EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1033

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1033/2006, nustatantis bendro Europos dangaus priešskrydinio etapo skrydžių planų procedūrų reikalavimus (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 186, 7.7.2006, p. 46–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 277 - 281
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 277 - 281
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 49 - 53

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2023; panaikino 32023R1772

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1033/oj

7.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 186/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1033/2006

2006 m. liepos 4 d.

nustatantis bendro Europos dangaus priešskrydinio etapo skrydžių planų procedūrų reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas) (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (2), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijai ir Europos saugios oro navigacijos organizacijai (Eurokontrolei) atlikus daug tyrimų paaiškėjo, kad skirtingų skrydžių sauga suinteresuotų šalių, būtent oro eismo paslaugas teikiančių vienetų, vykdytojų ir lakūnų, turimi skrydžių planų duomenys labai nenuoseklūs. Toks duomenų nenuoseklumas gali turėti įtakos Europos oro eismo valdymo sistemos saugai ir veiksmingumui. Be to, didesniu skrydžių planų duomenų nuoseklumu būtų prisidėta prie vientiso veikimo užtikrinimo, naujų veiklos koncepcijų, ypač skirtų oro eismo srautų valdymui, rėmimo ir skrydžių saugos didinimo. Todėl turėtų būti imtasi tinkamų priemonių skrydžio plano duomenų nenuoseklumui mažinti.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 549/2004 8 straipsnio 1 dalimi, Eurokontrolė buvo įgaliota parengti bendro Europos dangaus priešskrydinio etapo skrydžių planų reikalavimus. Šis reglamentas grindžiamas 2005 m. kovo 17 d. ataskaita.

(3)

Šio reglamento teritorinis taikymas turėtų būti aiškiai apibrėžtas pagal 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (3).

(4)

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (toliau – ICAO) apibrėžė skrydžių planų pateikimo, priėmimo ir skirstymo procedūras, kurios turėtų įsigalioti siekiant vienodo jų taikymo bendro Europos dangaus oro erdvėje. Šias procedūras reikėtų papildyti nuostatomis, įpareigojančiomis vykdytojus, lakūnus, oro eismo paslaugas teikiančius vienetus ir įvairius skrydžių planų sudarytojus užtikrinti, kad pagrindiniai jų turimų skrydžių planų, skirtų skrydžiams iš oro erdvės, kuriai taikomas šis reglamentas, duomenys išliktų nuoseklūs iki priešskrydinio etapo pabaigos. Šie pagrindiniai duomenys turėtų būti aiškiai apibrėžti.

(5)

Vadovaujant Eurokontrolei buvo įvesta centralizuota skrydžių planų dorojimo ir skirstymo paslauga, teikiama per Integruoto pradinio skrydžio plano dorojimo sistemą (toliau – IFPS). Turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad IFPS teikiama informacija prisidedama prie skrydžių planų pagrindinių duomenų nuoseklumo.

(6)

Jei IFPS negauna skrydžio plano skrydžiams iš gretimų oro erdvių į oro erdvę, kuriai taikomas šis reglamentas, jiems gali kilti toks pat pavojus, koks kyla skrydžiams iš minėtos erdvės dėl oro eismo paslaugas teikiančių vienetų, vykdytojų ir lakūnų parengto skrydžio plano duomenų neatitikimo. Tokiais atvejais, siekdami išvengti šio pavojaus, oro eismo paslaugas teikiantys vienetai IFPS turėtų pateikti tinkamus skrydžio duomenis.

(7)

Siekiant palaikyti ar padidinti dabartinį skrydžių saugos lygį turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, jog suinteresuotos šalys atliktų saugos įvertinimą, įskaitant pavojaus identifikavimą, rizikos įvertinimą ir jų sumažinimo procedūras.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 549/2004 5 straipsniu įsteigto Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reguliavimo dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi priešskrydinio etapo skrydžių planų sudarymo tvarkai keliami reikalavimai, siekiant tų planų, kartotinių skrydžių planų ir susijusių atnaujintų vykdytojų, lakūnų bei oro eismo paslaugas teikiančių vienetų pranešimų, teikiamų per Integruoto pradinio skrydžio plano dorojimo sistemą, nuoseklumo prieš tai, kol skrydžių valdymo tarnyba suteikia pirmą leidimą vykdyti skrydžius iš oro erdvės, kuriai taikomas šis reglamentas, ar prieš patenkant į tokią oro erdvę kitiems skrydžiams.

