EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0033

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/33/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą ir rėmimą, suderinimoTekstas svarbus EEE.

OL L 152, 2003 6 20, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/33/oj

32003L0033Oficialusis leidinys L 152 , 20/06/2003 p. 0016 - 0019


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/33/EB

2003 m. gegužės 26 d.

dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą ir rėmimą, suderinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį, 55 ir 95 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) Valstybių narių įstatymai ir kiti teisės aktai dėl tabako produktų reklamos ir susijusio rėmimo skiriasi. Tam tikrais atvejais tokia reklama ir rėmimas peržengia valstybių narių sienas arba apima tarptautiniu mastu organizuojamus renginius, o tai yra veikla, kuriai taikomas Sutarties 49 straipsnis. Nacionalinės teisės aktų skirtumai gali padidinti kliūtis laisvam prekių arba paslaugų, kurias remia tokia reklama arba rėmimas, judėjimui tarp valstybių narių. Kalbant apie reklamą spaudoje, jau buvo susidurta su tam tikromis kliūtimis. Kalbant apie rėmimą, gali būti vis labiau iškraipomos konkurencijos sąlygos, ir tokių atvejų jau pastebėta organizuojant tam tikrus svarbius sporto ir kultūrinius renginius.

(2) Tokias kliūtys turi būti panaikintos ir todėl taisyklės, reglamentuojančios tabako produktų reklamą ir susijusį rėmimą, tam tikrais atvejais turėtų būti suderintos. Visų pirma, būtina konkrečiai apibrėžti mastą, kai tabako reklama tam tikros kategorijos leidiniuose leidžiama.

(3) Sutarties 95 straipsnio 3 dalis reikalauja, kad Komisija, teikdama pasiūlymus dėl vidaus rinkos įkūrimo ir veikimo sveikatos srityje, remtųsi aukštu apsaugos lygį. Pagal savo įgaliojimus Europos Parlamentas ir Taryba taip pat stengiasi pasiekti šį tikslą. Valstybių narių įstatymais, kuriuos reikia suderinti, siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą reglamentuojant tabako – produkto, prie kurio įprantama ir dėl kurio Bendrijoje kasmet miršta daugiau kaip pusė milijono žmonių – reklamą ir taip išvengti situacijos, kurioje jaunimas dėl tokios reklamos pradės jį rūkyti nuo ankstyvo amžiaus ir taps nuo jo priklausomas.

(4) Leidinių, tokių, kaip periodiniai leidiniai, laikraščiai ir žurnalai, platinimui vidaus rinkoje gali realiai sutrukdyti laisvo judėjimo kliūtys, iškilę dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, draudžiančių arba reglamentuojančių tabako reklamą tose žiniasklaidos priemonėse. Siekiant užtikrinti laisvą visų šių žiniasklaidos rūšių judėjimą vidaus rinkoje, būtina apiboti tabako reklamą žurnalais ir periodiniais leidiniais, kurie neskirti plačiajai visuomenei, o išimtinai skirti tabako verslo specialistams, ir leidiniais, kurie spausdinami ir leidžiami trečiosiose šalyse ir kurie neskirti Bendrijos rinkai.

(5) Valstybių narių įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su tam tikromis rėmimo rūšimis tabako produktų naudai, turintys tarpvalstybinį poveikį, kelia realų pavojų, kad vidaus rinkoje bus iškraipytos šios veiklos konkurencijos sąlygos. Siekiant pašalinti šiuos iškraipymus, būtina uždrausti tokį rėmimą tik toms veiklos rūšims arba renginiams, turintiems tarpvalstybinį poveikį, kas kitokiu atveju būtų apribojimų, taikomų tiesioginėms reklamos formoms, apėjimas, nereglamentuojant rėmimo vien tik nacionaliniu mastu.

(6) Pasinaudojimas informacinės visuomenės paslaugomis yra tabako produktų reklamos priemonė; ši reklama vis didėja augant visuomenės vartojimui ir tokių paslaugų vartojimui. Tokios paslaugos, įskaitant radijo transliavimą, kurios taip pat gali būti perduodamos pasinaudojant informacinės visuomenės paslaugomis, yra ypač patrauklios ir lengvai prieinamos jaunimui. Tabako reklama per abi šias priemones savo pobūdžiu yra tarpvalstybinė, todėl ją reikia reglamentuoti Bendrijos mastu.

(7) Daugelyje valstybių narių tabako produktų nemokamas paskirstymas ribojamas dėl didelės tikimybės sukurti priklausomybę. Nemokamo paskirstymo atvejų yra pasitaikę remiant renginius, turinčius tarpvalstybinį poveikį, ir tai reikia uždrausti.

