EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2336

2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles

OJ L 346, 31.12.2003, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 99 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 99 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 274 - 280

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2017; panaikino 32017R1185 . Latest consolidated version: 06/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2336/oj

32003R2336Oficialusis leidinys L 346 , 31/12/2003 p. 0019 - 0025


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2336/2003

2003 m. gruodžio 30 d.

įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 670/2003, nustatantį konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones [1], ir ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką, 3 straipsnio 3 dalies pirmą įtrauką, 4 straipsnio 4 dalį ir 11 straipsnį,

kadangi:

(1) Tam, kad Komisija galėtų sukurti Bendrijos alkoholio balansą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 670/2003 3 straipsnio 2 dalyje, ir turėti prekybos plėtros apžvalgą, valstybės narės turi reguliariai standartinėje formoje persiųsti Komisijai duomenis apie pagaminto, importuoto, eksportuoto ir suvartoto alkoholio kiekius bei prekybos metų pabaigoje turimas atsargas ir gamybos prognozes.

(2) Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis, kai kuriais vartojimo atvejais, gali būti vartojamas kaip žemės ūkio kilmės alkoholio pakaitalas. Bendrijos balansas taip pat turi įtraukti ir šios rūšies produktą.

(3) Valstybės narės ir Komisija turi būti pasirengę vykdyti prekybos plėtros pastovią priežiūrą, kad rinkos plėtra būtų geriausiai įvertinama.

(4) Licencijų galiojimo laikotarpis turi būti nustatomas atsižvelgiant į vartojimo ir pristatymo galutinius terminus, naudojamus tarptautinėje prekyboje.

(5) Atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 670/2003 4 straipsnio 3 dalį licencijų naudojimas yra siejamas su užstato, kuris visas ar jo dalis prarandama, jeigu importas neįvykdomas visiškai ar įvykdomas tik dalinai, pateikimu. Užstato dydis taip pat turi būti nustatytas.

(6) 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų, skirtų žemės ūkio produktams, sistemos taikymo [2], ir 1985 m. liepos 22 d. Komisijos regla-mentas (EEB) Nr. 2220/85, nustatantis bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams [3], galioja importo licencijoms ir užstatams, nurodytiems šiame Reglamente.

(7) 1984 m. rugsėjo 4 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2541/84, nustatantis išlyginamąjį mokestį žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, gaminamo Prancūzijoje, importui į kitą valstybę narę [4], tampa atgyvenęs ir turi būti panaikintas.

(8) Šiame reglamente pateiktos priemonės atitinka vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS SRITIS

1 straipsnis

Sritis

Šis reglamentas nustato išsamias Bendrijos etilo alkoholio balanso ir importo licencijų sistemos, nurodytų Reglamente (EB) Nr. 670/2003, įgyvendinimo taisykles.

II SKYRIUS BENDRIJOS BALANSAS

2 straipsnis

Bendrijos balanso sudarymas

Komisija turi sudaryti Bendrijos etilo alkoholio balansą už praėjusius kalendorinius metus vėliausiai iki kiekvienų metų kovo 31 d. Balansas, apimantis informaciją apie alkoholio rinką Bendrijos lygiu, pateikiamas Vyno vadybos komitetui pagal I priede pateiktą formą ir atspausdinamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Informacija apie žemės ūkio kilmės etilo alkoholį

Ne vėliau kaip paskutinę antro mėnesio, einančio po aktualaus laikotarpio pabaigos, dieną valstybės narės siunčia Komisijai toliau nurodytą informaciją apie žemės ūkio kilmės etilo alkoholį kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 670/2003 1 straipsnio 1 dalyje:

a) ketvirtinę informaciją apie importą iš trečiųjų šalių, suskirstytą pagal kombinuotos nomenklatūros kodą ir kilmės šalį, identifikavimui naudojant šalių ir teritorijų nomenklatūrų kodus Bendrijos užsienio prekybos statistikai, nustatytus Komisijos reglamente (EB) Nr. 1779/2002 [5];

b) ketvirtinę informaciją apie eksportą į trečiąsias šalis, įskaitant bet kokį ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio eksportą;

c) ketvirtinę informaciją apie gamybą, suskirstytą pagal produktus, iš kurių alkoholis pagamintas, pagal šio reglamento II priede nustatytą formą;

d) informaciją apie per praėjusį ketvirtį suvartotą kiekį, suskirstytą pagal suvartojimo sektorių, pagal šio reglamento III priede nustatytą formą;

e) informaciją apie alkoholio gamintojų jų šalyje turimas atsargas kiekvienų metų pabaigai pagal šio reglamento IV priede nustatytą formą;

f) informaciją apie numatomą gamybą einamiesiems metams, du kartus per metus, atitinkamai iki vasario 28 d. ir rugpjūčio 31 d. pagal šio reglamento V priede nustatytą formą.

Pirmos pastraipos d punkto tikslais, suvartojimas reiškia etilo alkoholio perdavimą iš alkoholio gamintojo ar importuotojo jo perdirbimui ar išpilstymui.

Paskelbti skaičiai turi būti išreikšti absoliutaus alkoholio hektolitrais.

Valstybės narės gali numatyti deklaracijų schemas tam, kad užtikrinti informacijos, nurodytos pirmos pastraipos c, d, e ir f punktuose, surinkimą.

