EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0048

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/48/EB dėl žaislų saugos (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 170, 30.6.2009, p. 1–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 213 - 249

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj

30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/48/EB

2009 m. birželio 18 d.

dėl žaislų saugos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1988 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyva 88/378/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žaislų sauga, suderinimo (3) priimta atsižvelgiant į vidaus rinkos kūrimą, siekiant suderinti žaislų saugos lygį valstybėse narėse ir panaikinti žaislų prekybos tarp valstybių narių kliūtis.

(2)

Direktyva 88/378/EEB grindžiama naujojo požiūrio principais, išdėstytais 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucijoje dėl naujojo požiūrio į techninį derinimą ir standartus (4). Tokiu būdu joje pateikiami esminiai saugos reikalavimai žaislams, įskaitant specialius saugos reikalavimus, susijusius su fizinėmis ir mechaninėmis savybėmis, degumu, cheminėmis savybėmis, elektros srities savybėmis, higiena ir radioaktyvumu. Išsamius techninius reikalavimus priima Europos standartizacijos komitetas (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (Cenelec) pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (5). Taip nustačius atitiktį darniesiems standartams, kurių nuorodos numeris skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, numatoma atitikties Direktyvos 88/378/EEB reikalavimams prielaida. Iš patirties aišku, kad šie svarbiausi principai žaislų sektoriuje pasitvirtino ir juos reikėtų taikyti ir ateityje.

(3)

Tačiau dėl technologinės raidos žaislų rinkoje kilo naujų su žaislų sauga susijusių klausimų ir atsirado didesnis vartotojų susirūpinimas. Kad į šią raidą būtų atsižvelgta ir norint paaiškinti sistemą, kuri taikoma žaislų prekybai, reikėtų persvarstyti ir patobulinti tam tikrus Direktyvos 88/378/EEB aspektus ir siekiant aiškumo tą direktyvą reikėtų pakeisti šia direktyva.

(4)

Žaislams taip pat taikoma 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (6), kuri taikoma papildomai su konkrečius sektorius reglamentuojančiais teisės aktais.

(5)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2008, nustatančiame su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (7), nustatomos horizontaliosios nuostatos dėl atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo, dėl žymėjimo ženklu CE, taip pat Bendrijos rinkos priežiūros sistemos ir į Bendrijos rinką patenkančių gaminių tikrinimo, kurios taip pat taikomos žaislų sektoriuje.

(6)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 768/2008/EB dėl bendros gaminių pardavimo sistemos (8) nustatyti bendri principai ir orientacinės nuostatos, kad teisės aktai būtų pagrįsti naujojo požiūrio principais. Siekiant užtikrinti derėjimą su kitais konkrečių sektorių gaminius reglamentuojančiais teisės aktais, tikslinga su minėtu sprendimu suderinti tam tikras šios direktyvos nuostatas, jei atsižvelgiant į sektoriaus specifiškumą nebūtinas kitoks sprendimas. Todėl su minėtu sprendimu turėtų būti suderintos tam tikros apibrėžtys, bendros ekonominių operacijų vykdytojų prievolės, atitikties prielaida, oficialūs prieštaravimai dėl darniųjų standartų, ženklinimo „CE“ ženklu taisyklės, reikalavimai atitikties vertinimo įstaigoms ir pranešimo procedūros, taip pat su procedūromis, kurios taikomos pavojų keliantiems gaminiams, susijusios nuostatos.

(7)

Kad gamintojams ir nacionalinėms institucijoms būtų lengviau taikyti direktyvą, reikėtų paaiškinti šios direktyvos taikymo sritį, papildant sąrašą gaminių, kurie nepriklauso jos taikymo sričiai, visų pirma tam tikrais naujais gaminiais, pvz., vaizdo žaidimais ir išoriniais įrenginiais.

(8)

Kad šią direktyvą būtų galima lengviau suprasti ir vienodai taikyti, tikslinga numatyti tam tikras naujas žaislų sektoriui būdingas apibrėžtis.

(9)

Į Bendrijos rinką pateikiami žaislai turėtų atitikti atitinkamus Bendrijos teisės aktus, o ekonominės veiklos vykdytojai turėtų būti atsakingi už žaislų atitiktį, atsižvelgiant į atitinkamus jų vaidmenis tiekimo grandinėje, kad būtų užtikrinta aukšto lygio visuomenės interesų, pvz., sveikatos ir saugos, vartotojų bei aplinkos srityse, apsauga ir užtikrinta sąžininga konkurencija Bendrijos rinkoje.

(10)

Tikimasi, kad visi ekonominės veiklos vykdytojai, pateikdami žaislus į rinką ar juos tiekdami rinkai, elgsis atsakingai ir laikysis visų taikomų teisinių reikalavimų.

(11)

Visi tiekimo ir platinimo grandinėje veikiantys ekonominių operacijų vykdytojai turėtų imtis atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad įprasto naudojimo ir protingai numatomomis sąlygomis žaislai, kuriuos jie pateikia į rinką, nebūtų pavojingi vaikų saugai ir sveikatai ir kad jie tiekia rinkai tik tuos žaislus, kurie atitinka atitinkamus Bendrijos teisės aktus. Šioje direktyvoje yra aiškiai ir proporcingai paskirstomos prievolės, nustatytos atsižvelgiant į kiekvieno tiekimo ir platinimo procese dalyvaujančio ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį.

(12)

Kadangi tam tikras užduotis gali atlikti tik gamintojas, būtina aiškiai atskirti gamintoją nuo ekonominės veiklos vykdytojų, dalyvaujančių tolesnėje paskirstymo grandinėje. Taip pat reikia aiškiai skirti importuotoją ir platintoją, nes importuotojas pateikia į Bendrijos rinką žaislus iš trečiųjų šalių. Todėl importuotojas turi užtikrinti, kad tie žaislai atitiktų taikomus Bendrijos reikalavimus.

(13)

Gamintojas, gerai išmanantis projektavimo ir gamybos procesą, gali geriausiai atlikti visą žaislų atitikties vertinimo procedūrą. Todėl atitikties vertinimas turėtų likti tik gamintojo prievole.

(14)

Būtina užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių į Bendrijos rinką patenkantys žaislai atitiktų visus taikytinus Bendrijos reikalavimus ir ypač kad gamintojai įvykdytų atitinkamas šių žaislų vertinimo procedūras. Todėl reikėtų numatyti, kad importuotojai turėtų užtikrinti, kad jų į rinką teikiami žaislai atitiktų taikytinus reikalavimus, ir kad jie neteikia į rinką žaislų, kurie neatitinka tokių reikalavimų ar kurie kelia riziką. Dėl tos pačios priežasties taip pat reikėtų numatyti, kad importuotojai turėtų užtikrinti, kad buvo atliktos atitikties vertinimo procedūros ir kad priežiūros institucijos galėtų patikrinti, kaip gamintojai sužymėjo gaminius ir parengė dokumentus.

(15)

Jei platintojas tiekia žaislą rinkai po to, kai gamintojas ar importuotojas tą žaislą pateikė į rinką, tai jis turėtų rūpestingai užtikrinti, kad prekiaudamas žaislu nepadarytų neigiamo poveikio žaislo atitikčiai. Tikimasi, kad importuotojai ir platintojai rūpestingai laikysis reikalavimų, taikomų pateikiant žaislus į rinką ar juos tiekiant rinkai.

(16)

Importuotojai, pateikdami žaislą į rinką, turėtų ant žaislo nurodyti savo pavadinimą ir adresą, kuriuo galima būtų į juos kreiptis. Išimtys turėtų būti numatomos tais atvejais, kai to negalima padaryti dėl žaislo dydžio ar pobūdžio. Tai apima ir atvejus, kai importuotojai turėtų atidaryti pakuotę, kad galėtų ant gaminio nurodyti savo pavadinimą ir adresą.

(17)

Bet koks ekonominės veiklos vykdytojas, kuris pateikia žaislą į rinką savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba pakeičia žaislą taip, kad gali pasikeisti jo atitiktis taikomiems reikalavimams, turėtų būti laikomas gamintoju ir turėtų prisiimti gamintojo įsipareigojimus.

(18)

Glaudžiai su rinka susiję platintojai ir importuotojai taip pat turėtų būti įtraukti į rinkos priežiūros užduotis, kurias atlieka kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, ir turėtų būti pasirengę aktyviai jose dalyvauti, teikdami kitoms valdžios institucijoms visą reikalingą informaciją apie atitinkamus žaislus.

(19)

Žaislo atsekamumas visoje tiekimo grandinėje padeda padaryti rinkos priežiūrą paprastesne ir veiksmingesne. Veiksminga atsekamumo sistema palengvina rinkos priežiūros institucijų užduotį atsekti ekonominės veiklos vykdytojus, kurie tiekė rinkai reikalavimų neatitinkančius žaislus.

(20)

Tam tikrus Direktyvoje 88/378/EEB išdėstytus esminius saugos reikalavimus reikėtų atnaujinti, siekiant atsižvelgti į techninę pažangą nuo minėtos direktyvos priėmimo. Visų pirma elektrinių savybių srityje dėl techninės pažangos galima leisti viršyti Direktyvoje 88/378/EEB nustatytą 24 voltų ribą, užtikrinant susijusio žaislo saugų naudojimą.

(21)

Visų pirma būtina nustatyti naujus esminius saugos reikalavimus. Siekiant užtikrinti vaikų aukšto lygio apsaugą nuo rizikos, kurią kelia žaislų cheminės medžiagos, reikėtų skirti daug dėmesio pavojingų medžiagų, ypač tų, kurios priskiriamos kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms (angl. CMR), ir alerginių medžiagų bei kai kurių metalų naudojimui. Taigi visų pirma būtina papildyti ir atnaujinti nuostatas dėl žaisluose naudojamų cheminių medžiagų, kad būtų nurodyta, jog žaislai turėtų atitikti bendruosius cheminių medžiagų teisės aktus, visų pirma 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą (9). Vis dėlto šias nuostatas reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į konkrečius vaikų, kurie priklauso pažeidžiamų vartotojų grupei, poreikius. Todėl naujus apribojimus CMR medžiagoms pagal taikomus Bendrijos aktus dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo bei dėl žaislų kvapiųjų medžiagų reikėtų numatyti atsižvelgiant į konkrečią šių medžiagų žmogaus sveikatai keliamą riziką. Įrodyta, kad nerūdijančiame pliene esantis nikelis saugus, taigi tinka numatyti, kad jį galima naudoti gaminant žaislus.

(22)

Siekiant atsižvelgti į mokslinių žinių raidą, taip pat reikėtų atnaujinti konkrečias tam tikroms medžiagoms Direktyvoje 88/378/EEB nustatytas ribines vertes. Siekiant, kad būtų tik likučių, kurie yra suderinami su gerosios gamybos praktika, ribinės vertės arseno, kadmio, chromo (VI), švino, gyvsidabrio ir alavo organiniuose junginiuose, kurie itin toksiški ir kurie dėl to neturėtų būti tyčia naudojami gaminti toms žaislų dalims, kurios lengvai pasiekiamos vaikams, turėtų būti nustatomos tokio lygio, kuris siektų pusę tų lygių, kurie pagal atitinkamo mokslinio komiteto kriterijus laikomi saugiais.

(23)

Žaislai ar jų dalys ir jų pakuotės, dėl kurių pagrįstai galima tikėtis, kad jie gali liestis su maistu, turėtų atitikti 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu (10), reikalavimus.

(24)

Siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą nuo labai pavojingų žaislų, turėtų būti įmanoma įgyvendinimo priemonėmis nustatyti konkrečias ribines vertes, taikomas cheminėms medžiagoms, kurios naudojamos gaminti žaislams, skirtiems naudoti jaunesniems nei 36 mėnesių amžiaus vaikams ir kitiems žaislams, kurie skiriami dėti į burną atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 reikalavimus ir žaislų bei medžiagų, kurie liečiasi su maistu, skirtumus.

(25)

Šioje direktyvoje nustatytais bendraisiais ir specifiniais cheminėms medžiagoms taikomais reikalavimais turėtų būti siekiama apsaugoti vaikų sveikatą nuo tam tikrų žaisluose esančių pavojingų medžiagų, o dėl žaislų poveikio aplinkai klausimai aptariami horizontaliuose aplinkos teisės aktuose, kurie taikomi elektriniams ir elektroniniams žaislams, pvz., 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (11) ir 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (12). Be to, su atliekomis susiję aplinkos klausimai reglamentuojami 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/12/EB (13), pakuočių ir pakuočių atliekų klausimai reglamentuojami 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB (14), o baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų klausimai reglamentuojami 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/66/EB (15).

(26)

Sistema, sukurta pagal šią direktyvą, turėtų padėti skatinti ir tam tikrais atvejais užtikrinti, kad žaisluose naudojamos pavojingos medžiagos būtų pakeistos mažiau pavojingomis medžiagomis arba technologijomis, jei egzistuoja ekonominiu ir techniniu požiūriu įgyvendinamos alternatyvos.

(27)

Siekiant apsaugoti vaikus nuo klausos gadinimo naudojant garsus skleidžiančius žaislus, reikėtų nustatyti griežtesnius ir išsamesnius standartus, kuriais būtų ribojamos tokių žaislų skleidžiamo impulsinio triukšmo ir trunkamo triukšmo maksimalios vertės. Taigi būtina parengti naują esminį saugos reikalavimą, susijusį su tokių žaislų skleidžiamu triukšmu.

(28)

Reikėtų nustatyti specialius saugos reikalavimus, kad remiantis atsargumo principu būtų vertinamas galimas specifinis pavojus dėl maiste esančių žaislų, nes pateikiant žaislą su maistu galėtų kilti rizika užspringti, kuri skiriasi nuo vien žaislui būdingos rizikos ir todėl nėra Bendrijos lygmeniu reglamentuota specifinėmis priemonėmis.

(29)

Kadangi gali egzistuoti arba būti kuriami žaislai, keliantys nenumatytą konkrečiu šioje direktyvoje pateiktu saugos reikalavimu pavojų, būtina, siekiant imtis prieš tokius žaislus veiksmų, kaip teisinį pagrindą nustatyti bendrąjį saugos reikalavimą. Šiuo atveju žaislų saugą reikėtų nustatyti atsižvelgiant į gaminio numanomą paskirtį ir į numatomą naudojimą, turint omenyje vaikų, kurie paprastai nėra tokie atsargūs kaip suaugusieji, elgseną. Kai pavojaus neįmanoma pakankamai sumažinti pasitelkiant konstrukciją ar apsaugos priemones, su pertekliniu pavojumi būtų galima kovoti pasitelkiant su gaminiu susijusią informaciją, skiriamą prižiūrėtojams, atsižvelgiant į jų sugebėjimus išvengti tokio pavojaus. Laikantis pripažintų pavojaus vertinimo metodų, netinkama informuoti prižiūrėtojus užuot pagerinus konstrukciją, taip pat netinkama negerinti konstrukcijos dėl to, kad nėra duomenų apie įvykusius nelaimingus atsitikimus.

(30)

Kad saugios žaislų naudojimo sąlygos būtų ir toliau skatinamos, reikia papildyti nuostatas dėl prie žaislų pridedamų įspėjimų. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo įspėjimais, kuriais siekiama apeiti taikomus saugumo reikalavimus (tokių piktnaudžiavimų būna ypač tais atvejais, kai įspėjama, jog žaislas netinkamas jaunesniems kaip 36 mėnesių amžiaus vaikams), būtina aiškiai numatyti, kad kai kurių tam tikroms žaislų kategorijoms taikomų įspėjimų negalima naudoti, jeigu jie prieštarauja numatytai žaislo paskirčiai.

