EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0001

2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/1/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 85/611/EEB, 91/675/EEB, 92/49/EEB bei 93/6/EEB, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 94/19/EB, 98/78/EB, 2000/12/EB, 2001/34/EB, 2002/83/EB ir 2002/87/EB, siekiant sukurti naują finansinių paslaugų komitetų organizacinę struktūrą (Tekstas svarbus EEE)

OL L 79, 2005 3 24, p. 9–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/1/oj

24.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/9


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/1/EB

2005 m. kovo 9 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 85/611/EEB, 91/675/EEB, 92/49/EEB bei 93/6/EEB, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 94/19/EB, 98/78/EB, 2000/12/EB, 2001/34/EB, 2002/83/EB ir 2002/87/EB, siekiant sukurti naują finansinių paslaugų komitetų organizacinę struktūrą

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

1999 m. gegužės 11 d. Komisijos pranešime, pavadintame „Finansinių rinkų struktūros įgyvendinimas: veiksmų planas“, nustatoma eilė veiksmų, reikalingų sukurti vieną bendrą finansinių paslaugų rinką.

(2)

2000 m. kovo 23 ir 24 d. Lisabonos susitikime Europos Vadovų Taryba paragino šį veiksmų planą įgyvendinti iki 2005 m.

(3)

2000 m. liepos 17 d. Taryba įsteigė Išminčių komitetą Europos vertybinių popierių rinkų reguliavimo klausimams nagrinėti. Tam, kad Bendrijos vertybinių popierių teisės aktais nustatomas reguliavimo procesas būtų lankstesnis, efektyvesnis ir skaidresnis, savo baigiamajame pranešime Išminčių komitetas paragino įsteigti keturių lygių reguliavimo struktūrą.

(4)

2001 m. kovo 23 ir 24 d. Stokholmo Europos Taryba savo rezoliucijoje dėl veiksmingesnio vertybinių popierių rinkos reguliavimo Europos Sąjungoje palankiai įvertino Išminčių komiteto pranešimą ir paragino įgyvendinti keturių lygių požiūrį.

(5)

Atsižvelgdama į šiuos pokyčius, 2001 m. birželio 6 d. Komisija priėmė Sprendimus 2001/527/EB (4) ir 2001/528/EB (5), įkurdama atitinkamai Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetą (EVPRPIK) ir Europos vertybinių popierių komitetą (EVPK).

(6)

Vadinamasis Lamfalussy procesas ir jo išplėtimas turi būti susieti su demokratinio atskaitingumo ir skaidrumo principais, kurie gali būti pakankamai garantuoti tik išlaikant tarpinstitucinę pusiausvyrą įgyvendinimo priemonių atžvilgiu.

(7)

Direktyva iš dalies keičia Tarybos direktyvas:1973 m. liepos 24 d. 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo (6), 1985 m gruodžio 20 d. 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIAVPS), derinimo (7), 1991 m. gruodžio 19 d. 91/675/EEB dėl Draudimo komiteto įsteigimo (8), 1992 m. birželio 18 d. 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo(trečioji ne gyvybės draudimo direktyva) (9), bei 1993 m. kovo 15 d. 93/6/EEB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (10), ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas: 1994 m. gegužės 30 d. 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų (11), 1998 m. spalio 27 d. 98/78/EB dėl draudimo įmonių papildomos priežiūros draudimo grupėje (12), 2000 m. kovo 20 d. 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (13), 2001 m. gegužės 28 d. 2001/34/EB dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos vertybinius popierius (14), 2002 m. lapkričio 5 d. 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (15) ir 2002 m. gruodžio 16 d. 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros. Šia direktyva tiktai siekiama padaryti tam tikrus organizacinius pakeitimus komitetuose. Nė vienas iš šių pakeitimų nėra skirtas išplėsti Komisijos įgaliojimus patvirtinti įgyvendinančias priemones pagal šias direktyvas ar Tarybos įgaliojimus pagal Direktyvą 93/6/EEB.

