EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0533

2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo

OL L 205, 2007 8 7, p. 63–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2023; panaikino 32018R1862

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/533/oj

7.8.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 205/63


TARYBOS SPRENDIMAS 2007/533/TVR

2007 m. birželio 12 d.

dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 31 straipsnio 1 dalies a ir b punktus bei 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Šengeno informacinė sistema (SIS), sukurta pagal 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo (2), įgyvendinimo (Šengeno konvencija) IV antraštinės dalies nuostatas, ir jos plėtotė SIS 1+, yra pagrindinė Šengeno acquis, integruotos į Europos Sąjungos teisinę sistemą, nuostatų taikymo priemonė.

(2)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2424/2001 (3) ir 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimu 2001/886/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo (4) užduotis sukurti antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) buvo pavesta Komisijai. Kaip nustatyta Šengeno konvencijoje, SIS II pakeis SIS.

(3)

Šis sprendimas yra būtinas teisinis pagrindas, reglamentuojantis SIS II Europos Sąjungos (ES) sutarties taikymo sričiai priskiriamais klausimais. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl SIS II sukūrimo, veikimo ir naudojimo (5) yra būtinas teisinis pagrindas, reglamentuojantis SIS II Europos bendrijos steigimo sutarties (EB sutartis) taikymo sričiai priskiriamais klausimais.

(4)

Tai, kad SIS II reglamentuoti būtiną teisinį pagrindą sudaro atskiri dokumentai, nedaro poveikio principui, pagal kurį SIS II laikoma viena bendra informacine sistema ir turi veikti kaip tokia sistema. Todėl tam tikros šių dokumentų nuostatos turėtų būti vienodos.

(5)

SIS II turėtų būti kompensacinė priemonė, padedanti išlaikyti aukšto lygio saugumą Europos Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, remiant policijos įstaigų ir teisminių institucijų operatyvinį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose.

(6)

Būtina tiksliai apibūdinti SIS II tikslus, jos techninę struktūrą ir finansavimą, nustatyti taisykles dėl jos veikimo, naudojimo ir įsipareigojimų, duomenų, kuriuos reikia įvesti į sistemą, kategorijas, jų įvedimo tikslus ir kriterijus, institucijas, turinčias prieigos teisę prie duomenų, perspėjimų susiejimą ir tolimesnes taisykles dėl duomenų tvarkymo bei asmens duomenų apsaugos.

(7)

SIS II turėtų apimti centrinę sistemą (Centrinė SIS II) ir nacionalines sistemas. Centrinės SIS II ir susijusios Ryšių infrastruktūros veikimo išlaidos turėtų būti padengiamos iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto.

(8)

Būtina parengti vadovą, nustatantį išsamias taisykles dėl keitimosi tam tikra papildoma informacija, susijusia su veiksmais, kurių reikia imtis perspėjimų pagrindu. Keitimąsi tokia informacija turėtų užtikrinti kiekvienos valstybės narės nacionalinės institucijos.

(9)

Pereinamuoju laikotarpiu Komisija turėtų būti atsakinga už Centrinės SIS II ir Ryšių infrastruktūros dalių operacijų valdymą. Tačiau, kad būtų užtikrintas sklandus perėjimas prie SIS II, ji gali perduoti visas savo pareigas arba jų dalį dviem nacionalinėms viešojo sektoriaus institucijoms. Ilgainiui ir Komisijai atlikus poveikio įvertinimą, kuriame pateikiama išsami alternatyvų analizė finansiniu, operacijų ir organizaciniu požiūriu, bei pateikus pasiūlymus dėl teisės aktų, turėtų būti įsteigta valdymo institucija, atsakinga už šių užduočių vykdymą. Pereinamasis laikotarpis turėtų trukti ne ilgiau kaip penkerius metus nuo šio sprendimo taikymo dienos.

(10)

SIS II turėtų būti laikomi perspėjimai apie asmenis, ieškomus norint juos suimti perdavimo tikslu ir ieškomus norint juos suimti išdavimo tikslu. Be perspėjimų, taip pat reikėtų numatyti keitimosi papildoma informacija, kurios reikia perdavimo ir išdavimo procedūroms atlikti, galimybę. Pirmiausia, SIS II turėtų būti tvarkomi duomenys, nurodyti 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (6).

(11)

Turėtų būti įmanoma į SIS II įrašyti papildomų duomenų, įvestų perdavimo pagal Europos arešto orderį ir išdavimo tikslu, vertimą.

(12)

SIS II turėtų būti pateikiami perspėjimai apie dingusius asmenis siekiant užtikrinti jų apsaugą arba užkirsti kelią grėsmei, perspėjimai apie asmenis, ieškomus teisminiam procesui, apie asmenis ir daiktus, kuriuos ketinama slapta patikrinti arba dėl jų atlikti specialius patikrinimus, ir apie daiktus, ieškomus norint juos konfiskuoti arba panaudoti kaip įrodymus baudžiamosiose bylose.

(13)

Perspėjimai SIS II neturėtų būti saugomi ilgiau negu jų reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo pateikti, pasiekti. Paprastai perspėjimai apie asmenis turėtų būti automatiškai ištrinami iš SIS II praėjus trejiems metams. Perspėjimai apie daiktus, įvesti ketinant juos slapta patikrinti arba dėl jų atlikti specialius patikrinimus, turėtų būti automatiškai ištrinami iš SIS II praėjus penkeriems metams. Perspėjimai apie daiktus, ieškomus norint juos konfiskuoti arba panaudoti kaip įrodymus baudžiamosiose bylose, turėtų būti automatiškai ištrinami iš SIS II praėjus dešimčiai metų. Sprendimai toliau saugoti perspėjimus apie asmenis turėtų būti grindžiami išsamiu individualiu įvertinimu. Valstybės narės turėtų peržiūrėti perspėjimus apie asmenis per peržiūros laikotarpį ir saugoti statistinius duomenis apie perspėjimų apie asmenis, kurių saugojimo laikotarpis buvo pratęstas, skaičių.

(14)

SIS II turėtų būti pritaikyta biometriniams duomenims tvarkyti, kad būtų galima patikimai nustatyti atitinkamų asmenų tapatybę. Siekiant to paties tikslo, SIS II taip pat turėtų būti sudaryta galimybė tvarkyti duomenis apie asmenis, kurių tapatybė buvo neteisingai nustatyta, siekiant išvengti nepatogumų, kurie atsiranda dėl neteisingo tokių asmenų tapatybės nustatymo, taikant atitinkamas apsaugos priemones, visų pirma gaunant atitinkamo asmens sutikimą ir griežtai apsiribojant tik tais tikslais, kuriais tokius duomenis galima teisėtai tvarkyti.

(15)

Turėtų būti sudaryta galimybė valstybei narei prie perspėjimo pridėti nuorodą, vadinamą žyma, kad veiksmo, kurio turi būti imtasi dėl perspėjimo, nebūtų imamasi jos teritorijoje. Kai pateikiami perspėjimai dėl suėmimo perdavimo tikslu, jokia šio sprendimo nuostata neturėtų būti suprantama kaip nukrypstanti nuo Pamatinio sprendimo 2002/584/TVR ar užkertanti kelią jo nuostatų taikymui. Sprendimas prie perspėjimo pridėti žymą turėtų būti grindžiamas tik atsisakymo pagrindais, nurodytais tame pamatiniame sprendime.

(16)

Pridėjus žymą ir paaiškėjus asmens, ieškomo norint jį suimti perdavimo tikslu, buvimo vietai, buvimo vieta visada turėtų būti pranešama perspėjimą pateikusiai teisminei institucijai, kuri gali nuspręsti perduoti Europos arešto orderį kompetentingai teisminei institucijai pagal Pamatinio sprendimo 2002/584/TVR nuostatas.

(17)

Valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė nustatyti perspėjimų sąsajas SIS II. Perspėjimų sąsajos, kurias valstybė narė nustato tarp dviejų arba daugiau perspėjimų, neturėtų įtakoti taikytinų veiksmų, perspėjimų saugojimo laikotarpio ar prieigos prie perspėjimų teisėms.

(18)

Taikant šį sprendimą SIS II tvarkomi duomenys neturėtų būti perduodami trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms arba joms neturėtų būti sudaryta galimybė jais naudotis. Tačiau reikėtų sustiprinti Europos Sąjungos ir Interpolo bendradarbiavimą skatinant veiksmingą keitimąsi paso duomenimis. Iš SIS II Interpolui perduodamiems asmens duomenims turėtų būti taikomas atitinkamas apsaugos lygis, garantuojamas susitarimu, numatančiu griežtas apsaugos priemones ir sąlygas.

(19)

Visos valstybės narės yra ratifikavusios 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu. Šios Konvencijos 9 straipsnyje leidžiamos, laikantis tam tikrų ribų, joje numatytų teisių ir pareigų išimtys ir apribojimai. Įgyvendinant šį sprendimą tvarkomi asmens duomenys turėtų būti apsaugoti pagal tos Konvencijos principus. Prireikus Konvencijoje nustatytus principus reikėtų papildyti arba išaiškinti šiame sprendime.

(20)

Policijos įstaigoms tvarkant asmens duomenis pagal šį sprendimą, turėtų būti atsižvelgiama į 1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacijos Nr. R(87) 15, reglamentuojančios asmens duomenų naudojimą policijos sektoriuje, principus.

(21)

Komisija pateikė pasiūlymą Tarybai dėl Pamatinio sprendimo dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos, kuris turėtų būti priimtas iki 2006 m. pabaigos ir taikomas asmens duomenims, kurie tvarkomi naudojant antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą, ir atitinkamai keičiantis papildoma informacija pagal šį sprendimą.

(22)

2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (7) ir visų pirma jo nuostatos dėl duomenų tvarkymo konfidencialumo ir saugumo taikomi Bendrijos institucijų ar organų tvarkomiems asmens duomenims, kai Bendrijos institucijos ar organai atlieka SIS II operacijų valdymo užduotis, vykdydami visas Bendrijos teisėje numatytas veiklos rūšis ar jų dalį. Asmens duomenų tvarkymo dalis SIS II patenka į Bendrijos teisės taikymo sritį. Siekiant nuosekliai ir darniai taikyti asmens pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos taisykles tvarkant asmens duomenis, reikia paaiškinti, kad Komisijai tvarkant asmens duomenis taikant šį sprendimą, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001. Principai, nurodyti Reglamente (EB) Nr. 45/2001, jei reikia, turėtų būti papildyti ar paaiškinti šiame sprendime.

(23)

Dėl su konfidencialumu susijusių klausimų, Europos Bendrijų pareigūnams ar kitiems tarnautojams, įdarbintiems ir dirbantiems SIS II tikslais, turėtų būti taikomos atitinkamos Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir Kitų pareigūnų įdarbinimo sąlygų nuostatos.

(24)

Tikslinga nustatyti, kad nacionalinės priežiūros institucijos stebėtų valstybių narių atliekamo asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, o Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, paskirtas 2003 m. gruodžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2004/55/EB, skiriančiu nepriklausomą priežiūros organą, numatytą EB sutarties 286 straipsnyje (8), turėtų stebėti Bendrijos institucijų ir įstaigų veiklą, susijusią su asmens duomenų tvarkymu, atsižvelgiant į ribotas Bendrijos institucijų ir įstaigų užduotis pačių duomenų atžvilgiu.

(25)

Valstybės narės ir Komisija turėtų parengti saugumo planą, kad palengvintų saugumo įsipareigojimų įgyvendinimą, ir tarpusavyje bendradarbiauti, kad saugumo klausimai būtų sprendžiami bendrai.

(26)

1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo (9) (toliau – Europolo konvencija) nuostatos dėl duomenų apsaugos taikomos Europolo tvarkomiems SIS II duomenims, įskaitant jungtinės priežiūros institucijos, įsteigtos pagal Europolo konvenciją, įgaliojimus stebėti Europolo veiklą ir atsakomybę už neteisėtą Europolo atliekamą duomenų tvarkymą.

(27)

2002 m. vasario 28 d. Sprendimo 2002/187/TVR, įkuriančio Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais (10), nuostatos dėl duomenų apsaugos taikomos Eurojusto tvarkomiems SIS II duomenims, įskaitant jungtinio priežiūros organo, įkurto pagal tą sprendimą, įgaliojimus stebėti Eurojusto veiklą ir atsakomybę už neteisėtą Eurojusto atliekamą duomenų tvarkymą.

(28)

Siekiant, kad būtų užtikrintas skaidrumas, Komisija arba, kai įsteigta, valdymo institucija kas dveji metai turėtų pateikti ataskaitą apie Centrinės SIS II ir Ryšių infrastruktūros, įskaitant jos saugumą, techninį funkcionavimą ir apie keitimąsi papildoma informacija. Kas ketveri metai Komisija turėtų parengti bendrą įvertinimą.