4 straipsnis

Informacija apie ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholį

Ne vėliau kaip paskutinę antro mėnesio, einančio po aktualaus laikotarpio pabaigos, dieną valstybės narės siunčia Komisijai žemiau nurodytą informaciją apie ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholį kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 670/2003 3 straipsnio 3 dalyje:

a) ketvirtinę informaciją apie gamybą, suskirstytą pagal sintetinį alkoholį ar kitas alkoholio rūšis kai tai įmanoma;

b) ketvirtinę informaciją apie importą iš trečiųjų šalių pagal šio reglamento VII priede nustatytą formą;

c) ketvirtinę informaciją apie eksportą į trečiąsias šalis, išskyrus kai jis įtrauktas į eksportą, paskelbtą pagal šio reglamento 3 straipsnio b punktą;

d) informaciją apie per praėjusį ketvirtį suvartotą kiekį, suskirstytą pagal sintetinį alkoholį ar kitas alkoholio rūšis kai tai įmanoma;

e) informaciją apie alkoholio gamintojų turimas atsargas metų pabaigai, suskirstytą pagal sintetinį alkoholį ar kitas alkoholio rūšis kai tai įmanoma.

Pirmos pastraipos d punkto tikslais, "suvartotas kiekis" reiškia gamybos pramonės Bendrijos rinkoje parduotus alkoholio kiekius.

Pranešimai, nurodyti pirmos pastraipos a, d ir e punktuose, atliekami pagal VI priede pateiktą formą. Paskelbti skaičiai turi būti išreikšti absoliutaus alkoholio hektolitrais.

III SKYRIUS IMPORTO LICENCIJOS

5 straipsnis

Licencijų išdavimas

1. Nuo 2004 m. sausio 27 d. importuojant į Bendriją produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 670/2003 1 straipsnio 1 dalyje, pateikiama importo licencija. Importo licencijas valstybė narė išduoda visiems pareiškėjams nepriklausomai nuo jų įsisteigimo Bendrijoje vietos.

2. Šioje dalyje nurodytoms licencijoms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000.

3. Žemės ūkio kilmės alkoholio importo ir eksporto licencijų prašymų 8 langelyje turi būti nurodyta kilmės šalies pavadinimas. Langelis "privaloma: taip" turi būti pažymėtas. Pareiškėjui prašant, administracija, išdavusi licenciją, gali pakeisti kilmės šalį kita šalimi tiktai vieną kartą.

4. Valstybės narės gali nuspręsti, kad alkoholio importo kaina (CIF) būtų nurodoma 20 langelyje.

6 straipsnis

Galiojimo laikas

Importo licencijos, Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalies rėmuose, galioja nuo jų išdavimo datos iki ketvirto po jos einančio mėnesio pabaigos.

7 straipsnis

Pranešimai, susiję su importo licencijomis

1. Kiekvieną antradienį arba kitą darbo dieną, jeigu antradienis yra valstybinė šventė, valstybės narės praneša Komisijai produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 670/2003 1 straipsnyje, kiekius, kuriems per praėjusią savaitę buvo išduotos importo licencijos, suskirstytus pagal kombinuotosios nomenklatūros kodą ir kilmės šalį.

2. Jeigu valstybė narė nusprendžia, kad kiekiai, kuriems buvo prašoma importo licencijų, toje valstybėje narėje gali trikdyti rinką, ta valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją, nurodydama kiekius pagal susijusių produktų rūšis. Komisija įvertina situaciją ir apie tai informuoja valstybes nares.

8 straipsnis

Užstatai

Importo licencijoms nustatomas 1 euras už hektolitrą užstatas.

Reglamentas (EEB) Nr. 2220/85 taikomas licencijoms, nurodytoms šiame skyriuje.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9 straipsnis

Pranešimų siuntimas

Informaciją, nurodytą 3 ir 4 straipsniuose, už 2004 m. pirmą ketvirtį, valstybės narės turi atsiųsti vėliausiai iki 2004 m. rugpjūčio 31 d.

Pranešimai, nurodyti šiame reglamente, siunčiame Komisijai adresu, nurodytu VIII priede.

10 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 2541/84 šiuo yra panaikinamas.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2004 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas visas yra privalomas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Pasirašyta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 30 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 97, 2003 4 15, p. 6.

[2] OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 325/2003 (OL L 47, 2003 2 21, p. 21).

[3] OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1932/1999 (OL L 240, 1999 9 10, p. 11).

[4] OL L 238, 1984 9 6, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3826/1985 (OL L 371, 1985 12 31, p. 1).

[5] OL L 296, 2002 10 5, p. 6.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamyba, kaip nurodyta 3 straipsnio c punkte

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio suvartojimo kiekis, kaip nurodyta 3 straipsnio d punkte

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio atsargos, kaip nurodyta 3 straipsnio e punkte

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio numatoma gamyba einamiesiems metams, kaip nurodyta 3 straipsnio f punkte

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamyba, suvartojimas ir atsargos, kaip nurodyta 4 straipsnio a, d ir e punktuose

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

Ne emes ūkio kilmės etilo alkoholio importas, kaip nurodyta 4 straipsnio b punkte

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

Adresas, kuriuo turi būti siunčiami pranešimai, kaip nurodyta 9 straipsnyje

European Commission – DG Agriculture D.4

Faks. (32-2) 295 92 52

El. paštas: agri-d4@cec.eu.int

--------------------------------------------------

Top