EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1342

2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003, nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles

OJ L 189, 29.7.2003, p. 12–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 048 P. 135 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 048 P. 135 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 140 - 157

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; panaikino 32020R0760 . Latest consolidated version: 06/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1342/oj

32003R1342Oficialusis leidinys L 189 , 29/07/2003 p. 0012 - 0029


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003

2003 m. liepos 28 d.

nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1766/92 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1104/2003 [2], ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 11 dalį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3072/95 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 411/2002 [4], ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnį,

kadangi:

(1) 1995 m. gegužės 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1162/95, nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles [5] buvo keletą kartų iš esmės keistas [6]. Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2) Atsižvelgiant į prekybai grūdais ir ryžiais būdingą veiklą, reikėtų numatyti taisykles, papildančias arba nukrypstančias nuo 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams [7] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 325/2003 [8].

(3) Intervencinių atsargų eksporto konkursų atveju, licencijose reikėtų nurodyti kiekius ir paskirties vietas, kuriems jos yra išduotos, bei numatyti, kokie konkretūs duomenys turi būti nurodyti eksporto licencijose, pirmiausia konkursų dėl eksporto grąžinamųjų išmokų, grūdų pagrindo kombinuotųjų pašarų eksporto ir išankstinio eksporto mokesčių nustatymo atveju.

(4) Įvairių produktų importo ir eksporto licencijų galiojimo laikas turėtų būti nustatomos pagal rinkos ir patikimo valdymo reikalavimus. Atsižvelgiant į konkurenciją pasaulio rinkoje, salyklo eksportui specialiai turėtų būti nustatomas gana ilgas galiojimo laikas, tačiau, jei licencijos yra išduotos iki liepos 1 d., jis turėtų baigtis rugsėjo 30 d., kad naujais prekybos metais prieš prasidedant miežių pjūčiai nebūtų prisiimami eksporto įsipareigojimai.

(5) Atsižvelgiant į pavojų, kad licencijos bus išduotos pernelyg dideliems kiekiams, tarp reikėtų numatyti trijų dienų svarstymo laikotarpį prieš faktinį grūdų ir daugelio perdirbtų grūdų produktų eksporto licencijų išdavimą, išskyrus nekomercinio pobūdžio eksportą, vykdomą siekiant teikti Bendrijos ar nacionalinę pagalbą maisto produktais, bei tam tikrą humanitarinių agentūrų vykdomą tiekimą.

(6) Vis dėlto, Komisijos sprendimas neleisti naudoti eksporto sertifikato pasibaigus trijų dienų svarstymo laikotarpiui kai kuriais atvejais gali sutrikdyti produktų, kurių reguliarus tiekimas yra būtinas, tiekimo nenutrūkstamumą. To prašantiems ūkio subjektams turėtų būti suteikta galimybė gauti eksporto licenciją, nenumatančią grąžinamųjų išmokų, jei prie tokių licencijų pridedamos specialios naudojimo sąlygos.

(7) Tam tikros Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio nuostatos dėl tam tikrų produktų eksporto licencijų paraiškų ryšium su gautais pakvietimais dalyvauti importuojančiose tračiosiose šalyse organizuojamuose konkursuose turėtų būti labiau ribojančios ir labiau atitikti grūdų prekybos komercinę veiklą.

(8) Atsižvelgiant į konkurenciją pasaulio grūdų ir ryžių rinkoje, reikėtų numatyti, kad pagrindinių produktų, įskaitant kietuosius kviečius eksporto licencijos būtų išduodamos specialiam galiojimo laikui ir palyginti dideliems mažiausiems kiekiams, daugiau mažiausio kiekio numatant eksportuoti į Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybes. Licencijos turėtų būti išduodamos tik laikantis tam tikrų papildomų sąlygų, pirmiausia susijusių su tiekimo sutarties pateikimu kompetentingai agentūrai per nustatytą laiką.

(9) Turėtų būti nustatomi skirtingo dydžio užstatai už įvairių produktų grupių importo ir eksporto licencijas, atsižvelgiant į galimus grąžinamųjų išmokų ar eksporto mokesčių pasikeitimus šių licencijų galiojimo metu, preferencinį režimą taikant tiekimui į AKR valstybes.

(10) Taikytinos eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos tais atvejais, kai licencijų galiojimas pratęsiamas dėl force majeure pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 41 straipsnį.

(11) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šis reglamentas nustato specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos, nustatytos pagal toliau išvardytus aktus, taikymo taisykles:

a) Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 9 straipsnį;

b) Reglamento (EB) Nr. 3072/95 9 straipsnį.

2 straipsnis

1. Kai paraiškos dėl eksporto licencijų paduodamos ryšium su kvietimais dalyvauti konkurse, gautais pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2131/93 [9] 7 straipsnį, licencijos išduodamos tik tiems kiekiams, dėl kurių pareiškėjai yra sudarę sutartis.

Eksporto licencijos galioja tik tam kiekiui, kuris yra nurodytas 17 skiltyje. 19 skiltyje įrašomas skaičius "0".

2. Reglamento (EB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalyje numatytų paraiškų dėl eksporto licencijų 7 skiltyje nurodoma atitinkama paskirties vieta. Licencijų turėtojai įpareigojami nurodytus produktus eksportuoti į tą paskirties vietą.

Visos šalys, kurioms taikoma ta patik eksporto grąžinamosios išmokos ar mokesčio norma, laikomos viena paskirties vieta.

3 straipsnis

1. Kai eksporto grąžinamosios išmokos nustatomos konkursu, grąžinamosios išmokos norma, nurodyta sutarčių sudarymo pareiškimuose, žodžiais ir skaičiais įrašoma licencijų 22 skiltyje. Ši norma išreiškiama eurais, o prieš ją įrašoma:

- Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

- Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

- Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

- Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

- Tendered rate of basic export refund

- Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

- Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

- Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

- Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

- Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

- Anbudssats för exportbidrag.

2. Kai eksporto mokesčiai nustatomi konkursu, mokesčio norma, nurodyta sutarčių sudarymo pareiškimuose, žodžiais ir skaičiais įrašoma licencijų 22 skiltyje. Ši norma išreiškiama eurais, o prieš ją įrašoma:

- Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

- Tilslagssats for eksportafgiften

- Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

- Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

- Tendered rate of export tax

- Taux de la taxe à l'exportation adjugé

- Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

- Gegunde belasting bij uitvoer

- Taxa de exportação adjudicada

- Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

- Anbudssats för exportavgift.

