Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0669

2008 m. liepos 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2008, pateikiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC priedą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 188, 16.7.2008, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 90 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/669/oj

16.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 188/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 669/2008

2008 m. liepos 15 d.

pateikiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (1), ypač į jo 58 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

IC priedas dėl specialių pranešimo ir judėjimo dokumentų pildymo nurodymų turi būti parengtas iki Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 taikymo pradžios datos atsižvelgiant į EBPO nurodymus.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų (2) 18 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

IC priedas turi būti toks, koks nustatytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 15 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1379/2007 (OL L 309, 2007 11 27, p. 7).

(2)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.


PRIEDAS

„IC PRIEDAS

SPECIALŪS PRANEŠIMO IR JUDĖJIMO DOKUMENTŲ PILDYMO NURODYMAI

I.   Įvadas

1.   Šiuose nurodymuose pateikiami būtini paaiškinimai apie pranešimo ir judėjimo dokumentų pildymą. Abu dokumentai atitinka Bazelio konvencijoje (1), EPBO sprendime (2) (į kurio sritį patenka tik atliekų, kurioms taikomi atliekų naudojimo būdai, vežimas EPBO teritorija) ir šiame reglamente nustatytus specialius reikalavimus. Kadangi stengtasi, kad dokumentai būtų pakankamai išsamūs ir apimtų visuose šiuose trijuose šaltiniuose nurodytus reikalavimus, ne visi dokumento langeliai bus skirti visiems šaltiniams, todėl konkrečiu atveju gali ir neprireikti pildyti visų langelių. Visi specialūs reikalavimai, susiję tik su viena kontrolės sistema, pateikti išnašose. Nacionaliniuose įgyvendinimo teisės aktuose vartojami terminai gali skirtis nuo Bazelio konvencijoje ir EPBO sprendime nustatytų terminų. Pavyzdžiui, šiame reglamente terminas „vežimas“ (angl. shipment) vartojamas vietoje termino „judėjimas“ (angl. movement), todėl pranešimo ir judėjimo dokumentų pavadinimuose rašoma „judėjimas / vežimas“.

2.   Dokumentuose vartojamas ir terminas „šalinimas“, ir terminas „naudojimas“, nes trijuose šaltiniuose šie terminai skirtingai apibrėžiami. Europos bendrijos reglamente ir EPBO sprendime terminas „šalinimas“ vartojamas Bazelio konvencijos IV.A priede ir EPBO sprendimo 5.A priedėlyje išvardytiems šalinimo būdams nurodyti, o terminas „naudojimas“ vartojamas Bazelio konvencijos IV.B priede ir EPBO sprendimo 5.B priedėlyje išvardytiems naudojimo būdams nurodyti. Tačiau pačioje Bazelio konvencijoje terminas „šalinimas“ apima ir šalinimo, ir naudojimo būdus.

3.   Siunčiančios šalies kompetentingos institucijos yra atsakingos už pranešimo ir judėjimo dokumentų (popierine ir elektronine forma) parengimą ir išdavimą. Tai darydamos jos naudos numeravimo sistemą, leidžiančią atsekti konkrečią atliekų siuntą. Prieš numerį turi būti pridedamas siunčiančios šalies kodas, kurį galima rasti ISO standarte 3166 pateiktame sutrumpinimų sąraše. ES teritorijoje po dviejų skaitmenų šalies kodo turi eiti tarpas. Po to gali eiti siunčiančios šalies kompetentingos institucijos nurodytas pasirenkamas ne daugiau kaip keturių skaitmenų kodas, po jo – tarpas. Visas numeris turi baigtis šešių skaitmenų numeriu. Pvz., jei šalies kodas yra XY, o šešių skaitmenų numeris 123456, pranešimo numeris bus XY 123456, jei nenurodytas pasirenkamas kodas. Jei nurodomas pasirenkamas kodas, pvz., 12, pranešimo numeris bus XY 12 123456. Tačiau, jei pranešimo arba judėjimo dokumentas perduodamas elektroniniu būdu ir nenurodomas pasirenkamas kodas, vietoj pasirenkamo kodo turėtų būti įterpiama „0000“ (pvz., XY 0000 123456); jeigu nurodomas mažiau nei keturių skaitmenų pasirenkamas kodas, pranešimo numeris bus XY 0012 123456.

4.   Šalys gali pageidauti dokumentus išduoti jų nacionalinius standartus atitinkančiu popieriaus dydžio formatu (paprastai tai yra ISO A4 formatas remiantis Jungtinių Tautų rekomendacija). Tačiau, siekiant palengvinti dokumentų naudojimą tarptautiniu mastu ir atsižvelgti į ISO A4 formato ir Šiaurės Amerikoje naudojamo popieriaus dydžio skirtumą, formų dydis neturi būti didesnis kaip 183 x 262 mm, paraštes paliekant viršutiniame ir kairiajame lapo kraštuose. Pranešimo dokumentas (1–21 langeliai kartu su išnašomis) turi būti viename lape, o pranešimo dokumente vartojamų sutrumpinimų ir kodų sąrašas turi būti antrame lape. Judėjimo dokumentas (1–19 langeliai kartu su išnašomis) turi būti viename lape, 20–22 langeliai ir judėjimo dokumente vartojamų sutrumpinimų ir kodų sąrašas turi būti antrame lape.

II.   Pranešimo ir judėjimo dokumentų tikslas

5.   Pranešimo dokumento paskirtis – susijusioms kompetentingoms institucijoms pateikti informaciją, reikalingą siūlomų atliekų siuntų priimtinumui įvertinti. Dokumente yra vieta, kurioje jos patvirtina pranešimo gavimą ir, jei reikia, raštu patvirtinama sutikimą dėl siūlomo siuntos vežimo.

