Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0197

2004 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas 2004/197/BUSP, nustatantis Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą

OJ L 63, 28.2.2004, p. 68–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2007; panaikino 32007D0384

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/197/oj

32004D0197Oficialusis leidinys L 063 , 28/02/2004 p. 0068 - 0082


Tarybos sprendimas 2004/197/BUSP,

2004 m. vasario 23 d.

nustatantis Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 13 straipsnio 3 dalį ir 28 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) 1999 m. gruodžio 10–11 dienomis Helsinkyje Europos Vadovų Taryba susitarė visų pirma dėl to, kad savanoriškai bendradarbiaudamos Europos Sąjungos vadovaujamose karinėse ir gynybinėse operacijose, valstybės narės iki 2003 m. turi sugebėti per 60 dienų dislokuoti ir mažiausiai vienerius metus išlaikyti karines pajėgas, kurias sudaro nuo 50000 iki 60000 asmenų, kurios pajėgtų visokeriopai vykdyti Petersbergo uždavinius.

(2) 2003 m. birželio 19–20 dienomis susitikime Salonikuose Europos Vadovų Taryba palankiai priėmė 2003 m. gegužės 19 d. Tarybos susitikimo išvadas, visų pirma patvirtinančias Europos Sąjungos karinių greitojo reagavimo pajėgų reikalingumą.

(3) 2003 m. rugsėjo 22 d. Taryba nusprendė, kad Europos Sąjunga turėtų įgyti lanksčius gebėjimus bet kokio masto karinių operacijų bendrųjų išlaidų finansavimui valdyti, kompleksiškumui ar skubumui, visų pirma nuspręsdama iki 2004 m. kovo 1 d. įsteigti nuolatinį finansavimo mechanizmą, kuris imtųsi atsakomybės už visų būsimų Sąjungos karinių operacijų bendrųjų išlaidų finansavimą.

(4) 2002 m. birželio 17 d. Taryba patvirtino dokumentą 10155/02 dėl ES vadovaujamų krizių valdymo operacijų, turinčių karinį ar gynybinį pobūdį, finansavimo.

(5) Europos Sąjungos sutarties 28 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad valstybės narės, kurių atstovai Taryboje yra padarę formalius pareiškimus pagal Sutarties 23 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą, nėra įpareigotos prisidėti prie karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų finansavimo.

(6) Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 6 straipsnį, Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos sprendimus ar veiksmus, kurie yra gynybinio pobūdžio, ir neprisideda prie mechanizmo finansavimo,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame sprendime:

a) "dalyvaujančios valstybės narės" tai Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Daniją;

b) "prisidedančios valstybės" tai valstybės narės, prisidedančios prie karinių operacijų finansavimo pagal Europos Sąjungos sutarties 28 straipsnio 3 dalį ir trečiosios valstybės, pagal jų susitarimus su Europos Sąjunga prisidedančios prie šių operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo.

1 SKYRIUS

MECHANIZMAS

2 straipsnis

Mechanizmo sukūrimas

1. Sukuriamas mechanizmas Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimui administruoti.

2. Mechanizmui suteikiamas kodinis pavadinimas ATHENA.

3. ATHENA veikia dalyvaujančiųjų valstybių narių vardu arba, vykdant ypatingas operacijas, prisidedančių valstybių, kaip apibrėžta 1 straipsnyje, vardu.

3 straipsnis

Teisinis veiksnumas

Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų finansavimui administruoti ATHENA turi tam reikalingą teisinį veiksnumą, kuris visų pirma leidžia turėti banko sąskaitą, įsigyti, turėti ar disponuoti turtu, sudaryti sutartis ir administracinius susitarimus ir būti teismo procesų šalimi. ATHENA yra ne pelno siekiantis mechanizmas.

4 straipsnis

Veiksmų su trečiosiomis šalimis koordinavimas

Siekdama vykdyti užduotis ir derinti savo veiksmus su Europos Sąjungos tikslais ir politika, ATHENA koordinuoja savo veiksmus su valstybėmis narėmis, Bendrijos institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

2 SKYRIUS

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

5 straipsnis

Valdymo organai ir personalas

1. Pagal Specialiojo komiteto suteiktus įgaliojimus ATHENA valdymą vykdo:

a) administratorius;

b) operacijos, kuriai jis/ji komanduoja, valdymą vykdo atskiros operacijos vadas (toliau – operacijos vadas);

c) apskaitos pareigūnas.

2. ATHENA kiek įmanoma labiau panaudoja veikančias Europos Sąjungos administracines struktūras. Prireikus ATHENA naudojasi ES institucijų personalu bei valstybių narių laikinai paskirtu personalu.

3. Remdamasis dalyvaujančiosios valstybės narės pasiūlymu, Tarybos Generalinis Sekretorius gali administratoriui ar apskaitos pareigūnui suteikti jų funkcijoms vykdyti reikalingą personalą.

4. ATHENA organai ir personalas aktyvinami remiantis atskirų operacijų poreikiu.

6 straipsnis

Specialusis komitetas

1. Įsteigiamas Specialusis komitetas, kurį sudaro po vieną visų dalyvaujančių valstybių narių atstovą (Specialusis komitetas). Komisija Specialiojo komiteto susirinkimuose dalyvauja neturėdama balsavimo teisės.

2. ATHENA valdymas vykdomas pagal Specialiojo komiteto suteiktus įgaliojimus.

3. Tais atvejais, kai Specialusis komitetas svarsto tam tikros operacijos bendrųjų išlaidų finansavimą:

a) Specialųjį komitetą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos prisidedančios valstybės narės;

b) prisidedančių trečiųjų valstybių atstovai Specialiojo komiteto veikloje dalyvauja, bet balsavimo teisės neturi ir balsavime nedalyvauja;

c) operacijos vadas ar jo/jos atstovas Specialiojo komiteto procesuose dalyvauja, tačiau nedalyvauja balsavime.

4. Specialiojo komiteto susirinkimus šaukia bei jiems pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybos pirmininkas. Administratorius būna Specialiojo komiteto susirinkimų sekretoriumi. Jis/ji rašo Komiteto diskusijose priimtų išvadų protokolą. Jis/ji nedalyvauja balsavime.

5. Apskaitos pareigūnas prireikus dalyvauja Specialiojo komiteto procesuose, bet nedalyvauja balsavime.

6. Dalyvaujančiai valstybei narei, administratoriui ar operacijos vadui paprašius, pirmininkas sušaukia Specialiojo komiteto susirinkimą ne vėliau kaip per penkiolika dienų.

7. Administratorius tinkamai informuoja Specialųjį komitetą apie visas ATHENA adresuojamas pretenzijas ar ginčus.

8. Specialiojo komiteto sprendimai jo narių priimami vieningai, atsižvelgiant į jo sudėtį, kaip apibrėžta straipsnio 1 ir 3 dalyse. Jo sprendimai yra privalomi.

9. Specialusis komitetas patvirtina visus biudžetus, atsižvelgdamas į atitinkamas orientacines sumas, ir paprastai naudojasi 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39 ir 41 straipsniuose numatytomis kompetencijomis.

10. Specialiajam komitetui pranešimus daro šiame sprendime nurodytas administratorius, operacijos vadas ir apskaitos pareigūnas.

11. Specialiojo komiteto pagal 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 39 ir 41 straipsnius patvirtintus aktus jų tvirtinimo metu pasirašo Specialiojo komiteto pirmininkas ir administratorius.

7 straipsnis

Administratorius

1. Tarybos Generalinis Sekretorius administratorių ir mažiausiai vieną jo pavaduotoją paskiria trejiems metams.

2. Administratorius vykdo pareigas ATHENA vardu.

3. Administratorius:

a) parengia ir pateikia Specialiajam komitetui biudžetų projektus. Visuose biudžeto projektuose operacijai numatytų išlaidų dalis rengiama remiantis operacijos vado pasiūlymais;

b) priima biudžetus po to, kai juos patvirtina Specialusis komitetas;

c) yra įgaliojimus suteikiantis pareigūnas pajamų, bendrųjų išlaidų, patirtų operacijoms rengti ar toliau jas vykdyti bei bendrųjų ne aktyviuoju operacijos etapu patiriamų išlaidų atžvilgiu;

d) kalbant apie pajamas, įgyvendina su trečiosiomis šalimis sudarytus finansinius susitarimus, susijusius Europos Sąjungos karinių operacijų bendrųjų išlaidų finansavimu.

4. Administratorius užtikrina, kad laikomasi šiuo sprendimu nustatytų taisyklių, ir kad vykdomi Specialiojo komiteto priimti sprendimai.

