EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0396

2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB Tekstas svarbus EEE.

OJ L 70, 16.3.2005, p. 1–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 55 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 55 - 70
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 001 P. 129 - 144

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj

16.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 396/2005

2005 m. vasario 21 d.

dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį ir 152 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1976 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 76/895/EEB dėl vaisiuose ir daržovėse bei ant jų išlikusių pesticidų likučių didžiausių koncentracijų nustatymo (3), 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 86/362/EEB dėl pesticidų likučių grūduose ir ant jų didžiausių koncentracijų nustatymo (4), 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 86/363/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų gyvūninės kilmės maisto produktuose ir ant jų nustatymo (5) ir 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės maisto produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo (6), buvo keletą kartų iš esmės pakeistos. Šios direktyvos aiškumo ir supaprastinimo tikslais turėtų būti panaikintos ir pakeistos bendru aktu.

(2)

Šis reglamentas tiesiogiai susijęs su visuomenės sveikata ir yra svarbus vidaus rinkos veikimui. Pesticidams nustatytų nacionalinių didžiausių likučių kiekių skirtumai gali sudaryti kliūtis prekybai Sutarties I priede nurodytais produktais ir iš jų gautais produktais tarp valstybių narių ir prekybai tarp trečiųjų šalių ir Bendrijos. Todėl, vadovaujantis laisvo prekių judėjimo, vienodų konkurencijos sąlygų tarp valstybių narių, taip pat aukšto lygio vartotojų apsaugos interesais, didžiausius likučių kiekius (DLK) augalinės ir gyvūninės kilmės produktams tikslinga nustatyti Bendrijos lygiu, atsižvelgiant į gerą žemės ūkio praktiką.

(3)

DLK nustatančio reglamento nereikia perkelti į valstybių narių nacionalinę teisę. Todėl jis yra tinkamiausia teisinė priemonė nustatyti pesticidų DLK augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose, kadangi jo tikslūs reikalavimai turėtų būti taikomi tuo pačiu metu ir tuo pačiu būdu visoje Bendrijoje ir tai leistų efektyviau naudoti nacionalinius išteklius.

(4)

Augalinių ir gyvūninių produktų gamyba ir vartojimas Bendrijoje yra labai svarbūs. Augalininkystės derlių nuolat veikia kenksmingi organizmai. Labai svarbu apsaugoti augalus ir augalinius produktus nuo šių organizmų, kad nesumažėtų derlius arba išauginti produktai nebūtų pažeisti ir užtikrinti geresnę išaugintų produktų kokybę bei didelį žemės ūkio produktyvumą. Šiuo tikslu galima naudoti įvairius metodus, įskaitant necheminius metodus, atsparių rūšių auginimą, žemės ūkio kultūrų rotaciją, piktžolių ravėjimą mechaniniu būdu, biologinę kontrolę ir cheminius metodus, pavyzdžiui, augalų apsaugos produktų naudojimą.

(5)

Veikliųjų medžiagų naudojimas augalų apsaugos produktuose yra vienas dažniausiai taikomų augalų ir augalinių produktų apsaugos nuo kenksmingų organizmų būdų. Tačiau dėl šių medžiagų naudojimo gali atsirasti jų likučių apdorotuose produktuose, gyvūnuose, šeriamuose šiais produktais, ir šiomis medžiagomis paveiktų bičių pagamintame meduje. Kadangi pagal 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į į rinką (7) visuomenės sveikata turėtų būti svarbesnė už augalų apsaugos interesus, reikia užtikrinti, kad tokių likučių nebūtų tiek, kad jie keltų nepriimtiną riziką žmonėms ir tam tikrais atvejais gyvūnams. Reikėtų nustatyti žemiausią realiai įmanomą kiekvieno pesticido DLK ribą atitinkamai pagal gerą žemės ūkio praktiką siekiant apsaugoti pažeidžiamas grupes, pavyzdžiui, vaikus ir dar negimusius kūdikius.

(6)

Taip pat svarbu tęsti metodikos, kaip reikėtų atsižvelgti į kaupiamuosius ir sinergetinius efektus, kūrimo darbus. Atsižvelgiant į aktyviųjų medžiagų derinių poveikį žmogui ir jų kaupiamąjį bei galimą bendrąjį ir sinergetinį poveikį žmogaus sveikatai, DLK turėtų nustatyti pasikonsultavus su Europos maisto saugos tarnyba (toliau — Tarnyba), įsteigta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (8).

(7)

Direktyva 91/414/EEB numato, kad valstybės narės, išduodamos leidimus, nurodo, kad augalų apsaugos produktai turi būti tinkamai naudojami. Tinkamas naudojimas apima geros žemės ūkio praktikos bei integruotos kontrolės principų taikymą. Kai DLK, kurie atsiranda pagal Direktyvą 91/414/EEB pesticidą naudojant taip, kaip suteiktas leidimas, kelia riziką vartotojui, toks naudojimas turėtų būti patikslintas, siekiant sumažinti pesticidų likučių kiekius. Bendrija turėtų skatinti naudoti metodus ar produktus, palankius naudojamų pesticidų rizikos ir kiekio mažinimui iki jų naudojimą tokiais kiekiais, kurių reikia veiksmingai kenkėjų kontrolei užtikrinti.

(8)

Dalis veikliųjų medžiagų yra uždraustos pagal 1978 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 79/117/EEB, draudžiančią pateikti į rinką ir naudoti augalų apsaugos produktus, turinčius tam tikrų veikliųjų medžiagų (9). Be to, daugelis kitų veikliųjų medžiagų šiuo metu nėra leidžiamos pagal Direktyvą 91/414/EEB. Augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose esantys veikliųjų medžiagų likučiai, atsirandantys dėl neleidžiamo naudojimo ar aplinkos užterštumo arba dėl naudojimo trečiosiose šalyse, turėtų būti atidžiai kontroliuojami ir stebimi.

(9)

Pagrindinės taisyklės, susijusios su maistui ir pašarams skirtais teisės aktais, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 178/2002.

(10)

Be šių pagrindinių taisyklių, siekiant užtikrinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą ir prekybą su trečiosiomis šalimis, reikalingos specialios taisyklės dėl žmonių vartojimui ar gyvūnų pašarams skirtų šviežių, perdirbtų ir (arba) sudėtinių augalinių ir gyvūninių produktų, kuriuose gali būti pesticidų likučių, tuo pačiu užtikrinant aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos bei vartotojų interesų apsaugą. Tokios taisyklės turėtų apimti specialių DLK kiekvienam pesticidui maisto ir pašarų produktuose nustatymą ir šiuos DLK pagrindžiančių duomenų kokybę.

(11)

Nepaisant to, kad Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatyti bendrųjų maistui skirtų teisės aktų principai taikomi tik maistui skirtų gyvūnų pašarams, atsižvelgiant į tai, kad sunku išskirti produktus, naudojamus maistui neskirtų gyvūnų pašarams ir siekiant palengvinti šio reglamento nuostatų kontrolę ir vykdymą, tikslinga tas nuostatas taip pat taikyti pašarams, nenaudojamiems maistui skirtiems gyvūnams šerti. Tačiau šis reglamentas neturėtų būti kliūtimi pesticidų įvertinimui būtiniems tyrimams.

(12)

Direktyva 91/414/EEB nustato pagrindines taisykles dėl augalų apsaugos produktų naudojimo ir pateikimo į rinką. Svarbiausia, kad šių produktų naudojimas neturėtų kenksmingo poveikio žmonėms ar gyvūnams. Dėl augalų apsaugos produktų naudojimo atsirandantys pesticidų likučiai gali turėti kenksmingą poveikį vartotojų sveikatai. Todėl nustatant taisykles dėl DLK žmonėms skirtiems produktams, tikslinga jas susieti su augalų apsaugos produktų naudojimo taisyklėmis, nustatytomis Direktyvoje 91/414/EEB. Taip pat ta direktyva turi būti patikslinta atsižvelgiant į Bendrijos DLK nustatymo procedūrą pagal šį reglamentą. Pagal tą direktyvą valstybė narė gali būti paskirta veikliosios medžiagos įvertinimo ataskaitos rengėja. Tikslinga naudoti tos valstybės narės patirtį dėl šio reglamento.

