EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0116

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių eksporto (kodifikuota redakcija)

OL L 39, 2009 2 10, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/116/oj

10.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 116/2009

2008 m. gruodžio 18 d.

dėl kultūros vertybių eksporto

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1992 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3911/92 dėl kultūros vertybių eksporto (1) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (2). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Siekiant išlaikyti vidaus rinką, kad būtų apsaugotos kultūros vertybės, yra reikalingos prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklės.

(3)

Matyti, kad būtina imtis priemonių, pirmiausia siekiant užtikrinti, kad kultūros vertybių eksportui prie Bendrijos išorinių sienų būtų taikoma vienoda kontrolė.

(4)

Pagal tokią sistemą turėtų būti reikalaujama prieš eksportuojant kultūros vertybes, kurioms taikomas šis reglamentas, pateikti valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą licenciją. Dėl to būtina aiškiai apibrėžti tokių priemonių taikymo sritį ir jų įgyvendinimo tvarką. Sistema turi būti įgyvendinama kuo paprasčiau ir veiksmingiau.

(5)

Priemonės, būtinos šiam reglamentui įgyvendinti, turėtų būti priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (3).

(6)

Atsižvelgiant į didelę valstybių narių valdžios institucijų patirtį taikant 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (4), šiems klausimams turėtų būti taikomas minėtas reglamentas.

(7)

Šio reglamento I priedu siekiama aiškiai apibrėžti kultūros vertybių, kurioms turėtų būti taikoma ypatinga apsauga prekiaujant su trečiosiomis šalimis, kategorijas, bet nesiekiama daryti poveikio valstybių narių nacionalinių vertybių apibrėžimui pagal Sutarties 30 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Nedarant poveikio valstybių narių teisėms, suteiktoms Sutarties 30 straipsniu, terminas „kultūros vertybės“ šiame reglamente taikomas I priede išvardytoms vertybėms.

2 straipsnis

Eksporto licencija

1.   Eksportuojant kultūros vertybes už Bendrijos muitų teritorijos ribų, pateikiama eksporto licencija.

2.   Eksporto licenciją suinteresuoto asmens prašymu išduoda:

a)

valstybės narės, kurios teritorijoje tas kultūros objektas teisėtai ir neabejotinai buvo 1993 m. sausio 1 d., kompetentinga institucija;

b)

arba po to – kompetentinga institucija tos valstybės narės, kurios teritorijoje jis yra teisėtai ir neabejotinai išsiuntus iš kitos valstybės narės arba importavus iš trečiosios šalies, arba pervežtas iš trečiosios šalies po teisėto išsiuntimo iš valstybės narės į tą šalį.

Tačiau, nedarant poveikio 4 daliai, pirmos pastraipos a ar b punktuose nurodytą kompetenciją turinčiai valstybei narei leidžiama nereikalauti eksporto licencijos kultūros vertybėms, kurios nurodytos I priede, A.1 kategorijos pirmojoje ir antrojoje įtraukose, jei jos yra ribotos archeologinės ar mokslinės vertės, jei nėra tiesioginis valstybės narės kasinėjimų, radinių ar archeologinių vietų produktas ir jei rinkoje jos yra teisėtai.

Šio reglamento tikslais gali būti atsisakyta išduoti eksporto licenciją, jei aptariamas kultūros vertybes apima tos valstybės narės teisės aktai, apsaugantys meninės, istorinės ar archeologinės vertės nacionalines vertybes.

Jei reikia, pirmos pastraipos b punkte nurodyta valdžios institucija susisiekia su valstybės narės, iš kurios teritorijos atgabenamas atitinkamas kultūros objektas, kompetentingomis institucijomis ir ypač – su kompetentingomis institucijomis, kaip apibrėžta 1993 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvoje 93/7/EEB dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo (5).

3.   Eksporto licencija galioja visoje Bendrijoje.

4.   Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalių nuostatoms, meninę, istorinę ar archeologinę vertę turinčių nacionalinių vertybių, kurios nėra kultūros vertybės kaip apibrėžta šiame reglamente, tiesioginiam eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos taikomi eksporto valstybės narės nacionalinės teisės aktai.

3 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai valdžios institucijų, kurioms suteikta teisė išduoti eksporto licencijas kultūros vertybėms, sąrašą.

2.   Komisija paskelbia šių institucijų sąrašą ir kiekvieną šio sąrašo pataisą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

4 straipsnis

Licencijos pateikimas

Eksporto licencija kartu su eksporto deklaracija turi būti pateikiamos atliekant eksporto formalumus muitinėje, kuri yra kompetentinga priimti tą deklaraciją.

5 straipsnis

Kompetentingų muitinės įstaigų ribojimas

1.   Valstybės narės gali apriboti muitinės įstaigų, kurioms suteikiama teisė tvarkyti kultūros vertybių eksporto formalumus, skaičių.