6.   Judėjimo dokumentas skirtas tam, kad visą laiką keliautų kartu su atliekų siunta nuo tada, kai ji išvežama iš atliekų gamintojo, iki kol ji bus atvežta į kitoje šalyje esantį šalinimo arba naudojimo įrenginį. Kai konkrečios atliekos pristatomos arba gaunamos, kiekvienas už vežimą atsakingas asmuo (vežėjai ir atitinkamais atvejais gavėjas (3)) privalo pasirašyti judėjimo dokumentą. Taip pat judėjimo dokumente yra vieta, kur registruojamas siuntos judėjimas per visų susijusių šalių muitinių įstaigas (kaip reikalauja šis reglamentas). Galiausiai siuntai pasiekus atitinkamą šalinimo arba naudojimo įrenginį dokumente patvirtinamas atliekų gavimas ir naudojimo arba šalinimo būdų pritaikymas.

III.   Bendrieji reikalavimai

7.   Planuojamas vežimas, apie kurį reikia iš anksto pranešti raštu ir gauti išankstinį sutikimą, gali būti vykdomas tik užpildžius pranešimo ir judėjimo dokumentus remiantis šiuo reglamentu, atsižvelgiant į 16 straipsnio a ir b punktus, per visų susijusių kompetentingų institucijų rašytinio arba tylaus sutikimo galiojimo laikotarpį.

8.   Atspausdintas dokumentų kopijas reikia pildyti mašinraščiu arba atspariu rašalu didžiosiomis raidėmis. Pasirašyti visada reikia atspariu rašalu, o įgaliotojo atstovo vardas ir pavardė prie parašo turi būti rašomi didžiosiomis raidėmis. Padarius nedidelę klaidą, pavyzdžiui, nurodžius neteisingą atliekų kodą, ją ištaisyti galima gavus kompetentingos institucijos sutikimą. Naują tekstą reikia pažymėti ir pasirašyti arba antspauduoti ir nurodyti atlikto pakeitimo datą. Norint atlikti didelius pakeitimus arba pataisymus reikia pildyti naują formą.

9.   Formos buvo sudarytos taip, kad jas būtų galima lengvai užpildyti elektroniniu būdu. Jei formos pildomos elektroniniu būdu, turi būti imamasi tinkamų nuo piktnaudžiavimo saugančių priemonių. Visi pakeitimai, daromi užpildytoje formoje gavus kompetentingų institucijų patvirtinimą, turi būti matomi. Naudojant elektroniniu paštu siunčiamas elektronines formas būtinas skaitmeninis parašas.

10.   Siekiant supaprastinti vertimą pildant kai kuriuos langelius dokumentuose reikia naudoti kodus, o ne tekstą. Tačiau kai reikia įrašyti tekstą, jis turi būti rašomas tokia kalba, kuri priimtina paskirties šalies kompetentingoms institucijoms ir, kai reikia, kitoms susijusioms institucijoms.

11.   Data rašoma šešiaženkliu skaičiumi. Pavyzdžiui, norint nurodyti 2006 m. sausio 29 d., reikia rašyti 29.01.06 (Diena.Mėnuo.Metai).

12.   Jei prie dokumentų reikia pridėti papildomą informaciją pateikiančius priedus, kiekviename priede reikia pridėti atitinkamo dokumento nuorodą ir langelį, su kuriuo jis yra susijęs.

IV.   Specialūs pranešimo dokumento pildymo nurodymai

13.   Pranešimą teikiantis pranešėjas (4) turi užpildyti 1–18 langelius (išskyrus pranešimo numerį 3 langelyje). Kai kuriose trečiosiose šalyse, kurios nėra EPBO šalys narės, šiuos langelius gali užpildyti siunčiančios šalies kompetentinga institucija. Kai pranešėjas yra kitas asmuo, o ne pirminis gamintojas, tas gamintojas arba vienas iš 2 straipsnio 15 dalies a punkto ii ar iii papunkčiuose nurodytų asmenų, kai įmanoma, taip pat turi pasirašyti 17 langelyje, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir II priedo 1 dalies 26 punkte.

14.   1 langelis (žr. II priedo 1 dalies 2 ir 4 punktus) ir 2 langelis (žr. II priedo 1 dalies 6 punktą): Pateikite reikiamą informaciją (nurodykite registracijos numerį (tik jei jo reikalaujama), adresą, įskaitant šalies pavadinimą, telefono ir fakso numerius, įskaitant šalies kodą; kontaktinis asmuo turėtų būti atsakingas už siuntą, net jei vežant iškyla nenumatytų aplinkybių). Kai kuriose trečiosiose šalyse vietoj minėtos informacijos gali būti pateikiama su siunčiančios šalies kompetentinga institucija susijusi informacija. Pagal šio reglamento 2 straipsnio 15 dalį pranešėju gali būti prekybininkas arba tarpininkas. Tokiu atveju priede pateikite atliekų gamintojo, antrinio gamintojo arba surinkėjo ir tarpininko arba prekybininko sutarties kopiją arba sutarties įrodymą (arba deklaraciją, patvirtinančią jos buvimą) (žr. II priedo 1 dalies 23 punktą). Telefono ir fakso numeriai bei elektroninio pašto adresas turėtų palengvinti visų susijusių asmenų susisiekimą bet kuriuo metu, jei vežant siuntą kas nors įvyktų.

15.   Paprastai gavėjas yra 10 langelyje nurodytas šalinimo arba naudojimo įrenginys. Tačiau kai kuriais atvejais gavėjas gali būti asmuo iš kitos struktūros, pvz., prekybininkas, tarpininkas (5) arba juridinis asmuo, pvz., šalinimo arba naudojimo įrenginio, nurodyto 10 langelyje, būstinė arba pašto adresas. Norėdamas būti gavėju, prekybininkas, tarpininkas arba juridinis asmuo turi priklausyti paskirties šalies jurisdikcijai ir jam turi priklausyti atliekos siuntos pristatymo į paskirties šalį metu arba jis turi turėti teisę kokiu nors kitu teisiniu būdu kontroliuoti tas atliekas. Tokiais atvejais 2 langelyje turi būti pateikiama informacija apie prekybininką, tarpininką ar juridinį asmenį.