5. Administratoriui suteikiami įgaliojimai priimti visas, jo/jos nuomone, reikalingas per ATHENA finansuojamoms išlaidoms vykdyti priemones. Jis/ji apie tai informuoja Specialųjį komitetą.

6. Administratorius koordinuoja su finansų reikalais susijusius darbus, susijusius su Sąjungos vykdomomis karinėmis operacijomis. Jis/ji yra kontaktinis asmuo šiais klausimais nacionalinėms administracijoms ir, atitinkamai, tarptautinėms organizacijoms.

7. Administratorius atsiskaito Specialiajam komitetui.

8 straipsnis

Operacijos vadas

1. Operacijos vadas vykdo ATHENA vardu savo funkcijas, susijusias su operacijos, kuriai jis/ji vadovauja, bendrųjų išlaidų finansavimu.

2. Operacijos vadas dėl operacijos, kuriai jis/ji vadovauja:

a) siunčia administratoriui savo pasiūlymus biudžeto projektų daliai "išlaidos – bendrosios veiklos sąnaudos";

b) kaip įgaliojimus suteikiantis pareigūnas įgyvendina su bendrosiomis veiklos išlaidomis susijusius asignavimus; jis/ji naudojasi suteikta valdžia visiems asmenims, dalyvaujantiems tų asignavimų, įskaitant išankstinį finansavimą, vykdyme; ATHENA vardu jis/ji gali sudaryti sutartis ir jas pasirašyti; ATHENA vardu jis/ji atidaro operacijos, kuriai jis/ji vadovauja, banko sąskaitą.

3. Operacijos vadas yra įgaliotas priimti visas, jo/jos nuomone, jo/jos vadovaujamai operacijai per ATHENA finansuojamoms išlaidoms įgyvendinti reikalingas priemones. Jis/ji apie tai informuoja administratorių ir Specialųjį komitetą.

9 straipsnis

Apskaitos pareigūnas

1. Apskaitos pareigūną ir bent vieną jo pavaduotoją dvejiems metams skiria Tarybos Generalinis Sekretorius.

2. Apskaitos pareigūnas atsako už ATHENA vardu vykdomas pareigas.

3. Apskaitos pareigūnas:

a) atsako už tinkamą mokėjimų, pajamų surinkimo ir gautinų sumų atgavimo vykdymą;

b) atsako už kiekvienų metų ATHENA ataskaitų rengimą, o užbaigus kiekvieną atskirą operaciją, už konkrečios operacijos ataskaitų rengimą;

c) padeda administratoriui pateikti Specialiajam komitetui patvirtinti metines ataskaitas ar konkrečios operacijos ataskaitas;

d) atsako už ATHENA sąskaitų tvarkymą;

e) atsako už apskaitos taisyklių ir buhalterinės apskaitos sąskaitų plano metodų nustatymą;

f) atsako už pajamų apskaitos sistemų nustatymą ir pagrindimą, o tam tikrais atvejais – už įgaliojimus suteikiančio pareigūno nustatytas pagrindimo sistemas, naudojamas apskaitos informacijos teikimui ar teisėtumo pagrindimui;

g) atsako už patvirtinamųjų dokumentų tvarkymą;

h) kartu su administratoriumi atsako už iždo valdymą.

4. Administratorius ir operacijos vadas teikia apskaitos pareigūnui visą ataskaitų sudarymui reikalingą informaciją, kuri tiksliai reprezentuoja ATHENA'os finansinį turtą ir ATHENA administruojamą biudžeto vykdymą. Jie garantuoja tos informacijos patikimumą.

5. Apskaitos pareigūnas atsiskaito Specialiajam komitetui.

10 straipsnis

Bendrosios administratoriui, apskaitos pareigūnui ir ATHENA personalui taikomos nuostatos

1. Administratoriaus ar administratoriaus pavaduotojo bei apskaitos pareigūno ar jo pavaduotojo funkcijos abipusiškai nesuderinamos.

2. Administratoriaus pavaduotojas veikia pagal administratoriaus jam suteiktus įgaliojimus. Apskaitos pareigūno pavaduotojas veikia pagal apskaitos pareigūno jam suteiktus įgaliojimus.

3. Administratoriaus pavaduotojas eina administratoriaus pareigas, pastarajam/pastarajai nesant arba kai jis/ji negali dalyvauti. Apskaitos pareigūno pavaduotojas eina apskaitos pareigūno pareigas, pastarajam/pastarajai nesant arba kai jis/ji negali dalyvauti.

4. Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams, vykdantiems funkcijas ATHENA vardu, galioja jiems taikomos taisyklės ir reglamentai.

5. Valstybių narių ATHENA suteiktas personalas laikosi tų pačių taisyklių, kurios yra nustatytos Tarybos sprendimu dėl laikinai paskirtiems nacionaliniams ekspertams taikomų taisyklių, ir nuostatų, dėl kurių susitarė jų nacionalinės administracijos su Bendrijos institucija ar ATHENA. Tačiau bet kuriuo atveju valstybė narė, siunčianti į laikiną paskyrimą savo ekspertus, prisiima atsakomybę už tokiu Tarybos sprendimu dėl laikinai paskirtiems nacionaliniams ekspertams taikomų taisyklių numatytas teises, taikomas nacionaliniams ekspertams jų laikinojo paskyrimo metu.

6. Prieš paskyrimą ATHENA personalui turi būti suteikti įgaliojimai, suteikiantys teisę gauti mažiausiai "ES paslapties" lygio Tarybos turimą slaptą informaciją arba lygiavertį valstybės narės leidimą.

7. Administratorius gali vesti derybas ir sudaryti susitarimus su valstybėmis narėmis ar Bendrijos institucijomis, siekdamas, kad iš anksto būtų paskirtas tas personalas, kuris galėtų prireikus nedelsiant dirbti ATHENA.

3 SKYRIUS

PRISIDEDANČIOS TREČIOSIOS VALSTYBĖS

11 straipsnis

Nuolatiniai ir ad hoc administraciniai susitarimai dėl trečiųjų valstybių įmokų mokėjimo ypatumų

1. Remdamasis ES ir trečiųjų valstybių, kurias Taryba apibrėžia kaip potencialias įmokų mokėtojas ES operacijoms ar konkrečiai ES operacijai vykdyti, sudarytais susitarimais, administratorius su tomis trečiosiomis valstybėmis veda derybas atitinkamai dėl nuolatinių ar ad hoc administracinių susitarimų sudarymo. Šie susitarimai sudaromi pasikeičiant laiškais tarp ATHENA ir susijusių kompetentingų trečiųjų valstybių administracinių tarnybų; jais siekiama nustatyti konkrečias specifines būsimų ES karinių operacijų vykdymui reikalingų įmokų skubiam mokėjimui atlikti sąlygas.

2. Laukdamas straipsnio 1 dalyje nurodytų susitarimų sudarymo, administratorius gali imtis priemonių, reikalingų prisidedančių trečiųjų valstybių mokėjimo tvarkai palengvinti.

3. Apie numatomus susitarimus administratorius Specialiajam komitetui praneša iš anksto, kol jie ATHENA vardu dar jie nėra pasirašyti.

4. Sąjungai pradėjus vykdyti karinę operaciją, administratorius, atsižvelgdamas į Tarybos nustatytus įmokų dydžius, įgyvendina su prie tos operacijos prisidedančiomis trečiosiomis valstybėmis sudarytus susitarimus.

4 SKYRIUS

BANKO SĄSKAITOS

12 straipsnis

Banko sąskaitų atidarymas ir tikslas

1. ATHENA vardu administratorius atidaro vieną ar daugiau banko sąskaitų.

2. Banko sąskaita gali būti atidaroma bet kurioje pirmo lygio finansų institucijoje, kuri kurioje nors iš valstybių narių turi centrinę būstinę.

3. Prisidedančios valstybės įmokas perveda į šias sąskaitas. Įmokų sumos naudojamos ATHENA administruojamoms išlaidoms apmokėti ir operacijos vado būtiniems avansiniams mokėjimams už išlaidų, susijusių su bendrosiomis karinės operacijos išlaidomis, vykdymą atlikti. Banko sąskaitos kreditas negali būti pereikvojamas.

13 straipsnis

Lėšų valdymas

1. Bet kokiam mokėjimui iš ATHENA sąskaitos atlikti reikalingas bendras administratoriaus ar jo pavaduotojo bei apskaitos pareigūno ar jo pavaduotojo parašas.