(8) Tabako produktų ir su jais susijusio rėmimo reklamos standartai, taikomi tarptautiniu mastu, yra derybų dėl Pasaulinės sveikatos organizacijos pagrindų konvencijos dėl tabako kontrolės projekto objektas. Šių derybų tikslas yra parengti įpareigojančias tarptautines taisykles, papildančias šios direktyvos taisykles.

(9) Komisija turi parengti ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą. Atitinkamose Bendrijos programose reikia numatyti, kad būtina stebėti šios direktyvos poveikį visuomenės sveikatai.

(10) Valstybės narės turi imtis adekvačių ir efektyvių veiksmų siekdamos užtikrinti pagal šią direktyvą priimtų priemonių įgyvendinimo kontrolę pagal savo nacionalinės teisės aktus, kaip numatyta Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai dėl baudų įgyvendinant Bendrijos vidaus rinkos teisės aktus ir 1995 m. birželio 29 d. Tarybos Rezoliucijoje dėl efektyvaus vienodo Bendrijos teisės taikymo ir nuobaudų, taikomų už Bendrijos teisės pažeidimus vidaus rinkoje [4]. Kaip tokia priemonė turi būti numatyta asmenų arba organizacijų, turinčių teisėtus interesus sustabdyti šios direktyvos neatitinkančią veiklą, intervencijos galimybė.

(11) Pagal šią direktyvą numatytos baudos neturi pažeisti kitų baudų ar priemonių, numatytų pagal nacionalinės teisės aktus.

(12) Ši direktyva reglamentuoja tabako produktų reklamą įvairiose priemonėse, išskyrus televiziją, t. y. spaudoje ir kituose spausdintuose leidiniuose, radijo programose ir per informacinės visuomenės paslaugas. Ji taip pat reglamentuoja radijo programų ir renginių ar veiklos, kurioje dalyvauja kelios valstybės narės arba kuri vykdoma keliose valstybėse narėse, arba kuri kitokiu būdu yra tarpvalstybinio pobūdžio, įskaitant nemokamai arba su nuolaida skirstomus tabako produktus, rėmimą, kurį teikia tabako kompanijos. Kitos reklamos formos, kaip netiesioginė reklama, taip pat renginių arba veiklos, neturinčių tarpvalstybinio poveikio, rėmimas nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį. Remdamosi Sutartimi, valstybės narės, siekdamos apsaugoti žmonių sveikatą, reglamentuoja šiuos klausimus savo nuožiūra.

(13) Žmonėms skirtų medicinos produktų reklamą reglamentuoja 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus [5]. Produktų, vartojamų priklausomybei nuo tabako įveikti, reklama nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį.

(14) Ši direktyva neturi pažeisti 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo [6], kuri draudžia visas cigarečių ir kitų tabako produktų reklamos formas per televiziją. Direktyva 89/552/EEB numato, kad televizijos programų negali remti įmonės, kurių pagrindinė veiklos sritis yra cigarečių arba kitų tabako produktų gamyba arba pardavimas arba teikimas tų paslaugų, kurių reklamą draudžia ta direktyva. Tabako produktų teleparduotuvės taip pat draudžiamos Direktyva 89/552/EEB.

(15) Transnacionalinį reklamos pobūdį pripažįsta 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyva 84/450/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl klaidinančios reklamos suderinimo [7]. 2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo [8] įtvirtina nuostatas dėl klaidinančių aprašymų ant tabako gaminių etikečių, kurių tarptautinis pobūdis taip pat pripažintas.

(16) 1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/43/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą ir rėmimą, suderinimo [9] panaikino Teisingumo Teismas byloje C-376/98 Vokietijos Federalinė Respublika prieš Europos Sąjungos Europos Parlamentą ir Tarybą [10]. Dėl šios priežasties nuorodos į Direktyvą 98/43/EB turi būti laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

(17) Pagal proporcingumo principą, siekiant įgyvendinti pagrindinį vidaus rinkos tikslą – tinkamą jos veikimą, būtina ir tikslinga nustatyti tabako produktų ir atitinkamo rėmimo reklamos taisykles. Ši direktyva neviršija reikalavimų, būtinų norint pasiekti Sutarties 5 straipsnio trečioje pastraipoje išdėstytus tikslus.

(18) Ši direktyva gerbia pagrindines teises ir laikosi principų, kurie, visų pirma, pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Ši direktyva, pirmiausia, siekia užtikrinti pagrindinę teisę į laisvę reikšti savo mintis bei įsitikinimus,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1. Šios direktyvos tikslas yra suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tabako produktų reklamą ir jų skatinimą:

a) spaudoje ir kituose spausdintuose leidiniuose;

b) per radijo programas;

c) per informacinės visuomenės paslaugas; ir

d) su tabaku susijusio rėmimo dėka, įskaitant nemokamą tabako produktų paskirstymą.

