EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0782

2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 782/2005, nustatantis atliekų statistikos rezultatų perdavimo formą (Tekstas svarbus EEE)

OL L 131, 2005 5 25, p. 26–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OL L 306M, 2008 11 15, p. 348–359 (MT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/782/oj

25.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 131/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 782/2005

2005 m. gegužės 24 d.

nustatantis atliekų statistikos rezultatų perdavimo formą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (1), ypač į jo 6 straipsnio e punktą,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 6 straipsnį Komisija privalo priimti priemones, būtinas tam reglamentui įgyvendinti.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 6 straipsnio e punktą Komisija turi nustatyti atitinkamą formą, pagal kurią valstybės narės perduotų savo rezultatus.

(3)

Šiuo reglamentu nustatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto, įsteigto Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (2), nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Atliekų statistikos rezultatų perdavimo Komisijai (Eurostatui) forma nustatoma šio reglamento priede.

Šią formą valstybės narės naudoja 2004 ataskaitinių ir vėlesnių metų duomenims perduoti.

2 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2150/2002 reikalingus duomenis ir metaduomenis valstybės narės Komisijai (Eurostatui) perduoda elektroniniu būdu, laikantis Komisijos (Eurostato) pasiūlyto mainų standarto.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 332, 2002 12 9, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 574/2004 (OL L 90, 2004 3 27, p. 15).

(2)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.


PRIEDAS

ATLIEKŲ STATISTIKOS REZULTATŲ PERDAVIMO FORMA

Duomenys turi būti perduodami nuo sistemos nepriklausomu būdu. Duomenys perduodami laikantis Komisijos (Eurostato) pasiūlyto mainų standarto.

Duomenų grupės

Atliekų statistikos sritį, kuriai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002, sudaro penkios duomenų grupės:

Atliekų susidarymas (GENER);

Deginimas (INCIN);

Operacijos, kurios leistų panaudoti (RECOV);

Šalinimas (DISPO);

Panaudojimo ir šalinimo įrenginių skaičius ir pajėgumai; atliekų surinkimo sistema, kurią apima NUTS 2 lygio regionai (REGIO).

Apie kiekvieną grupę turi būti perduotas dosjė. Dosjė pavadinimą sudaro šešios dalys:

Sritis

5

Tipas: WASTE

Grupė

5

GENER, INCIN, RECOV, DISPO, REGIO

Periodiškumas

2

Vertė: A2

Šalies kodas

2

Šalies kodas iš dviejų raidžių (žr. A sąrašą)

Metai

4

Ataskaitiniai metai (pirmieji ataskaitiniai metai 2004 m.)

Laikotarpis

4

Vertė: 0000 (nulis, nulis, nulis, nulis) metiniams duomenims

Dosjė pavadinimo dalys atskiriamos apatiniu brūkšniu. Naudojama teksto forma. Pavyzdžiui, duomenų apie atliekų iš Belgijos susidarymą 2004 m. pavadinimas bus: WASTE_GENER_A2_BE_2004_0000.

Nenurodytos vertės

Klasifikaciniuose kintamuosiuose (atliekų kategorija, ekonominė veikla, NUTS 2 lygio regionai, atliekų apdorojimo įrenginių tipas) turi būti nurodytos visos vertės. Visos klasifikacinių kintamųjų derinių eilutės turi būti užpildytos. Jeigu atitinkamo derinio nėra, reikia įrašyti 0 (nulis). Nepaisant to, kad apie tam tikrus punktus duomenų nėra, vertes reikia pateikti, jas užkoduojant kaip nenurodytas (koduoti raide „M“). Nenurodytas vertes reikės paaiškinti kokybės ataskaitoje; pvz., taip gali atsitikti dėl taikomo metodo. Būtina skirti tikruosius nulius nuo nenurodytos vertės, kadangi suvestinių rodiklių negalima apskaičiuoti, jeigu trūksta duomenų. Jeigu tam tikro derinio negali būti pagal logikos dėsnius, į grafą įrašomas „L“ kodas; pavyzdžiui: pramoninių nuotekų valymo dumblas iš namų ūkių. Kad būtų lengviau tikrinti patikimumą ir taisyti klaidas, reikia perduoti bendrus skaičius.

