EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1030

2002 m. birželio 13 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002 nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą

OJ L 157, 15.6.2002, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 242 - 248
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 242 - 248
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 207 - 213

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1030/oj

32002R1030Oficialusis leidinys L 157 , 15/06/2002 p. 0001 - 0007


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1030/2002

2002 m. birželio 13 d.

nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 3 punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi:

(1) Amsterdamo sutartimi siekiama laipsniškai sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę ir suteikiama Komisijai bendros iniciatyvos teisė imtis atitinkamų priemonių suderintos imigracijos politikos klausimais.

(2) Tarybos ir Komisijos veiksmų plano kaip geriausiai įgyvendinti Amsterdamo sutarties nuostatas dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės [3] 38 dalies c punkto ii papunktyje yra numatyta parengti taisykles, reglamentuojančias ilgalaikių vizų ir leidimų apsigyventi išdavimo valstybėse narėse tvarką.

(3) 1999 m. spalio 15–16 d. Tamperėje posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba pabrėžė būtinumą suderinti imigracijos politiką, ypač atsižvelgiant į Sutarties nuostatas dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo.

(4) Tarybos bendrieji veiksmai 97/11/TVR [4] dėl vienodos leidimų apsigyventi formos patvirtino būtinumą suderinti valstybėse narėse trečiųjų šalių piliečiams išduodamų leidimų apsigyventi formą. Dėl to reikia, kad Bendrieji veiksmai 97/11/TVR nuo šiol būtų pakeistas Bendrijos aktu.

(5) Svarbu, kad vienodoje leidimų apsigyventi formoje būtų visa būtina informacija ir kad ji atitiktų aukštus techninius standartus, ypač dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir klastojimo. Tai padės siekti tikslo užkirsti kelią nelegaliai imigracijai ir nelegaliam gyvenimui ir su tais reiškiniais kovoti. Forma taip pat turi būti tinkama naudoti visoms valstybėms narėms ir turėti visuotinai pripažintas suderintas apsaugines savybes, kurios aiškiai matosi plika akimi.

(6) Kad būtų galima tobulinti leidimų apsigyventi apsaugą nuo padirbinėjimo ir klastojimo, valstybės narės ir Komisija, atsižvelgdamos į technologijų raidą, nustatytais laiko tarpais svarstys, kaip reikėtų keisti leidimų apsaugines savybes, ypač taikant ir naudojant naujus biometrinius požymius.

(7) Šis reglamentas nustato tik tokias specifikacijas, kurios nėra slaptos. Šias specifikacijas reikia papildyti specifikacijomis, kurios turi likti slaptos, kad būtų užkirstas kelias padirbinėjimui ir falsifikavimui ir kurios negali apimti asmens duomenų ar nuorodų į tokius duomenis. Įgaliojimai tokioms papildomoms techninėms specifikacijoms patvirtinti turėtų būti suteikti Komisijai, kuriai padės komitetas, įsteigtas pagal 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1683/95, nustatančio vienodą vizų formą [5], 6 straipsnį. Šiuo atžvilgiu turėtų būti užtikrinta, kad dėl leidimų gyventi bus išlaikytas 1997 m. gruodžio 17 d. ir 2001 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimų tęstinumas.

(8) Siekiant užtikrinti, kad aptariama informacija nebūtų atskleista plačiau negu reikia, kiekviena valstybė narė turėtų paskirti ne daugiau kaip vieną instituciją, atsakingą už vienodos formos leidimų apsigyventi spausdinimą, pasilikdama sau galimybę prireikus tą instituciją keisti. Saugumo sumetimais kiekviena valstybė narė turėtų pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms tos kompetentingos institucijos pavadinimą.

(9) Valstybės narės, konsultuodamosi su Komisija, turėtų įgyvendinti priemones, kurių reikia užtikrinti, kad tvarkant asmens duomenis būtų laikomasi apsaugos lygio, nurodyto 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo [6].

(10) Priemonės, kurių reikia šiam reglamentui įgyvendinti, turėtų būti priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [7].

(11) Šis reglamentas neturi įtakos valstybių narių kompetencijai pripažinti valstybes ir teritorinius vienetus bei jų valdžios institucijų išduotus pasus, kelionės ir asmens tapatybės dokumentus.