(29)

Tam tikrų SIS II aspektų, tokių kaip duomenų įvedimo, įskaitant duomenis, būtinus norint įvesti perspėjimą, atnaujinimo, ištrynimo ir paieškos techninių taisyklių, perspėjimų suderinamumo ir pirmenybės taisyklių, žymų įrašymo, perspėjimų sąsajų ir keitimosi papildoma informacija, dėl jų techninio pobūdžio, išsamumo lygio ir poreikio reguliariai juos atnaujinti šio sprendimo nuostatos negali išsamiai reglamentuoti. Todėl tų aspektų įgyvendinimo įgaliojimus reikėtų pavesti Komisijai. Techninėse taisyklėse dėl perspėjimų turėtų būti atsižvelgiama į sklandų nacionalinių sistemų veikimą. Komisijai atlikus poveikio įvertinimą, turėtų būti nuspręsta, kokiu mastu už įgyvendinimo priemones galėtų būti atsakinga valdymo institucija, kai ji bus įsteigta.

(30)

Šiuo sprendimu turėtų būti nustatyta jo įgyvendinimo priemonių patvirtinimo tvarka. Įgyvendinimo priemonių patvirtinimo tvarka pagal šį sprendimą ir Reglamentą (EB) Nr. 1987/2006 turėtų būti tokia pati.

(31)

Reikėtų priimti pereinamojo laikotarpio nuostatas dėl perspėjimų, pateiktų SIS 1+, kurie būtų perkeliami į SIS II. Kai kurias Šengeno acquis nuostatas reikėtų ir toliau taikyti ribotą laikotarpį, kol valstybės narės patikrins šių perspėjimų suderinamumą su naująja teisine sistema. Perspėjimų apie asmenis suderinamumo patikrinimas turėtų būti laikomas prioritetu. Be to, po kiekvieno perspėjimo, perkelto iš SIS 1+ į SIS II, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar atnaujinimo, taip pat bet kurio sutapimo dėl tokio perspėjimo, turėtų būti iš karto pradedamas patikrinimas, ar jis atitinka šio sprendimo nuostatas.

(32)

Būtina nustatyti specialias nuostatas dėl biudžeto dalies, skirtos SIS operacijomis, kuri nenumatytos bendrajame Europos Sąjungos biudžete.

(33)

Kadangi siūlomo veiksmo tikslų, t. y. bendros informacinės sistemos sukūrimo ir reglamentavimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Europos Sąjungos lygiu, Taryba gali patvirtinti priemones, laikydamasi EB sutarties 5 straipsnyje nustatyto ir ES sutarties 2 straipsnyje nurodyto subsidiarumo principo. Pagal EB sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(34)

Šiame sprendime gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(35)

Remiantis Protokolo dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridėto prie ES sutarties ir prie EB sutarties, 5 straipsniu ir 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimo 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (11) 8 straipsnio 2 dalimi, Jungtinė Karalystė dalyvauja priimant šį sprendimą.

(36)

Remiantis Protokolo dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridėto prie ES sutarties ir prie EB sutarties, 5 straipsniu ir 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (12) 6 straipsnio 2 dalimi, Airija dalyvauja priimant šį sprendimą.

(37)

Šis sprendimas nepažeidžia priemonių, skirtų Jungtinės Karalystės ir Airijos daliniam dalyvavimui Šengeno acquis, kaip apibrėžta atitinkamai Sprendime 2000/365/EB ir Sprendime 2002/192/EB.

(38)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos pagal Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (13), kurios priskiriamos Tarybos sprendimo 1999/437/EB (14) dėl tam tikrų priemonių taikant minėtą susitarimą 1 straipsnio G punkte nurodytai taikymo sričiai.

(39)

Turėtų būti sudarytas susitarimas, leidžiantis Islandijos ir Norvegijos atstovams dalyvauti komitetų, padedančių Komisijai naudotis jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, darbe. Toks susitarimas buvo apsvarstytas Europos Sąjungos Tarybai ir Islandijos Respublikai bei Norvegijos Karalystei pasikeičiant laiškais dėl komitetų, padedančių Europos Komisijai naudotis savo vykdomaisiais įgaliojimais (15) pridedamais prie pirmiau minėto susitarimo.

(40)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, apibrėžtos Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, patenkančios į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio G punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą siejant su Tarybos sprendimų 2004/849/EB (16) ir 2004/860/EB (17) 4 straipsnio 1 dalimi.

(41)

Turėtų būti sudarytas susitarimas, leidžiantis Šveicarijos atstovams dalyvauti komitetų, padedančių Komisijai naudotis jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, darbe. Toks susitarimas buvo apsvarstytas Bendrijai ir Šveicarijai pasikeičiant laiškais, pridedamais prie pirmiau minėto susitarimo.

(42)

Šis sprendimas yra dokumentas, grindžiamas Šengeno acquis arba kitaip susijęs su ja, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje ir 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje.

(43)

Šis sprendimas turėtų būti taikomas Jungtinei Karalystei, Airijai ir Šveicarijai nuo datos, nustatytos laikantis atitinkamuose dokumentuose dėl Šengeno acquis taikymo tose valstybėse numatytų procedūrų,

NUSPRENDĖ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

SIS II sukūrimas ir bendrasis tikslas

1.   Sukuriama antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS II).

2.   Pagal šį sprendimą SIS II tikslas – aukšto lygio saugumo užtikrinimas Europos Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, įskaitant visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos bei saugumo palaikymą valstybių narių teritorijose, bei naudojant šia sistema perduodamą informaciją, taikyti EB sutarties IV antraštinės dalies trečios dalies nuostatas, susijusias su asmenų judėjimu jų teritorijose.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiame sprendime nustatomos perspėjimų apie asmenis ir daiktus įvedimo į SIS II ir tvarkymo sąlygos bei tvarka, keitimasis papildoma informacija ir papildomais duomenimis policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose tikslais.

2.   Šiame sprendime taip pat numatomos nuostatos dėl SIS II techninės struktūros, valstybių narių ir 15 straipsnyje nurodytos valdymo institucijos įsipareigojimų, bendro duomenų tvarkymo, susijusių asmenų teisių ir atsakomybės.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1.   Šiame sprendime vartojami šie sąvokų apibrėžimai:

a)

perspėjimas – į SIS II įvestų duomenų rinkinys, padedantis kompetentingoms institucijoms identifikuoti asmenį arba daiktą, kad būtų galima imtis konkretaus veiksmo;

b)

papildoma informacija – SIS II nesaugoma, tačiau su SIS II perspėjimais susijusi informacija, kuria keičiamasi:

i)

tam, kad valstybės narės galėtų konsultuotis arba pranešti viena kitai įvesdamos perspėjimą;

ii)

siekiant sudaryti galimybę imtis atitinkamų veiksmų esant sutapimui;

iii)

kai reikiamo veiksmo negali būti imtasi;

iv)

kai sprendžiami su SIS II duomenų kokybe susiję klausimai;

v)

kai sprendžiami su perspėjimų suderinamumu ir pirmenybe susiję klausimai;

vi)

kai sprendžiami su prieigos teisėmis susiję klausimai;

c)

papildomi duomenys – SIS II saugomi ir su SIS II perspėjimais susiję duomenys, kurie iškart pateikiami kompetentingoms institucijoms, kai atliekant paiešką SIS II surandamas asmuo, kurio duomenys yra įvesti į SIS II;

d)

asmens duomenys – visa informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu (duomenų subjektas); identifikuojamu asmeniu laikomas asmuo, kuris gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuojamas;

e)

asmens duomenų tvarkymas (tvarkymas) – bet kokia su asmens duomenimis automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis atliekama operacija ar operacijos, pavyzdžiui, rinkimas, užrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat palyginimas ar sujungimas, blokavimas, ištrynimas ar naikinimas.

2.   Laikoma, kad visos šio sprendimo nuorodos į Pamatinio sprendimo 2002/584/TVR nuostatas apima atitinkamas Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimų, sudarytų remiantis ES sutarties 24 ir 38 straipsniais, asmenų, kurių areštui yra išduotas orderis, kuriame numatomas tokio arešto orderio perdavimas per Šengeno informacinę sistemą, perdavimo tikslais, nuostatas.

4 straipsnis

SIS II techninė struktūra ir jos veikimo būdai

1.   SIS II sudaro:

a)

centrinė sistema (Centrinė SIS II), susidedanti iš:

techninio palaikymo funkcijos (CS-SIS), kurią sudaro SIS II duomenų bazė,

vieningos nacionalinės sąsajos (NI-SIS);

b)

nacionalinė sistema (N.SIS II) kiekvienoje valstybėje narėje, susidedanti iš nacionalinių duomenų sistemų, palaikančių ryšį su Centrine SIS II. N.SIS II gali būti duomenų byla (nacionalinė kopija), kurią sudaro visa ar dalinė SIS II duomenų bazės kopija;

c)

CS-SIS ir NI-SIS ryšių infrastruktūra (Ryšių infrastruktūra), užtikrinanti šifruotą virtualų tinklą, skirtą SIS II duomenims ir keitimuisi duomenimis tarp SIRENE biurų, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje.

2.   SIS II duomenys įvedami, atnaujinami, ištrinami ir jų paieška vykdoma naudojant įvairias N.SIS II sistemas. Nacionaline kopija naudojamasi atliekant automatines paieškas kiekvienos valstybės narės, naudojančios tokią kopiją, teritorijoje. Paieška kitų valstybių narių N.SIS II duomenų bylose negalima.

3.   CS-SIS, kuri atlieka techninės priežiūros ir administravimo funkcijas, yra Strasbūre (Prancūzija), o atsarginė CS-SIS, sugedus pagrindinei CS-SIS galinti užtikrinti visų jos funkcijų vykdymą, yra Sankt Johann im Pongau (Austrija).

4.   CS-SIS teikia paslaugas, būtinas SIS II duomenų įvedimui ir tvarkymui, įskaitant paieškos SIS II vykdymą. Nacionalines kopijas naudojančioms valstybėms narėms CS-SIS:

a)

tiesioginio ryšio būdu atnaujina nacionalines kopijas;

b)

užtikrina nacionalinių kopijų ir SIS II duomenų bazės sinchronizavimą bei darną;

c)

vykdo operacijas nacionalinėms kopijoms sukurti ir atstatyti.

5 straipsnis

Išlaidos

1.   Centrinės SIS II ir Ryšių infrastruktūros sukūrimo, veikimo ir priežiūros išlaidos padengiamos iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto.

2.   Šios išlaidos apima su CS-SIS susijusį darbą, kuris užtikrina 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų paslaugų teikimą.

3.   Kiekvienos N.SIS II sukūrimo, veikimo ir priežiūros išlaidas padengia atitinkama valstybė narė.

II SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6 straipsnis

Nacionalinės sistemos

Kiekviena valstybė narė atsako už N.SIS II sukūrimą, jos veikimo užtikrinimą ir jos priežiūrą bei savo N.SIS II prijungimą prie NI-SIS.

7 straipsnis

N.SIS II tarnyba ir SIRENE biuras

1.   Kiekviena valstybė narė paskiria instituciją (N.SIS II tarnyba), kuriai tenka pagrindinė atsakomybė už N.SIS II.

Ta institucija yra atsakinga už sklandų N.SIS II veikimą ir saugumą, kompetentingoms institucijoms užtikrina prieigą prie SIS II ir imasi reikiamų priemonių šio sprendimo nuostatų laikymuisi užtikrinti.

Kiekviena valstybė narė savo perspėjimus perduoda per savo N.SIS II tarnybą.

2.   Kiekviena valstybė narė paskiria instituciją, užtikrinančią keitimąsi visa papildoma informacija (SIRENE biuras) pagal SIRENE vadovo nuostatas, kaip nurodyta 8 straipsnyje.

Šie biurai taip pat koordinuoja į SIS II įvestos informacijos kokybės patikrą. Šiais tikslais jiems suteikiama prieiga prie SIS II tvarkomų duomenų.

3.   Valstybės narės praneša valdymo institucijai apie savo N.SIS II tarnybą ir SIRENE biurą. Valdymo institucija paskelbia jų sąrašą kartu su 46 straipsnio 8 dalyje nurodytu sąrašu.

8 straipsnis

Keitimasis papildoma informacija

1.   Papildoma informacija keičiamasi pagal SIRENE vadovo nuostatas ir naudojantis Ryšių infrastruktūra. Jei Ryšių infrastruktūra naudotis neįmanoma, valstybės narės gali naudoti kitas tinkamai apsaugotas technines priemones keistis papildoma informacija.

2.   Papildoma informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo ji buvo perduota.

3.   Į kitų valstybių narių pateiktus prašymus gauti papildomą informaciją reaguojama kuo greičiau.