2. ATHENA administruojamos lėšos, įskaitant patikėtąsias operacijos vadui, gali būti deponuojamos tiktai pirmo lygio finansų institucijoje ir tiktai eurais einamojoje sąskaitoje arba kaip trumpalaikis indėlis.

5 SKYRIUS

BENDROSIOS IŠLAIDOS

14 straipsnis

Bendrųjų išlaidų sąvokos apibrėžimas ir jų apmokėjimui numatyti laikotarpiai

1. I priede išvardytas patiriamas bendrąsias išlaidas ATHENA padengia savo sąskaita. Kai išlaidos įrašomos į biudžeto straipsnį, kuriame nurodoma operacija, su kuria tos išlaidos labiausiai susijusios, tos išlaidos laikomos šios operacijos veiklos išlaidomis. Priešingu atveju jos laikomos bendrosiomis išlaidomis, patirtomis rengiantis operacijai arba po operacijos patirtomis išlaidomis.

2. Be to, parengiamuoju operacijos etapu, prasidedančiu tuo laiku, kai Taryba nusprendžia, kad Sąjunga pradės vykdyti karinę operaciją, jeigu Taryba nenustato kokios nors ankstesnės datos, ir kuris baigiasi tą dieną, kai paskiriamas operacijos vadas, ATHENA tenka II priede išvardytos bendrosios veiklos išlaidos.

3. Aktyviuoju operacijos vykdymo etapu, kurio trukmė – nuo operacijos vado paskyrimo dienos iki tos dienos, kai operacijos štabas pabaigia vykdyti veiklą, ATHENA kaip bendrosios veiklos išlaidas tenka padengti tokias išlaidas:

a) III–A priede išvardytas bendrąsias išlaidas;

b) III–B priede išvardytas bendrąsias išlaidas, Tarybai taip nusprendus.

4. Į bendrąsias operacijos veiklos išlaidas taip pat įtraukiamos operacijai likviduoti būtinos išlaidos, išvardytos IV priede.

Operacija laikoma likviduota tuomet, kai operacijai vykdyti paprastai skiriami įrengimai ir infrastruktūra patenka į savo galutinę paskirties vietą ir sudarytos visos likviduojamos operacijos ataskaitos.

5. Sąnaudos, patirtoms išlaidoms padengti, kurias bet kokiu atveju būtų padengusios viena ar daugiau prisidedančių valstybių, Bendrijos institucija ar tarptautinė organizacija, nepriklausomai nuo operaciją vykdančios organizacijos, negali būti priskiriamos bendrosioms išlaidoms.

15 straipsnis

Karinės pratybos

1. Europos Sąjungos karinių pratybų bendrosios išlaidos yra finansuojamos per ATHENA, laikantis taisyklių ir procedūrų, panašių į tas, kurios galioja operacijoms, kurioms įmokas moka visos dalyvaujančios valstybės narės.

2. Šias karinių pratybų rengimo bendrąsias išlaidas sudaro, visų pirma papildomos dislokuojamo ar nuolatinio štabo išlaidos ir, antra, papildomos ES pajėgų NATO bendriesiems aktyvams ir pajėgumams, suteiktiems karinėms pratyboms, patirtos sąnaudos.

3. Į karinių pratybų bendrąsias išlaidas neįeina išlaidos, susijusios su:

a) pagrindinių priemonių įsigijimu, įskaitant išlaidas, susijusias su pastatų, infrastruktūros ir įrengimų įsigijimu;

b) karinių pratybų planavimu ir pasiruošimu;

c) transportu, kareivinėmis ir pajėgų buveinėmis.

16 straipsnis

Orientacinės sumos

Bet kokiems bendriems veiksmams, pagal kuriuos Taryba nusprendžia, kad Sąjunga vykdys karinę operaciją ir bet kokiam bendram veiksmui ar sprendimui, pagal kurį Taryba nusprendžia pratęsti Sąjungos vykdomą operaciją, yra nustatyta orientacinė operacijos bendrųjų išlaidų suma. Administratorius, visų pirma padedant Sąjungos kariniam personalui, o jeigu administratorius poste, operacijos vadas įvertina, kokia suma reikalinga planuojamu laikotarpiu vykdomos operacijos bendrosioms išlaidoms padengti. Administratorius per pirmininką pasiūlymą dėl sumos dydžio perduoda atsakingoms už bendrų veiksmų ar sprendimo projekto tikrinimą Tarybos institucijoms.

6 SKYRIUS

BIUDŽETAS

17 straipsnis

Biudžeto principai

1. Eurais suformuotas biudžetas yra aktas, kuriuo kiekvienais finansiniais metais sudaromos ir patvirtinamos visos ATHENA administruojamos pajamos ir išlaidos.

2. Visos išlaidos susiejamos su konkrečia operacija, išskyrus tuos atvejus, kai jas galima priskirti I priede išvardytoms išlaidoms.

3. Į biudžetą įtraukti asignavimai yra patvirtinami finansinių metų, kurie prasideda sausio 1 d., o baigiasi tų pačių metų gruodžio 31 d., laikotarpiui.

4. Biudžeto pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

5. Pajamos ir išlaidos gali būti įtraukiamos į biudžetą tiktai įrašant jas į tam tikrą biudžeto eilutę ir neviršijant ten įrašytos asignavimų sumos.

18 straipsnis

Metinio biudžeto sudarymas ir priėmimas

1. Kiekvienais metais administratorius, padedant "bendrųjų veiklos išlaidų" skyriaus operacijų vadams, parengia kitų metų biudžeto projektą. Biudžeto projekto pasiūlymą Specialiajam komitetui administratorius pateikia vėliausiai iki spalio 31 d.

2. Į biudžeto projektą įtraukiami:

a) rengiantis operacijoms ar po jų patirtoms bendrosioms išlaidoms padengti būtini asignavimai;

b) asignavimai, kurie laikomi būtinais vykdomų ar planuojamų operacijų veiklos išlaidoms padengti, įskaitant, tam tikrais atvejais, bendrosioms išlaidoms, kurioms buvo gautas išankstinis kurios nors valstybės ar trečiosios šalies finansavimas, kompensuoti;

c) išlaidoms padengti numatomos reikalingos įplaukos.

3. Asignavimai klasifikuojami į biudžeto antraštines dalis ir skyrius, išlaidas grupuojant pagal jų rūšį ir tikslą, ir pagal reikalą juos skirstant į smulkesnius straipsnius. Biudžeto projekte pateikiami išsamūs kiekvieno skyriaus arba straipsnio komentarai. Kiekvienai atskirai operacijai skiriama atskira biudžeto antraštė. Bendrosios išlaidos, patiriamos operacijai pasirengti ar po jos, įrašomos į atskirą biudžeto antraštę, kuri vadinama bendrąją biudžeto dalimi.

4. Kiekviena biudžeto antraštė gali turėti skyrių, pavadintą "numatomi asignavimai". Kai yra rimtas pagrindas abejoti dėl įrašo, šie asignavimai įrašomi kaip būtinos asignavimų sumos arba įrašoma asignavimų panaudojimo apimtis.

5. Įplaukas sudaro:

a) dalyvaujančių ir prisidedančių valstybių narių mokamos ir, tam tikrais atvejais, prisidedančių trečiųjų valstybių įmokos;

b) įvairios pagal biudžeto antraštes išskirstytos įplaukos: palūkanos, pardavimų pajamos ir ankstesnių finansinių metų likusi neišnaudota biudžeto dalis, kurią yra nustatęs Specialusis komitetas.

6. Biudžeto projektą iki gruodžio 31 d. tvirtina Specialusis komitetas. Administratorius priima patvirtintą biudžetą ir praneša apie tai dalyvaujančioms ir prisidedančioms valstybėms.

19 straipsnis

Biudžetų koregavimai

1. Neišvengiamų, išskirtinių ar nenumatytų aplinkybių atveju, ypač tada, kai finansiniais metais iškyla reikalas vykdyti operaciją, administratorius siūlo biudžeto koregavimo projektą. Jei pakoreguoto biudžeto projektas ženkliai viršija svarstomos operacijos orientacinę sumą, Specialusis komitetas gali kreiptis į Tarybą su prašymu jį patvirtinti.

2. Koreguoto biudžeto projektas sudaromas, siūlomas, tvirtinamas ir priimamas bei apie jo priėmimą pranešama, laikantis tos pačios tvarkos, kuri taikoma metiniam biudžetui. Tačiau, jei biudžeto koregavimas yra susijęs su Sąjungos vykdomos karinės operacijos pradžia, prie pakoreguoto biudžeto pridedama išsami finansinė ataskaita apie bendrąsias visai operacijai numatomas išlaidas. Specialusis komitetas jį svarsto, atsižvelgdamas į skubumą.