16.   3 langelis (žr. II priedo 1 dalies 1, 5, 11 ir 19 punktus): Išduodama pranešimo dokumentą kompetentinga institucija pagal savo sistemą suteikia identifikavimo numerį, kuris spausdinamas šiame langelyje (žr. 3 punktą). A dalyje „vienkartiniam vežimui“ skirtas vienkartinis pranešimas, o „daugkartiniam vežimui“ – bendras pranešimas. B skiltyje nurodykite, kokio tipo operacijai numatytos siunčiamos atliekos. C skiltyje išankstinis leidimas – tai nurodytasis šio reglamento 14 straipsnyje.

17.   4 langelis (žr. II priedo 1 dalies 1 punktą), 5 langelis (žr. II priedo 1 dalies 17 punktą) ir 6 langelis (žr. II priedo 1 dalies 12 punktą): 4 langelyje nurodykite vežimų skaičių ir vienkartinio vežimo numatomą datą arba, esant daugkartiniams vežimams, pirmo ir paskutinio vežimo datas 6 langelyje. 5 langelyje nurodykite apskaičiuotą mažiausią ir didžiausią atliekų kiekį tonomis (1 tona atitinka 1 megagramą (Mg) arba 1 000 kg). Kai kurios trečiosios šalys gali leisti tūrį nurodyti kubiniais metrais (1 kubinis metras atitinka 1 000 litrų) arba kitais metriniais vienetais, pvz., kilogramais arba litrais. Naudojant kitokius metrinius vienetus reikia nurodyti matavimo vienetą, o dokumente nurodytą matavimo vienetą galima nubraukti. Bendras vežamas kiekis neturi viršyti 5 langelyje nurodyto didžiausio kiekio. 6 langelyje nurodytas numatytas vežimų laikotarpis negali būti ilgesnis kaip vieni metai, išskyrus daugkartinius vežimus į iš anksto patvirtintą naudojimo įrenginį pagal šio reglamento 14 straipsnį (žr. 16 punktą), kuriems numatytas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip treji metai. Visi vežimai turi būti atlikti pagal šio reglamento 9 straipsnio 6 dalį visų kompetentingų institucijų suteikto raštiško arba tylaus sutikimo galiojimo laikotarpiu. Daugkartinių vežimų atveju kai kurios trečiosios šalys remdamosi Bazelio konvencija gali reikalauti 5 ir 6 langeliuose arba priede nurodyti kiekvienos siuntos numatomas vežimo datas arba numatomą vežimų dažnumą ir apskaičiuotą kiekį. Kai kompetentinga institucija siuntai išduoda rašytinį sutikimą ir 20 langelyje nurodytas šio sutikimo galiojimo laikotarpis skiriasi nuo 6 langelyje nurodyto laikotarpio, kompetentingos institucijos sprendimas yra viršesnis už 6 langelyje nurodytą informaciją.

18.   7 langelis (žr. II priedo 1 dalies 18 punktą): Pakuotės tipus reikia nurodyti naudojant kodus, kurie pateikti prie pranešimo dokumento pridėtame sutrumpinimų ir kodų sąraše. Jei būtini specialios priežiūros reikalavimai, nustatyti gamintojo darbuotojams skirtose priežiūros instrukcijose, sveikatos ir saugos informacija, įskaitant informaciją apie veiksmus atliekoms nutekėjus, ir rašytinės pavojingų prekių vežimo instrukcijos, pažymėkite varnele atitinkamą langelį ir pateikite informaciją priede.

19.   8 langelis (žr. II priedo 1 dalies 7 ir 13 punktus): Pateikite reikiamą informaciją (nurodykite registracijos numerį (tik jei jo reikalaujama), adresą, įskaitant šalies pavadinimą, telefono ir fakso numerius, įskaitant šalies kodą; kontaktinis asmuo kontaktinis asmuo turėtų būti atsakingas už siuntą, net jei vežant iškyla nenumatytų aplinkybių. Jei vežime dalyvauja daugiau kaip vienas vežėjas, prie pranešimo dokumento pridėkite visą vežėjų sąrašą, pateikiantį reikiamą informaciją apie kiekvieną vežėją. Jei vežimą organizuoja ekspeditorius, priede turi būti pateikta išsami informacija apie ekspeditorių bei atitinkama informacija apie konkrečius vežėjus. Priede pateikite vežėjo(-ų) registracijos dėl atliekų vežimo įrodymą (pvz., jos buvimą patvirtinančią deklaraciją) (žr. II priedo 1 dalies 15 punktą). Transporto priemonės nurodomos naudojant sutrumpinimus, nurodytus prie pranešimo dokumento pridėtame sutrumpinimų ir kodų sąraše.

20.   9 langelis (žr. II priedo 1 dalies 3 ir 16 punktus): Pateikite reikiamą informaciją apie atliekų gamintoją (6). Kai taikytina, pateikite gamintojo registracijos numerį. Jei pranešėjas ir yra atliekų gamintojas, rašykite „tas pats kaip ir 1 langelyje“. Jei atliekas pagamino daugiau kaip vienas gamintojas, rašykite „žr. pridėtą sąrašą“ ir pridėkite sąrašą, pateikiantį reikiamą informaciją apie kiekvieną gamintoją. Jei gamintojas nežinomas, nurodykite asmenį, kuriam priklauso atliekos arba kuris jas kontroliuoja (turėtoją). Taip pat pateikite informaciją apie atliekų gamybos procesą ir gaminimo vietą.