(8)

Europos Parlamentas 2002 m. vasario 5 d. rezoliucijoje patvirtino vertybiniams popieriams numatytą keturių lygių požiūrį, remdamasis tą pačią dieną Parlamente padarytu oficialiu Komisijos pareiškimu ir 2001 m. spalio 2 d. vidaus rinkos Komisijos nario laišku Parlamento ekonominio ir pinigų komiteto pirmininkui dėl Europos Parlamento vaidmens šiame procese garantijų. 2002 m. lapkričio 21 d. rezoliucija Parlamentas pareikalavo, kad tam tikri to požiūrio aspektai, gavus aiškų Tarybos įsipareigojimą dėl tinkamos institucijų pusiausvyros garantavimo, būtų praplėsti ir apimtų bankų bei draudimo sektorius.

(9)

Pirmiau nurodytais 2002 m. vasario 5 d. deklaracija ir 2001 m. spalio 2 d. laišku Komisijos prisiimti įsipareigojimai dėl su vertybiniais popieriais susijusių teisės aktų turėtų būti papildyti pakankamomis garantijomis dėl tinkamos institucijų pusiausvyros.

(10)

2002 m. gruodžio 3 d. Taryba paragino Komisiją įgyvendinti likusią finansinių paslaugų sektoriaus dalį apimančias priemones, remiantis Išminčių komiteto baigiamuoju pranešimu.

(11)

Išplėtus keturių lygių požiūrį, garantijos yra reikalingos dar ir todėl, kad ES institucijos kol kas nesinaudoja didele praktine patirtimi, įgyta naudojant Lamfalussy keturių lygių požiūrį. Be to, Lamfalussy procesą stebinčios tarpinstitucinės stebėjimo grupės pateiktose pirmoje ir antroje tarpinėse ataskaitose nurodomos tam tikros pastabos bei pateikiama kritika dėl proceso veikimo.

(12)

Lamfalussy proceso pagrindiniai tikslai yra greitas teisės aktų priėmimas bei teisės aktų kokybė. Lamfalussy proceso sėkmė daugiau priklauso nuo institucinių partnerių politinės valios sukurti tinkamą teisės aktų priėmimo sistemą nei nuo susijusių deleguotų techninių nuostatų nustatymo pagreitinimo. Be to, teikiant per didelę reikšmę greitam deleguotų nuostatų nustatymui, galėtų atsirasti didelės problemos dėl šių nuostatų kokybės.

(13)

Lamfalussy procedūros išplėtimas neturi įtakos galimiems sprendimams dėl priežiūros Europos lygmenyje organizavimo.

(14)

Šiais tikslais bankų sektoriuje turėtų būti patikslintas Bankininkystės patariamojo komiteto (BPK), įsteigto Direktyva 2000/12/EB, vaidmuo.

(15)

Atsižvelgiant į šį patikslintą vaidmenį, BPK turėtų būti pakeistas „Europos bankininkystės komitetu“.

(16)

Priemonės, būtinos Direktyvos 2000/12/EB įgyvendinimui, yra bendro pobūdžio priemonės ir jos turi būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (16), 5 straipsnį.

(17)

Patvirtintos įgyvendinimo priemonės neturėtų keisti direktyvų esminių nuostatų.

(18)

Nuo pirmo įgyvendinimo priemonių projekto perdavimo Europos Parlamentui turėtų būti suteiktas trijų mėnesių laikotarpis, kurio metu Parlamentas išnagrinėtų priemones ir pateiktų savo nuomonę. Tačiau svarbiais ir tinkamai pagrįstais atvejais šis laikotarpis gali būti sutrumpintas. Jeigu per šį laikotarpį Europos Parlamentas priima rezoliuciją, Komisija dar kartą išnagrinėja priemonių projektą.