4 straipsnis

1. Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 14 straipsnio, paraiškose dėl produktų, klasifikuojamų KN 11010015, 110220, 11031110 ir 110313 pozicijose, eksporto licencijų gali būti nurodyti produktai, klasifikuojami pirmiau minėtų subpozicijų dviejuose gretimuose 12 skaičių poskyriuose.

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 1291/2000 14 straipsnįi taikomos ššios produktųu kategorijos:

1 kategorija: | 110811009200, 110811009300 |

2 kategorija: | 110812009200, 110812009300 |

3 kategorija: | 110813009200, 110813009300 |

4 kategorija: | 110819109200, 110819109300 |

5 kategorija: | 170230519000, 170230919000, 170290509100 |

6 kategorija: | 170230599000, 170230999000, 170240909000, 170290509900, 210690559000 |

Paraiškose nurodyti 12 skaičių poskyriai nurodomi ir eksporto licencijose.

2. Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 14 straipsnio, paraiškose dėl produktų, kurių KN kodai yra 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 ir 23099053 ir kurių sudėtyje yra mažiau kaip 50 % masės pieno produktų, paraiškose eksporto licencijoms gauti pateikiama ši informacija:

a) 15 skiltyje pateikiamas produkto aprašymas ir jo 12 skaitmenų kodas; produktų, jei produktai klasifikuojami dviejuose ar daugiau gretimų poskyrių, eksportuotojas gali nurodyti 12 skaitmenų grąžinamųjų išmokų nomenklatūrą, tokiu atveju 15 skiltyje įrašoma: preparatai, naudojami gyvūnų pašarui, kuriam taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1517/95;

b) 16 skiltyje įrašoma nuoroda "2309";

c) 17 ir 18 skiltyse įrašomas privalomas eksportuoti kombinuotųjų pašarų kiekis;

d) 20 skiltyje nurodomas grūdų produktų kiekis, kuris turi būti panaudotas kombinuotųjų pašarų gamybai, jeigu jis žinomas, atskirai nurodant kukurūzų ir kitų grūdų kiekus; priešingu atveju, jeigu taikoma 15 aiškinamosios skilties a punkte nurodyta nuostata dėl dviejų ar daugiau poskyrių, skliaustuose nurodomas kukurūzų ar kitų grūdų panaudotas kiekis.

Paraiškose pateikta informacija nurodoma eksporto licencijose.

5 straipsnis

Taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 [10] 15 straipsnio antrąją pastraipą ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 16 straipsnio 10 dalį, eksporto licencijų 22 skiltyje įrašoma:

- Gravamen a la exportación no aplicable

- Eksportafgift ikke anvendelig

- Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

- Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

- Export tax not applicable

- Taxe à l'exportation non applicable

- Tassa all'esportazione non applicabile

- Uitvoerbelasting niet van toepassing

- Taxa de exportação não aplicável

- Vientimaksua ei sovelleta

- Exportavgift icke tillämplig.

6 straipsnis

1. Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 1 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnyje išvardytų produktų importo licencijos galioja nuo jų išdavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalį dienos iki jų galiojimo termino, nustatyto šio reglamento I priede, pabaigos.

2. Jei nustatomas specialus tam tikrų trečiųjų šalių kilmės ir iš jų atvežamų produktų importo licencijų galiojimo terminas, licencijos paraiškų 7 ir 8 skiltyse ir pačiose licencijose nurodoma provenencijos ir kilmės šalis arba šalys. Licencijos įpareigoja importuoti iš tos šalis ar tų šalių.

7 straipsnis

1. Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 1 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnyje išvardytų produktų eksporto licencijos galioja nuo jų išdavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalį dienos iki jų galiojimo termino, nustatyto šio reglamento II priede, pabaigos.

2. Nepaisant 1 dalies, produktų, kurių KN kodai yra 170230, 170240, 170290 ir 210690, dėl kurių paraiškos paduodamos iki kiekvienų prekybos metų birželio 30 d., eksporto licencijų galiojimas baigiasi birželio 30 d. Jei paraiškos paduodamos nuo vienų prekybos metų birželio 26 d. iki kitų prekybos metų rugsėjo 30 d., pirmiau minėtų eksporto licencijos galioja 30 dienų nuo jų išdavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalį dienos.

Eksporto muitinės formalumai, susiję su pirmojoje pastraipoje minimomis licencijomis, dėl kurių paraiškos buvo paduotos iki birželio 25 d., turi būti užbaigti iki kiekvienų prekybos metų birželio 30 d. Su tomis licencijomis, dėl kurių paraiškos buvo paduotos nuo kitų prekybos metų birželio 26 d. iki rugsėjo 30 d., susiję eksporto muitinės formalumai turi būti užbaigti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų išdavimo dienos.

Šie galutiniai terminai taip pat taikomi Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 [11] 30 straipsnyje minėtiems formalumams, susijusiems su produktais, kuriems pagal šias licencijas įforminama Tarybos reglamento (EEB) Nr. 565/80 [12] nustatyta procedūra.

Šių licencijų 22 skiltyje įrašoma:

- Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003

- Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) Nr. 1342/2003

- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

- Limitation provided for in Article 7 (2) of Regulation (EB) Nr. 1342/2003

- Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

- Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) Nr. 1342/2003

- Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) Nr. 1342/2003

- Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

- Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) Nr. 1342/2003.

3. Nepaisant 1 dalies, ūkio subjekto prašymu produktų, kurių KN kodai yra 11071019, 11071099 ir 11072000, eksporto licencijos galioja nuo jų išdavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalį iki:

a) einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 30 d., jei jos yra išduotos nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.;

b) vienuolikto mėnesio nuo jų išdavimo mėnesio pabaigos, jei jos yra išduotos nuo liepos 1 d. iki spalio 31 d.;

c) kitų kalendorinių metų rugsėjo 30 d., jei jos yra išduotos nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Pirmiau minėtas atvejais, nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio, teisės, kurias suteikia šioje dalyje minimos licencijos, neperleidžiamos.

4. Tais atvejais, kai grąžinamoji išmoka ar eksporto mokestis nenustatomas, produktų, minimų Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 1 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnyje, eksporto licencijos galioja 60 dienų nuo jų išdavimo.

8 straipsnis

1. Produktų, išvardytų Reglamento (EEB) Nr. 1766/90 1 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose bei Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnyje, ir produktų, kurių KN kodai yra 11022010, 11022090, 11031310, 11031390, 11032020, 11042905, 11042298, 11042310, 11081100, 11081200, 11081300, 11090000, 17023051, 17023091, 17023099, 17024090, 17029050, 17029079, 21069055, 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 ir 23099053, išvardyti Reglamente (EEB) Nr. 1766/92, eksporto licencijos išduodamos trečią darbo dieną nuo paraiškų padavimo, jei tuo metu nesiimama specialių priemonių.

