EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0223

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)

OL L 87, 2009 3 31, p. 164–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj

31.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/164


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 223/2009

2009 m. kovo 11 d.

dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr.  1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą

(Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos duomenų apsaugos pareigūno nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti pagal Sutarties 285 straipsnio 2 dalyje nustatytus principus rengiamos Europos statistikos darną ir palyginamumą reikėtų stiprinti valdžios institucijų, kurios prisideda prie Europos statistikos tobulinimo, rengimo ir sklaidos, bendradarbiavimą ir koordinavimą.

(2)

Todėl reikėtų sistemingiau ir darniau plėtoti minėtų institucijų bendradarbiavimą ir koordinavimą visapusiškai laikantis nacionalinių ir Bendrijos įgaliojimų bei institucinių susitarimų ir atsižvelgiant į tai, kad reikia persvarstyti galiojančią pagrindinę teisinę sistemą siekiant ją pritaikyti prie dabartinės padėties ir geriau reaguoti į sunkumus ateityje, taip pat užtikrinti geresnį Europos statistikos suderinimą.

(3)

Todėl būtina sutelkti Europos statistikos sistemos (ESS) veiklą ir gerinti jos valdymą, ypač siekiant tiksliau apibrėžti atitinkamas nacionalinių statistikos institutų (NSI) ir kitų nacionalinių institucijų bei Bendrijos statistikos institucijos funkcijas.

(4)

Dėl NSI ir kitų nacionalinių institucijų, kurios kiekvienoje valstybėje narėje atsakingos už Europos statistikos tobulinimą, rengimą ir sklaidą, savitumo jos turėtų turėti galimybę gauti dotacijas neskelbiant kvietimo teikti paraiškas pagal 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (4), 168 straipsnio 1 dalies d punktą.

(5)

Atsižvelgiant į finansinę naštą, susijusią su statistikos programos įgyvendinimu ir tenkančią ir Europos Sąjungos, ir valstybių narių biudžetams, Bendrija, laikydamasi 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (5), turėtų skirti NSI ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms lėšų, kad jos galėtų visiškai padengti papildomas išlaidas, kurių galėtų patirti taikydamos Komisijos nustatytus laikinus tiesioginius su statistika susijusius veiksmus.

(6)

Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo (6) šalys, ir Šveicarijos statistikos institucijos turėtų glaudžiai bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiklą, kaip atitinkamai numatyta Europos ekonominės erdvės susitarime, ypač jo 76 straipsnyje bei to susitarimo 30 protokole, ir Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl bendradarbiavimo statistikos srityje (7), ypač 2 straipsnyje.

(7)

Be to, svarbu užtikrinti glaudų bendradarbiavimą ir tinkamą koordinavimą tarp ESS ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS), ypač siekiant statistikos tikslais skatinti konfidencialių duomenų mainus tarp šių sistemų, atsižvelgiant į Sutarties 285 straipsnį ir į prie Sutarties pridėto Protokolo (Nr. 18) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 5 straipsnį.

(8)

Taip Europos statistika bus tobulinama, rengiama ir platinama ir ESS, ir ECBS, tačiau bus remiamasi atskiromis teisinėmis sistemomis, atspindinčiomis atitinkamas jų valdymo struktūras. Taigi šis reglamentas turėtų būti taikomas nepažeidžiant 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos (8).

(9)

Dėl šios priežasties ir nepaisant to, kad pagal šį reglamentą ECBS nariai nedalyvauja rengiant Europos statistinius duomenis, kai nacionalinis centrinis bankas ir Bendrijos statistikos institucija, nepažeisdami nacionalinių centrinių bankų ir NSI bei kitų nacionalinių institucijų nacionalinio lygmens susitarimų, susitaria pagal atitinkamas savo kompetencijos sritis, NSI, kitos nacionalinės institucijos ir Bendrijos statistikos institucija, rengdamos Europos statistinius duomenis, tiesiogiai arba netiesiogiai gali naudotis centrinio banko parengtais duomenimis. Tokiu pačiu būdu ECBS nariai gali atitinkamose savo kompetencijos srityse tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis ESS parengtais duomenimis, pagrindę, kodėl to reikia.

(10)

Apskritai ESS ir ECBS santykiams labai svarbus Tarybos sprendimu 2006/856/EB (9) įsteigtas Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetas, kuris visų pirma Komisijai padeda rengti ir įgyvendinti su pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistika susijusias darbo programas.

(11)

Plėtojant, rengiant ir skleidžiant Europos statistiką, reikėtų atsižvelgti į tarptautines rekomendacijas ir geriausią patirtį.

(12)

Svarbu užtikrinti glaudų ESS ir kitų tarptautinės statistikos sistemos dalyvių glaudų ir tinkamą bendradarbiavimą, siekiant skatinti naudoti tarptautines sąvokas, klasifikaciją ir metodus, ypač siekiant pasaulio mastu užtikrinti statistikos duomenų nuoseklumą ir geresnį palyginamumą.

(13)

Siekiant suvienodinti statistikos koncepcijas ir metodus, reikėtų plėtoti atitinkamą tarpdalykinį bendradarbiavimą su akademinėmis institucijomis.

