EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0125

2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2006/125/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 339, 6.12.2006, p. 16–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M, 17.12.2008, p. 766–794 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 73 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 73 - 92
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 119 - 138

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/125/oj

6.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/16


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/125/EB

2006 m. gruodžio 5 d.

dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams

(Tekstas svarbus EEE)

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvą 89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su specialios paskirties maisto produktais, suderinimo (1), ypač į jos 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1996 m. vasario 16 d. Komisijos direktyva 96/5/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir maistas kūdikiams bei mažiems vaikams sudaro jų įvairaus maisto dalį, tačiau nėra vienintelis kūdikių bei mažų vaikų mitybos šaltinis.

(3)

Daugybė tokių produktų rūšių atspindi atjunkomų kūdikių ir mažų vaikų mitybos įvairovę, kurią sąlygoja Bendrijos socialinės bei kultūrinės aplinkybės.

(4)

Pagrindinės produktų sudėtinės dalys turi atitikti sveikų kūdikių ir mažų vaikų mitybos reikalavimus, kurie, atsižvelgus į pirmiau minėtus veiksnius, nustatyti remiantis visuotinai priimtais moksliniais duomenimis.

(5)

Turėtų būti nustatyti esminiai mitybos reikalavimai dviem didelėms maisto produktų grupėms, t. y. perdirbtiems grūdiniams maisto produktams bei maistui kūdikiams ir mažiems vaikams.

(6)

Nepaisant to, kad dėl šių produktų pobūdžio turėtų būti nustatyta keletas privalomų reikalavimų ir kitų apribojimų, susijusių su vitaminų, mineralinių ir kitų maistinių medžiagų lygiu, turėtų būti leidžiama, kad kai kurie gamintojai savo nuožiūra pridėtų tų maistinių medžiagų, su sąlyga, kad jie naudoja tik tam tikras šioje Direktyvoje išvardytas medžiagas.

(7)

Šiuo metu Bendrijoje savo nuožiūra į produktus pridedamų maistinių medžiagų lygis nesukėlė jų perdozavimo, kai tokius produktus vartojo kūdikiai ir maži vaikai. Turėtų būti stebimi bet kokie būsimi pokyčiai šioje srityje ir, jei reikia, turėtų būti imtasi atitinkamų priemonių.

(8)

Skirtingos taisyklės dėl pesticidų liekanų didžiausių koncentracijų perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kūdikių bei mažų vaikų maiste kliudo prekybai tarp tam tikrų valstybių narių.

(9)

1976 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvoje 76/895/EEB dėl vaisiuose ir daržovėse bei ant jų išlikusių pesticidų likučių didžiausių koncentracijų nustatymo (4), 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvoje 86/362/EEB dėl pesticidų likučių grūduose ir ant jų didžiausių koncentracijų nustatymo (5), 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvoje 86/363/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų gyvūninės kilmės maisto produktuose ir ant jų nustatymo (6) ir 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvoje 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo (7) nustatytos didžiausios pesticidų liekanų koncentracijos nepažeidžia konkrečių nuostatų, taikytinų perdirbtiems grūdiniams maisto produktams ir kūdikių bei mažų vaikų maistui.

(10)

Atsižvelgiant į Bendrijos tarptautinius įsipareigojimus, tuomet, kai nepakanka atitinkamų mokslinių įrodymų, atsargumo principas leidžia Bendrijai, remiantis turima tinkama informacija, laikinai patvirtinti priemones, kol per reikiamą laikotarpį bus papildomai įvertinta rizika ir peržiūrėta priemonė.

(11)

Remiantis 1997 m. rugsėjo 19 d. ir 1998 m. birželio 4 d. Maisto produktų mokslinio komiteto pateiktom dviem nuomonėm, kyla abejonių, ar šiuo metu kūdikių ir mažų vaikų sveikatai apsaugoti nustatytos pesticidų ir pesticidų liekanų leidžiamos paros dozės (LPD) yra adekvačios. Dėl to, kalbant apie maisto produktus konkrečiais mitybos tikslais, skirtą kūdikiams ir mažiems vaikams, visiems pesticidams vertėtų nustatyti labai žemą bendrą koncentraciją, kol bus atliktas medžiagų mokslinis tyrimas ir įvertinimas kiekvienu konkrečiu atveju. Ši labai žema bendra koncentracija turėtų būti lygi 0,01 mg/kg, kuri paprastai iš esmės yra mažiausia aptikimo riba.

(12)

Turėtų būti reikalaujama griežtai apriboti pesticidų liekanų koncentraciją. Rūpestingai parinkus žaliavas ir atsižvelgus į tai, jog perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių bei mažų vaikų maistas yra labai apdorojami, yra įmanoma gaminti labai mažas pesticidų koncentracijas turinčius produktus. Tačiau dėl mažo pesticidų arba jų metabolitų kiekio, net ir neviršijus didžiausios 0,01 mg/kg liekanų koncentracijos, blogiausiu atveju gali būti viršyta kūdikių ir mažų vaikų LPD. Tai pasakytina apie pesticidus arba jų metabolitus, kuriems nustatyta LPD yra mažesnė kaip 0,0005 mg/kg kūno masės.

