EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0267

2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010

OJ L 88, 24.3.2012, p. 1–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 004 P. 194 - 305

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj

24.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 267/2012

2012 m. kovo 23 d.

dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2012 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimą 2012/35/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2010 m. spalio 25 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 423/2007 (2), kad įgyvendintų Tarybos sprendimą 2010/413/BUSP (3);

(2)

2011 m. gruodžio 9 d. Europos Vadovų Tarybos prašymu 2012 m. sausio 23 d. Taryba patvirtino Sprendimą 2012/35/BUSP, kuriuo nustatė papildomas ribojamąsias priemones Irano Islamo Respublikai (toliau – Iranas);

(3)

tomis ribojamosiomis priemonėmis visų pirma papildomai ribojama prekyba dvejopo naudojimo prekėmis ir technologijomis bei svarbiausia įranga ir technologijomis, kurios galėtų būti naudojamos naftos chemijos pramonėje, nustatomas draudimas importuoti Irano žalią naftą, naftos produktus ir naftos chemijos produktus, taip pat draudimas investuoti į naftos chemijos pramonę. Be to, reikėtų uždrausti prekiauti auksu, tauriaisiais metalais ir deimantais su Irano Vyriausybe ir tiekti Irano centriniam bankui arba jo naudai naujai spausdintus banknotus ir naujai kaldintas monetas;

(4)

taip pat prireikė padaryti tam tikrus techninius galiojančių priemonių pakeitimus. Visų pirma reikėtų aiškiau apibrėžti tarpininkavimo paslaugų sąvoką. Tais atvejais, kai kompetentinga valdžios institucija leidžia pirkti, parduoti, teikti, perduoti ar eksportuoti prekes ir technologijas ar finansines ir technines paslaugas, nereikia atskiro leidimo susijusioms tarpininkavimo paslaugoms;

(5)

taip pat turėtų būti išplėsta lėšų pervedimo apibrėžtis įtraukiant neelektroninį lėšų pervedimą, siekiant kovoti su mėginimu nesilaikyti ribojamųjų priemonių;

(6)

dvejopo naudojimo prekėms taikytinos patikslintos ribojamosios priemonės turėtų apimti visas 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (4), I priede išvardytas prekes ir technologijas, išskyrus tam tikrus 2 dalies 5 kategorijoje nurodytus objektus, atsižvelgiant į jų naudojimą teikiant viešąsias ryšių paslaugas Irane. Tačiau, šio reglamento 2 straipsnyje nurodyti draudimai netaikomi šio reglamento I ir II prieduose naujai išvardytų prekių ir technologijų, kurioms leidimą valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos jau suteikė, prieš įsigaliojant šiam reglamentui, pagal Reglamento (ES) Nr. 961/20121, 3 straipsnį pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

(7)

siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai taikomas draudimas Iranui parduoti, tiekti, perduoti arba į jį eksportuoti tam tikrą svarbiausią įrangą ar technologijas, kurias būtų galima naudoti naftos, gamtinių dujų ir naftos chemijos pramonės pagrindiniuose sektoriuose, reikėtų sudaryti tokios svarbiausios įrangos ir technologijų sąrašus;

(8)

dėl tos pačios priežasties taip pat reikėtų sudaryti objektų, kuriems taikomi prekybos žalia nafta ir naftos produktais, naftos chemijos produktais, auksu, tauriaisiais metalais ir deimantais, apribojimai, sąrašus;

(9)

be to, kad investicijoms į Irano naftos ir dujų sektorius taikomi apribojimai būtų veiksmingi, jie turėtų apimti tam tikrą svarbiausią veiklą, pavyzdžiui, didmeninio dujų perdavimo paslaugas siekiant vykdyti tranzitą ar pristatymą į tiesiogiai tarpusavyje sujungtus vamzdynus, ir dėl tos pačios priežasties apribojimus reikėtų taikyti bendroms įmonėms ir kitoms asociacijos ir bendradarbiavimo su Iranu gamtinių dujų perdavimo sektoriuje formoms;

(10)

kad Irano investicijų į Sąjungą ribojimas būtų veiksmingas, reikia imtis priemonių, kuriomis fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms, kurie priklauso valstybių narių jurisdikcijai, būtų draudžiama leisti arba suteikti teisę atlikti tokias investicijas;

(11)

Sprendimu 2012/35/BUSP taip pat įšaldomas papildomų asmenų, subjektų arba įstaigų, teikiančių paramą, įskaitant finansinę, logistinę ir materialinę paramą, Irano Vyriausybei, arba su jais susijusių asmenų, subjektų arba įstaigų, turtas. Sprendimu taip pat įšaldomas kitų Islamo revoliucijos gvardijos (toliau – IRGC) narių turtas;

(12)

be to, Sprendimu 2012/35/BUSP numatyta įšaldyti Irano centrinio banko turtą. Tačiau atsižvelgiant į galimą Irano centrinio banko dalyvavimą finansuojant užsienio prekybą, manoma, kad būtina nustatyti išimtis, nes šia tiksline finansine priemone nereikėtų užkirsti kelio prekybos operacijoms, įskaitant sutartis, susijusias su maistu, medicinos paslaugomis, medicinos įranga ar sudarytas humanitariniais tikslais, vykdomoms laikantis šio reglamento nuostatų. Šio reglamento 12 ir 14 straipsniuose nurodytos išimtys dėl sutarčių, susijusių su Irano žalios naftos, naftos produktų ir naftos chemijos produktų importu, pirkimu ar transportavimu, sudarytų iki 2012 m. sausio 23 d., taip pat taikomos pagalbinėms sutartims, įskaitant sutartis, susijusias su transportu, draudimu ar patikrinimais, būtinoms tokių sutarčių vykdymui. Be to, Irano žalios naftos produktai, naftos produktai ir naftos chemijos produktai, kurie legaliai importuoti į valstybes nares pagal Reglamento 12 ir 14 straipsnių išimtis, laikomi esančiais laisvoje apyvartoje Sąjungoje;

(13)

atsižvelgiant į įpareigojimą įšaldyti „Islamic Republic of Iran Shipping Line“ (toliau – IRISL) ir IRISL nuosavybės teise priklausančių ar kontroliuojamų subjektų turtą, draudžiama valstybių narių uostuose pakrauti į IRISL ar tokiems subjektams priklausančius ar jų nuomojamus laivus ir iš jų iškrauti krovinius. Be to, atsižvelgiant į IRISL turto įšaldymą, yra draudžiama perduoti IRISL įmonėms nuosavybės teise priklausančių, jų kontroliuojamų arba nuomojamų laivų nuosavybę kitiems subjektams. Tačiau įpareigojimas įšaldyti IRISL ir IRISL nuosavybės teise priklausančių ar kontroliuojamų subjektų lėšas ir ekonominius išteklius nereiškia, kad reikia konfiskuoti arba sulaikyti tokiems subjektams nuosavybės teise priklausančius laivus arba jų gabenamus krovinius, jei tokie kroviniai priklauso trečiosioms šalims, arba kad reikia sulaikyti jų įdarbintą įgulą;

(14)

atsižvelgiant į Irano mėginimus išvengti sankcijų, reikėtų aiškiai nustatyti, kad visos į Sprendimo 2010/413/BUSP I arba II priedus įtrauktiems asmenims, subjektams arba įstaigoms priklausančios, jų turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai turi būti nedelsiant įšaldomi, įskaitant jų teises perėmusių subjektų, įsteigtų siekiant išvengti šiame reglamente nustatytų priemonių, lėšas ir ekonominius išteklius;

(15)

taip pat reikėtų aiškiai nustatyti, kad reikalingų dokumentų bankui pateikimas ir jų perdavimas siekiant atlikti galutinį jų perdavimą, skirtą sąraše nenurodytam asmeniui, subjektui ar įstaigai, kad būtų įvykdyti pagal šį reglamentą leistini mokėjimai, nereiškia, kad sudaroma galimybė naudotis lėšomis, kaip apibrėžta šiame reglamente;

(16)

reikėtų aiškiai nustatyti, kad turėtų būti galima nutraukti lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą oficialiais diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, tikslais laikantis šio reglamento nuostatų;

(17)

pagal šio reglamento nuostatas turėtų būti toliau vystomos specializuotų finansinių ryšių paslaugų teikėjų taikomos tikslinės finansinės sankcijos;

reikėtų aiškiai nustatyti, kad į sąrašą neįtrauktų asmenų, subjektų arba įstaigų turtas, laikomas į sąrašą įtrauktose kredito ir finansų įstaigose, neturėtų būtį įšaldytas taikant tikslines finansines priemones ir jų įšaldymas turėtų galėti būti nutrauktas pagal šio reglamento sąlygas;

atsižvelgiant į Irano mėginimus naudotis savo finansų sistema, siekiant išvengti sankcijų, būtina užtikrinti budresnį Irano kredito ir finansų įstaigų veiklos stebėjimą, kad būtų išvengta šio reglamento nesilaikymo, įskaitant Irano centrinio banko turto įšaldymą. Šie kredito ir finansų įstaigoms taikomi budresnio stebėjimo reikalavimai turėtų papildyti galiojančius įpareigojimus, kylančius iš 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas (5), ir įgyvendinant 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (6);

(18)

reikėtų peržiūrėti tam tikras nuostatas dėl lėšų pervedimo kontrolės, įskaitant Irano centrinio banko turto įšaldymą, kad kompetentingoms valdžios institucijoms ir operatoriams būtų lengviau jas taikyti ir būtų išvengta šio reglamento nuostatų nesilaikymo;

(19)

be to, reikėtų pakoreguoti draudimo apribojimus, visų pirma siekiant aiškiai nustatyti, kad leidžiamas Sąjungoje esančių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų draudimas, ir numatyti civilinės atsakomybės draudimo arba atsakomybės už žalą aplinkai draudimo teikimą;

(20)

be to, reikėtų atnaujinti reikalavimą pateikti informaciją prieš atgabenimą ir išgabenimą, nes šis įpareigojimas pradėtas bendrai taikyti visoms į Sąjungos muitų teritoriją įvežamoms ir iš jos išvežamoms prekėms nuo 2012 m. sausio 1 d., kai visiškai įgyvendintos muitinės saugumo priemonės, nustatytos atitinkamose nuostatose dėl prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijų, nurodytų Reglamente (EEB) Nr. 2913/92 (7) ir Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 (8);

(21)

taip pat reikėtų pakoreguoti laivų aprūpinimo kuru ir kitomis atsargomis paslaugų teikimą, operatorių atsakomybę ir draudimą vengti atitinkamų ribojamųjų priemonių;

(22)

reikėtų peržiūrėti valstybių narių ir Komisijos keitimosi informacija mechanizmus, siekiant užtikrinti šio reglamento veiksmingą įgyvendinimą ir jo vienodą aiškinimą;

(23)

atsižvelgiant į jo tikslus, draudimą prekiauti vidaus represijoms skirta įranga reikėtų numatyti Reglamente (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane (9), o ne šiame reglamente;

(24)

siekiant aiškumo, Reglamentą (ES) Nr. 961/2010 reikėtų panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu;

(25)

šiame reglamente numatytos ribojamosios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį ir todėl joms įgyvendinti būtina priimti Sąjungos lygio teisės aktus, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai;

(26)

šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, visų pirma pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje: visų pirma teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į nuosavybę ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šį reglamentą reikėtų taikyti atsižvelgiant į šias teises ir principus;

(27)

šiuo reglamentu taip pat gerbiami valstybių narių įsipareigojimai pagal Jungtinių Tautų Chartiją ir nedaroma jokia įtaka teisiškai privalomam Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų pobūdžiui;

(28)

pagal šio reglamento tvarką dėl asmenų, kuriems turėtų būti taikomos įšaldymo priemonės, nustatymo, reikėtų numatyti į sąrašą įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms nurodyti jų įtraukimo į sąrašą priežastis, kad jie galėtų pateikti savo pastabas. Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai apie tai informuoti atitinkamą asmenį, subjektą arba įstaigą;

(29)

siekiant įgyvendinti šį reglamentą ir užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis reikėtų skelbti viešai. Pagal šį reglamentą tvarkant fizinių asmenų asmens duomenis reikėtų laikytis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (10) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (11);

(30)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

finansų arba kredito įstaigos filialas – veiklos vieta, kuri juridiškai priklauso nuo finansų arba kredito įstaigos ir tiesiogiai vykdo visus arba kai kuriuos finansų arba kredito įstaigų veiklai būdingus sandorius;

b)

tarpininkavimo paslaugos:

i)

derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo, be kita ko, iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį, sandorių arba tokių sandorių organizavimas; arba

ii)

prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų, be kita ko, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį;

c)

reikalavimas – kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki arba po šio reglamento įsigaliojimo dienos ir susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, ir toks reikalavimas visų pirma apima:

i)

reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii)

reikalavimą pratęsti bet kokio pobūdžio obligacijos, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii)

reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv)

priešieškinį;

v)

reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

d)

sutartis arba sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti bet kokių formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo tikslu terminas „sutartis“ apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

e)

kompetentingos valdžios institucijos – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nurodytos X priede išvardytose interneto svetainėse;

f)

kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (12) 4 straipsnio 1 dalyje, įskaitant jos filialus Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų;

g)

Sąjungos muitų teritorija – teritorija, kaip apibrėžta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (13), 3 straipsnyje ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 įgyvendinimo nuostatas (14);

h)

ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialus ar nematerialus, kilnojamas ar nekilnojamas turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti;

i)

finansų įstaiga:

i)

įmonė, kuri nėra kredito įstaiga ir kuri verčiasi vienos ar kelių rūšių, išvardytų Direktyvos 2006/48/EB I priedo 2–12 punktuose ir 14 bei 15 punktuose, veikla, įskaitant valiutos keityklų veiklą;

ii)

draudimo įmonė, kuriai tinkamai suteiktas leidimas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (15), jeigu ji vykdo veiklą, kuriai taikoma ta direktyva;

iii)

investicinė įmonė, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (16) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

iv)

kolektyvinė investicinė įmonė, prekiaujanti savo investiciniais vienetais ar akcijomis; arba

v)

draudimo tarpininkas, kaip apibrėžta 2002 m. gruodžio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo (17) 2 straipsnio 5 dalyje, išskyrus tos direktyvos 2 straipsnio 7 dalyje nurodytus tarpininkus, kai jų veiklos objektas yra gyvybės draudimas ir kitos su investicijomis susijusios paslaugos;

taip pat jos filialai Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų;

j)

ekonominių išteklių įšaldymas – draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

k)

lėšų įšaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galėjimo jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

l)

lėšos – finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i)

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii)

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii)

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv)

palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugį;

v)

paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi)

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas; ir

vii)

dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė;

m)

prekės apima objektus, medžiagas ir įrangą;

n)

draudimas – įsipareigojimas, kurį prisiimdamas asmuo arba keletas fizinių ar juridinių asmenų, įvykus draudžiamajam įvykiui, privalo kitam asmeniui arba kitiems asmenims mainais už apmokėjimą atlyginti žalą arba išmokėti išmoką, kaip nustatyta įsipareigojime;

o)

Irano asmuo, subjektas arba įstaiga:

i)

Irano valstybė ar bet kuri šios valstybės valdžios institucija;

ii)

bet kuris Irano fizinis asmuo arba gyventojas;

iii)

bet kuris juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, kurio registruotoji buveinė yra Irane;

iv)

Irane arba už jo ribų esantis juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai valdo ar kontroliuoja vienas ar daugiau iš nurodytų asmenų ar įstaigų;

p)

perdraudimas – veikla, kai prisiimama draudimo įmonės arba kitos perdraudimo įmonės perduodama rizika, arba „Lloyd’s“ draudikų asociacijos atveju – veikla, kai draudimo ar perdraudimo įmonė, išskyrus „Lloyd’s“ draudikų asociaciją, prisiima bet kurio „Lloyd’s“ nario perduodamą riziką;

q)

Sankcijų komitetas – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos (toliau – JT ST rezoliucija) 1737 (2006) 18 dalį;

r)

techninė pagalba – bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, tobulinimu, gamyba, surinkimu, bandymu, priežiūra arba su bet kokiu kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, konsultacijų, mokymo, darbo žinių arba įgūdžių perdavimo arba konsultavimo paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu;

s)

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

t)

lėšų pervedimas:

i)

bet koks sandoris, kurį mokėtojo vardu elektroninėmis priemonėmis atlieka mokėjimo paslaugų teikėjas, kad gavėjo vardu tam tikras mokėjimo paslaugų teikėjas gautų lėšas, neatsižvelgiant į tai, ar mokėtojas ir gavėjas yra tas pats asmuo. Terminų „mokėtojas“, „gavėjas“ ir „mokėjimo paslaugų teikėjas“ reikšmė tokia pati, kokia nurodyta 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 64/2007 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje (18);

ii)

bet koks sandoris, kuris yra atliekamas ne elektroninėmis priemonėmis, tokiomis kaip grynaisiais, čekiais arba apskaitos pavedimais, siekiant, kad gavėjas gautų lėšas, neatsižvelgiant į tai, ar mokėtojas ir gavėjas yra tas pats asmuo.

II   SKYRIUS

EKSPORTO IR IMPORTO APRIBOJIMAI

2 straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti I ir II prieduose išvardytas Sąjungos arba kitokios kilmės prekes ir technologijas Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

2.   Į I priedą įtraukiamos prekės ir technologijos, įskaitant programinę įrangą, kurios yra dvejopo naudojimo prekės arba technologijos, kaip apibrėžta 2009 m. gegužės 5 d. Reglamente (EB) Nr. 428/2009, išskyrus tam tikras prekes ir technologijas, nurodytas šio reglamento I priedo A dalyje.

3.   Į II priedą įtraukiamos kitos prekės ir technologijos, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu, prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo arba prie veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių Tarptautinė atominės energijos agentūra (toliau – TATENA) išreiškė susirūpinimą arba jų klausimus nurodė kaip neišspręstus, vykdymo, įskaitant JT Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto nustatytas prekes ir technologijas.

4.   Į I ir II priedus neįtraukiamos prekės ir technologijos, nurodytos Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše (19) (toliau – Bendrasis karinės įrangos sąrašas).

3 straipsnis

1.   Reikalaujama išankstinio leidimo tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti III priede išvardytas Sąjungos arba kitokios kilmės prekes ir technologijas Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

2.   Visam eksportui, kuriam pagal šį straipsnį reikia gauti leidimą, tokį leidimą suteikia valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos valdžios institucijos, laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 428/2009 11 straipsnyje nustatytų išsamių taisyklių. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.

3.   Į III priedą įtraukiamos visos prekės ir technologijos, neįtrauktos į I ir II priedus, kuriomis galėtų būti prisidedama prie veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu, prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo arba prie veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių TATENA išreiškė susirūpinimą arba jų klausimus nurodė kaip neišspręstus, vykdymo.

4.   Eksportuotojai kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia visą atitinkamą informaciją, reikalingą jų paraiškoms dėl eksporto leidimo.

5.   Kompetentingos valdžios institucijos nesuteikia leidimo parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į III priedą įtrauktų prekių arba technologijų, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti, kad prekių ir technologijų pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas prisidėtų arba tuo galėtų būti siekiama prisidėti prie vienos iš šių rūšių veiklos:

a)

Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu;

b)

Irano vykdomo branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo; arba

c)

Irano veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių TATENA išreiškė susirūpinimą arba jų klausimus nurodė kaip dar neišspręstus, vykdymo.

6.   Kompetentingos valdžios institucijos, vadovaudamosi 5 dalyje nustatytomis sąlygomis, gali panaikinti išduotą eksporto leidimą, sustabdyti jo galiojimą, jį pakeisti arba atšaukti.

7.   Jeigu kompetentinga valdžios institucija, vadovaudamasi 5 arba 6 dalimis, atsisako suteikti leidimą arba jį panaikina, sustabdo jo galiojimą, iš esmės jį apriboja ar atšaukia, atitinkama valstybė narė apie tai praneša kitoms valstybėms narėms bei Komisijai ir joms pateikia atitinkamą informaciją, laikydamasi 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės taikymą (20), nuostatų dėl tokios informacijos konfidencialumo.

8.   Valstybė narė, prieš išduodama leidimą pagal 5 dalį iš esmės tokiam pat sandoriui, kuriam dar galioja kitos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) atsisakymas išduoti leidimą pagal 6 ir 7 dalis, pirmiausia konsultuojasi su atsisakiusia (-iomis) išduoti leidimą valstybe (-ėmis) nare (-ėmis). Jeigu po tokių konsultacijų atitinkama valstybė narė nusprendžia išduoti leidimą, ji apie tai informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia visą atitinkamą informaciją, kuria paaiškinamas toks sprendimas.

4 straipsnis

Draudžiama iš Irano tiesiogiai arba netiesiogiai įsigyti, importuoti arba transportuoti prekes ir technologijas, išvardytas I ar II prieduose, neatsižvelgiant į tai, ar atitinkami objektai yra Irano ar kitokios kilmės.

5 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su Bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytomis prekėmis bei technologijomis ar su tame sąraše nurodytų prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su I ar II prieduose išvardytomis prekėmis bei technologijomis arba su I ar II prieduose išvardytų prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane; ir

c)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su Bendrajame karinės įrangos sąraše arba I ar II prieduose išvardytomis prekėmis ir technologijomis, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, skirtą tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai teikti, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

2.   Reikia gauti atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos leidimą norint:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III priede išvardytomis prekėmis bei technologijomis ir su jų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;

b)

teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su III priede nurodytomis prekėmis ir technologijomis, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, skirtą tiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba atitinkamai techninei pagalbai tiesiogiai ar netiesiogiai teikti, Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

3.   Kompetentingos valdžios institucijos neišduoda leidimo 2 dalyje nurodytiems sandoriams, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti, kad toks veiksmas prisidėtų arba tuo galėtų būti siekiama prisidėti prie vienos iš šių veiklos rūšių:

a)

Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu;

b)

Irano vykdomo branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo; arba

c)

Irano veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių TATENA išreiškė nuogąstavimus arba jų klausimus nurodė kaip dar neišspręstus, vykdymo.

6 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis netaikomos:

a)

tiesioginiam ar netiesioginiam prekių, kurioms taikoma I priedo B dalis, perdavimui per valstybių narių teritorijas, jeigu tos prekės parduodamos, tiekiamos, perduodamos Iranui arba į jį eksportuojamos, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane, Irano lengvojo vandens reaktoriui, kurio statybos pradėtos anksčiau nei 2006 m. gruodžio mėn.;

b)

pagal TATENA techninio bendradarbiavimo programoje nustatytus įgaliojimus sudaromiems sandoriams; arba

c)

pagal valstybių, kurios yra 1993 m. sausio 13 d. Paryžiaus konvencijos dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo Šalys, įsipareigojimus Iranui tiekiamoms, perduodamoms ar pateikiamoms Irane naudoti prekėms.

7 straipsnis

1.   Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 359/2011 1 straipsnio b punkto, kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali suteikti leidimą sandoriui, susijusiam su prekėmis ir technologijomis, nurodytomis šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje, arba pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, nurodytas 5 straipsnio 1 dalyje, jeigu:

a)

prekės, technologijos, pagalba ar tarpininkavimo paslaugos yra skirtos maisto, žemės ūkio, medicinos ar kitiems humanitariniams tikslams; ir

b)

kai sandoris susijęs su prekėmis arba technologijomis, nurodytomis Branduolinių tiekėjų grupės ar Raketų technologijų kontrolės režimo sąrašuose, Sankcijų komitetas iš anksto bei kiekvienu konkrečiu atveju nusprendė, kad sandoriu tikrai nebus prisidėta prie technologijų, kuriomis remiama Irano veikla, susijusi su didesne branduolinių ginklų platinimo rizika, ar prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo.

2.   Atitinkama valstybė narė per keturias savaites informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

8 straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti VI priede išvardytą svarbiausią įrangą arba technologijas Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

2.   Į VI priedą įtraukiama svarbiausia įranga ir technologijos, skirtos šiems naftos ir dujų pramonės pagrindiniams sektoriams Irane:

a)

žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymas;

b)

žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba;

c)

perdirbimas;

d)

gamtinių dujų skystinimas.

3.   Į VI priedą taip pat įtraukiama svarbiausia įranga ir technologijos, skirtos Irano naftos chemijos pramonei.

4.   Į VI priedą neįtraukiami Bendrajame karinės įrangos sąraše arba I, II arba III priede išvardyti objektai.