(14)

Taip pat reikia persvarstyti ESS veikimą, nes, siekiant mažinti respondentams ir EEE nariams tenkančią naštą ir gerinti galimybes naudotis Europos statistiniais duomenimis ir laiku juos gauti, reikia lankstesnių Europos statistikos tobulinimo, rengimo ir sklaidos metodų. Šiam tikslui turėtų būti parengtas „Europos požiūris į statistiką“.

(15)

Nors paprastai Europos statistika grindžiama valstybių narių nacionalinių statistikos institucijų rengiama ir skleidžiama statistine informacija, ją taip pat galima rengti remiantis neskelbiamais nacionaliniais statistiniais duomenimis, nacionalinių duomenų pogrupiais arba specialiais sukurtais Europos statistiniais tyrimais ir suderintomis sąvokomis arba metodais.

(16)

Tokiais specialiais ir tinkamai pagrįstais atvejais turėtų būti galima įgyvendinti „Europos požiūrį į statistiką“, kuris būtų pragmatiška strategija, skirta palengvinti ypač svarbių Bendrijos politikai Europos statistinių suvestinių duomenų apie visą Europos Sąjungą arba visą euro zoną rengimą.

(17)

Pasitelkus bendradarbiavimo tinklus, apimančius NSI ir kitas nacionalines valdžios institucijas bei Bendrijos statistikos instituciją, bei lengvinant tam tikrų valstybių narių specializaciją konkrečiose statistikos srityse visos ESS labui taip pat galėtų būti kuriamos arba tobulinamos bendros struktūros, priemonės ir procesai. Šiais bendradarbiavimo tarp ESS partnerių tinklais turėtų būti siekiama vengti dvigubo darbo ir taip didinti veiksmingumą bei mažinti ekonominių operacijų vykdytojams tenkančią statistinės atskaitomybės naštą.

(18)

Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad duomenys, gauti atliekant kelis statistinius tyrimus, būtų suderinami. Šiam tikslui reikėtų sudaryti įvairių sričių specialistų darbo grupes.

(19)

Pagerintais Europos statistikos teisės aktais turėtų būti ypač siekiama mažinti įmonių statistinės atskaitomybės naštą ir prisidėti prie bendro tikslo – mažinti administracinę respondentų naštą Europos lygiu, kaip numatyta 2007 m. kovo 8–9 d. Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės išvadose. Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad NSI ir kitos nacionalinės valdžios institucijos atlieka svarbų vaidmenį mažinant Europos įmonėms tenkančią naštą nacionaliniu lygmeniu.

(20)

Kad būtų labiau pasitikima Europos statistika, nacionalinės statistikos institucijos kiekvienoje valstybėje narėje ir Bendrijos statistikos institucija – Komisijoje, turėtų vadovautis profesiniu nepriklausomumu ir užtikrinti nešališkumą bei aukštą kokybę rengiant Europos statistiką, taikydamos Sutarties 285 straipsnio 2 dalyje nurodytus principus, taip pat plačiau išdėstytus Europos statistikos praktikos kodekse, patvirtintame Komisijos jos 2005 m. gegužės 25 d. rekomendacijoje dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės (į kurią įtrauktas Europos statistikos praktikos kodeksas). Be to, reikėtų atsižvelgti į 1992 m. balandžio 15 d. Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos ir 1994 m. balandžio 14 d. Jungtinių Tautų Statistikos komisijos priimtus oficialiosios statistikos pagrindinius principus.

(21)

Pagal šį reglamentą užtikrinama teisė į tai, kad būtų gerbiamas privatus ir šeimos gyvenimas, ir teisė į asmens duomenų apsaugą, kaip išdėstyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (10) 7 ir 8 straipsniuose.

(22)

Šiuo reglamentu taip pat užtikrinama asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir patikslinamos Europos statistikai taikomos 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (11) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (12) nustatytos taisyklės.

(23)

Konfidencialius duomenis, kuriuos nacionalinės ir Bendrijos statistikos institucijos renka Bendrijos statistikai rengti, reikėtų apsaugoti, kad būtų pelnytas ir išsaugotas pasitikėjimas šalimis, atsakingomis už šių duomenų pateikimą. Duomenų konfidencialumas visose valstybėse narėse turi atitikti tuos pačius principus.

(24)

Todėl būtina nustatyti bendrus principus ir gaires, kurie padėtų užtikrinti naudojamų Europos statistikai rengti duomenų konfidencialumą ir galimybę gauti šiuos duomenis, deramai atsižvelgiant į technikos raidą ir demokratinės visuomenės vartotojų poreikius.

(25)

Siekiant kuo didesnės statistinių duomenų teikiamos naudos gerinant Europos statistikos kokybę ir norint lanksčiai reaguoti į naujai atsirandančius Bendrijos statistikos poreikius, labai svarbu turėti ESS poreikiams tenkinti reikalingus konfidencialius duomenis.

(26)

Mokslinių tyrimų bendruomenei turėtų būti sudaryta daugiau galimybių atliekant analizes Europos mokslinės pažangos labui gauti konfidencialius duomenis, naudojamus Europos statistikai tobulinti, rengti ir skleisti. Todėl turėtų būti geresnės galimybės tyrėjams gauti konfidencialius duomenis mokslo reikmėms, nemažinant konfidencialiai statistikai reikalingo aukšto apsaugos lygio.