21.   10 langelis (žr. II priedo 1 dalies 5 punktą): Pateikite reikiamą informaciją (nurodykite siuntos paskirtį varnele pažymėdami šalinimo arba naudojimo įrenginį, registracijos numerį (tik jei jo reikalaujama) ir faktinę šalinimo arba naudojimo vietą, jei jos adresas skiriasi nuo įrenginio adreso. Kai taikytina, nurodykite registracijos numerį. Jei šalintojas ar naudotojas yra ir gavėjas, nurodykite „tas pats kaip ir 2 langelyje“. Jei šalinimo arba naudojimo būdas yra D13–D15 arba R12, arba R13 būdas (remiantis Direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų IIA arba IIB priedais), įrenginį, kuriame bus taikomas toks būdas, reikia nurodyti 10 langelyje kartu nurodant veiksmo atlikimo vietą. Šiuo atveju priede turi būti pateikiama atitinkama informacija apie kitą įrenginį arba įrenginius, kuriuose taikomi ar gali būti taikomi tolesni R12/R13 arba D13–D15 būdai ir D1–D12 arba R1–R11 būdas ar būdai. Jeigu naudojimo arba šalinimo įrenginys nurodytas 1996 m. rugsėjo 24 d. Direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės I priedo 5 kategorijoje, priede turi būti pateiktas įrodymas (pvz., deklaracija, patvirtinanti buvimą), kad yra išduotas galiojantis leidimas pagal šios direktyvos 4 ir 5 straipsnius, jei įrenginys yra Europos Bendrijoje.

22.   11 langelis (žr. II priedo 1 dalies 5, 19 ir 20 punktus): Nurodykite naudojimo arba šalinimo būdus naudodami Direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų IIA arba IIB prieduose pateiktus R arba D kodus (taip pat žr. pranešimo dokumente esantį sutrumpinimų ir kodų sąrašą) (7). Jei šalinimo arba naudojimo būdas yra D13–D15 arba R12, arba R13 būdas, atitinkamą informaciją apie tolesnius būdus (R12/R13 arba D13–D15 ir D1–D12 arba R1–R11) reikia pateikti priede. Taip pat nurodykite naudojamą technologiją. Jei atliekos skirtos naudojimui, priede nurodykite planuojamą nepanaudojamos frakcijos po naudojimo šalinimo metodą, panaudotos medžiagos kiekio santykį su nepanaudojamomis atliekomis, apskaičiuotą panaudotos medžiagos kiekį ir naudojimo bei nepanaudojamos frakcijos šalinimo sąnaudas. Be to, jei šalinimui skirtos atliekos importuojamos į Bendriją, kaip eksporto priežastis nurodykite siunčiančios šalies iš anksto tinkamai pagrįstą prašymą pagal šio reglamento 41 straipsnio 4 dalį ir pateikite šį prašymą priede. Kai kurios trečiosios šalys, nepriklausančios EBPO, gali, remdamosi Bazelio konvencija, reikalauti nurodyti eksporto priežastį.

23.   12 langelis (žr. II priedo 1 dalies 16 punktą): Nurodykite pavadinimą ar pavadinimus, kuriais medžiaga paprastai vadinama arba komercinį pavadinimą ir jos pagrindinių (remiantis kiekiu ir (arba) pavojingumu) sudedamųjų dalių pavadinimus ir jų santykinę koncentraciją (procentais), jei žinoma. Jei atliekos nėra vienarūšės, pateikite tokią informaciją apie skirtingas frakcijas ir nurodykite, kurios frakcijos skirtos naudojimui. Pagal šio reglamento II priedo 3 dalies 7 punktą gali būti prašoma pateikti cheminę atliekų sudėties analizę. Jei reikia, priede pateikite papildomos informacijos.

24.   13 langelis (žr. II priedo 1 dalies 16 punktą). Nurodykite atliekų fizines savybes esant įprastai temperatūrai ir slėgiui.

25.   14 langelis (žr. II priedo 1 dalies 16 punktą): Nurodykite atliekas identifikuojantį kodą pagal šio reglamento III, IIIA, IIIB, IV arba IVA priedus. Nurodykite kodą pagal sistemą, sudarytą atsižvelgiant į Bazelio konvenciją (14 langelio i punkte), ir, kai taikytina, pagal EBPO sprendimu nustatytas sistemas (ii punkte) ir kitas priimtinas klasifikavimo sistemas (iii–xii punktuose). Pagal šio reglamento 4 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą nurodykite tik vieną atliekų kodą (iš šio reglamento III, IIIA, IIIB, IV arba IVA priedų) taikydami šias dvi išimtis: atliekų, neklasifikuojamų vienoje įrašo skiltyje III, IIIB, IV ar IVA prieduose, atveju nurodykite tik vieną atliekų rūšį; mišrių atliekų, neklasifikuojamų vienoje įrašo skiltyje III, IIIB, IV ar IVA prieduose, jei jos nėra išvardytos IIIA priede, atveju nurodykite kiekvienos frakcijos kodą pagal svarbą (priede, jei reikia).

a)   i punktas: Bazelio konvencijos VIII priedo kodai turėtų būti naudojami atliekoms, kurioms taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra (žr. šio reglamento IV priedo I dalį); Bazelio konvencijos IX priedo kodai turėtų būti naudojami atliekoms, kurioms išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra paprastai netaikoma, bet kurioms dėl ypatingų priežasčių, tokių kaip teršimas pavojingomis medžiagomis (žr. šio reglamento III priedo 1 pastraipą) arba dėl kitokio klasifikavimo pagal šio reglamento 63 straipsnį arba nacionalinius teisės aktus (8), išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra taikoma (žr. šio reglamento III priedo I dalį). Bazelio konvencijos VIII ir IX priedus galima rasti šio reglamento V priede, Bazelio konvencijoje ir Bazelio konvencijos sekretoriate esančiame nurodymų žinyne. Jei atliekos į Bazelio konvencijos VIII arba IX priedus nėra įtrauktos, pažymėkite „sąraše nėra“.

