EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0045

1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo

OJ L 200, 30.7.1999, p. 1–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 109 - 176
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 109 - 176
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 109 - 176
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 109 - 176
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 109 - 176
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 109 - 176
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 109 - 176
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 109 - 176
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 109 - 176
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 15 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 15 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 012 P. 145 - 212

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; panaikino 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/45/oj

31999L0045

1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo

Oficialusis leidinys L 200 , 30/07/1999 p. 0001 - 0068
CS.ES skyrius 13 tomas 24 p. 109 - 176
ET.ES skyrius 13 tomas 24 p. 109 - 176
HU.ES skyrius 13 tomas 24 p. 109 - 176
LT.ES skyrius 13 tomas 24 p. 109 - 176
LV.ES skyrius 13 tomas 24 p. 109 - 176
MT.ES skyrius 13 tomas 24 p. 109 - 176
PL.ES skyrius 13 tomas 24 p. 109 - 176
SK.ES skyrius 13 tomas 24 p. 109 - 176
SL.ES skyrius 13 tomas 24 p. 109 - 176


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB

1999 m. gegužės 31 d.

dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

veikdama Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka [3],

(1) kadangi 1988 m. birželio 7 d. Tarybos direktyva 88/379/EEB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinių nuostatų derinimo [4] buvo keletą kartų pataisyta; kadangi, kad būtų aiškiau, darant vėlesnius pakeitimus direktyva turėtų būti pertvarkyta;

(2) kadangi, nepaisant Bendrijos nuostatų, valstybių narių taisyklėse taikomose tam tikriems pavojingiems preparatams, randama didelių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo skirtumų; kadangi šie skirtumai sudaro kliūtis prekybai, sukuria nevienodas konkurencijos sąlygas ir tiesiogiai veikia vidaus rinką; kadangi dėl to yra būtina panaikinti šią prekybos kliūtį, suderinant valstybėse narėse galiojančius atitinkamus teisės aktus;

(3) kadangi priemonės, kurios naudojamos derinant valstybių narių nuostatas, pagal kurias yra kuriama ir funkcionuoja vidaus rinka, pagrindu turi priimti aukštą apsaugos lygį, kiek tai susiję su žmonių sveikata ir sauga ir aplinkos apsauga; kadangi ši direktyva tuo pat metu turi garantuoti plačiosios visuomenės apsaugą, ypač tų asmenų, kurie susiduria su pavojingais preparatais dirbdami arba laisvalaikiu, vartotojų ir aplinkos apsaugą;

(4) kadangi tara su tam tikrų kategorijų pavojingais preparatais, kurie siūlomi arba parduodami plačiajai visuomenei, turi būti taip uždaroma, kad vaikai nesugebėtų jų atidaryti, ir(arba) turėti lytėjimu apčiuopiamą įspėjimą apie pavojų; kadangi kai kurie preparatai, nepatenkantys į šias pavojingumo kategorijas, dėl savo sudėties vis tiek gali būti pavojingi vaikams; kadangi dėl šios priežasties tokių preparatų pakuotės turėtų būti uždaromos naudojant vaikams neįveikiamus tvirtinimus;

(5) kadangi yra būtina pateikti ribines koncentracijos vertes, išreikštas procentine tūrio/tūrio dalimi, jei į rinką pateikiami preparatai yra dujiniai;

(6) kadangi šioje direktyvoje yra specialios ženklinimo nuostatos, taikomos tam tikriems preparatams; kadangi norint garantuoti pakankamą žmonių ir aplinkos apsaugos lygį, dar turi būti įtrauktos specialios ženklinimo nuostatos tam tikriems preparatams, kurie nors ir nepavojingi pagal šią direktyvą, vis tiek gali būti pavojingi vartotojui;

(7) kadangi 1992 m. balandžio 30 d. Taryba priėmė Direktyvą 92/32/EEB, septintąjį kartą keičiančią Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo [5]; kadangi 1993 m. balandžio 27 d. Komisija priėmė Direktyvą 93/21/EEB [6], aštuonioliktąjį kartą derinančia su technikos pažanga Tarybos direktyvą 67/548/EEB; kadangi šiose direktyvose buvo pasiūlyti naujai sukurti aplinkai pavojingų medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo kriterijai, kartu su atitinkamais simboliais, pavojų nuorodomis, rizikos ir saugos frazėmis, kurios turi būti nurodomos ant etiketės; kadangi nuostatos dėl preparatų klasifikavimo ir ženklinimo turėtų būti priimtos Bendrijos lygiu, atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai, ir kadangi dėl to yra būtina pateikti konkretaus preparato keliamo pavojaus aplinkai vertinimo metodą, taikant apskaičiavimo metodą arba tyrimo metodais nustatant ekotoksikologines savybes apibrėžtomis sąlygomis;

(8) kadangi pagal 1986 m. lapkričio 24 d. Tarybos direktyvos 86/609/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga, suderinimo [7] nuostatas bandymams naudojamų gyvūnų skaičius turėtų būti kiek įmanoma sumažintas; kadangi tos direktyvos 7 straipsnio 2 dalyje yra aiškiai nurodyta, kad bandymas neturi būti nedaromas, jei norimiems rezultatams gauti yra pagrįsta ir praktinė galimybė taikyti kitą moksliškai tinkamą metodą, kuriame gyvūnai nenaudojami; kadangi dėl to šioje direktyvoje naudojami tik jau žinomi toksikologinių ir ekotoksikologinių savybių vertinimo rezultatai ir nereikalaujama įsipareigoti toliau vykdyti bandymus su gyvūnais;

(9) kadangi yra būtina apibrėžti, į kokią žmogiškąją patirtį reikėtų atsižvelgti vertinant preparatų pavojus sveikatai; kadangi jei klinikiniai tyrimai gali būti priimtini, laikoma, kad šie tyrimai atitinka Helsinkio deklaraciją ir OECD patvirtintas geros klinikinės praktikos taisykles;

(10) kadangi lydinių charakteristikos yra tokios, kad taikant dabartinius tradicinius metodus, gali būti neįmanoma tiksliai nustatyti jų savybių; kadangi dėl šios priežasties būtina sukurti specialų klasifikavimo metodą, kuriame būtų atsižvelgiama į konkrečias lydinių chemines savybes; kadangi Komisija, pasitarusi su valstybėmis narėmis, išnagrinės šį poreikį ir prireikus pateiks pasiūlymą iki šios direktyvos įsigaliojimo dienos;

(11) kadangi augalų apsaugos produktų klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas, kuriam taikoma 1978 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvoje 78/631/EEB dėl pavojingų preparatų (pesticidų) klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis reglamentuojančių valstybių narių įstatymų derinimo [8], turi būti peržiūrėtas atsižvelgiant į technikos ir mokslo pasiekimus, taip pat ir į reglamentuojančių dokumentų pakeitimus, įgyvendinus 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką [9];

(12) kadangi Direktyvoje 91/414/EEB ir 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką [10], kitaip nei nuostatose, taikomose cheminiams preparatams, kuriems taikoma ši direktyva, numatyta leidimų kiekvienam produktui išdavimo tvarka, remiantis dokumentų rinkiniu, kurį pateikia pareiškėjas, ir vertinimu, kurį daro kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija; kadangi, be to, leidimų išdavimo tvarką sudaro ir kontrolė, ypač kiekvieno produkto klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo prieš jį pateikiant į rinką; kadangi aiškiai ir viešai pateikiant informaciją būtina klasifikuoti ir ženklinti augalų apsaugos produktus pagal šios direktyvos nuostatas ir taip pat pateikti vartojimo instrukcijas pagal įvertinimo, daromo pagal Direktyvą 91/414/EEB, rezultatus, bei užtikrinti, kad ženklinimas atitiktų aukštą apsaugos lygį, kurio siekiama tiek šia direktyva, tiek Direktyva 91/414/EEB; kadangi, be to, pagal šią direktyvą augalų apsaugos produktams turi būti parengtas saugos duomenų lapas;

(13) kadangi aplinkosauginiam ženklinimui reikalinga nustatyti, kad ypatingais atvejais gali būti nuspręsta priimti specialias lengvatas ir specialias nuostatas tais ypatingais atvejais, jei galima parodyti, kad visuminis konkrečių produktų kategorijų poveikis aplinkai yra mažesnis nei atitinkamų produktų kategorijų;

(14) kadangi nors amunicijai ši direktyva netaikoma, sprogmenys, pateikiami į rinką sprogdinimui arba pirotechnikos tikslams, gali dėl savo cheminės sudėties kelti pavojų sveikatai; kadangi todėl kaip viešosios informacijos proceso dalį juos yra būtina klasifikuoti ir prie jų pridėti saugos duomenų lapą pagal šios direktyvos nuostatas, o taip pat ženklinti juos pagal tarptautines taisykles, naudojamas pavojingoms prekėms gabenti;

(15) kadangi, siekiant atsižvelgti į tam tikrus preparatus, kurie pagal šią direktyvą nėra laikomi pavojingais, bet vis tiek gali būti pavojingi vartotojams, yra būtina išplėsti kai kurias šios direktyvos nuostatas, kurios būtų taikomos tokiems preparatams;

(16) kadangi etiketė yra pagrindinė pavojingų preparatų vartotojų priemonė, nes jiems joje pateikiama pirminė, esminė, trumpa informacija; kadangi ją vis tiek reikia papildyti dvejopa išsamesnės informacijos pateikimo sistema, kurią sudaro, pirma, saugos duomenų lapas, skirtas profesionaliems vartotojams, kaip apibrėžta 1991 m. kovo 5 d. Komisijos direktyvoje 91/155/EEB, apibrėžiančioje ir nustatančioje išsamias taisykles dėl specifinės informacijos, susijusios su pavojingais preparatais, sistemos įgyvendinant Direktyvos 88/379/EEB 10 straipsnį [11], ir antra, valstybių narių paskirtosios institucijos, kurios atsako už informacijos teikimą medikams prevenciniu ir gydymo tikslu;

(17) kadangi Komisija, pasinaudodama informacija, kurią turi pateikti valstybės narės ir įvairios suinteresuotos šalys, per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo Europos Parlamentui ir Tarybai pateiks ataskaitą apie patirtį dėl dabartinio bendro požiūrio į pavojingų preparatų ženklinimą, o ypač apie tai, kaip jį supranta ir taiko vartotojai, apie reklamos kampanijų, švietimo ir mokymo programų patirtį; kadangi prireikus Komisija, pateiks reikalingus pasiūlymus, atsižvelgdama į šią ataskaitą;

(18) kadangi yra būtina reikalauti saugos duomenų lapų, kuriuose pateikiama proporcinga informacija apie pavojus žmonėms ir aplinkai, kylančius dėl preparatų, kurie nėra klasifikuojami kaip pavojingi pagal šią direktyvą, bet turi medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos arba turi Bendrijoje nustatytą ribinę veikimo koncentraciją; kadangi Komisija, pasinaudodama valstybių narių pateikta informacija, patikslins Direktyvą 91/155/EEB ir prireikus pateiks pasiūlymus iki nustatytos galutinės šios direktyvos įgyvendinimo dienos;

(19) kadangi, kai pagal šią direktyvą preparatai yra klasifikuojami kaip pavojingi, reikėtų leisti valstybėms narėms naudotis tam tikromis ženklinimo išlygomis, jei pakuotė yra labai maža arba dėl kitos priežasties netinka ženklinimui, arba kai naudojama tokia maža pakuotė arba tokie maži kiekiai, kad nėra priežasties bijoti žmogui arba aplinkai keliamo pavojaus; kadangi tokiais atvejais taip pat turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į atitinkamų nuostatų derinimą Bendrijos lygiu; kadangi dėl šios priežasties Komisija išnagrinės derinimo būtinumą ir prireikus pateiks pasiūlymus;

(20) kadangi turėtų būti garantuojamas kai kurių preparatuose esančių medžiagų slaptumas ir kadangi todėl yra būtina sukurti sistemą, kuri leistų asmeniui, atsakingam už preparato pateikimą į rinką, reikalauti tokių medžiagų įslaptinimo;

(21) kadangi šios direktyvos nuostatose bus atsižvelgta į Bendrijos ir jos valstybių narių įsipareigojimus pagal ilgalaikės plėtros tikslus, numatytus 1992 m. birželio mėnesį Rio de Žaneire vykusios UNCED konferencijos 21 darbotvarkės 19 skyriuje, siekti ateityje suderinti pavojingų medžiagų ir preparatų klasifikavimo sistemas;

(22) kadangi Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai, reikalingi derinant šios direktyvos priedus su technikos pažanga;

(23) kadangi šios direktyvos priėmimas neturėtų veikti valstybių narių įsipareigojimų dėl perkėlimo į nacionalinius įstatymus ir VIII priede nurodytų direktyvų taikymo galutinių terminų;

(24) kadangi VIII priede nurodytos direktyvos turėtų būti panaikintos, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas; kadangi VIII priede nurodytų direktyvų panaikinimo sąlygos turėtų būti apibrėžtos Austrijai, Suomijai ir Švedijai, siekiant atsižvelgti į dabartinę jų teisės aktų padėtį, o ypač sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslai ir taikymo sritis

1. Šios direktyvos tikslas – suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus dėl:

- pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo bei ženklinimo ir

- specialiųjų nuostatų, skirtų tam tikriems preparatams, kurie gali kelti pavojų, neatsižvelgiant į tai, ar pagal šią direktyvą jie yra klasifikuojami kaip pavojingi arba ne, suderinimo,

kai tokie preparatai yra pateikiami į valstybių narių rinką.

2. Ši direktyva yra taikoma preparatams:

- turintiems ne mažiau kaip vieną pagal 2 straipsnį pavojingą medžiagą,

ir

- kurie yra laikomi pavojingais pagal 5, 6 arba 7 straipsnius.

3. Be to, specialios nuostatos, pateiktos:

- 9 straipsnyje ir apibrėžtos IV priede,

- 10 straipsnyje ir apibrėžtos V priede ir

- 14 straipsnyje

taikomos preparatams, kurie pagal 5, 6 arba 7 straipsnius nėra laikomi pavojingais, bet vis tiek gali kelti tam tikrą pavojų.

4. Nepažeidžiant Direktyvos 91/414/EEB, šios direktyvos straipsniai dėl klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo ir saugos duomenų lapų taikomi augalų apsaugos produktams.

5. Ši direktyva netaikoma šiems gataviems preparatams, skirtiems galutiniam vartotojui:

a) žmonių ir veterinarijos vaistams, kaip apibrėžta Direktyvoje 65/65/EEB [12];

b) kosmetikos gaminiams, kaip apibrėžta Direktyvoje 76/768/EEB [13];

c) medžiagų mišiniams, kuriems kaip atliekoms taikomos Direktyvos 75/442/EEB [14] ir 78/319/EEB [15];

d) maisto produktams;

e) pašarams;

f) preparatams, turintiems radioaktyviųjų medžiagų, kaip apibrėžta Direktyvoje 80/836/Euratomas [16];

g) medicinos įtaisams, invaziniams arba naudojamiems tiesioginiam fiziniam sąlyčiui su žmogaus kūnu, kadangi Bendrijos priemonės pateikia preparatų klasifikavimo ir ženklinimo nuostatas, kurios užtikrina tokį pat informacijos suteikimo ir apsaugos lygį, kaip ir ši direktyva.

6. Ši direktyva netaikoma:

- pavojingų preparatų gabenimui geležinkeliu, keliais, vidaus vandenų keliais, jūros arba oro transportu,

- tranzitu gabenamiems preparatams, kuriuos prižiūri muitinės, jei jie neapdorojami arba neperdirbami.

2 straipsnis

Apibrėžimai

1. Šioje direktyvoje:

a) "medžiagos" – cheminiai elementai ir jų junginiai natūraliu pavidalu arba gauti gamybos procese, įskaitant visus priedus, reikalingus šių produktų stabilumui užtikrinti, ir visas priemaišas, susidarančias vykstant naudojamiems procesams, bet išskyrus visus tirpiklius, kurie gali būti atskirti nedarant įtakos medžiagos stabilumui arba nepakeičiant jos sudėties;

b) "preparatai" – mišiniai arba tirpalai, sudaryti iš dviejų arba daugiau medžiagų;

c) "polimeras" – medžiaga, sudaryta iš molekulių, apibūdinamų vieno arba kelių tipų monomero grandžių seka ir turinčių paprastą svorinę daugumą molekulių, sudarytų iš ne mažiau kaip trijų grandžių, kurios yra kovalentiškai sujungtos su ne mažiau kaip viena kitokio monomero grandimi arba kitu reagentu, o tos pačios molekulinės masės molekulės sudaro mažiau kaip paprasta svorinę daugumą. Tokių molekulių molekulinė masė turi būti pasiskirsčiusi molekulinės masės verčių intervale, o molekulinės masės skirtumas iš esmės būtų priskirtinas molekulinių grandžių skaičiaus skirtumui. Esant tokiam apibrėžimui, "monomero grandinė" – sureagavusio monomero forma polimere;

d) (.…);

e) "pateikimas į rinką" – pateikimas trečiosioms šalims. Šioje direktyvoje įvežimas į Bendrijos muitinės teritoriją yra laikomas pateikimu į rinką;

f) "mokslinis tyrimas ir tobulinimas" – moksliniai eksperimentai, analizė arba cheminiai tyrimai, daromi kontroliuojamomis sąlygomis; apibrėžimas taikomas būdingų savybių, charakteristikų ir veiksmingumo nustatymui, kaip ir su produkto tobulinimu susijusiems moksliniams tyrimams;

g) "su procesu susijęs tyrimas ir tobulinimas" – tolesnis medžiagos tobulinimas, kurio metu tos medžiagos taikymo sritims tirti naudojami pusiau gamybiniai arba gamybiniai bandymai;

h) "Einecs" – Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas. Šis sąrašas yra galutinis visų cheminių medžiagų, kurios laikomos buvusiomis Bendrijos rinkoje 1981 m. rugsėjo 18 d., sąrašas.