Komisija gali nuspręsti atmesti paraiškas.

Pirmoji pastraipa netaikoma licencijoms, išduotoms ryšium su kvietimais dalyvauti konkurse, ar licencijoms, minimoms Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 16 straipsnyje, išduotoms pagalbai maisto produktais teikti, kaip apibrėžta Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo susitarimo dėl žemės ūkio [13] 10 straipsnio 4 dalyje. Nagrinėjimo laikotarpis netaikomas išduodant eksporto licencijas, kai paraišką dėl 20 tonų ar mažesnio kiekio paduoda humanitarinė agentūra, nepridėdama paraiškos dėl grąžinamosios išmokos.

2. Nepažeidžiant Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 16 straipsnio, ūkio subjektų prašymu eksporto licencijos, nenumatančios grąžinamosios išmokos, išduodamos paraiškos padavimo dieną, išskyrus atvejus, kai padavimo dieną atitinkamam produktui taikomas eksporto muitas.

Kai eksportuojant pagal pirmąją pastraipą išduotose licencijose nurodytą produktą buvo nustatytas eksporto muitas, taikomas tas muitas.

Tokios eksporto licencijos galioja 60 dienas nuo jų išdavimo dienos.

Licencijos 22 skiltyje įrašoma:

- Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003

- Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) Nr. 1342/2003

- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

- Limitation provided for in Article 8 (2) of Regulation (EB) Nr. 1342/2003

- Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

- Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) Nr. 1342/2003

- Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) Nr.1342/2003

- Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

- Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) Nr. 1342/2003.

3. Kai, nustatant eksporto grąžinamąją išmoką ar eksporto mokestį už produktus, išvardytus Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 1 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, bei Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnio 1 dalies a punkte, aiškiai nurodoma ši dalis, prie eksporto licencijos paraiškų turi būti pridedama sutarties kopija. Sutartis turi būti sudaryta su paskirties šalies oficialia įstaiga arba įmone, kurios verslo vieta yra toje šalyje, joje turi būti nurodytas kiekis, dėl kurio sutartis buvo sudaryta, ir pristatymo laikotarpis, neviršijantis licencijos galiojimo laiko. Pagal šį straipsnį tokiai sutarčiai negali būti anksčiau išduota licencija. Atitinkama valstybė narė patikrina, ar licencijos paraiškos atitinka šioje dalyje nustatytus reikalavimus, ir jų padavimo dieną praneša Komisijai kiekius, dėl kurių buvo išduotos licencijos. Atitinkamos licencijos iš tikrųjų išduodamos tik trečią darbo dieną nuo paraiškų padavimo dienos, jei iki tol Komisija nesiima specialių priemonių.

Jei eksporto licencijos paraiškose, minimose pirmojoje pastraipoje, nurodomi kiekiai, viršijantys kiekius, kuriuos galima eksportuoti, nurodyti reglamente, nustatančiame grąžinamąją išmoką ar konkretų mokestį, per dvi darbo dienas nuo paraiškų padavimo Komisija gali nustatyti vienodą šių kiekių sumažinimo procentinį dydį. Licencijos paraiškas galima atsiimti per dvi darbo dienas nuo sumažinimo procentinio dydžio paskelbimo.

Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio, teisės, kurias suteikia licencijos, neperleidžiamos.

Jei importuojantis pirkėjas neįvykdo sutarties, ūkio subjektas gali eksportuoti į kitą paskirties šalį, tačiau tada taikoma ta grąžinamoji išmoka ar eksporto mokestis, kurie galiojo tą dieną, kurią buvo paduota pirminė paraiška dėl eksporto į "kitas trečiąsias šalis". Kai pirminės licencijos paraiškos padavimo dieną nėra nustatyta grąžinamoji išmoka ar eksporto mokestis "kitoms trečiosioms šalims", Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 23 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti priimtas ad hoc sprendimas.

9 straipsnis

1. 2–6 dalys taikomos eksportui į IV priede išvardytas trečiąsias šalis ir tame priede išvardytiems produktams.

2. 1 dalyje minimam eksportui vykdyti atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingoms institucijoms pateikiama pagal 8 straipsnio 2 dalį ir šį straipsnį išduotos eksporto licencijos patvirtinta kopija bei tinkamai patvirtinta kiekvienos siuntos eksporto deklaracijos kopija. Atitinkamos prekės negali būti anksčiau eksportuotos į kitą trečiąją šalį.

3. 2 dalyje minimos licencijos:

a) 7 langelyje nurodomas atitinkamos importuojančios šalies ar šalių pavadinimas;

b) 15 langelyje – prekių aprašymas pagal kombinuotąją nomenklatūrą;

c) 16 langelyje – 8 skaitmenų Kombinuotosios nomenklatūros kodas, ir kiekvieno 15 langelyje nurodyto produkto kiekis tonomis;

d) 17 ir 18 langeliuose – bendras 16 langelyje nurodytų produktų kiekis;

e) 20 langelyje – vienas iš šių įrašų:

- Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003

- Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) Nr. 1342/2003

- Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

- Export in accordance with Article 9 of Regulation (EB) Nr. 1342/2003

- Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003

- Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n.1342/2003

- Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) Nr. 1342/2003

- Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

- Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) Nr. 1342/2003;

f) 22 langelyje – be 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų žodžių, vienas iš šių įrašų:

- Sin restitución por exportación

- Uden eksportrestitution

- Ohne Ausfuhrerstattung

- Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

- No export refund

- Sans restitution à l'exportation

- Senza restituzione all'esportazione

- Zonder uitvoerrestitutie

- Sem restituição à exportação

- Ilman vientitukea

- Utan exportbidrag.

Licencijos galioja tik jose nurodytiems produktams ir kiekiams.

4. Pagal šį straipsnį išduotos licencijos įpareigoja eksportuoti į vieną iš 7 langelyje nurodytų paskirties vietų.

5. Atitinkamos šalies prašymu išduodama patvirtintos licencijos kopija.

6. Pirmąjį kiekvieno mėnesio pirmadienį valstybių narių kompetentingos institucijos praneša Komisijai kiekius, dėl kurių buvo išduotos licencijos, išskirstytus pagal KN kodus.

