EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1986

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno antrosios kartos informacinės sistemos (SIS II)

OJ L 381, 28.12.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 009 P. 73 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 009 P. 73 - 75
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 84 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2023; panaikino 32018R1862 . Latest consolidated version: 28/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1986/oj

28.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 381/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1986/2006

2006 m. gruodžio 20 d.

dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno antrosios kartos informacinės sistemos (SIS II)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (3) nustatyta, kad įgyvendindamos tą direktyvą valstybės narės padeda viena kitai ir gali keistis informacija dvišaliu arba daugiašaliu lygiu, ypač tais atvejais, kai prieš transporto priemonės įregistravimą turi būti patikrinamas tos transporto priemonės teisinis statusas valstybėje narėje, kurioje ta transporto priemonė buvo įregistruota anksčiau. Šiam patikrinimui gali būti naudojamas elektroninis tinklas.

(2)

… … … Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. …/2006 bei… … … Tarybos sprendimas 2006/…/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) (4)  (5) sukūrimo, veikimo ir naudojimoyra teisinis pagrindas, reglamentuojantis SIS II – bendrą valstybių narių duomenų bazę, inter alia apimančią duomenis apie motorines transporto priemones, kurių variklių darbinis tūris yra didesnis kaip 50 kubinių centimetrų, krovinines priekabas, kurių svoris be krovinio yra didesnis kaip 750 kg, gyvenamąsias priekabas ir pavogtus, pasisavintus, dingusius ar pripažintus negaliojančiais transporto priemonių registracijos liudijimus bei transporto priemonių numerius.

(3)

Reglamentas (EB) Nr. …/2006 ir Sprendimas 2006/…/TVR pakeičia 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (6) (Šengeno konvencija), 92–119 straipsnius, išskyrus jo 102a straipsnį. Šis straipsnis susijęs su valstybių narių institucijų ir tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieiga prie Šengeno informacinės sistemos.

(4)

Sutarties V antraštinės dalies pagrindu ir papildant Reglamentą (EB) Nr. …/2006 bei Sprendimą 2006/…/TVR dabar reikia priimti trečiąjį dokumentą, suteiksiantį valstybių narių tarnyboms, atsakingoms už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigą prie SIS II, ir pakeisti Šengeno konvencijos 102a straipsnį.

(5)

Perspėjimai apie objektus, įskaitant motorines transporto priemones, yra įvedami į SIS II konfiskavimo tikslais arba siekiant juos naudoti kaip įrodymus nagrinėjant baudžiamąsias bylas pagal Sprendimą 2006/…/TVR.

(6)

Remiantis Sprendimu 2006/…/TVR, prieiga prie į SIS II įvestų perspėjimų apie objektus suteikiama tik institucijoms, atsakingoms už pasienio kontrolę ir kitus policijos ir muitinės atliekamus patikrinimus, o taip pat teisminėms institucijoms ir Europolui.

(7)

Šiuo tikslu aiškiai nurodytoms valstybinėms arba nevalstybinėms tarnyboms, kurios valstybėse narėse yra atsakingos už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, reikėtų suteikti prieigą prie į SIS II įtrauktų duomenų apie motorines transporto priemones, kurių variklių darbinis tūris yra didesnis kaip 50 kubinių centimetrų, krovinines priekabas, kurių svoris be krovinio yra didesnis kaip 750 kg, gyvenamąsias priekabas ir pavogtus, pasisavintus, dingusius ar pripažintus negaliojančiais transporto priemonių registracijos liudijimus bei transporto priemonių numerius, kad šios tarnybos galėtų patikrinti, ar joms registruoti pateiktos transporto priemonės nebuvo pavogtos, pasisavintos arba dingusios.

(8)

Dėl to šioms tarnyboms būtina suteikti prieigą prie tų duomenų ir leisti joms naudoti tuos duomenis administravimo tikslais – tinkamai išduodant transporto priemonių registracijos liudijimus.

(9)

Jeigu valstybių narių tarnybos, atsakingos už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, yra nevyriausybinės įstaigos, tokia prieiga turėtų būti suteikta netiesiogiai, t. y. per tarpininkaujančią instituciją, turinčią prieigos teisę Sprendimo 2006/…/TVR pagrindu, kuri privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi valstybių narių saugumo ir konfidencialumo taisyklių, kaip nurodyta tame sprendime.

(10)

Sprendimu 2006/…/TVR nustatomos priemonės, kurių reikia imtis, jeigu dėl prieigos prie SIS II atskleidžiamas į SIS II įvestas perspėjimas apie objektą.