(12) Kaip nustatyta prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridedamo Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsniuose, Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir dėl to jis nėra jai privalomas ar taikytinas. Kadangi šiuo reglamentu siekiama plėtoti Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinės dalies trečiosios dalies nuostatas, Danija pagal minėto protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai Taryba bus priėmusi šį reglamentą, nuspręs, ar ji perkels jį į savo nacionalinės teisės aktus.

(13) Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės atžvilgiu, šis reglamentas yra Šengeno acquis nuostatų plėtojimas, priskiriamas sričiai, nurodytai 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis [8] 1 straipsnio B punkte.

(14) Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė 2001 m. liepos 3 d. laišku pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą.

(15) Pagal minėto protokolo 1 straipsnį Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir nepažeidžiant pirmiau minėto protokolo 4 straipsnio šio reglamento nuostatos Airijai netaikomos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Trečiųjų šalių piliečiams valstybių narių išduodami leidimai apsigyventi yra rengiami pagal vienodą formą ir juose turi būti pakankamai vietos priede nurodytai informacijai pateikti. Vienodos formos leidimas gali būti įklija arba atskiras dokumentas. Kiekviena valstybė narė atitinkamoje vienodos formos vietoje gali įrašyti su leidimo pobūdžiu ir atitinkamo asmens teisine padėtimi susijusią informaciją, ypač informaciją dėl asmeniui suteikiamo leidimo dirbti.

2. Šiame reglamente:

a) "leidimas apsigyventi" – tai valstybės narės valdžios institucijų išduotas leidimas, leidžiantis trečiosios šalies piliečiui teisėtai būti jos teritorijoje, išskyrus:

i) vizas;

ii) leidimus, išduotus, kol nagrinėjamas prašymas išduoti leidimą apsigyventi ar suteikti prieglobstį;

iii) leidimus, valstybių narių išduotus lankytis ne ilgiau kaip šešis mėnesius netaikant Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, sudarytą tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo [9], 21 straipsnio;

b) "trečiosios šalies pilietis" — bet kuris pilietis, kuris nėra Sąjungos pilietis, kaip nustatyta Sutarties 17 straipsnio 1 dalyje.

2 straipsnis

1. 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nustatomos vienodos formos leidimams apsigyventi taikytinos papildomos techninės specifikacijos:

a) papildomos apsauginės savybės ir reikalavimai, įskaitant padidintus apgaulę, padirbinėjimą ir klastojimą užkardinančius standartus;

b) vienodos formos leidimo apsigyventi užpildymui taikytini techniniai procesai ir taisyklės;

c) kitos taisyklės, kurių turi būti laikomasi užpildant vienodą leidimo apsigyventi formą.

2. Vienodo leidimo apsigyventi spalvos gali būti keičiamos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3 straipsnis

2 straipsnyje nurodytos specifikacijos yra slaptos ir neskelbiamos. Jos yra žinotinos tiktai valstybių narių atsakingoms už spausdinimą paskirtoms institucijoms ir valstybės narės arba Komisijos tinkamai įgaliotiems asmenims.

Kiekviena valstybė narė skiria vieną instituciją, atsakingą už vienodos formos leidimo apsigyventi spausdinimą. Šios institucijos pavadinimą ji praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Dvi arba kelios valstybės narės šiam tikslui gali skirti tą pačią instituciją. Kiekviena valstybė narė turi teisę keisti savo paskirtą instituciją. Apie tai ji atitinkamai informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

4 straipsnis

Nepažeidžiant duomenų apsaugos taisyklių, asmenys, kuriems išduodamas leidimas apsigyventi, turi teisę patikrinti leidime apsigyventi įrašytus asmeninio pobūdžio duomenis ir prireikus prašyti, kad jie būtų ištaisyti ar panaikinti.

Leidime apsigyventi nepateikiama jokios kompiuteriu apdorojamos informacijos, jei ji nenumatyta priede arba jei ji nepaminėta atitinkamame kelionės dokumente.

5 straipsnis

Šis reglamentas yra netaikomas trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra:

- Sąjungos piliečių šeimų nariai, besinaudojantys laisvo judėjimo teise,

- Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalys, piliečiai ir jų šeimų nariai, besinaudojantys pagal tą susitarimą nustatyta laisvo judėjimo teise,

- trečiųjų šalių piliečiai, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą ir kuriems valstybėje narėje leidžiama lankytis ne ilgiau kaip tris mėnesius.