(13)

Tikslinga priimti specialias pesticidų likučių kontrolės taisykles, papildant bendrąsias Bendrijos nuostatas dėl maisto ir pašarų kontrolės.

(14)

Svarstant pesticidų DLK reikėtų pripažinti, kad mažai vartotojų žino apie pesticidų keliamą riziką. Būtų naudinga išsamiai išaiškinti šią riziką visuomenei.

(15)

Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę skelbti įmonių, kurių gaminiuose pesticidų likučiai viršija didžiausias leistinas ribas, pavadinimus.

(16)

Specialios taisyklės dėl gyvūnų pašarų, įskaitant pašarų pardavimą, sandėliavimą ir gyvūnų šėrimą, nustatytos 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose (10). Kai kurių produktų atveju neįmanoma nustatyti, ar jie bus paverčiami maistu ar gyvūnų pašarais. Todėl pesticidų likučiai tokiuose produktuose neturėtų būti pavojingi produktus vartojant žmonėms ir atitinkamais atvejais gyvūnams. Dėl to, be specialių gyvūnų maitinimo taisyklių, tiems produktams tikslinga taikyti ir šiame reglamente nustatytas taisykles.

(17)

Bendrijos lygiu būtina apibrėžti tam tikras sąlygas, naudojamas nustatant, kontroliuojant ir pateikiant ataskaitas apie DLK kontroles gyvūninės ir augalinės kilmės produktams. Svarbu, kad valstybės narės taikytų reikiamas sankcijas pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (11).

(18)

Direktyva 76/895/EEB numato, kad valstybės narės gali leisti didesnes DLK vertes, nei šiuo metu leidžiama Bendrijos lygiu. Ta galimybė turėtų būti panaikinta, kadangi vidaus rinkos požiūriu ji gali sudaryti kliūtis prekybai Bendrijoje.

(19)

Pesticidų DLK nustatymas reikalauja ilgai trunkančio techninio nagrinėjimo ir apima galimos rizikos vartotojams įvertinimą. Todėl negalima iš karto nustatyti DLK šiuo metu Direktyva 76/895/EEB reglamentuojamiems pesticidų likučiams arba pesticidams, kuriems dar nenustatyti Bendrijos DLK.

(20)

Bendrijos lygiu tikslinga nustatyti minimalius reikalavimus duomenims, naudojamiems nustatant pesticidų DLK.

(21)

Ypatingomis aplinkybėmis ir ypač pesticidams, kuriems neišduotas leidimas ir kurių gali būti aplinkoje, tikslinga nustatant DLK leisti naudoti stebėsenos duomenis.

(22)

Pesticidų DLK turėtų būti nuolat stebimi ir keičiami, atsižvelgiant į naują informaciją ir duomenis. Kai leidžiamais augalų apsaugos produktų naudojimo atvejais neatsiranda toks pesticidų likučių kiekis, kurį būtų galima aptikti, reikėtų nustatyti DLK, atitinkančius apatinį analizinio nustatymo lygį. Pesticidams, kurių naudojimas nėra leidžiamas Bendrijos lygiu, turėtų būti nustatyti atitinkami žemi DLK lygiai, siekiant apsaugoti vartotoją nuo pesticidų, kuriems neduotas leidimas, likučių ar pernelyg didelio pesticidų likučių kiekio pasisavinimo. Siekiant palengvinti pesticidų likučių kontrolę, produktuose ar produktų grupėse, kurie nurodyti I priede, ir kuriems II ir III prieduose nenustatyti DLK, esantiems pesticidų likučiams turi būti nustatyta numatytoji vertė, išskyrus kai atitinkama veiklioji medžiaga yra įrašyta į IV priedą. Tikslinga nustatyti tokią numatytąją vertę – 0,01 mg/kg ir numatyti galimybę ją nustatyti skirtingo lygio į V priedą įtrauktoms veikliosioms medžiagoms, atsižvelgiant į turimus įprastus analizės metodus ir (arba) vartotojų apsaugą.

(23)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 nustato padarinių likvidavimo priemonių, taikomų Bendrijos kilmės arba iš trečiųjų šalių importuojamam maistui ir pašarams, procedūras. Šios procedūros leidžia Komisijai imtis tokių priemonių, kai maistas gali kelti rimtą pavojų žmonių bei gyvūnų sveikatai ar aplinkai ir kai šio pavojaus konkrečios valstybės (valstybių) narės (narių) taikytomis priemonėmis sėkmingai išvengti neįmanoma. Tikslinga, kad šias priemones ir jų poveikį žmonėms, o tam tikrais atvejais ir gyvūnams, įvertintų Tarnyba.

(24)

Poveikis vartotojams per visą gyvenimą ir atitinkamais atvejais ūmus poveikis pesticidų likučiais per maisto produktus turėtų būti įvertintas pagal Bendrijos metodikas ir nusistovėjusią praktiką, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas.

(25)

Per Pasaulio prekybos organizaciją turėtų būti konsultuojamasi su Bendrijos prekybos partneriais dėl siūlomų DLK ir į jų pastabas turėtų būti atsižvelgiama prieš priimant DLK. Nustatant Bendrijos DLK, taip pat turėtų būti atsižvelgiama į tarptautiniu lygiu Codex Alimentarius komisijos nustatytus DLK, atsižvelgiant į atitinkamą gerą žemės ūkio praktiką.

(26)

Ne Bendrijoje pagamintam maistui ir pašarams, teisėtai gali būti taikomos skirtingos žemės ūkio praktikos, susijusios su augalų apsaugos produktų naudojimu, dėl kurių kartais atsiranda pesticidų likučių, besiskiriančių nuo tų, kurie atsiranda teisėto naudojimo Bendrijoje atveju. Todėl tikslinga importuojamiems produktams nustatyti DLK, atsižvelgiant į tokius naudojimo atvejus ir dėl to atsirandančius likučius, kai produkto saugumas gali būti įrodytas, naudojant tuos pačius kriterijus kaip ir vidaus produktams.

(27)

Būtina, kad Tarnyba vertintų DLK paraiškas ir valstybių narių parengtas įvertinimo ataskaitas, atsižvelgiant į įvairaus pobūdžio toksikologinį poveikį, pvz., imunotoksiškumą, vidaus sekrecijos liaukų sutrikimus ir toksiškumo poveikį vystymuisi, siekiant nustatyti susijusias rizikas vartotojams ir tam tikrais atvejais gyvūnams.

(28)

Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento pažeidimus, ir užtikrinti, kad jos būtų vykdomos. Šios sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(29)

Bendrijos suderintos sistemos dėl DLK plėtojimas sąlygoja gairių, duomenų bazių ir kitos veiklos plėtrą ir su tuo susijusias išlaidas. Todėl tikslinga, kad Bendrija tam tikrais atvejais prisidėtų prie šių išlaidų.

(30)

Sprendimų dėl DLK veikliosioms medžiagoms ir sprendimų dėl šių medžiagų pagal Direktyvą 91/414/EEB priėmimo laiko koordinavimas būtų gera administracinė praktika techniniu požiūriu. Iki šio reglamento įsigaliojimo dienos pagal tą direktyvą neturi būti priimami sprendimai dėl veikliųjų medžiagų, kurioms dar nenustatyti Bendrijos DLK.

(31)

Todėl yra būtina priimti atskiras taisykles, numatančias laikinus, bet privalomus suderintus DLK, siekiant, kad DLK būtų nustatyti palaipsniui, priimant sprendimus dėl atskirų veikliųjų medžiagų, įvertintų pagal Direktyvą 91/414/EEB. Nustatant laikinuosius suderintus DLK, visų pirma reikėtų remtis esamais valstybių narių nustatytais nacionaliniais DLK ir laikytis juos nustatant taikytų nacionalinių priemonių, jeigu nacionaliniai DLK nekelia nepriimtinos rizikos vartotojams.

(32)

Į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įrašius esamas veikliąsias medžiagas, valstybės narės per ketverius metus nuo įrašymo dienos privalo iš naujo įvertinti kiekvieną augalų apsaugos produktą, kuriame yra šių veikliųjų medžiagų. Siekiant užtikrinti leidimų suteikimo tęstinumą, atitinkami DLK turėtų būti išlaikyti ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui ir pabaigus naują įvertinimą jie taptų galutiniais, jeigu būtų pagrįsti Direktyvos 91/414/EEB III priedą atitinkančiais dokumentais, arba būtų nustatyti numatytosios vertės lygio, jeigu nebūtų pagrįsti tokias dokumentais.

