

5.   Nuo pagal šio straipsnio 2 dalį priimto deleguotojo akto taikymo dienos pagal 47 straipsnio 1 ir 2 dalis parengtose ataskaitose įvertinamas jo poveikis.

6 straipsnis

Tiekimas rinkai

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad radijo įrenginiai būtų tiekiami rinkai tik jeigu jie atitinka šią direktyvą.

7 straipsnis

Eksploatacijos pradžia ir naudojimas

Valstybės narės leidžia pradėti eksploatuoti radijo įrenginius, jeigu jie atitinka šią direktyvą, jie tinkamai instaliuoti, atliekama jų tinkama techninė priežiūra ir jie tinkamai naudojami pagal paskirtį. Nedarant poveikio Sprendimu Nr. 676/2002/EB nustatytoms valstybių narių pareigoms bei sąlygoms, susijusioms su leidimu naudoti dažnius, laikantis Sąjungos teisės, visų pirma Direktyvos 2002/21/EB 9 straipsnio 3 ir 4 dalių, valstybės narės gali nustatyti papildomus reikalavimus dėl radijo įrenginių eksploatacijos pradžios ir (arba) naudojimo tik dėl priežasčių, susijusių su efektyviu ir veiksmingu radijo spektro naudojimu, žalingųjų trukdžių prevencija, elektromagnetinių trikdžių prevencija ar su visuomenės sveikata.

8 straipsnis

Pranešimas apie radijo sąsajų specifikacijas ir radijo įrenginių klasių priskyrimas

1.   Direktyvoje 98/34/EB nustatyta tvarka valstybės narės praneša apie radijo sąsajas, kurias jos ketina reglamentuoti, išskyrus:

a)

radijo sąsajas, kurios visiškai ir be jokių išlygų atitinka Komisijos sprendimus dėl suderinto radijo spektro naudojimo pagal Sprendimą Nr. 676/2002/EB, ir

b)

neįtraukiamas radijo sąsajas, kurios, laikantis pagal šio straipsnio 2 dalį priimtų įgyvendinimo aktų, suderinamos su radijo įrenginiais, kurie be jokių apribojimų gali būti pradėti eksploatuoti ir naudojami Sąjungoje.

2.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato radijo sąsajų, apie kurias buvo pranešta, lygiavertiškumą ir priskiria radijo įrenginių klasę, apie kurią paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 45 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

9 straipsnis

Laisvas radijo įrenginių judėjimas

1.   Valstybės narės netrukdo dėl priežasčių, susijusių su šia direktyva reglamentuojamais aspektais, savo teritorijoje tiekti rinkai šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus atitinkančius radijo įrenginius.

2.   Valstybės narės netrukdo eksponuoti šios direktyvos neatitinkančių radijo įrenginių prekybos mugėse, parodose ir panašiuose renginiuose, su sąlyga, kad pateikiamas matomas ženklas, kuriame aiškiai nurodyta, kad tokių radijo įrenginių negalima tiekti rinkai ir (arba) pradėti eksploatuoti tol, kol jie neatitiks šios direktyvos. Eksponuoti radijo įrenginius su sąlyga, kad buvo imtasi atitinkamų valstybių narių nurodytų priemonių, jpg būtų išvengta žalingųjų trukdžių, elektromagnetinių trikdžių ir rizikos žmonių ar naminių gyvūnų sveikatai ar saugai ar nuosavybės apsaugai.

II SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PAREIGOS

10 straipsnis

Gamintojų pareigos

1.   Pateikdami rinkai savo radijo įrenginius gamintojai užtkrina, kad jie būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis 3 straipsnyje nustatytų esminių reikalavimų.

2.   Gamintojai užtikrina, kad radijo įrenginiai būtų sukonstruoti taip, kad jais būtų galima naudotis bent vienoje valstybėje narėje nepažeidžiant taikytinų radijo spektro naudojimo reikalavimų.

3.   Gamintojai parengia 21 straipsnyje nurodytus techninius dokumentus ir atlieka 17 straipsnyje nurodytą atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą arba paveda ją atlikti.

Jeigu atlikus tą atitikties vertinimo procedūrą nustatoma, kad radijo įrenginiai atitinka taikomus reikalavimus, gamintojai parengia ES atitikties deklaraciją ir pažymi CE ženklu.

4.   Gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją 10 metų po radijo įrenginio pateikimo rinkai.

5.   Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros, jog būtų išlaikoma serijinės gamybos atitikties šiai direktyvai. Deramai atsižvelgiama į radijo įrenginių projekto ar charakteristikų pakeitimus ir darniųjų standartų ar kitų techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama radijo įrenginių atitiktis, pakeitimus.

Kai to reikia atsižvelgiant į radijo įrenginių keliamą pavojų, gamintojai, siekdami užtikrinti galutinių naudotojų sveikatos apsaugą ir saugą, atlieka rinkai tiekiamų radijo įrenginių bandinius, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus radijo įrenginius, taip pat informuoja platintojus apie bet kokią tokią stebėseną.

6.   Gamintojai užtikrina, kad ant radijo įrenginių, kuriuos jie pateikė rinkai, būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos numeris arba kita informacija, leidžianti nustatyti jų tapatybę, arba, jeigu dėl radijo įrenginių dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, užtikrina, kad reikiama informacija būtų pateikta ant pakuotės ar radijo įrenginio lydimajame dokumente.

7.   Gamintojai ant radijo įrenginių arba, kai dėl radijo įrenginių dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba radijo įrenginio lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Adrese nurodomas vienintelis kontaktinis centras susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

8.   Gamintojai užtikrina, kad prie radijo įrenginiais būtų pridėtos instrukcijos ir informacija apie saugą vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams būtų pateikiamos lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba. Instrukcijose pateikiama informacija, kurios reikalaujama norint radijo įrenginius naudoti pagal paskirtį. Kai taikytina tokia informacija apima pagalbinių įtaisų ir komponentų, įskaitant programinę įrangą, kurios leidžia radijo įrenginiams veikti pagal paskirtį, aprašymą. Tokios instrukcijos ir saugos informacija, taip pat visas ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami ir suvokiami.

Tuo atveju, kai radijo įrenginiai tikslingai skleidžia radijo bangas, taip pat nurodoma ši informacija:

a)

dažnių juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radijo įrenginiai;

b)

didžiausia radijo dažnių galia, perduodama toje (tose) dažnių juostoje (-ose), kurioje (-iose) veikia radijo įrenginiai.

9.   Gamintojai užtikrina, kad kartu su kiekvienu radijo įrenginiu būtų pateikiama ES atitikties deklaracija arba supaprastinta ES atitikties deklaracija. Kai pateikiama supaprastinta ES atitikties deklaracija, joje turi būti nurodytas tikslus interneto svetainės adresas, kuriuo galima gauti visą ES atitikties deklaracijos tekstą.

10.   Eksploatavimo pradžios apribojimų ar reikalavimų naudoti su leidimais atvejais, ant pakuotės pateikta informacija turi leisti nustatyti valstybę narę ar valstybės narės geografinę vietovę, kurioje yra eksploatavimo pradžios apribojimų ar reikalavimų naudoti su leidimais. Tokia informacija įtraukiama į radijo įrenginiams skirtas instrukcijas. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose nurodoma, kaip pateikti tą informaciją. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 45 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

11.   Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikti radijo įrenginiai neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi taisomųjų priemonių, būtinų, kad būtų galima užtikrinti tų radijo įrenginių atitiktį, juos pašalinti arba atšaukti, jei tikslinga. Be to, jei radijo įrenginiai kelia pavojų, gamintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai radijo įrenginius, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį, apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi, ir apie atitinkamus jų rezultatus.

12.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai tai institucijai lengvai suprantama kalba suteikia popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus įrodyti, kad radijo įrenginiai atitinka šią direktyvą. Tos institucijos prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti radijo įrenginių, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

11 straipsnis

Įgaliotieji atstovai

1.   Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą.

Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliotas vykdyti 10 straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigos ir 10 straipsnio 3 dalyje nustatytos pareigos rengti techninių dokumentų.

2.   Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo įgaliojime nustatytas užduotis. Įgaliojimu įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent šiuos veiksmus:

a)

saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po radijo įrenginių pateikimo rinkai, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

b)

jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus radijo įrenginių atitikčiai įrodyti;

c)

kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis imantis bet kokių veiksmų, siekiant pašalinti radijo įrenginių, dėl kurių įgaliotasis atstovas gavo įgaliojimus, keliamą pavojų.

