EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0359

2011 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane

OJ L 100, 14.4.2011, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 030 P. 241 - 251

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/359/oj

14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 359/2011

2011 m. balandžio 12 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane


EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimą 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane (1), priimtą pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendime 2011/235/BUSP numatyta įšaldyti tam tikrų asmenų, atsakingų už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane, lėšas ir ekonominius išteklius. Tie asmenys ir subjektai išvardyti sprendimo priede.

(2)

Ribojamosios priemonės turėtų būti taikomos asmenims, prisidėjusiems prie nurodymo vykdyti sunkius žmogaus teisių pažeidimus arba prie jų vykdymo, arba atsakingiems už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą imantis smurtinių veiksmų prieš taikius demonstrantus, žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus, studentus ar kitus asmenis, kurie atvirai gina savo teisėtas teises, įskaitant saviraiškos laisvę, bei asmenims, prisidėjusiems prie nurodymo vykdyti sunkius teisės į tinkamą teisinį procesą pažeidimus, kankinimą, žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį arba chaotišką, neproporcingą ir vis dažnesnį mirties bausmės taikymą, įskaitant viešas egzekucijas, užmėtymą akmenimis, pakorimą arba nepilnamečių nusikaltėlių egzekucijas, arba prie jų vykdymo, arba atsakingiems už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą pažeidžiant Irano tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje.

(3)

Tos priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant jas įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygiu, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai.

(4)

Šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma – teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į tas teises.

(5)

Atsižvelgiant į politinę padėtį Irane ir siekiant užtikrinti suderinamumą su Sprendimo 2011/235/BUSP priedo keitimo ir peržiūros procesu, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies keisti šio reglamento I priede pateiktą sąrašą.

(6)

Pagal šio reglamento I priede pateiktų sąrašų pakeitimų darymo tvarką turėtų būti numatyta į sąrašus įtrauktiems asmenims, subjektams arba įstaigoms pateikti įtraukimo į sąrašus motyvus, kad jie galėtų pateikti pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai informuoti atitinkamą asmenį, subjektą arba įstaigą.

(7)

Šio reglamento įgyvendinimo reikmėms ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis būtina skelbti viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (2) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (3).

(8)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

lėšos– finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i)

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii)

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų likučius, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii)

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, varantus, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv)

palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugį;

v)

paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi)

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas;

vii)

lėšų arba kitų finansinių išteklių nuosavybės teisės patvirtinimo dokumentus;

lėšų įšaldymas– bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galėjimo jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

ekonominiai ištekliai– bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

ekonominių išteklių įšaldymas– išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, draudimas;

Sąjungos teritorija– valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

1.   Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai išvengti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių taikymo arba dėl kurios išvengiama tų priemonių taikymo.

3 straipsnis

1.   I priede pateikiamas asmenų, kurie, kaip Taryba nustatė pagal Sprendimo 2011/235/BUSP 2 straipsnio 1 dalį, yra atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane, ir su jais susijusių asmenų, subjektų ar įstaigų sąrašas.

2.   I priede pateikiami sąraše nurodytų atitinkamų asmenų, subjektų ir įstaigų įtraukimo į sąrašą motyvai.

3.   Be to, I priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų tapatybei nustatyti. Tokią apie fizinius asmenis pateikiamą informaciją gali sudaryti vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Tokią apie juridinius asmenis, subjektus ir įstaigas pateikiamą informaciją gali sudaryti pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

4 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini I priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c)

skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d)

būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, jei atitinkama valstybė narė visoms kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė motyvus, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas.

2.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine arba arbitražo tvarka suvaržyti, kai toks suvaržymas nustatytas iki dienos, kurią 2 straipsnyje nurodytas asmuo, subjektas ar įstaiga buvo įtraukti į I priedo sąrašą, arba iki tos dienos dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių buvo priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas;

b)

atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas buvo užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c)

turto suvaržymas ar sprendimas nėra I priede nurodyto asmens, subjekto ar įstaigos naudai; ir

d)

turto suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

2.   Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 dalį suteiktus leidimus.