(13)

Šioje direktyvoje draudžiama naudoti šiuos pesticidus gaminant žemės ūkio produktus, skirtus perdirbtiems grūdiniams maisto produktams ir maistui kūdikiams bei mažiems vaikams. Tačiau šis draudimas nebūtinai garantuoja, kad produktuose šių pesticidų nėra, kadangi kai kurie pesticidai teršia aplinką, ir atitinkamuose produktuose gali būti randama jų liekanų.

(14)

Kūdikių ir mažų vaikų sveikatą galima geriau apsaugoti taikant papildomus reikalavimus, nustatomus remiantis nuo produkto kilmės nepriklausančia analize.

(15)

Daugumos pesticidų, kurių LPD yra mažesnė negu 0,0005 mg/kg kūno masės, Bendrijoje jau yra uždrausti. Draudžiami pesticidai neturi būti randami perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir maiste kūdikiams bei mažiems vaikams, taikant šiuolaikinius analitinius metodus. Vis dėlto kai kurie pesticidai lėtai suyra ir tebeteršia aplinką. Šių pesticidų gali būti perdirbtuose maisto produktuose ir maiste kūdikiams bei mažiems vaikams, netgi jei jie nebuvo naudojami gaminant juos. Kontrolės tikslais turėtų būti laikomasi suderintojo požiūrio.

(16)

Laukiant Komisijos sprendimų dėl to, ar leidžiami pesticidai atitinka 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (8), 5 straipsnyje pateikiamus saugumo reikalavimus, juos turi būti leidžiama nuolat naudoti, jei jų liekanos neviršija šioje direktyvoje nustatytų didžiausių leistinų koncentracijų. Pastarosios turi būti nustatomos tokios, kad būtų garantuojama, jog blogiausiu atveju nebūtų viršytos kūdikių ir mažų vaikų LPD vertės.

(17)

Naujų maisto produktų komponentų naudojimas turėtų būti reglamentuojamas atskiru „horizontaliuoju“ dokumentu, skirtu visiems maisto produktams.

(18)

Ši direktyva remiasi turimomis žiniomis apie tokius maisto produktus. Sprendimas dėl bet kokio pakeitimo, leidžiančio atsižvelgti į moksline ir technine pažanga pagrįstas naujoves, turėtų būti priimtas remiantis Direktyvos 89/398/EEB 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

(19)

Atsižvelgiant į asmenis, kuriems šie maisto produktai yra skirti, turėtų būti nustatyti būtini mikrobiologiniai kriterijai ir didžiausi leidžiami teršalų lygiai.

(20)

Pagal Direktyvos 89/398/EEB 7 straipsnio 1 dalį produktams, kuriems taikoma ši direktyva, galioja 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (9) bendrosios taisyklės.

(21)

Šioje direktyvoje, kur reikia, šios bendrosios taisyklės turėtų būti papildytos ir išplėstos bei padarytos jų išimtys.

(22)

Visų pirma dėl produktų, kuriems taikoma ši direktyva, pobūdžio ir pristatymo vietos būtina maistingumą nurodyti etiketėje, nurodant produktų energinę vertę ir pagrindines jų maistines medžiagas. Kita vertus, siekiant išvengti netinkamo vartojimo, galinčio pakenkti kūdikių sveikatai, pagal Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir 11 straipsnį turi būti nurodytas vartojimo būdas.

(23)

Kol tokiems produktams neuždrausti konkretūs teiginiai, kuriuos galima pateikti laikantis visiems maisto produktams taikomų taisyklių, pateikiant tokius teiginius, jei įmanoma, būtina atsižvelgti į šioje direktyvoje nurodytus produktų sudėties kriterijus.

(24)

Vadovaujantis Direktyvos 89/398/EEB 4 straipsniu, vyko konsultacijos dėl nuostatų, galinčių paveikti visuomenės sveikatą.

(25)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę.

(26)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais VIII priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Ši direktyva yra specialioji direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/398/EEB 4 straipsnio 1 dalyje.

2.   Ši Direktyva taikoma specialiosios paskirties maisto produktams, kurie atitinka tam tikrus Bendrijos sveikų kūdikių ir mažų vaikų mitybos reikalavimus ir kurie skirti vartoti atjunkomiems kūdikiams bei mažiems vaikams kaip papildomas maistas ir (arba) juos palaipsniui pratinant prie įprasto maisto. Jie apima:

a)

perdirbtus grūdinius maisto produktus, kurie skirstomi į šias keturias grupes:

i)

paprasti grūdiniai produktai, kurie yra sumaišyti ar turi būti sumaišomi su pienu ar kitais tinkamais maistiniais skysčiais;

ii)

grūdiniai produktai su pridėtais baltymingais produktais, kurie yra sumaišyti ar turi būti sumaišomi su vandeniu ar kitais baltymų neturinčiais skysčiais;

iii)

makaronai, kurie turi būti vartojami išvirti vandenyje ar kituose tinkamuose skysčiuose;

iv)

džiūvėsiai ir sausainiai, kurie vartojami paprastai arba, juos susmulkinus, su vandeniu, pienu ar kitais tinkamais skysčiais;

b)

kūdikių ir mažų vaikų maistą – kitus, ne perdirbtus grūdinius maisto produktus.

