EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0043

2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2007/43/EB, nustatanti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 182, 12.7.2007, p. 19–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 65 - 74

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/43/oj

12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/19


TARYBOS DIREKTYVA 2007/43/EB

2007 m. birželio 28 d.

nustatanti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavusi su Regionų komitetu,

kadangi:

(1)

Prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėtame Protokole dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės reikalaujama, kad rengdamos ir įgyvendindamos žemės ūkio politiką, Bendrija ir valstybės narės visokeriopai atsižvelgtų į gyvūnų gerovės reikalavimus, taip pat gerbtų valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, papročius, ypač susijusius su religinėmis apeigomis, kultūros tradicijomis ir vietos paveldu.

(2)

1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos (3), parengta remiantis Europos konvencija dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos (4) (toliau – konvencija), nustato būtiniausius ūkinei paskirčiai auginamų arba laikomų gyvūnų apsaugos reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl gyvūnų fiziologinius ir etologinius poreikius atitinkančios laikymo vietos, pašarų, vandens ir priežiūros.

(3)

Bendrija yra konvencijos šalis ir pagal konvenciją buvo priimta speciali rekomendacija dėl naminių vištų (Gallus gallus), į kurią yra įtrauktos papildomos nuostatos dėl broilerių.

(4)

2000 m. kovo 21 d. Gyvūnų sveikatos ir gerovės mokslinio komiteto ataskaitoje dėl broilerių gerovės padaryta išvada, kad šiuo metu šiuo tikslu naudojamų broilerių veislių augimo greitis yra didelis, tačiau broilerių gerovės ir sveikatos lygis nėra patenkinamas, o didelio broilerių tankumo neigiamas poveikis sumažinamas paukštidėse, kur gali būti išlaikomos geros paukštidžių vidaus klimato sąlygos.

(5)

Specialios nuostatos dėl nepakreiktų plotų, siekiant kuo labiau sumažinti genetinių kriterijų įtaką arba be padų dermatito įtraukti papildomus gerovės rodiklius, bus nustatytos gavus Europos maisto saugos tarnybos (EMST) atitinkamas nuomones.

(6)

Būtina Bendrijos lygiu nustatyti broilerių apsaugos taisykles, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipymo, kuris gali trukdyti sklandžiam bendro rinkos organizavimo tame sektoriuje veikimui, ir būtų užtikrintas racionalus sektoriaus vystymasis.

(7)

Laikantis proporcingumo principo būtina ir tikslinga nustatyti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas – pagerinti broilerių gerovę intensyvaus broilerių auginimo sektoriuje. Kaip numatyta Sutarties 5 straipsnio trečioje pastraipoje, šia direktyva neviršijama to, kas būtina šiems tikslams pasiekti.

(8)

Nustatant taisykles, dėmesys turėtų būti sutelktas į gerovės problemas intensyvaus ūkininkavimo sistemose. Siekiant išvengti, kad broilerių mažų pulkų laikymui nebūtų taikomos neproporcingos priemonės, turėtų būti nustatyta minimali šios direktyvos taikymo riba.

(9)

Svarbu, kad broilerius prižiūrintys asmenys būtų susipažinę su atitinkamais gyvūnų gerovės reikalavimais ir būtų tinkamai mokomi atlikti savo užduotis arba būtų įgiję tokiam mokymui lygiavertės patirties.

(10)

Nustatant broilerių apsaugos taisykles, turėtų būti išlaikoma įvairių aspektų, susijusių su broilerių gerove, sveikata, ekonominiais ir socialiniais klausimais bei poveikiu aplinkai, į kuriuos reikia atsižvelgti, pusiausvyra.

(11)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 854/2004, nustatančiame specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (5), ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (6) jau nustatyta oficialios kontrolės priemonių sistema, įskaitant gyvūnų gerovės kai kurių taisyklių laikymąsi. Be to, Reglamente (EB) Nr. 882/2004 numatyta, kad valstybės narės turi teikti daugiamečių nacionalinės kontrolės planų įgyvendinimo, įskaitant atliktos kontrolės ir audito rezultatus, metines ataskaitas. Šiuo tikslu finansinė parama yra numatyta ir šiuose reglamentuose, ir 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendime 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (7).