(33)

Šis reglamentas nustato DLK, skirtus pesticidų likučių maiste ir pašaruose kontrolei. Todėl tikslinga, kad valstybės narės priimtų nacionalines programas, skirtas kontroliuoti šiuos likučius. Nacionalinių kontrolės programų rezultatai turėtų būti pateikti Komisijai, Tarnybai ir kitoms valstybėms narėms ir įtraukti į Bendrijos metinę ataskaitą.

(34)

Siekdamos užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami, valstybės narės pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 kasmet internete turėtų skelbti nacionalinės likučių stebėsenos rezultatus, pateikiant visus individualius duomenis, įskaitant surinkimo vietą bei mažmenininkų, didmenininkų ir (arba) gamintojų pavadinimus.

(35)

Remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (12), turėtų būti priimtos šio reglamento įgyvendinimui būtinos priemonės.

(36)

Vadovaujantis proporcingumo principu, siekiant pagrindinių prekybos palengvinimo tikslų, tuo pačiu metu apsaugant vartotoją, būtina ir tikslinga nustatyti taisykles dėl DLK augalinės ir gyvūninės kilmės produktams. Laikantis Sutarties 5 straipsnio trečios pastraipos, šis reglamentas nenumato daugiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Dalykas

Vadovaujantis Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatytais bendraisiais principais, ypač būtinybe užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, šiame reglamente nustatytos suderintos Bendrijos nuostatos dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas I priede nurodytiems augalinės ir gyvūninės kilmės produktams ar jų dalims, naudojamiems kaip šviežias, perdirbtas ir (arba) sudėtinis maistas ar pašarai, kuriuose ar ant kurių gali būti pesticidų likučių.

2.   Šis reglamentas netaikomas I priede nurodytiems produktams, jei iš atitinkamos informacijos galima nustatyti, kad jie yra skirti:

a)

kitiems nei maistas ar pašarai produktams gaminti; arba

b)

sėti ar sodinti; arba

c)

nacionalinės teisės leidžiamai veiklai, skirtai veikliųjų medžiagų tyrimams.

3.   Pagal šį reglamentą pesticidams nustatyti didžiausi likučių kiekiai netaikomi I priede nurodytiems produktams, skirtiems eksportuoti į trečiąsias šalis ir apdorotiems prieš eksportą, kai iš atitinkamos informacijos buvo nustatyta, kad trečioji šalis, kuri yra paskirties šalis, reikalauja ar sutinka su šiuo konkrečiu apdorojimu, kad į jos teritoriją nebūtų įvežti kenksmingi organizmai.

4.   Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant Direktyvų 98/8/EB (13), 2002/32/EB ir Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 (14).

3 straipsnis

Apibrėžimai

1.   Šiame reglamente taikomi Reglamente (EB) Nr. 178/2002 ir Direktyvos 91/414/EEB 2 straipsnio 1 ir 4 punktuose pateikti apibrėžimai.

2.   Taip pat vartojami šie apibrėžimai:

a)

„gera žemės ūkio praktika“ (GŽŪP) – tai nacionaliniu lygiu rekomenduotas, leistas ar registruotas augalų apsaugos produktų saugus naudojimas esamomis sąlygomis visuose maisto ir pašarų gamybos, sandėliavimo, transportavimo, platinimo ir perdirbimo etapuose. Pagal Direktyvą 91/414/EEB tai taip pat apima integruotos kenkėjų kontrolės tam tikroje klimato zonoje principų taikymą, minimalių pesticidų kiekių naudojimą ir DLK arba laikinųjų DLK nustatymą žemiausiu lygiu, kuris padeda pasiekti norimą rezultatą;

b)

„kritinė GŽŪP“ – tai GŽŪP, kai yra daugiau nei viena GŽŪP, taikoma veikliosios medžiagos/produkto deriniui, ir tai lemia aukščiausią priimtiną pesticidų likučių apdorotuose augaluose lygį ir yra pagrindas nustatyti DLK;

c)

„pesticidų likučiai“ – tai likučiai, įskaitant veikliąsias medžiagas, metabolitus ir (arba) veikliųjų medžiagų, šiuo metu ar anksčiau naudotų Direktyvos 91/414/EEB 2 straipsnio 1 punkte apibrėžtuose augalų apsaugos produktuose, irimo ar reakcijos produktai, kurių yra šio reglamento I priede nurodytuose produktuose ar ant jų, įskaitant visų pirma tuos, kurie gali atsirasti dėl veikliųjų medžiagų naudojimo augalų apsaugoje, veterinarinėje medicinoje ir jų naudojimo kaip biocidus;

d)

„didžiausias likučių kiekis“ (DLK) – tai pagal įstatymus leidžiamas pesticidų likučių koncentracijos maiste ar pašaruose ar ant jų aukščiausias lygis, nustatytas pagal esamą reglamentą ir pagrįstas gera žemės ūkio praktika ir mažiausiu poveikiu vartotojams, būtinas apsaugoti pažeidžiamus vartotojus;

e)

„CXL“ – tai Codex Alimentarius komisijos nustatytas DLK;

f)

„nustatymo ribos“ (NR) – tai pagrįsta mažiausia likučių koncentracija, kuri gali būti išmatuota ir apie kurią gali būti pranešta naudojantis įteisintais kontrolės metodais, vykdant įprastinę kontrolę;

g)

„leistinas importo nuokrypis“ – tai importuojamiems produktams nustatytas DLK siekiant patenkinti tarptautinės prekybos poreikius, kai:

Bendrijoje neleidžiamas veikliosios medžiagos naudojimas augalų apsaugos produkte tam tikram produktui dėl kitų priežasčių nei visuomenės sveikata specialiam produktui ir specialiam naudojimui, arba

kitoks lygis yra tinkamas dėl to, kad esamas Bendrijos DLK buvo nustatytas dėl kitų priežasčių nei visuomenės sveikata specialiam produktui ir specialiam naudojimui;

h)

„kompetencijos tikrinimo testas“ – tai lyginamasis tyrimas, kurio metu keletas laboratorijų atlieka identiškų mėginių analizę ir tai leidžia įvertinti kiekvienos laboratorijos atliekamos analizės kokybę;

i)

„ūmi referencinė dozė“ – tai kūno svoriui apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį galima suvartoti per trumpą laikotarpį, paprastai per vieną dieną, be pastebimo pavojaus vartotojui, vadovaujantis tinkamų studijų duomenimis ir atsižvelgiant į pažeidžiamas gyventojų grupes (pvz., vaikus ir dar negimusius kūdikius);

j)

„leistina paros norma“ – tai kūno svoriui apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį galima suvartoti kasdien per visą gyvenimą be pastebimo pavojaus vartotojui, vadovaujantis visais įvertinimo metu žinomais faktais, atsižvelgiant į pažeidžiamas gyventojų grupes (pvz., vaikus ir dar negimusius kūdikius).

4 straipsnis

Produktų grupių, kurioms taikomi suderinti DLK, sąrašas

1.   2 straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai, produktų grupės ir (arba) jų dalys, kuriems taikomi suderinti DLK, nustatomi ir nurodomi I priede 45 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka. I priedas apima visus produktus, kuriems nustatyti DLK, taip pat ir kitus produktus, kuriems tikslinga taikyti suderinus DLK, ypač atsižvelgiant į jų svarbą vartotojų racione ar prekyboje. Produktai grupuojami taip, kad DLK, kiek įmanoma, būtų galima nustatyti panašiems ar susijusiems produktams.

2.   I priedas pirmą kartą parengiamas per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo ir prireikus peržiūrimas, ypač valstybės narės prašymu.

5 straipsnis

Veikliųjų medžiagų, kurioms nereikia nustatyti DLK, sąrašo nustatymas

1.   Pagal Direktyvą 91/414/EEB įvertintų augalų apsaugos priemonių veikliosios medžiagos, kurioms nereikia nustatyti DLK, apibrėžiamos šio reglamento 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir įrašomos į jo IV priedą, atsižvelgiant į šių veikliųjų medžiagų naudojimą ir šio reglamento 14 straipsnio 2 dalies a, c ir d punktuose nurodytus dalykus.