6 straipsnis

1.   2 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a)

palūkanomis arba kitomis dėl tų sąskaitų atsirandančiomis pajamomis; arba

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki 2 straipsnyje nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar įstaigos įtraukimo į I priedo sąrašą datos,

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai taip pat įšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

2.   2 straipsnio 2 dalies nuostatomis Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų gavus lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba įstaigos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldyti. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio ir su sąlyga, kad I priede išvardyti asmenys, subjektai ar įstaigos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas arba įstaiga sudarė, arba pareigą, kuri atitinkamam asmeniui, subjektui ar įstaigai atsirado iki atitinkamo asmens, subjekto ar įstaigos įtraukimo į sąrašą dienos, valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

i)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami I priede nurodyto asmens, subjekto arba įstaigos mokėjimui atlikti; ir

ii)

mokėjimu nepažeidžiama 2 straipsnio 2 dalis; ir

b)

atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį nustatymą ir ketinimą suteikti leidimą.

8 straipsnis

1.   Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba įstaigos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.   Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ir įstaigoms, kurie leido naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, neatsiranda jokia atsakomybė už 2 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo nesilaikymą, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais šį draudimą pažeis.

9 straipsnis

1.   Nedarant poveikio taikomoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a)

nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai, nurodytai II priede išvardytose interneto svetainėse, visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per valstybes nares perduoda tokią informaciją Komisijai; ir

b)

bendradarbiauja su ta kompetentinga institucija tikrinant tą informaciją.

2.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

10 straipsnis

Valstybės narės ir Komisija nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

11 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą remdamasi valstybių narių pateikta informacija.

12 straipsnis

1.   Jeigu Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai taikyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

2.   Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai praneša savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, taip suteikdama tokiam asmeniui, subjektui arba įstaigai galimybę pateikti pastabas.

3.   Jei pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja asmenį, subjektą arba įstaigą.

4.   I priede pateiktas sąrašas reguliariai, bent kas 12 mėnesių, peržiūrimas.

13 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos sankcijos už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad jos būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

14 straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tokiam ryšių palaikymui naudojamas II priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

15 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms;

e)

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

16 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2011 m. balandžio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 51.

(2)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(3)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.


I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų sąrašas

Asmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Gimimo vieta: Teheranas, Iranas Gimimo data: 1961 m.

Irano nacionalinės policijos vadovas. Jo vadovaujamos pajėgos vykdė žiaurius išpuolius taikių protestų metu ir smurtinį naktinį išpuolį Teherano universiteto studentų bendrabučiuose 2009 m. birželio 15 d.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollah vadas ir Islamo revoliucijos gvardijos pulkininkas. Jis yra vienas iš Ansar-e Hezbollah įkūrėjų. Šios sukarintos pajėgos buvo atsakingos už itin žiaurų smurtą, kai buvo imtasi represinių priemonių prieš studentus ir universitetus 1999 m., 2002 m. ir 2009 m.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Islamo revoliucijos gvardijos sausumos pajėgų vado pavaduotojas.

Jis yra tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas už represines priemones protestų metu visą 2009 m. vasarą.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij vado pavaduotojas, buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas (iki 2010 m. vasario mėn.). Seyyed al-Shohada korpusas atsako už saugumą Teherano provincijoje ir atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurias represijas prieš protestų dalyvius 2009 m.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Islamo revoliucijos gvardijos Rassoulollah korpuso vadas, atsakingas už Teherano metropolio teritoriją nuo 2009 m. lapkričio mėn. Rassoulollah korpusas atsako už saugumą Teherano metropolio teritorijoje ir atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurų protestų malšinimą 2009 m. Atsakingas už represijas protestų metu per Ašūros renginius (2009 m. gruodžio mėn.) ir vėliau.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(dar žinomas kaip Aziz Jafari)

Gimimo vieta: Yazd (Iranas) Gimimo data: 1957 9 1

Generolas, Islamo revoliucijos gvardijos vadas. Generolo Aziz Jafari vadovaujama Islamo revoliucijos gvardija ir Sarollah bazė atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų neteisėtai įsikišdama į 2009 m. prezidento rinkimus, areštuodama ir sulaikydama politinius veikėjus, taip pat susiremdama su protestų dalyviais gatvėse.

 

7.

KHALILI Ali

 

Islamo revoliucijos gvardijos generolas, Sarollah bazės medicinos padalinio vadovas. Ji pasirašė Sveikatos ministerijai 2009 m. birželio 26 d. nusiųstą laišką, kuriuo uždraudžiama teikti dokumentus ar medicininius duomenis visiems per įvykius po rinkimų sužeistiems ar į ligoninę paguldytiems asmenims.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas. Seyyed al-Shohada korpusas atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų organizuojant represijas protestų metu.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Gimimo vieta: Najaf (Irakas) Gimimo data: apie 1952 m.