9 straipsnis

Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su VI priede išvardyta svarbiausia įranga bei technologijomis ir su VI priede išvardytų prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su VI priede išvardyta svarbiausia įranga ir technologijomis, Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane;

10 straipsnis

8 ir 9 straipsniuos nustatyti draudimai netaikomi:

a)

sandoriams, kuriuos reikia vykdyti pagal prekybos sutartį dėl svarbiausios įrangos ir technologijų atliekant žalios naftos ir gaminių dujų žvalgymą, žalios naftos ir gaminių dujų gavybą, perdirbimą, gamtinių dujų skystinimą, sudarytus anksčiau nei 2010 m. spalio 27 d., arba pagalbiniams sandoriams, kurie būtini tokių sandorių vykdymui, arba pagal sutartį ar susitarimą, sudarytus anksčiau nei 2010 m. liepos 26 d. ir susijusius su investicijomis Irane, atliktomis anksčiau nei 2010 m. liepos 26 d., ir netrukdo įvykdyti su jais susijusį įsipareigojimą; arba

b)

sandoriams, kuriuos reikia vykdyti pagal prekybos sutartį dėl svarbiausios įrangos ir technologijų naftos chemijos pramonėje, sudarytus anksčiau nei 2012 m. kovo 24 d., arba pagalbiniams sandoriams, kurie būtini tokių sandorių vykdymui, arba pagal sutartį ar susitarimą, sudarytus anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. ir susijusius su investicijomis Irane, atliktomis anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d., ir netrukdo įvykdyti su jais susijusį įsipareigojimą;

jeigu fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, siekiantys dalyvauti tokiuose sandoriuose arba teikti pagalbą tokiems sandoriams, apie sandorį arba pagalbą iš anksto bent prieš 20 darbo dienų pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs, kompetentingoms valdžios institucijoms.

11 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

importuoti žalią naftą ar naftos produktus į Sąjungą, jeigu:

i)

jų kilmės šalis Iranas; arba

ii)

jie eksportuoti iš Irano;

b)

pirkti žalią naftą ar naftos produktus, kurie yra Irane arba kurių kilmės šalis Iranas;

c)

vežti žalią naftą ar naftos produktus, jei jų kilmės šalis Iranas arba jei jie eksportuojami iš Irano į bet kurią kitą šalį; ir

d)

teikti tiesioginę ar netiesioginę finansavimo ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su Irano kilmės žalios naftos ir naftos produktų importu, pirkimu ar transportavimu arba su tais produktais, kurie buvo importuoti iš Irano.

2.   Žalia nafta ir naftos produktai yra IV priede išvardyti produktai.

12 straipsnis

1.   11 straipsnyje nurodyti draudimai netaikomi:

a)

prekybos sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d., arba tokioms sutartims vykdyti reikalingų pagalbinių sutarčių vykdymui iki 2012 m. liepos 1 d.;

b)

anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. sudarytų sutarčių arba tokioms sutartims vykdyti reikalingų pagalbinių sutarčių, įskaitant transporto, draudimo arba patikrinimo sutartis, vykdymui, kai tokioje sutartyje konkrečiai nustatyta, kad tiekiama Irano žalia nafta ir naftos produktai ar iš jų tiekimo gautos pajamos skirtos mokėti asmenims, subjektams arba įstaigoms, esantiems valstybių narių jurisdikcijai priklausančiose teritorijose, priklausančias nesumokėtas sumas,

c)

žalios naftos arba naftos produktų, kurie buvo eksportuoti iš Irano iki 2012 m. sausio 23 d. arba kai jų eksportas buvo atliktas 2012 m. liepos 1 d. arba iki šios datos pagal a punktą, importui, pirkimui ir transportavimui; arba, kai buvo eksportuojama pagal b punktą;

jeigu asmuo, subjektas arba įstaiga, siekiantys dalyvauti atitinkamoje sutartyje, apie veiklą ar sandorį iš anksto bent prieš 20 darbo dienų pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs, kompetentingai valdžios institucijai.

2.   11 straipsnio 1 dalies d punkto draudimas iki 2012 m. liepos 1 d. netaikomas civilinės atsakomybės draudimo ir atsakomybės už žalą aplinkai draudimo ar perdraudimo tiesioginiam ar netiesioginiam teikimui.

13 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

importuoti naftos chemijos produktus į Sąjungą, jeigu:

i)

jų kilmės šalis Iranas; arba

ii)

jie eksportuoti iš Irano;

b)

pirkti naftos chemijos produktus, kurie yra Irane arba kurių kilmės šalis Iranas;

c)

vežti naftos chemijos produktus, jei jų kilmės šalis Iranas arba jei jie eksportuojami iš Irano į bet kurią kitą šalį; ir

d)

teikti tiesioginę ar netiesioginę finansavimo ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su Irano kilmės naftos chemijos produktų importu, pirkimu ar transportavimu arba kurie buvo importuoti iš Irano.

2.   Naftos chemijos produktų yra V priede išvardyti produktai.

14 straipsnis

1.   13 straipsnyje nurodyti draudimai netaikomi:

a)

prekybos sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d., arba tokioms sutartims vykdyti reikalingų pagalbinių sutarčių vykdymui iki 2012 m. gegužės 1 d.;

b)

anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d. sudarytų sutarčių arba tokioms sutartims vykdyti reikalingų pagalbinių sutarčių, įskaitant transporto arba draudimo sutartis, vykdymui, kai tokioje sutartyje konkrečiai nustatyta, kad tiekiami Irano naftos chemijos produktai ar iš jų tiekimo gautos pajamos skirtos mokėti asmenims, subjektams arba įstaigoms, esantiems valstybių narių jurisdikcijai priklausančiose teritorijose, priklausančias nesumokėtas sumas;

c)

naftos chemijos produktų, kurie buvo eksportuoti iš Irano iki 2012 m. sausio 23 d. arba kai jų eksportas buvo atliktas 2012 m. gegužės 1 d. arba iki šios datos pagal a punktą, importui, pirkimui ir transportavimui,

jeigu asmuo, subjektas arba įstaiga, siekiantys dalyvauti atitinkamoje sutartyje, apie veiklą ar sandorį iš anksto bent prieš 20 darbo dienų pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs, kompetentingai valdžios institucijai.

2.   13 straipsnio 1 dalies d punkto draudimas iki 2012 m. liepos 1 d. netaikomas civilinės atsakomybės draudimo ir atsakomybės už žalą aplinkai draudimo ar perdraudimo tiesioginiam ar netiesioginiam teikimui.

15 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti VII priede išvardytus auksą, tauriuosius metalus ir deimantus, neatsižvelgiant į tai, ar jų kilmė Sąjungoje, Irano Vyriausybei, jos viešosioms įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms ir bet kuriam asmeniui, subjektui arba įstaigai, veikiantiems jų vardu ar jų nurodymu, arba jiems nuosavybės teise priklausantiems ar jų kontroliuojamiems subjektams arba įstaigoms;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai pirkti, importuoti arba transportuoti VII priede išvardytus auksą, tauriuosius metalus ir deimantus, neatsižvelgiant į tai, ar jų kilmė Irane, iš Irano Vyriausybės, jos viešųjų įstaigų, korporacijų ir agentūrų ir bet kurio asmens, subjekto arba įstaigos, veikiančių jų vardu ar jų nurodymu, arba jiems nuosavybės teise priklausančių ar jų kontroliuojamų subjektų arba įstaigų; ir

c)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, finansavimo arba finansinę pagalbą, susijusią su a ir b punktuose nurodytomis prekėmis, Irano Vyriausybei, jos viešosioms įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms ir bet kuriam asmeniui, subjektui arba įstaigai, veikiantiems jų vardu ar jų nurodymu, arba jiems nuosavybės teise priklausantiems ar jų kontroliuojamiems subjektams arba įstaigoms.

2.   Į VII priedą įtraukiamas auksas, taurieji metalai ir deimantai, kuriems taikomi 1 dalyje nurodyti draudimai.

16 straipsnis

Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, pervesti arba eksportuoti naujai atspausdintus ar neišleistus Irano valiutos banknotus ir nukaldintas monetas Irano centriniam bankui arba jo naudai.

III   SKYRIUS

TAM TIKRŲ ĮMONIŲ FINANSAVIMO APRIBOJIMAI

17 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

suteikti finansinę paskolą ar kreditą Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, nurodytiems 2 dalyje;

b)

įsigyti arba padidinti kapitalo dalį Irano asmenyse, subjektuose ar įstaigose, nurodytuose 2 dalyje;

c)

steigti bendras įmones su Irano asmenimis, subjektais ar įstaigomis, nurodytais 2 dalyje.

2.   1 dalyje nurodytas draudimas taikomas Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, užsiimantiems:

a)

Bendrajame karinės įrangos sąraše arba I ar II prieduose išvardytų prekių ar technologijų gamyba;

b)

žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymu ar gavyba, kuro perdirbimu arba gamtinių dujų skystinimu; arba

c)

naftos chemijos pramonės veikla.

3.   Tik 2 dalies b ir c punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymas apima žalios naftos ir gamtinių dujų išteklių žvalgymą, išgavimą ir valdymą, taip pat geologinių paslaugų teikimą tokių išteklių atžvilgiu;

b)

žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba apima didmeninio dujų perdavimo paslaugas siekiant vykdyti tranzitą ar pristatymą į tiesiogiai tarpusavyje sujungtus vamzdynus;

c)

perdirbimas – kuro apdorojimas, kondicionavimas ar paruošimas galutiniam pardavimui;

d)

naftos chemijos pramonės veikla – gamyklos, kurios gamina V priede išvardytas prekes.

4.   Draudžiama užmegzti bendradarbiavimą su Irano asmeniu, subjektu ar įstaiga, dalyvaujančiais gamtinių dujų perdavimo veikloje, kaip nurodyta 3 dalies b punkte.

5.   4 dalyje vartojamas terminas „bendradarbiavimas“ reiškia:

a)

investicinių išlaidų pasidalijimą, kai naudojantis integruota arba valdoma tiekimo grandine gamtinės dujos tiesiogiai gaunamos iš Irano teritorijos arba tiesiogiai tiekiamos į ją; ir

b)

tiesioginį bendradarbiavimą siekiant investuoti į suskystintų gamtinių dujų įrenginius Irano teritorijoje arba į suskystintų gamtinių dujų įrenginius, tiesiogiai susijusius su Irano teritorija.

18 straipsnis

1.   Investicijoms 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų sandorių pagalba į Irano asmenį, subjektą ar įstaigą, gaminančią III priede išvardytas prekes arba technologijas, reikalingas atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos leidimas.

2.   Kompetentingos valdžios institucijos neišduoda leidimo 1 dalyje nurodytiems sandoriams, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti, kad toks veiksmas prisidėtų prie vienos iš šių veiklos rūšių:

a)

Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu;

b)

Irano vykdomo branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo; arba

c)

Irano veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių TATENA išreiškė nuogąstavimus arba jų klausimus nurodė kaip dar neišspręstus, vykdymo.

19 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 17 straipsnio 2 dalies a punkto, kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali suteikti leidimą investuoti sandorių pagalba, kaip nurodyta 17 straipsnio 1 dalyje, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a)

investuojama maisto, žemės ūkio, medicinos paslaugų ar kitų humanitarinių tikslų srityje; ir

b)

kai investuojama į Irano asmenį, subjektą ar įstaigą, kurie gamina prekes arba technologijas, nurodytas Branduolinių tiekėjų grupės ir Raketų technologijų kontrolės režimo sąrašuose, Sankcijų komitetas iš anksto bei kiekvienu konkrečiu atveju nusprendė, kad sandoriu tikrai nebus prisidėta prie technologijų, kuriomis remiama Irano veikla, susijusi su didesne branduolinių ginklų platinimo rizika, ar prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo.

2.   Atitinkama valstybė narė per keturias savaites informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

20 straipsnis

17 straipsnio 2 dalies b punktas netaikomas finansinės paskolos ar kredito suteikimo arba kapitalo dalies įmonėje įsigijimo ar padidinimo atveju, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a)

sandoris turi būti atliktas pagal susitarimą arba sutartį, sudarytus anksčiau nei 2010 m. liepos 26 d.; ir

b)

kompetentingai valdžios institucijai bent prieš 20 darbo dienų pranešta apie tą susitarimą ar sutartį.

21 straipsnis

17 straipsnio 2 dalies c punktas netaikomas finansinės paskolos ar kredito suteikimo arba kapitalo dalies įmonėje įsigijimo ar padidinimo atveju, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a)

sandoris turi būti atliktas pagal susitarimą arba sutartį, sudarytus anksčiau nei 2012 m. sausio 23 d.; ir

b)

kompetentingai valdžios institucijai bent prieš 20 darbo dienų pranešta apie tą susitarimą ar sutartį.

22 straipsnis

Draudžiama sutikti arba pritarti, sudarant susitarimą arba kitomis priemonėmis, kad vienas ar daugiau Irano asmenų, subjektų ar įstaigų įmonei, užsiimančiai toliau nurodyta veikla, suteiktų finansinę paskolą ar kreditą, arba sukurtų bendrą įmonę su tokia įmone arba įsigytų jos kapitalo dalį ar ją padidintų:

a)

urano gavyba;

b)

urano sodrinimas ir perdirbimas;

c)

prekių arba technologijų, įtrauktų į Branduolinės tiekėjų grupės arba Raketų technologijos kontrolės režimo sąrašus, gamyba.

IV   SKYRIUS

LĖŠŲ IR EKONOMINIŲ IŠTEKLIŲ ĮŠALDYMAS

23 straipsnis

1.   Įšaldomos visos VIII priede išvardytiems asmenims, subjektams ir įstaigoms priklausančios, jų turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Į VIII priedą įtraukti asmenys, subjektai ir įstaigos, kuriuos nurodė Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas pagal JT ST rezoliucijos 1737 (2006) 12 dalį, JT ST rezoliucijos 1803 (2008) 7 dalį arba JT ST rezoliucijos 1929 (2010) 11, 12 arba 19 dalis.

2.   Įšaldomos visos IX priede išvardytiems asmenims, subjektams ir įstaigoms priklausančios, jų turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Į IX priedą įtraukiami fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos, kai pagal Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP 20 straipsnio 1 dalies b ir c punktus nustatoma, kad:

a)

jie dalyvauja Irano veikloje, susijusioje su didesne branduolinių ginklų platinimo rizika, arba Irano branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrime, yra tiesiogiai su tuo susiję arba teikia paramą, be kita ko, dalyvauja perkant draudžiamas prekes ir technologijas, arba jie nuosavybės teise priklauso tokiam asmeniui, subjektui arba įstaigai, arba yra jų kontroliuojami, įskaitant neteisėtas priemones, arba veikia jų vardu ar nurodymu;

b)

tai yra fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, padėjęs nurodytam asmeniui, subjektui ar įstaigai išvengti šio reglamento, Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP arba JT ST rezoliucijos 1737 (2006), JT ST rezoliucijos 1747 (2007), JT ST rezoliucijos 1803 (2008) ir JT ST rezoliucijos 1929 (2010) nuostatų taikymo arba jas pažeisti;

c)

tai yra Islamo revoliucijos gvardijos narys arba Islamo revoliucijos gvardijai arba vienam ar daugiau jos narių priklausantis arba jų kontroliuojamas juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, arba jų vardu veikiantis fizinis ar juridinis asmuo;

d)

tai kiti asmenys, subjektai arba įstaigos, teikiantys paramą, pavyzdžiui, materialinę, logistinę arba finansinę paramą, Irano Vyriausybei, ir su jais susiję asmenys ir subjektai;

e)

tai yra „Islamic Republic of Iran Shipping Lines“ (toliau – IRISL) priklausantis arba jų kontroliuojamas, arba jų vardu veikiantis juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga.

Atsižvelgiant į įpareigojimą įšaldyti IRISL ir IRISL nuosavybės teise priklausančių ar kontroliuojamų nurodytų subjektų lėšas ir ekonominius išteklius, draudžiama valstybių narių uostuose pakrauti į IRISL ar tokiems subjektams priklausančius ar jų nuomojamus laivus ar iš jų iškrauti krovinius.

Įpareigojimas įšaldyti IRISL ir IRISL nuosavybės teise priklausančių ar kontroliuojamų nurodytų subjektų lėšas ir ekonominius išteklius nereiškia, kad reikia konfiskuoti arba sulaikyti šiems subjektams nuosavybės teise priklausančius laivus arba jų gabenamus krovinius, jei tokie kroviniai priklauso trečiosioms šalims, arba sulaikyti jų įdarbintą įgulą.

3.   VIII ir IX prieduose išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jų naudai neleidžiama nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

4.   Nedarant poveikio 24, 25, 26, 27, 28 arba 29 straipsniuose nustatytoms išimtims, draudžiama teikti specializuotų finansinių ryšių paslaugas, kurios naudojamos finansų duomenų keitimuisi, fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, išvardytiems VIII ar IX prieduose.

5.   VIII ir IX prieduose nurodomi Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto pateikti sąraše nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų įtraukimo į sąrašą motyvai.

6.   VIII ir IX prieduose taip pat nurodoma, jeigu tokios informacijos turima, atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų tapatybei nustatyti būtina informacija, kurią pateikia Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas. Kalbant apie fizinius asmenis, tokia informacija gali apimti vardą ir pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą (jei žinomas), pareigas arba profesiją. Kalbant apie juridinius asmenis, subjektus ir įstaigas, tokia informacija gali apimti pavadinimus, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vietą. Kalbant apie oro transporto ir laivybos bendroves, į VIII ir IX priedus taip pat įtraukiama informacija (jei turima), kuri būtina siekiant nustatyti kiekvieną laivą ar orlaivį, priklausantį į sąrašą įtrauktai bendrovei, pavyzdžiui, pirminis registracijos numeris arba pavadinimas. VIII ir IX prieduose taip pat nurodoma įtraukimo į sąrašą data.

24 straipsnis

Nukrypdamos nuo 23 straipsnio, kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a)

lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine ar arbitražo tvarka buvo sulaikyti prieš tai, kai 23 straipsnyje nurodytą asmenį, subjektą ar įstaigą nurodė Sankcijų komitetas, Saugumo Taryba arba Taryba, arba dėl jų buvo priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas, paskelbtas iki tos dienos;

b)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu turto sulaikymu arba kurie pripažįstami teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

turto sulaikymas arba teismo sprendimas nėra VIII ar IX prieduose išvardytų asmenų, subjektų arba įstaigų naudai;

d)

turto sulaikymo arba teismo sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai; ir

e)

kai taikoma 23 straipsnio 1 dalis, apie turto sulaikymą arba teismo sprendimą valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

25 straipsnis

Nukrypdamos nuo 23 straipsnio ir su sąlyga, kad VIII arba IX prieduose išvardyti asmenys, subjektai arba įstaigos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė atitinkamas asmuo, subjektas arba įstaiga, arba įpareigojimą, kuris buvo atitinkamam asmeniui, subjektui arba įstaigai nustatytas iki dienos, kurią atitinkamą asmenį, subjektą arba įstaigą nurodė Sankcijų komitetas, Saugumo Taryba arba Taryba, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a)

atitinkama kompetentinga valdžios institucija nustatė, kad:

i)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami VIII arba IX prieduose išvardytų asmenų, subjektų arba įstaigų mokėjimui atlikti;

ii)

mokėjimu nebus prisidėta prie veiklos, kuri draudžiama pagal šį reglamentą ir

iii)

mokėjimu nepažeidžiama 23 straipsnio 3 dalis ir

b)

kai taikoma 23 straipsnio 1 dalis, atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie tą nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas nepareiškė prieštaravimo dėl tokių veiksmų per dešimt darbo dienų po pranešimo pateikimo.

26 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 23 straipsnio, kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a)

atitinkama kompetentinga valdžios institucija nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

i)

būtini VIII arba IX prieduose išvardytų asmenų ir nuo jų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

ii)

skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti; arba

iii)

skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdienį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; ir

b)

kai leidimas susijęs su VIII priede išvardytais asmenimis, subjektais arba įstaigomis, atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie a punkte nurodytą nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas nepareiškė prieštaravimo dėl tokių veiksmų per penkias darbo dienas po pranešimo pateikimo.

2.   Nukrypdamos nuo 23 straipsnio, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai reikalingi ypatingosioms išlaidoms arba mokėjimams už prekes, kurios perkamos lengvojo vandens reaktoriui Irane, kurio statybos pradėtos anksčiau nei 2006 m. gruodžio mėn., arba už jų perdavimą, arba už 6 straipsnio b ir c punktuose nurodytas prekes, kai leidimas susijęs su VIII priede nurodytu asmeniu, subjektu arba įstaiga, atitinkama valstybė narė pranešė apie tą nutarimą Sankcijų komitetui, o Sankcijų komitetas šį nutarimą patvirtino.

27 straipsnis

Nukrypdamos nuo 23 straipsnio 2 ir 3 dalių, kompetentingos valdžios institucijos, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai reikalingi oficialiais diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, tikslais.

28 straipsnis

Nukrypdamos nuo 23 straipsnio 2 ir 3 dalių, kompetentingos valdžios institucijos, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, taip pat gali leisti:

a)

naudotis Irano centriniam bankui tam tikromis lėšomis, jeigu jos nustatė, kad lėšos reikalingos 12 straipsnyje nurodytos sutarties vykdymui iki 2012 m. liepos 1 d.;

b)

nutraukti tam tikrų Irano centrinio banko lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis Irano centriniam bankui tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai reikalingi, kad kredito arba finansų įstaigoms būtų suteiktas likvidumas prekybai finansuoti ar teikiant paslaugas, susijusias su prekybos paskolomis; arba

c)

nutraukti tam tikrų Irano centrinio banko turimų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis Irano centriniam bankui tam tikromis lėšomis, jeigu jos nustatė, atsižvelgdamos į kiekvieną konkretų atvejį, kad lėšos ar ekonominiais ištekliais reikalingi specialiai prekybos sutarčiai, išskyrus a punkte nurodytas sutartis, į kurios vykdymą gali būti įtrauktas Irano centrinis bankas, su sąlyga, kad mokėjimu nebus prisidedama prie pagal šį reglamentą daužiamos veiklos,

su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie ketinimą suteikti leidimą bent prieš dešimt darbo dienų iki leidimo suteikimo.

29 straipsnis

1.   23 straipsnio 3 dalimi finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto ar įstaigos sąskaitą, su sąlyga, kad visi tokių sąskaitų papildymai taip pat įšaldomi. Finansų arba kredito įstaigos apie tokias operacijas nedelsdamos praneša kompetentingoms valdžios institucijoms.

2.   23 straipsnio 3 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a)

palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis; arba

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įpareigojimus, kurie buvo sudaryti arba nustatyti iki dienos, kurią 23 straipsnyje nurodytą asmenį, subjektą ar įstaigą nurodė Sankcijų komitetas, Saugumo Taryba arba Taryba,

su sąlyga, kad tokios palūkanos ar kitos pajamos ir mokėjimai įšaldomi pagal 23 straipsnio 1 arba 2 dalis.

3.   Šis straipsnis negali būti aiškinamas kaip leidimas atlikti 30 straipsnyje nurodytus lėšų pervedimus.

V   SKYRIUS

LĖŠŲ PERVEDIMO IR FINANSINIŲ PASLAUGŲ APRIBOJIMAI

30 straipsnis

1.   Irano asmenų, subjektų ar įstaigų vykdomi ar šiems asmenims, subjektams ar įstaigoms skirti lėšų pervedimai tvarkomi taip:

a)

pervedimai vykdant su maisto produktais, sveikatos priežiūra, medicinos įranga susijusius sandorius arba humanitariniais tikslais atliekami be išankstinio leidimo. Jei suma viršija 10 000 EUR ar lygiavertę sumą kita valiuta, apie pervedimą iš anksto pranešama raštu kompetentingoms valdžios institucijoms;

b)

visi kiti pervedimai, kurių suma mažesnė kaip 40 000 EUR, atliekami be išankstinio leidimo. Jei suma viršija 10 000 EUR ar lygiavertę sumą kita valiuta, apie pervedimą iš anksto pranešama raštu kompetentingoms valdžios institucijoms;

c)

atliekant visus kitus pervedimus, kurių suma lygi ar didesnė kaip 40 000 EUR ar lygiavertė suma kita valiuta, būtina gauti kompetentingų valdžios institucijų išankstinį leidimą.

2.   1 dalis taikoma neatsižvelgiant į tai, ar lėšų pervedimas atliekamas kaip viena operacija ar kaip kelios numanomai susijusios operacijos. Šiame straipsnyje vartojamas terminas „numanomai susijusios operacijos“ apima:

i)

eilę vieną paskui kitą einančių pervedimų, kuriuos atliko tas pats Irano asmuo, subjektas arba įstaiga, arba pervedimų tam pačiam asmeniui, subjektui arba įstaigai, kurie atlikti laikantis vieno įsipareigojimo pervesti lėšas, kai kiekvienas atskiras pervedimas nesiekia 1 dalyje nustatytos ribos, tačiau sudėti kartu – atitinka pranešimo arba leidimo kriterijus; arba

ii)

eilę pervedimų, susijusių su skirtingais mokėjimo paslaugų teikėjais ar fiziniais arba juridiniais asmenimis, vykdančiais vieną įsipareigojimą pervesti lėšas.

