EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0756

2010/756/: 2010 m. spalio 7 d. Europos Parlamento sprendimas dėl 2008 finansinių metų Europos policijos koledžo biudžeto įvykdymo patvirtinimo

OL L 320, 2010 12 7, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/756/oj

7.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/11


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2010 m. spalio 7 d.

dėl 2008 finansinių metų Europos policijos koledžo biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2010/756/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos policijos koledžo galutines metines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl 2008 finansinių metų Europos policijos koledžo metinių ataskaitų su Koledžo atsakymais (1),

atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. Sprendimą (2), kuriuo atidedamas sprendimas dėl 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir į Europos policijos koledžo direktoriaus atsakymus,

atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento (3), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą 2005/681/TVR, įsteigiantį Europos policijos koledžą (CEPOL) (4), ypač į jo 16 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje (5), ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

atsižvelgdamas į antrąjį Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0253/2010),

1.

nepatvirtina Europos policijos koledžo direktoriui, kad įvykdytas Koledžo 2008 finansinių metų biudžetas (6);

2.

išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos policijos koledžo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams bei pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serija).

Pirmininkas

Jerzy BUZEK

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL C 304, 2009 12 15, p. 124.

(2)  OL L 252, 2010 9 25, p. 232.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 256, 2005 10 1, p. 63.

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)  Sprendimas uždaryti Europos policijos koledžo 2008 finansinių metų sąskaitas bus priimtas per kitą mėnesinę sesiją pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių VI priedo 5 straipsnio 2 dalies b punkto pirmą pastraipą.


Top

7.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/12


EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJA

2010 m. spalio 7 d.

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2008 finansinių metų Europos policijos koledžo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos policijos koledžo galutines metines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl 2008 finansinių metų Europos policijos koledžo metinių ataskaitų su Koledžo atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. Sprendimą (2), kuriuo atidedamas sprendimas dėl 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir į Europos policijos koledžo direktoriaus atsakymus,

atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento (3), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą 2005/681/TVR, įsteigiantį Europos policijos koledžą (CEPOL) (4), ypač į jo 16 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje (5), ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

atsižvelgdamas į antrąjį Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0253/2010),

A.

kadangi Koledžas buvo įsteigtas 2001 m. ir pagal Finansinio reglamento 185 straipsnio nuostatas pertvarkytas į Bendrijos įstaigą, kuriai nuo 2006 m. sausio 1 d. taikomas agentūroms parengtas finansinis pagrindų reglamentas,

B.

kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2006 finansinių metų Koledžo metinių finansinių ataskaitų pateikė išvadą su išlyga dėl pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, pagrįstą tuo, kad viešųjų pirkimų procedūros neatitiko Finansinio reglamento nuostatų,

C.

kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2007 finansinių metų Koledžo metinių finansinių ataskaitų pateikė išvadą su išlyga dėl šių finansinių ataskaitų patikimumo ir dėl pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo,

D.

kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2008 finansinių metų Koledžo metinių finansinių ataskaitų pabrėžė dalyką savo nuomonėje dėl tų ataskaitų patikimumo, aiškiai juo nesuabejodamas, ir pateikė išvadą su išlyga dėl pagal šias finansines ataskaitas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo,

E.

kadangi minėtame 2010 m. gegužės 5 d. sprendime Parlamentas nusprendė atidėti sprendimo, kuriuo patvirtinamas dėl 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymas, priėmimą;

Bendrosios pastabos

Didelių trūkumų Koledžo veikloje pasikartojimas

1.

mano, kad nepriimtina tai, jog nuo Koledžo, kaip agentūros, įsteigimo (2006 m.) jis nepajėgia atitikti gero administravimo standartų, kaip tikimasi iš reguliavimo agentūros; pabrėžia, kad nuo 2006 m. pakartotinai atlikus auditus nustatyta problemų, susijusių su Koledžo finansų reguliavimo ir su darbuotojais susijusių taisyklių laikymusi, su apskaitos sistema, taip pat trūkumų biudžeto valdymo, žmogiškųjų išteklių, viešųjų pirkimų procedūrų ir taisyklių, reglamentuojančių kursų išlaidų valdymą, srityse; supranta, kad užbaigto Koledžo veiklos pagerinimo galima tikėtis tik nuo 2014 m., kai turi būti visiškai įgyvendintas Koledžo daugiametis planas (kurį Administracinė valdyba patvirtino 2010 m. gegužės mėn.); taigi nemano, kad Koledžui reikia mažiausiai devynerių metų (2006–2014) tam, kad pasiektų priimtinus gero administravimo standartus, kurių tikimasi iš reguliavimo agentūros;

Koledžo valdymas 2006–2009 m.