12 straipsnis

Importuotojų pareigos

1.   Importuotojai rinkai pateikia tik reikalavimus atitinkančius radijo įrenginius.

2.   Prieš pateikdami radijo įrenginius rinkai, importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliko 17 straipsnyje nurodytą atitikties vertinimo procedūrą, ir kad radijo įrenginiai būtų sukonstruoti taip, kad juos būtų galima naudoti bent vienoje valstybėje narėje nepažeidžiant taikytinų radijo spektro naudojimo reikalavimų. Jie užtikrina, kad gamintojas būtų parengęs techninius dokumentus, kad radijo įrenginiai būtų pažymėti CE ženklu, kad prie jų būtų pridėti 10 straipsnio 8, 9 ir 10 dalyse nurodyti informacija ir dokumentai ir kad gamintojas būtų įvykdęs 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatytus reikalavimus.

Kai importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad radijo įrenginiai neatitinka 3 straipsnyje išdėstytų esminių reikalavimų, jis radijo įrenginių nepateikia rinkai, kol neužtikrinama jų atitiktis. Be to, jei radijo įrenginiai kelia pavojų, importuotojas apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

3.   Importuotojai ant radijo įrenginių ar, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba radijo įrenginių lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Tai taikytina ir tada, kai to neįmanoma padaryti dėl radijo įrenginių dydžio arba kai importuotojai turėtų atidaryti pakuotę, kad galėtų ant radijo įrenginių nurodyti savo pavadinimą ir adresą. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

4.   Importuotojai užtikrina, kad prie radijo įrenginių būtų pridėtos instrukcijos ir informacija apie saugą, pateikiama vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams lengvai suprantama, atitinkamos valstybės narės nustatyta kalba.

5.   Kai atsakomybė už radijo įrenginius tenka importuotojams, jie užtikrina, kad sandėliavimo ir transportavimo sąlygos nepablogintų jų atitikties 3 straipsnyje nustatytiems esminiams reikalavimams.

6.   Kai to reikia atsižvelgiant į radijo įrenginių keliamą pavojų, importuotojai, siekdami apsaugoti galutinių naudotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, tiria rinkai tiekiamų radijo įrenginių bandinius, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus radijo įrenginius, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

7.   Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų pateikti radijo įrenginiai neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tų radijo įrenginių atitiktį, juos pašalintų arba atšauktų, jei tikslinga. Be to, jei radijo įrenginiai kelia pavojų, importuotojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokius įrenginius, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

8.   Importuotojai 10 metų po radijo įrenginių pateikimo rinkai dienos saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad tų institucijų prašymu joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.

9.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, importuotojai tai institucijai lengvai suprantama kalba popierine ar elektronine forma suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus radijo įrenginių atitikčia įrodyti. Tos institucijos prašymu importuotojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant radijo įrenginių, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

13 straipsnis

Platintojų pareigos

1.   Tiekdami rinkai radijo įrenginius, platintojai veikia deramai laikydamiesi šios direktyvos reikalavimų.

2.   Prieš tiekdami radijo įrenginius rinkai, platintojai patikrina, ar radijo įrenginiai pažymėti CE ženklu, ar prie jų pridėti valstybės narės, kurioje radijo įrenginiai bus tiekiami rinkai, vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba parengti dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti pagal šią direktyvą, instrukcijos ir saugos informacija, ir ar gamintojas bei importuotojas įvykdė atitinkamai 10 straipsnio 2 ir 6–10 dalyse bei 12 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Kai platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad radijo įrenginiai neatitinka 3 straipsnyje išdėstytų esminių reikalavimų, jis radijo įrenginių netiekia rinkai, kol neužtikrinama jų atitiktis. Be to, jei radijo įrenginiai kelia pavojų, platintojai apie tai informuoja gamintoją ar importuotoją ir rinkos priežiūros institucijas.

3.   Kai atsakomybė už radijo įrenginius tenka platintojams, jie užtikrina, kad sandėliavimo ir transportavimo sąlygos nepablogintų jų atitikties 3 straipsnyje nustatytiems esminiams reikalavimams.

4.   Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų patiekti radijo įrenginiai neatitinka šios direktyvos, pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų taisomųjų priemonių tų įrenginių atitikčiai užtikrinti, juos pašalinti arba atšaukti, jei tikslinga. Be to, jei radijo įrenginiai kelia pavojų, platintojai nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kuriose jie tiekė rinkai tokius radijo įrenginius, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

5.   Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, platintojai tai institucijai lengvai suprantama kalba popierine ar elektronine forma suteikia jai visą informaciją ir dokumentus. Tos institucijos prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant radijo įrenginių, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

14 straipsnis

Atvejai, kai importuotojams ir platintojams tenka gamintojų pareigos

Taikant šią direktyvą importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir todėl įgyja 10 straipsnyje nustatytas gamintojo pareigos, jei radijo įrenginius rinkai pateikia savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba taip pakeičia rinkai jau pateiktus radijo įrenginius, kad gali pasikeisti jų atitiktis šiai direktyvai.

15 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas

Rinkos priežiūros institucijos prašymu ekonominės veiklos vykdytojai turi identifikuoti:

a)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems pateikė radijo įrenginius;

b)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie pateikė radijo įrenginius.

Ekonominės veiklos vykdytojai pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją turi gebėti pateikti 10 metų po to, kai jiems buvo pateikti radijo įrenginiai, ir 10 metų po to, kai jie pateikė radijo įrenginius.

III SKYRIUS

RADIJO ĮRENGINIŲ ATITIKTIS

16 straipsnis

Radijo įrenginių atitikties prielaida

Jei radijo įrenginiai atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad jie atitinka 3 straipsnyje nustatytus esminius reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.

17 straipsnis

Atitikties vertinimo procedūros

1.   Siekdamas, kad būtų įvykdyti esminiai 3 straipsnyje nustatyti reikalavimai, gamintojas atlieka radijo įrenginių atitikties vertinimą. Atliekant atitikties vertinimą atsižvelgiama į visas numatytas jo veikimo sąlygas, o atliekant 3 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyto esminio reikalavimo vertinimą taip pat atsižvelgiama į sąlygas, kurias galima pagrįstai numatyti. Kai radijo įrenginiai gali būti skirtingų konfigūracijų, atliekamas atitikties vertinimas turi patvirtinti, ar visos galimos radijo įrenginių konfigūracijos atitinka 3 straipsnyje nustatytus esminius reikalavimus.

2.   Gamintojai įrodo radijo įrenginių atitiktį 3 straipsnio 1 dalyje nustatytiems esminiams reikalavimams taikydami vieną iš toliau nurodytų atitikties vertinimo procedūrų:

a)

II priede nustatytą gamybos vidaus kontrolę;

b)

III priede nustatytus ES tipo patikrinimą, po kurio atliekamas gamybos vidaus kontrole pagrįstas atitikties tipui vertinimas;

c)

IV priede nustatytą visišką atitiktimi pagrįstą kokybės užtikrinimą.

3.   Kai vertindami radijo įrenginių atitiktį 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytiems esminiams reikalavimams gamintojai taikė darniuosius standartus, kurių nuorodiniai buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, taiko vieną iš toliau nurodytų procedūrų:

a)

II priede nustatytą gamybos vidaus kontrolę;

b)

III priede nustatytus ES tipo patikrinimą, po kurio atliekamas gamybos vidaus kontrole pagrįstas atitikties tipui vertinimas;

c)

IV priede nustatytą visišką atitiktimi pagrįstą kokybės užtikrinimą.

4.   Kai vertindami radijo įrenginių atitiktį 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytiems esminiams reikalavimams gamintojai netaikė darniųjų standartų, kurių nuorodiniai buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ar juos taikė tik iš dalies arba jeigu tokių darniųjų standartų nėra, radijo įrenginiams, atsižvelgiant į šiuos esminius reikalavimus, taikoma viena iš toliau nurodytų procedūrų:

a)

III priede nustatytus ES tipo patikrinimas, po kurio atliekamas gamybos vidaus kontrole pagrįstas atitikties tipui vertinimas;

b)

IV priede nustatytas visiškas atitiktimi pagrįstas kokybės užtikrinimas.

18 straipsnis

ES atitikties deklaracija

1.   ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti 3 straipsnyje nustatyti esminiai reikalavimai.

2.   ES atitikties deklaracija turi atitikti VI priede nustatytą pavyzdinę struktūrą, joje pateikiami tame priede nustatyti elementai ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurioje radijo įrenginiai pateikiami ar tiekiami rinkai, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

10 straipsnio 9 dalyje nurodytoje supaprastintoje ES atitikties deklaracijoje nurodomi VII priede nustatyti elementai ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurioje radijo įrenginiai pateikiami ar tiekiami rinkai, reikalaujamą kalbą ar kalbas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas interneto adresu, nurodytu suppaprastintoje ES atitikties deklracijoje, valstybės narės, kurioje radijo įrenginiai pateikiami ar tiekiami rinkai, reikalaujama kalba ar kalbomis.

3.   Jeigu radijo įrenginiams taikomi keli Sąjungos aktai, kuriuose turi būti parengta ES atitikties deklaracija, parengiama visiems tokiems Sąjungos aktams bendra ES atitikties deklaracija. Toje deklaracijoje nurodomi susiję Sąjungos aktai ir jų paskelbimo nuorodos.