Konfidencialumas

Slaptus duomenis reikia perduoti atitinkamai juos pažymėjus „konfidencialūs“. Kas yra laikoma konfidencialia informacija, priklauso nuo nacionalinės politikos šiuo klausimu. Apskritai, informacija gali būti laikoma konfidencialia, jeigu galima nustatyti ją pateikusio informanto tapatybę. Taip yra tais atvejais, kai informacija yra pagrįsta vieno arba dviejų respondentų duomenimis arba kai dominuoja vieno arba dviejų respondentų duomenys. Valdžios institucijų duomenys paprastai nelaikomi konfidencialiais.

Be to, reikia nurodyti antrinį konfidencialumo laipsnį. Antrinis konfidencialumas taikomas taip, kad būtų galima paskelbti tarpinius arba bendrus skaičius. Remdamasi konfidencialia informacija, Komisija (Eurostatas) apskaičiuoja (ES) suvestinius rodiklius, neatskleisdama nacionaliniu mastu slaptos informacijos.

Matai

Į reikalingus laukelius įrašomos raidės ir skaičiai, t. y. jie neturi nei skyriklių, nei dešimtainių simbolių, išskyrus duomenų reikšmes. Atliekų kiekiai išreiškiami 1 000 tonų per metus su trimis skaičiais po kablelio. Sveiko skaičiaus dalys atskiriamos kableliu. Įvertinimo metodas ne visada leidžia apskaičiuoti trijų skaitmenų tikslumu. Tokiais atvejais reikšmė nurodoma tik reikšminiais skaitmenimis. Visų atliekų kategorijų kiekis apskaičiuojamas (įprastų) skystų atliekų pagrindu, susidariusio dumblo (11, 12, 40 atliekų punktai) kiekis taip pat apskaičiuojamas 1 000 tonų sausų atliekų. Be to, atliekų apdorojimo grupėse reikia išmatuoti ir (įprastose) skystose, ir sausose atliekose esantį dumblą. Tai daroma tik tais atvejais, jeigu dumblas yra atskiras elementas; o būtent, paprastam dumblui (12 punktas) deginimo ir šalinimo grupėje.

Atliekų apdorojimo įrenginių skaičius nurodomas sveikaisiais skaičiais. Atliekų apdorojimo pajėgumai aprašomi naudojant kelis matus pagal panaudojimo arba šalinimo operacijos tipą (žr. I sąrašą). Kad būtų lengviau lyginti, deginimo pajėgumų našumas turėtų būti 1 000 tonų. Jeigu šalys gali nurodyti deginimo pajėgumus teradžauliais (1012 džaulių), jos turėtų taip ir daryti. Tos šalys, kurios negali pateikti deginimo pajėgumų teradžauliais, užrašo, kad vertės trūksta (taikydamos „M“ kodą). Panaudojimo pajėgumai matuojami 1 000 tonų. Šalinimo pajėgumus reikia nurodyti arba kubiniais metrais, arba tonomis atsižvelgiant į šalinimo tipą. Realiuoju skaičiumi su trimis skaičiais po kablelio išreiškiamos tik vertės, matuojamos 1 000 tonų, visos kitos vertės nurodomos sveikaisiais skaičiais.

Informacija apie įvairių buitinių ir panašių atliekų surinkimą turi būti pateikta arba kaip gyventojų, arba būstų procentai.

Pakeitimai

Grupių duomenys siunčiami atskirais dosjė, į kuriuos sudėti visi duomenys. Pavyzdžiui, atliekų susidarymo grupė apima 51 atliekų kategoriją, padaugintą iš 21 NACE grupės, matuojant skystomis atliekomis, ir 3 atliekų kategorijas, padaugintas iš 21 NACE grupės, matuojant sausomis atliekomis. Šioje grupėje yra 1 134 įrašai.

Be to, pataisytus duomenis reikia siųsti su visa grupe, atitinkamai pažymint pataisytas grafas (R). Negalutiniai duomenys ženklinami atnaujinimo žyma „P“. Negalutinius duomenis visada reikia peržiūrėti. Kokybės ataskaitoje visada reikia paaiškinti ir negalutinius, ir pataisytus duomenis.

1 grupė:   atliekų susidarymas

Sfera

Maksimaliai

Vertės

Sritis

8

Tipas: WASTE

Grupė

6

Vertė: GENER (grupę sudaro 51 × 21 įrašai matuojant skystomis atliekomis ir 3 × 21 matuojant sausomis atliekomis kiekvienai šaliai)

Šalies kodas

2

Šalies kodas iš dviejų raidžių (žr. A sąrašą)

Metai

4

Ataskaitiniai metai (pirmieji ataskaitiniai metai 2004 m.)