4.   Išsamios keitimosi papildoma informacija taisyklės priimamos 67 straipsnyje nurodyta tvarka patvirtinant „SIRENE vadovą“, nepažeidžiant valdymo institucijos steigimo dokumento nuostatų.

9 straipsnis

Techninė atitiktis

1.   Kad užtikrintų greitą ir veiksmingą duomenų perdavimą, kiekviena valstybė narė, kurdama savo N.SIS II, laikosi tam tikslui nustatytų protokolų ir techninių procedūrų, nustatytų siekiant užtikrinti jų N.SIS II atitiktį CS-SIS. Šie protokolai ir techninės procedūros nustatomos laikantis 67 straipsnyje nurodytos tvarkos, nepažeidžiant valdymo institucijos steigimo dokumentų nuostatų.

2.   Jei valstybė narė naudoja nacionalinę kopiją, ji užtikrina, naudodamasi per CS-SIS teikiamomis paslaugomis, kad nacionalinėje kopijoje saugomi duomenys, taikant automatinio atnaujinimo priemones, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje, būtų identiški ir nuoseklūs lyginant su SIS II duomenų bazėje esančiais duomenimis ir kad atliekant paiešką nacionalinėje kopijoje būtų gaunami tokie patys rezultatai kaip ir atliekant paiešką SIS II duomenų bazėje.

10 straipsnis

Saugumas. Valstybės narės

1.   N.SIS II atžvilgiu kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių, įskaitant saugumo planą, kad:

a)

fiziškai apsaugotų duomenis, be kita ko sudarydamos nenumatytų atvejų planus, siekdamos apsaugoti svarbiausią infrastruktūrą;

b)

neįgaliotiems asmenims nebūtų suteikta prieiga prie asmens duomenų tvarkymui naudojamų duomenų tvarkymo įrangos (prieigos prie įrangos kontrolė);

c)

būtų užkirstas kelias neleistinam duomenų laikmenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar pašalinimui (duomenų laikmenų kontrolė);

d)

būtų užkirstas kelias neleistinam duomenų įvedimui ir neleistinam laikomų asmens duomenų tikrinimui, keitimui ar ištrynimui (duomenų laikymo kontrolė);

e)

neįgaliotiems asmenims, kurie naudojasi duomenų perdavimo įranga, būtų užkirstas kelias naudotis automatizuoto duomenų apdorojimo sistemomis (naudotojų kontrolė);

f)

būtų užtikrinta, jog asmenims, kuriems leista naudotis automatizuoto duomenų apdorojimo sistema, būtų suteikta tik prieiga prie tų duomenų, kuriems taikomas jų prieigos leidimas, nurodant asmeninę vienintelę vartotojo tapatybę bei tik konfidencialius prieigos būdus (prieigos prie duomenų kontrolė);

g)

būtų užtikrinta, jog visos institucijos, turinčios prieigos prie SIS II arba prieigos prie duomenų tvarkymo patalpų ir įrangos teisę, sukurtų aprašus, kuriuose būtų nurodytos asmenų, turinčių prieigos prie duomenų teisę, taip pat teisę juos įvesti, atnaujinti ir pašalinti bei atlikti jų paiešką, funkcijos ir pareigos, bei leistų 60 straipsnyje nurodytoms nacionalinėms priežiūros institucijoms jų prašymu nedelsiant susipažinti su tais aprašais (personalo aprašai);

h)

būtų užtikrinta galimybė patikrinti ir nustatyti, kuriems organams asmens duomenys gali būti perduodami naudojant duomenų perdavimo įrangą (perdavimo kontrolė);

i)

būtų užtikrinta galimybė vėliau patikrinti ir nustatyti, kokius asmens duomenis, kada, kas ir kokiu tikslu įvedė į automatizuoto duomenų apdorojimo sistemas (įvedimo kontrolė);

j)

būtų užkirstas kelias neleistinam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar ištrynimui perkeliant asmens duomenis arba gabenant duomenų laikmenas, visų pirma naudojantis atitinkamais šifravimo metodais (gabenimo kontrolė);

k)

būtų stebimas šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių veiksmingumas ir būtų imamasi būtinų organizacinių priemonių susijusių su vidaus stebėsena, siekiant užtikrinti atitiktį šiam sprendimui (savikontrolė).

2.   Valstybės narės keitimosi papildoma informacija saugumo atžvilgiu imasi 1 dalyje nurodytoms priemonėms lygiaverčių saugumo priemonių.

11 straipsnis

Konfidencialumas. Valstybės narės

Kiekviena valstybė narė taiko profesinę paslaptį ar kitas lygiavertes konfidencialumo pareigas reglamentuojančias taisykles visiems asmenims ir įstaigoms, kuriems tenka dirbti su SIS II duomenimis ir papildoma informacija pagal savo nacionalinius teisės aktus. Ši pareiga taip pat taikoma tiems asmenims išėjus iš tarnybos ar darbo arba toms įstaigoms nutraukus savo veiklą.

12 straipsnis

Registravimas nacionaliniu lygiu

1.   Nacionalinių kopijų nenaudojančios valstybės narės užtikrina, kad kiekviena prieiga prie asmens duomenų ir visas keitimasis jais su CS-SIS būtų registruojamas N.SIS II siekiant patikrinti, ar paieška yra teisėta, vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumo stebėseną ir savikontrolę bei užtikrinti tinkamą N.SIS II veikimą, duomenų vientisumą ir saugumą.

2.   Nacionalines kopijas naudojančios valstybės narės užtikrina, kad kiekviena prieiga prie SIS II duomenų ir visas keitimasis jais šiose kopijose registruojamas 1 dalyje nurodytais tikslais. Tai netaikoma 4 straipsnio 4 dalyje nurodytiems procesams.

3.   Šiuose įrašuose nurodomi visų pirma perspėjimų istorija, duomenų perdavimo data ir laikas, paieškai atlikti naudoti duomenys, nuorodos į perduotus duomenis, kompetentingos institucijos pavadinimas ir asmens, atsakingo už duomenų tvarkymą, vardas ir pavardė.

4.   Įrašai gali būti naudojami tik 1 ir 2 dalyse minėtam tikslui ir yra ištrinami anksčiausiai po vienerių metų ir vėliausiai po trejų metų nuo jų sukūrimo. Įrašai, kuriuose nurodoma perspėjimų istorija, ištrinami praėjus nuo vienerių iki trejų metų nuo perspėjimų ištrynimo.

5.   Įrašus galima saugoti ilgiau, jei jų reikia jau pradėtoms stebėsenos procedūroms.

6.   Kompetentingos nacionalinės institucijos, atsakingos už patikrinimą, ar paieška yra teisėta, vykdančios duomenų tvarkymo teisėtumo stebėseną ir savikontrolę bei užtikrinančios tinkamą N.SIS II veikimą, duomenų vientisumą ir saugumą, savo funkcijų atlikimo tikslais bei savo kompetencijos ribose ir jų pačių prašymu turi prieigos prie šių įrašų teisę.

13 straipsnis

Savikontrolė

Valstybės narės užtikrina, kad kiekviena institucija, turinti prieigos prie SIS II duomenų teisę, imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi šio sprendimo ir prireikus bendradarbiautų su nacionaline priežiūros institucija.

14 straipsnis

Darbuotojų mokymas

Prieš suteikiant leidimą tvarkyti SIS II saugomus duomenis, prieigos prie SIS II teisę turintys institucijų darbuotojai deramai supažindinami su duomenų saugumo ir duomenų apsaugos taisyklėmis ir jiems pranešama apie atitinkamas nusikalstamas veikas ir sankcijas.

III SKYRIUS

VALDYMO INSTITUCIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

15 straipsnis

Sistemos operacijų valdymas

1.   Po pereinamojo laikotarpio valdymo institucija (Valdymo institucija), finansuojama iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto, yra atsakinga už Centrinės SIS II operacijų valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Valdymo institucija užtikrina, kad Centrinėje SIS II, vadovaujantis kaštų ir naudos analize, visada būtų taikomos geriausios turimos technologijos.

2.   Valdymo institucija taip pat atsakinga už toliau išvardytas su Ryšių infrastruktūra susijusias užduotis:

a)

priežiūrą;

b)

saugumą;

c)

valstybių narių ir ryšio tiekėjo koordinavimą.

3.   Komisija yra atsakinga už visas kitas su Ryšių infrastruktūra susijusias užduotis, pirmiausia:

a)

su biudžeto įgyvendinimu susijusias užduotis;

b)

įsigijimą ir atnaujinimą;

c)

sutartinius klausimus.

4.   Pereinamuoju laikotarpiu, kol Valdymo institucija pradės vykdyti savo įsipareigojimus, už Centrinės SIS II operacijų valdymą atsakinga Komisija. Komisija, laikydamasi 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (18), šią užduotį ir su biudžeto įgyvendinimu susijusias užduotis gali perduoti nacionalinėms viešojo sektoriaus įstaigoms dviejose skirtingose šalyse.

5.   Kiekviena 4 dalyje nurodyta nacionalinė viešojo sektoriaus institucija turi atitikti pirmiausia šiuos atrankos kriterijus:

a)

ji privalo įrodyti turinti ilgalaikę patirtį valdyti didelės apimties informacinę sistemą, turinčią 4 straipsnio 4 dalyje nurodytas funkcijas;

b)

ji privalo turėti ilgalaikės patirties informacinės sistemos, kurios funkcijos prilygsta nurodytosioms 4 straipsnio 4 dalyje, paslaugoms ir saugumui keliamų reikalavimų srityje;

c)

joje turi dirbti pakankamai ir patyrusių darbuotojų, turinčių tinkamos profesinės patirties ir kalbinių įgūdžių dirbti tarptautinio bendradarbiavimo aplinkoje, tokioje, kokios reikalauja SIS II;

d)

ji privalo turėti saugią ir specialiai pritaikytą infrastruktūrą, pirmiausia, galinčią užtikrinti, kad būtų atsarginė kopija ir garantuoti, kad didelės apimties informacinių technologijų sistemos nepertraukiamai veiktų; ir

e)

jos administracinė aplinka turi sudaryti sąlygas tinkamai atlikti užduotis ir vengti bet kokių interesų konflikto.

6.   Prieš bet kokį 4 dalyje nurodytą perdavimą ir reguliariai po jo Komisija informuoja Europos Parlamentą bei Tarybą apie perdavimo sąlygas, tikslią perdavimo sritį ir įstaigas, kurioms šios užduotys perduotos.

7.   Tais atvejais, kai Komisija pereinamuoju laikotarpiu pagal 4 dalį perduoda savo pareigas, ji užtikrina, kad šis perdavimas visiškai atitiktų ribas, kurios numatytos EB sutartyje nustatytoje institucinėje sistemoje. Ji visų pirma užtikrina, kad šis perdavimas neturėtų neigiamos įtakos jokiam pagal Europos Sąjungos teisę Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ar Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vykdomos veiksmingos kontrolės mechanizmui.

8.   Centrinės SIS II operacijų valdymas apima visas užduotis, reikalingas tam, kad Centrinė SIS II veiktų 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę pagal šį sprendimą, ypač techninės priežiūros darbą bei techninius pakeitimus, būtinus, kad sistema veiktų sklandžiai.

16 straipsnis

Saugumas

1.   Valdymo institucija Centrinės SIS II atžvilgiu ir Komisija Ryšių infrastruktūros atžvilgiu imasi reikiamų priemonių, įskaitant saugumo planą, kad:

a)

fiziškai apsaugotų duomenis, be kita ko sudarydamos nenumatytų atvejų planus, siekdamos apsaugoti svarbiausią infrastruktūrą;

b)

neįgaliotiems asmenims nebūtų suteikta prieiga prie asmens duomenų tvarkymui naudojamų duomenų tvarkymo įrangos (prieigos prie įrangos kontrolė);

c)

būtų užkirstas kelias neleistinam duomenų laikmenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar pašalinimui (duomenų laikmenų kontrolė);

d)

būtų užkirstas kelias neleistinam duomenų įvedimui ir neleistinam laikomų asmens duomenų tikrinimui, keitimui ar ištrynimui (duomenų laikymo kontrolė);

e)

neįgaliotiems asmenims, kurie naudojasi duomenų perdavimo įranga, būtų užkirstas kelias naudotis automatizuoto duomenų apdorojimo sistemomis (naudotojų kontrolė);

f)

būtų užtikrinta, jog asmenims, kuriems leista naudotis automatizuoto duomenų apdorojimo sistema, būtų suteikta tik prieiga prie tų duomenų, kuriems taikomas jų prieigos leidimas, nurodant asmeninę vienintelę vartotojo tapatybę bei tik konfidencialius prieigos būdus (prieigos prie duomenų kontrolė);

g)

sukurtų aprašus, kuriuose būtų nurodytos asmenų, turinčių prieigos prie duomenų arba prieigos prie duomenų tvarkymo patalpų ir įrangos teisę, funkcijos ir pareigos, bei leistų Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, nurodytam 61 straipsnyje, jo prašymu nedelsiant tais aprašais naudotis (personalo aprašai);

h)

būtų užtikrinta galimybė patikrinti ir nustatyti, kuriems organams asmens duomenys gali būti perduodami naudojant duomenų perdavimo įrangą (perdavimo kontrolė);

i)

būtų užtikrinta galimybė vėliau patikrinti ir nustatyti, kokius asmens duomenis, kada ir kas įvedė į automatizuoto duomenų apdorojimo sistemas (įvedimo kontrolė);

j)

būtų užkirstas kelias neleistinam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar ištrynimui perkeliant asmens duomenis arba gabenant duomenų laikmenas, visų pirma naudojantis atitinkamais šifravimo metodais (gabenimo kontrolė);

k)

būtų stebimas šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių veiksmingumas ir būtų imamasi būtinų organizacinių priemonių susijusių su vidaus stebėsena, siekiant užtikrinti atitiktį šiam sprendimui (savikontrolė).

