EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0151

2007/151/EB: 2007 m. kovo 6 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimuose 94/741/EB ir 97/622/EB nustatytus klausimynus, naudojamus rengiant ataskaitas apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų įgyvendinimą ir apie Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų įgyvendinimą (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 634) (Tekstas svarbus EEE )

OL L 67, 2007 3 7, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OL L 219M, 2007 8 24, p. 317–319 (MT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/151(1)/oj

7.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/7


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. kovo 6 d.

iš dalies keičiantis Sprendimuose 94/741/EB ir 97/622/EB nustatytus klausimynus, naudojamus rengiant ataskaitas apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų įgyvendinimą ir apie Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų įgyvendinimą

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 634)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/151/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/12/EB dėl atliekų (1), ypač į jos 16 straipsnio pirmą dalį,

atsižvelgdama 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų (2), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Ataskaita apie Direktyvos 2006/12/EB įgyvendinimą turi būti parengiama pagal 1994 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimu 94/741/EB dėl valstybių narių ataskaitų klausimynų dėl tam tikrų atliekų sektoriaus direktyvų įgyvendinimo (Tarybos direktyvos 91/692/EEB įgyvendinimas) (3) nustatytą klausimyną.

(2)

Ataskaita apie Direktyvos 91/689/EEB įgyvendinimą turi būti parengiama pagal 1997 m. gegužės 27 d. Komisijos sprendimu 97/622/EB dėl valstybių narių ataskaitų klausimynų dėl tam tikrų atliekų sektoriaus direktyvų įgyvendinimo (Tarybos direktyvos 91/692/EEB įgyvendinimas) (4) nustatytą klausimyną.

(3)

2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (5) nustatoma Bendrijos statistikos apie atliekų susidarymą, panaudojimą ir šalinimą pateikimo sistema.

(4)

Peržiūrėjus Bendrijos teisės aktuose nustatytus įpareigojimus teikti duomenų apie atliekas ataskaitas paaiškėjo, kad kai kurie Sprendimuose 94/741/EB ir 97/622/EB nustatyti ataskaitų teikimo įpareigojimai taip pat yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 2150/2002 arba 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (6).

(5)

Siekiant išvengti dubliavimosi ir nereikalingų administracinių reikalavimų, iš Sprendimo 94/741/EB reikėtų išbraukti ataskaitų teikimo įpareigojimus, susijusius su „pavojingomis atliekomis“ ir „kitomis atliekomis“. Be to, siekiant Sprendimą 94/741/EB suderinti su Reglamentu (EB) Nr. 2150/2002, sąvoką „buitinės atliekos“ reikėtų pakeisti sąvoka „buitinės ir panašios atliekos“.

(6)

Analogiškai iš Sprendimo 97/622/EB reikėtų išbraukti įpareigojimą teikti ataskaitas apie pavojingas atliekas.

(7)

Todėl Sprendimai 94/741/EB ir 97/622/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Direktyvos 2006/12/EB 18 straipsnio nuostatas, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 94/741/EB iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Sprendimas 97/622/EB iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.

(2)  OL L 377, 1991 12 31, p. 20. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 166/2006 (OL L 33, 2006 2 4, p. 1).

(3)  OL L 296, 1994 11 17, p. 42.

(4)  OL L 256, 1997 9 19, p. 13.

(5)  OL L 332, 2002 12 9, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(6)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.


PRIEDAS

Sprendimų 94/741/EB ir 97/622/EB daliniai pakeitimai

A.

Sprendimo 94/741/EB priede antras klausimynas iš dalies keičiamas taip:

1)

Klausimyno pavadinimas pakeičiamas taip:

„KLAUSIMYNAS

skirtas valstybių narių ataskaitai dėl Direktyvos 2006/12/EB perkėlimo į nacionalinius teisės aktus ir įgyvendinimo“;

2)

Klausimyno II skirsnio 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Pagal 7 straipsnio 1 dalį prašoma pateikti toliau nustatytą informaciją, jeigu ji yra, nurodant, ar kuri nors pateikta informacija yra įvertinimas:

 

Buitinės ir panašios atliekos

(tonos/metai)

Visas susidariusių atliekų kiekis (1), iš kurių:

perdirbta (1):

 

sudeginta (1):

 

sudeginta gaunant energiją (1):

 

išversta sąvartynuose (1):

 

kitos, prašoma nurodyti (1):

 

B.

Sprendimo 97/622/EB priede esančio pirmo klausimyno II skirsnio 11 punkto d papunktis išbraukiamas.


(1)  Valstybėje narėje.“


Top