4.   Parengęs ES atitikties deklaraciją gamintojas prisiima atsakomybę dėl radijo įrenginių atitikties šioje direktyvoje nustatytiems reikalavimams.

19 straipsnis

Bendrieji ženklinimo CE ženklu principai

1.   Žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

2.   Atsižvelgiant į radijo įrenginių pobūdį, ant radijo įrenginių tvirtinamo CE ženklo aukštis gali nesiekti 5 mm su sąlyga, kad jis išlieka matomas ir įskaitomas.

20 straipsnis

Žymėjimo CE ženklu ir notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu taisyklės ir sąlygos

1.   Radijo įrenginiai arba jų duomenų lentelės žymimi CE ženklu taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir neištrinamas, nebent dėl radijo įrenginių pobūdžio to neįmanoma padaryti arba užtikrinti. Ant pakuotės CE ženklu pažymima taip, kad jis būtų matomas ir įskaitomas.

2.   Radijo įrenginiai CE ženklu pažymimi prieš pateikiant rinkai.

3.   Kai taikoma IV priede nustatyta atitikties vertinimo procedūra, po CE ženklo nurodomas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris.

Notifikuotosios įtaigos identifikavimo numerio ir CE ženklo aukštis turi būti vienodas.

Notifikuotosios įstaigos identifikavimo numerį pritvirtinta pati notifikuotoji įstaiga arba, vadovaudamasis jos nurodymais, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas.

4.   Valstybės narės tobulina esamas priemones siekdamos užtikrinti, kad būtų teisingai taikoma ženklinimą CE ženklu reglamentuojanti tvarka, ir netinkamo to ženklinimo naudojimo atveju imamasi tinkamų veiksmų.

21 straipsnis

Techniniai dokumentai

1.   Techniniuose dokumentuose pateikiami visi reikiami duomenys ir informacija apie gamintojo naudotus būdus siekiant užtikrinti, kad radijo įrenginiai atitiktų 3 straipsnyje nustatytus esminius reikalavimus. Turi būti pateikiami bent V priede nustatyti elementai.

2.   Techniniai dokumentai parengiami prieš pateikiant radijo įrenginius rinkai ir yra nuolat atnaujinami.

3.   Su bet kokiomis ES tipo tyrimo procedūromis susiję techniniai dokumentai ir korespondencija rengiami oficialia tos valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi notifikuotoji įstaiga, kalba arba kita tai įstaigai priimtina kalba.

4.   Kai techniniai dokumentai neatitinka šio straipsnio 1, 2 arba 3 dalies ir tokiu būdu nepateikiama pakankamai atitinkamų duomenų ar informacijos apie priemones, kuriomis užtikrinama radijo įrenginių atitiktis 3 straipsnyje nustatytiems esminiams reikalavimams, rinkos priežiūros institucija gali paprašyti gamintojo arba importuotojo pasirūpinti, kad jai priimtina įstaiga gamintojo arba importuotojo sąskaita per nustatytą laikotarpį atliktų bandymus siekiant patikrinti atitiktį 3 straipsnyje nustatytiems esminiams reikalavimams.

IV SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGAS

22 straipsnis

Pranešimas

Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie įstaigas, įgaliotas pagal šią direktyvą atlikti trečiosios šalies atitikties vertinimo užduotis.

23 straipsnis

Notifikuojančiosios institucijos

1.   Valstybės narės paskiria notifikuojančiąją nstituciją, kuri atsako už procedūrų, būtinų atitikties vertinimo įstaigoms įvertinti ir pranešti apie jas bei notifikuotųjų įstaigų stebėsenai, įskaitant 28 straipsnio laikymąsi, atlikti, nustatymą ir taikymą.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalyje nurodytą vertinimą ir stebėseną vykdytų nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008 ir jo laikantis.

3.   Jeigu notifikuojančioji institucija įgalioja arba kitaip patiki atlikti 1 dalyje nurodytus vertinimą, notifikavimą ar stebėseną įstaigai, kuri nėra Vyriausybinis subjektas, ta įstaiga turi būti juridinis asmuo ir turi mutatis mutandis atitikti 24 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Be to, ji turi būti apsidraudusi su savo vykdoma veikla susijusią atsakomybę.

4.   Notifikuojančioji institucija prisiima visą atsakomybę už užduotis, kurias atlieka 3 dalyje nurodyta įstaiga.

24 straipsnis

Notifikuojančiosioms institucijoms taikomi reikalavimai

1.   Notifikuojančioji institucija turi būti įsteigta taip, kad nekiltų jos ir atitikties vertinimo įstaigų interesų konflikto.

2.   Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra turi būti tokia ir institucija turi veikti taip, kad jos veikla būtų objektyvi ir nešališka.

3.   Notifikuojančiosios institucijos organizacinė struktūra turi būti tokia, kad kiekvieną sprendimą dėl pranešimo apie atitikties vertinimo įstaigą priimtų kiti nei vertinimą atlikę kompetentingi asmenys.

4.   Notifikuojančioji institucija nesiūlo arba nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo atitikties vertinimo įstaigos, taip pat neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu arba konkurenciniu pagrindu.

5.   Notifikuojančioji institucija saugo informacijos, kurią gauna, konfidencialumą.

6.   Notifikuojančiojoje institucijoje turi būti pakankamai kompetentingų darbuotojų, galinčių tinkamai atlikti jos užduotis.

25 straipsnis

Notifikuojančiųjų institucijų pareiga informuoti

Valstybės narės informuoja Komisiją apie jų taikomas atitikties vertinimo įstaigų vertinimo bei pranešimo ir notifikuotųjų įstaigų stebėsenos procedūras, taip pat apie susijusius jų pakeitimus.

Komisija tą informaciją skelbia viešai.

26 straipsnis

Notifikuotosioms įstaigoms taikomi reikalavimai

1.   Pranešimo tikslais, atitikties vertinimo įstaiga turi atitikti 2–11 dalyse nustatytus reikalavimus.

2.   Atitikties vertinimo įstaiga turi būti įsteigta pagal valstybės narės nacionalinę teisę ir turi turėti teisinį subjektiškumą.

3.   Atitikties vertinimo įstaiga yra trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo jos vertinamos organizacijos ar radijo įrenginių.

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su jos vertinamų radijo įrenginių projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma tokia įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir nėra jokio interesų konflikto.

4.   Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduočių atlikimą atsakingi darbuotojai negali būti vertinamų radijo įrenginių projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai arba tų šalių atstovai. Tai netrukdo atitikties vertinimo įstaigai naudoti įvertintų radijo įrenginių, kurie yra būtini jos veiklai, arba tokius radijo įrenginius naudoti asmeniniais tikslais.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduočių atlikimą atsakingi darbuotojai tiesiogiai nedalyvauja projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant, montuojant ir naudojant tuos radijo įrenginius arba atliekant jų techninę priežiūrą, taip pat negali atstovauti toje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri prieštarautų jų sprendimo, dėl kurios apie juos pranešta, nepriklausomumui ar sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Atitikties vertinimo įstaigos užtikrina, kad joms pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nedarytų poveikio jų atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

5.   Atitikties vertinimo įstaigos ir jų darbuotojai atitikties vertinimo veiklą vykdo laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų, turi reikiamą konkrečios srities techninę kompetenciją ir nepasiduoda jokiam spaudimui ir paskatoms, visų pirma finansiniams, kurie galėtų paveikti jų sprendimą ar atitikties vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir paskatas siūlo tos veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys ar asmenų grupės.

6.   Atitikties vertinimo įstaiga turi būti pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios jai yra pavestos pagal III ir IV priedus ir kurioms atlikti apie ją yra pranešta, neatsižvelgiant į tai, ar tas užduotis atlieka pati atitikties vertinimo įstaiga, ar jos yra atliekamos įstaigos vardu ir atsakomybe.

Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir kiekvienai radijo įrenginių rūšiai ar kategorijai, kurios atžvilgiu yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą, atitikties vertinimo įstaiga turi turėti:

a)

reikalingų darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamos tinkamos patirties atitikties vertinimo užduotims atlikti;

b)

reikalingus procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties vertinimo veikla, aprašymus, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę tas procedūras atkurti. Ji turi taikyti tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamas užduočių, kurias ji atlieka kaip notifikuotoji įstaiga, ir kitų jos užduočių atskyrimas;

c)

reikalingų procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai atsižvelgdama į įmonės dydį, jos veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamų radijo įrenginių technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas masinis, ar serijinis.

Atitikties vertinimo įstaiga turi turėti priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti.

7.   Už atitikties vertinimo užduočių vykdymą atsakingi darbuotojai:

a)

turi turėti tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitikties vertinimo veiklą, dėl kurios yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą;

b)

turi pakankamai gerai išmanyti atliekamo vertinimo reikalavimus ir turi turėti tinkamus įgaliojimus tiems vertinimams atlikti;

c)

turi turėti reikiamų žinių ir išmanyti 3 straipsnyje išdėstytus esminius reikalavimus, taikomus darniuosius standartus ir atitinkamas derinamųjų Sąjungos teisės aktų ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

d)

turi turėti gebėjimų rengti ES tipo tyrimo sertifikatus arba kokybės sistemos patvirtinimus, įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinamas vertinimo atlikimo faktas.