2. Šios medžiagos yra "pavojingos" pagal šią direktyvą:

a) sprogiosios medžiagos ir preparatai: kietos, skystos, pastos arba gelio pavidalo medžiagos ir preparatai, kurie be oro deguonies gali egzotermiškai reaguoti, staigiai išsiskiriant dujoms, ir kurie, esant apibrėžtoms bandymo sąlygoms, detonuoja, greitai sudega arba sprogsta juos kaitinant iš dalies uždaroje erdvėje;

b) oksiduojančios medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kuriems liečiantis su kitomis medžiagomis, ypač su degiomis medžiagomis, vyksta labai egzoterminė reakcija;

c) ypač degios medžiagos ir preparatai: skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra ir virimo temperatūra yra labai maža, bei dujinės medžiagos ir preparatai, kurie užsidega ore esant aplinkos temperatūrai ir slėgiui;

d) labai degios medžiagos ir preparatai:

- medžiagos ir preparatai, kurie be pašalinės energijos gali įkaisti ir pagaliau užsidegti ore esant aplinkos temperatūrai, arba

- kietos medžiagos ir preparatai, kurie lengvai užsidega vos palietę uždegimo šaltinį ir kurie toliau dega arba sudega pašalinus uždegimo šaltinį, arba

- skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra labai maža, arba

- medžiagos ir preparatai, kurie, susilietę su vandeniu arba drėgnu oru, pavojingai dideliais kiekiais išskiria ypač degias dujas;

e) degios medžiagos ir preparatai: skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra yra maža;

f) labai toksiškos medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kurių labai nedidelis kiekis sukelia mirtį arba ūmų arba lėtinį sveikatos sutrikimą, juos įkvėpus, prarijus arba kai jie įsigeria per odą;

g) toksiškos medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kurių nedidelis kiekis sukelia mirtį arba ūmų ar lėtinį sveikatos sutrikimą, juos įkvėpus, prarijus arba kai jie įsigeria per odą;

h) kenksmingos medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kurie gali sukelti mirtį arba ūmų ar lėtinį sveikatos sutrikimą, juos įkvėpus, prarijus arba kai jie įsigeria per odą;

i) ėsdinančios medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kurie palietę gyvus audinius gali juos suardyti;

j) dirginančios medžiagos ir preparatai: neėsdinančios medžiagos ir preparatai, kurie trumpą, ilgą laiką arba pakartotinai liesdamiesi su oda arba gleivine gali sukelti uždegimą;

k) jautrinančios medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kurie juos įkvėpus arba jiems įsiskverbus per odą, gali sukelti tokią stiprią alerginę reakciją, kad toliau veikiant preparato medžiagai pasireiškia būdingi neigiami poveikiai;

l) kancerogeninės medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kurie, juos įkvėpus, prarijus, arba jiems įsiskverbus per odą, gali sukelti vėžį arba padidinti jo tikimybę;

m) mutageninės medžiagos ir preparatai: medžiagos ir preparatai, kurie juos įkvėpus arba prarijus arba jiems įsiskverbus per odą, gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus arba padidinti jų dažnį;

n) medžiagos ir preparatai, kurie yra toksiški reprodukcijai: medžiagos ir preparatai, kurie juos įkvėpus ar prarijus, arba kurie patenka per odą, gali sukelti nepaveldimus neigiamus poveikius palikuonims arba padidinti jų dažnį, ir(arba) susilpninti vyrų arba moterų reprodukcines funkcijas arba pajėgumą;

o) medžiagos ir preparatai, kurie yra pavojingi aplinkai: medžiagos ir preparatai, kurie patekę į aplinką vienam arba keliems aplinkos komponentams sukeltų arba galėtų sukelti tiesioginį arba uždelstą pavojų.

3 straipsnis

Preparatų pavojingų savybių nustatymas

1. Preparato keliamų pavojų vertinimas yra pagrįstas nustatant jo:

- fizikines ir chemines savybes,

- sveikatą veikiančias savybes,

- savybes, turinčias įtakos aplinkai.

Šios skirtingos savybės yra nustatomos pagal 5, 6 ir 7 straipsniuose pateiktas nuostatas.

Jei daromi laboratoriniai tyrimai, jie daromi su preparatu, kaip jis yra pateikiamas į rinką.

2. Jei pavojingos savybės yra nustatomos pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, visos pagal 2 straipsnį pavojingos medžiagos, ypač tos:

- kurios yra Direktyvos 67/548/EEB I priedo sąraše,

- kurios yra įtrauktos į Elincs pagal Direktyvos 67/548/EEB 21 straipsnį,

- kurias laikinai klasifikuoja ir ženklina asmuo, atsakingas už jų pateikimą į rinką pagal Direktyvos 67/548/EEB 6 straipsnį,

- kurios yra klasifikuojamos ir ženklinamos pagal Direktyvos 67/548/EEB 7 straipsnį ir dar nėra įtrauktos į Elincs,

- kurioms taikomas Direktyvos 67/548/EEB 8 straipsnis,

- kurios yra klasifikuojamos ir ženklinamos pagal Direktyvos 67/548/EEB 13 straipsnį,

tiriamos pagal taikomame metode nurodytas nuostatas.

3. Į preparatų, kuriems taikoma ši direktyva, pavojingas medžiagas, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos pagal tai, koks jų poveikis sveikatai ir(arba) aplinkai, ar jos yra tik kaip priemaišos ar priedai, yra atsižvelgiama, kai jų koncentracija yra lygi arba didesnė už apibrėžtą toliau pateiktoje lentelėje, išskyrus kai mažesnės vertės yra pateiktos Direktyvos 67/548/EEB I priede arba šios direktyvos II priedo B dalyje, arba jos III priedo B dalyje, jei kitaip nenurodyta šios direktyvos V priede.

Medžiagos pavojingumo kategorija | Koncentracija, į kurią reikia atsižvelgti |

dujiniai preparatai tūrio/tūrio % | Kiti preparatai masės/masės % |

Labai toksiška | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |

Toksiška | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |

Kancerogeninė 1 arba 2 kategorijos | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |

Mutageninė 1 arba 2 kategorijos | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |

Toksiška reprodukcijai 1 arba 2 kategorijos | ≥ 0,02 | ≥ 0,1 |

Kenksminga | ≥ 0,2 | ≥ 1 |

Ėsdinanti | ≥ 0,02 | ≥ 1 |

Dirginanti | ≥ 0,2 | ≥ 1 |

Jautrinanti | ≥ 0,2 | ≥ 1 |

Kancerogeninė 3 kategorijos | ≥ 0,2 | ≥ 1 |

Mutageninė 3 kategorijos | ≥ 0,2 | ≥ 1 |

Toksiška reprodukcijai 3 kategorijos | ≥ 0,2 | ≥ 1 |

Pavojinga aplinkai N | | ≥ 0,1 |

Pavojinga aplinkos ozonui | ≥ 0,1 | ≥ 0,1 |

Pavojinga aplinkai | | ≥ 1 |

4 straipsnis

Bendrieji klasifikavimo ir ženklinimo principai

1. Klasifikuojant pavojingus preparatus pagal keliamo pavojaus laipsnį ir ypatingą pobūdį yra remiamasi pavojingumo kategorijų apibrėžimais, nurodytais 2 straipsnyje.

2. Bendrieji preparatų klasifikavimo ir ženklinimo principai yra taikomi pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priedo kriterijus, išskyrus tuos atvejus, kai taikomi kiti kriterijai, nurodyti šios direktyvos 5, 6, 7 arba 10 straipsniuose ir atitinkamuose šios direktyvos prieduose.

5 straipsnis

Pavojaus, kylančio dėl fizikinių ir cheminių savybių, vertinimas

1. Preparato keliami pavojai dėl jo fizikinių ir cheminių savybių įvertinami Direktyvos 67/548/EEB V priedo A dalyje apibrėžtais metodais nustatant preparato fizikines ir chemines savybes, kurios yra būtinos norint jį tinkamai klasifikuoti ir paženklinti pagal tos direktyvos VI priedo kriterijus.

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies:

nustatyti, ar preparatas yra sprogus, oksiduojantis, ypač degus, labai degus arba degus, nebūtina, jei:

- nė viena iš sudedamųjų dalių neturi šių savybių ir nepanašu, kad preparatas pagal gamintojo turimą informaciją, galėtų kelti tokio pobūdžio pavojų,

- pakitus žinomos sudėties preparato sudėčiai, moksliškai galima įrodyti, kad darant pakartotinį pavojaus įvertinimą klasifikacija nepasikeistų,

- preparatai pateikti į rinką kaip aerozoliai atitinka Direktyvos 75/324/EEB [17] 9a straipsnio nuostatas.

3. Tam tikrais atvejais, kuriais netinka Direktyvos 67/548/EEB V priedo A dalyje nurodyti metodai, pakaitiniai apskaičiavimo metodai pateikti šios direktyvos I priedo B dalyje.

4. Tam tikros Direktyvos 67/548/EEB V priedo A dalyje numatytų metodų taikymo išimtys yra pateiktos šios direktyvos I priedo A dalyje.

5. Pavojai dėl preparato, kuriam taikoma Direktyva 91/414/EEB, fizikinių ir cheminių savybių įvertinami nustatant preparato fizikines ir chemines savybes, kurios yra būtinos norint jį tinkamai klasifikuoti pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priedo kriterijus. Šios savybės yra nustatomos taikant Direktyvos 67/548/EEB V priedo A dalyje nurodytus metodus, išskyrus kai pagal Direktyvos 91/414/EEB II ir III priedų nuostatas tinka kiti tarptautiniu mastu pripažinti metodai.

6 straipsnis

Pavojų sveikatai vertinimas

1. Preparato pavojai sveikatai nustatomi taikant vieną arba daugiau šių būdų:

a) tradicinį metodą, aprašytą II priede;

b) nustatant preparato toksikologines savybes, kurios yra būtinos norint jį tinkamai klasifikuoti pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priedo kriterijus. Šios savybės nustatomos taikant Direktyvos 67/548/EEB V priedo B dalyje nurodytus metodus, išskyrus kai augalų apsaugos produktams pagal Direktyvos 91/414/EEB II ir III priedų nuostatas tinka kiti tarptautiniu mastu pripažinti metodai.

2. Nepažeidžiant Direktyvos 91/414/EEB reikalavimų ir tik tais atvejais, kai asmuo, atsakingas už preparato pateikimą į rinką, gali moksliškai pagrįsti, kad toksikologinių preparato savybių neįmanoma teisingai nustatyti taikant šio straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžtus metodus arba pagal turimus tyrimų su gyvūnais duomenis, galima naudoti šio straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžtus metodus, jei jie yra pagrįsti arba konkrečiai leidžiami pagal Direktyvos 86/609/EEB 12 straipsnį.

Kai naujiems duomenims gauti yra nustatoma ekotoksikologinė savybė taikant vieną iš šio straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžtų metodų, bandymas daromas pagal geros laboratorinės praktikos principus, numatytus 1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvoje 87/18/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros laboratorinės praktikos principų taikymu bei jų taikymo cheminių medžiagų tyrimams patikrinimu, suderinimo [18], ir pagal Direktyvos 86/609/EEB nuostatas, ypač jos 7 ir 12 straipsnius.

Pagal šio straipsnio 3 dalies nuostatas, jei toksikologinė savybė buvo nustatyta taikant metodus, apibrėžtus šio straipsnio 1 dalies a punkte ir b punkte, preparatui klasifikuoti naudojami duomenys, gauti šio straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžtais metodais, išskyrus kancerogeninį, mutageninį arba toksiškumo reprodukcijai poveikius, kuriems taikomas tik šio straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžtas metodas.

Visos toksikologinės preparato savybės, kurios nėra įvertintos šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu metodu, yra vertinamos šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu metodu.

3. Be to, jei:

- epidemiologiniais tyrimais, moksliškai pagrįstų atvejų tyrimais, kaip nurodyta Direktyvos 67/548/EEB VI priede, arba statistiškai pagrįstu praktiniu patyrimu, pvz., įvertinant kovos su apsinuodijimais centrų arba profesinių susirgimų duomenis, galima parodyti, kad toksikologiniai poveikiai žmogui ir poveikiai, kurie teigiami taikant šio straipsnio 1 dalyje apibrėžtus metodus, skiriasi, preparatas klasifikuojamas pagal jo poveikį žmogui,

- galima parodyti, kad dėl poveikių, pvz., vaistų potencijavimo, taikant tradicinį metodą toksikologinis pavojus būtų nepakankamai įvertintas, į šiuos poveikius atsižvelgiama klasifikuojant preparatą,

- galima parodyti, kad dėl poveikių, pvz., antagonizmo, taikant tradicinį metodą toksikologinis pavojus būtų pervertintas, į šiuo poveikius atsižvelgiama klasifikuojant preparatą,

4. Žinomos sudėties preparatams, išskyrus tuos, kuriems taikoma Direktyva 91/414/EEB, klasifikuojamiems pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą, daromas naujas pavojaus sveikatai įvertinimas, taikant šio straipsnio 1 dalies a arba b punkte numatytus metodus, kai:

- gamintojas pakeičia vienos arba kelių pavojingų sudedamųjų dalių pradinę koncentraciją, kaip procentinę masės/masės arba tūrio/tūrio dalį, pagal tokią lentelę:

Sudedamosios dalies koncentracijos pradinis intervalas | Leidžiamas sudedamosios dalies pradinės koncentracijos pokytis |

≤ 2,5 | ± 30 % |

> 2,5 ≤ 10 % | ± 20 % |

> 10 ≤ 25 % | ± 10 % |

> 25 ≤ 100 % | ± 5 % |

- gamintojas pakeičia sudėtį, keisdamas arba pridėdamas vieną arba kelias sudedamąsias dalis, kurios gali arba negali būti pavojingos pagal 2 straipsnyje nurodytus apibrėžimus.

Taikomas šis naujas vertinimas, išskyrus kai galima svariai moksliškai pagrįsti, kad darant pakartotinį pavojaus įvertinimą klasifikacija nepasikeistų.

7 straipsnis

Pavojų aplinkai vertinimas

1. Preparato pavojai aplinkai yra vertinami vienu arba keliais toliau nurodytais būdais:

a) tradiciniu metodu, aprašytu šios direktyvos III priede;

b) nustatant preparato aplinkai pavojingas savybes, reikalingas norint atitinkamai klasifikuoti pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priede nustatytus kriterijus. Šios savybės yra nustatomos taikant Direktyvos 67/548/EEB V priedo C dalyje nurodytus metodus, išskyrus kai augalų apsaugos produktams pagal Direktyvos 91/414/EEB II ir III priedų nuostatas yra priimtini kiti tarptautiniu mastu pripažinti metodai. Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB numatytų bandymų reikalavimų, bandymo metodų taikymo sąlygos yra aprašytos šios direktyvos III priedo C dalyje.

2. Jei naujiems duomenims gauti yra nustatoma ekotoksikologinė savybė taikant vieną iš šio straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžtų metodų, bandymas daromas pagal geros laboratorinės praktikos principus, numatytus Direktyvoje 87/18/EEB, ir laikantis Direktyvos 86/609/EEB nuostatų.

Jei pavojus aplinkai buvo įvertintas pagal abu pirmiau nurodytus būdus, duomenys, gauti taikant šio straipsnio 1 dalies b punkte numatytus metodais, yra naudojami preparatui klasifikuoti.

3. Žinomos sudėties preparatams, išskyrus tuos, kuriems taikoma Direktyva 91/414/EEB, klasifikuojamiems taikant šio straipsnio 1 dalies b punkte apibrėžtą metodą, naujas pavojaus aplinkai vertinimas, taikant šios straipsnio 1 dalies a arba b punkte apibrėžtus metodus, daromas, kai:

- gamintojas pakeičia vienos arba kelių pavojingų sudedamųjų dalių pradinę koncentraciją, kaip procentinę masės/masės arba tūrio/tūrio dalį, pagal tokią lentelę:

Sudedamosios dalies koncentracijos pradinis intervalas | Leidžiamas sudedamosios dalies pradinės koncentracijos pokytis |

≤ 2,5 | ± 30 % |

> 2,5 ≤ 10 % | ± 20 % |

> 10 ≤ 25 % | ± 10 % |

> 25 ≤ 100 % | ± 5 % |

- gamintojas pakeičia sudėtį, keisdamas arba pridėdamas vieną arba kelias sudedamąsias dalis, kurios gali arba negali būti pavojingos pagal 2 straipsnyje nurodytus apibrėžimus.

Taikomas šis naujas vertinimas, išskyrus kai galima svariai moksliškai pagrįsti, kad darant pakartotinį pavojaus įvertinimą klasifikacija nepasikeistų.

8 straipsnis

Valstybių narių įsipareigojimai ir pareigos

1. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad preparatai, kuriems taikoma ši direktyva, nebūtų pateikiami į rinką, jei jie neatitinka jos reikalavimų.

2. Siekiant užtikrinti šios direktyvos reikalavimų atitiktį, valstybių narių valdžios institucijos gali prašyti informacijos apie preparatų sudėtį ir kitos atitinkamos informacijos iš bet kurio asmens, atsakingo už to preparato pateikimą į rinką.

3. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad už preparato pateikimą į rinką atsakingi asmenys pateiktų valstybių narių valdžios institucijoms:

- duomenis, naudotus preparatui klasifikuoti ir ženklinti,

- visą atitinkamą informaciją apie pakavimo reikalavimus pagal 9 straipsnio 1.3 punktą, įskaitant bandymų sertifikatą, gautą pagal Direktyvos 67/548/EEB IX priedo A dalį,

- duomenis, naudotus saugos duomenų lapui pagal 14 straipsnį sudaryti.

4. Valstybės narės ir Komisija keičiasi informacija apie nacionalinės institucijos (institucijų), atsakingos už informacijos apie šios direktyvos taikymą praktikoje, pavadinimą ir visą adresą.

9 straipsnis

Pakavimas

1. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad:

1.1. preparatai, apibrėžti 1 straipsnio 2 dalyje, ir preparatai, kuriems pagal 1 straipsnio 3 dalį taikomas IV priedas, negali būti pateikti į rinką, jei jų pakavimas neatitinka šių reikalavimų:

- pakuotė turi būti taip suprojektuota ir sukonstruota, kad joje esantis turinys neiškristų; šis reikalavimas netaikomas, jei yra numatyti specialūs saugos įtaisai,

- pakuotę ir tvirtinimus sudarančios medžiagos turi būti nejautrios neigiamam pakuotėje esančių medžiagų poveikiui arba nelinkusios sudaryti pavojingus junginius su pakuotėje esančia medžiaga,

- visa pakuotė ir tvirtinimai turi būti tvirti ir atsparūs, kad nesusilpnėtų ir saugiai atlaikytų įprastus krovimo darbų įtempius ir apkrovas,

- tara, uždaroma nuimamais uždarymo įtaisais, yra projektuojama taip, kad pakuotę būtų galima pakartotinai uždaryti, o turinys neišlėktų;

1.2. preparatų, apibrėžtų 1 straipsnio 2 dalyje, ir preparatų, kuriems pagal 1 straipsnio 3 dalį taikomas IV priedas, siūlomų arba parduodamų plačiajai visuomenei, tara neturi:

- formų ir (arba) tokių grafinių papuošimų, kurie patrauktų arba sužadintų vaikų dėmesį arba suklaidintų vartotojus, arba

- pateikimo būdo ir(arba) žymėjimo, naudojamo maisto produktams arba gyvūnų ėdalui, medicinos arba kosmetikos produktams;

1.3. tara su tam tikrais preparatais, siūlomais arba parduodamais plačiajai visuomenei, kuriems taikomas šios direktyvos IV priedas:

- yra uždaroma vaikams neįveikiamais tvirtinimais

ir (arba)

- ant jos yra lytėjimu apčiuopiamas įspėjimas apie pavojų.

Šie įtaisai turi atitikti technines specifikacijas, nurodytas Direktyvos 67/548/EEB IX priedo A ir B dalyse.

2. Preparatų pakuotė laikoma atitinkančia šio straipsnio 1.1 punkto pirmosios, antrosios ir trečiosios įtraukos reikalavimus, jei ji atitinka gabenimo geležinkeliu, keliais, vidaus vandenų keliais, jūra ir oru reikalavimus.

10 straipsnis

Ženklinimas

1.1. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad:

a) preparatai pagal 1 straipsnio 2 dalį negalėtų būti pateikiami į rinką, jei jų pakuotės ženklinimas neatitinka visų šio straipsnio reikalavimų ir specialiųjų V priedo A ir B dalių nuostatų;

b) preparatai pagal 1 straipsnio 3 dalį, apibrėžti V priedo B ir C dalyse, negalėtų būti pateikiami į rinką, jei jų pakuotės ženklinimas neatitinka šio straipsnio 2.1 ir 2.2 dalių reikalavimų ir specialiųjų V priedo B ir C dalių nuostatų.