6 straipsnis

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės priimamos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta reguliavimo tvarka.

7 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 1683/95 6 straipsnio 2 dalį įsteigtas komitetas.

2. Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas terminas yra du mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

8 straipsnis

Šis reglamentas neturi įtakos valstybių narių kompetencijai pripažinti valstybes ir teritorinius vienetus bei jų institucijų išduotus pasus, asmens tapatybės dokumentus ir kelionės dokumentus.

9 straipsnis

Valstybės narės 1 straipsnyje apibūdintos vienodos formos leidimus gyventi išduoda ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams nuo 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų papildomų apsauginių savybių ir reikalavimų patvirtinimo.

Nuo tos datos šis reglamentas atitinkamose valstybėse narėse pakeičia Bendruosius veiksmus 97/11/TVR.

Priedo 14 punkte nustatytas nuotraukos integravimas į trečiųjų šalių piliečiams įklijos forma išduodamą leidimą apsigyventi yra įgyvendinamas ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo šiai priemonei patvirtinti 2 straipsnyje numatytų techninių specifikacijų patvirtinimo.

Tačiau vienodos formos leidimų gyventi įvedimas neturi įtakos jau suteiktų kitokios formos leidimų gyventi galiojimui, jeigu atitinkama valstybė narė nenusprendžia kitaip.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Liuksemburge, 2002 m. birželio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Rajoy Brey

[1] OL C 180 E, 2001 6 26, p. 304.

[2] Nuomonė pateikta 2001 m. gruodžio 12 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 19, 1999 1 23, p. 1.

[4] OL L 7, 1997 1 10, p. 1.

[5] OL L 164, 1995 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 334/2002 (OL L 53, 2002 2 23, p. 7).

[6] OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

[7] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[8] OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

[9] OL L 239, 2000 9 22, p. 19.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

a) Aprašymas

Leidimas apsigyventi įvedamas arba kaip įklija, jei įmanoma ID 2 formato, arba kaip atskiras ID 1 ar ID 2 formato dokumentas. Jis yra grindžiamas ICAO dokumentuose dėl kompiuteriu apdorojamų vizų (dokumentas 9303, 2 dalis) arba dėl kompiuteriu apdorojamų kelionės dokumentų (dokumentas 9303, 3 dalis) nustatytomis specifikacijomis. Leidime daromi šie įrašai:

1. Dokumento pavadinimas (leidimas apsigyventi) bus nurodomas išduodančios valstybės narės kalba (-omis) [1].

2. Dokumento numeris (turintis specialių apsauginių savybių ir prieš jį įrašytą atpažinimo raidę).

3.1. Nurodyta tvarka pavardė ir vardas (-ai) [2].

4.2. Įrašas "galioja iki" yra skirtas nurodyti atitinkamą galiojimo pasibaigimo datą arba atitinkamais atvejais – neribotą galiojimą žymintį žodį.

5.3. Išdavimo vieta ir galiojimo pradžios data: leidimo apsigyventi išdavimo vieta ir data [3].

6.4. Leidimo rūšis: konkreti trečiosios šalies piliečiui valstybės narės išduodamo leidimo apsigyventi rūšis [4]. Europos Sąjungos piliečio šeimos nario, kuris nesinaudojo laisvo judėjimo teise, leidime gyventi turi būti įrašas "šeimos narys".

7.5.– 9. Pastabos: valstybės narės gali įrašyti vidaus paskirties pastabas ir žymas atsižvelgdamos į savo nacionalines trečiųjų šalių piliečiams taikomas nuostatas, įskaitant žymas, susijusias su leidimu dirbti [5].

8. Data/parašas/patvirtinimas: atitinkamais atvejais išdavusios įstaigos pareigūno parašas ir antspaudas ir (arba) leidimo turėtojo parašas.

9. Spausdintinoje vietoje turi būti valstybės narės herbas, kad leidimas gyventi išsiskirtų ir turėtų nacionalinės kilmės apsaugos priemonę.

10. Kompiuteriu apdorojama vieta. Kompiuteriu apdorojama vieta turi atitikti ICAO nurodymus.

11. Kompiuteriu apdorojamojoje vietoje turi būti išspausdintas tekstas, nurodantis išimtinai atitinkamą valstybę narę. Šis tekstas gali neturėti įtakos kompiuteriu apdorojamos vietos techninėms savybėms.