(12)

Kai kuriose valstybėse narėse jau taikomos įvairios neprivalomos vištienos ženklinimo sistemos, pagrįstos gyvūnų gerovės reikalavimų ir kitų kriterijų laikymusi.

(13)

Atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant tokias neprivalomas ženklinimo sistemas, tikslinga, kad Komisija pateiktų pranešimą apie galimą konkrečios suderintos privalomos vištienos, vištienos gaminių ir pusgaminių ženklinimo sistemos, pagrįstos broilerių gerovės reikalavimų laikymusi, įdiegimą Bendrijos lygiu, įskaitant galimus socialinius ir ekonominius padarinius, poveikį Bendrijos ekonominiams partneriams ir tokios ženklinimo sistemos atitiktį Pasaulio prekybos organizacijos sistemoms.

(14)

Tikslinga, kad Komisija pateiktų pranešimą, pagrįstą naujais moksliniais įrodymais, kuriame būtų atsižvelgiama į tolesnius mokslinius tyrimus ir praktinę patirtį, kad būtų toliau gerinama broilerių, įskaitant tokių broilerių tėvų pulką, gerovė, ypač dėl aspektų, kuriems ši direktyva netaikoma. Šiame pranešime turėtų būti konkrečiai nagrinėjama galimybė nustatyti netinkamų gerovės sąlygų, nustatytų po skerdimo atlikto patikrinimo metu, požymių ribas ir genetinių kriterijų įtaka nustatytiems broilerių gerovei kenkiantiems trūkumams.

(15)

Valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų už šios direktyvos nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(16)

Taryba pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 34 punktą (8) turėtų skatinti valstybes nares savo ir Bendrijos interesų labui parengti koreliacijos lenteles, kuriose kuo geriau atsispindėtų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių ryšys, bei jas paskelbti.

(17)

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (9),

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma broileriams.

Tačiau ji netaikoma:

a)

laikymo vietoms, kuriose laikoma mažiau nei 500 broilerių;

b)

laikymo vietoms, kuriose laikomi tik veisliniai broileriai;

c)

perykloms;

d)

paukštidėse ekstensyviai auginamiems broileriams ir laisvai auginamiems broileriams, kaip nurodyta 1991 m. birželio 5 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1538/91, nustatančio išsamias Reglamento (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisykles (10), IV priedo b, c, d ir e punktuose, ir

e)

ekologiškai auginamiems broileriams pagal 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (11).

2.   Direktyva taikoma auginimo pulkams laikymo vietose, kuriose laikomi ir veisliniai, ir auginimo pulkai.

Valstybės narės gali imtis griežtesnių priemonių šios direktyvos reglamentuojamoje srityje.

Pagrindinė atsakomybė už broilerių gerovę tenka broilerių savininkui arba laikytojui.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1.   Šioje direktyvoje taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

a)

savininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso laikymo vieta, kurioje laikomi broileriai;

b)

laikytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal sutartį ar teisės aktą yra nuolatos arba laikinai atsakingas už broilerius;

c)

kompetentinga institucija – valstybės narės centrinė institucija, kompetentinga vykdyti gyvūnų gerovės, veterinarinius ir zootechninius tikrinimus, arba kita institucija, kuriai ši kompetencija buvo suteikta regioniniu, vietos ar kitu lygiu;

d)

oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas – veterinarijos gydytojas, kurio kvalifikacija atitinka Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo III skirsnio IV skyriaus A dalį ir kuris turi kvalifikaciją vykdyti tokias funkcijas bei yra paskirtas kompetentingos institucijos;

e)

broileris- Gallus gallus rūšies gyvūnas, auginamas mėsai;

f)

laikymo vieta – auginimo vieta, kurioje laikomi broileriai;

g)