1.2. Augalų apsaugos produktų, kuriems taikoma Direktyva 91/414/EEB, ženklinimo reikalavimai pagal šią direktyvą papildomi tokia formuluote:

"Norint išvengti žmogui ir aplinkai keliamo pavojaus, vykdyti vartojimo instrukcijas."

Šis ženklinimas neturi prieštarauti informacijai, reikalaujamai pagal Direktyvos 91/414/EEB 16 straipsnį ir V priedą.

2. Ant kiekvienos pakuotės aiškiai ir neištrinamai užrašoma tokia informacija:

2.1. preparato prekių pavadinimas arba paskirtis;

2.2. Bendrijoje įsisteigusio asmens, atsakingo už preparato pateikimą į rinką, ar tai būtų gamintojas, importuotojas arba prekiautojas, pavadinimas, visas adresas ir telefono numeris;

2.3 preparate esančios medžiagos arba medžiagų cheminis pavadinimas pagal šias išsamias taisykles:

2.3.1. preparatams, pagal 6 straipsnį klasifikuojamiems T+, T, Xn, turi būti atsižvelgiama tik į medžiagas T+, T, Xn, kurių koncentracija lygi arba didesnė už kiekvienos iš jų mažiausią ribinę vertę (Xn ribinę vertę), nustatytą Direktyvos 67/548/EEB I priede, arba, nesant, šios direktyvos II priedo B dalyje;

2.3.2. preparatams, pagal 6 straipsnį klasifikuojamiems C, turi būti atsižvelgiama tik į C medžiagas, kurių koncentracija yra lygi arba didesnė už mažiausią ribinę vertę (Xi ribinę vertę), nustatyta Direktyvos 67/548/EEB I priede, arba, nesant, šios direktyvos II priedo B dalyje;

2.3.3. ant etiketės nurodomas pavadinimas medžiagų, dėl kurių preparatas klasifikuojamas pagal toliau pateikiamas vieną arba kelias pavojingumo kategorijas kaip:

- 1, 2 arba 3 kategorijos kancerogeninis,

- 1, 2 arba 3 kategorijos mutageninis,

- 1, 2 arba 3 kategorijos toksiškas reprodukcijai,

- labai toksiškas, toksiškas arba kenksmingas dėl nemirtinų vienkartinio veikimo poveikių,

- toksiškas arba kenksmingas dėl sunkių pakartotino arba ilgalaikio veikimo poveikių,

- jautrinantis.

Cheminis pavadinimas – vienas iš pavadinimų, pateiktų Direktyvos 67/548/EEB I priedo sąraše, arba tarptautiniu mastu pripažintos cheminės nomenklatūros pavadinimas, jei atitinkamo pavadinimo tame priede vis dar nėra.

2.3.4. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas nuostatas, bet kurios medžiagos, dėl kurios preparatas buvo klasifikuojamas pagal šias pavojingumo kategorijas:

- sprogus,

- oksiduojantis,

- ypač degus,

- labai degus,

- degus,

- dirginantis,

- pavojingas aplinkai,

pavadinimo nereikia nurodyti ant etiketės, jei medžiaga neturi būti nurodoma pagal 2.3.1, 2.3.2 arba 2.3.3.

2.3.5. Dažniausiai pakanka keturių cheminių pavadinimų, norint identifikuoti medžiagas, kurios kelia didžiausius pavojus sveikatai ir dėl kurių buvo taip klasifikuojama ir buvo pasirenkamos atitinkamos frazės, nurodančios galimą riziką. Kai kuriais atvejais gali būti reikalinga nurodyti daugiau nei keturis pavadinimus.

2.4. Pavojaus (-ų) simbolis (-iai) ir pavojaus (-ų) nuoroda (-os)

Pavojų simboliai, jei jie yra apibrėžti šioje direktyvoje, ir preparato naudojimo pavojų nuorodos, turi atitikti Direktyvos 67/548/EEB II ir VI priedų formuluotes ir yra taikomi pagal pavojų vertinimą, daromą pagal šios direktyvos I, II ir III priedus.

Jei preparatui turi būti priskiriamas daugiau kaip vienas pavojaus simbolis, įpareigojimas taikyti simbolį:

- T daro simbolius C ir X neprivalomais, jei Direktyvos 67/548/EEB I priede nenustatyta kitaip,

- C daro simbolį X neprivalomu,

- E daro simbolius F ir O neprivalomais,

- Xn daro simbolį Xi neprivalomu.

Simbolis (-iai) yra spausdinami juoda spalva oranžiniai geltoname fone.

2.5. Rizikos frazės (R frazės)

Įspėjimai dėl ypatingų rizikos veiksnių (R frazės) atitinka Direktyvos 67/548/EEB III ir VI priedų formuluotes ir yra nustatomi pagal keliamo pavojaus vertinimo, daromo pagal šios direktyvos I, II ir III priedus, duomenis.

Paprastai rizikai apibūdinti pakanka šešių R frazių; dėl to frazių deriniai, pateikti Direktyvos 67/548/EEB III priedo sąraše, laikomi viena fraze. Tačiau, jei preparatas patenka daugiau kaip į vieną pavojingumo kategoriją, šios standartinės frazės apima visus pagrindinius su tuo preparatu susijusius pavojus. Kai kuriais atvejais gali prireikti daugiau kaip šešių R frazių.

Standartinių frazių "ypač degus" arba "labai degus" nereikia vartoti, jei jos apibūdina įspėjimą apie pavojų pagal šio straipsnio 2.4 punktą.

2.6. Saugos patarimai (S frazės)

Įspėjimai, kuriuose pateikiamas saugos patarimas (S frazės), atitinka Direktyvos 67/548/EEB IV ir VI priedo formuluotes ir yra nustatomi pagal pavojaus vertinimo, daromo pagal šios direktyvos I, II ir III priedus, duomenis.

Paprastai tinkamiausiam saugos patarimui suformuluoti pakanka šešių S frazių; dėl to frazių deriniai, pateikti Direktyvos 67/548/EEB IV priedo sąraše, laikomi viena fraze. Tačiau kai kuriais atvejais gali prireikti daugiau kaip šešių S frazių.

Jei saugos patarimo fiziškai neįmanoma užrašyti ant pačios pakuotės etiketės, prie pakuotės pridedamas saugos patarimas dėl preparato vartojimo.

2.7. Vardinis kiekis (vardinė masė arba vardinis tūris) preparato tais atvejais, kai preparatai yra siūlomi arba parduodami plačiajai visuomenei.

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 2.4, 2.5 ir 2.6 punktų, tam tikrų aplinkosauginio ženklinimo nuostatų arba specialiųjų aplinkosauginio ženklinimo nuostatų, tam tikriems preparatams, kurie pagal 7 straipsnį klasifikuojami kaip pavojingi, išimtys gali būti apibrėžtos 20 straipsnyje nustatyta tvarka, jei galima parodyti, kad taip bus sumažintas poveikis aplinkai. Šios išimtys arba specialiosios nuostatos yra apibrėžtos ir nustatytos V priedo A arba B dalyse.

4. Jei pakuotės turinys ne didesnis kaip 125 ml:

- preparatams, kurie klasifikuojami kaip labai degūs, oksiduojantys, dirginantys, išskyrus tuos, kuriems priskiriama R41, arba pavojingi aplinkai, kuriems priskiriamas simbolis N, nebūtina nurodyti R frazių arba S frazių,

- preparatams, kurie klasifikuojami kaip degūs arba pavojingi aplinkai ir jiems nepriskiriamas simbolis N, būtina nurodyti R frazes, bet nebūtina nurodyti S frazių.

5. Nepažeidžiant Direktyvos 91/414/EEB 16 straipsnio 4 dalies, nuorodų, pvz., "netoksiškas", "nekenksmingas", "neteršiantis", "ekologiškas" arba kitoks pareiškimų, nurodančio preparato nepavojingumą arba galinčio sumažinti konkretaus preparato keliamą pavojų, neturi būti ant preparato, kuriam taikoma ši direktyva, pakuotės arba etiketės.

11 straipsnis

Ženklinimo reikalavimų vykdymas

1. Jei informacija, kurios reikalaujama pagal 10 straipsnį, pateikiama ant etiketės, etiketė gerai pritvirtinama viename arba keliuose pakuotės šonuose taip, kad pakuotei esant įprastoje padėtyje, informaciją būtų galima perskaityti horizontaliai. Etiketės matmenys yra nustatyti Direktyvos 67/548/EEB VI priede, o etiketė skirta tik pateikti informaciją, kurios reikalaujama šioje direktyvoje, ir prireikus pateikti papildomą informaciją dėl sveikatos arba saugos.

2. Etiketės nereikalaujama, jei paaiškinimai yra aiškiai pateikti ant pačios pakuotės, kaip apibrėžta šio straipsnio 1 dalyje.

3. Etiketės, arba pagal šio straipsnio 2 dalį, pakuotės spalva ir forma yra tokia, kad pavojingumo simbolis aiškiai išsiskirtų fone.

4. Informacija, kurią reikia pateikti ant etiketės pagal 10 straipsnį, turi aiškiai išsiskirti fone ir būti tokio dydžio ir su tokiais tarpais, kad ją būtų lengva perskaityti.

Specialiosios nuostatos dėl šios informacijos pateikimo ir formos yra numatytos Direktyvos 67/548/EEB VI priede.

5. Valstybės narės gali reikalauti, kad jų teritorijoje pateikiant į rinką preparatus, kuriems taikoma ši direktyva, preparatų etiketėje būtų vartojama valstybės narės oficialioji kalba arba kalbos.

6. Laikoma, kad ženklinimo reikalavimai atitinka šią direktyvą:

a) jei esant išorinei pakuotei, kurios viduje yra viena arba kelios pakuotės, išorinė pakuotė yra paženklinta pagal tarptautines pavojingų medžiagų gabenimo taisykles, o vidinė pakuotė arba pakuotės yra paženklintos pagal šią direktyvą;

b) esant vienai pakuotei:

- jei pakuotė yra paženklinta pagal pavojingų medžiagų gabenimo taisykles ir pagal 10 straipsnio 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 ir 2.6 punktus; preparatams, klasifikuojamiems pagal 7 straipsnį, papildomai taikomos 10 straipsnio 2.4 punkto nuostatos, atsižvelgiant į konkrečią savybę, nenurodytą ant etiketės, arba

- atitinkamais atvejais ypatingų tipų pakuotėms, pvz., kilnojamiems dujų balionams, jei jos atitinka specialiuosius Direktyvos 67/548/EEB VI priede nurodytus reikalavimus.

Jei pavojingi preparatai neišvežami iš valstybės narės teritorijos, gali būti leidžiama ženklinti pagal nacionalines taisykles, o ne tarptautines pavojingų medžiagų gabenimo taisykles.

12 straipsnis

Ženklinimo ir pakavimo reikalavimų taikymo išimtys

1. Sprogstamosioms medžiagoms, pateikiamoms į rinką sprogdinimui arba pirotechniniams efektams gauti, 9, 10 ir 11 straipsniai netaikomi.

2. VII priede apibrėžtiems tam tikriems preparatams, kurie yra pavojingi pagal 5, 6 arba 7 straipsnius ir kurie, būdami pavidalo, kokiu jie yra pateikiami į rinką, nekelia jokio fizikinio ir cheminio pavojaus arba pavojaus sveikatai ar aplinkai, 9, 10 ir 11 straipsniai netaikomi.

3. Be to, valstybės narės gali:

a) pakuotes, kurios yra arba per mažos arba dėl kitų priežasčių netinkamos ženklinti pagal 11 straipsnio 1 ir 2 dalis, leisti ženklinti, kaip to reikalaujama 10 straipsnyje, kitu tinkamu būdu;

b) nukrypstant nuo 10 ir 11 straipsnių, leisti neženklinti pavojingų preparatų, klasifikuojamų kaip kenksmingi, ypač degūs, labai degūs, degūs, dirginantys arba oksiduojantys, pakuočių arba jas ženklinti kitaip, jei jose yra tokie maži kiekiai, jog nėra priežasčių bijoti dėl pavojaus tokius preparatus naudojantiems žmonėms arba kitiems asmenims;

c) nukrypstant nuo 10 ir 11 straipsnių, leisti neženklinti pavojingų preparatų, klasifikuojamų pagal 7 straipsnį, pakuočių arba jas ženklinti kitaip, jei jose yra tokie maži kiekiai, jog nėra jokių priežasčių bijoti aplinkai keliamo pavojaus;

d) nukrypstant nuo 10 ir 11 straipsnių, leisti ženklinti pavojingų preparatų, nepaminėtų šio straipsnio b ir c punktuose, pakuotes kitu tinkamu būdu, jei tos pakuotės yra per mažos ženklinti kaip numatyta 10 ir 11 straipsniuose, ir nėra jokių priežasčių bijoti dėl pavojaus tokius preparatus naudojantiems žmonėms arba kitiems asmenims.

Jei taikoma ši straipsnio dalis, neleidžiama naudoti kitokių simbolių, pavojaus nuorodų, rizikos frazių (R) arba saugos frazių (S), kurios skirtųsi nuo nurodytų šioje direktyvoje.

4. Jei valstybė narė pasinaudoja šio straipsnio 3 dalyje numatytomis galimybėmis, ji apie tai informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares. Atitinkamais atvejais priimamas sprendimas dėl priemonių pagal V priedą ir pagal 20 straipsnio nuostatas.

13 straipsnis

Nuotolinė prekyba

Bet kokioje preparato reklamoje, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, kuri plačiosios visuomenės nariui suteikia galimybę sudaryti pirkimo sutartį dar nematant to preparato etiketės, turi būti pateiktas etiketėje nurodytas pavojaus tipas arba tipai. Šis reikalavimas nepažeidžia 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis [19].

14 straipsnis

Saugos duomenų lapas

1. Informacija, esanti saugos duomenų lape, visų pirma yra skirta profesionaliems vartotojams ir turi jiems suteikti galimybę imtis būtinų priemonių dėl sveikatos apsaugos, saugos ir aplinkos apsaugos darbo vietoje.

2.1. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad:

a) asmuo, atsakingas už preparato pateikimą į rinką, kaip apibrėžta 1 straipsnio 2 dalyje, pateikia saugos duomenų lapą;

b) profesionaliam vartotojui prašant, asmuo, atsakingas už preparato pateikimą į rinką, pateikia saugos duomenų lapą, kuriame būtų atitinkama informacija apie preparatus, neklasifikuojamus kaip pavojingi pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, bet turinčius bent:

- vienos medžiagos, kuri kelia pavojus sveikatai arba aplinkai, arba

- vienos medžiagos, kuriai Bendrijoje yra nustatytos veikimo darbo vietoje ribinės vertės,

ir kurios individualioji koncentracija ≥ 1 % masės nedujiniams preparatams ir ≥ 0,2 % tūrio dujiniams preparatams.

2.2. Saugos duomenų lapas ir jo pateikimas turi atitikti Direktyvos 91/155/EEB nuostatas.

2.3. Būtini pakeitimai, reikalingi derinant Direktyvą 91/155/EEB su technikos pažanga, priimami šios direktyvos 20 straipsnyje numatyta tvarka.

Konkrečiai, būtini pakeitimai siekiant atsižvelgti į šio straipsnio 2.1 dalies b punktą, priimami iki 22 straipsnio 1 dalyje nustatyto datos.

2.4. Saugos duomenų lapas gali būti pateikiamas popieriuje arba elektroniniu būdu, jei adresatas turi reikalingas priemones jį gauti.

15 straipsnis

Cheminių pavadinimų slaptumas

Jei asmuo, atsakingas už preparato pateikimą į rinką, gali įrodyti, kad atskleidęs etiketėje arba saugos duomenų lape medžiagos, kuri yra klasifikuojama tik kaip:

- dirginanti, išskyrus tas medžiagas, kurioms priskiriama R41 arba dirginanti esant deriniui su viena arba daugiau kitų savybių, minimų 10 straipsnio 2.3.4 punkte, arba

- kenksminga arba kenksminga esant deriniui su viena arba daugiau savybių, minimų 10 straipsnio 2.3.4 punkte, sukelianti tik ūmius mirtinus poveikius,

cheminę tapatybę, rizikuoja savo intelektualinės nuosavybės slaptumu, jam pagal VI priedo nuostatas gali būti leista pavadinti medžiagą vartojant pavadinimą, identifikuojantį pagrindines funkcines cheminės grupes, arba alternatyvų pavadinimą. Ši tvarka negali būti taikoma, jei Bendrijoje konkrečiai medžiagai yra nustatyta veikimo ribinė vertė.

Jei asmuo, atsakingas už preparato pateikimą į rinką, nori pasinaudoti nuostatomis dėl slaptumo, jis pateikia prašymą kompetentingai institucijai tos valstybės narės, kurioje preparatas turi būti pateiktas į rinką pirmą kartą.

Šis prašymas turi būti parengiamas pagal VI priedo nuostatas, ir jame turi būti informacija, kurios reikalauja to priedo A dalis. Nepaisant to, kompetentinga institucija gali paprašyti papildomos informacijos iš asmens, atsakingo už preparato pateikimą į rinką, jei pasirodo, kad tokia informacija yra reikalinga prašymo pagrįstumui įvertinti.

Valstybės narės valdžios institucija, gavusi prašymą dėl slaptumo, praneša paraiškos pateikėjui apie savo sprendimą. Asmuo, atsakingas už preparato pateikimą į rinką, siunčia šio sprendimo kopiją kiekvienai valstybei narei, į kurios rinką jis nori tą produktą pateikti.

Su slapta informacija, kuri buvo pateikta valstybės narės arba Komisijos žiniai, yra elgiamasi pagal Direktyvos 67/548/EEB 19 straipsnio 4 dalį.

16 straipsnis

Valstybių narių teisės darbuotojų saugos atžvilgiu

Ši direktyva neturi įtakos valstybių narių teisei pagal Sutartį nustatyti reikalavimus, kuriuos jos laiko būtinais siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugoti darbuotojai, naudojantys konkrečius pavojingus preparatus, jei tai nenumato pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo pakeitimo šioje direktyvoje nenumatytu būdu.

17 straipsnis

Institucijos, atsakingos už informacijos apie sveikatą gavimą

Valstybės narės skiria instituciją arba institucijas, atsakingas už informacijos, įskaitant cheminę sudėtį, gavimą apie į rinką pateikiamų preparatų, kurie yra laikomi pavojingais dėl jų poveikių sveikatai arba dėl jų fizikinių ir cheminių poveikių.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad paskirtosios institucijos pateiktų visas reikalingas garantijas gaunamos informacijos slaptumui išsaugoti. Tokia informacija gali būti naudojama tik medicinos poreikiams, rengiant profilaktines ir gydymo priemones, ypač kritiškais atvejais.

Valstybės narės garantuoja, kad informacija nebus naudojama kitais tikslais.

Valstybės narės garantuoja, kad paskirtosios institucijos turės savo žinioje visą informaciją, kurią pateikia gamintojai arba už prekybą atsakingi asmenys, kad galėtų vykdyti užduotis, už kurias jie atsako.

18 straipsnis

Straipsnis dėl laisvo judėjimo

Valstybės narės, nepažeisdamos kituose Bendrijos teisės aktuose esančių nuostatų, negali uždrausti, apriboti ar trukdyti pateikti į rinką preparatus dėl jų klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo arba saugos duomenų lapų, jei tokie preparatai atitinka šios direktyvos nuostatas.