20 straipsnis

Pervedimai

1. Tam tikrais atvejais, remdamasis operacijos vado pasiūlymu, administratorius gali daryti asignavimų pervedimus. Jei skubios aplinkybės leidžia tai daryti, prieš tris savaites apie savo ketinimus administratorius praneša Specialiajam komitetui.

Tačiau būtinas išankstinis Specialiojo komiteto pritarimas, jeigu:

a) planuojamas pervedimas pakeis bendrą operacijai numatytų asignavimų sumą;

arba

b) per finansinius metus planuojami pervedimai iš vieno skyriaus į kitą viršija 10 % asignavimų sumos, įskaitytos į tą skyrių, iš kurios asignavimai, kurie buvo parodyti patvirtintame finansinių metų biudžete tą dieną, kai buvo pateiktas pasiūlymas dėl aptariamo pervedimo, perkeliami.

2. Jeigu operacijos vado nuomone, tai būtina tinkamam operacijos vykdymui užtikrinti, per tris mėnesius nuo operacijos pradžios operacijos vadas biudžeto dalyje "bendrosios veiklos išlaidos" gali daryti operacijai numatytų asignavimų pervedimus tarp straipsnių ir tarp skyrių. Jis/ji apie tai praneša administratoriui ir Specialiajam komitetui.

21 straipsnis

Asignavimų perkėlimas

1. Paprastai asignavimai bendrosioms išlaidoms, patirtoms rengiantis operacijoms ar jų vykdymo eigoje, kurie dar nebuvo įvykdyti, finansinių metų pabaigoje yra atšaukiami.

2. ATHENA administruojami asignavimai, numatyti medžiagų ir įrengimų laikymo sąnaudoms padengti, gali būti vieną kartą perkeliami į kitus finansinius metus, jeigu tai atlikti buvo įsipareigota iki einamųjų finansinių metų gruodžio 31 d. Bendrosioms veiklos išlaidoms padengti numatyti asignavimai gali būti perkeliami, jeigu jie būtini operacijai, kuri nebuvo visiškai likviduota.

3. Pasiūlymus dėl asignavimų perkėlimo iš ankstesnių finansinių metų administratorius Specialiajam komitetui pateikia iki vasario 15 d.

22 straipsnis

Laukiamas įgyvendinimas

Priėmus metinį biudžetą:

a) biudžete patvirtinti asignavimai įsipareigotoms sumoms gali būti priskiriami nuo kitų metų sausio 1 d.;

b) gavus Specialiojo komiteto pritarimą, sąnaudos, kurios dėl teisinių ar sutartinių įsipareigojimų turi būti apmokėtos iš anksto, gali būti apmokamos iš kitiems metams numatytos asignavimų sumos.

7 SKYRIUS

ĮMOKOS IR KOMPENSUOTINOS SUMOS

23 straipsnis

Įmokų dydžio nustatymas

1. Bendrosioms išlaidoms, patirtoms operacijoms pasirengti ar joms tęsti, padengti numatyti asignavimai, kurie nėra padengiami iš įvairių įplaukų, finansuojami iš dalyvaujančių valstybių narių sumokėtų įmokų.

2. Operacijos bendrosioms išlaidoms padengti numatyti asignavimai dengiami iš valstybių narių įmokų ir prisidedančių prie konkrečių operacijų trečiųjų valstybių įmokų.

3. Valstybių narių operacijai mokėtinų įmokų suma lygi biudžete įskaitytai asignavimų sumai, numatytai padengti visas tos operacijos bendrąsias išlaidas, atimant iš šios sumos tai pačiai operacijai mokėtinas įmokas, pagal 11 straipsnį mokamas prisidedančių prie operacijos trečiųjų valstybių.

4. Įmokų paskirstymas tarp valstybių narių, kurios turi mokėti įmokas, nustatomas pagal bendrojo nacionalinio produkto dydį, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 28 straipsnio 3 dalyje ir vadovaujantis 2000 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimu 2000/597/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos [1] ar kitu jį pakeitusiu Tarybos sprendimu.

5. Įmokų apskaičiavimui reikalingi duomenys yra nurodyti prie paskutinio Europos Bendrijų priimto biudžeto pridėtos lentelės "Bendrojo biudžeto finansavimo santrauka pagal nuosavų išteklių rūšis ir pagal valstybes nares" stulpelyje "BNP nuosavi ištekliai". Valstybės narės mokėtinos įmokos suma yra proporcinga tos valstybės narės bendrųjų nacionalinių pajamų daliai bendroje prisidedančių valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų sumoje.

24 straipsnis

Įmokų mokėjimo grafikas

1. Dalyvaujančiųjų valstybių narių įmokos, kuriomis numatoma padengti bendrąsias išlaidas, patirtas operacijoms pasirengti ar jas tęsti, sumokamos iki susijusių finansinių metų kovo 1 d.

2. Tarybai patvirtinus orientacinę Sąjungos karinės operacijos sumą, prisidedančios valstybės narės sumoka 30 % orientacinės sumos dydžio įmoką, jeigu Taryba nenustato, kad reikia sumokėti didesnę dalį.

3. Specialusis komitetas, remdamasis administratoriaus pateiktu pasiūlymu, gali nuspręsti, kad prieš priimant operacijai numatytą pakoreguotą biudžetą, būtina pareikalauti papildomų įmokų. Specialusis komitetas gali nuspręsti dėl šio klausimo kreiptis į kompetentingas Tarybos institucijas.

4. Į biudžetą įskaičius asignavimus, numatytus operacijos bendrosioms veiklos išlaidoms padengti, valstybės narės moka likusią tai operacijai skirtų pagal 23 straipsnį nustatytų įmokų nesumokėtą dalį; prieš tai turi būti atskaityta tais pačiais finansiniais metais tų valstybių narių operacijai jau sumokėtų įmokų suma.

5. Priėmus orientacinę sumą ar biudžetą, administratorius nacionalinėms administracijoms, kurių kontaktinė informacija jam/jai buvo nurodyta, laišku siunčia atitinkamus pareikalavimus sumokėti įmokas.

6. Nepažeidžiant straipsnio 1 dalies nuostatų, įmokos sumokamos per trisdešimt dienų nuo atitinkamo pranešimo dėl įmokų mokėjimo dienos.

7. Visos prisidedančios valstybės pačios sumoka su įmokos mokėjimu susijusius banko nustatytus mokesčius.

25 straipsnis

Pradinis išlaidų finansavimas

1. Jei Sąjungos karinės operacijos bendrosios sąnaudos turi būti sumokamos anksčiau negu ATHENA sumokamos įmokos, Taryba, priėmusi su ta operacija susijusį bendrą veiksmą arba įgyvendinimo sprendimą:

a) paskiria valstybes nares, kurios atsako už tokių sąnaudų pradinį finansavimą;

b) jeigu būtinam pradiniam finansavimui įvykdyti galimybės nėra, Taryba priima sprendimą dėl alternatyvaus tokių sąnaudų išankstinio finansavimo ir sukuria jam atlikti būtinas ypatingas konkrečias sąlygas.

2. Specialusis komitetas prižiūri, kaip įgyvendinamas šis straipsnis ir veikia kiek įmanoma skubiau.

3. Vos gavus įmokas, bet koks pagal straipsnio 1 dalies b punktą vykdomas avansinis finansavimas yra nedelsiant kompensuojamas.

26 straipsnis

Išankstinio finansavimo kompensavimas

1. Valstybė narė, trečioji valstybė, ar atitinkamai tarptautinė organizacija, kuriai Taryba pavedė vykdyti išankstinį operacijos bendrųjų išlaidų dalies finansavimą, gali gauti iš ATHENA kompensaciją, pateikusi nuo aptariamos operacijos pabaigos praėjus ne daugiau kaip dviem mėnesiams administratoriui prašymą ir kartu su juo pristatydama reikalingus patvirtinamuosius dokumentus.

2. Prašymas kompensacijai gauti gali būti nepatenkinamas, jeigu jo nepatvirtino operacijos vadas ir administratorius.

3. Jeigu prisidedančios valstybės prašymas kompensacijai gauti patvirtinamas, kompensacijos suma gali būti išskaityta iš tai valstybei administratoriaus nurodytos kitos mokėtinos įmokos sumos.