3.   Ši direktyva netaikoma pieno mišiniams, kurie skirti mažiems vaikams.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje vartojamos sąvokos:

a)

kūdikiai – vaikai iki 12 mėnesių amžiaus;

b)

maži vaikai – vaikai nuo vienerių iki trejų metų amžiaus;

c)

pesticidų liekanos – tai Tarybos direktyvos 91/414/EEB 2 straipsnio 1 punkte apibrėžtos perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kūdikių bei mažų vaikų maiste esančios augalų apsaugos produktų liekanos, įskaitant jų metabolitus ir skilimo arba reakcijos produktus.

3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais maisto produktais Bendrijos rinkoje prekiaujama tik tada, jei jie atitinka šioje direktyvoje nustatytas taisykles.

4 straipsnis

Perdirbti grūdiniai produktai ir kūdikių bei mažų vaikų maistas turi būti gaminami iš komponentų, kurių tinkamumas specialiai kūdikių ir mažų vaikų mitybai buvo nustatytas remiantis visuotinai priimtais moksliniais duomenimis.

5 straipsnis

1.   Perdirbti grūdiniai maisto produktai turi atitikti I priede nurodytus sudėties kriterijus.

2.   II priede pateikti kūdikių ir mažų vaikų maisto produktai turi atitikti ten pat nurodytus sudėties kriterijus.

6 straipsnis

Gaminant perdirbtus grūdinius maisto produktus ir kūdikių bei mažų vaikų maistą, į juos galima pridėti tik tų maistinių medžiagų, kurios nurodytos IV priede.

Vėliau bus nustatyti šių medžiagų grynumo reikalavimai.

7 straipsnis

1.   Perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir maiste kūdikiams bei mažiems vaikams neturi būti tokio jokios medžiagos kiekio, kuris galėtų pakenkti kūdikių ir mažų vaikų sveikatai. Nustatomos medžiagų, neminimų 2 ir 3 dalyse, didžiausios leistinos koncentracijos.

2.   Perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kūdikių bei mažų vaikų maiste atskirų pesticidų liekanų koncentracija neturi būti didesnė kaip 0,01 mg/kg, išskyrus medžiagas, kurioms VI priede nustatyta, kokiais atvejais turi būti taikomos šios konkrečios koncentracijos.

Analitiniai pesticidų liekanų koncentracijų nustatymo metodai yra laikomi visuotinai priimtais standartizuotais metodais.

3.   VII priede išvardyti pesticidai nenaudojami žemės ūkio produktuose, skirtuose perdirbtiems grūdiniams maisto produktams ir maistui kūdikiams bei mažiems vaikams.

Tačiau kontrolės tikslais:

a)

laikoma, kad VII priedo 1 lentelėje išvardyti pesticidai nebuvo naudojami, jei jų liekanų koncentracija yra ne didesnė kaip 0,003 mg/kg. Ši koncentracija, kuri laikoma analitinių metodų kvalifikacijos riba, nuolat patikslinama atsižvelgiant į techninę pažangą;

b)

laikoma, kad VII priedo 2 lentelėje išvardyti pesticidai nebuvo naudojami, jei jų liekanų koncentracija yra ne didesnė kaip 0,003 mg/kg. Ši koncentracija nuolat patikslinama atsižvelgiant į aplinkos užterštumo duomenis.

4.   2 ir 3 dalyse minimos koncentracijos taikomos paruoštiems vartoti produktams arba produktams, paruoštiems pagal gamintojų nurodymus.

5.   VI priede išvardytų pesticidų atveju, jei priimtas sprendimas neįtraukti veikliosios medžiagos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, atitinkamai iš dalies pakeičiami šios direktyvos VI ir VII priedai.

6.   Prireikus taip pat nustatomi mikrobiologiniai kriterijai.

8 straipsnis

1.   Be jau Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnyje nurodytos išsamios informacijos ženklinant tokius produktus etiketėmis, taip pat pateikiama tokia privaloma informacija:

a)

nuo kokio amžiaus toks produktas tinkamas vartoti, atsižvelgus į jo sudėtį, struktūrą ar kitas specifines savybes. Ant visų produktų turi būti nurodyta, kad jie skirti ne mažesniems kaip keturių mėnesių amžiaus kūdikiams. Ant produktų, rekomenduojamų vartoti nuo keturių mėnesių amžiaus, gali būti nurodyta, kad jie tinka vartoti nuo šio amžiaus, nebent nepriklausomi asmenys, turintys mediko, mitybos specialisto ar farmacininko kvalifikaciją, arba kiti už motinos ir kūdikio priežiūrą atsakingi darbuotojai patartų kitaip;

b)

jeigu produktas skirtas vartoti mažesniems nei šešių mėnesių kūdikiams, informacija apie tai, ar produkte yra ar nėra glitimas;

c)

produkto energinė vertė, išreikšta kJ ir kcal, bei baltymų, angliavandenių ir lipidų kiekis, išreikštas skaičiais 100 g ar 100 ml parduodamo produkto, ir, jei reikia, tam tikrame rekomenduojamame suvartoti produkto kiekyje;

d)

vidutinis kiekvienos mineralinės medžiagos ir kiekvieno vitamino kiekis, išreikštas skaičiais 100 g ar 100 ml parduodamo produkto, remiantis atitinkamai I ir II prieduose nustatytais lygiais, ir, jei reikia, tam tikrame rekomenduojamame suvartoti produkto kiekyje;

e)

tinkamo paruošimo instrukcijos ir prireikus jų laikymosi svarba.

