Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0329

2006/329/EB: 2006 m. vasario 20 d. Komisijos sprendimas, apibrėžiantis klausimyną, naudotiną Direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo įgyvendinimo ataskaitoms (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 438) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 121, 6.5.2006, p. 38–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 672–676 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 60 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 60 - 64

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/329/oj

6.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. vasario 20 d.

apibrėžiantis klausimyną, naudotiną Direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo įgyvendinimo ataskaitoms

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 438)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/329/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/76/EB dėl atliekų deginimo (1), ypač į jo 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Iki 2002 m. gruodžio 28 d. Valstybės narės turėjo įgyvendinti Direktyvą 2000/76/EB ir turės pranešti apie įgyvendinimą, remdamosi Komisijos parengtu klausimynu.

(2)

Šio klausimyno svarbiausias tikslas, pasinaudojant valstybių narių atsakymais, surinkti informaciją apie Direktyvos 2000/76/EB įgyvendinimą ir nustatyti valstybių narių požiūrį į atliekų deginimo ir bendro atliekų deginimo įmonių veiklos reguliavimą.

(3)

Laikotarpis, už kurį atsiskaitoma, apima pirmuosius trejus metus po 2002 m. gruodžio 28 d. ir turi būti apibrėžtas atsižvelgiant į ataskaitų pateikimo reikalavimus, nustatytus Direktyvose 94/67/EB ir 96/61/EB. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2005 m. gruodžio 28 d. yra taikoma visa visoms veikiančioms įmonėms, ir kadangi didžioji dauguma ES eksploatuojamų įmonių priklauso veikiančių įmonių grupei, ir kad nuo 2005 m. gruodžio 28 d. Direktyva 94/67/EB panaikinama, ir ataskaitos pagal Direktyvą 96/61/EB apima laikotarpį nuo 2006 m. iki 2008 m. imtinai, pats tinkamiausias pirmas ataskaitų pateikimo laikotarpis yra nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Tarybos direktyvos 91/692/EEB 6 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę (2),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Teikdamos ataskaitas apie Direktyvos 2000/76/EB įgyvendinimą remiantis jos 15 straipsniu, valstybės narės naudoja priede nustatytą klausimyną.

2.   Pirmoji ataskaita apima trejų metų laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. ir yra perduodama Komisijai ne vėliau kaip 2009 m. rugsėjo 30 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 20 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 332, 2000 12 28, p. 91.

(2)  OL L 377, 1991 12 31, p. 48


PRIEDAS

Klausimynas, naudotinas valstybių narių ataskaitoms dėl Direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo įgyvendinimo

Atkreipkite dėmesį: Nuorodomis pažymėkite informaciją, kuri jau buvo pateikta Komisijai.

DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMAS

2 straipsnio 1 dalis

1.

Kiek atliekų deginimo įmonių ir kiek bendro atliekų deginimo įmonių jūsų valstybėje narėje yra taikytina Direktyva 2000/76/EB?

3 straipsnis

2.

Prašytume apibūdinti problemas, kurios iškilo dėl 3 straipsnyje esančių sąvokų, perkeliant direktyvą į nacionalinę teisę ir ją įgyvendinant.

4 straipsnio 1 dalis

3.

Kiek leidimų buvo išduota pagal 4 straipsnio 1 dalį:

(a)

naujoms deginimo įmonėms?

(b)

veikiančioms atliekų deginimo įmonėms?

(c)

naujoms bendro atliekų deginimo įmonėms?

(d)

veikiančioms bendro atliekų deginimo įmonėms?

Pastaba: „veikiančios“ įmonės yra apibūdintos 3 straipsnio 6 dalyje. „Naujos“ įmonės yra visos kitos įmonės.

4.

Ar mobiliosios įmonės gavo leidimus pagal šią direktyvą?

5.

Kiek deginimo įmonių ir kiek bendro atliekų deginimo įmonių laukia leidimo remiantis 4 straipsnio 1 dalimi?

4 straipsnio 4 dalis

6.

Jei įmanoma, nurodykite leidžiamus atliekų apdorojimo pajėgumus:

(a)

naujose deginimo įmonėse;

(b)

veikiančiose atliekų deginimo įmonėse;

(c)

naujoms bendro atliekų deginimo įmonėms?

(d)

veikiančioms bendro atliekų deginimo įmonėms?

7.

Kokių kategorijų atliekos (jei įmanoma, kaip nurodyta Europos atliekų kataloge) kartu deginamos cemento gamybos įmonėse?

8.

Kokių kategorijų atliekos (jei įmanoma, kaip nurodyta Europos atliekų kataloge) yra deginamos bendrai:

(a)

deginimo įmonėse, išskyrus cemento gamybos įmones (pvz., elektrinėse) ir

(b)

pramonės sektorių, neįtrauktų į II priedo 1 ar 2 dalis, įmonėse, bendrai deginančiose atliekas?

9.

Jei įmanoma, nurodykite atliekų kiekius, kuriuos galima bendrai sudeginti šiose įmonėse.

4 straipsnio 5 dalis

10.