(31)

Žaislo atitiktį nurodantis „CE“ ženklas yra akivaizdžiai matomas viso proceso, apimančio atitikties vertinimą plačiąja prasme, rezultatas. Bendrieji ženklinimo „CE“ ženklu principai yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 765/2008. Šioje direktyvoje reikėtų nustatyti ženklinimo „CE“ ženklu taisykles.

(32)

Labai svarbu, kad gamintojai ir vartotojai aiškiai suprastų, jog „CE“ ženklu žaislą paženklinęs gamintojas taip deklaruoja, kad gaminys atitinka visus taikomus reikalavimus ir kad gamintojas už jį prisiima visą atsakomybę.

(33)

Ženklas „CE“ turėtų būti vienintelis atitikties ženklas, įrodantis žaislo atitiktį derinamiesiems Bendrijos teisės aktams. Vis dėlto gali būti naudojami ir kiti ženklai, jei padeda gerinti vartotojų apsaugą ir yra nereglamentuojami derinamuosiuose Bendrijos teisės aktuose.

(34)

Tikslinga nustatyti ženklinimo „CE“ ženklu taisykles, kurios užtikrintų pakankamą šio ženklo matomumą siekiant palengvinti žaislų rinkos priežiūrą.

(35)

Norint užtikrinti, kad būtų laikomasi esminių saugos reikalavimų, būtina nustatyti tinkamas atitikties vertinimo procedūras gamintojams. Norint papildyti gamintojų teisines prievoles, kuriomis siekiama užtikrinti žaislų saugą, į šią direktyvą reikėtų įtraukti aiškią prievolę vykdyti įvairių rūšių pavojaus, kurį gali kelti žaislas, analizę ir vertinti galimo tokių rūšių pavojaus atsiradimo galimybes, cheminių medžiagų atveju tai turėtų apimti tikimybės, kad žaisluose esama draudžiamų ar ribojamų medžiagų, vertinimą, o gamintojai turėtų būti įpareigoti tokį saugos vertinimą laikyti techniniuose dokumentuose, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo užduotis. Paties gamintojo atsakomybe už atitikties vertinimą grindžiamos gamybos vidaus kontrolės pakako tais atvejais, kai gamintojas laikėsi darniųjų standartų, kurių nuorodos numeris paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kurie apima visus žaislo saugos reikalavimus. Jei tokių darniųjų standartų nėra, žaislas turėtų būti pateikiamas trečiajai šaliai patvirtinti, šiuo atveju - EB tipo tyrimui. Ta pati tvarka turėtų būti taikoma, jei tokie standartai arba vienas iš standartų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje buvo paskelbti su apribojimu arba jei gamintojas nesilaikė visų šių standartų arba jų laikėsi tik iš dalies. Gamintojas turėtų pateikti žaislą EB tipo tyrimui tais atvejais, kai jis mano, kad trečiosios šalies patikrinimas būtinas dėl žaislų pobūdžio, dizaino, konstrukcijos ar paskirties.

(36)

Kadangi visoje Bendrijoje būtina užtikrinti žaislų atitikties vertinimą atliekančių įstaigų vienodai aukštą veikimo lygį ir kadangi visos tokios įstaigos turėtų vykdyti savo funkcijas tuo pačiu lygiu ir sąžiningos konkurencijos sąlygomis, reikėtų nustatyti privalomus reikalavimus, skirtus atitikties vertinimo įstaigoms, kurios pageidauja būti notifikuotos, kad galėtų pagal šią direktyvą teikti atitikties vertinimo paslaugas.

(37)

Kad būtų užtikrintas vienodas žaislų atitikties vertinimo kokybės lygis, būtina ne tik konsoliduoti reikalavimus, kuriuos turi įvykdyti atitikties vertinimo įstaigos, pageidaujančios būti notifikuotomis, bet ir lygiagrečiai nustatyti reikalavimus, kuriuos turi vykdyti notifikuojančiosios institucijos ir kitos įstaigos, dalyvaujančios vertinant bei notifikuojant įstaigas ir atliekant jų stebėseną.

(38)

Kai prieinami moksliniai įrodymai nepakankami, kad būtų galima tiksliai įvertinti riziką, valstybės narės, taikydamos šioje direktyvoje numatytas priemones, turėtų laikytis atsargumo principo, kuris yra Bendrijos teisės principas, inter alia, apibrėžtas 2000 m. vasario 2 d. Komisijos komunikate, taip pat tinkamai atsižvelgiant į kitas šioje direktyvoje numatytas taisykles ir principus, pvz., laisvo prekių judėjimo ir atitikties prezumpcijos.

(39)

Reglamentas (EB) Nr. 765/2008 papildo ir sustiprina esamą gaminių rinkos priežiūros sistemą, kurią apima Bendrijos derinimo teisės aktai, įskaitant žaislus. Taigi valstybės narės turėtų organizuoti ir vykdyti žaislų rinkos stebėseną pagal tą reglamentą. Pagal tą reglamentą, jį taikant priežiūros institucijoms neužkertamas kelias imtis labiau specifinių rinkos priežiūros priemonių, kurios leidžiamos pagal Direktyvą 2001/95/EB. Be to, siekiant sustiprinti rinkos priežiūros institucijų galimybes veikti žaislų, kuriems taikomas EB tipo tyrimo sertifikatas, srityje, šioje direktyvoje reikėtų patvirtinti kai kurias specifines priemones, susijusias su rinkos priežiūros institucijai teikiama galimybe reikalauti informacijos iš notifikuotosios įstaigos ir duoti jai nurodymus.

(40)

Direktyvoje 88/378/EEB jau numatyta apsaugos procedūra, leidžianti Komisijai nagrinėti valstybės narės pritaikytos priemonės žaislams, kuriuos ji laiko neatitinkančiais reikalavimų, pagrįstumą. Tam, kad būtų padidintas skaidrumas ir sutrumpintas dokumentų nagrinėjimo laikas, būtina patobulinti galiojančią apsaugos sąlygos taikymo procedūrą siekiant padaryti ją veiksmingesnę ir remtis valstybių narių patirtimi.

(41)

Dabartinę sistemą reikėtų papildyti procedūra, kuri suteiktų galimybę suinteresuotąsias šalis informuoti apie priemones, kurių buvo imtasi žaislų, keliančių grėsmę asmenų sveikatai ir saugai ar kitiems su visuomenės interesų apsauga susijusiems aspektams, atžvilgiu. Ji taip pat suteiktų galimybę rinkos priežiūroms institucijoms bendradarbiaujant su atitinkamais ekonominių operacijų vykdytojais ankstesniame etape imtis veiksmų tokių žaislų atžvilgiu.

(42)

Tuo atveju, kai valstybės narės ir Komisija pritaria konkrečios valstybės narės taikomų priemonių pagrįstumui, Komisija neturėtų imtis papildomų veiksmų.

(43)

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgaliojimais įgyvendinimo tvarką (16).

(44)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus pritaikyti tam tikrais tiksliai apibrėžtais atvejais cheminių savybių reikalavimus ir tam tikrais atvejais CMR medžiagų draudimui leisti taikyti išimtis, taip pat pritaikyti tam tikrų kategorijų žaislų specialių įspėjimų formuluotes. Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti priimtos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(45)

1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, suderinimo (17), inter alia, taikoma žaislams, kurie neatitinka derinamųjų Bendrijos teisės aktų. Gamintojai ir importuotojai, kurie į Bendrijos rinką pateikė reikalavimų neatitinkančių žaislų, atsako už padarytą žalą pagal tą direktyvą.

(46)

Valstybės narės turėtų numatyti už šios direktyvos pažeidimus taikytinas sankcijas. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(47)

Siekiant žaislų gamintojams ir kitiems ekonominių operacijų vykdytojams suteikti pakankamai laiko prisitaikyti prie reikalavimų, numatytų šia direktyva, būtina taikyti dvejų metų trukmės pereinamąjį laikotarpį, kuriuo į rinką gali patekti žaislai, atitinkantys Direktyvos 88/378/EEB reikalavimus. Reikalavimų dėl cheminių medžiagų atveju turėtų būti nustatomas ketverių metų laikotarpis siekiant sudaryti galimybę parengti suderintus standartus, kurie reikalingi siekiant laikytis tų reikalavimų.

(48)

Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šios direktyvos tikslo, tai yra užtikrinti aukšto lygio žaislų saugą, norint užtikrinti vaikų saugą ir sveikatą, kartu užtikrinant vidaus rinkos veikimą, nustatydamos suderintus žaislų saugos reikalavimus ir minimalius rinkos priežiūros reikalavimus, ir dėl to veiksmo masto ir poveikio, to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šia direktyva nustatomos žaislų saugos ir jų laisvo judėjimo Bendrijoje taisyklės.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma gaminiams, suprojektuotiems ir skirtiems vien tik arba ne vien tik žaisti vaikams iki 14 metų (toliau – „žaislai“).

I priede išvardyti gaminiai šioje direktyvoje nėra laikomi žaislais.

2.   Ši direktyva netaikoma šiems žaislams:

a)

viešo naudojimo žaidimo aikštelių įranga;

b)

viešo naudojimo automatiniai žaidimų aparatai, įskaitant įjungiamus moneta;

c)

žaislinės transporto priemonės su vidaus degimo varikliais;

d)

žaisliniai garo varikliai; ir

e)

laidyklės ir timpos.

3 straipsnis

Sąvokos

Šios direktyvos tikslais taikomos šios sąvokos:

1.   tiekimas rinkai– žaislo, skirto platinti, vartoti ar naudoti Bendrijos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

2.   pateikimas į rinką– žaislo tiekimas Bendrijos rinkai pirmą kartą;

3.   gamintojas– fizinis arba juridinis asmuo, pagaminęs žaislą arba užsakęs suprojektuoti arba pagaminti žaislą ir parduodantis tą žaislą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

4.   įgaliotas atstovas– Bendrijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, turintis raštišką gamintojo įgaliojimą veikti pastarojo vardu vykdant nustatytus įsipareigojimus;

5.   importuotojas– Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia gaminį iš trečiosios šalies į Bendrijos rinką;

6.   platintojas– tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, išskyrus gamintoją arba importuotoją, kuris tiekia žaislą rinkai;

7.   ekonominės veiklos vykdytojai– gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas;

8.   darnusis standartas– standartas, kurį pagal Komisijos prašymą, pateiktą remiantis Direktyvos 98/34/EB 6 straipsnio nuostatomis, priėmė viena iš Europos standartizacijos įstaigų, išvardytų tos direktyvos I priede;

9.   derinamieji Bendrijos teisės aktai– Bendrijos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pardavimo sąlygos;

10.   akreditavimas– atitinka Reglamente (EB) Nr. 765/2008 numatytą sąvoką;

11.   atitikties vertinimas– vertinimo, ar įrodyta, kad įvykdyti nurodyti reikalavimai, susiję su žaislu, procesas;

12.   atitikties vertinimo įstaiga– įstaiga, vykdanti atitikties vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir patikrinimus;

13.   susigrąžinimas– bet kokia priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžintas galutiniam naudotojui jau pateiktas žaislas;

14.   pašalinimas– bet kokia priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią žaislo tiekimo grandinėje tiekimui rinkai;

15.   rinkos priežiūra– valstybės institucijų vykdoma veikla ir priemonės, kurių jos ėmėsi, siekdamos užtikrinti, kad žaislai atitiktų derinamuosiuose Bendrijos teisės aktuose nustatytus taikomus reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai, saugai ar kitam visuomenės interesų apsaugos aspektui;

16.   ženklas „CE“– ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, jog žaislas atitinka taikytinus reikalavimus, nurodytus derinamuosiuose Bendrijos teisės aktuose, kurie numato ženklinimą šiuo ženklu;

17.   funkcinis gaminys– gaminys, kuris veikia ir yra naudojamas taip pat, kaip ir suaugusiesiems skirtas gaminys, prietaisas arba įrenginys, ir gali būti sumažintas jų modelis;

18.   funkcinis žaislas– žaislas, kuris veikia ir yra naudojamas taip pat, kaip ir suaugusiesiems skirtas gaminys, prietaisas arba įrenginys, ir gali būti sumažintas jų modelis;

19.   vandens žaislas– naudoti sekliame vandenyje skirtas žaislas, kuris gali išlaikyti ar palaikyti vaiką ant vandens;

20.   konstrukcinis greitis– tipiškas potencialus veikimo greitis, kurį lemia žaislo konstrukcija;

21.   judrumo žaislas– žaislas, skirtas naudoti buityje, kurio atraminė struktūra judant lieka stacionari ir kuris yra skirtas vaikui atlikti kurį nors iš šių veiksmų: kopti, šokinėti, sūpuotis, čiuožti, svyruoti, suktis, ropoti ar šliaužti ar atlikti bet kokią jų kombinaciją;

22.   cheminis žaislas– žaislas, skiriamas tiesiogiai liesti chemines medžiagas ir mišinius bei skirtas naudoti amžių atitinkančiu būdu prižiūrint suaugusiesiems;

23.   uoslės lavinimo žaidimas– žaislas, kuriuo žaidžiant siekiama padėti vaikui išmokti atpažinti įvairius, taip pat ir malonius, kvapus;

24.   kosmetikos rinkinys– žaislas, kuriuo žaidžiant siekiama padėti vaikui išmokti gaminti tokius produktus kaip kvepalus, muilą, kremą, šampūną, vonios putas, blizgį, lūpų dažus, veido kosmetiką, dantų pastą ir plaukų minkštiklį;

25.   ragavimo žaidimas– žaidimas, kurio tikslas – suteikti vaikams galimybę gaminti saldumynus ar patiekalus ir į kurį įeina maisto ingredientai, pvz., saldumynai, skysčiai, milteliai ir kvapiosios medžiagos;

26.   žala– fizinis sužeidimas arba kita žala sveikatai, įskaitant ilgalaikę žalą;

27.   pavojus– galimas žalos šaltinis;

28.   rizika– tikėtinas pavojaus, dėl kurio patiriama žala, dažnumas ir žalos laipsnis;

29.   skirtas– reiškia, kad vienas iš tėvų ar prižiūrėtojas turi sugebėti, remdamasis žaislo funkcijomis, matmenimis ir savybėmis, pagrįstai manyti, kad jis skiriamas naudoti nurodytos amžiaus grupės vaikui.

II   SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PAREIGOS

4 straipsnis

Gamintojų pareigos

1.   Pateikdami žaislus į rinką, gamintojai turi užtikrinti, kad jie būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis 10 straipsnyje ir II priede nustatytų reikalavimų.

2.   Gamintojai parengia privalomus techninius dokumentus laikydamiesi 21 straipsnio reikalavimų ir atlieka arba turi būti atlikę atitikties vertinimo procedūrą, kaip numatyta 19 straipsnyje.

Jeigu taikant tą procedūrą įrodoma žaislo atitiktis taikomiems reikalavimams, tai gamintojai parengia EB atitikties deklaraciją, kaip nurodyta 15 straipsnyje, ir paženklina CE ženklu, kaip numatyta 17 straipsnio 1 dalyje.

3.   Gamintojai saugo techninius dokumentus ir EB atitikties deklaraciją 10 metų nuo žaislo pateikimo į rinką.

4.   Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos reikiamos procedūros siekiant, kad būtų toliau laikomasi serijinės gamybos atitikties. Tinkamai atsižvelgiama į žaislo projektavimo ar charakteristikų pakeitimus ir darniųjų standartų, kuriais remiantis deklaruojama gaminio atitiktis, pakeitimus.