b)   ii punktas: EBPO narės turi naudoti EBPO kodus atliekoms, nurodytoms šio reglamento III ir IV priedų II dalyje, tai yra atliekoms, kurios nėra atitinkamai įtrauktos į Bazelio konvencijos priedų sąrašus arba kurių pagal šį reglamentą kontrolės lygis skiriasi nuo Bazelio konvencijoje nurodyto lygio. Jei atliekos nėra įtrauktos į šio reglamento III ir IV priedų II dalies sąrašus, pažymėkite „sąraše nėra“.

c)   iii punktas: Europos Sąjungos valstybės narės turi naudoti Europos Sąjungos atliekų sąraše pateiktus kodus (žr. iš dalies pakeistą Komisijos sprendimą 2000/532/EB) (9). Šie kodai taip pat gali būti įraukti į šio reglamento IIIB priedą.

d)   iv ir v punktai: Jei taikytina, vietoje EB atliekų sąrašo turi būti naudojami nacionaliniai siunčiančioje šalyje ir, jei žinoma, paskirties šalyje naudojami identifikavimo kodai. Šie kodai gali būti įtraukti į šio reglamento IIIA, IIIB arba IVA priedus.

e)   vi punktas: Jei būtų naudinga arba jei reikalauja atitinkamos kompetentingos institucijos, čia nurodykite bet kokį kitą kodą arba papildomą informaciją, kuri leistų lengviau identifikuoti atliekas.

f)   vii punktas: Nurodykite atitinkamą Y kodą arba Y kodus pagal kontroliuotinų atliekų kategorijų sąrašą (žr. Bazelio konvencijos I priedą ir EBPO sprendimo 1 priedėlį) arba pagal atliekų, kurias reikia tvarkyti specialiais būdais, kategorijų sąrašą, pateiktą Bazelio konvencijos II priede (žr. šio reglamento IV priedo I dalį arba Bazelio konvencijos nurodymų žinyno 2 priedėlį), jei toks ar tokie yra. Šiame reglamente ir EBPO sprendime Y kodų nereikalaujama, bet Bazelio konvencijoje nustatytą Y kodą nurodyti reikia, kai atliekų vežimas priskiriamas prie vienos iš dviejų atliekų, kurias reikia tvarkyti specialiais būdais, kategorijų pagal Bazelio konvenciją (Y46 ir Y47 arba II priede nurodytos atliekos). Tačiau Y kodą arba Y kodus nurodykite atliekoms, kurios pagal Bazelio konvencijos 1 straipsnio 1 dalį apibūdinamos kaip pavojingos, siekiant vykdyti Bazelio konvencijoje nustatytus pranešimo reikalavimus.

g)   viii punktas: Jei taikytina, čia nurodykite atitinkamą H kodą ar H kodus, tai yra kodus, rodančius pavojingas atliekų savybes (žr. pranešimo dokumente esantį sutrumpinimų ir kodų sąrašą). Jei atliekos neturi Bazelio konvencijoje nurodytų pavojingų savybių, tačiau yra pavojingos pagal Direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų III priedą, nurodykite H kodą arba H kodus pagal šį III priedą ir po H kodo įrašykite „EB“ (pvz., H14 EB).

h)   ix punktas: Jei taikytina, čia nurodykite Jungtinių Tautų klasę arba klases, kurios rodo pavojingas atliekų savybes pagal Jungtinių Tautų klasifikaciją (žr. pranešimo dokumente esantį sutrumpinimų ir kodų sąrašą) ir kurias nurodyti reikia laikantis tarptautinių pavojingų prekių vežimo taisyklių (žr. Jungtinių Tautų rekomendacijas dėl pavojingų krovinių vežimo. Pavyzdinės taisyklės (Oranžinė knyga), naujausias leidimas) (10).

i)   x ir xi punktai: Jei taikytina, nurodykite atitinkamą Jungtinių Tautų numerį ar numerius ir Jungtinių Tautų vežimo pavadinimą ar pavadinimus. Jie naudojami atliekoms identifikuoti pagal Jungtinių Tautų klasifikavimo sistemą ir juos nurodyti reikia laikantis tarptautinių pavojingų prekių vežimo taisyklių (žr. Jungtinių Tautų rekomendacijas dėl pavojingų krovinių vežimo. Pavyzdinės taisyklės (Oranžinė knyga), naujausias leidimas).

j)   xii punktas: Jei taikytina, nurodykite muitų kodą arba kodus, pagal kuriuos muitinės galės identifikuoti atliekas (žr. Pasaulio muitinių organizacijos suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos kodų ir prekių sąrašą).

26.   15 langelis (žr. II priedo 1 dalies 8–10 ir 14 punktus): 15 langelio a eilutėje nurodykite siunčiančios, tranzito ir paskirties šalių (11) pavadinimus arba kiekvienos šalies kodą naudodami ISO standarto 3166 sutrumpinimus (12). Šio langelio b eilutėje, jei taikytina, nurodykite kiekvienos šalies atitinkamos kompetentingos institucijos kodą, o c eilutėje – sienos kirtimo punkto ar uosto pavadinimą ir, jei taikytina, muitinės kaip atvykimo į konkrečią šalį ar išvykimo iš jos punkto kodą. Informaciją apie atvykimo ir išvykimo punktus tranzito šalyse pateikite c eilutėje. Jei konkreti siunta vežama per daugiau kaip tris tranzito šalis, atitinkamą informaciją pateikite priede. Priede nurodykite numatomą maršrutą nuo atvykimo ir išvykimo punktų kartu su kitais galimais variantais ir alternatyvų maršrutą esant nenumatytoms aplinkybėms.

27.   16 langelis (žr. II priedo 1 dalies 14 punktą): Pateikite reikiamą informaciją, kai siuntos įvežamos į Europos Sąjungą, vežamos jos teritorija arba išvežamos iš jos.

