EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1101

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai (Kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 304, 14.11.2008, p. 70–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009; panaikino 32009R0223

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1101/oj

14.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/70


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB, EURATOMAS) Nr. 1101/2008

2008 m. spalio 22 d.

dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai

(Kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 187 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Kad Komisija galėtų vykdyti pagal sutartis jai patikėtas pareigas, ji privalo gauti visą ir patikimą informaciją. Siekiant efektyvaus valdymo Europos Bendrijų statistikos tarnyba (toliau – Eurostatas) privalo turėti galimybę gauti visą nacionalinę statistinę informaciją, reikalingą parengti Bendrijos statistikai ir atlikti reikiamą analizę.

(3)

EB sutarties 10 straipsnis ir Euratomo sutarties 192 straipsnis reikalauja, kad valstybės narės padėtų atlikti Bendrijos uždavinius. Šis įsipareigojimas taip pat apima visos reikiamos informacijos suteikimą. Be to, dėl nesamų konfidencialių statistinių duomenų Eurostatas patiria didelių informacijos nuostolių Bendrijos lygiu, o tai sunkina Bendrijos statistinių duomenų bei analizės parengimą.

(4)

Valstybės narės neturi daugiau priežasčių remtis nuostatomis dėl statistinių duomenų konfidencialumo, kadangi nustatyta, jog Eurostatas suteikia tokias pačias duomenų konfidencialumo garantijas, kaip ir nacionaliniai statistikos institutai. Šios garantijos jau yra tam tikru lygiu įtvirtintos Bendrijos sutartyse, būtent EB sutarties 287 straipsnyje ir Euratomo sutarties 194 straipsnio 1 dalyje, taip pat 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatančio Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams taikomas specialias priemones (4), 17 straipsnyje, ir gali būti paremtos deramomis šiame reglamente numatytomis priemonėmis.

(5)

Bet koks šiuo reglamentu saugomo statistinių duomenų konfidencialumo pažeidimas turėtų būti veiksmingai nagrinėjamas neatsižvelgiant į tai, kas galėtų būti pažeidėjas.

(6)

Už bet kokį taisyklių, privalomų Eurostate dirbantiems pareigūnams ir kitiems tarnautojams, pažeidimą, padarytą tyčia ar dėl neatsargumo, jiems gali būti taikomos drausminės sankcijos ir prireikus baudžiamosios sankcijos už profesinės paslapties atskleidimą remiantis bendromis Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 12 ir 18 straipsnių nuostatomis.

(7)

Šis reglamentas taikomas tik perduodant Eurostatui tuos statistinius duomenis, kurie nacionalinių statistikos institutų kompetencijos srityse yra laikomi konfidencialiais, ir jis neturi įtakos specialioms nacionalinėms ar Bendrijos nuostatoms, susijusioms su kito pobūdžio informacijos perdavimu Komisijai.

(8)

Šis reglamentas turi būti priimtas nepažeidžiant EB sutarties 296 straipsnio 1 dalies a punkto, pagal kurį jokia valstybė narė neprivalo teikti informacijos, kurios atskleidimą ji laiko prieštaraujančiu esminiams savo saugumo interesams.

(9)

Šio reglamento nuostatų, o ypač tų, kurios skirtos užtikrinti Eurostatui perduodamų konfidencialių statistinių duomenų apsaugą, įgyvendinimas pareikalaus žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių.

(10)

Šiam reglamentui būtinos įgyvendinti priemonės turėtų būti priimtos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento paskirtis:

a)

įgalioti nacionalines institucijas perduoti konfidencialius statistinius duomenis Europos Bendrijų statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas);

b)

suteikti garantiją, kad Komisija imsis visų reikiamų priemonių užtikrinti perduodamų duomenų konfidencialumą.

2.   Šis reglamentas taikomas tik konfidencialiems statistiniams duomenims. Jis neturi įtakos specialioms, Bendrijos ar nacionalinėms nuostatoms, užtikrinančioms kitokį nei statistinių duomenų konfidencialumą.

2 straipsnis

Šiame reglamente vartojamos sąvokos apibrėžiamos taip:

a)

konfidencialūs statistiniai duomenys – tai duomenys, apibrėžti 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (6) 13 straipsnyje;

b)

nacionalinės institucijos – tai nacionaliniai statistikos institutai ir kitos nacionalinės įstaigos, atsakingos už statistinių duomenų Bendrijoms rinkimą ir panaudojimą;

c)

informacija apie privatų fizinių asmenų gyvenimą – tai informacija apie privatų ir šeimyninį fizinių asmenų gyvenimą, kaip tai apibrėžia nacionaliniai teisės aktai ar įvairiose valstybėse narėse nusistovėjusi tvarka;

d)

naudojimas statistikos reikmėms – tai naudojimas išimtinai statistinių lentelių sudarymui ar statistinės ekonominės analizės atlikimui; statistiniai duomenys negali būti naudojami administraciniais, teisiniais ar mokesčių tikslais arba tiriamiems statistiniams vienetams patikrinti;

e)

statistinis vienetas – tai pagrindinis vienetas, apie kurį statistiniai duomenys perduodami Eurostatui;

f)

tiesioginė identifikacija – tai statistinio vieneto identifikavimas pagal jo vardą ir pavardę arba pavadinimą bei adresą arba pagal oficialiai paskirtą ir paskelbtą identifikacijos numerį;

g)

netiesioginė identifikacija – tai galimybė nustatyti statistinio vieneto tapatybę kitaip nei pagal f punkte nurodytą informaciją;

h)

Eurostato pareigūnai – tai Bendrijų pareigūnai, kaip apibrėžta Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 1 straipsnyje, kurie dirba Eurostate;

i)

kitas Eurostato personalas – tai Bendrijų tarnautojai, kaip apibrėžta Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 - 5 straipsniuose, kurie dirba Eurostate;

j)

platinimas – tai duomenų pateikimas bet kokia forma – leidiniuose, kai suteikiama galimybė naudotis duomenų bazėmis, mikrokortomis, telefonu teikiama informacija ir pan.