10 straipsnis

1. Kai eksportuojama pagal kvietimą dalyvauti konkurse, paskelbtame importuojančioje trečiojoje šalyje, paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, rugių, miežių, kukurūzų, ryžių, kvietinių miltų, ruginių miltų, kietųjų kviečių kruopų ir rupinių bei produktų, kurių KN kodai yra 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 ir 23099053, ir kurių sudėtyje yra mažiau kaip 50 % masės pieno produktų, eksporto licencijos galioja nuo jų išdavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalį dienos iki tos dienos, kurią turi būti įvykdyti sutarties įsipareigojimai.

2. Licencijų galiojimo laikas negali viršyti keturių mėnesių nuo išdavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalį mėnesio.

3. Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio 3 dalies trečiosios pastraipos, licencijos paraiškos negali būti paduodamos prieš daugiau nei keturias darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo galutinės datos, nurodytos kvietime dalyvauti konkurse.

4. Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio 5 dalies, nustatomas ilgiausias šešių darbo dienų laikotarpis nuo pasiūlymų pateikimo galutinės datos iki išduodančiai agentūrai pareiškėjo pateikto pranešimo apie konkurso rezultatus, kaip numatyta to reglamento 44 straipsnio 5 dalies a-d punktuose.

11 straipsnis

1. Ypatingais atvejais paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, rugių, miežių, kukurūzų, ryžių, kvietinių miltų, ruginių miltų, kietųjų kviečių kruopų ir rupinių bei produktų, kurių KN kodai yra 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 ir 23099053, ir kurių sudėtyje yra mažiau kaip 50 % masės pieno produktų, eksporto licencijų galiojimo laikas gali būti ilgesnis nei numatyta 7 straipsnio 1 dalyje, kai atitinkama šalis sudarinėja sutartį, užtikrinančią ilgesnį laikotarpį. Šiuo tikslu atitinkama šalis kompetentingai institucijai pateikia paskirties šalies oficialios įstaigos ar įmonės, kurios verslo vieta yra toje šalyje, raštišką patvirtinimą. Tokiuose patvirtinimuose turi būti nurodomas numatomas produktų kiekis ir kokybė, pristatymo laikotarpis ir kainos. Valstybės narės nedelsdamos išsiunčia pranešimo kopiją Komisijai susipažinti.

2. 1 dalyje išdėstytais atvejais suinteresuota šalis kompetentingai institucijai paduoda eksporto licencijos paraišką, prie kurios pridedama paraiška dėl iš anksto nustatytos grąžinamosios išmokos ar eksporto mokesčio, taikytinų paraiškos dėl planuojamos paskirties vietos padavimo dieną, ir duomenys apie mažiausią ir didžiausią kiekį, kurį jis ketina eksportuoti, bei trumpiausią ir ilgiausią laiką, reikalingą planuojamam eksportui įvykdyti. Vis dėlto, mažiausias kiekis negali būti mažesnis nei 75000 tonos paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, rugių, miežių, kukurūzų, kvietinių miltų, ruginių miltų ir produktų, kurių KN kodai yra 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 ir 23099053, ir kurių sudėtyje yra mažiau kaip 50 % masės pieno produktų, ir 15000 tonos kietųjų kviečių kruopų ir rupinių bei ryžių. Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 15 straipsnio 2 dalies, prie tokių paraiškų užstatas nepridedamas.

Eksportui į AKR valstybę ar į kelias valstybes, priklausančias vienai iš AKR valstybių grupių, nurodytų III priede, pirmojoje pastraipoje nustatytas mažiausias kiekis sumažinamas iki:

a) 20000 tonų paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, rugių, miežių, kukurūzų, kvietinių miltų, ruginių miltų ir produktų, kurių KN kodai yra 23091011, 23091013, 23091031, 23091033, 23091051, 23091053, 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 ir 23099053, ir kurių sudėtyje yra mažiau kaip 50 % masės pieno produktų, ir

b) 5000 tonų kietųjų kviečių kruopų ir rupinių bei ryžių.

Paraiškose, susijusiose su keliomis valstybėmis, priklausančioms AKR valstybių grupei, turi būti nurodytas kiekvienos numatomos paskirties vietos pavadinimas.

3. Valstybė narė, kurios kompetentingai institucijai paduodamos paraiškos, jas išnagrinėja, pirmiausia kiekį, ekonomines planuojamo eksporto implikacijas ir jo įforminimo praktinius aspektus bei, jei jie yra priimtini, praneša Komisijai, kuri priima sprendimą Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 23 straipsnyje arba Reglamento (EB) Nr. 3072/95 22 straipsnyje nustatyta tvarka. Jei Komisija priima paraišką, pirmiausia ji nustato terminą, per kurį sutartis turi būti pateikta kompetentingai institucijai. Pastaroji informuoja pareiškėją apie Komisijos sprendimą.

4. Kai nustatytas licencijos galiojimo laikas yra toks pat, kokio buvo prašoma, pareiškėjas per terminą, nustatytą pagal 3 dalį, kompetentingai institucijai pateikia pasirašytą sutarties originalą ir jos kopiją. Sutartyje nurodomas bent jau kiekis, dėl kurio ji sudaryta, kuris turi neviršyti mažiausio ir didžiausio kiekio, nurodyto licencijos paraiškoje, paskirties vieta, laikotarpis, per kurį bus įvykdytas eksportas (kuris turi neviršyti trumpiausio ir ilgiausio nurodyto laikotarpio), sutarties galiojimo laikui nustatyta kaina ir mokėjimo sąlygos. Tuomet licencija išduodama pateikus Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 9 straipsnio 1 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 3072/95 9 straipsnio 1 dalyje numatytą užstatą. Paskirties šalis (arba vienos grupės šalys) nurodomos 7 skiltyje ir licencija įpareigoja eksportuoti į tą šalį ar šalis. Vis dėlto, ne daugiau kaip 10 % kiekio, nurodyto licencijoje, pagal sutartį gali būti pristatyta į kitą šalį, nurodytą III priede ir priklausančią tai pačiai grupei.

Kai pareiškėjas negali sudaryti tokios sutarties, per sutarčiai pateikti nustatytą terminą apie tai jis informuoja kompetentingą instituciją ir licencija neišduodama.

5. Išskyrus force majeure atvejus, kai pareiškėjas nesilaiko 4 dalies, licencija neišduodama.

6. Kai nustatytas galiojimo laikas skiriasi nuo to, kurio buvo prašoma ir yra ilgesnis, nei nustatyta 7 straipsnyje, taikomos šio straipsnio 4 ir 5 dalys. Vis dėlto, per sutarčiai pateikti nustatytą terminą pareiškėjas gali atsiimti savo licencijos paraišką.

7. Kai paraiška dėl 7 straipsnyje numatyto galiojimo termino pratęsimo atmetama, licencija neišduodama.

8. Šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis išduotoms licencijoms netaikomos 8 straipsnio 1 dalies nuostatos.