(27)

Turėtų būti griežtai draudžiama naudoti konfidencialius duomenis tikslams, kurie nėra išimtinai statistiniai, pvz., administraciniams, teisiniams ar mokesčių tikslams arba statistiniams vienetams tikrinti.

(28)

Šis reglamentas turėtų būti taikomas nepažeidžiant 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (13) ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (14).

(29)

Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šio reglamento tikslo – sukurti Europos statistikos tobulinimo, rengimo ir sklaidos teisinę sistemą, ir jį pasiekti būtų lengviau Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali patvirtinti priemones laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Atsižvelgiant į tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti, ir todėl nepažeidžiami nacionalinei statistikai būdingi ypatumai, vaidmuo ir sąlygos.

(30)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas priemones reikėtų priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (15).

(31)

Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti su Europos statistikos kokybės vertinimo kriterijais susijusias priemones ir nustatyti tam tikrus ypatumus, taisykles ir sąlygas, kuriomis gali būti suteikta galimybė gauti konfidencialius duomenis mokslo reikmėms Bendrijos lygmeniu. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, papildant jį naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/486/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(32)

Šiame reglamente išdėstytomis priemonėmis turėtų būti pakeistos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 (16), Tarybos reglamente (EB) Nr. 322/97 (17) ir Tarybos sprendime 89/382/EEB (18), pateiktos priemonės. Todėl tie teisės aktai turėtų būti panaikinti. 2002 m. gegužės 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 831/2002, įgyvendinančiame, dėl teisės naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (19), ir 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendime 2004/452/EB, nustatančiame sąrašą įstaigų, kurių tyrėjai gali naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms (20), išdėstytos įgyvendinimo priemonės turėtų būti toliau taikomos.

(33)

Buvo konsultuotasi su Statistikos programų komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatoma teisinė Europos statistikos tobulinimo, rengimo ir sklaidos sistema.

Laikantis subsidiarumo principo ir nacionalinių ir Bendrijos valdžios institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės, Europos statistika yra atitinkami statistiniai duomenys, reikalingi Bendrijos veiklai vykdyti. Europos statistika apibrėžiama Europos statistikos programoje. Ji tobulinama, rengiama ir skleidžiama laikantis Sutarties 285 straipsnio 2 dalyje ir šio reglamento 2 straipsnyje išdėstytų principų ir Europos statistikos praktikos kodekse pagal 11 straipsnį plačiau nustatytų principų. Juos reikia taikyti pagal šį reglamentą.

2 straipsnis

Statistikos principai

1.   Europos statistika tobulinama, rengiama ir platinama pagal šiuos statistikos principus:

a)

profesinio nepriklausomumo – statistika turi būti tobulinama, rengiama ir skleidžiama nepriklausomu būdu, ypač naudotinų metodų, apibrėžčių, metodologijų ir šaltinių, taip pat bet kokia forma platinamų duomenų laiko ir turinio pasirinkimo požiūriu, neturėtų būti daromas politinis ar interesų grupių, Bendrijos ar nacionalinių institucijų spaudimas, pažeidžiami instituciniai reikalavimai, pvz., nesilaikoma nacionalinių institucijų arba biudžeto nuostatų arba statistinių poreikių apibrėžties;

b)

nešališkumo – statistika turi būti tobulinama, rengiama ir skleidžiama nešališkai, ir visi vartotojai turi būti vienodai vertinami;

c)

objektyvumo – statistika turi būti tobulinama, rengiama ir skleidžiama sistemingai, patikimai ir nešališkai; tai reiškia, kad yra vadovaujamasi profesiniais ir etikos standartais ir kad vartotojų ir tyrimų respondentų atžvilgiu laikomasi skaidrios politikos ir praktikos;

d)

patikimumo – statistiniais duomenimis turi būti kuo patikimiau, tiksliau ir nuosekliau vertinama realybė, kurią jie turi parodyti; tai reiškia, kad renkantis šaltinius, metodus ir procedūras taikomi moksliniai kriterijai;

e)

statistinių duomenų konfidencialumo – tai su atskirais statistiniais vienetais susijusių konfidencialių duomenų, gaunamų tiesiogiai statistikos tikslams arba netiesiogiai iš administracinių ar kitų šaltinių, apsauga; tai reiškia, kad gautus duomenis draudžiama naudoti ne statistikos tikslams arba neteisėtai juos atskleisti;

f)

ekonomiškumo – statistikos rengimo sąnaudos turi būti proporcingos rezultatų svarbai ir siekiamai naudai, kad būtų optimaliai panaudoti ištekliai ir sumažinta statistinės atskaitomybės našta. Prašomą informaciją, jei įmanoma, turi būti galima iš karto gauti iš turimų registrų arba šaltinių.

Statistikos principai, pateikti šioje dalyje, toliau plėtojami Praktikos kodekse, pagal 11 straipsnį.

2.   Europos statistikos tobulinimo, rengimo ir sklaidos veikloje atsižvelgiama į tarptautines rekomendacijas ir pažangiąją praktiką.