(19)

Naudodamasi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, Komisija turėtų laikytis šių principų: poreikio užtikrinti investuotojų pasitikėjimą finansinėmis rinkomis skatinant aukštus tų rinkų skaidrumo standartus; poreikio pateikti investuotojams įvairias alternatyvias investicijų sritis ir jiems pritaikytą apsaugą bei informaciją; poreikio garantuoti, kad nepriklausomos priežiūros institucijos nuosekliai užtikrintų taisyklių laikymąsi, ypač kovoje prieš ekonominius nusikaltimus; poreikio užtikrinti didelį skaidrumą ir konsultavimąsi su visais rinkos dalyviais bei Europos Parlamentu ir Komisija; poreikio skatinti naujoves finansinėse rinkose, kad pastarosios būtų dinamiškomis ir efektyviomis; poreikio užtikrinti rinkos vientisumą, atidžiai stebint finansines naujoves ir į jas reaguojant; kapitalo kainos sumažinimo ir galimybės juo naudotis padidinimo svarbos; rinkos dalyvių (įskaitant mažus ir vidutinius verslus bei mažus investuotojus) kaštų ir naudos ilgalaikės pusiausvyros bet kurių įgyvendinimo priemonių atveju; poreikio skatinti ES finansinių rinkų tarptautinį konkurencingumą, neapribojant ypač reikalingo tarptautinio bendradarbiavimo išplėtimo; poreikio pasiekti tam tikrą visų rinkos dalyvių veiklos lygį, nustatant taisykles ES lygmenyje kiekvienu atveju, kai tai būtina; poreikio atsižvelgti į skirtumus vietinėse rinkose, kai jie nepagrįstai nepažeidžia bendrosios rinkos vientisumo bei poreikio užtikrinti darną su kitais šioje srityje taikomais Bendrijos aktais, nes informacijos neatitikimas ir skaidrumo stoka gali trukdyti rinkų funkcionavimui ir kenkti vartotojams bei mažiems investuotojams.

(20)

Kai kurios esamos nuostatos dėl techninių Direktyvos 2000/12/EB pakeitimų turi būti suderintos su Sprendimu 1999/468/EB.

(21)

Siekiant užtikrinti institucinį ir teisinį suderinimą su kituose Bendrijos sektoriuose taikomu požiūriu, Komisijos sprendimu 2004/10/EB (17) įsteigiamas patariamąsias funkcijas vykdantis Europos bankininkystės komitetas, kuris padeda Komisijai dėl Bendrijos bankininkystės teisės aktų plėtros. Todėl Direktyvoje 2000/12/EB pateikiamos nuorodos į BPK patariamąsias funkcijas turėtų būti panaikintos.

(22)

Kredito įstaigų mokumo ir likvidumo koeficientų stebėjimo srityje BPK įgaliojimai jau yra nereikalingi, atsižvelgiant į kapitalo pakankamumo taisyklių suderinimą ir į kredito įstaigų naudojamų metodų, skirtų įvertinti ir valdyti jų likvidumo riziką, pokyčius.

(23)

Be to, pasiekus didelę pažangą priežiūros institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija srityse, ypač pasitelkiant susitarimo memorandumą, nebereikalinga, kad Komisija reguliariai stebėtų tam tikrus individualius priežiūros sprendimus ir apie juos būtų sistemingai pranešama BPK.

(24)

Europos bankininkystės komiteto įsteigimas neturi riboti kitų bendradarbiavimo tarp skirtingų institucijų, kurios vykdo kredito įstaigų reguliavimą ir priežiūrą, pirmiausia – Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitete, kuris įsteigtas Komisijos sprendimu 2004/5/EB (18).

(25)

Draudimo komiteto (DK), įsteigto Direktyva 91/675/EEB, paskirtis yra padėti Komisijai vykdyti draudimo srityje priimtų direktyvų suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus ir pirmiausia – atlikti techninio pobūdžio patikslinimus, kad būtų atsižvelgta į pokyčius draudimo srityje; tokios priemonės patvirtinamos pagal Sprendimą 1999/468/EB.

(26)

Pagal Direktyvą 91/675/EEB DK taip pat privalo tirti bet kokį klausimą dėl Bendrijos nuostatų draudimo srityje taikymo, pirmiausia – patarti Komisijai dėl pasiūlymų dėl teisės aktų, kuriuos Komisija ketina pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai.

