EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0792

2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos bendroji pozicija 2005/792/BUSP, dėl ribojančių priemonių Uzbekistanui

OJ L 299, 16.11.2005, p. 72–79 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 137–144 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 95 - 102
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 95 - 102

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2005/792/oj

16.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/72


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2005/792/BUSP

2005 m. lapkričio 14 d.

dėl ribojančių priemonių Uzbekistanui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. gegužės 23 d. Taryba griežtai pasmerkė Uzbekistano saugumo pajėgų pernelyg didelį, neproporcingą ir chaotišką jėgos naudojimą gegužės mėn. įvykių Andižane metu ir giliai apgailestavo dėl Uzbekistano valdžios institucijų nesugebėjimo tinkamai reaguoti į JT raginimą, kad būtų atliktas nepriklausomas tarptautinis šių įvykių tyrimas.

(2)

2005 m. birželio 13 d. Taryba pasmerkė Uzbekistano Vyriausybės atsisakymą leisti atlikti nepriklausomą tarptautinį pastarųjų įvykių Andižane tyrimą, pakartojo savo įsitikinimą, kad reikėtų atlikti nepriklausomą tarptautinį tyrimą ir paragino Uzbekistano valdžios institucijas iš naujo apsvarstyti savo poziciją iki 2005 m. birželio mėn. pabaigos.

(3)

Liepos 18 d. Taryba prisiminė savo gegužės 23 d. ir birželio 13 d. išvadas ir išreiškė apgailestavimą, kad Uzbekistano valdžios institucijos per suteiktą laikotarpį iki birželio pabaigos iš naujo neapsvarstė savo pozicijos. Taryba taip pat nurodė, kad ji svarstys priemones prieš Uzbekistaną, pavyzdžiui, embargo ginklų, karinės įrangos ir įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms, eksportui į Uzbekistaną įvedimą bei kitas tikslines priemones.

(4)

2005 m. spalio 3 d. Taryba pakartotinai išreiškė didelį susirūpinimą dėl situacijos Uzbekistane ir griežtai pasmerkė Uzbekistano valdžios institucijų atsisakymą leisti atlikti nepriklausomą tarptautinį gegužės mėn. įvykių Andižane tyrimą. Ji pareiškė, kad ir toliau ypatingą svarbą teikia patikimam ir skaidriam nepriklausomam tarptautiniam tyrimui.

(5)

Atsižvelgdama į Uzbekistano saugumo pajėgų pernelyg didelį, neproporcingą ir chaotišką jėgos naudojimą įvykių Andižane metu, Taryba nusprendė įvesti embargą, ginklų, karinės įrangos ir kitos įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms, eksportui į Uzbekistaną.

(6)

Taryba taip pat nusprendė nustatyti įvažiavimo į Europos Sąjungą apribojimus asmenims, kurie yra tiesiogiai atsakingi už chaotišką ir neproporcingą jėgos naudojimą Andižane bei trukdymą atlikti tarptautinį tyrimą.

(7)

Taryba nusprendė iš pradžių šias priemonės taikyti vienerius metus. Kol jos taikomos, Taryba peržiūrės šias priemones atsižvelgdama į visus dabartinės padėties žymius pokyčius, visų pirma į:

i)

neramumų Andižane kurstymu ir dalyvavimu juose kaltinamų asmenų šiuo metu vykstančių teismų eigą ir rezultatus;

ii)

padėtį, susijusią su asmenų, kvestionavusių Uzbekistano valdžios institucijų pateiktą įvykių Andižane versiją, sulaikymu ir persekiojimu;

iii)

Uzbekistano bendradarbiavimą su neramumus Andižane tirti paskirtu nepriklausomu tarptautiniu pranešėju;

iv)

nepriklausomo, tarptautinio tyrimo rezultatus

ir bet kokius veiksmus, parodančius Uzbekistano valdžios institucijų norą laikytis pagarbos žmogaus teisėms, teisinei valstybei ir pagrindinėms laisvėms principų.

(8)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti yra reikalingi Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba subjektams iš jų teritorijų, arba naudojant laivus su valstybių narių vėliavomis ar valstybių narių orlaivius, draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti į Uzbekistaną visų rūšių ginklus ir susijusius reikmenis, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir jų atsargines dalis, nepriklausomai nuo to, ar tų ginklų ir susijusių reikmenų kilmės šalis yra jų teritorijose.