Kai to reikia atsižvelgiant į žaislo keliamą riziką, gamintojai, siekdami apsaugoti sveikatą ir užtikrinti vartotojų saugą, tiria parduodamų žaislų bandinius, nagrinėja ir, jeigu būtina, registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančius žaislus ir susigrąžintus žaislus bei informuoja platintojus apie bet kokią tokią stebėseną.

5.   Gamintojai užtikrina, kad ant jų žaislų būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos ar modelio numeris ar kitas elementas, leidžiantis nustatyti jų tapatumą, arba, jeigu dėl žaislo dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, užtikrina, kad informacija būtų nurodyta ant pakuotės ar žaislą lydinčiame dokumente.

6.   Gamintojai nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą, adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, ant žaislo arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba žaislą lydinčiame dokumente. Turi būti nurodytas vienas adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju.

7.   Gamintojai užtikrina, kad prie žaislo būtų pridėti naudojimo instrukcijos ir saugos informacija vartotojams lengvai suprantama kalba ar kalbomis, kurias nustato atitinkama valstybė narė.

8.   Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas žaislas neatitinka derinamųjų Bendrijos teisės aktų, nedelsiant taiko reikiamas korekcines priemones siekdami užtikrinti žaislo atitiktį, jį pašalinti iš rinkos arba susigrąžinti, jeigu būtina. Be to, jei žaislas kelia riziką, gamintojai nedelsdami praneša valstybių narių, kurių rinkai buvo tiekti tokie žaislai, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikomas korekcines priemones.

9.   To pagrįstai pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai gamintojai suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti kalba, kurią ta institucija gali lengvai suprasti. Tai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamą riziką.

5 straipsnis

Įgaliotieji atstovai

1.   Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą.

2.   Įgaliotojo atstovo įgaliojimai neapima veiksmų, susijusių su 4 straipsnio 1 dalyje nustatytomis prievolėmis ir techninių dokumentų parengimu.

3.   Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo pateiktame įgaliojime nurodytus uždavinius. Įgaliojime nustatoma, kad įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent jau šiuos veiksmus:

a)

atiduoti EB atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus nacionalinių priežiūros institucijų žinion 10 metų po žaislo pateikimo į rinką;

b)

to pagrįstai pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai suteikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti;

c)

kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis ir pranešti apie veiksmus, kurių imamasi siekiant pašalinti su jo įgaliojimu susijusių žaislų keliamą riziką.

6 straipsnis

Importuotojų prievolės

1.   Importuotojai į Bendrijos rinką pateikia tik reikalavimus atitinkančius žaislus.

2.   Prieš pateikdami žaislą į rinką, importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliko atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą.

Jie užtikrina, kad gamintojas parengė techninius dokumentus, ar žaislas paženklintas reikiamu atitikties ženklu, ar prie žaislo pridėti reikiami dokumentai ir ar gamintojas įvykdė 4 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

Jeigu importuotojas mano arba turi pagrindo manyti, kad žaislas neatitinka 10 straipsnyje ir II priede išdėstytų reikalavimų, jis neteikia žaislo į rinką, kol nėra užtikrinama žaislo atitiktis. Be to, jei žaislas kelia riziką, importuotojas praneša apie tai gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms.

3.   Importuotojai nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, ant žaislo arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba žaislą lydinčiame dokumente.

4.   Importuotojai užtikrina, kad prie žaislo būtų pridėti nurodymai ir saugumo informacija, pateikiami kalba ar kalbomis, kurią vartotojai lengvai suprastų, kaip nustatė atitinkama valstybė narė.

5.   Tuo metu, kai atsakomybė už žaislą tenka importuotojams, jie užtikrina, kad sandėliavimo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai reikalavimams, nustatytiems 10 straipsnyje ir II priede.

6.   Kai tai laikoma tinkama atsižvelgiant į žaislo keliamą pavojų, siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti saugą, importuotojai tiria parduodamų žaislų bandinius, nagrinėja ir, jeigu būtina, registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančius ir susigrąžintus žaislus bei informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

7.   Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas žaislas neatitinka derinamųjų Bendrijos teisės aktų, nedelsiant taiko korekcines priemones, reikalingas siekiant užtikrinti žaislo atitiktį, jį pašalinti iš rinkos arba susigrąžinti, jeigu būtina. Be to, jei žaislas kelia riziką, importuotojai nedelsdami praneša valstybių narių, į kurių rinką jie pateikė tokius žaislus, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikomas korekcines priemones.

8.   Importuotojai atiduoda EB atitikties deklaracijos kopiją nacionalinių priežiūros institucijų žinion 10 metų po žaislo pateikimo rinkai ir užtikrina, kad šioms valdžios institucijoms pageidaujant, joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.

9.   To pagrįstai pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai importuotojai suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus to žaislo atitikčiai įrodyti kalba, kurią ta institucija gali lengvai suprasti. Šiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamą riziką.

7 straipsnis

Platintojų prievolės

1.   Tiekdami rinkai žaislą, platintojai rūpestingai laikosi taikomų reikalavimų.

2.   Prieš tiekdami žaislą rinkai, platintojai patikrina, ar žaislas paženklintas reikiamu atitikties ženklu, ar prie jo pridėti reikiami dokumentai ir nurodymai bei saugumo informacija kalba, kurią gali lengvai suprasti vartotojai valstybėje narėje, kurios rinkai teikiamas žaislas, ir ar gamintojas ir importuotojas laikėsi 4 straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 6 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų.

Jei platintojas mano arba turi pagrindo manyti, kad žaislas neatitinka 10 straipsnyje ir II priede išdėstytų reikalavimų, jis neteikia žaislo į rinką iki tol, kol neužtikrinama žaislo atitiktis. Be to, jei žaislas kelia riziką, platintojas praneša apie tai gamintojui ar importuotojui bei rinkos priežiūros institucijoms.

3.   Tuo metu, kai atsakomybė už žaislą tenka platintojams, jie užtikrina, kad sandėliavimo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai reikalavimams, nustatytiems 10 straipsnyje ir II priede.

4.   Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų tiektas žaislas neatitinka taikomų derinamųjų Bendrijos teisės aktų, užtikrina, kad būtų taikomos korekcinės priemonės, reikalingos siekiant užtikrinti žaislo atitiktį, jį pašalinti arba susigrąžinti, jeigu būtina. Be to, jei žaislas kelia riziką, platintojai nedelsdami praneša valstybių narių, kurių rinkai jie tiekė tokius žaislus, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikomas korekcines priemones.

5.   To pagrįstai pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai platintojai suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus to žaislo atitikčiai nustatyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti žaislų, kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą riziką.

8 straipsnis

Atvejai, kai gamintojų prievolės taikomos importuotojams ir platintojams

Šioje direktyvoje importuotojas arba platintojas laikomi gamintoju ir todėl jis įgyja 4 straipsnyje nustatytas gamintojo prievoles, jei jis pateikia žaislą į rinką savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba pakeičia gaminį, kuris jau pateiktas į rinką, taip, kad galėtų pasikeisti gaminio atitiktis taikomiems reikalavimams.

9 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas

Ekonominės veiklos vykdytojai, paprašius rinkos priežiūros institucijoms nurodo šią informaciją:

a)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems pristatė žaislą;

b)

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie pristatė žaislą.

Ekonominės veiklos vykdytojai, šiuo atveju gamintojas, turi teikti pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją 10 metų laikotarpiu po to, kai žaislas buvo pateiktas į rinką, o kiti ekonominių operacijų vykdytojai – 10 metų laikotarpiu po to, kai jiems buvo tas žaislas pateiktas.

III   SKYRIUS

ŽAISLŲ ATITIKTIS

10 straipsnis

Esminiai saugos reikalavimai

1.   Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad į rinką nebūtų galima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: 2 dalyje nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir II priede nustatytų specialių saugos reikalavimų.

2.   Žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną.

Turi būti atsižvelgiama į naudotojų, o prireikus, į jų prižiūrėtojų, gebėjimus, visų pirma tų žaislų, kurie yra skirti vaikams iki 36 mėnesių ar kitoms tiksliai apibrėžtoms amžiaus grupėms, atveju.

Etiketės, pritvirtintos laikantis 11 straipsnio 2 dalies, ir prie žaislų pridedamos naudojimo instrukcijos turi atkreipti naudotojų arba jų prižiūrėtojų dėmesį į būdingus pavojus ir į riziką patirti žalą naudojant žaislus, taip pat į būdus jų išvengti.

3.   Į rinką pateikti žaislai turi atitikti esminius saugos reikalavimus per jų numatomą ir normalų naudojimo laikotarpį.

11 straipsnis

Įspėjimai

1.   Jei reikalinga dėl saugaus naudojimo, įspėjimuose pagal 10 straipsnio 2 dalį nurodomi atitinkami apribojimai naudotojams, nustatyti V priedo A dalyje.

V priedo B dalyje išvardytų žaislų kategorijoms naudojami joje nurodyti įspėjimai. Naudojami V priedo B dalies 2 – 10 punktuose nurodyti įspėjimai ir jų formuluotės.

Ant žaislų neturi būti nurodomas vienas ar daugiau specialių įspėjimų, nurodytų V priedo B dalyje, jei jie prieštarauja pagal funkcijas, matmenis ir savybes nustatytai žaislo paskirčiai.

2.   Gamintojas įspėjimus pateikia ant žaislo, prie žaislo tvirtinamoje etiketėje arba ant pakuotės, o prireikus, prie žaislo pridedamose naudojimo instrukcijose, taip, kad jie būtų aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi, lengvai suprantami ir tikslūs. Tinkami įspėjimai turi būti tvirtinami prie mažų žaislų, kurie parduodami be pakuočių.

Prieš įspėjimo tekstą turi būti parašytas atitinkamas žodis „Įspėjimas“ arba „Įspėjimai“.

Įspėjimai, kurie nulemia sprendimą įsigyti žaislą, pvz., nurodomas minimalus ir maksimalus naudotojų amžius, ir kiti taikomi įspėjimai, numatyti V priede, turi būti nurodomi ant vartotojui skirtos pakuotės ar kitaip aiškiai matomi vartotojui prieš įsigijimą, įskaitant tuos atvejus, kai perkama internetu.

3.   Pagal 4 straipsnio 7 dalį valstybė narė gali savo teritorijoje reikalauti, kad tie įspėjimai ir saugos instrukcijos būtų rašomi viena ar daugiau vartotojams lengvai suprantamų kalbų, kurias ta valstybė narė nustato.

12 straipsnis

Laisvas judėjimas

Valstybės narės netrukdo, kad šią direktyvą atitinkantys žaislai būtų tiekiami rinkai jų teritorijoje.

13 straipsnis

Atitikties prielaida

Laikomasi prielaidos, kad žaislai, atitinkantys darniuosius standartus, kurių nuorodos yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba jų dalys, atitinka reikalavimus, kuriuos apima šie standartai arba jų dalys ir kurie yra nustatyti 10 straipsnyje ir II priede.

14 straipsnis

Oficialus prieštaravimas dėl darniojo standarto

1.   Jeigu valstybė narė arba Komisija mano, kad darnusis standartas nevisiškai atitinka reikalavimus, kuriuos jis apima ir kurie yra nustatyti 10 straipsnyje ir II priede, Komisija arba atitinkama valstybė narė perduoda nagrinėti šį klausimą remiantis Direktyvos 98/34/EB 5 straipsniu įsteigtam komitetui ir išdėsto savo argumentus. Komitetas, pasikonsultavęs su atitinkamomis Europos standartizacijos įstaigomis, nedelsdamas pateikia savo nuomonę.

2.   Atsižvelgusi į komiteto nuomonę Komisija nusprendžia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbti, neskelbti, skelbti su apribojimais, palikti, palikti su apribojimais arba panaikinti nuorodas į atitinkamą darnųjį standartą.

3.   Komisija praneša apie tai atitinkamai Europos standartizacijos įstaigai ir prireikus paprašo peržiūrėti atitinkamus darniuosius standartus.

15 straipsnis

EB atitikties deklaracija

1.   EB atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti 10 straipsnyje ir II priede nustatyti reikalavimai.

2.   EB atitikties deklaracijoje būtinai nurodoma informacija, pateikta šios direktyvos III priede ir atitinkamuose moduliuose, numatytuose Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priede, ir ji nuolat atnaujinama. EB atitikties deklaracijos forma atitinka šios direktyvos III priede nustatytą pavyzdį. Ji verčiama į kalbą ar kalbas, kaip reikalauja valstybė narė, į kurios rinką pateikiamas žaislas arba kurios rinkai jis teikiamas.

3.   Parengęs EB atitikties deklaraciją gamintojas prisiima atsakomybę dėl žaislo atitikties.

16 straipsnis

Bendrieji žymėjimo „CE“ ženklu principai

1.   Rinkai tiekiami žaislai ženklinami „CE“ ženklu.

2.   Žymėjimui „CE“ ženklu taikomi bendrieji principai, numatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

3.   Valstybės narės daro prielaidą, kad „CE“ ženklu paženklinti žaislai atitinka šią Direktyvą.

4.   Žaislai, nepaženklinti „CE“ ženklu ar kitaip neatitinkantys šios direktyvos, gali būti rodomi ir naudojami prekybos mugėse ir parodose, jei prie jų pridedama žyma, kurioje aiškiai nurodyta, kad žaislai neatitinka šios direktyvos ir nepateks į Bendriją, kol nebus užtikrinta jų atitiktis.

17 straipsnis

Žymėjimo „CE“ ženklu taisyklės ir sąlygos

1.   Žaislas, pridedama etiketė arba pakuotė ženklinama „CE“ ženklu taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir negalėtų būti panaikintas. Jei žaislai yra maži arba turi mažų detalių, „CE“ ženklą galima nurodyti etiketėje arba pridedamame informaciniame lapelyje. Jei to padaryti techniškai neįmanoma prekiaujant žaislais prekių stende ir esant sąlygai, kad prekių stendas iš pradžių buvo naudojamas kaip žaislų pakuotė, „CE“ ženklas gali būti tvirtinamas prie prekių stendo.

Jei „CE“ ženklo nesimato per pakuotę, jei yra pakuotė, jis turi būti bent ant pakuotės.

2.   Žaislas ženklinamas „CE“ ženklu prieš pateikiant jį į rinką. Prie jo gali būti pateikiama piktograma arba bet koks kitas ženklas, nurodantis konkrečią riziką ar naudojimo atvejį.

IV   SKYRIUS

ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

18 straipsnis

Saugos vertinimas

Prieš pateikdami žaislą į rinką gamintojai atlieka analizę dėl cheminio, fizinio, mechaninio pobūdžio pavojaus bei pavojaus dėl elektros, degumo, higienos ir radioaktyvumo, kurį gali kelti žaislas, ir vertina galimo minėtų rūšių pavojaus atsiradimo galimybes.

19 straipsnis

Taikomos atitikties vertinimo procedūros

1.   Prieš pateikdami žaislą į rinką gamintojai taiko 2 ir 3 dalyse nurodytas atitikties vertinimo procedūras, kad įrodytų, jog tas žaislas atitinka 10 straipsnyje ir II priede išdėstytus reikalavimus.

2.   Jei gamintojas taikė darniuosius standartus, kurių nuorodos numeris paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kurie apima visus susijusius žaislo saugos reikalavimus, jis taiko Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priedo A modulyje nustatytą gamybos vidaus kontrolės procedūrą.