2. Šia direktyva siekiama užtikrinti laisvą minėtos spaudos ir su ja susijusių paslaugų judėjimą ir pašalinti vidaus rinkos veikimui iškylančias kliūtis.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šioje direktyvoje taikomi tokie apibrėžimai:

a) "tabako produktai" yra visi produktai, kuriuos galima rūkyti, uostyti, čiulpti arba kramtyti, tiek, kiek jie pagaminti, net iš dalies, iš tabako;

b) "reklama" yra bet kokia komercinio pranešimo forma, kurios tikslas tiesiogiai arba netiesiogiai skatinti tabako produktą;

c) "rėmimas" yra bet kokia visuomeninio arba privataus indėlio į bet kokį renginį, veiklą arba asmenį forma siekiant tiesiogiai arba netiesiogiai skatinti tabako produktą;

d) "informacinės visuomenės paslaugos" yra paslaugos, kaip apibrėžta 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles [11], 1 straipsnio 2 dalyje.

3 straipsnis

Reklama spaudoje ir per informacinės visuomenės paslaugas

1. Reklama spaudoje ir kituose spausdintuose leidiniuose ribojama leidiniais, kurie skiriami išimtinai tabako verslo specialistams, ir leidiniais, kurie spausdinami ir leidžiami trečiosiose šalyse ir kurie, iš esmės, neskirti Bendrijos rinkai.

Kita reklama spaudoje ir kituose spausdintuose leidiniuose draudžiama.

2. Spaudoje ir kituose spausdintuose leidiniuose uždrausta reklama neleidžiama informacinės visuomenės paslaugose.

4 straipsnis

Reklama ir rėmimas per radiją

1. Visos tabako produktų reklamos formos per radiją draudžiamos.

2. Radijo programų negali remti įmonės, kurių pagrindinė veiklos sritis yra tabako produktų gamyba arba pardavimas.

5 straipsnis

Renginių rėmimas

1. Draudžiama remti renginius arba veiklą, kurioje dalyvauja kelios valstybės narės arba kuri vykdoma keliose valstybėse narėse arba kuri kitokiu būdu yra tarptautinio pobūdžio.

2. Bet koks nemokamas tabako produktų paskirstymas, susijęs su 1 dalyje minimų renginių rėmimu siekiant tiesiogiai arba netiesiogiai skatinti tokius produktus, draudžiamas.

6 straipsnis

Ataskaita

Ne vėliau kaip iki 2008 m. birželio 20 d. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui apie šios direktyvos įgyvendinimą. Prie ataskaitos pridedami bet kokie šios direktyvos pakeitimų pasiūlymai, kuriuos Komisija laikys reikalingais.

7 straipsnis

Baudos ir vykdymas

Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva, pažeidimus, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos nuobaudos turi būti efektyvios, proporcingos ir atgrasančios. Apie šias taisykles valstybės narės praneša Komisijai ne vėliau kaip iki 10 straipsnyje nurodytos datos ir nedelsdamos jai praneša apie bet kokį vėliau padarytą pakeitimą, darantį poveikį minėtoms taisyklėms.

Šiose taisyklėse turi būti įtvirtintos nuostatos, užtikrinančios, kad asmenys arba organizacijos, kurie pagal nacionalinės teisės aktus gali pateisinti teisėtus interesus sustabdyti reklamą, rėmimą arba kitus dalykus, nesuderinamus su šia direktyva, gali imtis teisinių veiksmų dėl tokios reklamos arba rėmimo arba informuoti apie tokią reklamą arba rėmimą administracinę instituciją, kuri yra kompetentinga priimti sprendimą dėl skundo arba pradėti teismo procesą.

8 straipsnis

Laisvas prekių ir paslaugų judėjimas

Valstybės narės nedraudžia ir neriboja laisvo prekių ir paslaugų, atitinkančių šią direktyvą, judėjimo.

9 straipsnis

Nuorodos į Direktyvą 98/43/EB

Nuorodos į panaikintą Direktyvą 98/43/EB laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

10 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2005 m. liepos 31 d., įgyvendina šią direktyvą ir nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

12 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gegužės 26 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Drys

[1] OL C 270 E, 2001 9 25, p. 97.

[2] OL C 36, 2002 2 8, p. 104.

[3] 2002 m. lapkričio 20 d. pareikšta Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2003 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL C 188, 1995 7 22, p. 1.

[5] OL L 311,2001 11 28, p. 67.

[6] OL L 298, 1989 10 17, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60).

[7] OL L 250, 1984 9 19, p. 17. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/55/EB (OL L 290, 1997 10 23, p. 18).

[8] OL L 194, 2001 7 18, p. 26.

[9] OL L 213, 1998 7 30, p. 9.

[10] [2000] ECR I-8419.

[11] OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 8 5, p. 18).

--------------------------------------------------

Top