(27)

Siekiant sukurti vidaus rinką, kurioje draudėjai ir naudos gavėjai yra tinkamai apsaugoti, draudimo ir profesinių pensijų įmonėms, veikiančioms vidaus rinkoje pagal įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas principus, taikomi specialūs Bendrijos teisės aktai. Siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir palaikyti finansinį stabilumą, turėtų būti galima tokius teisės aktus, pirmiausia – jų finansinius ir techninius aspektus, greitai pritaikyti rinkos pokyčiams, kurie turi įtakos šioms sritims.

(28)

Dėl šių priežasčių DK vaidmuo turi būti patikslintas, ir šio komiteto pavadinimas turi būti pakeistas pavadinimu „Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetas“. Tačiau profesinių pensijų srityje Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetas neturėtų nagrinėti darbo ir socialinės teisės aspektų, tokių kaip darbo režimo organizavimo, ypač – privalomos narystės ir kolektyvinių derybų rezultatų.

(29)

Priemonės, būtinos aktų, kuriems taikoma Direktyva 91/675/EEB, įgyvendinimui yra bendro pobūdžio priemonės ir jos turėtų būti patvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnį.

(30)

Siekiant užtikrinti institucinį ir teisinį suderinamumą su kitiems Bendrijos sektoriams taikomu požiūriu, Komisijos sprendimu 2004/9/EB (19) įsteigtas patariamąsias funkcijas vykdantis Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetas, padedantis Komisijai draudimo ir profesinių pensijų srityse. Dėl šių priežasčių Direktyvoje 91/675/EEB pateikiamos nuorodos į DK patariamąsias funkcijas turėtų būti panaikintos.

(31)

Direktyva 85/611/EEC įsteigė KIPVPS Ryšių komitetą, kuris, teikdamas reguliarias konsultacijas, skatindamas konsultacijas tarp valstybių narių ir, jei tai bus reikalinga, patardamas Komisijai dėl tos direktyvos pakeitimų, padėtų Komisijai suderinti tos direktyvos įgyvendinimą.

(32)

KIPVPS Ryšių komitetas taip pat veikia kaip „komitologijos“ komitetas, apibrėžtas Sprendimu 1999/468/EB, padedantis Komisijai dėl reikalingų techninių Direktyvos 85/611/EEB pakeitimų.

(33)

2002 m. gruodžio 3 d. Taryba pakvietė Komisiją imtis priemonių, kad EVPK būtų perduota, inter alia, KIPVPS ryšių komiteto turima funkcija patarti Komisijai pastarajai vykdant jos įgyvendinimo įgaliojimus.

(34)

Siekiant pilnai įdiegti neseniai priimtose direktyvose vertybinių popierių srityje apibrėžtą modelį – pirmiausia 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (20), kuri EVPK suteikia funkciją patarti Komisijai vykdant jos reguliavimo įgaliojimus, tačiau kitus EVPK darbo aspektus palieka reguliuoti sprendimui 2001/528/EB – yra būtina panaikinti nuostatas, kurios pagal Direktyvos 85/611/EEB 53 straipsnį sukuria esamo KIPVPS ryšių komiteto organizaciją ir funkcijas už šio komiteto įgalinimų komitologijos srityje.

(35)

Todėl EVPK įgaliojimai, kuriuos jam jau suteikė Direktyva 2003/6/EB, turi būti aiškiai išplėsti, kad apimtų funkcijas, šiuo metu išdėstytas Direktyvoje 85/611/EEB. Priemonės, būtinos pastarosios direktyvos įgyvendinimui, yra bendro pobūdžio priemonės ir jos turėtų būti patvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnį.

(36)

Dėl šių priežasčių yra būtina atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvas 73/239/EEB, 85/611/EEB, 91/675/EEB, 92/49/EEB ir 93/6/EEB, 94/19/EB, 98/78/EB, 2000/12/EB, 2001/34/EB, 2002/83/EB ir 2002/87/EB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

DIREKTYVŲ 93/6/EEB, 94/19/EB IR 2000/12/EB BANKININKYSTĖS SRITYJE DALINIAI PAKEITIMAI

1 straipsnis

Direktyva 93/6/EEB

Direktyvos 93/6/EEB 7 straipsnio 9 dalies trečiajame sakinyje žodžiai „Bankininkystės patariamajam komitetui“ išbraukiami.