3 straipsnis

Sąvokos

Šio reglamento tikslais taikomos tokios sąvokos:

1.

statistinė informacija – kiekybinė ir kokybinė, apibendrinta ir reprezentatyvi informacija, kuria apibūdinamas tiriamos populiacijos kolektyvinis reiškinys;

2.

tobulinimas – veikla, kuria siekiama kurti, stiprinti ir gerinti statistinius metodus, standartus ir procedūras, naudojamus statistikai rengti ir skleisti, bei siekiama kurti naujus statistinius duomenis ir rodiklius;

3.

rengimas – visos su rinkimu, saugojimu, apdorojimu ir analize susijusios veiklos rūšys, būtinos statistikai kaupti;

4.

sklaida – tokia veikla, kai vartotojams sudaromos galimybės gauti statistinius duomenis ir statistines analizes;

5.

duomenų rinkimas – tyrimai ir visos kitos informacijos gavimo iš įvairių šaltinių, įskaitant administracinius šaltinius, metodai;

6.

statistinis vienetas – pagrindinis stebimas vienetas, kuriuo grindžiami duomenys, pavyzdžiui, fizinis asmuo, namų ūkis, ekonominių operacijų vykdytojas ir kitos įmonės;

7.

konfidencialūs duomenys – duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti statistinius vienetus ir tokiu būdu atskleisti jų duomenis. Norint nustatyti, ar statistinį vienetą galima identifikuoti, atsižvelgiama į visas tinkamas priemones, kurių gali imtis trečioji šalis statistiniam vienetui identifikuoti;

8.

naudojimas statistikos tikslams – naudojimas išimtinai statistiniams rezultatams ir analizėms tobulinti ir rengti;

9.

tiesioginis identifikavimas – statistinio vieneto identifikavimas pagal jo pavadinimą arba adresą, arba pagal viešai prieinamą identifikavimo numerį;

10.

netiesioginis identifikavimas – statistinio vieneto identifikavimas bet kokiais kitais būdais, išskyrus tiesioginį identifikavimą;

11.

Komisijos (Eurostato) pareigūnai – Bendrijos statistikos institucijoje dirbantys Bendrijų pareigūnai, kaip apibrėžta Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 1 straipsnyje;

12.

kiti Komisijos (Eurostato) darbuotojai – Bendrijos statistikos institucijoje dirbantys Bendrijų tarnautojai, kaip apibrėžta kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2–5 straipsniuose.

II SKYRIUS

STATISTIKOS VALDYMAS

4 straipsnis

Europos statistikos sistema

Europos statistikos sistema (ESS) – tai Bendrijos statistikos institucijos, Komisijos (Eurostato) ir nacionalinių statistikos institutų (NSI) bei kitų nacionalinių institucijų, kurios kiekvienoje valstybėje narėje yra atsakingos už Europos statistikos tobulinimą, rengimą ir sklaidą, partnerystė.

5 straipsnis

Nacionaliniai statistikos institutai ir kitos nacionalinės institucijos

1.   Kiekvienos valstybės narės paskirtos nacionalinės statistikos institucijos (nacionaliniai statistikos institutai (NSI)) – tai institucijos, atsakingos už visos veiklos, susijusios su Europos statistikos tobulinimu, rengimu ir sklaida, koordinavimą nacionaliniu lygmeniu, todėl į jas statistikos klausimais kreipiasi Komisija (Eurostatas). Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad ši nuostata būtų taikoma.

2.   Komisija (Eurostatas) prižiūri ir savo svetainėje skelbia kitų valstybių narių paskirtų NSI ir kitų nacionalinių institucijų, atsakingų už Europos Statistikos tobulinimą, rengimą ir sklaidą, sąrašą.

3.   NSI ir kitos nacionalinės institucijos, įtrauktos į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą, gali gauti dotacijas neskelbiant kvietimo teikti paraiškas pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 168 straipsnio 1 dalies d punktą.

6 straipsnis

Komisija (Eurostatas)

1.   Bendrijos statistikos institucija, Komisijos paskirta Europos statistikai tobulinti, rengti ir skleisti, šiame reglamente vadinama „Komisija (Eurostatas)“.

2.   Bendrijos lygmeniu Komisija (Eurostatas) užtikrina, kad Europos statistika būtų rengiama pagal nustatytas taisykles ir statistikos principus. Šiuo atžvilgiu ji yra visiškai atsakinga už sprendimus dėl procesų, statistikos metodų, standartų ir procedūrų, taip pat dėl skelbiamos statistikos turinio ir laiko.

3.   Nepažeisdama Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Europos centrinio banko statuto 5 straipsnio, Komisija (Eurostatas) koordinuoja Bendrijos institucijų ir įstaigų statistinę veiklą, ypač siekdama užtikrinti duomenų suderinamumą bei kokybę ir sumažinti statistinės atskaitomybės teikimo naštą. Dėl to Komisija (Eurostatas) gali pakviesti bet kurią Bendrijos instituciją ar įstaigą konsultuotis ar bendradarbiauti, siekdama statistikos tikslais atitinkamose jų kompetencijos srityse kurti metodus ir sistemas. Bet kuri iš šių institucijų ar įstaigų, kuri gali siūlyti rengti statistinę informaciją, konsultuojasi su Komisija (Eurostatu) ir atsižvelgia į visas Komisijos rekomendacijas.

7 straipsnis

Europos statistikos sistemos komitetas

1.   Įsteigiamas Europos statistikos sistemos komitetas (ESS komitetas). Laikydamasis 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų statistikos principų jis teikia ESS profesinę paramą tobulinant, rengiant ir skleidžiant Europos statistiką.