paukštidė – laikymo vietoje esantis pastatas, kuriame laikomas broilerių pulkas;

h)

naudojamas plotas – pakratais dengtas plotas, kuriuo broileriai gali naudotis bet kuriuo metu;

i)

broilerių tankumas – broilerių, esančių paukštidėje vienu metu, bendras gyvasis svoris naudojamo ploto kvadratiniame metre;

j)

pulkas – broilerių, kurie yra patalpinami paukštidėje ir esantys toje paukštidėje vienu metu, grupė;

k)

gaištamumo per dieną procentas – nugaišusių, įskaitant nužudytus dėl ligos ar kitų priežasčių, broilerių skaičius, padalintas iš paukštidėje tą pačią dieną esančių broilerių skaičiaus ir padaugintas iš 100;

l)

kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas – gaištamumo per dieną procentų suma.

2.   1 dalies h punkte pateiktas „naudojamo ploto“ sąvokos apibrėžimas gali būti papildytas 11 straipsnyje nurodyta tvarka įtraukiant nepakreiktus plotus, gavus Europos maisto saugos tarnybos mokslinės nuomonės dėl nepakreiktų plotų įtakos broilerių gerovei rezultatus.

3 straipsnis

Broilerių auginimo reikalavimai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

visos paukštidės atitiktų I priede nustatytus reikalavimus;

b)

kompetentinga institucija arba oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas vykdytų reikalaujamus patikrinimus, stebėseną ir tolesnę veiklą, įskaitant III priede nustatytą veiklą.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad didžiausias broilerių tankumas laikymo vietoje arba laikymo vietos paukštidėje niekada neviršytų 33 kg/m2.

3.   Nukrypstant nuo 2 dalies, valstybės narės gali numatyti, kad laikomų broilerių tankumas būtų didesnis, jeigu savininkas arba laikytojas be I priede nustatytų reikalavimų laikosi ir II priede nustatytų reikalavimų.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad, kai pagal 3 dalį suteikiama nukrypti leidžianti nuostata, didžiausias broilerių tankumas laikymo vietoje arba laikymo vietos paukštidėje niekada neviršytų 39 kg/m2.

5.   Kai tenkinami V priede nustatyti kriterijai, valstybės narės gali leisti, kad didžiausias broilerių tankumas, nurodytas 4 dalyje, būtų padidintas daugiausia 3 kg/m2.

4 straipsnis

Broilerius prižiūrinčių asmenų mokymas ir konsultavimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad laikytojai, kurie yra fiziniai asmenys, būtų pakankamai mokomi atlikti savo užduotis ir kad būtų organizuojami tinkami mokymo kursai.

2.   1 dalyje nurodytuose mokymo kursuose dėmesys sutelkiamas į gerovės aspektus ir jie visų pirma rengiami IV priede išvardytais klausimais.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų sukurta mokymo kursų kontrolės ir patvirtinimo sistema. Broilerių laikytojas turi turėti atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos pripažintą pažymėjimą, patvirtinantį tokių mokymo kursų baigimą arba tokiam mokymui lygiavertės patirties įgijimą.

4.   Valstybės narės gali pripažinti patirtį, įgytą iki 2010 m. birželio 30 d., lygiaverte dalyvavimui tokiuose mokymo kursuose ir išduoda tokį lygiavertiškumą patvirtinančius pažymėjimus.

5.   Valstybės narės gali numatyti, kad 1–4 dalyse nustatyti reikalavimai taip pat būtų taikomi ir savininkams.

6.   Savininkas arba laikytojas parengia broileriams prižiūrėti, jiems sugauti arba pakrauti įdarbintiems arba pasamdytiems asmenims skirtus nurodymus ir rekomendacijas dėl atitinkamų broilerių gerovės reikalavimų, įskaitant laikymo vietose taikomus žudymo metodus.

5 straipsnis

Vištienos ženklinimas

Ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie galimą specialios suderintos privalomos ženklinimo sistemos, pagrįstos gyvūnų gerovės reikalavimų laikymusi ir taikomos vištienai, vištienos gaminiams ir pusgaminiams, įvedimą.