2 straipsnis

Direktyva 94/19/EB

Direktyvos 94/19/EB 3 straipsnio 1 dalies trečiojoje pastraipoje žodžiai „Bankininkystės patariamąjį komitetą“ pakeičiami žodžiais „Europos bankininkystės komitetą“.

3 straipsnis

Direktyva 2000/12/EB

Direktyva 2000/12/EB iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.

Komisija, laikydamasi 60 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, sprendžia dėl bet kokių 3 dalyje pateikto sąrašo pakeitimų.“;

2)

2 straipsnio 5 dalies trečioji pastraipa pakeičiama taip:

„Kitoms kredito įstaigoms, kurios nėra įsteigtos naujose teritorijose, atsiradusiose nusausinus jūrą arba skilus ar susijungus jau egzistavusioms nuo centrinės įstaigos priklausomoms ar jai atskaitingoms įstaigoms, Komisija, laikydamasi 60 straipsnio 2 dalyje numatytos procedūros, gali nustatyti papildomas antros pastraipos taikymo taisykles, taip pat ir pirmoje pastraipoje numatytų išimčių panaikinimo taisykles, jeigu ji mano, jog naujų įstaigų, kurioms taikoma antroje pastraipoje nustatyta tvarka, prijungimas gali neigiamai paveikti konkurenciją.“;

3)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

4 straipsnis

Leidimas

Valstybės narės reikalauja, kad kredito įstaigos, prieš pradėdamos savo veiklą, gautų leidimus. Jos pagal 5–9 straipsnius nustato reikalavimus tokiems leidimams gauti ir praneša apie juos Komisijai“;

4)

22 straipsnio 9 dalies antrasis sakinys išbraukiamas;

5)

22 straipsnio 10 dalies antrasis sakinys išbraukiamas;

6)

23 straipsnio 1 dalies pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

„1.

Valstybių narių kompetentingos institucijos informuoja Komisiją ir kitų valstybių narių kompetentingas institucijas:

a)

apie leidimus veiklai, išduotus tiesioginei ar netiesioginei dukterinei įmonei, kurios nors vienos iš patronuojančių įmonių veiklą reguliuoja trečiosios šalies įstatymai;

b)

kai tokia patronuojanti įmonė įsigyja Bendrijos kredito įstaigos esminį akcijų paketą, kad ta kredito įstaiga tampa jos dukterine įmone.

Kai leidimas suteikiamas vienos ar kelių patronuojančių įmonių, kurių veiklą reguliuoja trečiosios šalies įstatymai, tiesioginei ar netiesioginei dukterinei įmonei, tos grupės struktūra nurodoma pranešime, kurį, remdamosi 11 straipsniu, kompetentingos institucijos pateikia Komisijai“;

7)

24 straipsnio 2 dalyje žodžiai „Bankininkystės patariamajam komitetui“ pakeičiami žodžiais „Europos bankininkystės komitetui“;

8)

25 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.

Nepažeisdama Sutarties 300 straipsnio 1 ir 2 dalių, Komisija, padedama Europos bankininkystės komiteto, nagrinėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytų derybų rezultatus ir po jų susidariusią padėtį“;

9)

49 straipsnio 2 dalyje trečiajame sakinyje žodžiai „Bankininkystės patariamąjį komitetą“ pakeičiami žodžiais „Europos bankininkystės komitetą“;

10)

52 straipsnio 9 dalies trečiasis sakinys pakeičiamas taip:

„Atitinkama kompetentinga institucija perduoda šią informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.“;

11)

56a straipsnio 2 dalies pirmajame sakinyje žodžiai „Bankininkystės patariamasis komitetas gali“ yra pakeičiami žodžiais „Komisija gali paprašyti Europos bankininkystės komiteto“;

12)

VI antraštinė dalis išbraukiama;

13)

60 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas Komisijos sprendimu 2004/10/EB (21) įsteigtas Europos bankininkystės komitetas (toliau – Komitetas).