3 straipsnis

1.   Nacionalinės institucijos įgaliojamos perduoti konfidencialius statistinius duomenis Eurostatui.

2.   Nacionalinės statistinių duomenų konfidencialumo taisyklės negali būti taikomos norint neleisti perduoti konfidencialius statistinius duomenis Eurostatui, jeigu Bendrijos teisės aktas, reglamentuojantis Bendrijos statistiką, numato tokių duomenų perdavimą.

3.   Konfidencialių statistinių duomenų perdavimas Eurostatui, kaip apibrėžta 2 dalyje, turi būti atliekamas taip, kad statistinių vienetų nebūtų galima tiesiogiai identifikuoti. Tai nedraudžia taikyti griežtesnių duomenų perdavimo taisyklių remiantis valstybių narių teisės aktais.

4.   Nacionalinės institucijos nėra įpareigotos perduoti Eurostatui informaciją apie privatų fizinių asmenų gyvenimą, jeigu dėl perduodamos informacijos tie asmenys gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti.

4 straipsnis

1.   Komisija imasi visų būtinų reguliavimo, administracinių, techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų kompetentingų valstybių narių departamentų Eurostatui perduodamų statistinių duomenų konfidencialumą, kaip tai yra numatyta 3 straipsnyje.

2.   Komisija nustato konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Eurostatui tvarką ir tokių duomenų apsaugos principus laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

5 straipsnis

1.   Komisija paveda Eurostato generaliniam direktoriui užtikrinti valstybių narių nacionalinių departamentų Eurostatui perduodamų duomenų konfidencialumą. Pasikonsultavusi su 7 straipsnio 1 dalyje nurodytu Komitetu, ji nustato vidinę Eurostato organizacinę tvarką, kad būtų užtikrinta tokia apsauga.

2.   Konfidencialūs Eurostatui perduodami statistiniai duomenys prieinami tik Eurostato pareigūnams, kurie juos gali naudoti tik statistikos tikslais.

3.   Tačiau Komisija ypatingais atvejais ir tik statistikos tikslais gali suteikti teisę naudotis konfidencialiais statistiniais duomenimis ir kitiems Eurostato darbuotojams bei kitiems fiziniams asmenims, dirbantiems Eurostato patalpose pagal sutartį. Tokią naudojimosi tvarką nustato Komisija, laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

4.   Konfidencialūs Eurostato turimi statistiniai duomenys gali būti platinami tik kartu su kitais duomenimis tokia forma, kuri užtikrintų, kad statistinių vienetų nebus galima identifikuoti nei tiesiogiai, nei netiesiogiai.

5.   Eurostato pareigūnai ir kiti darbuotojai bei kiti fiziniai asmenys, dirbantys Eurostato patalpose pagal sutartį, negali naudoti ar platinti šių duomenų kitais negu šiame reglamente numatytais tikslais. Šis draudimas galioja ir tada, kai darbuotojas perkeliamas į kitas pareigas, nutraukiama jo darbo sutartis ar jis išeina į pensiją.

6.   1–5 dalyse nurodytos apsaugos priemonės taikomos:

a)

visiems konfidencialiems statistiniams duomenims, kurie perduodami Eurostatui remiantis Bendrijos teisės aktu, reglamentuojančiu Bendrijos statistiką;

b)

visiems konfidencialiems statistiniams duomenims, kuriuos valstybės narės savanoriškai perduoda Eurostatui.

6 straipsnis

Valstybės narės iki 1992 m. sausio 1 d. imasi tinkamų priemonių, kurios ribotų bet kokius įsipareigojimo išlaikyti pagal 3 straipsnį perduodamų konfidencialių statistinių duomenų slaptumą pažeidimus. Šios priemonės yra susijusios bent jau su pažeidimais, kuriuos tam tikros valstybės narės teritorijoje padarė Eurostato pareigūnai ar kiti darbuotojai arba kiti fiziniai asmenys, dirbantys Eurostato patalpose pagal sutartį.

Valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi. Komisija perduoda šią informaciją kitoms valstybės narėms.

7 straipsnis

1.   Komisijai padeda Statistikos konfidencialumo komitetas, toliau – Komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

8 straipsnis

Komitetas nagrinėja su šio reglamento taikymu susijusius klausimus, kuriuos savo iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu pateikia Komiteto pirmininkas.

9 straipsnis

Reglamentas (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90, iš dalies pakeistas I priede nurodytais reglamentais, yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2008 m. spalio 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-P. JOUYET


(1)  2006 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 317 E, 2006 12 23, p. 600) ir 2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 151, 1990 6 15, p. 1.

(3)  Žr. I priedą.

(4)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1.


I PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su vėlesniais pakeitimais

Tarybos reglamentas (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90

(OL L 151, 1990 6 15, p. 1).

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 322/97

(OL L 52, 1997 2 22, p. 1).

Tik 21 straipsnio 2 dalis

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

(OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

Tik II priedo 4 punktas


II PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalies pirma ir antra įtraukos

1 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1–10 punktai

2 straipsnio a–j punktai

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 1–5 dalys

5 straipsnio 1–5 dalys

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

7 straipsnio 3 dalis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

I priedas

II priedas


Top