2.   Valdymo institucija imasi 1 dalyje nurodytoms priemonėms lygiaverčių saugumo priemonių, susijusių su keitimusi papildoma informacija naudojantis Ryšių infrastruktūra.

17 straipsnis

Konfidencialumas. Valdymo institucija

1.   Nepažeisdama Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 17 straipsnio, visiems savo darbuotojams, kuriems tenka dirbti su SIS II duomenimis, Valdymo institucija taiko profesinę paslaptį ar kitus lygiaverčius konfidencialumo įsipareigojimus reglamentuojančias taisykles, laikydamasi standartų, prilygstančių nurodytiems šio sprendimo 11 straipsnyje. Šis įsipareigojimas taip pat taikomas šiems asmenims išėjus iš tarnybos ar darbo arba nutraukus savo veiklą.

2.   Valdymo institucija imasi 1 dalyje nurodytoms priemonėms lygiaverčių konfidencialumo priemonių, susijusių su keitimusi papildoma informacija naudojantis Ryšių infrastruktūra.

18 straipsnis

Registravimas centriniu lygiu

1.   Valdymo institucija užtikrina, kad kiekviena prieiga prie asmens duomenų ir visas keitimasis jais CS-SIS būtų registruojami 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse minėtiems tikslams.

2.   Šiuose įrašuose nurodomi visų pirma buvę perspėjimai, duomenų perdavimo data ir laikas, paieškai atlikti naudoti duomenys, nuorodos į perduotus duomenis ir kompetentingos institucijos, atsakingos už duomenų tvarkymą, pavadinimas.

3.   Įrašai gali būti naudojami tik 1 dalyje minėtiems tikslams ir yra ištrinami anksčiausiai po vienerių metų ir vėliausiai po trejų metų nuo jų sukūrimo. Įrašai, kuriuose nurodoma perspėjimų istorija, ištrinami praėjus nuo vienerių iki trejų metų nuo perspėjimų ištrynimo.

4.   Įrašus galima saugoti ilgiau, jei jų reikia jau pradėtoms stebėsenos procedūroms.

5.   Kompetentingos institucijos, atsakingos už patikrinimą, ar paieška yra teisėta, vykdančios duomenų tvarkymo teisėtumo stebėseną ir savikontrolę bei užtikrinančios tinkamą CS-SIS veikimą, duomenų vientisumą ir saugumą, savo funkcijų atlikimo tikslais bei savo kompetencijos ribose ir jų pačių prašymu turi prieigos prie šių įrašų teisę.

19 straipsnis

Informavimo kampanija

Pradėjus veikti SIS II, Komisija bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu pradeda vykdyti informavimo kampaniją, kurios metu visuomenė informuojama apie tikslus, saugomus duomenis, prieigą turinčias institucijas ir asmenų teises. Valdymo institucija, ją įsteigus, bendradarbiaudama su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, tokias kampanijas reguliariai pakartoja. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, parengia ir įgyvendina planus, būtinus siekiant bendrai informuoti piliečius apie SIS II.

IV SKYRIUS

DUOMENŲ KATEGORIJOS IR ŽYMOS

20 straipsnis

Duomenų kategorijos

1.   Nepažeidžiant 8 straipsnio 1 dalies ar šio sprendimo nuostatų, numatančių papildomų duomenų saugojimą, SIS II yra tik tos duomenų kategorijos, kurias kiekviena valstybė narė pateikia 26, 32, 34, 36 ir 38 straipsniuose nurodytiems tikslams.

2.   Duomenų kategorijos yra šios:

a)

asmenys, dėl kurių yra pateiktas perspėjimas;

b)

36 ir 38 straipsniuose nurodyti daiktai.

3.   Apie asmenis, dėl kurių pateiktas perspėjimas, pateikiama tik ši informacija:

a)

pavardė (-s) ir vardas (-ai), pavardė gimimo metu ir visos anksčiau turėtos pavardės, visos pravardės, jeigu galima, įvedamos atskirai;

b)

visi išskirtiniai objektyvūs nekintami fiziniai požymiai;

c)

gimimo vieta ir data;

d)

lytis;

e)

nuotraukos;

f)

pirštų atspaudai;

g)

pilietybė (-s);

h)

ar atitinkami asmenys yra ginkluoti, linkę smurtauti ar yra pabėgę;

i)

perspėjimo priežastis;

j)

perspėjimą pateikianti institucija;

k)

nuoroda į sprendimą, kuriuo grindžiamas perspėjimas;

l)

veiksmas, kurio turi būti imtasi;

m)

sąsaja (-os) su kitais perspėjimais, pateiktais SIS II pagal 52 straipsnį;

n)

nusikalstamos veikos rūšis.

4.   2 ir 3 dalyje nurodytų duomenų įvedimui, atnaujinimui, ištrynimui ir paieškai būtinos techninės taisyklės nustatomos laikantis 67 straipsnyje nurodytos tvarkos, nepažeidžiant Valdymo institucijos steigimo dokumentų nuostatų.

5.   3 dalyje nurodytos duomenų paieškai būtinos techninės taisyklės turi būti panašios į paieškai CS-SIS, nacionalinėse kopijose ir techninėse kopijose, kaip nurodyta 46 straipsnio 2 dalyje, skirtas taisykles.

21 straipsnis

Proporcingumas

Prieš pateikdama perspėjimą, valstybė narė nustato, ar tas atvejis yra adekvatus, atitinkamas ir pakankamai svarbus, kad pateisintų perspėjimo įvedimą į SIS II.

22 straipsnis

Konkrečios taisyklės dėl nuotraukų ir pirštų atspaudų

20 straipsnio 3 dalies e ir f punktuose nurodytos nuotraukos ir pirštų atspaudai naudojami laikantis šių nuostatų:

a)

nuotraukos ir pirštų atspaudai įvedami tik atlikus specialų kokybės patikrinimą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi būtiniausių duomenų kokybės standartų. Specialaus kokybės patikrinimo specifikacija nustatoma laikantis 67 straipsnyje nurodytos tvarkos, nepažeidžiant Valdymo institucijos steigimo dokumentų nuostatų;

b)

nuotraukos ir pirštų atspaudai naudojami tik siekiant patvirtinti asmens, kuris buvo rastas atlikus raidinę ir skaitmeninę paiešką SIS II, tapatybę;

c)

kai tik techniškai tampa įmanoma, pirštų atspaudai taip pat gali būti naudojami siekiant nustatyti asmens tapatybę remiantis jo biometriniu identifikatoriumi. Prieš šios funkcijos įgyvendinimą SIS II Komisija pateikia ataskaitą apie galimybes naudoti reikiamas technologijas ir jų parengimą darbui, o dėl to konsultuojamasi su Europos Parlamentu.

23 straipsnis

Reikalavimai siekiant įvesti perspėjimą

1.   Perspėjimai apie asmenis negali būti įvesti neturint duomenų, nurodytų 20 straipsnio 3 dalies a, d, l punktuose ir, jei taikoma, k punkte.

2.   Jei tokie yra, taip pat įvedami visi kiti 20 straipsnio 3 dalyje išvardyti duomenys.

24 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl žymų

1.   Jei valstybė narė mano, kad pagal 26, 32 ar 36 straipsnį įvesto perspėjimo vykdymas yra nesuderinamas su jos nacionaline teise, jos tarptautiniais įsipareigojimais ar svarbiais nacionaliniais interesais, ji gali vėliau pareikalauti, kad perspėjimas būtų papildytas žyma, reiškiančia, kad jos teritorijoje nebus imtasi veiksmų, kurių turi būti imtasi remiantis tuo perspėjimu. Žymą turi įvesti valstybės narės, kuri pateikė perspėjimą, SIRENE biuras.

2.   Kad valstybės narės galėtų reikalauti pagal 26 straipsnį pateiktą perspėjimą papildyti žyma, pasikeičiant papildoma informacija visoms valstybėms narėms automatiškai pranešama apie visus naujus tos kategorijos perspėjimus.

3.   Jeigu ypatingos skubos ir svarbos atvejais perspėjimą pateikusi valstybė narė prašo įvykdyti veiksmą, valstybė narė, vykdanti perspėjimą, patikrina, ar ji gali leisti panaikinti jos nurodymu įvestą žymą. Jeigu valstybė narė, vykdanti perspėjimą, gali tai padaryti, ji imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad veiksmas, kurio turi būti imtasi, būtų nedelsiant įvykdytas.

25 straipsnis

Žymos, susijusios su perspėjimais dėl suėmimo perdavimo tikslu

1.   Kai taikomas Pamatinis sprendimas 2002/584/TVR, suėmimui kelią užkertanti žyma pridedama prie perspėjimo dėl suėmimo perdavimo tikslu tik tuo atveju, jeigu pagal nacionalinę teisę už Europos arešto orderio vykdymą atsakinga kompetentinga teisminė institucija atsisako jį vykdyti remdamasi nevykdymo pagrindu, ir kai pareikalaujama pridėti tokią žymą.

2.   Tačiau pagal nacionalinę teisę kompetentingos teisminės institucijos nurodymu, bendrų nurodymų pagrindu arba konkrečiu atveju perspėjimą dėl suėmimo perdavimo tikslu taip pat gali būti reikalaujama papildyti žyma, jei akivaizdu, kad reikės atsisakyti vykdyti Europos arešto orderį.

V SKYRIUS

PERSPĖJIMAI APIE ASMENIS, IEŠKOMUS NORINT JUOS SUIMTI PERDAVIMO ARBA IŠDAVIMO TIKSLU

26 straipsnis

Perspėjimų pateikimo tikslai ir sąlygos

1.   Duomenys apie asmenis, ieškomus norint juos suimti perdavimo tikslu remiantis Europos arešto orderiu, ar ieškomus norint juos suimti išdavimo tikslu, įvedami perspėjimą pateikusios valstybės narės teisminės institucijos prašymu.

2.   Duomenis apie asmenis, ieškomus norint juos suimti perdavimo tikslu, taip pat įvedami remiantis arešto orderiais, išduotais pagal Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimus, sudarytus remiantis ES sutarties 24 ir 38 straipsniais, asmenų, kurių areštui yra išduotas orderis, kuriame numatomas tokio arešto orderio perdavimas per Šengeno informacinę sistemą, perdavimo tikslais.

27 straipsnis

Papildomi duomenys apie asmenis, ieškomus norint juos suimti perdavimo tikslu

1.   Jei asmuo yra ieškomas norint jį suimti perdavimo tikslu remiantis Europos arešto orderiu, perspėjimą pateikianti valstybė narė į SIS II įveda ir Europos arešto orderio originalo kopiją.

2.   Perspėjimą pateikianti valstybė narė gali įvesti Europos arešto orderio originalo vertimo į vieną arba kelias oficialias Europos Sąjungos kalbą (-as) kopiją.

28 straipsnis

Papildoma informacija apie asmenis, ieškomus norint juos suimti perdavimo tikslu

Valstybė narė, į SIS II įvedusi perspėjimą dėl suėmimo perdavimo tikslu, perduoda Pamatinio sprendimo 2002/584/TVR 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją visoms valstybėms narėms, keisdamasi papildoma informacija.

29 straipsnis

Papildoma informacija apie asmenis, ieškomus norint juos suimti išdavimo tikslu

1.   Valstybė narė, į SIS II įvedusi perspėjimą dėl suėmimo išdavimo tikslu, keisdamasi papildoma informacija, visoms valstybėms narėms perduoda tokius duomenis:

a)

institucija, išdavusi prašymą suimti;

b)

ar yra išduotas arešto orderis ar kitas tokią pačią teisinę galią turintis dokumentas, arba vykdytinas teismo sprendimas;

c)

teisės pažeidimo pobūdis ir jo teisinis kvalifikavimas;

d)

aplinkybių, kuriomis teisės pažeidimas buvo padarytas, aprašymas, įskaitant laiką, vietą ir asmens, dėl kurio buvo pateiktas perspėjimas, dalyvavimo įvykdant teisės pažeidimą lygį;

e)

kiek įmanoma, teisės pažeidimo aplinkybės;

f)

arba bet kokia kita informacija, kuri būtų naudinga ar būtina siekiant įvykdyti perspėjimą.