(21)  OL L 3, 2004 1 7, p. 36“.,"

Kai pateikiama nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į 8 straipsnio nuostatas.

Laikotarpis, nurodytas sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje, yra trys mėnesiai.

Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

14)

64 straipsnio 2 ir 6 dalyse žodžiai „ir Bankininkystės patariamąjį komitetą“ išbraukiami.

II SKYRIUS

DRAUDIMO IR PROFESINIŲ PENSIJŲ SRIČIŲ DIREKTYVŲ 73/239/EEB, 91/675/EEB, 92/49/EEB, 98/78/EB IR 2002/83/EB DALINIAI PAKEITIMAI

4 straipsnis

Direktyva 73/239/EEB

Direktyva 73/239/EEB iš dalies keičiama taip:

„29a straipsnis

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms praneša:

a)

apie visus leidimus steigti tiesioginio arba netiesioginio pavaldumo dukterinę įmonę, kurios vienos arba kelių patronuojančių įmonių veiklą reglamentuoja trečiosios šalies teisė;

b)

apie tokius atvejus, kai tokia patronuojanti įmonė įsigyja Bendrijos draudimo įmonės esminį akcijų paketą ir dėl to pastaroji taptų jos dukterine įmone.

2.   Jeigu išduodamas šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas leidimas steigti tiesioginio arba netiesioginio pavaldumo dukterinę įmonę, kurios vienos arba kelių patronuojančių įmonių veiklą reglamentuoja trečiosios šalies teisė, kompetentingų institucijų pranešime Komisijai turi būti nurodyta šios grupės struktūra.“;

2)   29b straipsnio 4 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmoje pastraipoje apibūdintomis aplinkybėmis, bet kuriuo metu galima nuspręsti ne tik pradėti derybas, bet ir, laikantis Sprendimo 1999/468/EB (22) 5 straipsnyje nustatytos tvarkos ir vadovaujantis jo 7 straipsnio 3 dalimi bei 8 straipsniu, nustatyti, kad valstybių narių kompetentingos institucijos privalo apriboti arba sustabdyti savo sprendimus:

a)

dėl prašymų išduoti leidimą, kurie svarstomi priimant šį sprendimą arba pateikti vėliau;

b)

dėl tiesioginių arba netiesioginių patronuojančių įmonių, kurių veiklą reglamentuoja atitinkamos trečiosios šalies teisė, esminių akcijų paketų įsigijimo.

5 straipsnis

Direktyva 91/675/EEB

Direktyva 91/675/EEB iš dalies keičiama taip:

1)   Pavadinime žodžiai „Draudimo komiteto“ keičiami žodžiais „Europos draudimo ir profesinių pensijų komiteto“;

2)   1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Komisijai padeda Komisijos sprendimu 2004/9/EB (23) įsteigtas Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Komisijos sprendimu 2004/6/EB (24) įsteigto Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto pirmininkaujantis asmuo Komiteto susirinkimuose dalyvauja kaip stebėtojas.

3.   Komitetas į savo posėdžius gali kviestis ekspertus ir stebėtojus.

4.   Komiteto sekretoriato funkcijas vykdo Komisijos personalas.

3)   2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Tais atvejais, kai teisės aktai, priimti tiesioginio ne gyvybės ir tiesioginio gyvybės draudimo, perdraudimo ir profesinių pensijų srityje, suteikia Komisijai įgaliojimus įgyvendinti juose nustatytas taisykles, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (25), 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į 8 straipsnio nuostatas.

Laikotarpis, nurodytas Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje, yra trys mėnesiai.

2.   Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

4)   3 ir 4 straipsniai išbraukiami.

