EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0637

2008 m. birželio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir nustatantis medvilnės sektoriaus restruktūrizavimo nacionalines programas

OJ L 178, 5.7.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 203 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1307 . Latest consolidated version: 20/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/637/oj

5.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 178/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2008

2008 m. birželio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir nustatantis medvilnės sektoriaus restruktūrizavimo nacionalines programas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į 1979 m. Stojimo aktą, ypač į prie jo pridėto 4 protokolo dėl medvilnės (1) (toliau – 4 protokolas) 6 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (3),

kadangi:

(1)

2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams (4), IV antraštinės dalies 10a skyriuje, įterptame Tarybos reglamento (EB) Nr. 864/2004 (5) 1 straipsnio 20 punktu, nustatomos specialių išmokų už medvilnę taisyklės.

(2)

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimu byloje C-310/04 (6) Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10a skyrius buvo panaikintas, nes juo buvo pažeistas proporcingumo principas, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad „Taryba, kuri priėmė Reglamentą (EB) Nr. 864/2004, Teisingumo Teisme neįrodė, jog šiuo reglamentu įtvirtinta nauja pagalbos už medvilnę schema buvo priimta veiksmingai pasinaudojant savo diskrecija, kuri reikalavo atsižvelgti į visus šiuo atveju svarbius duomenis ir aplinkybes, įskaitant visas su medvilnes auginimu susijusias išlaidas darbo užmokesčiui ir medvilnės valymo įmonių pajėgumą, į kuriuos atsižvelgti buvo būtina norint nustatyti šios kultūros rentabilumą“, ir kad Teismas negalėjo „patikrinti, ar Bendrijos teisės aktų leidėjas galėjo, neperžengdamas šioje srityje turimos didelės diskrecijos ribų, padaryti išvadą, kad pakanka nustatyti, jog specialios išmokos už medvilnę dydis sudaro 35 % bendros pagalbos, buvusios pagal ankstesnę pagalbos schemą, kad būtų pasiektas Reglamento Nr. 864/2004 penktoje konstatuojamojoje dalyje numatytas ir Protokolo Nr. 4 2 dalyje esantį tikslą atspindintis tikslas užtikrinti rentabilumą ir todėl tolesnį šios kultūros kultivavimą“. Teismas taip pat nusprendė sustabdyti minėto panaikinimo padarinius, kol per pagrįstą laikotarpį bus priimtas naujas reglamentas.

(3)

Reikia priimti naują specialių išmokų už medvilnę schemą atsižvelgiant į Teismo sprendimą byloje C-310/04.

(4)

Turėtų būti įvertinti visi atitinkami veiksniai ir aplinkybės, lemiantys specifinę padėtį medvilnės sektoriuje, įskaitant visus elementus, kurie yra būtini vertinant tos kultūros pelningumą. Todėl buvo pradėtas vertinimo ir konsultacijų procesas: buvo atlikti du tyrimai, skirti ištirti būsimos paramos už medvilnę schemos socialinį ir ekonominį bei aplinkosauginį poveikį medvilnės sektoriui Bendrijoje, ir suorganizuoti konkretūs seminarai bei konsultacijos internetu su suinteresuotaisiais subjektais.

(5)

Naujoji schema turėtų sudaryti galimybę pasiekti 4 protokolo 2 dalyje nustatytus tikslus, t. y. paremti medvilnės gamybą tuose Bendrijos regionuose, kuriuose tokia gamyba svarbi žemės ūkio ekonomikai, sudaryti sąlygas medvilnės augintojams gauti teisingas pajamas ir stabilizuoti rinką atlikus struktūrinius patobulinimus pasiūlos ir prekybos lygiu.

(6)

Ši schema taip pat turėtų derėti su ūkininkų pajamų rėmimo, pagrindinio reformuotos bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) principo, politika.

(7)

Tiesioginės paramos gamintojams atsiejimas ir bendrosios išmokos schemos įdiegimas yra pagrindiniai BŽŪP reformavimo proceso elementai. Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 šie elementai pradėti taikyti daugeliui žemės ūkio produktų.