2.   1 dalyje nurodyti duomenys neperduodami, jei jau buvo pateikti 27 arba 28 straipsnyje nurodyti duomenys ir atitinkamos valstybės narės nuomone laikomi pakankamais vykdyti perspėjimą.

30 straipsnis

Perspėjimų apie asmenis, ieškomus norint juos suimti perdavimo ar išdavimo tikslu, pakeitimas

Jei asmuo negali būti suimtas, nes prašymą gavusi valstybė narė atsisako jį suimti, laikydamasi 24 arba 25 straipsnyje nustatytos tvarkos dėl žymų, arba perspėjimo dėl suėmimo išdavimo tikslu atveju nėra baigtas tyrimas, ši valstybė narė turi laikyti tą perspėjimą perspėjimu, kuriuo pranešama atitinkamo asmens buvimo vieta.

31 straipsnis

Veiksmo, pagrįsto perspėjimu apie asmenį, ieškomą norint jį suimti perdavimo ar išdavimo tikslu, vykdymas

1.   Į SIS II pagal 26 straipsnį įvestas perspėjimas kartu su 27 straipsnyje nurodytais papildomais duomenimis yra tas pats ir turi tą patį poveikį kaip Europos arešto orderis, išduotas pagal Pamatinį sprendimą 2002/584/TVR, kai šis pamatinis sprendimas taikomas.

2.   Kai Pamatinis sprendimas 2002/584/TVR netaikomas, į SIS II įvestas perspėjimas pagal 26 ir 29 straipsnius turi tokią pat teisinę galią kaip ir laikino suėmimo prašymas pagal 1957 m. gruodžio 13 d. Europos konvencijos dėl ekstradicijos 16 straipsnį arba 1962 m. birželio 27 d. Beneliukso sutarties dėl ekstradicijos ir savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 15 straipsnį.

VI SKYRIUS

PERSPĖJIMAI APIE DINGUSIUS ASMENIS

32 straipsnis

Perspėjimų pateikimo tikslai ir sąlygos

1.   Duomenys apie dingusius asmenis, kuriuos reikia laikinai apsaugoti ir (arba) kurių buvimo vieta turi būti nustatyta, į SIS II įvedami perspėjimą pateikiančios valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu.

2.   Gali būti įvedami duomenys apie šių kategorijų dingusius asmenis:

a)

dingę asmenys, kuriuos reikia apsaugoti

i)

dėl jų pačių saugumo;

ii)

siekiant išvengti grėsmės;

b)

dingę asmenys, kurių nereikia apsaugoti.

3.   2 dalies a punktas taikomas tik asmenims, kurie kompetentingos institucijos sprendimu turi būti internuoti.

4.   1, 2 ir 3 dalys pirmiausia taikomos nepilnamečiams.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad į SIS II įvesti duomenys nurodytų, kuriai 2 dalyje nurodytai kategorijai priskiriamas dingęs asmuo.

33 straipsnis

Perspėjimu pagrįsto veiksmo vykdymas

1.   Kai 32 straipsnyje nurodytas asmuo surandamas, atsižvelgdamos į 2 dalį, kompetentingos institucijos praneša apie jo buvimo vietą perspėjimą pateikusiai valstybei narei. 32 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais atvejais jos gali asmenį perkelti į saugią vietą, siekdamos nutraukti jo kelionę, jei tai leidžiama pagal nacionalinę teisę.

2.   Duomenys apie dingusį ir surastą pilnametį asmenį perduodami gavus to asmens sutikimą, išskyrus atvejus, kai duomenimis keičiasi kompetentingos institucijos. Tačiau kompetentingos institucijos gali asmeniui, kuris pranešė apie asmens dingimą, pranešti apie tai, kad perspėjimas buvo panaikintas, nes nustatyta asmens buvimo vieta.

VII SKYRIUS

PERSPĖJIMAI APIE ASMENIS, KURIE IEŠKOMI KAIP GALINTYS PADĖTI TEISMINIAM PROCESUI

34 straipsnis

Perspėjimų pateikimo tikslai ir sąlygos

Siekdamos pranešti apie asmenų nuolatinę ar laikiną gyvenamąją vietą, valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu įveda į SIS II duomenis apie:

a)

liudytojus;

b)

asmenis, šaukiamus atvykti į teismą ar ieškomus tam, kad būtų šaukiami atvykti į teismą dėl baudžiamosios bylos, kad duotų paaiškinimus dėl veikų, už kurias jie yra persekiojami;

c)

asmenis, kuriems turi būti įteiktas baudžiamasis teismo nuosprendis ar kiti dokumentai, susiję su baudžiamąja byla, kad duotų paaiškinimus dėl veikų, už kurias jie yra persekiojami;

d)

asmenis, kuriems turi būti įteiktas šaukimas atvykti, kad atliktų laisvės atėmimo bausmę.

35 straipsnis

Perspėjimu pagrįsto veiksmo vykdymas

Prašoma informacija prašančiajai valstybei narei perduodama keičiantis papildoma informacija.

VIII SKYRIUS

PERSPĖJIMAI APIE ASMENIS IR DAIKTUS, KURIUOS KETINAMA SLAPTA PATIKRINTI ARBA DĖL JŲ ATLIKTI SPECIALIUS PATIKRINIMUS

36 straipsnis

Perspėjimų pateikimo tikslai ir sąlygos

1.   Duomenys apie asmenis arba transporto priemones, laivus, orlaivius ar konteinerius pagal perspėjimą pateikiančios valstybės narės nacionalinę teisę įvedami tam, kad šie objektai būtų slapta patikrinami arba kad dėl jų būtų atlikti specialūs patikrinimai pagal 37 straipsnio 4 dalį.

2.   Toks perspėjimas gali būti pateikiamas siekiant persekioti už nusikaltimus arba užkirsti kelią grėsmėms visuomenės saugumui:

a)

jei yra aiškių įrodymų manyti, kad asmuo ketina padaryti arba daro sunkų nusikaltimą, pavyzdžiui, vieną iš nusikalstamų veikų, nurodytų Pamatinio sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje; arba

b)

jei bendras asmens įvertinimas, atsižvelgiant į anksčiau jo padarytus nusikaltimus, leidžia manyti, kad tas asmuo ir ateityje darys sunkius nusikaltimus, nurodytus Pamatinio sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje.

3.   Be to, už nacionalinį saugumą atsakingų institucijų prašymu perspėjimas pagal nacionalinę teisę gali būti pateikiamas tais atvejais, kai yra konkrečių įrodymų, jog 37 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija yra būtina, kad būtų galima užkirsti kelią to asmens keliamai didelei grėsmei ar kitai didelei grėsmei vidaus ar išorės nacionaliniam saugumui. Pagal šią dalį perspėjimą pateikianti valstybė narė apie tai praneša kitoms valstybėms narėms. Kiekviena valstybė narė nustato, kurioms institucijoms ši informacija perduodama.

4.   Perspėjimai apie transporto priemones, laivus, orlaivius ar konteinerius gali būti pateikiami, kai yra aiškių įrodymų, jog jie yra susiję su sunkiais nusikaltimais, nurodytais 2 dalyje, arba su didelėmis grėsmėmis, nurodytomis 3 dalyje.

37 straipsnis

Perspėjimu pagrįsto veiksmo vykdymas

1.   Slapto ar specialaus patikrinimo tikslais visa toliau nurodyta informacija arba jos dalis perspėjimą pateikusiai institucijai gali būti renkama ir perduodama valstybėje narėje atliekant pasienio kontrolę ir kitus policijos bei muitinės patikrinimus:

a)

faktas, kad asmuo arba transporto priemonė, laivas, orlaivis ar konteineris, dėl kurių buvo pateiktas perspėjimas, yra surasti;

b)

patikrinimo vieta, laikas ar priežastis;

c)

kelionės maršrutas ir galutinis tikslas;

d)

kartu su atitinkamais asmenimis keliaujantys arba transporto priemonėje, laive ar orlaivyje esantys asmenys, kurie gali būti pagrįstai laikomi susijusiais su atitinkamais asmenimis;

e)

naudojama transporto priemonė, laivas, orlaivis ar konteineris;

f)

vežami daiktai;

g)

aplinkybės, kuriomis asmuo arba transporto priemonė, laivas, orlaivis ar konteineris buvo surasti.

2.   1 dalyje nurodyta informacija perduodama keičiantis papildoma informacija.

3.   Valstybės narės, rinkdamos 1 dalyje nurodytą informaciją, imasi būtinų priemonių, kad nekiltų grėsmė slaptam patikrinimo pobūdžiui.

4.   Atliekant specialius patikrinimus, asmenys, transporto priemonės, laivai, orlaiviai, konteineriai ir vežami daiktai gali būti tikrinami pagal nacionalinę teisę tame 36 straipsnyje nurodytais tikslais. Jei specialūs patikrinimai pagal valstybės narės teisę neleidžiami, jie toje valstybėje narėje automatiškai pakeičiami slaptais patikrinimais.

IX SKYRIUS

PERSPĖJIMAI APIE DAIKTUS, IEŠKOMUS NORINT JUOS KONFISKUOTI ARBA PANAUDOTI KAIP ĮRODYMUS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

38 straipsnis

Perspėjimų pateikimo tikslai ir sąlygos

1.   Į SIS II įvedami duomenys apie daiktus, ieškomus norint juos konfiskuoti arba panaudoti kaip įrodymus baudžiamosiose bylose.

2.   Įvedamos šios lengvai atpažįstamų daiktų kategorijos:

a)

motorinės transporto priemonės, kurių variklio tūris didesnis kaip 50 kubinių centimetrų, laivai ir orlaiviai;

b)

priekabos, kurių svoris be krovinio didesnis kaip 750 kg, automobiliniai nameliai, industriniai įrenginiai, užbortiniai varikliai ir konteineriai;

c)

šaunamieji ginklai;

d)

pavogti, pasisavinti arba dingę oficialių dokumentų blankai;

e)

pavogti, pasisavinti, dingę ar pripažinti negaliojančiais išduoti asmens tapatybės dokumentai – pasai, asmens tapatybės kortelės, vairuotojo pažymėjimai, leidimai gyventi ir kelionės dokumentai;

f)

pavogti, pasisavinti, dingę ar pripažinti negaliojančiais transporto priemonių registravimo sertifikatai ir transporto priemonių valstybinio numerio ženklai;

g)

banknotai (registruotos kupiūros);

h)

pavogti, pasisavinti, dingę ar pripažinti negaliojančiais vertybiniai popieriai ir mokėjimo priemonės – čekiai, kreditinės kortelės, obligacijos ir akcijos.

3.   2 dalyje nurodytų duomenų įvedimui, atnaujinimui, ištrynimui ir paieškai būtinos techninės taisyklės nustatomos laikantis 67 straipsnyje nurodytos tvarkos, nepažeidžiant Valdymo institucijos steigimo dokumentų nuostatų.

39 straipsnis

Perspėjimu pagrįsto veiksmo vykdymas

1.   Jei tikrinimo metu paaiškėja, kad yra perspėjimas apie daiktą, kuris buvo surastas, institucija, nustačiusi daikto ir duomenų apie jį atitiktį, susisiekia su perspėjimą pateikusia institucija, kad susitartų dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Šiuo tikslu asmens duomenis taip pat galima perduoti pagal šį sprendimą.

2.   1 dalyje nurodyta informacija perduodama keičiantis papildoma informacija.

3.   Valstybė narė, kuri rado daiktą, imasi priemonių pagal nacionalinę teisę.

X SKYRIUS

PRIEIGOS PRIE PERSPĖJIMŲ TEISĖ IR JŲ SAUGOJIMAS

40 straipsnis

Institucijos, turinčios prieigos prie perspėjimų teisę

1.   Prieiga prie į SIS II įvestų duomenų ir teisė atlikti tokių duomenų paiešką tiesiogiai ar SIS II duomenų kopijoje išimtinai suteikiama institucijoms, atsakingoms už:

a)

sienų kontrolę pagal 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 562/2006/EB, nustatantį taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (19);

b)

kitus policijos ir muitinės atitinkamoje valstybėje narėje atliekamus patikrinimus ir tokių paskirtų institucijų atliekamą šių patikrinimų koordinavimą.

2.   Tačiau prieiga prie į SIS II įvestų duomenų ir teise atlikti tokių duomenų tiesioginę paiešką taip pat gali naudotis nacionalinės teisminės institucijos, įskaitant tas, kurios yra atsakingos už baudžiamųjų bylų iškėlimą bendra tvarka ir už teisminį tyrimą iki oficialaus kaltinimo pareiškimo, vykdydamos joms pavestas užduotis pagal nacionalinės teisės aktus, taip pat jų koordinuojančios institucijos.