Atliekų punktas

2

EWC-Stat 3 versiją nurodantis kodas (žr. B sąrašą)

Veiklos rūšis

2

NACE nurodantis kodas (žr. C sąrašą)

Skystos/sausos

1

Visų atliekų kategorijų kiekis (įprastomis) skystomis atliekomis (W kodas); dumblo (11, 12, 40 atliekų punktai) kiekis sausomis atliekomis (D kodas)

Susidariusios atliekos

12

Kiekis 1 000 tonų per metus. Kiekis nurodomas realiuoju skaičiumi su trimis skaičiais po kablelio. Sveiko skaičiaus dalys atskiriamos kableliu. Pavyzdžiui: 19,876. Šiame laukelyje visada turi būti nurodyta vertė. Jeigu tam tikro derinio nėra, vertė yra 0 (nulis). Trūkstami duomenys ženklinami „M“ kodu. Logiškai neįmanomas derinys ženklinamas „L“ kodu

Atnaujinimo žyma

1

Negautiniams duomenims (P) arba pataisytiems duomenims (R) žymėti, kitais atvejais – tuščias

Konfidencialumo žyma

1

Nurodo slaptus duomenis (žr. D sąrašą)


2 grupė:   deginimas

Sfera

Maksimaliai

Vertės

Sritis

8

Tipas: WASTE

Grupė

6

Vertė: INCIN (grupę sudaro 17 × 2 įrašai matuojant skystomis atliekomis ir 1 × 2 matuojant sausomis atliekomis kiekvienam NUTS 1 lygio regionui)

Šalies kodas

2

Šalies kodas iš dviejų raidžių (žr. A sąrašą)

Metai

4

Ataskaitiniai metai (pirmieji ataskaitiniai metai 2004 m.)

NUTS 1 lygio kodas

3

Regiono kodas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1059/2003 nurodytą NUTS klasifikaciją (1); turi būti nurodyti bendri nacionaliniai skaičiai taikant TT kodą

Atliekų punktas

2

EWC-Stat 3 versiją nurodantis kodas (žr. E sąrašą)

Panaudojimo arba šalinimo operacija

1

Tarybos direktyvos 75/422/EEB (2) priedus nurodantis kodas (žr. F sąrašą); šiai grupei taikomos tik 1 ir 2 operacijos

Skystos/sausos

1

Visų atliekų kategorijų kiekis (įprastomis) skystomis atliekomis (W kodas); dumblo (12 atliekų punktas) kiekis sausose atliekose (D kodas)

Sudegintos atliekos

12

Kiekis 1 000 tonų per metus. Kiekis nurodomas realiuoju skaičiumi su trimis skaičiais po kablelio. Sveiko skaičiaus dalys atskiriamos kableliu. Pavyzdžiui: 19,876. Šiame laukelyje visada turi būti nurodyta vertė. Jeigu tam tikro derinio nėra, vertė yra 0 (nulis). Trūkstami duomenys ženklinami „M“. kodu. Logiškai neįmanomas derinys ženklinamas „L“ kodu

Atnaujinimo žyma

1

Negautiniams duomenims (P) arba pataisytiems duomenims (R) žymėti, kitais atvejais – tuščias

Konfidencialumo žyma

1

Nurodo slaptus duomenis (žr. D sąrašą)


3 grupė:   operacijos, įgalinančios panaudoti (išskyrus energijos panaudojimą)

Sfera

Maksimaliai

Vertės

Sritis

8

Tipas: WASTE

Grupė

6

Vertė: RECOV (grupę sudaro 20 įrašų kiekvienam NUTS 1 lygio regionui)

Šalies kodas

2

Šalies kodas iš dviejų raidžių (žr. A sąrašą)

Metai

4

Ataskaitiniai metai (pirmieji ataskaitiniai metai 2004 m.)

NUTS 1 lygio kodas

3

Regiono kodas pagal Reglamente (EB) Nr. 1059/2003 nurodytą NUTS klasifikaciją; turi būti nurodyti bendri nacionaliniai skaičiai taikant TT kodą

Atliekų punktas

2

EWC-Stat 3 versiją nurodantis kodas (žr. G sąrašą)

Panaudojimo arba šalinimo operacija

1

Direktyvos 75/422/EEB priedus nurodantis kodas (žr. F sąrašą); šioje grupėje taikoma tik 3 operacija

Skystos/sausos

1

Visų atliekų kategorijų kiekis (įprastomis) skystomis atliekomis (W kodas)