4. Jeigu patvirtinus prašymą kompensacijai gauti įmokų mokėjimo pareikalavimų nelaukiama arba, jeigu patvirtinto prašymo kompensacijai gauti suma viršytų numatytos įmokos sumą, administratorius sumoka kompensuotiną sumą per trisdešimt dienų iš ATHENA grynųjų pinigų srautų ir iš pinigų, kurie skirti svarstomos operacijos bendrosioms išlaidoms finansuoti.

5. Remiantis šiuo sprendimu kompensaciją privaloma išmokėti ir tuo atveju, jeigu operacija atšaukiama.

27 straipsnis

ATHENA sąnaudų, neįtrauktų į bendrąsias išlaidas, valdymas

1. Specialusis komitetas, remdamasis administratoriaus arba valstybės narės pasiūlymu, gali priimti sprendimą, kad administracinis tam tikrų su operacija susijusių sąnaudų valdymas, ypač srityse, susijusiose su žmonių išteklių teikiama pagalba/tvarkymu, skelbimu, nors lieka susijusios valstybės narės atsakomybei, turėtų būti pavedamas ATHENA.

2. Specialusis komitetas savo sprendimu gali suteikti operacijos vadui įgaliojimą operacijoje dalyvaujančios valstybės narės vardu sudaryti sutartis dėl nurodytų išteklių įsigijimo. Jis gali suteikti teisę valstybės narės sąnaudų išankstiniam finansavimui panaudoti ATHENA biudžeto lėšas arba nuspręsti, kad ATHENA avansu surinktų iš valstybių narių sudarytoms sutartims apmokėti reikalingas lėšas.

3. ATHENA tvarko visų jai pavestų tvarkyti valstybių narių sąnaudų sąskaitas. Kiekvieną mėnesį visoms valstybėms narėms ATHENA siunčia jų ar jų personalo praėjusio mėnesio apmokėtų ir patirtų sąnaudų ataskaitą ir pareikalauja šioms sąnaudoms apmokėti reikalingos sumos. Valstybės narės sumoka ATHENA reikalaujamas sumas per trisdešimt dienų nuo pareikalavimo sumokėti išsiuntimo dienos.

28 straipsnis

Palūkanos už pavėluotą apmokėjimą

Jeigu valstybė nevykdo savo finansinių įsipareigojimų, dėl įmokų mokėjimo į Bendrijos biudžetą pagal analogiją taikomos Bendrijos taisyklės dėl palūkanų už pavėluotai atliktą mokėjimą, kurios nustatytos 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento [2] 71 straipsnyje.

8 SKYRIUS

SĄNAUDŲ VYKDYMAS

29 straipsnis

Principai

1. ATHENA asignavimai naudojami, laikantis gero finansų valdymo principų, t. y. vadovaujantis ekonomijos, efektyvumo ir veiksmingumo principais.

2. Įgaliojimus suteikiantys pareigūnai atsako už tai, kad ATHENA pajamos ir sąnaudos būtų vykdomos, vadovaujantis gero finansų valdymo principais, užtikrinančiais teisėtumo ir reguliarumo reikalavimų laikymąsi. Prieš vykdant asignavimus, įgaliojimus suteikiantys pareigūnai prisiima biudžetinius ir teisinius įsipareigojimus, duoda leidimą ir patvirtina sąnaudas ir atlieka jų perkėlimus į kitus laikotarpius. Įgaliojimus suteikiantis pareigūnas savo sprendimu gali savo pareigas deleguoti kitiems, nustatydamas:

a) personalo lygį, kuris yra tinkamas atitinkamų pareigų delegavimui;

b) suteikiamų galių apimtį; ir

c) kokie gavėjai gali jiems suteiktas galias deleguoti kitiems.

3. Užtikrinama, kad asignavimai vykdomi, laikantis įgaliojimus suteikiančio pareigūno ir apskaitos pareigūno pareigų atskyrimo principo. Įgaliojimus suteikiančio pareigūno ir apskaitos pareigūno pareigos abipusiškai nesuderinamos. Bet kokiam mokėjimui iš ATHENA administruojamų lėšų atlikti reikalingas bendras įgaliojimus suteikiančio pareigūno ir apskaitos pareigūno parašas.

4. Nepažeidžiant šio sprendimo, kai bendrų sąnaudų vykdymas pavedamas valstybei narei, Bendrijos institucijai ar atitinkamai tarptautinei organizacijai, ta valstybė narė, institucija ar organizacija taiko taisykles, kurios yra taikomos jos nuosavų išlaidų vykdymui. Jeigu sąnaudas vykdo tiesiogiai administratorius, jis laikosi Europos Bendrijų bendrojo biudžeto skyriaus "Taryba" taikomų sąnaudų vykdymo taisyklių.

5. Tačiau administratorius gali pateikti pirmininkui tam tikrus duomenis, kuriais remdamasis jis teikia Tarybai ar Specialiajam komitetui pasiūlymą dėl bendrųjų sąnaudų vykdymo taisyklių.

30 straipsnis

Bendrosios išlaidos, patirtos rengiantis operacijoms arba jas tęsiant

Administratorius vykdo įgaliojimus suteikiančio pareigūno pareigas, susijusias su sąnaudomis, padengiant bendrąsias išlaidas, patirtas rengiantis operacijoms arba jas tęsiant.

31 straipsnis

Bendrosios veiklos išlaidos

1. Operacijos vadas atlieka įgaliojimus suteikiančio pareigūno pareigas – padengti operacijos, kuriai jis/ji vadovauja, bendrąsias veiklos išlaidas. Tačiau įgaliojimus suteikiančio pareigūno pareigas – padengti operacijos bendrąsias veiklos išlaidas, patirtas pasirengimo specifinei operacijai etapu, kurios yra tiesiogiai įgyvendinamos ATHENA arba susijusios su ta operacija pasibaigus jos aktyviam etapui, vykdo administratorius.

2. Operacijos sąnaudų vykdymui reikalingas sumas iš ATHENA banko sąskaitos administratorius perveda operacijos vadui, gavęs jo/jos prašymą, į ATHENA vardu atidarytą banko sąskaitą, kurios rekvizitus yra nurodęs operacijos vadas.

3. Nukrypstant nuo 17 straipsnio 5 dalies, orientacinės sumos patvirtinimas aktyvina administratoriaus ir operacijos vado teisę, kiekvieno jų kompetencijos ribose, turėti išlaidų ir sumokėti konkrečios operacijos išlaidų sumą, siekiančią iki 30 % orientacinės sumos, jeigu Taryba nėra nustačiusi didesnės procentinės dalies. Specialusis komitetas, remdamasis administratoriaus pasiūlymu, gali nuspręsti, ar galima turėti papildomų išlaidų ir ar galima jas sumokėti. Specialusis komitetas gali nuspręsti šį klausimą per pirmininką teikti svarstyti kompetentingų Tarybos institucijų svarstymui. Priėmus konkrečios operacijos biudžetą, ši leidžianti nukrypti nuostata nebegalioja.

4. Prieš priimant konkrečios operacijos biudžetą administratorius ir operacijos vadas ar jo/jos atstovas kas dvi savaites Specialiajam komitetui praneša apie tokius su juo/ja susijusius reikalus, kaip išlaidos, kurios atitinka tos operacijos bendrųjų išlaidų kriterijus. Šiuo laikotarpiu Specialusis komitetas, remdamasis administratoriaus, operacijos vado ar valstybės narės pasiūlymu, gali parengti sąnaudų vykdymo nuorodas.

5. Nukrypstant nuo 17 straipsnio 5 dalies, tais atvejais, kai Sąjungos karinėje operacijoje dalyvaujančiam personalui gresia neišvengiamas pavojus, tos konkrečios operacijos vadas gali vykdyti to personalo gyvybėms išgelbėti būtinas sąnaudas, viršijančias biudžete įskaitytus asignavimus. Jis/ji kiek įmanoma greičiau informuoja apie tai administratorių ir Specialųjį komitetą. Tokiu atveju administratorius, tarpininkaujant operacijos vadui, siūlo pervesti nenumatytoms sąnaudoms finansuoti būtinas lėšas. Jei pervedimo būdu neįmanoma užtikrinti pakankamo tokių sąnaudų finansavimo, administratorius teikia pasiūlymą dėl biudžeto koregavimo.

9 SKYRIUS

PAPRASTAI FINANSUOJAMŲ ĮRENGIMŲ IR INFRASTRUKTŪROS GALUTINĖS PASKIRTIES VIETA

32 straipsnis

1. Siekiant likviduoti operaciją, kuriai jis/ji vadovavo, operacijos vadas daro būtinus veiksmus, kad būtų rasta tai operacijai įsigytų bendrų įrengimų ir infrastruktūros galutinės paskirties vieta. Prireikus jis/ji Specialiajam komitetui siūlo atitinkamą nusidėvėjimo koeficientą.