3.   Šiame straipsnyje nurodytos institucijos įtraukiamos į 46 straipsnio 8 dalyje nurodytą sąrašą.

41 straipsnis

Europolo prieiga prie SIS II duomenų

1.   Europos policijos biuras (Europolas), neviršydamas savo įgaliojimų, turi teisę prieiti prie duomenų, įvestų į SIS II pagal 26, 36 ir 38 straipsnius, ir atlikti tiesioginę paiešką.

2.   Jeigu Europolo atlikta paieška atskleidžia, kad SIS II yra perspėjimas, Europolo konvencijos nustatytais kanalais Europolas apie tai informuoja perspėjimą pateikusią valstybę narę.

3.   Atliekant paiešką SIS II gauta informacija naudojama gavus atitinkamos valstybės narės sutikimą. Jeigu valstybė narė leidžia naudoti šią informaciją, jos naudojimą reglamentuoja Europolo konvencija. Europolas gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalimis ir trečiosioms institucijoms tik gavęs atitinkamos valstybės narės sutikimą.

4.   Pagal Europolo konvencijos nuostatas Europolas iš atitinkamos valstybės narės gali pareikalauti daugiau informacijos.

5.   Europolas:

a)

pagal 12 straipsnio nuostatas registruoja kiekvieną savo prieigą ir atliktą paiešką;

b)

nepažeisdamas 3 ir 4 dalių, neprijungia SIS II dalių prie Europolo naudojamos ar jame esančios duomenų rinkimo ir tvarkymo kompiuterinės sistemos ir į ją neperkelia SIS II esančių duomenų, prie kurių jis gali prieiti, taip pat neparsisiunčia ar kitaip nekopijuoja jokios SIS II dalies;

c)

prieigą prie duomenų, įvestų į SIS II, suteikia tik specialiai įgaliotiems Europolo darbuotojams;

d)

priima ir taiko 10 ir 11 straipsniuose nustatytas priemones;

e)

leidžia pagal Europolo konvencijos 24 straipsnį įsteigtai jungtinei priežiūros institucijai tikrinti Europolo veiklą, vykdomą naudojantis savo teise prisijungti prie SIS II ir atlikti į ją įvestų duomenų paiešką.

42 straipsnis

Eurojusto prieiga prie SIS II duomenų

1.   Eurojusto nacionaliniai nariai ir jų padėjėjai, laikydamiesi savo įgaliojimų, turi teisę prieiti prie duomenų, įvestų į SIS II pagal 26, 32, 34 ir 38 straipsnius, ir atlikti jų paiešką.

2.   Jeigu Eurojusto nacionalinio nario atlikta paieška atskleidžia, kad SIS II yra perspėjimas, šis narys apie tai informuoja perspėjimą pateikusią valstybę narę. Atliekant tokią paiešką gauta informacija trečiosioms šalims ir trečiosioms institucijoms gali būti perduota tik gavus perspėjimą pateikusios valstybės narės sutikimą.

3.   Nė viena šio straipsnio nuostata nėra aiškinama kaip turinti įtakos Sprendimo 2002/187/TVR nuostatoms dėl duomenų apsaugos ir atsakomybės už Eurojusto nacionalinių narių ar jų padėjėjų vykdomą neteisėtą ar neteisingą tokių duomenų tvarkymą, ar pagal tą spendimą įsteigtos jungtinio priežiūros organo įgaliojimams.

4.   Kiekviena Eurojusto nacionalinio nario ar padėjėjo prieiga ir atlikta paieška yra registruojama pagal 12 straipsnio nuostatas, ir kiekvienas jų gautų duomenų panaudojimas yra registruojamas.

5.   Jokia SIS II dalis neprijungiama prie Eurojusto naudojamos ar jame esančios duomenų rinkimo ir tvarkymo kompiuterinės sistemos ir į ją neperkeliami SIS II esantys duomenys, prie kurių nacionaliniai nariai ar jų padėjėjai gali prieiti, taip pat jokia SIS II dalis neparsisiunčiama.

6.   Prieiga prie duomenų, įvestų į SIS II, suteikiama tik Eurojusto nacionaliniams nariams ir jų padėjėjams, o Eurojusto darbuotojams ši teisė nesuteikiama.

7.   10 ir 11 straipsniuose numatytos priemonės, skirtos užtikrinti saugumą ir konfidencialumą, yra patvirtinamos ir taikomos.

43 straipsnis

Prieigos taikymo sritis

Naudotojai, įskaitant Europolą, Eurojusto nacionalinius narius ir jų padėjėjus, gali prieiti tik prie tų duomenų, kurių jiems reikia užduotims atlikti.

44 straipsnis

Perspėjimų apie asmenis saugojimo laikotarpis

1.   Perspėjimai apie asmenis, įvesti į SIS II pagal šį sprendimą, yra saugomi ne ilgiau negu jų reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo pateikti, pasiekti.

2.   Per trejus metus nuo tokio perspėjimo įvedimo į SIS II perspėjimą pateikusi valstybė narė peržiūri būtinybę jį saugoti. Pagal 36 straipsnį įvestiems perspėjimams apie asmenis taikomas vienerių metų laikotarpis.

3.   Kiekviena valstybė narė atitinkamais atvejais nustato trumpesnius tokios peržiūros laikotarpius pagal savo nacionalinę teisę.

4.   Peržiūros laikotarpiu perspėjimą pateikusi valstybė narė, atlikusi išsamų individualų įvertinimą, kuris užfiksuojamas, gali nuspręsti perspėjimą palikti ilgiau, jei jis būtinas tiems tikslams, kuriems buvo įvestas, pasiekti. Tokiu atveju 2 dalis taip pat taikoma pratęsimui. Apie kiekvieną perspėjimo pratęsimą turi būti pranešama CS-SIS.

5.   Perspėjimai automatiškai ištrinami pasibaigus 2 dalyje nurodytam peržiūros laikotarpiui, išskyrus tuos atvejus, kai perspėjimą pateikusi valstybė narė pranešė CS-SIS apie perspėjimo pratęsimą, kaip nurodyta 4 dalyje. CS-SIS prieš keturis mėnesius automatiškai informuoja valstybes nares apie numatomą duomenų ištrynimą iš sistemos.

6.   Valstybės narės rengia statistinius duomenis apie perspėjimų, kurių saugojimo laikotarpis buvo pratęstas pagal 4 dalį, skaičių.

45 straipsnis

Perspėjimų apie daiktus saugojimo laikotarpis

1.   Pagal šį sprendimą į SIS II įvesti perspėjimai apie daiktus saugomi ne ilgiau negu jų reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo įvesti, pasiekti.

2.   Pagal 36 straipsnį įvesti perspėjimai apie daiktus saugomi ne ilgiau kaip penkerius metus.

3.   Pagal 38 straipsnį įvesti perspėjimai apie daiktus saugomi ne ilgiau kaip dešimt metų.

4.   2 ir 3 dalyse nurodyti saugojimo laikotarpiai gali būti pratęsimi, jei tai būtina tiems tikslams, kuriems perspėjimas buvo pateiktas, pasiekti. Šiuo atveju pratęsimui taip pat atitinkamai taikomos 2 ir 3 dalys.

XI SKYRIUS

BENDROS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

46 straipsnis

SIS II duomenų tvarkymas

1.   20, 26, 32, 34, 36 ir 38 straipsniuose nurodytus duomenis valstybės narės gali tvarkyti tik tuose straipsniuose kiekvienai perspėjimo kategorijai nustatytais tikslais.

2.   Duomenys gali būti kopijuojami tik techniniais tikslais, jei toks kopijavimas yra būtinas, kad 40 straipsnyje nurodytos institucijos atliktų tiesioginę paiešką. Toms kopijoms taikomos šio sprendimo nuostatos. Vienos valstybės narės pateikti perspėjimai negali būti kopijuojami iš N.SIS II į kitas nacionalines duomenų bylas.

3.   2 dalyje nurodytos techninės kopijos, dėl kurių atsiranda atjungtos nuo tinklo duomenų bazės, gali būti laikomos ne ilgesnį kaip 48 valandų laikotarpį. Šis laikotarpis gali būti pratęstas ekstremaliomis situacijomis iki tol, kol ekstremali situacija pasibaigs.

Valstybės narės turi atnaujinamą tokių kopijų aprašą, teikia tą aprašą susipažinti savo nacionalinės priežiūros institucijai ir užtikrina, kad šio sprendimo nuostatos, visų pirma 10 straipsnio nuostatos, būtų taikomos toms kopijoms.

4.   Prieiga prie duomenų suteikiama tik pagal nacionalinės institucijos, nurodytos 40 straipsnyje, kompetenciją ir tik tinkamai įgaliotam personalui.

5.   Šio sprendimo 26, 32, 34, 36 ir 38 straipsniuose nustatytų perspėjimų atžvilgiu bet koks perspėjime pateikiamos informacijos tvarkymas kitais tikslais, nei tie, dėl kurių perspėjimas buvo įvestas į SIS II, turi būti susijęs su konkrečiu atveju ir pateisinamas būtinumu užkirsti kelią neišvengiamai didelei grėsmei viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui, svariais nacionalinio saugumo motyvais arba sunkaus nusikaltimo prevencijos tikslais. Tam būtina iš anksto gauti perspėjimą pateikusios valstybės narės leidimą.

6.   Duomenų negalima naudoti administraciniais tikslais.

7.   Bet koks duomenų naudojimas, neatitinkantis 1–6 dalių nuostatų, pagal kiekvienos valstybės narės teisę laikomas netinkamu naudojimu.

8.   Kiekviena valstybė narė Valdymo institucijai nusiunčia savo kompetentingų institucijų, kurios yra įgaliotos atlikti SIS II informacinėje sistemoje esančių duomenų tiesioginę paiešką pagal šį sprendimą, o taip pat sąrašą ir jo pakeitimus. Tame sąraše konkrečiai nurodoma, kokių duomenų ir kokiais tikslais kiekviena institucija gali ieškoti. Valdymo institucija užtikrina metinį šio sąrašo skelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9.   Jei Europos Sąjungos teisėje nenustatomos konkrečios nuostatos, į N.SIS II įvedamiems duomenims taikoma kiekvienos valstybės narės teisė.

47 straipsnis

SIS II duomenys ir nacionalinės bylos

1.   46 straipsnio 2 dalis nepažeidžia valstybės narės teisės savo nacionalinėse bylose laikyti SIS II duomenis, su kuriais susijusio veiksmo buvo imtasi jos teritorijoje. Tokie duomenys nacionalinėse bylose saugomi ne ilgiau kaip trejus metus, išskyrus atvejus, kai konkrečiose nacionalinės teisės nuostatose nustatytas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

2.   46 straipsnio 2 dalis nepažeidžia valstybės narės teisės savo nacionalinėse bylose laikyti duomenis, nurodytus konkrečiame perspėjime, kurį ta valstybė narė yra pateikusi SIS II.

48 straipsnis

Informacija neįvykdžius perspėjimo

Jei prašomo veiksmo negalima atlikti, prašymą gavusi valstybė narė nedelsdama apie tai praneša perspėjimą pateikusiai valstybei narei.

49 straipsnis

SIS II tvarkomų duomenų kokybė

1.   Perspėjimą pateikusi valstybė narė yra atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas duomenų tikslumas, atnaujinimas ir jų įvedimo į SIS II teisėtumas.

2.   Tik perspėjimą pateikusi valstybė narė gali keisti, papildyti, taisyti, atnaujinti arba ištrinti savo įvestus duomenis.

3.   Jei kita nei perspėjimą pateikusi valstybė narė turi įrodymų, kad kurie nors duomenys yra faktiškai netikslūs arba laikomi neteisėtai, ji, keisdamasi papildoma informacija, kuo skubiau ir ne vėliau kaip per dešimt dienų sužinojusi apie tokius įrodymus apie tai praneša perspėjimą pateikusiai valstybei narei. Perspėjimą pateikusi valstybė narė patikrina pranešimą ir prireikus nedelsdama tuos duomenis ištaiso arba ištrina.

4.   Jei valstybės narės negali pasiekti susitarimo per du mėnesius, perspėjimo nepateikusi valstybė narė šį klausimą pateikia svarstyti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kuris kartu su atitinkamomis nacionalinėmis priežiūros institucijomis veikia kaip tarpininkas.

5.   Tais atvejais, kai asmuo teigia, jog jis nėra tas asmuo, dėl kurio pateiktas perspėjimas, valstybės narės keičiasi papildoma informacija. Jeigu patikrinimo metu paaiškėja, kad iš tikrųjų tai yra du skirtingi asmenys, šis asmuo informuojamas apie 51 straipsnyje nurodytas nuostatas.