2.   IV priedas pirmą kartą parengiamas per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ DĖL DLK TVARKA

1 SKIRSNIS

Paraiškų dėl DLK pateikimas

6 straipsnis

Paraiškos

1.   Kai valstybė narė numato leisti naudoti ar laikinai leisti naudoti augalų apsaugos produktą pagal Direktyvą 91/414/EEB, ta valstybė narė įvertina, ar dėl tokio naudojimo reikia pakeisti šio reglamento II ar III prieduose nustatytą DLK, ar būtina nustatyti naują DLK, arba veikliąją medžiagą įtraukti į IV priedą. Prireikus ji reikalauja, kad leidimo prašanti šalis pateiktų paraišką pagal 7 straipsnį.

2.   Visos šalys, pateikusios pakankamus teisėto intereso įrodymus sveikatos srityje, įskaitant I priede nurodytas visuomenines organizacijas bei komercinių interesų turinčias šalis, pvz., produktų gamintojus, augintojus, importuotojus ir pramonininkus taip pat gali pateikti paraišką valstybei narei pagal 7 straipsnį.

3.   Kai valstybė narė mano, kad būtina nustatyti, pakeisti ar išbraukti DLK, ta valstybė narė taip pat gali parengti ir įvertinti paraišką nustatyti, pakeisti ar išbraukti DLK pagal 7 straipsnį.

4.   Paraiškos dėl leistino importo nuokrypio pateikiamos ataskaitą rengiančioms valstybėms narėms, paskirtoms pagal Direktyvą 91/414/EEB arba, jeigu nepaskirta tokia ataskaitų rengėja, paraiškos pateikiamos pareiškėjo prašymu šio reglamento 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisijos paskirtoms valstybėms narėms. Tokios paraiškos pateikiamos vadovaujantis šio reglamento 7 straipsniu.

7 straipsnis

Paraiškoms dėl DLK taikomi reikalavimai

1.   Paraiškoje dėl DLK pareiškėjas pateikia šią informaciją ir dokumentus:

a)

pareiškėjo vardą, pavardę ir adresą;

b)

informaciją apie paraiškos dokumentus, įskaitant:

i)

paraiškos santrauką;

ii)

pagrindinius svarbius argumentus;

iii)

dokumentų rodyklę;

iv)

konkrečiam veikliosios medžiagos naudojimo būdui taikomos atitinkamos GŽŪP kopiją;

c)

prieinamoje mokslinėje literatūroje pateiktų atitinkamų susirūpinimą keliančių klausimų apie augalų apsaugos produktą ir (arba) jo likučius išsamią peržiūrą;

d)

duomenis, nurodytus Direktyvos 91/414/EEB II ir III prieduose, susijusiuose su duomenų, skirtų pesticidų DLK nustatymui, reikalavimais, įskaitant atitinkamais atvejais toksikologinius duomenis ir duomenis dėl įprastų analizės metodų, naudojamų kontrolės laboratorijose, taip pat augalų ir gyvūnų metabolizmo duomenis.

Tačiau kai atitinkami duomenys yra viešai prieinami, ypač kai veiklioji medžiaga jau buvo įvertinta pagal Direktyvą 91/414/EEB arba kai yra nustatytas CXL, ir kai tokius duomenis pateikia pareiškėjas, valstybė narė, vertindama paraišką, taip pat gali naudotis ta informacija. Tokiais atvejais įvertinimo ataskaitoje pateikiamas tokių duomenų naudojimo ar nenaudojimo pagrindimas.

2.   Vertinimą atliekanti valstybė narė atitinkamais atvejais be pagal straipsnio 1 dalį reikalaujamos informacijos gali prašyti pareiškėją pateikti papildomą informaciją per valstybės narės nustatytą terminą. Šis terminas jokiais atvejais negali viršyti dvejų metų.

8 straipsnis

Paraiškų įvertinimas

1.   Valstybė narė, kuriai pagal 6 straipsnį pateikta 7 straipsnio reikalavimus atitinkanti paraiška, nedelsiant jos nuorašą pateikia Tarnybai bei Komisijai ir nedelsdama parengia įvertinimo ataskaitą.

2.   Paraiškos įvertinamos pagal Direktyvos 91/414/EEB VI priede nustatytų Vienodų principų augalų apsaugos produktams įvertinti ir leidimams duoti atitinkamas nuostatas ar konkrečius įvertinimo principus, kurie šio reglamento 45 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka bus nustatyti Komisijos reglamente.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies ir atitinkamų valstybių narių susitarimu, paraiškos dėl tos veikliosios medžiagos įvertinimą gali atlikti pagal Direktyvą 91/414/EEB paskirta ataskaitą rengianti valstybė narė.

4.   Kai įvertindama paraišką valstybė narė patiria sunkumų arba siekiant išvengti darbo dubliavimo, 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti nuspręsta, kuri valstybė narė įvertins konkrečias paraiškas.

9 straipsnis

Įvertintų paraiškų pateikimas Komisijai ir Tarnybai

1.   Pabaigusi įvertinimo ataskaitą, valstybė narė ją pateikia Komisijai. Komisija nedelsdama informuoja valstybes nares ir paraišką, įvertinimo ataskaitą bei patvirtinančius dokumentus pateikia Tarnybai.

2.   Tarnyba nedelsdama raštu praneša pareiškėjui, įvertinimą atlikusiai valstybei narei ir Komisijai apie paraiškos gavimą. Patvirtinimo pranešime nurodoma paraiškos ir pridedamų dokumentų gavimo data.

2 SKIRSNIS

Paraiškų dėl DLK svarstymas Tarnyboje

10 straipsnis

Tarnybos nuomonė dėl paraiškų dėl DLK

1.   Tarnyba įvertina paraiškas ir įvertinimo ataskaitas ir pateikia pagrįstą nuomonę, ypač dėl vartotojui ir atitinkamais atvejais gyvūnams keliamos rizikos, susijusios su DLK nustatymu, pakeitimu ar išbraukimu. Toje nuomonėje pateikiami:

a)

įvertinimas, ar paraiškoje siūlomas įprastinės kontrolės analizės metodas yra tinkamas numatytiems kontrolės tikslams;

b)

numatoma NR pesticido/produkto deriniui;

c)

leistinos paros normos ar ūmios referencinės dozės viršijimo, pakeitus DLK, rizikos įvertinimas; įtaka suvartojimui, atsirandanti dėl likučių ant produkto, kuriam buvo prašoma nustatyti DLK;

d)

bet kurie kiti rizikos įvertinimui svarbūs elementai.

2.   Tarnyba išsiunčia savo pagrįstą nuomonę pareiškėjui, Komisijai ir valstybėms narėms. Pagrįstoje nuomonėje aiškiai apibrėžiamas kiekvienos priimtos išvados pagrindas.

3.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnio, Tarnyba savo pagrįstą nuomonę skelbia viešai.

11 straipsnis

Tarnybos pagrįstos nuomonės dėl DLK pateikimo terminai

1.   Tarnyba, kaip numatyta 10 straipsnyje, savo pagrįstą nuomonę pateikia kiek įmanoma greičiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo paraiškos gavimo dienos.

Išimtiniais atvejais, kai reikalingi išsamesni vertinimai, šio straipsnio pirmojoje pastraipoje nustatytas terminas gali būti pratęstas iki šešių mėnesių nuo galiojančios paraiškos gavimo.

2.   Kai Tarnyba prašo papildomos informacijos, šio straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas yra sustabdomas iki tol, kol ta informacijas bus pateikta. Tokiam sustabdymui taikomas 13 straipsnis.