8.   Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, nešališkumas.

Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, atlyginimas nepriklauso nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo jų rezultatų.

9.   Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės aktus prisiima valstybė arba kai pati valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties vertinimą.

10.   Atitikties vertinimo įstaigos darbuotojai laikosi profesinio slaptumo reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gauna atlikdami užduotis pagal III ir IV priedus arba bet kurią nacionalinės teisės nuostatą, kuria jis įgyvendinamas, išskyrus atvejus, susijusius su valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentingomis institucijomis. Turi būti saugomos nuosavybės teisės.

11.   Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizacijos veikloje, su radijo įrenginiais ir dažnių planavimu susijusioje reguliavimo veikloje ir notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, veikloje arba užtikrina, kad jų darbuotojai, atsakingi už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, būtų informuoti apie tą veiklą, bei tos grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus jos taiko kaip bendrąsias gaires.

27 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų atitikties prezumpcija

Kai atitikties vertinimo įstaiga įrodo, kad atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad ji atitinka 26 straipsnyje nustatytus reikalavimus tiek, kiek taikytini darnieji standartai apima tuos reikalavimus.

28 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pavaldžiosios įstaigos ir subranga

1.   Kai notifikuotoji įstaiga konkrečias užduotis, susijusias su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas ar pavaldžioji įstaiga atitiktų 26 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir apie tai praneša notifikuojančiajai institucijai.

2.   Notifikuotosios įstaigos prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžiųjų įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgiant į tai, kur jie yra įsteigti.

3.   Pavesti darbą subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai galima tik gavus kliento sutikimą.

4.   Notifikuotosios įstaigos saugo atitinkamus dokumentus, susijusius su subrangovo ar pavaldžiosios įstaigos kvalifikacijos vertinimu ir jų pagal III ir IV priedus atliktu darbu, kad notifikuojančioji institucija galėtų juos patikrinti.

29 straipsnis

Parnešimo paraiška

1.   Atitikties vertinimo įstaiga pranešimo paraišką pateikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi, notifikuojančiajai institucijai.

2.   Prie pranešimo paraiškos pridedamas atitikties vertinimo veiklos, atitikties vertinimo modulio ar modulių ir radijo įrenginių, kuriuos vertinti ta įstaiga teigia turinti kompetencijos, aprašymas, taip pat nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas akreditacijos pažymėjimas, jeigu jis yra, kuriuo patvirtinama, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka 26 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3.   Jeigu tam tikra atitikties vertinimo įstaiga negali pateikti akreditacijos pažymėjimo, ji notifikuojančiajai institucijai pateikia visus patvirtinamuosius dokumentus, būtinus jos atitikčiai 26 straipsnyje nustatytiems reikalavimams patikrinti, patvirtinti ir reguliariai stebėti.

30 straipsnis

Pranešimo procedūra

1.   Notifikuojančiosios institucijos gali pranešti tik apie tas atitikties vertinimo įstaigas, kurios atitinka 26 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2.   Notifikuojančiosios institucijos pranešimus Komisijai ir kitoms valstybėms narėms siunčia naudodamosi Komisijos parengta ir administruojama elektronine pranešimo priemone.

3.   Pranešimo paraiškoje pateikiama išsami informacija apie atitikties vertinimo veiklą, atitikties vertinimo modulį ar modulius, atitinkamus radijo įrenginius ir atitinkamą kompetencijos atestaciją.

4.   Kai pranešimas nėra grindžiamas akreditacijos pažymėjimu, kaip nurodyta 29 straipsnio 2 dalyje, notifikuojančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia dokumentus, kuriais patvirtina atitikties vertinimo įstaigos kompetenciją ir tai, kad yra tvarka, skirta užtikrinti, kad ta įstaiga bus reguliariai stebima ir toliau atitiks 26 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

5.   Atitinkama įstaiga gali vykdyti notifikuotosios įstaigos veiklą tik tuo atveju, jeigu per dvi savaites po pranešimo, kai yra pateikiamas akreditacijos pažymėjimas, arba per du mėnesius po pranešimo, kai akreditacijos pažymėjimas nepateikiamas, Komisija arba kitos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų.

Tik tokia įstaiga šioje direktyvoje laikoma notifikuotąja įstaiga.

6.   Notifikuojančioji įstaiga Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie visus vėlesnius pranešimo pakeitimus.

31 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų identifikaciniai numeriai ir sąrašai

1.   Komisija notifikuotajai įstaigai suteikia identifikacinį numerį.

Komisija suteikia tik vieną identifikacinį numerį net ir tuo atveju, kai apie įstaigą yra pranešta pagal kelis Sąjungos aktus.

2.   Komisija viešai paskelbia pagal šią direktyvą notifikuotų įstaigų sąrašą ir nurodo joms suteiktus identifikacinius numerius bei veiklą, kuriai atlikti apie jas yra pranešta.

Komisija užtikrina, kad sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

32 straipsnis

Pranešimų pakeitimai

1.   Kai notifikuojančioji institucija išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 26 straipsnyje nustatytų reikalavimų arba kad ji nevykdo savo pareigų, notifikuojančioji institucija atitinkamai apriboja, sustabdo arba panaikina pranešimo galiojimą, atsižvelgdama į tų reikalavimų nesilaikymo arba pareigų nevykdymo rimtumą. Apie tai ji nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

2.   Jeigu pranešimo galiojimas apribojamas, sustabdomas ar atšaukiamas arba kai notifikuotoji įstaiga nutraukia veiklą, notifikuojančioji valstybė narė imasi tinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tos įstaigos bylos būtų perduotos tvarkyti kitai notifikuotajai įstaigai arba saugomos, kad su jomis galėtų susipažinti prašymą pateikusios atsakingos notifikuojančiosios ir rinkos priežiūros institucijos.

33 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų kompetencijos ginčijimas

1.   Komisija nagrinėja visus atvejus, kai jai kyla abejonių arba kai jai pranešama apie abejones dėl notifikuotosios įstaigos kompetencijos arba dėl to, ar notifikuotoji įstaiga ir toliau atitinka jai nustatytus reikalavimus ir vykdo jai pavestas pareigas.

2.   Komisijos prašymu notifikuojančioji valstybė narė pateikia Komisijai visą informaciją, susijusią su pranešimo pagrindu arba atitinkamos notifikuotosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.

3.   Komisija užtikrina, kad visa neskelbtina informacija, gauta atliekant tyrimą, būtų nagrinėjama konfidencialiai.

4.   Kai Komisija nustato, kad notifikuotoji įstaiga neatitinka arba nebeatitinka jai taikomų pranešimo reikalavimų, ji priima įgyvendinimo aktą, kuriuo notifikuojančiosios valstybės narės prašo imtis būtinų taisomųjų priemonių, įskaitant, jei būtina, pranešimo galiojimo panaikinimą.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 45 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

34 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos pareigos

1.   Notifikuotosios įstaigos atlieka atitikties vertinimą pagal III ir IV prieduose numatytas atitikties vertinimo procedūras.

2.   Atitikties vertinimai atliekami laikantis proporcingumo principo, stengiantis išvengti nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams. Atitikties vertinimo įstaigos veiklą vykdo tinkamai atsižvelgdamos į įmonės dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamo radijo įrenginio technologijos sudėtingumo lygį ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Vis dėlto jos veikia pakankamai griežtai ir užtikrina tokį apsaugos lygį, būtiną užtikrinti radijo įrenginių atitiktį šiai direktyvai.

3.   Kai notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė 3 straipsnyje arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nustatytų esminių reikalavimų, ji reikalauja, kad tas gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduoda ES tipo tyrimo sertifikato arba kokybės sistemos patvirtinimo.

4.   Jeigu po ES tipo tyrimo sertifikato arba kokybės sistemos patvirtinimo išdavimo notifikuotoji įstaiga, vykdydama atitikties stebėseną, nustato, kad radijo įrenginiai nebeatitinka reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi reikiamų taisomųjų priemonių, ir prireikus laikinai sustabdo arba panaikina ES tipo tyrimo sertifikato arba kokybės sistemos patvirtinimo galiojimą.

5.   Kai taisomųjų priemonių nesiimama arba jos nedaro reikiamo poveikio, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai sustabdo ar panaikina ES tipo tyrimo sertifikato arba kokybės sistemos patvirtinimo galiojimą.

35 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų sprendimų apskundimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta notifikuotųjų įstaigų priimtų sprendimų apskundimo procedūra.