28.   17 langelis (žr. II priedo 1 dalies 21–22 ir 24–26 punktus): Prieš pateikdamas susijusių šalių kompetentingoms institucijoms kiekvieną pranešimo dokumento kopiją, nurodęs datą pasirašo pranešėjas (arba prekybininkas ar tarpininkas, jei yra pranešėjas). Kai kuriose trečiosiose šalyse datą nurodyti ir pasirašyti gali siunčiančios šalies kompetentinga institucija. Jei pranešėjas nėra pirminis gamintojas, kai įmanoma, šis gamintojas, antrinis gamintojas arba surinkėjas taip pat nurodydamas datą pasirašo; pastebėta, kad tai gali būti neįmanoma tuomet, kai yra keletas gamintojų (tai, kas yra įmanoma, gali būti apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose). Be to, jei gamintojas nežinomas, pasirašyti turi asmuo, kuriam priklauso atliekas arba kurias jas kontroliuoja (turėtojas). Ši deklaracija taip pat turi patvirtinti draudimą nuo žalos trečiosioms šalims. Kai kurios trečiosios šalys gali reikalauti kartu su pranešimo dokumentu pateikti draudimo arba kitokių finansinių garantijų ir sutarties įrodymą.

29.   18 langelis: Nurodykite pranešimo dokumento priedų, kuriuose pateikiama papildoma informacija, skaičių (13). Kiekviename priede turi būti nuoroda į 3 langelio kampe nurodytą pranešimo numerį, su kuriuo tas priedas susijęs.

30.   19 langelis: Pagal Bazelio konvenciją tokį patvirtinimą išduoda paskirties (jei taikytina) ir tranzito šalies ar šalių kompetentinga institucija ar institucijos. Pagal EBPO sprendimą patvirtinimą išduoda paskirties šalies kompetentinga institucija. Kai kurios trečiosios šalys remdamosi nacionaliniais teisės aktais gali reikalauti, kad patvirtinimą išduotų ir siunčiančios šalies kompetentinga institucija.

31.   20 ir 21 langeliai: 20 langelį pildo kurios nors susijusios šalies kompetentingos institucijos, duodamos sutikimą raštu. Bazelio konvencija (išskyrus tuos atvejus, kai šalis nusprendė nereikalauti sutikimo raštu dėl tranzito ir apie tai pranešė kitoms konvencijos šalims pagal Bazelio konvencijos 6 straipsnio 4 dalį) ir kai kurios šalys visada reikalauja sutikimo raštu (pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį tranzito šalies kompetentinga institucija gali duoti tylų sutikimą), o pagal EBPO sprendimą sutikimo raštu nereikalaujama. Nurodykite šalies pavadinimą (arba jos kodą pagal ISO standarto 3166 sutrumpinimus). Jei vežimui taikomos specialios sąlygos, susijusi kompetentinga institucija turi pažymėti atitinkamą langelį varnele ir išsamiai nurodyti sąlygas 21 langelyje arba pranešimo dokumento priede. Jei kompetentinga institucija nori pareikšti prieštarą atliekų vežimui, 20 langelyje ji turi įrašyti „PRIEŠTARAVIMAS“. Prieštaravimo priežastys gali būti paaiškinamos 21 langelyje arba atskirame dokumente.

V.   Specialūs judėjimo dokumento pildymo nurodymai

32.   Teikdamas pranešimą pranešėjas turi užpildyti 3, 4 ir 9–14 langelius. Pranešėjas, gavęs siunčiančios, paskirties ir tranzito šalių kompetentingų institucijų sutikimus (tranzito šalies kompetentingos institucijos atveju tai gali būti ir tylus sutikimas), prieš pradėdamas konkretų vežimą turi užpildyti 2, 5–8 (išskyrus transporto priemones, perdavimo datą ir parašą), 15 langelius ir, jei tinka, 16 langelį. Kai kuriose trečiosiose šalyse, kurios nėra EPBO šalys narės, šiuos langelius vietoj pranešėjo gali užpildyti siunčiančios šalies kompetentinga institucija. Vežėjas arba jo atstovas pasiimdamas siuntą 8 langelio a–c punktuose ir, jei tinka, 16 langelyje nurodo transporto priemones, perdavimo datą ir pasirašo. Gavėjas, jei jis nėra šalintojas ar naudotojas, tapęs atsakingu už atliekų vežimą joms atvykus į paskirties šalį, pildo 17 langelį ir, jei tinka, 16 langelį.

33.   1 langelis: Siunčiančios šalies kompetentinga institucija nurodo pranešimo numerį (jis nukopijuojamas iš pranešimo dokumento 3 langelio).

34.   2 langelis (žr. II priedo 2 dalies 1 punktą): Teikdami bendrą pranešimą dėl daugkartinių vežimų įrašykite vežimo serijos numerį ir bendrą numatomų vežimų skaičių, nurodytą pranešimo dokumento 4 langelyje (pvz., esant konkrečiam bendram pranešimui ketvirtajam iš vienuolikos numatytų vežimų rašykite „4/11“). Jei tai vienkartinis pranešimas, rašykite „1/1“.

35.   3 ir 4 langeliai: Perrašykite tą pačią informaciją apie pranešėją (14) ir gavėją, kuri pateikta pranešimo dokumento 1 ir 2 langeliuose.

36.   5 langelis (žr. II priedo 2 dalies 6 punktą): Atliekų faktinį svorį nurodykite tonomis (1 tona atitinka 1 megagramą (Mg) arba 1 000 kg atliekų). Kai kurios trečiosios šalys gali leisti tūrį nurodyti kubiniais metrais (1 kubinis metras atitinka 1 000 litrų) arba kitais metriniais vienetais, pvz., kilogramais arba litrais. Naudojant kitus metrinius vienetus reikia nurodyti tą matavimo vienetą, o dokumente nurodytą matavimo vienetą galima nubraukti. Kai įmanoma, pridėkite tiltinių svarstyklių kortelių kopijas. 37.

