EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2390

1998 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2390/98, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1706/98 dėl tam tikrų Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių arba užjūrio šalių ir teritorijų kilmės grūdų pakaitalų produktų ir perdirbtų grūdų bei ryžių produktų importo tvarkos ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2245/90, taikymo taisykles

OJ L 297, 6.11.1998, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 030 P. 4 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 030 P. 4 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 030 P. 4 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 030 P. 4 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 030 P. 4 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 030 P. 4 - 7
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 030 P. 4 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 030 P. 4 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 030 P. 4 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 018 P. 87 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 018 P. 87 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 94 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; panaikino 32016R1237 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2390/oj

31998R2390Oficialusis leidinys L 297 , 06/11/1998 p. 0007 - 0010


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2390/98

1998 m. lapkričio 5 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1706/98 dėl tam tikrų Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių arba užjūrio šalių ir teritorijų kilmės grūdų pakaitalų produktų ir perdirbtų grūdų bei ryžių produktų importo tvarkos ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2245/90, taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. liepos 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1706/98 dėl tam tikrų Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR valstybės) kilmės grūdų pakaitalų produktų ir perdirbtų grūdų bei ryžių produktų importo tvarkos ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 715/90 [1], ypač į jo 30 straipsnio 1 dalį,

Kadangi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1706/98 15 straipsniu, tam tikri 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 923/96 [3], A priede išvardyti produktai į Bendriją importuojami netaikant muitų; kadangi kiti tame priede ir 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 3072/95 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo [4] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2072/98 [5], 1 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti produktai į Bendriją importuojami taikant mažesnę muito normą, jei jie yra kilę iš AKR šalių;

Kadangi išsamios tokios tvarkos taikymo KN 07141091 ir 07149011 kodais klasifikuojamiems produktams taisyklės turi apsiriboti įsipareigojimu importuoti iš importo licencijoje nurodytų AKR valstybių minėtą produktą, netaikant arba taikant mažesnį muitą, ir reguliaraus pranešimo sistemos nustatymu;

Kadangi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1706/98 27 straipsnio 5 dalimi, muitai nėra taikomi tiesioginiam iš AKR ir užjūrio valstybių bei teritorijų kilusių KN 07141091 ir 07149011 kodais klasifikuojamų produktų importui į Prancūzijos užjūrio departamentus metinės 2000 tonų kvotos ribose; kadangi išsamios minėtos tvarkos taikymo taisyklės turėtų būti susijusios su paraiškų gauti importo licencijas pateikimu bei licencijų išdavimu ir garantuoti tiesioginį importavimą į Prancūzijos užjūrio departamentus bei nustatytų maksimalių kiekių laikymąsi; kadangi, siekiant laikytis priemonės tikslo ir užtikrinti tarifinės kvotos valdymą bei priežiūrą, licencijų naudojimas išleidimui į laisvą apyvartą minėtuose departamentuose turėtų būti griežtai ribojamas;

Kadangi šios išsamios taisyklės papildo arba nukrypsta nuo 1988 m. lapkričio 16 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3719/88, nustatančio išsamias žemės ūkio produktų importo bei eksporto licencijų ir išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo bendras taisykles [6], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/98 [7], arba Komisijos reglamento (EB) Nr. 1162/95 nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles [8] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 444/98 [9];

Kadangi tam, kad būtų galima geriau kontroliuoti tikrąjį licencijų panaudojimą, turėtų būti taikoma Reglamento (EEB) Nr. 3719/88 nuostata dėl ankstyvo išleidimo į laisvą apyvartą įrodymo pateikimo;

Kadangi dalinis importo muitų kompensavimas sumažinant nuo 1996 m. sausio 1 d. taikytinus muitus turi būti atliekamas remiantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą, su paskutiniais pakeitimais [10], padarytais Reglamentu (EB) Nr. 82/97 [11], ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2454/93, nustatančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas [12], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1677/98 [13];

Kadangi 1990 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2245/90, nustatantį išsamias importo priemonių taikymo KN 07141091 ir 07149011 kodais ženklinamiems iš AKR arba užjūrio šalių ar teritorijų kilusiems produktams taikymo taisykles [14], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1431/97 [15], reikėtų panaikinti;

Kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šis reglamentas nustato išsamias importo taisyklės:

- KN 07141091 ir 07149011 kodais klasifikuojamų AKR valstybių kilmės produktų, importuojamų į Bendriją (I dalis),

- KN 07141091 ir 07149011 kodais klasifikuojamų AKR ir užjūrio šalių bei teritorijų kilmės produktų, importuojamų į Prancūzijos užjūrio departamentus (II dalis).