3.   Žaislas teikiamas EB tipo tyrimui, kaip nurodyta 20 straipsnyje, kartu taikant Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priedo C modulyje nustatytą atitikties tipui procedūrą toliau išvardytais atvejais:

a)

kai nėra darniųjų standartų, kurių nuorodos numeris paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kurie apima visus susijusius žaislo saugos reikalavimus;

b)

kai a punkte nurodyti darnieji standartai yra, tačiau gamintojas jų netaikė arba taikė juos tik iš dalies;

c)

kai a punkte nurodyti darnieji standartai arba bet kuris iš standartų buvo paskelbti su apribojimu;

d)

kai gamintojas mano, jog dėl žaislo pobūdžio, dizaino, konstrukcijos ar paskirties yra būtina pateikti žaislą trečiajai šaliai patvirtinti.

20 straipsnis

EB tipo tyrimas

1.   Paraiška atlikti EB tipo tyrimą teikiama, o tyrimas atliekamas ir EB tipo tyrimo sertifikatas išduodamas laikantis Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priedo B modulyje nustatytos procedūros.

EB tipo tyrimas atliekamas B modulio 2 dalies antroje įtraukoje nurodytu būdu.

Be minėtų nuostatų taikomi šio straipsnio 2–5 dalies reikalavimai.

2.   Paraiškoje atlikti EB tipo tyrimą, be kitų dalykų, pateikiamas žaislo aprašymas ir nurodoma gamybos vieta ir adresas.

3.   Kai EB tipo tyrimą atlieka pagal 22 straipsnį notifikuota įstaiga (toliau – notifikuotoji įstaiga), ji, prireikus kartu su gamintoju, vertina pagal 18 straipsnį gamintojo atliktą analizę dėl pavojaus, kurį gali kelti žaislas.

4.   EB tipo tyrimo sertifikate, be kitų dalykų, pateikiama nuoroda į šią direktyvą, spalvotas atvaizdas ir aiškus žaislo apibūdinimas, įskaitant matmenis, taip pat atliktų bandymų (pateikiant nuorodą į atitinkamą bandymo ataskaitą) sąrašas.

EB tipo tyrimo sertifikatas peržiūrimas, jei reikia, bet kuriuo metu, visų pirma kai keičiamas žaislo gamybos procesas, naudojamos žaliavos arba sudedamosios dalys, ir visais atvejais – kas penkerius metus.

EB tipo tyrimo sertifikatas panaikinamas, jei žaislas neatitinka 10 straipsnyje ir II priede nustatytų reikalavimų.

Valstybės narės užtikrina, kad jų notifikuotosios įstaigos nesuteiktų EB tipo tyrimo sertifikatų žaislams, kuriems buvo atsisakyta suteikti sertifikatą arba kuriems toks sertifikatas buvo panaikintas.

5.   Su EB tipo tyrimo procedūromis susiję techniniai dokumentai ir korespondencija rengiami oficialia tos valstybės narės, kurioje yra įsikūrusi notifikuotoji įstaiga, kalba arba kita tai įstaigai priimtina kalba.

21 straipsnis

Techniniai dokumentai

1.   4 straipsnio 2 dalyje nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikiami visi duomenys ir išsami informacija, susiję su gamintojo taikomomis priemonėmis, skirtomis užtikrinti, kad žaislai atitiktų atitinkamus 10 straipsnyje ir II priede nustatytus reikalavimus; visų pirma turi būti IV priede išvardyti dokumentai.

2.   Techniniai dokumentai rengiami viena iš Bendrijos oficialių kalbų, atsižvelgiant į 20 straipsnio 5 dalies reikalavimą.

3.   Gamintojas, gavęs bet kurios valstybės narės rinkos priežiūros institucijos motyvuotą prašymą, pateikia atitinkamų techninių dokumentų dalių vertimą į tos valstybės narės kalbą.

Kai rinkos priežiūros institucija gamintojo paprašo pateikti techninių dokumentų arba jų dalių vertimą, ji vertimui pateikti gali nustatyti terminą – 30 dienų, jei nėra pagrįstų priežasčių nustatyti trumpesnį terminą dėl rimtos ar tiesioginės rizikos.

4.   Jei gamintojas nesilaiko 1, 2 ir 3 dalyse numatytų prievolių, rinkos priežiūros institucija gali jo reikalauti, kad jo sąskaita per nustatytą laikotarpį notifikuotoji įstaiga atliktų tyrimą, siekiant patikrinti atitiktį darniesiems standartams ir esminiams saugos reikalavimams.

V   SKYRIUS

ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGŲ NOTIFIKAVIMAS

22 straipsnis

Pranešimas

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie įstaigas, įgaliotas atlikti trečiųjų šalių atitikties vertinimo užduotis remiantis 20 straipsniu.

23 straipsnis

Notifikuojančiosios institucijos

1.   Valstybės narės paskiria notifikuojančiąją instituciją, kuri atsako už procedūrų, skirtų atitikties vertinimo įstaigoms vertinti bei notifikuoti taikant šią direktyvą bei notifikuotųjų įstaigų stebėsenai atlikti, nustatymą ir taikymą, įskaitant 29 straipsnio laikymąsi.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad nacionalinė akreditacijos įstaiga turi atlikti 1 dalyje nurodytą vertinimą ir stebėseną, kaip apibrėžta ir nustatyta Reglamente (EB) Nr. 765/2008.

3.   Jeigu notifikuojančioji institucija paveda arba kitaip patiki atlikti 1 dalyje nurodytą vertinimą, notifikavimą ar stebėseną įstaigai, kuri nėra Vyriausybinė institucija, ši įstaiga turi būti juridinis asmuo ir mutatis mutandis atitikti reikalavimus, nustatytus 24 straipsnio 1–5 dalyse. Be to, ta įstaiga turi būti sudariusi su jos veikla susijusius įsipareigojimus nustatančias sutartis.

4.   Notifikuojančioji institucija prisiima visišką atsakomybę už užduotis, kurias atlieka 3 dalyje nurodyta įstaiga.

24 straipsnis

Su notifikuojančiosiomis institucijomis susiję reikalavimai

1.   Notifikuojančiosios institucijos įsteigiamos taip, kad nekiltų interesų konflikto su atitikties vertinimo įstaigomis.

2.   Notifikuojančiųjų institucijų organizacinė struktūra yra tokia ir ji veikia taip, kad jų veikla būtų objektyvi ir nešališka.

3.   Notifikuojančiųjų institucijų organizacinė struktūra yra tokia, kad kiekvieną su atitikties vertinimo įstaigos notifikavimu susijusį sprendimą priimtų kompetentingi asmenys, bet ne tie patys, kurie atliko vertinimą.

4.   Notifikuojančiosios institucijos nesiūlo arba nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo atitikties vertinimo įstaigos, taip pat neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu arba konkurenciniu pagrindu.

5.   Notifikuojančiosios institucijos užtikrina jų gautos informacijos konfidencialumą.

6.   Notifikuojančiosiose institucijose turi būti pakankamai kompetentingų darbuotojų, galinčių tinkamai atlikti jų užduotis.

25 straipsnis

Su informavimu susijusios notifikuojančiųjų institucijų prievolės

Valstybės narės praneša Komisijai apie savo procedūras, taikomas vertinant bei notifikuojant atitikties vertinimo įstaigas ir atliekant notifikuotųjų įstaigų stebėseną, taip pat apie susijusius pasikeitimus.

Komisija šią informaciją paskelbia viešai.

26 straipsnis

Notifikuotosioms įstaigoms keliami reikalavimai

1.   Pagal šią direktyvą notifikuojamos atitikties vertinimo įstaigos turi atitikti 2–11 dalyse nustatytus reikalavimus.

2.   Atitikties vertinimo įstaiga steigiama pagal nacionalinę teisę ir turi teisinį subjektiškumą.

3.   Atitikties vertinimo įstaiga yra trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo vertinamos organizacijos ar žaislo.

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmones, susijusias su jos vertinamų žaislų projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma tokia įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir nėra jokio interesų konflikto.

4.   Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali būti vertinamų žaislų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai, arba tų šalių įgaliotieji atstovai. Tai netrukdo vertinamų žaislų, kurie būtini atitikties vertinimo įstaigos veiksmams, naudojimui arba tokių žaislų naudojimui asmeniniais tikslais.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai nedalyvauja projektuojant ar gaminant, parduodant, montuojant, naudojant šiuos žaislus ar atliekant techninę jų priežiūrą taip pat negali atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri prieštarautų jų sprendimo, susijusio su atitikties vertinimo veikla, kuriai jie notifikuoti, nepriklausomumui ar sąžiningumui. Tai ypač taikoma konsultavimo paslaugoms.

Atitikties vertinimo įstaigos užtikrina, kad joms pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nepakenktų jų atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

5.   Atitikties vertinimo įstaigos ir jų darbuotojai atitikties vertinimo veiklą turi vykdyti su didžiausiu profesiniu sąžiningumu, turi turėti tinkamą techninę kompetenciją konkrečioje srityje ir jiems neturi būti daromas joks spaudimas ar siūlomas skatinimas, visų pirma finansinis, kuris galėtų paveikti jų sprendimą arba atitikties vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir paskatinimus siūlo šios veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys arba asmenų grupės.

6.   Atitikties vertinimo įstaiga yra pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios jai yra numatytos 20 straipsnio nuostatomis ir kurioms atlikti ji yra notifikuota; neatsižvelgiant į tai, ar šias užduotis atlieka pati atitikties vertinimo įstaiga arba jos yra atliekamos įstaigos vardu ir jai prisiimant atsakomybę.

Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir kiekvienai žaislų rūšiai ar kategorijai, kuriai atitikties vertinimo įstaiga yra notifikuota, atitikties vertinimo įstaiga turi turėti reikiamų:

a)

darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamai patyrusių atitikties vertinimo užduotims atlikti;

b)

procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties vertinimo veikla, aprašymus, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę šias procedūras atkurti. Ji turi parengusi tinkamą politiką ir procedūras, pagal kurias užtikrinamas užduočių, jos atliekamų kaip notifikuotosios įstaigos, ir kitų užduočių atskyrimas;

c)

procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą atsižvelgdama į įmonės dydį, jos veiklos sektorių ir jos struktūrą, atitinkamo žaislo technologijos sudėtingumo mastą ir į tai, ar gamybos procesas masinis, ar serijinis.

Atitikties vertinimo įstaiga turi turėti priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiais.

7.   Už atitikties vertinimo veiklos vykdymą atsakingi darbuotojai:

a)

turi tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitinkamų rūšių atitikties vertinimo veiklą, kuriai atitikties vertinimo įstaiga yra notifikuota;

b)

pakankamai gerai išmano atliekamo vertinimo reikalavimus ir turi reikiamus įgaliojimus tiems vertinimams atlikti;

c)

turi reikiamų žinių ir išmano pagrindinius reikalavimus, taikomus darniuosius standartus, derinamuosius Bendrijos teisės aktus ir jų įgyvendinimo reglamentus;

d)

turi gebėjimų rengti pažymėjimus, įrašus ir ataskaitas, patvirtinančias vertinimo atlikimo faktą.

8.   Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausio lygio vadovų ir vertinimą atliekančių darbuotojų nešališkumas.

Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausio lygio vadovų ir vertinimo darbuotojų atlyginimas nepriklauso nuo atliktų įvertinimų skaičiaus arba nuo tų vertinimų rezultatų.

9.   Atitikties vertinimo įstaigos įformina atsakomybės draudimą, išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinius teisės aktus prisiima valstybė narė arba pati valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties vertinimą.

10.   Atitikties vertinimo įstaigos darbuotojai laikosi profesinio slaptumo reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gavo, vykdydami savo užduotis pagal 20 straipsnį arba bet kurią kitą nacionalinės teisės nuostatą, kuria įgyvendinamas tas straipsnis, išskyrus valstybės narės, kurioje atliekamos jų pareigos, kompetentingų institucijų atžvilgiu. Nuosavybės teisės turi būti saugomos.

11.   Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizacijos veikloje ir notifikuotosios įstaigos koordinavimo grupės, sudarytos pagal 38 straipsnį, veikloje arba užtikrina, kad vertinimą atliekantys jų darbuotojai būtų apie šią veiklą informuoti, taip pat ji šios grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus taiko kaip bendrąsias gaires.

27 straipsnis

Atitikties prezumpcija

Jeigu atitikties vertinimo įstaiga įrodo, kad atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, preziumuojama, kad ji atitinka 26 straipsnyje nustatytus reikalavimus tiek, kiek taikytini darnieji standartai apima tuos reikalavimus.

28 straipsnis

Oficialus prieštaravimas dėl darniojo standarto

Kai valstybė narė arba Komisija oficialiai paprieštarauja 27 straipsnyje nurodytiems darniesiems standartams, taikomas 14 straipsnis.

29 straipsnis

Notifikuotosioms įstaigoms pavaldžios įstaigos ir subrangos sutarčių su notifikuotosiomis įstaigomis sudarymas

1.   Jeigu notifikuotoji įstaiga užsako subrangos būdu atlikti konkrečias užduotis, susijusias su atitikties vertinimu arba naudojasi jai pavaldžios įstaigos paslaugomis, ji užtikrina, kad subrangovas arba pavaldi įstaiga atitiktų 26 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir atitinkamai praneša notifikuojančiajai institucijai.

2.   Notifikuotosios įstaigos prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžių įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgiant į tai, kur jie yra įsisteigę.

3.   Pavesti darbą subrangovui arba pavaldžiai įstaigai galima tik gavus kliento sutikimą.

4.   Notifikuotosios įstaigos sudaro sąlygas notifikuojančiajai institucijai susipažinti su atitinkamais dokumentais, susijusiais su subrangovo arba pavaldžios įstaigos kvalifikacijos ir jų pagal 20 straipsnį atlikto darbo įvertinimu.

30 straipsnis

Notifikavimo paraiška

1.   Pagal šią direktyvą atitikties vertinimo įstaiga notifikavimo paraišką pateikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi, notifikuojančiajai institucijai.

2.   Prie 1 dalyje nurodytos paraiškos yra pridedamas atitikties vertinimo veiklos, atitikties vertinimo modulio ar modulių ir žaislo ar žaislų, kuriuos vertinti ta įstaiga turi kompetenciją, aprašymas, taip pat nacionalinės akreditacijos įstaigos, kuri atitiko tarpusavio vertinimo reikalavimus, išduotas akreditacijos pažymėjimas, jeigu jis egzistuoja, patvirtinantis, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka 26 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3.   Jeigu tam tikra atitikties vertinimo įstaiga negali pateikti akreditacijos pažymėjimo, ji notifikuojančiajai institucijai pateikia dokumentus, būtinus jos atitikčiai 26 straipsnyje nustatytiems reikalavimams patikrinti, patvirtinti ir reguliariai stebėti.

31 straipsnis

Notifikavimo procedūra

1.   Notifikuojančiosios institucijos gali notifikuoti tik tas atitikties vertinimo įstaigas, kurios atitinka 26 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2.   Notifikuojančiosios institucijos praneša apie atitikties vertinimo įstaigas Komisijai ir kitoms valstybėms narėms naudodamosi Komisijos parengta ir prižiūrima elektroninio notifikavimo priemone.

3.   Notifikavimo pranešime pateikiama išsami informacija apie atitikties vertinimo veiklą, atitikties vertinimo modulį ar modulius, atitinkamą žaislą ar žaislus ir atitinkamą kompetencijos atestaciją.