3.   Pranešimai ir prašymai suteikti leidimą, susiję su lėšų pervedimu, tvarkomi taip:

a)

Tuo atveju, kai lėšas elektroniniu būdu perveda kredito ar finansinės institucijos, pranešimai ir prašymai gauti leidimą, susijusį su lėšų pervedimu, nagrinėjami tokia tvarka:

i)

mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas pranešimus ir prašymus suteikti leidimą, susijusius su lėšų pervedimu Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, kurios yra ne Sąjungoje, adresuoja arba jie adresuojami jo vardu valstybės narės, kurioje padarytas pirminis pavedimas atlikti pervedimą, kompetentingoms valdžios institucijoms;

ii)

gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas pranešimus ir prašymus suteikti leidimą, susijusius su Irano asmenų, subjektų ar įstaigų, kurios yra ne Sąjungoje, vykdomu lėšų pervedimu, adresuoja arba jie adresuojami jo vardu valstybės narės, kurioje gyvena gavėjas ar kurioje yra įsisteigęs mokėjimo paslaugų teikėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms;

iii)

jeigu mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui netaikomas 49 straipsnis, pranešimai ir prašymai suteikti leidimą, kai mokėtojas perveda lėšas Irano asmenims, įstaigoms ar subjektams adresuojami arba gavėjas gauna lėšas iš Irano asmenų, įstaigų ar subjektų, adresuojami valstybės narės, kurioje atitinkamai gyvena mokėtojas arba gavėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms;

iv)

gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas pranešimus ir prašymus suteikti leidimą, susijusius su Irano asmenų, subjektų ar įstaigų, kurios yra Sąjungoje, vykdomu lėšų pervedimu, adresuoja arba jie adresuojami jo vardu valstybės narės, kurioje gyvena gavėjas ar kurioje yra įsisteigęs mokėjimo paslaugų teikėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms;

v)

mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas pranešimus ir prašymus suteikti leidimą, susijusius su lėšų pervedimu Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, kurios yra ne Sąjungoje, adresuoja arba jie adresuojami jo vardu valstybės narės, kurioje padarytas pirminis pavedimas atlikti pervedimą, kompetentingoms valdžios institucijoms;

vi)

kiek tai susiję su lėšų pervedimu Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms arba jų atliekamu lėšų pervedimu, kai nei mokėtojui, nei gavėjui ar jų atitinkamiems mokėjimo paslaugų teikėjams netaikomas 49 straipsnis, tačiau mokėjimo paslaugų teikėjas, kuriam tas straipsnis netaikomas, veikia kaip tarpininkas, tas mokėjimo paslaugų teikėjas turi laikytis įsipareigojimo atitinkamai pranešti arba siekti gauti leidimą, jeigu žino ar turi pagrįstą priežastį įtarti, kad pervedimas skirtas Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms arba jų vykdomas. Kai daugiau nei vienas mokėjimo paslaugų teikėjas veikia kaip tarpininkas, tik pirmasis pervedimą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas turi laikytis įsipareigojimo atitinkamai pranešti arba siekti gauti leidimą. Bet kuris pranešimas ar prašymas suteikti leidimą turi būti adresuojamas valstybės narės, kurioje įsisteigęs mokėjimo paslaugų teikėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms;

vii)

kai su serija susijusių lėšų pervedimų susijęs daugiau nei vienas mokėjimo paslaugų teikėjas, pervedant lėšas Sąjungoje daroma nuoroda į leidimą, suteiktą pagal šį straipsnį.

b)

Tuo atveju, kai pervedamos lėšos, kurioms taikomos neelektroninės pervedimo priemonės, pranešimai ir prašymai gauti leidimą, susijusį su lėšų pervedimu, nagrinėjami tokia tvarka:

i)

mokėtojo pranešimai ir prašymai suteikti leidimą, susijusius su lėšų pervedimu Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, adresuojami valstybės narės, kurioje gyvena mokėtojas, kompetentingoms valdžios institucijoms;

ii)

gavėjo pranešimai ir prašymai suteikti leidimą, susijusius su Irano asmenų, subjektų ar įstaigų, adresuojami valstybės narės, kurioje gyvena gavėjas, kompetentingoms valdžios institucijoms.

4.   1 dalies c punkto tikslu kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali suteikti leidimą atlikti lėšų pervedimą, kai suma yra 40 000 EUR arba didesnė, nebent jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti, kad lėšų pervedimu, kuriam atlikti prašoma leidimo, gali būti pažeistas kuris nors iš šiame reglamente nustatytų draudimų ar pareigų.

Kompetentinga valdžios institucija gali nustatyti mokestį už prašymų suteikti leidimą įvertinimą.

Laikoma, kad leidimas suteiktas, jeigu kompetentinga valdžios institucija gavo raštišką prašymą suteikti leidimą ir per keturias savaites raštu nepaprieštaravo dėl lėšų pervedimo. Jeigu dėl tebevykstančio tyrimo pareiškiamas prieštaravimas, kompetentinga valdžios institucija tai konstatuoja ir nedelsdama praneša apie savo sprendimą. Kompetentingos valdžios institucijos turi galimybę laiku tiesiogiai arba netiesiogiai gauti su finansais, administraciniais reikalais ir įstatymų vykdymu susijusią informaciją, būtiną tyrimui atlikti.

Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie nepatenkintus prašymus suteikti leidimą.

5.   Šis straipsnis netaikomas, jeigu leidimas suteiktas pagal 24, 25, 26, 27 arba 28 straipsnius.

6.   Asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie tik pakeičia popierinius dokumentus elektroniniais duomenimis ir veikia pagal sutartį su kredito arba finansų įstaiga, šis straipsnis netaikomas, jis taip pat netaikomas fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, pateikiantiems kredito arba finansų įstaigai tik pranešimą ar kitas pagalbines pervedant lėšas naudojamas sistemas arba tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemas.

31 straipsnis

1.   Kredito ir finansų įstaigų filialai ir patronuojamosios įmonės, kurių buveinė yra Irane, ir kurioms taikomas 49 straipsnis, per penkias darbo dienas nuo atitinkamo lėšų pervedimo arba gavimo dienos praneša valstybės narės, kurioje jie įsisteigę, kompetentingai valdžios institucijai apie visas pervestas arba gautas lėšas, lėšas pervedusių ir gavusių asmenų vardus ir pavardes arba pavadinimus bei lėšų sumą ir sandorio datą. Jei turima informacijos, pranešime turi būti nurodytas sandorio pobūdis ir atitinkamais atvejais prekių, su kuriomis susijęs sandoris, pobūdis, ir visų pirma nurodyta, ar prekėms taikomi šio reglamento I, II, III, IV, V, VI arba VII priedai, taip pat, jei jų eksportui būtina pateikti leidimą, nurodytas išduotos licencijos numeris.

2.   Laikydamosi nustatytos keitimosi informacija tvarkos ir į ją atsižvelgdamos, kitos informaciją gavusios kompetentingos valdžios institucijos prireikus nedelsdamos perduoda tuos duomenis kitų valstybių narių, kuriose įsisteigusios tokių sandorių šalys, kompetentingoms valdžios institucijoms, kad būtų užkirstas kelias sandoriams, kuriais būtų remiama veikla, susijusi su didesne branduolinių ginklų platinimo rizika, arba branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimas.

32 straipsnis

1.   Kredito ir finansų įstaigos, vykdydamos veiklą su 2 dalyje nurodytais subjektams ir siekdamos užkirsti kelią šio reglamento nuostatų pažeidimams, budriai stebi:

a)

nuolat budriai stebi sąskaitų operacijas, visų pirma vykdydamos klientų išsamaus patikrinimo programas;

b)

reikalauja, kad visi mokėjimo pavedimų informacijos laukeliai, susiję su atitinkamo sandorio iniciatoriumi ir lėšų gavėju, būtų užpildyti; jei tokia informacija nepateikta, atsisako vykdyti sandorį;

c)

penkerius metus saugo įrašus apie visus sandorius ir pareikalavus juos pateikia nacionalinės valdžios institucijoms;

d)

jei turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad veikla su kredito ir finansų įstaigomis gali būti pažeidžiamos šio reglamento nuostatos, skubiai praneša apie savo įtarimus finansinės žvalgybos padaliniui (toliau – FŽP) arba kitai atitinkamos valstybės narės paskirtai kompetentingai valdžios institucijai, nedarydamos poveikio 5 ir 23 straipsniams. FŽP arba kita atitinkama kompetentinga valdžios institucija veikia kaip nacionalinis centras, priimantis ir analizuojantis pranešimus apie įtartinus sandorius, susijusius su galimais šio reglamento pažeidimais. FŽP arba kita atitinkama kompetentinga valdžios institucija turi tiesioginę ar netiesioginę galimybę laiku pasinaudoti finansine, administracine ir teisėsaugos informacija, reikalinga šiai funkcijai tinkamai vykdyti, įskaitant įtartinų sandorių ataskaitų analizę.

2.   1 dalyje nustatytos priemonės taikomos kredito ir finansų įstaigoms, kai jos veiklą vykdo su:

a)

valiutos keitykloms, kredito ir finansų įstaigomis, kurių buveinė Irane;

b)

kredito, ir finansų įstaigų ir valiutos keityklų, kurių buveinė yra Irane, filialais ir patronuojamosiomis įmonėmis, kurioms taikomas 49 straipsnis;

c)

kredito, finansų įstaigų, ir valiutos keityklų, kurių buveinė yra Irane, filialais ir patronuojamosiomis įmonėmis, kurioms netaikomas 49 straipsnis; ir

d)

kredito, finansų įstaigomis ir valiutos keityklų, kurių buveinė yra ne Irane, bet jas kontroliuoja asmenys ir subjektai, kurių buveinė yra Irane;

33 straipsnis

1.   Kredito ir finansų įstaigoms, kurioms taikomas 49 straipsnis, draudžiama:

a)

atsidaryti naują banko sąskaitą kredito arba finansų įstaigose, kurių buveinė yra Irane, arba 32 straipsnio 2 dalyje nurodytoje kredito arba finansų įstaigoje;

b)

užmegzti naujus korespondentinės bankininkystės santykius su kredito arba finansų įstaigomis, kurių buveinė yra Irane, arba su 32 straipsnio 2 dalyje nurodyta kredito arba finansų įstaiga;

c)

atidaryti naują atstovybę Irane arba įsteigti naują filialą ar patronuojamąją įmonę Irane;

d)

įsteigti naują bendrą įmonę su kredito arba finansų įstaiga, kurios buveinė yra Irane, arba su 32 straipsnio 2 dalyje nurodyta kredito arba finansų įstaiga.

2.   Draudžiama:

a)

leisti Sąjungoje atidaryti kredito arba finansų įstaigų, kurių buveinė yra Irane, arba 32 straipsnio 2 dalyje nurodytos kredito arba finansų įstaigos filialą ar patronuojamąją įmonę;

b)

sudaryti susitarimus su kredito arba finansų įstaigomis, kurių buveinė yra Irane, arba jų vardu, arba susitarimus su 32 straipsnio 2 dalyje nurodyta kredito arba finansų įstaiga arba jos vardu, kuriais numatoma Sąjungoje atidaryti atstovybę ar įsteigti filialą arba patronuojamąją įmonę;

c)

suteikti leidimą pradėti arba vykdyti kredito įstaigos verslo veiklą arba bet kokią kitą verslo veiklą, kuriai vykdyti turi būti iš anksto suteiktas leidimas, kredito arba finansų įstaigų, kurių buveinė yra Irane, atstovybėms, filialams ar patronuojamosioms įmonėms, arba 32 straipsnio 2 dalyje nurodytoms kredito arba finansų įstaigoms, jei atstovybė, filialas arba patronuojamoji įmonė anksčiau nei 2010 m. liepos 26 d. veiklos nevykdė;

d)

32 straipsnio 2 dalyje nurodytoms kredito ar finansų įstaigoms įsigyti arba padidinti kapitalo dalį arba įsigyti bet kokią kitą nuosavybės dalį kredito arba finansų įstaigoje, kuriai taikomas 49 straipsnis.

34 straipsnis

Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti ar pirkti vyriausybines arba vyriausybės garantuojamas obligacijas, išleistas po 2010 m. liepos 26 d., kai pirkėjai arba pardavėjai yra:

i)

Iranas arba jo Vyriausybė ir jo viešosios įstaigos, korporacijos bei agentūros;

ii)

kredito arba finansų įstaiga, kurios buveinė yra Irane, arba 32 straipsnio 2 dalyje nurodyta kredito arba finansų įstaiga;

iii)

fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, veikiantys i arba ii punkte nurodytų juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų vardu arba nurodymu;

iv)

juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, kurie priklauso i, ii ar iii punkte nurodytiems asmenims, subjektams arba įstaigoms arba yra jų kontroliuojami;

b)

teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su vyriausybinėmis arba vyriausybės garantuojamomis obligacijomis, išleistomis po 2010 m. liepos 26 d., a punkte nurodytiems asmenims, subjektams arba įstaigoms;

c)

padėti a punkte nurodytiems asmenims, subjektams arba įstaigoms išleisti vyriausybines arba vyriausybės garantuojamas obligacijas, teikiant tarpininkavimo, reklamavimo arba bet kurias kitas su šiomis obligacijomis susijusias paslaugas.

35 straipsnis

1.   Draudžiama teikti draudimo arba perdraudimo paslaugas arba draudimo ar perdraudimo paslaugų teikimo tarpininkavimą:

a)

Iranui arba jo Vyriausybei ir jo viešosioms įstaigoms, korporacijoms bei agentūroms;

b)

Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, išskyrus fizinius asmenis; arba

c)

fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, veikiantiems a arba b punktuose nurodytų juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų vardu arba nurodymu.

2.   1 dalies a ir b punktai netaikomi privalomo arba civilinės atsakomybės draudimo arba perdraudimo, teikimui ar tarpininkavimui Irano asmenims, subjektams ir įstaigoms, kurie yra Sąjungoje; taip pat netaikomi Irano diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų Sąjungoje draudimui.

3.   1 dalies c punktas netaikomas draudimo teikimui ar tarpininkavimui, įskaitant sveikatos ir kelionės draudimą ar perdraudimą, kuriuo draudžiami asmenys, veikiantys savo vardu, išskyrus VIII ir IX prieduose nurodytus asmenis.

1 dalies c punktas netrukdo teikti draudimo ir perdraudimo paslaugų arba draudimo tarpininkavimo paslaugų laivo, orlaivio ar transporto priemonės, kuriuos nuomoja asmenys, subjektai ar įstaigos, nurodyti 1 dalies a ar b punktuose, savininkui.

Taikant 1 dalies c punktą nelaikoma, kad asmenys, subjektai ar įstaigos veikia 1 dalies a ir b punktuose nurodytų asmenų, subjektų ar įstaigų nurodymu, kai tie nurodymai teikiami laivo ar orlaivio, laikinai esančių Irano vandenyse ar oro erdvėje, pastatymo, krovimo, iškrovimo ar saugaus vykimo tranzitu tikslais.

4.   Šiuo straipsniu draudžiama pratęsti arba atnaujinti susitarimus dėl draudimo arba perdraudimo, sudarytus anksčiau nei 2010 m. spalio 27 d., tačiau, nedarant poveikio 23 straipsnio 3 daliai, nedraudžiama laikytis iki tos datos sudarytų susitarimų.

VI   SKYRIUS

TRANSPORTO APRIBOJIMAI

36 straipsnis

1.   Siekiant užkirsti kelią prekių ir technologijų, įtrauktų į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą, arba kurias tiekti, parduoti, perduoti, eksportuoti arba importuoti draudžiama šiuo reglamentu, perdavimui, ir kartu laikantis reikalavimo kompetentingoms muitinės institucijoms pateikti informaciją prieš atgabenimą ir išgabenimą, kaip nustatyta atitinkamose nuostatose dėl bendrųjų prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijų ir muitinės deklaracijų, nurodytų Reglamente (EEB) Nr. 2913/92 (21) ir Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 (22), asmuo, pateikiantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, deklaruoja, ar prekėms taikomas Bendrasis karinės įrangos sąrašas ar šis reglamentas, ir, kai atitinkamam eksportui taikomas reikalavimas gauti leidimą, nurodo konkrečius suteiktos eksporto licencijos duomenis.

2.   Šiame straipsnyje nurodyti papildomi reikalaujami duomenys pateikiami atitinkamai raštu arba naudojant muitinės deklaraciją.

37 straipsnis

1.   Draudžiama Irano asmeniui, subjektui arba įstaigai priklausantiems arba jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamiems laivams teikti aprūpinimo kuru ar kitomis atsargomis paslaugas, arba kitas laivų aptarnavimo paslaugas, jei paslaugų teikėjai turi informacijos, įskaitant kompetentingų muitinės institucijų pateiktą informaciją, pagrįstą 36 straipsnyje nurodyta prieš atgabenimą ir išgabenimą pateikta informacija, kuria remiantis galima pagrįstai nustatyti, kad šiais laivais gabenamos prekės, kurios yra įtrauktos į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą arba kurias pagal šį reglamentą draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, išskyrus atvejus, kai tokias paslaugas būtina teikti humanitariniais ir saugos tikslais.

2.   Draudžiama Irano asmeniui, subjektui ar įstaigai priklausantiems arba jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamiems krovininiams orlaiviams teikti technines ir priežiūros paslaugas, jei paslaugų teikėjai turi informacijos, įskaitant kompetentingų muitinės institucijų pateiktą informaciją, pagrįstą 36 straipsnyje nurodyta prieš atgabenimą ir išgabenimą pateikta informacija, kuria remiantis galima pagrįstai nustatyti, kad šiais krovininiais orlaiviais gabenamos prekės, kurios yra įtrauktos į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą arba kurias pagal šį reglamentą draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, išskyrus atvejus, kai tokias paslaugas būtina teikti humanitariniais ir saugos tikslais.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti draudimai taikomi tol, kol krovinys patikrinamas ir prireikus konfiskuojamas arba pašalinamas.

Konfiskavimas ir pašalinimas pagal nacionalinės teisės aktus arba kompetentingos valdžios institucijos sprendimu gali būti atliekamas importuotojo sąskaita arba gali būti išieškota iš bet kurio kito asmens ar subjekto, atsakingo už bandymą neteisėtai tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti objektus.

VII   SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38 straipsnis

1.   Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti įsipareigojimą, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, neatsižvelgiant į tai, kokia būtų jų forma, pateikti:

a)

VIII ir XI prieduose išvardytų nustatytų asmenų, subjektų arba įstaigų;

b)

kitų Irano asmenų, subjektų arba įstaigų, įskaitant Irano Vyriausybę;

c)

asmenų, subjektų arba įstaigų, veikiančių a ir b punktuose nurodytų asmenų, subjektų ar įstaigų vardu arba jų naudai.

2.   Laikoma, kad šiuo reglamentu nustatytos priemonės turėjo poveikio sutarties ar sandorio vykdymui, jei reikalavimo pateikimas ar jo turinys yra tiesioginis arba netiesioginis tų priemonių rezultatas.

3.   Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam asmeniui.

4.   Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

39 straipsnis

Taikant 8 ir 9 straipsnius, 17 straipsnio 2 dalies b punktą ir 30 bei 35 straipsnius, įstaiga, subjektas ar teisių turėtojas, įsteigti remiantis su suverenia vyriausybe, išskyrus Irano Vyriausybę, anksčiau nei 2010 m. spalio 27 d. sudarytu autentišku bendros gamybos susitarimu, nelaikomi Irano asmenimis, subjektais ar įstaigomis. Tokiais atvejais ir remiantis 8 straipsniu valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali reikalauti, kad bet kuri įstaiga ar subjektas pateiktų tinkamas galutinio naudotojo garantijas, kai parduodama, tiekiama, perduodama ar eksportuojama VI priede išvardyta svarbiausia įranga ar technologijos.

40 straipsnis

1.   Nedarydami poveikio taikomoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a)

nedelsdami pateikia valstybių narių, kuriose yra jų buveinė arba kuriose jie įsikūrę, kompetentingoms valdžios institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 23 straipsnį įšaldytas sąskaitas bei sumas, ir tiesiogiai arba per valstybes nares perduoda šią informaciją Komisijai;

b)

bendradarbiauja su kompetentingomis valdžios institucijomis, kai ši informacija tikrinama.

2.   Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama atitinkamai valstybei narei.

3.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji pateikta arba gauta.

41 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra išvengti 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 30, 34 arba 35 straipsniuose nurodytų priemonių.

42 straipsnis

1.   Sąžiningas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais laikantis šio reglamento neužtraukia jokios jį vykdančio fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybės, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.   Atitinkami fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos nėra atsakingi, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad jų veikimu pažeidžiamos šiame reglamente nustatytos priemonės.

3.   Kai asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriam taikomas šis reglamentas, arba tokio asmens, subjekto ar įstaigos darbuotojas ar direktorius sąžiningai, kaip numatyta 30, 30 ir 32 straipsniuose, atskleidžia 30, 31 ir 32 straipsniuose nurodytą informaciją, tokiai institucijai ar asmeniui arba jų direktoriui ar darbuotojui netaikoma jokia atsakomybė.

43 straipsnis

1.   Valstybė narė gali imtis visų veiksmų, kuriuos ji laiko reikalingais, kad būtų laikomasi atitinkamų tarptautinių, Sąjungos ar nacionalinių teisinių įpareigojimų dėl darbuotojų sveikatos ir saugos ir aplinkos apsaugos, jei šio reglamento įgyvendinimas trukdo bendradarbiauti su Irano asmeniu, subjektu ar įstaiga.

2.   1 dalyje nurodytų veiksmų atžvilgiu netaikomi 8 ir 9 straipsniuose, 17 straipsnio 2 dalies b punkte, 23 straipsnio 2 dalyje ir 30 bei 35 straipsniuose nurodyti draudimai.

3.   Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie 1 dalyje nurodytą nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą bent prieš dešimt darbo dienų iki leidimo suteikimo.

44 straipsnis

1.   Komisija ir valstybės narės trijų mėnesių intervalais viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai teikia bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie:

a)

lėšas, įšaldytas pagal 23 straipsnį, ir leidimus, suteiktus pagal 24, 25, 26 ir 27 straipsnius;

b)

pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.   Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

45 straipsnis

Komisija:

a)

iš dalies keičia II priedą, remdamasi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto priimtais nutarimais arba valstybių narių pateikta informacija;

b)

iš dalies keičia III, IV, V, VI, VII ir X priedus, remdamasi valstybių narių pateikta informacija.

46 straipsnis

1.   Jeigu Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą, Taryba įtraukia tokį fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą į VIII priedą.

2.   Jeigu Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai taikyti 23 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies keičia IX priedą.

3.   Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam 1 ir 2 dalyse nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai praneša savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, ir suteikia tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai galimybę pateikti pastabų.

4.   Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą.

5.   Jeigu Jungtinės Tautos nusprendžia fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą išbraukti iš sąrašo arba pakeisti į sąrašą įtraukto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia VIII priedą.

6.   IX priede pateiktas sąrašas peržiūrimas reguliariai, bent kas 12 mėnesių.

47 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus šį reglamentą, ir imasi visų būtinų priemonių jų taikymui užtikrinti. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

48 straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas valdžios institucijas ir nurodo jas X priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus jų X priede išvardytų interneto svetainių adresų pakeitimus.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas valdžios institucijas, įskaitant tų kompetentingų valdžios institucijų duomenis ryšiams, ir ją informuoja apie bet kokius vėlesnius pakeitimus.

3.   Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti arba kitaip su ja susisiekti, tokiai komunikacijai naudojamas X priede nurodytas adresas ir kiti duomenys ryšiams.

49 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ir laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, įsteigtiems arba įkurtiems pagal valstybės narės teisę;

e)

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

50 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 panaikinamas. Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

51 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 19, 2012 1 24, p. 23.

(2)  OL L 281, 2010 10 27, p. 1.

(3)  OL L 195, 2010 7 27, p. 39.

(4)  OL L 134, 2009 5 29, p. 1.

(5)  OL L 345, 2006 12 8, p. 1.

(6)  OL L 309, 2005 11 25, p. 15.

(7)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(8)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(9)  OL L 100, 2011 4 14, p. 1.

(10)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(11)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(12)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(13)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(14)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(15)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(16)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(17)  OL L 9, 2003 1 15, p. 3.

(18)  OL L 319, 2007 12 5, p. 1.

(19)  OL C 69, 2010 3 18, p. 19.

(20)  OL L 82, 1997 3 22, p. 1.

(21)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(22)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


I PRIEDAS

A   DALIS

2 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 6 straipsnyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 2 dalyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos

Šiame priede nurodytos visos prekės ir technologijos, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede pagal jame nurodytą apibrėžtį, išskyrus:

Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

Aprašymas

5A002

„Informacijos saugumo“ sistemos, įranga ir jų komponentai:

a.

„informacijos saugumo“ sistemos, įranga, taikomieji specialieji „elektroniniai mazgai“, moduliai ir integriniai grandynai, išvardyti toliau, ir kiti specialiai jiems suprojektuoti komponentai:

N.B.

Apie pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) priėmimo įrangos, kurioje yra naudojamas iššifravimas (t. y. GPS arba GLONASS), kontrolę žr. 7A005.

1.

Suprojektuoti arba modifikuoti „kriptografijai“, kuriai naudojama skaitmeninė technika, atliekanti bet kokią kriptografinę funkciją, kitokią nei atpažinimas arba skaitmeninis parašas, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

Atpažinimo ir skaitmeninio parašo funkcijos apima ir su jais susijusių raktų valdymo funkcijas.

2.

Norint apsisaugoti nuo neleistinos prieigos, jei rinkmenos arba tekstas nėra šifruojami, atpažinimas apima visus kreipties valdymo požymius, išskyrus tai, kas yra tiesiogiai susiję su slaptažodžių, asmens atpažinimo kodų (PIN) ar panašių duomenų apsauga.

3.

„Kriptografija“ neapima „fiksuotų“ duomenų spūdos ar kodavimo technikos.

Pastaba.

5A002.a.1 punktas apima įrangą, sukurtą ar pritaikytą „kriptografijai“, kurioje naudojami analoginiai principai, kai jie įdiegiami kartu su skaitmenine technika.

a.