6 straipsnis

Direktyva 92/49/EEB

Direktyvos 92/49/EEB 40 straipsnio 10 dalies pirmajame sakinyje žodžiai „pateikia Draudimo komitetui, įsteigtam pagal Direktyvą 91/675/EEB, ataskaitą“, keičiami žodžiais „praneša Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetui“.

7 straipsnis

Direktyva 98/78/EB

Direktyva 98/78/EEB iš dalies keičiama taip:

1)   10a straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.

Nepažeisdama Sutarties 300 straipsnio 1 ir 2 dalių, Komisija, padedama Europos draudimo ir profesinių pensijų komiteto, išnagrinėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytų aptarimų rezultatus ir po jų susidariusią padėtį.“;

2)   11 straipsnio 5 dalis pakeičiama:

„5.

Komisija iki 2006 m. sausio 1 d. pateikia ataskaitą apie šios direktyvos taikymą, o prireikus – ir apie tolesnio derinimo būtinybę.“

8 straipsnis

Direktyva 2002/83/EB

Direktyva 2002/83/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

46 straipsnio 9 dalies pirmame sakinyje žodžiai „Komisija pateikia Draudimo komitetui ataskaitą“ pakeičiami žodžiais „Komisija praneša Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetui“;

2)

58 straipsnis pakeičiamas taip:

58 straipsnis

Informacija, kurią valstybės narės teikia Komisijai

Valstybių narių kompetentingos institucijos Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms praneša:

a)

apie visus išduotus leidimus įsteigti tiesioginio arba netiesioginio pavaldumo dukterinę įmonę, kurios vienos arba kelių patronuojančių įmonių veiklą reglamentuoja trečiosios šalies teisė;

b)

kai tokia patronuojanti įmonė įsigyja Bendrijos draudimo įmonės esminį akcijų paketą, kad pastaroji taptų jos dukterine įmone.

Jeigu išduodamas a punkte nurodytas leidimas įsteigti tiesioginio arba netiesioginio pavaldumo dukterinę įmonę, kurios vienos arba kelių patronuojančių įmonių veiklą reglamentuoja trečiosios šalies teisė, tos grupės struktūra turi būti nurodyta pranešime, kurį kompetentingos institucijos pateikia Komisijai ir kitoms kompetentingoms institucijoms.“;

3)

65 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.

Komisijai padeda Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetas, įsteigtas Komisijos sprendimu 2004/9/EB (26)

(26)  OL L 3, 2004 1 7, p. 34.“"

III SKYRIUS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ SEKTORIAUS DIREKTYVŲ 85/611/EEB IR 2001/34/EB DALINIAI PAKEITIMAI

9 straipsnis

Direktyva 85/611/EEB

Direktyva 85/611/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

6c straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

šio straipsnio 9 dalies antrasis sakinys keičiamas taip:

„Kas dveji metai Komisija pateikia ataskaitą apie tokius atvejus.“;

b)

šio straipsnio 10 dalies antrasis sakinys keičiamas taip:

„Kas dveji metai Komisija pateikia ataskaitą apie tokius atvejus.“;

2)

14 straipsnio 6 dalies antroji pastraipa išbraukiama;

3)

21 straipsnio 4 dalies trečias sakinys keičiamas taip:

„Tokia informacija aptariama Europos vertybinių popierių komitete.“;

4)

22 straipsnio 4 dalies trečios pastraipos ketvirtasis sakinys keičiamas taip:

„Tokia informacija gali būti aptariama Europos vertybinių popierių komitete.“;

5)

X skirsnio antraštinė dalis pakeičiama taip:

„Europos vertybinių popierių komitetas“;

6)

53 straipsnis išbraukiamas.

7)

53a straipsnis pakeičiamas taip:

53a straipsnis

Laikantis 53b straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, priimami šios direktyvos techniniai pakeitimai šiose srityse:

a)

apibrėžimų paaiškinimas užtikrinant vienodą šios direktyvos taikymą visoje Bendrijoje;

b)

terminų suvienodinimas ir apibrėžimų suformulavimas, remiantis vėlesniais aktais dėl KIPVPS, ir susiję klausimai.“;

8)

Įterpiamas šis straipsnis:

53b straipsnis

1.   Komisijai padeda Komisijos sprendimu 2001/528/EB (27) įsteigtas Europos vertybinių popierių komitetas (toliau – Komitetas).