12 straipsnis

Esamų DLK įvertinimas Tarnyboje

1.   Per 12 mėnesių nuo veikliosios medžiagos įtraukimo arba neįtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą dienos, įsigaliojus šiam reglamentui, Tarnyba pateikia pagrįstą nuomonę, visų pirma pagrįstą pagal Direktyvą 91/414/EEB parengta įvertinimo ataskaita, Komisijai ir valstybėms narėms šiais klausimais:

a)

dėl esamų DLK šiai veikliajai medžiagai, nustatytų šio reglamento II ar III prieduose;

b)

dėl būtinumo tai veikliajai medžiagai nustatyti naujus DLK ar jos įtraukimo į šio reglamento IV priedą;

c)

dėl šio reglamento 20 straipsnio 2 dalyje minimų konkrečių perdirbimo veiksnių, kurių tai veikliajai medžiagai gali prireikti;

d)

dėl DLK, kuriuos Komisija gali svarstyti įtraukti į šio reglamento II ir (arba) III priedus, ir dėl tų su ta veikliąja medžiaga susijusių DLK, kurie gali būti išbraukti.

2.   Medžiagoms, iki šio reglamento įsigaliojimo dienos įrašytoms į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta pagrįsta nuomonė pateikiama per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.

13 straipsnis

Administracinė peržiūra

Bet kurį priimtą sprendimą ar neveikimą, susijusį su šiuo reglamentu Tarnybai suteiktų įgaliojimų vykdymu, gali peržiūrėti Komisija savo iniciatyva arba reaguodama į valstybės narės ar kiekvieno tiesiogiai ir individualiai suinteresuoto asmens prašymą.

Šiuo tikslu prašymas Komisijai pateikiamas per du mėnesius nuo tos dienos, kai suinteresuota šalis sužinojo apie atitinkamą veiksmą ar neveikimą.

Komisija per du mėnesius priima sprendimą, kuriuo prireikus reikalaujama, kad Tarnyba per nustatytą terminą panaikintų savo sprendimą ar atitaisytų savo neveikimą.

3 SKIRSNIS

DLK nustatymas, pakeitimas ar išbraukimas

14 straipsnis

Sprendimai dėl paraiškų dėl DLK

1.   Gavusi Tarnybos nuomonę ir atsižvelgusi į ją, Komisija nedelsdama ir ne vėliau kaip per tris mėnesius parengia reglamentą dėl DLK nustatymo, pakeitimo ar išbraukimo arba sprendimą, kuriuo paraiška atmetama, ir pateikia juos priimti 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų aktų atsižvelgiama į:

a)

turimus mokslo ir techninius duomenis;

b)

galinčius būti pesticidų likučius, atsirandančius iš kitokių šaltinių nei dabartinis veikliosios medžiagos naudojimas augalų apsaugai, ir žinomus jų kaupiamuosius ir sinergetinius efektus, kai esama tokio poveikio apskaičiavimo metodų;

c)

bet kurios potencialios rizikos stipriai veikiamiems ir labai pažeidžiamiems vartotojams ir atitinkamais atvejais gyvūnams įvertinimo rezultatus;

d)

bet kokių įvertinimų rezultatus ir sprendimus pakeisti augalų apsaugos produktų naudojimą;

e)

CXL ar taikomą trečiojoje šalyje GŽŪP, skirtą veikliosios medžiagos teisėtam naudojimui toje šalyje;

f)

kitus su svarstomu klausimu susijusius teisėtus veiksnius.

3.   Komisija bet kuriuo metu gali prašyti pareiškėjo ar Tarnybos pateikti papildomą informaciją. Komisijos gauta visa papildoma informacija turi būti prieinama valstybėms narėms ir Tarnybai.

15 straipsnis

Naujų ar pakeistų DLK įtraukimas į II ir III priedus

1.   14 straipsnio 1 dalyje nurodytame reglamente:

a)

nustatomi nauji ar pakeisti DLK ir įrašomi į šio reglamento II priedą, kai veikliosios medžiagos įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą; arba

b)

kai veikliosios medžiagos neįtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ir kai jos neįtrauktos į šio reglamento II priedą, nustatomi ar pakeičiami laikinieji DLK ir įrašomi į šio reglamento III priedą; arba

c)

16 straipsnyje minėtais atvejais, nustatomi laikinieji DLK ir įrašomi į šio reglamento III priedą.

2.   Kai nustatomas laikinasis DLK, kaip numatyta šio straipsnio 1 dalies b punkte, šio reglamento 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka jis išbraukiamas iš III priedo reglamentu per vienerius metus nuo atitinkamos veikliosios medžiagos įtraukimo arba neįtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Tačiau vienos ar daugiau valstybių narių prašymu jis gali būti išlaikytas papildomus metus, kol bus patvirtinta, kad imtasi visų mokslinių tyrimų, būtinų pagrindžiant paraišką dėl DLK nustatymo. Tuo atveju, kai toks patvirtinimas pateikiamas, laikinasis DLK išlaikomas dar dvejus metus, su sąlyga, kad nenustatyta jokių nepriimtinų grėsmių vartotojų saugumui.

16 straipsnis

Laikinųjų DLK nustatymo tam tikromis aplinkybėmis tvarka

1.   14 straipsnio 1 dalyje nurodytame reglamente taip pat gali būti nustatyti laikinieji DLK, įtraukti į III priedą šiomis aplinkybėmis:

a)

išimtiniais atvejais, ypač kai pesticidų likučių gali atsirasti dėl aplinkos ar kitokio užterštumo arba dėl augalų apsaugos produktų naudojimo pagal Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 4 dalį; arba

b)

kai atitinkami produktai yra tik nedidelė vartotojų raciono dalis ir nesudaro didžiosios atitinkamų vartotojų pogrupių ir atitinkamais atvejais gyvūnų raciono dalies; arba

c)

medui; arba

d)

vaistažolių užpilams; arba

e)

kai sprendimu veikliosios medžiagos neįtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą arba iš jo išbraukti nustatyti esminiai augalų apsaugos produktų naudojimo būdai; arba

f)

kai į I priedą įtraukiami nauji produktai, produktų grupės ir (arba) produktų dalys, ir viena arba kelios valstybės narės to reikalauja, siekiant pradėti mokslinius tyrimus, būtinus sudaryti sąlygas įvykdyti ir įvertinti DLK, jei nėra nustatyta, kad vartotojų saugumui kyla nepriimtina rizika.

2.   Įtraukiant laikinuosius DLK, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, remiamasi Tarnybos nuomone, stebėsenos duomenimis ir įvertinimu, įrodančiu, kad nesama nepriimtinos rizikos vartotojams ar gyvūnams.

Laikinųjų DLK, nurodytų šio straipsnio 1 dalies a, b, c ir d punktuose, tolesnis galiojimas iš naujo įvertinamas bent kartą kas 10 metų ir bet kurie tokie DLK atitinkamai pakeičiami ar išbraukiami.

Šio straipsnio 1 dalies e punkte nurodyti DLK iš naujo įvertinami pasibaigus laikotarpiui, kuriuo buvo leistas esminis naudojimo būdas. Šio straipsnio 1 dalies f punkte nurodyti DLK iš naujo įvertinami pabaigus ir įvertinus mokslinius tyrimus, tačiau ne vėliau kaip per 4 metus nuo jų įtraukimo į III priedą.

17 straipsnis

DLK pakeitimai, panaikinus leidimą augalų apsaugos produktams

II ar III priedai gali būti iš dalies keičiami neprašant Tarnybos nuomonės, kai, panaikinus esamą leidimą augalų apsaugos produktui, prireikia išbraukti DLK.

III SKYRIUS

AUGALINĖS IR GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTAMS TAIKOMI DLK

18 straipsnis

DLK laikymasis

1.   I priede nurodytuose produktuose, juos pateikus į rinką kaip maistą ar pašarus ar jais šeriant gyvūnus, negali būti jokių pesticidų likučių, viršijančių:

a)

II ir III prieduose šiems produktams nustatytus DLK;

b)

0,01 mg/kg – produktams, kuriems II ar III prieduose nenustatyti konkretūs DLK ar į IV priedą neįrašytoms veikliosioms medžiagoms, išskyrus jei 45 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka veikliajai medžiagai nustatytos skirtingos numatytosios vertės, tuo pat metu atsižvelgiant į turimus įprastus analizės metodus. Tokios numatytosios vertės išvardijamos V priede.