12. Metalizuotas paslėpto vaizdo efektas, įskaitant valstybę narę žymintį kodą, jei naudojama įklija.

13. OVD (optiškai kintanti priemonė) (kinegrama ar lygiavertė žyma), suteikianti atpažinimo kokybę ir apsaugos lygį, ne mažesnį negu dabartinėse vienodos formos vizose naudojama priemonė.

14. Jei leidimas apsigyventi yra gaminamas kaip atskiras dokumentas, šioje vietoje įklijuojama asmens nuotrauka ir apsaugoma integruojant ją į kortelės struktūrą arba karšto spaudimo laminatu, abiem atvejais inkorporuojant optiškai kintančią priemonę.

Jei leidimas apsigyventi yra gaminamas kaip įklija, šioje vietoje turės būti pagal aukštus apsaugos standartus padaryta nuotrauka.

15. Atskiro dokumento kitoje pusėje turi būti numatyti papildomi langeliai, kur būtų galima įrašyti šią informaciją:

- gimimo datą ir vietą [6],

- pilietybę [7],

- lytį [8]

- pastabas [9].

Gali būti nurodytas ir leidimo turėtojo adresas [10].

b) Spalva, spausdinimo procesas

Valstybės narės turi nustatyti spalvą ir spausdinimo procesą pagal vienodą formą, apibūdintą šiame priede, bei technines specifikacijas, nustatytinas pagal šio reglamento 2 straipsnį.

c) Medžiaga

Popierius, naudojamas leidimui apsigyventi, kuriame pateikiami biografiniai arba kiti duomenys, turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

- jokių optinių baliklių,

- vandens ženklai turi būti dvitoniai,

- kad būtų apsisaugota nuo mėginimų klastoti ištrinant cheminiu būdu, turi būti naudojami apsaugos reagentai,

- turi būti naudojami spalvoti pluoštai (dalis matomų, dalis švytinčių UV šviesoje),

- turi būti naudojamos UV šviesoje švytinčios planšetės.

Nenaudojama jokių vandens ženklų, jei išduodamas leidimas apsigyventi yra įklijos formos.

Jei biografiniams duomenims įrašyti kortelė yra visa pagaminta iš plastiko, popieriuje naudojamų autentiškumą įrodančių ženklų paprastai neįmanoma įspausti. Todėl apsauginių ženklų jose (kortelėse) trūkumas turi būti kompensuojamas poligrafinėmis priemonėmis bei, papildant toliau nurodytus minimalius standartus, optiškai kintančiomis priemonėmis (OVD) ar taikant atitinkamą išrašymo technologiją. Pagrindinės naudojamų medžiagų apsauginės savybės turėtų būti vienodo dizaino.

d) Spausdinimo būdai

Naudojami šie spausdinimo būdai:

- fono spausdinimas:

dvispalviai spausdintiniai ornamentai (giljošai),

fluorescencinis vaivorykštinis spalvinimas,

UV šviesoje virš ornamentų švytinti spauda,

veiksmingi apsaugos nuo padirbinėjimo ir klastojimo piešiniai,

ant popierinių kortelių ir įklijų turi būti vartojami reagentiniai dažai.

Kortelės priekinės pusės maketas turi būti toks, kad jis skirtųsi nuo kortelės užkalinės pusės,

- formos spausdinimas:

su integruota mikrospauda (jei ji nebuvo naudojama spausdinant foną),

- numeravimas:

spausdintinis (jei galima – specialaus pavidalo skaitmenimis ar šriftais ir UV šviesoje švytinčiais fluorescenciniais dažais) arba kortelėse – integruotas naudojant tą patį būdą kaip ir įrašant biografinius duomenis. Įklijoms yra privalomas spausdintinis numeravimas naudojant fluorescencinius dažus ir specialaus pavidalo skaitmenis.