Panaudotos atliekos

12

Kiekis 1 000 tonų per metus. Kiekis nurodomas realiuoju skaičiumi su trimis skaičiais po kablelio. Sveiko skaičiaus dalys atskiriamos kableliu. Pavyzdžiui: 19,876. Šiame laukelyje visada turi būti nurodyta vertė. Jeigu tam tikro derinio nėra, vertė yra 0 (nulis). Trūkstami duomenys ženklinami „M“ kodu. Logiškai neįmanomas derinys ženklinamas „L“ kodu

Atnaujinimo žyma

1

Negautiniams duomenims (P) arba pataisytiems duomenims (R) žymėti, kitais atvejais – tuščias

Konfidencialumo žyma

1

Nurodo slaptus duomenis (žr. D sąrašą)


4 grupė:   šalinimas (išskyrus deginimą)

Sfera

Maksimaliai

Vertės

Sritis

8

Tipas: WASTE

Grupė

6

Vertė: DISPO (grupę sudaro 19 × 2 įrašai matuojant skystomis atliekomis ir 1 × 2 matuojant sausomis atliekomis kiekvienam NUTS 1 lygio regionui)

Šalies kodas

2

Šalies kodas iš dviejų raidžių (žr. A sąrašą)

Metai

4

Ataskaitiniai metai (pirmieji ataskaitiniai metai 2004 m.)

NUTS 1 lygio kodas

3

Regiono kodas pagal Reglamente (EB) Nr. 1059/2003 nurodytą NUTS klasifikaciją; turi būti nurodyti bendri nacionaliniai skaičiai taikant TT kodą

Atliekų punktas

2

EWC-Stat 3 versiją nurodantis kodas (žr. H sąrašą)

Panaudojimo arba šalinimo operacija

1

Direktyvos 75/422/EEB priedus nurodantis kodas (žr. F sąrašą); šiai grupei taikomos tik 4 ir 5 operacijos

Skystos/sausos

1

Visų atliekų kategorijų kiekis (įprastomis) skystomis atliekomis (W kodas); dumblo (12 atliekų punktas) kiekis sausomis atliekomis (D kodas)

Atliekų šalinimas

12

Kiekis 1 000 tonų per metus. Kiekis nurodomas realiuoju skaičiumi su trimis skaičiais po kablelio. Sveiko skaičiaus dalys atskiriamos kableliu. Pavyzdžiui: 19,876. Šiame laukelyje visada turi būti nurodyta vertė. Jeigu tam tikro derinio nėra, vertė yra 0 (nulis). Trūkstami duomenys ženklinami „M“ kodu. Logiškai neįmanomas derinys ženklinamas „L“ kodu

Atnaujinimo žyma

1

Negalutiniams duomenims (P) arba pataisytiems duomenims (R) žymėti, kitais atvejais – tuščias

Konfidencialumo žyma

1

Nurodo slaptus duomenis (žr. D sąrašą)


5 grupė:   panaudojimo ir šalinimo įrenginių skaičius ir pajėgumai bei gyventojų, kurie naudojasi surinkimo sistema regione, skaičius

Sfera

Maksimaliai

Vertės

Sritis

8

Tipas: WASTE

Grupė

6

Vertė: REGIO (grupę sudaro 14 įrašų kiekvienam NUTS 2 lygio regionui)

Šalies kodas

2

Šalies kodas iš dviejų raidžių (žr. A sąrašą)

Metai

4

Ataskaitiniai metai (pirmieji ataskaitiniai metai 2004 m.)

NUTS 2 lygio kodas

4

Regiono kodas pagal Reglamente (EB) Nr. 1059/2003 nurodytą NUTS klasifikaciją; turi būti nurodyti bendri nacionaliniai skaičiai taikant TT kodą

Panaudojimo arba šalinimo operacija

1

Direktyvos 75/422/EEB priedus nurodantis kodas (žr. F sąrašą); gyventojams, kurie naudojasi surinkimo sistema – tuščias

Kintamasis

1

Įrenginių (N), pajėgumų (C) arba gyventojų, kurie naudojasi surinkimo sistema (P), skaičius

Matas

1

Pajėgumų mato kodas atsižvelgiant į panaudojimo arba šalinimo operacijos tipą (žr. I sąrašą); įrenginių skaičiaus kodas yra N, gyventojų, kurie naudojasi surinkimo sistema – P (gyventojai) arba D (būstai)