2.   Valstybės narės, pasinaudojusios 1 dalyje numatyta galimybe, informuoja Komisiją apie tinkamai įgaliotas muitinės įstaigas.

Komisija paskelbia šią informaciją Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

6 straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas

Šio reglamento įgyvendinimo tikslais mutatis mutandis taikomos Reglamento (EB) Nr. 515/97 nuostatos, visų pirma nuostatos dėl informacijos konfidencialumo.

Greta bendradarbiavimo, kurį numato pirma pastraipa, valstybės narės abipusių santykių kontekste imasi visų būtinų priemonių, kad bendradarbiautų Direktyvos 93/7/EEB 4 straipsnyje nurodytos muitinės įstaigos ir kompetentingos institucijos.

7 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Nuostatos, būtinos įgyvendinti šį reglamentą, ypač tos, kurios susijusios su naudotina forma (pavyzdžiui, modelis ir techninės savybės), priimamos 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

8 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai.

9 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, kurios būtinos jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos privalo būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

10 straipsnis

Informacijos teikimas

1.   Kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją apie priemones, kurių imamasi pagal šį reglamentą.

Komisija perduoda šią informaciją kitoms valstybėms narėms.

2.   Kas trejus metus Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą.

Taryba, veikdama pagal Komisijos pasiūlymą, kas treji metai išnagrinėja ir, jeigu reikia, patikslina I priede nurodytas sumas, remdamasi ekonominiais ir pinigų politikos rodikliais Bendrijoje.

11 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 3911/92 su pakeitimais, padarytais II priede nurodytais reglamentais, panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  OL L 395, 1992 12 31, p. 1.

(2)  Žr. II priedą.

(3)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(4)  OL L 82, 1997 3 22, p. 1.

(5)  OL L 74, 1993 3 27, p. 74.


I PRIEDAS

1 straipsnyje paminėtų kultūros objektų kategorijos

1.

Senesni nei 100 metų archeologijos objektai, gauti iš:

 

žemės ar povandeninių kasinėjimų ar radinių

9705 00 00

archeologijos vietovių

9706 00 00

archeologijos kolekcijų

2.

Senesni nei 100 metų elementai, kurie yra sudedamoji išardytų meninių, istorinių ar religinių paminklų dalis

9705 00 00

9706 00 00

3.

Piešiniai ir paveikslai, išskyrus tuos, kurie priskirti 4 arba 5 kategorijai, sukurti tik ranka bet kuriomis priemonėmis ir ant bet kokios medžiagos (1)

9701

4.

Akvarele, guašu ir pastele tik ranka ant bet kokios medžiagos nutapyti paveikslai (1)

9701

5.

Mozaikos, sukurtos panaudojus bet kokią medžiagą ir tik ranka, išskyrus tas, kurios priskirtos 1 arba 2 kategorijai, ir piešiniai, sukurti bet kuriomis kūrimo priemonėmis tik ranka ir ant bet kokios medžiagos (1),

6914

9701

6.

Graviūrų, estampų, šilkografijos ir litografijos originalai su jų atitinkamomis matricomis ir originaliais plakatais (1)

49 skyrius

9702 00 00

8442 50 99

7.

Skulptūrų arba statulų originalai bei jų kopijos, padarytos tokiu pat būdu kaip originalas (1), nepriskirti 1 kategorijai

9703 00 00

8.

Fotografijos, fotojuostos bei jų negatyvai (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Inkunabulai ir rankraščiai, įskaitant žemėlapius ir natas — pavieniui arba kolekcijomis (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10.

Senesnės nei 100 metų knygos — pavieniui arba kolekcijomis

9705 00 00

9706 00 00

11.

Senesni nei 200 metų spausdinti žemėlapiai

9706 00 00

12.

Archyvai ir bet kurios jų dalys, kuriems daugiau nei 50 metų ir kurie yra bet kokios rūšies arba sukurti bet kuriomis priemonėmis

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

13.

a)

Zoologijos, botanikos, mineralogijos ar anatomijos kolekcijos (2) ir jų pavyzdžiai

9705 00 00

(b)

Kolekcijos (2), reikšmingos istoriniu, paleontologiniu, etnografiniu ar numizmatiniu požiūriu

9705 00 00

14.

Senesnės nei 75 metų transporto priemonės

9705 00 00

86–89 skyriai

15.

Bet kokie kiti antikvariniai daiktai, nepriskirti A.1–A.14 kategorijoms

 

a)

nuo 50 iki 100 metų:

 

žaislai, žaidimai

95 skyrius

stiklo dirbiniai

7013

aukso arba sidabro dirbiniai

7114

baldai

94 skyrius

optikos, fotografijos ar kinematografijos prietaisai ir aparatai

90 skyrius

muzikos instrumentai

92 skyrius

sieniniai arba staliniai bei rankiniai laikrodžiai ir jų dalys

91 skyrius

medienos dirbiniai

44 skyrius

keramikos dirbiniai

69 skyrius

gobelenai

5805 00 00

kilimai

57 skyrius

tapetai

4814

ginklai

93 skyrius

b)

senesni nei 100 metų

9706 00 00

Kultūros objektams, priskirtiems A.1–A.15 kategorijoms, šis reglamentas taikomas tiktai tuomet, jei jų vertė yra lygi B dalyje nurodytoms finansinėms ribinėms vertėms arba jas viršija.