Pranešime nagrinėjami galimi socialiniai ir ekonominiai padariniai, poveikis Bendrijos ekonominiams partneriams ir tokios ženklinimo sistemos atitiktis Pasaulio prekybos organizacijos taisyklėms.

Kartu su pranešimu pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl teisės aktų, atsižvelgiant į tokius svarstymus ir valstybių narių įgytą patirtį taikant neprivalomas ženklinimo sistemas.

6 straipsnis

Komisijos pranešimas Europos Parlamentui ir Tarybai

1.   Remdamasi moksline Europos maisto saugos tarnybos nuomone, Komisija ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie genetinių kriterijų įtaką nustatytiems trūkumams, kenkiantiems broilerių gerovei. Prireikus kartu su pranešimu gali būti pateikti atitinkami pasiūlymai dėl teisės aktų.

2.   Valstybės narės Komisijai pateikia duomenų rinkimo, grindžiamo pulkų, paskerstų per minimalų vienerių metų laikotarpį, tipinio pavyzdžio stebėsena, rezultatus. Kad būtų galima atlikti atitinkamą analizę, tipinio mėginio atrinkimo ir duomenų reikalavimai, kaip nurodyta III priede, turėtų būti moksliškai pagrįsti, objektyvūs, palyginami ir nustatyti laikantis 11 straipsnyje nurodytos tvarkos.

Valstybėms narėms duomenų rinkimui šios direktyvos tikslais gali reikėti Bendrijos finansinės paramos.

3.   Remdamasi turimais duomenimis ir atsižvelgdama į naujus mokslinius įrodymus, Komisija ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą dėl šios direktyvos taikymo, jos poveikio broilerių gerovei ir gerovės rodiklių pokyčių. Pranešime atsižvelgiama į skirtingas gamybos sąlygas ir metodus. Komisija taip pat atsižvelgia į socialinius ir ekonominius bei administracinius šios direktyvos padarinius, įskaitant regioninius aspektus.

7 straipsnis

Tikrinimas

1.   Kompetentinga institucija vykdo nediskriminuojančius tikrinimus, siekdama nustatyti, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų.

Laikantis atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatų tokių tikrinimų metu tikrinamas atitinkamas kiekvienoje valstybėje narėje laikomų broilerių skaičius ir šie tikrinimai gali būti atliekami tuo pačiu metu kaip ir kitais tikslais atliekami tikrinimai.

Valstybės narės nustato tinkamas procedūras broilerių tankumui nustatyti.

2.   Kasmet iki birželio 30 d. valstybės narės pateikia Komisijai praėjusiais metais atliktų 1 dalyje numatytų tikrinimų metinę ataskaitą. Prie ataskaitos pridedamas labiausiai reikalingų veiksmų, kurių kompetentinga institucija ėmėsi nustatytoms pagrindinėms gerovės problemoms spręsti, sąrašas.

8 straipsnis

Geros vadybos praktikos vadovai

Valstybės narės skatina rengti geros vadybos praktikos vadovus, į kuriuos įtraukiamos šios direktyvos laikymosi rekomendacijos. Skatinama skleisti ir naudoti tokius vadovus.

9 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, ir imasi visų priemonių, būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip 2010 m. birželio 30 d. praneša Komisijai apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius susijusius pakeitimus.

10 straipsnis

Įgyvendinimo įgaliojimai

11 straipsnyje nurodyta tvarka gali būti priimtos priemonės, būtinos užtikrinti vienodą šios direktyvos įgyvendinimą.

11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (12), įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

12 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

14 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GABRIEL


(1)  2006 m. vasario 14 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2005 m. spalio 26 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 221, 1998 8 8, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(4)  OL L 323, 1978 11 17, p. 14. Konvencija su pakeitimais, padarytais Pakeitimų protokolu (OL L 395, 1992 12 31, p. 22).

(5)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(6)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006.