Basij vadas. Islamo revoliucijos gvardijos Basij pajėgų vadas Naqdi buvo atsakingas už Basij prievartos veiksmus 2009 m. pabaigoje, įskaitant smurtinį atsaką į Ašūros dienos protestus 2009 m. gruodžio mėn., kurių metu žuvo iki 15 asmenų ir buvo areštuota šimtai protesto dalyvių, arba prie jų prisidėjo.

Iki paskyrimo Basij vadu 2009 m. spalio mėn. Naqdi vadovavo Basij žvalgybos padaliniui, kuis buvo atsakingas už asmenų, areštuotų per susidorojimą po rinkimų, kvotą.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Gimimo vieta: Isfahan (Iranas) Gimimo data: 1963 m.

Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas. Nuo 2008 m. eidamas Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojo pareigas Radan buvo atsakingas už policijos pajėgų įvykdytą protestų dalyvių mušimą, žudymą, savavališkus areštus ir sulaikymą.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Buvęs Teherano policijos vadovas (iki 2010 m. sausio mėn.) Teherano metropolio teisėsaugos pajėgų vadas Azizollah Rajabzadeh yra aukščiausio rango pareigūnas, kaltinamas dėl prievartos veiksmų Kahrizak įkalinimo įstaigoje.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teherano policijos vadas, buvęs Irano nacionalinės policijos vado pavaduotojas, atsakingas už policijos operacijas. Ji atsakingas už represinių operacijų Irano sostinėje koordinavimą Vidaus ministerijos vardu.

 

13.

TAEB Hossein

Gimimo vieta: Teheranas Gimimo data: 1963 m.

Buvęs Basij vadas (iki 2009 m. spalio mėn.). Dabartinis Islamo revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas žvalgybos klausimams. Jo vadovaujamos pajėgos dalyvavo masiniame taikių protestų dalyvių mušime, žudyme, sulaikyme ir kankinime.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhad teismų vadovas. Jam prižiūrint teismo procesai vyko skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių ir remiantis spaudimu ir kankinimu išgautais prisipažinimais. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Gimimo vieta: Najafabad (Iranas) Gimimo data: 1945 m.

Buvęs Irano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugsėjo mėn.) (buvęs žvalgybos ministras Khatami prezidentavimo metu) Eidamas Irano generalinio prokuroro pareigas jis nurodė vykdyti parodomuosius teismo procesus po pirmųjų porinkiminių protestų, kurių metu kaltinamieji negalėjo pasinaudoti savo teisėmis, advokato paslaugomis, ir juos prižiūrėjo. Be to, jis atsakingas už Kahrizak prievartos veiksmus.

 

16.

HADDAD Hassan

(kitas vardas – Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris) teisėjas. Jis buvo atsakingas už sulaikytųjų bylas, susijusias su porinkiminėmis krizėmis, ir nuolat grasino sulaikytųjų šeimoms, kad jos tylėtų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius Kahrizak įkalinimo įstaigai.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Mashhad revoliucinio teismo teisėjas. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Teherano revoliucinio teismo teisėjas. Jis dalyvavo teisiant protestų dalyvius. Teisėjai jį apklausė dėl Kahrizak prievartos veiksmų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius, kad sulaikytieji būtų išsiųsti į Kahrizak įkalinimo įstaigą.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teherano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. Dolatabadi prokuratūra apkaltino daug protestų dalyvių, įskaitant 2009 m. gruodžio mėn. Ašūros dienos protestų dalyvius. Jis įsakė uždaryti Karroubi biurą 2009 m. rugsėjo mėn., areštuoti kelis reformistinių pažiūrų politikus ir uždraudė dvi reformistines politines partijas 2010 m. birželio mėn. Jo prokuratūra apkaltino protestų dalyvius Muharebeh nusikaltimu arba priešiškumu Dievui (už šį nusikaltimą skiriama mirties bausmė) ir neleido tinkamai teisti mirčiai pasmerktų asmenų. Jo prokuratūra taip pat veikė prieš reformistus, žmogaus teisių aktyvistus ir žiniasklaidos atstovus ir juos areštavo dalyvaudama platesniame susidorojimo su politine opozicija procese.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(dar žinomas kaip NASSERIAN)

 

Teherano revoliucinio teismo (28 poskyris) teisėjas. Jis atsakingas už porinkimines bylas. Jis skyrė ilgalaikio įkalinimo bausmes per neteisingą socialiniams, politiniams aktyvistams ir žurnalistams iškeltų bylų nagrinėjimą ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams ir socialiniams bei politiniams aktyvistams.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Gimimo vieta: Ejiyeh Gimimo data: apie 1956 m.