B.   Finansinės ribinės vertės taikomos kai kurioms A dalies kategorijoms (nurodyta eurais).

Vertė:

 

bet kokia vertė

1 (archeologijos objektai)

2 (išardyti paminklai)

9 (inkunabulai ir rankraščiai)

12 (antikvariniai daiktai)

 

15 000

5 (mozaikos ir piešiniai)

6 (graviūros)

8 (fotografijos)

11 (spausdinti žemėlapiai)

 

30 000

4 (akvarele, guašu ir pastele nutapyti paveikslai)

 

50 000

7 (statulos)

10 (knygos)

13 (kolekcijos)

14 (transporto priemonės)

15 (visokie kiti daiktai)

 

150 000

3 (paveikslai)

Nustatyti, ar sąlygos, susijusios su jo finansine verte yra patenkintos, būtina tada, kai paduodamas pareiškimas dėl eksporto licencijos išdavimo. Objekto finansinė vertė skaičiuojama pagal jo vertę 2 straipsnio 2 dalyje nurodytoje valstybėje narėje.

Valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euras, I priede eurais nurodytos vertės konvertuojamos ir išreiškiamos nacionalinėmis valiutomis pagal 2001 m. gruodžio 31 d. nustatytą valiutų keitimo kursą, paskelbtą Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Nacionalinėmis valiutomis perskaičiuota vertė peržiūrima kas dvejus metus, pradedant nuo 2001 m. gruodžio 31 d. Ji apskaičiuojama pagal eurais išreikštą tų valiutų vertės paros vidurkį, apskaičiuotą 24 mėnesių laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę rugpjūčio dieną prieš pradedant gruodžio 31 d. peržiūrą. Komisijos siūlymu, iš esmės praėjus dvejiems metams nuo pirmojo jo taikymo, Kilnojamųjų kultūros vertybių patariamasis komitetas peržiūri šį skaičiavimo metodą. Kiekvienai peržiūrai pirmosiomis lapkričio dienomis prieš peržiūros dieną vertės eurais ir atitinkamos vertės nacionalinėmis valiutomis reguliariai skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


(1)  Senesni nei 50 metų ir nepriklausantys jų kūrėjams.

(2)  Kaip nurodyta Teisingumo Teismo bylos Nr. 252/84 sprendime: „pagal Bendrojo muitų tarifo 9705 poziciją kolekcionavimo objektais laikomi tokie daiktai, kurie turi kolekcionavimui reikalingų savybių, tai yra tokie daiktai, kurie yra palyginti reti, kurie paprastai nėra naudojami pagal savo pirminę paskirtį, dėl kurių sudaromi ypatingi sandoriai, o ne prekiaujama kaip kitais panašiais daiktais, ir kurie turi didelę vertę“.


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su vėlesniais pakeitimais

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3911/92

(OL L 395, 1992 12 31, p. 1)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2469/96

(OL L 335, 1996 12 24, p. 9)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 974/2001

(OL L 137, 2001 5 19, p. 10)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 806/2003

(OL L 122, 2003 5 16, p. 1)

Tik I priedo 2 punktas


III PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EEB) Nr. 3911/92

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

2 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

2 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

2 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 4 dalis

3–9 straipsniai

3–9 straipsniai

10 straipsnio pirma pastraipa

10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

10 straipsnio antra pastraipa

10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

10 straipsnio trečia pastraipa

10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

10 straipsnio ketvirta pastraipa

10 straipsnio penkta pastraipa

10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

Priedo A.1, A.2 ir A.3 punktai

I priedo A.1, A.2 ir A.3 punktai

Priedo A.3A punktas

I priedo A.4 punktas

Priedo A.4 punktas

I priedo A.5 punktas

Priedo A.5 punktas

I priedo A.6 punktas

Priedo A.6 punktas

I priedo A.7 punktas

Priedo A.7 punktas

I priedo A.8 punktas

Priedo A.8 punktas

I priedo A.9 punktas

Priedo A.9 punktas

I priedo A.10 punktas

Priedo A.10 punktas

I priedo A.11 punktas

Priedo A.11 punktas

I priedo A.12 punktas

Priedo A.12 punktas

I priedo A.13 punktas

Priedo A.13 punktas

I priedo A.14 punktas

Priedo A.14 punktas

I priedo A.15 punktas

Priedo B punktas

I priedo B punktas

II priedas

III priedas


Top