2.   Ženklinime etiketėmis gali būti:

a)

nurodytas vidutinis kiekis IV priede pateiktų maistinių medžiagų, išreikštų skaičiais, 100 g ar 100 ml parduodamo produkto, jeigu tai nebuvo nurodyta pagal šio straipsnio 1 dalies d punkto nuostatas, ir, jei įmanoma, tam tikrame rekomenduojamame suvartoti produkto kiekyje;

b)

be informacijos skaičiais, gali būti pateikta informacija apie vitaminus ir mineralines medžiagas, išreikšta V priede nurodytų pamatinių verčių procentais 100 g ar 100 ml vartotojui siūlomo produkto, ir, jei įmanoma, tam tikrame rekomenduojamame suvartoti produkto kiekyje, jei medžiagų koncentracija sudaro bent 15 % pamatinės vertės.

9 straipsnis

Direktyva 96/5/EB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, nurodytomis VIII priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais VIII priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal IX priede pateiktą atitikmenų lentelę.

10 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

11 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 186, 1989 6 30, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 49, 1996 2 28, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/13/EB (OL L 41, 2003 2 14, p. 33).

(3)  Žr. VIII priedo A dalį.

(4)  OL L 340, 1976 12 9, p. 26. Ši direktyva panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 396/2005 (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).

(5)  OL L 221, 1986 8 7, p. 37. Ši direktyva panaikinta Reglamentu (EB) Nr. 396/2005.

(6)  OL L 221, 1986 8 7, p. 43. Ši direktyva panaikinta Reglamentu (EB) Nr. 396/2005.

(7)  OL L 350, 1990 12 14, p. 71. Ši direktyva panaikinta Reglamentu (EB) Nr. 396/2005.

(8)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 396/2005.

(9)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/89/EB (OL L 308, 2003 11 25, p. 15).


I PRIEDAS

PERDIRBTŲ GRŪDINIŲ MAISTO PRODUKTŲ KŪDIKIAMS IR MAŽIEMS VAIKAMS PAGRINDINIAI SUDĖTIES REIKALAVIMAI

Maistinių medžiagų reikalavimai, pateikti gataviems produktams arba paruoštiems pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

1.   GRŪDINIŲ PRODUKTŲ SUDĖTIS

Perdirbti grūdiniai maisto produktai paruošiami visų pirma iš vienos ar kelių rūšių perdirbtų grūdų ir (ar) krakmolingų šakninių produktų.

Grūdai ir (ar) krakmolingos šaknys turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % galutinio sauso mišinio svorio.

2.   BALTYMAI

2.1.

1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje ir a punkto iv papunktyje minimų produktų sudėtyje baltymų kiekis neturi būti didesnis kaip 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2.

Į 1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje minėtus produktus pridėtų baltymų neturi būti mažiau nei 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3.

1 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktyje minimų sausainių, pagamintų pridėjus baltymingų produktų bei atitinkamai paženklintų, sudėtyje esančių baltymų neturi būti mažiau nei 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4.

Cheminis pridėtų baltymų indeksas turi būti lygus mažiausiai 80 % pamatinio baltymo (kazeinas – kaip nurodyta III priede), arba baltymų veiksmingumo kiekis (BEK) mišinyje turi sudaryti mažiausiai 70 % pamatinio baltymo. Visais atvejais leidžiama pridėti amino rūgščių tik baltymų mišinio mitybinei vertei pagerinti ir tik tokiomis proporcijomis, kokios yra būtinos siekiant šio tikslo.

3.   ANGLIAVANDENIAI

3.1.

Jeigu į produktus, nurodytus 1 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje ir a punkto iv papunktyje, dedama sacharozės, fruktozės, gliukozės, gliukozės sirupo ar medaus, tai:

šių pridėtų angliavandenių kiekis neturi viršyti 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

pridėtos fruktozės kiekis neturi viršyti 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2.

Jeigu į produktus, nurodytus 1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje, įdedama sacharozės, fruktozės, gliukozės sirupo ar medaus, tai:

šių pridėtų angliavandenių kiekis neturi būti didesnis kaip 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

pridėtos fruktozės kiekis neturi būti didesnis kaip 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4.   LIPIDAI

4.1.

1 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje ir a punkto iv papunktyje nurodytų produktų sudėtyje esantys lipidai neturi viršyti 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2.