2.   Šis reglamentas taikomas visiems skrydžiams, kuriuos numatyta vykdyti ar kurie vykdomi, kaip bendrojo oro eismo dalis remiantis skrydžių pagal prietaisus taisyklėmis Reglamento (EB) Nr. 551/2004 1 straipsnio 3 dalyje apibrėžtoje erdvėje.

3.   Šis reglamentas taikomas visoms toliau nurodytoms šalims, pateikiančioms, keičiančioms, priimančioms ir skirstančioms skrydžių planus:

a)

vykdytojams ir jų vardu veikiantiems įgaliotiniams;

b)

lakūnams ir jų vardu veikiantiems įgaliotiniams;

c)

bendrąsias oro eismo, vykdomo remiantis skrydžių pagal prietaisus taisyklėmis, paslaugas teikiantiems vienetams.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1.   Šiame reglamente taikomi Reglamente (EB) Nr. 549/2004 pateikti sąvokų apibrėžimai.

2.   Be 1 dalyje nurodytų sąvokų apibrėžimų taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

1)

„skrydžio planas“ – oro eismo paslaugas teikiantiems vienetams teikiama atitinkama informacija apie numatomą orlaivio skrydį ar jo dalį;

2)

„priešskrydinis etapas“ – laikas nuo skrydžio plano pirmojo pateikimo iki pirmojo skrydžių valdymo tarnybos leidimo suteikimo;

3)

„kartotinis skrydžio planas“ – reguliariųjų, dažnai pasikartojančių, vienodas savybes turinčių skrydžių planas, kurį vykdytojas pateikia laikyti ir pakartotinai naudoti oro eismo paslaugas teikiantiems vienetams;

4)

„vykdytojas“ – tai asmuo, organizacija ar įmonė, užsiimanti ar besisiūlanti užsiimti orlaivių naudojimu;

5)

„oro eismo paslaugas teikiantis vienetas“ (toliau – ATS vienetas) – tai civilinės arba karinės tarnybos vienetas, atsakingas už oro eismo paslaugų teikimą;

6)

„integruoto pradinio skrydžio plano dorojimo sistema“ (toliau – IFPS) – Europos oro eismo valdymo tinklo sistema, kuria naudojantis centralizuota skrydžių planų dorojimo ir skirstymo paslauga, susijusi su skrydžių planų priėmimu, tvirtinimu ir skirstymu, teikiama oro erdvėje, kuriai taikomas šis reglamentas;

7)

„skrydžių valdymo tarnybos leidimas“ (toliau – ATC leidimas) – leidimas orlaiviui skristi pagal skrydžių valdymo tarnybos nustatytas sąlygas;

8)

„skrydžių pagal prietaisus taisyklės“ – skrydžių pagal prietaisus taisyklės, nustatytos 1944 m. Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 2 priede (4);

9)

„skrydžių valdymo tarnyba“ (toliau – ATC tarnyba) – priklausomai nuo aplinkybių rajono skrydžių valdymo centras, prieigos vadavietė ar aerodromo skrydžių valdymo bokštas;

10)

„pagrindiniai skrydžio plano duomenys“ – šie skrydžio plano duomenys:

a)

orlaivio identifikacija;

b)

išskridimo aerodromas;

c)

apskaičiuotoji trinkelių patraukimo data;

d)

apskaičiuotasis trinkelių patraukimo laikas;

e)

paskirties aerodromas;

f)

maršrutas neįskaitant terminalo procedūrų;

g)

kreiserinis greitis (-iai) ir reikalaujamas skrydžio lygis (-iai);

h)

orlaivio tipas ir valkties turbulencijos kategorija;

i)

skrydžio taisyklės ir skrydžio tipas;

j)

orlaivio įranga ir jos atitinkamos galimybės;

11)