„simetrinį algoritmą“, kuriame naudojamo rakto žodžio ilgis viršija 56 bitus; arba

b.

„asimetrinį algoritmą“, kai algoritmo saugumas yra grindžiamas bet kuria iš šių charakteristikų:

1.

sveikųjų skaičių skaidiniu pirminiais daugikliais, viršijančiu 512 bitų (pvz., RSA);

2.

naudojant diskrečiųjų logaritmų skaičiavimą baigtinio lauko, didesnės kaip 512 bitų apimties (pvz., Diffie-Hellman virš Z/pZ), multiplikacinėje grupėje; arba

3.

diskrečiaisiais logaritmais grupėje, kitokioje nei minėta 5A002.a.1.b.2 punkte, viršijančioje 112 bitų (pvz., Diffie-Hellman virš elipsinės kreivės);

5D002

„Programinė įranga“ yra:

a.

„programinė įranga“, specialiai sukurta arba modifikuota 5A002.a.1 punkte nurodytai įrangai arba 5D002.c.1 punkte nurodytai „programinei įrangai“„naudoti“;

Speciali „programinė įranga“ yra:

1.

„Speciali programinė įranga“, turinti 5A002.a.1 punkte nurodytos įrangos charakteristikas arba atliekanti ar modeliuojanti jos funkcijas;

Pastaba.

5D002 punktas netaikomas toliau išvardytai „programinei įrangai“:

a.

„programinei įrangai“, kuri yra būtina įrangai, kuriai netaikoma prie 5A002 punkto pateikta pastaba, „naudoti“;

b.

„programinei įrangai“, atliekančiai bet kurias įrangos, kuriai netaikoma prie 5A002 punkto pateikta pastaba, funkcijas.

5E002

„Technologija“ pagal Bendrąją pastabą dėl technologijų, skirta 5A002.a.1 punkte nurodytai įrangai arba šio sąrašo 5D002.a ar 5D002.c.1 punktuose nurodytai „programinei įrangai“„naudoti“.

B   DALIS

6 straipsnis taikomas šioms prekėms:

Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

Aprašymas

0A001

„Branduoliniai reaktoriai“ ir jiems specialiai suprojektuota arba paruošta įranga ir komponentai:

a.

„branduoliniai reaktoriai“;

b.

metaliniai indai arba jų pagrindinės ceche pagamintos dalys, įskaitant reaktoriaus slėginių indų viršutines plokštes, specialiai suprojektuotos arba paruoštos „branduolinio reaktoriaus“ aktyviajai zonai įrengti;

c.

manipuliavimo įranga, specialiai sukurta arba pritaikyta kurui iš „branduolinį reaktorių“ pakrauti arba iš jo iškrauti;

d.

specialiai suprojektuoti arba paruošti valdantieji strypai dalijimosi procesui „branduoliniame reaktoriuje“ valdyti, jų atraminės ar kabamosios konstrukcijos strypų įkišimo ir ištraukimo mechanizmai ir strypus kreipiantys vamzdžiai;

e.

slėginiai vamzdžiai, specialiai sukurti arba paruošti kuro elementams ir pirmojo kontūro šilumnešiui laikyti „branduoliniame reaktoriuje“ esant didesniam nei 5,1 MPa darbiniam slėgiui;

f.

vamzdžiai ar jų sąrankos iš metalinio cirkonio arba cirkonio lydinių, kuriuose hafnio ir cirkonio masės dalių santykis yra mažesnis nei 1:500, specialiai sukurti arba paruošti naudoti „branduoliniuose reaktoriuose“;

g.

aušinimo siurbliai, specialiai sukurti arba paruošti pirmojo kontūro šilumnešio cirkuliacijai „branduoliniuose reaktoriuose“ palaikyti;

h.

„branduolinio reaktoriaus vidinės konstrukcinės dalys“, specialiai suprojektuotos arba paruoštos naudoti „branduoliniuose reaktoriuose“, įskaitant atramines aktyviosios zonos kolonas, kuro kanalus, šiluminės saugos ekranus, reflektorines pertvaras, aktyviosios zonos tinklelines plokštes ir difuzoriaus plokštes;

Pastaba.

0A001.h punkte vartojama „branduolinio reaktoriaus vidinių konstrukcinių dalių“ sąvoka nurodo bet kurį pagrindinį reaktoriaus darinį, kuris turi vieną ar daugiau iš toliau išvardytų funkcijų: palaiko aktyviosios zonos darbą, reguliuoja kuro pasiskirstymą, nukreipia pirmojo kontūro šilumnešio srautą, ekranuoja reaktoriaus korpuso (bako) spinduliavimą ir nukreipia aktyviosios zonos matavimo priemones.

i.

šilumokaičiai (garo generatoriai), specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti „branduolinio reaktoriaus“ pirmojo kontūro šilumnešio grandinėje;

j.

neutronų aptikimo ir matavimo prietaisai, specialiai sukurti arba paruošti neutronų srauto lygiui nustatyti „branduolinio reaktoriaus“ aktyviojoje zonoje.

0C002

Į 0C002 punktą įtrauktas mažai įsodrintas uranas, kai jis yra surinktų branduolinio kuro elementų sudėtyje


II PRIEDAS

2 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnio 1 dalyje ir 45 straipsnyje nurodytos prekės ir technologijos

ĮVADINĖS PASTABOS

1.

Jeigu nenurodyta kitaip, skiltyje „Aprašymas“ naudojamais identifikavimo numeriais nurodomi dvejopo naudojimo objektų ir technologijų aprašymai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede.

2.

Identifikavimo numeris skiltyje „Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede“ reiškia, kad skiltyje „Aprašymas“ apibūdinto objekto charakteristikos neatitinka dvejopo naudojimo objekto, į kurį daroma nuoroda, aprašyme nustatytų parametrų.

3.

„Viengubose kabutėse“ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje dėl atitinkamo punkto.

4.

„Dvigubose kabutėse“ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede.

BENDROSIOS PASTABOS

1.

Šiame priede nurodytų prekių draudimas negali būti panaikintas, jeigu eksportuojamos bet kurios kitos nedraudžiamos prekės (įskaitant agregatus), kurių sudėtyje yra vienas ar daugiau draudžiamų komponentų, kai draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis prekės elementas, kurį įmanoma pašalinti arba panaudoti kitais tikslais.

N.B.

Sprendžiant, ar draudžiamas komponentas ar komponentai gali būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurioms esant būtų galima nustatyti, kad draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis perkamų prekių elementas.

2.

Šiame priede nurodytos prekės apima ir naujas, ir naudotas prekes.

BENDROJI PASTABA DĖL TECHNOLOGIJŲ

(Turi būti skaitoma kartu su II.B skirsniu.)

1.

„Technologijų“, „reikalingų“ prekėms, kurių pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas draudžiamas toliau pateiktoje A dalyje (Prekės), „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas draudžiamas pagal II.B skirsnio nuostatas.

2.

„Technologijų“, „reikalingų“ prekėms, kurių pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas kontroliuojamas IV priedo A dalyje (Prekės), „kurti“ ar „gaminti“, pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas draudžiamas pagal II.B skirsnio nuostatas.

3.

„Technologijos“, „reikalingos“ draudžiamoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, išlieka draudžiamomis netgi tada, kai taikomos nedraudžiamoms prekėms.

4.

Draudimai netaikomi tokioms „technologijoms“, kurios yra būtiniausios tokioms prekėms, kurios nėra uždraustos ar kurių eksportas leistas pagal Reglamentą (EB) Nr. 423/2007 arba šį reglamentą, įrengti, eksploatuoti, prižiūrėti (tikrinti) ir taisyti.

5.

„Technologijų“ perdavimo draudimas netaikomas „viešųjų sričių“ informacijai, „fundamentaliesiems moksliniams tyrimams“ arba patentų paraiškoms būtiniausiai informacijai.

II.A.   PREKĖS

A0.   Branduolinės medžiagos, įrenginiai ir įranga

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A0.001

Toliau išvardytos lempos su tuščiaviduriu katodu:

a.

lempos su jodo tuščiaviduriu katodu, su gryno silicio ar kvarciniais langeliais

b.

lempos su urano tuščiaviduriu katodu

II.A0.002

Faradėjaus izoliatoriai, veikiantys 500–650 nm bangos ilgio diapazone

II.A0.003

Optinės gardelės, veikiančios 500–650 nm bangos ilgio diapazone

II.A0.004

Optinės skaidulos, veikiančios 500–650 nm bangos ilgio diapazone, padengtos antirefleksiniais sluoksniais, veikiančiais 500–650 nm bangos ilgio diapazone, kurių šerdies skersmuo didesnis nei 0,4 mm, bet neviršija 2 mm.

II.A0.005

0A001 punkte nenurodyti branduolinio reaktoriaus korpuso komponentai ir bandymo įranga, išvardyti toliau:

1.

uždoriai

2.

vidaus komponentai

3.

sandarinimo, bandymo ir matavimo įranga

0A001

II.A0.006

Branduolinės aptikimo sistemos, skirtos aptikti, atpažinti ar kiekybiškai įvertinti radioaktyviąsias medžiagas bei jonizuojančiąją spinduliuotę, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išskyrus nurodytus 0A001.j ar 1A004.c punktuose.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Iš aliuminio lydinio arba nerūdijančio plieno (plieno tipas 304, 304L arba 316L) pagaminti silfoniniai vožtuvai.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas silfoniniams vožtuvams, apibrėžtiems 0B001.c.6 ir 2A226 punktuose.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Lazerių veidrodžiai, išskyrus nurodytus 6A005.e punkte, kurių pagrindo šiluminės kaitos koeficientas (20 °C) yra 10-6K-1 arba mažesnis (pvz., lydytasis silicio dioksidas arba safyras).

Pastaba.

Šis punktas netaikomas optinėms sistemoms, specialiai sukurtoms astronomijos tikslais, išskyrus veidrodžius su lydytuoju silicio dioksidu.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Lazerių lęšiai, išskyrus nurodytus 6A005.e.2 punkte, kurių pagrindo šiluminės kaitos koeficientas (20 °C) yra 10-6K-1 arba mažesnis (pvz., lydytasis silicio dioksidas).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Vamzdžiai, vamzdynai, flanšai, tvirtinimo elementai, pagaminti iš nikelio arba nikelio lydinio, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 40 % nikelio pagal masę, arba juo padengti, išskyrus nurodytus 2B350.h.1 punkte.

2B350

II.A0.011

Vakuuminiai siurbliai, išskyrus nurodytus 0B002.f.2 arba 2B231 punktuose, išvardyti toliau:

 

turbomolekuliniai siurbliai, kurių srautas 400 l/s arba didesnis;

 

rūtso tipo pirminio išretinimo vakuuminiai siurbliai, kurių tūrinis siurbimo veikimo greitis didesnis negu 200 m3/h;

 

silfoninio tipo sraigtiniai su bealyviais kompresoriais ir silfoninio tipo sraigtiniai bealyviai vakuuminiai siurbliai.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Ekranuoti apgaubai, skirti manipuliavimui radioaktyviosiomis medžiagomis, jų laikymui ir tvarkymui (Karštosios kameros).

0B006

II.A0.013

‧Gamtinis uranas‧ arba ‧nusodrintasis uranas‧ ar toris metalų, lydinių, cheminių junginių ar koncentratų pavidalu ir bet kurios kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra vienos ar kelių minėtų medžiagų, išskyrus nurodytas 0C001 punkte.

0C001

II.A0.014

Detonacijos kameros, kurių sprogimo sugerties pajėgumas didesnis negu 2,5 kg trinitrotoleno (TNT) ekvivalento.


A1.   Medžiagos, cheminės medžiagos, ‧mikroorganizmai‧ ir ‧toksinai‧

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A1.001

Bet kurio kiekio bi(2-etilheksil) fosfato rūgšties (HDEHP ar D2HPA) CAS 298-07-7 tirpiklis, kurio grynumas didesnis nei 90 %.

II.A1.002

Fluoro dujos (Cheminių medžiagų santrumpų numeris (CAS) 7782-41-4), kurio grynumas ne mažesnis nei 95 %.

II.A1.005

Fluoro gamybos elektrolitinės celės, kurių našumas didesnis nei 100 g fluoro per valandą.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas 1B225 punkte apibrėžtoms elektrolitinėms celėms.

1B225

II.A1.006

Katalizatoriai, išskyrus draudžiamus 1A225 punktu, turintys platinos, paladžio arba rodžio, naudojami vandenilio izotopo mainų reakcijai tarp vandenilio ir vandens paspartinti, išgaunant tritį iš sunkiojo vandens, arba sunkiojo vandens gamybai.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aliuminis ir jo lydiniai, išskyrus nurodytus 1C002.b.4 arba 1C202.a punkte, žaliavų ar pusgaminių pavidalo, turintys bet kurią iš išvardytų charakteristikų:

a.

didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai yra 460 MPa arba didesnis; arba

b.

tempiamasis įtempis esant 298 K (25 °C) temperatūrai yra 415 MPa arba didesnis.

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Visų tipų bet kokio pavidalo magnetiniai metalai, kurių pradinė santykinė magnetinė skvarba yra 120 000 arba didesnė, o storis – 0,05–0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

‧Pluoštinės ar gijinės medžiagos‧ arba prepregai, išvardyti toliau:

N.B.

TAIP PAT ŽR. II.A1.019.a.

a.

anglies ar aramidinės ‧pluoštinės ar gijinės medžiagos‧, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

‧savitasis tampros modulis‧ didesnis kaip 10 × 106 m; arba

2.

‧savitasis tempiamasis stipris‧ didesnis kaip 17 × 104 m;

b.

stiklinės ‧pluoštinės ar gijinės medžiagos‧, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

‧savitasis tampros modulis‧, didesnis kaip 3,18 × 106 m; arba

2.

‧savitasis tempiamasis stipris‧ didesnis kaip 76,2 × 103 m;

c.

Termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai ‧verpalai‧, ‧pusverpaliai‧, ‧grįžtės‧ arba ‧juostos‧, kurių plotis ne didesnis kaip 15 mm (anksčiau vadinti prepregais), pagaminti iš anglinių arba stiklinių ‧pluoštinių ar gijinių medžiagų‧, išskyrus nurodytas II.A1.010.a arba b punktuose.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas ‧pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms‧, apibrėžtoms 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a ir 1C210.b punktuose.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Derva arba pikiu impregnuoti pluoštai (prepregai), metalu ar anglimi padengti pluoštai (ruošiniai) ar ‧anglies pluošto ruošiniai‧, išvardyti toliau:

a.

pagaminti iš ‧pluoštinių ar gijinių medžiagų‧, kaip nurodyta II.A1.009 punkte;

b.

epoksidinės dervos ‧rišikliu‧ impregnuotos anglies ‧pluoštinės ar gijinės medžiagos‧ (prepregai), nurodytos 1C010.a, 1C010.b arba 1C010.c punktuose, skirtos orlaivių konstrukcijoms taisyti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, kuriose atskiri prepregų lakštai ne didesni kaip 50 cm × 90 cm;

c.

1C010.a, 1C010.b arba 1C010.c punktuose nurodyti prepregai, impregnuoti fenoline ar epoksidine derva, kurių stiklėjimo temperatūra (Tg) yra mažesnė nei 433 K (160 °C) ir kurių kietėjimo temperatūra yra žemesnė nei stiklėjimo temperatūra.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas ‧pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms‧, apibrėžtoms 1C010.e punkte.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Sustiprintos silicio karbido kompozicinės keraminės medžiagos, naudojamos antgaliuose, daugkartinio naudojimo skraidymo aparatuose, tūtos užsklandose, naudojamos ‧raketose‧, išskyrus nurodytas 1C107 punkte.

1C107

II.A1.012

Kitas nei 1C116 ar 1C216 punktuose nurodytas martensitiškai senėjantis plienas, kurio didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai ‧gali būti‧ ne mažesnis kaip 2 050 MPa.

Techninė pastaba.

Čia kalbama apie ‧martensitiškai senėjantį plieną‧ prieš arba po terminio apdorojimo.

1C216

II.A1.013

Volframas, tantalas, volframo karbidas, tantalo karbidas ir lydiniai su volframu ir tantalu, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.

tuščiavidurio ritinio arba sferos simetrijos formos (įskaitant ritininius segmentus), kurių vidinis skersmuo yra 50–300 mm; ir

b.

masė yra didesnė kaip 5 kg.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas volframui, volframo karbidui ir lydiniams, apibrėžtiems 1C226 punkte.

1C226

II.A1.014

Kobalto, neodimio arba samario elementiniai milteliai arba jų lydiniai ar mišiniai, kurių bent 20 % masės sudaro kobaltas, neodimis arba samaris, kurių dalelių dydis mažesnis nei 200 μm.

II.A1.015

Grynasis tributilfosfatas (TBP) [CAS Nr. 126-73-8] arba bet koks mišinys, kurio daugiau kaip 5 % masės sudaro TBP.

II.A1.016

Martensitiškai senėjantis plienas, išskyrus draudžiamą 1C116, 1C216 arba II.A1.012 punktu.

Techninė pastaba.

Martensitiškai senėjantis plienas yra plieno lydinys, turintis daug nikelio ir labai mažai anglies, kurio dispersiniam kietėjimui panaudoti pakaitiniai elementai ar nusodikliai.

II.A1.017

Metalai, metalo milteliai ir medžiagos, nurodyti toliau:

a.

volframas ir volframo junginiai, išskyrus draudžiamus 1C117 punktu, turintys vienodų sferinių arba dulkinių dalelių, kurių skersmuo ne didesnis kaip 500 μm ir kurių 97 % arba daugiau masės sudaro volframas;

b.

molibdenas ir molibdeno junginiai, išskyrus draudžiamus 1C117 punktu, turintys vienodų sferinių arba dulkinių dalelių, kurių skersmuo ne didesnis kaip 500 μm ir kurių 97 % arba daugiau masės sudaro molibdenas;

c.

kieto pavidalo volframo medžiagos, išskyrus draudžiamas 1C226 arba II.A1.013 punktu, kurių medžiagų sudėtis tokia:

1.

volframas ir lydiniai, kurių 97 % arba daugiau masės sudaro volframas;

2.

volframas su įterptu variu, kurio 80 % arba daugiau masės sudaro volframas; arba

3.

volframas su įterptu sidabru, kurio 80 % arba daugiau masės sudaro volframas.

II.A1.018

Minkšti magnetiniai lydiniai, kurių cheminė sudėtis tokia:

a)

geležies 30–60 % ir

b)

kobalto 40–60 %.

II.A1.019

„Pluoštinės ar gijinės medžiagos“ arba prepregai, nedraudžiami šio reglamento I arba II priedu (pagal II.A1.009, II.A1.010 punktus) arba nenurodyti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede:

a)

anglinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“;

Pastaba.

II.A1.019a netaikomas audiniams.

b)

termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“, pagaminti iš anglinių „pluoštinių ar gijinių medžiagų“;

c)

poliakrilnitrilo (PAN) ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“.


A2.   Medžiagų perdirbimas

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A2.001

Vibracijos bandymo sistemos, įranga ir jų komponentai, išskyrus nurodytus 2B116 punkte:

a.

vibracijos bandymo sistemos su skaitmeniniais valdikliais, kuriose taikoma grįžtamojo ryšio arba uždarosios kilpos technika, galinčios dirbti 0,1 g ar didesnės vid. kv. vertės vibracijos pagreičio ir 0,1–2 kHz dažnio sąlygomis, esant 50 kN ar didesnei perdavimo galiai (matuojant ‧ant pliko stalo‧);

b.

skaitmeniniai valdikliai kartu su specialiai sukurta vibracijos bandymo ‧programine įranga‧, turintys didesnį negu 5 kHz tikralaikį dažnių juostos plotį, sukurti naudoti a punkte nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

c.

vibraciniai įrenginiai (kratytuvai) su stiprintuvais ar be stiprintuvų, galintys sukurti 50 kN arba didesnę galią (matuojant ‧ant pliko stalo‧) ir tinkami naudoti a punkte nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

d.

pagalbinės bandinio struktūros ir elektroniniai blokai, sukurti siekiant sujungti vibratorius į vibracinį stendą, galintį užtikrinti 50 kN arba didesnę bendrą efektyviąją galią (matuojant ‧ant pliko stalo‧), ir tinkami naudoti a punkte nurodytose vibracijos sistemose.

Techninė pastaba.

‧Ant pliko stalo‧ reiškia plokščią stalą ar kitą plokštumą be jokių tvirtinimo įtaisų ar elementų.

2B116

II.A2.002

Staklės ir specialiai staklėms suprojektuoti komponentai bei skaitmeninio valdymo įtaisai:

a.

šlifavimo staklės, kurių pagal ISO 230/2 (1988) (1) standartą ar atitinkamus nacionalinius standartus įvertintas padėties nustatymo tikslumas su „visomis leidžiamomis pataisomis“ išilgai bet kurios tiesinės ašies yra lygus 15 μm arba mažesnis (geresnis);

Pastaba.

Šis punktas netaikomas šlifavimo staklėms, apibrėžtoms 2B201.b ir 2B001.c punktuose.

b.

komponentai ir skaitmeninio valdymo įtaisai, specialiai suprojektuoti 2B001, 2B201 arba a punktuose nurodytoms staklėms.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Balansavimo mašinos ir susijusi įranga, išvardyta toliau:

a.

stomatologinei arba kitai medicininei įrangai skirtos arba sukurtos balansavimo mašinos, kurioms būdingos visos šios charakteristikos:

1.

nepritaikytos balansuoti didesnės nei 3 kg masės rotorių ir (arba) sąrankų;

2.

tinkamos didesniu nei 12 500 sūkių per minutę greičiu balansuoti rotorius ir (arba) sąrankas;

3.

tinkamos ištaisyti disbalansą dviejose ar daugiau plokštumų; ir

4.

galinčios subalansuoti iki 0,2 g × mm liekamojo specifinio disbalanso vienam rotoriaus masės kilogramui.

b.

indikatorių galvutės, skirtos arba pritaikytos naudoti a punkte nurodytose mašinose.

Techninė pastaba.

Kartais indikatorių galvutės yra vadinamos balansavimo darbo įrankiais.

2B119

II.A2.004

Nuotoliniai manipuliatoriai, kurie gali būti naudojami atlikti nuotolinius veiksmus per radiocheminio atskyrimo operacijas ar karštosiose kamerose, išskyrus nurodytas 2B225 punkte, turintys vieną iš toliau išvardytų charakteristikų:

a.

geba prasiskverbti per 0,3 m ar storesnę karštosios kameros sieną (valdymas per sieną); arba

b.

geba manipuliuoti per 0,3 m ar storesnės karštosios kameros sienos viršų (valdymas per sienos viršų).

2B225

II.A2.006

Krosnys, galinčios veikti esant didesnei kaip 400 °C temperatūrai, išvardytos toliau:

a.

oksidavimo krosnys;

b.

kontroliuojamos aplinkos terminio apdorojimo krosnys.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas tunelinėms krosnims, kuriose medžiagos tiekiamos ritininiais konvejeriais arba vežimėliais, tunelinėms krosnims su juostiniu konvejeriu, stumtuvinėms krosnims ir šaudyklinėms krosnims, specialiai suprojektuotoms stiklui, keraminiams stalo reikmenims arba statybiniams keramikos dirbiniams gaminti.

2B226

2B227

II.A2.007

„Slėgio keitikliai“, išskyrus apibrėžtus 2B230 punkte, galintys matuoti absoliutųjį slėgį bet kuriame 0–200 kPa intervalo taške ir turintys abi nurodytas charakteristikas:

a.

slėgio jutikliai, pagaminti iš „urano heksafluorido (UF6) korozijai atsparių medžiagų“ ar jomis apsaugoti, ir

b.

turintys vieną iš toliau išvardytų charakteristikų:

1.

visa matavimo skalė mažesnė kaip 200 kPa, o „tikslumas“ geresnis nei ± 1 % visos skalės atžvilgiu; arba

2.

visa matavimo skalė ne mažesnė kaip 200 kPa, o „tikslumas“ geresnis kaip 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Centrifuginiai separatoriai, gebantys nepertraukiamai separuoti be aerozolinės sklidos ir pagaminti iš:

1.

lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas;

2.

fluoropolimerų;

3.

stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4.

nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

5.

tantalo ar tantalo lydinių;

6.

titano ar titano lydinių; arba

7.

cirkonio ar cirkonio lydinių.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas 2B352.c punkte apibrėžtiems centrifuginiams separatoriams.

2B352.c

II.A2.012

Sukepinto metalo filtrai, pagaminti iš nikelio arba nikelio lydinio, kurio daugiau kaip 40 % masės sudaro nikelis.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas 2B352.d punkte apibrėžtiems filtrams.

2B352.d

II.A2.013

Sukimosi formavimo ir srauto formavimo mašinos, išskyrus kontroliuojamas 2B009, 2B109 arba 2B209 punktais, kurių vyniojimo jėga didesnė kaip 60 kN, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

Techninė pastaba.

Sukimosi formavimo ir srauto formavimo funkcijas suderinančios mašinos II.A2.013 punkte laikomos srauto formavimo mašinomis.

II.A2.014

Skysčių maišymo įranga (maišytuvai-nusodintuvai, impulsinės kolonos, išcentriniai maišytuvai) ir šiai įrangai suprojektuoti skysčio ar garų skirstytuvai ar skysčių surinkėjai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra bet kurie iš šių:

N.B.