6.   Tais atvejais, kai asmuo jau yra perspėjimo objektas SIS II, papildomą perspėjimą įvedanti valstybė narė dėl to perspėjimo įvedimo susitaria su pirmąjį perspėjimą įvedusia valstybe nare. Susitarimas pasiekiamas remiantis pasikeista papildoma informacija.

50 straipsnis

Panašius požymius turinčių asmenų atskyrimas

Kai įvedant naują perspėjimą paaiškėja, kad SIS II jau yra asmuo, kurio tapatybės apibūdinimo duomuo yra toks pat, laikomasi tokios tvarkos:

a)

SIRENE biuras kreipiasi į prašančiąją instituciją siekdamas išsiaiškinti, ar perspėjimas yra apie tą patį asmenį;

b)

jeigu kryžminio patikrinimo metu paaiškėja, kad naujas perspėjimas yra apie tą patį asmenį, apie kurį SIS II jau įvestas perspėjimas, SIRENE biuras taiko keleto perspėjimų įvedimo procedūrą, kaip nurodyta 49 straipsnio 6 dalyje. Jeigu patikrinimo metu paaiškėja, kad iš tikrųjų tai yra du skirtingi asmenys, SIRENE biuras patvirtina prašymą įvesti antrą perspėjimą, jį papildydamas reikalingais duomenimis, kad būtų išvengta neteisingo asmens tapatybės nustatymo.

51 straipsnis

Papildomi duomenys nustačius neteisėtą pasinaudojimą tapatybe

1.   Jeigu asmuo, kuriam iš tikrųjų skirtas perspėjimas, gali būti supainiotas su asmeniu, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, perspėjimą pateikusi valstybė narė, gavusi to asmens aiškų sutikimą, siekdama išvengti neigiamų neteisėto pasinaudojimo tapatybe padarinių prie perspėjimo prideda su tuo asmeniu susijusius duomenis.

2.   Duomenys, susiję su asmeniu, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, naudojami tik tam, kad:

a)

kompetentinga institucija galėtų atskirti asmenį, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, nuo asmens, su kuriuo iš tikrųjų yra susijęs perspėjimas;

b)

asmuo, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, galėtų patvirtinti savo tapatybę ir įrodyti, kad ja buvo neteisėtai pasinaudota.

3.   Šio straipsnio tikslais į SIS II gali būti įvesti ir tvarkomi tik šie asmens duomenys:

a)

pavardė (-s) ir vardas (-ai), pavardė gimimo metu ir visos anksčiau turėtos pavardės, visos pravardės, jeigu galima, įvedamos atskirai;

b)

visi išskirtiniai objektyvūs nekintami fiziniai požymiai;

c)

gimimo vieta ir data;

d)

lytis;

e)

nuotraukos;

f)

pirštų atspaudai;

g)

pilietybė (-ės);

h)

tapatybės dokumento (-ų) numeris (-iai) ir išdavimo data.

4.   3 dalyje nurodytų duomenų įvedimui ir tolimesniam tvarkymui būtinos techninės taisyklės nustatomos laikantis 67 straipsnyje nurodytos tvarkos, nepažeidžiant Valdymo institucijos steigimo dokumentų nuostatų.

5.   3 dalyje nurodyti duomenys ištrinami tuo pat metu kaip ir atitinkamas perspėjimas ar anksčiau, jei to reikalauja asmuo.

6.   Prieiga prie 3 dalyje nurodytų duomenų suteikiama tik toms institucijoms, kurios turi prieigos prie atitinkamo perspėjimo teisę. Jos tai gali daryti tik tam, kad būtų išvengta neteisingo tapatybės nustatymo.

52 straipsnis

Perspėjimų sąsajos

1.   Valstybė narė gali susieti perspėjimus, kuriuos ji įveda į SIS II. Tokios sąsajos paskirtis – nustatyti dviejų arba daugiau perspėjimų ryšį.

2.   Sąsajos sukūrimas neturi įtakos konkrečiam veiksmui, kurio reikia imtis pagal kiekvieną susietą perspėjimą, arba kiekvieno iš susietų perspėjimų saugojimo laikotarpiui.

3.   Sąsajos sukūrimas neturi įtakos prieigos teisėms, numatytoms šiame sprendime. Institucijos, neturinčios prieigos prie tam tikrų perspėjimų kategorijų teisės, negali matyti susieto perspėjimo, prie kurio jos neturi prieigos.

4.   Valstybė narė sukuria perspėjimų sąsają tik tuo atveju, jei tai akivaizdžiai būtina veiklai vykdyti.

5.   Valstybė narė gali kurti sąsajas pagal savo nacionalinės teisės aktus, su sąlyga, kad laikomasi šiame straipsnyje išdėstytų principų.

6.   Jei valstybė narė mano, kad kitos valstybės narės sukurta perspėjimų sąsaja yra nesuderinama su jos nacionaline teise arba tarptautiniais įsipareigojimais, ji gali imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad iš jos nacionalinės teritorijos arba už jos teritorijos ribų esančioms institucijoms nebūtų suteikta prieiga prie tokios sąsajos.

7.   Perspėjimų sąsajų sukūrimo techninės taisyklės priimamos 67 straipsnyje nustatyta tvarka nepažeidžiant Valdymo institucijos steigimo dokumentų nuostatų.

53 straipsnis

Papildomos informacijos paskirtis ir saugojimo laikotarpis

1.   Valstybės narės SIRENE biure saugo nuorodas į sprendimus, kuriais remiantis buvo parengtas perspėjimas, kad palengvintų keitimąsi papildoma informacija.

2.   Keičiantis informacija gauti asmens duomenys, kuriuos SIRENE biuras laiko bylose, saugomi ne ilgiau negu jų reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo pateikti, pasiekti. Bet kuriuo atveju jie ištrinami ne vėliau kaip po vienerių metų nuo perspėjimo ištrynimo iš SIS II.

3.   2 dalis nepažeidžia valstybės narės teisės nacionalinėse bylose laikyti duomenis, susijusius su tos valstybės narės pateiktu konkrečiu perspėjimu ar susijusius su perspėjimu, dėl kurio buvo imtasi veiksmų jos teritorijoje. Nacionalinė teisė reglamentuoja šių duomenų laikymo šiose bylose laikotarpį.

54 straipsnis

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Pagal šį sprendimą SIS II tvarkomi duomenys neperduodami trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms ir joms nesudaroma galimybė jais naudotis.

55 straipsnis

Keitimasis duomenimis su Interpolu apie pavogtus, pasisavintus, dingusius ar pripažintus negaliojančiais pasus

1.   Nukrypstant nuo 54 straipsnio, jeigu sudaromas Interpolo ir Europos Sąjungos susitarimas ir nustačius SIS II sujungimą su Interpolo pavogtų ar dingusių kelionės dokumentų duomenų baze, su Interpolo nariais galima keistis tokiais duomenimis: paso numeris, išdavimo šalies pavadinimas ir į SIS II įvesta pavogtų, pasisavintų, dingusių ar pripažintų negaliojančiais pasų dokumentų rūšis. Susitarime nustatoma, kad valstybės narės įvesti duomenys gali būti perduoti tik gavus tos valstybės narės sutikimą.

2.   1 dalyje nurodytame susitarime numatoma, kad duomenys, kuriais pasikeista, prieinami tik tiems Interpolo nariams, kurie yra iš šalių, užtikrinančių pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį. Prieš sudarydama šį susitarimą, Taryba prašo Komisijos pateikti nuomonę dėl duomenų apsaugos lygio pakankamumo ir pagarbos pagrindinėms teisėms ir laisvėms, atsižvelgiant į Interpolo ir šalių, kurios paskyrė Interpolo narius, vykdomą automatizuotą duomenų tvarkymą.

3.   Laikantis atitinkamų šio sprendimo nuostatų, reglamentuojančių į SIS II įvestus perspėjimus apie pavogtus, pasisavintus, dingusius ar pripažintus negaliojančiais pasus, 1 dalyje nurodytame susitarime taip pat gali būti numatyta valstybių narių prieiga prie duomenų iš Interpolo pavogtų ar dingusių kelionės dokumentų duomenų bazės, naudojantis SIS II.

XII SKYRIUS

DUOMENŲ APSAUGA

56 straipsnis

Ypatingų kategorijų duomenų tvarkymas

1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu 6 straipsnio pirmame sakinyje išvardytų kategorijų duomenų tvarkyti neleidžiama.

57 straipsnis

Europos Tarybos duomenų apsaugos konvencijos taikymas

Taikant šį sprendimą tvarkomi asmens duomenys saugomi pagal 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir vėlesnius jos pakeitimus.

58 straipsnis

Teisė susipažinti su duomenimis, ištaisyti netikslius duomenis ir pašalinti neteisėtai saugomus duomenis

1.   Teise gauti savo asmens duomenis, įvestus į SIS II pagal šį sprendimą, asmenys naudojasi pagal valstybės narės, kurioje jie šia teise nori naudotis, teisę.

2.   Jei nacionalinėje teisėje tai yra numatyta, nacionalinė priežiūros institucija sprendžia, ar informacija yra teikiama ir kokia tvarka tai daroma.

3.   Perspėjimo nepateikusi valstybė narė informaciją apie tokius duomenis gali teikti tik pirmiausiai suteikusi galimybę perspėjimą pateikusiai valstybei narei išdėstyti savo poziciją. Tai daroma keičiantis papildoma informacija.

4.   Suteikti informaciją duomenų subjektui atsisakoma, jei tai būtina su perspėjimu susijusiai teisėtai užduočiai atlikti arba siekiant apsaugoti trečiųjų asmenų teises ir laisves.

5.   Kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti, kad tikrai netikslūs duomenys apie jį būtų ištaisyti arba neteisėtai saugomi duomenys apie jį būtų pašalinti.

6.   Suinteresuotas asmuo informuojamas kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 60 dienų ar greičiau, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje, nuo jo prašymo leisti susipažinti su duomenimis pateikimo dienos.

7.   Asmuo kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris mėnesius ar greičiau, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje, nuo prašymo ištaisyti ar ištrinti duomenis pateikimo dienos informuojamas apie tolesnius veiksmus, kurių buvo imtasi įgyvendinant jo teises ištaisyti ir ištrinti duomenis.

59 straipsnis

Teisės gynimo priemonės

1.   Kiekvienas asmuo dėl prieigos prie informacijos, jos ištaisymo, pašalinimo arba informacijos ar žalos atlyginimo gavimo dėl su juo susijusio perspėjimo gali kreiptis į pagal bet kurios valstybės narės teisę kompetentingą teismą arba instituciją.

2.   Valstybės narės įsipareigoja tarpusavyje vykdyti teismų ir 1 dalyje nurodytų institucijų galutinius sprendimus, nepažeisdamos 64 straipsnio nuostatų.

3.   Komisija iki 2009 m. rugpjūčio 23 d. įvertina šiame straipsnyje numatytas teisės gynimo priemonių taisykles.

60 straipsnis

N.SIS II priežiūra

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad nepriklausoma institucija (Nacionalinė priežiūros institucija) vykdytų nepriklausomą SIS II asmens duomenų tvarkymo jų teritorijoje ir iš jų teritorijos teisėtumo ir keitimosi papildoma informacija bei tolesnį jos tvarkymą stebėseną.

2.   Nacionalinė priežiūros institucija užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketveri metai pagal tarptautinius audito standartus būtų atliekamas duomenų tvarkymo operacijų N.SIS II auditas.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad jų Nacionalinė priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių šiuo sprendimu joms patikėtoms užduotims atlikti.

61 straipsnis

Valdymo institucijos priežiūra

1.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas tikrina, ar Valdymo institucijos asmens duomenų tvarkymo veikla vykdoma pagal ši sprendimą. Atitinkamai taikomos pareigos ir įgaliojimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 ir 47 straipsniuose.

2.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketveri metai pagal tarptautinius audito standartus būtų atliekamas Valdymo institucijos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, Valdymo institucijai, Komisijai ir nacionalinėms priežiūros institucijoms. Prieš patvirtinant ataskaitą Valdymo institucijai suteikiama galimybė pateikti pastabas.

62 straipsnis

Nacionalinių priežiūros institucijų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno bendradarbiavimas

1.   Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pagal savo atitinkamą kompetenciją aktyviai bendradarbiauja laikydamiesi savo pareigų ir užtikrina suderintą SIS II priežiūrą.

2.   Pagal savo atitinkamą kompetenciją jie keičiasi atitinkama informacija, padeda vieni kitiems vykdyti auditą ir patikrinimus, nagrinėja šio sprendimo aiškinimo ar taikymo sunkumus, analizuoja problemas, susijusias su nepriklausoma priežiūra ar naudojimusi duomenų subjektų teisėmis, rengia suderintus pasiūlymus dėl bendro problemų sprendimo ir prireikus didina informuotumą apie su duomenų apsauga susijusias teises.