2. Pasibaigus aktyviam operacijos etapui likusius įrengimus ir infrastruktūrą tvarko administratorius, siekdamas, jei tai būtina, rasti jų galutinės paskirties vietą. Jis/ji Specialiajam komitetui siūlo atitinkamą nusidėvėjimo koeficientą.

3. Specialusis komitetas kiek įmanoma greičiau tvirtina įrengimų, infrastruktūros ir kito turto nusidėvėjimo koeficientą.

4. Įprastai finansuojamų įrengimų ir infrastruktūros galutinės paskirties vietą tvirtina Specialusis komitetas, atsižvelgdamas į einamosios veiklos poreikius ir finansinius kriterijus. Galutinės paskirties vieta gali būti tokia:

a) infrastruktūrą ATHENA gali parduoti arba perduoti priimančiajai šaliai, valstybei narei ar trečiajai šaliai;

b) įrengimai per ATHENA gali būti parduoti valstybei narei, priimančiajai šaliai ar trečiajai šaliai arba gali būti laikomi ir prižiūrimi ATHENA, valstybės narės ar trečiosios šalies.

5. Įrengimai ir infrastruktūra prisidedančiai valstybei, priimančiajai šaliai ar trečiajai šaliai parduodami jų rinkos kaina arba, jei rinkos kainos nustatyti neįmanoma, atsižvelgiant į atitinkamą nusidėvėjimo koeficientą.

6. Pardavimas ar perdavimas priimančiajai šaliai ar trečiajai šaliai vykdomas, laikantis galiojančių saugumo taisyklių, visų pirma Tarybos, prisidedančių valstybių ar NATO vidaus taisyklių, atsižvelgiant į konkretų pardavimo ar perdavimo atvejį.

7. Kai operacijai įsigytus įrengimus nusprendžiama palikti ATHENA, prisidedančios valstybės narės gali paprašyti finansinės kompensacijos iš kitų dalyvaujančių valstybių narių. Iš visų dalyvaujančių valstybių narių atstovų sudarytas Specialusis komitetas, remdamasis administratoriaus pasiūlymu, daro atitinkamus sprendimus.

10 SKYRIUS

APSKAITA IR ATSARGOS

33 straipsnis

Principai

Bendrųjų sąnaudų vykdymą pavedus valstybei narei, Bendrijos institucijai ar, atitinkamai, tarptautinei organizacijai, ta valstybė narė, Bendrijos institucija ar organizacija jų apskaitai taiko tas pačias taisykles, kurios yra taikomos jų nuosavų sąnaudų ir inventoriaus apskaitai.

34 straipsnis

Bendrųjų veiklos sąnaudų apskaita

Operacijos vadas veda iš ATHENA gautų pervedimų, jo/jos sąnaudų ir atliktų mokėjimų apskaitą, taip pat iš ATHENA biudžeto finansuoto ir jo/jos vadovaujamai operacijai panaudoto kilnojamojo turto inventoriaus apskaitą.

35 straipsnis

Konsoliduotos sąskaitos

1. Apskaitos pareigūnas veda pareikalautų įmokų ir jų pervedimų apskaitą. Jis/ji taip pat veda bendrųjų išlaidų, patirtų operacijai parengti ar jai tęsti, ir veiklos sąnaudų, už kurių vykdymą yra tiesiogiai atsakingas administratorius, apskaitą.

2. Apskaitos pareigūnas taip pat parengia konsoliduotas ATHENA pajamų ir išlaidų apskaitas. Kiekvienas operacijos vadas savo padarytų išlaidų bei atliktų mokėjimų ataskaitas siunčia apskaitos pareigūnui, taip pat jam siunčiamos išankstinio operacijos vado patvirtinto operacijos vado vadovaujamos operacijos bendrųjų veiklos išlaidų finansavimo ataskaitos.

11 SKYRIUS

AUDITAS IR SĄSKAITŲ PATEIKIMAS

36 straipsnis

Reguliarios ataskaitos Specialiajam komitetui

Kas tris mėnesius administratorius pateikia Specialiajam komitetui ankstesnių trijų mėnesių ir nuo finansinių metų pradžios pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitą. Šiuo tikslu kiekvienas operacijos vadas laiku pateikia administratoriui išlaidų, susijusių su operacijos, kuriai jis/ji vadovavo, bendrosiomis veiklos sąnaudomis, ataskaitą.

37 straipsnis

Sąskaitų auditas

1. Jeigu ATHENA sąnaudų vykdymas buvo pavestas valstybei narei, Bendrijos institucijai ar tarptautinei organizacijai, toji valstybė, institucija ar organizacija taiko taisykles, kurios taikomos savo nuosavų sąnaudų auditui.

2. Tačiau administratorius arba jo/jos paskirti asmenys bet kada gali atlikti ATHENA bendrųjų išlaidų, patirtų pasirengiant operacijoms arba jas tęsiant, ar operacijos bendrųjų veiklos išlaidų auditą. Be to, Specialusis komitetas, administratoriaus ar valstybės narės pasiūlymu, gali bet kada paskirti išorės auditą, kurio užduotis ir audito atlikimo sąlygas nustato pats Specialusis komitetas.

3. Sąnaudų, susijusių su bendrosiomis išlaidomis, patirtomis pasirengiant operacijoms arba jas tęsiant, ir bendrosiomis veiklos sąnaudomis, kurių išorės auditas ATHENA vardu atliktas nebuvo, auditas atliekamas per du mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

4. Išorės auditui atlikti sudaroma Auditorių kolegija, susidedanti iš šešių narių. Kiekvienais metais Specialusis komitetas iš valstybių narių pasiūlytų kandidatų paskiria du narius trejų metų laikotarpiui (šis laikotarpis negali būti pratęsiamas). Kandidatai turi būti valstybės narės nacionalinės audito tarnybos nariai, galintys užtikrinti adekvatų saugumą ir nepriklausomumą. Jie turi sugebėti ATHENA vardu atlikti užduotis, kada jas prireikia atlikti. Šių užduočių vykdymo laikotarpiu:

a) Auditorių kolegijos nariams ir toliau moka jų valstybės audito tarnyba, iš ATHENA jie gauna tiktai kompensaciją už misijoje patirtas išlaidas, vadovaujantis taisyklėmis, taikomomis Europos Bendrijų lygiaverčio laipsnio pareigūnams;

b) jie prašo ir gauna nurodymus tiktai iš Specialiojo komiteto; atlikdama auditą, Auditorių kolegija ir jos nariai būna visiškai nepriklausomi ir išimtinai atsako tiktai už išorės audito atlikimą;

c) savo ataskaitas apie užduočių įvykdymą Auditorių kolegija pateikia Specialiajam komitetui;

d) jie patikrina, ar ATHENA finansuotos sąnaudos buvo vykdytos pagal taikomus teisės aktus ir ar atitinka gero finansų valdymo principus, t. y. vadovaujantis ekonomijos, efektyvumo ir veiksmingumo principais.

Kiekvienais metais Auditorių kolegija išrenka kitų finansinių metų kolegijos pirmininką. Kolegija priima taisykles, taikomas jos narių pagal griežčiausius tarptautinius standartus atliekamam auditui. Auditorių kolegija, prieš perduodama administratoriui ir Specialiajam komitetui, jos narių parengtas audito ataskaitas patvirtina.

5. Specialusis komitetas kiekvienu atskiru atveju ir nurodęs konkrečius motyvus, gali nuspręsti pasinaudoti kitų išorės tarnybų audito paslaugomis.

6. Už ATHENA sąnaudų auditą atsakingi asmenys, prieš atlikdami savo užduotis, turi būti gavę leidimus gauti mažiausiai "ES paslapties/Secret UE" lygio Tarybos turimą slaptą informaciją arba lygiavertį valstybės narės ar, atitinkamai, NATO leidimą. Tie asmenys užtikrina, kad jie gerbia informacijos konfidencialumą ir saugo užduočių vykdymo metu sužinotus duomenis, vadovaudamiesi tokiai informacijai ir duomenims galiojančiomis taisyklėmis.

