Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0090

1998 m. lapkričio 30 d. Komisijos Direktyva 98/90/EB, derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 70/387/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių garsinio signalizavimo įtaisus, suderinimoTekstas svarbus EEE.

OJ L 337, 12.12.1998, p. 29–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 025 P. 105 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 025 P. 105 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 81 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; netiesiogiai panaikino 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/90/oj

31998L0090Oficialusis leidinys L 337 , 12/12/1998 p. 0029 - 0039


Komisijos Direktyva 98/90/EB

1998 m. lapkričio 30 d.

derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 70/387/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių garsinio signalizavimo įtaisus, suderinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 98/14/EEB [2], ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1970 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 70/387/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų durimis, suderinimo [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Danijos, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimo aktu, ypač į jos 3 straipsnį,

kadangi Direktyva 70/387/EEB yra viena iš EB tipo patvirtinimo tvarkos, kuri buvo įdiegta Tarybos direktyva 70/156/EEB, atskirųjų direktyvų; kadangi dėl tos priežasties Direktyvoje 70/156/EEB dėl transporto priemonių sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių agregatų išdėstytos nuostatos yra taikytinos šiai direktyvai;

kadangi Tarybos direktyvą 70/387/EEB galima dar labiau suderinti su technikos pažanga padidinant įlipančių ir išlipančių iš kai kurių sunkiųjų krovininių transporto priemonių vairuotojo kabinos asmenų saugą;

kadangi Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnio 4 dalyje ir 4 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad kiekvienoje atskirojoje direktyvoje būtų nurodytas informacinis dokumentas, kuriame būtų išdėstyti reikiami direktyvos I priedo punktai, ir tipo patvirtinimo liudijimas pagal jos VI priedo reikalavimus, kad tipo patvirtinimą galima būtų kompiuterizuoti;

kadangi atsižvelgiant į praktinį Direktyvos 70/387/EEB taikymą būtina užtikrinti, kad visose valstybėse narėse galiotų vienodos nuostatos;

kadangi šioje direktyvoje numatytoms priemonėms pritaria Direktyva 70/156/EEB įkurtas Derinimo su technikos pažanga komitetas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 70/387/EEB iš dalies keičiama taip:

1. 1 straipsnyje žodžiai "žemės ūkio traktorius" keičiami į "žemės bei miškų ūkio traktorius", o žodžiai "mašinas bei viešųjų darbų transporto priemones" – į "visą mobiliąją įrangą".

2. Priedai keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1. Nuo 1999 m. sausio 1 d. valstybės narės neturi teisės dėl su transporto priemonių durimis susijusių priežasčių:

- atsisakyti transporto priemonėms suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą

arba

- uždrausti registruoti, prekiauti ar naudoti transporto priemones,

jei tos transporto priemonės atitinka Direktyvos 70/387/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimus.

2. Nuo 2000 m. spalio 1 d. valstybės narės:

- nebesuteikia transporto priemonės EB tipo patvirtinimo

ir

- atsisako suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą

visiems transporto priemonių tipams dėl su transporto priemonių durimis susijusių priežasčių, jei jos neatitinka Direktyvos 70/387/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimų.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1998 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja septintą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1998 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Martin Bangemann

Komisijos narys

[1] OL L 42, 1970 2 23, p. 1.

[2] OL L 91, 1998 3 25, p. 1.

[3] OL L 176, 1970 8 10, p. 5.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1. Prieš Direktyvos 70/387/EEB priedus įterpiamas toks priedų sąrašas:

PRIEDŲ SĄRAŠAS

1. | I PRIEDAS: | Taikymo sritis, apibrėžimai, bendrieji reikalavimai, paraiškos EB tipo patvirtinimui gauti, EB tipo patvirtinimo suteikimas, tipo modifikacijos ir patvirtinimų pakeitimai, produkcijos atitiktis |

1 priedėlis: | Informacinis dokumentas |

2 priedėlis: | Tipo patvirtinimo liudijimas |

2. | II PRIEDAS: | Bandymų ataskaita. |

3. | III priedas: | Įlipimo ir išlipimo iš vairuotojo kabinos durų reikalavimai. |

2. I priedas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

I PRIEDAS

SCOPE, DEFINITIONS, GENERAL REQUIREMENTS, APPLICATION FOR EC TYPE-APPROVAL, GRANTING OF EC TYPE-APPROVAL, MODIFICATIONS OF THE TYPE AND AMENDMENTS TO APPROVALS, CONFORMITY OF PRODUCTION

1. TAIKYMO SRITIS

1.1. Ši direktyva taikoma M1 ir N [1]

2. APIBRĖŽIMAI

Šioje direktyvoje:

2.1. "transporto priemonės patvirtinimas" – tai transporto priemonių tipo patvirtinimas atsižvelgiant į duris ir joms taikytinas savybes;

2.2. "transporto priemonių tipas" – tai transporto priemonės, kurios iš esmės nesiskiria tokiomis pagrindinėmis savybėmis:

- II priede minimų transporto priemonių durų užraktų ir vyrių konstrukcija ir atsparumu,

- transporto priemonių, kurioms netaikomos III priedo nuostatos, paminų ir laiptelių konstrukcija ir tvirtinimo reikalavimais,

- III priede minimų transporto priemonių įlipimo laiptelių ir laikymosi rankenų padėtimi ir geometrinėmis savybėmis,

kiek šios savybės yra susijusios su šios direktyvos reikalavimais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1. Konstrukcija

3.1.1. Transporto priemonės konstrukcija turi būti tokia, kad į ją įlipti ir iš jos išlipti būtų galima visiškai saugiai.