4.   Jeigu notifikavimas nėra pagrįstas akreditacijos pažymėjimu, kaip nurodyta 30 straipsnio 2 dalyje, notifikuojančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia dokumentus, kurie patvirtina atitikties vertinimo įstaigos kompetenciją ir susitarimus, užtikrinančius, kad institucija bus reguliariai stebima, bei kad įstaiga ir toliau atitiks 26 straipsnyje straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

5.   Atitinkama įstaiga notifikuotosios įstaigos veiklą gali atlikti tik jei Komisija ir kitos valstybės narės per dvi savaites po notifikavimo, jeigu naudojamasi akreditacijos pažymėjimu, ar per du mėnesius po notifikavimo, jeigu nesinaudojama akreditacijos pažymėjimu, nepateikia prieštaravimų.

Tik tokia įstaiga laikoma notifikuotąja įstaiga šios direktyvos tikslais.

6.   Komisijai ir kitoms valstybėms narėms yra pranešama apie visus vėlesnius notifikavimo pakeitimus.

32 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų identifikavimo numeriai ir sąrašai

1.   Komisija suteikia notifikuotajai įstaigai identifikavimo numerį.

Ji suteikia tik vieną identifikavimo numerį net jei įstaiga yra notifikuota pagal kelis Bendrijos teisės aktus.

2.   Komisija viešai paskelbia įstaigų, notifikuotų pagal šią direktyvą, sąrašą, taip pat nurodo joms suteiktus identifikavimo numerius ir veiklą, kuriai atlikti jos yra notifikuotos.

Komisija privalo užtikrinti, kad tas sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

33 straipsnis

Notifikavimų pakeitimai

1.   Jeigu notifikuojančioji institucija išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 26 straipsnyje nurodytų reikalavimų arba kad ji nevykdo savo prievolių, notifikuojančioji institucija apriboja, laikinai sustabdo arba atšaukia notifikavimo galiojimą, atsižvelgdama į konkretų atvejį pagal tų reikalavimų neatitikimo arba tų prievolių nevykdymo rimtumą. Apie tai ji nedelsiant atitinkamai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

2.   Jeigu notifikavimo galiojimas atšaukiamas, apribojamas ar laikinai sustabdomas arba jei notifikuotoji įstaiga nutraukia savo veiklą, notifikuojančioji valstybė narė imasi atitinkamų priemonių, būtinų užtikrinti, kad tos įstaigos bylas tvarkytų kita notifikuotoji įstaiga arba kad su jomis galėtų susipažinti to pageidaujančios atsakingos notifikuojančiosios ir rinkos priežiūros institucijos.

34 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų kompetencijos užginčijimas

1.   Komisija nagrinėja visus atvejus, kai jai kyla abejonių arba ji sužino apie abejones dėl notifikuotosios įstaigos kompetencijos arba dėl to, ar notifikuotoji įstaiga ir toliau vykdo jai nustatytus reikalavimus ir pareigas.

2.   Komisijos pageidavimu notifikuojančioji valstybė narė pateikia Komisijai visą informaciją, susijusią su notifikavimo pagrindu arba atitinkamos įstaigos kompetencijos užtikrinimu.

3.   Komisija užtikrina, kad visa atliekant tyrimus gauta jautri medžiaga būtų nagrinėjama konfidencialiai.

4.   Jeigu Komisija sužino, kad notifikuotoji įstaiga neatitinka arba nebeatitinka jos notifikavimo reikalavimų, Komisija atitinkamai praneša apie tai notifikuojančiajai valstybei narei ir paprašo imtis būtinų korekcinių priemonių, įskaitant notifikavimo panaikinimą, jei būtina.

35 straipsnis

Su veikla susijusios notifikuotųjų įstaigų prievolės

1.   Notifikuotosios įstaigos atitikties vertinimą atlieka pagal 20 straipsnyje nustatytą atitikties vertinimo procedūrą.

2.   Atitikties vertinimas atliekamas laikantis proporcingumo principo, stengiantis išvengti nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams. Atitikties vertinimo įstaigos atlieka savo veiklą tinkamai atsižvelgdamos į įmonės dydį, jos veiklos sektorių ir jos struktūrą, žaislo technologijos sudėtingumo laipsnį ir į tai, ar gamybos procesas masinis, ar serijinis.

Vis dėlto atitikties vertinimo įstaigos, vykdydamos šią veiklą, laikosi tokio lygio griežtumo ir apsaugos, kokio reikia, kad žaislas atitiktų šią direktyvą.

3.   Jeigu notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė 10 straipsnyje ir II priede nustatytų reikalavimų ar nesivadovavo atitinkamais suderintais standartais, ji reikalauja, kad šis gamintojas imtųsi atitinkamų korekcinių priemonių ir neišduotų EB tipo tyrimo sertifikato, kaip nurodyta 20 straipsnio 4 dalyje.

4.   Jeigu atliekant atitikties stebėseną po EB tipo tyrimo sertifikato išdavimo notifikuotoji įstaiga nustato, kad žaislas nebeatitinka reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi atitinkamų korekcinių priemonių ir prireikus laikinai sustabdo arba panaikina EB tipo tyrimo sertifikato galiojimą.

5.   Jeigu korekcinių priemonių nesiimama arba jos neturi reikiamo poveikio, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai sustabdo ar panaikina EB tipo tyrimo sertifikatų galiojimą.

36 straipsnis

Su informavimu susijusios notifikuotųjų įstaigų prievolės

1.   Notifikuotosios įstaigos praneša notifikuojančiajai institucijai apie:

a)

bet kokį atsisakymą išduoti EB tipo tyrimo sertifikatus, jų galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą;

b)

bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos notifikavimo aprėpčiai ir sąlygoms;

c)

bet kokius prašymus dėl informacijos apie atitikties vertinimo veiklą, kuriuos jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų;

d)

esant pageidavimui, atitikties vertinimo veiklą, vykdomą jų notifikavimo srityje, ir visą kitą vykdomą veiklą, pvz., tarpvalstybinę veiklą ir subrangos sutarčių sudarymą.

2.   Notifikuotosios įstaigos kitoms pagal šią direktyvą notifikuotoms įstaigoms, kurios vykdo panašią atitikties vertinimo veiklą ir vertina tuos pačius žaislus, teikia atitinkamą informaciją apie klausimus, susijusius su neigiamais ir, esant pageidavimui, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.

37 straipsnis

Dalijimasis patirtimi

Komisija užtikrina, kad būtų organizuojamas valstybių narių nacionalinių institucijų, atsakingų už notifikavimo politiką, dalijimasis patirtimi.

38 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų koordinavimas

Komisija užtikrina atitinkamą įstaigų, notifikuotų remiantis šia direktyva, veiklos koordinavimą bei bendradarbiavimą ir kad ši veikla būtų tinkamai vykdoma notifikuotųjų įstaigų grupėje ar grupėse, priklausančiose vienam sektoriui.

Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos, kurias jos notifikavo, tiesiogiai ar per paskirtus atstovus dalyvautų tokios grupės ar grupių veikloje.

VI   SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR GALIOS

39 straipsnis

Atsargumo principas

Kai valstybių narių kompetentingos institucijos imasi priemonių, nustatytų šioje direktyvoje, ypač jos 40 straipsnyje, jos tinkamai laikosi atsargumo principo.

40 straipsnis

Bendroji prievolė organizuoti rinkos priežiūrą

Valstybės narės organizuoja ir atlieka į rinką pateiktų žaislų priežiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15–29 straipsnius. Greta tų straipsnių taikomas šios direktyvos 41 straipsnis.

41 straipsnis

Notifikuotosioms įstaigoms skirti nurodymai

1.   Rinkos priežiūros institucijos gali prašyti, kad notifikuotoji įstaiga pateiktų informacijos apie bet kokį EB tipo tyrimo sertifikatą, kurį ši įstaiga išdavė ar kurio galiojimą panaikino, arba kuris susijęs su bet kuriuo atsisakymu išduoti tokį sertifikatą, įskaitant bandymų ataskaitas ir techninius dokumentus.

2.   Jeigu rinkos priežiūros institucija nustato, kad žaislas neatitinka 10 straipsnyje ir II priede nustatytų reikalavimų, tam tikrais atvejais ji nurodo notifikuotajai įstaigai panaikinti tokių žaislų EB tipo tyrimo sertifikatą.

3.   Prireikus ir ypač 20 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodytais atvejais rinkos priežiūros institucija nurodo notifikuotajai įstaigai persvarstyti EB tipo tyrimo sertifikatą.

42 straipsnis

Nacionaliniu lygmeniu riziką keliančių žaislų atveju taikoma procedūra

1.   Jeigu vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį arba jeigu jos turi pakankamo pagrindo manyti, kad žaislas, kuriam taikoma ši direktyva, kelia riziką asmenų sveikatai ar saugai arba kitiems su visuomenės interesų apsauga susijusiems aspektams, kuriems taikoma ši direktyva, jos atlieka vertinimą, susijusį su atitinkamu žaislu ir apimantį visus šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Atitinkami ūkinės veiklos vykdytojai bendradarbiauja, kiek būtina, su rinkos priežiūros institucijomis.

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad žaislas neatitinka šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, jos reikalauja, kad atitinkamas ūkinės veiklos vykdytojas nedelsdamas imtųsi reikiamų korekcinių priemonių, kad žaislas atitiktų tuos reikalavimus arba pašalintų žaislą iš rinkos arba jį susigrąžintų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į rizikos pobūdį.

Rinkos priežiūros institucijos atitinkamai informuoja atitinkamą notifikuotąją įstaigą.

Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis taikomas šios dalies antroje pastraipoje nurodytoms priemonėms.

2.   Jeigu rinkos priežiūros institucijos mano, kad neatitiktis neapsiriboja jų nacionaline teritorija, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie vertinimo rezultatus ir apie veiksmus, kurių jų reikalavimu ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojai.

3.   Atitinkamas ūkinės veiklos vykdytojas užtikrina, kad įmanomos korekcinės priemonės būtų taikomos gaminių, kuriuos tas ūkinės veiklos vykdytojas pateikė į rinką Bendrijoje, atžvilgiu.

4.   Jeigu per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima atitinkamo korekcinio veiksmo, rinkos priežiūros institucijos imasi atitinkamų pereinamojo laikotarpio priemonių siekiant uždrausti arba apriboti tiekimą jų nacionalinei rinkai, pašalinti žaislą iš tos rinkos, arba jį susigrąžinti.

Apie visas tokias priemones jos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

5.   4 dalyje nurodyta informacija apima visus duomenis, visų pirma duomenis, reikalingus reikalavimų neatitinkančiam žaislui, žaislo kilmei, tariamos neatitikties ir keliamos rizikos pobūdžiui ir nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių pobūdžiui ir trukmei bei atitinkamo ūkinės veiklos vykdytojo argumentams nustatyti. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitikties priežastis yra:

a)

ta, kad gaminys neatitinka asmenų sveikatos ar saugos reikalavimų; arba

b)

darniųjų standartų, kurie yra nurodyti 13 straipsnyje, kaip suteikiantys atitikties prielaidą, trūkumai.

6.   Kitos valstybės narės, nei ta, kuri inicijavo šią procedūrą, nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kokias priimtas priemones ar bet kokią turimą papildomą informaciją, susijusią su gaminio neatitiktimi, ir apie savo prieštaravimą, jeigu jos nepritaria nacionalinei priemonei, apie kurią buvo pranešta.

7.   Jeigu per tris mėnesius po 4 dalyje nurodytos informacijos gavimo nei valstybė narė, nei Komisija nepareiškė nepritarimo pereinamojo laikotarpio priemonei, kurią taiko valstybė narė, ta priemonė laikoma pagrįsta.

8.   Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamo žaislo atžvilgiu būtų imamasi tinkamų ribojamųjų priemonių, pvz., reikalaujama nedelsiant pašalinti žaislą iš rinkos.

43 straipsnis

Bendrijos apsaugos procedūra

1.   Jeigu užbaigus 42 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą dėl priemonės, kurios ėmėsi kuri nors valstybė narė, yra pareiškiami prieštaravimai arba jeigu Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Bendrijos teisės aktams, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis bei atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina nacionalinę priemonę.

Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta, ar ne.

Komisija skiria šį sprendimą visoms valstybėms narėms ir nedelsdama šį sprendimą perduoda joms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

2.   Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantis gaminys būtų pašalintas iš jų rinkų ir atitinkamai informuoja Komisiją.

Jeigu nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė narė panaikina tą priemonę.

3.   Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o žaislo neatitiktis susiejama su darniųjų standartų trūkumais, kaip nurodyta 42 straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija informuoja atitinkamą (-as) Europos standartizacijos įstaigą (-as) ir perduoda klausimą svarstyti pagal Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam komitetui. Tas komitetas konsultuojasi su atitinkama (-omis) Europos standartizacijos įstaiga (-omis) ir nedelsdamas pateikia savo nuomonę.

44 straipsnis

Keitimasis informacija – Bendrijos skubaus pasikeitimo informacija sistema

Jeigu 42 straipsnio 4 dalyje nurodyta tokia priemonė, apie kurią reikia pranešti per Bendrijos skubaus pasikeitimo informacija sistemą (RAPEX) pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 22 straipsnį, nebūtina apie ją pranešti atskirai remiantis šios direktyvos 42 straipsnio 4 dalimi, jeigu įvykdomi šie reikalavimai:

a)

Bendrijos skubaus pasikeitimo informacija sistemos pranešime nurodoma, kad pranešti apie šią priemonę taip pat reikalaujama šia direktyva;

b)

42 straipsnio 5 dalyje nurodyti patvirtinamieji įrodymai pateikiami kartu su Bendrijos skubaus pasikeitimo informacija sistemos pranešimu.

45 straipsnis

Oficiali neatitiktis

1.   Nepažeidžiant 42 straipsnio nuostatų, valstybė narė, nustačiusi vieną iš toliau minėtų faktų, pareikalauja, kad konkrečiu atveju atitinkamas ekonominių operacijų vykdytojas panaikintų susijusį neatitikimą:

a)

CE ženklu buvo ženklinama pažeidžiant 16 arba 17 straipsnius;

b)

nebuvo ženklinama CE ženklu;

c)

nebuvo parengta EB atitikties deklaracija;

d)

EB atitikties deklaracija nebuvo teisingai parengta;

e)

techniniai dokumentai nepateikti arba nepateikta visa informacija.

2.   Jeigu 1 dalyje nurodyta neatitiktis išlieka, atitinkama valstybė narė imasi būtinų priemonių, siekdama apriboti ar uždrausti tiekti rinkai gaminį arba siekdama užtikrinti, kad gaminys būtų susigrąžintas arba pašalintas iš rinkos.