7. Administratorius ir už ATHENA sąnaudų auditą atsakingi asmenys nedelsiant ir be išankstinio pranešimo gauna dokumentus ir gali susipažinti su visais tas sąnaudas patvirtinančiais duomenimis bei gali laisvai patekti į patalpas, kuriose tie dokumentai ar duomenys laikomi. Jie gali daryti dokumentų kopijas. ATHENA'os sąnaudas vykdantys asmenys suteikia administratoriui ir už tų sąnaudų auditą atsakingiems asmenims jų užduotims vykdyti reikalingą pagalbą.

8. ATHENA vardu atlikto audito išlaidos laikomos bendrosiomis ATHENA išlaidomis.

38 straipsnis

Metinis ataskaitų pateikimas

1. Pasibaigus finansiniams metams iki balandžio mėn. administratorius, padedant apskaitos pareigūnui ir atskiros operacijos vadui, parengia ir pateikia Specialiajam komitetui metines valdymo ataskaitas, metinį ATHENA balansą ir veiklos ataskaitą. Metinėse valdymo ataskaitose turi būti išskirta bendrosios ATHENA sąnaudos, patirtos operacijoms parengti ar tęsti ir kiekvienos atskiros operacijos, vykdytos per aptariamus finansinius metus bendrosios veiklos sąnaudos, taip pat įvairios kitos pajamos bei iš valstybių narių ir trečiųjų valstybių gautos įplaukos. Balanse visas ATHENA priklausantis turtas, atsižvelgiant į jo nusidėvėjimą ir nuostolius ar eksploatacijos nutraukimą, parodomas kaip turtas, taip pat jame rezervai parodomi kaip mokestiniai įpareigojimai. Metines valdymo ataskaitas administratorius pateikia Auditorių kolegijai tikrinti, kuri finansiniams metams pasibaigus iki vasario mėnesio turi pateikti nuomonę.

2. Metines valdymo ataskaitas ir balansus tvirtina Specialusis komitetas. Jis administratoriui, apskaitos pareigūnui ir kiekvienam operacijos vadui leidžia daryti aptariamų finansinių metų išmokas.

3. Visos sąskaitos ir inventorius, atsižvelgiant į jų lygį, lieka saugojimui pas apskaitos pareigūną ir kiekvienos operacijos vadą penkerių metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo atitinkamos sumos išmokėjimo dienos.

4. Specialusis komitetas priima sprendimą finansinių metų, kurių sąskaitos buvo patvirtintos, biudžeto įvykdymo likutį įskaityti į kitų finansinių metų biudžetą kaip pajamas ar išlaidas, atsižvelgiant į aplinkybes, darant biudžeto pataisas.

5. Ta finansinių metų biudžeto įvykdymo likučio dalis, kuri atsiranda dėl asignavimų, kurie buvo numatyti bendrosioms sąnaudoms, patirtoms pasirengti ar tęsti operacijas, padengti, įskaitoma kaip dalyvaujančių valstybių narių kitos mokėtinos įmokos.

6. Ta finansinių metų biudžeto įvykdymo likučio dalis, kuri atsiranda dėl asignavimų, kurie buvo numatyti konkrečios operacijos bendrosioms veiklos sąnaudoms padengti, įskaitoma kaip valstybių narių, kurios sumokėjo įmokas tai operacijai, kitos mokėtinos įmokos.

7. Tais atvejais, kai neįmanoma išmokėti kompensacijos išskaičiuojant kompensacijų sumas iš mokėtinų įmokų, aptariamoms valstybėms narėms kompensuotinos sumos pervedamos iš biudžeto įvykdymo likučio.

39 straipsnis

Operacijos ataskaitų pateikimas

1. Užbaigus operaciją, Specialusis komitetas, remdamasis administratoriaus arba valstybės narės pasiūlymu, gali priimti sprendimą, kad apskaitos pareigūnui ir operacijos vadui padedant, administratorius Specialiajam komitetui pateiktų valdymo ataskaitas ir konkrečių operacijų balansus už laikotarpį, bent jau iki operacijos užbaigimo dienos, o jeigu įmanoma, iki operacijos likvidavimo dienos. Administratoriui nustatytas pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu keturi mėnesiai nuo operacijos užbaigimo dienos.

2. Jeigu nurodytu laikotarpiu valdymo ataskaitose ir balanse neįmanoma įtraukti su tos operacijos likvidavimu susijusių pajamų ir sąnaudų, tos pajamos ir sąnaudos įtraukiamos į ATHENA metinę valdymo ataskaitą ir metinį balansą, kuriuos metinių ataskaitų pateikimo požiūriu patikrina Specialusis komitetas.

3. Specialusis komitetas patvirtina jam pateiktą konkrečios operacijos valdymo ataskaitą ir balansą. Jis leidžia daryti su konkrečia operacija susijusias išmokas administratoriui, apskaitos pareigūnui ir operacijos vadui.

4. Tais atvejais, kai neįmanoma išmokėti kompensacijos, išskaičiuojant kompensacijų sumas iš mokėtinų įmokų, aptariamoms valstybėms narėms kompensuotinos sumos pervedamos iš biudžeto įvykdymo likučio.

12 SKYRIUS

TEISINIS VEIKSNUMAS

40 straipsnis

1. Sąlygas, reglamentuojančias operacijos vado, administratoriaus ir kito personalo, visų pirma paskirto Bendrijos ar valstybių narių institucijų, drausminę ir baudžiamąją atsakomybę netinkamo ar aplaidaus biudžeto vykdymo atvejais, nustato Tarnybos nuostatai arba jiems taikomos priemonės. Be to, ATHENA savo iniciatyva arba prisidedančios valstybės prašymu pirmiau minėtam personalui gali iškelti civilinį ieškinį.

2. Europos Bendrijos ar Tarybos Generalinis Sekretorius jokiais atvejais negali būti prisidedančios valstybės laikomi atsakingais dėl administratoriaus, apskaitos pareigūno ar jiems paskirto personalo pareigų vykdymo.

3. Atsakomybė dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, galinti kilti dėl sutarčių, sudarytų vykdant biudžetą, dengiama prisidedančių valstybių per ATHENA. Sutartinę atsakomybę reglamentuoja konkrečioms sutartims taikytina teisė.

4. Nesutartinių įsipareigojimų atsakomybės atvejais bet kokia operacijos, štabo, karinių pajėgų štabo ir krizių valdymo struktūrų karinio pobūdžio komponentų, kurių sudėtį tvirtina operacijos vadas, ar jų personalo pareigų vykdymo metu padarytą žalą per ATHENA atlygina prisidedančios valstybės, vadovaudamosi bendraisiais valstybėse narėse galiojančių teisės aktų nustatytais įprastais žalos atlyginimo principais ir konkrečios operacijos veiksmų lauke taikomais pajėgų tarnybos nuostatais.

5. Europos Bendrijos ar valstybės narės jokiu atveju nėra prisidedančios valstybės laikomos atsakingomis už sutartis, sudarytas vykdant biudžetą, ar krizių valdymo struktūros skyrių ar padalinių, kurių sudėtį tvirtina operacijos vadas, ar jų personalo pareigų vykdymo metu padarytą žalą.

41 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Pradinis biudžetas priimamas iki 2004 m. birželio 1 d. Pirmieji finansiniai metai prasideda priėmus pradinį biudžetą, o baigiasi tų metų gruodžio 31 d.

2. Iki 2004 m. birželio 1 d. Specialusis komitetas paskiria šešis pirmuosius 37 straipsnio 4 dalyje numatytos Auditorių kolegijos narius. Burtų keliu nustatomi du nariai, kurių kadencijos laikotarpis vieneri metai, ir du nariai, kurių kadencija trunka dvejus metus. Likusių dviejų narių kadencijos trukmė treji metai.

42 straipsnis

Peržiūra

Šis sprendimas, įskaitant jo priedus, po kiekvienos operacijos arba bent jau kas aštuoniolika mėnesių peržiūrimas. Pirmoji peržiūra turi būti atlikta vėliausiai iki 2004 m. pabaigos. ATHENA valdymo organai prisideda prie tokių peržiūrų atlikimo.

43 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. kovo 1 d. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. vasario 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. Cowen

[1] OL L 253, 2000 10 7, p. 42.

[2] OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Bendrosios bet kada ATHENA patiriamos išlaidos

Tais atvejais, kai toliau išvardytos bendrosios išlaidos negali būti tiesiogiai susiejamos su konkrečia operacija, Specialusis komitetas gali nuspręsti atitinkamas asignavimų sumas įtraukti į bendrąją metinio biudžeto dalį. Šie asignavimai turėtų būti įtraukiami, kiek tai įmanoma, į straipsnius, atspindinčius labiausiai su jais susijusią operaciją.

