EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1379

2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1379/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir pagal Bazelio konvenciją sutartus pakeitimus (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 309, 27.11.2007, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 012 P. 18 - 31

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/11/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1379/oj

27.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1379/2007

2007 m. lapkričio 26 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir pagal Bazelio konvenciją sutartus pakeitimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (1), ypač į jo 58 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 8-ajame susitikime 2006 m. lapkričio 27 d. – gruodžio 1 d. pasiektą susitarimą, būtina pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus. Pagal šiuos pakeitimus kiekio žymenys „kg“ ir „litras“ IA priede pateikto pranešimo dokumento 5 langelyje, IB priede pateikto judėjimo dokumento 5 ir 18 langeliuose bei VII priede pateikto važtaraščio informacijos dokumento 3 ir 14 langeliuose pakeičiami žymenimis „tonos (Mg)“ ir „m3“, į judėjimo dokumentą įterpiamas naujas 17 langelis, iš dalies pakeičiama važtaraščio informacijos dokumento 1-oji išnaša ir VIII priedo I.4–9 punktuose pateiktos nuorodos į tvarkymo aplinkai saugiu būdu gaires. Siekiant aiškumo, reikėtų šiuos priedus pakeisti.

(2)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB (2) 18 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IA, IB, VII ir VIII priedai pakeičiami šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

(2)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IA priedas pakeičiamas taip:

„IA PRIEDAS

Tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo pranešimo dokumentas

Image

Image

Image

Image


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IB priedas pakeičiamas taip:

„IB PRIEDAS

Tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo judėjimo dokumentas

Image

Image

Image

Image


III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 VII priedas pakeičiamas taip:

„VII PRIEDAS

ATLIEKŲ VEŽIMĄ LYDINTI INFORMACIJA, KAIP NURODYTA 3 STRAIPSNIO 2 IR 4 DALYSE

Image


IV PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 VIII priedas pakeičiamas taip:

„VIII PRIEDAS

TVARKYMO APLINKAI SAUGIU BŪDU GAIRĖS (49 STRAIPSNIS)

I.   Gairės, priimtos pagal Bazelio konvenciją:

1.

Techninės biomedicininių ir sveikatos apsaugos atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (Y1; Y3) (1).

2.

Techninės švino-rūgštinių baterijų atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (1).

3.

Techninės pilno arba dalinio laivų išmontavimo tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (1).

4.

Techninės gairės dėl metalų ir metalų junginių perdirbimo (atnaujinimo) (R4) aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu (2).

5.

Atnaujintos bendrosios techninės gairės dėl atliekų, kuriose yra patvariųjų organinių teršalų (POT), kurias jie sudaro arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu (3).

6.

Atnaujintos techninės gairės dėl atliekų, kuriose yra polichlorintų bifenilų (PCB), polichlorintų terfenilų (PCT) arba polibromintų bifenilų (PBB), kurias jie sudaro arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu (3).

7.

Techninės gairės dėl atliekų, kuriose yra pesticidų – aldrino, chlordano, dieldrino, endrino, heptachloro, heksachlorbenzeno (HCB), mirekso ar toksafeno, arba HCB kaip pramoninio chemikalo, kurias jie sudaro arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu (3).

8.

Techninės gairės dėl atliekų, kuriose yra 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etano (DDT), kurias jis sudaro arba kurios yra juo užterštos, tvarkymo aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu (3).

9.

Techninės gairės dėl atliekų, kurose yra nespecialiai pagamintų polichlorintų dibenzo-para-dioksinų (PCDD), polichlorintų dibenzofuranų (PCDF), heksachlorbenzeno (HCB) arba polichlorintų bifenilų (PCB), arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu (3).

II.   EBPO priimtos gairės:

Techninis specifinių atliekų srautų tvarkymo aplinkai saugiu būdu vadovas:

Panaudoti asmeniniai kompiuteriai ir jų laužas (4).

III.   Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) priimtos gairės:

Laivų perdirbimo gairės (5).

IV.   Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) priimtos gairės:

Sauga ir sveikata, susijusi su laivų išardymu: gairės Azijos šalims ir Turkijai (6).


(1)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 6-ajame susitikime 2002 m. gruodžio 9–13 d.

(2)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 7-ajame susitikime 2004 m. spalio 25–29 d.

(3)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 8-ajame susitikime 2006 m. lapkričio 27 d.–gruodžio 1 d.

(4)  Priėmė EBPO Aplinkos politikos komitetas 2003 m. vasario mėn. (dokumentas ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(5)  Rezoliucija A.962, kurią priėmė TJO asamblėja 23-iojoje nuolatinėje sesijoje, vykusioje 2003 m. lapkričio 24 d.–gruodžio 5 d.

(6)  Patvirtintos skelbti TDO vadovaujančios institucijos 289-osios sesijos, vykusios 2004 m. kovo 11–26 d., metu.“


Top