2.

mano, kad buvusio direktoriaus, atskaitingo Parlamentui už 2008 m. biudžeto įgyvendinimą, atsakomybės ir profesionalumo stoka yra nepriimtina; atkreipia dėmesį į šiuos nustatytus faktus, apie kuriuos 2009 m. gegužės 18 d. pranešė pirmininkavusi Čekija:

netinkamas Koledžo valdymas: atsižvelgdama į Vidaus audito tarnybos nustatytus faktus Komisija pasiūlė pagalbą Koledžui, tačiau Koledžo direktorius niekada nesikreipė į Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinį direktoratą (DG JLS) ar į Biudžeto generalinį direktoratą (DG BUDG),

komunikacija sekretoriate: dėl komunikacijos tarp direktoriaus ir darbuotojų ir pasitikėjimo trūkumų kilo ilgai trunkantys ginčai,

skaidrumo stoka: užuot nustatęs problemas ir prašęs Administracinės valdybos ar Komisijos patarimo, direktorius nesidalijo informacija, kuri vėliau buvo aptikta atsitiktinai,

direktoriaus atskaitomybė Koledžo administracinei valdybai: direktorius nesilaikė į Administracinės valdybos sprendimų;

3.

apgailestauja dėl to, kad Koledžo administracinė valdyba, nenorėdama pakenkti agentūros įvaizdžiui, tinkamai nereagavo į buvusio direktoriaus valdymo klaidas;

4.

mano esant nepriimtina tai, kad viena iš priežasčių, dėl kurios administracinė valdyba nesiėmė drausminių priemonių, yra ta, kad buvęs direktorius turėjo galimybę jas apskųsti;

5.

todėl ragina, kad koledžo administracinė valdyba prisiimtų atsakomybę ir siūlo daryti pakeitimus, kad ateityje tokia padėtis daugiau nepasikartotų; ragina persvarstyti Komisijos poziciją ir suteikti jai balsavimo teisę Koledžo ir kitų Sąjungos agentūrų administracinėje valdyboje bei nustatyti blokuojančią balsų mažumą sprendžiant klausimus, susijusius agentūros biudžeto, finansų ir administraciniu valdymu.

Struktūriniai trūkumai

6.

taip pat abejoja Koledžo gebėjimu visiškai išspręsti savo struktūrines problemas, susijusias su:

nedidele Koledžo apimtimi, dėl kurios abejojama jo gebėjimu veiksmingai spręsti problemas, susijusias su ES finansų reguliavimo taisyklių ir Pareigūnų tarnybos nuostatų sudėtingumu,

Koledžo sekretoriato vieta – sekretoriatas yra Bramšyle (Bramshill), maždaug 70 km nuo Londono, ir tai sukelia tam tikrų sunkumų, inter alia, susijusių su personalo įdarbinimu ir susisiekimu viešuoju transportu,

Koledžo valdymo išlaidomis, kurios yra didelės, atsižvelgiant į tai, kad įdarbinti tik 24 darbuotojai, o Koledžo administracinę valdybą sudaro 27 nariai (remiantis 2008 finansinių metų pradžios duomenimis);

7.

todėl siūlo išnagrinėti galimybę Koledžą prijungti prie Europolo ir taip konkrečiai išspręsti Koledžo struktūrines ir nuolatines problemas; be to, siūlo, kad Audito Rūmai atliktų išsamią reguliavimo agentūrų peržiūrą siekiant, inter alia, išnagrinėti eksploatacijos, valdymo ir veiklos išlaidų santykį ir įvertinti struktūrinių ir kitų problemų sprendimo būdus tam, kad būtų papildytas pačios Komisijos atliekamas reguliavimo agentūrų vertinimas;

Audito Rūmų pozicija

8.

pažymi, kad Audito Rūmai nepasirengę skubiai pateikti nuomonę laišku, kuriame būtų įvertinamas Koledžo veiksmų planas, kaip to prašė Parlamentas rezoliucijos (6), kuri sudaro neatskiriamą 2010 m. gegužės 5 d. Sprendimo dėl 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, 23 dalyje; vis dėlto tinkamai atsižvelgia į Audito Rūmų pareiškimą, kad jis savo specialiosiose metinėse 2006–2008 m. ataskaitose jau išsamiai pranešė apie problemas, kurias jis nustatė Koledže;

Koledžo veiksmų planas 2010–2014 m.