Kokios yra leidimo išdavimo proceso nuostatos:

(a)

nurodant pavojingų atliekų, kurios gali būti apdorotos, kiekius ir kategorijas?

(b)

dėl mažiausių ir didžiausių pavojingų atliekų, kurios turi būti apdorotos, srautų?

(c)

dėl leistino pavojingų atliekų šilumingumo svyravimo ir teršalų, pvz., PCB, PCP, chloro, fluoro, sieros, sunkiųjų metalų kiekių apribojimams?

5 straipsnio 4 dalis

11.

Kokios atliekos laikomos „netinkamomis“ tipinių mėginių ėmimui?

6 straipsnio 4 dalis

12.

Atsižvelgiant į dujų degimo laiką ir temperatūrą, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje:

(a)

Ar buvo padaryta išimčių, susijusių su eksploatacijos sąlygomis, remiantis 6 straipsnio 4 dalimi? (Taip/Ne)

(b)

Jei atsakymas į a) dalį yra „taip“, kiek išimčių buvo padaryta?

(c)

Jei įmanoma, nurodykite išimčių priežastis kiekvienu atveju įskaitant:

(i)

atliekų deginimo ir bendro atliekų deginimo įmonės pajėgumus;

(ii)

apytikslį atliekų deginimo ar bendro atliekų deginimo įmonės gyvavimo laiką ir ar tai yra „veikianti“ įmonė, kaip nurodyta 3 straipsnio 6 dalyje, ar nauja įmonė;

(iii)

deginamų atliekų rūšis;

(iv)

kaip užtikrinti, kad likučiai ir juose esantis organinių teršalų kiekis yra ne didesnis, negu tikimasi iš įmonės, kuriai nepadaryta išimčių;

(v)

leidime nurodytas eksploatacijos sąlygas ir

(vi)

išmetamųjų teršalų ribines vertes atskirai kiekvienoje įmonėje.

6 straipsnio 6 dalis

13.

Atliekų deginimo įmonių atžvilgiu:

(a)

kiek „veikiančių“ įmonių panaudoja deginimo procese gautą šilumą; ir

(b)

kiek „naujų“ įmonių panaudoja deginimo procese gautą šilumą?

14.

Bendro atliekų deginimo įmonių atžvilgiu:

(a)

kiek „veikiančių“ įmonių panaudoja deginimo procese gautą šilumą?

(b)

kiek „naujų“ įmonių panaudoja deginimo procese gautą šilumą?

7 straipsnio 1 dalis

15.

Atliekų deginimo įmonių atžvilgiu: kokių priemonių imamasi (jei imamasi, neskaitant 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos ataskaitos), siekiant užtikrinti, kad įmonės būtų projektuojamos, įrengiamos, statomos ir eksploatuojamos taip, kad nebūtų viršijamos direktyvos V priede nurodytos išmetamų teršalų ribinės vertės?

7 straipsnio 2 dalis

16.

Bendro atliekų deginimo įmonių atžvilgiu: kokių priemonių imamasi (jei imamasi, neskaitant 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos ataskaitos), siekiant užtikrinti, kad įmonės būtų projektuojamos, įrengiamos, statomos ir eksploatuojamos taip, kad nebūtų viršijamos direktyvos V priede nurodytos išmetamų teršalų ribinės vertės?

17.

Bendrai deginant atliekas cemento degimo krosnyse: ar buvo padarytos išimtys dėl išmetamų NOx, dulkių, SO2 arba TOC ribinių verčių remiantis II priedo 1 dalimi? (Taip/Ne)

(a)

Jei atsakymas yra „taip“, kiek išimčių buvo padaryta?

(b)

Jei įmanoma, nurodykite išimčių priežastis kiekvienu atveju įskaitant:

(i)

įmonės pajėgumus;

(ii)

įmonės gyvavimo laiką;

(iii)

bendrai sudegintų atliekų rūšį;

(iv)

leidime nurodytas eksploatacijos sąlygas ir

(v)

išmetamųjų teršalų ribines vertes atskirai kiekvienoje įmonėje.

7 straipsnio 2 ir 4 dalys

18.

Kiek bendro atliekų deginimo įmonių yra taikomos direktyvos V priede nurodytos išmetamų teršalų ribinės vertės (kai bendrai deginamos neapdorotos komunalinės atliekos arba daugiau kaip 40 % šilumos išsiskiria deginant pavojingas atliekas)?

7 straipsnio 5 dalis

19.

Atliekų deginimo įmonių ir bendro atliekų deginimo įmonių į orą išmetamų teršalų atžvilgiu: ar buvo nustatytos papildomos, be II ar V prieduose nurodytų, teršalų ribinės vertės? (Taip/Ne)

Jei „taip“ ir jei įmanoma, atsakykite:

(a)

kurioms įmonėms jos taikomos (atliekų deginimo ar bendro atliekų deginimo)?

(b)

kurios šių įmonių yra „naujos“ ar „veikiančios“?

(c)

kuriems teršalams jos yra taikomos?

(d)

kodėl jos taikomos?

(e)

kokios ribinės vertės?

(f)

ar jos prižiūrimos nuolat ar ne nuolat?