19 straipsnis

Straipsnis dėl apsaugos priemonių

1. Jei valstybė narė turi išsamių įrodymų, kad preparatas, nors ir atitikdamas šios direktyvos nuostatas, kelia pavojų žmonėms arba aplinkai pagal šios direktyvos nuostatas, ji gali laikinai uždrausti šio preparato pateikimą į rinką arba savo teritorijoje taikyti jam specialias sąlygas. Ji nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie šį veiksmą ir nurodo priimto sprendimo priežastis.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Komisija kiek galima greičiau tariasi su valstybėmis narėmis.

3. Komisija priima sprendimą 20 straipsnyje numatyta tvarka.

20 straipsnis

Derinimas su technikos pažanga

Pakeitimai, reikalingi šios direktyvos priedams suderinti su technikos pažanga, yra priimami Direktyvos 67/548/EEB 29 straipsnio 4 dalies a punkte numatyta tvarka.

Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė pareiškiama Sutarties 205 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai paskirstomi taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka komiteto nuomonę.

Jeigu numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jei gavusi pasiūlymą, Taryba per tris mėnesius nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

21 straipsnis

Direktyvų panaikinimas

1. Direktyvos, esančios VIII priedo A dalies sąraše, šiuo dokumentu yra panaikinamos, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimo dėl jų perkėlimo į nacionalinius įstatymus ir VIII priedo B dalyje nurodytų direktyvų taikymo terminų.

2. VIII priedo A dalyje nurodytos direktyvos yra taikomos Austrijai, Suomijai ir Švedijai pagal to priedo C dalyje pateiktas nuostatas ir pagal Sutartį.

3. Nuorodos į panaikintas direktyvas yra nuorodos į šią direktyvą ir turėtų būti skaitomos pagal IX priede pateiktą koreliacijos lentelę.

22 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės iki 2002 m. liepos 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės taiko šio straipsnio 1 dalyje nurodytus įstatymus ir kitus teisės aktus:

a) preparatams, kuriems netaikoma Direktyva 91/414/EEB arba Direktyva 98/8/EB, nuo 2002 m. liepos 30 d.; ir

b) preparatams, kuriems taikoma Direktyva 91/414/EEB arba Direktyva 98/8/EB, nuo 2004 m. liepos 30 d.

3. Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

23 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

21 straipsnio 2 dalis taikoma nuo 1999 m. sausio 1 d.

24 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skiriama valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1999 m. gegužės 31 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. M. Gil-robles

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Fischer

[1] OL C 283, 1996 9 26, p. 1 irOL C 337, 1997 11 7, p. 45.

[2] OL C 158, 1997 5 26, p. 76.

[3] 1997 m. birželio 26 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 222, 1997 7 21, p. 26), 1998 m. rugsėjo 24 d. Tarybos bendra pozicija (OL C 360, 1998 11 23, p. 1) ir 1999 m. vasario 10 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 150, 1999 5 28). 1999 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 187, 1988 7 16, p. 14. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 96/65/EB (OL L 265, 1996 10 18, p. 15).

[5] OL L 154, 1992 6 5, p. 1.

[6] OL L 110, 1993 5 4, p. 20.

[7] OL L 358, 1986 12 18, p. 1.

[8] OL L 206, 1978 7 29, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 92/32/EEB.

[9] OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 96/68/EB (OL L 277, 1996 10 30, p. 25).

[10] OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

[11] OL L 76, 1991 3 22, p. 35. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 93/112/EEB (OL L 314, 1993 12 16, p. 38).

[12] OL L 22, 1965 2 9, p. 369. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/39/EEB (OL L 214, 1993 8 24, p. 22).

[13] OL L 262, 1976 9 27, p. 169. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/18/EB (OL L 114, 1997 5 1, p. 43).

[14] OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 96/350/EB (OL L 135, 1996 6 6, p. 32).

[15] OL L 84, 1978 3 31, p. 43.

[16] OL L 246, 1980 9 17, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 84/467/Euratomas (OL L 265, 1984 10 5, p. 4).

[17] OL L 147, 1975 6 9, p. 40. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 94/1/EB (OL L 23, 1994 1 28, p. 28).

[18] OL L 15, 1987 1 17, p. 29.

[19] OL L 144, 1997 6 4, p. 19.

--------------------------------------------------

1 PRIEDAS

PREPARATŲ FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ SAVYBIŲ VERTINIMO PAGAL 5 STRAIPSNĮ METODAI

A DALIS

Direktyvos 67/548/EEB V priedo A dalies bandymo metodų išimtys

Žr. Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 2.2.5 punktą.

B DALIS

Kiti apskaičiavimo metodai

B.1. Nedujiniai preparatai

1. Preparatų, turinčių organinių peroksidų, oksidavimo savybių nustatymo metodas.

Žr. Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 2.2.2.1 punktą.

B.2. Dujiniai preparatai

1. Oksidavimo savybių nustatymo metodas

Žr. Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 9.1.1.2 punktą.

2. Degumo savybių nustatymo metodas

Žr. Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 9.1.1.1 punktą.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

PREPARATŲ PAVOJŲ SVEIKATAI VERTINIMO PAGAL 6 STRAIPSNĮ METODAI

Įvadas

Turi būti įvertinami visi poveikiai sveikatai, atitinkantys preparatuose esančių medžiagų poveikius sveikatai. Šis tradicinis metodas, apibūdintas šio priedo A ir B dalyse – tai skaičiavimo metodas, kuris yra taikytinas visiems preparatams ir kuriame atsižvelgiama į visus preparate esančių medžiagų pavojus sveikatai. Šiuo tikslu pavojingi sveikatai poveikiai yra suskirstyti taip:

1) ūmūs mirtini poveikiai;

2) nemirtini negrįžtami vienkartinio veikimo poveikiai;

3) sunkūs kartotinio arba ilgalaikio veikimo poveikiai;

4) ėsdinimo poveikiai, dirginimo poveikiai;

5) jautrinimo poveikiai;

6) kancerogeniniai poveikiai, mutageniniai poveikiai, toksiškumo reprodukcijai poveikiai.

Preparato poveikiai sveikatai turi būti vertinami pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą, taikant tradicinį metodą, apibūdintą šio priedo A ir B dalyse, naudojant individualiąsias ribines koncentracijas:

a) jei Direktyvos 67/548/EEB I priedo sąraše išvardytoms pavojingoms medžiagoms yra nustatytos ribinės koncentracijos, reikalingos šio priedo A dalyje apibūdintam vertinimo metodui taikyti, turi būti naudojamos šios ribinės koncentracijos;

b) jei pavojingų medžiagų Direktyvos 67/548/EEB I priede nėra arba jų ribinės koncentracijos, reikalingos šio priedo A dalyje apibūdintam vertinimo metodui taikyti, nenurodytos, tos ribinės koncentracijos turi būti priskiriamos pagal šio priedo B dalies specifikacijas.

Klasifikavimo tvarka yra nurodyta šio priedo A dalyje.

Medžiagos (-ų) klasifikacija ir paskesnė preparato klasifikacija yra išreiškiama:

- simboliu (-iais) ir viena arba keliomis rizikos frazėmis arba

- kategorija (1 kategorija, 2 kategorija arba 3 kategorija) ir dar priskiriamomis rizikos frazėmis, jei įrodoma, kad medžiagos ir preparatai yra kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai. Todėl be simbolio svarbu išnagrinėti visas frazes, žyminčias specifinius rizikos veiksnius, priskiriamus kiekvienai nagrinėjamai medžiagai.

Sisteminis visų sveikatai pavojingų poveikių vertinimas yra išreiškiamas ribinėmis koncentracijos vertėmis, išreiškiamomis masės/masės procentine dalimi, išskyrus dujinius preparatus, kurių koncentracija išreiškiama procentine tūrio/tūrio dalimi, kartu nurodant medžiagos klasifikaciją.

Jei ribinių koncentracijos verčių nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede, ribinės vertės, į kurias turi būti atsižvelgiama taikant šį tradicinį metodą, yra šio priedo B dalyje nustatytos vertės.

A DALIS

Pavojų sveikatai vertinimo metodika

Vertinimas nuosekliai daromas taip:

1. Šie preparatai klasifikuojami kaip labai toksiški:

1.1. ir dėl jų ūmių mirtinų poveikių priskiriamas simbolis T+; pavojaus nuoroda "labai toksiškas" ir rizikos frazės R26, R27 arba R28:

1.1.1. preparatai, turintys vieną arba daugiau labai toksiškomis klasifikuojamų medžiagų, sukeliančių tokius poveikius, kai jų individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 1 punkte (I ir I A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

1.1.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip labai toksiška, kai individualioji koncentracija yra mažesnė už 1.1.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

≥ 1,

čia:

PT+ = kiekvienos preparate esančios labai toksiškos medžiagos procentinė masės arba tūrio dalis,

LT+ = kiekvienos labai toksiškos medžiagos nustatytoji labai didelio toksiškumo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

1.2. ir dėl jų nemirtinų negrįžtamų vienkartinio veikimo poveikių priskiriamas simbolis T+; pavojaus nuoroda "labai toksiškas" ir rizikos frazė R39 (veikimo būdas):

preparatai, turintys bent vieną pavojingą medžiagą, sukeliančią tokius poveikius, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 2 punkte (II ir II A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

2. Šie preparatai klasifikuojami kaip toksiški:

2.1. ir dėl jų ūmių mirtinų poveikių priskiriamas simbolis T; pavojaus nuoroda "labai toksiškas" ir rizikos frazės R23, R24 arba R25:

2.1.1. preparatai, turintys vieną arba daugiau medžiagų, klasifikuojamų kaip labai toksiškos arba toksiškos ir sukeliančių tokius poveikius, kai jų individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 1 punkte (I ir I A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

2.1.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip labai toksiška arba toksiška, kai individualioji koncentracija yra mažesnė už 2.1.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

P

L

P

L

≥ 1,

čia:

PT+ = kiekvienos preparate esančios labai toksiškos medžiagos procentinė masės arba tūrio dalis,

PT = kiekvienos preparate esančios toksiškos medžiagos procentinė masės arba tūrio dalis;

LT = kiekvienos labai toksiškos arba toksiškos medžiagos nustatytoji toksiškumo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

2.2. ir dėl jų nemirtinų negrįžtamų vienkartinio veikimo poveikių priskiriamas simbolis T; pavojaus nuoroda "toksiškas" ir rizikos frazė R39 (veikimo būdas):

preparatai, turintys bent vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip labai toksiška arba toksiška ir sukeliančią tokius poveikius, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 2 punkte (II ir II A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

2.3. ir dėl jų ilgalaikių poveikių priskiriamas simbolis T, pavojaus nuoroda "toksiškas" ir rizikos frazė R48 (veikimo būdas):

preparatai, turintys bent vieną pavojingą medžiagą, sukeliančią tokius poveikius, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 3 punkte (III ir III A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

3. Šie preparatai klasifikuojami kaip kenksmingi:

3.1. ir dėl jų ūmių mirtinų poveikių priskiriamas simbolis Xn; pavojaus nuoroda "kenksmingas" ir rizikos frazės R20, R21 arba R22:

3.1.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip labai toksiškas, toksiškas arba kenksmingas ir sukeliančias tokius poveikius, kai jų individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 1 punkte (I ir I A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

3.1.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip labai toksiška, toksiška arba kenksminga, kai individualioji koncentracija yra mažesnė už 3.1.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

P

L

P

L

P

L

≥ 1,

čia:

PT+ = kiekvienos preparate esančios labai toksiškos medžiagos procentinė masės arba tūrio dalis,

PT = kiekvienos preparate esančios toksiškos medžiagos procentinė masės arba tūrio dalis,

PXn = kiekvienos preparate esančios kenksmingos medžiagos procentinė masės arba tūrio dalis,

LXn = kiekvienos labai toksiškos, toksiškos arba kenksmingos medžiagos nustatytoji kenksmingumo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

3.2. ir dėl jų ūmių poveikių plaučiams, nurijus preparato, priskiriamas simbolis Xn; pavojaus nuoroda "kenksmingas" ir rizikos frazė R65:

preparatai, klasifikuojami kaip kenksmingi pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 3.2.3 punkte apibrėžtus kriterijus. Taikant tradicinius metodus pagal pirmiau nurodytą 3.1 punktą, neatsižvelgiama į medžiagos klasifikavimą pagal R65;

3.3. ir dėl jų nemirtinų negrįžtamų vienkartinio veikimo poveikių priskiriamas simbolis Xn; pavojaus nuoroda "kenksmingas" ir rizikos frazė R40 (veikimo būdas):

preparatai, turintys bent vieną pavojingą medžiagą, klasifikuojamą kaip labai toksiška, toksiška arba kenksminga ir sukeliančią tokius poveikius kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 2 punkte (II ir II A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

3.4. ir dėl jų ilgalaikių poveikių priskiriamas simbolis Xn, pavojaus nuoroda "kenksmingas" ir rizikos frazė R48 (veikimo būdas):

preparatai, turintys bent vieną pavojingą medžiagą, klasifikuojamą kaip toksiška arba kenksminga ir sukeliančią tokius poveikius, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 3 punkte (III ir III A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

4. Šie preparatai turi būti klasifikuojami kaip ėsdinantieji:

4.1. ir jiems priskiriamas simbolis C, pavojaus nuoroda "ėsdinantis" ir rizikos frazė R35:

4.1.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip ėsdinančios, kurioms priskiriama frazė R35, kai jų individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 4 punkte (IV ir IV A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

4.1.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip ėsdinanti, kuriai priskiriama frazė R35, kai individualioji koncentracija mažesnė už 4.1.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

≥ 1,

čia:

PC, R35 = kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35, procentinė masės arba tūrio dalis,

LC, R35 = kiekvienos ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35, nustatytoji R35 ėsdinimo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

4.2. ir priskiriamas simbolis C, pavojaus nuoroda "ėsdinantis" ir rizikos frazė R34:

4.2.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip ėsdinančios, kurioms priskiriama frazė R35 arba R34, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 4 punkte (IV ir IV A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

4.2.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip ėsdinanti, kuriai priskiriama frazė R35 arba R34, kai individualioji koncentracija mažesnė už 4.2.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

P

L

P

L

≥ 1,

čia:

PC, R35 = kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35, procentinė masės arba tūrio dalis,

PC, R34 = kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R34, procentinė masės arba tūrio dalis,

LC, R34 = kiekvienos ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35 arba R34, nustatytoji R34 ėsdinimo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi.

5. Šie preparatai turi būti klasifikuojami kaip dirginantys:

5.1. galintys labai pakenkti akims ir jiems priskiriamas simbolis Xi, pavojaus nuoroda "dirginantis" ir rizikos frazė R41;

5.1.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip dirginančios, kurioms priskiriama frazė R41, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 4 punkte (IV ir IV A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

5.1.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip dirginanti ir kuriai priskiriama frazė R41, arba klasifikuojama kaip ėsdinanti ir kuriai priskiriama frazė R35 arba R34, kai individualioji koncentracija mažesnė už 5.1.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

P

L

P

L

P

L

≥ 1,

čia:

PC, R35 = kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35, procentinė masės arba tūrio dalis,

PC, R34 = kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R34, procentinė masės arba tūrio dalis,

PXi, R41 = kiekvienos preparato dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R41, procentinė masės arba tūrio dalis,

LXi, R41 = kiekvienos ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35 arba R34 arba dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R41, nustatytoji R41 dirginimo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

5.2. dirginantys akis ir jiems priskiriamas simbolis Xi, pavojaus nuoroda "dirginantis" ir rizikos frazė R36;

5.2.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip ėsdinančios, kurioms priskiriama frazė R35 arba R34, arba dirginančios, kurioms priskiriama frazė R41 arba R36, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 4 punkte (IV ir IV A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

5.2.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip dirginanti ir kuriai priskiriama frazė R41 arba R36, arba kaip ėsdinanti ir kuriai priskiriama frazė R35 arba R34, kai individualioji koncentracija yra mažesnė už 5.2.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

P

L

P

L

P

L

P

L

≥ 1,

čia:

PC, R35 = kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35, procentinė masės arba tūrio dalis,

PC, R34 = kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R34, procentinė masės arba tūrio dalis,

PXi, R41 = kiekvienos preparato dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R41, procentinė masės arba tūrio dalis,

PXi, R36 = kiekvienos preparato dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R36, procentinė masės arba tūrio dalis,

LXi, R36 = kiekvienos ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35 arba R34 arba dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R41 arba R36, nustatytoji R36 dirginimo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

5.3. dirginantys odą ir jiems priskiriamas simbolis Xi, pavojaus nuoroda "dirginantis" ir rizikos frazė R38;

5.3.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip dirginančios ir kurioms priskiriama frazė R38, arba kaip ėsdinančios ir kurioms priskiriama frazė R35 arba R34, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 4 punkte (IV ir IV A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

5.3.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip dirginanti, kuriai priskiriama frazė R38, arba kaip ėsdinanti, kuriai priskiriama frazė R35 arba R34, kai individualioji koncentracija yra mažesnė už 5.3.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

P

L

P

L

P

L

≥ 1,

čia:

PC, R35 = kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35, procentinė masės arba tūrio dalis,

PC, R34 = kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R34, procentinė masės arba tūrio dalis,

PXi, R38 = kiekvienos preparato dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R38, procentinė masės arba tūrio dalis,

LXi, R38 = kiekvienos ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35 arba R34 arba dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė 38, nustatytoji R38 dirginimo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

5.4. dirginantys kvėpavimo sistemą ir jiems priskiriamas simbolis Xi, pavojaus nuoroda "dirginantis" ir rizikos frazė R37;

5.4.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip dirginančios ir kurioms priskiriama frazė R37, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 4 punkte (IV ir IV A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

5.4.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip dirginanti, kuriai priskiriama frazė R37, kai individualioji koncentracija yra mažesnė už 5.4.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

≥ 1

čia:

PXi R37 = kiekvienos preparato dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R37, procentinė masės arba tūrio dalis,

LXi R37 = kiekvienos dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė 37, nustatytoji R37 dirginimo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi;

5.4.3. dujiniai preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip dirginanti ir kuriai priskiriama frazė R37, arba ėsdinanti ir kuriai priskiriama frazė R35 arba R34, kai individualioji koncentracija yra mažesnė už 5.4.1 a arba b punktuose nurodytas ribines vertes, jei:

P

L

P

L

P

L

≥ 1

čia:

PCi R35 = kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35, procentinė tūrio dalis,

PCi R34 = kiekvienos preparato ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R34, procentinė tūrio dalis,

PXi, R37 = kiekvienos preparato dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R37, procentinė tūrio dalis,

LXi, R37 = kiekvienos dujinės ėsdinančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė R35 arba R34 arba dujinės dirginančios medžiagos, kuriai priskiriama frazė 37, nustatytoji R37 dirginimo ribinė vertė, išreikšta procentine masės arba tūrio dalimi.