1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje nurodytų produktų sudėtyje esantys lipidai neturi viršyti 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Jeigu lipidų yra daugiau nei 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal), tai:

lauro rūgšties neturi būti daugiau kaip 15 % visų lipidų kiekio,

miristo rūgšties neturi būti daugiau kaip 15 % visų lipidų kiekio,

linolo rūgšties kiekis (gliceridų = linolatų pavidalu) neturi būti mažesnis nei 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) ir didesnis nei 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5.   MINERALINĖS MEDŽIAGOS

5.1.   Natris

natrio druskų į perdirbtus grūdinius produktus dedama tik technologiniais tikslais,

natrio kiekis perdirbtuose grūdiniuose produktuose neturi būti didesnis nei 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2.   Kalcis

5.2.1.

1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje nurodytų produktų sudėtyje kalcio negali būti mažiau nei 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2.

1 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktyje nurodytų produktų, pagamintų įpilant pieno (pieniški sausainiai) ir taip pateikiamų vartotojui, sudėtyje kalcio neturi būti mažiau nei 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6.   VITAMINAI

6.1.

Perdirbtuose grūdiniuose produktuose tiamino kiekis neturi būti mažesnis nei 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2.

1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje nurodytuose produktuose:

 

100 kJ

100 kcal

Minimumas

Maksimumas

Minimumas

Maksimumas

Vitaminas A (μg RE) (1)

14

43

60

180

Vitaminas D (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

Nurodytų apribojimų reikia laikytis ir tuomet, jeigu vitaminų A ir D dedama į kitus perdirbtus grūdinius maisto produktus.

7.   MAKSIMALIOS LEISTINOS VITAMINŲ, MINERALŲ IR MIKROELEMENTŲ, JEI JŲ DEDAMA, RIBOS

Reikalavimai maistinėms medžiagoms yra siejami su tais produktais, kurie yra gatavi ir realizuojami kaip tokie arba paruošti pagal gamintojo instrukcijas, išskyrus kalį ir kalcį, kuriems šie reikalavimai yra taikomi kaip parduodamam produktui.

Maistinė medžiaga

Maksimumas 100 kcal

Vitaminas A (μg RE)

180

Vitaminas E (mg α-TE) (3)

3

Vitaminas D (μg)

3

Vitaminas C (mg)

12,5/25 (4)

Tiaminas (mg)

0,5

Riboflavinas (mg)

0,4

Niacinas (mg NE) (5)

4,5

Vitaminas B6 (mg)

0,35

Folio rūgštis (μg)

50

Vitaminas B12 (μg)

0,35

Pantoteno rūgštis (mg)

1,5

Biotinas (μg)

10

Kalis (mg)

160

Kalcis (mg)

80/180 (6)/100 (7)

Magnis (mg)

40

Geležis (mg)

3

Cinkas (mg)

2

Varis (μg)

40

Jodas (μg)

35

Manganas (mg)

0,6


(1)  RE – visi trans-retinolio ekvivalentai.

(2)  Cholekalciferolio, kurio 10 μg = 400 TV vitamino D.

(3)  α-TE = d-α-tokoferolio ekvivalentas.

(4)  Riba, taikytina geležimi pagerintiems produktams.

(5)  NE = Niacino ekvivalentai = mg nikotino rūgštis + mg triptofanas/60.

(6)  Riba, taikytina 1 straipsnio 2 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose minimiems produktams.

(7)  Riba, taikytina 1 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktyje minimiems produktams.


II PRIEDAS

MAISTO KŪDIKIAMS IR MAŽIEMS VAIKAMS PAGRINDINIAI SUDĖTIES REIKALAVIMAI

Maistinių medžiagų reikalavimai gataviems produktams arba paruoštiems pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

1.   BALTYMAI

1.1.

Jei mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai yra vieninteliai komponentai, nurodyti produkto pavadinime, tai:

nurodyta mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % viso produkto svorio,

kiekviena nurodyta mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų nurodytų baltymų šaltinių,

iš viso minėtų produktų baltymų turi būti ne mažiau kaip 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2.

Jeigu mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai ar jų deriniai produkto pavadinime minimi pirmiausia, nepaisant to, ar jis pateikiamas kaip maistas, ar ne, tai:

nurodyta mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 10 % viso produkto svorio,

kiekviena nurodyta mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų nurodytų baltymų šaltinių,

nurodytų produktų baltymų turi būti ne mažiau kaip 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3.

Jeigu mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti baltymų šaltiniai ar deriniai produkto pavadinime nepaminėti pirmiausia, nepaisant to, ar jis pateikiamas kaip maistas, ar ne, tai:

nurodyta mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 8 % viso produkto svorio,

nurodyta mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų nurodytų baltymų šaltinių,

nurodytų šaltinių baltymų turi būti ne mažiau kaip 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

iš viso produkto komponentų baltymų turi būti ne mažiau kaip 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4.

Jeigu sūris kartu su kitais ingredientais pikantiško produkto pavadinime yra paminėtas, nepaisant to, ar jis pateikiamas kaip maistas, ar ne:

nurodytų šaltinių baltymų turi būti ne mažiau kaip 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

iš viso produkto komponentų baltymų turi būti ne mažiau kaip 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5.