12 straipsnis

Už licencijas, išduodamas Reglamento (EEB) Nr. 1766/95 1 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams, pateikiami tokio dydžio užstatai:

a) 1 EUR už toną už importo licencijas, kurioms netaikoma Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 10 straipsnio 4 dalies ketvirtoji įtrauka, ir už produktus, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 3072/95, bei 5 EUR už toną už eksporto licencijas:

i) produktui, kuriam paraiškos padavimo dieną nėra nustatyta eksporto grąžinamoji išmoka ar muitas;

ii) produktui, kuriam nėra iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka ar muitas;

iii) išduotas pagal šio reglamento 8 straipsnio 2 dalį;

b) už importo licencijas, kurioms taikoma Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 10 straipsnio 4 dalies ketvirtoji įtrauka:

i) 15 EUR už toną produktų, kurių KN kodai yra 07099060, 07129019, 10011000, 10019091, 10019099, 10020000, 100300, 1004, 10051090, 10059000, 100700 ir 1008;

ii) 5 EUR už toną kitų produktų;

c) 45 EUR už toną produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnyje, už eksporto licencijas.

Eksportui į AKR valstybes pagal licencijas, kurioms nustatomas specialus galiojimo laikas, pagal šio reglamento 11 straipsnį nustatomas 12 EUR už toną užstatas;

d) 20 EUR už toną produktų, nurodytų Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 1 straipsnyje, už eksporto licencijas.

Vis dėlto, už licencijas, išduodamas su nustatyta grąžinamąja išmoka pagal 7 straipsnio 3 dalį nustatomas 24 EUR už toną užstatas.

Eksportui į AKR valstybes pagal licencijas, kurioms nustatomas specialus galiojimo laikas, pagal šio reglamento 11 straipsnį nustatomas 12 EUR už toną užstatas.

13 straipsnis

Kai licencijų galiojimo laikas pratęsiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 41 straipsnį, taikoma korekcijos suma, galiojanti licencijos paraiškos padavimo dieną eksportui paskutinį įprasto licencijos galiojimo laiko mėnesį.

Be to, eksporto grąžinamoji išmoka koreguojama pagal šio reglamento 14 straipsnį.

14 straipsnis

1. Grąžinamosios išmokos, skiriamos pagal Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 13 straipsnio 5 dalį už produktus, išvardytus to reglamento 1 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, išskyrus kukurūzus ir grūdinį sorgą, koreguojamos tų pačių prekybos metų rugpjūčio-gegužės mėnesiais suma, lygia mėnesiniam padidinimui, taikomam tiems prekybos metams nustatytai intervencinei kainai.

Už kukurūzus ir grūdinį sorgą grąžinamosios išmokos koreguojamos nuo vienų prekybos metų lapkričio mėnesio iki kitų prekybos metų rugpjūčio mėnesio suma, lygia mėnesiniam padidinimui, taikomam atitinkamiems prekybos metams nustatytoms intervencinėms kainoms.

Pirmasis koregavimas atliekamas pirmąją kito kalendorinio mėnesio po paraiškos padavimo dieną. Vėlesni koregavimai atliekami kiekvieną mėnesį.

Grąžinamosios išmokos už Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 1 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose išvardytus produktus, išskyrus kukurūzus ir grūdinį sorgą, pakoreguotos pagal pirmąją pastraipą ir taikytos gegužę, toliau taikomos birželį. Grąžinamosios išmokos už kukurūzus ir grūdinį sorgą, pakoreguotos pagal antrąją pastraipą ir taikytos rugpjūtį, toliau taikomos rugsėjį.

2. 1 dalyje numatytas koregavimas neatliekamas, jei grąžinamosios išmokos suma lygi nuliui.

3. Jei licencija galioja ilgiau, nei trunka prekybos metai ir eksportas vykdomas kitais prekybos metais, grąžinamosios išmokos už Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 1 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose išvardytus produktus, išskyrus bet kokius 1 dalyje paminėtus mėnesinius padidinimus bei išskyrus kukurūzus ir grūdinį sorgą, sumažinamos atsižvelgiant į abiejų prekybos metų kainų skirtumą. Tas kainų skirtumas susidaro liepos 1 d. ir apibrėžiamas kaip:

a) skirtumas tarp praėjusių ir naujų prekybos metų intervencinių kainų, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą; prie kurio pridedama

b) suma, lygi mėnesiniam padidinimui, padauginta iš mėnesių, praėjusių nuo rugpjūčio iki licencijos paraiškos padavimo mėnesio imtinai, skaičiaus.

Jei kainų skirtumas yra didesnis už atitinkamą grąžinamąją išmoką, pakoreguota grąžinamoji išmoka sumažinama iki nulio.

Dėl kainų skirtumo sumažintos grąžinamosios išmokos nuo naujų prekybos metų rugpjūčio padidinamos pagal 1 dalyje nustatytas taisykles mėnesiniu padidinimu, taikomu tiems naujiems prekybos metams.

4. Kukurūzams ir grūdiniam sorgui 3 dalyje nustatytos koregavimo taisyklės taikomos mutatis mutandis su šiomis išimtimis:

a) prekybos metų pabaiga laikoma rugsėjo 30 d.;

b) pirmiau minėti kainų skirtumai susidaro ne liepos 1 d., o spalio 1 d.;

c) rugpjūčio mėnuo pakeičiamas lapkričiu;

d) mėnesiniai padidinimai – tai padidinimai, taikomi konkretiems prekybos metams.

15 straipsnis

1. Už produktus, išvardytus Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 1 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose, bei Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnio 1 dalies c punkte, po kiekvieno šio reglamento 14 straipsnio 1 ir 3 dalyse paminėto koregavimo susidaranti suma padauginama iš perdirbimo koeficiento, taikomo šiems produktams.

2. Grąžinamosios išmokos suma, taikoma pagal Reglamento (EB) Nr. 3072/92 13 straipsnį, už produktus, išvardytus to reglamento 1 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, koreguojama spalio-liepos mėnesiais imtinai suma, lygia mėnesiniam padidinimui, taikomam tiems prekybos metams nustatytai žaliavinių ryžių intervencinei kainai, pagrįstai perdirbimo etapu ir taikomu perdirbimo koeficientu.

Pirmasis koregavimas atliekamas pirmąją kito kalendorinio mėnesio po paraiškos padavimo dieną. Vėlesni koregavimai atliekami kiekvieną mėnesį.