6. Šie preparatai turi būti klasifikuojami kaip jautrinantys:

6.1. liečiant odą, ir jiems priskiriamas simbolis Xi, pavojaus nuoroda "dirginantis" ir rizikos frazė R43:

preparatai, turintys bent vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip jautrinanti ir kuriai priskiriama frazė R43, sukelianti tokius poveikius, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 5 punkte (V ir V A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

6.2. įkvepiant, ir jiems priskiriamas simbolis Xn, pavojaus nuoroda "kenksmingas" ir rizikos frazė R42:

preparatai, turintys bent vieną medžiagą, klasifikuojamą kaip jautrinanti ir kuriai priskiriama frazė R42, sukelianti tokius poveikius, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 5 punkte (V ir V A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

7. Šie preparatai turi būti klasifikuojami kaip kancerogeniniai:

7.1. priklausantys 1 arba 2 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis T bei frazė R45 arba R49:

preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip kancerogeninė ir kuriai priskiriama frazė R45 arba R49, žyminti 1 ir 2 kategorijos kancerogenines medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 6 punkte (VI ir VI A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

7.2. priklausantys 3 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis Xn bei frazė R40:

preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip kancerogeninė ir kuriai priskiriama frazė R40, žyminti 3 kategorijos kancerogenines medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 6 punkte (VI ir VI A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

8. Šie preparatai turi būti klasifikuojami kaip mutageniniai:

8.1. priklausantys 1 arba 2 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis T bei frazė R46:

preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip mutageninė ir kuriai priskiriama frazė R46, žyminti 1 ir 2 kategorijos mutagenines medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

a) Direktyvos 67/548/EEB I priede apibrėžta koncentracija nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms arba

b) šio priedo B dalies 6 punkte (VI ir VI A lentelės) apibrėžtos koncentracijos, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba yra nurodytos be ribinių koncentracijų;

8.2. priklausantys 3 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis Xn bei frazė R40:

preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip mutageninė ir kuriai priskiriama frazė R40, žyminti 3 kategorijos mutagenines medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 6 punkte (VI ir VI A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

9. Šie preparatai turi būti klasifikuojami kaip toksiški reprodukcijai:

9.1. priklausantys 1 arba 2 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis T bei frazė R60 (vaisingumas):

preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip toksišką reprodukcijai ir kuriai priskiriama frazė R60, žyminti 1 arba 2 kategorijos toksiškas reprodukcijai medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 6 punkte (VI ir VI A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

9.2. priklausantys 3 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis Xn bei frazė R62 (vaisingumas):

preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip toksišką reprodukcijai ir kuriai priskiriama frazė R62, žyminti 3 kategorijos toksiškas reprodukcijai medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 6 punkte (VI ir VI A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

9.3. priklausantys 1 arba 2 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis T bei frazė R61 (vystymasis):

preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip toksišką reprodukcijai ir kuriai priskiriama frazė R61, žyminti 1 arba 2 kategorijos toksiškas reprodukcijai medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 6 punkte (VI ir VI A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

9.4. priklausantys 3 kategorijai, ir jiems priskiriamas simbolis Xn bei frazė R63 (vystymasis):

preparatai, turintys bent vieną tokius poveikius sukeliančią medžiagą, klasifikuojamą kaip toksišką reprodukcijai ir kuriai priskiriama frazė R63, žyminti 3 kategorijos toksiškas reprodukcijai medžiagas, kai individualiosios koncentracijos yra lygios arba didesnės kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalies 6 punkte (VI ir VI A lentelėse) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

B DALIS

Ribinės koncentracijos, naudotinos vertinant pavojus sveikatai

Kiekvienam sveikatos poveikiui pirmoje lentelėje (I–VI lentelės) pateiktos ribinės koncentracijos vertės (išreikštos procentine masės/masės dalimi), naudotinos nedujiniams preparatams, o antroje lentelėje (I A–VI A lentelės) pateiktos ribinės koncentracijos vertės (išreikštos procentine tūrio/tūrio dalimi), naudotinos dujiniams preparatams. Šios ribinės koncentracijos vertės yra naudojamos, kai ribinės koncentracijos nagrinėjamoms medžiagoms nėra nurodytos Direktyvos 67/548/EEB I priede.

1. Ūmūs mirtini poveikiai

1.1. Nedujiniai preparatai

I lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi, nustato preparato klasifikaciją pagal esančios (-ų) medžiagos (-ų) individualiąją koncentraciją, dar nurodant medžiagų klasifikaciją.

I lentelė

Medžiagos klasifikacija | Preparato klasifikacija |

T+ | T | Xn |

T+ ir R26, R27, R28 | koncentracija ≥ 7 % | 1 % ≤ koncentracija < 7 % | 0,1 % ≤ koncentracija < 1 % |

T ir R23, R24, R25 | | koncentracija ≥ 25 % | 3 % ≤ koncentracija < 25 % |

Xn ir R20, R21, R22 | | | koncentracija ≥ 25 % |

Riziką žyminčios R frazės preparatams turi būti priskiriamos pagal šiuos kriterijus:

- pagal naudojamą klasifikaciją etiketėje nurodoma viena arba kelios pirmiau minėtos R frazės,

- apskritai, parinktos R frazės turėtų būti frazės, taikomos medžiagai (medžiagoms), kurių koncentracija atitinka griežčiausią klasifikaciją.

1.2. Dujiniai preparatai

I A lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine tūrio/tūrio dalimi, nustato dujinių preparatų klasifikaciją pagal esančių dujų individualiąją koncentraciją, dar nurodant dujų klasifikaciją.

I A lentelė

Medžiagos klasifikacija (dujos) | Dujinio preparato klasifikacija |

T+ | T | Xn |

T+ ir R26, R27, R28 | koncentracija ≥ 1 % | 0,2 % ≤ koncentracija < 1 % | 0,02 % ≤ koncentracija < 0,2 % |

T ir R23, R24, R25 | | koncentracija ≥ 5 % | 0,5 % ≤ koncentracija < 5 % |

Xn ir R20, R21, R22 | | | koncentracija ≥ 5 % |

Riziką žyminčios R frazės preparatams turi būti priskiriamos pagal šiuos kriterijus:

- pagal naudojamą klasifikaciją etiketėje nurodoma viena arba kelios pirmiau minėtos R frazės,

- apskritai, parinktos R frazės turėtų būti frazės, taikomos medžiagai (medžiagoms), kurių koncentracija atitinka griežčiausią klasifikaciją.

2. Nemirtini negrįžtami vienkartinio veikimo poveikiai

2.1. Nedujiniai preparatai

Medžiagoms, sukeliančioms nemirtinus negrįžtamus vienkartinio veikimo poveikius (R39/veikimo būdas, R40/veikimo būdas), II lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

II lentelė

Medžiagos klasifikacija | Preparato klasifikacija |

T+ | T | Xn |

T+ ir R39 (veikimo būdas) | koncentracija ≥ 10 % R39 privaloma [1] | 1 % ≤ koncentracija < 10 % R39 privaloma [1] | 0,1 % ≤ koncentracija < 1 % R40 privaloma [1] |

T ir R39 (veikimo būdas) | | koncentracija ≥ 10 % R39 privaloma [1] | 1 % ≤ koncentracija < 10 % R40 privaloma [1] |

Xn ir R40 (veikimo būdas) | | | koncentracija ≥ 10 % R40 privaloma [1] |

2.2. Dujiniai preparatai

Dujoms, sukeliančioms nemirtinus negrįžtamus vienkartinio veikimo poveikius (R39/veikimo būdas, R40/veikimo būdas), II A lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine tūrio/tūrio dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

II A lentelė

Medžiagos klasifikacija (dujos) | Dujinio preparato klasifikacija |

T+ | T | Xn |

T+ ir R39 (veikimo būdas) | koncentracija ≥ 1 % R39 privaloma [2] | 0,2 % ≤ koncentracija < 1 % R39 privaloma [2] | 0,02 % ≤ koncentracija < 0,2 % R40 privaloma [2] |

T ir R39 (veikimo būdas) | | koncentracija ≥ 5 % R39 privaloma [2] | 0,5 % ≤ koncentracija < 5 % R40 privaloma [2] |

Xn ir R40 (veikimo būdas) | | | koncentracija ≥ 5 % R40 privaloma [2] |

3. Sunkūs kartotinio arba ilgalaikio veikimo poveikiai

3.1. Nedujiniai preparatai

Medžiagoms, sukeliančioms sunkius kartotinio arba ilgalaikio veikimo poveikius (R48/veikimo būdas), III lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

III lentelė

Medžiagos klasifikacija | Preparato klasifikacija |

T | Xn |

T ir R48 (veikimo būdas) | koncentracija ≥ 10 % R48 privaloma [3] | 1 % ≤ koncentracija < 10 % R48 privaloma [3] |

Xn ir R48 (veikimo būdas) | | koncentracija ≥ 10 % R48 privaloma [3] |

3.2. Dujiniai preparatai

Dujoms, sukeliančioms sunkius kartotinio arba ilgalaikio veikimo poveikius (R48/veikimo būdas), III A lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine tūrio/tūrio dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

III A lentelė

Medžiagos klasifikacija (dujos) | Dujinio preparato klasifikacija |

T | Xn |

T su R48/veikimo būdas | koncentracija ≥ 5 % R48 privaloma [4] | 0,5 % ≤ koncentracija < 5 % R48 privaloma [4] |

Xn su R48/veikimo būdas | | koncentracija ≥ 5 % R48 privaloma [4] |

4. Ėsdinimo ir dirginimo poveikiai, įskaitant sunkų akių pakenkimą

4.1. Nedujiniai preparatai

Medžiagoms, sukeliančioms ėsdinimo poveikius (R34, R35) arba dirginimo poveikius (R36, R37, R38, R41), IV lentelėje pateiktos individualiosios ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

IV lentelė

Medžiagos klasifikacija | Preparato klasifikacija |

C ir R35 | C ir R34 | Xi ir R41 | Xi ir R36, R37, R38 |

C ir R35 | koncentracija ≥ 10 % R35 privaloma | 5 % ≤ koncentracija < 10 % R34 privaloma | 5 % [5] | 1 % koncentracija < 5 % R36/38 privaloma |

C ir R34 | | koncentracija ≥ 10 % R34 privaloma | 10 % [5] | 5 % ≤ koncentracija < 10 % R36/38 privaloma |

Xi ir R41 | | | koncentracija ≥ 10 % R41 privaloma | 5 % ≤ koncentracija < 10 % R36 privaloma |

Xi ir R36, R37, R38 | | | | Koncentracija ≥ 20 % R36, R37, R38 yra privalomos, atsižvelgiant į esamas koncentracijas, jei jos taikomos nagrinėjamoms medžiagoms |

4.2. Dujiniai preparatai

Tokius poveikius sukeliančioms dujoms (R34, R35 arba R36, R37, R38, R41), IV A lentelėje pateiktos individualiosios ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine tūrio/tūrio dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

IV A lentelė

Medžiagos klasifikacija (dujos) | Dujinio preparato klasifikacija |

C ir R35 | C ir R34 | Xi ir R41 | Xi ir R36, R37, R38 |

C ir R35 | koncentracija ≥ 1 % R35 privaloma | 0,2 % ≤ koncentracija < 1 % R34 privaloma | 0,2 % [6] | 0,02 % koncentracija < 0,2 % R36/37/38 privaloma |

C ir R34 | | koncentracija ≥ 5 % R34 privaloma | 5 % [6] | 0,5 % ≤ koncentracija < 5 % R36/37/38 privaloma |

Xi ir R41 | | | koncentracija ≥ 5 % R41 privaloma | 0,5 % ≤ koncentracija < 5 % R36 privaloma |

Xi ir R36, R37, R38 | | | | koncentracija ≥ 5 % R36, R37, R38 yra privalomos atitinkamais atvejais |

5. Jautrinimo poveikiai

5.1. Nedujiniai preparatai

Tokius poveikius sukeliantys preparatai yra klasifikuojami kaip jautrinantys ir jiems priskiriamas:

- simbolis Xn ir frazė R42, jei šis poveikis gali pasireikšti įkvėpus,

- simbolis Xi ir frazė R43, jei šis poveikis gali pasireikšti esant sąlyčiui su oda.

V lentelėje apibrėžtos individualiosios ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

V lentelė

Medžiagos klasifikacija | Preparato klasifikacija |

Jautrinantis ir R42 | Jautrinantis ir R43 |

Jautrinanti ir R42 | koncentracija ≥ 1 % R42 privaloma | |

Jautrinanti ir R43 | | koncentracija ≥ 1 % R43 privaloma |

5.2. Dujiniai preparatai

Tokius poveikius sukeliantys dujiniai preparatai yra klasifikuojami kaip jautrinantys ir jiems priskiriamas:

- simbolis Xn ir frazė R42, jei šis poveikis gali pasireikšti įkvėpus,

- simbolis Xi ir frazė R43, jei šis poveikis gali pasireikšti esant sąlyčiui su oda.

V A lentelėje apibrėžtos individualiosios ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine tūrio/tūrio dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją.

V A lentelė

Medžiagos klasifikacija (dujos) | Dujinio preparato klasifikacija |

Jautrinantis ir R42 | Jautrinantis ir R43 |

Jautrinanti ir R42 | koncentracija ≥ 0,2 % R42 privaloma | |

Jautrinanti ir R43 | | koncentracija ≥ 0,2 % R43 privaloma |

6. Kancerogeniniai/mutageniniai/toksiški reprodukcijai poveikiai

6.1. Nedujiniai preparatai

Tokius poveikius sukeliančioms medžiagoms VI lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją. Priskiriami šie simboliai ir rizikos frazės:

1 ir 2 kategorijos kancerogeninės: | T; R45 arba R49 |

3 kategorijos kancerogeninės: | Xn; R40 |

1 ir 2 kategorijos mutageninės: | T; R46 |

3 kategorijos mutageninės: | Xn; R40 |

1 ir 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vaisingumui): | T; R60 |

1 ir 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vystymuisi): | T; R61 |

3 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vaisingumui): | Xn; R62 |

3 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vystymuisi): | Xn; R63 |

VI lentelė

Medžiagos klasifikacija | Preparato klasifikacija |

1 ir 2 kategorijos | 3 kategorija1 |

arba 2 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R45 arba R49 | koncentracija ≥ 0,1 % kancerogeninis, R45, R49 privalomos atitinkamais atvejais | |

3 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R40 | | koncentracija ≥ 1 % kancerogeninis, R40 privaloma |

1 arba 2 kategorijos mutageninės medžiagos ir R46 | koncentracija ≥ 0,1 % mutageninis, R46 privaloma | |

3 kategorijos mutageninės medžiagos ir R40 | | koncentracija ≥ 1 % mutageninis, R40 privaloma |

1 arba 2 kategorijos "toksiškos reprodukcijai" medžiagos ir R60 (vaisingumas) | koncentracija ≥ 0,5 % toksiškas reprodukcijai (vaisingumas) R60 privaloma | |

3 kategorijos "toksiškos reprodukcijai" medžiagos ir R62 (vaisingumas) | | koncentracija ≥ 5 % toksiškas reprodukcijai (vaisingumas) R62 privaloma |

1 arba 2 kategorijos "toksiškos reprodukcijai" medžiagos ir R61 (vystymasis) | koncentracija ≥ 0,5 % toksiškas reprodukcijai (vystymasis) R61 privaloma | |

3 kategorijos "toksiškos reprodukcijai" medžiagos ir R63 (vystymasis) | | koncentracija ≥ 5 % toksiškas reprodukcijai (vystymasis) R63 privaloma |

6.2. Dujiniai preparatai

Tokius poveikius sukeliančioms dujoms VI A lentelėje pateiktos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine tūrio/tūrio dalimi, atitinkamais atvejais nustato preparato klasifikaciją. Priskiriami šie simboliai ir rizikos frazės:

1 ir 2 kategorijos kancerogeninės: | T; R45 arba R49 |

3 kategorijos kancerogennės: | Xn; R40 |

1 ir 2 kategorijos mutageninės: | T; R46 |

3 kategorijos mutageninės: | Xn; R40 |

1 ir 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vaisingumui): | T; R60 |

1 ir 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vystymuisi): | T; R61 |

3 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vaisingumui): | Xn; R62 |

3 kategorijos toksiškos reprodukcijai (vystymuisi): | Xn; R63 |

VI A lentelė

Medžiagos klasifikacija (dujos) | Dujinio preparato klasifikacija |

1 ir 2 kategorijos | 3 kategorija1 |

arba 2 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R45 arba R49 | koncentracija ≥ 0,1 % kancerogeninis, R45, R49 privalomos atitinkamais atvejais | |

3 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R40 | | koncentracija ≥ 1 % kancerogeninis, R40 privaloma |

1 arba 2 kategorijos mutageninės medžiagos ir R46 | koncentracija ≥ 0,1 % mutageninis, R46 privaloma | |

3 kategorijos mutageninės medžiagos ir R40 | | koncentracija ≥ 1 % mutageninis, R40 privaloma |

1 arba 2 kategorijos "toksiškos reprodukcijai" medžiagos ir R60 (vaisingumas) | koncentracija ≥ 0,2 % toksiškas reprodukcijai, R60 privaloma | |

3 kategorijos "toksiškos reprodukcijai" medžiagos ir R62 (vaisingumas) | | koncentracija ≥ 1 % toksiškas reprodukcijai (vaisingumas), R62 privaloma |

1 arba 2 kategorijos "toksiškos reprodukcijai" medžiagos ir R61 (vystymasis) | koncentracija ≥ 0,2 % toksiškas reprodukcijai (vystymasis), R61 privaloma | |

3 kategorijos "toksiškos reprodukcijai" medžiagos ir R63 (vystymasis) | | koncentracija ≥ 1 % toksiškas reprodukcijai (vystymasis), R63 privaloma |

[1] Norint nurodyti vartojimo/veikimo būdą (veikimo būdą), turi būti naudojami R frazių deriniai, išvardyti ženklinimo vadovo (Direktyvos 67/548/EE VI priedo) 3.2.1, 3.2.2 ir 3.2.3 punktuose.

[2] Norint nurodyti vartojimo/veikimo būdą (veikimo būdą), turi būti naudojami R frazių deriniai, išvardyti ženklinimo vadovo (Direktyvos 67/548/EE VI priedo) 3.2.1, 3.2.2 ir 3.2.3 punktuose.

[3] Norint nurodyti vartojimo/veikimo būdą (veikimo būdą), turi būti naudojami R frazių deriniai, išvardyti ženklinimo vadovo (Direktyvos 67/548/EE VI priedo) 3.2.1, 3.2.2 ir 3.2.3 punktuose.

[4] Norint nurodyti vartojimo/veikimo būdą (veikimo būdą), turi būti naudojami R frazių deriniai, išvardyti ženklinimo vadovo (Direktyvos 67/548/EE VI priedo) 3.2.1, 3.2.2 ir 3.2.3 punktuose

[5] Pagal ženklinimo vadovą (Direktyvos 67/548/EEB VI priedą) ėsdinančios medžiagos, kurioms priskiriamos rizikos frazės R35 arba R34, taip pat turi būti laikomos medžiagomis, kurioms priskiriama frazė R41. Taigi, jei preparato ėsdinančių medžiagų, kurioms taikoma R35 arba R34, koncentracija yra mažesnė už ribines vertes preparatui klasifikuoti kaip ėsdinantis, tokios medžiagos gali turėti įtakos preparato klasifikavimui kaip dirginantis taikant R41 arba dirginantis taikant R36.

[6] Pagal ženklinimo vadovą (Direktyvos 67/548/EEB VI priedą) ėsdinančios medžiagos, kurioms priskiriamos rizikos frazės R35 arba R34, taip pat turi būti laikomos medžiagomis, kurioms priskiriama frazė R41. Taigi, jei preparato ėsdinančių medžiagų, kurioms taikoma R35 arba R34, koncentracija yra mažesnė už ribines vertes preparatui klasifikuoti kaip ėsdinantis, tokios medžiagos gali turėti įtakos preparato klasifikavimui kaip dirginantis taikant R41 arba dirginantis taikant R36.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

PREPARATŲ PAVOJŲ APLINKAI VERTINIMO METODAI PAGAL 7 STRAIPSNĮ

Įvadas

Sistemingas visų pavojingų aplinkai savybių vertinimas kartu su medžiagos klasifikacija yra pateikiamas ribinėmis koncentracijomis, išreikštomis procentine masės/masės dalimi, išskyrus dujinius preparatus, kurių koncentracija išreiškiama procentine tūrio/tūrio dalimi.