2.   Draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti į Uzbekistaną I priede išvardytą įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms.

3.   Draudžiama:

i)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Uzbekistane arba naudojimui Uzbekistane tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su karine veikla bei su visų rūšių ginklų ir su jais susijusių reikmenų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei jų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, remontu ir naudojimu, arba susijusią su įranga, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms;

ii)

fiziniams ar juridiniams asmenimis, subjektams arba organizacijoms Uzbekistane arba naudojimui Uzbekistane tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, įskaitant pirmiausia negrąžinamas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti ginklus ir susijusius reikmenis, arba susijusią su techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų bei kitų paslaugų teikimu, arba susijusią su įranga, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms.

2 straipsnis

1.   1 straipsnis netaikomas:

i)

parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant žudyti nepritaikytą karinę įrangą, skirtą naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, arba JT, ES ir Bendrijos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba ES ir JT vykdomoms krizių valdymo operacijoms;

ii)

tiekiant, perduodant ar eksportuojant 1 straipsnyje nurodytus ginklus ir įrangą Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) ir Operacijos „Tvirta taika“ (OEF) dalyvių pajėgoms, esančioms Uzbekistane;

iii)

parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms, skirtą naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais;

iv)

finansuojant, teikiant finansinę arba techninę pagalbą, susijusią su i, ii ar iii punktuose nurodyta įranga,

jeigu tokį eksportą ir pagalbą iš anksto patvirtino atitinkama kompetentinga institucija.

2.   1 straipsnis netaikomas apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos išskirtinai savo asmeniniam naudojimui laikinai į Uzbekistaną eksportavo Jungtinių Tautų personalas, ES, Bendrijos arba jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę bei plėtros pagalbą teikiantys darbuotojai bei susijęs personalas.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad II išvardytiems asmenims, kurie yra tiesiogiai atsakingi už chaotišką ir neproporcingą jėgos naudojimą Andižane bei trukdymą atlikti tarptautinį tyrimą, būtų užkirsta galimybė įvažiuoti į jų teritorijas ar vykti per jas tranzitu.

2.   1 dalies nuostatos neįpareigoja valstybės narės neleisti savo piliečiams įvažiuoti į jos teritoriją.

3.   1 dalis neturi įtakos tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, o būtent:

i)

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

ii)

kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis; ar

iii)

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; ar

iv)

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.   3 dalis taikoma taip pat ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.   Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė daro išimtį pagal 3 ar 4 dalis.

6.   Valstybės narės gali padaryti pagal 1 dalį taikomų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama skubia humanitarine būtinybe ar dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Europos Sąjunga, kai vyksta politinis dialogas, tiesiogiai remiantis demokratiją, žmogaus teises ir teisinę valstybę Uzbekistane.

7.   Valstybė narė, norinti padaryti 6 dalyje nurodytas išimtis, raštu informuoja Tarybą. Laikoma, kad išimtis yra padaryta, nebent vienas ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu pareiškia prieštaravimą. Jei vienas ar daugiau Tarybos narių pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti padaryti siūlomą išimtį.

8.   Tais atvejais, kai pagal šio straipsnio 3, 4, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia II priede išvardytiems asmenims įvažiuoti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, dėl kurio jis buvo suteiktas, ir tik atitinkamiems asmenims.

4 straipsnis

Nevyksta jokie techniniai susitikimai, suplanuoti pagal Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, nustatantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę (1).

5 straipsnis

Ši bendroji pozicija taikoma 12 mėnesių. Ji nuolatos peržiūrima. Jos galiojimo laikas atitinkamai pratęsiamas arba ji iš dalies keičiama, jei Taryba mano, kad jos tikslai nebuvo pasiekti.

6 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

7 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

T. JOWELL


(1)  OL L 229, 1999 8 31, p. 3.


I PRIEDAS

Įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms, sąrašas

1 straipsnio 2 dalyje minėta įranga vidinėms represijoms.