VII   SKYRIUS

KOMITETO DARBO TVARKA

46 straipsnis

Pakeitimai ir įgyvendinimo priemonės

1.   Komisija gali iš dalies keisti toliau išvardytus priedus siekdama juos suderinti su technikos ir mokslo raida:

a)

I priedą;

b)

II priedo III dalies 11 ir 13 punktus;

c)

V priedą.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinamos pagal 47 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Komisija, atsižvelgdama į Reglamente (EB) Nr. 1935/2004 išdėstytus maisto pakuotės reikalavimus, gali tvirtinti specialias cheminių medžiagų, kurios naudojamos žaislams, gaminamiems naudoti jaunesniems negu 36 mėnesių amžiaus vaikams, arba žaislams, skirtiems dėti į burną, ribines vertes, taip pat atitinkamas, su konkrečiomis medžiagomis susijusias specialias priemones, bei nustatyti skirtumą tarp žaislų ir su maistu kontaktuojančių medžiagų. Komisija atitinkamai keičia šios direktyvos II priedo C priedėlį. Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas, ją papildant, tvirtinamos taikant 47 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   Komisija gali priimti sprendimą dėl medžiagų ar mišinių, kurie priskiriami II priedo B priedėlio 5 skirsnyje išvardytų kategorijų kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms ir kurios buvo įvertintos atitinkamo mokslinio komiteto, naudojimo žaisluose ir atitinkamai iš dalies pakeisti II priedo A priedėlį. Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas, ją papildant, tvirtinamos taikant 47 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

47 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

VIII   SKYRIUS

SPECIFINĖS ADMINISTRACINĖS NUOSTATOS

48 straipsnis

Atskaitomybė

Iki 2014 m. liepos 20 d., o vėliau kas penkerius metus valstybės narės atsiunčia Komisijai šios direktyvos taikymo ataskaitą.

Toje ataskaitoje pateikiamas padėties vertinimas atsižvelgiant į žaislų saugą ir šios direktyvos veiksmingumą bei tos valstybės narės vykdytos rinkos priežiūros apžvalga.

Komisija parengia šių nacionalinių ataskaitų santrauką ir ją paskelbia.

49 straipsnis

Skaidrumas ir konfidencialumas

Kai valstybių narių kompetentingos institucijos ir Komisija patvirtina priemones pagal šią direktyvą, taikomi Direktyvos 2001/95/EB 16 straipsnyje nustatyti skaidrumo ir konfidencialumo reikalavimai.

50 straipsnis

Priemonių pagrindimas

Pagal šią direktyvą taikant bet kokias priemones, kuriomis siekiama uždrausti arba apriboti žaislo pateikimą į rinką, pašalinti ar susigrąžinti žaislą iš rinkos, nurodomi tikslūs motyvai, kuriais grindžiamos šios priemonės.

Apie šias priemones nedelsiant pranešama atitinkamai šaliai, tuo pačiu metu ją informuojant apie susidariusiai padėčiai ištaisyti būtinus veiksmus, kurių galima būtų imtis pagal atitinkamos valstybės narės galiojančius teisės aktus, taip pat apie nustatytą terminą, per kurį gali būti imtasi šių veiksmų.

51 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato ekonominės veiklos vykdytojams taisykles dėl sankcijų, kurios gali apimti baudžiamąsias sankcijas dėl rimtų pažeidimų, taikytinų pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą, ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos.

Numatytos sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios ir gali būti griežtinamos, jei atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas anksčiau jau buvo pažeidęs šios direktyvos nuostatas panašiu būdu.

Valstybės narės informuoja Komisiją apie tas taisykles ne vėliau kaip 2011 m. liepos 20 d. ir nedelsiant praneša apie bet kokius kitus šių taisyklių pakeitimus.

IX   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS IR PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

52 straipsnis

Direktyvų 85/374/EEB ir 2001/95/EB taikymas

1.   Ši direktyva nedaro poveikio Direktyvos 85/374/EEB taikymui.

2.   Direktyva 2001/95/EB taikoma žaislams remiantis šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalimi.

53 straipsnis

Pereinamieji laikotarpiai

1.   Valstybės narės netrukdo pateikti į rinką žaislus, kurie atitinka Direktyvos 88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo pateikti į rinką anksčiau nei 2011 m. liepos 20 d.

2.   Be to, kas išdėstyta 1 dalyje, valstybės narės netrukdo pateikti į rinką žaislus, kurie atitinka visus šios direktyvos reikalavimus, išskyrus reikalavimus, išdėstytus II priedo III dalyje, jeigu šie žaislai atitinka Direktyvos 88/378/EEB II priedo 3 dalyje išdėstytus reikalavimus ir jeigu jie pateikti į rinką anksčiau nei 2013 m. liepos 20 d.

54 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2011 m. sausio 20 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Jos taiko šias priemones nuo 2011 m. liepos 20 d.

Tvirtindamos šias priemones, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

55 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 88/378/EEB, išskyrus 2 straipsnio 1 dalį ir II priedo 3 dalį, panaikinama nuo 2011 m. liepos 20 d. 2 straipsnio 1 dalis ir II priedo 3 dalis panaikinami nuo 2013 m. liepos 20 d.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

56 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

57 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

Š. FÜLE


(1)  OL C 77, 2009 3 31, p. 8.

(2)  2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 187, 1988 7 16, p. 1.

(4)  OL C 136, 1985 6 4, p. 1.

(5)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(6)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(7)  OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

(8)  OL L 218, 2008 8 13, p. 82.

(9)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(10)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(11)  OL L 37, 2003 2 13, p. 19.

(12)  OL L 37, 2003 2 13, p. 24.

(13)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.

(14)  OL L 365, 1994 12 31, p. 10.

(15)  OL L 266, 2006 9 26, p. 1.

(16)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(17)  OL L 210, 1985 8 7, p. 29.


I PRIEDAS

Gaminių, kurie visų pirma nėra laikomi žaislais pagal šią direktyvą, sąrašas

(nurodytas 2 straipsnio 1 dalyje)

1.

Dekoratyviniai objektai, skirti šventėms ir šventiniams renginiams.

2.

Gaminiai kolekcionieriams, su sąlyga, kad ant gaminio ar jo pakuotės aiškiai ir įskaitomai nurodyta, kad jis skirtas 14 metų ar vyresniems kolekcionieriams. Šios kategorijos pavyzdžiai:

a)

detalūs ir natūralaus dydžio modeliai;

b)

rinkiniai, iš kurių galima surinkti detalius sumažintus modelius;

c)

tautinės bei dekoratyvinės lėlės ir panašūs dirbiniai;

d)

istorinės žaislų kopijos; ir

e)

tikrų šaunamųjų ginklų kopijos.

3.

Sporto įranga, įskaitant riedučius, vienaeilius riedučius ir riedlentes, skirtas vaikams, kurių kūno masė ne mažesnė kaip 20 kg.

4.

Dviračiai, kurių maksimalus sėdynės aukštis yra daugiau kaip 435 mm, kai matuojamas vertikalus atstumas nuo žemės iki sėdynės paviršiaus, sėdynei esant horizontalioje padėtyje ir nuleistai iki žemiausio galimo lygio.

5.

Motoroleriai ir kitos transporto priemonės, skirtos sportui ar keliauti viešaisiais keliais ar viešaisiais takais.

6.

Elektra varomos transporto priemonės, skirtos keliauti viešaisiais keliais, viešaisiais takais ar jų šaligatviais.

7.

Vandens sporto įranga, skirta naudoti vandens gelmėje, ir vaikams skirti įtaisai mokytis plaukti, pvz., plaukiojamosios kėdutės ir plaukiojimo reikmenys.

8.

Dėlionės iš daugiau kaip 500 dalių.

9.

Šautuvai ir pistoletai, naudojantys suslėgtas dujas, išskyrus vandens šautuvus ir vandens pistoletus ir ilgesnius nei 120 cm lankus šaudymui.

10.

Fejerverkai, įskaitant sprogdinimo kapsules, kurios nėra specialiai pritaikytos žaislams.

11.

Gaminiai ir žaidimai su smailiais svaidomaisiais daiktais, pvz., strėlyčių su metaliniais antgaliais rinkiniai.

12.

Funkciniai mokomieji gaminiai, pvz., elektrinės viryklės, laidynės ir kiti funkciniai gaminiai, veikiantys prie vardinės įtampos, neviršijančios 24 voltų, ir parduodami vien tik mokymo tikslais prižiūrint suaugusiesiems.

13.

Gaminiai, skirti naudoti mokomaisiais tikslais mokyklose ir kitame pedagoginiame kontekste prižiūrint suaugusiam mokytojui, pvz., mokslinė įranga.

14.

Elektroninė įranga, pvz., asmeniniai kompiuteriai ir žaidimų pultai, reikalingi pasinaudoti interaktyvia programine įranga ir susijusius išorinius įrenginius, jeigu elektroninė įranga ar susiję išoriniai įrenginiai nėra specialiai suprojektuoti arba skirti vaikams ir patys savaime nėra žaislai, pvz., specialiai suprojektuoti asmeniniai kompiuteriai, klaviatūros, vairalazdės ar vairaračiai.

15.

Interaktyvi programinė įranga, skirta laisvalaikiui ir pramogoms, pvz., kompiuteriniai žaidimai ir jų laikmenos, pvz., kompaktiniai diskai.

16.

Čiulptukai kūdikiams.

17.

Vaikiški kilnojamieji šviestuvai.

18.

Elektros transformatoriai, skirti žaislams.

19.

Vaikiški mados aksesuarai, kurie nėra skirti žaisti.


II PRIEDAS

SPECIALŪS SAUGOS REIKALAVIMAI

I.   Fizikinės ir mechaninės savybės

1.

Žaislai bei jų dalys, o jeigu tai yra įtaisomi žaislai – jų sutvirtinimai turi būti reikiamo mechaninio stiprumo ir prireikus stabilumo, kad atlaikytų žaidžiant naudojamą deformuojančią jėgą, nesulūžtų ar nebūtų sugadinti taip, kad dėl to kiltų rizika susižeisti.

2.

Atviros briaunos, kyšuliai, vielos, laidai ir žaislų sutvirtinimo detalės turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų kiek įmanoma sumažintas dėl sąlyčio su jais kylanti rizika fiziškai susižeisti.

3.

Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų panaikinta ar iki minimumo sumažinta rizika, kurią galėtų sukelti žaislų dalių judėjimas.

4.

a)

Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos pasismaugti.

b)

Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmėse) kvėpavimo takų užblokavimo iš vidaus ir išorės.

c)

Žaislai ir jų sudedamosios dalys turi būti tokių matmenų, kad jos negalėtų sukelti pavojaus uždusti, kai oro srautas užblokuojamas dėl burnoje arba ryklėje įstrigusių objektų arba prieš patenkant į apatinius kvėpavimo takus įstrigusių objektų.

d)

Aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo žaislų nuimamos dalys turi būti tokių matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti arba jos negalėtų patekti į kvėpavimo takus. Tai taip pat taikoma kitiems žaislams, kurie skirti dėti į burną, jų sudedamosioms dalims ir nuo žaislų nuimamoms dalims.

e)

Pakuotė, kurioje žaislai pateikiami mažmeninei prekybai, neturi kelti rizikos pasismaugti ar uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmėse) kvėpavimo takų užblokavimo.

f)

Maiste esantys arba su maistu sumaišyti žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši pateikiama pakuotė turi būti tokių matmenų, kad jos nebūtų galima praryti (arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo takus.

g)

e ir f punktuose minima žaislų pakuotė, t. y. rutulio, kiaušinio ar elipsoido formos pakuotė, ir jos nuimamos dalys arba cilindro pavidalo pakuotė suapvalintais galais turi būti tokių matmenų, kad ji negalėtų sukelti pavojaus uždusti, kai oro srautas užblokuojamas dėl burnoje arba ryklėje įstrigusių objektų arba prieš patenkant į apatinius kvėpavimo takus įstrigusių objektų.

h)

Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto gaminius taip, kad vartojimo metu norint tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia reikia suvartoti maisto produktą. Žaislo dalys, kitaip tiesiogiai pritvirtintos prie maisto produkto, atitinka šio punkto c ir d punktuose nurodytus reikalavimus.

5.

Vandenyje naudoti skirti žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad, atsižvelgiant į rekomenduojamą to žaislo naudojimo būdą, kiek įmanoma būtų sumažinta rizika tam žaislui prarasti plūdrumą ir vaikui teikiamą atramą.

6.

Žaisluose, į kurių vidų galima patekti ir kurie patekusiam į vidų vaikui sudaro uždarą erdvę, turi būti išėjimo anga, kurią numanomas naudotojas galėtų lengvai atidaryti iš vidaus.

7.

Žaislai, suteikiantys vartotojams mobilumo, turi, jei tik įmanoma, turėti įtaisytą stabdžių sistemą, kuri būtų pritaikyta to žaislo tipui ir proporcinga jo išvystomai kinetinei energijai. Tokia sistema privalo būti naudotojo lengvai valdoma, nerizikuojant iškristi, susižeisti ar sužeisti trečiuosius asmenis.

Maksimalus elektra varomų važinėti skirtų žaislų projektinis greitis turi būti apribotas tiek, kad būtų iki minimumo sumažinta rizika susižeisti.

8.

Svaidinių forma bei sudėtis ir kinetinė energija, kurią jie gali išvystyti iššaunami iš tam tikslui skirto žaislo, turi būti tokios, kad, atsižvelgiant į to žaislo pobūdį, nekeltų rizikos naudotojui susižaloti ar sužaloti trečiuosius asmenis.

9.

Žaislai turi būti pagaminti taip, kad būtų užtikrinta, jog:

a)

asmuo, palietęs bet kokius atvirus maksimalios ir minimalios temperatūros paviršius, nesusižalotų; ir

b)

žaisle esantys skysčiai ir dujos nepakiltų iki tokios temperatūros ar spaudimo, kad, išsiverždami iš to žaislo dėl priežasčių, nesusijusių su tinkamu to žaislo funkcionavimu, neapdegintų ar kaip nors kitaip nesužalotų.

10.

Žaislai, kurie suprojektuoti skleisti garsus, skleidžiamo impulsinio triukšmo ir trunkamojo triukšmo maksimalios vertės atžvilgiu turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad iš jų sklindantis garsas nepakenktų vaiko klausai.

11.

Judrumo žaislai turi būti pagaminti taip, kad būtų kuo labiau sumažinta rizika, kad kūno dalys bus sutraiškytos ar įstrigs ar kad drabužiai įstrigs, ir rizika nukristi, susitrenkti ir nuskęsti. Visų pirma, bet kuris šių žaislų paviršius, kurį žaisdami gali pasiekti vienas ar daugiau vaikų, projektuojamas taip, kad galėtų išlaikyti jų svorį.

II.   Degumas

1.

Žaislai vaiko aplinkoje neturi tapti pavojingais degiais daiktais. Todėl jie turi būti sudaryti iš medžiagų, kurios atitinka vieną arba daugiau šių reikalavimų:

a)

tiesiogiai nuo liepsnos, kibirkšties ar kitokio ugnies židinio neužsidega;

b)

nėra labai degios (ugnis užgęsta, išnykus liepsnos priežasčiai);

c)

jei jos ir užsidega, tai dega lėtai ir liepsna sklinda nedideliu greičiu;

d)

nepaisant žaislo cheminės sudėties, yra sukurtos taip, kad mechaniškai vėlintų degimo procesą.

Tokios galinčios degti medžiagos neturi kelti rizikos, kad užsidegs kitos tam žaislui panaudotos medžiagos.

2.

Žaisluose, kuriuose dėl jų funkcionavimui esminių priežasčių yra medžiagų ar mišinių, kurie atitinka priedėlio B 1 skirsnyje nustatytus klasifikavimo kriterijus, ypač chemijos bandymams, modelių surinkimui, plastikinei ir keraminei lipdybai, emaliavimui, fotografijai ir panašių rūšių veiklai skirtuose reikmenyse ir įrengimuose neturi būti medžiagų ar mišinių, kurie gali tapti degiais netekę nedegių lakių komponentų.

3.

Žaislai, išskyrus žaislines sprogdinimo kapsules, neturi būti sprogstami arba juose neturi būti galinčių sprogti elementų ar medžiagų, juos naudojant kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje.