(11)

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (7) taikoma asmens duomenis tvarkant valstybių narių tarnyboms, atsakingoms už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą. Sprendime 2006/…/TVR esančios konkrečios asmens duomenų apsaugos nuostatos dėl saugumo, konfidencialumo ir registracijos bylų papildo arba išaiškina minėtoje direktyvoje nustatytus principus, kai pirmiau nurodytos tarnybos asmens duomenis tvarko SIS II kontekste.

(12)

Kadangi siūlomo veiksmo tikslo, t. y. suteikti prieigą prie SIS II valstybių narių tarnyboms, atsakingoms už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, kad joms būtų lengviau atlikti Direktyvoje 1999/37/EB nustatytas užduotis, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl SIS II, kaip bendros informacinės sistemos, pobūdžio tą tikslą galima pasiekti tik Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(13)

Šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, ypač pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(14)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu, atsižvelgiant į susitarimą, sudarytą Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (8), plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, priskiriamos 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB (9) dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio G punkto taikymo sričiai.

(15)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytame susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios priklauso Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio G punkte nurodytai sričiai, jį siejant su Tarybos sprendimais 2004/849/EB (10) ir 2004/860/EB (11) dėl šio susitarimo pasirašymo ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo 4 straipsnio 1 dalimi.

(16)

Šis reglamentas yra Šengeno acquis nuostatas plėtojantis arba kitaip su juo susijęs aktas, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Nepaisant Sprendimo 2006/…/TVR 38 ir 40 straipsnių bei 46 straipsnio 1 dalies, valstybių narių tarnybos, atsakingos už Direktyvoje 1999/37/EB nurodytų transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, pagal minėto sprendimo 38 straipsnio 2 dalies a, b ir f punktus turi prieigą prie toliau minimų į SIS II įvestų duomenų turėdamos vienintelį tikslą patikrinti, ar joms registruoti pateiktos transporto priemonės nebuvo pavogtos, pasisavintos ar dingusios arba ieškomos kaip įrodymai nagrinėjant baudžiamąsias bylas:

a)

duomenų apie motorines transporto priemones, kurių variklių darbinis tūris yra didesnis kaip 50 kubinių centimetrų;

b)

duomenų apie krovinines priekabas, kurių svoris be krovinio yra didesnis kaip 750 kg, ir gyvenamąsias priekabas;

c)

duomenų apie pavogtus, pasisavintus, dingusius ar pripažintus negaliojančiais transporto priemonių registravimo liudijimus ir transporto priemonių numerius.

Laikantis 2 dalies, minėtų atitinkamos valstybės narės tarnybų prieigą prie šių duomenų reglamentuoja kiekvienos valstybės narės teisės aktai.

2.   1 dalyje nurodytos tarnybos, kurios yra vyriausybinės tarnybos, turi teisę tiesiogiai prieiti prie duomenų, įvestų į SIS II.

3.   1 dalyje nurodytos tarnybos, kurios nėra vyriausybinės tarnybos, turi prieigą prie duomenų, įvestų į SIS II, tik per tarpininkaujančią instituciją, nurodytą 1 dalyje minėto sprendimo 40 straipsnyje. Tarpininkaujanti institucija turi teisę tiesiogiai naudotis duomenimis ir juos perduoti atitinkamai tarnybai. Atitinkama valstybė narė užtikrina, kad tarnyba ir jos darbuotojai būtų įpareigoti laikytis visų apribojimų dėl institucijos jiems perduotų duomenų leidžiamo naudojimo.

4.   Pagal šį straipsnį gaunamai prieigai netaikomas to sprendimo 39 straipsnis. 1 dalyje nurodytų tarnybų atliekamą informacijos, atskleistos dėl prieigos prie SIS II ir keliančios įtarimą dėl baudžiamosios teisės pažeidimo, perdavimą policijai ar teisminėms institucijoms reglamentuoja nacionaliniai teisės aktai.

2 straipsnis

Šiuo reglamentu pakeičiamas Šengeno konvencijos 102a straipsnis.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo Sprendimo 2006/…/TVR 71 straipsnio 2 dalies pagrindu nustatytos dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL C 65, 2006 3 17, p. 27.

(2)  2006 m. spalio 25 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 138, 1999 6 1, p. 57. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/127/EB (OL L 10, 2004 1 16, p. 29).

(4)  OL L

(5)  OL L

(6)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19. Konvencija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1160/2005 (OL L 191, 2005 7 22, p. 18).

(7)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(8)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(9)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(10)  2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2004/849/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo (OL L 368, 2004 12 15, p. 26).

(11)  2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2004/860/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo (OL L 370, 2004 12 17, p. 78).


Top