Vertė

12

Visos vertės, įrenginių skaičius, gyventojų arba būstų, kuriuos apima surinkimo sistema, procentas ir pajėgumai nurodomi sveikaisiais skaičiais. Šiame laukelyje visada turi būti nurodyta vertė. Jeigu tam tikro derinio nėra, vertė yra 0 (nulis). Trūkstami duomenys ženklinami „M“ kodu. Logiškai neįmanomas derinys ženklinamas „L“ kodu

Atnaujinimo žyma

1

Negalutiniams duomenims (P) arba pataisytiems duomenims (R) žymėti, kitais atvejais – tuščias

Konfidencialumo žyma

1

Nurodo slaptus duomenis (žr. D sąrašą)


A sąrašas – Šalių kodai

Belgija

BE

Čekijos Respublika

CZ

Danija

DK

Vokietija

DE

Estija

EE

Graikija

EL

Ispanija

ES

Prancūzija

FR

Airija

IE

Italija

IT

Kipras

CY

Latvija

LV

Lietuva

LT

Liuksemburgas

LU

Vengrija

HU

Malta

MT

Nyderlandai

NL

Austrija

AT

Lenkija

PL

Portugalija

PT

Slovėnija

SI

Slovakija

SK

Suomija

FI

Švedija

SE

Jungtinė Karalystė

UK

Bulgarija

BG

Kroatija

HR

Rumunija

RO

Turkija

TR

Islandija

IS

Lichtenšteinas

LI

Norvegija

NO


B sąrašas – Atliekų kategorijos

EWC-Stat 3 versija (OL L 90, 2004 3 27, p. 15)

Aprašymas

Kodas

Pavojingos

Atliekų punktas

Panaudotieji tirpikliai

01.1

H

1

Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos

01.2

 

2

Rūgščių, šarmų arba druskų atliekos

01.2

H

3

Naudotos alyvos

01.3

H

4

Panaudotieji cheminiai katalizatoriai

01.4

 

5

Panaudotieji cheminiai katalizatoriai

01.4

H

6

Cheminių preparatų atliekos

02

 

7

Cheminių preparatų atliekos

02

H

8

Cheminės nuosėdos ir liekanos

03.1

 

9

Cheminės nuosėdos ir liekanos

03.1

H

10

Pramoninių nuotekų valymo dumblas

03.2

 

11

Pramoninių nuotekų valymo dumblas

03.2

H

12

Sveikatos priežiūros įstaigų ir biologinės atliekos

05

 

13

Sveikatos priežiūros įstaigų ir biologinės atliekos

05

H

14

Metalų atliekos

06

 

15

Metalų atliekos

06

H

16

Stiklo atliekos

07.1

 

17

Stiklo atliekos

07.1

H

18

Popieriaus ir kartono atliekos

07.2

 

19

Gumos atliekos

07.3

 

20

Plastikų atliekos

07.4

 

21

Medienos atliekos

07.5

 

22

Medienos atliekos

07.5

H

23

Tekstilės atliekos

07.6

 

24

Atliekos, turinčios PCB

07.7

H

25

Netinkama naudoti įranga (išskyrus netinkamas naudoti transporto priemones ir baterijas bei akumuliatorius)

08 (išsk. 08.1, 08.41)

 

26

Netinkama naudoti įranga (išskyrus netinkamas naudoti transporto priemones ir baterijas bei akumuliatorius)

08 (išsk. 08.1, 08.41)

H

27

Netinkamos naudoti transporto priemonės

08.1

 

28

Netinkamos naudoti transporto priemonės

08.1

H

29

Baterijų ir akumuliatorių atliekos

08.41

 

30

Baterijų ir akumuliatorių atliekos

08.41

H

31

Gyvulinės ir augalinės atliekos (išskyrus gyvulinės kilmės maisto gaminimo ir produktų atliekas); ir išskyrus gyvulių ekskrementus, srutas ir mėšlą)

09 (išsk. 09.11, 09.3)

 

32

Gyvulinės kilmės maisto gaminimo ir produktų

09.11

 

33

Gyvulių išmatos, srutos ir mėšlas

09.3

 

34

Buitinės ir panašios atliekos

10.1

 

35

Įvairios mišrios medžiagos

10.2

 

36

Įvairios mišrios medžiagos

10.2

H

37

Rūšiavimo liekanos

10.3

 

38

Rūšiavimo liekanos

10.3

H

39

Paprastas dumblas (išskyrus išsiurbtą gruntą)

11 (išsk. 11.3)

 

40

Išsiurbtas gruntas

11.3

 