TAIP PAT ŽR. IV.A2.008.

a.

pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1.

lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas;

2.

fluoropolimerų;

3.

stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4.

grafito ar ‧anglies grafito‧;

5.

nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

6.

tantalo ar tantalo lydinių;

7.

titano ar titano lydinių; arba

8.

cirkonio ar cirkonio lydinių; arba

b.

pagaminti ir iš nerūdijančio plieno, ir iš vienos ar kelių medžiagų, išvardytų II.A2.014.a punkte.

Techninė pastaba.

‧Anglies grafitas‧ yra amorfiškos anglies ir grafito darinys, kurio 8 % arba daugiau masės sudaro grafitas.

2B350.e

II.A2.015

Pramoninė įranga ir komponentai, išskyrus nurodytus 2B350.d punkte, išvardyti toliau:

N.B.

TAIP PAT ŽR. IV.A2.009.

šilumokaičiai ar kondensatoriai, kurių šilumos perdavimo paviršiaus plotas didesnis nei 0,05 m2, tačiau mažesnis nei 30 m2 ir šiems šilumokaičiams ar kondensatoriams suprojektuoti vamzdžiai, plokštės, ritės ar blokai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su skysčiu (-ais), yra bet kurie iš šių:

a.

pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1.

lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas;

2.

fluoropolimerų;

3.

stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4.

grafito ar ‧anglies grafito‧;

5.

nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

6.

tantalo ar tantalo lydinių;

7.

titano ar titano lydinių;

8.

cirkonio ar cirkonio lydinių;

9.

silicio karbido; arba

10.

titano karbido; arba

b.

pagaminti ir iš nerūdijančio plieno, ir iš vienos ar kelių medžiagų, išvardytų II.A2.015.a punkte.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas transporto priemonių radiatoriams.

Techninė pastaba.

Šilumokaičio kontrolės statusas nenustatomas pagal medžiagas, naudojamas tarpikliams ir riebokšliams, taip pat kitoms tvirtinimo ar sandarinimo priemonėms.

2B350.d

II.A2.016

Siurbliai su daugialypiais sandarikliais ir be sandariklių, išskyrus nurodytus 2B350.i punkte, tinkami koroziją sukeliantiems skysčiams, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 0,6 m3/h maksimalią tėkmės spartą, ar vakuuminiai siurbliai, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 5 m3/h maksimalią tėkmės spartą, [išmatuotą esant normalios temperatūros (273 K arba 0 °C) ir slėgio (101,3 kPa) sąlygoms] ir korpusai (siurblių futliarai), iš anksto tokiems siurbliams suformuoti korpusų įdėklai, sparnuotės, rotoriai ar srautinių siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra bet kurie iš šių:

N.B.

TAIP PAT ŽR. IV.A2.010.

a.

pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1.

lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas;

2.

keramikos;

3.

ferosilicio;

4.

fluoropolimerų;

5.

stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

6.

grafito ar ‧anglies grafito‧;

7.

nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

8.

tantalo ar tantalo lydinių;

9.

titano ar titano lydinių;

10.

cirkonio ar cirkonio lydinių;

11.

niobio (kolumbio) ar niobio lydinių; arba

12.

aliuminio lydinių; arba

b.

pagaminti ir iš nerūdijančio plieno, ir iš vienos ar kelių medžiagų, išvardytų II.A2.016.a punkte.

Techninė pastaba.

Siurblio kontrolės statusas nenustatomas pagal medžiagas, naudojamas tarpikliams ir riebokšliams, taip pat kitoms tvirtinimo ar sandarinimo priemonėms.

2B350.i


A3.   Elektronika

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A3.001

Aukštos įtampos nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.

galintys nuolat aštuonias valandas tiekti 10 kV arba didesnę įtampą esant 5 kW arba didesnei išėjimo galiai, su švytavimu arba be jo; ir

b.

srovės arba įtampos nepastovumą per keturias valandas, mažesnį kaip 0,1 %.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas maitinimo šaltiniams, apibrėžtiems 0B001.j.5 ir 3A227 punktuose.

3A227

II.A3.002

Masių spektrometrai, išvardyti toliau, išskyrus nurodytus 3A233 arba 0B002.g punktuose, galintys matuoti jonų masę, lygią arba didesnę kaip 200 atominių masės vienetų, ir turintys skiriamąją gebą, geresnę kaip 2 dalys iš 200, ir jiems skirtų jonų šaltinių:

a.

induktyviuoju būdu išlaikomos plazmos masės spektrometrai (ICP/MS);

b.

rusenančiojo išlydžio masės spektrometrai (GDMS);

c.

šiluminio jonizavimo masių spektrometrai (TIMS);

d.

elektronpluoščiai masių spektrometrai, kurių šaltinio kamera pagaminta iš ‧UF6 korozijai atsparių medžiagų (UF6)‧, jomis iš vidaus apkalta arba padengta;

e.

molekulpluoščiai masių spektrometrai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

šaltinio kamerą, pagamintą, iš vidaus apkaltą arba padengtą nerūdijančiu plienu arba molibdenu, kurioje įrengta šaldomoji gaudyklė, galinti atšaldyti iki 193 K (– 80 °C) ar žemesnės temperatūros; arba

2.

šaltinio kamerą, pagamintą iš ‧UF6 korozijai atsparių medžiagų (UF6)‧, jomis iš vidaus apkaltą arba padengtą;

f.

masių spektrometrai su įrengtu mikrofluorinamų jonų šaltiniu, skirtu aktinidams arba aktinidų fluoridams.

3A233

II.A3.003

Dažnio keitikliai arba generatoriai, išskyrus draudžiamus 0B001 arba 3A225 punktais, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai ir programinė įranga:

a.

daugiafaziai išėjimai, galintys tiekti 40 W ar didesnę galią;

b.

galintys veikti 600–2 000 Hz dažnių intervale; ir

c.

dažnių valdymo paklaida, mažesnė (geresnė) nei 0,1 %.

Techninė pastaba.

Dažnio keitikliai II.A3.003 punkte taip pat vadinami konverteriais arba inverteriais.


A6.   Jutikliai ir lazeriai

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A6.001

Itrio-aliuminio granato strypai

II.A6.002

Optinė įranga ir komponentai, išskyrus nurodytus 6A002, 6A004.b punktuose, išvardyti toliau:

infraraudonųjų spindulių optika, veikianti 9 000–17 000 nm bangos ilgio diapazone, ir jos komponentai, įskaitant komponentus iš kadmio teliūrido (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Bangos fronto koregavimo sistemos, skirtos naudoti su lazerio spinduliu, kurio skersmuo viršija 4 mm, ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, įskaitant kontrolės sistemas, fazinio fronto jutiklius ir ‧deformuojamuosius veidrodžius‧, įskaitant bimorfinius veidrodžius.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas veidrodžiams, apibrėžtiems 6A004.a, 6A005.e ir 6A005.f punktuose.

6A003

II.A6.004

Argono jonų „lazeriai“, kurių vidutinė išėjimo galia yra 5 W arba didesnė.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas argono jonų ‧lazeriams‧, apibrėžtiems 0B001.g.5, 6A005 ir 6A205.a punktuose.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Puslaidininkiniai „lazeriai“ ir jų komponentai, išvardyti toliau:

a.

atskiri puslaidininkiniai „lazeriai“, kurių kiekvieno išėjimo galia yra didesnė kaip 200 mW, didesniais kiekiais nei 100;

b.

puslaidininkinių „lazerių“ matricos, kurių išėjimo galia yra didesnė kaip 20 W.

1.

Puslaidininkiniai „lazeriai“ dažnai vadinami „lazeriniais“ diodais.

2.

Šis punktas netaikomas „lazeriams“, apibrėžtiems 0B001.g.5, 0B001.h.6 ir 6A005.b punktuose.

3.

Šis punktas netaikomas „lazeriniams“ diodams, kurių bangos ilgis yra 1 200–2 000 nm diapazone.

6A005.b

II.A6.006

Derinamieji puslaidininkiniai „lazeriai“ ir derinamųjų puslaidininkinių ‧lazerių‧ matricos, kurių bangos ilgis yra 9–17 μm, taip pat puslaidininkinių ‧lazerių‧ matricų paketai, kuriuose yra bent viena tokio bangos ilgio derinamoji puslaidininkinių ‧lazerių‧ matrica.

1.

Puslaidininkiniai „lazeriai“ dažnai vadinami „lazeriniais“ diodais.

2.

Šis punktas netaikomas puslaidininkiniams „lazeriams“, apibrėžtiems 0B001.h.6 ir 6A005.b punktuose.

6A005.b

II.A6.007

Kietojo kūno „derinamieji“„lazeriai“ ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

a.

titano-safyro lazeriai;

b.

aleksandrito lazeriai.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas titano-safyro ir aleksandrito lazeriams, apibrėžtiems 0B001.g.5, 0B001.h.6 ir 6A005.c.1 punktuose.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodimiu legiruoti (kitokie nei stiklo) „lazeriai“, kurių išėjimo bangos ilgis didesnis nei 1 000 nm, tačiau neviršija 1 100 nm, o kiekvieno impulso išėjimo energija yra didesnė nei 10 J.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas neodimiu legiruotiems (kitokiems nei stiklo) ‧lazeriams‧, apibrėžtiems 6A005.c.2.b punkte.

6A005.c.2

II.A6.009

Akustooptinių prietaisų komponentai, išvardyti toliau:

a.

kadravimo vamzdžiai ir kietojo kūno vizualizavimo įtaisai, kurių pasikartojimo dažnis lygus 1 kHz arba didesnis;

b.

pasikartojimo dažnio šaltiniai;

c.

pokelso ląstelės.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Jonizuojančiajai spinduliuotei atsparios kameros arba joms skirti lęšiai, išskyrus nurodytus 6A203.c punkte, specialiai sukurti arba klasifikuojami kaip jonizuojančiajai spinduliuotei atsparūs ir skirti išlaikyti visuminę spinduliuotės dozę, didesnę kaip 50 × 103 Gy (Si) (5 × 106 rad (Si)) be jokio veikimo pablogėjimo.

Techninė pastaba.

Žymuo Gy (Si) nurodo sugeriamą energiją (J), tenkančią vieno kilogramo neekranuotam silicio bandiniui, kai jis yra veikiamas jonizuojančiąja spinduliuote.

6A203.c

II.A6.011

Derinamųjų impulsinių dažų lazerių stiprintuvai ir osciliatoriai, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.

darbiniai bangos ilgiai yra 300–800 nm;

2.

vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 10 W, bet neviršija 30 W;

3.

impulsų pasikartojimo dažnis didesnis kaip 1 kHz; ir

4.

impulsų trukmė mažesnė nei 100 ns.

1.

Šis punktas netaikomas vienmodžiams osciliatoriams.

2.

Šis punktas netaikomas 6A205.c, 0B001.g.5 ir 6A005 punktuose apibrėžtiems derinamiesiems impulsiniams dažiklio lazeriniams stiprintuvams ir osciliatoriams.

6A205.c

II.A6.012

Impulsiniai anglies dioksido „lazeriai“, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.

darbiniai bangos ilgiai yra 9 000–11 000 nm;

2.

impulsų pasikartojimo dažnis didesnis kaip 250 Hz;

3.

vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 100 W, bet neviršija 500 W; ir

4.

impulsų trukmė mažesnė nei 200 ns.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas 6A205.d, 0B001.h.6 ir 6A005.d punktuose apibrėžtiems impulsiniams anglies dioksido lazeriniams stiprintuvams ir osciliatoriams.

6A205.d

II.A6.013

Vario garų ‧lazeriai‧, turintys abi toliau išvardytas charakteristikas:

1.

darbiniai bangos ilgiai yra 500–600 nm; ir

2.

vidutinė išėjimo galia yra 15 W arba didesnė.

6A005.b

II.A6.014

Impulsiniai anglies monoksido ‧lazeriai‧, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.

darbiniai bangos ilgiai yra 5 000–6 000 nm;

2.

impulsų pasikartojimo dažnis didesnis kaip 250 Hz;

3.

vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 100 W; ir

4.

impulsų trukmė mažesnė nei 200 ns.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas aukštesnės įtampos (paprastai 1–5 kW) pramoniniams anglies monoksido lazeriams, naudojamiems pjaustymo ir suvirinimo programose, nes šie lazeriai yra arba nuolatinės veikos, arba impulsiniai lazeriai, kurių impulsų trukmė didesnė kaip 200 ns.

 


A7.   Navigacija ir avionika

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A7.001

Inercinės navigacijos sistemos ir specialiai joms sukurti komponentai, išvardyti toliau:

I.

Inercinės navigacijos sistemos, kurios yra Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinių institucijų patvirtintos naudoti „civiliniuose orlaiviuose“, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

a.

inercinės (kardaninės ar beplatformės) navigacijos sistemos (INS) ir inercinė įranga, skirtos „orlaivių“, antžeminių transporto priemonių, laivų (antvandeninių arba povandeninių) ar ‧erdvėlaivių‧ erdvinei padėčiai išlaikyti, jiems vesti ar valdyti, turinčios kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

1.

kurių navigacinė paklaida (neskaitant inertiškumo) lygi 0,8 jūrmylės per valandą (nm/h) ‧tikimajai apskritiminei paklaidai‧ (CEP) ar mažesnė (geresnė), normaliai suderinus; arba

2.

skirti veikti esant linijinio pagreičio lygiams, didesniems kaip 10 g;

b.

mišriosios inercinės navigacijos sistemos, kuriose yra įmontuota viena ar kelios pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) arba viena ar kelios „Duomenų bazėmis pagrįstos navigacijos sistemos“(„DBRN“), kūno erdvinei padėčiai nustatyti, valdyti arba kontroliuoti, normaliai suderinus, esant navigacijos padėties tikslumui INS, atitinkančiam mažesnę kaip 10 metrų ‧tikimąją apskritiminę paklaidą‧ (CEP), kai ne daugiau kaip 4 minutėms prarandama GNSS arba „DBRN“;

c.

inercinė įranga, skirta azimutui, kursui ar šiaurei nustatyti, turinti kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai:

1.

suprojektuoti taip, kad azimuto, kurso ar šiaurės krypties tikslumas būtų ne blogesnis kaip 6 kampo minutės (vidutinė kvadratinė vertė) ties 45 o platumos; arba

2.

suprojektuoti taip, kad nedarbiniu režimu atlaikytų ne mažesnius kaip 900 g ir ne trumpesnius kaip 1 ms smūgius.

Pastaba.

I.a ir I.b punktuose nurodyti parametrai taikomi esant bet kuriai iš šių aplinkos sąlygų:

1.

atsitiktinė vibracija įėjime turi visuminę 7,7 g vidutinę kvadratinę vertę per pirmąjį pusvalandį, o visa bandymo trukmė yra pusantros valandos kiekvienai ašiai iš trijų tarpusavyje statmenų ašių, kai atsitiktinė vibracija apibūdinama taip:

a.

pastovus 0,04 g2/Hz galios spektrinis tankis dažnių diapazone nuo 15 iki 1 000 Hz; ir

b.

galios spektrinis tankis silpsta nuo 0,04 g2/Hz iki 0,01 g2/Hz dažniui kintant nuo 1 000 iki 2 000 Hz;

2.

posvyrio ir kampinio nuokrypio sparta ne mažesnė kaip +2,62 rad/s (150 laipsnių/s); arba

3.

pagal 1 ar 2 punktams tapačius nacionalinius standartus.

1.

1.b punkte nurodytos sistemos, kuriose INS ir kitos nepriklausomos navigacijos pagalbinės priemonės yra įmontuotos į vieną įrenginį, kad būtų pagerintas jo veikimas.

2.

‧Tikimoji apskritiminė paklaida‧ apskritiminio normaliojo pasiskirstymo atveju – tai apskritimo plotas, apimantis 50 % visų padarytų atskirų matavimų rezultatų, arba apskritimo plotas, apimantis 50 % aptikimo tikimybę.

II.

Fototeodolitinės sistemos, apimančios inercinę įrangą, specialiai suprojektuotos civilinio žvalgymo tikslais taip, kad azimuto, kurso ar šiaurės krypties tikslumas būtų ne blogesnis kaip 6 kampo minutės (vidutinė kvadratinė vertė) ties 45 o platumos, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

III.

Inercinė ar kita įranga, kurioje naudojami 7A001 arba 7A101 punktuose nurodyti akselerometrai, kai tokie akselerometrai yra specialiai suprojektuoti ir sukurti kaip MWD (matavimo gręžiant) jutikliai, naudojami eksploatuojant gręžinius.

7A003

7A103


A9.   Oro erdvė ir varomoji jėga

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.A9.001

Sprogstamieji varžtai.

II.B.   TECHNOLOGIJOS

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

II.B.001

Technologijos, kurių reikia II.A dalyje (prekės) išvardytiems objektams kurti, gaminti ar naudoti.

II.B.002

Technologijos, kurių reikia IV priedo IV.A dalyje (prekės) išvardytiems objektams kurti, gaminti ar naudoti.

Techninė pastaba.

Sąvoka ‧technologijos‧ apima programinę įrangą.


III PRIEDAS

3 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse, 5 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 18 straipsnio 1 dalyje, 31 straipsnio 1 dalyje ir 45 straipsnyje nurodytos prekės ir technologijos

ĮVADINĖS PASTABOS

1.

Jeigu nenurodyta kitaip, skiltyje ‧Aprašymas‧ naudojamais identifikavimo numeriais nurodomi dvejopo naudojimo objektų ir technologijų aprašymai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede.

2.

Identifikavimo numeris skiltyje ‧Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede‧ reiškia, kad skiltyje ‧Aprašymas‧ apibūdinto objekto charakteristikos neatitinka dvejopo naudojimo objekto, į kurį daroma nuoroda, aprašyme nustatytų parametrų.

3.

‧Viengubose kabutėse‧ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje dėl atitinkamo punkto.

4.

„Dvigubose kabutėse“ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede.

BENDROSIOS PASTABOS

1.

Šiame priede nurodytų prekių kontrolė negali būti panaikinta eksportuojant bet kurias kitas nekontroliuojamas prekes (įskaitant agregatus), turinčias vieną ar daugiau kontroliuojamų komponentų, kai kontroliuojamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis prekės elementas, kurį įmanoma pašalinti arba panaudoti kitais tikslais.

N.B.

Sprendžiant, ar kontroliuojamas komponentas ar komponentai turi būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurioms esant būtų galima nustatyti, kad kontroliuojamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis perkamų prekių elementas.

2.

Šiame priede nurodytos prekės apima ir naujas, ir naudotas prekes.

BENDROJI PASTABA DĖL TECHNOLOGIJŲ

(Turi būti skaitoma kartu su III.B skirsniu)

1.

„Technologijų“, „reikalingų“ prekėms, kurių pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas kontroliuojamas pagal A dalį (prekės), „naudoti“, pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas kontroliuojamas pagal III.B skirsnio nuostatas.

2.

„Technologijų“, „reikalingų“ prekėms, kurių pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas kontroliuojamas pagal A dalį (prekės), „kurti“ ar „gaminti“, pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas draudžiamas pagal II.B skirsnio II priedo nuostatas.

3.

„Technologijos“, „reikalingos“ kontroliuojamoms prekėms „naudoti“, išlieka kontroliuojamos netgi tada, kai jos taikomos nekontroliuojamoms prekėms.

4.

Kontrolė netaikoma tokioms „technologijoms“, kurios yra būtiniausios tokioms prekėms, kurios nėra kontroliuojamos ar kurių eksportas buvo leistas pagal Reglamentą (EB) Nr. 423/2007 arba šį reglamentą, įrengti, eksploatuoti, prižiūrėti (tikrinti) ir taisyti.

5.

„Technologijų“ perdavimo kontrolė netaikoma „viešųjų sričių“ informacijai arba „fundamentaliesiems moksliniams tyrimams“ arba būtiniausiai informacijai teikiant patentų paraiškas.

III.A.   PREKĖS

A0.   Branduolinės medžiagos, įrenginiai ir įranga

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.A0.015

‧Sandarios dėžės su hermetiškai pritvirtintomis pirštinėms‧, specialiai sukurtos radioaktyviesiems izotopams, radioaktyviesiems šaltiniams ar radionuklidams.

Techninė pastaba.

‧Sandarios dėžės su hermetiškai pritvirtintomis pirštinėms‧ – įranga, apsauganti naudotoją nuo kenksmingų garų, dalelių ar radiacijos, taip pat nuo įrangos viduje esančių medžiagų, kurias tvarko ar apdoroja šalia šios įrangos esantis asmuo, į įrangą integruojant manipuliatorius ar pirštines.

0B006

III.A0.016

Toksinių dujų kontroliavimo sistemos, kurios nuolat veikia ir yra skirtos vandenilio sulfidui aptikti, ir specialiai joms sukurti detektoriai.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Helio dujų nutekėjimo detektoriai.

0A001

0B001.c


A1.   Medžiagos, cheminės medžiagos, ‧mikroorganizmai‧ ir ‧toksinai‧

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.A1.003

Žiedo formos riebokšliai ir tarpikliai, kurių vidinis skersmuo ne didesnis nei 400mm, pagaminti iš bet kurios iš išvardytų medžiagų:

a.

netemptieji vinilidenfluorido kopolimerai, turintys 75 % ar didesnę beta kristalinės sandaros dalį;

b.

fluorinti poliimidai, kurių 10 % ar daugiau masės sudaro sujungtasis fluoras;

c.

fluorinti fosfazeno elastomerai, kurių 30 % ar daugiau masės sudaro sujungtasis fluoras;

d.

polichlortrifluoretilenas (PCTFE, pvz., Kel-F ®);

e.

fluoro elastomerai (pvz., Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoretilenas (PTFE).

 

III.A1.004

Asmeninė įranga branduolinei spinduliuotei aptikti, įskaitant asmeninius dozimetrus.

Pastaba.

Šis punktas netaikomas branduolinėms aptikimo sistemoms, apibrėžtoms 1A004.c punkte.

1A004.c

III.A1.020

Plieno lydinių lakštai ar plokštės, turinčios vieną iš išvardytų charakteristikų:

a)

plieno lydiniai, kurių didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai ‧gali būti‧1 200 MPa arba didesnis; arba

b)

Azotu stabilizuotas dvigubojo lydymo nerūdijantysis plienas.

Pastaba.

Frazė ‧lydiniai, kurių […] gali būti‧ apima lydinius prieš ar po terminio apdorojimo.

Techninė pastaba.

‧Azotu stabilizuotas dvigubojo lydymo nerūdijantysis plienas‧ turi dvifazę mikrosandarą, kurią sudaro feritinio ir austenitinio plieno granulės, pridedant azoto mikrosandarai stabilizuoti.

1C116

1C216

III.A1.021

Anglis ir sudėtinė anglies medžiaga.

1A002.b.1

III.A1.022

Žaliavų ar pusgaminių pavidalo nikelio lydiniai, kurių 60 % ar daugiau masės sudaro nikelis.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Titano lydinių lakštai ar plokštės, kurių didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20°C) temperatūrai ‧gali būti‧ 900 MPa arba didesnis.

Pastaba.

Frazė ‧lydiniai, kurių […] gali būti‧ apima lydinius prieš ar po terminio apdorojimo.

1C002.b.3

III.A1.024

Svaidomosios medžiagos ir svaidomųjų medžiagų sudėtinės cheminės medžiagos, išvardytos toliau:

a)

toluendiizocianatas (TDI)

b)

metilendifenil diizocianatas (MDI)

c)

izoforono diizocianatas (IPDI)

d)

natrio perchloratas

e)

ksilidinas

f)

hidrotermijos būdu gautas poliesteris (HTPE)

g)

hidrotermijos būdu gautas kaprolaktono eteris (HTCE)

Techninė pastaba.

Šis punktas taikomas grynosioms medžiagoms ir mišiniams, kuriuose yra bent 50 % vienos iš pirmiau minėtų cheminių medžiagų.

1C111

III.A1.025

‧Tepalinės medžiagos‧, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra bet kurios iš šių:

a)

perfluoroalkileteris, (CAS 60164-51-4);

b)

perfluoropolialkileteris, PFPE, (CAS 6991-67-9).

‧Tepalinės medžiagos‧ – alyvos ir skysčiai.

1C006

III.A1.026

Berilio varis ar vario berilio lydiniai plokščių, lakštų, juostų ar ritinių pavidalo, kurių pagrindinę masės dalį sudaro varis ir kiti elementai, kurių mažiau nei 2 % masės sudaro berilis.

1C002.b


A2.   Medžiagų perdirbimas

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.A2.008

Skysčių maišymo įranga (maišytuvai-nusodintuvai, impulsinės kolonos, išcentriniai maišytuvai) ir šiai įrangai suprojektuoti skysčio ar garų skirstytuvai ar skysčių surinkėjai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš šių medžiagų:

N.B.

TAIP PAT ŽR. II.A2.014.

1.

nerūdijančio plieno.

Pastaba.

Jei daugiau nei 25 % nerūdijančio plieno masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas, žr. II.A2.014.a įrašą.

2B350.e

III.A2.009

Pramoninė įranga ir komponentai, išskyrus nurodytus 2B350.d punkte, išvardyti toliau:

N.B.

TAIP PAT ŽR. II.A2.015.