(7)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006.

(8)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1. Ištaisyta redakcija OL C 4, 2004 1 8, p. 7.

(9)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(10)  OL L 143, 1991 6 7, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2029/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 29).

(11)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 394/2007 (OL L 98, 2007 4 13, p. 3).

(12)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3).


I PRIEDAS

LAIKYMO VIETOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

Be kitų susijusių Bendrijos teisės aktų atitinkamų nuostatų taikomi šie reikalavimai:

Girdyklos

1.

Girdyklos įrengiamos ir prižiūrimos taip, kad būtų sumažinta išsiliejimo galimybė.

Lesinimas

2.

Lesalai tiekiami nuolat arba tam tikrais laiko tarpais, ir broilerių negalima palikti be lesalų likus daugiau nei 12 valandų iki numatyto skerdimo laiko.

Pakratai

3.

Visiems broileriams nuolatos prieinami paviršiuje sausi ir purūs pakratai.

Ventiliacija ir šildymas

4.

Ventiliacija yra pakankama, kad būtų išvengta perkaitimo ir, jei reikia, ji derinama su šildymo sistemomis drėgmės pertekliui pašalinti.

Triukšmas

5.

Garso lygis turi būti sumažintas iki minimalaus. Ventiliatoriai, šėrimo įrenginiai arba kita įranga projektuojami, įrengiami, eksploatuojami ir prižiūrimi taip, kad keltų kuo mažiau triukšmo.

Šviesa

6.

Visose paukštidėse šviesiuoju laikotarpiu yra ne mažesnis kaip 20 liuksų apšvietimo intensyvumas, matuojamas broilerio akies lygyje ir apšviečiantis ne mažiau kaip 80 % naudojamo ploto. Jei būtina, veterinarijos gydytojui patarus gali būti leista laikinai sumažinti apšvietimo lygį.

7.

Septynias dienas nuo broilerių patalpinimo paukštidėje ir tris dienas iki numatyto skerdimo laiko paukštidės turi būti apšviečiamos laikantis 24 valandų ritmo, įtraukiant iš viso bent 6 valandas trunkančius tamsiuosius laikotarpius, iš kurių bent vienas nepertraukiamas tamsusis laikotarpis būtų netrumpesnis kaip 4 valandos, neįskaitant užtemdytos šviesos laikotarpių.

Tikrinimas

8.

Visi laikymo vietoje laikomi broileriai privalo būti tikrinami bent du kartus per dieną. Turėtų būti atkreiptas ypatingas dėmesys į požymius, rodančius sumažėjusį broilerių gerovės ir (arba) sveikatos lygį.

9.

Broileriai, kurie yra rimtai sužeisti arba turi aiškių sveikatos sutrikimo požymių, pavyzdžiui, sunkiai vaikšto, serga sunkiu ascitu arba yra stipriai išsigimę, ir greičiausiai kenčia, tinkamai gydomi arba iškart nužudomi. Prireikus kreipiamasi į veterinarijos gydytoją.

Valymas

10.

Tos paukštidžių, įrangos ar reikmenų dalys, prie kurių broileriai liečiasi, kiekvieną kartą po galutinės depopuliacijos kruopščiai valomos ir dezinfekuojamos prieš į paukštides įleidžiant naują pulką. Paukštidėse atlikus galutinę depopuliaciją, turi būti pašalinami visi pakratai ir parūpinama švarių pakratų.

Duomenų registravimas

11.

Savininkas arba laikytojas registruoja kiekvienos laikymo vietos paukštidės:

a)

patalpintų broilerių skaičių;

b)

naudojamą plotą;

c)

broilerių hibridus arba veislę, jei žinoma;

d)

po kiekvienos kontrolės rastų nugaišusių broilerių skaičių nurodant priežastis, jei jos žinomos, bei dėl tam tikros priežasties nužudytų paukščių skaičių;

e)

po parduoti arba skersti atskirtų broilerių pulke likusių broilerių skaičių.

