EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D1247

2002 m. liepos 1 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimas Nr. 1247/2002/EB dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų

OJ L 183, 12.7.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 003 P. 194 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 003 P. 194 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 143 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2018; panaikino 32018R1725

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/1247/oj

32002D1247Oficialusis leidinys L 183 , 12/07/2002 p. 0001 - 0002


Europos Parlamento, Tarybos Ir Komisijos Sprendimas Nr. 1247/2002/EB

2002 m. liepos 1 d.

dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų

EUROPOS PARLAMENTAS, EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA IR EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdami į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo [1], ypač į jo 43 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [2],

kadangi:

(1) Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma priežiūros įstaiga, atsakinga už Bendrijos priemonių, susijusių su fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir laisvu tokių duomenų judėjimu, taikymo Bendrijos institucijoms ir įstaigoms stebėjimą.

(2) Duomenų apsaugos taisyklės yra skirtos apsaugoti asmenų pagrindines teises ir laisves, ypač jų privatų ir šeimos gyvenimą tvarkant asmens duomenis, atsižvelgiant ypač į Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį ir tinkamai atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius. Šios pagrindinės teisės turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnį ir bendras valstybių narių konstitucines tradicijas. Duomenų apsaugos tikslas turi būti pasiektas atsižvelgiant į tikslą neapriboti piliečiams prieinamos informacijos apie viešąją veiklą.

(3) Tam, kad ši nepriklausoma priežiūros įstaiga veiksmingai veiktų, reikia nustatyti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir jo pavaduotojo pareigų atlikimą reglamentuojančias nuostatas ir bendrąsias sąlygas.

(4) Dauguma nuostatų, kurios turi būti įtrauktos į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigų atlikimą reglamentuojančias nuostatas ir bendrąsias sąlygas, jau yra nustatytos Reglamente (EB) Nr. 45/2001. Jame pateikiamos būtinos nuostatos dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir jo pavaduotojo paskyrimo, jų darbuotojų ir finansinių išteklių, jų nepriklausomumo, jų pareigos saugoti profesinę paslaptį, jų pareigų ir įgaliojimų. Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 straipsnio k punkte minimose Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno darbo tvarkos taisyklėse ypač turėtų būti pateiktos procesinės nuostatos, apibrėžiančios tai, kokiu būdu jis turi vykdyti savo įgaliojimus.

(5) Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną įpareigoja Bendrijos teisė, jis turi laikytis 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais [3]. Jį taip pat įpareigoja sutarties nuostatos dėl pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos, numatančios, kad Sąjungoje sprendimai turi būti priimami kuo atviriau, taip pat įtvirtinančios asmens duomenų apsaugą, ypač teisę į privatų gyvenimą.

(6) Šio sprendimo finansinis pagrindas turi būti suderintas su 5 skyriaus dabartinėmis ribomis.

(7) Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nėra tik dviejų pagrindinių nuostatų aspektų, todėl juos reikia patikslinti. Tai susiję su priežiūros pareigūno ir jo pavaduotojo atlyginimo nustatymu, priemokomis ir kitomis vietoje atlygio gaunamomis išmokomis bei priežiūros pareigūno būstine. Taip pat reikia patikslinti Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatas dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir jo pavaduotojo paskyrimo tvarkos.

(8) Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad priežiūros pareigūnui būtų suteiktas statusas, proporcingas jo pareigoms ir įgaliojimams, taip pat į tai, kad apibrėžiant priežiūros pareigūno institucinį statusą Reglamente (EB) Nr. 45/2001 vadovaujamasi Europos ombudsmeno pavyzdžiu, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui turi būti mokamas toks atlyginimas, koks mokamas Europos ombudsmenui. Europos ombudsmenui mokamas toks atlyginimas, priemokos ir senatvės pensija, kokie mokami Teisingumo Teismo teisėjui.

(9) Priežiūros pareigūno pavaduotojui turi būti mokamas toks atlyginimas, priemokos ir senatvės pensija, kokie mokami Teisingumo Teismo sekretoriui. Tokiu būdu tarp priežiūros pareigūno pavaduotojo ir Europos priežiūros pareigūno būtų nustatyta hierarchija, tuo pačiu jiems abiem nustatant tokio paties tipo pajamas, atsižvelgiant į jų paskyrimo procedūrą, kadencijos laiką ir pareigas.

(10) Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno būstinė turi būti Briuselyje, tokiu būdu užtikrinant artumą, kuris dėl jo (jos) uždavinių pobūdžio turi būti tarp Europos priežiūros pareigūno ir Bendrijos institucijų bei įstaigų, kurių veiklą jis (ji) prižiūri, taip pat siekiant jam (jai) padėti sklandžiai atlikti savo pareigas.

(11) Reikia apsvarstyti tai, kokia apimtimi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 straipsnio f punkte minimas bendradarbiavimas su duomenų apsaugos priežiūros įstaigomis, įsteigtomis vadovaujantis Europos Sąjungos steigimo sutarties VI antraštine dalimi, padės pasiekti tikslą, kad duomenų apsaugos priežiūros normos ir procedūros būtų taikomos nuosekliai.

(12) Europos Parlamento kompetentingas komitetas gali nuspręsti išklausyti kandidatus, įtrauktus į sąrašą, kurį Komisija parengė vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 42 straipsnio 1 dalimi po šioms pareigoms eiti paskelbto viešo konkurso. Klausyme gali dalyvauti visi Parlamento nariai,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno atlyginimas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui nustatomas toks atlyginimas, priemokos, senatvės pensija ir kitos vietoje atlyginimo gaunamos išmokos, kokie nustatyti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjui.

2 straipsnis

Priežiūros pareigūno pavaduotojo atlyginimas

Priežiūros pareigūno pavaduotojui nustatomas toks atlyginimas, priemokos, senatvės pensija ir kitos vietoje atlyginimo gaunamos išmokos, kokie nustatyti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sekretoriui.

3 straipsnis

Paskyrimo procedūra

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir jo pavaduotojas skiriami po šioms pareigoms eiti paskelbto viešo konkurso. Visos suinteresuotos šalys iš visos Bendrijos gali pateikti paraiškas dalyvauti konkurse eiti šias pareigas. Kandidatų sąrašas yra viešas. Remdamasis sąrašu, Komisijos parengtu vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 42 straipsnio 1 dalimi, Europos Parlamento kompetentingas komitetas gali nuspręsti surengti klausymus, kad galėtų išreikšti savo pasirinkimą.

4 straipsnis

Būstinė

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir jo pavaduotojo būstinė yra Briuselyje.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2002 m. liepos 1 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Arias Cañete

Komisijos vardu

Pirmininkas

R. Prodi

[1] OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

[2] OL C 304 E, 2001 10 30, p. 178.

[3] OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

--------------------------------------------------

Top