A dalyje pateikiama apskaičiavimo metodika pagal 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir preparatų klasifikacijai priskiriamos R frazės.

B dalyje pateikiamos naudotinos ribinės koncentracijos, taikant tradicinį metodą, bei atitinkami klasifikavimo simboliai ir R frazės.

Pagal 7 straipsnio 1 dalies a punktą preparato pavojai aplinkai yra vertinami tradiciniu metodu, aprašomu šio priedo A ir B dalyse, naudojant individualiąsias ribines koncentracijas.

a) Jei Direktyvos 67/548/EEB I priede išvardytoms pavojingoms medžiagoms yra nustatytos ribinės koncentracijos, reikalingos taikant šio priedo A dalyje aprašytą metodą, turi būti naudojamos šios ribinės koncentracijos.

b) Jei medžiagos neįtrauktos į Direktyvos 67/548/EEB I priedą arba jų ribinės koncentracijos, reikalingos taikant šio priedo A dalyje aprašytą metodą, nėra nurodytos, ribinės koncentracijos yra nustatomos pagal šio priedo B dalies specifikaciją.

C dalyje pateikiami pavojų vandens aplinkai vertinimo metodai.

A DALIS

Pavojų aplinkai vertinimo metodika

a) Vandens aplinka

1. Tradicinis pavojų vandens aplinkai vertinimo metodas

Šiame tradiciniame pavojų vandens aplinkai vertinimo metode atsižvelgiama į visus pavojus, kuriuos šiai terpei gali kelti bet kuris preparatas pagal šias specifikacijas.

Šie preparatai turi būti klasifikuojami kaip pavojingi aplinkai:

1. ir priskiriamas simbolis N, pavojaus nuoroda "pavojingas aplinkai" ir rizikos frazės R50 bei R53 (R50-53):

1.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriamos R50–53 frazės, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede;

b) šio priedo B dalyje (1 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

1.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai ir kuriai priskiriamos R50–53 frazės, esant individualiai koncentracijai, mažesnei už ribines vertes, apibrėžtas I.1.1 punkto a arba b papunkčiuose, jei:

≥ 1

,

čia:

PN, R50-53 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50–53, masės procentinė dalis,

LN, R50-53 = kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50–53, R50–53 ribinė vertė, išreikšta procentine masės dalimi;

2. ir priskiriamas simbolis N, pavojaus nuoroda "pavojingas aplinkai" ir rizikos frazės R51 bei R53 (R51–53), išskyrus kai preparatas yra klasifikuojamas pagal I.1 punktą:

2.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriamos frazės R50–53 arba R51–53, kai individualioji koncentracijas yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalyje (1 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

2.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai ir kuriai priskiriamos R50–53 arba R51–53 frazės, esant individualiai koncentracijai, mažesnei už ribines vertes, apibrėžtas I.2 punkto a arba b papunkčiuose, jei:

P

L

P

L

≥ 1

,

čia:

PN, R50-53 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiruamos frazės R50–53, masės procentinė dalis,

PN, R51-53 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R51–53, masės procentinė dalis,

LN, R51-53 = kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50–53 arba R51–53, atitinkama R51–53 ribinė vertė, išreikšta masės procentine dalimi;

3. ir priskiriamos rizikos frazės R52 ir R53 (R52–53), išskyrus kai preparatas jau klasifikuojamas pagal I.1 arba I.2 punktus:

3.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriamos frazės R50–53, R51–53 arba R52–53, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalyje (1 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

3.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai ir kuriai priskiriamos R51–53, R50–53 arba R52–53 frazės, esant individualiai koncentracijai, mažesnei už ribines vertes, apibrėžtas I.3.1 punkto a arba b papunkčiuose, jei:

P

L

P

L

P

L

≥ 1

čia:

PN, R50-53 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R51–53, masės procentinė dalis,

PN, R51-53 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R52–53, masės procentinė dalis,

PR52-53 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R52–53, masės procentinė dalis,

LR52-53 = kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50–53, R51–53, atitinkama R52–53 ribinė vertė, išreikšta masės procentine dalimi;

4. ir priskiriamas simbolis N, pavojaus nuoroda "pavojingas aplinkai" ir rizikos frazė R50, išskyrus kai preparatas jau yra klasifikuojamas pagal I.1 punktą:

4.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriama frazė R50, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalyje (2 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

4.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai ir kuriai priskiriama R50 frazė, esant individualiai koncentracijai, mažesnei už ribines vertes, apibrėžtas I.4.1 punkto a arba b papunkčiuose, jei:

≥ 1

čia:

PN, R50 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriama frazė R50, masės procentinė dalis,

LN, R50 = kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriama frazė R50, atitinkama R50 ribinė vertė, išreikšta masės procentine dalimi;

4.3. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriama R50 frazė, neatitinkantys I.4.1 arba I.4.2 punktų kriterijų ir turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriamos frazės R50-53, jei:

P

L

P

L

≥ 1

,

čia:

PN, R50 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50–53, masės procentinė dalis,

PN, R50-53 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50–53, masės procentinė dalis,

LN, R50 = kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50 arba R50–53, atitinkama R50 ribinė vertė, išreikšta masės procentine dalimi;

5. ir priskiriama rizikos frazė R52, išskyrus kai preparatas jau klasifikuojamas pagal I.1, I.2, I.3 arba I.4 punktus:

5.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriama frazė R52, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalyje (3 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

5.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai ir kuriai priskiriama R52 frazė, esant individualiai koncentracijai, mažesnei už ribines vertes, apibrėžtas I.5.1 punkto a arba b papunkčiuose, jei:

≥ 1

čia:

PR52 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriama frazė R52, masės procentinė dalis,

LR52 = kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriama frazė R52, atitinkama R52 ribinė vertė, išreikšta masės procentine dalimi;

6. ir priskiriama rizikos frazė R53, išskyrus kai preparatas jau klasifikuojamas pagal I.1, I.2 arba I.3 punktus:

6.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriama frazė R53, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede; arba

b) šio priedo B dalyje (4 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

6.2. preparatai, turintys daugiau kaip vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai ir kuriai priskiriama R53 frazė, esant individualiai koncentracijai, mažesnei už ribines vertes, apibrėžtas I.6.1 punkto a arba b papunkčiuose, jei:

≥ 1

čia:

PR53 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriama frazė R53, masės procentinė dalis,

LR53 = kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriama frazė R53, atitinkama R53 ribinė vertė, išreikšta masės procentine dalimi;

6.3. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriama R53 frazė, neatitinkantys I.6.2 punkto kriterijų ir turintys vieną arba kelias medžiagas, klasifikuojamas kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriamos frazės R50-53, R51-53 arba R52-53, jei:

P

L

P

L

P

L

P

L

≥ 1

čia:

PR53 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriama frazė R53, masės procentinė dalis,

PN, R50-53 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R50–53, masės procentinė dalis,

PN, R51-53 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R51–53, masės procentinė dalis,

PR52-53 = kiekvienos aplinkai pavojingos preparato medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R52–53, masės procentinė dalis,

LR53 = kiekvienos aplinkai pavojingos medžiagos, kuriai priskiriamos frazės R53 arba R50–53, arba R51–R53, arba R52–53 ribinė vertė, išreikšta masės procentine dalimi.

b) Ne vandens aplinka

1) OZONO SLUOKSNIS

I. Tradicinis preparatų, pavojingų ozono sluoksniui, vertinimo metodas

Šie preparatai yra klasifikuojami kaip pavojingi aplinkai:

1. ir priskiriamas simbolis N, pavojaus nuoroda "pavojingas aplinkai" ir rizikos frazė R59:

1.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriamas simbolis N ir rizikos frazė R59, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede;

b) šio priedo B dalyje (5 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija;

2. ir priskiriama rizikos frazė R59:

2.1. preparatai, turintys vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai ir kurioms priskiriama rizikos frazė R59, kai individualioji koncentracija yra lygi arba didesnė kaip:

a) koncentracija, nagrinėjamai medžiagai arba medžiagoms apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB I priede;

b) šio priedo B dalyje (5 lentelėje) apibrėžta koncentracija, jei medžiagos arba medžiagų nėra Direktyvos 67/548/EEB I priede arba nenurodyta jų ribinė koncentracija.

2) SAUSUMOS APLINKA

1. Preparatų, pavojingų sausumos aplinkai, vertinimas

Preparatų klasifikavimas, vartojant toliau išvardytas rizikos frazes, bus daromas tuomet, kai į Direktyvos 67/548/EEB VI priedą bus įtraukti išsamūs frazių vartojimo kriterijai.

R54 Toksiškas augmenijai

R55 Toksiškas gyvūnijai

R56 Toksiškas dirvožemio organizmams

R57 Toksiškas bitėms

R58 Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

B DALIS

Ribinės koncentracijos, kurios turi būti naudojamos vertinant pavojus aplinkai

I. Vandens aplinkai

Šiose lentelėse nustatytos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi, kurios nustato preparatų klasifikaciją pagal individualią esančios (-ų) medžiagos (-ų) koncentraciją, nurodant ir medžiagų klasifikaciją.

1 lentelė

Ūmus vandens organizmų toksiškumas ir ilgalaikiai nepageidaujami poveikiai

Medžiagų klasifikacija | Preparatų klasifikacija |

N, R50-53 | N, R51-53 | R52-53 |

N, R50-53 | Cn ≥ 25 % | 2,5 % ≤ Cn < 25 % | 0,25 % ≤ Cn < 2,5 % |

N, R51-53 | | Cn ≥ 25 % | 2,5 % ≤ Cn < 25 % |

R52-53 | | | Cn ≥ 25 % |

2 lentelė

Ūmus toksiškumas vandens organizmams

Medžiagų klasifikacija | Preparatų klasifikacija N, R50 |

N, R50 | Cn ≥ 25 % |

N, R50-53 | Cn ≥ 25 % |

3 lentelė

Toksiškumas vandens organizmams

Medžiagų klasifikacija | Preparatų klasifikacija R52 |

R52 | Cn ≥ 25 % |

4 lentelė

Ilgalaikiai neigiami poveikiai

Medžiagų klasifikacija | Preparatų klasifikacija R53 |

R53 | Cn ≥ 25 % |

N, R50-53 | Cn ≥ 25 % |

N, R51-53 | Cn ≥ 25 % |

R52-53 | Cn ≥ 25 % |

II. Ne vandens aplinkai

Šiose lentelėse nustatytos ribinės koncentracijos vertės, išreikštos procentine masės/masės dalimi arba dujinių preparatų procentine tūrio/tūrio dalimi, kurios nustato preparatų klasifikaciją pagal individualią esančios (-ų) medžiagos (-ų) koncentraciją, nurodant ir medžiagų klasifikaciją.

5 lentelė

Pavojingos ozono sluoksniui

Medžiagų klasifikacija | Preparatų klasifikacija N, R59 |

N ir R59 | Cn ≥ 0,1 % |

Medžiagų klasifikacija | Preparatų klasifikacija R59 |

R59 | Cn ≥ 0,1 % |

C DALIS

Bandymo metodai pavojams vandens aplinkai įvertinti

Paprastai preparatų klasifikacija daroma taikant tradicinį metodą. Tačiau nustatant ūmų toksiškumą vandens organizmams, galimi atvejai, kai reikia daryti bandymus su preparatais.

Šių bandymų su preparatais rezultatai gali tik pakeisti ūmaus toksiškumo vandens organizmams klasifikaciją, kuri būtų buvusi gauta taikant tradicinius metodus.

Jei tokius bandymus pasirenka asmuo, atsakingas už pateikimą į rinką, turi būti garantuojama, kad buvo įvykdyti bandymo metodų kriterijai, nurodyti Direktyvos 67/548/EEB V priedo C dalyje.

Be to, pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priedą bandymai turi būti daromi su visomis trimis rūšimis (jūros dumbliais, dafnijomis ir žuvimis), išskyrus kai preparatui didžiausio pavojaus klasifikacija dėl ūmaus toksiškumo vandens organizmams buvo priskiriama, padarius bandymus su vieną iš rūšių, arba bandymo rezultatai jau buvo prieš šios direktyvos įsigaliojimą.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DĖL TAROS SU PLAČIAJAI VISUOMENEI SIŪLOMAIS ARBA PARDUODAMAIS PREPARATAIS

A DALIS

Tara su vaikams neįveikiamais tvirtinimais

1. Bet kokios talpos taroje, kurioje yra plačiajai visuomenei siūlomi arba parduodami preparatai ir kurie pagal 10 straipsnį ir pagal šios direktyvos 6 straipsnyje numatytas sąlygas yra ženklinami kaip labai toksiški, toksiški arba ėsdinantys, turi būti įtaisyti vaikams neįveikiami tvirtinimai.

2. Bet kokios talpos tara, kurioje yra preparatai, sukeliantys pavojų įkvėpus (Xn, R65) ir yra klasifikuojami bei ženklinami pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 3.2.3 punktą, išskyrus preparatus, pateikiamus į rinką aerozolių pavidalu arba taroje su hermetiškai įtaisytu purškimo įtaisu.

3. Bet kokios talpos tara, kurioje yra nors viena iš toliau minimų medžiagų, kurių koncentracija yra lygi arba didesnė už nurodytą didžiausią individualiąją koncentraciją.

Nr. | Medžiagos identifikavimas | Ribinė koncentracija |

CAS Nr. | Pavadinimas | Einecs Nr. |

1 | 67-56-1 | Metanolis | 2006596 | ≥ 3 % |

2 | 75-09-2 | Dichlormetanas | 2008389 | ≥ 1 % |

B DALIS

Tara, ant kurios dedamas lytėjimu apčiuopiamas įspėjimas apie pavojų

Ant bet kokios talpos taros, kurioje yra plačiajai visuomenei siūlomi arba parduodami preparatai ir kurie pagal šios direktyvos 10 straipsnį bei pagal 5 ir 6 straipsnių sąlygas yra ženklinami kaip labai toksiški, toksiški, ėsdinantys, kenksmingi, ypač degūs arba labai degūs, turi būti lytėjimu apčiuopiamas įspėjimas apie pavojų.

Ši nuostata netaikoma aerozoliams, kurie klasifikuojami ir ženklinami kaip ypač degūs arba labai degūs.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DĖL TAM TIKRŲ PREPARATŲ ŽENKLINIMO

A. Preparatams, klasifikuojamiems kaip pavojingi pagal 5, 6 ir 7 straipsnius

1. Plačiajai visuomenei parduodami preparatai

1.1. Tokių preparatų pakuotės etiketėje be specifinės saugos informacijos turi būti atitinkamos saugos frazės S1, S2, S45 arba S46 pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priede nustatytus kriterijus.

1.2. Jei šie preparatai klasifikuojami kaip labai toksiški (T+), toksiški (T) arba ėsdinantys (C), ir jei ant pačios pakuotės neįmanoma užrašyti tokios informacijos, prie pakuotės su tokiais preparatais turi būti pridedamos tikslios ir lengvai suprantamos vartojimo instrukcijos, prireikus įskaitant tuščios pakuotės naikinimo instrukcijas.

2. Purškiamieji preparatai

Pakuotės su tokiais preparatais etiketėje privaloma nurodyti saugos frazę S23 kartu su saugos frazėmis S38 arba S51 pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priede nustatytus kriterijus.

3. Preparatai, turintys medžiagos, kuriai priskiriama fraze R33: Pavojinga – kaupiasi organizme

Jei preparate yra nors viena medžiaga, kuriai priskiriama frazė R33, preparato etiketėje turi būti šios frazės žodinė formuluotė, kaip nurodyta Direktyvos 67/548/EEB III priede, jei šios preparate esančios medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 1 %, išskyrus kai Direktyvos 67/548/EEB I priede yra nustatytos kitokios vertės.

4. Preparatai, turintys medžiagos, kuriai priskiriama frazė R64: Kenkia žindomam vaikui

Jei preparate yra nors viena medžiaga, kuriai priskiriama frazė R64, preparato etiketėje turi būti šios frazės žodinė formuluotė, kaip nurodyta Direktyvos 67/548/EEB III priede, jei šios preparate esančios medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 1 %, išskyrus kai Direktyvos 67/548/EEB I priede yra nustatytos kitokios vertės.

B. Preparatams, neatsižvelgiant į jų klasifikaciją pagal 5, 6 ir 7 straipsnius

1. Švino turintys preparatai

1.1. Dažai ir lakai

Ant dažų ir lakų, kuriuose švino kiekis (išreikštas metalo mase), nustatytas pagal ISO standartą 6503/1984, yra didesnis kaip 0,15 % viso preparato masės, pakuočių turi būti nurodomos šios detalės: "Turi švino. Neturėtų būti naudojami paviršiams, kuriuos galėtų kramtyti arba čiulpti vaikai."

Jei pakuotės turinys yra mažesnis kaip 125 mililitrai, detalės gali būti šios: "Dėmesio! Turi švino."

2. Preparatai, turintys cianakrilatų

2.1. Klijai

Ant pačios klijų pakuotės, kurių pagrindinė medžiaga cianakrilatai, turi būti toks užrašas:

"Cianakrilatas

Pavojinga

Suklijuoja odą ir akis per kelias sekundes

Saugoti nuo vaikų."

Ant pakuotės turi būti atitinkama saugos informacija.

3. Preparatai, turintys izocianatų

Ant pakuočių su preparatais, turinčiais izocianatų (pvz., monomerų, oligomerų, forpolimerų ir pan. arba jų mišinių), turi būti toks užrašas:

"Turi izocianatų.

Žiūrėti gamintojo informaciją."

4. Preparatai, turintys epoksidų komponentų, kurių vidutinė molekulinė masė ≤ 700

Preparatų, turinčių epoksidų komponentų, kurių vidutinė molekulinė masė ≤ 700, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:

"Turi epoksidų komponentų.

Žiūrėti gamintojo informaciją."

5. Plačiajai visuomenei parduodami preparatai, turintys aktyviojo chloro

Ant preparatų, turinčių daugiau kaip 1 % aktyviojo chloro, pakuočių turi būti šie konkretūs užrašai: "Dėmesio! Nevartoti kartu su kitais produktais. Gali išsiskirti pavojingos dujos (chloras)."

6. Preparatai, turintys kadmio (lydiniai) ir skirti kietajam arba minkštajam litavimui

Ant anksčiau nurodytų preparatų pakuotės turi būti toks aiškiai įskaitomomis ir neištrinamomis raidėmis atspausdintas užrašas:

"Dėmesio! Turi kadmio.

Naudojant susidaro pavojingi garai.

Žiūrėti gamintojo teikiamą informaciją.

Vykdyti saugos instrukcijas."

7. Preparatai, naudojami aerozolio pavidalu

Nepažeidžiant šios direktyvos nuostatų, aerozoliniams preparatams irgi taikomos ženklinimo nuostatos pagal Direktyvos 75/324/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 94/1/EB, priedo 2.2 ir 2.3 punktus.