Šie įrašai saugomi bent trejus metus ir pateikiami kompetentingai institucijai tikrinimo metu arba kitu atveju paprašius.

Chirurginės intervencijos

12.

Visos ne terapiniais ar diagnostiniais tikslais atliekamos chirurginės intervencijos, kurios žaloja jautrią kūno dalį arba kurių metu jos netenkama arba pakinta kaulų struktūra, draudžiamos.

Tačiau valstybės narės gali leisti apipjaustyti broilerių snapus tais atvejais, kai kitos priemonės siekiant užkirsti kelią plunksnų pešiojimui ir kanibalizmui yra išbandytos. Tokiais atvejais jaunesnių nei 10 dienų amžiaus broilerių apipjaustymą atlieka kvalifikuotas personalas, tik pasikonsultavus su veterinarijos gydytoju ir gavus jo rekomendaciją. Be to, valstybės narės gali leisti kastruoti broilerius. Broileriai kastruojami tik prižiūrint veterinarijos gydytojui, ir šį darbą atlieka specialų mokymą baigęs personalas.


II PRIEDAS

REIKALAVIMAI DIDESNIO BROILERIŲ TANKUMO NAUDOJIMUI

Pranešimas ir dokumentai

Taikomi šie reikalavimai:

1.

Savininkas arba laikytojas praneša kompetentingai institucijai apie savo ketinimą taikyti didesnį kaip 33 kg/m2 gyvojo svorio broilerių tankumą.

Jis nurodo tikslų skaičių ir praneša kompetentingai institucijai apie visus broilerių tankumo taikymo pasikeitimus ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pulko patalpinimo paukštidėje.

Kompetentingai institucijai paprašius, prie pranešimo pridedamas dokumentas, kuriame pateikiama 2 punkte reikalaujamuose dokumentuose esančios informacijos santrauka.

2.

Savininkas arba laikytojas paukštidėje tvarko ir laiko surinktus dokumentus, kuriuose išsamiai aprašomos auginimo sistemos. Visų pirma juose pateikiama informacija apie šiuos paukštidės ir jos įrangos techninius aspektus, pavyzdžiui:

a)

paukštidės planas, įskaitant broilerių užimamo paviršiaus ploto matmenis;

b)

ventiliacijos ir prireikus vėsinimo ir šildymo sistemos, įskaitant jų vietą, ventiliacijos schemą, kurioje nurodyti tiksliniai oro kokybės kriterijai, pavyzdžiui, oro srautas, oro judėjimo greitis ir temperatūra;

c)

lesinimo ir girdymo sistemos bei jų vieta;

d)

signalizacijos sistemos ir atsarginės sistemos automatinių ar mechaninių įrengimų, svarbių broilerių sveikatai ir gerovei, gedimo atveju;

e)

grindų rūšis ir paprastai naudojami pakratai.

Dokumentai pateikiami kompetentingai institucijai paprašius ir turi būti atnaujinami. Visų pirma registruojami ventiliacijos ir signalizacijos sistemų techniniai patikrinimai.

Savininkas arba laikytojas nepagrįstai nedelsdamas praneša kompetentingai institucijai apie visus apibūdintos paukštidės, įrangos arba tvarkos pakeitimus, kurie gali turėti įtakos broilerių gerovei.

Reikalavimai laikymo vietoms – aplinkos kriterijų kontrolė

3.

Savininkas arba laikytojas užtikrina, kad visose laikymo vietos paukštidėse būtų įrengtos ventiliacijos ir prireikus šildymo ir vėsinimo sistemos, kurios suprojektuotos, įrengtos ir eksploatuojamos tokiu būdu, kad:

a)

broilerių galvų lygyje išmatuota amoniako (NH3) koncentracija neviršytų 20 ppm, o anglies dioksido (CO2) koncentracija neviršytų 3 000 ppm;

b)

kai šešėlyje išmatuota lauko temperatūra yra didesnė nei 30 °C, paukštidės vidaus temperatūra neviršija šios lauko temperatūros daugiau nei 3 °C;

c)

vidutinis santykinis oro drėgnumas paukštidėje per 48 valandas neviršytų 70 %, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei 10 °C.