4.

Žaisluose ir ypač chemijos žaidimuose bei žaisluose neturi būti medžiagų ar mišinių:

a)

kurie, jei sumaišyti kartu, gali sprogti dėl cheminės reakcijos arba pakaitinus;

b)

kurie gali sprogti, jei yra sumaišyti su oksiduojančiomis medžiagomis; arba

c)

kurie turi lakių komponentų, galinčių užsidegti ore ir sudaryti degų arba sprogstamą garo ar oro mišinį.

III.   Cheminės savybės

1.

Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje.

Žaislai turi atitikti atitinkamus Bendrijos teisės aktus, susijusius su tam tikrų kategorijų produktais arba tam tikrų medžiagų ar mišinių ribojimu.

2.

Žaislai, kurie patys yra medžiagos ar mišiniai, taip pat turi atitikti 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (1), 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (2) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (3), kai taikytina, susijusį su tam tikrų medžiagų ir mišinių klasifikavimu, įpakavimu ir ženklinimu etiketėmis.

3.

Nepažeidžiant 1 punkto antroje dalyje nustatytų taikomų apribojimų, žaisluose, žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse nenaudojamos medžiagos, kurios remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai (CMR) pagal 1A, 1B arba 2 kategorijas.

4.

Nukrypstant nuo 3 punkto nuostatų, medžiagas arba mišinius, kurie klasifikuojami kaip B priedėlio 3 skirsnyje išvardytų kategorijų CMR medžiagos, galima naudoti žaisluose, žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, jeigu tenkinama viena ar daugiau šių sąlygų:

a)

naudojamos medžiagos ir mišiniai, kurių individuali koncentracija prilygsta arba mažesnė negu atitinkama koncentracija, nustatyta B priedėlio 2 skirsnyje nurodytuose Bendrijos teisės aktuose dėl šių medžiagų turinčių mišinių klasifikavimo;

b)

naudojant žaislą, kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalies pirmojoje pastraipoje, šios medžiagos ar mišiniai negali būti prieinami vaikams, įskaitant tai, kad negali būt įmanoma jų įkvėpti; arba

c)

kaip minima 46 straipsnio 3 dalyje, priimtas sprendimas pripažinti medžiagą ar mišinį ir leisti juos naudoti, o jų naudojimo būdai išvardyti A priedėlyje.

Tas sprendimas gali būti priimtas, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

i)

atitinkamas mokslinis komitetas įvertina medžiagos ar mišinio naudojimą ir nustato, kad visų pirma atsižvelgiant į jų poveikį, jos yra saugios;

ii)

alternatyvų analize patvirtinama, kad neturima tinkamų pakaitinių medžiagų ar mišinių; ir

iii)

medžiagos ar mišinio nedraudžiama naudoti vartojimo prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

Komisija įgalioja atitinkamą mokslinį komitetą iš naujo įvertinti šias medžiagas ar mišinius kai tik iškyla saugos problemų ir ne vėliau kaip kas penkerius metus nuo sprendimo remiantis 46 straipsnio 3 dalimi priėmimo dienos.

5.

Nukrypstant nuo 3 punkto nuostatų, medžiagas arba mišinius, kurie klasifikuojami kaip B priedėlio 4 skirsnyje išvardytų kategorijų CMR medžiagos, galima naudoti žaisluose, žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a)

naudojamos medžiagos ar mišiniai, kurių individuali koncentracija prilygsta arba mažesnė negu atitinkama koncentracija, nustatyta B priedėlio 2 skirsnyje nurodytuose Bendrijos teisės aktuose dėl šių medžiagų turinčių mišinių klasifikavimo; arba

b)

naudojant žaislą, kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalies pirmojoje pastraipoje, medžiagos ar mišiniai negali būti prieinami vaikams, įskaitant tai, kad negali būti įmanoma jų įkvėpti; arba

c)

kaip nustatyta 46 straipsnio 3 dalyje, priimtas sprendimas pripažinti medžiagą ar mišinį ir leisti juos naudoti, o jų naudojimo būdai A priedėlyje.

Tas sprendimas gali būti priimtas, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

i)

atitinkamas mokslinis komitetas įvertina medžiagos ar mišinio naudojimą ir nustato, kad visų pirma atsižvelgiant į jų poveikį, jos yra saugios; ir

ii)

medžiagos ar mišinio nedraudžiama naudoti vartojimo prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH).

Komisija įgalioja atitinkamą mokslinį komitetą iš naujo įvertinti šias medžiagas ar mišinius kai tik iškyla saugos problemų ir ne vėliau kaip kas penkerius metus nuo sprendimo priėmimo dienos remiantis 46 straipsnio 3 dalimi.

6.

3, 4 ir 5 punktai netaikomi nikeliui ir nerūdijančiam plienui.

7.

3, 4 ir 5 punktai netaikomi medžiagoms, atitinkančioms specialias C priedėlyje nustatytas ribines vertes arba, iki tol, kai šios nuostatos bus nustatytos, bet ne vėliau nei 2017 m. liepos 20 d., medžiagoms kurioms taikomos ir kurios atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 ir juo susijusių specialių priemonių, taikomų konkrečioms medžiagoms, nuostatas dėl medžiagų, kurios liečiasi su maistu.

8.

Nepažeidžiant 3 ir 4 punkto taikymo, draudžiama žaisluose, skirtuose jaunesniems negu 36 mėnesių amžiaus vaikams, arba žaisluose, skirtuose dėti į burną, naudoti nitrozoaminus ir nitrojunginius, jei medžiagų išsiskyrimas nitrozoaminų atveju yra lygus arba didesnis, nei 0,05 mg/kg, ir nitrojunginių atveju – lygus arba didesnis, nei 1 mg/kg.

9.

Komisija sistemingai ir reguliariai vertina žaisluose pasitaikančių pavojingų medžiagų atvejus. Šiuo vertinimuose atsižvelgiama į rinkos priežiūros institucijų ataskaitas ir valstybių narių bei suinteresuotųjų šalių iškeltas problemas.

10.

Kosmetikos žaislai, pavyzdžiui, žaislinė kosmetika lėlėms, turi atitikti 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvoje 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (4) nustatytus sudėties ir ženklinimo etiketėmis reikalavimus.

11.

Žaisluose neturi būti šių alerginių kvapiųjų medžiagų:

Nr.

Alerginės kvapiosios medžiagos pavadinimas

CAS Nr.

1)

Didžiojo debesylo aliejaus (Inula helenium)

97676–35–2

2)

Alilizotiocionato

57–06–7

3)

Benzilcianido

140–29–4

4)

4-tret-butilfenolio

98–54–4

5)

Vaistinių balandų aliejaus

8006–99–3

6)

Ciklamenų alkoholio

4756–19–8

7)

Dietilmaleato

141–05–9

8)

Dihidrokumarino

119–84–6

9)

2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehido

6248–20–0

10)

3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidrogeraniolio)

40607–48–5

11)

4,6-dimetil-8-tret-butilkumarino

17874–34–9

12)

Dimetilcitrakonato

617–54–9

13)

7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-ono

26651–96–7

14)

6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono

141–10–6

15)

Difenilamino

122–39–4

16)

Etilakrilato

140–88–5

17)

Figų lapų, šviežių ir preparatų

68916–52–9

18)

Trans-2-heptenalio

18829–55–5

19)

Trans-2-heksenalio dietilacetalio

67746–30–9

20)

Trans-2-heksenalio dimetilacetalio

18318–83–7

21)

Hidroabietilo alkoholio

13393–93–6

22)

4-etoksi-fenolio

622–62–8

23)

6-izopropil-2-dekahidronaftalenolio

34131–99–2

24)

7-metoksikumarino

531–59–9

25)

4-metoksifenolio

150–76–5

26)

4-(p-metoksifenil)-3-buten-2-ono

943–88–4

27)

1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-ono

104–27–8

28)

Metil-trans-2-butenoato

623–43–8

29)

6-metilkumarino

92–48–8

30)

7-metilkumarino

2445–83–2

31)

5-metil-2,3-heksandiono

13706–86–0

32)

kvapiųjų sosiūrijų šaknų aliejaus (Saussurea lappa Clarke)

8023–88–9

33)

7-etoksi-4-metilkumarino

87–05–8

34)

Heksahidrokumarino

700–82–3

35)

Peru balzamo (Myroxylonpereirae Klotzsch)

8007–00–9

36)

2-pentiliden-cikloheksanono

25677–40–1

37)

3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono

1117–41–5

38)

Verbenų aliejaus (Lippia citriodora Kunth)

8024–12–2

39)

Ambreto muskuso (4-tert-butil-3-metoksi-2,6-dinitrotolueno)

83–66–9

40)

4-fenil-3-buten-2-ono

122–57–6

41)

Amilcinamalio

122–40–7

42)

Amilcinamilo alkoholio

101–85–9

43)

Benzilo alkoholio

100–51–6

44)

Benzilsalicilato

118–58–1

45)

Cinamilo alkoholio

104–54–1

46)

Cinamalio

104–55–2

47)

Citralio

5392–40–5

48)

Kumarino

91–64–5

49)

Eugenolio

97–53–0

50)

Geraniolio

106–24–1

51)

Hidroksicitronelalio

107–75–5

52)

Hidroksi-metilpentilcikloheksenkarboksaldehido

31906–04–4

53)

Izoeugenolio

97–54–1

54)

Sodinių briedragių ekstraktų

90028–68–5

55)

Sėleninių briedragių ekstraktų

90028–67–4

Tačiau leidžiami šių medžiagų likučiai, jei jie yra techniškai neišvengiami, laikantis gerosios gamybos praktikos, ir jų kiekis neviršija 100 mg/kg.

Be to, ant žaislo, ant žaislo tvirtinamoje etiketėje, ant pakuotės arba pridedame informaciniame lapelyje turi būti nurodyti toliau išvardytų alerginių kvapiųjų medžiagų, jeigu jų dedama į žaislus ir jeigu jų koncentracija viršija 100 mg/kg žaislo ar jo sudedamųjų dalių masės, pavadinimai:

Nr.

Alerginės kvapiosios medžiagos pavadinimas

CAS Nr.

1)

Anizilo alkoholis

105–13–5

2)

Benzilbenzoatas

120–51–4

3)

Benzilcinamatas

103–41–3

4)

Citronelolis

106–22–9

5)

Farnezolis

4602–84–0

6)

Heksilcinamono aldehidas

101–86–0

7)

Lilial

80–54–6

8)

D-limonenas

5989–27–5

9)

Linalolis

78–70–6

10)

Metilheptinkarbonatas

111–12–6

11)

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas

127–51–5

12.

Kvapiąsias medžiagas, nurodytas 11 punkto pirmos dalies sąrašo 41–55 punktuose, ir kvapiąsias medžiagas, nurodytas to punkto trečios dalies sąrašo 1–11 punktuose, leidžiama naudoti uoslės lavinimo žaidimuose, kosmetikos rinkiniuose ir skonio lavinimo žaidimuose, jei:

i)

šios kvapiosios medžiagos yra aiškiai pažymėtos ant pakuotės ir ant pakuotės pateikiamas V priedo B dalies 10 punkte nurodytas įspėjimas;

ii)

jei taikoma, vaiko pagal instrukciją pagaminti produktai atitinka Direktyvos 76/768/EEB reikalavimus; ir

iii)

jei taikytina, šios kvapiosios medžiagos atitinka tam tikrus maisto srities teisės aktus.

Tokių uoslės lavinimo žaidimų, kosmetikos rinkinių ir skonio lavinimo žaidimų, kurie turi atitikti V priedo B dalies 1 punktą, neleidžiama naudoti jaunesniems kaip 36 mėn. vaikams.

13.

Greta 3, 4 ir 5 punktų reikalavimų, draudžiama viršyti toliau nurodytų išsiskyrimo iš žaislų ar jų sudėtinių dalių ribinių verčių:

Elementas

mg/kg

sausoje, trapioje, miltelių pavidalo ar lanksčioje žaislo medžiagoje

mg/kg

skystoje ar lipnioje žaislo medžiagoje

mg/kg

nugrandytoje žaislo medžiagoje

Aliuminis

5 625

1 406

70 000

Stibis

45

11,3

560

Arsenas

3,8

0,9

47

Baris

4 500

1 125

56 000

Boras

1 200

300

15 000

Kadmis

1,9

0,5

23

Chromas (III)

37,5

9,4

460

Chromas (VI)

0,02

0,005

0,2

Kobaltas

10,5

2,6

130

Varis

622,5

156

7 700

Švinas

13,5

3,4

160

Manganas

1 200

300

15 000

Gyvsidabris

7,5

1,9

94

Nikelis

75

18,8

930

Selenas

37,5

9,4

460

Stroncis

4 500

1 125

56 000

Alavas

15 000

3 750

180 000

Alavas organiniuose junginiuose

0,9

0,2

12

Cinkas

3 750

938

46 000

Šios ribinės vertės netaikomos žaislams ar jų sudėtinėms dalims, kurie dėl jų pasiekiamumo, funkcijų, tūrio ar masės akivaizdžiai nekelia jokio pavojaus juos čiulpiant, laižant, prarijus ar jiems ilgai liečiantis su oda, kai jie naudojami, kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje.

IV.   Elektrinės savybės

1.

Žaislai neturi naudoti didesnės nei 24 voltų nuolatinės srovės ar lygiavertės alternatyvios srovės įtampos elektros, o pasiekiamose jų dalyse įtampa neturi viršyti 24 voltų nuolatinės srovės ar lygiavertės alternatyvios srovės.

Vidinė įtampa neturi viršyti 24 voltų nuolatinės srovės ar lygiavertės alternatyvios srovės, nebent būtų užtikrinta, kad sukuriamos įtampos ir srovės derinys nesukeltų rizikos ar žalingo elektros šoko net ir žaislui sulūžus.

2.

Žaislo dalys, kurios yra prijungtos prie elektros šaltinio arba gali turėti kontaktą su elektros šaltiniu, galinčiu sukelti elektros šoką, kartu su laidais ar kitais tokioms dalims elektrą praleidžiančiais laidininkais turi būti gerai izoliuotos ir mechaniškai apsaugotos, kad būtų galima išvengti tokio šoko rizikos.

3.

Elektriniai žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, jog būtų užtikrinta, kad didžiausia visų tiesiogiai pasiekiamų paviršių temperatūra nebūtų pavojinga prisilietus nudegti.

4.

Numatomais gedimo atvejais žaisluose turi būti apsauga nuo elektros pavojaus, kylančio dėl elektros energijos šaltinio.

5.

Elektriniai žaislai turi tinkamai apsaugoti nuo gaisro pavojaus.

6.

Elektriniai žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai bei kito pobūdžio įrenginio skleidžiama spinduliuotė būtų tik tokio lygio, kuris yra būtinas žaislo veikimui, o veikiančių žaislų saugos lygis turi atitikti visuotinai pripažįstamą technikos lygį, atsižvelgiant į specialias Bendrijos priemones.

7.

Žaislai su elektronine valdymo sistema turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad žaislas veiktų saugiai net jeigu elektroninė sistema sutrinka arba nustoja veikti dėl pačios sistemos gedimo ar dėl išorės veiksnių.

8.

Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekeltų pavojaus sveikatai arba kad nekiltų rizika susižeisti akis ar odą dėl lazerių, šviesos diodų ar kitos rūšies spinduliuotės poveikio.

9.

Žaislams skirti elektros transformatoriai neturi būti integruota žaislo dalis.