3. 2 dalyje numatytas koregavimas neatliekamas, jei grąžinamosios išmokos suma lygi nuliui.

4. Jei licencija galioja ilgiau, nei trunka prekybos metai ir eksportas vykdomas kitais prekybos metais, grąžinamosios išmokos, išskyrus 2 dalyje paminėtus mėnesinius padidinimus, sumažinamos abiejų prekybos metų žaliavinių ryžių intervencinės kainos skirtumu, grindžiamu perdirbimo etapu ir taikytu perdirbimo koeficientu.

Tas kainų skirtumas susidaro rugsėjo 1 d. ir apibrėžiamas kaip:

a) skirtumas tarp praėjusių ir naujų prekybos metų žaliavinių ryžių intervencinės kainos, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą;

b) suma, lygi mėnesiniam padidinimui, padauginta iš mėnesių, praėjusių nuo spalio iki licencijos paraiškos padavimo mėnesio imtinai, skaičiaus.

Šie du veiksniai perskaičiuojami taikant atitinkamą perdirbimo koeficientą, taikomą produktą eksportuojant.

Jei kainų skirtumas yra didesnis už atitinkamą grąžinamąją išmoką, pakoreguota grąžinamoji išmoka sumažinama iki nulio.

Grąžinamosios išmokos sumažinamos antrosios pastraipos a ir b punktuose nurodytais skirtumais, remiantis nulukštenimo etapu ir nuo naujų prekybos metų spalio padidinamos mėnesiniu padidinimu, taikomu tiems naujiems prekybos metams pagal 2 dalyje nustatytas taisykles.

16 straipsnis

1. Pranešdamos apie eksporto licencijas, valstybės narės informuoja Komisiją:

a) kiekvieną darbo dieną:

i) apie visas gautas licencijos paraiškas arba apie tai, kad negavo licencijos paraiškų;

ii) apie licencijos paraiškas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnyje, paduotas darbo dieną prieš perduodant pranešimą;

iii) apie išduotose licencijose nurodytus kiekius Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnyje nurodytų licencijų paraiškų atžvilgiu;

b) iki kiekvieno mėnesio 15 dienos apie praėjusio mėnesio:

i) kiekius, kuriems buvo išduotos licencijos pagalbai maisto produktais;

ii) kiekius, kuriems buvo išduotos licencijos, tačiau kurie buvo nepanaudoti, ir grąžinamąją išmoką arba eksporto mokestį pagal kodą;

iii) kiekius, kuriems netaikoma šio reglamento 8 straipsnio 1 dalis ir kuriems buvo išduotos licencijos;

c) kartą prekybos metuose ne vėliau kaip iki balandžio 30 d. – apie tikslius kiekius, panaudotus pagal licencijas atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 dalyje numatytą paklaidą.

Pranešimuose apie paraiškas ir kiekius, minimus pirmojoje pastraipoje, turi būti nurodytas:

a) kiekis pagal 12 skaitmenų produkto eksporto grąžinamųjų išmokų už žemės ūkio produktus nomenklatūros kodą. Kai licencijos išduodamos daugiau nei vienam 12 skaitmenų kodui, nurodomas tik pirmasis kodas;

b) kiekis pagal kodą, išskirstytas pagal paskirties vietą, jei grąžinamoji išmoka ar eksporto mokestis priklauso nuo paskirties vietos.

2. Pranešdamos apie išduotas importo licencijas, valstybės narės kasdien perduoda kiekius, kuriems išduodamos licencijos pagal produkto kodą, o paprastųjų kviečių atvejų – pagal kokybės klasę ir kilmę. Ryžių importo licencijose taip pat nurodoma kilmė.

17 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1162/95 panaikinamas.

Jis toliau taikomas licencijoms, išduotoms iki šio reglamento įsigaliojimo.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal VI priede pateiktą koreliacijos lentelę.

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 20 dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 181, 1992 7 1, p. 21.

[2] OL L 158, 2003 6 27, p. 1.

[3] OL L 329, 1995 12 30, p. 18.

[4] OL L 62, 2002 3 5, p. 27.

[5] OL L 117, 1995 5 24, p. 2.

[6] Žr. V priedą.

[7] OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

[8] OL L 47, 2003 2 21, p. 21.

[9] OL L 191, 1993 7 31, p. 76.

[10] OL L 147, 1995 6 30, p. 7.

[11] OL L 102, 1999 4 17, p. 11.

[12] OL L 62, 1980 3 7, p. 5.

[13] OL L 336, 1994 12 23, p. 22.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

IMPORTO LICENCIJŲ GALIOJIMO LAIKAS

A. Grūdams

KN kodas | Aprašymas | Galiojimo laikas |

07099060 | Cukriniai kukurūzai, švieži ar atšaldyti | 45 dienos |

07129019 | Džiovinti cukriniai kukurūzai, sveiki, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdorotos, išskyrus skirtus sėjai |

10019091 | Paprastųjų kviečių ir meslino sėkla |

10019099 | Kviečiai spelta, parastieji kviečiai ir meslinas, išskyrus skirtus sėjai |

10020000 | Rugiai |

100300 | Miežiai |

100400 | Avižos |

10051090 | Kukurūzai, išskyrus hibridinę sėklą |

10059000 | Kukurūzai, išskyrus sėklą |

10070090 | Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai |

1008 | Grikiai, soros ir kanarėlių lesalas; kiti javai |

100110 | Kietieji kviečiai |

110100 | Kvietiniai arba meslininiai miltai | 60 dienų |

11021000 | Ruginiai miltai |

110311 | Kviečių kruopos ir rupiniai |

1107 | Salyklas, skrudintas arba neskrudintas |

| Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 A priede išvardyti produktai | Iki ketvirtojo mėnesio nuo išdavimo pabaigos |

B. Ryžiams

KN kodas | Aprašymas | Galiojimo laikas |

10061021 | Ryžiai su luobelėmis (žaliaviniai (paddy) arba neapdoroti) | Iki antrojo mėnesio nuo išdavimo pabaigos |

10061023 | |

10061025 | |

10061027 | |

10061092 | |

10061094 | |

10061096 | |

10061098 | |

100620 | Lukštenti (rudieji) ryžiai |

100630 | Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti |

10064000 | Skaldyti ryžiai | Iki trečiojo mėnesio nuo išdavimo pabaigos |

11023000 | Ryžiniai miltai | Iki ketvirtojo mėnesnio nuo išdavimo pabaigos |

11031950 | Ryžių kruopos ir rupniai |

11032050 | Ryžių granulės |

11041991 | Perdribti į dribsnius ryžiai |

11081910 | Ryžių krakmolas |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