9.

pažymi, kad naujas Koledžo direktorius laiku pateikė veiksmų planą, kaip to buvo reikalaujama minėtos Parlamento 2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijos 22 dalyje; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad konkretūs veiksmus, kurių turi imtis Koledžas, aprašyti netiksliai; taip pat apgailestauja dėl to, kad dauguma rodiklių, kuriuos pasiūlė Koledžas, yra neapibrėžti ir juos taikant ne visada galima aiškiai įvertinti tikslų įgyvendinimą;

10.

pažymi, kad Parlamentui pateikus prašymą priimti veiksmų planą, Koledžo direktorius ir Administracinė valdyba numatė realistinį ketverių metų laikotarpį (t. y. nuo 2010 m. iki 2014 m.), per kurį turi būti įgyvendinti minėtos Parlamento 2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijos priede nustatyti tikslai; todėl nėra pasirengęs pritarti tam, jog Koledžui reikia papildomų ketverių metų, kad jis atitiktų priimtiną gero administravimo standartą, kaip tikimasi iš reguliavimo agentūros;

11.

prašo, kad Koledžo direktorius kas šešis mėnesius informuoti biudžeto įvykdymą patvirtinančią instituciją apie veiksmų plano įgyvendinimo pažangą;

Konkrečios pastabos

Finansinių procedūrų ir naujos apskaitos sistemos patvirtinimas (Finansinio pagrindų reglamento 43 straipsnis)

12.

išreiškia susirūpinimą dėl sunkumų, kurių kilo 2008 m. pereinant nuo senos apskaitos sistemos prie sistemos ABAC ir pavėluoto tinkamos apskaitos sistemos įgyvendinimo, dėl kurių vis dar kyla pavojus finansinės informacijos kokybei, susijusiai su lėšų perkėlimu iš ankstesnių metų, asignuotųjų pajamų panaudojimu ir sąsajų su tam tikrais skaičiais 2007 m. balanse; išreiškia gilų susirūpinimą dėl to, kad Koledžo veiksmai šiuo metu atidėti iki 2011 m. dėl dviejų finansų grandinei svarbių darbuotojų: apskaitos pareigūno ir už finansus ir biudžetą atsakingo pareigūno išėjimo iš darbo;

13.

pabrėžia, kad atlikus Audito Rūmų įsipareigojimų imties auditą (žr. Audito Rūmų metinę ataskaitos Koledžo metinių finansinių ataskaitų klausimu 15 dalį) matyti, kad atliekant tris auditus buvo negalima atsekti finansinio įvykdymo ir buvo neįmanoma 2008 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose nustatyti metų pabaigos likučius;

14.

pabrėžia, kad savo specialiojoje 2006 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai jau minėjo, jog Koledžas nenustatė būtinos sistemos ir procedūrų, kurias taikant jis galėtų parengti finansinę ataskaitą laikydamasis agentūroms taikomo finansinio reglamento reikalavimų;

Biudžeto planavimas ir stebėsena

15.

išreiškia susirūpinimą dėl Koledžo trūkumų, susijusių su biudžeto įgyvendinimo planavimu ir stebėsena; ypač pažymi, kad 2008 m. 31 viso Koledžo biudžeto turėjo būti perkelta į kitus metus; mano, kad priemonės, kurias šioje srityje pasiūlė Koledžas, yra netinkamos ir neapibrėžtos;

16.

pažymi, kad jau 2007 finansiniais metais buvo panaikinta daugiau kaip 20 (0,5 mln. EUR) Koledžo asignavimų, perkeltų iš ankstesnių metų;

Finansinis Koledžo veiklos valdymas

17.

išreiškia susirūpinimą dėl Koledžo veiklos finansinio valdymo; ypač pažymi, kad Audito Rūmai nurodė, jog 2008 m. nepateikta:

trim atvejais teisinių įsipareigojimų, kurių bendra suma 39 500 EUR,

devyniais atvejais biudžetinių įsipareigojimų, prisiimtų prieš teisinius įsipareigojimus, kurių bendra suma 244 200 EUR,

ir mano, kad priemonės, kurias šioje srityje pasiūlė Koledžas, yra netinkamos ir neapibrėžtos;

Viešųjų pirkimų kontrolės aplinka

18.

