EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0020

2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2005/20/EB iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

OL L 70, 2005 3 16, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/20/oj

16.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 70/17


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA Nr. 2005/20/EB

2005 m. kovo 9 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į neseniai įvykusią Europos Sąjungos plėtrą, reikia skirti deramą dėmesį konkrečiai padėčiai naujose valstybėse narėse, visų pirma dėl Direktyvos 94/62/EB (3) 6 straipsnio 1 dalyje išdėstytų atliekų perdirbimo ir naudojimo tikslų pasiekimo.

(2)

Valstybėms narėms, įstojusioms į Europos Sąjungą 2003 m. balandžio 16 d. Stojimo sutarties pagrindu, reikia papildomo laiko savo atliekų perdirbimo ir naudojimo sistemoms suderinti su Direktyvos 94/62/EB tikslais.

(3)

Kadangi šios direktyvos tikslo – suderinti nacionalinius tikslus dėl pakuočių ir pakuočių atliekų perdirbimo ir naudojimo – valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi dėl šio veiksmo masto to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(4)

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos tolesnę plėtrą, deramas dėmesys taip pat turi būti skiriamas konkrečiai situacijai tose šalyse, kurių stojimas yra planuojamas vėlesniame etape.

(5)

Todėl Direktyva 94/62/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnis papildomas šia dalimi:

„11.

Valstybės narės, įstojusios į Europos Sąjungą 2003 m. balandžio 16 d. Stojimo sutarties pagrindu, gali atidėti 1 dalies b, d ir e punktuose minimų tikslų pasiekimą iki datos, kurią jos pačios pasirenka ir kuri Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Lietuvai, Vengrijai, Slovėnijai ir Slovakijai nėra vėlesnė kaip 2012 m. gruodžio 31 d.; Maltai — 2013 m. gruodžio 31 d.; Lenkijai — 2014 m. gruodžio 31 d.; ir Latvijai — 2015 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2006 m. rugséjo 9d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos perduoda Komisijai tokių nuostatų tekstą su tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentele.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2005 m. kovo 9 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. P. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  OL C 241, 2004 9 28, p. 20

(2)  2004 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. vasario 21 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 365, 1994 12 31, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/12/EB (OL L 47, 2004 2 18, p. 26).


Top