2.   ESS komitetą sudaro NSI atstovai, kurie yra nacionaliniai statistikos srities specialistai. Jam pirmininkauja Komisija (Eurostatas).

3.   ESS komitetas tvirtina savo darbo tvarkos taisykles, kuriose nurodomi komiteto uždaviniai.

4.   Komisija konsultuojasi su ESS komitetu dėl:

a)

Europos statistikos tobulinimo, rengimo ir sklaidos priemonių, kurių ketina imtis Komisija, jų pagrįstumo atsižvelgiant į ekonominį veiksmingumą, įgyvendinimo būdų ir terminų, tyrimų respondentams tenkančios statistinės atskaitomybės naštos;

b)

siūlomos Europos statistikos programos plėtros ir prioritetų;

c)

iniciatyvų, susijusių su naujų prioritetinių tikslų įgyvendinimu ir statistinės atskaitomybės naštos sumažinimu;

d)

su statistinių duomenų konfidencialumu susijusių klausimų;

e)

tolesnio Praktikos kodekso plėtojimo; ir

f)

bet kokių kitų, ypač metodologijos, klausimų, kylančių kuriant ar įgyvendinant statistikos programas ir pateikiamų pirmininko (-ės) iniciatyva arba kurios nors valstybės narės prašymu.

8 straipsnis

Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis

Su Europos statistikos patariamuoju komitetu ir Europos statistikos valdymo patariamąja taryba konsultuojamasi atsižvelgiant į jų kompetenciją.

9 straipsnis

Bendradarbiavimas su ECBS

Siekiant sumažinti statistinės atskaitomybės naštą ir garantuoti darną, kurios reikia Europos statistikai rengti, ESS ir ECBS glaudžiai bendradarbiauja, laikydamiesi 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų statistikos principų.

10 straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

Nepažeisdama atskirų valstybių narių pozicijos ir jų vaidmens, Komisija (Eurostatas) koordinuoja ESS komiteto parengtą ESS poziciją, susijusią su Europos statistikos tarptautinio lygmens ypatingos svarbos klausimais bei su specialiais susitarimais dėl atstovavimo tarptautiniuose statistikos organuose.

11 straipsnis

Europos statistikos praktikos kodeksas

1.   Europos statistikos praktikos kodekso tikslas – užtikrinti visuomenės pasitikėjimą Europos statistika nustatant, kaip Europos statistika turi būti tobulinama, rengiama ir skleidžiama vadovaujantis statistikos principais, numatytais 2 straipsnio 1 dalyje, ir tarptautine pažangiausia statistikos praktika.

2.   Praktikos kodeksą persvarsto ir prireikus atnaujina ESS komitetas. Komisija publikuoja jo pakeitimus.

12 straipsnis

Statistikos kokybė

1.   Siekiant užtikrinti kokybiškus rezultatus, Europos statistika tobulinama, rengiama ir skleidžiama remiantis vienodais standartais ir suderintais metodais. Atsižvelgiant į tai, taikomi šie kokybės vertinimo kriterijai:

a)

„reikalingumas“ reiškia statistikos atitikties esamiems ir galimiems vartotojų poreikiams laipsnį;

b)

„tikslumas“ reiškia įverčių artumą nežinomoms tikrosioms reikšmėms;

c)

„savalaikiškumas“ reiškia trukmę tarp galimybės pasinaudoti statistine informacija momento ir įvykio ar reiškinio, kurį ši informacija apibūdina;

d)

„punktualumas“ reiškia trukmę nuo statistinės informacijos paskelbimo datos iki datos, kada ji turėjo būti pateikta;

e)

„prieinamumas“ ir „aiškumas“ reiškia sąlygas ir būdus, leidžiančius vartotojui gauti, naudoti ir aiškinti statistinę informaciją;

f)

„palyginamumas“ reiškia galimybę palyginti statistinę informaciją laiko ir geografiniu aspektu, įvertinant taikomų sąvokų, metodų ir (arba) procedūrų skirtumus ir jų poveikį;

g)

„suderinamumas“ reiškia galimybę duomenis jungti arba sieti įvairiais būdais ir įvairioms reikmėms.

2.   Taikant šio straipsnio 1 dalyje išdėstytus kokybės vertinimo kriterijus statistinei informacijai, kuriai taikomi konkrečių statistikos sričių sektoriniai teisės aktai, juose numatytų kokybės ataskaitų teikimo būdus, struktūrą ir periodiškumą apibrėžia Komisija, vadovaudamasi 27 straipsnio 2 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra.

Specifiniai kokybės reikalavimai, pvz., tikslinės reikšmės ir minimalūs statistikos rengimo standartai, gali būti nustatyti sektoriniuose teisės aktuose. Jei sektoriniuose teisės aktuose to nėra numatyta, priemones gali priimti Komisija. Tokios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, priimamos taikant 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) perduotos statistinės informacijos kokybės ataskaitas. Komisija (Eurostatas) vertina perduotos statistinės informacijos kokybę, parengia ir skelbia Europos statistikos kokybės ataskaitas.