šilumokaičiai ar kondensatoriai, kurių šilumos perdavimo paviršiaus plotas didesnis nei 0,05 m2, tačiau mažesnis nei 30 m2 ir šiems šilumokaičiams ar kondensatoriams suprojektuoti vamzdžiai, plokštės, ritės ar blokai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su skysčiu (-ais), yra pagaminti iš šių medžiagų:

1.

nerūdijančio plieno.

1 pastaba.

Jei daugiau nei 25 % nerūdijančio plieno masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas, žr. II.A2.015a įrašą.

2 pastaba.

Šis punktas netaikomas transporto priemonių radiatoriams.

Techninė pastaba.

Šilumokaičio kontrolės statusas nenustatomas pagal medžiagas, naudojamas tarpikliams ir riebokšliams, taip pat kitoms tvirtinimo ar sandarinimo priemonėms.

2B350.d

III.A2.010

Siurbliai su daugialypiais sandarikliais ir be sandariklių, išskyrus nurodytus 2B350.i punkte, tinkami koroziją sukeliantiems skysčiams, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 0,6 m3/h maksimalią tėkmės spartą, ar vakuuminiai siurbliai, kuriems gamintojas nurodo didesnęnei 5 m3/h maksimalią tėkmės spartą, [išmatuotą esant normalios temperatūros (273 K arba 0 °C) ir slėgio (101,3 kPa) sąlygoms] ir korpusai (siurblių futliarai), iš anksto tokiems siurbliams suformuoti korpusų įdėklai, sparnuotės, rotoriai ar srautinių siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš šių medžiagų:

N.B.

TAIP PAT ŽR. II.A2.016.

1.

nerūdijančio plieno.

Pastaba.

Jei daugiau nei 25 % nerūdijančio plieno masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas, žr. II.A2.016a įrašą.

Techninė pastaba.

Siurblio kontrolės statusas nenustatomas pagal medžiagas, naudojamas tarpikliams ir riebokšliams, taip pat kitoms tvirtinimo ar sandarinimo priemonėms.

2B350.i

III.A2.017

Toliau išvardytos elektroerozinės staklės (EDM) metalui, keramikai ar „kompozicinėms medžiagoms“ pašalinti ar pjaustyti ir specialiai joms sukurti stūmokliai, kirtikliai arba elektrodinė viela:

a)

tūrinės elektroerozinės staklės;

b)

vielininės elektroerozinės staklės.

Pastaba.

Elektroerozinės staklės taip pat žinomos kaip kibirkštinės erozijos staklės arba vielinės erozijos staklės.

2B001.d

III.A2.018

Kompiuteriais valdomos ar „skaitmeninio valdymo“ koordinatinės matavimo mašinos (CMM) arba matmenų tikrinimo mašinos, bet kuriame veikimo diapazono taške turinčios trimatę (tūrinę) leistiną ilgio matavimo paklaidą (MPPE), lygią (3 + L/1 000) μm (L yra matuojamas ilgis milimetrais) ar mažesnę (geresnę), patikrintos pagal ISO 10360–2 (2001), ir joms sukurti matavimo liestukai.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Kompiuteriais valdomos ar „skaitmeninio valdymo“ elektronpluoščio suvirinimo mašinos ir specialiai joms sukurti komponentai.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Kompiuteriais valdomos ar „skaitmeninio valdymo“ lazerinio suvirinimo ir lazerinio pjaustymo mašinos ir specialiai joms sukurti komponentai.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Kompiuteriais valdomos ar „skaitmeninio valdymo“ plazminio pjovimo mašinos ir specialiai joms sukurti komponentai.

2B001.e.1

III.A2.022

Vibracijos stebėjimo įranga, specialiai sukurta rotoriams arba sukamajai įrangai ir mechanizmams, galinti matuoti visus 600–2 000 Hz dažnius.

2B116

III.A2.023

Žiediniai-skystiniai vakuuminiai siurbliai ir specialiai jiems sukurti komponentai.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Rotaciniai-mentiniai vakuuminiai siurbliai ir specialiai jiems sukurti komponentai.

1 pastaba.

III.A2.024 netaikomas rotaciniams-mentiniams vakuuminiams siurbliams, specialiai sukurtiems kitai konkrečiai įrangai.

2 pastaba.

Rotacinių-mentinių vakuuminių siurblių, specialiai sukurtų kitai konkrečiai įrangai, kontrolės statusas nustatomas atsižvelgiant į tos kitos konkrečios įrangos kontrolės statusą.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Toliau išvardyti oro filtrai, kurių vienas ar keli fizinio dydžio matmenys yra didesni nei 1 000 mm:

a)

didelio našumo kietųjų dalelių (HEPA) filtrai;

b)

ypač mažo laidumo oro (ULPA) filtrai.

Pastaba.

III.A2.025 netaikomas oro filtrams, specialiai sukurtiems medicininei įrangai.

2B352.d


A3.   Elektronika

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.A3.004

Spektometrai ir difraktometrai, skirti metalų arba lydinių elementinės sudėties nustatymo bandymui arba kiekybinei analizei atlikti chemiškai neskaidant medžiagos.

 

III.A3.005

‧Dažnio keitikliai‧, dažnio generatoriai ir kintamo greičio elektriniai varikliai, turintys visas šias charakteristikas:

a)

daugiafazių išėjimų galia – 10 W ar didesnė;

b)

galintys veikti 600 Hz ar daugiau dažnių intervale; ir

c)

dažnių valdymo paklaida mažesnė (geresnė) nei 0,2 %.

Techninė pastaba.

‧Dažnio keitikliai‧ apima dažnio konverterius ir dažnio inverterius.

1.

III.A3.005 punktas netaikomas dažnio keitikliams, į kuriuos integruoti ryšio protokolai ar sąsajos, sukurtos konkretiems pramoniniams mechanizmams (tokiems kaip staklės, verpimo staklės, spausdintinių plokščių staklės), kad dažnio keitiklių nebūtų įmanoma naudoti kitais tikslais, jei jie atitinka pirmiau nurodytas veikimo charakteristikas.

2.

III.A3.005 punktas netaikomas dažnio keitikliams, kurie specialiai sukurti transporto priemonėms ir kurie veikia pagal kontrolės seką, perduodamą tarp dažnio keitiklio ir transporto priemonės valdymo bloko.

3A225

0B001.b.13


A6.   Jutikliai ir lazeriai

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.A6.012

Elektra varomi ‧vakuuminiai slėgmačiai‧, kurių matavimo tikslumas yra 5 % arba mažesnis (geresnis).

‧Vakuuminiai slėgmačiai‧ apima Piranio vakuumetrus, Peningo vakuumetrus ir talpos manometrus.

0B001.b

III.A6.013

Toliau išvardyti mikroskopai ir susijusi įranga bei detektoriai:

a)

rastriniai elektroniniai mikroskopai;

b)

rastriniai Ožė mikroskopai;

c)

transmisiniai elektroniniai mikroskopai;

d)

atominės jėgos mikroskopai;

e)

rastriniai jėgos mikroskopai;

f)

Įranga ir detektoriai, specialiai sukurti naudoti su mikroskopais, nurodytais III.A6.013 a–e punktuose, kai naudojamasi bet kuriuo iš šių medžiagų analizės metodų:

1.

rentgeno fotoelektroninė spektroskopija (XPS);

2.

energijos dispersinė rentgeno spektroskopija (EDX, EDS); arba

3.

elektroninė cheminės sandaros spektroskopija (ESCA).

6B


A7.   Navigacija ir avionika

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.A7.002

Akselerometrai, turintys pjezoelektrinį keraminį keitlio elementą, kurio jautrumas yra 1 000 mV/g arba geresnis (didesnis).

7A001


A9.   Oro erdvė ir varomoji jėga

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.A9.002

‧Dinamometriniai davikliai‧, galintys matuoti raketinio variklio trauką, kurios galia didesnė nei 30 kN.

Techninė pastaba.

‧Dinamometriniai davikliai‧ – tai jėgos matavimo prietaisai ir keitliai, ir įtampos, ir kompresijos atveju.

Pastaba.

III.A9.002 neapima įrangos, prietaisų ar keitlių, specialiai sukurtų transporto priemonių svoriui matuoti, pvz., svėrimo tiltų.

9B117

III.A9.003

Toliau išvardytos elektrinių generatorių dujų turbinos, komponentai ir susijusi įranga:

a)

elektriniams generatoriams specialiai sukurtos dujų turbinos, kurių išėjimo galia didesnė kaip 200 MW;

b)

mentės, statoriai, degimo kameros ir kuro inžektoriaus purkštukai, specialiai sukurti elektrinių generatorių dujų turbinoms, nurodytoms III.A9.003.a punkte;

c)

įranga, specialiai sukurta elektrinių generatorių dujų turbinoms, nurodytoms III.A9.003.a punkte, „kurti“ ir „gaminti“.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.   TECHNOLOGIJOS

Nr.

Aprašymas

Susijęs Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedo punktas

III.B.001

‧Technologijos‧, kurių reikia III.A dalyje (prekės) išvardytiems objektams naudoti.

Techninė pastaba.

Sąvoka ‧technologijos‧ apima programinę įrangą.

 


IV PRIEDAS

11 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodytas „žalios naftos ir naftos produktų“ sąrašas

SS kodas

Aprašymas

2709 00

Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų.

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvų atliekos (jeigu, žibalo tipo reaktyvinių degalų (KN kodas 2710 19 21) pirkimas Irane neuždraustas, su sąlyga, kad jis skirtas ir naudojamas tik tam, kad būtų tęsiama orlaivio, į kurį jis įpiltas, skrydžio operacija).

2712

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti.

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai.

2714

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos.

2715 00 00

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs).


V PRIEDAS

13 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodytas „naftos chemijos produktų“ sąrašas

SS kodas

Aprašymas

2812 10 94

Fosgenas, karbonil (di) chloridas

2814

Aamoniakas

3102 30

Amonio nitratas

2901 21 00

Etilenas

2901 22 00

Propenas (propilenas)

2902 20 00

Benzenas

2902 30 00

Toluenas

2902 41 00

o-Ksilenas

2902 42 00

m-Ksilenas

2902 43 00

p-Ksilenas

2902 44 00

Ksileno izomerų mišiniai

2902 50 00

Stirenas

2902 60 00

Etilbenzenas

2902 70 00

Kumenas

2903 11 00

Chlormetanas

2903 29 00

Nesotieji chlorinti alifatinių angliavandenilių dariniai: kiti

2903 81 00

Heksachlorcikloheksanas (HCH (ISO)), įskaitant lindaną (ISO, INN)

2903 82 00

Aldrinas (ISO), chlordanas (ISO) ir heptachloras (ISO)

2903 89 90

Kiti angliavandenilių halogeninti dariniai

2903 91 00

Chlorbenzenas, o-dichlorbenzenas ir p-dichlorbenzenas

2903 92 00

Heksachlorbenzenas (ISO) ir DDT (ISO) ir DDT (ISO) (klofenotanas (INN), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenil)etanas)

2903 99 90

Kiti aromatinių angliavandenilių halogeninti dariniai

2909

Eteralkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2909 41

Oksidietanolis (dietilenglikolis, digolis)

2909 43

Etilenglikolio arba dietilenglikolio monobutiliniai eteriai

2909 44

Kiti etilenglikolio arba dietilenglikolio monoalkiliniai eteriai

2909 49

Kiti eteralkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2905 11

Metanolis (metilo alkoholis)

2905 12 00

1-Propanolis (propilo alkoholis) ir 2-propanolis (izopropilo alkoholis)

2905 13 00

1-Butanolis (n-butilo alkoholis)

2905 31 00

Etilenglikolis (etandiolis)

2907 11 – 2907 19

Fenoliai

2910 10 00

Oksiranas (etilenoksidas)

2910 20 00

Metiloksiranas (propilenoksidas)

2914 11 00

Acetonas

2917 14 00

Maleino rūgšties anhidridas (MA)

2917 35 00

Ftalio rūgšties anhidridas (PA)

2917 36 00

Tereftalio rūgštis ir jos druskos

2917 37 00

Dimetiltereftalatas (DMT)

2926 10 00

Akrilnitrilas

Ex 2929 10 00

Metilendifenil diizocianatas (MDI)

Ex 2929 10 00

Heksametilendiizocianatas (HDI)

Ex 2929 10 00

Toluendiizocianatas (TDI)

3901

Etileno polimerai, pirminės formos


SS kodas

Aprašymas

 

2707 10

Benzolas (benzenas)

Visi kodai

2707 20

Toluolas (toluenas)

Visi kodai

2707 30

Ksilolas (ksilenai)

Visi kodai

2707 40

Naftalenas

Visi kodai

2707 99 80

Fenoliai

 

2711 14 00

Etilenas, propenas ir butadienas

 


VI PRIEDAS

8 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodytos pagrindinės įrangos ir technologijų sąrašas

BENDROSIOS PASTABOS

1.

Šiame priede nurodytų prekių draudimas negali būti panaikintas, jeigu eksportuojamos bet kurios kitos nedraudžiamos prekės (įskaitant agregatus), kurių sudėtyje yra vienas ar daugiau draudžiamų komponentų, kai draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis prekės elementas, kurį įmanoma pašalinti arba panaudoti kitais tikslais.

N.B.

Sprendžiant, ar draudžiamas komponentas ar komponentai gali būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurioms esant būtų galima nustatyti, kad draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis perkamų prekių elementas.

2.

Šiame priede nurodytos prekės apima ir naujas, ir naudotas prekes.

3.

‧Viengubose kabutėse‧ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje dėl atitinkamo punkto.

4.

„Dvigubose kabutėse“ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede.

BENDROJI PASTABA DĖL TECHNOLOGIJŲ

1.

„Technologijos“, „reikalingos“ draudžiamoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, išlieka draudžiamomis netgi tada, kai taikomos nedraudžiamoms prekėms.

2.

Draudimai netaikomi tokioms „technologijoms“, kurios yra būtiniausios tokioms prekėms, kurios nėra uždraustos ar kurių eksportas leistas pagal Reglamentą (EB) Nr. 423/2007 arba šį reglamentą, įrengti, eksploatuoti, prižiūrėti (tikrinti) ir taisyti.

3.

„Technologijų“ perdavimo draudimas netaikomas „viešųjų sričių“ informacijai, „fundamentaliesiems moksliniams tyrimams“ arba patentų paraiškoms būtiniausiai informacijai.

ŽALIOS NAFTOS IR GAMTINIŲ DUJŲ ŽVALGYMAS IR GAVYBA

1.A   Įranga

1.

Geofizikos tyrimo įranga, transporto priemonės, laivai ir orlaiviai, specialiai sukurti ar pritaikyti naftos ir dujų žvalgymo duomenims gauti, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

2.

Jutikliai, specialiai sukurti naudoti eksploatuojant naftos ir dujų gręžinius, taip pat jutikliai, naudojami matuojant gręžinius, ir susijusi įranga, specialiai sukurta duomenims iš tokių jutiklių gauti ir kaupti.

3.

Gręžimo įrenginiai, skirti uolienoms gręžti, specialiai siekiant jas tirti arba išgauti naftą, dujas ir kitus natūraliai susidarančius angliavandenilių išteklius.

4.

Grąžtai, gręžimo vamzdžiai, gręžimo žiedai, centralizatoriai ir kita įranga, specialiai sukurta naudoti naftos ir dujų gręžinių gręžimo įrangoje ir kartu su ja.

5.

Gręžinio galvutės, ‧nuo išmetimo saugantys įtaisai‧, ‧fontaninės armatūros įranga‧ ir specialiai jiems sukurti komponentai, kurie atitinka ‧API ir ISO techninius reikalavimus‧ dėl jų naudojimo eksploatuojant naftos ir dujų gręžinius.

Techninės pastabos.

a.

‧Nuo išmetimo saugantis įtaisas‧ – įtaisas, kuris paprastai naudojamas ant žemės paviršiaus (arba jūros dugne, jei gręžiama po vandeniu) ir skirtas nekontroliuojamam naftos ir (arba) dujų išmetimui iš gręžinio valdyti.

b.

‧Fontaninės armatūros įranga‧ – įranga, kuri paprastai naudojama siekiant valdyti gręžinio skysčių srautą, kai gręžimas baigtas ir pradėta naftos ir (arba) dujų produktų gamyba.

c.

Šiame punkte ‧API ir ISO techniniai reikalavimai‧ – Amerikos naftos instituto (API) 6A, 16A, 17D ir 11IW techniniai reikalavimai ir (arba) Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) nuo išmetimo saugančių įtaisų, gręžinio galvučių ir fontaninės armatūros įrangos naudojimo eksploatuojant naftos ir (arba) dujų gręžinius techniniai reikalavimai (ISO 10423 ir 13533).

6.

Žalios naftos ir gamtinių dujų gręžimo ir gavybos platformos.

7.

Laivai ir baržos su gręžimo ir (arba) naftos perdirbimo įrenginiais, naudojamais išgaunant naftą, dujas ir kitas natūraliai susidarančias degiąsias medžiagas.

8.

Skysčių ir dujų skirtuvai, kurie atitinka API 12J techninius reikalavimus ir yra specialiai sukurti iš naftos ir dujų gręžinių gaunamai produkcijai perdirbti bei naftos skystiems produktams nuo vandens ir dujoms nuo skysčių atskirti.

9.

Dujų kompresorius, kurio projektinis slėgis yra 40 barų (PN 40 ir (arba) ANSI 300) ar didesnis ir tūrinė įsiurbimo sparta yra 300 000 Nm3/h ar didesnė, skirtas pirminiam gamtinių dujų perdirbimui ir perdavimui, išskyrus dujų kompresorius, skirtus suslėgtųjų gamtinių dujų degalinėms, ir specialiai jam sukurti komponentai.

10.

Po vandeniu vykstančios gavybos kontrolės įranga ir jos komponentai, atitinkantys ‧API ir ISO naudojimo‧ eksploatuojant naftos ir dujų gręžinius techninius reikalavimus.

Techninės pastabos.

Šioje dalyje ‧API ir ISO techniniai reikalavimai‧ – Amerikos naftos instituto (API) 17F techniniai reikalavimai ir (arba) Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) po vandeniu vykstančios gavybos kontrolės sistemų techniniai reikalavimai (ISO 13268).

11.

Paprastai didelio pajėgumo ir (arba) didelio slėgio (didesnio nei 0,3 m3 per minutę ir (arba) 40 barų) pompos, specialiai sukurtos pumpuoti gręžinių dumblą ir (arba) cementą į naftos ir dujų gręžinius.

1.B   Bandymų ir tikrinimų įranga

1.

Įranga, specialiai sukurta gręžinių dumblo, naftos gręžinių cemento ir kitų medžiagų, specialiai sukurtų ir (arba) parengtų naudoti eksploatuojant naftos ir dujų gręžinius, mėginiams imti, jų savybėms tirti ir analizuoti.

2.

Įranga, specialiai sukurta uolienų, skysčių, dujų ir kitų medžiagų, gręžiant arba po gręžimo paimtų iš naftos ir (arba) dujų gręžinių arba iš susijusių pirminio perdirbimo įrenginių, mėginiams imti, jų savybėms tirti ir analizuoti.

3.

Įranga, specialiai sukurta informacijai apie fizinę ir mechaninę naftos ir (arba) dujų gręžinio būklę rinkti ir aiškinti ir uolienos bei telkinio susidarymo in situ savybėms nustatyti.

1.C   Medžiagos

1.

Gręžinių dumblas, jo priedai ir komponentai, specialiai sukurti siekiant gręžimo metu sutvirtinti naftos ir dujų gręžinius, išmesti gręžimo atliekas į paviršių, taip pat tepti ir aušinti gręžinyje naudojamą gręžimo įrangą.

2.

Cementas ir kitos medžiagos, atitinkančios ‧API ir ISO techninius reikalavimus‧ dėl jų naudojimo eksploatuojant naftos ir dujų gręžinius.

Techninės pastabos.

‧API ir ISO techniniai reikalavimai‧ – Amerikos naftos instituto (API) 10A techniniai reikalavimai arba Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) cemento ir kitų medžiagų naftos ir dujų gręžiniams cementuoti techniniai reikalavimai (ISO 10426).

3.

Antikorozinės, emulsinės, putojimą stabdančios ir kitos cheminės medžiagos, specialiai sukurtos naudoti gręžiant gręžinius ir perdirbant iš naftos ir (arba) dujų gręžinių išgaunamą naftą.

1.D   Programinė įranga

1.

Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta seisminių, elektromagnetinių, magnetinių ar sunkio tyrimų duomenims rinkti ir aiškinti, siekiant numatyti naftos ir dujų gavybą ateityje.

2.

Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta gręžimo ir gavybos metu gautai informacijai saugoti, analizuoti ir aiškinti, siekiant įvertinti fizines naftos arba dujų telkinių savybes ir jų funkcionavimą.

3.

Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta naftos gavybos ir perdirbimo įrenginiams arba konkrečioms tokių įrenginių dalims „naudoti“.

1.E   Technologijos

1.

„Technologijos“, „reikalingos“ 1.A.01–1.A.11 punktuose išvardytos įrangos „kūrimui“, „gamybai“ ir „naudojimui“.

ŽALIOS NAFTOS PERDIRBIMAS IR GAMTINIŲ DUJŲ SKYSTINIMAS

2.A   Įranga

1.

Šilumokaičiai ir specialiai jiems sukurti komponentai:

a.

banguotų plokščių šilumokaičiai, kurių paviršiaus ir tūrio santykis didesnis kaip 500 m2/m3, specialiai sukurti gamtinėms dujoms iš anksto atšaldyti;

b.

spiraliniai šilumokaičiai, specialiai sukurti gamtinėms dujoms skystinti arba toliau šaldyti.

2.

Kriogeniniai siurbliai, skirti siuntai gabenti žemesnėje kaip – 120 °C temperatūroje, kurių gabenimo pajėgumas yra didesnis kaip 500 m3/h, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

3.

‧Coldbox‧ ir ‧Coldbox‧ įranga, nenurodyta 2.A dalies 1 punkte.

Techninės pastabos.

‧Coldbox‧ įranga’ – specialiai sukurta konstrukcija, būdinga suskystintų gamtinių dujų (SGD) įrenginiams, kuri apima skystinimo etapą. ‧Coldbox‧ įrangą sudaro šilumokaičiai, vamzdynai, kiti matavimo prietaisai ir šilumos izoliatoriai. ‧Coldbox‧ įrangos vidaus temperatūra yra mažesnė nei – 120 °C (sąlygos gamtinių dujų kondensacijai). ‧Coldbox‧ įrangos funkcija – minėtų įrenginių šilumos izoliacija.

4.

Įranga suskystintų dujų gabenimo terminaluose, kurios temperatūra žemesnė nei – 120 °C, ir specialiai jai sukurti komponentai.

5.

Lanksčioji ir nelanksčioji perdavimo linija, kurios skersmuo didesnis kaip 50 mm, skirta siuntai gabenti žemesnėje nei – 120 °C temperatūroje.

6.

Jūrų laivai, specialiai sukurti SGD gabenti.

7.

Elektrostatiniai gėlinimo įrenginiai, specialiai sukurti teršalams, pavyzdžiui, druskai, kietosioms medžiagoms ir vandeniui, iš žalios naftos šalinti, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

8.

Visi krekingo, įskaitant hidrokrekingo, ir koksavimo įrenginiai, specialiai sukurti vakuuminiams gazolinams ir vakuuminiam likučiui keisti, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

9.

Hidrinimo įrenginiai, specialiai sukurti benzinui, dyzelinui ir žibalui nusierinti, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

10.

Katalizinio riformingo įrenginiai, specialiai sukurti nusierintam benzinui keisti į didelio oktaninio skaičiaus benziną, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

11.

Naftos perdirbimo įranga, skirta C5–C6 frakcijų angliavandenilių izomerizacijai, ir naftos perdirbimo įranga, skirta alkenams alkilinti, siekiant padidinti angliavandenilių mišinio oktaninį skaičių.

12.

Siurbliai, specialiai sukurti žaliai naftai ir kurui gabenti, kurių pajėgumas ne mažesnis kaip 50 m3/h, ir specialiai jiems sukurti komponentai.

13.

Vamzdžiai, kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 0,2 m, pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

a.

nerūdijančiojo plieno, kuriame yra ne mažiau kaip 23 % chromo;

b.

nerūdijančiojo plieno ir nikelio lydinių, kurių ‧atsparumo taškinei korozijai numeris‧ didesnis kaip 33.

Techninės pastabos.

‧Atsparumo taškinei korozijai numeris‧ (angl. Pitting resistance equivalent, PRE) apibūdina nerūdijančiojo plieno ir nikelio lydinių atsparumą įdubimų arba įskilimų korozijai. Nerūdijančiojo plieno ir nikelio lydinių atsparumą taškinei korozijai daugiausia lemia jų sudėtis, visų pirma chromas, molibdenas ir azotas. Atsparumo taškinei korozijai numerio apskaičiavimo formulė: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N.

14.

‧Vamzdynų grandikliai‧ (vamzdynų tikrinimo prietaisas (-ai)) ir specialiai jiems sukurti komponentai.

15.

Vamzdynų grandiklių paleidimo ir fiksavimo įrenginiai, skirti vamzdynų grandikliams integruoti arba ištraukti.

Techninės pastabos.

‧Vamzdynų grandiklis‧ – įrenginys, kuris paprastai naudojamas vamzdyno vidui valyti arba tikrinti (korozijos būklei ar plyšių susidarymui nustatyti), varomas vamzdyno produktų slėgio.