EKSPORTO LICENCIJŲ GALIOJIMO LAIKAS

A. Grūdams

KN kodas | Aprašymas | Galiojimo laikas |

07099060 | Curkiniai kukurūzai, švieži ar atšaldyti | Iki ketvirtojo mėnesio nuo išdavimo pabaigos |

07129019 | Džiovinti cukriniai kukurūzai, sveiki, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdorotos, išskyrus skirtus sėjai |

10019091 | Paprastųjų kviečių ir meslino sėkla |

10019099 | Kviečiai spelta, parastieji kviečiai ir meslinas, išskyrus skirtus sėjai |

10020000 | Rugiai |

100300 | Miežiai |

100400 | Avižos |

10051090 | Kukurūzai, išskyrus hibridinę sėklą |

10059000 | Kukurūzai, išskyrus sėklą |

10070090 | Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai |

1008 | Grikiai, soros ir kanarėlių lesalas; kiti javai |

100110 | Kietieji kviečiai |

110100 | Kvietiniai arba meslininiai miltai |

11021000 | Ruginiai miltai |

11031190 | Paprastųjų kviečių ir kviečių spelta kruopos ir rupiniai |

| Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 A priede išvardyti produktai |

11031110 | Kietųjų kviečių kruopos ir rupiniai |

1107 | Salyklas, skrudintas arba neskrudintas |

| Pirmiau išvardyti produktai, eksportuojami pagal licencijas, kurių 20 langelyje įrašyta: "GATT licencija – Pagalba maisto produktais" | Iki ketvirtojo mėnesio nuo išdavimo pabaigos |

B. Ryžiams

KN kodas | Aprašymas | Galiojimo laikas |

10061021 | Ryžiai su luobelėmis (žaliaviniai (paddy) arba neapdoroti) | Iki ketvirtojo mėnesio nuo išdavimo pabaigos |

10061023 | |

10061025 | |

10061027 | |

10061092 | |

10061094 | |

10061096 | |

10061098 | |

100620 | Lukštenti (rudieji) ryžiai |

100630 | Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti |

10064000 | Skaldyti ryžiai | 30 dienų |

11023000 | Ryžiniai miltai | Iki ketvirtojo mėnesio nuo išdavimo pabaigos |

11031950 | Ryžių kruopos ir rupniai |

11032050 | Ryžių granulės |

11041991 | Perdribti į dribsnius ryžiai |

11081910 | Ryžių krakmolas |

| Pirmiau išvardyti produktai, eksportuojami pagal licencijas, kurių 20 skiltyje įrašyta: "GATT licencija – Pagalba maisto produktais" | Iki ketvirtojo mėnesio nuo išdavimo pabaigos |

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

Lomes konvencija pasirašiusiu AKR valstybiu grupes

I grupė | II grupė | III grupė | IV grupė | V grupė | VI grupė | VII grupė |

Mauritanija | Čadas | Angola | Sudanas | Seišelių salos | Haitis | Papua Naujoji Gvinėja |

Malis | Centrinė Afrikos Respublika | Zambija | Džibutis | Komoras | Dominikos Respublika | Fidžis |

Nigeris | Beninas | Malavis | Etiopija | Madagaskaras | Antigva ir Barbuda | Kiribatis |

Senegalas | Nigerija | Mozambikas | Somalis | Mauricijus | Bahamai | Saliamono salos |

Burkina Fasas | Kamerūnas | Namibija | Uganda | | Barbadosas | Samoa |

Gambija | Pusiaujo Gvinėja | Botsvana | Kenija | | Belizas | Tongas |

Bisau Gvinėja | San Tomė ir Prinsipė | Zimbabvė | Tanzanija | | Dominika | Tuvalu |

Gvinėja | Gabonas | Lesotas | | | Grenada | Vanuatu |

Žaliojo Kyšulio salos | Kongas | Svazilandas | | | Jamaika | |

Siera Leonė | Kongo Demokratinė Respublika | | | | Sent Kitsas ir Nevis | |

Liberija | Ruanda | | | | Sent Liucija | |

Dramblio Kaulo Krantas | Burundis | | | | Sent Vincentas ir Grenadinai | |

Gana | | | | | Trinidadas ir Tobagas | |

Togas | | | | | Gijana | |

| | | | | Surinamas | |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

Produktai, kuriems taikomas 9 straipsnyje paminėtas eksporto grąžinamųjų išmokų panaikinimas

Trečioji šalis | Produktas (KN kodas) |

Bulgarija | 100110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 100300909000, 100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 100820009000, 110210009500, 110210009700, 110210009900, 110710199000, 110710999000, 110720009000, 110290109100, 110290109900, 110290309100, 110320209000, 110710119000, 110710919000 |

Čekija | 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 100300909000, 100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 100820009000, 110710199000, 110710999000, 110720009000 |

Estija | Az 1766/92/EGK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett összes termék és az 11081910 KN-kód alá tartozó rizskeményítő |

Vengrija | 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 90, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 20 10, 1102 20 90, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 19 10, 1103 19 30, 1103 19 40, 1103 20 20, 1103 20 60, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 19 50, 1104 19 69, 1104 22 20, 1104 22 30, 1104 23 10, 1104 29 01, 1104 29 03, 1104 29 05, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1104 30 90, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99, 1107 20 00 |

Latvija | 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 19 10, 1103 19 40, 1103 20 60 |

Lietuva | 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1004 00 00, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 19 40, 1102 90 30, 1103 19 10, 1103 20 60, 1104 12 90, 1104 19 10 (1104 22 20) (1104 22 30) |

Lenkija | 1001 90, 1101, 1102, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99, 1107 20 00 és ex 2302, a 230250 KN-kód alá tartozó termékek kivételével |

Rumunija | 100110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100510909000, 100590009000, 110100119000, 110100159100, 110100159130, 110100159150, 110100159170, 110100159180, 110100159190, 110100909000, 110311109200, 110311109400, 110311109900, 110311909200, 110311909800, 110320609000, 110710119000, 110710199000, 110710919000, 110710999000, 110720009000 |

Slovakija | 100110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 1003909000, 100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 100820009000, 110710999000 |

Slovėnija | 100110009200, 100110009400, 100190919000, 100190999000, 100200009000, 100300109000, 100300909000, 100400009200, 100400009400, 100510909000, 100590009000, 100820009000, 110210009500, 110210009700, 110210009900, 110710199000, 110710999000, 110720009000, 110220109200, 110220109400, 110220909200, 110290109100, 110290109900, 110290309100, 110313109100, 110313109300, 110313109500, 110320209000, 110710119000, 110710919000 |