Šiame sąraše nenurodyta įranga, kuri yra specialiai sukurta ar pritaikyta kariniams tikslams.

1.

Neperšaunami šalmai, apsauginiai riaušių metu dėvimi šalmai, riaušių metu naudojami skydai ir neperšaunami skydai bei specialiai sukurti jų komponentai.

2.

Specialiai sukurta pirštų atspaudų įranga.

3.

Elektriniai prožektoriai.

4.

Statybos įranga su balistine apsauga.

5.

Medžiokliniai peiliai.

6.

Specialiai sukurta šratinių šautuvų gamybos įranga.

7.

Rankinio užtaisymo įranga.

8.

Ryšių priemonėmis perduodamos informacijos pasiklausymo prietaisai.

9.

Stacionarūs optiniai detektoriai.

10.

Vaizdo skaisčio stiprintuvai.

11.

Optiniai taikikliai.

12.

Lygiavamzdžiai ginklai ir jų šaudmenys, išskyrus specialiai sukurtus naudoti kariniams tikslams, bei specialiai sukurti jų komponentai, išskyrus:

signalinius pistoletus;

pneumatinius ar šovininius šautuvus, sukurtus kaip pramoniniai įrankiai arba humaniško gyvūnų apsvaiginimo įrankiai.

13.

Mokytis šaudyti šaunamaisiais ginklais skirti simuliatoriai bei specialiai sukurti ar pritaikyti jų komponentai bei priedai.

14.

Bombos ir granatos, išskyrus specialiai sukurtas naudoti kariniams tikslams, bei specialiai sukurti jų komponentai.

15.

Šarvuotė, išskyrus pagamintą pagal karinius standartus ar specifikacijas, bei specialiai sukurti jos komponentai.

16.

Transporto priemonės, kurių visi ratai yra varomieji ir kurias galima naudoti ne keliuose, pagamintos su balistine apsauga ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, ir profiliuoti šarvai tokioms transporto priemonėms.

17.

Vandens patrankos ir specialiai sukurti ar pritaikyti jų komponentai.

18.

Transporto priemonės su įmontuota vandens patranka.

19.

Transporto priemonės ir jų komponentai, kurie yra specialiai sukurti ar pritaikyti tam, kad įsielektrintų susidūrusios su kliūtimi.

20.

Akustiniai prietaisai, gamintojo ar tiekėjo duomenimis tinkami riaušėms malšinti, bei specialiai sukurti jų komponentai.

21.

Specialiai žmogui suvaržyti sukurtos grandinės kojoms, grandinės žmonių grupei supančioti, pančiai ir elektrošoko diržai, išskyrus:

antrankius, kurių užrakintų visas ilgis, įskaitant grandinę, yra ne didesnis nei 240 mm.

22.

Nešiojami prietaisai, sukurti ar pritaikyti riaušėms malšinti ar savigynai išskiriant neutralizuojančias medžiagas (pvz., ašarinės dujos ar pipirinių dujų aerozolinis purkštuvas), bei specialiai sukurti jų komponentai.

23.

Nešiojami prietaisai, sukurti ar pritaikyti riaušėms malšinti ar savigynai sukeliant elektrošoką (įskaitant elektrošoko lazdas, elektrošoko skydus, apsvaiginančius šaunamuosius ginklus ir šaunamuosius ginklus su elektrošokinėmis strėlėmis (tazerius), bei specialiai šiam tikslui sukurti ar pritaikyti jų komponentai.

24.

Elektroninė įranga paslėptoms sprogstamosioms medžiagoms aptikti bei specialiai sukurti ar pritaikyti jos komponentai, išskyrus:

televizinę ar tirti rentgeno spinduliais skirtą įrangą.

25.

Elektroninė trukdymo įranga, specialiai sukurta užkirsti kelią savadarbių sprogstamųjų įtaisų sprogdinimui nuotoliniais radijo valdytuvais, bei specialiai sukurti jos komponentai.

26.

Įranga bei prietaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ir neelektrinėmis priemonėmis, įskaitant uždegimo įtaisus, detonatorius, uždegiklius, stiprintuvus ir detonavimo virvę, bei specialiai sukurti jų komponentai, išskyrus:

įrangą bei prietaisus, sukurtus konkrečiai komercinei paskirčiai – naudojant sprogstamąsias medžiagas įjungti kitą įrangą ar prietaisus, kurie neskirti sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalvės pripūtimo įrenginiai ar gaisro gesintuvų jungiklių elektros viršįtampio iškrovikliai), arba palaikyti jų veikimą.