Kai pateikiama nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB (28) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į 8 straipsnio nuostatas.

Laikotarpis, nurodytas Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje, yra trys mėnesiai.

3.   Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

(27)  OL L 191, 2001 7 13, p. 45. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/8/EB (OL L 3, 2004 1 7, p. 33)."

(28)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“"

10 straipsnis

Direktyva 2001/34/EB

Direktyva 2001/34/EB iš dalies keičiama taip:

1)

108 straipsnis išbraukiamas;

2)

109 straipsnis pakeičiamas taip:

„109 straipsnis

1.   Kad, atsižvelgiant į ekonominę padėtį, būtų pakoreguotas minimalus numatomas rinkos kapitalizacijos dydis, nurodytas 43 straipsnio 1 dalyje, Komisija turi pateikti 2001 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimu 2001/528/EB (29) įsteigtam Europos vertybinių popierių komitetui numatomų imtis priemonių projektą.

Kai pateikiama nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (30), 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į 8 straipsnį.

Laikotarpis, nurodytas Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje, yra trys mėnesiai.

3.   Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

(29)  OL L 191, 2001 7 13, p. 45. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/8/EB (OL L 3, 2004 1 7, p. 33)."

(30)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“"

IV SKYRIUS

DIREKTYVOS 2002/87/EB DĖL FINANSINIŲ KONGLOMERATŲ DALINIS PAKEITIMAS

11 straipsnis

Direktyva 2002/87/EB

Direktyvos 2002/87/EB 19 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Nepažeisdama Sutarties 300 straipsnio 1 ir 2 dalies, Komisija, padedama Europos bankininkystės komiteto, Europos draudimo ir profesinių pensijų komiteto ir Finansinių konglomeratų komiteto, išnagrinėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų aptarimų rezultatus ir po jų susidariusią padėtį.“

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Įgyvendinimo priemonės, priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsnyje nustatytos tvarkos ir atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas, negali keisti direktyvų esminių nuostatų.

2.   Laikotarpis, nurodytas Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje, yra trys mėnesiai.

3.   Jeigu Sutartyje nustatytos sąlygos, reglamentuojančios Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų vykdymą, būtų keičiamos, Komisija peržiūri šią direktyvą ir prireikus siūlo pakeitimus. Tokia peržiūra visais atvejais atliekama ne vėliau kaip iki 2007 m. gruodžio mėn. 31 d.

13 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2005 m. kovo 13 d., įgyvendina šią direktyvą.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

15 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2005 m. kovo 9 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. P. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  OL C 112, 2004 4 30, p. 21.

(2)  OL C 58, 2004 3 6, p. 23.

(3)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2004 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 191, 2001 7 13, p. 43.

(5)  OL L 191, 2001 7 13, p. 45. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/8/EB (OL L 3, 2004 1 7, p. 33).

(6)  OL L 228, 1973 8 16, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(7)  OL L 375, 1985 12 31, p. 3.Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB (OL L 145, 2004 4 30, p .1).

(8)  OL L 374, 1991 12 31, p. 32. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(9)  OL L 228, 1992 8 11, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB (OL L 35, 2003 2 11, p. 1).

(10)  OL L 141, 1993 6 11, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/39/EB.

(11)  OL L 135, 1994 5 31, p. 5. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(12)  OL L 330, 1998 12 5 p.1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/87/EB.

(13)  OL L 126, 2000 5 26, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/69/EB (OL L 125, 2004 4 28, p. 44).

(14)  OL L 184, 2001 7 6, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/109/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 38).

(15)  OL L 345, 2002 12 19, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35).

(16)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23

(17)  OL L 3, 2004 1 7, p. 36.

(18)  OL L 3, 2004 1 7, p. 28.

(19)  OL L 3, 2004 1 7, p. 34.

(20)  OL L 96, 2003 4 12, p. 16


Top