41

Atliekos (išskyrus deginimo atliekas, užterštą dirvožemį ir užterštą išsiurbtą gruntą) iš kalnakasybos ir metalurgijos įmonių

12 (išsk. 12.4, 12.6)

 

42

Atliekos (išskyrus deginimo atliekas, užterštą dirvožemį ir užterštą išsiurbtą gruntą) iš kalnakasybos ir metalurgijos įmonių

12 (išsk. 12.4, 12.6)

H

43

Deginimo atliekos

12.4

 

44

Deginimo atliekos

12.4

H

45

Deginimo atliekos ir užterštas išsiurbtas gruntas

12.6

H

46

Sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos

13

 

47

Sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos

13

H

48

Iš viso, nepavojingos

 

 

TN

Iš viso, pavojingos

 

H

TH

Iš viso, bendrai

 

 

TT


C sąrašas – Veiklos rūšis

NACE 1 red. 1 kategorija (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3037/90) (3)

Aprašymas

Veiklos rūšis

A

Žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė

1

B

Žuvininkystė

2

C

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

3

DA

Maisto produktų, gėrimų ir tabako produktų gamyba

4

DB+DC

Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba

Odos ir odos dirbinių gamyba

5

DD

Medienos ir medinių dirbinių gamyba

6

DE

Celiuliozės, popieriaus ir popierinių dirbinių gamyba; Leidyba ir spausdinimas

7

DF

Kokso, naftos perdirbimo produktų ir branduolinio kuro gamyba

8

DG+DH

Cheminių medžiagų, produktų ir dirbtinių pluoštų gamyba

Guminių ir plastikinių dirbinių gamyba

9

DI

Kitų nemetalinių mineralinių dirbinių gamyba

10

DJ

Pagrindinių metalų ir gatavų metalo dirbinių gamyba

11

DK+DL+DM

Niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba

Elektrinių ir optinių įrenginių gamyba

Transporto priemonių gamyba

12

DN (išskyrus 37)

Niekur kitur nepriskirta, gamyba

13

E

Elektros, dujų ir vandens tiekimas

14

F

Statyba

15

G–Q (išskyrus 51.57 ir 90)

Kita ekonominė veikla (paslaugos)

16

37

Antrinis perdirbimas

17

51.57

Atliekų ir laužo didmeninė prekyba

18

90

Nuotekų valymas, atliekų tvarkymas, sanitarinė ir panaši veikla

19

HH

Namų ūkių atliekos

20

Iš viso

 

TA


D sąrašas – Konfidencialumo žyma

Per mažai įmonių

A

Pavyzdžiui, 1 ar 2 įmonės visiems gyventojams

Dominuoja vienos įmonės duomenys

B

Įmonių nėra per mažai, tačiau viena įmonė generuoja ir apdoroja, pavyzdžiui, daugiau kaip 70 %

Dominuoja dviejų įmonių duomenys

C

Įmonių nėra per mažai, tačiau dvi įmonės generuoja ir apdoroja, pavyzdžiui, daugiau kaip 70 %

Dėl taikomo antrinio konfidencialumo slapti duomenys

D

Duomenys nėra slapti patys savaime (A, B, C žymos), jie įslaptinami siekiant išvengti netiesioginio konfidencialių duomenų atskleidimo

Vertė nėra konfidenciali

Tuščia

 


E sąrašas – Deginimo atliekų kategorijos

Atliekų punktas

EWC-Stat 3 versija (OL L 90, 2004 3 27, p. 15)

Pavojingos ir nepavojingos atliekos

Kodas

Aprašymas

1

01 + 02 + 03

Cheminės atliekos

(Mišrios cheminės atliekos + cheminių preparatų atliekos + kitos cheminės atliekos)

Nepavojingos

2

01 + 02 + 03 išsk. 01.3

Cheminės atliekos, išskyrus naudotas alyvas

(Mišrios cheminės atliekos + cheminių preparatų atliekos + kitos cheminės atliekos)

Pavojingos

3

01.3

Naudotos alyvos

Pavojingos

4

05

Sveikatos priežiūros įstaigų ir biologinės atliekos

Nepavojingos

5

05

Sveikatos priežiūros įstaigų ir biologinės atliekos

Pavojingos

6

07.7

Atliekos, turinčios PCB

Pavojingos

7

10.1

Buitinės ir panašios atliekos

Nepavojingos

8

10.2

Įvairios mišrios medžiagos

Nepavojingos

9

10.2

Įvairios mišrios medžiagos

Pavojingos

10

10.3

Rūšiavimo liekanos

Nepavojingos

11

10.3

Rūšiavimo liekanos

Pavojingos

12

11

Paprastas dumblas

Nepavojingos

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Kitos atliekos

(Metalų atliekos + nemetalinės atliekos + netinkama naudoti įranga + gyvulinės ir augalinės atliekos + atliekos iš kalnakasybos ir metalurgijos įmonių + sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos)