2.   Valstybės narės negali uždrausti arba trukdyti jų teritorijose išleisti į rinką ar šerti maistui skirtiems gyvūnams I priede nurodytus produktus dėl to, kad šie turi pesticidų likučių, jeigu:

a)

tokie produktai atitinka 1 dalį ir 20 straipsnį; arba

b)

veiklioji medžiaga įtraukta į IV priedą.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, į I priedą įtrauktam produktui valstybės narės gali leisti, po derliaus nuėmimo apdorojus fumigantu savo teritorijoje, veikliosios medžiagos likučių kiekį, viršijantį II ir III prieduose nustatytas ribas, kai šios veikliosios medžiagos/produkto deriniai įrašyti į VII priedą, jeigu:

a)

tokie produktai neskirti suvartoti nedelsiant;

b)

yra atitinkama kontrolės sistema, užtikrinanti, kad tais atvejais, kai tokie produktai bus tiekiami galutiniam naudotojui ar vartotojui tiesiogiai, nepateks jam tol, kol likučiai viršys II ar III prieduose nurodytus didžiausius kiekius;

c)

kitos valstybės narės ir Komisija buvo informuotos apie priimtas priemones.

Į VII priedą įrašytos veikliosios medžiagos/produkto deriniai apibrėžiami 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

4.   Išimtinėmis aplinkybėmis, ypač ir toliau naudojant augalų apsaugos produktus pagal Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 4 dalį ar vykdant Direktyvos 2000/29/EB (15) nustatytus įpareigojimus, valstybė narė gali leisti pateikti į rinką ir (arba) jos teritorijoje šerti gyvūnams apdorotą maistą ar pašarus, neatitinkančius šio straipsnio 1 dalies, jeigu toks maistas ar pašarai nekelia nepriimtinos rizikos. Apie tokius leidimus nedelsiant pranešama kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Tarnybai, kartu su atitinkamu rizikos įvertinimu, nedelsiant nagrinėti 45 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, siekiant konkrečiam laikotarpiui nustatyti laikinuosius DLK ar imtis kitų būtinų priemonių tokių produktų atžvilgiu.

19 straipsnis

Draudimas dėl perdirbtų ir (arba) sudėtinių produktų

Siekiant pateikti į rinką kaip maistą ar pašarus ar šerti gyvūnams I priede nurodytus produktus, neatitinkančius 18 straipsnio 1 dalies ar 20 straipsnio reikalavimų, draudžiama juos perdirbti ir (arba) maišyti, siekiant juos atskiesti, su tais pačiais ar kitais produktais.

20 straipsnis

Perdirbtiems ir (arba) sudėtiniams produktams taikomi DLK

1.   Kai perdirbtam ir (arba) sudėtiniam maistui ar pašarams II ar III prieduose nėra nustatyti DLK, taikomi 18 straipsnio 1 dalyje I priede nurodytam atitinkamam produktui nustatyti DLK, atsižvelgiant į perdirbimo ir (arba) maišymo sukeliamus pesticidų likučių pokyčius.

2.   Specialūs koncentracijos ar atskiedimo veiksniai tam tikroms perdirbimo ir (arba) maišymo operacijoms ar tam tikriems perdirbtiems (arba) sudėtiniams produktams gali būti įtraukti į VI priede pateiktą sąrašą 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

SPECIALIOS NUOSTATOS DĖL ESAMŲ DLK ĮTRAUKIMO Į ŠĮ REGLAMENTĄ

21 straipsnis

DLK nustatymas pirmą kartą

1.   I priede nurodytiems produktams 45 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka DLK pirmą kartą nustatomi ir įrašomi į II priedą, įtraukiant pagal Direktyvas 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB nustatytus DLK, atsižvelgiant į šio reglamento 14 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.

2.   II priedas parengiamas per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.

22 straipsnis

Laikinųjų DLK nustatymas pirmą kartą

1.   Veikliosioms medžiagoms, dėl kurių įtraukimo ar neįtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą dar nepriimtas sprendimas, 45 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka DLK pirmą kartą nustatomi ir įrašomi į šio reglamento III priedą, išskyrus, jei jie jau įrašyti į jo II priedą, atsižvelgiant į valstybių narių pateiktą informaciją, atitinkamais atvejais į 24 straipsnyje minimą pagrįstą nuomonę, taip pat į 14 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksnius ir šiuos DLK:

a)

Direktyvos 76/895/EEB priede likusius DLK; ir

b)

iki tol nesuderintus nacionalinius DLK.

2.   III priedas parengiamas per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo, laikantis 23, 24 ir 25 straipsnių.

23 straipsnis

Valstybių narių teikiama informacija dėl nacionalinių DLK

Jei veiklioji medžiaga dar neįtraukta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ir jei valstybė narė ne vėliau kaip iki šio reglamento I priedo įsigaliojimo dienos šio reglamento I priede nurodytam produktui nustatė tos veikliosios medžiagos nacionalinį DLK, arba nusprendė, kad tai veikliajai medžiagai nereikia nustatyti DLK, atitinkama valstybė narė, tokia forma ir iki dienos, kuri turi būti nustatyta 45 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka, praneša Komisijai apie nacionalinį DLK ar apie tai, kad veikliajai medžiagai nereikia nustatyti DLK, o atitinkamais atvejais ir Komisijos reikalavimu:

a)

GŽŪP;

b)

duomenų apie prižiūrimus bandymus santrauką ir (arba) stebėsenos duomenis tais atvejais, kai valstybėje narėje taikoma kritinė GŽŪP ir kai turima šių duomenų;

c)

leistiną paros normą ir atitinkamais atvejais ūmią referencinę dozę, naudotą atliekant nacionalinį rizikos įvertinimą, bei įvertinimo rezultatus.

24 straipsnis

Tarnybos nuomonė apie duomenis, pagrindžiančius nacionalinius DLK

1.   Tarnyba pateikia Komisijai pagrįstą nuomonę apie galimą pavojų vartotojo sveikatai, atsirandantį dėl:

a)

laikinųjų DLK, kurie gali būti įtraukti į III priedą;

b)

veikliųjų medžiagų, kurios gali būti įtrauktos į IV priedą.

2.   Rengdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pagrįstą nuomonę, Tarnyba atsižvelgia į turimas mokslines ir technines žinias, ypač į pagal 23 straipsnio reikalavimus valstybių narių pateiktą informaciją.

25 straipsnis

Laikinųjų DLK nustatymas

Atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę, jei tokios nuomonės reikia, laikinieji DLK 23 straipsnyje nurodytoms medžiagoms gali būti nustatyti ir įtraukti į III priedą pagal 22 straipsnio 1 dalį arba atitinkamai veiklioji medžiaga gali būti įtraukta į IV priedą pagal 5 straipsnio 1 dalį. Nustatoma žemiausia laikinųjų DLK riba, kurios gali laikytis visos valstybės narės, remdamosi gera žemės ūkio praktika.

V SKYRIUS

OFICIALI KONTROLĖ, ATASKAITOS IR SANKCIJOS DLK OFICIALI KONTROLĖ

1 SKIRSNIS

DLK oficiali kontrolė

26 straipsnis

Oficiali kontrolė

1.   Nepažeidžiant Direktyvos 96/23/EB (16), valstybės narės pagal atitinkamas Bendrijos teisės nuostatas dėl maisto ir pašarų oficialios kontrolės vykdo pesticidų likučių oficialią kontrolę, skirtą užtikrinti šio reglamento laikymąsi.

2.   Tokia pesticidų likučių kontrolė visų pirma apima mėginių paėmimą ir tolesnę mėginių analizę, pesticidų buvimo ir jų atitinkamų likučių kiekio nustatymą. Tokia kontrolė taip pat vykdoma produktų tiekimo vartotojui vietoje.

27 straipsnis

Mėginių ėmimas

1.   Siekiant užtikrinti, kad rezultatai reprezentuotų rinką, kiekviena valstybė narė paima pakankamą mėginių kiekį bei įvairovę, atsižvelgdama į ankstesnių kontrolės programų rezultatus. Tokie mėginiai imami kuo arčiau, kiek tai yra pagrįsta, tiekimo vietos, kad vėliau būtų galima taikyti vykdymo veiksmus.

2.   Tokios pesticidų likučių produktuose oficialios kontrolės vykdymui reikalingi mėginių ėmimo metodai, išskyrus numatytus Direktyvoje 2002/63/EB (17), nustatomi šio reglamento 45 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.