III SKYRIUS

EUROPOS STATISTIKOS RENGIMAS

13 straipsnis

Europos statistikos programa

1.   Europos statistikos programoje numatyta Europos statistikos tobulinimo, rengimo ir sklaidos sistema, pagrindinės sritys ir tikslai, numatyti ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Sprendimą dėl jos priima Europos Parlamentas ir Taryba. Jos poveikis ir ekonominis veiksmingumas vertinamas pasitelkiant nepriklausomus išorės ekspertus.

2.   Europos statistikos programoje nustatomi prioritetai, susiję su informacijos reikmėmis Bendrijos veiklai vykdyti. Šis poreikis turi būti lyginamas su ištekliais, kurių reikėtų Bendrijos ir nacionaliniais lygmenimis, kad būtų galima parengti reikalingą statistiką, taip pat su statistinės atskaitomybės našta ir susijusiomis informacijos teikėjų sąnaudomis.

3.   Komisija imasi iniciatyvų, pagal kurias nustatomi visos Europos statistikos programos arba jos dalių prioritetai ir sumažinama statistinės atskaitomybės našta.

4.   Komisija teikia ESS komitetui išankstinei patikrai Europos statistikos programos projektą.

5.   Dėl kiekvienos Europos statistikos programos Komisija, pasikonsultavusi su ESS komitetu, rengia tarpinę ir galutinę vertinimo ataskaitas ir teikia jas Europos Parlamentui ir Tarybai.

14 straipsnis

Europos statistikos programos įgyvendinimas

1.   Europos statistikos programa įgyvendinama atskirais veiksmais statistikos srityje, dėl kurių sprendimą priima:

a)

Europos Parlamentas ir Taryba; arba

b)

Komisija – ypatingais ir tinkamai pagrįstais atvejais, ypač siekiant patenkinti neplanuotus poreikius – laikydamasi 2 dalies nuostatų; arba

c)

NSI ir kitos nacionalinės institucijos bei Komisija (Eurostatas), susitarę, atitinkamose savo kompetencijos srityse. Tokie susitarimai sudaromi raštu.

2.   Komisija gali nuspręsti dėl laikino tiesioginio veiksmo statistikos srityje laikydamasi 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, jeigu:

a)

vykdant šį veiksmą nenumatoma rinkti duomenų ilgiau nei trejus metus;

b)

NSI ir kitos atsakingos nacionalinės institucijos turi arba gali gauti duomenis arba duomenis galima gauti tiesiogiai naudojant tinkamas imtis statistinei populiacijai stebėti Europos lygmeniu ir deramai koordinuojant veiksmus su NSI ir kitomis nacionalinėmis institucijomis;

c)

Bendrija pagal Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 nacionalinėms institucijoms skiria lėšų jų papildomoms išlaidoms padengti.

3.   Vykdydama veiksmus, dėl kurių nusprendžiama pagal 1 dalies a ir b punktus, Komisija pateikia informaciją apie:

a)

pagrindžiamąsias veiksmų priežastis, ypač atsižvelgdama į atitinkamos Bendrijos politikos tikslus;

b)

veiksmo tikslus ir laukiamus rezultatus;

c)

ekonominio veiksmingumo analizę, įskaitant respondentams tenkančios naštos ir statistikos rengimo išlaidų vertinimą; ir

d)

veiksmo vykdymo būdus, įskaitant jų trukmę, Komisijos ir valstybių narių vaidmenį.

15 straipsnis

Bendradarbiavimo tinklai

Įgyvendinant atskirus veiksmus statistikos srityje, plėtojama sąveika, jei įmanoma, ESS sistemoje pasitelkus bendradarbiavimo tinklus, dalijantis patirtimi ir rezultatais arba skatinant specializuotis atliekant specifines užduotis. Šiam tikslui kuriama atitinkama finansinė struktūra.

Šių veiksmų, kaip antai bendros struktūros, priemonės, procesai ir metodai, rezultatai turi būti prieinami ESS. Bendradarbiavimo tinklų kūrimo iniciatyvas ir jų rezultatus tikrina ESS komitetas.

16 straipsnis

Europos požiūris į statistiką

1.   Ypatingais ir tinkamai pagrįstais atvejais ir įgyvendinant Europos statistikos programą Europos požiūriu į statistiką siekiama:

a)

kiek įmanoma didinti galimybes gauti statistinius suvestinius duomenis Europos lygmeniu ir siekti, kad Europos statistika būtų pateikiama laiku;

b)

sumažinti respondentams, NSI ir kitoms nacionalinėms institucijoms tenkančią naštą, remiantis ekonomiškumo analize.

2.   Atvejai, kai Europos požiūris į statistinius duomenis yra reikšmingas, apima:

a)

Europos statistikos rengimą naudojant:

i)

neskelbiamus nacionalinius duomenis arba mažesnės valstybių narių grupės nacionalinius duomenis;

ii)

specialiai parengtas tyrimo sistemas;

iii)

dalinę informaciją remiantis modeliavimo metodais;

b)

statistinių suvestinių duomenų sklaidą Europos lygmeniu taikant tam tikrus statistinių duomenų atskleidimo kontrolės metodus ir nepažeidžiant nacionalinių sklaidos nuostatų.

3.   Kai imamasi priemonių siekiant taikyti Europos požiūrį, visapusiškai įtraukiamos valstybės narės. Šios Europos požiūrio į statistiką įgyvendinimo priemonės išdėstomos nustatant 14 straipsnio 1 dalyje nurodytus atskirus veiksmus statistikos srityje.