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

Panaikintas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1162/95 | (OL L 117, 1995 5 24, p. 2) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1517/95, tik jo 9 straipsnis | (OL L 147, 1995 6 30, p. 51) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1518/95, tik jo 7 straipsnis | (OL L 147, 1995 6 30, p. 55) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1617/95 | (OL L 154, 1995 7 5, p. 5) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1861/95 | (OL L 177, 1995 7 28, p. 86) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2147/95 | (OL L 215, 1995 9 9, p. 4) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2917/95 | (OL L 305, 1995 1219, p. 53) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 285/96 | (OL L 37, 1996 2 15, p. 18) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1029/96 | (OL L 137, 1996 6 8, p. 1) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1527/96 | (OL L 190, 1996 7 31, p. 23) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 932/97 | (OL L 135, 1997 5 27, p. 2) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 444/98 (ištaisytas Reglamentu (EB) Nr. 2067/2002, OL L 318., 2002 11 22, p. 6) | (OL L 56, 1998 2 26, p. 12) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1432/1999 | (OL L 166, 1999 7 1, p. 56) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2110/2000 | (OL L 250, 2000 10 5, p. 23) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 409/2001 | (OL L 60, 2001 3 1, p. 27) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2298/2001, tik jo 5 straipsnyje pateikta nuroda į Regalamento (EB) Nr. 1162/95 11a straipsnį) | (OL L 308, 2001 1127, p. 16) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 904/2002 | (OL L 142, 2002 5 31, p. 25) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1006/2002 | (OL L 153, 2002 6 13, p. 5) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1322/2002 | (OL L 194, 2002 7 23, p. 22) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2305/2002 | (OL L 348, 2002 12 21, p. 92) |

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 498/2003 | (OL L 74, 2003 3 20, p. 15) |

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

KORELIACINĖ LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 1162/95 | Šis reglamentas |

1 straipsnio pirmoji ir antroji įtraukos | 1 straipsnio a ir b punktas |

2 straipsnis | 2 straipsnis |

3 straipsnis | 3 straipsnis |

4 straipsnio 1 dalis | 4 straipsnio 1 dalis |

4 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos trečioji ir ketvirtoji įtraukos | 4 straipsnio 2 dalies a–d punktai |

4 straipsnio 2 dalies antroji pastraipa | 4 straipsnio 2 dalies antroji pastraipa |

5 straipsnis | 5 straipsnis |

6 straipsnis | 6 straipsnis |

7 straipsnio 1 dalis | 7 straipsnio 1 dalis |

7 straipsnio 1a dalis | 7 straipsnio 2 dalis |

7 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos antroji ir trečioji įtraukos | 7 straipsnio 3 dalies a–c punktai |

7 straipsnio 2 dalies antroji pastraipa | 7 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa |

7 straipsnio 2a dalis | 7 straipsnio 4 dalis |

7 straipsnio 3 dalis | 8 straipsnio 1 dalis |

7 straipsnio 3a dalis | 8 straipsnio 2 dalis |

7 straipsnio 4 dalis | 8 straipsnio 3 dalis |

7a straipsnio 1 ir 2 dalys | 9 straipsnio 1 ir 2 dalys |

7a straipsnio 3 dalies a–f punktai | 9 straipsnio 3 dalies a–f punktai |

7a straipsnio 3 dalies g punktas | 9 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa |

7a straipsnio 4–6 dalys | 9 straipsnio 4–6 dalys |

8 straipsnis | 10 straipsnis |

9 straipsnio 1 dalis | 11 straipsnio 1 dalis |

9 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa | 11 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa |

9 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos pirmoji ir antroji įtraukos | 11 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos a ir b punktai |

9 straipsnio 2 dalies trečioji pastraipa | 11 straipsnio 2 dalies trečioji pastraipa |

9 straipsnio 3–8 dalys | 11 straipsnio 3–8 dalys |

10 straipsnio a punkto antroji ir trečioji įtraukos | 12 straipsnio a punkto i–iii įtraukos |

10 straipsnio b punkto pirmoji ir antroji įtraukos | 12 straipsnio b punkto i ir ii įtraukos |

10 straipsnio c ir d punktai | 12 straipsnio c ir d punktai |

11 straipsnis | 13 straipsnis |

12 straipsnio 1 dalis | 14 straipsnio 1 dalis |

12 straipsnio 1a dalis | 14 straipsnio 2 dalis |

12 straipsnio 2 dalis | 14 straipsnio 3 dalis |

12 straipsnio 2a dalies pirmoji, atnroji, trečioji ir ketvirtoji įtraukos | 14 straipsnio 4 dalies a-d punktai |

12 straipsnio 3 dalis | 15 straipsnio 1 dalis |

12 straipsnio 4 dalis | 15 straipsnio 2 dalis |

12 straipsnio 4a dalis | 15 straipsnio 3 dalis |

12 straipsnio 5 dalies pirmoji pastraipa | 15 straipsnio 4 dalies pirmoji pastraipa |

12 straipsnio 5 dalies antrosios pastraipos a punkto pirmasis papunktis | 15 straipsnio 4 dalies antrosios pastraipos a punktas |

12 straipsnio 5 dalies antrosios pastraipos a punkto antrasis papunktis | — |

12 straipsnio 5 dalies antrosios pastraipos b punktas | 15 straipsnio 4 dalies antrosios pastraipos b punktas |

12 straipsnio 5 dalies trečioji, ketvirtoji ir penktoji pastraipos | 15 straipsnio 4 dalies trečioji, ketvirtoji ir penktoji pastraipos |

13 straipsnio 1 dalies a punkto pirmosios pastraipos i punkto pirmoji įtrauka | 16 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos a punkto i įtrauka |

13 straipsnio 1 dalies a punkto pirmosios pastraipos i punkto antroji įtrauka | 16 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos a punkto ii įtrauka |

13 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos ii punktas | 16 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos a punkto iii įtrauka |

13 straipsnio 1 dalies b punktas | 16 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos b punktas |

13 straipsnio 1 dalies c punktas | 16 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos c punktas |

13 straipsnio 1 dalies a punkto antrosios pastraipos pirmoji ir antroji įtraukos | 16 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos a ir b punktai |

13 straipsnio 2 dalis | 16 straipsnio 2 dalis |

— | 17 straipsnis |

14 straipsnis | — |

15 straipsnis | 18 straipsnis |

I, II, III ir IV priedai | I, II, III ir IV priedas |

— | V priedas |

— | VI priedas |

--------------------------------------------------

Top