Jeigu produktas ženklinant etikete įvardijamas kaip maistas, bet neminima, kad jo sudėtyje yra mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai, iš viso produkto komponentų baltymų turi būti ne mažiau kaip 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6.

Su patiekalu pateikiamiems padažams 1.1–1.5 punktų (imtinai) reikalavimai netaikomi.

1.7.

Saldžiuose patiekaluose, kurių pavadinimuose pieno produktai minimi kaip pagrindiniai arba tik kaip ingredientai, turi būti ne mažiau kaip 2,2 g pieno baltymų/100 kcal. Visiems kitiems saldiesiems patiekalams 1.1–1.5 punktų reikalavimai netaikomi.

1.8.

Amino rūgščių leidžiama pridėti tiktai siekiant pagerinti esamų baltymų maistinę vertę ir tokiomis proporcijomis, kokios būtinos siekiant minėto tikslo.

2.   ANGLIAVANDENIAI

Bendras angliavandenių kiekis, esantis vaisių ir daržovių sultyse bei nektaruose, vaisių patiekaluose, desertuose ar pudinguose, negali būti didesnis nei:

daržovių sultyse ir jų gėrimuose – 10 g/100 ml,

vaisių sultyse ir nektaruose bei jų gėrimuose – 15 g/100 ml,

vaisių patiekaluose – 20 g/100 g,

desertuose ir pudinguose – 25 g/100 g,

kituose ne pieniškuose gėrimuose – 5 g/100 g.

3.   RIEBALAI

3.1.

Produktams, nurodytiems 1.1 punkte:

Jeigu vieninteliai produkto komponentai yra mėsa ar sūris arba jie pavadinime minimi pirmiausia, iš viso produkto riebalai iš visų šaltinių neturi viršyti 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2.

Visiems kitiems produktams iš viso produkto riebalai iš visų šaltinių neturi viršyti 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4.   NATRIS

4.1.

Galutinis natrio kiekis produkte turi būti ne didesnis kaip 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) arba ne daugiau kaip 200 mg 100 g produkto. Tačiau jeigu vienintelis produkto pavadinime paminėtas komponentas yra sūris, galutinis natrio kiekis neturi būti didesnis kaip 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2.

Natrio druskų negalima dėti į produktus, kurie gaminami iš vaisių, taip pat į desertus, pudingus, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja gamybos technologija.

5.   VITAMINAI

Vitaminas C

Vaisių sultyse, nektaruose ar daržovių sultyse galutinis vitamino C kiekis turi būti ne mažesnis kaip 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) arba ne mažiau kaip 25 mg 100 g produkto.

Vitaminas A

Daržovių sultyse galutinis vitamino A kiekis turi būti ne mažesnis kaip 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal).

Vitaminas A nededamas į kitus kūdikių ir mažų vaikų maisto produktus.

Vitaminas D

Vitaminas D nededamas į kūdikių ir mažų vaikų maistą.

6.   MAKSIMALIOS LEISTINOS VITAMINŲ, MINERALŲ IR MIKROELEMENTŲ, JEI JŲ DEDAMA, RIBOS

Reikalavimai maistinėms medžiagoms yra siejami su tais produktais, kurie yra gatavi ir realizuojami kaip tokie arba paruošti pagal gamintojo instrukcijas, išskyrus kalį ir kalcį, kuriems šie reikalavimai yra taikomi kaip parduodamam produktui.

Maistinė medžiaga

Maksimumas 100 kcal

Vitaminas A (μg RE)

180 (1)

Vitaminas E (mg α-TE)

3

Vitaminas C (mg)

12,5/25 (2)/125 (3)

Tiaminas (mg)

0,25

Riboflavinas (mg)

0,4

Niacinas (mg NE)

4,5

Vitaminas B6 (mg)

0,35

Folio rūgštis (μg)

50

Vitaminas B12 (μg)

0,35

Pantoteno rūgštis (mg)

1,5

Biotinas (μg)

10

Kalis (mg)

160

Kalcis (mg)

80

Magnis (mg)

40

Geležis (mg)

3

Cinkas (mg)

2

Varis (μg)

40

Jodas (μg)

35

Manganas (mg)

0,6


(1)  Remiantis 5 punkto nuostatomis.

(2)  Riba, taikytina geležimi pagerintiems produktams.

(3)  Riba, taikytina vaisių patiekalams, vaisių sultims, nektarams ir daržovių sultims.