3.1.2. N2 kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausia masė viršija 7,5 tonų, ir N3 kategorijos transporto priemonės laikomos atitinkančiomis pirmiau minėtus reikalavimus, jei jos atitinka III priedo reikalavimus.

3.2. Durys, įlipimo ir išlipimo vietos

3.2.1. Durys, įlipimo ir išlipimo vietos turi būti tokios, kad jomis būtų galima naudotis lengvai ir saugiai.

3.3. Durys ir užraktai

3.3.1. Durys ir užraktai turi būti tokios konstrukcijos, kad uždarant duris nesigirdėtų erzinančio garso.

3.3.2. Durų užraktai turi būti tokios konstrukcijos, kad durys negalėtų atsidaryti savaime.

3.4. Užraktai ir vyriai (konstrukcijos ir tvirtinimo reikalavimai)

3.4.1. Transporto priemonių šonuose tvirtinamų varstomųjų durų (išskyrus sulankstomąsias duris) vyriai turi būti priekiniame durų šone važiavimo pirmyn kryptimi. Jei durys dvigubos, šis reikalavimas taikomas pirmiau atsidarančiai durų daliai; kitą durų dalį turi būti įmanoma pritvirtinti varžtais.

3.4.2. M1 kategorijos transporto priemonių šoninių durų užraktai ir vyriai turi atitikti šios direktyvos II priedo reikalavimus.

3.5. Paminos ir laipteliai (konstrukcijos ir tvirtinimo reikalavimai)

3.5.1. Pagal šios direktyvos nuostatas ratų stebulė, ratlankiai ir kitos rato dalys nelaikomos paminomis ir laipteliais, išskyrus tuos atvejus, kai dėl konstrukcijos ar naudojimo ypatybių neįmanoma pritvirtinti paminų ar laiptelių kitose transporto priemonės vietose.

3.5.2. ĮLIPIMO IR IŠLIPIMO PRO N2 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KURIŲ DIDŽIAUSIA MASĖ VIRŠIJA 7,5 TONŲ, IR N3 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJO KABINOS DURIS REIKALAVIMAI

3.5.2.1. Direktyvos 70/156/EEB II priedo A dalyje apibrėžtose visureigėse transporto priemonėse leistinas įlipimo vietos aukštis nuo žemės gali būti padidintas iki 700 mm.

3.5.2.2. Paminos ir laipteliai turi būti neslidūs.

4. PARAIŠKA DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS EB TIPO PATVIRTINIMO

4.1. Paraišką dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į duris pateikia gamintojas.

4.2. Informacinio dokumento pavyzdys pateiktas 1 priedėlyje.

4.3. Už tipo patvirtinimo bandymus atsakingai techninei tarnybai būtina pateikti tvirtintino tipo pavyzdinę transporto priemonę.

5. TRANSPORTO PRIEMONIŲ EB TIPO PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS

5.1. Jei transporto priemonė atitinka taikomus reikalavimus, suteikiamas EB tipo patvirtinimas, kaip nurodyta Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 3 dalyje.

5.2. EB tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys pateiktas 2 priedėlyje.

5.3. Kiekvienam patvirtintam transporto priemonių tipui, laikantis Direktyvos 70/156/EEB VII priedo nuostatų, suteikiamas tipo patvirtinimo numeris. Ta pati valstybė narė negali priskirti to paties numerio kitų tipų transporto priemonėms.

6. TIPO MODIFIKACIJOS IR PATVIRTINIMŲ PAKEITIMAI

6.1. Modifikavus pagal šią direktyvą patvirtintus tipus, galioja Direktyvos 70/156/EEB 5 straipsnio nuostatos.

7. PRODUKCIJOS ATITIKTIS

7.1. Būtina imtis priemonių produkcijos atitikčiai užtikrinti pagal Direktyvos 70/156/EEB 10 straipsnį.

1. PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2 priedėlis

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

3. II priedas iš dalies keičiamas taip:

a) pavadinime žodžiai "PRIVAČIŲ AUTOMOBILIŲ" keičiami į "M1 KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ";

b) 1.1 punkte žodis "direktyva" keičiamas į "priedas".

4. Pridedamas toks III priedas:

[1] Kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priedo A dalyje.

--------------------------------------------------

Top