36 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pareiga informuoti

1.   Notifikuotosios įstaigos informuoja notifikuojančiąją instituciją apie:

a)

kiekvieną atsisakymą išduoti ES tipo tyrimo sertifikatą arba kokybės sistemos patvirtinimą, jų galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą pagal III ir IV priedų reikalavimus;

b)

bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos pranešimo taikymo sričiai arba sąlygoms;

c)

kiekvieną prašymą suteikti informacijos, kurį jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų dėl atitikties vertinimo veiklos;

d)

jei prašoma, atitikties vertinimo veiklą, vykdytą pranešime nurodytoje srityje, ir bet kokią kitą veiklą, pvz., tarpvalstybinę veiklą ir subrangą.

2.   Notifikuotosios įstaigos, laikydamosi III ir IV reikalavimų, kitoms pagal šią direktyvą notifikuotosioms įstaigoms, vykdančioms panašią tokių pačių kategorijų radijo įrenginių atitikties vertinimo veiklą, teikia informaciją dėl klausimų, susijusių su neigiamais ir, jei prašoma, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.

3.   Notifikuotosios įstaigos turi įvykdyti III ir IV prieduose nustatytas informavimo pareigas.

37 straipsnis

Patirties mainai

Komisija pasirūpina, kad būtų organizuojami valstybių narių nacionalinių institucijų, atsakingų už notifikuotųjų įstaigų pranešimo politiką, patirties mainai.

38 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos koordinavimas

Komisija užtikrina deramą pagal šią direktyvą notifikuotųjų įstaigų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą bei tai, kad šis koordinavimas bei bendradarbiavimas tinkamai vyktų sektoriaus notifikuotųjų įstaigų grupėje.

Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos, apie kurias jos pranešė tiesiogiai ar per paskirtuosius atstovus, dalyvautų tokios grupės veikloje.

V SKYRIUS

SĄJUNGOS RINKOS PRIEžIŪRA, Į SĄJUNGOS RINKĄ PATENKANČIŲ RADIJO ĮRENGINIŲ KONTROLĖ IR SĄJUNGOS APSAUGOS PROCEDŪRA

39 straipsnis

Sąjungos rinkos priežiūra ir į Sąjungos rinką patenkančių radijo įrenginių kontrolė

Radijo įrenginiams taikomi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15 straipsnio 3 dalis ir 16–29 straipsniai.

40 straipsnis

Nacionaliniu lygmeniu pavojų keliantiems radijo įrenginiams taikoma procedūra

1.   Kai vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamą priežastį manyti, kad radijo įrenginiai, kuriems taikoma ši direktyva, kelia pavojų žmonių sveikatos ar saugos arba kitų su visuomenės interesų apsauga susijusių aspektų, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, požiūriu, jos atlieka su atitinkamais radijo įrenginiais susijusį vertinimą, apimantį visus atitinkamus šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

Jeigu atlikdamos pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad radijo įrenginiai neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų būtinų taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų radijo įrenginių atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų radijo įrenginius iš rinkos arba juos pašalintų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į pavojaus pobūdį.

Rinkos priežiūros institucijos apie tai informuoja atitinkamą notifikuotąją įstaigą.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

2.   Kai rinkos priežiūros institucijos mano, kad neatitiktis neapsiriboja jų nacionaline teritorija, apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių jų nurodymu turi imtis ekonominės veiklos vykdytojai, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

3.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad būtų imtasi visų atitinkamų taisomųjų priemonių visų susijusių radijo įrenginių, kuriuos jie tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

4.   Kai per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima reikiamų taisomųjų priemonių, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas radijo įrenginių tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad radijo įrenginiai būtų pašalinti iš rinkos arba atšaukti.

Rinkos priežiūros institucijos apie tas priemones nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

5.   Teikiant 4 dalies antroje pastraipoje nurodytą informaciją įtraukiami visi turimi duomenys, visų pirma nurodomi reikalavimų neatitinkantiems radijo įrenginiams identifikuoti būtini duomenys, radijo įrenginių kilmė, tariamos neatitikties pobūdis ir susijęs pavojus, taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė, taip pat atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitiktis priskirtina vienai iš šių priežasčių:

a)

radijo įrenginiai neatitinka atitinkamų esminių reikalavimų, nustatytų 3 straipsnyje, arba

b)

16 straipsnyje nurodyti darnieji standartai, kuriais remiantis daryta atitikties prielaida, turi trūkumų.

6.   Kitos nei pagal šį straipsnį procedūrą inicijavusios valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visas priimtas priemones ir pateikia visą turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamo radijo įrenginio neatitiktimi, ir, jei nesutinka su priimta nacionaline priemone, pateikia prieštaravimus.

7.   Jeigu per tris mėnesius po 4 dalies antroje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos nei valstybės narės, nei Komisija nepateikia prieštaravimų dėl valstybės narės taikomos laikinosios priemonės, ta priemonė laikoma pagrįsta.

8.   Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamų radijo įrenginių atžvilgiu nedelsiant būtų imtasi reikiamų ribojamųjų priemonių, kaip antai, kad radijo įrenginiai būtų nedelsiant pašalinti iš rinkos.

41 straipsnis

Sąjungos apsaugos procedūra

1.   Jeigu, užbaigus 40 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą, dėl priemonės, kurios ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra pareiškiami prieštaravimai arba jeigu Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustato, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta.

Komisija sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama jį perduoda valstybėms narėms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

2.   Kai nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantys radijo įrenginiai būtų pašalinti arba atšaukti iš jų rinkos, ir apie tai informuoja Komisiją. Jei nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė narė tą priemonę atšaukia.

3.   Kai nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o radijo įrenginių neatitiktis siejama su darniųjų standartų trūkumais, nurodytais šios direktyvos 40 straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

42 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys radijo įrenginiai, kurie kelia pavojų

1.   Kai valstybė narė, kuri pagal 40 straipsnio 1 dalį atlieka vertinimą, nustato, kad šią direktyvą atitinkantys radijo įrenginiai vis dėlto kelia pavojų žmonių sveikatai ir saugai arba kitų su visuomenės interesų apsauga susijusių aspektų požiūriu, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad rinkai pateikti radijo įrenginiai nebekeltų pavojaus, pašalintų radijo įrenginius iš rinkos arba juos atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį ji gali nustatyti atsižvelgdama į pavojaus pobūdį.

2.   Ekonominės veiklos vykdytojai vykdytojas užtikrina, kad taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų susijusių radijo įrenginių, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.

3.   Valstybė narė nedelsdama informuoja apie tai Komisiją ir kitas valstybes nares. Ta informacija apima visus turimus duomenis, visų pirma nurodomi atitinkamiems radijo įrenginiams identifikuoti būtini duomenys, radijo įrenginių kilmė ir tiekimo grandinė, susijusio pavojaus pobūdis ir taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė.

4.   Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina taikomas nacionalines priemones. Remdamasi to vertinimo rezultatais, priimdama įgyvendinimo aktus Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ar ne, ir, kai tai būtina, pasiūlo atitinkamas priemones.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 45 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Dėl pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su žmonių sveikata ir sauga, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 45 straipsnio 4 dalyje nurodytos procedūros.

5.   Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama apie jį praneša joms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

43 straipsnis

Oficialiai pripažinta neatitiktis

1.   Nedarant poveikio 40 straipsniui, kai valstybė narė nustato vieną iš toliau nurodytų faktų, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas pašalintų susijusią neatitiktį:

a)

CE ženklas buvo pritvirtintas pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnį arba šios direktyvos 20 straipsnį;

b)

gaminys nepažymėtas CE ženklu;

c)

gaminys notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu, jeigu taikoma IV priede nustatyta atitikties vertinimo procedūra, pažymėtas pažeidžiant 20 straipsnį arba nepažymėtas;

d)

neparengta ES atitikties deklaracija;

e)

ES atitikties deklaracija parengta neteisingai;

f)

techninių dokumentų nėra arba yra ne visi techniniai dokumentai;

g)

10 straipsnio 6 ar 7 dalyje arba 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija nepateikta, yra neteisinga ar neišsami;

h)

kartu su radijo įrenginiu nepateikta informacija apie radijo įrenginio paskirtį, ES atitikties deklaracija ar naudojimo apribojimai, nustatyti 10 straipsnio 8, 9 ir 10 dalyse;

i)

neįvykdyti 15 straipsnyje nustatyti reikalavimai dėl ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimo;

j)

nesilaikoma 5 straipsnio.

2.   Jeigu 1 dalyje nurodyta neatitiktis nepašalinama, atitinkama valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas radijo įrenginių tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad radijo įrenginiai būtų atšaukti ar pašalinti iš rinkos.

VI SKYRIUS

DELEGUOTIEJI AKTAI, ĮGYVENDINIMO AKTAI IR KOMITETAS

44 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   3 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. birželio 11 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 3 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, 4 straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

45 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Telekomunikacijų atitikties vertinimo ir rinkos priežiūros komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

4.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

5.   Komisija konsultuojasi su komitetu visais klausimais, dėl kurių pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 ar bet kurį kitą Sąjungos aktą privaloma konsultuotis su sektorių ekspertais.