27.

Sprogstamiesiems ginklams valdyti skirta įranga ir prietaisai, išskyrus:

bombų sprogimo jėgą švelninančias priemones;

talpas objektams, žinomai esantiems ar įtariamiems esant savadarbiais sprogstamaisiais įtaisais, laikyti.

28.

Naktinio matymo ir terminio vaizdo įranga bei vaizdo skaisčio stiprintuvai ar jų kietojo kūno jutikliai.

29.

Linijiniai sprogstamieji užtaisai.

30.

Šios sprogstamosios ir susijusios medžiagos:

amatolis,

nitroceliuliozė (su daugiau kaip 12,5 % azoto),

nitroglikolis,

pentaeritritolio tetranitratas (PETN),

pikrilo chloridas,

trinitrofenilmetilnitraminas (tetrilas),

2,4,6-trinitrotolenas (TNT).

31.

Programinė įranga, specialiai sukurta visai išvardytai įrangai, bei pastarajai įrangai reikalingos technologijos.


II PRIEDAS

Šios bendrosios pozicijos 3 straipsnyje nurodytų asmenų sąrašas

1.

Pavardė, vardas: Almatov, Zakirjan

Slapyvardis:

Lytis: vyr.

Profesija, pareigos: Vidaus reikalų ministras

Adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas, valstybė): Taškentas, Uzbekistanas

Gimimo data:

1949 m. spalio 10 d.

Gimimo vieta (miestas, valstybė): Taškentas, Uzbekistanas

Paso arba tapatybės dokumento numeris (įskaitant išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei vietą): Pasas Nr. DA 0002600 (Diplomatinis pasas)

Pilietybė: Uzbekistano

Kita informacija (pvz., tėvo ir motinos vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo numeris, telefono ar fakso numeris): nėra

2.

Pavardė, vardas: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Slapyvardis: kita pavardės rašyba: Mullajanov

Lytis: vyr.

Profesija, pareigos: Vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas

Adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas, valstybė): Taškentas, Uzbekistanas

Gimimo data:

1950 m. spalio 10 d.

Gimimo vieta (miestas, valstybė): Fergana, Uzbekistanas

Paso arba tapatybės dokumento numeris (įskaitant išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei vietą): Pasas Nr. DA 0003586 (Diplomatinis pasas), galiojimo laikas baigiasi 2009 m. lapkričio 5 d.

Pilietybė: Uzbekistano

Kita informacija informacija (pvz., tėvo ir motinos vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo numeris, telefono ar fakso numeris): nėra

3.

Pavardė, vardas: Gulamov, Kadir Gafurovich

Slapyvardis:

Lytis: vyr.

Profesija, pareigos: Gynybos ministras

Adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas, valstybė): Taškentas, Uzbekistanas

Gimimo data:

1945 m. vasario 17 d.

Gimimo vieta (miestas, valstybė): Taškentas, Uzbekistanas

Paso arba tapatybės dokumento numeris (įskaitant išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei vietą): Pasas Nr. DA 0002284 (Diplomatinis pasas), galiojimo laikas baigiasi 2005 m. spalio 24 d.

Pilietybė: Uzbekistano

Kita informacija (pvz., tėvo ir motinos vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo numeris, telefono ar fakso numeris): nėra

4.

Pavardė, vardas: Mirzaev, Ruslan

Slapyvardis:

Lytis: vyr.

Profesija, pareigos: Nacionalinės saugumo tarybos valstybės patarėjas

Adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas, valstybė):

Gimimo data:

Gimimo vieta (miestas, valstybė):

Paso arba tapatybės dokumento numeris (įskaitant išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei vietą):

Pilietybė:

Kita informacija (pvz., tėvo ir motinos vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo numeris, telefono ar fakso numeris):

5.

Pavardė, vardas: Begaliyev, Saidullo Begaliyevich

Slapyvardis:

Lytis: vyr.