(8)

Siekiant tikslų, kurie yra BŽŪP pagrindas, taip pat tikslų, nustatytų 4 protokole, parama už medvilnę turi būti didžiąja dalimi atsieta ir integruota į bendrosios išmokos schemą. Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šių tikslų, o dėl poreikio veiksmus vykdyti bendrai juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali patvirtinti priemones vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(9)

Medvilnės sektoriuje visiškai ir neatidėliotinai integravus paramos schemą į bendrosios išmokos schemą gali iškilti gana didelis pavojus, kad bus sutrikdyta medvilnės gamyba Bendrijos medvilninkystės regionuose. Todėl dalis paramos ir toliau turėtų būti siejama su medvilnės auginimu teikiant specialią išmoką už tokia kultūra apsėtą reikalavimus atitinkantį hektarą. Paramos suma turi būti apskaičiuojama taip, kad parama padėtų pasiekti Protokolo Nr. 4 2 dalyje nustatytų tikslų ir tuo pačiu įtraukti paramos už medvilnę schemą į BŽŪP reformos ir supaprastinimo procesą. Todėl, atsižvelgiant į atliktus vertinimus, yra pagrįsta, kad visa valstybei narei skiriama pagalba sudarytų 35 % tos nacionalinės pagalbos dalies, kuri netiesiogiai buvo išmokėta gamintojams. Taikant tokį pagalbos lygį sudaromos sąlygos siekti ilgalaikio medvilnės sektoriaus gyvybingumo, skatinamas tvarus vystymasis medvilninkystės regionuose ir užtikrinamos deramos pajamos ūkininkams.

(10)

Likę 65 % tos nacionalinės pagalbos dalies, kuri netiesiogiai buvo išmokėta gamintojams, turėtų būti išmokėti pagal bendrosios išmokos schemą.

(11)

Aplinkos apsaugos tikslais kiekvienai valstybei narei, kurioje auginama medvilnė, turėtų būti nustatytas tam tikro dydžio bazinis plotas. Be to, reikalavimus atitinkantiems plotams turėtų būti priskiriami tik plotai, kuriuos valstybės narės leidžia naudoti medvilnei auginti.

(12)

Kiekvienai valstybei narei, kurioje auginama medvilnė, turėtų būti nustatytas vieno hektaro derlingumo nustatytasis dydis. Šis dydis, taip pat reikalavimas nustatyti bazinio ploto dydį, bendras skiriamų lėšų apribojimas ir schemos atsietumas, nulems, kad programa bus gamybą ribojančio pobūdžio ir sykiu įgyvendins 4 protokolo tikslus.

(13)

Siekiant pagerinti medvilnės valymo pramonės poreikius, pagalbos skyrimo reikalavimų atitikimo kriterijai turėtų būti susieti su būtiniausiais jau surinktos medvilnės kokybės reikalavimais.

(14)

Be to, kad medvilnės augintojai ir medvilnės valymo įmonės galėtų pagerinti medvilnės kokybę, turėtų būti skatinamas tarpšakinių organizacijų, kurias turėtų patvirtinti valstybės narės, kūrimas. Bendrija turėtų netiesiogiai prisidėti prie tokių organizacijų veiklos teikdama didesnę pagalbą tiems ūkininkams, kurie yra tokių organizacijų nariai.

(15)

Dėl šių priežasčių Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(16)

Be naujosios specialių išmokų už medvilnę schemos būtų tikslinga priimti kitas taisykles, kurios padėtų stabilizuoti medvilnės sektorių naujomis teisinėmis ir rinkos aplinkybėmis.

(17)

Atsižvelgiant į tai, kad medvilnės valymo pramonės buvimas yra būtinas medvilninkystės regionuose, tos pramonės poreikiai būtų deramai patenkinti, inter alia, nustatant būtiniausius jau surinktos medvilnės kokybės reikalavimus ir sudarant galimybę tarpšakinėms organizacijoms skatinti kokybiškos medvilnės gamybą. Be to, atsižvelgiant į didelį medvilnės valymo pramonės pajėgumų perteklių, tikslinga numatyti papildomas priemones restruktūrizavimo procesui remti, siekiant sektorių geriau orientuoti į rinką.

(18)

Dar daugiau, tikslinga diegti orientavimo į rinką priemones, remiančias konkrečias kokybės schemas, ir imtis tokių schemų propagavimo veiklos. Todėl turėtų būti parengtos medvilnės sektoriaus restruktūrizavimo nacionalinės programos. Nežiūrint to, kad atitinkamas priemones turėtų finansuoti Bendrija, valstybėms narėms turėtų būti leista rinktis tokį priemonių derinį, kuris būtų pritaikytas atitinkamų jų struktūrų poreikiams, prireikus atsižvelgiant į regioninius ypatumus.

(19)

Restruktūrizavimo programos turėtų būti pateiktos Komisijai patikrinti, ar priemonės neprieštarauja šio reglamento nuostatoms ir jo įgyvendinimo taisyklėms. Už tokių restruktūrizavimo programų vykdymą turėtų būti atsakingos valstybės narės.

(20)

Priemonės turėtų papildyti jau galiojančias priemones, numatytas 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (7).