Nepavojingos

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 išsk. 07.7

Kitos atliekos

(Metalų atliekos + nemetalinės atliekos, išskyrus atliekas, turinčias PCB + netinkama naudoti įranga + gyvulinės ir augalinės atliekos + atliekos iš kalnakasybos ir metalurgijos įmonių+ sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos)

Pavojingos

TN

 

Iš viso, nepavojingos

Nepavojingos

TH

 

Iš viso, pavojingos

Pavojingos

TT

 

Iš viso, bendrai

 


F sąrašas – Panaudojimo arba šalinimo operacijos; kodai nurodo Direktyvos 75/422/EEB prieduose nurodytus kodus

Veikla

Kodas

Panaudojimo ir šalinimo operacijų tipas

Deginimas

1

R1

Naudoti iš esmės kaip kurą arba kitas priemones energijai generuoti

2

D10

Deginimas sausumoje

Operacijos, įgalinančios panaudoti (išskyrus energijos panaudojimą)

3

R2 +

Tirpiklių atkūrimas ir (arba) regeneracija

R3 +

Organinių medžiagų, kurios nenaudojamos kaip tirpikliai (įskaitant kompostavimą ir kitokius biologinio kitimo procesus) antrinis perdirbimas ir regeneracija

R4 +

Metalų ir metalų junginių antrinis perdirbimas ir regeneracija

R5 +

Kitų neorganinių medžiagų antrinis perdirbimas ir regeneracija

R6 +

Rūgščių arba bazių regeneracija

R7 +

Teršalų valymo medžiagų naudojimas

R8 +

Katalizės medžiagų naudojimas

R9 +

Naftos perdirbimas ir kitoks antrinis naftos naudojimas

R10 +

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar aplinkai

R11

Atliekų, gautų per bet kokias operacijas R1–R10, naudojimas

Šalinimo operacijos

4

D1 +

Kaupimas ant žemės arba žemėje (pvz., sąvartynai ir kt.)

D3 +

Įterpimas į žemės gelmes (pavyzdžiui, skystų atliekų pumpavimas į šulinius, druskos kasyklų šachtas arba gamtoje sutinkamus telkinius ir kt.)

D4 +

Kaupyklos ant žemės paviršiaus (pvz., duobės, aptvarai arba tvenkiniai skystoms arba dumblo atliekoms)

D5 +

Specialiai įrengtuose sąvartynuose (pavyzdžiui, atskirose dengtose, iš vidaus išklotose talpyklose, kurios izoliuotos viena nuo kitos bei nuo aplinkos, ir kt.)

D12

Nuolatinis saugojimas (pvz., konteinerių saugojimas šachtose ir kt.)

5

D2 +

Apdorojimas grunte (pvz., skystų arba dumblo atliekų biologinis skaidymasis dirvožemyje ir kt.)

D6 +

Išleidimas į vandens telkinius, išskyrus jūras ir vandenynus

D7

Išleidimas į jūras ir vandenynus, įskaitant saugojimą jūros dugno gelmėse


G sąrašas – Atliekų kategorijos operacijoms, kurios leistų panaudoti (išskyrus energijos panaudojimą)

Atliekų punktas

EWC-Stat 3 versija (OL L 90, 2004 3 27, p. 15)

Pavojingos ir nepavojingos atliekos

Kodas

Aprašymas

1

01.3

Naudotos alyvos

Pavojingos

2

06

Metalų atliekos

Nepavojingos

3

06

Metalų atliekos

Pavojingos

4

07.1

Stiklo atliekos

Nepavojingos

5

07.1

Stiklo atliekos

Pavojingos

6

07.2

Popieriaus ir kartono atliekos

Nepavojingos

7

07.3

Gumos atliekos

Nepavojingos

8

07.4

Plastikų atliekos

Nepavojingos

9

07.5

Medienos atliekos

Nepavojingos

10

07.6

Tekstilės atliekos

Nepavojingos

11

09 (išsk. 09.11, 09.3)

Gyvulinės ir augalinės atliekos

(išskyrus gyvulines atliekas nuo maisto pusgaminių ir produktų; ir gyvūnų ekskrementus, srutas ir mėšlą)