III PRIEDAS

KAZEINO AMINORŪGŠČIŲ SUDĖTIS

g/100 g baltymų

Argininas

3,7

Cistinas

0,3

Histidinas

2,9

Izoleucinas

5,4

Leucinas

9,5

Lizinas

8,1

Metioninas

2,8

Fenilalaninas

5,2

Treoninas

4,7

Triptofanas

1,6

Tirozinas

5,8

Valinas

6,7


IV PRIEDAS

MAISTINĖS MEDŽIAGOS

1.   VITAMINAI

Vitaminas A

Retinolis

Retinilo acetatas

Retinilo palmitatas

β-karotenas

Vitaminas D

Vitaminas D2 (= ergokalciferolis)

Vitaminas D3 (= cholekalciferolis)

Vitaminas B1

Tiamino hidrochloridas

Tiamino mononitratas

Vitaminas B2

Riboflavinas

Natrio riboflavin-5’-fosfatas

Niacinas

Nikotinamidas

Nikotino rūgštis

Vitaminas B6

Piridoksino hidrochloridas

Piridoksin-5-fosfatas

Piridoksino dipalmitatas

Pantoteno rūgštis

Kalcio D-pantotenatas

Natrio D-pantotenatas

Dekspantenolis

Folatai

Folio rūgštis

Vitaminas B12

Ciankobalaminas

Hidroksikobalaminas

Biotinas

D-biotinas

Vitaminas C

L-askorbo rūgštis

Natrio L-askorbatas

Kalcio L-askorbatas

6-Palmitil-L-askorbo rūgštis (askorbilpalmitatas)

Kalio askorbatas

Vitaminas K

Filochinonas (Fitomenadionas)

Vitaminas E

D-alfa tokoferolis

DL-alfa tokoferolis

D-alfa tokoferolacetatas

DL-alfa tokoferolacetatas

2.   AMINO RŪGŠTYS

L-argininas

L-cistinas

L-histidinas

L-izoleucinas

L-leucinas

L-lizinas

L-cisteinas

ir jų hidrochloridai

L-metioninas

L-fenilalaninas

L-treoninas

L-triptofanas

L-tirozinas

L-valinas

3.   KITOS

Cholinas

Cholino chloridas

Cholino citratas

Cholino bitartratas

Inozitolis

L-karnitinas

L-karnitino hidrochloridas

4.   MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ DRUSKOS IR MIKROELEMENTAI

Kalcis

Kalcio karbonatas

Kalcio chloridas

Kalcio citratai

Kalcio gliukonatas

Kalcio glicerofosfatas

Kalcio laktatas

Kalcio oksidas

Kalcio hidroksidas

Ortofosforo rūgšties kalcio druskos

Magnis

Magnio karbonatas

Magnio chloridas

Magnio citratai

Magnio gliukonatas

Magnio oksidas

Magnio hidroksidas

Ortofosforo rūgšties magnio druskos

Magnio sulfatas

Magnio laktatas

Magnio glicerofosfatas

Kalis

Kalio chloridas

Kalio citratai

Kalio gliukonatas

Kalio laktatas

Kalio glicerofosfatas

Geležis

Geležies citratas

Geležies amonio citratas

Geležies gliukonatas

Geležies laktatas

Geležies sulfatas

Geležies fumaratas

Geležies difosfatas (geležies pirofosfatas)

Elementinė geležis (karbonilas + elektrolitas + redukuotas vandenilis)

Geležies sacharatas

Natrio geležies difosfatas

Geležies karbonatas

Varis

Vario-lizino junginys

Vario karbonatas

Vario citratas

Vario gliukonatas

Vario sulfatas

Cinkas

Cinko acetatas

Cinko chloridas

Cinko citratas

Cinko laktatas

Cinko sulfatas

Cinko oksidas

Cinko gliukonatas

Manganas

Mangano karbonatas

Mangano chloridas

Mangano citratas

Mangano gliukonatas

Mangano sulfatas

Mangano glicerofosfatas

Jodas

Natrio jodidas

Kalio jodidas

Kalio jodatas

Natrio jodatas


V PRIEDAS

PAMATINĖS VERTĖS MAISTO KŪDIKIAMS IR MAŽIEMS VAIKAMS SKIRTŲ PRODUKTŲ MAISTINGUMUI ETIKETĖJE NURODYTI

Maistinė medžiaga

Etiketėje nurodoma vertė

Vitaminas A

400 (μg)

Vitaminas D

10 (μg)

Vitaminas C

25 (mg)

Tiaminas

0,5 (mg)

Riboflavinas

0,8 (mg)

Niacino ekvivalentai

9 (mg)

Vitaminas B6

0,7 (mg)

Folatai

100 (μg)

Vitaminas B12

0,7 (μg)

Kalcis

400 (mg)

Geležis

6 (mg)

Cinkas

4 (mg)

Jodas

70 (μg)

Selenas

10 (μg)

Varis

0,4 (mg)


VI PRIEDAS

PESTICIDŲ ARBA JŲ METABOLITŲ DIDŽIAUSIOS LEISTINOS LIEKANŲ KONCENTRACIJOS PERDIRBTUOSE GRŪDINIUOSE MAISTO PRODUKTUOSE IR MAISTE KŪDIKIAMS BEI MAŽIEMS VAIKAMS

Medžiagos cheminis pavadinimas

Didžiausia leistina liekanų koncentracija

(mg/kg)

Kadusafos

0,006

Dementon-S-metilas/dementon-S-metilas sulfonas/oksidementon-metilas (atskirai arba kartu, išreikšti kaip dementon-S-metilas)