8 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalys

20.

Kaip nustatomos išmetamųjų dujų valymo įrenginių nuotekų į vandens telkinius ribinės vertės?

8 straipsnio 6 dalies a punktas

21.

Kokios nuostatos yra numatytos leidimo išdavimo proceso metu siekiant kontroliuoti IV priede išvardytų medžiagų išmetimą?

8 straipsnio 6 dalies b punktas

22.

Kokie nutekamųjų vandenų eksploataciniai kontroliniai parametrai yra nustatyti leidimo išdavimo proceso metu?

8 straipsnio 7 dalis

23.

Kas buvo numatyta siekiant užtikrinti dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens apsaugą remiantis 8 straipsnio 7 dalimi?

24.

Kokie kriterijai naudojami siekiant užtikrinti, kad talpykla yra pakankama vandenims patikrinti, o prireikus, ir išvalyti prieš šalinimą?

8 straipsnio 8 dalis

25.

Jei išmetamų teršalų ribinės vertės buvo nustatytos teršalams, be IV priede apibūdintų teršalų:

(a)

kurioms įmonėms jos taikomos (atliekų deginimo ar bendro atliekų deginimo, „naujoms“ ar „veikiančioms“)?

(b)

kokiems teršalams jos taikomos?

(c)

kodėl jos taikomos ir

(d)

kokios yra ribinės vertės?

9 straipsnis

26.

Kas buvo numatyta siekiant sumažinti atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įmonėse vykstančių degimo procesų likučių kiekius ir kenksmingumą?

10 straipsnio 1 dalis

27.

Deginimo procesų atžvilgiu: kas buvo numatyta siekiant vykdyti tinkamą parametrų, sąlygų ir koncentracijų, išreikštų masės vienetais, stebėseną?

28.

Bendro deginimo procesų atžvilgiu: kas buvo numatyta siekiant vykdyti tinkamą parametrų, sąlygų ir koncentracijų, išreikštų masės vienetais, stebėseną?

11 straipsnis

29.

Kas numatyta leidimo išdavimo proceso metu siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 11 straipsnio 2–12 bei 17 dalių nuostatų dėl oro ir 9 bei 14–17 dalių nuostatų dėl vandens?

11 straipsnio 11 dalis

30.

Nurodykite visus oficialius nurodymus, nustatančius patvirtintą vidutinį per dieną išmetamų teršalų kiekį.

11 straipsnio 17 dalis

31.

Kokia tvarka kompetentingai institucijai pranešama apie išmetamų teršalų ribinės vertės viršijimą?

12 straipsnio 1 dalis

32.

Kokių priemonių imtasi siekiant užtikrinti visuomenės dalyvavimą leidimų išdavimo procese?

12 straipsnio 1 ir 2 dalys

33.

Dėl informacijos prieinamumo leidimų išdavimo proceso metu:

(a)

Ar yra su aplinkosaugos aspektais susijusios informacijos, viešai neskelbiamos paraiškoje, sprendimo priėmimo metu, o vėliau – leidime?

(b)

Jei įmanoma, nurodykite:

ar šią informaciją galima gauti nemokamai (taip/ne)? Jei „ne“ –

kokie yra mokesčiai ir kokiomis aplinkybėmis jie taikomi?

12 straipsnio 2 dalis

34.

Atliekų deginimo įmonių, kurių nominalus pajėgumas yra dvi ar daugiau tonų per valandą atžvilgiu: kokios nuostatos, reikalaujančios, kad operatorius kompetentingai institucijai pateiktų metinę ataskaitą apie įmonės veiklą ir stebėseną, yra numatytos?

35.

Bendro atliekų deginimo įmonių, kurių nominalus pajėgumas yra dvi ar daugiau tonų per valandą atžvilgiu: kokios nuostatos, reikalaujančios, kad operatorius kompetentingai institucijai pateiktų metinę ataskaitą apie įmonės veiklą ir stebėseną, yra numatytos?

36.

Jei metinė ataskaita pateikiama:

(a)

Kokia informacija pateikiama ataskaitoje?

(b)

Kaip privatūs asmenys gali su šia ataskaita susipažinti?

37.

Atliekų deginimo įmonių ar bendro atliekų deginimo įmonių, kurių nominalus pajėgumas mažesnis kaip dvi tonos per valandą atžvilgiu: kaip apie šias įmones sužino visuomenė?

13 straipsnio 1 dalis

38.

Kas leidime numatyta siekiant kontroliuoti atliekų deginimo įmonės ar bendro atliekų deginimo įmonės veiklos laikotarpį avarijos atveju (t.y. valymo bei matavimo prietaisų sustabdymo, sutrikimų arba gedimų metu)?

39.

Atliekų deginimo ar bendro atliekų deginimo procesų atžvilgiu: koks yra didžiausias leidžiamas veiklos laikotarpis avarijos atveju (t.y. iki įmonė privalo nutraukti darbą)?

16 straipsnis

40.

Ar turite informacijos, ir jei taip, tai kokios, kad direktyvos 10, 11 bei 13 straipsnius ir I bei III priedus reikėtų iš dalies pakeisti?


Top