I ANTRAŠTINĖ DALIS

2 straipsnis

1. Siekiant išleisti į laisvą apyvartą BendrijojeKN kodais 0714109107149011 ir klasifikuojamus produktus remiantis Reglamento (EB) Nr. 1706/98 15 straipsnio 1 dalimi, paraiškų licencijai gauti ir licencijų 8 skirsnyje nurodomas AKR valstybės, kuri yra produkto kilmės šalis, pavadinimas. Licencijos įpareigoja importuoti iš tos šalies.

2. Importo licencijų 24 skirsnyje nurodomas vienas iš šių įrašų:

- Producto AKR:

- exención del derecho de aduana

- apartado 1 del artículo 15 del Reglamento (CE) no 1706/98

- AVS-produkt:

- toldfritagelse

- forordning (EF) Nr. 1706/98: artikel 15, stk. 1

- Erzeugnis AKP:

- Zollfrei

- Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 15, Absatz 1

- Προϊόν ΑΚΕ:

- Απαλλαγή από δασμούς

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1706/98, άρθρο 15 παράγραφος 1

- AKR produktas:

- muitas netaikomas

- Reglamento (EB) Nr. 1706/98, 15 straipsnio 1 dalis

- produit ACP:

- exemption du droit de douane

- Règlement (CE) no 1706/98, article 15 paragraphe 1

- prodotto ACP:

- esenzione dal dazio doganale

- regolamento (CE) Nr. 1706/98, articolo 15, paragrafo 1

- Product ACS:

- vrijgesteld van douanerecht

- Verordening (EG) Nr. 1706/98: artikel 15, lid 1

- produto ACP:

- isenção do direito aduaneiro

- Regulamento (CE) n.o. 1706/98, n.o. 1 do artigo 15.o.

- AKT-maista:

- Tullivapaa

- asetuksen (EY) N:o 1706/98 15 artiklan 1 kohta

- AVS-produkt:

- Tullfri

- Förordning (EG) Nr. 1706/98 artikel 15.1.

3 straipsnis

Valstybės narės iki kiekvieno mėnesio pabaigos praneša Komisijai apie 1 straipsnyje nurodytų AKR valstybių kilmės produktų kiekius, kuriems per paskutiniąsias keturias savaites buvo prašoma išduoti importo licencijas, suskirstytus pagal Kombinuotosios Nomenklatūros kodus ir kilmės šalis.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

4 straipsnis

KN 07141091 ir 07149011 kodais klasifikuojamų produktų išleidimui į laisvą apyvartą Prancūzijos užjūrio departamentuose, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1706/98 27 straipsnio 5 dalimi, taikomos šios specialios nuostatos:

1. Kiekvieno atskiro savo nuožiūra veikiančio pareiškėjo paraiškoje licencijai gauti nurodytas kiekis neturi viršyti 500 tonų.

2. Paraiškų licencijai gauti ir licencijų 8 skirsnyje turi būti nurodytas AKR valstybės arba užjūrio šalies ar teritorijos, kuri yra produkto kilmės šalis, pavadinimas. Licencija įpareigoja importuoti iš tos šalies.

3. Importo licencijų 24 skirsnyje nurodomas vienas iš šių įrašų:

- Producto ACP/PTU:

- exención del derecho de aduana

- apartado 5 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1706/98

- exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los departamentos de Ultramar

- AVS/OLT-produkt:

- toldfritagelse

- forordning (EF) Nr. 1706/98: artikel 27, stk. 5

- gælder udelukkende for overgang til fri omsætning I de oversøiske departementer

- Erzeugnis AKP/ÜLG:

- Zollfrei

- Verordnung (EG) Nr. 1706/98, Artikel 27, Absatz 5

- gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien Verkehr in den französischen überseeischen Departements

- Προϊόν ΑΚΕ/ΥΧΕ:

- Απαλλαγή από δασμούς

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1706/98, άρθρο 27 παράγραφος 5

- Ισχύει αποκλειστικά για μία θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στα Υπερπόντια Διαμερίσματα

- AKR/OCT produktas:

- muitas netaikomas

- Reglamento (EB) Nr. 1705/98 27 straipsnio 5 dalis

- galioja tik išleidžiant į laisvą apyvartą Prancūzijos užjūrio departamentuose

- produit ACP/PTOM:

- exemption du droit de douane

- Règlement (CE) no 1706/98, article 27 paragraphe 5

- exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer

- prodotto ACP/PTOM:

- esenzione dal dazio doganale

- regolamento (CE) Nr. 1706/98, articolo 27, paragrafo 5

- valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM

- Product ACS/LGO:

- vrijgesteld van douanerecht

- Verordening (EG) Nr. 1706/98: artikel 27, lid 5

- geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen

- produto ACP/PTU:

- isenção do direito aduaneiro

- Regulamento (CE) n.o 1706/98, n.o 5 do artigo 27.o

- válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos departamentos ultramarinos

- AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakai-silta alueilta peräisin oleva tuote:

- Tullivapaa

- asetuksen (EY) N:o 1706/98 27 artiklan 5 kohta

- voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi

- AVS/ULT-produkt:

- Tullfri

- Förordning (EG) Nr. 1706/98 artikel 27.5

- Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning I de utomeuropeiska länderna och territorierna.

5 straipsnis

1. Paraiškos licencijai gauti valstybių narių kompetentingoms institucijoms pateikiamos kiekvieną pirmadienį 13 val. (Briuselio laiku) arba, jei tai nedarbo diena, pirmąją darbo dieną po jos.

2. Valstybės narės ne vėliau kaip pirmąją darbo dieną po tos, kurią buvo pateikta paraiška, 13 val. teleksu arba faksu praneša Komisijai apie produkto kilmę, prašytą kiekį ir pareiškėjo pavardę.

3. Ne vėliau kaip ketvirtą darbo dieną po paraiškos pateikimo dienos Komisija nustato ir teleksu arba faksu praneša valstybėms narėms, kiek paraiškų licencijai gauti priimta.

4. Atsižvelgiant į šio straipsnio 3 dalį, licencijos išduodamos penktąją darbo dieną nuo paraiškos pateikimo dienos, turint omenyje paraiškas, apie kurias buvo pranešta taip, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje.

5. Išduotos licencijos galioja tik išleidžiant į laisvą apyvartą Prancūzijos užjūrio departamentuose, nuo tikrosios išdavimo dienos iki antro mėnesio pabaigos. Tačiau jos negalioja ilgiau nei iki jų išdavimo metų gruodžio 31 d.

6 straipsnis

Nepaisant Reglamento (EEB) Nr. 3719/88 8 straipsnio 4 dalies, į laisvą apyvartą išleidžiamas kiekis neturi viršyti importo licencijos 17 ir 18 skirsniuose nustatyto kiekio. Licencijos 19 skirsnyje tam tikslui įrašomas skaičius 0.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Bendrosios nuostatos

7 straipsnis

1. Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1162/95 10 straipsnio, užstato, pateikiamo norint gauti importo licenciją, suma yra 0,5 ekiu už toną.

2. Tuo atveju kai, pritaikius 5 straipsnio 3 dalies nuostatą, kiekis, kuriam išduota licencija, yra mažesnis už tą, kurio buvo prašoma, sugrąžinama skirtumą atitinkanti užstato dalis.

3. Reglamento (EEB) Nr. 3719/88 5 straipsnio 1 dalies ketvirta įtrauka netaikoma.

8 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2245/90 panaikinamas.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1998 m. lapkričio 5 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 215, 1998 8 1, p. 12.

[2] OL L 181, 1992 7 1, p. 21.

[3] OL L 126, 1996 5 24, p. 37.

[4] OL L 329, 1995 12 30, p. 18.

[5] OL L 265, 1998 9 30, p. 4.

[6] OL L 331, 1988 12 2, p. 1.

[7] OL L 149, 1998 5 20, p. 11.

[8] OL L 117, 1995 5 24, p. 2.

[9] OL L 56, 1998 2 26, p. 12.

[10] OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

[11] OL L 17, 1997 1 21, p. 1.

[12] OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

[13] OL L 212, 1998 7 30, p. 18.

[14] OL L 203, 1990 8 1, p. 47.

[15] OL L 196, 1997 7 24, p. 43.

--------------------------------------------------

Top