37.   6 langelis (žr. II priedo 2 dalies 2 punktą): Nurodykite konkrečią vežimo datą (taip pat žiūrėkite pranešimo dokumento 6 langelio pildymo nurodymus).

38.   7 langelis (žr. II priedo 2 dalies 7 ir 8 punktus): Pakuotės tipus reikia nurodyti naudojant kodus, kurie pateikti judėjimo dokumento sutrumpinimų ir kodų sąraše. Jei būtini specialios priežiūros reikalavimai, kurie nustatyti gamintojo darbuotojams skirtose priežiūros instrukcijose, sveikatos ir saugos informacija, įskaitant informaciją apie veiksmus atliekoms nutekėjus, ir saugos instrukcijos (Tremcards), pažymėkite atitinkamą langelį ir pateikite informaciją priede. Taip pat nurodykite siuntos pakuočių skaičių.

39.   8 langelio a, b ir c punktai (žr. II priedo 2 dalies 3 ir 4 punktus): Pateikite reikiamą informaciją (nurodykite registracijos numerį (tik jei jo reikalaujama), adresą, įskaitant šalies pavadinimą, telefono ir fakso numerius, įskaitant šalies kodą). Jei siuntą veža daugiau kaip trys vežėjai, atitinkamą informaciją apie kiekvieną vežėją reikia pridėti prie judėjimo dokumento. Vežėjas arba jo atstovas paimdamas siuntą nurodo transporto priemones, perdavimo datą ir pasirašo. Pasirašyto judėjimo dokumento kopija lieka pranešėjui. Po kiekvieno vienas po kito vykstančio siuntos pervežimo siuntą perimantis naujas vežėjas arba jo atstovas turi laikytis tokių pat reikalavimų ir pasirašyti dokumentą. Pasirašyto dokumento kopija paliekama prieš tai vežusiam vežėjui.

40.   9 langelis: Perrašykite informaciją, kuri pateikta pranešimo dokumento 9 langelyje.

41.   10 ir 11 langeliai: Perrašykite informaciją, kuri pateikta pranešimo dokumento 10 ir 11 langeliuose. Jei šalintojas ar naudotojas yra ir gavėjas, 10 langelyje rašykite „tas pats kaip ir 4 langelyje“. Jei šalinimo arba naudojimo būdas yra D13–D15 arba R12, arba R13 būdas (pagal Direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų IIA arba IIB priedus), pakanka 10 langelyje pateiktos informacijos apie šį būdą taikantį įrenginį. Judėjimo dokumente papildomos informacijos apie visus kitus R12/R13 ar D13–D15 būdus taikančius įrenginius ir D1–D12 ar R1–R11 būdą(-us) taikantį(-čius) įrenginį(-ius) pateikti nereikia.

42.   12, 13 ir 14 langeliai: Perrašykite informaciją, kuri pateikta pranešimo dokumento 12, 13 ir 14 langeliuose.

43.   15 langelis (žr. II priedo 2 dalies 9 punktą): Vežant siuntą judėjimo dokumentą pasirašo ir datą nurodo pranešėjas (arba prekybininkas ar tarpininkas, jei veikia kaip pranešėjas). Kai kuriose trečiosiose šalyse datą judėjimo dokumente nurodyti ir jį pasirašyti gali siunčiančios šalies kompetentinga institucija arba pagal Bazelio konvenciją atliekų generuotojas. Pagal šio reglamento 16 straipsnio c punktą pridėkite pranešimo dokumento, kuriame yra su judėjimo dokumentu susijusių kompetentingų institucijų sutikimas raštu ir sąlygos, kopijas. Kai kurios trečiosios šalys gali reikalauti pridėti originalus.

44.   16 langelis (žr. II priedo 2 dalies 5 punktą): Ypatingais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose reikalaujama nurodyti išsamesnę informaciją apie konkretų dalyką (pvz., informaciją apie uostą, kuriame siunta perduodama vežti kita transporto rūšimi, konteinerių skaičių ir jų identifikavimo numerius arba papildomus įrodymus ar spaudus, patvirtinančius kompetentingų institucijų pritarimą siuntos vežimui), šį langelį gali pildyti kiekvienas su vežimu susijęs asmuo (pranešėjas arba siunčiančios šalies kompetentinga institucija, jei tinka, gavėjas, kiekviena kompetentinga institucija, vežėjas). 16 langelyje nurodykite arba prie priedo pridėkite vykimo kelią (kiekvienos susijusios šalies įvežimo ir išvežimo punktus, taip pat įvežimo ir (arba) išvežimo, ir (arba) eksporto iš Bendrijos muitines) ir maršrutą (maršrutą nuo išvežimo iki įvežimo punktų), taip pat galimus maršrutus atsiradus nenumatytoms aplinkybėms.

45.   17 langelis: Šį langelį pildo gavėjas, jei jis nėra šalintojas ar naudotojas (žr. pirmiau pateiktą 15 punktą) ir jei gavėjas tampa atsakingu už atliekų vežimą jas įvežus į paskirties šalį.

46.   18 langelis: Šį langelį pildo šalinimo arba naudojimo įrenginio įgaliotasis atstovas gavęs atliekų siuntą. Pažymėkite varnele atitinkamą įrenginio rūšį. Nurodant gautą atliekų kiekį prašome vadovautis specialiais 5 langelio pildymo nurodymais (36 punktas). Pasirašyta judėjimo dokumento kopija perduodama paskutiniam vežėjui. Jei dėl kokios nors priežasties krovinys nepriimamas, šalinimo arba naudojimo įrenginio atstovas privalo nedelsdamas susisiekti su savo kompetentinga institucija. Pagal šio reglamento 16 straipsnio d punktą arba, jei tinka, 15 straipsnio c punktą ir EPBO sprendimą pasirašytos judėjimo dokumento kopijos turi būti išsiunčiamos pranešėjui ir susijusių šalių (išskyrus tas EPBO tranzito šalis, kurios pranešė EPBO sekretoriatui apie tai, kad jos nepageidauja gauti judėjimo dokumento kopijų) kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip per tris dienas. Judėjimo dokumento originalas lieka šalinimo arba naudojimo įrenginyje.