Be to, komitetas gali nagrinėti bet kurį kitą klausimą dėl šios direktyvos taikymo, kurį, remdamasis savo darbo tvarkos taisyklėmis, gali iškelti jo pirmininkas arba valstybės narės atstovas.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS IR PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

46 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų ekonominės veiklos vykdytojams, pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalinės teisės nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų vykdomos. Tokiose taisyklėse gali būti numatytos baudžiamosios sankcijos už rimtus pažeidimus.

Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

47 straipsnis

Peržiūra ir ataskaitos

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. birželio 12 d., o vėliau – bent kas dvejus metus teikia Komisijai reguliarias šios direktyvos nuostatų taikymo ataskaitas. Ataskaitose pateikiama valstybių narių vykdoma rinkos priežiūros veikla ir pateikiama informacija, ar ir kokiu mastu buvo pasiekta atitiktis šios direktyvos reikalavimams, ypač reikalavimams dėl ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimo.

2.   Komisija peržiūri šios direktyvos taikymą, ir ne vėliau kaip 2018 m. birželio 12 d., o vėliau – kas penkerius metus teikia apie tai ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje apžvelgiama pasiekta pažengta rengiant atitinkamus standartus ir aptariamos bet kokios jų įgyvendinimo problemos. Ataskaitoje taip pat apžvelgiama Telekomunikacijų atitikties vertinimo ir rinkos priežiūros komiteto veikla, įvertinami laimėjimai Sąjungos lygiu kuriant atvirą konkurencingą radijo įrenginių rinką ir nagrinėjama, kaip turėtų būti kuriama radijo įrenginių tiekimo rinkai ir eksploatavimo pradžios reglamentavimo sistema, siekiant:

a)

užtikrinti, kad Sąjungos lygiu būtų sukurta visiems radijo įrenginiams skirta nuosekli sistema;

b)

sudaryti sąlygas telekomunikacijų, garso bei vaizdo ir informacinių technologijų sektorių konvergencijai;

c)

sudaryti sąlygas tarptautiniu lygiu suderinti reglamentavimo priemones;

d)

pasiekti aukštą vartotojų apsaugos lygį;

e)

užtikrinti, kad radijo įrenginiai veiktų su pagalbiniais įtaisais, visų pirma su bendro naudojimo krovikliais;

f)

kai radijo įrenginiuose pritaikytas integruotas ekranas – kad būtų galima integruotame ekrane pasirinkti reikalingos informacijos rodymą.

48 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Valstybės narės dėl aspektų, kuriems taikoma ši direktyva, netrukdo tiekti rinkai ir (arba) pradėti eksploatuoti įrenginius, kuriems taikoma ši direktyva, kurie atitinka atitinkamus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, taikomus anksčiau nei 2016 m. birželio 13 d. ir kurie buvo pateikti rinkai anksčiau nei 2017 m. birželio 13 d.

49 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. birželio 12 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2016 m. birželio 13 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos taip pat turi įtraukti teiginį, kad galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į direktyvą, kurią panaikina ši direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos darymo tvarką ir minėto teiginio redakciją nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

50 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 1999/5/EB panaikinama nuo 2016 m. birželio 13 d.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal VIII priede pateiktą atitikties lentelę.

51 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

52 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2014 m. balandžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. KOURKOULAS


(1)  OL C 133, 2013 5 9, p. 58.

(2)  2014 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas.

(3)  1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (OL L 91, 1999 4 7, p. 10).

(4)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

(5)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Sprendimą 93/465/EEB (OL L 218, 2008 8 13, p. 82).

(6)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 357).

(7)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 79).

(8)  2008 m. birželio 20 d. Komisijos direktyva 2008/63/EB dėl konkurencijos telekomunikacijų galinių įrenginių rinkose (OL L 162, 2008 6 21, p. 20).

(9)  1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (OL L 204, 1998 7 21, p. 37).

(10)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (OL L 108, 2002 4 24, p. 1).

(11)  2007 m. gegužės 16 d. Komisijos sprendimas 2007/344/EB dėl suderintų galimybių gauti informaciją apie radijo spektro naudojimą Bendrijoje (OL L 129, 2007 5 17, p. 67).

(12)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).

(13)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(14)  OL C 369, 2011 12 17, p. 14.

(15)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).


I PRIEDAS

ĮRENGINIAI, KURIEMS ŠI DIREKTYVA NETAIKOMA

1.

Radijo mėgėjų naudojami radijo įrenginiai, kaip apibrėžta Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) radijo reglamento 1 straipsnio 56 apibrėžtyje, išskyrus atvejus, kai tokie įrenginiai tiekiami rinkai.

Rinkai tiekiamais nelaikomi:

a)

radijo įrenginių rinkiniai, kuriuos radijo mėgėjai gali patys sumontuoti ir naudoti;

b)

radijo įrenginiai, kuriuos radijo mėgėjai pritaikė savo reikmėms;

c)

atskirų radijo mėgėjų sukurti įrenginiai, skirti eksperimentiniams ir moksliniams tikslams, susijusiems su mėgėjų radiju.

2.

Laivų įrenginiai, įtraukti į Tarybos direktyvos 96/98/EB (1) taikymo sritį.

3.

Aviacijos produktai, dalys ir prietaisai, patenkantys į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 (2) 3 straipsnio taikymo sritį.

4.

Specialistams skirti pagal užsakymą pagaminti vertinimo rinkiniai, tokiems tikslams naudojami tik mokslinių tyrimų ir plėtros įstaigose.


(1)  1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių (OL L 46, 1997 2 17, p. 25).

(2)  2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1).


II PRIEDAS

ATITIKTIES VERTINIMO A MODULIS

GAMYBOS VIDAUS KONTROLĖ

1.   Gamybos vidaus kontrolė yra atitikties vertinimo procedūra, kurią taikydamas gamintojas įvykdo šio priedo 2, 3 bei 4 punktuose nustatytas pareigas ir prisiimdamas visą atsakomybę užtikrina ir patvirtina, kad atitinkami radijo įrenginiai atitinka 3 straipsnyje nustatytus esminius reikalavimus.

2.   Techniniai dokumentai

Gamintojas parengia techninius dokumentus pagal 21 straipsnį.

3.   Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesas ir jo stebėsena užtikrintų radijo įrenginių atitiktį šio priedo 2 punkte nurodytiems techniniams dokumentams ir susijusiems esminiams 3 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

4.   Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

4.1.

Gamintojas kiekvieną taikytinus šios direktyvos reikalavimus atitinkantį radijo įrenginį pažymi CE ženklu pagal 19 ir 20 straipsnius.

4.2.

Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno radijo įrenginių ES atitikties deklaraciją ir kartu su techniniais dokumentais saugo ją 10 metų po radijo įrenginių pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją gauti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas radijo įrenginys, kuriam ji buvo parengta.

Atitinkamoms institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

5.   Įgaliotasis atstovas

4 punkte nustatytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jis nurodytas įgaliojime.


III PRIEDAS

ATITIKTIES VERTINIMO B IR C MODULIAI

ES TIPO TYRIMAS IR ATITIKTIS TIPUI, GRINDžIAMA GAMYBOS VIDAUS KONTROLE

Kai daroma nuoroda į šį priedą, atitikties vertinimo procedūra vykdoma pagal šiame priede pateikiamus B (ES tipo tyrimas) ir C modulius (atitiktis tipui, grindžiama vidine gamybos kontrole).

B modulis

ES tipo tyrimas

1.   ES tipo tyrimas yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydama notifikuotoji įstaiga tiria techninį radijo įrenginių projektą, ir patikrina bei patvirtina, kad techninis radijo įrenginių projektas atitinka 3 straipsnyje nustatytus esminius reikalavimus.

2.   ES tipo tyrimas vertinamas radijo įrenginių techninio projekto tinkamumas nagrinėjant 3 punkte nurodytus techninius dokumentus ir patvirtinamuosius duomenis, o pats pavyzdys (projekto tipas) netiriamas.

3.   Gamintojas ES tipo tyrimo paraišką pateikia vienai pasirinktai notifikuotajai įstaigai.

Paraiškos elementai:

a)

gamintojo pavadinimas ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, atstovo pavadinimas ir adresas;

b)

rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;

c)

techniniai dokumentai. Techniniai dokumentai turi būti parengti taip, kad jais remiantis būtų galima vertinti radijo įrenginių atitiktį taikytiniems šios direktyvos reikalavimams, be to, prie jų pridedama tinkama pavojaus (-ų) analizė ir vertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, apima radijo įrenginių projektavimą, gamybą ir veikimą. Tinkamais atvejais techniniuose dokumentuose nurodomi V priede nustatyti elementai;

d)

techninio projekto sprendinio tinkamumą patvirtinantys duomenys. Pateikiant tuos patvirtinamuosius duomenis nurodomi visi naudoti dokumentai, ypač tais atvejais, kai susiję darnieji standartai buvo netaikyti arba buvo taikyti ne visiškai. Prireikus kartu su šiais patvirtinamaisiais duomenimis pateikiami atitinkamos gamintojo laboratorijos arba kitos bandymų laboratorijos gamintojo vardu ir jo atsakomybe pagal kitas atitinkamas technines specifikacijas atliktų bandymų rezultatai.

