EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0525

2002 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 2238)Tekstas svarbus EEE.

OL L 170, 2002 6 29, p. 81–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/525/oj

32002D0525Oficialusis leidinys L 170 , 29/06/2002 p. 0081 - 0084


Komisijos sprendimas

2002 m. birželio 27 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą

(pranešta dokumentu Nr. C(2002) 2238)

(tekstas svarbus EEE)

(2002/525/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių [1], ypač į jos 4 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1) Pagal Direktyvą 2000/53/EB Komisija turi įvertinti tam tikras pavojingas medžiagas, uždraustas pagal tos direktyvos 4 straipsnio 2 dalies a punktą.

(2) Atlikusi privalomus techninius ir mokslinius vertinimus Komisija padarė keletą išvadų.

(3) Draudimo išimtis turi būti pritaikyta arba toliau taikoma tam tikroms medžiagoms ir komponentams, kuriuose yra švino, gyvsidabrio, kadmio ir šešiavalenčio chromo, kadangi šių pavojingų medžiagų naudojimo tose savitosiose medžiagose kol kas neįmanoma išvengti.

(4) Draudimo išimčių taikymo sritis ir galiojimo laikas turi būti apriboti kai kurioms savitosioms medžiagoms ar komponentams, siekiant palaipsniui mažinti transporto priemonėse naudojamų pavojingų medžiagų, kadangi ilgainiui bus įmanoma tokio naudojimo išvengti.

(5) Iki 2005 m. gruodžio 31 d. turi būti leista akumuliatoriuose naudoti kadmį, kadangi atsižvelgiant į dabartinius mokslo bei technikos laimėjimus ir atliktą bendrą aplinkosaugos vertinimą, iki to laiko atsiras pakaitalų ir bus užtikrinta galimybė naudotis elektra varomomis transporto priemonėmis. Tačiau reikėtų toliau analizuoti pažangius kadmio pakeitimo būdus, atsižvelgiant į elektrinių transporto priemonių tinkamumą. Komisija paskelbs savo išvadas ir, jei tai pateisins analizės rezultatai, gali pasiūlyti pratęsti leidimo naudoti kadmį elektrinėms transporto priemonėms skirtuose akumuliatoriuose laikotarpį.

(6) Reikėtų panaikinti švino naudojimo benzino rezervuarų vidui dengti draudimo išlygą, kadangi jau dabar įmanoma nebenaudoti švino šiuose savituosiuose komponentuose.

(7) Akivaizdu, kad kai kuriais atvejais neįmanoma išvengti visiško sunkiųjų metalų nenaudojimo, todėl reikėtų leisti naudoti tam tikrą švino, gyvsidabrio, kadmio arba šešiavalenčio chromo kiekį savitosiose medžiagose ir komponentuose, jei tos pavojingos medžiagos nėra naudojamos tyčia.

(8) Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 2000/53/EB.

(9) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 96/350/EB [3], 18 straipsnio pagrindu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2000/53/EB II priedas keičiamas prie šio sprendimo pridėtu priedu.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad po 2005 m. gruodžio 31 d. į rinką teikiami elektrinėms transporto priemonėms skirti akumuliatoriai būtų gaminami be kadmio.

Remdamasi jau atliktu bendru aplinkosaugos vertinimu Komisija toliau analizuos galimybes pažangiai pakeisti kadmį kitomis medžiagomis, atsižvelgdama į būtinybę išlaikyti galimybę naudotis elektra varomomis transporto priemonėmis. Komisija pabaigs ir paskelbs savo išvadas ne vėliau kaip iki 2004 m. gruodžio 31 d. ir, jei tai pateisins analizės rezultatai, gali pasiūlyti pratęsti Direktyvos 2000/53/EB 4 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą laikotarpį.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2003 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybės narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Margot Wallström

Komisijos narė

[1] OL L 269, 2000 10 21, p. 34.

[2] OL L 194, 1975 7 25, p. 39.

[3] OL L 135, 1996 6 6, p. 32.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

II PRIEDAS

Medžiagos ir komponentai, kuriems netaikomas 4 straipsnio 2 dalies a punktas

Medžiagos ir komponentai | Išlygos taikymo sritis ir laikotarpis | Ženklinamos arba parengiamos identifikuoti, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktyje |

Švinas, kaip lydinio elementas

1.Apdirbti skirtas plienas ir galvanizuotas plienas, kuriame ne daugiau kaip 0,35 % masės sudaro švinas | | |

2. a)Apdirbti skirtas aliuminis, kuriame ne daugiau kaip 2 % masės sudaro švinas | 2005 m. liepos 1 d. | |

b)Apdirbti skirtas aliuminis, kuriame ne daugiau kaip 1 % masės sudaro švinas | 2008 m. liepos 1 d. | |

3.Vario lydinys, kuriame ne daugiau kaip 4 % masės sudaro švinas | | |

4.Švino ir bronzos guolių korpusai bei įvorės | | |

Komponentuose esantis švinas ir švino junginiai

5.Baterijos ir akumuliatoriai | | × |

6.Vibraciniai amortizatoriai | | × |

7.Ratų balansavimo svareliai | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2003 m. liepos 1 d., ir ratų balansavimo svareliams, skirtiems toms transporto priemonėms: 2005 m. liepos 1 d. | × |

8.Skysčių linijų ir jėgainių elastomerų vulkanizavimo ir stabilizavimo medžiagos | 2005 m. liepos 1 d. | |

9.Apsauginių dažų stabilizatorius | 2005 m. liepos 1 d. | |

10.Elektros variklių angliniai šepetėliai | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2003 m. liepos 1 d., ir elektros variklių angliniams šepetėliams, skirtiems toms transporto priemonėms: 2005 m. sausio 1 d. | |

11.Lydmetalis elektroninės schemos plokštelėse ir kitose elektros sistemose | | × |

12.Varis stabdžių antdėkluose, kuriame daugiau kaip 0,5 % masės sudaro švinas | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2003 m. liepos 1 d., ir tų transporto priemonių reikmenys: 2004 m. liepos 1 d. | × |

13.Vožtuvų lizdai | Iki 2003 m. liepos 1 d. sukurti variklių tipai: 2006 m. liepos 1 d. | |

14.Elektros komponentai, kuriuose švino yra stiklo ar keramikos matricos mišinyje, išskyrus lempučių stiklą ir uždegimo žvakių glazūrą | | × (išskyrus variklių pjezokomponentus) |

15.Lempučių stiklas ir uždegimo žvakių glazūra | 2005 m. sausio 1 d. | |

16.Pirotechniniai įjungikliai | 2007 m. liepos 1 d. | |

Šešiavalentis chromas

17.Korozijai atspari danga | 2007 m. liepos 1 d. | |

18.Automobilių-furgonų sugeriamieji šaldytuvai | | × |

Gyvsidabris

19.Elektros lemputės ir prietaisų skydeliai | | × |

Kadmis

20.Storos plėvelės pasta | 2006 m. liepos 1 d. | |

21.Elektrinių transporto priemonių akumuliatoriai | Po 2005 m. gruodžio 31 d. teikti į rinką NiCd akumuliatorius bus leista tik kaip pakaitines dalis transporto priemonėms, kurios buvo pateiktos į rinką iki tos datos. | × |

"

--------------------------------------------------

Top