28 straipsnis

Analizės metodai

1.   Pesticidų likučių analizės metodai turi atitikti atitinkamose Bendrijos teisės normose dėl maisto ir pašarų oficialios kontrolės nustatytus kriterijus.

2.   Analizės metodams, naudojamiems nustatant pesticidų likučius, 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti priimtos techninės gairės, reguliuojančios konkrečius patvirtinimo kriterijus ir kokybės kontrolės procedūras.

3.   Visos laboratorijos, atliekančios mėginių analizę, skirtą pesticidų likučių oficialiai kontrolei, dalyvauja Komisijos organizuojamuose Bendrijos kompetencijos tikrinimo testuose, susijusiuose su pesticidų likučiais.

2 SKIRSNIS

Bendrijos kontrolės programa

29 straipsnis

Bendrijos kontrolės programa

1.   Komisija, siekdama įvertinti poveikį vartotojui ir esamų teisės aktų taikymą, parengia koordinuotą daugiametę Bendrijos kontrolės programą, kurioje nustatomi į nacionalines kontrolės programas įtrauktini konkretūs mėginiai, ir atsižvelgiama į nustatytas problemas, susijusias su šiame reglamente nustatytų DLK laikymusi.

2.   Bendrijos kontrolės programa priimama ir kasmet atnaujinama 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Bendrijos kontrolės programos projektas pateikiamas 45 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.

3 SKIRSNIS

Nacionalinės kontrolės programos

30 straipsnis

Pesticidų likučių nacionalinės kontrolės programos

1.   Valstybės narės parengia daugiametes pesticidų likučių nacionalinės kontrolės programas. Savo daugiametes programas jos atnaujina kasmet.

Šios programos pagrįstos rizikos veiksniu ir skirtos visų pirma įvertinti poveikį vartotojui ir esamų teisės aktų laikymąsi. Jose nurodoma bent jau ši informacija:

a)

produktai, kurių mėginiai turi būti paimti;

b)

paimamų mėginių skaičius ir vykdytina analizė;

c)

pesticidai, kurie turi būti analizuojami;

d)

šių programų rengimo kriterijai, įskaitant:

i)

atrinktini pesticido – produkto deriniai;

ii)

mėginių, paimtų iš vietinių ir nevietinių produktų, atitinkamas skaičius;

iii)

produktų suvartojimo kiekis, išreikštas kaip nacionalinio raciono dalis;

iv)

Bendrijos kontrolės programa; ir

v)

ankstesnių kontrolės programų rezultatai.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas atnaujintas pesticidų likučių nacionalines kontrolės programas valstybės narės pateikia Komisijai ir Tarnybai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.

3.   Valstybės narės dalyvauja Bendrijos kontrolės programoje, kaip numatyta 29 straipsnyje. Likučių stebėsenos nacionaliniu lygmeniu rezultatus jos kasmet skelbia internete. Kai DLK viršijami, valstybės narės gali nurodyti atitinkamų mažmenininkų, didmenininkų ir (arba) gamintojų pavadinimus.

4 SKIRSNIS

Valstybių narių teikiama informacija ir metinės ataskaitos

31 straipsnis

Valstybių narių teikiama informacija

1.   Valstybė narė iki kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. Komisijai, Tarnybai ir kitoms valstybėms narėms pateikia šią informaciją apie ankstesnius kalendorinius metus:

a)

oficialių kontrolių rezultatus, kaip numatyta 26 straipsnio 1 dalyje;

b)

30 straipsnyje nurodytoje nacionalinėje kontrolės programoje taikomas NR ir pagal 29 straipsnyje nurodytą Bendrijos kontrolės programą taikomas NR;

c)

informaciją apie analizę vykdančių laboratorijų dalyvavimą 28 straipsnio 3 dalyje nurodytuose Bendrijos kompetencijos tikrinimo testuose ir kituose kompetencijos tikrinimo testuose, susijusiuose su pesticido – produkto deriniais, kurių mėginių ėmimas nustatytas nacionalinėje kontrolės programoje;

d)

informaciją apie analizę vykdančių laboratorijų, dalyvaujančių a punkte nurodytoje kontrolėje, akreditavimą;

e)

kai tai leidžia nacionalinė teisė, informaciją apie taikytas vykdymo priemones.

2.   Pasikonsultavus su Tarnyba, 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti priimtos įgyvendinimo priemonės dėl valstybių narių pateikiamos informacijos.

32 straipsnis

Metinė ataskaita dėl pesticidų likučių

1.   Remdamasi valstybių narių pagal 31 straipsnio 1 dalį pateikta informacija, Tarnyba parengia metinę ataskaitą dėl pesticidų likučių.

2.   Metinėje ataskaitoje Tarnyba įtraukia informaciją bent jau šiais klausimais:

a)

26 straipsnio 2 dalyje numatytos kontrolės rezultatų analizę;

b)

paaiškinimą apie galimas DLK viršijimo priežastis, kartu pateikiant atitinkamas pastabas apie rizikos valdymo galimybes;

c)

dėl pesticidų likučių kylančios ūmios ir lėtinės rizikos vartotojo sveikatai analizę;

d)

pesticidų likučių daromo poveikio vartotojui įvertinimą, pagrįstą pagal a punktą pateikta informacija ir bet kuria kita susijusia turima informacija, įskaitant pagal Direktyvą 96/23/EB pateiktas ataskaitas.

3.   Jei valstybė narė nepateikia informacijos pagal 31 straipsnį, Tarnyba, rengdama metinę ataskaitą, gali nekreipti dėmesio į su ta valstybe nare susijusią informaciją.

4   45 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gali būti nustatyta metinės ataskaitos forma.

5.   Tarnyba pateikia metinę ataskaitą Komisijai iki kiekvienų metų vasario mėnesio paskutinės dienos.

6.   Metinėje ataskaitoje gali būti pateikiama nuomonė dėl pesticidų, kurie turi būti įtraukti į būsimas programas.

7.   Tarnyba metinę ataskaitą bei visas Komisijos ar valstybių narių pastabas skelbia viešai.

33 straipsnis

Metinės ataskaitos dėl pesticidų likučių pateikimas Komitetui

Komisija 45 straipsnio 1 dalyje nurodytam Komitetui nedelsdama pateikia metinę ataskaitą dėl pesticidų likučių, kad būtų galima atlikti peržiūrą ir teikti rekomendacijas dėl bet kokių būtinų priemonių, kurių reikia imtis II ir III prieduose nustatytų DLK pažeidimų atžvilgiu.

5 SKIRSNIS

SANKCIJOS

34 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus ir imasi visų priemonių, užtikrinančių, kad jos būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.

VI SKYRIUS

PADARINIŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

35 straipsnis

Padarinių likvidavimo priemonės

Jeigu, gavus naujos informacijos arba iš naujo įvertinus turimą informaciją, šio reglamento reglamentuojamų pesticidų likučių DLK gali kelti pavojų žmonių arba gyvūnų sveikatai ir dėl to nedelsiant reikia imtis veiksmų, taikomi Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 ir 54 straipsniai. Šviežios produkcijos atveju terminas, per kurį Komisija turi priimti sprendimą, sutrumpinamas iki septynių dienų.

VII SKYRIUS

SUDERINTUS PESTICIDŲ DLK PAREMIANČIOS PRIEMONĖS

36 straipsnis

Suderintus pesticidų DLK paremiančios priemonės

1.   Bendrijos lygiu nustatomos suderintus pesticidų DLK paremiančios priemonės, įskaitant:

a)

konsoliduotą duomenų bazę apie Bendrijos teisės aktus dėl pesticidų likučiams nustatytų DLK, kad tokia informacija būtų viešai prieinama;

b)

28 straipsnio 3 dalyje nurodytus Bendrijos kompetencijos tikrinimo testus;

c)

tyrimus ir kitas priemones, būtinas rengiant ir plėtojant pesticidų likučių teisės aktus ir technines gaires, kuriomis ypač siekiama tobulinti ir naudoti bendrojo, kaupiamojo ir sinergetinio poveikio apskaičiavimo metodus;

d)

tyrimus, reikalingus įvertinant pesticidų likučių poveikį vartotojams ir gyvūnams;

e)

tyrimus, būtinus remti kontrolės laboratorijas, kai analizės metodais neįmanoma kontroliuoti nustatytų DLK.