4.   Notifikuotoji įstaiga išnagrinėja techninius dokumentus ir patvirtinamuosius duomenis, kad įvertintų radijo įrenginių techninio projekto tinkamumą.

5.   Notifikuotoji įstaiga parengia vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo pagal 4 punktą atliktus veiksmus ir jų rezultatus. Notifikuotoji įstaiga, nedarydama poveikio pareigoms, kaip nustatyta 8 punkte, visą tos ataskaitos turinį arba jo dalį paskelbia tik gavusi gamintojo sutikimą.

6.   Jeigu tipas atitinka atitinkamam radijo įrenginiui taikytinus šios direktyvos reikalavimus, notifikuotoji įstaiga gamintojui išduoda ES tipo tyrimo sertifikatą. Tame sertifikate nurodomas gamintojo pavadinimas ir adresas, tyrimo išvados, esminių reikalavimų aspektai, kuriems taikomas tyrimas, jo galiojimo sąlygos (jei yra) ir patvirtinto tipo identifikavimui būtini duomenys. Prie ES tipo tyrimo sertifikato gali būti pridėtas vienas ar daugiau priedų.

Sertifikate ir jo prieduose pateikiama reikiama informacija, kuria remiantis būtų galima įvertinti pagamintų radijo įrenginių atitiktį ištirtam tipui ir atlikti veikimo patikrinimą.

Jei tipas neatitinka taikomų šios direktyvos taikytinų reikalavimų, notifikuotoji įstaiga atsisako išduoti ES tipo tyrimo sertifikatą ir apie tai praneša pareiškėjui, nurodydama išsamias atsisakymo priežastis.

7.   Notifikuotoji įstaiga seka visuotinai pripažįstamus mokslo ir technikos naujoves, kurios rodo, kad patvirtintas tipas gali nebeatitikti taikomų šios direktyvos reikalavimų, ir sprendžia, ar dėl tokių pokyčių būtina atlikti papildomus tyrimus. Jei tyrimai reikalingi, notifikuotoji įstaiga apie tai praneša gamintojui.

Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, saugančiai su ES tipo tyrimo sertifikatu susijusius techninius dokumentus, apie visus patvirtinto tipo pakeitimus, kurie gali turėti įtakos radijo įrenginių atitikčiai esminiams šios direktyvos reikalavimams arba to sertifikato galiojimo sąlygoms. Tokiems pakeitimams reikalingas papildomas patvirtinimas, išduodamas kaip pirminio ES tipo tyrimo sertifikato papildymas.

8.   Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja savo notifikuojančiąją instituciją apie išduotus ir (arba) panaikintus ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus, ir periodiškai arba gavusi savo notifikuojančiosios institucijos prašymą pateikia jai atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu tokių sertifikatų ir (arba) jų papildymų sąrašą.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, panaikintus, laikinai sustabdytus ar kitaip apribotus galiojimo atžvilgiu ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus, o gavusi prašymą – ir apie tokius išduotus sertifikatus ir (arba) jų papildymus.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja valstybes nares apie jos išduotus ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus tais atvejais, kai darnieji standartai, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, buvo netaikomi arba taikomi nevisiškai. Valstybės narės, Komisija ir kitos notifikuotosios įstaigos turi teisę pateikusios prašymą gauti ES tipo tyrimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų kopijas. Valstybės narės ir Komisija turi teisę pateikusios prašymą gauti techninių dokumentų kopijas ir notifikuotosios įstaigos atliktų tyrimų rezultatus. Notifikuotoji įstaiga saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas, taip pat techninę bylą su gamintojo pateiktais dokumentais 10 metų po radijo įrenginių įvertinimo arba kol nepasibaigs to sertifikato galiojimas.

9.   Gamintojas saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų bei papildymų kopijas ir techninius dokumentus 10 metų po radijo įrenginių pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

10.   Gamintojo įgaliotasis atstovas gali pateikti 3 punkte nurodytą paraišką ir vykdyti 7 ir 9 punktuose nustatytas pareigas, jei jos nurodytos įgaliojime.

C modulis

Gamybos vidaus kontrole pagrįsta tipo atitiktis

1.   Gamybos vidaus kontrole pagrįsta tipo atitiktis yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 2 ir 3 punktuose nustatytas pareigas ir užtikrina bei patvirtina, kad atitinkami radijo įrenginiai atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus šios direktyvos reikalavimus.

2.   Gamyba

Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų radijo įrenginių atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam patvirtintam tipui ir tam taikomiems šios direktyvos reikalavimams.

3.   Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

3.1.

Kiekvieną radijo įrenginį, atitinkantį ES tipo sertifikate aprašytą tipą ir taikytinus šios direktyvos reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu pagal 19 ir 20 straipsnius.

3.2.

Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno radijo įrenginių tipo ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po radijo įrenginių pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas radijo įrenginių tipas, kuriam ji buvo parengta.

Atitinkamoms institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

4.   Įgaliotasis atstovas

3 punkte išvardytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime.


IV PRIEDAS

ATITIKTIES VERTINIMO H MODULIS

VISIŠKU KOKYBĖS UžTIKRINIMU PAGRĮSTA ATITIKTIS

1.   Visišku kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis yra atitikties vertinimo procedūra, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 2 ir 5 punktuose nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad atitinkami radijo įrenginiai atitinka tam taikomus šios direktyvos reikalavimus.

2.   Gamyba

Gamintojas taiko patvirtintą kokybės sistemą, apimančią atitinkamų radijo įrenginių projektavimą, gamybą ir galutinio radijo įrenginio patikrą bei bandymus, kaip nurodyta 3 punkte, ir yra prižiūrimas, kaip nurodyta 4 punkte.

3.   Kokybės sistema

3.1.

Pasirinktai notifikuotajai įstaigai gamintojas pateikia paraišką įvertinti jo atitinkamų radijo įrenginių kokybės sistemą.

Paraiškos elementai:

a)

gamintojo pavadinimas ir adresas bei, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, atstovo pavadinimas ir adresas;

b)

techniniai dokumentai, parengti vienam kiekvieno ketinamų gaminti radijo įrenginių tipui. Tinkamais atvejais techniniuose dokumentuose nurodomi V priede nustatyti elementai;

c)

kokybės sistemos dokumentai ir

d)

rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai.

3.2.

Kokybės sistema užtikrinama radijo įrenginių atitiktis tam taikytiniems šios direktyvos reikalavimams.

Visi gamintojo priimti kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos sistemingai ir metodiškai įforminami rašytinių veiklos strategijų, procedūrų ir instrukcijų forma. Kokybės sistemos dokumentai parengiami taip, kad jais remiantis būtų galima vienodai aiškinti kokybės programas, planus, vadovus ir įrašus.

Juose visų pirma tinkamai aprašoma:

a)

kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovaujančio personalo pareigos ir įgaliojimai, susiję su projektu ir gaminių kokybe;

b)

projekto techninės specifikacijos, įskaitant standartus, kurie bus taikomi, ir, kai bus taikomi ne visi susiję darnieji standartai, priemonės, kuriomis bus siekiama užtikrinti, kad būtų įvykdyti šios direktyvos esminiai saugos reikalavimai;

c)

projekto kontrolės ir projekto patikros metodai, procedūros ir sistemingi veiksmai, kurie taikomi projektuojant atitinkamam tipui priklausančius radijo įrenginius;

d)

atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus naudojami;

e)

tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš gamybą, gamybos metu ir po jos, ir jų atlikimo dažnumas;

f)

kokybės įrašai, kaip antai patikrinimų ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys ir personalo kvalifikacijos ataskaitos ir t. t.;

g)

priemonės, skirtos stebėti, ar užtikrinama reikiama projekto ir gaminių kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

3.3.

Notifikuotoji įstaiga įvertina kokybės sistemą ir nustato, ar ji atitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus.

Ji daro prielaidą, kad tuos reikalavimus atitinka tie kokybės sistemos elementai, kurie atitinka reikiamas susijusio darniojo standarto specifikacijas.

Be patirties kokybės valdymo sistemų srityje, audito grupėje turi būti bent vienas narys, turintis patirties atitinkamų radijo įrenginių vertinimo srityje ir išmanantis atitinkamų radijo įrenginių technologiją, taip pat audito grupė turi žinoti taikytinus šios direktyvos reikalavimus. Atliekant auditą surengiamas tikrinamasis vizitas gamintojo patalpose. Audito grupė peržiūri 3.1 punkto b papunktyje nurodytus techninius dokumentus, kad patikrintų gamintojo gebėjimą identifikuoti taikytinus šios direktyvos reikalavimus ir atlikti reikiamus tyrimus, kad užtikrintų pirotechnikos gaminio atitiktį tiems reikalavimams.