III PRIEDAS

SKERDYKLOS STEBĖSENA IR TOLESNĖ VEIKLA

(kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje)

1.   Gaištamumas

1.1.

Kai broilerių tankumas viršija 33 kg/m2, pulko dokumentuose pateikiamas gaištamumo per dieną procentas ir kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas, kuriuos apskaičiavo savininkas arba laikytojas, bei broilerių hibridai ir veislės.

1.2.

Prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui šie duomenys ir nugaišusių broilerių skaičius, užfiksuotas atvežimo metu, registruojami nurodant laikymo vietą ir laikymo vietos paukštidę. Duomenų patikimumas ir kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas tikrinami atsižvelgiant į paskerstų broilerių skaičių ir į skerdyklą atvežtų nugaišusių broilerių skaičių.

2.   Tikrinimas post-mortem (po skerdimo)

Vykdydamas kontroles pagal Reglamentą (EB) Nr. 854/2004, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas vertina po skerdimo atlikto patikrinimo rezultatus, kad laikymo vietoje arba laikymo vietos paukštidėje nustatytų kitus galimus netinkamų gerovės sąlygų požymius, pavyzdžiui, neįprastus kontaktinio dermatito, parazitizmo bei sisteminių ligų lygius.

3.   Pranešimas apie rezultatus

Jei 1 dalyje nurodytas gaištamumo procentas arba 2 dalyje nurodyti po skerdimo atlikto patikrinimo rezultatai atitinka netinkamas gyvūnų gerovės sąlygas, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas pateikia duomenis broilerių savininkui arba laikytojui ir kompetentingai institucijai. Broilerių savininkas arba laikytojas ir kompetentinga institucija imasi atitinkamų veiksmų.


IV PRIEDAS

MOKYMAS

4 straipsnio 2 dalyje nurodyti mokymo kursai apima bent Bendrijos teisės aktus dėl broilerių apsaugos, o pirmiausia šiuos klausimus:

a)

I ir II priedus;

b)

fiziologiją, ypač girdymo ir lesinimo poreikius, broilerių elgesį ir streso sąvoką;

c)

praktinius broilerių atidžios priežiūros aspektus, įskaitant gaudymą, krovimą ir vežimą;

d)

neatidėliotiną broilerių priežiūrą, priverstinį skerdimą ir žudymą;

e)

prevencines biologinio saugumo priemones.


V PRIEDAS

DIDESNIO BROILERIŲ TANKUMO TAIKYMO KRITERIJAI

(kaip nurodyta 3 straipsnio 5 dalyje)

1.   Kriterijai

a)

kompetentingai institucijai pastaruosius 2 metus vykdant laikymo vietos stebėseną nenustatyta šios direktyvos reikalavimus pažeidžiančių trūkumų, ir

b)

laikymo vietos savininkas arba laikytojas vykdo stebėseną naudodamasis 8 straipsnyje nurodytais geros vadybos praktikos vadovais, ir

c)

bent septyniuose iš eilės paukštidėse laikomuose ir vėliau tikrintuose pulkuose kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas buvo mažesnis nei 1 % + 0,06 % šį skaičių padauginus iš pulko amžiaus dienomis, kuriam suėjus jis skerdžiamas.

Jei kompetentinga institucija per pastaruosius dvejus metus nevykdė laikymo vietos stebėsenos, turi būti įvykdyta bent viena stebėsena siekiant patikrinti, ar įvykdytas a punkte nustatytas reikalavimas.

2.   Išimtinės aplinkybės

Nukrypstant nuo 1 dalies c punkto, kompetentinga institucija gali nuspręsti padidinti broilerių tankumą, kai savininkas arba laikytojas pateikia pakankamą paaiškinimą dėl didesnio kaupiamojo gaištamumo per dieną procento išskirtinio pobūdžio arba įrodo, kad negali kontroliuoti jo priežasčių.


Top