1. Audito išlaidos

2. Operacijos vado ir jo/jos personalo misijos sąnaudos operacijos ataskaitoms Specialiajam komitetui pateikti

3. Žalos atlyginimas ir išlaidos, patirtos dėl ATHENA'ai pareikštų ieškinių patenkinimo ir bylinėjimosi

4. Banko išlaidos (bendrosios išlaidos visada bus įtrauktos į metinio biudžeto bendrąją dalį)

5. Išlaidos, patirtos dėl priimto sprendimo saugoti operacijos vykdymui įsigytas įprastas medžiagas (jeigu šios išlaidos priskiriamos metinio biudžeto bendrajai daliai, nurodomas susiejimas su konkrečia operacija)

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Bendrosios veiklos išlaidos, susijusios su pasirengimo operacijai, kurios išlaidas dengia ATHENA, etapu

Papildomos transporto ir apgyvendinimo sąnaudos, būtinos žvalgomosioms misijoms ir karinių pajėgų pasirengimui konkrečioms Sąjungos karinėms operacijoms.

Medicinos paslaugos: asmenų, dalyvaujančių žvalgomosiose misijose ir karinių pajėgų pasirengimui konkrečioms Sąjungos karinėms operacijoms, neatidėliotinos medicininės evakuacijos (medicininė evakuacija), kai operacijos veiksmų lauke negalima suteikti gydymo, išlaidos.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

III–A Bendrosios veiklos išlaidos, susijusios su aktyviuoju operacijų, kurių išlaidas visada dengia ATHENA, etapu

ATHENA tenka visų Sąjungos karinių operacijų bendrosios veiklos išlaidos ir papildomos toliau išvardytos operacijai vykdyti išlaidos.

1. ES vadovaujamų operacijų štabų (išskleidžiamų ar stacionarių) ar karinių pratybų papildomos išlaidos

Centrinis štabas (HQ) : operacijos, karinių pajėgų ir komponentų štabai;

Operacijos štabas OHQ) :

operacijos vado, atsakingo už ES karinių pajėgų tam tikrai operacijai suformavimą, operacijos pradėjimą, palaikymą ir atkūrimą, statinis, ne operacijos veiksmų lauke esantis štabas.

Konkrečios operacijos OHQ taikoma bendrųjų išlaidų sąvoka taip pat taikoma Tarybos Generaliniam Sekretoriatui ir ATHENA tokiu lygiu, kiek jų veikla tiesiogiai susijusi su aptariama operacija;

Karinių pajėgų štabas (FHQ) : operacijos teritorijoje dislokuotų ES pajėgų štabas;

Karinio pobūdžio komponento štabas (CCHQ) : operacijai dislokuoto ES karinio pobūdžio komponento vado štabas (t. y. sausumos, oro, jūrų ir kitų ypatingų funkcijų vadai, kuriuos, atsižvelgus į operacijos pobūdį, gali prireikti paskirti);

transporto išlaidos : transportavimas į ir iš operacijos veiksmų lauko FHQ ir CCHQ dislokuoti, palaikyti ir atkurti; OHQ patirtos operacijos vykdymui būtinos transporto išlaidos;

administracija : papildoma biuro ir apgyvendinimui reikalinga įranga, sutartinės paslaugos ir komunalinės, pastatų priežiūros išlaidos;

samdomas vietos personalas : civilinis personalas, tarptautiniai konsultantai ir samdomas vietos (piliečiai ir dirbantys užsienyje darbuotojai) personalas, reikalingas operacijai, kuriai vykdyti neužtenka įprastų resursų, vykdyti (įskaitant apmokėjimą už viršvalandžius);

ryšiai : kapitalo sąnaudos perkant ir naudojant papildomą ryšio ir IT įrangą ir išlaidos už atliktas paslaugas (modemų, telefonų linijų, palydovinių telefonų, kriptofaksų, saugių linijų, interneto prieigos, duomenų perdavimo linijų, vietinio tinklo nuomą ir priežiūrą);

transportas/kelionės (išskyrus išlaidas dienpinigiams išmokėti) štabų veiklos vykdymo teritorijoje : sąnaudos, susijusios su pervežimu transporto priemonėmis ir kitokiomis kelionėmis, pasitelkus kitas priemones bei mokesčio už krovinių pervežimą sąnaudos, įskaitant nacionalinių savanorių pajėgų ir lankytojų kelionių sąnaudas; papildomos degalų išlaidos, viršijančios įprastas operacijos degalų išlaidas; papildomų transporto priemonių nuoma; oficialių kelionių iš operacijos vykdymo vietos į Briuselį ir/ar ES organizuojamus susitikimus išlaidos; trečiosios šalies draudimo išlaidos, kadangi kai kurios šalys reikalauja, kad jų teritorijoje vykdančios operacijas tarptautinės organizacijos būtų apdraustos;

kareivinės ir pajėgų buveinė/infrastruktūra : operacijos veiksmų lauke štabams reikalingų įrengimų įsigijimo, nuomos ar remonto sąnaudos (pastatų, slėptuvių ir palapinių nuoma, jei prireiktų);

visuomenės informavimas : su informavimo kampanijomis susijusios išlaidos bei operacijos štabo ir karinių pajėgų štabo informacijos teikimo žiniasklaidai išlaidos, laikantis einamojo karinių pajėgų štabo sukurtos informavimo strategijos;

reprezentacija ir svetingumas : reprezentacinės išlaidos; operacijos vykdymui būtinos karinių pajėgų štabo lygio išlaidos.

2. Papildomos išlaidos, patirtos teikiant bendro pobūdžio paramą karinėms pajėgoms

Toliau išvardytos yra karinių pajėgų išsidėstymo vietovėje išlaidos:

infrastruktūra : neišvengiamos karinių pajėgų kaip visumos sąnaudos, siekiant įvykdyti misiją (įprastai naudojami oro uostai, geležinkeliai, uostai, keliai, energijos ir vandens tiekimas);

nepakeičiama papildoma įranga : specifinės neplanuotos operacijai vykdyti nepakeičiamos įrangos, dėl kurios būtinumo sprendimą priima operacijos vadas, o patvirtina Specialusis komitetas, nuomojimas ar pirkimas, kai įsigyta įranga misijos pabaigoje negražinama;

tapatybės žymėjimas : specifiniai tapatybės ženklai, "Europos Sąjungos" tapatybės kortelės, ženkleliai, medaliai, Europos Sąjungos spalvų vėliavos ir kitoks karinių pajėgų ar štabų tapatybės ženklinimas (išskyrus drabužių, kepurių ar uniformų);

medicinos paslaugos : neatidėliotinos medicininės evakuacijos išlaidos (medicininė evakuacija), kai operacijos veiksmų lauke negalima suteikti gydymo.

3. Papildomos ES pajėgų patirtos išlaidos bendrosioms NATO lėšoms ir pajėgumams, kuriais gali naudotis ES vadovaujama operacija

Europos Sąjungos išlaidos, patirtos taikant vienai iš ES karinių operacijų susitarimus tarp ES ir NATO, susijusios su NATO bendrųjų lėšų ir pajėgumų, kuriais gali naudotis ES vadovaujama operacija, išdavimu, monitoringu ir grąžinimu ar pareikalavimu grąžinti.

III–B Bendrosios veiklos išlaidos, susijusios su aktyviuoju ypatingųjų operacijų, kurių išlaidas Tarybos sprendimu dengia ATHENA, etapu

Transporto išlaidos : operacijai būtinų karinių pajėgų išdėstymui, palaikymui ir atkūrimui būtinų pervežimų į/iš operacijos veiksmų lauko išlaidos;

Kareivinės ir pajėgų buveinė/infrastruktūra : operacijos veiksmų lauke esančių pastatų, jeigu jų prireiktų operacijai dislokuotoms karinėms pajėgoms, įsigijimo, nuomos ar remonto sąnaudos (pastatų, slėptuvių ir palapinių nuoma).

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

Bendrosios veiklos išlaidos, susijusios su operacijos, kurios išlaidas dengia ATHENA, likvidavimu

Išlaidos, patirtos ieškant paprastai finansuojamų operacijai įrengimų ir infrastruktūros galutinės paskirties vietos.

Papildomos operacijos ataskaitų sudarymo išlaidos. ATHENA priskirtinos bendrosios išlaidos nustatomos pagal III priedą, turint omenyje tai, kad ataskaitų sudarymui reikalingas personalas priklauso tos operacijos štabui netgi tada, kai pastarasis jau yra nutraukęs savo veiklą.

--------------------------------------------------

Top