4.   Jei reikia, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis nustatoma koordinuojama skelbimo ir peržiūros politika.

17 straipsnis

Metinė darbo programa

Kiekvienais metais iki gegužės mėnesio pabaigos Komisija teikia ESS komitetui nagrinėti savo kitų metų darbo programą. Komisija kiek įmanoma atsižvelgia į ESS komiteto pastabas. Ši darbo programa grindžiama Europos statistikos programa, ir joje visų pirma nurodoma:

a)

veiksmai, kuriuos Komisija laiko prioritetiniais, atsižvelgiant į Bendrijos politikos poreikius ir į nacionalinius bei Bendrijos finansinius suvaržymus, taip pat duomenų teikimo naštą;

b)

iniciatyvos, susijusios su prioritetų persvarstymu ir duomenų teikimo naštos mažinimu; ir

c)

procedūros ir bet kokios teisinės priemonės, kurias numatė Komisija programai įgyvendinti.

IV SKYRIUS

EUROPOS STATISTIKOS SKLAIDA

18 straipsnis

Sklaidos priemonės

1.   Europos statistika skleidžiama visapusiškai laikantis statistikos principų, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje, ypač susijusių su statistinių duomenų konfidencialumo apsauga ir su vienodų galimybių gauti duomenis, kaip reikalaujama pagal nešališkumo principą, užtikrinimu.

2.   Bendrijos statistinius duomenis skleidžia Komisija (Eurostatas), NSI ir kitos nacionalinės institucijos atitinkamose savo kompetencijos srityse.

3.   Valstybės narės ir Komisija pagal atitinkamas savo kompetencijos sritis teikia būtiną paramą, kad visiems vartotojams užtikrintų vienodas galimybes gauti Europos statistinius duomenis.

19 straipsnis

Viešo naudojimo rinkmenos

Duomenys apie individualius statistinius vienetus gali būti skleidžiami viešo naudojimo rinkmena, kurią sudaro nuasmeninti įrašai, parengti taip, kad nebūtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti statistinio vieneto atsižvelgiant į visas tinkamas priemones, kuriomis gali pagrįstai naudotis trečioji šalis.

Jei duomenys buvo perduoti Komisijai (Eurostatui), reikalingas aiškus duomenis pateikusio NSI ar kitos nacionalinės institucijos patvirtinimas.

V SKYRIUS

STATISTINIŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS

20 straipsnis

Konfidencialių duomenų apsauga

1.   Siekiant užtikrinti, kad konfidencialūs duomenys būtų naudojami išimtinai statistikos tikslams ir užkirsti kelią jų neteisėtam atskleidimui, taikomos šios taisyklės ir priemonės.

2.   Išimtinai Europos statistikai rengti gautus konfidencialius duomenis NSI ir kitos nacionalinės institucijos bei Komisija (Eurostatas) naudoja išimtinai statistikos tikslams, nebent statistinis vienetas davė aiškų sutikimą šiuos duomenis naudoti bet kokiems kitiems tikslams.

3.   Statistinius rezultatus, kuriuos naudojant gali būti įmanoma identifikuoti statistinį vienetą, NSI ir kitos nacionalinės institucijos bei Komisija (Eurostatas) gali skleisti išvardytais išimtiniais atvejais:

a)

kai Europos Parlamento ir Tarybos teisės akte, priimtame atsižvelgiant į Sutarties 251 straipsnį, nustatytos konkrečios sąlygos ir ypatumai ir statistikos rezultatai iš dalies pakeičiami taip, kad juos skleidžiant nebūtų pažeidžiamas statistikos duomenų konfidencialumas, jei statistinis vienetas to reikalavo; arba

b)

kai statistinis vienetas davė aiškų sutikimą, kad šie duomenys būtų atskleisti.

4.   NSI ir kitos nacionalinės institucijos bei Komisija (Eurostatas) pagal atitinkamas savo kompetencijos sritis imasi visų būtinų reguliavimo, administracinių, techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų fizinę ir loginę konfidencialių duomenų apsaugą (Statistinių duomenų atskleidimo kontrolė).

NSI ir kitos nacionalinės institucijos ir Komisija (Eurostatas) imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų principų ir gairių, taikomų fizinei ir loginei konfidencialių duomenų apsaugai, suderinamumą. Šias priemones priima Komisija pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

5.   Pareigūnai ir kiti NSI ir kitų nacionalinių institucijų darbuotojai, kurie turi galimybę naudotis konfidencialiais duomenimis, laikosi tokių konfidencialumo reikalavimų net ir nustoję eiti savo pareigas.

21 straipsnis

Konfidencialių duomenų perdavimas

1.   Konfidencialių duomenų perdavimas iš 4 straipsnyje nurodytos ESS institucijos, rinkusios šiuos duomenis, kitai ESS institucijai gali vykti su sąlyga, jei perduoti šiuos duomenis būtina, kad būtų veiksmingai tobulinama, rengiama ir skleidžiama Europos statistika arba gerinama jos kokybė.

2.   ESS institucija, kuri rinko konfidencialius duomenis, ir ECBS narys minėtuosius duomenis gali perduoti vienas kitam tik tuomet, jei šiuos duomenis perduoti būtina tam, kad būtų veiksmingai tobulinama, rengiama ir skleidžiama Europos statistika arba gerinama jos kokybė pagal atitinkamas ESS ir ECBS kompetencijos sritis, ir jei ši būtinybė pagrįsta.