16.

Toliau išvardytos cisternos žaliai naftai ir kurui laikyti, kurių tūris didesnis kaip 1 000 m3 (1 000 000 litrų), ir specialiai joms sukurti komponentai:

a.

cisternos su nejudamais stogais;

b.

cisternos su plūduriuojančiais stogais.

17.

Povandeniniai lankstieji vamzdžiai, specialiai sukurti angliavandeniliams, įleistiems skysčiams, vandeniui arba dujoms gabenti, kurių skersmuo didesnis kaip 50 mm.

18.

Lankstieji vamzdžiai, naudojami po vandeniu ir virš vandens esant dideliam slėgiui.

19.

Izomerizacijos įranga, specialiai sukurta didelio oktaninio skaičiaus benzinui gaminti naudojant nesočiuosius angliavandenilius, ir specialiai jai sukurti komponentai.

2.B   Bandymų ir tikrinimų įranga

1.

Įranga, specialiai sukurta žalios naftos ir kuro kokybei (savybėms) tikrinti ir analizuoti.

2.

Sąsajos valdymo sistemos, specialiai sukurtos druskos šalinimo procesui valdyti ir optimizuoti.

2.C   Medžiagos

1.

Dietilenglikolis (CAS 111-46-6), Trietilenglikolis (CAS 112-27-6).

2.

N-metilpirolidonas (CAS 872-50-4), sulfolanas (CAS 126-33-0).

3.

Natūralios arba sintetinės kilmės ceolitai, specialiai skirti skystajam kataliziniam krekingui arba dujų, įskaitant gamtines dujas, valymui ir (arba) dehidratavimui.

4.

Toliau išvardyti katalizatoriai, skirti krekingui ir angliavandenilių konversijai:

a.

vienas metalas (platinos grupė) ant aliuminio oksido tipo arba ceolito, specialiai skirtas kataliziniam riformingui;

b.

mišrus metalas (platina su kitais tauriaisiais metalais) ant aliuminio oksido tipo arba ceolito, specialiai skirtas kataliziniam riformingui;

c.

kobalto ir nikelio katalizatoriai su molibdenu ant aliuminio oksido tipo arba ceolito, specialiai skirti kataliziniam nusierinimui;

d.

paladžio, nikelio, chromo ir volframo katalizatoriai ant aliuminio oksido tipo arba ceolito, specialiai skirti kataliziniam hidrokrekingui.

5.

Benzino priedai, specialiai sukurti benzino oktaniniam skaičiui didinti.

Pastaba.

Prie šios kategorijos priskiriamas etilo tretinis butilo eteris (ETBE) (CAS 637-92-3) ir metilo tretinis butilo eteris (MTBE)(CAS 1634-04-4).

2.D   Programinė įranga

1.

Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta SGD įrenginiams arba konkrečioms tokių įrenginių dalims „naudoti“.

2.

Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta naftos perdirbimo įrenginiams (ir jų dalims) „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“.

2.E   Technologijos

1.

„Technologijos“, „reikalingos“ įrenginių, skirtų neapdorotoms gamtinėms dujoms kondicionuoti ir valyti (dehidratavimas, gryninimas, priemaišų šalinimas), „kūrimui“, „gamybai“ ir „naudojimui“.

2.

„Technologijos“ gamtinėms dujoms skystinti, įskaitant technologijas SGD įrenginiams „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

3.

„Technologijos“, „reikalingos“ suskystintų gamtinių dujų gabenimo įrenginiams „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

4.

„Technologijos“, „reikalingos“ suskystintas gamtines dujas gabenantiems jūrų laivams „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

5.

„Technologijos“, „reikalingos“ žaliai naftos ir kuro saugojimo talpykloms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

6.

„Technologijos“, „reikalingos“ naftos perdirbimo gamykloms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“:

6.1.

„technologijos“, naudojamos gaminant benziną iš alkanų;

6.2.

katalizinio riformingo ir izomerizacijos technologijos;

6.3.

katalizinio ir terminio krekingo technologijos.

NAFTOS CHEMIJOS PRAMONĖ

3.A   Įranga

1.

Reaktoriai

a.

specialiai sukurti fosgeno (CAS 506-77-4) gamybai ir specialiai jiems sukurti komponentai;

b.

fosgeninimui, specialiai sukurti HDI, TDI, MDI gamybai ir specialiai jiems sukurti komponentai, išskyrus antrinius reaktorius;

c.

specialiai sukurti žemam slėgiui (iki daugiausiai 40 bar) etileno ir propileno polimerizacijai ir specialiai jiems sukurti komponentai;

d.

specialiai sukurti EDC (etileno dichlorido) terminiam krekingui ir specialiai jiems sukurti komponentai, išskyrus antrinius reaktorius;

e.

specialiai sukurti chlorinimui ir oksichlorinimui gaminant vinilchloridą ir specialiai jiems sukurti komponentai, išskyrus antrinius reaktorius.

2.

Ploni plėvelės garintuvai arba garintuvai su krentančia plėvele, sudaryti iš karštai koncentruotai acto rūgščiai atsparių medžiagų, ir specialiai jiems sukurti komponentai, ir jiems sukurta atitinkama programinė įranga;

3.

Įrenginiai, skirti druskos rūgščiai atskirti elektrolizės būdu, ir specialiai jiems sukurti komponentai, ir jiems sukurta atitinkama programinė įranga;

4.

Kolonos, kurių skersmuo didesnis nei 5 000 mm ir specialiai joms sukurti komponentai;

5.

Rutuliniai čiaupai ir kamštiniai čiaupai su keraminiais rutuliais ar kamščiais, kurių vardinis skersmuo ne mažiau kaip 10 mm, ir specialiai jiems sukurti komponentai;

6.

Išscentrinis ir (arba) stūmoklinis kompresorius, kurio įrengtoji galia yra daugiau nei 2 MW ir kuris atitinka API610 specifikacijas.

3.B   Bandymų ir tikrinimų įranga

3.C   Medžiagos

1.

Katalizatoriai naudojami trinitrotolueno, amonio nitrato gamybos procesuose ir kituose chemijos ir naftos chemijos procesuose, naudojamuose gaminant sprogmenis, ir jiems sukurta atitinkama programinė įranga;

2.

Katalizatoriai, naudojami gaminant monomerus, pavyzdžiui, etileną ir propileną (garų krekingo įrenginiai ir (arba) naftos chemijos įrenginiai), ir jiems sukurta atitinkama programinė įranga;

3.D   Programinė įranga

1.

Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta 3.A punkte nurodytos įrangos „kūrimui“, „gamybai“ ir „naudojimui“.

2.

Specialiai sukurta „programinė įranga“, skirta „naudoti“ metanolio įrenginiuose.

3.E   Technologijos

1.

„Technologijos“ GTL (angl. Gas-To-Liquid) arba GTP (angl. Gas-To-Petrochemicals) procesams arba GTL arba GTP įrenginiams „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

2.

„Technologijos“, „reikalingos“ įrengimų, skirtų amoniako ir metanolio įrenginių gamybai, „kūrimui“, „gamybai“ ir „naudojimui“.

3.

„Technologijos“, skirtos MEG (angl. Mono ethylene glycol), EO (angl. Ethylene oxide)/EG (angl. Ethylene glycol) „gamybai“.

Pastaba.

„Technologija“ – konkreti informacija, būtina prekių „kūrimui“, „gamybai“ ar „naudojimui“. Ši informacija yra „techniniai duomenys“ arba „techninė pagalba“.


VII PRIEDAS

15 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodyto aukso, tauriųjų metalų ir deimantų sąrašas

SS kodas

Aprašymas

7102

Deimantai, apdoroti arba neapdoroti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti

7106

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą

7108

Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą

7109

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

7110

Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą

7111

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

7112

Tauriojo metalo arba metalo, plakiruoto tauriuoju metalu, atliekos ir laužas; kitos atliekos ir laužas, kurių sudėtyje yra tauriojo metalo arba tauriojo metalo junginių, dažniausiai naudojami tauriajam metalui regeneruoti


VIII PRIEDAS

23 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmenų ir subjektų sąrašas

A.

Asmenys ir subjektai, dalyvaujantys branduolinėje arba su balistinėmis raketomis susijusioje veikloje

 

Fiziniai asmenys

1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Kita informacija: Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) vyresnysis mokslininkas, turintis ryšių su Taikomosios fizikos institutu. Glaudžiai bendradarbiauja su Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

2)

Dawood Agha-Jani. Pareigos: bandomojo kuro sodrinimo įrenginio (Natanze) vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

3)

Ali Akbar Ahmadian. Laipsnis: viceadmirolas. Pareigos: Irano revoliucijos gvardijos („Iranian Revolutionary Guard Corps“ (IRGC)) bendrojo štabo viršininkas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

4)

Amir Moayyed Alai. Kita informacija: dalyvauja centrifugų surinkimo ir projektavimo valdyme.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

5)

Behman Asgarpour. Pareigos: už veiklą atsakingas direktorius (Arakas). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

6)

Mohammad Fedai Ashiani. Kita informacija: dalyvauja amonio uranilo karbonato gamybos ir Natanzo sodrinimo komplekso valdymo veikloje.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

7)

Abbas Rezaee Ashtiani. Kita informacija: Irano atominės energijos organizacijos („Atomic Energy Organisation of Iran“ (AEOI)) kasybos žvalgymo ir eksploatavimo reikalų tarnybos vyresnysis pareigūnas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos („Aerospace Industries Organisation“ (AIO)) finansų ir biudžeto departamento vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

9)

Haleh Bakhtiar. Kita informacija: dalyvauja 99,9 % koncentracijos magnio gamyboje.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

10)

Morteza Behzad. Kita informacija: Dalyvauja centrifugų komponentų gamyboje.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

12)

Ahmad Derakhshandeh. Pareigos: „Bank Sepah“ pirmininkas ir vykdomasis direktorius.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

13)

Mohammad Eslami. Laipsnis: Dr. Kita informacija: Gynybos pramonės mokymo ir mokslinių tyrimų instituto vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

14)

Reza-Gholi Esmaeli. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) Prekybos ir tarptautinių reikalų departamento vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Kita informacija: Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) vyresnysis mokslininkas ir Fizikos mokslinių tyrimų centro (PHRC) buvęs vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

16)

Mohammad Hejazi. Laipsnis: brigados generolas. Pareigos: pasipriešinimo pajėgų „Bassij“ vadas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

17)

Mohsen Hojati. Pareigos: „Fajr Industrial Group“ vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

18)

Seyyed Hussein Hosseini. Kita informacija: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) pareigūnas, dalyvaujantis sunkiojo vandens tiriamojo reaktoriaus projekte Arake.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

19)

M. Javad Karimi Sabet. Kita informacija: „Novin Energy Company“, kuri įtraukta į sąrašą pagal Rezoliuciją 1747 (2007), vadovas.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Pareigos: „Shahid Bagheri Industrial Group“ (SBIG) vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

21)

Ali Hajinia Leilabadi. Pareigos: „Mesbah Energy Company“ generalinis direktorius. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

22)

Naser Maleki. Pareigos: „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG) vadovas. Kita informacija: Naser Maleki taip pat yra Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) pareigūnas, prižiūrintis balistinių raketų „Shahab-3“ programos darbus. „Shahab-3“ yra šiuo metu Irano naudojamos didelio nuotolio balistinės raketos.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

23)

Hamid-Reza Mohajerani. Kita informacija: dalyvauja Isfahano urano konversijos įrenginio (UCF) gamybos valdyme.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

24)

Jafar Mohammadi. Pareigos: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) technikos reikalų patarėjas (vadovauja centrifugų vožtuvų gamybai). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

25)

Ehsan Monajemi. Pareigos: statybos projektų vadovas, Natanzas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

26)

Mohammad Reza Naqdi. Laipsnis: brigados generolas. Kita informacija: buvęs ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo logistikos ir pramoninių tyrimų vadovo pavaduotojas / valstybės kovos su kontrabanda vadavietės vadovas, dėjęs pastangas išvengti JT ST rezoliucijomis 1737 (2006) ir 1747 (2007) nustatytų sankcijų.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

27)

Houshang Nobari. Kita informacija: dalyvauja Natanzo sodrinimo komplekso valdyme.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Laipsnis: generolas leitenantas. Pareigos: Malek Ashtar vardo gynybos technologijų universiteto rektorius. Kita informacija: Ashtar vardo gynybos technologijų universiteto chemijos fakultetas yra Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODALF) filialas ir atliko eksperimentus su beriliu. Asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

29)

Mohammad Qannadi. Pareigos: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) pirmininko pavaduotojas, atsakingas už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

30)

Amir Rahimi. Pareigos: Isfahano branduolinio kuro mokslinių tyrimų ir gamybos centro vadovas. Kita informacija: Isfahano branduolinio kuro mokslinių tyrimų ir gamybos centras yra Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės, kuri dalyvauja su sodrinimu susijusioje veikloje, dalis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

31)

Javad Rahiqi. Pareigos: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) Isfahano branduolinių technologijų centro vadovas (papildoma informacija: gimimo data – 1954 m. balandžio 24 d.; gimimo vieta – Mašhadas).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24).

32)

Abbas Rashidi. Kita informacija: dalyvauja sodrinimo darbuose Natanze.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

33)

Morteza Rezaie. Laipsnis: brigados generolas. Pareigos: IRGC vado pavaduotojas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

34)

Morteza Safari. Laipsnis: kontradmirolas. Pareigos: IRGC laivyno vadas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

35)

Yahya Rahim Safavi. Laipsnis: generolas majoras. Pareigos: vadas, IRGC (Pasdaran). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje ir balistinių raketų programose.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

36)

Seyed Jaber Safdari. Kita informacija: Natanzo sodrinimo įrenginių vadovas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

37)

Hosein Salimi. Laipsnis: generolas. Pareigos: oro pajėgų vadas, IRGC (Pasdaran). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

38)

Qasem Soleimani. Laipsnis: brigados generolas. Pareigos: Pajėgų „Qods“ vadas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

39)

Ghasem Soleymani. Kita informacija: Saghando urano kasyklos urano gavybos operacijų direktorius.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

40)

Mohammad Reza Zahedi. Laipsnis: brigados generolas. Pareigos: IRGC sausumos pajėgų vadas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

41)

Generolas Zolqadr. Pareigos: vidaus reikalų ministro pavaduotojas saugumo reikalams, IRGC pareigūnas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

 

Subjektai

1)

„Abzar Boresh Kaveh Co.“ (alias„BK Co.“). Kita informacija: dalyvauja centrifugų komponentų gamyboje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

2)

„Amin Industrial Complex“: „Amin Industrial Complex“ siekė gauti temperatūros reguliatorių, kurie gali būti naudojami branduolinių tyrimų ir eksploatavimo / gamybos įrenginiuose. „Amin Industrial Complex“ nuosavybės teise priklauso Gynybos pramonės organizacijai („Defence Industries Organisation“ (DIO)), kuri įtraukta į JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1737 (2006) pateiktą sąrašą, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu.

Adresas: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

Dar žinomas kaip: „Amin Industrial Compound and Amin Industrial Company“.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

3)

„Ammunition and Metallurgy Industries Group“ (alias a) AMIG, b) „Ammunition Industries Group“). Kita informacija: a) AMIG kontroliuoja „7th of Tir“, b) AMIG nuosavybės teise priklauso Gynybos pramonės organizacijai („Defence Industries Organisation“ (DIO)) ir yra jos kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

4)

„Armament Industries Group“: „Armament Industries Group“ (AIG) gamina įvairius šaulių ir lengvuosius ginklus, įskaitant didelio ir vidutinio kalibro ginklus bei susijusias technologijas ir teikia su tuo susijusias techninės priežiūros paslaugas. Didžiąją dalį savo pirkimų AIG atlieka per „Hadid Industries Complex“.

Adresas: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9).

5)

„Atomic Energy Organization of Iran“ (AEOI). Kita informacija: dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

6)

„Bank Sepah“ ir „Bank Sepah International“. Kita informacija: „Bank Sepah“ teikia paramą Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijai („Aerospace Industries Organisation“ (AIO)) ir jai pavaldiems subjektams, įskaitant „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG) ir „Shahid Bagheri Industrial Group“ (SBIG).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

7)

„Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies“. Kita informacija: a) „Saccal System companies“ patronuojamoji bendrovė; b) ši bendrovė mėgino įsigyti didesnės rizikos prekių, skirtų į Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą įtrauktam subjektui.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

8)

„Cruise Missile Industry Group“ (taip pat vadinama „Naval Defence Missile Industry Group“).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

9)

Gynybos pramonės organizacija („Defense Industries Organisation“ (DIO)). Kita informacija: a) Gynybos pramonės organizacija („Defence Industries Organisation“ (DIO)) – svarbiausias Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) kontroliuojamas subjektas, kuriam pavaldūs kai kurie subjektai dalyvauja centrifugos programoje – gamina komponentus – ir dalyvauja raketų programoje; b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

10)

Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centras („Defence Technology and Science Research Centre“): Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centras („Defence Technology and Science Research Centre“ (DTSRC)) nuosavybės teise priklauso Irano gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijai (MODAFL), kuri prižiūri Irano gynybos srities mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, gamybą, eksploatavimą, eksportą ir pirkimą, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu.

Adresas: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9).

11)

„Doostan International Company“: „Doostan International Company“ (DICO) tiekia elementus Irano balistinių raketų programai.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

12)

„Electro Sanam Company“ (alias: a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

13)

„Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre“ (NFRPC) ir „Esfahan Nuclear Technology Centre“ (ENTC). Kita informacija: Isfahano branduolinio kuro mokslinių tyrimų ir gamybos centras (NFRPC) ir Isfahano branduolinių technologijų centras (ENTC) yra Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės („Nuclear Fuel Production and Procurement Company“) dalis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

14)

„Ettehad Technical Group“. Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

15)

„Fajr Industrial Group“. Kita informacija: a) anksčiau – „Instrumentation Factory Plant“; b) AIO pavaldus subjektas; c) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

16)

„Farasakht Industries“: „Farasakht Industries“ nuosavybės teise priklauso bendrovei „Iran Aircraft Manufacturing Company“ (kuri savo ruožtu nuosavybės teise priklauso Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijai (MODAFL) arba yra jos kontroliuojama), yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Adresas: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

17)

„Farayand Technique“. Kita informacija: a) dalyvauja Irano branduolinėje programoje (centrifugos programoje); b) nurodyta TATENA ataskaitose.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

18)

„First East Export Bank, P.L.C.“: „First East Export Bank, PLC“ nuosavybės teise priklauso „Bank Mellat“, yra jo kontroliuojamas arba veikia jo vardu. Per pastaruosius septynerius metus „Bank Mellat“ pervedė šimtus milijonų dolerių vykdydamas Irano branduolinių, raketų ir gynybos subjektų sandorius.

Adresas: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; įmonės registracijos Nr. LL06889 (Malaizija).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

19)

„Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery“ (alias„Instrumentation Factories Plant“). Kita informacija: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) naudota mėginant įsigyti prekių.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

20)

„Jabber Ibn Hayan“. Kita informacija: AEOI laboratorija, dalyvaujanti su kuro ciklu susijusioje veikloje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3 (įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24).

21)

„Joza Industrial Co.“. Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

22)

„Kala-Electric“ (alias„Kalaye Electric“). Kita informacija: a) tiekėjas bandomajam kuro sodrinimo įrenginiui (Natanze); b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

23)

„Karaj Nuclear Research Centre“. Kita informacija: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) mokslinių tyrimų padalinio dalis.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

24)

„Kaveh Cutting Tools Company“: „Kaveh Cutting Tools Company“ nuosavybės teise priklauso Gynybos pramonės organizacijai (DIO), yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Adresas: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

25)

„Kavoshyar Company“. Kita informacija: Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) patronuojamoji bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

26)

„Khorasan Metallurgy Industries“. Kita informacija: a) „Ammunition Industries Group“ (AMIG), kuri yra priklausoma nuo Gynybos pramonės organizacijos (DIO), patronuojamoji įmonė; b) dalyvauja centrifugų komponentų gamyboje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

27)

„M. Babaie Industries“: „M. Babaie Industries“ yra Irano aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijai (AIO) priklausančiai „Shahid Ahmad Kazemi Industries Group“ (buvusiai „Air Defense Missile Industries Group“) pavaldus subjektas. AIO kontroliuoja raketų organizacijas „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG) ir „Shahid Bakeri Industrial Group“ (SBIG) – abi jos nurodytos Rezoliucijoje 1737 (2006).

Adresas: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

28)

„Malek Ashtar University“: Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centrui (DTRSC) pavaldus subjektas. Apima mokslinių tyrimų grupes, kurios anksčiau priklausė Fizikos mokslinių tyrimų centrui („Physics Research Center“ (PHRC)). TATENA inspektoriams nebuvo leista kalbėtis su šios organizacijos darbuotojais arba susipažinti su jos kontroliuojamais dokumentais siekiant išspręsti klausimą dėl galimo Irano branduolinės programos karinio aspekto.

Adresas: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 24.6.2008 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9).

29)

„Mesbah Energy Company“. Kita informacija: a) mokslinių tyrimų reaktoriaus A40 Arake tiekėjas; b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

30)

„Ministry of Defense Logistics Export“: „Ministry of Defense Logistics Export“ (MODLEX) parduoda Irano gaminamus ginklus klientams visame pasaulyje pažeisdama JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1747 (2007), kuria Iranui uždrausta parduoti ginklus ir susijusius reikmenis.

Adresas: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 24.6.2008 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9).

31)

„Mizan Machinery Manufacturing“: „Mizan Machinery Manufacturing“ (3M) nuosavybės teise priklauso SHID, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu.

Adresas: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran

Dar žinoma kaip: 3MG

Įtraukimo į ES sąrašą data: 24.6.2008 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9).

32)

„Modern Industries Technique Company“: „Modern Industries Technique Company“ (MITEC) yra atsakinga už IR-40 sunkiojo vandens reaktoriaus Arake projektavimą ir statybą. statant IR-40 sunkiojo vandens reaktorių, MITEC vadovavo su tuo susijusiems viešiesiems pirkimams.

Adresas: Arak, Iran

Dar žinoma kaip: „Rahkar Company“, „Rahkar Industries“, „Rahkar Sanaye Company“, „Rahkar Sanaye Novin“.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

33)

„Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine“: „Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine“ (NFRPC) – tai didelis Irano atominės energijos agentūros („Atomic Energy Organization of Iran“ – AEOI), kuri buvo nurodyta JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1737 (2006), mokslinių tyrimų padalinys. NFRPC yra AEOI branduolinio kuro rengimo centras ir dalyvauja su sodrinimu susijusioje veikloje.

Adresas: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

Dar žinomas kaip: „Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine“; „Karaji Agricultural and Medical Research Center“.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

34)

„Niru Battery Manufacturing Company“. Kita informacija: a) DIO patronuojamoji įmonė; b) jos vaidmuo – Irano kariuomenei, įskaitant raketų sistemas, skirtų variklių gamyba.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

35)

„Novin Energy Company“ (alias„Pars Novin“). Kita informacija: veikia AEOI sistemoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

36)

„Parchin Chemical Industries“. Kita informacija: DIO padalinys.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

37)

„Pars Aviation Services Company“. Kita informacija: vykdo orlaivių techninę priežiūrą.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

38)

„Pars Trash Company“. Kita informacija: a) dalyvauja Irano branduolinėje programoje (centrifugos programoje); b) nurodyta TATENA ataskaitose.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

39)

„Pejman Industrial Services Corporation“: „Pejman Industrial Services Corporation“ nuosavybės teise priklauso SBIG, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Adresas: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

40)

„Pishgam (Pioneer) Energy Industries“. Kita informacija: dalyvavo statant Urano konversijos įrenginį Isfahane.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

41)

„Qods Aeronautics Industries“. Kita informacija: gamina nepilotuojamus orlaivius, parašiutus, parasparnius, motorinius parasparnius ir t. t.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

42)

„Sabalan Company“: „Sabalan“ – tai fiktyvus pavadinimas, kurį naudoja SHIG.

Adresas: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

43)

„Sanam Industrial Group“. Kita informacija: AIO pavaldus subjektas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

44)

„Safety Equipment Procurement“ (SEP). Kita informacija: su balistinių raketų programa susijusi fiktyvi Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) bendrovė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3.

45)

„7th of Tir“. Kita informacija: a) DIO pavaldus subjektas, visuotinai žinomas kaip tiesiogiai dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje; b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

46)

„Sahand Aluminum Parts Industrial Company“ (SAPICO): SAPICO – tai fiktyvus pavadinimas, kurį naudoja SHIG.

Adresas: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

47)

„Shahid Bagheri Industrial Group“ (SBIG). Kita informacija: a) AIO pavaldus subjektas; b) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

48)

„Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG). Kita informacija: a) AIO pavaldus subjektas; b) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 12 23.

49)

„Shahid Karrazi Industries“: „Shahid Karrazi Industries“ nuosavybės teise priklauso SBIG, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Adresas: Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

50)

„Shahid Satarri Industries“: „Shahid Sattari Industries“ nuosavybės teise priklauso grupei SBIG, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Adresas: Southeast Tehran, Iran

Dar žinoma kaip: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

51)

„Shahid Sayyade Shirazi Industries“: „Shahid Sayyade Shirazi Industries“ (SSSI) nuosavybės teise priklauso DIO, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Adresas: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

52)

„Sho’a’ Aviation“. Kita informacija: gamina ultralengvuosius orlaivius.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

53)

„Special Industries Group“: „Special Industries Group“ (SIG) yra DIO pavaldus subjektas.