(21)

Siekiant, kad būtų užtikrintas didesnis medvilnės valymo pramonės gyvybingumas, priemonės pagal tokias programas galėtų apimti visišką ir negrįžtamą dalies apdorojimo įrenginių, naudojamų medvilnės valymo pramonėje, išmontavimą. Taip pat galėtų būti teikiama parama investicijoms į medvilnės valymo pramonę, kuriomis būtų siekiama gerinti įmonių ekonominius rezultatus. Be to, pagalba galėtų būti teikiama žemės ūkio technikos paslaugų rangovams, paveiktiems medvilnės sektoriaus restruktūrizavimo.

(22)

Siekiant, kad pagerėtų Europos medvilnės kokybė, konkrečiose kokybės schemose dalyvaujantys ūkininkai pagal tokias programas turėtų gauti specialią paramą, skirtą padengti kai kurias išlaidas. Be to, turėtų būti remiami informavimo apie tokių schemų dalyvių medvilnės produkciją ir jos propagavimo veiksmai.

(23)

Lėšos nacionalinėms restruktūrizavimo programoms valstybėms narėms turėtų būti paskirstomos atsižvelgiant į konkrečius restruktūrizavimo ir pritaikymo poreikius pagrindiniuose medvilninkystės regionuose. Atsižvelgiant į tai, kad medvilnės sektoriaus restruktūrizavimas ir pritaikymas yra laikinos trukmės tikslas, programų vykdymas gali būti nutrauktas valstybių narių prašymu, o programą nutraukus metinis restruktūrizavimo programoms skirtas biudžetas gali būti pridėtas prie atitinkamos valstybės narės atsietų išmokų nacionalinės viršutinės ribos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priede.

(24)

Atsižvelgiant į tai, kad Portugalijoje nėra medvilnės valymo pramonės, ir į tai, kad Bulgarijoje taikoma bendrosios išmokos už plotą schema, lėšų nacionalinėms restruktūrizavimo programoms šiose dvejose valstybėse narėse skirti nereikia.

(25)

Siekiant, kad naujoji paramos už medvilnę schema ir medvilnės sektoriaus restruktūrizavimo schema būtų taikomos nuo gamybos sezono pradžios, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2009 kalendorinių metų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1   SKYRIUS

SPECIALI IŠMOKA UŽ MEDVILNĘ

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

IV antraštinės dalies 10a skyrius pakeičiamas taip:

„10a   SKYRIUS

SPECIALI IŠMOKA UŽ MEDVILNĘ

110a straipsnis

Taikymo sritis

Pagalba skiriama ūkininkams, auginantiems medvilnę, klasifikuojamą pagal KN kodą 5201 00, šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis.

110b straipsnis

Reikalavimų atitikimas

1.   Pagalba skiriama už reikalavimus atitinkančio medvilnės ploto hektarą. Pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkantis plotas yra plotas, kuris yra žemės ūkio paskirties žemėje, kurią valstybė narė leidžia naudoti medvilnei auginti, yra apsėtas leidžiamų rūšių medvilne ir jame faktiškai surenkamas derlius įprastomis auginimo sąlygomis.

110a straipsnyje nurodyta pagalba išmokama už geros ir tinkamos parduoti kokybės medvilnę.

2.   Valstybės narės leidimus naudoti šio straipsnio 1 dalyje minimą žemę ir medvilnės rūšis suteikia pagal išsamias taisykles ir sąlygas, nustatytas 144 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

110c straipsnis

Baziniai plotai, derlingumo nustatytasis dydis ir referencinės sumos

1.   Nustatomi tokio dydžio nacionaliniai baziniai plotai:

Bulgarijai: 3 342 ha,

Graikijai: 250 000 ha,

Ispanijai: 48 000 ha,

Portugalijai: 360 ha.

2.   Nustatomi šie derlingumo nustatytieji dydžiai referenciniu laikotarpiu:

Bulgarijai: 1,2 t/ha,

Graikijai: 3,2 t/ha,

Ispanijai: 3,5 t/ha,

Portugalijai: 2,2 t/ha.

3.   Pagalbos, mokamos už reikalavimus atitinkantį hektarą, suma nustatoma 2 dalyje nustatytus derlingumo dydžius padauginus iš šių referencinių sumų:

Bulgarijai: 671,33 EUR,

Graikijai: 251,75 EUR,

Ispanijai: 400,00 EUR,

Portugalijai: 252,73 EUR.

4.   Jei konkrečioje valstybėje narėje pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkantis medvilne apsėtas plotas konkrečiais metais viršija 1 dalyje nurodytą bazinį plotą, 3 dalyje nurodyta pagalba tai valstybei narei sumažinama proporcingai tiek, kiek buvo viršytas bazinis plotas.