8. Preparatai, turintys iki galo neištirtų medžiagų

Jei preparate yra bent viena medžiaga, kuri pagal Direktyvos 67/548/EEB 13 straipsnio 3 dalį turi užrašą "Dėmesio. Medžiaga dar iki galo neištirta", preparato etiketėje turi būti užrašas "Dėmesio. Šiame preparate yra iki galo neištirtos medžiagos", jei šios medžiagos koncentracija ≥ 1 %.

9. Preparatai, kurie neklasifikuojami kaip jautrinantys, bet turintys ne mažiau kaip vieną alergiją sukeliančią medžiagą

Ant preparatų, turinčių bent vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip jautrinanti, ir kurios koncentracija jame yra lygi arba didesnė kaip 0,1 %, arba jos koncentracija yra lygi arba didesnė už tai medžiagai apibrėžtą Direktyvos 67/548/EEB I priedo specialioje pastaboje, pakuotės turi būti toks užrašas: "Turi (jautrinančios medžiagos pavadinimas). Gali sukelti alerginę reakciją."

10. Skystieji preparatai, turintys halogenintų angliavandenilių

Ant skystųjų preparatų, kuriems pliūpsnio temperatūra nėra nustatyta arba yra didesnė kaip 55 °C, ir kurie turi halogenintą angliavandenilį ir daugiau kaip 5 % degių arba labai degių medžiagų, pakuotės turi būti, atitinkamais atvejais, toks užrašas: "Naudojami gali pasidaryti labai degūs" arba "Naudojami gali pasidaryti degūs".

C. Preparatams, kurie nėra klasifikuojami pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, bet turi ne mažiau kaip vieną pavojingą medžiagą

1. Preparatai, kurie nėra skirti plačiajai visuomenei

Ant preparatų, nurodytų šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalies 1 punkto b papunktyje, pakuotės etiketės turi būti toks užrašas: "Saugos duomenų lapą, jo paprašius, gali gauti profesionalūs vartotojai".

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

MEDŽIAGOS CHEMINĖS TAPATYBĖS SLAPTUMAS

A DALIS

Informacija, kuri turi būti pateikiama paraiškoje dėl slaptumo

Įvadinės pastabos

A. Šios direktyvos 15 straipsnyje nurodomos sąlygos, kuriomis asmuo, atsakingas už preparato pateikimą į rinką, gali pasinaudoti slaptumu.

B. Siekiant išvengti daugkartinių prašymų dėl skirtinguose preparatuose naudojamos tos pačios medžiagos slaptumo, gali užtekti vieno prašymo dėl slaptumo, jei tam tikras skaičius preparatų turi:

- tas pačias pavojingas sudedamąsias dalis, turinčias tą patį koncentracijos verčių intervalą,

- tą pačią klasifikaciją ir ženklinimą,

- tą patį numatomą vartojimą.

Cheminei tapatybei paslėpti turi būti naudojamas vienas tos pačios medžiagos, esančios konkrečiame preparate, alternatyvus pavadinimas. Be to, paraiškoje dėl slaptumo turi būti pateikiama visa informacija, nurodyta toliau pateiktame prašyme, nepamirštant nurodyti kiekvieno preparato pavadinimą arba prekių pavadinimą.

C. Ant etiketės naudojamas alternatyvus pavadinimas turi atitikti Direktyvos 91/155/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/112/EEB, priedo 2 antraštėje "Sudėtis/informacija apie ingredientus" nurodytą pavadinimą.

Tai reiškia, kad naudojamas alternatyvus pavadinimas suteiks pakankamai informacijos apie medžiagą, siekiant išvengti jos pavojingo naudojimo.

D. Asmuo, atsakingas už pateikimą į rinką, rengdamas prašymą dėl alternatyvaus pavadinimo, turi atsižvelgti į būtinumą pateikti pakankamai informacijos, kad darbo vietoje būtų imtasi būtinų sveikatos ir saugos priemonių, ir užtikrinti galimybę kiek įmanoma sumažinti preparato naudojimo rizikos veiksnius.

Prašymas dėl konfidencialumo

Pagal 15 straipsnį prašyme dėl konfidencialumo privalomai turi būti pateikiama tokia informacija:

1. Bendrijoje įsisteigusio asmens, atsakingo už preparato pateikimą į rinką, pavadinimas ir išsamus adresas (taip pat telefono numeris) (gamintojas, importuotojas arba platintojas).

2. Tiksli medžiagos (-ų) tapatybė, kurioms siūloma suteikti slaptumą, ir alternatyvus pavadinimas.

NB:

Jei medžiagų klasifikacija laikina, turėtų būti pateikiama papildoma informacija kaip įrodymas, kad laikina klasifikacija atsižvelgia į visą apie tos medžiagos savybes turimą tinkamą informaciją.

CAS Nr. | Einecs Nr. | Cheminis pavadinimas pagal tarptautinę nomenklatūrą ir klasifikaciją (Direktyvos 67/548/EEB I priedas arba laikinoji klasifikacija) | Alternatyvus pavadinimas |

a) | | | |

b) | | | |

c) | | | |

3. Konfidencialumo pagrįstumas (galimumas — tikėtinumas).

4. Preparato pavadinimas (-ai) arba prekių pavadinimas (-ai).

5. Ar pavadinimas arba prekių pavadinimas yra toks pat visoje Bendrijoje?

TAIP□ | NE□ |

Jei ne, išsamiai apibūdinkite pavadinimą (-us) arba prekių pavadinimą (-us), naudojamus skirtingose valstybėse narėse:

Austrija:

Belgija:

Danija:

Vokietija:

Graikija:

Suomija:

Prancūzija:

Ispanija:

Švedija:

Airija:

Italija:

Liuksemburgas:

Nyderlandai:

Portugalija:

Jungtinė Karalystė:

6. Preparato (-ų) sudėtis, apibrėžta Direktyvos 91/155/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/112/EEB, priedo 2 punkte.

7. Preparato (-ų) klasifikacija pagal šios direktyvos 6 straipsnį.

8. Preparato (-ų) ženklinimas pagal šios direktyvos 10 straipsnį.

9. Numatomas preparato (-ų) vartojimas.

10. Saugos duomenų lapas (-ai), atitinkantys Direktyvą 91/155/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/112/EEB.

B DALIS

Rekomenduojamų alternatyvių pavadinimų žodynėlis (rūšių pavadinimai)

1. Įvadinė pastaba

Pagalbinis žodynas yra pagrįstas pavojingų medžiagų, kurios įtraukiamos į Direktyvos 67/548/EEB I priedą, klasifikavimo metodika (medžiagų suskirstymas į šeimas).

Gali būti naudojami šiame vadove pateiktų pavadinimų alternatyvūs pavadinimai. Tačiau visais atvejais pasirinktieji pavadinimai turi pateikti pakankamai informacijos siekiant užtikrinti, kad preparatu bus naudojamasi be rizikos ir kad darbo vietoje galima bus imtis sveikatos ir saugos priemonių.

Šios šeimos yra apibrėžiamos taip:

- neorganinės arba organinės medžiagos, kurių tapatybė nustatoma, pagrindine jų charakteristika imant bendrą cheminį elementą. Šeimos pavadinimas padaromas iš cheminio elemento pavadinimo. Šių šeimų tapatybė yra nustatoma kaip I priede pagal atominį cheminio elemento numerį (001–103),

- organinės medžiagos, kurių savybės nustatomos, pagrindine jų charakteristika imant bendrą funkcinę grupę.

Šeimos pavadinimas gaunamas iš funkcinės grupės pavadinimo.

Šios šeimos nustatomos pagal standartinius numerius, nurodytus I priede (601–650).

Tam tikrais atvejais buvo papildoma pošeimiais, kuriuos sudaro medžiagos, turinčios bendrą specifinį požymį.

2. Rūšies pavadinimo sudarymas

Bendrieji principai

Rūšies pavadinimui sudaryti pasirenkamas toks bendras metodas, kurį sudaro du nuoseklūs etapai:

i) funkcinių grupių ir molekulėje esančių cheminių elementų nustatymas;

ii) nustatoma, kiek turėtų būti atsižvelgiama į pačias svarbiausias funkcines grupes ir cheminius elementus.

Nustatytos funkcinės grupės ir elementai, į kuriuos buvo atsižvelgta, yra šeimų ir pošeimių, nurodytų neribojamo sąrašo formos 3 punkte, pavadinimai.

3. Medžiagų suskirstymas į šeimas ir pošeimius

Šeimos Nr. Direktyvos 67/548/EEB I priedas | Šeima |

Pošeimis |

001 | Vandenilio junginiai Hidridai |

002 | Helio junginiai |

003 | Ličio junginiai |

004 | Berilio junginiai |

005 | Boro junginiai BoranaiBoratai |

006 | Anglies junginiai KarbamataiNeorganiniai anglies junginiaiVandenilio cianido druskosKarbamidas ir dariniai |

007 | Azoto junginiai Ketvirtinio amonio junginiaiAzoto rūgšties junginiaiNitrataiNitritai |

008 | Deguonies junginiai |

009 | Fluoro junginiai Neorganiniai fluoridai |

010 | Neono junginiai |

011 | Natrio junginiai |

012 | Magnio junginiai Magnio organiniai metalų junginiai |

013 | Aliuminio junginiai Aliuminio organiniai metalo junginiai |

014 | Silicio junginiai PolisiloksanaiSilikatai |

015 | Fosforo junginiai Rūgštieji fosforo junginiaiFosfonio junginiaiFosforo rūgšties esteriaiFosfataiFosfitaiFosforamidai ir dariniai |

016 | Sieros junginiai Rūgštieji sieros junginiaiMerkaptanaiSulfataiSulfitai |

017 | Chloro junginiai ChlorataiPerchloratai |

018 | Argono junginiai |

019 | Kalio junginiai |

020 | Kalcio junginiai |

021 | Skandžio junginiai |

022 | Titano junginiai |

023 | Vanadžio junginiai |

024 | Chromo junginiai Chromo (VI) junginiai |

025 | Mangano junginiai |

026 | Geležies junginiai |

027 | Kobalto junginiai |

028 | Nikelio junginiai |

029 | Vario junginiai |

030 | Cinko junginiai Cinko organiniai metalų junginiai |

031 | Galio junginiai |

032 | Germanio junginiai |

033 | Arseno junginiai |

034 | Seleno junginiai |

035 | Bromo junginiai |

036 | Kriptono junginiai |

037 | Rubidžio junginiai |

038 | Stroncio junginiai |

039 | Itrio junginiai |

040 | Cirkonio junginiai |

041 | Niobio junginiai |

042 | Molibdeno junginiai |

043 | Technecio junginiai |

044 | Rutenio junginiai |

045 | Rodžio junginiai |

046 | Paladžio junginiai |

047 | Sidabro junginiai |

048 | Kadmio junginiai |

049 | Indžio junginiai |

050 | Alavo junginiai Alavo organiniai metalų junginiai |

051 | Stibio junginiai |

052 | Telūro junginiai |

053 | Jodo junginiai |

054 | Ksenono junginiai |

055 | Cezio junginiai |

056 | Bario junginiai |

057 | Lantano junginiai |

058 | Cerio junginiai |

059 | Prazeodimio junginiai |

060 | Neodimio junginiai |

061 | Promečio junginiai |

062 | Samario junginiai |

063 | Europio junginiai |

064 | Gadolinio junginiai |

065 | Terbio junginiai |

066 | Disprozio junginiai |

067 | Holmio junginiai |

068 | Erbio junginiai |

069 | Tulio junginiai |

070 | Iterbio junginiai |

071 | Liutecio junginiai |

072 | Hafnio junginiai |

073 | Tantalo junginiai |

074 | Volframo junginiai |

075 | Renio junginiai |

076 | Osmio junginiai |

077 | Iridžio junginiai |

078 | Platinos junginiai |

079 | Aukso junginiai |

080 | Gyvsidabrio junginiai Gyvsidabrio organiniai metalų junginiai |

081 | Talio junginiai |

082 | Švino junginiai Švino organiniai metalų junginiai |

083 | Bismuto junginiai |

084 | Polonio junginiai |

085 | Astato junginiai |

086 | Radono junginiai |

087 | Francio junginiai |

088 | Radžio junginiai |

089 | Aktinio junginiai |

090 | Torio junginiai |

091 | Protaktinio junginiai |

092 | Urano junginiai |

093 | Neptūnio junginiai |

094 | Plutonio junginiai |

095 | Americio junginiai |

096 | Kiurio junginiai |

097 | Berklio junginiai |

098 | Kalifornio junginiai |

099 | Einšteinio junginiai |

100 | Fermio junginiai |

101 | Mendelevio junginiai |

102 | Nobelio junginiai |

103 | Lorensio junginiai |

601 | Angliavandeniliai Alifatiniai angliavandeniliaiAromatiniai angliavandeniliaiAlicikliniai angliavandeniliaiPolicikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH) |

602 | Halogeninti angliavandeniliai [1] Halogeninti alifatiniai angliavandeniliai [1]Halogeninti aromatiniai angliavandeniliai [1]Halogeninti alicikliniai angliavandeniliai [1] |

603 | Alkoholiai ir dariniai Alifatiniai alkoholiaiAromatiniai alkoholiaiAlicikliniai alkoholiaiAlkanolaminaiEpoksidariniaiEteriaiGlikolių eteriaiGlikoliai ir polioliai |

604 | Fenoliai ir dariniai Halogeninti fenolio dariniai [1] |

605 | Aldehidai ir dariniai Alifatiniai aldehidaiAromatiniai aldehidaiAlicikliniai aldehidaiAlifatiniai acetaliaiAromatiniai acetaliaiAlicikliniai acetaliai |

606 | Ketonai ir dariniai Alifatiniai ketonaiAromatiniai ketonai [2]Alicikliniai ketonai |

607 | Organinės rūgštis ir dariniai Alifatinės rūgštysHalogenintos alifatinės rūgštys [1]Aromatinės rūgštysHalogenintos aromatinės rūgštys [1]Aliciklinės rūgštysHalogenintos aliciklinės rūgštys [1]Alifatinių rūgščių anhidridaiHalogenintų alifatinių rūgščių anhidridai [1]Aromatinių rūgščių anhidridaiHalogenintų aromatinių rūgščių anhidridai [1]Aliciklinių rūgščių anhidridaiHalogenintų aliciklinių rūgščių anhidridai [1]Alifatinių rūgščių druskosHalogenintų alifatinių rūgščių druskos [1]Aromatinių rūgščių druskosHalogenintų aromatinių rūgščių druskos [1]Aliciklinių rūgščių druskosHalogenintų aliciklinių rūgščių druskos [1]Alifatinių rūgščių esteriaiHalogenintų alifatinių rūgščių esteriai [1]Aromatinių rūgščių esteriaiHalogenintų aromatinių rūgščių esteriai [1]Aliciklinių rūgščių esteriaiHalogenintų aliciklinių rūgščių esteriai [1]Glikolio eterio esteriaiAkrilataiMetakrilataiLaktonaiAcilhalogenidai |

608 | Nitrilai ir dariniai |

609 | Nitrojunginiai |

610 | Chlorinti nitrojunginiai |

611 | Azoksijunginiai ir azojunginiai |

612 | Amino junginiai Alifatiniai aminai ir dariniaiAlicikliniai aminai ir dariniaiAromatiniai aminai ir dariniaiAnilinas ir dariniaiBenzidinas ir dariniai |

613 | Heterociklinės bazės ir dariniai Benzimidazolas ir dariniaiImidazolas ir dariniaiPiretrinoidaiChinolinai ir dariniaiTriazinas ir dariniaiTriazolas ir dariniai |

614 | Glikozidai ir alkaloidai Alkaloidai ir dariniaiGlikozidai ir dariniai |

615 | Cianatai ir izocianatai CianataiIzocianatai |

616 | Amidai ir dariniai Acetamidas ir dariniaiAnilidai |

617 | Organiniai peroksidai |

647 | Fermentai |

648 | Sudėtiniai akmens anglių dariniai Rūgštusis ekstraktasŠarminis ekstraktasAntraceno alyvaAntraceno alyvos ekstrakto likutisAntraceno alyvos frakcijaKarbolio alyvaKarbolio alyvos ekstrakto likutisAkmens anglių skysčiai, skystasis ekstraktas tirpikliaisAkmens anglių skysčiai, skystojo ekstrakto tirpikliais tirpalasAkmens anglių alyvaAkmens anglių degutasAkmens anglių deguto ekstraktasAkmens anglių kietasis likutisKokso (akmens anglių deguto) žemos temperatūros, aukštos temperatūros pikisKokso (akmens anglių deguto) aukštos temperatūros pikisKokso (akmens anglių deguto) maišytų akmens anglių aukštos temperatūros pikisŽaliasis benzolasŽalieji fenoliaiŽaliosios akmens anglių deguto bazėsDistiliato bazėsDistiliato fenoliaiDistiliataiPirminiai distiliatai (akmens anglių), skystasis ekstraktas tirpikliais,Hidrokrekingo distiliatai (akmens anglių), ekstraktas tirpikliais,Viduriniai hidrokrekingo distiliatai (akmens anglių), hidrinti, ekstraktas tirpikliais,Viduriniai hidrokrekingo distiliatai (akmens anglies), ekstraktas tirpikliais,Ekstraktų likučiai (akmens anglies), žemos temperatūros akmens anglies degutas šarminisŠviežia alyvaKuras, dyzelinis, akmens anglių ekstraktas tirpikliais, hidrokrekingas, hidrinimasKuras, reaktyvinių lėktuvų variklių, akmens anglių ekstraktas tirpikliais, hidrokrekingas, hidrinimasBenzinas, akmens anglių ekstraktas tirpikliais, hidrokrekingo būdu perdirbtas tirpiklisTerminio apdorojimo produktaiSunkioji antraceno alyvaSunkiosios antraceno alyvos perdistiliatasLengvoji alyvaLengvosios alyvos ekstrakto likučiai, aukštos virimo temperatūrosLengvosios alyvos ekstrakto likučiai, vidutinės virimo temperatūrosLengvosios alyvos ekstrakto likučiai, žemos virimo temperatūrosLengvosios alyvos perdistiliatas, aukštos virimo temperatūrosLengvosios alyvos perdistiliatas, vidutinės virimo temperatūrosLengvosios alyvos perdistiliatas, žemos virimo temperatūrosMetilnaftaleno alyvaMetilnaftaleno alyvos ekstrahavimo likutisHidrokrekingo būdu gautas tirpiklis (iš akmens anglies), ekstraktas tirpikliais,Naftaleno alyvaNaftaleno alyvos ekstrakto likučiaiNaftaleno alyvos perdistiliatasPikisPikio perdistiliatasPikio likutisPikio likutis, termiškai apdorotasPikio likutis, oksiduotasPirolizės produktaiPerdistiliataiLikučiai (akmens anglių), skystieji ekstraktai tirpikliaisRusvųjų anglių dervaRusvųjų anglių derva, žemos temperatūrosDervos alyva, aukštos virimo temperatūrosDervos alyva, vidutinės virimo temperatūrosSkruberinė alyvaSkruberinės alyvos ekstrakto likutisSkruberinės alyvos perdistiliatas |

649 | Sudėtiniai naftos dariniai Žalia naftaNaftos dujosŽemos virimo temperatūros ligroinasŽemos virimo temperatūros modifikuotas ligroinasŽemos virimo temperatūros katalizinio krekingo ligroinasŽemos virimo temperatūros katalizinio riformingo ligroinasŽemos virimo temperatūros terminio krekingo ligroinasŽemos virimo temperatūros hidrintas ligroinasŽemos virimo temperatūros ligroinas, be specifikacijosPirminis žibalasŽibalas, be specifikacijosKrekingo gazolisGazolis, be specifikacijosSunkusis mazutasTepalasNerafinuota arba šiek tiek rafinuota bazinė alyvaBazinė alyva, be specifikacijosDistiliato aromatinių angliavandenilių ekstraktasDistiliato aromatinių angliavandenilių ekstraktas (apdorotas)Parafino rasojimo alyvaParafino šlamasPetrolatumas |

650 | Įvairios medžiagos Šios šeimos nenaudoti. Vietoj jos naudoti aukščiau paminėtas šeimas arba pošeimius. |

4. Praktinis taikymas

Atlikus paiešką, ar medžiaga priklauso vienai ar kelioms sąraše esančioms šeimoms arba pošeimiams, rūšies pavadinimas gali būti nustatomas taip:

4.1. Jei šeimos arba pošeimio pavadinimo pakanka cheminiams elementams arba svarbioms funkcinėms grupėms apibūdinti, tas pavadinimas pasirenkamas kaip rūšies pavadinimas.