„pirmasis sudarytojas“ – skrydžio planus ir visus su IFPS susijusius pranešimus pateikiantis asmuo ar organizacija, įskaitant lakūnus, vykdytojus ir jų vardu veikiančius įgaliotuosius asmenis bei ATS vienetus;

12)

„pradinis skrydžio planas“ – priešskrydiniame etape pirmojo sudarytojo iš pradžių pateiktas skrydžių planas su pakeitimais, jei jų yra, kuriuos inicijavo ir priėmė lakūnai, vykdytojai ir ATS vienetai ar centralizuotos skrydžių planų dorojimo ir skirstymo paslaugas teikiančios tarnybos;

13)

„orlaivio identifikacija“ – raidžių, skaičių grupė ar jų derinys, kuris atitinka orlaivio šaukinį arba yra jo šaukinio kodinis atitikmuo palaikant abipusį oro ir žemės ryšį, ir šis derinys naudojamas atpažinti orlaivį antžeminiais oro eismo paslaugų teikimo ryšiais;

14)

„apskaičiuotoji trinkelių patraukimo data“ – apskaičiuotoji data, kurią orlaivis pradeda judėti prieš skrydį;

15)

„apskaičiuotasis trinkelių patraukimo laikas“ – apskaičiuotasis laikas, kai orlaivis pradeda judėti prieš skrydį;

16)

„terminalo procedūros“ – standartiniai pagal prietaisus vykdomi išskridimai ir standartiniai atskridimo pagal prietaisus maršrutai pagal tai, kaip apibrėžta ICAO Operatyvinių tarnybų procedūrose (PANS-OPS, Dok. 8168 – T.1 – Ketvirtasis leidimas – 1993 m., apimantis Pakeitimą Nr. 13).

3 straipsnis

Sąveika ir naudojimo reikalavimai

1.   Visų skrydžių, kuriems taikomas šis reglamentas, planų pateikimui, priėmimui ir skirstymui ir visiems skrydžio plano priešskrydinio etapo pagrindinių duomenų pakeitimams taikomos priede nurodytos ICAO nuostatos.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad gavusi skrydžio planą ar jo pakeitimus IFPS:

a)

patikrintų jo atitiktį susitarimų formai ir duomenims;

b)

patikrintų jo užbaigtumą ir, pagal galimybes, tikslumą;

c)

imtųsi veiksmų, jei būtina, jį parengti taip, kad būtų priimtinas oro eismo paslaugas teikiantiems vienetams; ir

d)

nurodytų skrydžio plano ar jo pakeitimų priimtinumą pirmajam sudarytojui.

3.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad IFPS visiems susijusiems ATS vienetams praneštų apie priimtą skrydžio planą ir visus priešskrydiniame etape priimtus pagrindinių skrydžio plano duomenų ir su jais susijusių naujausių pranešimų pakeitimus.

4.   Jei pirmasis sudarytojas nėra vykdytojas ar lakūnas, jis užtikrina, kad su IFPS praneštomis skrydžio plano priėmimo sąlygomis ir visais būtinaisiais su jomis susijusiais pakeitimais galėtų susipažinti skrydžio planą pateikęs vykdytojas ar lakūnas.

5.   Vykdytojas užtikrina, kad IFPS pirmajam sudarytojui praneštos skrydžio plano priėmimo sąlygos ir visi būtinieji su jomis susiję pakeitimai būtų įtraukti į suplanuotą skrydį ir apie juos pranešta lakūnui.

6.   Vykdytojas prieš skrydį užtikrina, kad pradinio skrydžio plano turinys teisingai atspindėtų būsimuosius veiksmus.

7.   Priešskrydiniame etape ATS vienetai per IFPS sudaro sąlygas susipažinti su visais būtinais maršruto ar skrydžio lygio pagrindiniams duomenims turinčiais įtakos pakeitimais, galinčiais pakenkti skrydžio saugai, skrydžių planams ir su jais susijusiais naujausiais pranešimais, kuriuos jie pirmiau gavo iš IFPS.

Nesuderinęs su vykdytoju ATS vienetas priešskrydiniame etape negali atlikti kitų skrydžio plano pakeitimų ar atšaukti skrydžio planą.