5.   Išsamios šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės priimamos 144 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

110d straipsnis

Patvirtintos tarpšakinės organizacijos

1.   Šiame skyriuje „patvirtinta tarpšakinė organizacija“ – juridinis asmuo, kurį sudaro medvilnę auginantys ūkininkai ir bent viena medvilnės valymo įmonė, užsiimantis tokia veikla:

pagalba gerinant medvilnės pateikimo į rinką koordinavimą, ypač atliekant mokslinius tyrimus ir rinkos tyrimus,

Bendrijos taisykles atitinkančių standartinių sutarčių formų rengimu,

gamybos orientavimu į tokius produktus, kurie yra geriau pritaikyti rinkos poreikiams ir vartojimo paklausos reikalavimams, ypač atsižvelgiant į kokybės ir vartotojų apsaugos aspektus,

produktų kokybės gerinimo metodų ir priemonių atnaujinimu,

pardavimo strategijų medvilnės vartojimui skatinti pasitelkiant kokybės sertifikavimo schemas kūrimu.

2.   Valstybė narė, kurios teritorijoje yra įsisteigusios medvilnės valymo įmonės, patvirtina tarpšakines organizacijas, kurios atitinka kriterijus, kurie turi būti priimti 144 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

110e straipsnis

Pagalbos mokėjimas

1.   Ūkininkams už reikalavimus atitinkantį hektarą skiriama pagalba pagal 110c straipsnį.

2.   Tiems ūkininkams, kurie yra patvirtintos tarpšakinės organizacijos nariai, pagalba skiriama už reikalavimus atitinkantį hektarą, patenkantį į 110c straipsnio 1 dalyje nurodytą bazinį plotą, pagalbos sumą už hektarą padidinant 2 EUR.“;

2)

156 straipsnio 2 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„g)

nuo 2009 m. sausio 1 d. medvilnei, pasėtai po šios datos, taikomos IV antraštinės dalies 10a skyriaus nuostatos.“

2   SKYRIUS

MEDVILNĖS SEKTORIAUS RESTRUKTŪRIZAVIMO NACIONALINĖS PROGRAMOS

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiame skyriuje nustatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas Bendrijos lėšų skyrimas valstybėms narėms ir šių lėšų naudojimas valstybėse narėse pagal nacionalines restruktūrizavimo programas (toliau – restruktūrizavimo programos) specifinėms medvilnės sektoriaus restruktūrizavimo priemonėms finansuoti.

2.   Parama neteikiama:

a)

mokslinių tyrimų projektams ir tokių projektų rėmimo priemonėms;

b)

priemonėms, kurios yra tinkamos teikti Bendrijos paramą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005.

3 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Restruktūrizavimo programos turi atitikti Bendrijos teisės aktus ir būti suderintos su Bendrijos veikla, politika ir prioritetais.

2.   Valstybės narės yra atsakingos už restruktūrizavimo programas ir užtikrina, kad jos šalies viduje būtų suderintos ir objektyviai rengiamos bei vykdomos, atsižvelgiant į atitinkamų gamintojų ir perdirbėjų ekonominę padėtį ir į tai, kad būtina išvengti nepagrįsto nevienodų sąlygų taikymo gamintojams ir (arba) perdirbėjams.

Valstybės narės atsako už reikiamų patikrinimų vykdymą ir sankcijų nustatymą bei taikymą, jei nesilaikoma restruktūrizavimo programų reikalavimų.

4 straipsnis

Restruktūrizavimo programų pateikimas ir taikymas

1.   Kas ketverius metus, o pirmą kartą iki 2009 m. sausio 1 d., kiekviena valstybė narė gamintoja Komisijai pateikia ketverių metų restruktūrizavimo programos projektą, kuriame būtų numatytos priemonės pagal šį skyrių.

Prieš pateikiant paramos programą Komisijai, dėl jos konsultuojamasi su kompetentingomis institucijomis ir organizacijomis medvilnės sektoriuje.

Kiekviena valstybė narė pateikia vieną programos projektą, kuriame galima atsižvelgti į regiono ypatumus.

2.   Restruktūrizavimo programos taikomos praėjus trims mėnesiams nuo jų pateikimo Komisijai dienos.

Tačiau jeigu pateikta programa neatitinka šiame skyriuje ir jo įgyvendinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų, Komisija apie tai informuoja valstybę narę. Tokiu atveju valstybė narė pateikia Komisijai patikslintą programą. Patikslinta programa taikoma praėjus dviem mėnesiams nuo jos pateikimo dienos, nebent neatitikimas nebūtų ištaisytas – tokiu atveju taikoma ši pastraipa.

