EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0245

2013 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 245/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 272/2009 nuostatos dėl skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo ES oro uostuose Tekstas svarbus EEE

OJ L 77, 20.3.2013, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 125 - 127

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/245/oj

20.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 245/2013

2013 m. kovo 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 272/2009 nuostatos dėl skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo ES oro uostuose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 2 dalį reikalaujama, kad Komisija patvirtintų bendrąsias priemones neesminiams to reglamento I priede nurodytų bendrųjų pagrindinių standartų elementams pakeisti juos papildant;

(2)

bendrosios priemonės, kuriomis papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, yra nustatytos 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (2), priede. Visų pirma Reglamento (EB) Nr. 272/2009 priede nustatyti metodai (įskaitant skystųjų sprogmenų aptikimo technologijas), kuriuos pritaikius būtų leidžiama į riboto patekimo zonas ir orlaivį įsinešti skysčius, aerozolius ir gelius;

(3)

kad būtų sukurtos sąlygos laipsniškai įdiegti skystųjų sprogmenų aptikimo sistemą, 2010 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 297/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (3), priede nustatytos dvi datos: 2011 m. balandžio 29 d., nuo kurios bus tikrinami trečiosios šalies oro uoste arba ne Bendrijos oro vežėjo orlaivyje įsigyti skysčiai, aerozoliai ir geliai, taip pat 2013 m. balandžio 29 d., nuo kurios bus tikrinami visi skysčiai, aerozoliai ir geliai;

(4)

2011 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 720/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai, nuostatos dėl laipsniško skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo įvedimo ES oro uostuose (4), 2011 m. balandžio 29 d. data išbraukta, nes prieš pat 2011 m. balandžio 29 d. ES ir tarptautinio lygmens įvykiai parodė, kad tik nedaugelis oro uostų faktiškai galėtų pasiūlyti tikrinimo priemones ir kad keleiviams būtų neaišku, ar trečiosios šalies oro uoste arba ne Bendrijos oro vežėjo orlaivyje įsigytus skysčius, aerozolius ir gelius leidžiama įsinešti į riboto patekimo zonas ir į orlaivį;

(5)

ES ir tarptautinio lygmens pokyčiai technologijų ar teisės aktų srityse gali turėti įtakos Reglamento (EB) Nr. 272/2009 priede nustatytoms datoms, todėl prireikus Komisija gali teikti pasiūlymus persvarstyti atitinkamas nuostatas, visų pirma atsižvelgdama į įrangos tinkamumo naudoti ir patogumo keleiviams aspektus;

(6)

Komisija glaudžiai bendradarbiavo su visomis susijusiomis šalimis, kad iki 2012 m. liepos mėn. įvertintų skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo ES oro uostuose padėtį. Vykdant šį darbą, atlikti naudojimo bandymai. Komisijos parengtas padėties vertinimas Komisijos ataskaitos forma (5) 2012 m. liepos mėn. perduotas Europos Parlamentui ir Tarybai;

(7)

remdamasi šiuo vertinimu ir ypač atsižvelgdama į didelę veiklos riziką, jei nuo 2013 m. balandžio 29 d. visuose Sąjungos oro uostuose visi skysčiai, aerozoliai ir geliai būtų privalomai tikrinami siekiant aptikti skystuosius sprogmenis, Komisija mano, kad minėtą datą reikėtų pakeisti laipsnišku apribojimų panaikinimu, kuris, užtikrintų aukštą saugumo lygį ir patogumą keleiviams visais etapais, kaip nurodyta įgyvendinimo taisyklėse;

(8)

todėl Reglamento (EB) Nr. 272/2009 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Civilinės aviacijos saugumo reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 272/2009 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.

(2)  OL L 91, 2009 4 3, p. 7.

(3)  OL L 90, 2010 4 10, p. 1.

(4)  OL L 193, 2011 7 23, p. 19.

(5)  2012 m. liepos 18 d. COM(2012)404, neskelbtas.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 272/2009 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

Rankinio bagažo, daiktų, kuriuos vežasi ne keleiviai, o kiti asmenys, oro vežėjo pašto ir oro vežėjo medžiagų, nebent jos turi būti pakrautos į orlaivio krovinių skyrių, orlaivių atsargų ir oro uosto atsargų tikrinimo:

a)

apieškojimas rankomis;

b)

vizualinis tikrinimas;

c)

rentgeno įranga;

d)

sprogmenų aptikimo sistemų įranga;

e)

sprogmenis užuodžiantys šunys;

f)

sprogmenų pėdsakų aptikimo įranga ir

g)

skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įranga.“

b)

B1 dalis pakeičiama taip:

„B1   DALIS.

Skysčiai, aerozoliai ir geliai

Į riboto patekimo zonas leidžiama įsinešti skysčius, aerozolius ir gelius, jei jie patikrinti laikantis įgyvendinimo taisyklių, priimtų pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalį, reikalavimų arba jei pagal tuos reikalavimus skysčiams, aerozoliams ir geliams daroma tikrinimo išimtis.“


Top