Irano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugsėjo mėn. ir teismų atstovas spaudai (buvęs žvalgybos ministras, t. y. per 2009 m. rinkimus). Rinkimų metu jam einant žvalgybos ministro pareigas jo vadovaujami žvalgybos agentai buvo atsakingi už šimtų aktyvistų, žurnalistų, disidentų ir reformistinių pažiūrų politikų sulaikymą, kankinimą ir melagingų prisipažinimų išgavimą darant spaudimą. Be to, politiniai asmenys buvo priversti melagingai prisipažinti per nepakeliamas kvotas, kurių metu buvo kankinama, naudojama prievarta, šantažas ir grasinama šeimos nariams.

 

22.

MORTAZAVI Said

Gimimo vieta: Meybod, Yazd (Iranas) Gimimo data: 1967 m.

Irano kovos su kontrabanda specialiojo padalinio vadovas, buvęs Teherano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugpjūčio mėn.) Eidamas Teherano generalinio prokuroro pareigas išdavė bendrąjį orderį šimtams aktyvistų, žurnalistų ir studentų sulaikyti. Jis buvo nušalintas nuo šių pareigų 2010 m. rugpjūčio mėn. Irano teisėjams atlikus tyrimą, koks buvo jo vaidmuo, susijęs su trijų vyrų, po rinkimų sulaikytų pagal jo orderius, mirtimi.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherano revoliucinis teismas (26 ir 28 poskyris). Jis atsakingas už porinkimines bylas, skyrė ilgalaikes įkalinimo bausmes neteisingai nagrinėjant žmogaus teisių aktyvistams iškeltas bylas ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhad prokuroro pavaduotojas. Jo kaltinimu teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Teherano revoliucinio teismo (15 poskyris) teisėjas. Būdamas atsakingas už porinkimines bylas šis teisėjas pirmininkavo parodomiesiems teismo procesams 2009 m. vasarą; jis pasmerkė mirčiai į parodomąjį teismo procesą atvykusius monarchistus. Jis nuteisė daugiau kaip šimtą politinių kalinių, žmogaus teisių aktyvistų ir demonstracijų dalyvių skirdamas ilgalaikes įkalinimo bausmes.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Rytų Azerbaidžano teisėjų vadovas. Jis buvo atsakingas už Sakineh Mohammadi-Ashtiani teismo procesą.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Teherano apeliacinio teismo (36 poskyris) teisėjas. Jis patvirtino ilgalaikio įkalinimo orderius ir mirties orderius protestų dalyviams.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Mashhad revoliucinio teismo teisėjas. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evin kalėjimo 350 kameros vadas. Ne vieną kartą naudojo pernelyg didelį smurtą prieš kalinius.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Irano kalėjimų organizacijos vadovas. Eidamas šias pareigas jis prisidėjo prie politinių protestų dalyvių masinio sulaikymo ir padėjo nuslėpti prievartos veiksmus įkalinimo sistemoje.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teherano Generalinės kalėjimų administracijos sekretoriaus pavaduotojas, buvęs Evin kalėjimo (Teheranas) vadovas (iki 2010 m. spalio mėn., kai buvo vykdomas kankinimas). Jis buvo prižiūrėtojas; dažnai grasino ir darė spaudimą kaliniams.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Eidamas Irano kalėjimų organizacijos vadovo pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už prievartos veiksmus ir teisių atėmimą įkalinimo įstaigoje. Jis įsakė daug kalinių perkelti į vienutę.

 


II PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnyje ir 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašas ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

A.

Kompetentingos institucijos kiekvienoje valstybėje narėje:

 

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

 

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETUVA

http://www.urm.lt

 

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

 

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

 

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai ar kita korespondencija Europos Komisijai:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

El. pašto adresas relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. 32 22955585

Faks. 32 22990873


Top