V.   Higiena

1.

Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad atitiktų higienos ir švaros reikalavimus, siekiant išvengti rizikos užsikrėsti, susirgti ir apsinuodyti.

2.

Žaislai, skirti vaikams iki 36 mėnesių, turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad jie galėtų būti valomi. Dėl to žaislus iš tekstilės turi būti galima plauti, išskyrus atvejus, kai žaisluose įtaisyti mechanizmai, kurie gali sugesti panardinus juos į vandenį. Po plovimo žaislai irgi turi atitikti saugos reikalavimus pagal šį punktą ir pagal gamintojo nurodymus.

VI.   Radioaktyvumas

Žaislai turi atitikti visas reikiamas priemones, priimtas pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties III skyrių.


(1)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.

(2)  OL L 200, 1999 7 30, p. 1.

(3)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(4)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

A priedėlis

Kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai (CMR) medžiagų ir jų galimo panaudojimo sąrašas pagal III dalies 4, 5 ir 6 punktus

Medžiaga

Klasifikavimas

Galimas panaudojimas

Nikelis

CMR 2

nerūdijančiame pliene

B priedėlis

MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ KLASIFIKAVIMAS

Atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 taikymo grafiką, yra lygiaverčių būdų nurodyti tam tikrą klasifikaciją, kuri turėtų būti naudojama skirtingais laikotarpiais.

1.   Medžiagų ir mišinių klasifikavimo kriterijai, naudojami II dalies 2 punkto taikymo tikslais.

A.

Kriterijai taikomi nuo 2011 m. liepos 20 d. iki 2015 m. gegužės 31 d.:

Medžiagos

Medžiaga tenkina toliau nurodytų pavojaus klasių ar kategorijų kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede:

a)

2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasės, 2.8 klasės A ir B tipas, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasės 1 ir 2 kategorijos, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijos, 2.15 klasės A–F tipai;

b)

3.1–3.6 pavojingumo klasės, 3.7 pavojingumo klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasės;

c)

pavojaus klasė 4.1;

d)

pavojaus klasė 5.1.

Mišiniai

Mišinys yra pavojingas, kaip apibrėžta Direktyvoje 67/548/EEB.

B.

Kriterijai, taikomi nuo 2015 m. birželio 1 d.

Medžiaga arba mišinys tenkina toliau nurodytų pavojaus klasių ar kategorijų kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede:

a)

2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasės, 2.8 klasės A ir B tipas, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasės 1 ir 2 kategorijos, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijos, 2.15 klasės A–F tipai;

b)

3.1–3.6 pavojingumo klasės, 3.7 pavojingumo klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasės;

c)

pavojaus klasė 4.1;

d)

pavojaus klasė 5.1.

2.   Bendrijos teisės aktai, kuriais reglamentuojamas tam tikrų medžiagų naudojimas, III dalies 4 (a) ir 5 (a) punkto taikymo tikslais.

Nuo 2011 m. liepos 20 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. atitinkamos medžiagų koncentracijos vertės, naudojamos mišinių, kuriuose yra šių medžiagų, klasifikavimui, nustatomos pagal Direktyvos 1999/45/EB nuostatas.

Nuo 2015 m. gegužės 31 d. atitinkamos medžiagų koncentracijos vertės, naudojamos mišinių, kuriuose yra šių medžiagų, klasifikavimui, nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas.

3.   Medžiagų ir mišinių, kurie klasifikuojami kaip kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai (CMR), kategorijos, naudojamos III dalies 4 punkto taikymo tikslais.

Medžiagos

III dalies 4 punktas taikomas medžiagoms, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas priskiriamos kancerogenių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų 1A arba 1B kategorijoms.

Mišiniai

Nuo 2011 m. liepos 20 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. III dalies 4 punktas taikomas mišiniams, kurie, kai tinka, pagal Direktyvos 1999/45/EB ir Direktyvos 67/548/EEB nuostatas CMR 1 arba 2 kategorijoms.

Nuo 2015 m. birželio 1 d. III dalies 4 punktas taikomas medžiagoms, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas priskiriamos CMR 1A arba 1B kategorijoms.

4.   Medžiagų ir mišinių, kurie klasifikuojami kaip kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai (CMR), kategorijos, naudojamos III dalies 5 punkto taikymo tikslais.

Medžiagos

III dalies 5 punktas taikomas medžiagoms, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas priskiriamos CMR 2 kategorijai.

Mišiniai

Nuo 2011 m. liepos 20 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. III dalies 5 punktas taikomos mišiniams, kurie, kai tinka, pagal Direktyvos 1999/45/EB ir Direktyvos 67/548/EEB nuostatas priskiriami CMR 3 kategorijai.

Nuo 2015 m. birželio 1 d. III dalies 5 punktas taikomas medžiagoms, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas priskiriamos CMR 2 kategorijai.

5.   Medžiagų ir mišinių, kurie klasifikuojami kaip kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai (CMR), kategorijos, naudojamos 46 straipsnio 3 dalies taikymo tikslais.

Medžiagos

46 straipsnio 3 dalis taikoma medžiagoms, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas priskiriamos CMR 1A, 1B ir 2 kategorijoms.

Mišiniai

Nuo 2011 m. liepos 20 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. 46 straipsnio 3 dalis taikoma mišiniams, kurie, kai tinka, pagal Direktyvos 1999/45/EB ir Direktyvos 67/548/EEB nuostatas priskiriami CMR 1, 2 ir 3 kategorijoms.

Nuo 2015 m. birželio 1 d. 46 straipsnio 3 dalis nuostatas taikoma medžiagoms, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas priskiriamos CMR 1A, 1B ir 2 kategorijoms.

C priedėlis

Specialios cheminių medžiagų, kurios naudojamos žaislams, gaminamiems jaunesniems negu 36 mėnesių amžiaus vaikams, arba žaislams, skirtiems dėti į burną, ribinės vertės, patvirtintos pagal 46 straipsnio 2 dalį


III PRIEDAS

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

1.

Nr. … (unikalus žaislo (-ų) identifikacijos numeris).

2.

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

3.

Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe:

4.

Deklaracijos objektas (žaislo identifikavimo ženklas, pagal kurį jį galima atsekti). Kartu pateikiamas spalvotas atvaizdas, pakankamai aiškus, kad būtų galima žaislą identifikuoti.

5.

4 punkte aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius Bendrijos derinimo teisės aktus:

6.

Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos arba specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos:

7.

Jei taikytina, notifikuotoji įstaiga (pavadinimas, numeris) atliko (dalyvavimo procese aprašymas) ir išdavė sertifikatą: ….

8.

Papildoma informacija:

Už ką ir kieno vardu pasirašyta:

(išdavimo vieta ir data)

(pavardė, pareigos) (parašas)


IV PRIEDAS

TECHNINIAI DOKUMENTAI

21 straipsnyje nurodyti techniniai dokumentai, gaminio byla, kiek tai susiję su vertinimu, visų pirma turi apimti:

a)

išsamų konstrukcijos ir gamybos aprašą, įskaitant žaisle esančių sudedamųjų dalių ir medžiagų sąrašą ir saugos duomenų apie panaudotas chemines medžiagas lapus, kuriuos turi pateikti cheminių medžiagų tiekėjai;

b)

pagal 18 straipsnį atliktą (-us) saugos vertinimą (-us);

c)

taikytos atitikties procedūros vertinimą;

d)

EB atitikties deklaracijos kopiją;

e)

gamybos ir laikymo vietų adresus;

f)

dokumentų, kuriuos gamintojas galėjo pateikti atitinkamai notifikuotajai įstaigai, kopijas;

g)

bandymų ataskaitas ir priemonių, kuriomis gamintojas užtikrina gamybos atitiktį darniesiems standartams, aprašus, jeigu gamintojas laikėsi gamybos vidaus kontrolės procedūrų, nurodytų 19 straipsnio 2 dalyje; ir

h)

EB tipo tyrimo sertifikato kopiją, aprašą priemonių, kuriomis gamintojas užtikrina gamybos atitiktį gaminio tipui, kaip aprašyta EB tipo tyrimo sertifikate, ir notifikuotajai įstaigai gamintojo pateiktų dokumentų kopijas, jeigu gamintojas laikėsi EB tipo tyrimo ir tipo atitikties deklaracijos, nurodytos 19 straipsnio 3 dalyje.


V PRIEDAS

ĮSPĖJIMAI

(nurodyti 11 straipsnyje)

A   DALIS

BENDRO POBŪDŽIO ĮSPĖJIMAI

11 straipsnio 1 dalyje nurodyti apribojimai turi apimti bent minimalų ir maksimalų naudotojų amžių, ir, tam tikrais atvejais, žaislo naudotojų gebėjimą, maksimalų ar minimalų naudotojų svorį ir būtinybę užtikrinti, kad žaislas būtų naudojamas tik prižiūrint suaugusiesiems.

B   DALIS

SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI IR NURODYMAI, KOKIŲ ATSARGUMO PRIEMONIŲ REIKIA LAIKYTIS NAUDOJANT TAM TIKRŲ KATEGORIJŲ ŽAISLUS

1.   Žaislai, kurie nėra skirti vaikams iki 36 mėnesių

Ant žaislų, kurie galėtų būti pavojingi vaikams iki 36 mėnesių, turi būti nurodytas įspėjimas: „Netinka vaikams iki 36 mėnesių“ arba „Netinka vaikams iki 3 metų“, arba šio paveiksliuko formos įspėjimas:

Image

Kartu su įspėjimais turi būti trumpai nurodytas konkretus pavojus – jis gali būti nurodytas ir naudojimo instrukcijoje.

Šis punktas netaikomas žaislams, kurie pagal savo paskirtį, matmenis, požymius, savybes ar kitokiu neginčijamu pagrindu yra akivaizdžiai netinkami vaikams iki 36 mėnesių.

2.   Judrumo žaislai

Ant judrumo žaislų turi būti įspėjimas:

„tik buitiniam naudojimui“.

Kai tinkama, prie judrumo žaislų, tvirtinamų prie skersinio, bei prie kitų judrumo žaislų pateikiami nurodymai, jog būtina kartkartėmis tikrinti pagrindines jų dalis (pakabinimo priemones, atramas, sutvirtinimus ir t. t.), kartu pabrėžiant, kad, jeigu nebus tikrinama, bežaidžiant galima iškristi ar apvirsti.

Reikia taip pat pateikti nurodymus, kaip surinkti žaislą, nurodant tas dalis, kurios, neteisingai žaislą surinkus, gali kelti pavojų. Reikia nurodyti specifinę informaciją apie tinkamą paviršių.

3.   Funkciniai žaislai

Funkciniai žaislai turi turėti įspėjimą:

„Galima naudoti tik prižiūrint suaugusiesiems“.

Be to, su šiais žaislais pateikiami paaiškinimai, ką su jais galima daryti, ir nurodymai, kokių atsargumo priemonių turi imtis vartotojas, ir įspėjimas, kad nesiimant šių atsargumo priemonių gali kilti – konkrečiai nurodytas – pavojus, paprastai susijęs su tuo prietaisu ar gaminiu, kurio sumažintas modelis ar imitacija yra tas žaislas. Taip pat nurodoma, kad žaislą reikia laikyti jaunesniems, nei tam tikro amžiaus, kuris nustatomas gamintojo, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

4.   Cheminiai žaislai

Nepažeidžiant taikomų Bendrijos teisės aktų dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ar mišinių klasifikavimo, įpakavimo ir ženklinimo etiketėmis išdėstytų nuostatų taikymo, žaislų, turinčių natūraliai pavojingų medžiagų ar mišinių, naudojimo instrukcijose pateikiamas įspėjimas dėl šių medžiagų ar mišinių pavojingo pobūdžio ir nurodomos atsargumo priemonės, kurių turi imtis vartotojas, kad išvengtų su jais susijusio pavojaus, kuris glaustai apibūdinamas atsižvelgiant į žaislo tipą. Taip pat nurodoma pirmoji pagalba, kuri turi būti teikiama įvykus dideliam nelaimingam atsitikimui naudojant šio tipo žaislą. Taip pat nurodoma, kad žaislus reikia laikyti jaunesniems, nei tam tikro amžiaus, kuris nustatomas gamintojo, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Be pirmoje pastraipoje nustatytų instrukcijų, ant cheminių žaislų pakuotės pateikiamas toks įspėjimas:

„Netinka vaikams iki (1) metų. Naudoti prižiūrint suaugusiesiems“.

Konkrečiai cheminiais žaislais yra laikomi: chemijos rinkiniai, plastikiniuose indeliuose sandarinami preparatų rinkiniai, miniatiūrinės dirbtuvėlės keramikos, emaliavimo ar fotografijos darbams ir panašūs žaislai, kuriuos naudojant vyksta cheminė reakcija ar atitinkamas medžiagos pasikeitimo procesas.

5.   Pačiūžos, riedučiai, vienaeiliai riedučiai, riedlentės, motoroleriai ir vaikiški žaisliniai dviračiai

Jei šie žaislai skirti parduoti kaip žaislai, ant jų turi būti nurodytas toks įspėjimas:

„Būtina naudoti saugos priemones. Nenaudoti eismo vietose“.

Be to, vartojimo instrukcijose yra primenama, kad su tuo žaislu reikia būti atsargiam, nes jis reikalauja gerų įgūdžių, kad nenukristum ar nesusidurtum ir kad dėl to nesusižeistum ar nesužeistum trečiųjų asmenų. Dar reikia pateikti tam tikrus nurodymus dėl rekomenduotinų apsaugos priemonių (šalmų, pirštinių, antkelių, alkūnių apsaugos priemonių ir pan.).

6.   Žaislai, skirti naudoti vandenyje

Ant žaislų, skirtų naudoti vandenyje, kaip apibrėžta II priedo I dalies 5 punkte, pateikiamas toks įspėjimas:

„Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiesiems“.

7.   Maiste esantys žaislai

Ant maiste esančių arba su maistu sumaišytų žaislų pateikiamas toks įspėjimas:

„Viduje yra žaislas. Rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra“.

8.   Apsauginių kaukių ir šalmų imitacijos

Ant apsauginių kaukių ir šalmų imitacijų turi būti pateikiamas toks įspėjimas:

„Šis žaislas neužtikrina apsaugos“.

9.   Žaislai, skirti kabinti ant lopšio, vaikiškos lovytės arba vaikiško vežimėlio naudojant virveles, siūlus, gumines juosteles arba juostas

Žaislai, skirti kabinti ant lopšio, vaikiškos lovytės arba vaikiško vežimėlio naudojant virveles, siūlus, gumines juosteles arba juostas, pažymimi šiuo nepanaikinamu įspėjimu ant vartotojams skirtos pakuotės:

„Kad vaikas nesusižeistų įsipainiojęs į šį žaislą, nuimkite jį, kai vaikas padėtyje ropomis bando pakilti ant rankų ar kojų“.

10.   Uoslės lavinimo žaidimų, kosmetikos rinkinių ir skonio lavinimo žaidimų pakuotė

Ant uoslės lavinimo žaidimų, kosmetikos rinkinių ir skonio lavinimo žaidimų, kuriuose yra kvapiųjų medžiagų, nustatytų II priedo III dalies 11 punkto pirmos dalies sąrašo 41–55 punktuose, ir kvapiųjų medžiagų, nurodytų to punkto trečios dalies sąrašo 1–11 punktuose, pakuotės pateikiamas toks įspėjimas:

„Sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų, galinčių sukelti alergiją“.


(1)  Amžių turi nurodyti gamintojas.


Top