3.   Valstybių narių pateiktų restruktūrizavimo programų pakeitimams mutatis mutandis taikoma 2 dalis.

5 straipsnis

Biudžeto asignavimai

1.   Valstybėms narėms nuo 2010 finansinių metų ir vėliau restruktūrizavimo programai skiriamas metinis biudžetas yra:

Graikijai: 4,0 mln. EUR,

Ispanijai: 6,134 mln. EUR.

2.   Valstybė narė gali priimti sprendimą nebesinaudoti restruktūrizavimo programa ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytą metinį biudžetą visam laikui perkelti ir pridėti prie nacionalinės viršutinės ribos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priede. Apie šį sprendimą Komisijai pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip iki atitinkamų metų rugpjūčio 1 d., o jis taikomas kitais kalendorinais metais skiriamoms tiesioginėms išmokoms. Pranešime taip pat pateikiama informacija apie restruktūrizavimo programos ir jos tikslų įgyvendinimą.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas perkėlimas, taip pat atitinkamas šio straipsnio 1 dalies pakeitimas priimami Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 144 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka po to, kai Komisija įvertina, ar įgyvendinant programą pasiekti joje nustatyti tikslai.

6 straipsnis

Restruktūrizavimo programų veikimo bendrosios taisyklės

1.   Bendrijos parama skiriama tik reikalavimus atitinkančioms išlaidoms, kurios patiriamos po atitinkamos restruktūrizavimo programos pateikimo, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje.

2.   Valstybės narės neprisideda prie priemonių, kurias finansuoja Bendrija pagal restruktūrizavimo programas, išlaidų finansavimo.

7 straipsnis

Tinkamos paramai gauti priemonės ir naudos gavėjai

1.   Restruktūrizavimo programose numatomos tik viena ar kelios šių toliau išvardytų priemonių:

a)

visiškas ir negrįžtamas medvilnės valymo įrenginių išmontavimas;

b)

investavimas į medvilnės valymo pramonę;

c)

ūkininkų dalyvavimas medvilnės kokybės schemose;

d)

informavimo ir propagavimo veikla;

e)

pagalba žemės ūkio technikos paslaugų rangovams, neviršijanti patirtų nuostolių.

2.   Parama pagal restruktūrizavimo programas teikiama šiems paramos gavėjams:

a)

pagalbos pagal 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1051/2001 dėl pagalbos medvilnės gamybai (8) IV skyrių 2005–2006 prekybos metais gavėjams – pagalbai pagal šio straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose nurodytas priemones;

b)

pagalbos pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10a skyrių gavėjams – pagalbai pagal šio straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodytas priemones;

c)

patvirtintoms tarpšakinėms organizacijoms, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10a skyriuje, – pagalbai pagal šio straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą priemonę;

d)

žemės ūkio technikos paslaugų rangovams – pagalbai pagal šio straipsnio 1 dalies e punkte nurodytą priemonę, – kurie:

yra privatūs asmenys arba įmonės, kurie su savo žemės ūkio technika, skirta medvilnės rinkimui, 2005–2006 prekybiniais metais dirbo pagal sutartį su medvilnės augintojais arba medvilnės valymo įmonėmis,

rinko medvilnę, kuri buvo pristatoma į medvilnės valymo punktus, kurių įrenginiai išmontuoti pagal šio straipsnio 1 dalies a punktą,

ir

dėl medvilnės, kurią reikia rinkti, trūkumo patyrė įrodomų nuostolių.

8 straipsnis

Finansiniai ištekliai

Šiame skyriuje nustatytos priemonės laikomos intervencijos priemonėmis siekiant reguliuoti žemės ūkio rinkas, kaip nurodyta 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (9) 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

9 straipsnis

Įgyvendinimo taisyklės

Išsamios šio reglamento įgyvendinimo taisyklės priimamos 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (10) 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2008 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 291, 1979 11 19, p. 174. Protokolas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1050/2001 (OL L 148, 2001 6 1, p. 1).

(2)  2008 m. vasario 14 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2008 m. gegužės 8 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(4)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 479/2008 (OL L 148, 2008 6 6, p. 1).

(5)  OL L 161, 2004 4 30, p. 48.

(6)  2006 m., Rink. p. I-7285.

(7)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 146/2008 (OL L 46, 2008 2 21, p. 1).

(8)  OL L 148, 2001 6 1, p. 3. Reglamentas, panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003.

(9)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 479/2008.

(10)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).


Top