Pavyzdžiai:

- 1,4-dihidroksibenzenas

604 šeima : fenoliai ir dariniai

rūšies pavadinimas : fenolio dariniai

- butanolis

603 šeima : alkoholiai ir dariniai

pošeimis : alifatiniai alkoholiai

rūšies pavadinimas : alifatinis alkoholis

- 2-izopropoksietanolis

603 šeima : alkoholiai ir dariniai

pošeimis : glikolio eteriai

rūšies pavadinimas : glikolio eteris

- metakrilatas

607 šeima : organinės rūgštys ir dariniai

pošeimis : akrilatai

rūšies pavadinimas : akrilatas.

4.2. Jei šeimos arba pošeimio pavadinimo nepakanka svarbių funkcinių grupių cheminiams elementams apibūdinti, rūšies pavadinimas sudaromas iš atitinkamų skirtingų šeimų arba pošeimių pavadinimų derinio:

Pavyzdžiai

- chlorbenzenas

602 šeima : halogeninti angliavandeniliai

pošeimis : halogeninti aromatiniai angliavandeniliai

017 šeima : chloro junginiai

rūšies pavadinimas : chlorinti aromatiniai angliavandeniliai

- 2,3,6-trichlorfenilacto rūgštis

607 šeima : organinės rūgštys

pošeimis : halogenintos aromatinės rūgštys

017 šeima : chlorintos aromatinės rūgštys

rūšies pavadinimas : chlorintos aromatinės rūgštys

- 1-chlor-1-nitropropanas

610 šeima : chlorinti nitrodariniai

601 šeima : angliavandeniliai

pošeimis : alifatiniai angliavandeniliai

rūšies pavadinimas : chlorintas alifatinis angliavandenilis

- tetrapropilditiopirofosfatas

015 šeima : fosforo junginiai

pošeimis : fosforo rūgšties esteriai

016 šeima : sieros junginiai

rūšies pavadinimas : tiofosforo rūgšties esteris

NB:

Tam tikriems elementams, ypač metalams, šeimos arba pošeimio pavadinimas gali būti nurodomas žodžiais "organinis" arba "neorganinis".

Pavyzdžiai:

- gyvsidabrio (I) chloridas

080 šeima : gyvsidabrio dariniai

rūšies pavadinimas : neorganinis gyvsidabrio junginys

- bario acetatas

056 šeima : bario junginiai

rūšies pavadinimas : organinis bario junginys

- etilnitritas

007 šeima : azoto junginiai

pošeimis : nitritai

rūšies pavadinimas : organinis nitritas

- natrio hidrosulfitas

016 šeima : sieros junginiai

rūšies pavadinimas : neorganinis sieros junginys

(Čia minimi pavyzdžiai – medžiagos, paimtos iš Direktyvos 67/548/EEB I priedo (19 pakeitimas) tiems prašymams, kurie pateikiami dėl slaptumo).

[1] Apibrėžkite pagal šeimą, atitinkančią halogeną.

[2] Taip pat ir chitonai.

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

PREPARATAI, KURIEMS TAIKOMA 12 STRAIPSNIO 2 DALIS

Preparatai, apibrėžti Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 9.3 punkte.

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

A DALIS

Direktyvos, panaikintos pagal 21 straipsnį

- Direktyva 78/631/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pavojingų preparatų (pesticidų) klasifikavimu, pakavimu ir ženklinimu, derinimo,

- Direktyva 88/379/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pavojingų preparatų klasifikavimu, pakavimu ir ženklinimu, derinimo ir tolesnio jos derinimo su technikos pažanga:

- Direktyva 89/178/EEB,

- Direktyva 90/492/EEB,

- Direktyva 93/18EEB,

- Direktyva 96/65/EEB,

- Direktyva 90/35/EEB pagal Direktyvos 88/379/EEB 6 straipsnį apibrėžianti tą preparatų kategoriją, kurių pakuotėse turi būti įtaisyti vaikams neįveikiami tvirtinimai ir (arba) lytėjimu apčiuopiamas įspėjimas apie pavojų,

- Direktyva 91/442/EEB dėl pavojingų preparatų, kurių pakuotėse turi būti įtaisyti vaikams neįveikiami tvirtinimai.

B DALIS

Perkėlimo ir taikymo galutiniai terminai pagal 22 straipsnį

Direktyva | Galutinis perkėlimo terminas | Galutinis taikymo terminas |

78/631/EEB (OL L 206, 1978 7 29, p. 13) | 1981 m. sausio 1 d. | 1981 m. sausio 1 d. |

88/379/EEB (OL L 187, 1988 7 16, p. 14) | 1991 m. birželio 7 d. | 1991 m. birželio 7 d. |

89/178/EEB (OL L 64, 1989 3 8, p. 18) | 1990 m. gruodžio 1 d. | 1991 m. birželio 1 d. |

90/492/EEB (OL L 275, 1990 10 5, p. 35) | 1991 m. birželio 1 d. | 1991 m. birželio 8 d. |

93/18/EEB (OL L 104, 1993 4 29, p. 46) | 1994 m. liepos 1 d. | 1994 m. liepos 1 d. |

90/35/EEB (OL L 19, 1990 1 24, p. 14) | 1992 m. rugpjūčio 1 d. | 1992 m. lapkričio 1 d. |

91/442/EEB (OL L 238, 1991 8 27, p. 25) | 1992 m. rugpjūčio 1 d. | 1992 m. lapkričio 1 d. |

96/65/EEB (OL L 265, 1996 10 18, p. 15) | 1998 m. gegužės 31 d. | 1998 m. gegužės 31 d.C |

DALIS

Specialiosios nuostatos Austrijai, Suomijai ir Švedijai dėl šių nurodytų direktyvų taikymo pagal 21 straipsnį

1. Austrija, Suomija ir Švedija neperkelia arba netaiko 1978 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos 78/631/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pavojingų preparatų (pesticidų) klasifikacija, pakavimu ir ženklinimu, derinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1992 m. balandžio 30 d. Tarybos direktyva 92/32/EEB.

2. Austrija turi taikyti 1988 m. birželio 7 d. Tarybos direktyvą 88/379/EEB dėl valstybių narių įstatymų, įstatymų lydimųjų aktų ir administracinių nuostatų, reglamentuojančių pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, derinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1996 m. spalio 11 d. Direktyva 96/65/EB, esant šioms sąlygoms:

Austrijai netaikomos šios Direktyvos 88/379/EEB nuostatos:

a) 13 straipsnis bendrai su 3 ir 7 straipsniais preparatams, turintiems 1 priedėlio sąraše esančių medžiagų;

b) 13 straipsnis bendrai su 7 straipsniu dėl ženklinimo, atsižvelgiant į Austrijos nuostatas dėl:

- atliekų šalinimo saugos informacijos,

- atliekų šalinimo piktogramos dvejus metus po šios direktyvos įsigaliojimo,

- atsakomųjų priemonių avarijos atvejais saugos informacija;

c) 13 straipsnis bendrai su 7 straipsnio 1 dalies c punktu dėl pavojingų medžiagų, esančių pavojinguose preparatuose, cheminio pavadinimo dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

3. Švedija turi taikyti 1988 m. birželio 7 d. Tarybos direktyvą 88/379/EEB dėl valstybių narių įstatymų, įstatymų lydimųjų aktų ir administracinių nuostatų, reglamentuojančių pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, derinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1996 m. spalio 11 d. Direktyva 96/65/EB, esant šioms sąlygoms:

Švedijai netaikomos šios Direktyvos 88/379/EEB nuostatos:

a) 13 straipsnis bendrai su 3 ir 7 straipsniais preparatams:

- turintiems medžiagų, išvardytų šios direktyvos 2 priedėlyje,

- turintiems medžiagų, sukeliančių odos neurotoksinius ir nuriebalinimo poveikius, kuriems netaikomi Direktyvos 67/548/EEB VI priedo klasifikacijos kriterijai ir Direktyvos 67/548/EEB III priedo rizikos frazes,

- turintiems medžiagų, sukeliančių ūmaus toksiškumo poveikius, kuriems netaikomi Direktyvos 67/548/EEB VI priedo klasifikacijos kriterijai ir Direktyvos 67/548/EEB III priedo rizikos frazes, dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo,

- kurie nėra klasifikuojami kaip pavojingi pagal "mattligt skadliga" (švediškai: "vidutiniškai kenksmingas") Direktyvos 88/379/EEB kriterijus;

b) 13 straipsnis bendrai su 3 ir 7 straipsniais dėl:

- preparatų, turinčių kancerogeninių medžiagų, klasifikuojamų pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 4.2.1 punkto kriterijus, klasifikavimo, ir ženklinimo kriterijų,

- preparatų, klasifikuojamų kaip 3 kategorijos kancerogeniniai, su specialia R fraze vietoj R40 frazės.

--------------------------------------------------

IX PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

Ši direktyva | 88/379/EEB |

1 straipsnis | 1 straipsnis |

1.1 | 1.1 |

1.2 | 1.2 |

1.3 | |

1.4 | |

1.5 | 1.3 |

2 straipsnis | 2 straipsnis |

3 straipsnis | 3 straipsnio 6 dalis |

4 straipsnis | 3 straipsnio 1 dalis |

4 straipsnis |

5 straipsnis | 3 straipsnio 2 dalis |

5.1 | 3.2 |

5.1 trečioji įtrauka | 3.2 3 punkto b papunktis |

5.2–5.3 | |

5.4 | |

6 straipsnis | 3 straipsnio 3 dalis |

6.1 | 3.3 a ir b punktai |

6.2 | |

6.3 | 3.3 3 ir 4 punktai |

6.4 | 3.4 |

6.5 | 3.5 1–3 punktai |

7 straipsnis | |

8 straipsnis | 5 straipsnis |

8.1 | 5.1 |

8.2 | 5.2 |

8.3 | 5.3 |

8.4 | |

9 straipsnis | 6 straipsnis |

9.1 | 6.1 a papunktis |

9.2 | 6.1 b papunktis |

9.3 | 6.2 ir 6.3, antra pastraipa |

10 straipsnis | 7 straipsnis |

10.1.1–1.2 | |

10.2 | 7.1 |

10.2.3 | 7.1 c punktas |

10.2.4 | 7.1 d punktas |

10.2.5 | 7.4 |

11 straipsnis | 8 straipsnis |

12 straipsnis | 9 straipsnis |

13 straipsnis | |

14 straipsnis | 10 straipsnis |

15 straipsnis | 7 straipsnis |

16 straipsnis | 11 straipsnis |

17 straipsnis | 12 straipsnis |

18 straipsnis | 13 straipsnis |

19 straipsnis | 14 straipsnis |

20 straipsnis | 15 straipsnis |

21 straipsnis | |

22 straipsnis | 16 straipsnis |

23 straipsnio | 16 straipsnis 3 dalis |

24 straipsnis | 17 straipsnis |

KORELIACIJOS LENTELĖ

Šios direktyvos | 88/379/EEB | 90/35/EEB | 91/442/EEB | 93/18/EEB |

I priedo A dalis | 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas | | | |

I priedo B dalis | | | | |

II priedo A dalis (1–3) | | | | I priedo įvadas |

II priedo A dalis (4) | | | | |

II priedo A dalies 1 skyrius | 3 straipsnio 5 dalies a punktas | | | |

II priedo A dalies 1.1.1 punktas | 3 straipsnio 5 dalies a punkto i papunktis | | | |

II priedo A dalies 1.1.2 punktas | 3 straipsnio 5 dalies a punkto ii papunktis | | | |

II priedo A dalies 1.2 skirsnis | 3 straipsnio 5 dalies a punkto iii papunktis | | | |

II priedo A dalies 2 skyrius | 3 straipsnio 5 dalies b punktas | | | |

II priedo A dalies 2.1.1 punktas | 3 straipsnio 5 dalies b punkto i papunktis | | | |

II priedo A dalies 2.1.2 punktas | 3 straipsnio 5 dalies b punkto ii papunktis | | | |

II priedo A dalies 2.2 skirsnis | 3 straipsnio 5 dalies b punkto iii papunktis | | | |

II priedo A dalies 2.3 skirsnis | 3 straipsnio 5 dalies b punkto iv papunktis | | | |

II priedo A dalies 3 skyrius | 3 straipsnio 5 dalies c punktas | | | |

II priedo A dalies 3.1.1 punktas | 3 straipsnio 5 dalies c punkto i papunktis | | | |

II priedo A dalies 3.1.2 punktas | 3 straipsnio 5 dalies c punkto ii papunktis | | | |

II priedo A dalies 3.2 skirsnis | 3 straipsnio 5 dalies c punkto iii papunktis | | | |

II priedo A dalies 3.3 skirsnis | 3 straipsnio 5 dalies c punkto iv papunktis | | | |

II priedo A dalies 4 skyrius | 3 straipsnio 5 dalies d punktas | | | |

II priedo A dalies 4.1.1 punktas | 3 straipsnio 5 dalies d punkto i papunktis | | | |

II priedo A dalies 4.1.2 punktas | 3 straipsnio 5 dalies d punkto ii papunktis | | | |

II priedo A dalies 4.2.1 punktas | 3 straipsnio 5 dalies e punkto i papunktis | | | |

II priedo A dalies 4.2.2 punktas | 3 straipsnio 5 dalies e punkto ii papunktis | | | |

II priedo A dalies 5 skyrius | 3 straipsnio 5 dalies f punktas | | | |

II priedo A dalies 5.1.1 punktas | 3 straipsnio 5 dalies f punkto i papunktis | | | |

II priedo A dalies 5.1.2 punktas | 3 straipsnio 5 dalies f punkto ii papunktis | | | |

II priedo A dalies 5.2.1 punktas | 3 straipsnio 5 dalies h punkto i papunktis | | | |

II priedo A dalies 5.2.2 punktas | 3 straipsnio 5 dalies h punkto ii papunktis | | | |

II priedo A dalies 5.3.1 punktas | 3 straipsnio 5 dalies g punkto i papunktis | | | |

II priedo A dalies 5.3.2 punktas | 3 straipsnio 5 dalies g punkto ii papunktis | | | |

II priedo A dalies 5.4.1 punktas | 3 straipsnio 5 dalies i punkto i papunktis | | | |

II priedo A dalies 5.4.2 punktas | 3 straipsnio 5 dalies i punkto ii papunktis | | | |

II priedo A dalies 6 skyrius | | | | |

II priedo A dalies 6.1 skirsnis | 3 straipsnio 5 dalies g punkto iii papunktis | | | |

II priedo A dalies 6.2 skirsnis | 3 straipsnio 5 dalies c punkto v papunktis | | | |

II priedo A dalies 7.1 skirsnis | 3 straipsnio 5 dalies j punktas | | | I priedo 6 skyrius |

II priedo A dalies 7.2 skirsnis | 3 straipsnio 5 dalies k punktas | | | |

II priedo A dalies 8.1 skirsnis | 3 straipsnio 5 dalies l, m punktai | | | |

II priedo A dalies 8.2 skirsnis | 3 straipsnio 5 dalies n punktas 3 straipsnio 5 dalies o, p punktai | | | |

II priedo A dalies 9.1–9.4 skirsniai | | | | |

II priedo B dalies įvadas | | | | I priedo įvadas |

II priedo B dalies 1 skyrius | | | | I priedo 1 skyrius |

II priedo B dalies 1.1 skirsnis | | | | I priedo 1.1 skirsnis |

II priedo B dalies 1.2 skirsnis | | | | I priedo 1.2 skirsnis |

II priedo B dalies 2 skyrius | | | | I priedo 2 skyrius |

II priedo B dalies 2.1 skirsnis | | | | I priedo 2.1 skirsnis |

II priedo B dalies 2.2 skirsnis | | | | I priedo 2.2 skirsnis |

II priedo B dalies 3 skyrius | | | | I priedo 3 skyrius |

II priedo B dalies 3.1 skirsnis | | | | I priedo 3.1 skirsnis |

II priedo B dalies 3.2 skirsnis | | | | I priedo 3.2 skirsnis |

II priedo B dalies 4 skyrius | | | | I priedo 4 skyrius |

II priedo B dalies 4.1 skirsnis | | | | I priedo 4.1 skirsnis |

II priedo B dalies 4.2 skirsnis | | | | I priedo 4.2 skirsnis |

II priedo B dalies 5 skyrius | | | | I priedo 5 skyrius |

II priedo B dalies 5.1 skirsnis | | | | I priedo 5.1 skirsnis |

II priedo B dalies 5.2 skirsnis | | | | I priedo 5.2 skirsnis |

II priedo B dalies 6 skyrius | | | | I priedo 6 skyrius |

II priedo B dalies 6.1 skirsnis | | | | I priedo 6.1 skirsnis |

II priedo B dalies 6.2 skirsnis | | | | I priedo 6.2 skirsnis |

III priedo A dalis | | | | |

III priedo B dalis | | | | |

III priedo C dalis | | | | |

IV priedo B dalis | | 1 ir 2 straipsniai | | |

IV priedo A dalies 1 skyrius | | 1 straipsnio 1 dalis | | |

IV priedo A dalies 2 skyrius | | | 2 straipsnis; a priedėlis | |

IV priedo A dalies 3 skyrius | | | 1 straipsnis; b priedėlis | |

V priedo A dalies 1 skyrius | | | | II priedo A dalies 1 skyrius |

V priedo A dalies 2 skyrius | | | | II priedo A dalies 2 skyrius |

V priedo A dalies 3 skyrius | | | | II priedo A dalies 3 skyrius |

V priedo A dalies 4 skyrius | | | | II priedo A dalies 4 skyrius |

V priedo B dalies 1 skyrius | | | | II priedo B dalies 1 skyrius |

V priedo B dalies 2 skyrius | | | | II priedo B dalies 2 skyrius |

V priedo B dalies 3 skyrius | | | | II priedo B dalies 3 skyrius |

V priedo B dalies 4 skyrius | | | | II priedo B dalies 4 skyrius |

V priedo B dalies 5 skyrius | | | | II priedo B dalies 5 skyrius |

V priedo B dalies 6 skyrius | | | | II priedo B dalies 6 skyrius |

V priedo B dalies 7 skyrius | 3 straipsnio 2 dalies 3 punkto b papunktis | | | |

V priedo B dalies 8 skyrius | 3 straipsnio 5 dalies 4 punktas | | | |

V priedo C dalis | | | | |

VI priedas | | | | |

VII priedas | | | | |

VIII priedas | | | | |

IX priedas | | | | |

--------------------------------------------------

Top