Nepavojingos

12

09.11

Gyvulinės kilmės maisto gaminimo ir produktų atliekos

Nepavojingos

13

09.3

Gyvulių ekskrementai, srutos ir mėšlas

Nepavojingos

14

12

Atliekos iš kalnakasybos ir metalurgijos įmonių

Nepavojingos

15

12

Atliekos iš kalnakasybos ir metalurgijos įmonių

Pavojingos

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Kitos atliekos

(Mišrios cheminės atliekos + cheminių preparatų atliekos + kitos cheminės atliekos + sveikatos priežiūros įstaigų ir biologinės atliekos + netinkama naudoti įranga + įvairios paprastos atliekos + paprastas dumblas + sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos)

Nepavojingos

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 išsk. 01.3

Kitos atliekos

(Mišrios cheminės, išskyrus naudotas alyvas + cheminių preparatų atliekos + kitos cheminės atliekos + sveikatos priežiūros įstaigų ir biologinės atliekos + medienos atliekos + atliekos, turinčios PCB + netinkama naudoti įranga + įvairios paprastos atliekos + paprastas dumblas + sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos)

Pavojingos

TN

 

Iš viso, nepavojingos

Nepavojingos

TH

 

Iš viso, pavojingos

Pavojingos

TT

 

Iš viso, bendrai

 


H sąrašas – Atliekų kategorijos šalinimui (išskyrus deginimą)

Punktas Nr.

EWC-Stat 3 versija (OL L 90, 2004 3 27, p. 15)

Pavojingos ir nepavojingos atliekos

Kodas

Aprašymas

1

01 + 02 + 03

Cheminės atliekos

(Mišrios cheminės atliekos + cheminių preparatų atliekos + kitos cheminės atliekos)

Nepavojingos

2

01 + 02 + 03 išsk. 01.3

Cheminės atliekos, išskyrus naudotas alyvas

(Mišrios cheminės atliekos + cheminių preparatų atliekos + kitos cheminės atliekos)

Pavojingos

3

01.3

Naudotos alyvos

Pavojingos

4

09 (išsk. 09.11, 09.3)

Gyvulinės ir augalinės atliekos

(išskyrus gyvulinės kilmės maisto gaminimo ir produktų atliekas ir gyvulių ekskrementus, srutas ir mėšlą)

Nepavojingos

5

09.11

Gyvulinės kilmės maisto gaminimo ir produktų atliekos

Nepavojingos

6

09.3

Gyvulių ekskrementai, srutos ir mėšlas

Nepavojingos

7

10.1

Buitinės ir panašios atliekos

Nepavojingos

8

10.2

Įvairios mišrios medžiagos

Nepavojingos

9

10.2

Įvairios mišrios medžiagos

Pavojingos

10

10.3

Rūšiavimo liekanos

Nepavojingos

11

10.3

Rūšiavimo liekanos

Pavojingos

12

11

Paprastas dumblas

Nepavojingos

13

12

Atliekos iš kalnakasybos ir metalurgijos įmonių

Nepavojingos

14

12

Atliekos iš kalnakasybos ir metalurgijos įmonių

Pavojingos

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Kitos atliekos

(Sveikatos priežiūros įstaigų ir biologinės atliekos + metalų atliekos + nemetalinės atliekos + netinkama naudoti įranga + sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos)

Nepavojingos

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Kitos atliekos

(Sveikatos priežiūros įstaigų ir biologinės atliekos + metalų atliekos + nemetalinės atliekos + netinkama naudoti įranga + sukietintos, stabilizuotos arba sustiklintos atliekos)

Pavojingos

TN

 

Iš viso, nepavojingos

Nepavojingos

TH

 

Iš viso, pavojingos

Pavojingos

TT

 

Iš viso, bendrai

 


I sąrašas – Pajėgumų matas

Operacija

Pajėgumų matas

Mato kodas

1

1 000 tonų per metus su trimis skaičiais po kablelio

t

 

Teradžauliai per metus (1012)

j

2

1 000 tonų per metus su trimis skaičiais po kablelio

t

 

Teradžauliai per metus (1012)

j

3

1 000 tonų per metus su trimis skaičiais po kablelio

t

4

Kubiniai metrai per metus

m

5

1 000 tonų per metus su trimis skaičiais po kablelio

t


(1)  OL L 154, 2003 6 21, p. 1

(2)  OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(3)  OL L 293, 1990 10 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/200.


Top