3.   Norint dar toliau perduoti duomenis po pirmo perdavimo, reikalingas aiškus šiuos duomenis surinkusios institucijos leidimas.

4.   Nacionalinės statistinių duomenų konfidencialumo taisyklės negali būti taikomos siekiant neperduoti konfidencialių duomenų, remiantis 1 ir 2 dalimis, jeigu tokių duomenų perdavimas numatytas pagal Europos Parlamento ir Tarybos teisės aktą, priimtą laikantis Sutarties 251 straipsnio nuostatų.

5.   Pagal šį straipsnį perduoti konfidencialūs duomenys naudojami tik statistikos reikmėms ir prieigą prie jų turi tik tam tikros srities statistinę veiklą vykdantis personalas.

6.   Šiame reglamente numatytos statistikos konfidencialumo nuostatos taikomos visiems konfidencialiems duomenims, kurie perduodami ESS ir tarp ESS bei ECBS.

22 straipsnis

Konfidencialių duomenų apsauga Komisijoje (Eurostate)

1.   Konfidencialius duomenis gali gauti, atsižvelgiant į 2 dalyje nustatytas išimtis, tik tam tikros srities statistinę veiklą vykdantys Komisijos (Eurostato) pareigūnai.

2.   Išimtiniais atvejais Komisija (Eurostatas) gali suteikti galimybę gauti konfidencialius duomenis kitiems tam tikros srities statistinę veiklą vykdantiems Komisijos darbuotojams arba kitiems fiziniams asmenims, dirbantiems Komisijoje (Eurostate) pagal sutartį.

3.   Asmenys, kuriems suteikta galimybė gauti konfidencialius duomenis, juos naudoja tik statistikos tikslais. Šis apribojimas jiems taikomas net ir nustojus eiti savo pareigas.

23 straipsnis

Galimybė gauti konfidencialius duomenis mokslo reikmėms

Komisija (Eurostatas) arba NSI ar kitos nacionalinės institucijos pagal atitinkamas savo kompetencijos sritis gali suteikti galimybę gauti konfidencialius duomenis, kurie leistų tik netiesiogiai identifikuoti statistinius vienetus, tyrėjams, atliekantiems statistines analizes mokslo reikmėms. Jei duomenys buvo perduoti Komisijai (Eurostatui), reikalingas duomenis pateikusio NSI ar kitos nacionalinės institucijos patvirtinimas.

Galimybės gauti duomenis Bendrijos lygmeniu ypatumus, taisykles ir sąlygas nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, priimamos taikant 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

24 straipsnis

Galimybė gauti administracinius registrus

Siekdamos sumažinti respondentams tenkančią naštą, NSI ir kitos nacionalinės institucijos bei Komisija (Eurostatas), pagal atitinkamą savo viešojo administravimo sistemą, gali naudotis administraciniais duomenų šaltiniais tiek, kiek šie duomenys būtini Europos statistikai tobulinti, rengti ir skleisti.

Jeigu reikia, kiekviena valstybė narė ir Komisija pagal atitinkamas savo kompetencijos sritis nustato praktines priemones ir sąlygas, kurie suteiktų galimybę veiksmingai naudotis statistiniais duomenimis.

25 straipsnis

Viešųjų šaltinių duomenys

Gauti iš teisėtai viešai prieinamų šaltinių, kurie pagal nacionalinius teisės aktus lieka prieinami visuomenei, duomenys nelaikomi konfidencialiais, jei tais duomenimis grindžiamą statistiką siekiama platinti.

26 straipsnis

Statistinių duomenų konfidencialumo pažeidimas

Valstybės narės ir Komisija imasi tinkamų priemonių siekdamos užkirsti kelią ir bausti už bet kokius statistinių duomenų konfidencialumo pažeidimus.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda ESS komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikoma Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniuose nustatyta procedūra, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1 ir 4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

28 straipsnis

Panaikinimas

1.   Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

Nuorodos į panaikintu reglamentu įsteigtą Statistinių duomenų konfidencialumo komitetą laikomos nuorodomis į šio reglamento 7 straipsniu įsteigtą ESS komitetą.

2.   Reglamentas (EB) Nr. 322/97 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

3.   Sprendimas 89/382/EEB, Euratomas, panaikinamas.

Nuorodos į Statistikos programų komitetą laikomos nuorodomis į šio reglamento 7 straipsniu įsteigtą ESS komitetą.

29 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  OL C 291, 2007 12 5, p. 1.

(2)  OL C 308, 2008 12 3, p. 1.

(3)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. vasario 19 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

(5)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(6)  OL L 1, 1994 1 3, p. 3.

(7)  OL L 90, 2006 3 28, p. 2.

(8)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(9)  OL L 332, 2006 11 30, p. 21.

(10)  OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

(11)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(12)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(13)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.

(14)  OL L 264, 2006 9 25, p. 13.

(15)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(16)  OL L 304, 2008 11 14, p. 70.

(17)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1.

(18)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(19)  OL L 133, 2002 5 18, p. 7.

(20)  OL L 156, 2004 4 30, p. 1.


Top