Apie sprendimą pranešama gamintojui arba jo įgaliotajam atstovui.

Pranešime pateikiamos audito išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

3.4.

Gamintojas įsipareigoja vykdyti su patvirtinta kokybės sistema susijusias pareigas ir užtikrinti, kad sistema toliau veiktų tinkamai ir efektyviai.

3.5.

Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie visus numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji įstaiga įvertina siūlomus pakeitimus ir nusprendžia, ar pakeista kokybės sistema toliau atitiks 3.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar reikia ją iš naujo įvertinti.

Savo sprendimą ji praneša gamintojui. Pranešime pateikiamos tyrimo išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

4.   Notifikuotosios įstaigos vykdoma priežiūra

4.1.

Priežiūros tikslas – užtikrinti, kad deramai vykdytų pareigas, susijusias su patvirtinta kokybės sistema.

4.2.

Gamintojas leidžia notifikuotajai įstaigai patekti į projektavimo, gamybos, tikrinimo, bandymų ar sandėliavimo vietas ir jas įvertinti, taip pat suteikia jai visą būtiną informaciją, visų pirma:

a)

kokybės sistemos dokumentus;

b)

projektui skirtoje kokybės sistemos dalyje numatytus kokybės įrašų dokumentus, pvz., analizių, skaičiavimų, bandymų rezultatus ir t. t.;

c)

gamybai skirtoje kokybės sistemos dalyje numatytus kokybės įrašus, kaip antai patikrinimų ataskaitas ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, ir personalo kvalifikacijos ataskaitos ir t. t.

4.3.

Notifikuotoji įstaiga atlieka periodinį auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas turi ir taiko kokybės sistemą, ir pateikia audito ataskaitą gamintojui.

4.4.

Be to, notifikuotoji įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas gamintoją. Tokių apsilankymų metu notifikuotoji įstaiga prireikus gali atlikti radijo įrenginių bandymus arba pavesti juos atlikti, kad patikrintų, ar kokybės sistema tinkamai veikia. Notifikuotoji įstaiga pateikia gamintojui savo apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atlikti bandymai, bandymų ataskaitą.

5.   Žymėjimas CE ženklu ir ES atitikties deklaracija

5.1.

Kiekvieną radijo įrenginį, atitinkantį 3 straipsnyje nustatytus taikytinus reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu pagal 19 ir 20 straipsnius ir, 3.1 punkte nurodytos notifikuotosios įstaigos atsakomybe, jos identifikaciniu numeriu.

5.2.

Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno radijo įrenginių tipo ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po radijo įrenginių pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas radijo įrenginių tipas, kuriam ji buvo parengta.

Atitinkamoms institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

6.   Gamintojas 10 metų po radijo įrenginių pateikimo rinkai dienos saugo toliau nurodytus dokumentus, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti:

a)

3.1 punkte nurodytus techninius dokumentus;

b)

dokumentus, susijusius su 3.1 punkte nurodyta kokybės sistema;

c)

informaciją apie 3.5 punkte nurodytus patvirtintus pakeitimus;

d)

notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas, nurodytas 3.5, 4.3 ir 4.4 punktuose.

7.   Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja savo notifikuojančiąją instituciją apie išduotus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus ir periodiškai arba gavusi savo notifikuojančiosios institucijos prašymą pateikia joms atsisakytų išduoti, sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu kokybės sistemos patvirtinimų sąrašą.

Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, laikinai sustabdytus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus, o gavusi prašymą – ir apie išduotus kokybės sistemos patvirtinimus.

8.   Įgaliotasis atstovas

3.1, 3.5, 5 ir 6 punktuose išvardytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu jos nurodytos įgaliojime.


V PRIEDAS

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ TURINYS

Techninius dokumentus tinkamais atvejais sudaro bent šios dalys:

a)

bendras radijo įrenginių aprašymas, įskaitant:

i)

nuotraukas ar iliustracijas, kuriose nurodyti išoriniai bruožai, žymės ir vidinė struktūra;

ii)

programinės įrangos arba įtaisytosios programinės įrangos versijos, turinčios poveikio atitikčiai esminiams reikalavimams;

iii)

informacija naudotojui ir instaliavimo instrukcijos;

b)

komponentų, surenkamųjų mazgų, grandinių ir kitų panašių susijusių elementų projektinis eskizas, gamybos brėžiniai ir schemos;

c)

aprašymai ir paaiškinimai, padedantys suprasti tuos brėžinius, schemas ir radijo įrenginio veikimą;

d)

visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu nebuvo taikomi tie darnieji standartai, sprendinių, kuriais užtikrinama atitiktis 3 straipsnyje nustatytiems esminiams reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

e)

ES atitikties deklaracijos kopija;

f)

susijusios notifikuotosios įstaigos išduoto ES tipo tyrimo sertifikato ir jo priedų kopija, jeigu buvo taikomas III priede pateiktas atitikties vertinimo modulis;

g)

projekto skaičiavimų, atliktų tyrimų rezultatai ir kiti susiję duomenys;

h)

bandymų ataskaitos;

i)

atitikties 10 straipsnio 2 dalies reikalavimams ir informacijos pateikimo ar nepateikimo ant pakuotės pagal 10 straipsnio 10 dalį paaiškinimas.


VI PRIEDAS

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA (Nr. XXX) (1)

1.

Radijo įrenginys (gaminio, partijos, tipo ar serijos numeris):

2.

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

3.

Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

4.

Deklaracijos objektas (radijo įrenginio identifikaciniai duomenys, pagal kuriuos jį galima atsekti; gali būti pateikiamas spalvotas atvaizdas, pakankamai aiškus, kad prireikus prireikus radijo įrenginį būtų galima identifikuoti):

5.

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus:

 

Direktyvą 2014/53/ES;

 

kitus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, jeigu taikoma.

6.

Nuorodos į susijusius taikytus darniuosius standartus arba kitas technines specifikacijas, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis. Nuorodos turi būti išvardijamos nurodant jų identifikacinius numerius, versijas ir, kai taikoma, paskelbimo datas:

7.

Kai taikytina, notifikuotoji įstaiga … (pavadinimas, numeris) … atliko … (dalyvavimo procese aprašymas) ir išdavė ES tipo tyrimo sertifikatą: …

8.

Kai taikytina, pagalbinių įtaisų ir komponentų, įskaitant programinę įrangą, kurie leidžia radijo įrenginiams veikti pagal paskirtį ir yra įtraukti į ES atitikties deklaraciją, aprašas:

9.

Papildoma informacija:

 

Už ką ir kieno vardu pasirašyta: …

 

(išdavimo data ir vieta):

 

(vardas ir pavardė, pareigos) (parašas):


(1)  Gamintojas gali pasirinkti, ar suteikti ES atitikties deklaracijai numerį.


VII PRIEDAS

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Supaprastinta ES atitikties deklaracija, nurodyta 10 straipsnio 9 dalyje, suformuluojama taip:

 

Aš, [gamintojo vardas, pavardė/pavadinimas], patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas [radijo įrenginių tipo pavadinimas] atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

 

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:


VIII PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Direktyva 1999/5/EB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnio 1 ir 2 dalys

3 straipsnio 1 ir 2 dalys

3 straipsnio 3 dalis ir 15a straipnis

3 straipsnio 3 dalis,išskyrus 3 straipsnio 3 dalies i punktą, ir 44 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis ir 13–15 straipsniai

8 straipsnis ir 45 straipsnis

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 1 dalis

16 straipsnis

5 straipsnio 2 ir 3 dalys

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 8, 9 ir 10 dalys

6 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

7 straipsnis

7 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys

8 straipsnio 1 ir 2 dalys

9 straipsnis

8 straipsnio 3 dalis

9 straipsnis

39–43 straipsniai

10 straipsnis

17 straipsnis

11 straipsnis

22–38 straipsniai

12 straipsnis

19 ir 20 straipsniai bei 10 straipsnio 6 ir 7 dalys

16 straipsnis

17 straipsnis

47 straipsnis

18 straipsnis

48 straipsnis

19 straipsnis

49 straipsnis

20 straipsnis

50 straipsnis

21 straipsnis

51 straipsnis

22 straipsnis

52 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

IV priedas

III priedas

V priedas

IV priedas

VI priedas

26 straipsnis

VII priedo 1–4 dalys

19 ir 20 straipsniai

VII priedo 5 dalis

10 straipsnio 10 dalis


EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS

Europos Parlamento manymu, tik kai ir tiek, kiek komitetų posėdžių metu aptariami įgyvendinimo aktai pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011, šie komitetai gali būti laikomi komitologijos komitetais, kaip nustatyta Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių I priede. Todėl, kai ir tiek, tiek svarstomi kiti klausimai, komitetų posėdžiams taikomos Pagrindų susitarimo 15 punkto nuostatos.


Top