3.   Tuo tikslu Nacionalinės priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas rengia posėdžius ne rečiau kaip du kartus per metus. Šių posėdžių išlaidas padengia ir susijusias paslaugas teikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Pirmame posėdyje patvirtinamos darbo tvarkos taisyklės. Tolesni darbo metodai rengiami bendrai, atsižvelgiant į poreikį. Kas dveji metai Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Valdymo institucijai siunčiama bendra veiklos ataskaita.

63 straipsnis

Duomenų apsauga pereinamuoju laikotarpiu

Tais atvejais, kai pereinamuoju laikotarpiu pagal 15 straipsnio 4 dalį Komisija perduoda savo pareigas kitam organui ar organams, ji užtikrina, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų teisę ir galimybę atlikti visas savo užduotis, įskaitant patikrinimų atlikimą vietoje ir kitų įgaliojimų, kurie suteikiami Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 47 straipsnį, vykdymą.

XIII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR SANKCIJOS

64 straipsnis

Atsakomybė

1.   Kiekviena valstybė narė pagal savo nacionalinę teisę atsako už bet kokią žalą, padarytą asmeniui naudojant N.SIS II. Ši nuostata taip pat taikoma perspėjimą pateikusios valstybės narės padarytai žalai tais atvejais, kai ši įvedė tikrai netikslius duomenis arba neteisėtai juos saugojo.

2.   Jei valstybė narė, kuriai pareikštas ieškinys, nėra perspėjimą pateikusi valstybė narė, pastaroji, gavusi prašymą, privalo atlyginti sumas, sumokėtas kaip kompensaciją, išskyrus tuos atvejus, kai kompensacijos prašanti valstybė narė duomenis naudojo pažeisdama šį sprendimą.

3.   Valstybė narė, kuri neįvykdo bet kurio savo įsipareigojimo pagal šį sprendimą ir padaro žalą SIS II, atsako už padarytą žalą, išskyrus tuos atvejus, kai ir jei Valdymo institucija arba kitos valstybės narės, dalyvaujančios SIS II, nesiima pagrįstų priemonių, kad išvengtų žalos arba sušvelnintų jos padarinius.

65 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės užtikrina, kad už piktnaudžiavimą į SIS II įvestais duomenimis arba už keitimąsi papildoma informacija nesilaikant šio sprendimo pagal jų nacionalinę teisę būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos.

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

66 straipsnis

Stebėsena ir statistika

1.   Valdymo institucija užtikrina, kad nustatytos SIS II veikimo stebėsenos procedūros, atsižvelgiant į išvesties duomenų, ekonominio efektyvumo, saugumo ir paslaugų kokybės tikslus.

2.   Techninio aptarnavimo, ataskaitų ir statistinės informacijos teikimo tikslais Valdymo institucijai suteikiama prieiga prie būtinos informacijos, susijusios su Centrinėje SIS II atliekamomis duomenų tvarkymo operacijomis.

3.   Kiekvienais metais Valdymo institucija skelbia statistinę informaciją, parodydama, kiek įrašų tenka vienai perspėjimų kategorijai, kiek kartų buvo sutapimų kiekvienai perspėjimų kategorijai ir kiek kartų buvo naudojamasi SIS II, pateikiant bendrą ir kiekvienos valstybės narės informaciją.

4.   Praėjus dvejiems metams nuo SIS II veikimo pradžios, o vėliau kas dveji metai, Valdymo institucija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie Centrinės SIS II ir Ryšių infrastruktūros, įskaitant jos saugumą, techninį funkcionavimą, bei apie valstybių narių dvišalį ir daugiašalį keitimąsi papildoma informacija.

5.   Praėjus trejiems metams nuo SIS II veikimo pradžios, o vėliau kas ketveri metai, Komisija parengia bendrą Centrinės SIS II ir valstybių narių dvišalio ir daugiašalio keitimosi papildoma informacija įvertinimą. Šis bendras įvertinimas apima rezultatų, pasiektų įgyvendinant tikslus ir analizę bei nuolatinio galiojimo loginio pagrindo, šio sprendimo taikymo Centrinės SIS II atžvilgiu, Centrinės SIS II saugumo bei visų prielaidų, susijusių su būsimomis operacijomis, vertinimą. Vertinimo ataskaitas Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Valstybės narės pateikia Valdymo institucijai ir Komisijai informaciją, reikalingą 3, 4 ir 5 dalyse nurodytoms ataskaitoms parengti.

7.   Valdymo institucija pateikia Komisijai informaciją, reikalingą 5 dalyje nurodytam bendram įvertinimui parengti.

67 straipsnis

Reguliavimo komitetas

1.   Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šį straipsnį, Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas reguliavimo komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi imtis, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pateikia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Europos bendrijos steigimo sutarties 205 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

2.   Komitetas pirmininko pasiūlymu patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, grindžiamas standartinėmis darbo tvarkos taisyklėmis, paskelbtomis Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka komiteto nuomonę. Kai numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi.

4.   Taryba gali kvalifikuota balsų dauguma priimti sprendimą dėl pasiūlymo per du mėnesius nuo tos dienos, kai jis buvo perduotas Tarybai. Jei per tą laikotarpį Taryba kvalifikuota balsų dauguma prieštarauja pasiūlymui, Komisija jį svarsto iš naujo. Ji gali pateikti Tarybai iš dalies pakeistą pasiūlymą, pateikti pasiūlymą iš naujo arba pateikti pasiūlymą dėl teisės akto. Jei tam laikotarpiui pasibaigus Taryba nepriėmė pasiūlyto įgyvendinimo akto ir nenurodė prieštaraujanti pasiūlymui dėl įgyvendinimo priemonių, pasiūlytą įgyvendinimo aktą priima Komisija.

5.   1 dalyje nurodytas komitetas savo funkcijas atlieka nuo 2007 m. rugpjūčio 23 d.

68 straipsnis

Šengeno acquis nuostatų keitimas

1.   ES sutarties taikymo sričiai priskiriamais klausimais 71 straipsnio 2 dalyje nurodytą dieną šiuo sprendimu pakeičiamos Šengeno konvencijos 64 straipsnio ir 92–119 straipsnių nuostatos, išskyrus jos 102a straipsnį.

2.   ES sutarties taikymo sričiai priskiriamais klausimais 71 straipsnio 2 dalyje nurodytą dieną šiuo sprendimu taip pat pakeičiamos toliau išvardytos minėtus straipsnius įgyvendinančios Šengeno acquis nuostatos (20):

a)

1993 m. gruodžio 14 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Šengeno informacinės sistemos (C.SIS) įrengimo ir naudojimo išlaidų finansinio reglamento (SCH/Com-ex (93) 16);

b)

1997 m. spalio 7 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl SIS plėtojimo (SCH/Com-ex (97) 24);

c)

1997 m. gruodžio 15 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, iš dalies keičiantis C.SIS finansinį reglamentą (SCH/Com-ex (97) 35);

d)

1998 m. balandžio 21 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl C.SIS su 15/18 prijungimo linijų (SCH/Com-ex (98) 11);

e)

1997 m. balandžio 25 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl sutarties sudarymo SIS II parengtiniam tyrimui atlikti (SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2);

f)

1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl C.SIS įrengimo išlaidų (SCH/Com-ex (99) 4);

g)

1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl SIRENE sistemos vadovo atnaujinimo (SCH/Com-ex (99) 5);

h)

1996 m. balandžio 18 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl užsieniečio sąvokos apibrėžimo (SCH/Com-ex (96) decl. 5);

i)

1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl SIS struktūros (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev);

j)

1997 m. spalio 7 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Norvegijos ir Islandijos įnašų C.SIS įrengimo ir naudojimo išlaidoms padengti (SCH/Com-ex (97) 18).

3.   ES sutarties taikymo sričiai priskiriamais klausimais nuorodos į pakeistus Šengeno konvencijos straipsnius ir tuos straipsnius įgyvendinančias atitinkamas Šengeno acquis nuostatas laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

69 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2004/201/TVR, Sprendimas 2005/211/TVR, Sprendimas 2005/719/TVR, Sprendimas 2005/727/TVR, Sprendimas 2006/228/TVR, Sprendimas 2006/229/TVR ir Sprendimas 2006/631/TVR yra panaikinami 71 straipsnio 2 dalyje nurodytą dieną.

70 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis ir biudžetas

1.   Perspėjimai perkeliami iš SIS 1+ į SIS II. Teikdamos pirmenybę perspėjimams apie asmenis, valstybės narės užtikrina, kad perspėjimų, perkeliamų iš SIS 1+ į SIS II, turinys atitiktų šio sprendimo nuostatas kuo greičiau ir ne vėliau kaip per trejus metus nuo 71 straipsnio 2 dalyje nurodytos dienos. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu valstybės narės gali toliau taikyti Šengeno konvencijos 94, 95 ir 97–100 straipsnių nuostatas perspėjimų, perkeliamų iš SIS 1+ į SIS II, turiniui, laikydamosi šių taisyklių:

a)

pakeitus, papildžius, pataisius ar atnaujinus perspėjimo, perkelto iš SIS 1+ į SIS II, turinį, valstybės narės užtikrina, kad pakeitus, papildžius, pataisius ar atnaujinus perspėjimą, jis atitiktų šio sprendimo nuostatas;

b)

esat sutapimui dėl perspėjimo, perkelto iš SIS 1+ į SIS II, to perspėjimo atitiktį šio sprendimo nuostatoms valstybės narės patikrina nedelsdamos, tačiau nevilkindamos veiksmo, kurio reikia imtis to perspėjimo pagrindu, atlikimo.

2.   Pagal 71 straipsnio 2 dalį nustatytą dieną susidaręs biudžeto, patvirtinto pagal Šengeno konvencijos 119 straipsnio nuostatas, likutis grąžinamas valstybėms narėms. Grąžintinos sumos skaičiuojamos pagal valstybių narių įmokas, kaip nustatyta 1993 m. gruodžio 14 d. Vykdomojo komiteto sprendime dėl Šengeno informacinės sistemos įrengimo ir naudojimo išlaidų finansinio reglamento.

3.   15 straipsnio 4 dalyje nurodytu pereinamuoju laikotarpiu nuorodos šiame sprendime į Valdymo instituciją laikomos nuorodomis į Komisiją.

71 straipsnis

Įsigaliojimas, taikymas ir migracija

1.   Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas valstybėms narėms, dalyvaujančioms SIS 1+ nuo dienos, kurią turi nustatyti Taryba, sprendimą vieningai priimant jos nariams, atstovaujantiems valstybių narių, dalyvaujančių SIS 1+, vyriausybėms.

3.   2 dalyje nurodytos dienos nustatomos po to, kai:

a)

priimamos būtinos įgyvendinimo priemonės;

b)

visos valstybės narės visomis teisėmis dalyvaujančios SIS 1+ informuoja Komisiją apie tai, kad jos priėmė techninius ir teisinius susitarimus, reikalingus tam, kad būtų galima tvarkyti SIS II duomenis ir keistis papildoma informacija;

c)

Komisija pareiškia, kad sėkmingai užbaigtas išsamus SIS II veikimo bandymas, kurį kartu su valstybėmis narėmis atlieka Komisija, o Tarybos parengiamieji organai patvirtina bandymo rezultatus ir patvirtinta, kad SIS II veikimo lygis atitinka bent jau SIS 1+ pasiektą lygį;

d)

Komisija sudaro reikiamus techninius susitarimus, kad Centrinę SIS II galima būtų prijungti prie atitinkamos valstybės narės N.SIS II.

4.   Komisija informuoja Europos Parlamentą apie pagal 3 dalies c punktą atliktų bandymų rezultatus.

5.   Visi pagal 2 dalį Tarybos priimti sprendimai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2007 m. birželio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. SCHÄUBLE


(1)  2006 m. spalio 25 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19. Konvencija su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1160/2005 (OL L 191, 2005 7 22, p. 18).

(3)  OL L 328, 2001 12 13, p. 4.

(4)  OL L 328, 2001 12 13, p. 1.

(5)  OL L 381, 2006 12 28, p. 4.

(6)  OL L 190, 2002 7 18, p. 1.

(7)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(8)  OL L 12, 2004 1 17, p. 47.

(9)  OL C 316, 1995 11 27, p. 2.

(10)  OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(11)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(12)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(13)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(14)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(15)  OL L 176, 1999 7 10, p. 53.

(16)  2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2004/849/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo (OL L 368, 2004 12 15, p. 26).

(17)  2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2004/860/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo (OL L 370, 2004 12 17, p. 78).

(18)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(19)  OL L 105, 2006 4 13, p. 1.

(20)  OL L 239, 2000 9 22, p. 439.


Top