išreiškia susirūpinimą dėl to, kad Koledžas nuolat neatitinka Finansinio reglamento reikalavimų, susijusių su viešųjų pirkimų taisyklėmis; ypač atkreipia dėmesį į viešųjų pirkimų procedūros, susijusios su tiekimo sutartimi, kurios vertė sudaro apie 2 2008 m. veiklos išlaidų, pažeidimus;

19.

pabrėžia, kad savo specialiosiose 2006 m. ir2007 m. metinėse ataskaitose Audito Rūmai jau kritikavo Koledžą dėl to, kad jis neturi dokumentų, kuriais būtų galima pateisti būtinybę įsigyti tam tikrą įrangą ir paaiškinti, kodėl buvo pasirinktas konkretus tiekėjas ir naudotasi jo paslaugomis;

Išlaidų patikros aplinka

20.

pabrėžia tai, kad Audito Rūmai 2008 m. nustatė daug atvejų, kai buvo nesilaikoma administracinių ir finansinių taisyklių, reglamentuojančių išlaidas, skirtas kursams ir seminarams organizuoti, kurios sudaro didžiąją dalį (64 %) Koledžo veiklos išlaidų; pažymi, kad pagrindiniai pažeidimai susiję su patvirtinamųjų dokumentų dėl patirtų išlaidų, dalyvavimo patvirtinimų ir sąskaitų faktūrų originalų bei dokumentų, kurių reikia norint kompensuoti apgyvendinimo išlaidas, nepateikimu ir užklausų apie ekspertų kelionės išlaidas nepateikimu; ragina Koledžą priimti priemones siekiant užtikrinti tinkamus ex ante ir ex post patikros pajėgumus;

21.

išreiškia susirūpinimą dėl to, kad savo specialiosiose 2006 m. ir2007 m. metinėse atskaitose Audito Rūmai jau nurodė, kad biudžeto asignavimai buvo naudojami nesilaikant patikimo finansų valdymo principo (Koledžo finansinio reglamento 25 straipsnis);

Asignavimai, naudoti asmeninėms išlaidoms finansuoti

22.

apgailestauja dėl to, kad dar nepradėtas vykdyti išorės auditas, susijęs su asignavimų naudojimu asmeninėms išlaidoms finansuoti, kurį paskelbė Koledžas ir kurį turėjo atlikti išorės įmonė; taigi yra susirūpinęs dėl šio vėlavimo, kuris tikrai nepalengvins išorės įmonės darbo;

23.

pažymi, kad savo atsakyme po 2010 m. sausio 25 d. įvykusio klausymo tuometinis direktorius Biudžeto kontrolės komiteto nariams paskelbė, kad lėšos buvo susigrąžintos; tačiau pažymi, kad vis dar nesusigrąžinta 2 320,77 GBP už transporto ir taksi išlaidas, patirtas 2007 metais;

24.

taip pat pažymi, kad iki šiol neišsiaiškinta darbuotojų mobiliųjų telefonų ir automobilių naudojimo išlaidų suma;

25.

pabrėžia tai, kad savo specialiojoje 2007 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai jau buvo atkreipę dėmesį į tai, kad auditoriai negalėjo peržiūrėti visų 2007 m. atliktų mokėjimų, nes buvo neįmanoma nustatyti sumos, neteisėtai išleistos asmeniniam naudojimui, dydžio ir visų skirtingų asmeninių išlaidų rūšių;

Žmogiškųjų išteklių valdymas: laikinųjų darbuotojų įdarbinimas jautriuose postuose

26.

yra susirūpinęs, kad iki šiol su finansais susijusį darbą dirbo laikinieji darbuotojai; atkreipia dėmesį į tai, kad tik 2009 m. Koledžas paskelbė pranešimą apie laisvą vidaus kontrolės standartų koordinatoriaus darbo vietą ir kad pokalbiai su kandidatais į šias pareigas buvo numatyti 2010 m. pradžioje; reiškia susirūpinimą dėl to, kad neseniai iš darbo išėjo du finansų grandinei svarbūs darbuotojai (apskaitos pareigūnas ir už finansus ir biudžetą atsakingas pareigūnas);

27.

pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijoje (7) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.


(1)  OL C 304, 2009 12 15, p. 124.

(2)  OL L 252, 2010 9 25, p. 232.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 256, 2005 10 1, p. 63.

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)  OL L 252, 2010 9 25, p. 233.

(7)  OL L 252, 2010 9 25, p. 241.

Top