47.   Atliekų siuntos gavimą turi patvirtinti kiekvienas šalinimo ar naudojimo būdą, įskaitant D13–D15 ar R12, ar R13 būdą, taikantis įrenginys. Tačiau D13–D15 ar R12 ir (arba) R13 būdus arba po šių būdų taikymo toje pačioje valstybėje D1–D12 ar R1–11 būdus taikantis įrenginys neprivalo patvirtinti siuntos gavimo iš D13–D15 ar R12, ar R13 įrenginio. Taigi, kai siunta yra pasiekusi galutinį tikslą, 18 langelis nepildomas. Taip pat nurodykite naudojimo arba šalinimo būdus, naudodami Direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų IIA arba IIB prieduose pateiktus R arba D kodus, ir apytikslę datą, kada bus baigta šalinimo arba naudojimo operacija.

48.   19 langelis: Šį langelį pildo šalintojas ar naudotojas patvirtindamas atliekų šalinimo ar naudojimo atlikimą. Pagal šio reglamento 16 straipsnio e punktą arba, jei tinka, 15 straipsnio d punktą ir EPBO sprendimą judėjimo dokumento, kuriame užpildytas 19 langelis, pasirašytos kopijos kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo naudojimo arba šalinimo užbaigimo ir ne vėliau kaip per vienus kalendorinius metus nuo atliekų gavimo siunčiamos pranešėjui ir siunčiančios, tranzito (EPBO sprendimas to nereikalauja) ir paskirties šalių kompetentingoms institucijoms. Kai kurios trečiosios šalys, kurios nėra EPBO šalys narės, gali pagal Bazelio konvenciją reikalauti, kad pasirašyto dokumento, kuriame būtų užpildytas 19 langelis, kopijos būtų siunčiamos pranešėjui ir siunčiančios šalies kompetentingai institucijai. Taikant D13–D15 ar R12, ar R13 šalinimo ar naudojimo būdus, pakanka 10 langelyje pateiktos informacijos apie šiuos būdus taikantį įrenginį ir jokios kitos papildomos informacijos apie kitus R12/R13 ar D13–D15 būdus taikančius įrenginius ir kitą įrenginį(-ius), taikantį(-čius) D1–D12 ar R1–R11 būdą(-us), judėjimo dokumente pateikti nereikia.

49.   Kiekvienas įrenginys, taikantis atliekų šalinimo ar naudojimo būdus įskaitant D13–D15 ar R12, ar R13 būdus, turi patvirtinti atliekų šalinimą ar naudojimą. Todėl D13–D15 ar R12 ir (arba) R13 būdą taikantis įrenginys arba po to toje pačioje šalyje D1–D12 ar R1–R11 būdą taikantis įrenginys neturi pildyti 19 langelio atliekų naudojimui arba šalinimui patvirtinti, nes šį langelį jau bus užpildęs D13–D15 ar R12, ar R13 būdą taikantis įrenginys. Šiuo konkrečiu atveju kiekviena šalis turi nustatyti šalinimo ar naudojimo patvirtinimo priemones.

50.   20, 21 ir 22 langeliai: Šiuos langelius pildo kontrolę prie Bendrijos sienų vykdančios muitinės.“


(1)  1989 m. kovo 22 d. Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės. Žr. www.basel.int

(2)  EPBO Tarybos sprendimas C(2001) 107/Galutinis dėl Sprendimo C(92)39/Galutinis dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės; pirmasis sprendimas yra 2001 m. birželio 14 d. ir 2002 m. vasario 28 d. Tarybos priimtų tekstų (su pakeitimais) konsoliduota versija.

Žr. http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html

(3)  Ne Europos Sąjungoje vietoj termino „gavėjas“ gali būti vartojamas terminas „importuotojas“.

(4)  Ne Europos Sąjungoje vietoj termino „pranešėjas“ gali būti vartojamas terminas „eksportuotojas“.

(5)  Kai kuriose EBPO priklausančiose trečiosiose šalyse pagal EBPO sprendimą gali būti vartojamas terminas „registruotas prekybininkas“.

(6)  Ne Europos Bendrijoje vietoje termino „gamintojas“ gali būti vartojamas terminas „generuotojas“.

(7)  Europos Bendrijoje sutrumpinimų sąraše pateikto R1 būdo apibrėžtis skiriasi nuo Bazelio konvencijoje ir EPBO sprendime esančios apibrėžties, todėl pateikiami abu variantai. Yra keletas kitų terminų, vartojamų Europos bendrijoje ir Bazelio konvencijoje bei EPBO sprendime, skirtumų, kurie sutrumpinimų sąraše nėra pateikti.

(8)  2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės, OL L 316, 2007 12 4, p. 6.

(9)  Žr. http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html

(10)  Žr. http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

(11)  Bazelio konvencijoje vietoj termino „šalis“ vartojamas terminas „valstybė“.

(12)  Ne Europos Bendrijoje vietoj terminų „siuntimas“ ir „paskirtis“ gali būti vartojami terminai „eksportas“ ir „importas“.

(13)  Žr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 arba 21 langelius ir, jei papildomos informacijos ir dokumentų reikalauja kompetentingos institucijos, žr. šio reglamento II priedo 3 dalies punktus, kurie į langelius nėra įtraukti.

(14)  Kai kuriose trečiosiose šalyse vietoj minėtos informacijos gali būti pateikiama su siunčiančios šalies kompetentinga institucija susijusi informacija.


Top