Jei yra naudojamos įklijos, taip pat naudojamas intaglio spausdinimas su paslėpto vaizdo efektu, mikrotekstas ir optiškai kintantys dažai. Vien tik iš plastiko pagamintose kortelėse taip pat naudojamos papildomos optiškai kintančios apsaugos priemonės, bent naudojant optiškai kintančius dažus ar lygiavertes priemones. Pagrindinės apsauginės spaudos savybės turėtų būti vienodo dizaino.

e) Apsauga nuo kopijavimo

Leidimo apsigyventi įklijoje ar leidimo apsigyventi kortelės priekinėje pusėje turi būti naudojama OVD, užtikrinanti atpažinimo kokybę ir apsaugos lygį, ne menkesnį kaip dabartiniam vienodai vizų formai naudojama priemonė. OVD įterpiama į kortelės struktūrą, karštai įspaustą laminatą ar kaip OVD perdanga, o įklijose kaip metalizuotos OVD (su intaglio spauda viršuje).

f) Išrašymo būdas

Siekiant užtikrinti, kad leidimai gyventi būtų tinkamai apsaugoti nuo kėsinimosi padirbinėti ir klastoti, biografinius duomenis, įskaitant nuotrauką, turėtojo parašą ir kitus pagrindinius duomenis ateityje reikės integruoti į pagrindinę dokumento medžiagą. Įprastiniai nuotraukos įklijavimo būdai toliau nebus naudojami.

Gali būti naudojami šie išrašymo būdai:

- lazerinis spausdinimas,

- termografinis perkėlimas,

- rašalinis spausdinimas,

- fotografinis,

- lazerinis graviravimas.

Siekiant užtikrinti, kad biografiniai įrašomi duomenys būtų tinkamai apsaugoti nuo mėginimų klastoti, karšto spaudimo laminavimas OVD apsauginiu laminatu bus privalomas tais atvejais, kai naudojamas lazerinis spausdinimas, termografinis perkėlimas ar fotografiniai būdai. Kortelės formos leidimai gyventi, išrašomi naudojant rašalinį spausdinimą, taip pat turėtų būti šiuo būdu laminuoti. Kadangi dauginis karšto spaudimo laminavimas yra neįmanomas leidimus gyventi išduodant įklijų forma, rašalinis spausdinimas bus vienintelis galimas būdas įklijoms išrašyti. Lazerinis graviravimas bus naudojamas plastikinėms kortelėms (pagamintoms vien ar dalinai iš sintetinių medžiagų).

g) Valstybės narės turi galimybę c, d ir e punktų atžvilgiu įvesti papildomas apsaugines priemones, jei jos neprieštarauja dėl šių dalykų jau priimtiems sprendimams.

Techniniai reikalavimai ir apsauginės priemonės turėtų atitikti reikalavimus ir specifikacijas, numatytas vienodą vizų formą nustatančiame Reglamente (EB) Nr. 1683/95.

Kortelės formos leidimas apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Įklijos formos leidimas apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams

+++++ TIFF +++++

[1] Kai ši informacija pateikiama oficialiąja kalba, vartojančia ne lotyniškus rašmenis, ji turėtų būti transliteruojama lotyniškais rašmenimis.

[2] Kai ši informacija pateikiama oficialiąja kalba, vartojančia ne lotyniškus rašmenis, ji turėtų būti transliteruojama lotyniškais rašmenimis.

[3] Kai ši informacija pateikiama oficialiąja kalba, vartojančia ne lotyniškus rašmenis, ji turėtų būti transliteruojama lotyniškais rašmenimis.

[4] Kai ši informacija pateikiama oficialiąja kalba, vartojančia ne lotyniškus rašmenis, ji turėtų būti transliteruojama lotyniškais rašmenimis.

[5] Kai ši informacija pateikiama oficialiąja kalba, vartojančia ne lotyniškus rašmenis, ji turėtų būti transliteruojama lotyniškais rašmenimis.

[6] Kai ši informacija pateikiama oficialiąja kalba, vartojančia ne lotyniškus rašmenis, ji turėtų būti transliteruojama lotyniškais rašmenimis.

[7] Kai ši informacija pateikiama oficialiąja kalba, vartojančia ne lotyniškus rašmenis, ji turėtų būti transliteruojama lotyniškais rašmenimis.

[8] Kai ši informacija pateikiama oficialiąja kalba, vartojančia ne lotyniškus rašmenis, ji turėtų būti transliteruojama lotyniškais rašmenimis.

[9] Kai ši informacija pateikiama oficialiąja kalba, vartojančia ne lotyniškus rašmenis, ji turėtų būti transliteruojama lotyniškais rašmenimis.

[10] Kai ši informacija pateikiama oficialiąja kalba, vartojančia ne lotyniškus rašmenis, ji turėtų būti transliteruojama lotyniškais rašmenimis.

--------------------------------------------------

Top