Profesija, pareigos: Andizhan Regional Governor

Adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas, valstybė):

Gimimo data:

Gimimo vieta (miestas, valstybė):

Paso arba tapatybės dokumento numeris (įskaitant išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei vietą):

Pilietybė:

Kita informacija (pvz., tėvo ir motinos vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo numeris, telefono ar fakso numeris):

6.

Pavardė, vardas: Akhmedov, Kossimali

Slapyvardis:

Lytis: vyr.

Profesija, pareigos: Generolas majoras

Adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas, valstybė):

Gimimo data:

Gimimo vieta (miestas, valstybė):

Paso arba tapatybės dokumento numeris (įskaitant išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei vietą):

Pilietybė:

Kita informacija (pvz., tėvo ir motinos vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo numeris, telefono ar fakso numeris):

7.

Pavardė, vardas: Ergashev, Ismail Ergashevitch

Slapyvardis:

Lytis: vyr.

Profesija, pareigos: Generolas majoras (atsargos)

Adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas, valstybė): nežinomas

Gimimo data:

1945 m. rugpjūčio 5 d.

Gimimo vieta (miestas, valstybė): Vali Aitačaga, Uzbekistanas

Paso arba tapatybės dokumento numeris (įskaitant išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei vietą): duomenų nėra

Pilietybė: Uzbekistano

Kita informacija (pvz., tėvo ir motinos vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo numeris, telefono ar fakso numeris): nėra

8.

Pavardė, vardas: Ergashev, Pavel Islamovich

Slapyvardis:

Lytis: vyr.

Profesija, pareigos: Pulkininkas

Adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas, valstybė):

Gimimo data:

Gimimo vieta vieta (miestas, valstybė):

Paso arba tapatybės dokumento numeris (įskaitant išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei vietą):

Pilietybė:

Kita informacija (pvz., tėvo ir motinos vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo numeris, telefono ar fakso numeris):

9.

Pavardė, vardas: Mamo, Vladimir Adolfovich

Slapyvardis:

Lytis: vyr.

Profesija, pareigos: Generolas majoras

Adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas, valstybė):

Gimimo data:

Gimimo vieta (miestas, valstybė):

Paso arba tapatybės dokumento numeris (įskaitant išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei vietą):

Pilietybė:

Kita informacija (pvz., tėvo ir motinos vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo numeris, telefono ar fakso numeris):

10.

Pavardė, vardas: Gregori Pak

Slapyvardis:

Lytis: vyr.

Profesija, pareigos: Colonel

Adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas, valstybė):

Gimimo data:

Gimimo vieta (miestas, valstybė):

Paso arba tapatybės dokumento numeris (įskaitant išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei vietą):

Pilietybė:

Kita informacija (pvz., tėvo ir motinos vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo numeris, telefono ar fakso numeris):

11.

Pavardė, vardas: Valeri Tadzhiev

Slapyvardis:

Lytis: vyr.

Profesija, pareigos: Pulkininkas

Adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas, valstybė):

Gimimo data:

Gimimo vieta (miestas, valstybė):

Paso arba tapatybės dokumento numeris (įskaitant išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei vietą):

Pilietybė:

Kita informacija (pvz., tėvo ir motinos vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo numeris, telefono ar fakso numeris):

12.

Pavardė, vardas: Inoyatov, Rustam Raulovich

Slapyvardis:

Lytis: vyr.

Profesija, pareigos: SNB (Nacionalinės saugumo tarnybos) vadovas,

Adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas, valstybė): Taškentas, Uzbekistanas

Gimimo data:

1944 m. birželio 22 d.

Gimimo vieta (miestas, valstybė): Šerabadas, Uzbekistanas

Paso arba tapatybės dokumento numeris (įskaitant išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei vietą): Pasas Nr. DA 0003171 (Diplomatinis pasas); taip pat diplomatinis pasas Nr. 0001892 (galiojimo laikas baigėsi 2004 m. rugsėjo 15 d.)

Pilietybė: Uzbekistano

Kita informacija (pvz., tėvo ir motinos vardas ir pavardė, mokesčių mokėtojo numeris, telefono ar fakso numeris): nėra


Top