Adresas: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 24.7.2007 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9).

54)

„TAMAS Company“. Kita informacija: a) dalyvauja su sodrinimu susijusiose veikloje; b) TAMAS yra vadovaujamoji organizacija, kuriai priklauso keturios patronuojamosios įmonės – viena iš jų vykdo veiklą pradedant urano kasyba ir baigiant jo koncentravimu, kita atsako už urano perdirbimą, sodrinimą ir atliekų tvarkymą.

Įtraukimo į ES sąrašą data: 2007 4 24 (įtraukimo į JT sąrašą data: 2008 3 3).

55)

„Tiz Pars“: „Tiz Pars“ – tai fiktyvus pavadinimas, kurį naudoja SHIG. Nuo 2007 m. balandžio iki liepos mėn. „Tiz Pars“, veikdama SHIG naudai, bandė įsigyti penkiaašę lazerinio suvirinimo ir pjaustymo mašiną, kuri galėtų būti labai svarbi Irano raketų programai.

Adresas: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

56)

„Ya Mahdi Industries Group“. Kita informacija: AIO pavaldus subjektas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 3 24.

57)

„Yazd Metallurgy Industries“: „Yazd Metallurgy Industries“ (YMI) yra DIO pavaldus subjektas.

Adresas: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Dar žinoma kaip: „Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries“, „Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries“.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

B.

Subjektai, kurie nuosavybės teise priklauso Islamo revoliucijos gvardijai, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu

1)

„Fater Institute“ arba „Faater Institute“: „Khatam al-Anbiya“ (KAA) patronuojamas subjektas. Įgyvendinant Islamo revoliucijos gvardijos projektus Irane, „Fater“ bendradarbiavo su užsienio tiekėjais, tikriausiai kitų KAA bendrovių vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

2)

„Gharagahe Sazandegi Ghaem“: „Gharagahe Sazandegi Ghaem“ nuosavybės teise priklauso KAA arba yra jos kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

3)

„Ghorb Karbala“: „Ghorb Karbala“ nuosavybės teise priklauso KAA arba yra jos kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

4)

„Ghorb Nooh“: „Ghorb Nooh“ nuosavybės teise priklauso KAA arba yra jos kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

5)

„Hara Company“: Nuosavybės teise priklauso „Ghorb Nooh“ arba yra jo kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

6)

„Imensazan Consultant Engineers Institute“: nuosavybės teise priklauso KAA arba yra jos valdomas, ar veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

7)

„Khatam al-Anbiya Construction Headquarters“: „Khatam al-Anbiya Construction Headquarters“ (KAA) yra Islamo revoliucijos gvardijai priklausanti bendrovė, dalyvaujanti didelio masto civiliniuose bei kariniuose statybos projektuose ir kitoje statybų veikloje. Ji atlieka daug darbų Pasyvios gynybos organizacijos projektuose. Be kita ko, KAA patronuojamosios įmonės aktyviai dalyvavo statant urano sodrinimo objektą Kome / Forde.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

8)

„Makin“: „Makin“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu, ir yra KAA patronuojamoji įmonė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

9)

„Omran Sahel“: nuosavybės teise priklauso „Ghorb Nooh“ arba yra jos kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

10)

„Oriental Oil Kish“: „Oriental Oil Kish“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

11)

„Rah Sahel“: „Rah Sahel“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

12)

„Rahab Engineering Institute“: „Rahab“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojamas arba veikia jos vardu, ir yra KAA patronuojamoji įmonė.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

13)

„Sahel Consultant Engineers“: nuosavybės teise priklauso „Ghorb Nooh“ arba yra jos kontroliuojama.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

14)

„Sepanir“: „Sepanir“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

15)

„Sepasad Engineering Company“: „Sepasad Engineering Company“ nuosavybės teise priklauso KAA, yra jos kontroliuojama arba veikia jos vardu.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

C.

Subjektai, kurie nuosavybės teise priklauso bendrovei „Islamic Republic of Iran Shipping Lines“, yra jos kontroliuojami arba veikia jos vardu

1)

„Irano Hind Shipping Company“:

Adresas: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

2)

„IRISL Benelux NV“:

Adresas: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; PVM Nr.: BE480224531 (Belgija).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.

3)

„South Shipping Line Iran“ (SSL)

Adresas: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 6 9.


IX PRIEDAS

23 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmenų ir subjektų sąrašas

I.

Asmenys ir subjektai, dalyvaujantys branduolinėje arba su balistinėmis raketomis susijusioje veikloje

A.   Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Reza AGHAZADEH

Gimimo data: 1949 03 15.

Paso Nr.: S4409483; galioja nuo 2000 04 26 iki 2010 04 27. Išduotas: Teherane.

Diplomatinio paso numeris: D9001950, išduotas 2008 1 22, galioja iki 2013 1 21; gimimo vieta: Chojus.

Buvęs Irano branduolinės energetikos organizacijos (AEOI) vadovas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2007 4 23

2.

Ali DIVANDARI (dar žinomas kaip DAVANDARI)

 

„Bank Mellat“ vadovas (žr. B dalį, Nr. 4).

2010 7 26

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC adresas: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

AEOI priklausančios Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės – „Nuclear Fuel Production and Procurement Company“ (NFPC) atstovas ir generalinis direktorius. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006). NFPC vykdo su sodrinimu susijusią veiklą, kurią TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti.

2007 4 23

4.

Engineer Mojtaba HAERI

 

Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) pavaduotojas pramonės reikalams. Vykdo AIO ir DIO priežiūrą.

2008 6 23

5.

Mahmood JANNATIAN

Gimimo data: 1946 04 21,

paso numeris: T12838903

Irano atominės energijos organizacijos vadovo pavaduotojas.

2008 6 23

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (dar žinomas kaip LANGROUDI)

Gimimo data: 1945 11 24;

gimimo vieta: Langroud.

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2007 4 23

7.

Ali Reza KHANCHI

NRC adresas: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran;

faks.: (+9821) 8021412

AEOI priklausančio Teherano branduolinių tyrimų centro (TNRC) vadovas. TATENA toliau siekia gauti Irano paaiškinimus dėl plutonio atskyrimo eksperimentų, vykdomų TNRC, be kita ko, dėl stipriai įsodrinto urano dalelių, rastų aplinkos mėginiuose, paimtuose Karaj atliekų saugykloje, kurioje saugomi konteineriai, skirti nusodrinto urano taikiniams, naudojamiems tuose eksperimentuose, saugoti. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2007 4 23

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

„Iran Electronics Industries“ vykdomasis direktorius (žr. B dalį, Nr. 20).

2008 6 23

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Gimęs 1943 11 7 Irane.

Paso numeris: 05HK31387, išduotas 2002 1 1 Irane, galioja iki 2010 8 7.

2008 5 7 gavo Prancūzijos pilietybę.

„Fulmen“ vadovas (žr. B dalį, Nr. 13).

2010 7 26

10.

Brigadier-General Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL pavaduotojas tiekimo ir logistikos reikalams (žr. B dalį, Nr. 29).

2008 6 23

11.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No 39 Ghandi street Tehran Iran 1517883115

Fondo „Setad Ejraie“ – investicinio fondo, susijusio su vyriausiuoju vadovu Ali Khameneï – prezidentas. „Sina Bank“ valdybos narys.

2010 7 26

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

„Samen Al A’Emmeh Industries Group“ (SAIG), taip pat vadinamo „Cruise Missile Industry Group“, vadovas. Ši organizacija įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1747 ir nurodyta ES bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP I priede.

2010 7 26

13.

Anis NACCACHE

 

„Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal“ bendrovių administratorius; jo bendrovė bandė tiekti didesnės rizikos prekes subjektams, įtrauktiems į sąrašą pagal Rezoliuciją 1737 (2006).

2008 6 23

14.

Brigados generolas Mohammad NADERI

 

Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) vadovas (žr. B dalį, Nr. 1). AIO yra dalyvavusi didesnės rizikos Irano programose.

2008 6 23

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Užsienio reikalų ministras. Buvęs Irano branduolinės energetikos organizacijos (AEOI) vadovas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2009 11 17

16.

Kontradmirolas Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Buvęs MODAFL pavaduotojas koordinavimo reikalams (žr. B dalį, Nr. 29).

2008 6 23

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Isfahane esančio Urano konversijos įrenginio („Uranium Conversion Facility“ – UCF) vykdomasis direktorius. Įrenginys gamina žaliavą (UF6) Natanze esančio komplekso sodrinimo įrenginiams. 2006 m. rugpjūčio 27 d. Solat Sana gavo specialų Prezidento Ahmadinejad apdovanojimą už savo darbą.

2007 4 23

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Anksčiau Irano branduolinės energetikos organizacijos („Atomic Energy Organisation of Iran“) (AEOI) laikinai einantis pareigas vadovas, šiuo metu – AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2011 5 23

19.

Inžinierius Naser RASTKHAH

 

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2011 5 23

20.

Behzad SOLTANI

 

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2011 5 23

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

AEOI vadovo pavaduotojas planavimo, tarptautiniais ir parlamentiniais klausimais. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006).

2011 5 23

22.

Dr. Ahmad AZIZI

 

Į ES sąrašą įtraukto banko „Melli Bank PLC“ pirmininko pavaduotojas ir vykdomasis direktorius.

2011 12 01

23.

Davoud BABAEI

 

Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos mokslinių tyrimų instituto – Gynybos inovacijų ir mokslinių tyrimų organizacijos (SPND) – kuriai vadovauja į JT sąrašą įtrauktas Mohsen Fakhrizadeh, dabartinis apsaugos vadovas. TATENA nustatė, kad SPND yra susijusi su galimai karinio pobūdžio Irano branduoline programa, dėl kurios Iranas atsisako bendradarbiauti. Kaip apsaugos vadovas D. Babaei yra atsakingas už informacijos apsaugą, kad ji nebūtų atskleista, be kita ko, ir Tarptautinei atominės energijos agentūrai.

2011 12 01

24.

Hassan BAHADORI

 

Į ES sąrašą įtraukto banko „Arian Bank“ generalinis direktorius.

2011 12 01

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Į JT sąrašą įtrauktos Irano atominės energijos organizacijos vadovo pavaduotojas, jis yra pavaldus į JT sąrašą įtrauktam Feridun Abbasi Davani. Bent nuo 2002 m. dalyvauja Irano branduolinėje programoje, be kita ko, kaip buvęs AMAD pirkimo ir logistikos vadovas jis buvo atsakingas, kad perkant įrangą ir medžiagas Irano branduolinių ginklų programai būtų naudojamasi tokių fiktyvių bendrovių kaip „Kimia Madan“ paslaugomis.

2011 12 01

26.

Dr. Peyman Noori BROJERDI

 

Į ES sąrašą įtraukto banko „Bank Refah“ valdybos pirmininkas ir vykdomasis direktorius.

2011 12 01

27.

Kamran DANESHJOO (dar žinomas kaip DANESHJOU)

 

Nuo 2009 m. rinkimų yra mokslo, mokslinių tyrimų ir technologijų ministras. Iranas nepateikė TATENA tikslesnės informacijos dėl jo vaidmens raketų kovinių galvučių tobulinimo tyrimuose. Tai vienas iš daugelio Irano nebendradarbiavimo su TATENA, kuri atlieka tyrimą dėl įtarimų, kad Irano branduolinė programa yra karinio pobūdžio, atvejų (be kita ko, Iranas neleidžia susipažinti su dokumentais, susijusiais su atitinkamais asmenimis).

Be to, kad eina ministro pareigas, K. Daneshjoo taip pat atlieka vaidmenį ir „Passive Defence“ veikloje Prezidento M. Ahmadenijad vardu. „Passive Defence Organisation“ jau įtraukta į ES sąrašą.

2011 12 01

28.

Dr. Abdolnaser HEMMATI

 

Į ES sąrašą įtraukto banko „Banque Sina“ vykdomasis direktorius ir generalinis direktorius.

2011 12 01

29.

Milad JAFARI

Gimimo data: 1974 m. rugsėjo 20 d.

Irano pilietis, tiekiantis prekes, daugiausia metalus, į JT sąrašą įtrauktoms SHIG fiktyvioms bendrovėms. Prekės SHIG pristatytos 2010 m. sausio–lapkričio mėn. Apmokėjimas už kai kurias prekes atliktas į ES sąrašą įtraukto banko „Export Development Bank of Iran“ (EDBI) pagrindiniame skyriuje Teherane po 2010 m. lapkričio mėn.

2011 12 01

30.

Dr. Mohammad JAHROMI

 

Į ES sąrašą įtraukto banko „Bank Saderat“ pirmininkas ir vykdomasis direktorius.

2011 12 01

31.

Ali KARIMIAN

 

Irano pilietis, tiekiantis prekes, daugiausia anglies pluoštą, į JT sąrašą įtrauktoms SHIG ir SBIG.

2011 12 01

32.

Majid KHANSARI

 

Į JT sąrašą įtrauktos bendrovės „Kalaye Electric Company“ vykdomasis direktorius.

2011 12 01

33.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Į ES sąrašą įtraukto banko „Bank Melli“ valdybos pirmininkas ir vykdomasis direktorius.

2011 12 01

34.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Į ES sąrašą įtraukto banko „Persia International Bank“ pagrindinis vykdomasis direktorius Londone.

2011 12 01

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSA vykdomasis direktorius.

2011 12 01

36.

Dr. M H MOHEBIAN

 

Į ES sąrašą įtraukto banko „Post Bank“ vykdomasis direktorius.

2011 12 01

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Fizikos mokslinių tyrimų instituto (anksčiau Taikomosios fizikos institutas) vadovas

2011 12 01

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Nuclear Reactors Fuel Company“ (SUREH) vykdomasis direktorius. Jis taip pat yra AEOI pareigūnas. Jis prižiūri ir skelbia konkursus pirkimo bendrovėms dėl slapto pobūdžio darbų pirkimo kuro gamybos gamyklai (FMP), cirkonio miltelių gamyklai (ZPP) ir urano konversijos įrenginiui (UCF).

2011 12 01

39.

A SEDGHI

 

Į ES sąrašą įtraukto banko „Melli Bank PLC“ pirmininkas ir direktorius konsultantas.

2011 12 01

40.

Hamid SOLTANI

 

Į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Management Company for Nuclear Power Plant Construction“ (MASNA) vykdomasis direktorius.

2011 12 01

41.

Bahman VALIKI

 

Į ES sąrašą įtraukto banko „Export Development Bank of Iran“ valdybos pirmininkas ir vykdomasis direktorius.

2011 12 01

42.

Javad AL YASIN

 

Sprogimų ir jų poveikio mokslinių tyrimų centro („Research Centre for Explosion and Impact“), dar žinomo kaip METFAZ, vadovas.

2011 12 01

43.

S ZAVVAR

 

Į ES sąrašą įtraukto banko „Persia International Bank“ laikinai pareigas einantis generalinis direktorius Dubajuje.

2011 12 01

B.   Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

„Aerospace Industries Organisation“ (AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran

Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacija („Aerospace Industries Organisation“ (AIO)) prižiūri raketų gamybą Irane, įskaitant „Shahid Hemmat Industrial Group“, „Shahid Bagheri Industrial Group“ ir „Fajr Industrial Group“, kurios visos įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006). Į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006) taip pat įtrauktas AIO vadovas ir kiti du aukšto rango pareigūnai.

2007 4 23

2.

„Armed Forces Geographical Organisation“

 

Laikoma, kad teikia geografinę ir erdvinę informaciją balistinių raketų programai.

2008 6 23

3.

„Azarab Industries“

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Energetikos sektoriaus bendrovė, teikianti paramą gamybai įgyvendinant branduolinę programą, įskaitant į sąrašą įtrauktą su padidinta platinimo rizika susijusią veiklą. Dalyvauja Arako sunkiojo vandens reaktoriaus statyboje.

2010 7 26

4.

„Bank Mellat“ (įskaitant visus jo filialus) ir patronuojamosios įmonės:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran

„Bank Mellat“ savo veikla remia Irano branduolines ir balistinių raketų programas ir sudaro palankesnes sąlygas joms įgyvendinti. Jis teikė bankininkystės paslaugas JT ir ES į sąrašą įtrauktiems subjektams arba subjektams, veikiantiems jų vardu arba jiems vadovaujant, arba jiems nuosavybės teise priklausantiems arba valdomiems subjektams. Jis yra „First East Export Bank“, kuris įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1929, patronuojantysis bankas.

2010 7 26

a)

„Mellat Bank SB CJSC“

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia

Nuosavybės teise 100 % priklauso „Bank Mellat“.

2010 7 26

b)

„Persia International Bank Plc“

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

Nuosavybės teise 60 % priklauso „Bank Mellat“.

2010 7 26

5.

„Bank Melli“, „Bank Melli Iran“ (įskaitant visus jo filialus) ir patronuojamosios įmonės:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Teikia ar siekia teikti finansinę paramą bendrovėms, kurios susijusios su Irano branduoline ir raketų programomis (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, „Novin Energy Company“, „Mesbah Energy Company“, „Kalaye Electric Company“ ir DIO) ar užsiima prekių tiekimu joms. „Bank Melli“ veikia kaip Irano didesnės rizikos veiklos tarpininkas. Jis sudarė palankias sąlygas daugeliui didesnės rizikos medžiagų, skirtų Irano branduolinei ir raketų programoms, pirkimo sandorių. Jis suteikė įvairių finansinių paslaugų, įskaitant akredityvų ir sąskaitų atidarymą bei tvarkymą, subjektams, susijusiems su Irano branduoline ir raketų pramone. Daugelis pirmiau nurodytų bendrovių yra įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliucijas 1737 (2006) ir 1747 (2007).

„Bank Melli“ toliau atlieka šį vaidmenį, savo veikla remdamas Irano didesnės rizikos veiklą ir sudarydamas jai palankias sąlygas. Naudodamasis savo bankininkystės ryšiais, jis toliau teikia paramą ir finansines paslaugas subjektams, JT ir ES įtrauktiems įsu tokia veikla susijusių subjektų sąrašą. Jis taip pat veikia šių subjektų vardu ir jiems vadovaujant; šie subjektai, įskaitant „Bank Sepah“, dažnai veikia per savo patronuojamąsias įmones ir partnerius.

2008 6 23

a)

„Arian Bank“ (dar žinomas kaip „Aryan Bank“)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

„Arian Bank“ yra bendra „Bank Melli“ ir „Bank Saderat“ įmonė.

2010 7 26

b)

„Assa Corporation“

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Tax ID No. 1368932 (United States)

„Assa Corporation“ yra fiktyvi bendrovė, kurią įkūrė ir valdo „Bank Melli“. Ją įsteigė „Bank Melli“ lėšoms iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Iraną pervesti.

2010 7 26

c)

„Assa Corporation Ltd“

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

„Assa Corporation Ltd“ yra „Assa Corporation“ patronuojančioji įmonė. Nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

2010 7 26

d)

„Bank Kargoshaie“ (dar žinomas kaip „Bank Kargoshaee“, dar žinomas kaip „Kargosai Bank“, dar žinomas kaip „Kargosa'i Bank“)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

„Bank Kargoshaee“ nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“.

2010 7 26

e)

„Bank Melli Iran Investment Company“ (BMIIC)

No 1 - Didare ShomaliHaghani Highway1518853115 TehranIran;

Alternatyvus adresas:

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

Alternatyvus adresas:

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116;

Alternatyvus adresas:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran;

įmonės registracijos numeris: 89584.

Susijusi su subjektais, kurių veiklai nuo 2000 m. sankcijas taiko Jungtinės Amerikos Valstijos, Europos Sąjunga arba Jungtinės Tautos. Jungtinių Amerikos Valstijų įtraukta į sąrašą dėl to, kad nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

2010 7 26

f)

„Bank Melli Iran“

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

Alternatyvus adresas:

Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

 

2008 6 23

g)

„Bank Melli Printing And Publishing Company“ (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;

Alternatyvus adresas: Location:

Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;

įmonės registracijos Nr.: 382231

Jungtinių Amerikos Valstijų įtraukta į sąrašą dėl to, kad nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

2010 7 26

h)

„Cement Investment and Development Company“ (CIDCO) (dar žinoma kaip „Cement Industry Investment and Development Company“, CIDCO, „CIDCO Cement Holding“)

No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave.Tehran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Nuosavybės teise visiškai priklauso „Bank Melli Investment Co. Holding Company“, kad valdytų visas cemento bendroves, nuosavybės teise priklausančias BMIIC.

2010 7 26

i)

„First Persian Equity Fund“

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands;

Alternatyvus adresas:

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands;

Alternatyvus adresas:

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Kaimanuose įsteigtas fondas, kuriam Irano Vyriausybė yra suteikusi licenciją su užsienio investicijomis susijusioms operacijoms Teherano vertybinių popierių biržoje vykdyti.

2010 7 26

j)

„Mazandaran Cement Company“

No 51, sattari st.Afric Ave.TehranIran

Alternatyvus adresas:

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688;

Alternatyvus adresas:

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

Valdoma „Bank Melli Iran“.

2010 7 26

k)

„Mehr Cayman Ltd.“

Cayman Islands; Commercial Registry Number 188926 (Cayman Islands)

Nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

2010 7 26

l)

„Melli Agrochemical Company PJS“ (dar žinoma kaip „Melli Shimi Keshavarz“)

5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran

Alternatyvus adresas:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

Nuosavybės teise priklauso „Bank Melli“ arba yra jo valdoma.

2010 7 26

m)

„Melli Bank plc“

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

 

2008 6 23

n)

„Melli Investment Holding International“

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates;

Registracijos liudijimo Nr. (Dubajus): 0107; išduotas 2005 m. lapkričio 30 d.

Owned or controlled by Bank Melli

2010 7 26

o)

„Shemal Cement Company“ (dar žinoma kaip „Siman Shomal“, dar žinoma kaip „Shemal Cement Company“)

No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran

Alternatyvus adresas:

Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446;

Alternatyvus adresas:

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Valdoma „Bank Melli Iran“.

2010 7 26

6.

„Bank Refah“

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran

„Bank Refah“ perėmė „Bank Melli“ vykdytą veiklą Europos Sąjungai nustačius jam sankcijas.

2010 7 26

7.

„Bank Saderat Iran“ (įskaitant visus jo filialus) ir patronuojamosios įmonės:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.

„Bank Saderat“ yra Irano bankas, kurio dalis nuosavybės teise priklauso Irano Vyriausybei. „Bank Saderat“ teikė finansines paslaugas subjektams, vykdantiems pirkimą Irano branduolinių ir balistinių raketų programų vardu, įskaitant subjektus, įtrauktus į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737. Dar 2009 m. kovo mėn. „Bank Saderat“ administravo DIO (kuriai pagal JT ST rezoliuciją 1737 nustatytos sankcijos) mokėjimus ir akredityvus. 2003 m. „Bank Saderat“ administravo akredityvą Irano su branduoline veikla susijusios „Mesbah Energy Company“ (kuriai vėliau pagal JT ST rezoliuciją 1737 nustatytos sankcijos) vardu.

2010 7 26

a)

„Bank Saderat PLC“ (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

Nuosavybės teise 100 % priklausanti „Bank Saderat“ patronuojamoji įmonė.

 

8.

„Sina Bank“

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Šis bankas labai glaudžiai susijęs su „Daftar“ (vyriausiojo vadovo biuras, kurio administracijoje yra apie 500 bendradarbių) interesais. Jis tokiu būdu prisideda prie strateginių režimo interesų.

2010 7 26

9.

ESNICO („Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation“)

No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Tiekia pramonines prekes, specialiai skirtas su branduoline programa susijusiais veiklai, kurią vykdo AEOI, „Novin Energy“ ir „KalayeElectric Company“ (visos įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737). ESNICO vadovas yra Haleh Bakhtiar (įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1803).

2010 7 26

10.

„Etemad Amin Invest Co Mobin“

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Artima „Naftar“ ir „Bonyad e Mostazafan“ bendrovė „Etemad Amin Invest Co Mobin“ prisideda prie strateginių režimo ir „šešėlinės“ Irano valstybės interesų finansavimo.

2010 7 26

11.

„Export Development Bank of Iran“ (EDBI) (įskaitant visus filialus) ir patronuojamosios įmonės:

Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;

Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;

C.R. No. 86936

(Iran)

„Export Development Bank of Iran“ (EDBI) dalyvavo teikiant finansines paslaugas bendrovėms, susijusioms su Irano didesnės platinimo rizikos programomis, ir padėjo į JT sąrašą įtrauktiems subjektams nesilaikyti sankcijų ir jas pažeisti. Jis teikia finansines paslaugas Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijai (MODAFL) pavaldiems subjektams ir jų fiktyvioms bendrovėms, kurios remia Irano branduolines ir balistinių raketų programas.

Jis toliau administravo „Bank Sepah“, kurį JT vėliau įtraukė į sąrašą, mokėjimus, įskaitant mokėjimus, susijusius su Irano branduoline ir balistinių raketų programomis. EDBI administravo sandorius, susijusius su Irano gynybos ir raketų subjektais, iš kuriųdaugeliui JT ST nustatė sankcijas. EDBI veikė kaip vienas iš svarbiausių tarpininkų, kuris administravo „Bank Sepah“ (kuriam nuo 2007 m. nustatytos J