8.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad IFPS praneštų pirmajam skrydžio plano sudarytojui apie visus būtinus 7 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus priešskrydinio etapo pakeitimus.

9.   Jei ATS vienetai negauna iš IFPS išankstinio skrydžio per jų atsakomybėje esančią erdvę plano, atsakingi vienetai per IFPS turi bent identifikuoti tokių skrydžių erdvėlaivį, nurodyti erdvėlaivio tipą, jų atsakomybėje esančios erdvės kirtimo punktą laiką ir skrydžio lygį šiame punkte, maršrutą ir paskirties oro uostą.

4 straipsnis

Saugos reikalavimai

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad prieš atliekant bet kokius galiojančių priešskrydinio etapo skrydžių planų procedūrų, kurioms taikomas šis reglamentas, pakeitimus ar pradedant taikyti naujas procedūras, suinteresuotos šalys atliktų skrydžių saugos įvertinimą, įskaitant pavojaus identifikavimą, rizikos įvertinimą ir jų sumažinimo procedūras.

5 straipsnis

Papildomi reikalavimai

1.   ATS vienetai užtikrina, kad skrydžių planus rengiantis jų personalas būtų tinkamai susipažinęs su atitinkamomis šio reglamento nuostatomis ir reikiamai parengtas vykdyti jam pavesto darbo funkcijas.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad su IFPS dirbantis personalas, dalyvaujantis skrydžių planavime, būtų tinkamai susipažinęs su atitinkamomis šio reglamento nuostatomis ir reikiamai parengtas vykdyti jam pavesto darbo funkcijas.

3.   ATS vienetai:

a)

sudarinėja ir nuolat atnaujina skrydžių vadovus, kuriuose jų skraidymo personalui pateikiamos būtinosios instrukcijos ir šio reglamento nuostatų taikymui reikalinga informacija;

b)

užtikrina, kad a punkte nurodyti vadovai būtų prieinami, atnaujinami, o jų atnaujinimui bei paskirstymui būtų taikoma tinkama kokybės ir dokumentų formų valdymo sistema;

c)

užtikrina, kad darbo metodai ir skrydžių procedūros atitiktų atitinkamas šio reglamento nuostatas.

4.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad centralizuota skrydžių planų dorojimo ir skirstymo tarnyba:

a)

sudarinėtų ir nuolat atnaujintų skrydžių vadovus, kuriuose jų skraidymo personalui pateikiamos būtinosios instrukcijos ir šio reglamento nuostatų taikymui reikalinga informacija;

b)

užtikrintų, kad a punkte nurodyti vadovai būtų prieinami, atnaujinami, o jų atnaujinimui bei paskirstymui būtų taikoma tinkama kokybės ir dokumentų formų valdymo sistema;

c)

užtikrintų, kad darbo metodai ir skrydžių procedūros atitiktų šio reglamento nuostatas.

5.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento.

6 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 26.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(3)  OL L 96, 2004 3 31, p. 20.

(4)  Dešimtas leidimas, 2005 m. liepos mėn., www.icao.int


PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalyje minėtos ICAO nuostatos

1.

ICAO 2 priedo 3 skyriaus 3.3 dalis (Skrydžių planai) – Aviacijos taisyklės (Dešimtasis leidimas – 2005 m. liepa).

2.

ICAO PANS-ATM Dok. 4444 4 skyriaus 4 dalis (Skrydžio planas) ir 11 skyriaus 11.4.2.2 dalis (Sudaryto skrydžio plano pranešimai ir susiję atnaujinti pranešimai) (Keturioliktasis leidimas – 2001 m.).

3.

Regioninės papildomosios procedūros, Dok. 7030/4 – EUR 3 skyrius (Skrydžių planai) ir 14 skyriaus 14.1.4 dalis (Skrydžio informacijos rajono apskaičiuotosios ribos), 1 dalis, Aviacijos taisyklės, Oro eismo paslaugas teikiančios tarnybos, Paieška ir gelbėjimas (Ketvirtasis leidimas – 1987 m., apimantis Pakeitimą Nr. 210).


Top