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronilas (fipronilo ir fipronil-desulfinilo suma, išreikšta kaip fipronilas)

0,004

Propineb/propilentiorea (propineb ir propilentiorea suma)

0,006


VII PRIEDAS

PESTICIDAI, KURIE NENAUDOJAMI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTUOSE, SKIRTUOSE PERDIRBTIEMS GRŪDINIAMS MAISTO PRODUKTAMS IR MAISTUI KŪDIKIAMS BEI MAŽIEMS VAIKAMS

1   lentelė

Medžiagos cheminis pavadinimas (likučių apibrėžimas)

Disulfotonas (disulfotono, disulfotono sulfoksido ir disulfotono sulfono suma, išreikšta kaip disulfotonas)

Fensulfotionas (fensulfotiono, jo deguoninio analogo ir jų sulfonų suma, išreikšta kaip fensulfotionas)

Fentinas, išreikštas kaip trifeniltino katijonas

Haloksifopas (haloksifopo, jo druskų ir esterių, įskaitant jų junginius, suma, išreikšta kaip haloksifopas)

Heptachloro ir trans-heptachloro epoksidas, išreikštas kaip heptachloras

Heksachlorobenzinas

Nitrofenas

Ometoatas

Terbufos (terbufos, jo sulfoksido ir sulfono suma, išreikšta kaip terbufos)

2   lentelė

Medžiagos cheminis pavadinimas

Aldrinas ir dieldrinas, išreikšti kaip dieldrinas

Endrinas


VIII PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva su vėlesniais pakeitimais

(nurodyta 9 straipsnyje)

Komisijos direktyva 96/5/EB

(OL L 49, 1996 2 28, p. 17)

Komisijos direktyva 98/36/EB

(OL L 167, 1998 6 12, p. 23)

Komisijos direktyva 1999/39/EB

(OL L 124, 1999 5 18, p. 8)

Komisijos direktyva 2003/13/EB

(OL L 41, 2003 2 14, p. 33)

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 9 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Leidimas prekiauti produktais, atitinkančiais šios Direktyvos reikalavimus

Draudimas prekiauti produktais, neatitinkančiais šios Direktyvos reikalavimų

96/5/EB

1997 m. rugsėjo 30 d.

1997 m. spalio 1 d.

1999 m. kovo 31 d.

98/36/EB

1998 m. gruodžio 31 d.

1999 m. sausio 1 d.

2000 m. sausio 1 d.

1999/39/EB

2000 m. birželio 30 d.

2000 m. birželio 30 d.

2002 m. liepos 1 d.

2003/13/EB

2004 m. kovo 6 d.

2004 m. kovo 6 d.

2005 m. kovo 6 d.


IX PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 96/5/EB

Ši direktyva

1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

1 straipsnio 4 dalies įvadinė frazė

2 straipsnio įvadinė frazė

1 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka

2 straipsnio a punktas

1 straipsnio 4 dalies antra įtrauka

2 straipsnio b punktas

1 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

2 straipsnio c punktas

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

6 straipsnio 3 dalies a punkto pirmos pastraipos įvadinė frazė

7 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė

6 straipsnio 3 dalies a punkto pirmos pastraipos i papunktis

7 straipsnio 3 dalies a punktas

6 straipsnio 3 dalies a punkto pirmos pastraipos ii papunktis

7 straipsnio 3 dalies b punktas

6 straipsnio 3 dalies a punkto antra pastraipa

7 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 3 dalies b punktas

7 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 6 dalis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

I priedo įvadinė frazė

I priedo įvadinė frazė

I priedo 1, 2 ir 3 punktai

I priedo 1, 2 ir 3 punktai

I priedo 4 punktas

I priedo 4 punktas

I priedo 4.1 punktas

I priedo 4.1 punktas

I priedo 4.2 punktas

I priedo 4.2 punktas

I priedo 4.2 punkto a papunktis

I priedo 4.2 punkto pirma įtrauka

I priedo 4.2 punkto b papunktis

I priedo 4.2 punkto antra įtrauka

I priedo 4.2 punkto c papunktis

I priedo 4.2 punkto trečia įtrauka

I priedo 5 ir 6 punktai

I priedo 5 ir 6 punktai

II priedo įvadinė frazė

II priedo įvadinė frazė

II priedo 1 punktas

II priedo 1 punktas

II priedo 1.1–1.3 punktai

II priedo 1.1–1.3 punktai

II priedo 1.3 punkto a papunktis

II priedo 1.4 punktas

II priedo 1.4 punktas

II priedo 1.5 punktas

II priedo 1.4 punkto a papunktis

II priedo 1.6 punktas

II priedo 1.4 punkto b papunktis

II priedo 1.7 punktas

II priedo 1.5 punktas

II priedo 1.8 punktas

II priedo 2–5 punktai

II priedo 2–5 punktai

III priedas

III priedas

IV priedas

IV priedas

V priedas

V priedas

VI priedas

I priedo 7 punktas ir II priedo 6 punktas

VII priedas

VI priedas

VIII priedas

VII priedas

VIII priedas

IX priedas


Top