2.   45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti priimtos reikalingos šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių įgyvendinimo nuostatos.

37 straipsnis

Bendrijos pagalba suderintus pesticidų DLK paremiančioms priemonėms

1.   Bendrija gali teikti finansinę pagalbą iki 100 % 36 straipsnyje nustatytų priemonių išlaidų.

2.   Asignavimai skiriami kiekvienais finansiniais metais pagal biudžetinę procedūrą.

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ DĖL DLK KOORDINAVIMAS

38 straipsnis

Nacionalinių institucijų paskyrimas

Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar kelias nacionalines institucijas, kurios pagal šį reglamentą koordinuoja bendradarbiavimą su Komisija, Tarnyba, kitomis valstybėmis narėmis, gamintojais, pramonininkais ir augintojais. Kai valstybė narė paskiria ne vieną instituciją, ji nurodo, kuri iš paskirtų institucijų bus institucija pasiteirauti.

Nacionalinės institucijos užduotis gali deleguoti kitoms įstaigoms.

Kiekviena valstybė narė Komisijai ir Tarnybai praneša paskirtųjų nacionalinių institucijų pavadinimus ir adresus.

39 straipsnis

Tarnybos vykdomas informacijos dėl DLK koordinavimas

Tarnyba:

a)

užtikrina koordinavimą su veikliajai medžiagai pagal Direktyvą 91/414/EEB paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare;

b)

užtikrina koordinavimą su valstybėmis narėmis ir Komisija dėl DLK klausimų, ypač siekiant įvykdyti 41 straipsnio reikalavimus.

40 straipsnis

Valstybių narių teikiama informacija

Tarnybai prašant, valstybės narės jai pateikia visą turimą informaciją, reikalingą įvertinant DLK saugumą.

41 straipsnis

Tarnybos duomenų bazė apie DLK

Nepažeidžiant taikytinų Bendrijos ir nacionalinės teisės nuostatų dėl galimybės naudotis dokumentais, Tarnyba sukuria ir tvarko Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms prieinamą duomenų bazę, kurioje pateikiama atitinkama mokslinė informacija ir GŽŪP, susijusi su II, III, IV ir VII prieduose nustatytais DLK, veikliosiomis medžiagomis ir perdirbimo veiksniais. Visų pirma joje pateikiama informacija apie suvartojimo su maistu įvertinimus, perdirbimo veiksnius ir toksikologinius parametrus.

42 straipsnis

Valstybės narės ir mokesčiai

1.   Valstybės narės, nustatydamos mokestį ar rinkliavą, gali susigrąžinti patirtas darbo išlaidas, susijusias su DLK nustatymu, pakeitimu ar išbraukimu ar kitu darbu, vykdant šio reglamento įpareigojimus.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas mokestis ar rinkliava:

a)

būtų nustatoma skaidriu būdu; ir

b)

atitiktų realias vykdyto darbo išlaidas.

Gali būti naudojama fiksuotų mokesčių sistema, pagrįsta šio straipsnio 1 dalyje nurodyto darbo vidutinėmis išlaidomis.

IX SKYRIUS

ĮGYVENDINIMAS

43 straipsnis

Tarnybos mokslinė nuomonė

Komisija ar valstybės narės gali prašyti Tarnybos mokslinės nuomonės dėl visų priemonių, susijusių su rizikos įvertinimu pagal šį reglamentą. Komisija gali nustatyti terminą tokiai nuomonei pateikti.

44 straipsnis

Tarnybos nuomonių patvirtinimo tvarka

1.   Kai Tarnybos nuomonėms pagal šį reglamentą pateikti reikia tik mokslinio ar techninio darbo, taikant nusistovėjusius mokslinius ar techninius principus, tos nuomonės, išskyrus, jei Komisija ar valstybė narė prieštarauja, gali būti Tarnybos pateikiamos nesikonsultuojant su Reglamento (EB) Nr. 178/2002 28 straipsnyje nurodytu mokslo komitetu ar mokslinėmis kolegijomis.

2.   Šio straipsnio 1 dalies taikymo atvejus nustato įgyvendinimo taisyklės pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 29 straipsnio 6 dalies a punktą.

45 straipsnis

Komiteto tvarka

1.   Komisijai padeda Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, įkurtas pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnį (toliau – Komitetas).

2.   Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Komitetas priima savo Darbo tvarkos taisykles.

46 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir atitinkamais atvejais atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę nustatomos arba gali būti iš dalies pakeistos:

a)

įgyvendinimo priemonės, skirtos užtikrinti šio reglamento vienodą taikymą;

b)

23 straipsnyje, 29 straipsnio 2 dalyje, 30 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnio 1 dalyje ir 32 straipsnio 5 dalyje minimos datos;

c)

techninių vadovų dokumentai, padedantys taikyti šį reglamentą;

d)

mokslinių duomenų, reikalingų nustatant DLK, išsamios taisyklės.

47 straipsnis

Šio reglamento įgyvendinimo ataskaita

Ne vėliau kaip per 10 metų nuo šio reglamento įsigaliojimo, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai jo įgyvendinimo ataskaitą ir atitinkamus pasiūlymus.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48 straipsnis

Teisės aktų panaikinimas ir pakeitimas

1.   Nuo 50 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos dienos Direktyvos 76/895/EEB, 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB panaikinamos.

2.   Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)

atitinkamais atvejais DLK žemės ūkio produktams, paveiktuose duodant leidimą nurodytu naudojimo būdu, buvo nustatyti ar pakeisti pagal Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 (18).“

49 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   III skyriaus reikalavimai netaikomi iki 50 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos teisėtai pagamintiems ar į Bendriją importuotiems produktams.

Tačiau 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti imamasi atitinkamų priemonių dėl šių produktų, siekiant užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą.

2.   Kai tai būtina siekiant užtikrinti normalų produktų pardavimą, perdirbimą ir vartojimą, gali būti nustatomos kitos pereinamojo laikotarpio priemonės dėl tam tikrų 15, 16, 21, 22 ir 25 straipsniuose numatytų DLK įgyvendinimo.

Tos priemonės, nepažeisdamos įpareigojimo užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, priimamos 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

50 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

II, III ir V skyriai taikomi po 6 mėnesių nuo paskutinio iš reglamentų, nustatančių I, II, III ir IV priedus, paskelbimo.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2005 m. vasario 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. P. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  OL C 234, 2003 9 30, p. 33.

(2)  2004 m. balandžio 20 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2004 m. liepos 19 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 25 E, 2005 2 1, p. 1) ir 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2005 m. sausio 24 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 340, 1976 12 9, p. 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

(4)  OL L 221, 1986 8 7, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/61/EB (OL L 127, 2004 4 29, p. 81).

(5)  OL L 221, 1986 8 7, p. 43. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/61/EB.

(6)  OL L 350, 1990 12 14, p. 71. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/95/EB (OL L 301, 2004 9 28, p. 42).

(7)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/99/EB (OL L 309, 2004 10 6, p. 6).

(8)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1642/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 4).

(9)  OL L 33, 1979 2 8, p. 36. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 850/2004 (OL L 158, 2004 4 30, p. 7. Reglamentas su pataisymais, OL L 229, 2004 6 29, p. 5).

(10)  OL L 140, 2002 5 30, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/100/EB (OL L 285, 2003 11 1, p. 33).

(11)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su pataisymais OL L 191, 2004 5 28, p. 1.

(12)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(13)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1). Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(14)  1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2377/90, nustatantis veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje (OL L 224, 1990 8 18, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1875/2004 (OL L 326, 2004 10 29, p. 19).

(15)  2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 882/2004.

(16)  1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinanti Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (OL L 125, 1996 5 23, p. 10). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 882/2004.

(17)  2002 m. liepos 11 d. Komisijos direktyva 2002/63/EB, nustatanti Bendrijos mėginių ėmimo metodus oficialiai kontroliuojant pesticidų likučius augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose ir ant jų bei panaikinanti Direktyvą 79/700/EEB (OL L 187, 2002 7 16, p. 30).

(18)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.


Top